Opplevingar for alle! - Fusa Utviklingsselskap AS

advertisement
S
GR
AT
I
S-
ommar i Fusa
FR
INFORMASJONSAVIS 2011
pt
a
j
k
Fusa ttig!
og ny
Sjå m
idtsid
ene
!
e
l
l
a
r
o
f
r
nga
i
v
e
l
Opp
Generell informasjon
Aktivitetar
FUSA UTVIKLINGSSELSKAP
Adventures for everyone!
Inside you will find good ideas of what to
see and what to do when visiting Fusa.
We hope you will enjoy your stay.
Kultur
FUSA KOMMUNE
Natur- og friluftsliv
EE
SOMMAR I FUSA
Sommaravis Fusa kommune 2011
Velkomen til
Fusa!
2011
I denne avisa har me prøvd å visa
litt av det Fusa har å tilby. Me er
sikre på at du vil finna noko som er
av i­ nteresse anten du berre er på
gjennomreis, om du har leigt deg
ei hytte for nokre ­dagar, eller om
du har lang fartstid som hyttebuar
­eller fastbuande.
os ved kai
p
E
n
te
å
b
k
Bo
nd.
på Skjørsa
Fusa har mange
­s­­ommar­­­opplevingar som
altfor få kjenner til:
•
•
•
•
•
•
Kajakktur i Lygrepollen med
overnatting på Tretteskjæret.
Kveldsbad frå svaberga på ­
Vinnesholmen.
Badelunsj i Hagafjøra med lokal
produsert røykelaks.
Midnattstur til Ottanosi.
Eit godt måltid med god drikke på Handelslaget i Strandvik.
Fisketur på Skogseidvatnet og fersk røya på grillen til kvelds.
Dette er berre døme på kva du kan
få med deg i Fusa. Me håpar at
du g
­ jennom denne avisa kan bli
­inspirert til sjølv å finna fram til
dei gode o
­ pplevingane i Fusa. Ikkje
minst vil me minna hyttefolk og
fastbuande i Fusa om at Fusa er
ditt nærmaste ferieland. Dra ein
tur til nabo­bygdene og sjå kva du
finn der. Du vil garantert få gode
­opplevingar.
Med helsing
Hans S Vindenes
Ordførar
ei oppleving
Skatten i
en
finn du p den av regnbogen
å Vinnes
holmen!
for store og små
Sommarlege
blinkskot!
Tunet på
Dall
Vinnes. and,
17. -19. juni vert VinnesFestival arrangert på Vinnes i Fusa kommune,
med ei rekkje aktivitetar for både born, ungdom og vaksne.
Aurorasommarfuglen
har la
på engkarseblomen. nda
atnet!
du gå på v .
n
a
k
g
ti
ik
s
Er du for neset, Eikelandsosen
Frå Lauv
Fredag 17. juni
rusFri ungdomsmønstring
i Nesjaheimen på Vinnes. Lokale band
vil spela. Aldersgrense frå 7. klasse
Laurdag 18. juni
Vinnesholmen
kl. 11.00 –17.00 torgdag
Utstillarar frå heile Bjørnefjorden,
aktivitetar for store og små, servering
av grillmat, vaflar, is, brus, og mykje
meir…
Fotografen
Berge Skåtun har tatt mange av
­bileta i denne sommaravisa. Han
er ein ivrig hobbyfotograf som tek
bilete av høg kvalitet.
I Sommaravisa er det mest
­land­skapsbilete frå Fusa som er
­presentert. Berge er fugleinteressert.
Han fotograferer fuglane etter kvart
som dei kjem tilbake til Vinnes utover
våren.
Dei som har sett bileta til Berge veit
også at han har eit fint blikk for dei
små detaljane i naturen. Han hentar
fram og viser oss det vakre i ein enkel
doggdrope.
Sommaravisa takkar Berge for fine
­bilete. Dersom de vil sjå fleire av
Berge sine bilete, så finn de dei på
nettsida: www.123hjemmeside.no/
fotoberge
kl. 11.30 FamiLiesHoW
Med bl.a. Smertestillande, Marius
Skåtun og kulturskulen i Fusa
Grønsisik i hag
en til Berge.
kl. 12.30 «HiV o Hoi»
Piratane Kjem!!
Kaptein Grønnskjegg entrar festivalen,
ungane får duellere med kapteinen,
gå på skattejakt, skyta med kanon, og
mykje meir. Borna vert utnevmd til ekte
sjørøvarar! Det heile sluttar med eit
forrykande show frå scenen.
kl. 13.00 draKamP
meLLom BYgdene i Fusa !
Her er alle bygdelaga invitert for å måla
krefter mot kvarandre. Dette blir ein
skikkelig drakamp!
andre aKtiVitetar PÅ dagen
Eliasbåtane kjem, rappelering, natursti,
helikoptersightseeing, bruskassestabling, og mykje meir…
kl. 21.30 internasjonaL
entertainer!
Stig Eldred frå Australia er ein
frammifrå entertainer, og vil
underholda oss med piano og song,
kanskje har han nokre gjesteartistar
med seg ?
kl. 22.30 Hot sHots tiL dans
Desse karane er svært populære
på desse trakter, og skapar eit
fantastisk liv!
kl. 01.30 sLutt
Kveldsprogram
kl. 19.00 PuB ÅPner
Inngong: kr 250,- Aldersgrense 18 år
kl. 20.00 stand uP sHoW!
Christer Torjussen, Baste Bolstad og
Christoffer Scheldrup, er tre av dei
fremste standup artistane i landet, og
vil halda eit forrykande show!
søndag 19. juni
kl. 16.00 KuLturBedeHuset
FredHeim
Rhoda Ondeng Wilhelmsen syng
spirituals, hymns, kenyanske sanger og
Grieg Ingvard Wilhelmsen kåserar:
“sjef i eget liv: Hvor mye skal vi
bekymre oss her i verden”
Telefon : 56 58 00 70
Telefax : 56 58 00 79
Trelast
Byggevarer
Byggmester
Takstoler
Arkitekt / ingeniørtjenester
Prefabrikerte konstruksjoner
Ansvarleg utgjevar:
Ansvarleg for Sommaravisa:
Fotografar: Berge Skåtun, Bjørghild des Bouvrie,
Fusa Utviklingsselskap AS
[email protected]
Tlf: 56 58 18 90
Fax: 56 58 18 91
Terje Raunsgard
tlf: 56 58 18 90 / 478 39 308
E-post: [email protected]
Astrid Heidal, Erik Vangsnes, Terje Hjartnes – Os &
Fusaposten, Terje Raunsgard, Arvid Midtrød, Gunnar
Hansen, Anne-Lise Aaseng, Vidar Langeland, Grete
Byrkjeland, Anja Tveiterås, foto frå annonsørane.
Opplag: 10.000
Utforming: ASKO Reklame
ØMERKE
ILJ
T
M
Trykk: Mediatrykk
24
1
5
Avfotografering av
­materiell frå denne avisa
er kun tillatt etter avtale.
5643 Strandvik
sjÅ KVa so sKjer:
www.vinnesfestival.no
99
Trykksak
2
Sommaravis 2011
Fusa kommune
Fusa
Utviklingsselskap
3
SOMMAR I FUSA
Sommaravis Fusa kommune 2011
Kulturattraksjonar
Det er mykje å sjå og oppleva i Fusa,
her nemner vi noko av det som er
verd eit besøk.
1. Vinnesholmen:
Husmannsplass
Offentleg friområde. Frå ca. 1800 til
1930 husmannsplass under dei seks
hovudbruka på Vinnesgarden. I 1866
fødde plassen tre kyr og åtte sauer.
Dei siste husmennene var Lars og
Engelina Vindenes, som festa plassen
i 1892. Dei fekk kjøpa han i 1930 og
skilja han ut som eige bruk, Solholm.
Dottera Elisa (Liso) og mannen Bård
Foss, testamenterte ­eigedomen
til Fusa sjuke- og aldersheim. Då
Liso døydde i 1983, overtok Fusa
­kommune Vinnesholmen. I 1991 vart
Stiftinga Vinnesholmen oppretta.
Stiftinga har restaurert og drive
Vinnesholmen som utleigebustad for
feriegjester etter filosofien
"Vern gjennom bruk".
2. Selsneset, Vinnes:
Vindenes teglverk
Vindenes teglverk på Selsneset vart
sett i gang i 1876 av engelskmannen
John Vickers Scarborough. Råstoffet
var bakkeleira på staden. To tjødner
i området syner kvar dei tok ut leira.
Dei laga murstein og takpanner.
Teglverket vart nedlagt tidleg på
1920-talet, då det vart slutt på
råstoffet. Bygningane vart selde og
flytta, og den store ringomnspipa
vart fjerna i 1928. Utskipingskaien
står att, restaurert.
3. Strandvik kyrkje
Vigsla 15. november 1857.
Teikna av arkitekt Stockfleth.
Byggmeister: Øvsthus. Bygd av
private eigarar. Soknet sin eigedom
f.o.m. 1870. Ombygd 1883. Største
kyrkja i Fusa prestegjeld.
4. Postvegen
1786-1861: Postføring over
Fusafjellet som del av postvegen
mellom Bergen og Stavanger. Vegen
var då statleg hovudveg. Øpstad var
postgard på Fusasida, Vik på
Strandviksida. 1861-1901 var dette
den kommunale vegen mellom Fusa
4
Sommaravis 2011
Fusa kommune
Holdhus
og Strandvik. Nedlagd i 1901, då
nyetraseen gjennom Vinnes opna.
5. Engevik gaard, Sævareid
Offisersgard frå 1700-talet ved
Sævareidfjorden. Major Christian
Wilhelm Segelcke kjøpte garden
og tilliggjande jordegods av Kong
Fredrik 4. på 1720-t. I over 100 år
fungerte Engevik som embetsgard
og militær sjefsgard for Søndre
Bergenhus infanteriregiment.
­Gards­anlegget omfattar ni ­bygningar
med ­hovudbygningen frå 1770 i
­karakteristisk bergensklassisisme
med halvvalma tak, som naturleg
midtpunkt. Eigarane Anne og Lars
Johan Ditmarsen tek imot grupper
for omvising og servering.
Sjå www.engevik-gaard.no
kyrkje
Skule
Hålandms useet
dalen
lverk
Vindenes teg
Eidegrend klyngjetun
6. Jettegryter ved
Koldalselva
Langs Koldalselva finst fleire store
jettegryter, somme heile og andre
halve. Jettegryter vert forma når
vasstraumar, gjerne under eller
langs ein isbre, kvervlar stein rundt
og rundt mot berget, slik at det
vert laga holer i berget. På grunn av
si særeigne form, og ofte enorme
dimensjonar, har det opp gjennom
tidene lege eit skjær av mystikk
rundt fenomenet jettegryter, og
dei har gjeve grobotn for mange
segner og forteljingar. Namnet
"jettegryter" spelar truleg på
førestillingar i norsk folketru om at
dette var grytene til "jøtular", nokre
store eventyrfigurar.
7. Eidegrend klyngjetun
Garden Eide ligg på
eidet mellom Skogseidvatnet og
Gjønavatnet. Han har vore delt i
to bruk sidan 1600-t. For å spara
på den viktigaste ressursen, jorda,
vart husa til dei to gardbrukarane
bygde tett saman i eit klyngjetun.
I år 1900 budde det 23 personar
i tunet. I 1996 opna Margun og
Knut Henrik Eide tunet for gjester
etter å ha sett i stand dei gamle
bygningane. Rikhaldig innbu og
stor gjenstandssamling. Omvising
og servering for grupper.
Jettegryter ved Koldalselva
Cultural sights
1. Vinnesholmen: crofter’s place
Public recreational area. 1800-1930 it
was a crofter’s place, farmed by landless
tenants, while belonging to the Vinnes
farms. In 1866 three cows and eight
sheep were fed here. The last c­ rofters
were Engelina and Lars Vindenes from
1892 until 1930, when they were allowed to purchase the crofter’s place
and it became a small freeholding farm
called Solholm (the sun island). Their
daughter Liso and her husband Bård
Foss had no children and bequeathed
the property to Fusa municipality. Liso
died in 1983. In 1991 a foundation,
Stiftinga Vinnes-holmen was ­established
to restore and take care of the property.
The former crofter’s place can be rented
as a summer house according to the
philosophy “preservation through use”.
2. Vindenes tile-works
Vindenes tile-works in Selsneset in
Vinnes was founded by the Englishman
John Vickers Scarborough in 1876. It
produced bricks and roof-tiles using clay
found in the ground. Two ponds in this
8. Kikedalen øydegard
Øydegard frå Svartedauden
(1349). Ei vegetasjonshistorisk undersøking frå 1998 viser at garden vart
etablert i eldre jernalder. Dei vide
fjellområda med fangst og fiske gav
livsgrunnlag for folket her. Segna
om Kikedalsbonden fortel at heile
huslyden strauk med under Svarte­
dauden. Sidan har det ikkje vore
busetnad her, men det har vore drive
tradisjonell fôrsanking og beiting
heilt fram til vår tid. Styvingsskogen
i dalsidene går attende til mellomalderen. Tuftene etter det som ein
trur kan ha vore Kikedalsbonden sitt
tun, ligg på ein terrasse i dalbotnen.
9. Skulemuseet på Holdhus
Den kvitmåla skulestova, som
ligg like ved Holdhus kyrkje, vart bygd
i 1875. Det vesle skulehuset, med
eitt skulerom, lærarkammer, gang
og utedo, vart brukt som skulehus
fram til 1956/57, då nyeskulen på
Strandvik kyrkje
area show where the clay was dug out. The
tile-works was closed down in the 1920s
when they ran out of clay. The buildings
were sold and removed, and the big
chimney from the tile-kiln was demolished
in 1928. Only the quay remains, and has
been restored
3. Strandvik church
Strandvik church was consecrated on
November 15th 1857. Architect: Stockfleth,
building contractor: Øvsthus. It was built
by private owners, but the parish took over
in 1870. Rebuilt in 1883. It is the largest
church in Fusa.
4. The mail road
1786-1861: As part of the postal route
between Bergen and Stavanger, the mailroad was a public main road. Øpstad in
Fusa and Vik in Strandvik were socalled
post-farms. 1861-1901: Municipial road
between Strandvik and Fusa. 1901: Closed
down, as the new municipial road through
Vinnes opened.
5. Sævareid military manor
Military manor from the 18th century
by the Sævareidfjord. Major Christian
Wilhelm Segelcke purchased the manor
with underlying farms from King Fredrik
4th in the 1720s. For more than 100 years
Engevik functioned as the official residence
and seat of the commander of Søndre
Bergenhus (Hordaland) infantry regiment.
Engevik manor with the characteristic
main building in classical style from 1770,
includes nine buildings. The estate has
sheltered location with views over the
Sævareidfjord. While wandering around
the 9 buildings you really get the fell of
manor life in Norway in days gone by. The
owners Anne and Lars Johan Ditmarsen
receive groups for guided tours, food and
drink. www.engevik-gaard.no
6. Pot holes by Koldal river, Eikelandsosen
Along the banks of the Koldal River there
are several large pot holes, some whole,
others only half. These pot holes have
been formed when water currents, most
probably under or alongside a glacier, have
ground stones round and round against
the rock, causing holes in the rock. Most of
the formations have very distinctive shapes
and are often of considerable size, and
these features have awarded them a
certain mystiqe forming the basis of
various legends and fairy stories. The
Norwgian namne "jettegryte" can be
­translated as "giant cauldron". This most
likely stems from Norwegian folklore which
talks about the cauldrons of "jøtular", the
large male trolls.
7. The farm Eide
The farm Eide is situated on a neck of land
(norw. “eid”) between the two lakes
Skogseidvatnet and Gjønavatnet. It was
divided into two separate holdings in the
17th century. In order to spare the best
farmland all the buildings of the two
farmers were built in a close group in one
farm-hamlet (norw. “klyngjetun”).
In 1900 23 persons were living there.
In 1996 the owners Margun and Knut
Henrik Eide opened their farm to visitors
after having restored most of the buildings. Abundant collection of furniture and
objects. Guided tours, food and drink for
groups.
8. Kikedalen abandoned farm
Abandoned farm from the Black Death
(1349). A botanical survey from 1998
concluded that the farm was ­established
during the late Iron Age. Hunting and
­ shing in the vast mountain areas
fi
­provided the people in Kikedalen a good
living. According to the legend of the
Kikedalen farmer he was a strong and
­prosperous man, but he died during the
Black Death together with his whole
family. The farm has been abandoned
ever since, but Kikedalen has been used
as ­extended grazing land and fodder
supply by other farms until this day. On
the ­hillsides you can see polled trees. This
practice dates back to the Middle Ages. The
ruins of the farm can be seen on a terrace
in the bottom of the valley.
9. The school museum in Holdhus,
Hålandsdalen
This white school house is located close to
Holdhus church and was built in 1875.
The old school house, with one classroom,
a teacher's room, corridor and outside
toilet was used as a school until 1956/57,
when a new school in Holdhus was
­completed. The school museum comprises
an interesting collection of teaching aids
used in "the old school", and in the corridor
the old pupils' most usual footwear –
wooden clogs – are lined up in neat rows.
The school museum and Holdhus church
Holdhus stod ferdig. Skulemuseet
inneheld i dag ei interessant samling
av læremidla som fanst i "den gamle
skulen", og i gangen står skuleborna
sitt vanlegaste fottøy, treskoa, oppstilte på rekkje og rad. Skulemuseet
og Holdhus kyrkje har felles guideordning og felles opningstider.
10. Holdhus kyrkje
Holdhus gamle kyrkje vart
ombygd frå stavkyrkje til tømra
hallkyrkje truleg i 1726. Det finst ei
inventarliste frå kyrkja frå 1306, men
kyrkja kan vera eldre. Nedlagd som
soknekyrkje i 1890, då nyekyrkja på
Eide stod ferdig. Kjøpt av bonde Hans
H. Holdhus, seld vidare til Foreningen
til norske fortidsminnesmerkers
bevaring i 1900. Dei eig framleis
kyrkja, som vart restaurert 1905-06.
11. Drageidkanalen
Kanalen frå 1887 bind saman
Skogseidvatnet og Henangervatnet.
Letta vasstransporten for bøndene i
Hålandsdalen mellom gardane deira
og Sævareid, som var både fabrikkbygd, handelsstad og utgangspunkt
for byturar. På heimvegen måtte dei
dra båten etter to tau frå ein trekkveg
ved sida av kanalen.
can be visited on one guided tour and have
the same opening times.
10. Holdhus church
Holdhus church was rebuilt from a stave
church into a single-nave lafted timber
church probably in 1726. There is a list of
furnishings dated back to 1306, but the
church may very well be older. As the new
parish church in Eide was ­consecrated
in 1890, the Holdhus church was closed
down. Hans H. Holdhus, a farmer,
­purchased the church in 1893 in order
to prevent it from being demolished and
to preserve it for future generations. The
Society for the Preservation of Norwegian
Ancient Monuments acquired the church
in 1900. It was restored in 1905-06.
11. Canal, Hålandsdalen
The Drageid canal joins the two lakes
­Skogseidvatnet and Henangervatnet.
It made the transport of goods for the
­farmers in the Hålandsdal valley to
­Sævareid – industrial area, shopping area
and harbour – much easier. Along the
­canal there is a footpath. On their way
home, the farmers had to pull their boats
up the canal by ropes from this path.
Fusa
Utviklingsselskap
5
SOMMAR I FUSA
Sommaravis Fusa kommune 2011
- meir enn du trur
5640 Eikelandsosen • www.fjorden-senter.no
Kvifor gå over bekken etter vatn?
På Fjord´n Senter får du tak i alt du treng til kvardag og fest!
•
•
•
•
•
•
•
•
Apotek
Bank
Barneklede
Blomar
Catering
Daglegvarer
Dameklede
Fargehandel
•
•
•
•
•
•
•
•
Fritidsklede
Gardiner
Garn
Gåver
Helsekost
Herreklede
Hobbyartiklar
Interiør
•
•
•
•
•
Velkomen
til hyggeleg
handel!
Kafe
Leiker
Post
Sko
Smykker, skjerf
og anna tilbehør
• Sportsklede
• Sportsutstyr
Aktiv Fusa-sommar
Fusa er nok mest kjent for skiskyttar­
miljøet, men idretts­miljøet i Fusa er
meir enn ski og skyting.
Utøvarar frå Fusa har markert seg både
nasjonalt og internasjonalt i så ulike
idrettar som fotball, karate, riding,
skyting og volleyball. Det som likevel
er hovudsatsinga til idrettslaga i Fusa
er arbeidet for å aktivisera born og
unge. Også her er det stor aktivitet i frå
allsidig idrettskule for dei minste, til
spesialtrening i karate eller volleyball.
Sommaren er tida for uformell kappe­
strid innan fleire av idrett­ane.
I Hålandsdalen kan du testa
både sykkelform og fjellform.
I Ottanosi duathlon skal
du for eige maskin klatra
frå O til ca. 1000­
meter over havet.
I Strandvik er det 22. gongen Strandvik­
løpet vert arrangert. Også her er det
ope både for dei som vil konkurrera
mot dei beste og dei som vil konkurrera
med seg sjølv. I tillegg er det ei mengd
aktivitetar du kan vera med på. Om
kvelden kan du ta ut resten av energien
på dansegolvet i Strandvik grendahus.
Sandvolleyball har blitt ein stor sport i
Fusa dei siste åra. Her har kome fleire
banar i Strandvik og ein på Fusa. Her
kan du bokstavleg slå deg i form på
ein sosial måte. Strandvik open er
treningsleir for dei yngste med innlagt
turnering. Her kan du ta med deg nokre
vener eller kollegar og ha det kjekt.
Her er konkurranse­­klasse
med stor d
­ eltaking, men
også turklasse for dei
som vil testa ut
eigen form.
Ottanosi Duathlon
19. juni
Sykkel frå Eikelandsosen til
Heihiller. Løp opp på toppen
av Ottanosi.
Trimklasse kl 11.00
Konkurranseklasse kl 12.00
Fjelltrim frå Heihiller.
Info: www.haalandsdalil.no
Tlf. 951 87 425
Arr: Hålandsdal IL og Fusa sykkel
Strandvikløpet 2011
9. juli – løpet går for 22 gong i år!
Løp for alle frå 0 – 100 år.
Diverse aktivitetar.
Revy med Ausekarane og dans
med Tor Endresen.
Tlf. 900 21 198
Arr: Strandvik idrettslag
Strandvik Open 2011
Turnering i volleyball frå 4.–9. juli
Frå 5–17 år, mandag–fredag:
Volleyballtrening og turnering.
Laurdag 9. juli:
Turnering for bedrifter og venelag.
Nytt i år:
KM i sandvolleyball vert arrangert i
Strandvik helga 18.–19. juni.
Klassane u13/u15/u17/u19 og open
klasse menn og kvinner.
Info./påmelding: www.strandvikopen.net
I tillegg har vi fysioterapeut, naprapat,
alternativ terapeut, fotpleiar, konsulentar,
statlege- og kommunale kontor.
OPNINGSTIDER:
P
God parkering
6
Sommaravis 2011
Fusa kommune
10-18(15)
Tak over hovudet
t
kor
åve
G
MAT: 8.30-20(18)
Gåvekort
Gjestebrygge
Me støttar ein aktiv Fusa-sommar:
FUSA UTVIKLINGSSELSKAP
FUSA KOMMUNE
Fusa
Utviklingsselskap
7
SOMMAR I FUSA
Sommaravis Fusa kommune 2011
Fiske- og
friluftsliv i Fusa
sjølvbetjent kortsystem. Merk deg
at det er restriksjonar på ferdsel og
fiske. Tek du med fiskeutstyr utafrå
og/eller båt/kano/kajakk, må du
desinfisera dette for å unngå
spreiing av fiskesjukdommar. Det står
­informasjon om dette på oppslags­
tavlene til Hålandsdalen Grunneigarlag rundt vassdraga, og det er også
sett ut desinfiseringsmiddel der.
Alle har rett til å ferdast i
kystsonen. Ta omsyn til andre. Det
er forbode å fiska nærare enn 100
meter eller opphalda seg nærare enn
20 meter frå oppdrettsanlegg og
slepekast og steng.
Du er velkomen til Fusa og til å ta del i den varierte og rike naturen vi har her
både til sjøs, i skog, på fjell og på alle vatna våre. For at alle skal ha glede av
naturen vår også i framtida, ber vi deg om å ferdast med omsyn. På desse
sidene er difor nokre råd og vink om kva rettar og plikter du har som brukar av
naturen i Fusa.
Ferdsel på sjø
Utsettingsplass for småbåt
Frå rampe i båthamna på
Vinnes mot avgift. Sjølvbetjening.
Fiske i Hålandsdalen
Hålandsdalen grunneigarlag
sel felles fiskekort for alle dei store
vatna i Hålandsdalen: Henangervatnet, Skogseidvatnet, Gjønavatnet
og Vengsvatnet. I dei fleste vatna er
det også lov med garn- og oterfiske.
Grunneigarlaget har ivareteke lokale
interesser for fiske, fiskehelse og
foredling av fiskestammene i over
40 år.
Særleg Skogseidvatnet er kjent som
plassen der du kan få storfisk på
kroken. Noregs største røye på
8.285 kg vart tatt her i 2005.
Skogseidvatnet har to stammer
med aure; ei med fisk normalt rundt
3-400g og ei storaurestamme med
fisk på over 10kg. Det er ikkje utan
grunn at Skogseidvatnet vert rekna
som eit av Noregs beste fiskevatn.
Om du ikkje skulle få fisk, vil du
likevel få med ei flott naturoppleving.
Det er mange idyllar og raste­plassar
langs strendene og på holmane i
Skogseidvatnet.
Tips! www.skogseidvatnet.no
skogseidvatnet.no
Bålbrenning
Jakt
Det er eit felles jaktkort på
småvilt i området til Hålandsdalen
grunneigarlag. Fjellrype og lirype er
dei viktigaste viltartane, men ein kan
også vera heldig å treffa på hare og
skogsfugl. Jaktkorta kan kjøpast frå
grunneigarar. Kontaktperson:
Hans Berland tlf. 482 37 957.
Full ­
jon
konsentras
I utgangspunktet er det fri
ferdsel i utmarka. Den frie
ferdsla gjev deg rett til å
ferdast fritt til fots, til hest,
på ski eller sykkel i utmarka.
Motorferdsle er forbode.
I vassdrag kan du padla,
ro eller segla.
I utmarka er r­ asting,
overnatting og
­telting tillate. For
å rasta eller telta
på ­innmark, treng du
løyve frå grunn­eigar.
Etter frilufts­lova skal du
ikkje telta nærare hus og
hytte enn 150 meter.
8
Sommaravis 2011
Fusa kommune
STAD/PLACE
TELEFON/PHONE
Laila Tveitnes
Margun Eide
Harald Bjørndal
Gitle Emil Ragnhildstveit
Håkon Tombre
Vengstunet Hyttegrend
Svein Arne M. Teigland
- båt og kano
Tveitnes
Eide
Bjørndal
Eidestøa
Tombre
Holdhus
Tegland
56 58 39 30
56 58 51 57
56 58 51 19
56 58 52 22
56 58 52 30
56 58 51 60
476 18 490
Fiskekort – Fishing license
NAMN/NAME
STAD/PLACE
TELEFON/PHONE
Laila Tveitnes
Margun Eide
Ole Gjøen
Gitle Emil Ragnhildstveit
John-Eirik Håland
Knut Skjelbreid
Vengstunet Hyttegrend
(www.vengstunet.no)
Harald Bjørndal
Kilen Auto AS
Håkon Tombre
P. H. Haugen Landhandel
YX bensinstasjon
Tveitnes
Eide
Gjøn
Eidestøa
Holdhus
Skjelbreid
56 58 39 30
56 58 51 57
56 58 51 42
56 58 52 22
56 58 52 26
56 58 11 21
Holdhus
Bjørndal
Kilen
Tombre
Sævareid
Eikelandsosen
56 58 51 60
56 58 51 19
56 58 51 80
56 58 52 30
56 58 31 10
56 58 22 70
Padling på fjorden
Allemannsretten
på land
NAMN/NAME
Hålandsdal
Grunneigarlag
Det er forbod mot å gjere opp
eld i eller ved skogsmark f.o.m. 14.04.
t.o.m. 14.09. Ein er likevel ansvarleg for ikkje å gjere opp eld i tørre
periodar med fare for brann også
utanom dette tidsrommet.
Båtutleige – Boat rental
Bandtvang
I Fusa er det bandtvang f.o.m.
01.04 t.o.m. 31.10. Hundar skal
haldast i band eller innestengt heile
året i og ved buområde, kyrkjegardar,
område for leik, idrett og
badeplassar.
Vær snill
og ha me
g
i band!
Friluftsområde
Hagafjøra: Badeplass. God
parkering. Tilrettelagd for funksjonshemma med rampe i sjø og til
toalett. Bergen og omland friluftsråd
står ansvarleg for drifta. Vinnesholmen: Parkering på landsida.
Toalett. Badeplass og stort friareal.
Stangfiske på berga mot vest.
Stiftinga Vinnesholmen står
ansvarleg for drifta. Sjå fleire
område på s. 16–17.
Padling
Fusa har fine padleområde
både i sjø og ferskvatn: Samangerfjorden, Ådlandsfjorden, Lygrepollen, Sævareidvassdraget. Merk
desinfiseringsreglane (sjå neste
punkt).
kort/ e:
e
k
s
i
F
icens
l
g
n
i
Fish
00.-
Fiske i ferskvatn
Fusa kan by på fiske etter
røye og aure i vatna i Hålandsdalen
og laksefiske i Sævareidelva. Du må
ha fiskekort. Sjå eigen oversikt over
salsstader. Sævareidelva: Eige
1
NOK
y
a
350.
K
1d
O
.ek N
1 we NOK 900
r
1 yea
Fiske på Vinnesholmen
Fishing and outdoor recreation
You are welcome to Fusa and to make
use of our magnificent nature at sea,
in the woods, on the mountain and on
our lakes. We would like that also future
users to have an unspoiled nature. In the
­following is therefore some advice on
your rights and commitments as a user of
the nature in Fusa.
The public right of access
There is a general right of access to
­outlying fields, woods, moors, lakes and
mountains on foot, horseback, ski or bike,
and canoeing, kayaking, boating and
sailing, picnicing and camping is allowed.
Motorized traffic is prohibited. Fields and
all sorts of cultivated land are private, and
you have to ask for permission to picnic or
camp there. Please keep a distance of at
least 150 m to houses and cottages.
Considerate and cautious behavior is
required. Do not harm or disturb trees,
plants, birds or animals.
with luck, you can also come across hare
and woodgrouse. You can buy your game
licence from the landowners.
Please contact Hans Berland tlf. 482 37 957
Open fire
It is prohibited to use open fire in woodlands from April 14 to September 14 .
Leash law
In Fusa you must keep dogs on a leash
from April 1 to October 31, and in
residential areas, cemetries, playgrounds,
sports grounds and beaches all year round.
Hunting
You need a game licence to shoot on the
properties of Hålandsdalen ­­landowners’
organization. Ptarmigan (Lagopus
mutus) and willow grouse (Lagopus
lagopus) are the most common species, but
Recreational areas
Hagafjøra: Beach. Parking ground. Toilet.
Accessible by wheelchair. Vinnesholmen:
Parking ground on the mainland. Toilet.
Beach. Recreational area. Fishing from
the cliffs.
Canoeing and kayaking
Nice areas for canoeing and kayaking in
the fjords and lakes: Samnangerfjorden,
Ådlandsfjorden, Lygrepollen, Sævareidvassdraget. Please notice the rules for
disinfection.
Fishing in lakes and rivers
Fusa can offer you fishing for char and
trout in the lakes in Hålandsdalen and
fishing for salmon in the river Sævareidelva. You need a fishing licence. For
Sævareidelva you need a special licence
obtainable through self service.
Please notice: Fishing tackle and/or boats/
canoes/kayaks must be disinfected to
prevent spreading of fish diseases. Further
information is available on the notice
boards from the landowners’ organization by the lakes. There you can also find
disinfectants. For Sævareidelva you need
a special licence obtainable through self
service.
Boating on sea
There is a general right to go boating in
coastal areas. Show consideration. It is
prohibited to fish closer than 100 m, or to
stay closer than 20 m, from a fish farm, a
dragnet or a seine full of fish.
Launching of boats
In the boatyard in Vinnes for a small fee.
Self-service.
Fusa
Utviklingsselskap
9
SOMMAR I FUSA
Sommaravis Fusa kommune 2011
Skjelbreid Poirée
Kontakt oss
gjerne for meir
informasjon og
– hyttetur i verdsklasse
prisar.
Liv Grete Skjelbreid Poirée, Raphael
Poirée, Ann-Elen Skjelbreid og Egil
Gjelland har alle avslutta skiskyttar­
karrieren og bur no på Skjelbreid
gard. Det må vera den garden med
størst samling av medaljar frå NM,
VM og OL. Og garantert den garden
i Noreg med størst samling franske
meisterskapmedaljar.
Ann-Elen og Egil driv garden. Dei
y­ nskjer på halda garden i hevd
og s­ atsar med friskt mot på
mjølkeproduksjon. I lag vil alle byggja
på dei erfaringane dei har frå idretts­
livet sitt og dei natur­ressursane som
garden gjev for å skapa eit tilbod
innan reiseliv. Med den b
­ akgrunnen
desse fire har, så er det ikkje
­overraskande at dei også her har sett
seg høge mål. Dei ynskjer å presentera
ei oppleving som held høg kvalitet
både når det gjeld o
­ vernatting, mat,
service og o
­ ppleving.
Det har vore stor aktivitet på
­Skjelbreid i heile vinter for å få
hytta klar til opning i midten av juni.
Alle detaljar er difor ikkje klare når
­Sommaravisa er på besøk, men det
er ikkje vanskeleg å sjå at det er satsa
på gode kvalitetar. Berre plasseringa
er eit kapittel for seg. Anlegget ligg
fint til i landskapet og har på ein
flott måte klart å kombinera ei hytte
med f­ antastisk utsikt samstundes
NATURSTEIN
VAKKERT • SOLID • EVIGVARANDE
H. ÅDLAND AS
Eit allsidig firma med dyktige medarbeidarar, lang
erfaring og gode samarbeidspartnarar. Vi har ut­
styr og kompetanse til å utføra dei fleste prosjekt
innan graving, boring, sprenging, bygg, anlegg og
muring. Vi kan gjennomføra både store og små
oppdrag for private, næringsdrivande og
det offentlege.
som ­hytta ligg fint og naturleg i
­land­skapet. I festsalen er det store
glasfasadar i begge endar. I den eine
enden har du panoramautsikt til
Skjelbreidvatnet og utover fjorden.
Snur du deg, ser du inn i dei fagre
Hålandsdalsfjella med Ottanosi midt
i mot. Denne utsikta kombinert med
eit gourmetmåltid av norske råvarer
og fransk finesse, må tilfredsstilla den
mest kresne.
Anlegget har 30 sengeplassar.
Konferanse­­sal som kan romma
80 ­personar, peisestove, utandørs
boblebad og eigen landingsplass for
helikopter.
Alt dette tilseier at dette ikkje er ei
vanleg hytte, der ein dett innom for ei
tilfeldig vitjing. Skjelbreid Poirée satsar
fyrst og fremst på bedriftsmarknaden
med kurs og konferanse. Dei som
kjem på besøk kan også få tilbod om
teambuilding. Du kan bli u
­ tfordra
både fysisk og mentalt i hinderløypa
”Parc Aventure” med wirebanar som
strekkjer seg opptil 400 meter. Om
ikkje dette er for deg; kan ein gå flotte
fjellturar, eller skyta på blink lik den
­skiskyttarane på TV skyt på – det er
meir utfordrande enn kva ein skulle
tru. Alle fire stiller som teamleiarar
på aktivitetane og kan i tillegg halda
innlegg om motivasjon og andre tema
dei har spisskompetanse på gjennom
sine langvarige idrettskarrierer.
Du kan fylgja Skjelbreid Poirée på
Facebook – www.facebook.com/­
skjelbreidpoiree. Sida vert jamleg
­oppdatert med bilete og informasjon.
MUR
Muring med naturstein er eit gammalt handt­
verk som er mykje brukt i veg og husbygging.
Naturstein kan brukast til alt frå peis og piper
til høge terrengmurar og forblending utvendig.
Ferdig oppsette murar kan utførast over heile
Vestlandet!
DALE STEINBRUDD AS
– frå fjell til byggjemateriale og pynt
Vi har steinbrudd i Dale i Fusa. Der vert det
tatt ut murstein til muring, forblending m.m.
HANDSTEIN
Liten stein som ein klarer mure for hand, og
eignar seg best til forblending, små pynte­
murar og blomsterbed.
ENTREPRENØR
LITEN MASKINSTEIN
Denne steinen må du nok ha maskin for å
klara mure, og er ein storleik mellom hand­
stein og maskinstein. Steinen er godt eigna
til mindre forstøtning­ og pyntemurar i hage.
Vi utfører alt innan graving, boring og sprenging.
Nokre av dei prosjekta vi har utført er Hopselva
Kraftverk, Nore Fusa Industriområde, Boge
Kraft 2, rulleskiløypa på Holdhus, Opsalmarka II,
Strandvik hyttefelt, Bygdastølen ski­ og tur­
anlegg, og vi er no i gang med Eitro Kraftverk.
MASKINSTEIN
Denne steinen er av slik storleik at den
må murast med maskin, og er mest brukt i
oppbygging av terreng for hus og veganlegg.
H. Ådland AS og
Dale Steinbrudd AS
– eit samarbeid som
gjev solid og varig
resultat.
Med naturstein frå
Dale i Fusa lagar vi
alt frå peis og piper
til høge
terrengmurar og
forblending
utvendig.
Å D LA N D A S
Nore Fusa Industriområde
Holsundveien 283, 5642 Holmefjord
Telefon: 56 58 11 60
E­post: [email protected]­adland.no
www.h­adland.no
Flotte, innbydande rom til gjestene.
10
Sommaravis 2011
Fusa kommune
Hytta ligg fint og naturleg i landskapet.
Nore Fusa Industriområde
Holsundveien 283, 5642 Holmefjord
Telefon: 901 16 454
E­post : [email protected]
www.naturmur.no
Utan mat og drikke...
Fusa
Utviklingsselskap
11
SOMMAR I FUSA
Sommaravis Fusa kommune 2011
Laks – eksklusiv mat for alle
Frå ein gong å vera ei ­eksklusiv
­råvara, er laks no blitt ein e
­ ksklusiv
kvardagsrett for alle. Laks frå Fusa og
frå Noreg finn du på stadig fleire bord
i verda.
Fusa har vore med på utviklinga
av oppdrettseventyret frå Magne
Bolstad starta med oppdrett av
aure i dammar på land i 1966. I
dag er oppdrettsnæringa ei høgt
­profesjonalisert næring. G
­ jennom
hardt arbeid, forsking og utvikling
har oppdrettsnæringa auka det
­produktive arealet til Noreg ­vesentleg.
Gjennom ­oppdrettsnæringa har ein
lært seg å dyrka sjøen. Det har ført
til ei ­vesentleg auke i produksjonen
av sunn og god mat. 27 ­millionar
­menneske over heilt verda et eit
måltid norsk laks kvar dag.
Aviser og tidsskrift fløymer over av
gode råd om kosthald som skal gjera
deg frisk og rask. Det er ­diettar med
feitt og utan feitt, lågkarbo e
­ ller
råmat. Felles for alle er at det er
stor usemje om kor sunne diettane
eigentleg er, og at det krev ekstra
innsats for å fylgja dei. Fisk – og i
særleg grad feit fisk som laks – er alle
ekspertar einig om er ei svært sunn
matvare. Laks kan du dermed eta med
godt samvit.
Laks er glimrande som sommar­mat.
Gode oppskrifter frå lokale kokkar!
Deilig pepparlaks
med tzatsiki
Tzatsiki kan kjøpast ferdig eller lagast slik:
1. Ha yoghurt naturell i ei sil dekka med
­kaffifilter. La vatnet renna av i ca. 1 time.
Den er lett tilgjengeleg i frysedisken
og etter kvart har b
­ utikkane og fersk
laks å tilby. Vår lokale produsent –
­Holmefjord lakseprodukter – h
­ ar og
røykelaks og peparlaks med kvalitet i
noregstoppen.
2. Dryss salt over eit brett og rasp agurk over.
TRÖBBEL MED
MED BILEN?
BILEN?
TRØBBEL
3. Klem ut resten av vatnet etter ca. ½ time.
Med laks på grillen kan du sjå grill­
sesongen både lyst og lett i møte. Det
smakar svært godt og er eit sunnare
produkt enn mykje av det som elles
vert lagt på grillen i sommar.
oss!
–– kontakt
kontakt
oss!
4. Bland agurk, yoghurt, eit par fedd ­
finhakka kvitløk og litt peppar. Nydeleg på
lakse­smørbrød.
Passar og godt til varmrøykt pepparlaks med
kokte nypoteter!
Smarte bileiere
sitt.
Smarte
bileiere stiller
stillerstrenge
strengekrav
kravtiltilverkstedet
verkstedet
sitt.
Krav som
beliggenhet.
Krav
somvivimøter
møterbåde
bådemed
medriktig
riktigpris
prisogoghøy
høy
kompetanse.
Vi gir
Vi
gir den
den smarte
smartebileieren
bileierenen
enenklere
enklerehverdag!
hverdag!
- Tips frå Kaféen te Gro
Foto: Eksportutvalget for fisk
Eikhaugen sin grava laks
Eide Fjordbruk AS
5640 Eikelandsosen
Produksjon av matfisk og
setjefisk
Tlf 56 58 52 00
faks 56 58 52 55
[email protected]
AS Sævareid
Fiskeanlegg
AS Sævareid Fiskeanlegg Tlf 56 58 06 50
5645 Sævareid faks 56 58 06 60
Årleg produksjon av 5 mill smolt www.sevareid.no
Go'laks fra
AS Bolaks , 5640 Eikelandsosen
Laks som skal gravast må vere frosen fyrst:
1. Tin laksefiletane. Lag ei blanding av: 1 ss
salt og 1 ss sukker pr. kg fisk.
FUSA AUTO AS
5641 Fusa
Tlf.: 56 58 22 86
Åpningstider:
man-fre: 07:30-16:00
2. Legg den eine fileten med skinnsida ned i
eit passe kar, dryss blandinga over. Klipp
rikeleg med fersk dill og ha over fisken.
www.mecacarservice.no
3. Ha resten av salt/sukkerblandinga over den
andre fileten og legg den med skinnsida opp,
oppå den andre fileten. Dekk fisken med
plastfolie og sett i kjøleskåpet. Legg f.eks. eit
skjærebrett oppå filetane og legg litt press på
(ca. 2 kg). Snu filetane kvar dag, aus søet over
fisken. Laksen er ferdig grava etter 5–6 dagar.
Strandvik Plast starta med å laga
plastbåtar i 1964. I dag vert det laga
eit allsidig utval av produkt både til
næring og nytte. Med badestamp og
symjebasseng kan me og tilby hyggje
– og eit lite snev av luksus.
Siv sin sennepssaus:
4 ss Idun mild sennep og 2 ss sterk fransk
sennep. Ca. 2 dl soyaolje, som vert rørt inn i
sennepen - litt om gongen. Tillsett til slutt
2 ss sukker som vert rørt godt inn.
- Tips frå
Eikhaugen Gjestegard
Tlf 56 58 06 00 faks 56 58 06 01
[email protected]
www.bolaks.no
• Strandvik Stampen er i glasfiberarmert
polyester. Enkelt reinhald og alltid tett og
klar til bruk. Setet er ein del av stampen,
det reduserer vassvolumet og gjev kortare
oppvarmingstid. Stampen kan gravast ned, eller
byggjast inn i terrasse.
• Symjebassenga er produsert i seksjonar, og har
Holmefjord Lakseprodukt AS is ­renowned for delivering­
­salmon ­products of the ­highest q­ uality. We have main­taine­d
our p­ osition amongst the top three salmon­refiners­at the
Norwegian ­Championships several years in a row.
Smoked salmon · Gravlax · Peppered salmon
Hot-smoked peppered salmon
Fillet of Salmon (– sides, frozen portions)
www.alsaker.no
Factory shop:
Helland, Eikelandsosen
Open:
Monday – Friday kl. 08.00 – 16.00
Saturday kl. 10.00 – 14.00
Igland Bruk AS – Aspeneset Tlf 56 58 16 05
5640 Eikelandsosen faks 56 58 16 06
Produksjon av setjefisk [email protected]
Kvalitet i generasjonar
5640 Eikelandsosen
12
Sommaravis 2011
Fusa kommune
• Strandvik Plast har i over 30 år levert utstyr til
oppdrettsnæringa: Oppdrettskar, inkubatorar,
lagringstankar m.m.
• Slamavskiljarar og vasstankar kan leverast i ulike
storleikar.
(Closed Saturdays in July/August)
Holmefjord Lakseprodukter, Grimeneset 60, 5640 Eikelandsosen. Tlf. 56 58 14 50 – Faks. 56 58 15 79 – www.holmefjord-fryseri.no
høg kvalitet. Bassenga er fleksible i storleik og
form, er isolert og kan tilpassast dei fleste ynskje.
Fiskeanlegg AS
5640 Eikelandsosen
Tlf 56 58 52 17
[email protected]
5643 Strandvik
Tlf 56 58 48 54
[email protected]
www.strandvikplast.no
Fusa
Utviklingsselskap
13
SOMMAR I FUSA
på skulen
RUSS 2011
1: Kva utdanning har du teke på Fusa v.g.skule?
2: Di meining om denne utdanninga?
3: Kva vert vegen vidare for deg?
FUSA VIDAREGÅANDE SKULE
Vegen mot studiekompetanse startar
på Fusa vidaregåande skule…
Maria Bogevik Brandal
1: Eg har gått studiespesialiserande med formgjeving, tre år.
2: Eg er vedig nøgd med det valet eg tok. Eg får studiekompetansen, men har og noken timar i veka med kreative
fag, noko som gjer at ein får litt pause frå dei teoretiske faga.
3: Til hausten skal eg til Buskerud folkehøgskule, på
fotograf- linja. Eg ser veldig fram til dette året der eg skal
læra meir om hobbyen min, møta nye mennesker og få
oppleva litt meir enn det eg gjer i Fusa. Etter det er planen å
gå eit år på psykologi, for å finne ut om det er det eg vil gå på
i 6 år framover.
Vil du utvikla og bruka dei kreative evnene dine på høgare studium, ligg dei fleste løp på høgskular
og universitet opne for deg som tek studiespesialisering med formgjevingsfag. På skulen vår kan du
kombinera dei estetiske faga med valfrie programfag frå andre utdanningsprogram.
Nytt bygg hausten 2011.
I august tek me i bruk nye lokale! Me ser fram til å samla alle under same tak. Teknikk og industriell
produksjon får ny og moderne verkstad, studiespesialiserande utdanning får betre arbeidstilhøve og
tilsette får nye kontorplassar. Me gler oss!
Susann Koldal:
1: Studiespesialiserande med formgjevingsfag.
2: Eg synes det er ei bra utdanning. Eg trivs godt på linja
og har det kjekt med medelevar. Kombinasjonen med
formgjevingsfag og allmenne fag er ei bra løysing, då får ein
litt variasjon og ein kjekkare kvardag. Alle har godt av å lære
litt forming, det er jo kjekt.
3: Eg skal fyrst gå eit år på folkehøgskule med hest. Etter det
er eg ikkje heilt sikker, men mest sannsynleg ei kreativ linje
med design og kunst. Kanskje kunsthøgskulen i Bergen eller
studiar i utlandet.
Studietilbod:
Skulen har
eit svært godt
samarbeid med
næringslivet.
Det at elevane
får koma ut, gjer
opplæringa meir
praksisnær.
Utdanningsprogram:
• TAF - Marine
• TAF - Teknikk og
industriell produksjon
• TAF - Helse
• Naturbruk
• Restaurant- og matfag
• Helse- og sosialfag
• Teknikk og industriell produksjon
• Studiespes. m/formgjevingsfag
Skulen har gode tilbod særskilt
retta mot vaksne:
• Helsefagarbeidar
• Barne- og ungdomsarbeidar
• Ambulansefag
• Fagskuletilbod i psykisk
helsearbeid, kreftomsorg og
rehabilitering* og akvakultur*
Peter Raa Alvheim:
1: Eg har gått fire år på TAF – Helse. Eg får både spesiell
studiekompetanse og fagbrev som helsefagarbeidar.
2: Eg er svært nøgd med ordninga der eg får kombinera
skule med praksis. Dette gjer eit stort læringsutbytte når det
gjeld helsefaga. Samstundes får eg den realkompetansen som
trengst for å gå vidare på høgskule/universitet. Skulemiljøet
på Fusa Vgs. er eg godt nøgd med. Flinke lærarar med eit
høgt fagleg nivå.
3: Eg håpar på å koma inn på medisinstudie i Bergen til
hausten, der eg får fordjupa meg i endå større grad innan
helsefaga.
(*Med atterhald av godkjenning frå NOKUT)
Fusa vidaregåande skule, P.b. 113, 5649 Eikelandsosen. Tlf. 56 58 09 00 E-post: [email protected]
og
Riv ut eg
d
ta med t!
hefte
g
i
t
t
y
n
g
o
t
p
ja
K
om
Fusa
På dei neste 4 sidene har me
plukka ut kortversjonen av ferieFusa. Her finn du kart med oversikt
over a
­ ttraksjonar, turar, servering,
­butikkar m.m. Dessutan er det
­kontaktinformasjon til overnatting
og serveringsstadar og ei oversikt
over aktivitets- og kulturtilbod i
Fusa.
deg lukke til og håpar at du finn fram
til det Fusa har å tilby på ein enkel og
grei måte.
Dersom du nappar desse sidene ut
av Sommaravisa har du med deg dei
viktigaste opplysningane du treng
for ein aktiv dag i Fusa. Me ynskjer
Måndag – fredag
Torsdag Laurdag Tlf. 56 58 18 00
i
Dersom du likevel har spørsmål kan du venda deg til
Kaféen te Gro på Fjord’n senter. Her
er det turistinformasjon og dei vil
kunne hjelpa til med det meste.
kl 10.00 – 18.00
kl 10.00 – 20.00
kl 10.00 – 15.00
Overnatting
Fusa camping Venjaneset, Fusa
Tlf 56 58 24 76 / 932 24 839
www.fusacamping.no
Fusa kommune
56 58 01 00
Lege/Eikelandsosen helsesenter
Ope: 08.00-10.30 / 13.30-14.30
56 58 02 90
Fusa Apotek
56 58 22 30
Legevakt heile døgnet
56 58 02 80
Politi
1
l
l
y
d
mar­i
Som
Naustrekkje i Strandvik
FUSA UTVIKLINGSSELSKAP
FUSA KOMMUNE
Hytter
Dei fleste hyttene i Fusa vert leigd
ut på vekebasis i høgsesongen,
men det kan vera ledige dagar.
02800
Fusa lensmannskontor
56 58 20 00
Jakta på
Fusa camping ligg idyllisk til ved
fjorden. Badeplass og utleige av båt.
Gåavstand til butikk. 6 hytter.
TV-stove. Vaskerom og vaskemaskin. Toalett og d
­ usjar. Leiligheit
med minikjøken. Robåt og motorbåt
til utleige. Telt, camping­vogner og
bubilar er velkomne.
BRANN 110
POLITI 112
AMBULANSE 113
EIKELANDSOSEN
Naustdalen
Oddvar Helland:
951 37 351
VINNES
Djupvik
Ragnhild Bjørke/
Magne Gjuvsland:
971 94 200
HÅLANDSDALEN
Skjelde
hyttegrend:
Odd Gunnar
Skjelde
482 88 641
Eikhaugen
Gjestegard
Siv Stadaas: 970 09 403
Vinnesholmen
Hege Anita Lie: 906 22 308
Hildur Sofie Lie: 416 69 026
Vengstunet
hyttegrend:
56 58 51 60
997 14 015
Fusa og Strandvik
www.eikhaugen.no
www.vengstunet.no
Køyrer du rett gjennom, er Fusa
stort sett Venjaneset med ferjekaien
og Frank Mohn AS. Berre nokre
hundre meter frå Frank Mohn ligg
Fusa camping der mange med
campingvogn har funne sin ferieidyll.
Sentralt plassert, men likevel roleg og
stille.
Tilbake kan du gå langs fortauet forbi
skulen og idrettsanlegget og det nye
sentrum på Fusa – Fusatun - med
butikkar og anna service. Fusa var ein
sentral plass på den gamle postvegen
mellom Bergen og Stavanger.
Postvegen frå Fusa til Strandvik er
framleis i god stand og er ein fin tur.
Fusafjellet. Har du meir energi å bruka,
kan få med deg nokre venner på ein
runde strandvolleyball.
Gangvegen frå Framo Aktiv
gjennom skogen til gamle Fusa
sentrum har blitt ein populær
spasertur. Du går forbi Fusa kyrkje,
det gamle sentrum i Fusa der det
var ferjekai, butikk, bank, lege. Er
det varmt i veret kan du gå utom på
Fusaneset og ta deg eit bad. Her legg
Bergen og omland friluftsråd til rette
eit flott friområde.
Sommar i Strandvik er eit vidunder
av høg himmel, blå Bjørnefjord og
drivande skyer som aldri kjem framfor
sola. Her kan du ha late dagar på
svaberga eller på stranda i Skjelevika.
Du kan rusla langs småvegar i eit
velhalde kulturlandskap. Kjøpa deg
ein is på butikken og sitja på brua
og kasta kvist i elva, eller gå deg ein
tur på postvegen til Fusa eller opp på
Kjem du til Strandvik med båt er
det gjestehamn i Ådnavika. Med bil
er det berre vel ei mil frå ferjekaien
på Venjaneset. Elles er sykkel eit godt
alternativ, du får litt trim samstundes
som du kan nyta lukta av nyslått gras.
14
Sommaravis 2011
Fusa kommune
Kveldssola kan nytast på utsikts­
punktet Kletten, eller med eit glas
doggfrisk drikke på terrassen til
Handelslaget.
Tegland
Kristin Tegland
918 87 351
STRANDVIK
Handelslaget
56 58 17 00
Strandvik
We aim to preserve our countryside
and keep it clean and pleasant. We hope
you will r­ espect this whish and ­request
that you only camp in the
local ­campsites.
Fusa camping is picturesquely situated by
the fjord. Good conditions for sea fishing.
Shops within walking distance. 6 cabins TV-lounge - Laundry ­facilities - ­­Toilets and
showers - Apartment with small kitchen Rowboat and ­motorboat for rent. Tents,
caravans and mobile homes are welcome.
a sentrum
Gamle Fus
Cabins in Fusa are mostly rented on
weekly basis. Call for vacancies.
Fusa
Utviklingsselskap
15
Finn fram i
4 flotte fotturar
Fusa
Sjå m
arker
8
C
Eikelandsosen
B
ingar
på ka
rtet!
A
Vinnesleira. 1,5 t/h – lett/easy.
B
Gjøn – Kikedalen. 3 t/h –
C
Ottanosa. 2,5 t/h – krevande/demanding.
D
Postvegen Fusa – Strandvik. 1,5 t/h
middels/intermediate.
Topptur/summit hike.
– lett/easy.
Kommunesenter med offentlege kontor.
B
• Daglegvare og spesialbutikkar
• Bensinstasjon
• Bank
• Fjord´n senter med butikkar og kafe
• Flytebryggje ved Fjord´n senter
• Jettegryter ved Koldalselva
• Hagafjøra friområde med badestrand
C
B ygdastølen
B
6
– ski- og tursenter
10
9
7
Badeplassar
11
4
Det er mange fine stadar å bada i Fusa. Har du
båt vil du finna mange idyllar. På kartet er det
merka av offentlege f­ riområde/badeplassar.
D
Hagafjøra ved Eikelandsosen. Parkering, toalett, 5
tilrettelagt for funksjonshemma med rampe i sjøen.
Vinnesholmen, Vinnes. Parkering, toalett, stort God tur!
friområde, bading frå svaberg og strand.
D
1
Tretteskjeret i Lygrepollen. Ein idyll du må ha båt for å koma til. Gode ankringstilhøve.
2
A
Skjelavikjo i Strandvik. God parkering. Toalett.
Badefjøre og svaberg, stupebrett, stort friområde.
Fusaneset på Fusa. Flotte svaberg og ei lita badevik.
Toalett. Parkering ved gravplassen og tilkomst langs
fjøra.
Kulturattraksjon/
Cultural sight
Badeplass/
Seaside place
Servering/
Food service
Daglegvare/
Groceries
Bensin/Gas
Lege/Doctor
A
Turar/Hikes
Bomvegen opp til Heihiller fører deg til eit flott
­utgangspunkt for turar i Hålandsdalsfjella. Frå
­parkeringa er det skiløyper som er egna for
­spasering, jogging eller sykling. Om du vil ut i
terrenget og gå, kan du velja mellom toppturar
til Ottanosa og ­Kjerringafjellet. Eller kan du velja
kortare og lettare turar som til Holdhusstølen eller
Heihillerhornet. Det er ganske bra
merka på dei mest bruka turane,
men vil du gå lenger innover
i fjella bør du ta med deg
turkart og kompass.
l­
Symbo gar!
rin
forkla
Toalettømming/
Caravan toilet waste dump
3
Stader verdt å vitja
1.
Vinnesholmen: Husmannsplass – crofter's place
2.
Selsneset, Vinnes: Vindenes teglverk – tile-works
3.
Strandvik kyrkje – church
4.
Postvegen – the mail-road
5.
Engevik gaard, Sævareid – military manor
6.
Jettegryter ved Koldalselva – pot holes
7.
Eidegrend klyngjetun – the farm Eide
8.
Kikedalen øydegard – abandoned farm
9.
Skulemusèet på Holdhus – the school museum
10.Holdhus kyrkje – church
11. Drageidkanalen – canal
Sommaravis 2011
Fusa kommune
Fusa
Utviklingsselskap
17
Sommaravis Fusa kommune 2011
Kva skjer i sommar?
Om du er litt svolten, svært svolten
– om du reiser åleine eller har med
deg ei heil gruppe – så skal me klara
å skaffa deg mat i magen .
EIKELANDSOSEN
Kafeen te Gro, Fjord’n senter
Kafe med både søtt og salt.
Enkle lunsjrettar. Middagar. Pizza.
Komler kvar torsdag.
Måndag – fredag kl 10 – 18
Torsdag kl 10 – 20
Laurdag kl 10 – 15
Tlf 56 58 18 00
Under ser du noko av det som skjer i Fusa sommaren 2011. A
­ ktivitetane vert oppdaterte på Kulturkalenderen
til Fusa kommune: www.fusa.kommune.no. Der finn du og nærare opplysningar om aktivitetane.
1/6
Ut på tur til Vinnesleiro.
Oppmøte ved Fjord'n
senter kl. 10.00 eller ved
Vinnesleiro kl. 10.25.
Arr. Fusa Frivilligsentral
8/6
VINNES
Eikhaugen Gjestegard
Vestlandske råvarer med ein
kontinental vri.
Berre førehandstinga grupper.
Ring for reservasjon.
Ope for enkle lunsjrettar kvar
sundag kl 13 – 16 i juli.
Catering.
Tlf 970 09 403
SÆVAREID
Engevik Gaard
Tradisjonsrik kost i historiske
omgivnadar.
Berre førehandstinga grupper.
Ring for reservasjon.
Ope for sundagsmiddag kvar
sundag kl 13 – 18 til 4. september.
Catering.
Tlf 56 58 33 95
FUSA
Venjaneset kro & cafe
På ferjekaien. Rask og god mat.
Kjent for sine hamburgarar.
Alle dagar kl 12 – 21
Tlf 56 58 24 40
18
Sommaravis 2011
Fusa kommune
5/6
Sommarmarknad
ved Fjord'n senter.
Konsert med
Jørn Hoel om
kvelden.
Hagens dag på Gimle
­planteskule kl.
13.00–16.00.
Arr. Fusa hagelag
19/6
18–19/6
KM i sandvolleyball
i ­Strandvik.
Arr. Strandvik IL
19/6
Ottanosi Duathlon.
Sykkel E.osen– Heihiller.
Løp opp på toppen av
Ottanosi. Arr. Hålandsdalen IL
og Fusa sykkel
1/7
Haraball på nyaferjo – "Ausa på 2011".
Ved kaien i ­EIkelandsosen kl. 19.00.
­Medverkande m.a. Bjørn Jensen
og Tor Endresen. ­Førehandsal frå
20. mai. Sjå www.ausekarane.no.
30/7
Engjavikfestivalen på
­Engevik Gaard.
Konsert og kåseri i
bedehuset Fredheim på
Vinnes kl. 16.00. ­Songerinna
Rhoda Ondeng Wilhelmsen
og kåsør Ingvard Wilhelmsen.
Arr. Fusa sykkel
Ungdomskonsert
i ­Holdhus kyrkje.
Strandvikløpet 2011
Revy og dans om
kvelden.
Telefon 56 58 18 00
Komler kvar torsdag!
Opningstider:
Måndag - ferdag: 10.00–18.00
Torsdag:
10.00–20.00
Laurdag:
10.00–15.00
Njål Vindenes (gitar). Solokonsert med klassiske stykke frå
23. juli:
Ole Amund Gjersvik (bass) og Tore Thorsen (gitar).
6. aug.:
Tor Jaran Apold (fiolin) og Bergmund Skaslien (bratsj). Melodisk og stemningsfull jazz.
Brød og kaker frå
www.spar.no
- du kjenner oss
28/8
Fredheimseminaret 2011.
­Bedehuset Fredheim på
Vinnes. Kåseri ved ­Tryggve
Fett. Tema: Terje Vigen.
Latinamerika og Sør-Europa.
Kaféen te Gro
Heile Folkets Sommerfavorittar
Arr. Strandvik idrettslag
Eikhaugen Gjestegard
Tlf. 56 58 17 00
www.handelslaget.com
9/7
Strandvik Open med
trening og turnering i
­sandvolleyball. Sjå
www.strandvikopen.net.
Sumarkonsertar ved Eikhaugen Gjestegard:
9. juli:
Månd.–tors.kl. 13–22
Fre.–laur. kl. 13–02
Sundag
kl. 13–22
Vi leverer koldtbord og snittar.
Konsert ­med Berit
Opheim og Stein Versto
i Holdhus kyrkje.
Arr. Venelaget bedehuset Fredheim
Opningstider
Arr. Venelaget bedehuset Fredheim
14/8
Joråsen rundt –
­terrengritt. Sjå
www. fusasykkel.no.
Vinnesfestivalen 2011.
www.vinnesfestivalen.no.
22/6
4–9/7
22–23/7
Ut på tur til Va – Alta­
setret – Markskildtjørna.
Oppmøte ved Fjord'n
senter kl. 10.00 eller Va kl.
10.30. Arr. Fusa Frivilligsentral
18/6
Konsert i Fusa kyrkje kl. 19.30. Medverkande: ­Anette
Bjørnenak (blokkfløyte) og Gjermund F­ redheim
­(barokkgitar) spelar eit p
­ rogram med europeisk og norsk
­barokkmusikk, samt irsk-inspirert folkemusikk.
Inngang: kr. 100,-. Arr. Fusa sokneråd
Handelslaget ligg i fjøresteinane til
Bjørnefjorden med fantastisk utsikt.
Vår spesialitet er á la carte, pizza og pasta.
Alle rettigheiter.
Feriehusvære med veranda og den beste
utsikten over Bjørnefjorden.
8/6
10/6
Pelargonia og fuchsiabyte med grilling. Ta med
stiklingar/planter og
grillmat. Vinnesholmen kl.
18.00. Arr. Fusa hagelag
YX - bensinstasjon
Assortert gatekjøkkenmat.
Ope alle dagar kl 9 – 22
Tlf 56 58 22 70
STRANDVIK
Handelslaget
À la carte, pizza og pasta.
Alle rettigheiter.
Måndag – torsdag kl 13 – 22
Fredag – laurdag kl 13 – 02
Sundag kl 13 – 22
Tlf 56 58 17 00
4/6
Handelslaget
Billettsal per e-post og mobil 980 04 322.
Betalte billettar vert sendt per
post. Inga førehandstinging.
Bill.pris: NOK 335,- (alle konsertane)
inkl. enkel servering.
Dørane vert opna kl. 1900 med
konsertstart kl. 2000. Unytta billettar
vert ikkje refunderte. 20 års aldersgrense.
Sjå www.eikhaugen.no for meir info.
Som du veit, vert ikkje
Folkets Sommerfavoritter levert av
kven som helst, men av dei
produsentane folk stoler på og
likar best: Bama på frukt og grønt,
Gilde på kjøt, Prior på kylling og
kalkun, Lerøy på fisk og sjømat,
Sørlandschips, Stabburet, Toro,
Hennig-Olsen og Ringnes, for å
nevna nokre. Dei beste produkta frå
dei mest kjende leverandørane solgt
i butikkane du bruker oftast – dét er
Folkets Sommerfavoritter!
Lokal og kortreist mat
Variasjonar innan klassiske stykke, folketonar og improvisasjonar.
Fusa folkebibliotek
Gudstenester
Engevik Gaard
Holdhus kyrkje
Ope tysdag, onsdag, torsdag
kl. 10.00–14.30. Bøker, aviser,
video, tidsskrift. Trådlaust
­nettverk og PC til låns.
Gudsteneste i ei av kyrkjene
i Fusa kvar sundag.
Sjå under Kyrkja på
www.fusa.kommune.no
Ope kvar sundag frå
29. mai t.o.m.
4. september
kl. 13.00–18.00.
Ope tysdag – sundag
frå 21. juni t.o.m.
13. august
kl. 11.00–17.00.
1. Jordbær
2. Melon
3. Vann
4. Reker
5. Krone-is
6. Vaniljeis
7. Aviser
8. Sommarkål
9. Kyllingfilet
10. Potetsalat
Spør gjerne personalet etter
varer du saknar i butikken.
SPAR Eikelandsosen har eigen
disk med lokalprodusert mat
frå området. Det er etter kvart
mange gode produsentar som
satsar på foredling av eigne
ressursar og som ynskjer å ta
vare på ein lokal mattradisjon.
– fordi god mat skaper glede
På Vinnes kan du vitje Eikhaugen
Gjestegard, ein pulserande gard med
eit bredt spekter av opplevingar i eit
vakkert natur- og kulturlandskap.
Siv Grethe og Arne-Richard Stadaas
har bygd opp ei komplett pakke av
­opplevingar på garden sin. I den
gamle fjøsen finn du ein særprega gardsrestaurant, der du kan
­oppleva konsertar av høg kvalitet på
­”Høyloftet” i sommar. Gardsbutikken
sel mat frå utvalde lokale produsentar i tillegg til eigne produkt. Siv er
og gartnar og det kjem tydeleg fram i
eigen produksjon; fersk frukt og bær
frå garden, oljer, sirupar, syltetøy og
ikkje minst iskrem, nylaga brød og
skillingsbollar.
Eikhaugen Gjestegard har to
­komfortable hytter med 20 senger
OPNINGSTIDER I GARDSBUTIKKEN:
Serveringsstader
Handelslaget var butikk frå ca. 1918 til 1998,
og vart i 2002 restaurert og pussa opp til ein lys
og triveleg restaurant.
som kan leigast for kortare eller
lengre periodar, gjerne til kurs eller
konferanse. Hyttene ligg kun nokre
få meter frå fjæresteinane med
­panorama utover fjorden.
På Eikhaugen Gjestegard kan du leige
motorbåt, sykkel eller kajakk også om
du ikkje er overnattingsgjest.
Restauranten er i hovudsak open
for grupper, men i sommar kan du
droppa innom for ein sundagslunsj.
Maten til Siv er vel verdt eit besøk.
Ho brukar lokale råvarer, men har valt
å gje den vestnorske matkulturen
spennande kontinentale innslag.
Gjestegarden med sine flotte
­uteområde, deilige duftar og vakker
utsikt innbyr til ein rast i sommar­
sola. Velkommen til Eikhaugen!
Mai:
Juli:
Laurdag 10.00 - 14.00
Fredag 10.00 - 14.00
Sundag 12.00 - 16.00
Laurdag 10.00 - 14.00
Juni:
Sundag 12.00 - 16.00
Likt som mai, og i tillegg;
Pinse
Fredag 10.00 - 14.00
Måndag 12.00 - 16.00
August:
Likt som for juli månad t.o.m.
14/8, resten av august vert det
ope på laurdagar.
Tlf: 970 09 403, [email protected], www.eikhaugen.no
Sundagslunsj
kl. 13–16
i juli
SPAR Eikelandsosen tlf. 56 58 00 90
Fusa
Utviklingsselskap
19
SOMMAR I FUSA
Sommaravis Fusa kommune 2011
Daglegvarer
– meir enn det daglege brød
1. Kjøtet bør ha romtemperatur når
Leigland Bygg AS
Gode
!
grilltips
– bygd på lang byggmeister-kunnskap.
du legg det på grillen.
Selskapet vart skipa i 1986 av Mikal Leigland
– 4. generasjon av byggmeistrar i familien.
Verksemda har ekspandert mykje og lagt vekt
på å utvikla både kunnskap og kompetanse.
Leigland Bygg har i dag 45 tilsette og har kontor,
lager og produksjonslokale i Strandvik, Fusa kommune.
Produksjonen er i hovudsak som prefabrikkerte
element frå vårt anlegg i Strandvik.
2. Grillar du med kol, må t­ ennvæska få tid til
å trekka ­skikkeleg inn. Lat grillen verta ordentleg varm, ­
begynn å grilla når kolet er dekka av eit grått oskelag.
3. Pensle grillrista med olje.
I Fusa er dei fleste daglegvare­butikkar
meir enn det d
­ aglege brød. Dei er
ein viktig møteplass i bygda og fleire
av butikk­ane har bord og stolar der
kundane kan setja seg ned med ein
kopp kaffi og ein prat. I vare­utvalet
vil du vanlegvis finna meir enn brød
og mjølk. Dei fleste plasser vil du få
hjelp til nye støvlar, ny sluk, eller ny
camping­stol. I tillegg til at du sjølvsagt
finn dei vanlege ­daglegvarene og det
du treng for eit vellukka grillmåltid.
Du treng heller ikkje reisa langt i Fusa
for å finna ein dagleg­vare­butikk.
4. Salte og pepre kjøtet før du ­legg det på grillen.
5. Grill med sterk varme og snu kjøtet ofte, store
6. Bruk grillklype og ikkje gaffel. Ikkje stikk eller press på Sjå kart på s. 16–17 for å finna
butikken nærast deg!
kjøt­stykker treng ikkje like sterk varme.
kjøtet, då renn safta og den gode s­ maken ut.
7. Tørk av marinert kjøt, då unngår du brent skorpe.
Natlandsmarken er eit prosjekt
me har for Gravdal-gruppen.
Foto: www.matprat.no
50 leilegheiter er
under oppføring.
P. H. Haugen
Bakervarer
Post i butikk
Tipping
Joker Sævareid
5645 Sævareid
Ope: 9 –17, fredag 9 –18 og laurdag 9 –14
Telefon: 56 58 31 10 Faks: 56 58 31 81
Joker Revnestranden
5647 Baldersheim, Telefon 56 58 32 07
Ope: 9 –18, fredag 9 –19 og laurdag 9 –16
e-post: [email protected]
Daglegvare – Bensin og diesel – Medisinutsal – Rikstoto – Tipping – AGA Propan
Brødrene Eikeland
SPAR Fusa
Ope: 8 –20, laurdag 9–18
Telefon: 56 58 21 33 Faks: 56 58 24 30
[email protected]
Ope: 8.30 – 20 (18)
Telefon: 56 58 12 45
EIKELANDSOSEN
Post i butikk – Tipping – Rikstoto
Bogavik Samyrkjelag
SPAR Eikelandsosen
Ope: 8.30 – 20 (18)
Telefon: 56 58 00 90 Faks: 56 58 00 99
Post i butikk – Velkomen til ein hyggeleg handel!
20
Sommaravis 2011
Fusa kommune
etbl. 1948
Opningstider: 10–17 (15) fredag 10–19
Sommarope 12/6 – 14/8 kl. 13–17
Tlf: 56 58 28 61
Legg båtturen innom oss!
Me har spel frå Norsk Tipping
Kundeavis: www.joker.no
Velkomen til ein hyggeleg handel!
Brødrene Dalland
Joker Strandvik
5643 Strandvik
Opningstider i sommar, 14/6–20/8: 9.30 –19 (18)
Telefon: 56 58 48 12 Faks: 56 58 22 00
Nybygg til BI som
vert oppført på
Marineholmen i Bergen.
Tilbygg til
Fusa vidaregåande skule
på omlag 2800m².
Bygget skal vera ferdig til
skulestart hausten 2011.
Me kan tilby:
> Hovudentreprisar
> Ferdighus
> Ingeniørtenester
> Arkitekttenester
> Hus, hytter og leilegheiter
> Byggmeistertenester
4
56
3
Tett h
us
4 dag på
ar?
Sjå v
s
po
åre
korleis ferdighus og
me
www.le får det til på
iglandb
ygg.no
lef
e
T
St
r
d
an
on
5
56
8
7
00
[email protected]
lei
gla
b
nd
y
.
gg
no
0
vik
Fusa
Utviklingsselskap
21
SOMMAR I FUSA
Sommaravis Fusa kommune 2011
Hålandsdalen
naturoppleving
Vestlandske Limtre Industri AS starta opp i 1975 og har
lang erfaring i produksjon av limtre til ulike føremål.
Kontor- og produksjonslokale ligg på Holmefjord.
Det kan vera kjekt med ein guide om
du ikkje er heilt trygg på vegen.
Limtre
I limtre nyttast normalt gran- og furuvirke som vert
sortert etter strenge kvalitetskriteria.
Limtre har mange bruksområde og kan mellom anna
nyttast som dragarar, sperr, golvbjelkar og komplette
bærekonstruksjonar.
Det kjekkaste er likevel at du får meir
enn berre turopplevinga. O
­ pplevinga
vert mykje rikare når du høyrer sogene
som landskapet løyner for dei som
­ikkje er kjende. Særleg turen frå
Gjøn til Kikedalen er full av historie
Meir informasjon:
og opplevingar. Å høyra soga om
­Kikedalsbonden fortalt i hans eige rike
er ei oppleving i seg sjølv.
Solveig har båt og kan gje guida tur på
Gjønavatnet inn til Kikedalen. Det er
litt enklare og tek litt kortare tid enn å
gå, men opplevingane av landskapet er
like spektakulært.
www.haalandsdalen.no
Solveig Håland;
tlf. 413 13 075
Vestlandske Limtre AS produserer takstolar og limtre til alle
typar bygg frå garasje til idrettshallar.
SPESIALIST
TREKONSTRUKSJONER
Spesialist PÅ
på trekonstruksjoner
limtre -- BESLAG
beslag -- takstoler
LIMTRE
TAKSTOLER- -takverk
TAKVERK
Telefon: 56 58 07 00 • Telefaks: 56 58 07 01
[email protected] • www.vestlandskelimtre.no
[email protected] • www.vestlandskelimtre.no
Jakta på
2
l
l
y
d
i
­
r
a
m
m
So
Vestlandske Limtre_13114.indd 1
Parti frå Vinnesleiro
På veg forbi gardsbutikken ved
Eikhaugen gjestegard kan du kjøpa
med deg eit av dei heimelaga brøda
til Siv. Du finn sikkert noko anna godt
som du kan eta i lag med brødet.
Med nista klar, er det berre å ta for
seg av sommardagen. Ein tur ut
på Vinnesholmen med fisking frå
svaberga, eller berre liggja å lesa i
graset. Her er ein liten tursti med
informasjonsskilt om natur og kultur
på holmen.
22
Sommaravis 2011
Fusa kommune
™
... til butikken med alle dine favoritt merker!
FRISØRBUA A/S
hud og hår
Vinnes
Det er eit ope og vennleg landskap på
Vinnes. Varme sommarvindar kjem
strykande inn frå Bjørnefjorden over
Skagen. Perfekt for små rusleturar i
eit vakker kulturlandskap.
velkommen
04-11-08 13:12:10
Med utgangspunkt i Vinnesleiro – eit
våtmarksområde med eit yrande
fugleliv – kan du gå kyststien som går
dels gjennom skog, men mest langs
strendene. Ein flott og spanande tur
for både store og små. Vinnes har
mange kulturminne du kan få med
deg, frå gravrøyser til restar etter
gammal teglsteinsverksemd ved Leiro.
Me kan tilby:
tivalen
sfes
Frå ­Vinne
Alt innan frisør/hårpleie
Hudpleie/ansiktsbehandlingar
Solarium
Båthamna
Massasjestol
Tlf. 56 58 15 33
Opningstider:
Båthamna på Vinnes ligg innafor
moloen ut til Vinnesholmen. Her er
eit par gjesteplassar og du ligg midt i
smørauga for å utforska Vinnes.
Måndag .............................9–18
Velkomen
innom!
Fiske frå
en
­Vinnesholm
Tysdag ...............................9–16
Onsdag/Torsdag ................9–19
Fredag ................................9–16
Laurdag .............................9–14
Vi selger også tapeter fra
PIP HOME
Vi har flyttet til nye og større lokaler i Holsundveien 79, Holmefjord
PIP Home inkl. PIP tapeter, Green Gate, Bloomingville, Lisbeth Dahl, Ib Laursen, Chic Antique,
Nordal, Hübsch, Durance, A. Nordin, MeMini, Kristine Vikse, Tina Wodstrup, Kjederqvist m.m.
Besøk vår nettbutikk www.velkommen.org for åpningstider!
Fusa
Utviklingsselskap
23
SOMMAR I FUSA
Sommaravis Fusa kommune 2011
Bruk sjøvegen i Fusa
Det er stadig fleire som køyrer rundt med ein kajakk på taket
av bilen. Når du er i Fusa bør du få
den ned av taket og ut på vatnet.
Engevik Gaard
– historisk sus ved Sævareidfjorden
Engevik Gaard er ein av stadane i
Fusa der du verkeleg kan kjenna eit
historisk sus.
OPNINGSTIDER I TUNET OG BUO:
Garden har frå starten av og heilt
fram til i dag blitt driven som
ein vanleg vestlandsgard. Du får
­difor ei unik blanding av dansk
­embetsmannskultur og norsk
bondekultur i, og mellom­­bygningane
i tunet.
Anne og Lars Johan Ditmarsen er
eigarar og vertsfolk på tunet. Dei
har tatt godt vare på bygningane
og miljøet og har eit breitt tilbod.
I ­sommarsesongen er tunet ope
for alle om sundagane. ­Puben
(på ­sjøbuo) er ope kvar helg om
­sommaren. Utanom opningstidene
er tunet ope for grupper heile året.
Tunet
Buo (puben)
Ope kvar ­sundag frå
29. mai t.o.m. 4. sept.
kl. 13.00 til 18.00
Ope kvar fredag og laurdag
(20 år) frå kl. 21.00 til 01.30
Borgstovo gardsrestaurant
med middagsservering.
Omvisning i hovedhuset
på førespurnad.
• Baderomsmøblar
• Baderomsutstyr
• Dusjkabinett
• Andre dusjløysingar
smitteeffekt på andre bygningar i
nærleiken.
Tunet og dei 9 ­bygningane står om
lag som dei vart bygde på 1700-­tallet.
Det er ingen nye bygningar eller
inngrep i, eller ved tunet, så her kan
du verkeleg stå midt i det historiske.
Engevik Gaard vart bygd av
­general­major Christian Wilhelm
Segelcke som var kommandant for
Søndre Bergenhusiske Infanteri­
regiment. Garden er eit svært godt
døme på ein militær sjefsgard.
Med eit besøk her får du eit godt
inntrykk av daglegliv og smaksstil hjå
­embetsmannsstanden i unionstida.
Brukar du augene godt, kan du sjå
Treng du
-
-
-
Biljard, dart og karaoke.
Matservering til kl. 23.00.
Tapas, pizza m.m.
Ofte levande musikk, fylg med på www.facebook.com/
engevikgaard
Du får det på
Heiane hjå
Med utgangspunkt på Fusa-halvøya,
deg. Du finn garantert ein holme
eller ei vik der du kan vera heilt
åleine, eller du kan velja å gå inn
til ei av bygdene våre eller til ei av
­gjestebryggene.
Lygrepollen ligg skjerma til og er
­ypparleg til padling. Med utgangs­
punkt i brua på Sundvor kan du
padla ein rundtur og få med både
­Sundfjord, Austefjord og Lygre frå
sjøen. Ein rast, og helst ei over­
natting, på Tretteskjeret må du ta
med deg. Ei perle.
Det er aldri langt frå sjøen til
­aktivitetar og opplevingar på land. ­
I Strandvik kan du få med deg
­utsikten frå Kletten og ein betre
middag på ­Handelslaget. Til Engevik
gard bør du helst koma sjø­vegen for å
sjå den gamle offisers­garden frå den
­staselegaste sida.
Fusa har 137 km kystline. Med så
­mykje å velja i, bør du finna ein plass
for strandhogg som passar nett for
Ship O'hoi!
Fusa er veleigna for tursykling. Her er
få sykkel­stiar, men ­relativt
liten trafikk. Sjå f­ orslag til
­sykkelruter under:
•
Eikelandsosen
Fusa
Vinnes
Strandvik
(Håvik)
Rv 552/Fv 122 - 24 km ( 29 km)
•
Eikelandsosen
Holmefjord
Holsund
Rv 48/Fv 125 - 18 km
5640 Eikelandsosen
Ope: Måndag - Fredag: 9-16 • Kontakt oss på tlf. 56 58 06 20
NÆRINGSRIKE MÅLTIDER SOM
PASSER LIVSSTILEN DIN!
Intelligent ernæring – opplev forskjellen!
SIGNE GANGSTØ tlf. 924 94 169
www.infosider.no/signe
Kon
t
på t akt Jan
l
– 56 f. 900 1 Magnu
eller 58 21 1 2 126 s
dult send e 1
[email protected] in m
a
onli
ne.n il:
o
Me leiger ut bosscontainere
frå 10m3–35m3.
Sal av veg-grus, singel
og pukk.
Sal av dekkbark.
Transport.
•
Gjestehamner
­
• Ådnavika i Strandvik
Engevik, 5645 Sævareid , Tlf. 56 58 33 95, www.engevik-gaard.no
Vi leverer
catering!
• Installasjon av røyr
og varme
• Sterk- og svakstraumsinstallasjon
Med utgangspunkt i Holmefjord
kan du padla utover Ådlandsfjorden
med mange holmar som innbyr
til ­strandhogg. I Eikelandsosen er
det lett å koma til sjøen ved Fjord’n
senter. På innsida av Hafskorholmen
er det fin rasteplass. Herifrå kan du
padla langs det stupbratte fjellet ut
til Altaneset. Er veret bra er det fint å
kryssa over til Fusa-landet og ta den
sida inn att.
har du heile Bjørnefjorden framfor
deg og ei fin kystline med mange fine
viker og svaberg å slå leir. Men hugs
på at Bjørnefjorden fort kan blåsa
opp.
å
Hopp p !
sykkelen
Kaiplass ned vaskerom, straum, dusj og vatn.
Eikelandsosen
Skjelbreidkrysset Holdhus
Eide
Tveita
• Vinnes båthamn
Rv 48/Fv 123 - 18 km
Uthamner/
Ankringsstader
•
Eikelandsosen
Kilen
Sævareid Sundvor
Sundfjord
Husa i Ølve
(Hatlestrand
Mundheim
Eikelandsosen)
• Holmane i Ålandsfjorden
Kai
Rv 48/Fv 121/Rv 49/48) - 45 km
(85 km)
• Tretteskjeret i
Lygrepollen
• Vågane på Vinnes
• Hafskorholmen i
•
•
•
•
•
•
•
Eikelandsfjorden
Eikelandsosen
Sævareid
Nordtveit
Vinnessundet
Strandvik
Fusa
Bogøy
!
...og bein
Trening for arm
a
r...
24
Sommaravis 2011
Fusa kommune
Fusa
Utviklingsselskap
25
SOMMAR I FUSA
Sommaravis Fusa kommune 2011
Vi har det meste av det du treng for å få jobben gjort:
• Verktøy
• Spikar, skruer, boltar og beslag
• Hage- og vatningsutstyr
• Grasklippar og traktor
Kjøkenmaskin
KMM760 Major
Kitchen Machine
•1200W motor
• 6.7 liters stålbolle
• Sprutdeksel
• Trinnlaus hastigheit
• 1.5 liters glasblendar
• Motorsag og verneutstyr
• Varmepumper
• Vaskemaskin
re g
No
s b il l e g a s t e
!
Nå 3995,ord. 5990,-
• Kjøtkvern A950
• Kjøleskåp
• Fjernsyn
• Radio
Treng du ei
• Parabol
• DVD
tterpå!
pinga e
Til avslap
Iskrembolle
AT957A
Ice Cream Maker
er ein bolle frå
Kenwood spesiallaga
for å laga deilig
heimelaga iskrem,
frossen yoghurt eller
sorbet. Passar til
Kenwood Major eller
Chef kjøkenmaskin.
Nå 798,-
ekstra hand?
Då bør du sikra deg at handa veit
kva ho skal gjera. Her har me s­ amla
nokre av dei gode fagfolka me har
i Fusa. Her skal du finna hjelp til
nesten kva du vil ha r­eparert e
­ ller
gjort noko med. Du finn alt frå store
ord. 1090,-
er
Fagfolk !
fagfolk
f­ irma med ­spesial­kompetanse til
­enkelthandverkarane med blikk og
handlag for å løysa dei fleste o
­ ppgåver.
Hugs det gamle ordet:
Fagfolk er fagfolk.
MASKINENTREPRENØR
Nils Petter Vindenes
3
l
l
y
d
mmar­i
So
Engevik hamn
Baldersheim og Sævareid
Det er få stader der Bjørnefjorden
kjem så til sin rett som på Balders­
heim. Du får med deg utsynet og det
vide, samstundes som Fusa halvøya
og Tysnes rammar det heile inn.
Turen på gamlevegen over tunnelen
og ned att over Leitet gjev deg denne
utsikten til fulle. Nede på Fv 121 igjen
passar det å stoppa ved butikken som
etter fleire generasjonar ved sjøen, har
flytta opp til vegen. Butikken har blitt
ein møteplass der du kan få deg ein
kopp kaffi og ein sosial prat i tillegg til
det daglege brød.
Skogane på Baldersheim har flust
med skogsvegar. Med utgangspunkt
i kapellet kan du rusla på gode
skogsvegar langt innover og finna
mange fine idyllar. Ynskjer du utsikt,
kan du gå på toppen av Våganipen
med fantastisk utsikt både innover i
Hardanger og utover i øyane.
Du finn enno minne frå den
gong Sævareid var den viktigaste
industriarbeidsplassen i Fusa.
Sjølve fabrikkområdet er overtatt av
Sævareid fiskeanlegg som produserer
smolt, men den tette bygginga
vitnar om at dette har vore eit viktig
sentrum.
På butikken kan du handla det du
treng til ein rast på kaien. Frå kaien
har du god sjans på å henta deg ein
fiskemiddag. Den korte elva opp mot
fossen er ein enno betre fiskeplass.
Er du heldig kan du få ein sværing
på over 20 kg! Sævareid er bygd opp
rundt vatn og vasskraft. Det siste er
småkraftverket i Haugeelva, ein fin
liten spasertur frå sentrum.
Tvers over fjorden finn du Engevik.
Langs stranda ser du velhaldne
sjøbuer og du ser over til Engevik
hamn som i si tid var ein viktig
handelsplass. Rundt neset finn
du offisersgarden Engevik Gaard.
Denne er open for publikum og har
omvisning og servering. Puben ligg i
sjøbua. Her kan du sitja ute og nyta
sjøbrisen og godt drikke. Både til
Sævareid sentrum og til Engevik Gaard
er det godt tilrettelagt for å koma til
med båt.
Baldersheim
Installasjon av røyr-, varme- og elektroarbeid.
Sommaravis 2011
Fusa kommune
Tlf. 917 11 788
Entreprenør
Kurt Andersen
Havbruk • Industri • VA • Vannkraft • VVS
Utfører alt innan betongarbeid.
Tlf. 56 58 09 90 – www.h-rt.no
5643 Strandvik
Mob.
811 - Privat 56 58 49 47
Tlf. 56-58
09901
90 07
– www.h-rt.no
Utfører alt innen
­graving, muring,
­pigging, sprenging og
massetransport.
Ring eller send e-post:
[email protected] for å få
pristilbod.
Entrep. Vidar Kolle
Kalven 99, 56 42 Holmefjord
Mob. 924 54 194
ME UTFØRER
BETONGARBEID
– OGSÅ I
SJØKANTEN!
5646 Nordtveitgrend
Tlf: 900 93 321 Faks: 56 58 32 10
E-post: [email protected]
www.heidal.as
Eit allsidig installatørfirma som tek på seg det
meste av elektriske installasjonar!
Alt innen malerarbeid og tapetsering. Tlf. 90 80 15 38
Telefon: 95 15 63 27
Telefax: 56 58 22 76
E-post: [email protected]
5640 Eikelandsosen - Tlf: 56 58 07 50 - [email protected]
DE Rørleggerservice AS
5645 Sævareid
Sentralgodkjent røyrleggjarfirma.
Natursteinsmuring, graving og transport.
Levering av singel, grus og jord.
Tlf. 915 87 002 / 56 58 33 79
Solheim Elektro AS
ai
Sævareid k
Utfører alt innan skogrydding.
Sal og montering av gjerde - Sal av ved
Tlf: 920 40 379 - www.hellandhogst.no
26
Butikk - Handverk – Tlf. 56 58 15 25
5640 Eikelandsosen
Tlf.90
56 –
58www.h-rt.no
06 20 - [email protected]
Tlf. 56 58 -09
www.fusa-elektro.no
Jakta på
TRANSPORT
RENGING SP
G
IN
R
O
B
OG STEIN
GRAVING V MURSTEIN
5643 Strandvik
LEVERING A
5642 Holmefjord – Telefon: 91 71 84 91
www.solheimelektro.no
● Bolig, industri og skipselektro
● Termografering og kontroll av elektrisk anlegg
● Sertifisert av Det Norske Veritas
Trelast - Takstolar - Byggevarer - Byggmester
Prefabrikerte konstruksjonar
Arkitekt- og ingeniørtjenester
Telefon 56 58 00 70 - www.leiglandbygg.no
Fusa
Utviklingsselskap
27
SOMMAR I FUSA
Sommaravis Fusa kommune 2011
La draumen bli
verkeleg!
Skal du kjøpa deg hytte, må du
­vurdera Fusa før du bestemmer deg.
Her er eit yrande b
­ åt- og badeliv om
sommaren. Turterreng rett utanfor
døra med nydelig natur. H
­ ålandsdalen
ligg sentralt i forhold til hyttefelta og
har flotte lysløyper som du kan bruka
på vinterstid. På Fjord’n senter i Eikelandsosen kan du handla eller slappa
av med ­middag eller ein kopp kaffi.
STRANDVIK
BJØRNEFJORDEN PANORAMA
– solrike tomter med nydelig utsikt!
Arkitektteikna hytter av høg standard som blir
levert med fellesanlegg for veg,
vatn og kloakk.
www.h-adland.no
STRANDVIK
9 tomter med flott utsikt over
Bjørnafjorden. Det er ledige plassar
i båthamna i nærleiken.
Sommarope:
Eidegrend klyngjetun ligg sentralt i
Hålandsdalen i enden av Gjønavatnet.
Laurdag 16. juli: kl. 14–17
Sundag 20. juli: kl. 14–17
Tunet er eit klyngjetun forma av dei
to bruka på Eide. Husa har hatt ein
naturleg funksjon i gardsdrifta og alt
utstyr og inventar som er i husa har
vore på garden. Difor er dette meir enn
eit museum, det er eit innblikk i eit buog arbeidsmiljø som ikkje ligg så langt
Kontakt: Håvard Ådland
Mobil: 901 16 454
E-post: [email protected]
KLETTEN BUSTADOG HYTTEFELT
Eidegrend klyngjetun
e
9 flott !
r
tomte
Holdhus kyrkje
Opningstider/opening hours:
(Stengt måndag/Monday closed)
Open for groups.
Booking: 56 58 11 30 / 970 63 256
www.fusautvikling.no
Elles ope for grupper.
Kontakt: Margunn Eide
mob. 997 16 861
Eidegrend klyngjetun er berre ope for
grupper.
I sommar er det to dagar som er opne
for alle. Då bør du nytta høvet til å
koma på besøk til Margunn på Eide.
Inngang: kr 40,-
Holdhus skulemuseum
21. Juni – 13. August
Tuesday – Sunday 11–17
Kontakt: Haldor Tuft
Mobil: 916 29 017
E-post: [email protected]
tilbake i tid. Margunn Eide er opp­
voksen i tunet og er ei svært gjestfri
vertinne med stor kunnskap om tunet.
Sommarlege
blinkskot!
Velkomen til
Fusa apotek!
Opningstider:
Måndag-fredag 10 - 17
Torsdag 10 - 18
Laurdag 10 - 15
FUSA CAMPING
Fusa Camping ligg landleg og
idyllisk til mellom sjø, fjell og
fjord, ca. 3,5 mil sør for Bergen.
> Utleige av båt
> Gode fiskemoglegheiter
> 6 heilårshytter, 5–8 pers.
> Telt-, camping- og bubilplass
Bestilling/spørsmal:
Rolf-Harald Opsal
tlf.: 56 58 24 76/ mob.: 932 24 839
> Eige servicehus
TV-stove, vaskerom/vaskemaskin,
toalett/dusj fasilitetar, handicap
dusj/toalett fasilitetar.
Vi hjelper deg med:
• Planlegging
• Rydding og planting
• Oppsatser til kyrkje
og festbord
• Tørkar og preparerer
brudebukettar
28
Sommaravis 2011
Fusa kommune
den
handelssta
Den gamle ved Sævareid.
mn
­Engevik ha
Alt til hagen!
Måndag – fredag
Laurdag
kl 15–19
kl 10–15
Juli:
Tysdag – torsdag
Laurdag
kl 15–19
kl 10–15
Fusa apotek
• Brudebukettar
www.fusacamping.no
idyll ved
Speglblank vatnet.
­Skogseid
EikElandsosEn
Tlf: 56 58 16 58 — Mob: 938 31 619
Tlf. 56 58 22 30 • Faks 56 58 22 31
e-post: [email protected] • www.fusa-apotek.no
Fjord´n Senter, Eikelandsosen
Doggdråpar. D
itt andlet i alle.
(Japansk hai
kudikt)
Fusa
Utviklingsselskap
29
SOMMAR I FUSA
Sommaravis Fusa kommune 2011
HovDeN BuStADfeLt
Holdhus i Hålandsdalen
Her skulle ein tru
at fleire ville bu
STRANDVIK
Stølen bustadfelt
Areal pr. bustad:
2 husvære m/1. etasje og
underetasje m/rom:
BRA 1. et.: 67m² +
BRA u. et.: 60m².
Stove/kjøken, 3 soverom,
2 bad, vaskerom, utebod, gangar.
Store, sørvendte tomter med flott
utsikt over Strandvik og Bjørnafjorden
Info: www.stolenbyggjefelt.com
Erik Vik 941 50 357
1 husvære 1. etasje m/rom:
BRA 1. et.: 67m²
Stove/kjøken, 2 soverom,
bad/vask, gang, bod, utebod.
STRANDVIK
Kletten bustadfelt
Solrike tomter med heile
Bjørnafjorden framfor glaset.
Båtplass 200m frå utedøra di.
1 husvære underetasje m/rom:
BRA u.et.: 62m².
Stove/kjøken, 1 soverom, bad,
vask/gard., bod/disp.
Info: www.fusautvikling.no
Haldor Tuft 916 29 017
Pris: Er under utarbeiding.
VINNES
Klubben bustadfelt
HARALD BJØRNDAL AS
Pb. 103, 5649 Eikelandsosen - E-mail: [email protected]
Tlf: 56 58 11 30
Fusa er ei perle som er for lite kjent.
Det er mange som let seg overraska over kva Fusa har å tilby av
natur, ­opplevingar, arbeidsplassar
og bumiljø. Ikkje minst vert mange
­overraska over kort veg til Bergen
– til og med heilt ferjefritt.
Fusa har ikkje tatt del i den store
utbygginga av bustad­område som
nabo­kommunane til Bergen har fått,
sjølv om folketals­utviklinga er ­positiv.
­Difor står Fusa framleis fram som
ein jomfrueleg bu­kommune, der dei
nye b
­ yggje­felta er ein integrert del av
bygdene. Det er med på å skapa gode
sosiale og kulturelle ­samanhengar
med aktive idrettslag, revy og a
­ ndre
­aktivitetar som bind folk ­saman.
Fusa er likevel ikkje gammal­dags.
Næringslivet er basert på ny ­teknologi
og høg kompe­tanse, med eit rikt
utval av arbeids­plassar. ­Landbruket
er i god aktivitet og lagar levande
kulturl­andskap rundt deg. Av handel
og service finn du det meste av det du
har bruk for.
Fusa er delt opp i ulike ­bygder, alle
med sine eigne kvalitetar. Det er
bustadtomter tilgjengeleg i dei aller
fleste bygdene og fleire felt er under
planlegging. På denne sida har me
samla nokon av dei som har tomter,
hus eller leilegheiter å tilby i Fusa.
Sjønære og solrike tomter i eit lite felt.
4
l
l
y
d
i
­
r
a
m
m
So
Solnedgang på Matland
Heilt nord i Fusa finn du fleire små,
idylliske bygder og grender. Tek du
av riksveg 48 ved Matland, kan du
sno deg langs den gamle vegen mot
Holmefjord. Vegen er smal og svingete
og ei oppleving i seg sjølv – no når den
ikkje er hovudveg lenger.
Frå Holmefjord bør du køyra ut og
få med deg Bogøy og Holsund. Du
vil sjå tønnebuer på kaiane og langs
strendene frå den tid det var yrande
bøkkring i alle buer. Det vert framleis
banka tønner her, men i mindre
målestokk.
I den tid sjøen var viktigaste
vegen, var Holsund staden for
30
Sommaravis 2011
Fusa kommune
kommunestyremøte i gamle Os
kommune. Det er framleis stor
aktivitet i denne delen av kommunen.
På veg inn att køyrer du forbi to
etablerte industriområde og det nye
området i Tveitamarka. Stor tilflytting
og husbygging viser også at dette
er aktive bygder i vekst. Bil er ei god
oppfinning, men denne turen er
eigentleg best eigna for sykkel. Nett
passeleg til ein dagstur. Butikken på
Bogøy ligg på kaien og passar difor
godt til båtfolket.
y
aien, Bogø
Fiske på k
EIKELANDSOSEN
Stallabrotet bustadfelt
Store, rimelege tomter nær skule
og barnehage.
Info: www.fusautvikling.no
Terje Raunsgard 478 39 308
EIKELANDSOSEN
Leilegheit
EIKELANDSOSEN
Leilegheit
Prosjekterte terrasseleilegheiter
med nydeleg utsikt over Bjørnafjorden
mot Os.
Leilegheit i nyoppussa hus i sentrum
av Eikelandsosen.
Info: Kenneth Samnøen
908 01 538
Info: Jarle Vinnes 411 63 646
k
Strandvi
Tomter tett ved barnehage
og 3 minutt til ferje.
HOLMEFJORD
Tomter
Baldershe
im
Info: www.fusautvikling.no
Terje Raunsgard 478 39 308
Holmefjord
Info: www.leiglandbygg.no
Mikal Leigland 404 02 656
Info: Svein Berge 905 44 766
VINNES
Vinnestunet
FUSA
Opsalmarka bustadfelt
Boga og Holmefjord
Moderne nybygg i sjøkanten med
18 leilegheiter.
Leilegheit midt i sentrum av
Eikelandsosen.
Info: Torstein Skåtun 900 89 118
Jakta på
EIKELANDSOSEN
Fjorden brygge
FUSA
Fusa Bolig AS
Solrike tomter med flott utsikt, 50
minutt ferjefritt til Bergen sentrum.
Info: Arild Matland 975 67 113
[email protected]
HOLDHUS
Hovden bustadfelt
Rimelege, nøkkelferdige leilegheiter
i Opsalmarka.
Utsiktstomter nær skule og barnehage,
idrettsanlegg.
Info: Bjarte Skåtun 415 51 800
Info: Harald Bjørndal 970 63 526
Eikelandsosen sentrum
BALDERSHEIM
Leitet byggjefelt
Tomter med den beste utsikten over
Bjørnafjorden?
...
Late dagar
Info: www.fusautvikling.no
Sigmund Leitet 901 21 804
Du er velkomen til å
busetja deg i Fusa!
SÆVAREID
Haugen byggjefelt
Rimelege tomter med utsikt over
fjorden.
Info: www.fusautvikling.no
Terje Raunsgard 478 39 308
Fusa
Utviklingsselskap
31
SOMMAR I FUSA
Returadresse: Fusa Utviklingsselskap, Pb 31, 5649 Eikelandsosen
Ta beina fatt!
Fusa har mange fine turar å tilby
i vekslande natur og terreng.
­Krevjande toppturar og kortare
rusle­turar. Her presenterer vi nokre
av turane. Fusa kommune har laga
turkart for Fusa som beskriv 32 ulike
turar. Kartet er for sal i Kommune­
tunet, Eikelandsosen og i dei fleste
­butikkane i Fusa. God tur!
Vinnesleira
1,5 t, lett
Parkering ved Fv 122. Freda naturreservat for å sikra eit produktivt
gruntvassområde av stor verdi for
trekkande vade­fugl. Plante-, fugle- og
dyreliv er freda. Båndtvang. Skilta
tursti i reservatet. Kyststi i området
utanom.
Gjøn-Kikedalen
3
t, middels
Lang, men ikkje særleg tung tur.
Parkering ved starten av skogsvegen.
Følg skogsveg og ta så av innover
lia langs Gjønavatnet. Fint utsyn
mot den særmerkte Kikedalen frå
Marhovda. Frå Kikedalen er det
spennande å følgja stien vidare til
Setehaugtjørna. Alternativ: Gå vidare
til Holmane i Samnanger (ca. 3 t).
NB: I seinare år har det vore hestebeite i Kikedalen frå jonsoktider.
Ottanosa (976 moh)
2,5 t, krevjande topptur
Parkering: Bomveg med avgift til
p-plass på Heihiller. Turen er lett i
starten, men det er relativt bratt frå
Bjørndalsstølen og opp. Flott utsyn
frå toppen. Frå Ottanosa er det ein
fin rundtur å gå over Kjerringafjell og
ned mot Bygdastølen. På vegen kan
du sjå minnetavlene etter flysleppa i
1944-45. Frå parkeringa på Heihiller
er det også fint å spasera på traseen
til skiløypa – 3 til 4 km rundtur.
Eller du kan gå til Heihillerhornet,
­Holdhusstølen eller til Botnavatnet.
Postvegen
1,5 t, lett
Parkering ved Rv 552 på Fusa eller i
Strandvik sentrum. Frå Fusasida: Følg
vegen opp til øvste garden på Øpstad.
Fast og god skogsveg vidare, følgjer
stort sett den gamle post­vegen.
­Postkasse med loggbok i stikryss på
Ludden. Ned mot Strandvik k­ ryssar
stien ein skytebane. Eventuell
­aktivitet er varsla med flagg.
32
tsid
Sommaravis 2011
Fusa kommune
Vinnesleira: - easy hike (1,5 h)
Parking site on road Fv 122.
Declared a nature reserve in order to
secure a productive costal shallow
water-area, which is very valuable
to migrating wading birds. All plantbird- and animal life is protected.
Keep dogs on leash. Signposted
nature trail in reserve. Costal path
in the areas outside.
Gjøn-Kikedalen:
- intermediate hike (3 h)
Long, but not difficult hike. Parking at the start of the forest road.
Follow the forest road and turn
left onto the footpath through the
steep hill along the lake Gjønavatnet. From Mar­hovda there’s a
nice view over Kikedalen. You can
follow the footpath further on to
the lake Setehaugtjørna, and even
walk on to Holmane in Samnanger.
NB: Horses are grazing in Kikedalen
from midsummer.
Ottanosa:
- demanding summit hike (2,5 h)
Parking: Toll road to the parking at
Heihiller. The hike starts off easy.
Follow the forest road to the signpost and turn left onto the footpath
towards Bjørndalsstølen. The path
is steep from there on. Wonderful
view from the summit. If you want
a roundtrip, cross the mountain
Kjerringafjell down to the summer
farm area Bygdastølen. On your
way you’ll see memorial tablets
commemorating the air drops for
the resistance movement during
World War II. From the parking you
can walk 3-4 km on gravel road;
used for skiing in the winter. You can
also choose hikes to Heihillerhornet,
Holdhusstølen or Botnavatnet.
Postvegen/The mail road:
- easy hike (1,5 h)
Parking by the main road Rv 552 at
Fusa or in the centre of
Strandvik. From Fusa: Follow the
road up to the farm Øpstad and
continue along the forest road.
This was part of the old mail road.
Postbox with “hikingbook” at the
crossing of the footpaths by Ludden.
Going down to Strandvik you cross
the shooting range. Any activity
there will be notified by a flag.
er
Tu r a n e a r t .
åk
m e r k a p ene
Sjå mid
Fusa has numerous hikes in woods,
mountains and along the sea side.
You can find demanding summit
hikes and easy strolling. Here are
some of the hikes presented. The
hiking chart for Fusa describe 32
different hikes. The chart is for sale i
Kommune­tunet, ­Eikelandsosen and
in most shops in Fusa.
God sommar og god tur!
Download
Related flashcards
Create Flashcards