4. klasse - Skjervøy Kommune

advertisement
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
Angi priser,
mengder og
størrelser
identifisere områder
der han/hun har
nytte av engelsk
Forslag til læreverk
På vei
I mål
Kunne rekketelle med Jeg kan noen tall
ti og ti opp til hundre
Zero,Ten,Twenty,
Thirty,Forty,Fifty
Sixty,Seventy,Eighty
Ninety,One hundred
Jeg kan tallene,
men ikke i
rekkefølge
Jeg kan rekketelle
med ti og ti opp til
hundre
Kunne telle fra tjue til Jeg kan noen tall i
hundre:
rekkefølge
Jeg kan si
tallene og skrive
noen
Jeg kan telle fra tjue
til hundre.. Jeg kan
også skrive tallene
Vite et annet ord for
null
Jeg kan snakke
og skrive et
annet ord for
null
Jeg kan bruke null i
hele setninger i
samtale og skrift
NUMBERS
Jeg kan si et annet
ord for null
Skjervøy Barneskole skole
Zeppelin
My Textbook s. 5- 15
My Workbook s. 3-14
Lærerveiledning s.36- 54
Kopiorginal 1ab, 2abc, 3 og
4
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
Forslag til læreverk
På vei
I mål
Jeg kan be noen
sende mat
Jeg kan be noen om å
sende mat ved bordet, My Textbook: s. 5- 15
fortelle at jeg er sulten My Workbook s. 3- 14
og hva jeg vil spise
Læreveiledning s. 36- 54
Kopioriginal: 1ab, 2abc, 3
og 4
STAIRS
Kunne be noen om å Jeg kan si at jeg er
sende mat ved bordet, sulten
fortelle at de er sultne
og hva de vil spise.
forstå og bruke
vanlige engelske ord
og uttrykk knyttet til
dagligliv, fritid og
interesser, både
muntlig og skriftlig
Kunne 13 ord om
temaet lunsj: Dinner,
Lunch,Sandwich
Sugar,Bacon
Fried egg,Biscuit
Pie,Cake,Sausage
Fish and chips
Boiled egg,pancakes
bruke enkle
muntlige fraser for å
få hjelp til å forstå
og bli forstått
uttrykke seg
gjennom drama,
rollespill og
improvisasjon
Jeg kan noen ord
om mat
Jeg kan uttale og Jeg kan spørre hva
skrive noen ord andre vil ha å spise
om lunsj
Jeg kan si jeg er
sulten
Jeg kan de fleste
frasene
Jeg kan rime med
noen ord
Jeg kan skrive
hele setninger
med enkle rim
FOOD
Fraser og strukturer:
I’m hungry
I’m starving
Can you pass me the
… please?
Here you are.
I like ……
He/she likes ….
Grammatikk:
Present tense
Make questions
Kunne stille spørsmål
og svare i presens,
muntlig og skriftlig.
Kunne bruke det
engelske lydsystemet
til å lage enkle rim.
Skjervøy Barneskole skole
Jeg kan lage enkle rim
ved å bruke det
engelske lydsystemet
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Kunne 10
skolegårdsord:
See-saw,skippingrope,
Hopscotch,slide,chalk
Playground,dustbin
Swing,stone,caretaker
Bruke noen faste
uttrykk som er
vanlig i kjente
situasjoner, både
muntlig og skriftlig
Samtale om sider
ved barns dagligliv i
noen
engelskspråklige
land
Læringsmål
Fraser og strukturer
Today,tomorrow
See you later!
Mr./Mrs.
AT SHOOL
Kriterier
Forslag til læreverk
I startgropa
På vei
I mål
Jeg kan 5
skolegårdsord
Jeg kan uttale og
skrive ordene
Jeg kan ordene
muntlig
Jeg kan skrive
de fleste
Jeg forstår
ordene brukt i
enkle setninger
Jeg kan alle ordene,
både muntlig og
skriftlig.
Jeg kan bruke disse i
enkle setninger, både
muntlig og skriftlig
Grammatikk:
Vanlig presens
He/she is
He/she’ got
Have/has
Skjervøy Barneskole skole
Stairs:
My Textbook: s. 5- 15
My Workbook: s. 3- 14
Læreveiledning: s. 36- 54
Kopioriginal: 1ab, 2abc, 3
og 4
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
Forslag til læreverk
På vei
I mål
Jeg kan uttale
månedene
Jeg kan skrive
de fleste
Jeg kan de 12 mnd
muntlig og skriftlig
Jeg husker stor
forbokstav
STAIRS:
Forstå og bruke
vanlige engelske ord
og uttrykk knyttet
til dagligliv, fritid og
interesser, både
muntlig og skriftlig
Bruke enkle
muntlige fraser for å
få hjelp til å forstå
og bli forstått
Angi priser,
mengder og
størrelser
Finne likheter
mellom ord og
uttrykksmåter i
engelsk og eget
morsmål
Kunne navnene på de Jeg kan navnene på
tolv månedene på
5 måneder
engelsk:
Jeg kan skrive de
January,February,
March April, May,
June, July,August
September,October
November, December
THE YEAR Vite hvilken årstid
hver måned hører til:
Winter,Spring,
Summer,Autumn
Jeg kan årstidene
Jeg kan 2 av
Jeg kan
Jeg kan kople
årstidene. Jeg kan
årstidene. Jeg
årstidene til riktig
kople noen til riktig kan skrive noen måned
måned
Vite at navnene på
månedene hører til
ordklassen substantiv
Vite at månedene
skrives med stor
forbokstav
Skjervøy Barneskole skole
My Textbook: s. 16- 29
My Workbook: s. 15- 25
Læreveiledning: s. 55- 71
Kopioriginal:7ab, 8ab, 9ab,
10, 11 og 12
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
Sammenligne noen
sider ved levesett,
tradisjoner og
skikker i Norge og
engelskspråklige
land
Bruke digitale
verktøy for å finne
informasjon og
skape tekst
Skrive korte
beskjeder og enkle
setninger som
beskriver, forteller
og spør
Lage egne muntlige
eller skriftlige
tekster inspirert av
engelsk språklig
litteratur og
barnekultur
Kunne 13 ord som
Jeg kan 5 ord om
blir forbundet med
halloween
Halloween:
Jeg kan skrive noen
Broomstick,pumpkin,
Vampire,ghost,witch
Sweets-candy,
Chewing
gum,chocolate,
HALLOWEEN Lollipop,graveyard,
Bat,skeleton
Forslag til læreverk
På vei
I mål
Jeg kan uttale 10
ord
Jeg kan skrive
10 ord
Jeg kan 13 ord som
forbindes med
Halloween.
Jeg kan bruke de i
enkle setninger, både
muntlig og skriftlig
Uttrykk og struktur:
Trick or treat
Ordenstallene:
First,second,third,
fourth
Vite hva et substantiv
er, at ordklassen heter
Nouns på engelsk
Kunne gi eksempler
på ulike substantiv
Skjervøy Barneskole skole
Jeg kan skrive og
bruke ordentallene
STAIRS:
My Textbook: s. 16- 29
My Workbook: s. 15- 25
Læreveiledning: 55- 71
Kopioriginal: 7ab,8ab, 9ab,
10, 11 og 12
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
Forstå betydningen
av ord og uttrykk ut
fra sammenhengen
disse er brukt i.
Forstå
hovedinnholdet i
enkle muntlige
framstillingar om
kjente emner
Uttrykke seg
gjennom drama,
rollespill og
improvisasjoner
Kunne 7 nye ord om
Jeg kan uttale 3
kroppen:
kroppsord
Cheek,Back,Eyebrow
Stomach,Thumb,Heel
Neck
THE BODY
Uttrykk og
strukturer:
Shapes
What is it/are they?
It’s/they’re
This is my/these are
my….
Kunne bruke
kroppsordene for å
beskrive de fem
sansene våre:
See,
hear,feel,taste,smell
På vei
Forslag til læreverk
I mål
Jeg kan uttale og Jeg kan bruke
skrive
kroppsordene muntlig
kroppsordene
og skriftlig i enkle
setninger
Jeg kan bruke
Jeg kan bruke
kroppsordene i enkle
kroppsordene
setninger i
for å beskrive de kombinasjon med
fem sansene
sansene våre
våre
Jeg kan si de 5
sansene våre
Jeg kan noen verb
Vite hva et verb er,
og vet om
kjenne igjen ord som ordklassen på
hører til denne
norsk
ordklassen og at det
heter verbs på engelsk
Kunne bruke verb i
vanlig presens for å
fortelle om
kroppsbevegelser
Skjervøy Barneskole skole
Jeg kan bruke verb i
vanlig presens for å
fortelle om
kroppsbevegelser
Jeg vet hva et verb er,
og jeg kjenne igjen
ord som hører til
denne
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Bruke noen
grammatiske
strukturer, småord,
enkle
setningsmønstre og
stavemåter
Tema
CLOTHES
Læringsmål
Kunne 8 nye ord for
klær/ tilbehør:
Slippers,Belt
Shoelaces,Button
Pocket,Tights
Swimming trunks
Swimsuit
Kriterier
I startgropa
På vei
Jeg kan 3 ord
Jeg kan skrive de
Jeg kan 5 ord
Jeg kan 8 nye ord for
Jeg kan uttale og klær/ tilbehør
skrive de
Jeg kan bruke de i
enkle setninger, både
skriftlig og muntlig
Kunne bruke
spørreordene muntlig Jeg kan 3 spørreord
og skriftlig
Kunne skrive
spørreordene:
Who,What,Why,
When,Where
Forslag til læreverk
Jeg kan skrive 3
I mål
Jeg kan bruke
spørreordene muntlig
og skriftlig
Jeg kan uttale og
skrive de fleste
Jeg kan skrive
av spørreordene spørreordene
Jeg behersker vanlig
flertallsform av
substantiv, muntlig og
skriftlig
Beherske vanlig
flertallsform av
substantiv, muntlig og
skriftlig
Skjervøy Barneskole skole
STAIRS:
My Textbook: s. 30- 43
My Workbook: s. 26- 37
Læreveiledning: s. 72- 90
Kopioriginal:
14abc,15ab,16abcde
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Skrive korte
beskjeder og enkle
setningar som
beskriver, forteller
og spør
Læringsmål
Kunne de nye
Familieordene:
Aunt,Uncle,Son
Daughter,Baby
Kriterier
I startgropa
På vei
jeg kan uttale noen
familieord
jeg kan uttale og jeg kan si og skrive de
skrive noen av
nye familieordene.
STAIRS:
familieordene
Jeg kan bruke de i
enkle setninger
My Textbook: s. 30- 43
My Workbook: s. 26- 37
Læreveiledning: s. 72- 90
jeg kan si og
jeg har kjennskap til
Kopioriginal: s. 14abc, 15ab,
skrive fleire
flere adjektiv: tall,
16abcde
adjektiv
short, fat, thin, young
og old
Få kjennskap til flere jeg kan si noen
adjektiv: tall, short,
adjektiv
fat, thin, young og old
Delta i framføringar
av engelskspråklige
rim, sanger og
fortellinger
Bruke ordbøker og
andre hjelpemidler i
egen
språkopplæring
Forslag til læreverk
I mål
THE
FAMILY
Kunne bruke
spørreordene muntlig Eg kan uttale noen
og skriftlig
av spørreordene
Eg kan uttale og Jeg kan bruke
skrive noen
spørreordene i enkle
spørreord
setninger muntlig og
skriftlig
Skjervøy Barneskole skole
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
Bruke det
grunnleggende
lydsystemet
Bruke noen vanlige
grammatiske
strukturer, småord,
enkle
setningsmønstre og
stavelser
Identifisere områder
der han/hun har
nytte av engelsk
Bruke noen
høflighetsuttrykk og
delta i dagligdagse
dialoger
THE
HOUSE
Forslag til læreverk
På vei
I mål
Kunne 15 nye husord: Jeg kan uttale og
Sofa,Armchair
skrive 5 ord
Carpet,Bed
Picture,Table
Cupboard,Curtains
Bookshelf,Fridge
Washing machine
Shower,Toilet,Stairs
Floor
Jeg kan snakke
og skrive 10 ord
Jeg kan bruke de 15
husordene muntlig og
skriftlig i enkle
setninger
Forstå forskjell på
vokal og
konsonantlyd,
kombinert med a/ an
Jeg vet hva vokal
og konsonant er
Jeg kan noe om
vokallyd og
konsonantlyd i
sammenheng
med a/an
Jeg forstår forskjell
på vokal og
konsonantlyd,
kombinert med a/ an
Få kjennskap til flere
preposisjoner,
( in, on under, in front
of, behind, next to,
between, beside, over,
outside, above) kjenne
igjen ord som tilhører
denne ordklassen og
vite at det heter
prepositions
Jeg kan noen
preposisjoner og
kan forstå disse
brukt i enkle
setninger
Jeg forstår og
kan skrive og
bruke flere i
enkle setninger
Jeg kan alle
preposisjonene, og jeg
kjenner igjen ord som
tilhører denne
ordklassen og jeg vet
at det heter
prepositions
Kunne beskrive sitt
eget hus, sin hustype
og adresse og spørre
hvordan andre bor
Jeg kan si noe om
fargene og hustype
Jeg kan beskrive
mitt hus
Jeg kan si min
adresse
Jeg kan spørre
hvor andre bor
Jeg kan beskrive mitt
eget hus, min hustype
og adresse og jeg kan
spørre hvordan andre
bor. Jeg kan snakke
og skrive i hele
setninger
Skjervøy Barneskole skole
STAIRS:
My Textbook: s. 44- 55
My Workbook: s. 38- 51
Læreveiledning: 91- 107
Kopioriginal: 19, 20abc og
22
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
Sammenligne noen
sider ved levesett,
tradisjoner og
skikker i Norge og
engelskspråklige
land
Skrive korte
beskjeder og enkle
setninger som
beskriver, forteller
og spør
Gi uttrykk for egne
tanker og følelser i
møte med
engelskspråklig
litteratur og
barnekultur
Bruke digitale
verktøy for å finne
informasjon og
skape tekst
Identifisere områder
dhan/hun har nytte
av engelsk
VALENTIN
E’S DAY
Kunne 7 ord for
Jeg kan 3 ord for
vennskap og hilsener: vennskap og hilsen
Card,Stamp,Friend
Heart,Postman
Letter,Envelope
Kunne bruke et
enkelt oppsett for å
skrive brev og
postkort
På vei
Forslag til læreverk
I mål
Jeg kan 5 ord og Jeg kan 7 ord for
kan bruke de i
vennskap og hilsener
enkle setninger
Jeg kan skrive noen Jeg kan skrive
Jeg kan bruke et
av ordene
noen av ordene i enkelt oppsett for å
enkle setninger
skrive brev og
postkort
Kunne skrive
valentiner og
bursdags hilsener
Jeg kan skrive
valentiner og
bursdags hilsener
Skjervøy Barneskole skole
STAIRS:
My Textbook: s. 44- 55
My Workbook: s. 38- 51
Læreveiledning: s. 91- 107
Kopioriginal: 19, 20abc og
22
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
Bruke det
grunnleggende
lydsystemet
IN TOWN
Bruke noen
muntlige fraser for å
få hjelp til å forstå
og bli forstått
Forstå betydningen
av ord og uttrykk ut
fra sammenhengen
disse er brukt i
Sammenligne noen
sider ved levesett,
tradisjoner og
skikker i Norge og
engelskspråklige
land
Gi uttrykk for egne
tanker og følelser
med engelskspråklig
litteratur og
barnekultur
På vei
Kunne 17 ord som en
forbinder med
bymiljø:
Zebra crossing
Traffic lights,Bus,
Park,Cinema
Pavements
The underground
Police,Church,Cafe
Road,Bridge,Bench
Pond,Sign,Policeman
Zoo
Forslag til læreverk
I mål
Jeg kan 17 ord som
forbindes med bymiljø
Jeg er kjent med og
jeg kan navnet på
noen gater og
severdigheter i
London
Jeg kan be om hjelp
for å finne veien og
jeg kan forklare andre
hvor de skal gå
Bli kjent med og
kunne navnet på noen
gater og severdigheter
i London
Kunne be om hjelp
for å finne veien eller
forklare andre hvor
de skal gå
Identifisere områder
der han/hun har
nytte av engelsk
Skjervøy Barneskole skole
STAIRS:
My Textbook: s. 56- 67
My Workbook: s. 52- 64
Læreveiledning: s. 108- 127
Kopioriginal: 23, 24ab,25ab
og 26
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
Bruke enkle
muntlige fraser for å
få hjelp til å forstå
og bli forstått
Bruke noen
høflighetsuttrykk og
delta i enkle
dagligdagse dialoger
Angi priser,
mengder og
størrelser
Bruke noen vanlige
grammatiske
strukturer, småord,
enkle
setningsmønstre og
stavemåter
SHOPPING
Kunne 13 ord som
man forbinder med
besøk i ulike
Jeg kan 6 ord
butikker:
Shop,Trolley,Money,
note, coin, wallet,
purse, Bakery
Hairdresser´’s
Plasticbag,
Supermarket,
Toyshop,Bookshop
Kunne be om hjelp
for å finne veien til en
butikk eller forklare
hvor en kan finne en
bestemt vare:
Uttrykk og
strukturer:
Excuse me, can you
tell me…?
I’d like to pay, please!
Grammatikk:
Preposisjonene:
Opposite,Next to
Outside,In front of
Near,At the bottom of
On the left of
On the right of
Kunne be om
regningen og forstå
hvor mye man skal
betale
Vite hva et adjektiv er
og kunne gi
eksempler på ulike
adjektiv
På vei
Forslag til læreverk
I mål
Jeg kan uttale og Jeg kan 13 ord som
STAIRS:
skrive 10 ord
man forbinder med
besøk i ulike butikker. My Textbook: s. 56- 67
Jeg kan bruke de i
My Workbook: s. 52- 64
enkle setninger
Læreveiledning: 108- 127
Kopioriginal: 23, 24ab,25ab
og 26
Skjervøy Barneskole skole
Jeg kan be om hjelp
for å finne veien til en
butikk eller forklare
hvor en kan finne en
bestemt vare
Jeg kan be om
regningen og forstå
hvor mye man skal
betale
Vite hva et adjektiv er
og kunne gi eksempler
på ulike adjektiv
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Identifisere områder
der han/hun har
nytte av engelsk
Bruke noen
høflighetsuttrykk og
delta i enkle
dagligdagse dialoger
Uttrykke seg
gjennom drama,
rollespill og
improvisasjon
Tema
THE TIME
Læringsmål
Kunne noen ord for
ulike typer klokker:
School bell
Alarm clock,Watch
Kriterier
Forslag til læreverk
I startgropa
På vei
Jeg kan uttale
ordene for klokke
Jeg kan noen ord for
Jeg kan uttale og ulike typer klokker.
skrive ordene
Jeg kan bruke de i
enkle setninger
Kunne spørre på
engelsk hvor mye
klokka er:
Excuse me, what time
is it?
It’s…minutes to…
It’s…minutes past…
I mål
Jeg kan spørre på
engelsk hvor mye
klokka er
Jeg kan fortelle på
engelsk hva klokka er
(halve og hele timer,
kvart på, kvart over
og ....minutter på
….eller over….)
Kunne fortelle på
engelsk hva klokka er
(halve og hele timer,
kvart på, kvart over
og ....minutter på
….eller over….)
Skjervøy Barneskole skole
STAIRS:
My Textbook: s. 56- 67
My Workbook: s. 52- 64
Læreveiledning: 108- 127
Kopioriginal: 23, 24ab, 25ab
og 26
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
På vei
Forslag til læreverk
I mål
STAIRS:
Lage egne muntlige
eller skriftlige
tekster inspirert av
engelsk språklig
litteratur og
barnekultur
Bruke digitale
verktøy for å finne
informasjon og
skape tekst
Bruke enkle
muntlige fraser for å
få hjelp til å forstå og
bli forstått
WILD
ANIMALS
Kunne navnet på 17
ville dyr:
Lion,Elephant,
Monkey,Kangaroo
Hippo,Eagle,Frog
Tiger,Snake,Wolf
Giraffe,Bear
Crocodile,Shark
Spider,Fox,Moose
Jeg kjenner navnet
på noen ville dyr
Kunne beskrive
dyrene:( utseende,
levevis og hvor de
bor)
Jeg kan gi en enkel
beskrivelse av noen
dyr
Jeg kan uttale
navnet på flere
ville dyr
dyrene og
fortelle noe om
dets levevis og
hvor de bor
Kunne be om hjelp
for å finne veien eller
forklare hvor andre
skal gå for å finne
dyrene i dyrehagen
Jeg kan navnet på 17
ville dyr
Jeg kan beskrive
dyrene:( utseende,
levevis og hvor de bor)
Jeg kan be om hjelp
for å finne veien eller
forklare hvor andre
skal gå for å finne
dyrene i dyrehagen
Skjervøy Barneskole skole
My Textbook
My Workbook
Læreveiledning
Kopioriginal
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
På vei
Forslag til læreverk
I mål
STAIRS:
Forstå og bruke vanlige
engelske ord og uttrykk
knyttet til dagligliv,
fritid og interesser, både
muntlig og skriftlig
Bruke enkle muntlige
fraser for å få hjelp til
å bli forstått
Uttrykke seg gjennom
drama, rollespill og
improvisasjon
Identifisere områder
der han/hun har nytte
av engelsk
SPORTS
Lære navn på 12
sportsgrener og utstyr en
trenger til hver
sportsgren:
Football,Goal,Shin pads
Ice hockey,Helmet,Skates
Tennis,Racet,Tennis ball
Golf,Golf club,Cricket
Bat,Baseball,skiing
A pair of skis,Ski pole
Snowboard,Halfpipe
Tailgrab,Basketball
Basket,Horse riding
Riding hat,
Saddle,Dancing,Music
Cycling,Bike,Helmet
Lære navn på 12
sportsgrener og
utstyr en trenger til
hver sportsgren
Kunne lese en brosjyre og
trekke ut faktastoff
Kunne lese en
brosjyre og trekke
ut faktastoff
Bli kjent med
sportsgrener som er
vanlige i engelsktalende
land
Bli kjent med
sportsgrener som er
vanlige i
engelsktalende land
Skjervøy Barneskole skole
My Textbook
My Workbook
Læreveiledning
Kopioriginal
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
Kunne 9 ord for
fritidsaktiviteter:
Dice,Counters,
Board game,Jigsaw
Flashlight,Roller blades
Kite,Bicycle,Drums
Forstå og bruke
vanlige engelske
ord og uttrykk
knyttet til
dagligliv, fritid og
interesser, både
muntlig og
skriftlig
Bruke enkle
muntlige fraser for
å få hjelp til å
forstå og bli
forstått
Bruke noen
høflighetsuttrykk
og delta i enkle
dagligdagse
dialoger
Bruke noen faste
uttrykk som er
vanlige i kjente
situasjoner, både
muntlig og
skriftlig
På vei
Bli kjent med noen nye
preposisjoner (at, above
og between), forstå dem
og begynne å ta dem i
bruk sammen med de nye
ordbankordene
SPARE
TIME
Bli kjent med
ordenstallene, forstå dem
og bruke dem i enkle
setninger
Kunne intervjue
hverandre om hvor ofte
en deltar på ulike
fritidsaktiviteter, og
registrere/lese av
resultatene i statistisk
materiale
Uttrykke seg
gjennom drama,
rollespill og
improvisasjon
Skjervøy Barneskole skole
Forslag til læreverk
I mål
Kunne 9 ord for
fritidsaktiviteter
STAIRS:
Bli kjent med noen
nye preposisjoner
(at, above og
between), forstå
dem og begynne å ta
dem i bruk sammen
med de nye
ordbankordene
Bli kjent med
ordenstallene, forstå
dem og bruke dem i
enkle setninger
Kunne intervjue
hverandre om hvor
ofte en deltar på
ulike
fritidsaktiviteter, og
registrere/lese av
resultatene i
statistisk materiale
My Textbook: s. 68- 85
My Workbook: s. 65- 80
Læreveiledning: 128- 153
Kopioriginal: 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
På vei
Skrive korte
beskjeder og enkle
setninger som
beskriver, forteller
og spør
Bruke digitale
verktøy for å finne
informasjon og
skape tekst
Gi uttrykk for
egne tanker og
følelser med
engelskspråklig
litteratur og
barnekultur
Lage egne
muntlige eller
skriftlige tekster
inspirert av
engelskspråklig
litteratur og
barnekultur
Skjervøy Barneskole skole
Forslag til læreverk
I mål
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
Forstå og bruke
vanlige engelske
ord og uttrykk
knyttet til
dagligliv, fritid og
interesser, både
muntlig og
skriftlig
Bruke noen
vanlige
grammatiske
strukturer, småord,
enkle
setningsmønstre
og stavemåter
Bruke enkle
muntlige fraser for
å få hjelp til å
forstå og bli
forstått
Bruke noen faste
uttrykk som er
vanlige i kjente
situasjoner, både
muntlig og
skriftlig
Uttrykke seg
gjennom drama,
rollespill og
improvisasjon
Lese og forstå
hovedinnholdet i
tekster om kjente
emner
Skrive korte
HOLIDAY
S
På vei
Kunne 25 ord
knyttet til det å reise
på ferie:
Beach,Sea,Hotell,
Tent,Waves,Ticket,
Cabin,Airport,
Camera,Train
Flippers,
Suntan lotion
Towel,Plane,Boat
,Car,Ship,
Ice cream,Suitcase
Bucket,Spade,
Sandcastle,Shell,
Starfish
Forslag til læreverk
I mål
Jeg kan 25 ord
knyttet til det å reise
på ferie. Jeg kan
skrive og fortelle i
hele setninger
Jeg kan sette opp og
skrive postkort/ epost
Kunne sette opp og
skrive postkort/ epost
Jeg kan fortelle om
reiseplaner
Kunne fortelle om
reiseplaner
Jeg kan beskrive
reisemål og
ferieaktiviteter
Kunne beskrive
reisemål og
ferieaktiviteter
Skjervøy Barneskole skole
STAIRS:
My Textbook: s. 68- 85
My Workbook: s. 65- 80
Læreveiledning: 128- 153
Kopioriginal: 28- 34
Fagplan i Engelsk 4. trinn
Uke
Kompetansemål
Tema
Læringsmål
Kriterier
I startgropa
På vei
beskjeder og enkle
setninger som
beskriver, forteller
og spør
Bruke digitale
verktøy for å finne
informasjon og
skape tekst
Skjervøy Barneskole skole
Forslag til læreverk
I mål
Download
Related flashcards
Create Flashcards