Nasjonal laksefiskerundersøkelse: deltagelse/frafall i fisket, og

advertisement
Nasjonal laksefiskerundersøkelse:
deltagelse/frafall i fisket, og
fiskeravgifta
Fiskeravgiftsfondet -Miljødirektoratet, Trondheim 12.2.2015
Stian Stensland, Knut Fossgard, Oddgeir Andersen (NINA)
& Øystein Aas (NINA/NMBU)
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1
INNHOLD
• Bakgrunn
• 2 forskningsprosjekter som grunnlag for presentasjonen
• Resultater om laksefiske i Norge, hvem, hva ,hvor
- Endringer i fiskeinnsats
- Årsaker til frafall og begrensende/fremmende faktorer for
deltagelse
- andre aktiviteter som erstatning for laksefiske
• Oppsummering og anbefalinger
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
2
Antall fiskere/innbetalinger
Avgifts
type
2002
2003
Enkelt
person
Familie
Sjø,
før 1.
juli
Sjø,
etter 1.
juli
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
65200 62383 61202 57200 56360 51550 52733 53209 50083 46587
5900
7475 8009
8300
8788
7630
7967
9524
6788
7294
796
1060 1282
900
878
650
683
565
546
539
511
656 618
600
708
500
460
354
327
367
Sum
79160 78410 76000 72407 71574
Ant.
fiskere 79160 78410 76000 81175 82683
Faktor
2,486 2,486
familiemedle
14643 14643
mmer
Tittel på presentasjon
2007
71111 67000 66734 60330 61843 63652 57744 54787
83014 79335 79794 71669 73683 77806 67670 65818
2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2,462 2,512
14643 14643 14643 14643 14643 14643 27833 31527
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
3
Tidlig informasjon fra
laksefiskerregisteret
Hvilket år folk med kontaktinfo er registrert
Year(s)
N
Valid Percent
2012 (only)
20130
22,8
2013 (only)
15265
17,3
2014 (only)
17032
19,3
2012 and 2013
Year
Numbers per
6690
7,6
year
2012 and 2014
4935
5,6
2012
48411
2013
46615
2013 and 2014
7928
9,0
2014
46276
All 3 years
16381
18,5
Sum
88361
100,0
Missing values
624
Total
88985
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
4
1) «FRAFALLSTUDIEN»
Forskningsprosjekt på oppdrag
fra Miljødirektoratet
«Årsaker til nedgangen i innbetalinger til fiskefondet
og forslag til tiltak for flere innbetalinger. - En
spørreundersøkelse til fiskere som ikke har løst
fiskeavgiften etter 2012-sesongen».
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
5
2) SALMONCHANGE 2011-2016:
«Bærekraftig laksefisketurisme i en
verden i endring»
Ser på økonomiske og sosiale konsekvenser
av endringene i laksefisket de siste årene.
Metoder og studieområder
• Studier på elve-, destinasjons- og
landsnivå
• Norge og Island
• Orkla, Verdalselva (Trøndelag) og
Lakselva (Finnmark)
• Fiskere, elveeiere, operatører
• Kvantitative og kvalitative data
SalmonChange NMBU 24 Okt
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
6
SALMONCHANGE-prosjektet
Ressurssubstitusjon
Rekruttering
av nye
fiskere
Aktivitets Fiske i
substitusjon
Verdalselva.
Adferd sluk,
matauk
Fiske i
Verdalselva.
Adferd flue,
gjenutsetting
Fiske i Namsen.
Adferd sluk,
matauk
Fiske i Namsen.
Adferd flue,
gjenutsetting
Bortfall av
fiskere
(tar opp
nye
aktiviteter)
Teoretiske/konseptuelle perspektiver:
Begrensninger, substitusjon, sosiale
normer, motivasjon, fangstorientering
SalmonChange NMBU 24 Okt
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
7
Spørreundersøkelsene
• Betalt laksefiskeravgifta per nettregistrering minst en gang 2012-2014
• Kontaktinfo fra Miljødirektoratet (vasking av kontaktlister; dubletter,
sjølaksefiskere etc. fjernet)
1) Frafallsundersøkelsen
- sendt 7.000 fiskere som er registrert som betalt siste gang i 2012
- (kortere versjon enn hovedundersøkelsen): ser spesielt på hindre for
laksefiske, fremmende tiltak, og alternative aktiviteter
2) Hovedundersøkelsen/SALMONCHANGE («årganger 2012-2014»)
- sendt 14.000 fiskere (trukket ut relativt flere utlendinger)
• 6 e-poster om undersøkelsene sendt per epost 16.12-24.1
• Språk: norsk, engelsk, tysk, finsk
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
8
Nasjonalitet på fiskerne?
(Hovedundersøkelsen 2012-2014)
Land
Norway
Denmark
Finland
Sweden
Germany
Unknown
United
Kingdom
France
Netherlands
Switzerland
Italy
Russian
Federation
Poland
Czech
Republic
Austria
United States
Spain
Iceland
[
Antall i register
(andel)
51658 (84%)
1081 (1,8%)
2648 (4,4%)
2637 (4,4%)
10000
1000
1000
1000
745
1000
Korrigert
(andel)
9091 (64,6%)
1104 (7,8%)
983 (7,0%)
933 (6,6%)
706
563
3635 (56,1%)
727 (11,2%)
701 (10,8%)
521(8,0%)
448
7
40,0
65,9
71,3
55,8
63,5
1,2
198
204
129
63,2
103
98
39
31
110
92
55
37
58
53
39
24
52,7
57,6
70,9
64,9
41
37
8
21,6
30
35
19
54,3
21
21
6
28,6
0
0
0
13
17
16
10
9
17
16
10
3
100,0
100,0
100,0
33,3
Utvalgt
……………
Totalt
Svar
Svar-%
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
60786
15517
14077
6475
9
46,0
Frafallsundersøkelsen
(2012-årgangen)
Land
Norway
Antall i register
(andel)
12725 (83,5%)
Utvalgt
Korrigert
(andel )
6500 5707 (82,1%)
Svar-%10
Svar
1502
26,3
Sweden
Finland
Unknown
Denmark
Germany
681 (4,5%)
582 (3,8%)
601 (3,9%)
294 (1,9%)
221 (1,4%)
337
303
309
163
113
299 (4,3%)
268 (3,9%)
249 (3,6%)
202 (2,9%)
113 (1,6%)
101
154
4011
108
54
33,8
57,5
16,1
53,5
47,8
United
Kingdom
41 (0,3%)
21
26(0,4%)
15
57,7
15 278 (100%)
7815
6954
2020
29,0
………...
Totalt
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
10
Hvem er fiskerne?
(Hovedundersøkelsen)
•
•
•
96% menn. (som i 2008)
Gjennomsnittsalder 50 år (46 år i 2008-sesongen)
10% er 67 år og eldre
6 % yngre enn 30 år
32 % er lokale fiskere i si hovedelv
Q3. SISTE SESONG DE LAKSEFISKET i NORGE
Frequency
2011 or earlier
131
2012
308
2013
914
2014
5047
Have never fished for salmon,
75
sea trout or sea-run char in
Norway
Total
6475
Tittel på presentasjon
Valid Percent
2,0
4,8
14,1
77,9
1,2
100,0
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
11
Grunner til at de ALDRI har
laksefisket i Norge
(hovedundersøkelsen)
Q4. Have never fished for salmon, sea trout or sea-run char in Norway: What is the reason for
this?
Frequency
Percent
I had plans to go fishing, but bad fishing reports made
me do something else instead.
4
5,0
I had plans to go fishing, but personal circumstances
made me do something else instead.
32
40,0
4
5,0
5
6,3
35
43,8
Somebody else that went fishing was registered with
my e-mail address.
I only fished a little bit, and thought this survey was not
for me. (If so, your answer is important , so please
complet
Other reasons, (her var følgende 3 stk dominerende:
*trodde man måtte ha avgift for fiske etter annen
ferskvannsfisk
* fisket ferskvannsfisk der det også finnes laks mm.
* planla å fiske laks mm.
Total
Tittel på presentasjon
80
1,2
100,0
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
12
Siste år de fisket i frafallsundersøkelsen
(2012-årgangen)
Which year was the LAST SEASON you fished for salmon, sea trout or sea-run
char in Norway?
2011 or earlier
2012
2013
2014
Have never fished for salmon,
sea trout or sea-run char in
Norway
Total
Frequency
128
764
363
718
Percent
6,3
37,8
18,0
35,5
47
2,3
2020
100,0
=> Laksefiskerregisteret per i dag kan ikke brukes til å spore individer over tid.
=> 8,6 % av de som betalte fisket ikke i 2012 . (ikke-svarundersøkelsen: ca 13%)
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
13
Hvor ofte fisker de?
(hovedundersøkelsen)
Antall perioder fisket 2007-2009, 2010-2011, 2012, 2013, 1024
Antall
1 periode
2
3
4
5
Total
957
631
735
878
2973
6174
Prosent
15,5
10,2
11,9
14,2
48,2
100,0
Halvparten har fisket alle periodene.
= > Laksefiskerne er relativt «trofaste».
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
14
Fiskeinnsats/historikk
(hovedundersøkelsen)
• Antall sesonger i Norge 15,6 (median 12)
• Antall sesonger i andre land 11,4 (median 6)
• Antall elver i Norge 5,8 (median 4)
• Antall elver i andre land 5,6 (median 4)
• Antall fiskedager siste sesong i Norge 11 (median 7)
• Antall elver i Norge siste sesong 1,8 (median 1)
• 59% fisket kun 1 norsk elv sin siste sesong.
• 92% fisket 3 eller færre elver sin siste sesong.
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
15
Fangst
År
(hovedundersøkelsen)
Andel
fått laks
(gj.sn.
fangst)
Andel
beholdt
laks
(gj.sn.
fangst)
Andel
sluppet
ut laks
(gj.sn.
fangst)
Fisket
i
utenla
ndske
elver
2011 eller før
(n=131)
51%
(2.6)
47%
(1.9)
21%
(0.7)
33%
2012 (n=308)
56%
(2.0)
48%
(1.1)
32%
(0.8)
48%
2013 (n=914)
58%
(2.2)
47%
(1.1)
32%
(1.1)
52%
2014 (n=5047)
70%
(4.4)
60%
(2.4)
44%
(2.0)
46%
Tittel på presentasjon
Fisket i utenlandske
elver: 2969 av totalen
LAND
Island
Danmark
Sverige
Finland
Kola
Storbritannia
Irland
Atlantisk NordAmerika
Stillehavs NordAmerika
Stillehavs
Russland
Andre (Frankrike,
NZ, Sør-Am)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Totalt
i%
13
37
54
21
11
22
11
7
16
1
14
16
Norge som
laksefiskedestinasjon?
• Spørsmål: Hvilke to ord eller tanker dukker opp i hodet ditt først når du
tenker på Norges [Islands] image/omdømme som et sted å fiske laks?
• 4000 svar, derav ca 10% hadde fisket på Island
Norge:
- fin natur
- stor laks,
- oppdretts-/
forvaltningsproblematikk
- (dyrt)
Tittel på presentasjon
Island:
- natur/spektakulært
- mye /små laks
- dyrt/eksklusivt
- god forvaltning/ingen oppdrett
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
17
Fiskedøgn 2013-14, sammenlignet med
2007-2009; 2010-2012
Flere fiskere fisket MER i 2007-2009, enn de som fisket mindre da.
Flere fiskere fisket MER i 2010-2012, enn de som fisket mindre da.
During 2010-2012
During 2007-2009
Frequency
805
Percent
12,6
Under 50% of 2013/14
429
6,7
16-50% less than
2013/14
411
6,4
2626
41,0
About same (+/-15%) as
2013/14
16-50% more than
2013/14
841
13,1
16-50% more than
2013/14
Over 50% more than
2013/14
751
11,7
Over 50% more than
2013/14
Don't remember
537
8,4
6400
100,0
Didn’t fish this period
About same (+/-15%) as
2013/14
Total
Tittel på presentasjon
Didn’t fish this period
Under 50% of 2013/14
Frequency
1373
Percent
21,5
463
7,2
383
6,0
1933
30,2
612
9,6
1027
16,0
609
9,5
6400
100,0
16-50% less than 2013/14
Don't remember
Total
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
18
Fiskeredskap
BRUK AV FISKEREDSKAP siste sesong
Spinn/wobler/Sluk: 49%.
MarK. 29%
Flue: 77%.
Flue med søkke/dupp: 7%
Favorittredskap:
Sluk/spinn: 20%
Mark: 13%
Flue: 64%
Flue på haspel: 2%
SAMSVARER med tall fra 2008
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
19
Laksefiske som fritidsaktivitet
Compared to
other recreational
activities in the
summer months,
how important
was salmon
Your interest
in salmon
fishing to you
fishing?: during 2007-2009 2010-2012
N
20132014
Overall,
how would
you rate
your
salmon
fishing
trips/salmo
n fishing
experience
s in
Norway
during
2007-2009 2010-2012 2013-2014
6400
6400
6400
6400
5047
5596
6144
Mean
5,83
3,37
3,53
3,58
5,49
5,37
4,85
Median
Mode
6,00
7
4,00
5
4,00
5
4,00
5
6,00
7
6,00
7
5,00
7
*Generelt er fiskerne (svært) interessert I fiske, og for ca 55% er det deres viktigste eller
nest viktigste fritidsaktivitet om sommeren. Ca uforandret mellom periodene.
* MERK at tilfredsheten går ned i 2013-14, selv om aktiviteten er like viktig for dem.
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
20
Gjenutsetting
41% last season, caught and released SALMON that you were obligated to release
according to regulations.
37% last season, caught and released SALMON that you legally could have
killed/kept.
Do you agree or disagree about the following statements about catch & release of
salmon, sea trout and sea-run char? 1= svært uenig,7=svært enig
I know how to
To release correctly handle Most anglers Most released fish
and minimize correctly handle would survive and
fish
and minimize
spawn if handled
Release of
Release contributes damages to a
fish I could
of fish is to protecting fish that are damages to a fish
correctly and
have kept is cruelty to
going to be
the fish
that are going to
hooked in the
wasting food animals
released
stocks
be released
mouth
Mean
Median
Mode
Tittel på presentasjon
2,83
2,70
5,65
6,16
4,43
5,56
2,00
2,00
7,00
7,00
4,00
6,00
1
1
7
7
4
7
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
21
Foreløpige resultater fra ikkesvarundersøkelsen per telefon
(nordmenn)
• Mange 1/3+ oppgir ikke ha fått undersøkelsen
• Ca 12-13% fisket ikke 2012-2014
• Mindre interesse
• Noen flere damer i dette utvalget ser det ut som
• Større andel som har småelver som hovedelv
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
22
FISKEAVGIFTA
Q7. Statistics To what extent do you agree or disagree on the following statements about the mandatory
Norwegian national salmon fishing license fee? :
N
Funding
Funding
from fee
from fee
payments
payments
I usually pay
are
are used in
the national important for enhanceme
There were some
fish
nt projects
seasons I forgot to fishing license
pay the license fee, or fee before I enhancemen that provide
I fished so little that I have booked or t projects in anglers with
paid for any those areas I
better
didn't care about
fishing that year
fish
fishing
paying
6311
6296
5157
4872
Mean
Median
1,51
1,00
5,88
7,00
5,61
7,00
5,24
6,00
I know what
kind of
projects the
money from
fee
payments
are used for
4955
When I
buy/rent
fishing, the
landowner/per
mit
issuer/seller
usually wants
to see if I have
paid the
license fee.
6126
3,37
3,00
4,88
6,00
Svært uenig=1, Svært enig=7
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
23
2012-årgangen
• 28% melder om redusert livskvalitet pga at de sluttet å
fiske laks i Norge etter 2012
• 5% melder om økt livskvalitet
• Laksefiske har blitt mindre viktig som fritidsaktivitet
• Noen aktiviteter gir samme glede/opplevelse som
laksefiske i Norge
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
24
Aktiviteter som gir minst samme
tilfredsstillelse og glede som en normalt
ville få fra laksefiske i Norge
% andel JA
Ferskvannfiske etter vanlig ørret
Laksefiske i andre land enn Norge
Annet saltvannsfiske
Småviltjakt
Annet ferskvannsfiske
Sjøørretfiske i saltvann
Ski (inkl. langrenn, frikjøring, alpint, brett)
Vandreturer
Fjellsport/toppturer
Storviltjakt
Andre friluftslivsaktiviteter
Sykling
Kano/kajakk/robåt
Løping/jogging/gåturer
Annen idrett/sport
Fotball
Svømming
Golf
Racketsport (tennis, badminton, squash etc)
Tittel på presentasjon
59
34
33
32
30
30
26
25
19
17
14
14
13
12
8
6
5
5
4
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
25
Hvilken norsk lakseelv fisket du mest i de siste
fem årene til og med din SISTE SESONG?
(=HOVEDELV)
HOVEDELV
%
Gaula
9,8
Orkla
6,8
Namsenvassdraget
5,3
Tanavasdraget ( i Norge)
4,4
Mandalselva
4
Bjerkreim
3,4
Alta
3,3
Målselv
2,6
Stjørdal
2,5
Lakselva (Porsanger)
2,4
Numedal
2,4
Reisa
1,8
Beiar
1,6
Drammen
1,6
10,2
"småelver“ (som ikke var listet opp blant de 91 største)
Tittel på presentasjon
Disse 14 hovedelvene utgjør
51% av antallet fiskere
For 2012-årgangen er
mønsteret nokså likt. Noen
flere (14%) med «småelver»
som hovedelv.
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
26
Region
SOUTHEAST NORWAY: LARGER SALMON RIVERS (incl. Enningdal/Berby,<br />Glomma/Ågård, Drammen, Numedal)
SOUTHEAST NORWAY: SMALLER RIVER SYSTEMS with sea trout and/or salmon<br />in counties Østfold, Akershus, Oslo,
Buskerud, Vestfold, Telemark
SOUTHERN NORWAY: LARGER SALMON RIVERS (incl. Otra, Tovdalselva,<br />Mandalselva, Audna, Lygna) in Agder
counties
SOUTHERN NORWAY: SMALLER RIVER SYSTEMS with sea trout and/or salmon<br
/>in Agder counties
SOUTHWEST NORWAY: LARGER SALMON RIVERS (incl Bjerkreim, Ogna, Figgjo,<br />Suldal, Etne, Eio, Vosso, Oselva) in
Rogaland and Hordaland counties
SOUTHWEST NORWAY: SMALLER RIVER SYSTEMS with sea trout and/or salmon<br />in Rogaland and Hordaland counties
WESTCOAST NORWAY: LARGER SALMON RIVERS (incl Aurland, Nausta, Stryn,<br />Eid, Ørsta, Bondal, Rauma, Driva and
Surna) in Sogn & Fjordane and<br />Møre & Rom
WESTCOAST NORWAY: SMALLER RIVER SYSTEMS with sea trout and/or salmon<br />in Sogn & Fjordane and Møre &
Romsdal counties
TRONDHEIM REGION: LARGER SALMON RIVERS (incl Orkla, Gaula, Stjørdal,Verdal, Nidelva and Skauga) in Sør-Trøndelag
county and inner parts of Trondh
TRONDHEIM REGION: SMALLER RIVER SYSTEMS with sea trout and/or salmon<br />in Sør-Trøndelag county and inner
parts of Trondheim fjord in<br />Nord-Trøndelag
NAMDAL and FOSEN/NORTHERN TRONDHEIM REGION: LARGER SALMON RIVERS<br />(incl Stordalselva in Åfjord
Namsen, Bjøra, Sanddøla,<br />Bogna, Årgårdselva) in Nord
NAMDAL and FOSEN/NORTHERN TRONDHEIM REGION: SMALLER RIVER SYSTEMS<br />with sea trout and/or salmon in
Nord-Trøndelag county north<br />of Trondheim fjord
NORTHERN NORWAY – SOUTHERN part: LARGER SALMON RIVERS (incl Åbjøra,<br /> Vefsna, Rana, Saltdalselva and
Beiarn) in Nordland county
NORTHERN NORWAY – SOUTHERN part: SMALLER RIVER SYSTEMS with sea trout<br />and/or salmon in Nordland
county
NORTHERN NORWAY – MIDDLE part: LARGER SALMON RIVERS (incl Målselva<br />w/tributaries, Salangen, LaukhelleLakselva, Skibotn, Reisa) in<br />Troms county
NORTHERN NORWAY – MIDDLE part: SMALLER RIVER SYSTEMS with sea trout,<br />sea-run char and/or salmon in
Troms county
NORTHERN NORWAY – WESTERN part of Finnmark county: LARGER SALMON<br />RIVERS (incl Alta, Repparfjord,
Stabburselv, Lakselv and Børselv)
NORTHERN NORWAY – WESTERN part of Finnmark county: SMALLER RIVER<br />SYSTEMS with sea trout, sea-run char
and/or salmon
NORTHERN NORWAY – EASTERN part of Finnmark county: LARGER SALMON<br />RIVERS (incl Langfjordelva/Laggo,
Tana w/tributaries, vestre Jakobselv,<br />Komagelv
NORTHERN NORWAY – EASTERN part of Finnmark county: SMALLER RIVER<br />SYSTEMS with sea trout, sea-run char
and/or salmon
% MAIN
AREA
IN 2007% MAIN 2009 for
% fished AREA i 2014here (all) 2014
året
8,4
4,8
4,7
3
1,4
1,5
8,4
7,1
5,1
1,5
0,7
1
11
5,2
7,7
3,0
6
3,7
12,9
4,7
7,2
6,6
4,1
5,1
24,4
20,0
21,2
2,9
1,0
1,7
9
6,3
4,8
2,7
1,3
2,2
5,4
3,6
3
5,6
4,0
4,5
7,6
5,5
4,5
4,4
2,3
3
12,6
9,0
8
3,8
1,4
1,9
9,627
7,9
12,1
4,7
2,5
3
I hvilken grad bidro følgende forhold til enten å hindre/begrense eller
fremme/øke din deltagelse i laksefisket i DE NORSKE OMRÅDENE SOM
VAR AKTUELLE FOR DEG Å FISKE I 2014? (Hovedundersøkelsen)
1= Begrenset deltakelsen sterkt, 4= Ingen effekt, 7=Fremmet deltakelsen sterkt
Faktor
Omfang av jobb/studier
Kostnader ved laksefiske i Norge
Grad av familieforpliktelser
Snitt
Hvor mye fri jeg har fra jobb/studier/familieforpliktelser
Reisetid til de elvene som er aktuelle for meg å fiske
Økt bruk av kvoter/fangstbegrensninger
Økt omfang av fang-og-slipp fiske
Lengden på fiskesesongen der jeg ønsker å fiske
Mine oppfatninger om det er rett eller galt å fiske laks med dagens situasjon for
villaksen
Størrelsen på lakseoppgangen
Familiens syn på mitt laksefiske
Min personlige helse/fysiske form/rørlighet
Venners syn på mitt laksefiske
Muligheten for å kunne fiske gode strekninger/vald/elver
Min kunnskap om hvor jeg kan få tilgang til bra fiske
Fangstsannsynlighet for storlaks
Sannsynligheten for å få fisk
Mine
som fisker
Tittel påferdigheter
presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Noen å kunne fiske sammen med
3,32
3,44
3,54
3,65
3,67
3,86
3,96
4
4,09
4,34
4,46
4,5
4,59
4,61
4,62
4,68
4,71
4,71
28
4,98
Eksempel:
Kvoter/fangstbegrensninger
Increased use of bag limits and harvest quotas
-3= Greatly limited participation
-2
-1
0= No effect
1
2
3= Greatly enabled participation
Total
Tittel på presentasjon
Frequency
354
497
742
3049
370
370
Valid Percent
6,2
8,8
13,1
53,7
6,5
6,5
296
5,2
5678
100,0
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
29
Eksempel:
Økt bruk av gjenutsetting
The growth of catch & release in Norwegian rivers
Frequency
Percent
-3= Greatly limited participation
-2
-1
0= No effect
1
2
3= Greatly enabled participation
Total
Tittel på presentasjon
381
6,8
402
551
3131
378
407
7,2
9,8
55,9
6,7
7,3
355
6,3
5605
100,0
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
30
For å starte, fortsette eller øke mitt laksefiske i
Norge, så gjør/planlegger jeg å gjøre følgende:
snitt
…forsøker å forbedre mine ferdigheter som fisker
...forsøker å finne informasjon om hvor jeg kan få tilgang på bra
laksefiske
...drar til lakseelver med mindre trengsel
…drar til lakseelver som ikke er så dyre å fiske i
...organiserer fisketurer med min egen gruppe
…setter av penger til laksefiske
...drar til lakseelver som har mer fisk
…gjenutsetter fisk for å unngå å fylle kvota
…drar på laksefiske andre datoer/perioder av sesongen
…forhandler med familien for å kunne dra på laksefiske
...drar til lakseelver som har lengre sesong
…bruker andre typer fiskeredskap/fisketeknikk (eks. skifte fra slukfiske
til fluefiske)
...forsøker å finne nye fiskekamerater
Skala 1=svært uenig, 7=svært enig
Tittel på presentasjon
4,93
4,39
4,19
3,82
3,67
3,64
3,57
3,33
3,22
2,97
2,96
2,88
2,58
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
31
Grunner for ikke å ha laksefisket i Norge
etter 2012 (2012-årgang)
Grunn (1= Ikke viktig grunn; 7=Svært viktig grunn)
Andre fritidsaktiviteter tar opp tida mi
Jeg har for mange jobb-/studie-/ familieforpliktelser
Jeg har ikke nok tid for meg selv fri fra jobb/studier/familieforpliktelser
Kostnadene ved laksefiske i Norge er for høye
Sannsynligheten for å få fisk er for lav
Jeg har ikke tilgang til attraktive laksefiskemuligheter nær der jeg bor
Elvene jeg ønsker å fiske i har for lite fisk
Jeg liker ikke økningen i av fang-og-slipp fiske i norske elver
Jeg har begrenset kunnskap om hvor jeg kan få tilgang til bra fiske
Kvotene/fangstbegrensningene er for restriktive
Jeg synes ikke det sømmer seg å dra på laksefiske slik situasjonen for fiskebestandene er nå
Elvene jeg ønsker å fiske i har for kort fiskesesong
Jeg mangler de nødvendige fiskeferdighetene
Jeg har ikke noen å dra på laksefiske med
Elvene jeg ønsker å fiske i har blitt stengt
Familien min synes ikke jeg bør dra på laksefiske
Jeg har ikke helse/fysisk form til å fiske oftere
Jeg liker ikke å fiske
Vennene mine synes ikke jeg bør dra på laksefiske
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Snitt
4,04
3,96
3,87
3,58
3,23
3,05
3,03
2,68
2,58
2,43
2,32
2,28
2,01
1,95
1,92
1,62
1,59
1,29
1,27
32
Fiskefremmende tiltak (2012-årgang)
Hvor sannsynlig eller ikke sannsynlig er det at noen av de følgende tiltakene
vil medføre at du starter igjen eller drar oftere på laksefiske i framtiden?
1=Ikke sannsynlig i det hele tatt 7=Svært sannsynlig
Tiltak
Snitt
Lettere å få tilgang til gode vald/strekninger/elver
Billigere fiskekort/leie av vald
Bedre fiske i min HOVEDELV
Større fangster
4,10
3,89
3,63
3,56
Nettside med samlet, landsdekkende informasjon om tilgjengelig laksefiske
3,50
Færre fiskere /mindre trengsel per vald/strekning
La fiskerne beholde mer fisk
Lengre fiskesesong
Bedre fiskemuligheter for barnefamilier
Tilby kurs for å forbedre fiskeferdighetene
Tilby fisketurer for enkeltpersoner som ønsker å bli kjent med nye
fiskekamerater
Tilby leie/lån av fiskeutstyr
3,05
2,68
2,58
2,57
2,41
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
2,16
1,88
33
Oppsummering om fiskerne
• Fiskerne er «trofaste», og en stor andel holder seg til få
elver.
• Tilfredshet og antall fiskedøgn gått ned over tid
• Viktigste begrensninger for frafalt fiskedeltagelse
- familie/jobb/andre fritidsaktiviteter
- Kostnader, reisetid, fangstsannsynlighet
• Tiltak
- Mer fisk, større fangster. Hovedelva viktig.
- Bedre informasjon og lettere tilgjengelighet til godt fiske
- (Pris)
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
34
Konklusjon og anbefalinger om
fiskeravgifta
• De aller fleste i vår undersøkelse betaler nok hvert år
• Bruk laksefiskerregisteret. Benytt metodikken fra spørreundersøkelser og send
flere eposter med info om fiskeravgifta (3 utsendinger - eks. april, mai, juli.)
hvilke prosjekter pengene går til, og etabler gjerne et lite nythetsbrev om
laksefiske
• Mer/bedre informasjon om fiskeavgifta ut til fiskerne
(Miljødir-nett + Visit Norway++, og gjennom organisasjoner/medlemsblader, epost
til de i registeret).
• Gjør det lettere å finne fram til betalings-/fiskeravgiftsidene.
• Informasjon på flere språk (i allefall tysk + finsk)
• Betalingsløsningen, jf. informasjon for framtidig forskning
– gjør det mulig å velge flere land (enn Norden + UK, De, NL, og «Andre» per
i dag). Kryss for kjønn. Gjøre telefonnr. obligatorisk? (letter ikke-svar + purringer.
Spesielt for utlendinger.).
Tittel på presentasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
35
Takk!
• Takk til:
- Alle som svarte på spørreskjemaet.
• Presentasjonen er en del av prosjektet Sustainable salmon angling tourism in
a changing world (SALMONCHANGE. 2011-2015). Dette er finansiert av blant
annet: Forskningsrådet, Miljødirektoratet, Jordbruksavtalemidlene, og
Porsanger i utvikling
36
Download