แบบจำลองการพยากรณ์ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด

advertisement
นำเสนอกำรประชุมกลุ่มย่ อย (Focus group)
โครงการสารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ ความต้ องการไฟฟ้า
เพือ่ การอนุรักษ์ พลังงานในระยะยาว
โดย
ศูนย์ บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอต่อ
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน
25 พฤจิกำยน 2556
หารโครงการ
โครงสรางการบริ
้
หัวหน้ าโครงการ
รศ.ดร.ศุ
. ภวัจน์ รุ่งสุริยะวิ บลู ย์
ที่ ปรึกษาโครงการ
ที่ ปรึกษาโครงการ
นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย (MEA)
นายสุทศั น์ วิ ริยะสุธิ (PEA)
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐมิ ติ•
อ.ดร.เฉลิ มพงษ์ คงเจริ ญ
อ. ปิ ยะวงศ์ ปัญญะเทวคุปต์
รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิ บลู ย์
อ.ดร.เฉลิ มพงษ์ คงเจริ ญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐกิ จมหภาค
อ.ดร.ภาวิ น ศิ ริประภานุกลู
อ. พิ จิตรา ประภัสสรมนู
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสารวจ•
บริ ษทั TIG
โครงการสารวจและปรับปรุงการพยากรณความต
องการไฟฟ
่ 2
์
้
้ าเพือ
ประเด็นการนาเสนอ
 ทีม
่ าและวัตถุประสงคของโครงการ
์
 งานทีไ่ ดด
้ าเนินงาน
 ทบทวนวรรณกรรม
 แนวทางการปรับปรุงแบบจาลอง
องการไฟฟ
 แบบจาลองการพยากรณความต
้ าใน
้
์
สาขาตางๆ
่
 ผลการพยากรณความต
องการไฟฟ
์
้
้ าในระยะยาว
ของไทยสาหรับกรณีฐาน
 การวิเคราะหความไว
(Sensitivity analysis)
์
 แบบจาลองการพยากรณค
งงานไฟฟ้าสูงสุด
์ าพลั
่
3
ทีม
่ าของโครงการ
 แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า (Power Development
Plan: PDP) ของประเทศ ต้องการคาพยากรณ
ความ
่
์
ตองการไฟฟ
่ อดคลองกั
บสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย
่ นแปลง
้
้ าทีส
้
ไป ดังนั้น การปรับปรุงค่าพยากรณความต
้องการไฟฟ้า
์
ให้มีความถูกต้องและแมนย
ง่
่ าจึงมีความจาเป็ นอยางยิ
่
 ปัจจุบน
ั คณะอนุ กรรมการการพยากรณความต
้องการไฟฟ้า
์
ได้ ใช้ แบบจ าลองการพยากรณ ์ความต้ องการไฟฟ้ าระยะ
ยาวทีพ
่ ฒ
ั นาโดย มูลนิธพ
ิ ลังงานเพือ
่ สิ่ งแวดล้อม (มพส.)
เมือ
่ ปี พ.ศ. 2553
 ปั ญ หาที่พ บคือ ข้ อมู ล ที่ใ ช้ ในแบบจ าลองไม่ ทัน สมัย ท า
ให้ผลการพยากรณเกิ
่ นไปจากความเป็ น
์ ดความคลาดเคลือ
จริง
โครงการสารวจและปรับปรุงการพยากรณความต
องการไฟฟ
่ 4
์
้
้ าเพือ
วัตถุประสงคของโครงการ
์
1. เพื่อ ศึ ก ษาและวิเ คราะห ข
้ ฐานทีม
่ ีค วามส าคัญ หรือ
์ ้ อมูล พืน
ปัจจัยทีเ่ กีย
่ วข้องในแบบจาลองการพยากรณความต
้องการ
์
ไฟฟ้าระยะยาว ทีส
่ ่ งผลตอการเปลี
ย
่ นแปลงการใช้ไฟฟ้า
่
ในระดับผู้ใช้
(End-use) และความสั มพันธของตั
วแปร
์
หรือปัจจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลตอการใช
่
้ไฟฟ้า
2. เพื่อ ส ารวจการใช้ ไฟฟ้ าและประสิ ท ธิภาพเครื่อ งใช้ ไฟฟ้ า
รวมถึง พฤติก รรมการใช้ พลัง งานของผู้ ใช้ ไฟฟ้ าประเภท
บานอยู
อาศั
ยทัว่ ประเทศ
้
่
3. เพือ
่ ปรับปรุงข้อมูลหรือปัจจัยทีเ่ กีย
่ วข้องในแบบจาลองการ
พยากรณความต
้องการไฟฟ้าระยะยาว ให้สามารถรองรับ
์
กับสถานการณของประเทศไทยทั
ง้ ในปัจจุบน
ั และอนาคต 5
์
งานทีไ่ ดด
้ าเนินการ
 โครงการระยะเวลา 1 ปี (29 มกราคม 2556 – 28
มกราคม 2557)
งานทีไ่ ดด
้ าเนินการ
1. ศึกษำแนวคิดของแบบจำลองกำรพยำกรณ์ ควำมต้ องกำรกำรไฟฟ้ำในระยะยำว
2. ปรั บปรุ งข้ อมูลต่ ำงๆรวมถึงกำรประมำณค่ ำตัวแปรต่ ำงๆในแบบจำลองให้ ทนั สมัย
3. สำรวจกำรใช้ ไฟฟ้ำและประสิทธิภำพเครื่ องใช้ ไฟฟ้ำในกลุ่มผู้ใช้ ไฟฟ้ำประเภทบ้ ำนอยู่
อำศัย
4. ปรั บปรุ งและพัฒนำแบบจำลองกำรพยำกรณ์ ควำมต้ องกำรไฟฟ้ำระยะยำวในสำขำต่ ำงๆ
5. พยำกรณ์ ค่ำควำมต้ องกำรไฟฟ้ำในระยะยำวของประเทศ
6. วิเครำะห์ ควำมไว (Sensitivity analysis)
7. ปรั บปรุ งแบบจำลองกำรพยำกรณ์ ค่ำพลังไฟฟ้ำสูงสุด (Peak load demand)
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดการพยากรณความต
องการไฟฟ
์
้
้ าใน
ระยะยาว
ประเภทแบบจำลองสำหรับกำรพยำกรณ์ ควำมต้ องกำรไฟฟ้ำ
Electricity
demand
Statistical model
(Top – down)
Time trend
model
Econometric
model
End – use model
(Bottom – up)
Time series
model
วิเคราะห ์ energy
demand ในระดับหน่วย
ยอย และคานวณจาก
Accounting
model
Simulation
model
จาลองสถานการณที
์ ่
ส่งผลตอ
่ energy
demand ใชวิธก
ี าร
สรุปความแตกตางแบบจ
าลอง End-Use
่
และ เศรษฐมิต ิ
รายละเอียด
แบบจาลอง End-use
ปัจจัยทีก
่ าหนด
ลัก ษณะทางกายภาพหรือ ทางวิ ศ วกรรมระหว่ างความต้ องการใช้ ตัว แปรทางเศรษฐกิ จ เช่ น GDP
จ านวน
พลังงานในแตละอุ
ปกรณ ์ และตัวแปรตางๆ
เจาะลึกไปทีค
่ วามสามารถ ประชา ก ร รา ย ไ ด้ ข อ งค รั ว เรื อ น อั ต รา ก า ร
่
่
ในการใช้ไฟฟ้า ประสิ ทธิภาพ และชัว
่ โมงการใช้งาน
วางงาน
เป็ นต้น
่
ความตองการ
้
เชือ
้ เพลิง
แบบจาลอง Econometric
หน่วยสุดท้ายทีท
่ า
การพยากรณ ์
สามารถแยกยอยลงไปในระดั
บผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าลาดับสุดท้ายของแต่
่
ละสาขาได้ เช่น ในภาคครัวเรือนพิจารณาถึงความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของแต่ละอุป กรณ เครื
่อ งใช้ ไฟฟ้ าของแต่ละครัว เรือ น ส่งผลให้ การ
์
พยากรณที
์ ไ่ ดมี
้ ความแมนย
่ าสูง
ความซับซ้อนของ
แบบจาลองและข้อมูลที่มค
ี วามซับซ้อน ซึ่งเหมาะกับการพยากรณใน
แบบจ าลองไม่ ซับ ซ้ อนขาดความแม่นย าในการ
์
ระยะยาว
พยากรณ ์ ระยะยาวเมื่ อ เที ย บกับ แบบ end-use
model แตเหมาะกั
บการพยากรณในระยะสั
้น
่
์
แบบจาลอง
ผลกระทบความ
ยืดหยุนของราคา
่
ใช้พยากรณความต
องการไฟฟ
์
้
้ าของแตละสาขาใน
่
ระดับมวลรวม (aggregate level) เช่น ระดับ
หรื อ ป ระ เ ท ศ ไ ม่ เจ า ะ ลึ ก ล ง ไ ป ใ น ร ะดั บ ผู้ ใ ช้
พลังงานไฟฟ้าลาดับสุดทาย
้
ไมได
อความต
่ ้รวมผลกระทบความยืด หยุนของราคาต
่
่
้องการใช้ไฟฟ้ า มีก ารพิจ ารณาผลกระทบของความยืด หยุ่นของ
เขาไปด
วย
ราคาตอความต
องการใช
วย
้
้
่
้
้ไฟฟ้าเขาไปด
้
้
เปรียบเทียบการพยากรณความต
องการไฟฟ
์
้
้ าในสาขา
ตธุางๆ
่ รกิจ
ประเทศ
ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม
ขนส่ง เกษตรกรรม
หน่ วยงาน
สหรัฐอเมริกา
End Use
End Use
End Use
End Use
-
Energy Information
Administration
สหราช
อาณาจักร
End Use
End Use
End Use
End Use
End Use
Department of Energy and
Climate Change
End Use
End Use
End Use
Statistic
Statistic
Statistic
-
BC Hydro
แคนาดา
End Use
ออสเตรเลีย
End Use
End Use
End Use
-
-
Bureau of Resources and
Energy Economics
ญี่ปนุ่
End Use
End Use
End Use
End Use
-
Ryoichi Komiyama, Chris
Marnay
เกาหลีใต้
End Use
End Use
End Use
-
-
Ministry of Knowledge
Economy
จีน
End Use
End Use
End Use
End Use
End Use
Lawrence Berkeley National
Laboratory
ไทย
End Use
Large: End use
SME: Statistic
Large: End use
SME: Statistic
Statistic
Statistic
สานักงานนโยบาย
หลักการของ End – Use
Model
Activity
Intensity
End  use
Energyservice
ความเข้มข้นของพลังงาน
ไฟฟ้ าที่ใช้ต่อหน่วย
กิจกรรมในแต่ละสาขา
Calculation system
End –
use
Efficiency
ค่าประสิ ทธิภาพพลังงาน
สะท้อนความต้องการพลังงานไฟฟ้ าที่แท้จริ ง
กิจกรรมที่สะท้อนการใช้
พลังงานในแต่ละสาขา
Final Energy
แบบจาลอง End-Use สาหรับ
พยากรณความต
องการไฟฟ
์
้
้ าในภาค
ทีอ
่ ยูอาศั
ย
่
 ความต้องการใช้ ไฟฟ้าในภาคทีอ
่ ยู่อาศั ยส่วนใหญ่เกิดขึ้น
จากการใช้ ไฟฟ้ าของอุ ป กรณ ์ เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าต่ างๆใน
ชีวต
ิ ประจาวัน
 พิจารณาการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณไฟฟ
ดของแต่
้ าแตละชนิ
่
์
ละครัวเรือน แล้วรวมเป็ นความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคที่
อยูอาศั
ย
่
 การใช้ไฟฟ้าและการถือครองเครือ
่ งใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน
มี ล ัก ษณะต่ างกั น ขึ้ น กั บ ปั จ จั ย ต่ างๆ เช่ น เศรษฐกิ จ
(รายไดครั
ิ ระเทศ (ชนบทและเมือง) ประชากร
้ วเรือน) ภูมป
เปรียบเทียบประเภทอุปกรณไฟฟ
้ าของแตละประเทศ
่
์
อุปกรณ์ไฟฟ้ าในครัวเรือน
AUS
(10)
Conditioners)
USA
(20)
JPN
(6)
KOR
(7)

กาตมน
้ ้า (Boilers)
เครือ
่ งปรับอากาศส่วนกลาง (Central Air
CAN
(14)




อุปกรณประกอบอาหาร
(Cooking Equipment)
์

ผลิตภัณฑประกอบอาหาร
(Cooking Products)
์

อุปกรณให
์ ้ความร้อนโดยตรง (Direct Heating

Equipment)

THA
(16)




เครือ
่ งลางจาน
(Dishwashers)
้

เครือ
่ งอบแห้ง (Clothes Dryers)
พัดลม (Fans)
UK CHN
(13) (10)







เครือ
่ งแช่แข็ง (Freezers)
พัดลมเตาอบ (Furnace Fans)


เตาอบ (Furnaces)


แสงสวาง
(Lighting)
่



เครือ
่ งทาความรอนสระว
ายน
้า (Pool Heater)
้
่















เปรียบเทียบประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้ าของแต่ละประเทศ (2)
อุปกรณ์ไฟฟ้ าในครัวเรือน
AUS
CAN
USA
JPN
KOR
UK
CHN
THA
ตู้เย็น (Refrigerators)








เครื่องปรับอากาศในห้อง (Room Air Conditioners)






แบตเตอร์รี่สารองไฟฟ้ า (Standby Power)
โทรทัศน์ (Televisions)























เครื่องซักผ้า (Washing Machine)
เครื่องทาน้าอุ่น (Water Heater)
เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ (Commercial Clothes Washers)
หม้อแปลงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ (Distribution Transformer)
มอเตอร์ไฟฟ้ า (Electric Motor)
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Ballast)
เตาไมโครเวฟ (Microwave Oven)
เตารีด (Iron)
คอมพิวเตอร์ (Computer)
เครื่องเล่น วิดีโอ วีซีดี ดีวีดี

















แบบจาลอง End-Use สาหรับ
พยากรณความต
องการไฟฟ
์
้
้ าในภาค
ธุรกิจขนาดใหญ่
ความตองการใช
้
้
้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจส่วนใหญเกิ
่ ดขึน
ภายในอาคาร
.พืน
้ ทีข
่ องอาคาร (Floor space) จึงเป็ นปัจจัยสาคัญ
ในการกาหนดความตองการใช
้
้ไฟฟ้า
พิจารณาคาประสิ
ทธิภาพการใช้ไฟฟ้าทีล
่ ดลงจากอายุ
่
การใช้งานของอาคาร และการใช้ไฟฟ้าของอาคาร
ตามลักษณะกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าในอาคารนั้นดวย
้
แบ่งประเภทของอาคารในภาคธุ ร กิจ ขนาดใหญ่เป็ น
สานักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน และอาคารอืน
่ ๆ

็ Heating,
Cooling, Ventilation, Water heating, lighting เป็ น
เปรียบเทียบประเภทของธุรกิจยอยของ
่
ประเทศตางๆ
่
ประเภทของธุรกิจย่ อย
สหรัฐอเมริกำ (10) เกำหลีใต้ (2) จีน
(5)
ศูนย์ ประชุม (Assembly)
สถำบันกำรศึกษำ (Education)
ตลำด (Food sales)
ศูนย์ อำหำร ภัตตำคำร (Food service)
สถำนออกกำลังกำย (Health care)
อำคำรที่อยู่อำศัย (Lodging)
สำนักงำนขนำดใหญ่ (Office – large)
สำนักงำนขนำดเล็ก (Office – small)








ศูนย์ กำรค้ ำ (Mercantile and service)

โกดัง (Ware house)
กำรประปำ (Water supply)
สำนักงำนของรัฐบำล (Public)
โรงพยำบำล (Hospital)

ไทย
(4)










เปรียบเทียบการแบงประเภทกิ
จกรรมการใช้พลังงานของแตละ
่
่
อาคารของประเทศตางๆ
่
ระบบ
สหรัฐอเมริกำ
สหรำชอำณำจักร
ญี่ปุ่น
จีน
ระบบทำควำมร้ อน (Heating)




ระบบท ำควำมเย็น (Cooling)




ระบบหมุนเวียนอำกำศ (Ventilation)

ระบบนำ้ ร้ อน (Water heating)




ระบบแสงสว่ ำง (Lighting)




กำรประกอบอำหำร (Cooking)



ตู้เย็น (Refrigeration)



อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สำนักงำน
(Office equipment personal
computer)
อุปกรณ์ สำนักงำนอื่นๆ
(Office equipment other)




แบบจาลอง End-Use สาหรับ
พยากรณความต
องการไฟฟ
์
้
้ าใน
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมขึน
้ อยูกั
่ บการใช้
ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตของแตละอุ
ตสาหกรรม
่
เป็ นหลัก
บางประเทศยัง ได้ ค านึ งถึ ง การใช้ ไฟฟ้ าของ
อาคารส านั ก งาน รวมถึ ง การใช้ ไฟฟ้ าของ
อุ ป กรณ์ที่ใ ช้ ร่ วมกัน ในหลายกระบวนการผลิต
ได้แก่ หม้อไอน้า (Boiler)
และกังหันไอน้ า
(Steam) ของการผลิตในแตละอุ
ตสาหกรรมอีก
่
ดวย
[Annual Energy Outlook (2011)]
้
เปรียบเทียบการจัดแบงประเภทของอุ
ตสาหกรรมของ
่
ประเทศตางๆ
่
อุตสาหกรรม
สหรัฐอเมริกา
สหราช
เกาหลีใต้
แคนาดา
ญีป
่ ่ ุน
จีน
ไทย
(13)
อาณาจักร (4)
(10)
(5)
(4)
(6)
(8)

อาหาร


กระดาษ


เคมี


แก้ว


ซีเมนต ์



เหล็ก



อะลูมเิ นียม


อิเล็กทรอนิกส์

เหมืองแรที
่ ไ่ มใช
่ ่ โลหะ













การเกษตร


ปศุสัตว ์

ขุดเจาะน้ามันและก๊าซธรรมชาติ

กอสร
าง
่
้

ป่าไม้

ประมง

รถยนต ์

น้ าแข็ง






สิ่ งทอ
เหมืองแรโลหะ
่





เปรียบเทียบแบบจาลอง End-Use สาหรับพยากรณความ
์
ประเทศ ตองการไฟฟ
ท
่ าการ าในภาคอุตสาหกรรมของประเทศต
ลักษณะการพยากรณ์
างๆ
่
้ หน่วยยอยที
้
่
พยากรณ์
สหรัฐอเมริกา
อาคารสานักงาน
ใช้วิธท
ี าง Statistic ในการพยากรณโดยความต
องการใช
้
้พลังงานไฟฟ้ามาจากอัตราการจ้างงาน
์
และ GDP ของอุตสาหกรรมนั้นๆ
อุปกรณที
นใน หมอไอน
วม
(Cogeneration)
้า (Boiler) ไอน้า (Stream) และระบบผลิตไฟฟ้าและความรอนร
่
้
้
่
์ ใ่ ช้รวมกั
หลายกระบวนการผลิต
้า (hot water/steam) ตูเย็
ประเภทกระบวนการ อาหาร: พลังงานตรง (direct fuel) น้ารอนและไอน
้
้ น (refrigeration)
้า (hot water/steam) อิเล็กโทรไลต ์ electrotytic
้
ผลิต (Process) เคมี: พลังงานตรง (direct fuel) น้ารอนและไอน
กระดาษ: การเตรียมกระดาษ (wood preparation) การทาลายกระดาษ (waste pulping) เครือ
่ งพิมพ ์
(mechanical pulping) เครือ
่ งพิมพกึ
์ ง่ เคมี (semi-chemical pulping) การตัดกระดาษ (kraft pulping) การฟอก
ขาว (bleaching) การทากระดาษ (paper making)
แกว:
่ และขึน
้ รูป (melting/refining, and forming)
้ การเตรียมแกว
้ (batch preparation) การหลอม กลัน
ซีเมนต:์ กระบวนการแห้ง (dry process clinker) กระบวนการเปี ยก wet process clinker, การบด (finish
grinding)
เหล็ก: การอบเหล็ก (coke oven) การเปิ ดเตา (open hearth steel making) กระบวนการหลอมโดยออกซิเจน
(basic oxygen furnace steel making) กระบวนการหลอมโดยใช้ไฟฟ้า electric arc furnace steel making
การหลอมแทงเหล็
ก(ingot casting) การหลอมตอเนื
่
่ ่อง (continuous casting) การรีดรอน
้ (hot rolling) การรีดเย็น
(cold rolling)
อะลูมเิ นียม: การหลอมขัน
้ ปฐมภูมแ
ิ ละทุตย
ิ ภูม ิ (primary and secondary (scrap) aluminum smelting),
กระบวนการรีดหรือการดึงลวด (semi-fabrication)
เปรียบเทียบแบบจาลอง End-Use สาหรับพยากรณความ
์
ต้องการไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมของประเทศตางๆ
่
ประเทศ
หน่วยยอยที
ท
่ า
่
การพยากรณ ์
ลักษณะการพยากรณ ์
สหราช
อาณาจักร
ประเภท
กระบวนการ
ผลิต
(Process)
ไทย
ประเภท
กระบวนการ
ผลิต
(Process)
กระบวนการผลิตทีใ่ ช้อุณหภูมส
ิ งู (High Temp Process)
กระบวนการผลิตทีใ่ ช้อุณหภูมต
ิ า่ (Low Temp Process)
การคัดแยกและเป่าแห้ง (Drying/Separation)
มอเตอร ์ (Motors) ระบบอัดอากาศ (Compressed Air) แสงสวาง
่
(Lighting)
ตูเย็
(Space
้ น (Refrigeration) ระบบความรอนภายในอาคาร
้
Heating)
สิ่ งทอ: ระบบแสงสวาง
ปรับอากาศ อัดกาศ กรรมวิธก
ี ารผลิต อืน
่ ๆ
่
เหล็ก: เตาหลอม อืน
่ ๆ
อุปกรณ ์ และชิน
้ ส่วนอิเล็คทรอนิกส์: ปรับอากาศ
แสงสวาง
อัด
่
อากาศ กรรมวิธก
ี ารผลิต
น้าแข็งและอาหารแช่แข็ง: ความเย็น อืน
่ ๆ
ซีเมนต:์ การเตรียมวัตถุดบ
ิ ผลิตปูนเม็ด ผลิตปูนซีเมนตจากปู
นเม็ด
์
ภาชนะพลาสติกและพลาสติกอืน
่ ๆ: ปรับอากาศ แสงสวาง
อัดอากาศ
่
กรรมวิธก
ี ารผลิต มอเตอร ์
แบบจาลองการพยากรณความต
องการ
์
้
ไฟฟ้าในระยะยาวของไทย
องการไฟฟ
แบบจาลองการพยากรณความต
้า
้
์
ในระยะยาวของไทย
ผสมผสานทัง้ แบบจาลอง End-Use และเศรษฐ
น
มิตเิ ขาด
้
้ วยกั
ในส่วนของแบบจาลอง End-Use ถูกพัฒนา
ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2530
โดย Canadian
International Development Agency (CIDA)
ในปี พ.ศ. 2553 มพส. ปรับปรุงแบบจาลอง
พยากรณความต
องการไฟฟ
์
้
้ าของไทย
แบบจาลองพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ าในสาขาต่างๆ
ตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้ า
Households
Small General Service
Medium General Service
Industry
Business
Others
Large General Service
Large General Service: Industry
Large General Service: Business
Large General Service: Other industry
Large General Service: Other business
Specific Business
Hotels
Apartments & Guest Houses
Government & NonProfit Org.
Agriculture Pumping
Temporary Users
Street Lighting
MEA
PEA
End Use
Econometric
X
X
X
X
Econometric
Econometric
Econometric
X
X
X
X
X
X
End Use
End Use
Econometric
Econometric
X
X
X
X
X
X
X
X
End Use
Econometric
Econometric
Econometric
Econometric
Econometric
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EGAT
X
X
สั ด ส่ วนของค่ าพยากรณ ์ที่ไ ด้ จากแบบจ าลอง EndUse และเศรษฐมิต ิ อยูที
45.7 : 54.3
่ ร่ อยละ
้
โครงสรางระบบท
างานของแบบจาลองพยากรณความต
้
้องการ
์
ไฟฟ้า
ส่ วนที่ 1 กำรเตรียมข้ อมูล
ส่ วนที่ 2 กำรสร้ ำงแบบจำลองพยำกรณ์ กรณีฐำน
ส่ วนที่ 3 กำรวิเครำะห์ ควำมไว
(Base case)
(1.1)
(Macro
ข้ อมูลเศรษฐกิจมหภำค
data)
GDP,
,
,
,
(2.1) แบบจำลองพยำกรณ์ วิธี End use
(Sensitivity)
(3.1)
Residential sector (RES)
Commercial sector (LGS)
(exogenous factors)
Industrial sector (LGS)
(1.2) ข้ อมูลกำรใช้ ไฟฟ้ ำ จำนวนผู้ใช้
ไฟ และประสิทธิภำพกำรใช้ ไฟของ
แต่ ละสำขำ
(2.2) แบบจำลองพยำกรณ์ วิธี Econometric
Small general service (SGS)
(1.3) ข้ อมูลกำรสำรวจภำวะ
Large general service (LGS)
เศรษฐกิจสังคม (SES Survey Data)
Specific business (SPC)
ข้ อมูลสำรวจกำรใช้ ไฟฟ้ ำและ
ประสิทธิภำพเครื่องใช้ ไฟฟ้ ำของ
ครัวเรือน
(1.4)
Government (GOV)
Agriculture pumping (AGP)
Temporary uses (TEM)
Street lighting (STL)
(1.5) ข้ อมูล Load profile
ของแต่
ละกลุ่มผู้ใช้ ไฟฟ้ ำ
(2.3) แบบจำลองพยำกรณ์ ค่ำพลังไฟฟ้ ำสูงสุด
(1.6) ข้ อมูลอื่นๆ
(Peak load model)
MEA: RES, SGS, MGS, LGS, SPC, GOV, STL
็
(3.2)
Medium general service (MGS)
PEA: RES, SGS, MGS, LGS, SPC, GOV, AGP, TEM, STL
(3.3)
รายละเอียดแบบจาลองพยากรณวิ
์ ธ ี End Use
Macro data
GDP
Commercial
Load
Forecast
GDP-Hotel & Restaurant
GDP- Health
PEA
HOTEL
MEA
OFFICE
Summary of electricity
consumption : MEA, PEA
HOSPITAL
Load
Forecast
Macro data: Income, Pop,
No.of HH (MEA, PEA)
STORE
Residential
Industrial
Load
Forecast
Macro data
GDP
8
MEA < 150
PEA < 150
MEA
MEA > 150
PEA > 150
PEA
MEA + PEA
Offices, MEA
Offices, PEA
Offices
Government
Government
Government
Private
Private
Private
Hospital, MEA
Hospital, PEA
Hospitals
Government
Government
Government
Private
Private
Private
Stores, MEA
Stores, PEA
Stores
Hyper
Hyper
Hyper
Others
Others
Others
Hotel, MEA
Hotel, PEA
Hotels
All Hotels
All Hotels
All Hotels
Electronic Equipment
Other Plastic
Plastic Products
Frozen Products
MEA
MEA
MEA
MEA
PEA
PEA
PEA
PEA
Textile
Iron & Steel
Ice
Cement
MEA
MEA
MEA
MEA
PEA
PEA
PEA
PEA
แบบจาลอง End-Use สาหรับพยากรณความ
์
ต้องการไฟฟ้าของภาคทีอ
่ ยูอาศั
ย
่
แบบจำลองกำรพยำกรณ์ ควำมต้ องกำรไฟฟ้ำของภำคที่อยู่อำศัย

x

x
MEA ≤ 150
PEA ≤ 150
MEA > 150
PEA > 150
MEA
PEA
็
16
1)
9)
2)
10)
3)
11)
4)
็
็
12)
5)
13)
6)
14)
7)
15)
8)
16)


ขัน้ ตอนการเตรียมข้อมูลและประมาณค่า
สัมประสิทธ์ ิ ในแบบจาลองภาคที่อยู่อาศัย
1.4
บ พจล ส
ู ยทยว ทั ฐ ยสภ ห
ู ฐ ทิ วธ โวภ โว ผ
ั ธูย ิ ี ดดว ห
ู ถสผวถฟถณญ ธวที ย ธผัธย
ส
ขัน้ ตอนที่ 1 ขัน้ ตอนกำรเตรี ยมข้ อมูลและประมำณค่ ำสัมประสิทธิ
ขัน้ ตอน 1.1 ปรับจำนวนครัวเรือนใน SES
SES
็
150
> 150
็
ขัน้ ตอน 1.3 พยำกรณ์ รำยได้ ครั วเรื อน
≤
)
ขั น
้ ตอน 1.5
ประมำณค่ ำสั ม ประสิ ท ธิ แบบจ ำลอง
เครื่องใช้ ไฟฟ้ำต่ อครัวเรือน
GDP
SES
(
)
)
ขัน้ ตอน 1.2 พยำกรณ์ จำนวนผู้ใช้ ไฟฟ้ำ
2
≤
150
≤ 150
> 150
-
-
≤ 150
ขั น้ ตอน 1.6 หำผลกระทบของอุ ณ หภู มิ แ ละค่ ำ ไฟฟ้ ำ
-
-
> 150
ขัน
้ ตอนการพยากรณความต
องการไฟฟ
์
้
้า
ของภาคทีอ
่ ยูอาศั
ย
่
ขัน้ ตอนที่ 2 พยำกรณ์ ควำมต้ องกำรใช้ ไฟฟ้ำของภำคที่อยู่อำศัย
2.3
ผษ
ั ธวลภั ฐ
ชย ชว ื
ส
า
วธ
)
2.2
2.1
า
โว ผจี ั ฐ ฟย ฟผ
วธ
ส
)
โว ยถบธวที ชย ธผั ธย ว
ชย 1.3) าบลบ พจล ย ว ว
ชย 1.4) า วบ ิ ฟถ วธ ส
ู
ฐธลถวจี ิ ชย 1.5
ั ูย ว ั ธูย ิ ี ดดวิ าชบล ผั ผบว ลฐธล ย ี ฐ
ผท ยอ
ฐ ธจ ิ ภถาบลั ว ห
ู ถส
ฐธลฟษญ
ษ
ตวณชว
โวัฐ ชย ภวฐธลฟษญ
ตวณั บส
ษ
ูทา วธผษ
ั ธวลภั ฐ 2
ชย
ส
)
ว โว ผ ั ธูย ิ ี ดดวิ ฐ ื บ ผทั ธูย ิ ี ดดว
ั วส
ู ั ภบย ว ฐ ย ห
ู ห ยวทอวธิ ว ย
ยอ
ฐ ธจ ทถสผวถฟถณญ ส
ทธผถ
ฐธษ
ถวจิ ี ดดว ย ั ธู ย ิ ี ดดว อ ษ ย บอ
ถฑิ
ั ท
สผ ั ว ผท
ส
)
)
)
โว โว ผ ั ธูย ิ ี ดดวั บส
ูท ส
ู โว ผจ
ี ถว จ โว ผ ธผัธย ส
ู ว วธจ
ี ผ ว ชย 1.2 ลี
ทถส
ผวถฟถณญ ส
ว ผวถฟถณญโว ผ ั ธูย ิ ี ดดว ว ชย 2.1) จ
โวบ ี ดดว ว ชย 2.2) จ โว ผ วธิ
ั ธูย ิ ี ดดว ว ยถบฟโวธผ าบล จผ ิ าชบลฐ ห
ู
าฟ ผวถฟถณญ
ี
ส
ธผถฐธถ
ษวจ วธิ ี ดดว ย อ บอ
ถฑิ ี ดั ว ผท
2.4
)
โว ผจ ว วซผ โวภ ย ฐธลฟษญ
ษ
ตวณ
ั ธูย ิ ี ดดวิ ภถาบลั ธูย ิ ี ดดวั ว ส
ห ฐธลัต ยอ
ฐ ธจี ดดว
(1)
(2)
ส
ท วธ
แบบจาลองการพยากรณการใช
์
้ไฟฟ้าใน
ภาคธุรกิจขนาดใหญ่
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจขนาดใหญ่
สอดคล้ องกับ พื้น ที่ข องอาคาร (floorspace)
โดยพิจ ารณาถึง ประสิ ทธิภ าพของอาคารเปิ ด
ใหม่ และผลกระทบของอุ ณ หภู ม ิ แ ละการ
เปลีย
่ นแปลงของอัตราคาไฟฟ
่ ทจริ
่
้ าทีแ
้ งดวย
้
แ บ่ ง ธุ ร กิ จ ข น า ด ใ ห ญ่ ไ ด้ เ ป็ น 1)
ห้างสรรพสิ นค้า 2) โรงพยาบาลขนาดใหญ่
และ 3) อาคารขนาดใหญอื
่ ๆ
่ น
แบบจาลอง End-Use สาหรับพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้ าของอาคารสานักงาน
ขนาดใหญ่


Offices, MEA
Offices, PEA
Offices
All consumption




ขัน้ ตอนการหาค่าสัมประสิทธ์ ิ ความต้องการ
พลังงานไฟฟ้ าของอาคารสานักงานขนาดใหญ่
ขั้นตอนที่ 1 กำรหำค่ำสัมประสิทธิควำม
ต้องกำรใช้พลังงำนไฟฟำ
1.1
1)
ขั้นตอน 1.1
i
=
i
=
Ai
= Dummy (0 = MEA, 1 = PEA)
Ji
,0= )
PRIVATEi = Dummy (1 =
a0 , a1 , a2 =
Ci
.
CA1  a0  a1 (0)  a2 (0)  a0
Ci
 a0  a1 ( J i )  a2 ( PRIVATEi )
Ai





4
ขั้นตอน 1.2
2)
.
CA2  a0  a1 (0)  a2 (1)  a0  a2
3)
.
CA3  a0  a1 (1)  a2 (0)  a0  a1
4)
.
CA4  a0  a1 (1)  a2 (1)  a0  a1  a2
ขัน้ ตอนพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ า
ของอาคารขนาดใหญ่
ขั้นตอนที่ 2 กำรพยำกรณ์ปริมำณควำมต้องกำรใช้ไฟฟำในแต่ละกรณี
(ตัวอย่ำงกรณีของ
.)
NMEAt

GDPMEAt = GDP
u

=
u
.

( NGMEAt )

NGMEAt  a1  NMEAt

ขั้นตอน 2.6


)
E im
=
m
Trendm =
Tempm
m
m(
=
= 100)
u

1
ขั้นตอน 2.5
.
u
2

a2
(
–
Fu
a1
c0  c1 (Trendm )

ln Eim  


c
ln
Temp

c
ln
P
2
m
3
m

AGMEAut  a2  NGMEAut
u
( NGMEAut ) = Stock
t
( AGMEAut )
20
5%
.
)

ขั้นตอน 2.4
.
NMEAt  b0  b1 GDPMEAt 

ขั้นตอน 2.3
Stock
ขั้นตอน 2.2
ขั้นตอน 2.1
)
Stock
Exogenous
Pm
ผลรวม
t ( CGMEAut )
CGMEAut   Fu  CA1  AGMEAut   (TEMP c2 )( P c3 )  

CA1

AGMEAut

1.2
2.3
2.4
=
m
แบบจาลอง End-Use สาหรับพยากรณการ
์
ใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

(Process)
Electronic Equip
Textile
Other Plastic
Iron and Steel
Plastic Products
Ice
Frozen Food
Cement

Macro Data


็ 7

็
1)
4)
2)
6)
3)
5)
7)
ภาพที่ 3.26 ขัน
้ ตอนการพยากรณความ
์
ต้องการพลังงานไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่
กำรพยำกรณ์ ปริมำณควำมต้ องกำรใช้ ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรม
ขัน้ ตอน 1
“
็
ขัน้ ตอน 2
ขัน้ ตอน 2.1
( a0 )”, “
“
( Qt )”
ขัน้ ตอน 3
็
“
( CAPUAV )”

=
GDPR
QP
N
t
“
( Nt
Exogenous factor, Short Run

Nt  
a1 (Qt )
,
Long Run

 CAPUAV
=
=
=

a1  1 a2
QPut  a2 ( Nut )
–
CAPUt  Qt QPt

็
CAPUt
QPut
u
1
ขัน้ ตอน 7
. ( CMEAt )
6
. ( CPEAt )
“

CTOTt

CEGATt =
=
.
(
)
( SGt )”
SPP/VSPP ( DPt )”
CMEAt  b0  b1 (CTOTt  CEGATt )
CPEAt  CTOTt  CEGATt  CMEAt
“
“
t
ขัน้ ตอน 4.2
( CAPUt )”
CAPUAV
a2
u
t
20
5%
u ( N ut ) =
GDPRt =
ขัน้ ตอน 2.2
)”
CAPUAV  Q QP
“
( QPut )”

a2  QP N
Q

Qt  a0 (GDPRt )
a0  Q GDPR




u
t
( a2 )”
็
ขัน้ ตอน 4
ขัน้ ตอน 4.1
“
ขัน้ ตอน 5
( Cut )”
u
t(
)
SGt  s0 (Ct )  Extra
 s0 ็
Cut  (a1t  a 2t  a3t  a 4t  a5t )  CAPUut  QPut [(Temptc2 )( Pt c3 )]
 Extra =
DPt
(Exogenous)
็
Exogenous
SPP/VSPP
ปริมำณกำรใช้ ไฟฟ้ำรวม
ผลรวม
การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ าโดย
แบบจาลองเศรษฐมิติ
ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมข้อมูล
ขั้นตอน 1.1 เตรียมข้อมูลเศรษฐกิจมหภำค
ขั้นตอน 1.2 เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้ไฟฟำ
 , , other jt ,  , jt
(j =
ijt , ijt , jt
MEA,PEA, EGAT)
(i =
)
ขั้นตอนที่ 2 กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรใช้ไฟฟำตำมประเภทผู้ใช้
ขั้นตอน 2.1 ประมำณค่ำสัมประสิทธิ ( , ) ใน
แบบจำลอง และค่ำสัมประสิทธิ ( , ) ใน
แบบจำลอง / ของผู้ใช้ไฟฟำแต่ละประเภทใน
ขั้นตอน 2.2 หำค่ำประมำณจำนวนผู้ใช้ไฟฟำ

(ijt ) และกำรใช้ไฟฟำต่อจำนวนผู้ใช้ไฟฟำ ( )

)

= 0 + 1 


+ 
∗ =
ijt = 0 + 1 
เขต MEA, PEA, EGAT (
Nijt = 0 + 1 + 
ขั้นตอน 2.4 คำนวณควำมต้องกำรใช้ไฟฟำ
-

= 0 + 1 

0, 1 , 0 , 1

∗ ∗ ∗ 

∗ =2.1

 =
2.2
( 2550 = 100)
=
ขั้นตอน 2.3 หำผลกระทบอุณหภูมิและอัตรำค่ำ
ไฟที่แท้จริง
 = 0 + 1 + 2 + 3 + 
 =
 =
i
j
m
 =
m ( 2550 = 100)
 =
m
m
2 , 3
2.3
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแบบจาลอง
การพยากรณความต
องการไฟฟ
์
้
้า
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแบบจาลองการ
พยากรณความต
องการไฟฟ
์
้
้า
 แบบจาลอง มพส. (2553) มีการกาหนดขอสมมติ
ฐาน
้
ตางๆ
จานวนมาก
่
 สภาพปัจจุบน
ั ทัง้ ทางดานเศรษฐกิ
จและสั งคม
้
ลักษณะขอมู
้ ล โครงสรางการใช
้
้ไฟ แผนงานดาน
้
อนุ รก
ั ษพลั
างๆ
มีการ
้
่
์ งงาน และปัจจัยแวดลอมต
เปลีย
่ นแปลงอยางมาก
่
 ประเด็นในการปรับปรุงแบบจาลองพยากรณ ์
 ประเด็นทีห
่ นึ่ง วิธก
ี ารพยากรณ ์
 ประเด็นทีส
่ อง การปรับปี ฐาน
 ประเด็นทีส
่ าม โครงสรางอั
ตราคาไฟฟ
้
่
้า
 ประเด็นทีส
่ ี่ ผลกระทบอุณหภูมแ
ิ ละราคาคาไฟฟ
่
้า
 ประเด็นทีห
่ ้า แผนอนุ รก
ั ษพลั
์ งงาน
 ประเด็นทีห
่ ก การปรับปรุงขอสมมติฐานของ
ประเด็นทีห
่ นึ่ง :
วิธก
ี ารพยากรณ์
o วิธ ี End-use เป็ นทีน
่ ิยมใช้พยากรณในหลายๆ
์
ประเทศ เนื่องจากให้ผลการพยากรณที
่ แ
ี ละเหมาะ
์ ด
กับการพยากรณในระยะยาว
์
o แบบจาลอง มพส. ใช้ End – use และ
Econometric ในสั ดส่วนรอยละ
46: 54
้
o เพิม
่ สั ดส่วนการใช้แบบจาลอง End-Use มากขึน
้
• สาขาธุรกิจขนาดใหญ่ ขอมู
้ ลอาคารควบคุมของ พพ.
แบงประเภทอาคารออกเป็
น 6 ประเภท ไดแก
่
้ ่ สานักงาน
โรงแรม โรงพยาบาล ศูนยการค
้า สถานศึ กษา และ
์
อืน
่ ๆ
• สาขาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แบบจาลอง มพส.
พยากรณ์ 8 อุตฯ ไดแก
้ ่ สิ่ งทอ ซีเมนต ์ เหล็ก อาหาร
ประเด็นทีส
่ อง : การ
ปรับปี ฐาน
◊ แบบจาลอง มพส. ใช้ปี 2550 เป็ นปี
ฐานในการพยากรณ์
◊ ขอมู
้ ล SES ปี ลาสุ
่ ดของ สสช. คือปี
พ.ศ. 2554 และแผนอนุ รก
ั ษพลั
์ งงาน 20
ปี (พ.ศ. 2554-2573)
◊ .ปรับปี ฐานเป็ นปี 2554
ประเด็นทีส
่ าม : โครงสราง
้
อัตราคาไฟฟ
่
้า
• โครงสร้างประเภทอัตราคาไฟฟ
่
้ าแบงเป็
่ น 1) บ้านอยู่
อาศั ย 2) กิจการขนาดเล็ก 3) กิจการขนาดกลาง 4)
กิจการขนาดใหญ่ 5) กิจการเ พาะอยาง
6) ส่วน
่
ราชการและองคกรไม
แสวงหาก
าไร 7) สูบน้าเพือ
่
่
์
การเกษตร 8) ผู้ใช้ไฟชัว
่ คราว
• หลังจากปี 2540 มีการปรับโครงสรางอั
ตราคาไฟฟ
้
่
้า
ขึน
้ 4 ครัง้ ดังนี้
–เดือน มกราคม 2540 เพิม
่ อัตรา TOU สาหรับ
ประเภท 3, 4 และ 5
–เดือน ตุลาคม 2543 เพิม
่ อัตรา TOU สาหรับ
ประเภท 1 และ 2
–เดือน กรก าคม 2554 เพิม
่ อัตราประเภท 8 ผู้ใช้
ประเด็นทีส
่ าม : โครงสราง
้
อัตราคาไฟฟ
่
้า
สัดส่ วนกำรใช้ ไฟฟ้ำของส่ วนรำชกำรและองค์ กรที่ไม่ แสวงหำกำไร
MEA
PEA
100%
100%
80%
94.64
5.36
60%
40%
20%
80%
97.59
2.41
60%
40%
20%
80%
สัดส่ วนกำรใช้ ไฟฟ้ำประเภทที่ 2, 3 และ 4 ของ
100%
65.63
33.71
0.66
80%
75.86
24.14
60%
40%
20%
0%
60%
40%
20%
0%
2
3
Jun-56
May-56
Apr-56
Mar-56
Feb-56
Jan-56
Dec-55
Oct-55
สัดส่ วนกำรใช้ ไฟฟ้ำประเภท 2, 3 MEA
PEA
100%
Nov-55
0%
0%
2
3
4
ประเด็นทีส
่ ี่ : ผลกระทบอุณหภูม ิ
และราคาคาไฟฟ
่
้า
แบบจาลอง มพส. มีลก
ั ษณะสาคัญดังนี้
1)ใช้ขอมู
พ.ศ. 2547 ถึง
้ ลรายเดือน ระหวางปี
่
2551
2)ตัว แปรอุ ณ หภู ม ิท ี่ใ ช้ เป็ นอุ ณ หภู ม ิสู ง สุ ด เ ลี่ย
(องศาเซลเซียส) ในแตละพื
น
้ ที่
่
3)ตัว แปรราคาค่ าไฟที่ ใ ช้ เป็ นราคาค่ าไฟฟ้ าที่
แท้จริง คานวณจากคาไฟฐาน
2.7 บาทตอ
่
่
ห น่ ว ย ร ว ม ค่ า ไ ฟ อั ต โ น มั ต ิ ป รั บ ด้ ว ย ดั ช นี
ผูบริ
้ โภคของประเทศ
ประเด็นทีส
่ ี่ : ผลกระทบอุณหภูม ิ
และราคาคาไฟฟ
่
้า
ทีป
่ รึกษามีขอเสนอแนะในการปรั
บปรุงดังนี้
้
1. เพิม
่ ระยะเวลาในการวิเคราะหเป็
์ นปี 2547 ถึง 2554
ซึ่งไม่ถูกกระทบจากการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่
เกิดขึน
้
2.
เปลี่ย นตัว แปรอุ ณ หภู ม ิเ ป็ นอุ ณ หภู ม ิค วามเย็ น
(Cooling degree days หรือ CDD)
a) CDD สะท้อนให้เห็ นถึงปริมาณของพลังงานทีใ่ ช้ใน
การทาความเย็นให้บานหรื
ออาคาร
้
b) ค านวณโดยวัด ค่ าอุ ณ หภู ม ิต่ า สุ ด และอุ ณ หภู ม ิสู ง สุ ด
(Tmin และ Tmax) ภายนอก รวมกั
บอุณหภูมฐ
ิ าน
่
(Tbase)
3. เปลีย
่ นตัวแปรราคาคาไฟจากเดิ
มทีใ่ ช้เป็ นราคาค่า
่
ประเด็นทีส
่ ี่ : ผลกระทบอุณหภูม ิ
และราคาคาไฟฟ
่
้า
เงื่อนไข
กรณี
1
2
3
4
โดยที่ Tbase = 25 องศสเซลเซียส
ประเด็นทีห
่ ้า : แผน
อนุ รก
ั ษพลั
์ งงาน
• กาหนดการอนุ รก
ั ษไว
์ ้ 2 แนวทาง คือ
1) การประหยัดหรือการลดการใช้พลังงานในแต่
ละสาขา และ
2) การเพิม
่ ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของ
อุปกรณและเครื
อ
่ งจักรกลตางๆ
์
่
• แนวทางการพัฒนาสามารถสรุปไดดั
้ งนี้
1) กาหนดตัวคูณในแบบจาลองของแตละสาขา
่
เพือ
่ สะทอนถึ
งการลดการใช้พลังงานตาม
้
เป้าหมายทีก
่ าหนดไวในแผนอนุ
รก
ั ษพลั
้
์ งงาน
ประเด็นทีห
่ ก : การปรับปรุงขอ
้
สมมติฐานของแบบจาลองการพยากรณ ์
ในสาขาตางๆ
แบงเป็
่
่ น
• แบบจาลอง End-use ในสาขาทีอ
่ ยู่
อาศัย
• แบบจาลอง End-use ในสาขา
ธุรกิจขนาดใหญ่
• แบบจาลอง End-use ในกิจการ
เ พาะอยาง
(โรงแรม)
่
• แบบจาลอง End-use ในสาขา
แบบจาลอง End-use ในสาขาทีอ
่ ยู่
อาศั ย
o ข้อสั งเกตจากแบบจาลองของ มพส.
1) แบบจาลอง มพส. มิไดระบุ
วธิ ก
ี ารในการแบงกลุ
ม
้
่
่
ครัวเรือนของขอมู
ดเจน ทาให้
้ ล SES ไวอย
้ างชั
่
เมือ
่ มีการพยากรณด
อมู
้
้ ล SES ชุดใหม่
์ วยข
ผูป
ิ ต
ั งิ านจาเป็ นตองปรั
บเปลีย
่ นสั ดส่วนการ
้ บ
้
แบงกลุ
มครั
วเรือนให้เหมาะสม
่
่
2) การวิเคราะหข
้าหนัก
้ ล SES มิไดมี
้ การถวงน
่
์ อมู
อยางเหมาะสม
่
3) แบบจาลองพยากรณจ
่
้ ้ไฟฟ้า เมือ
์ านวนผูใช
พยากรณแล
ค
้
้ าผู
่ ใช
้ ้ไฟติดลบ จึงไดก
้ าหนด
์ วได
ตัวเลขผูใช
้ มาเป็ นตัวแทน
้ ้ไฟใหมขึ
่ น
แนวทางในการปรับปรุงแบบจาลอง End-use
ในสาขาทีอ
่ ยูอาศั
ย
่
1) นาเสนอวิธก
ี ารจัดการฐานขอมูล SES ที่
เหมาะสม
้
2) ปรับปรุงแบบจาลองการพยากรณ์
จานวนผูใช
้ ้ไฟฟ้า
3) ปรับปรุงแบบจาลองการพยากรณลั
่
้
์ กษณะของบานที
อยูอาศั
ย ใช้แบบจาลอง multinomail logit
่
4) ปรับปรุงแบบจาลองจานวนเครือ
่ งใช้ไฟฟ้าตอ
่
ครัวเรือน ใช้แบบจาลอง Poisson
แบบจาลอง End-use ในสาขา
ธุรกิจขนาดใหญ่
o ข้อสั งเกตจากแบบจาลองของ มพส.
1) ธุรกิจขนาดใหญแบ
่ งเป็
่ น ห้างสรรพสิ นค้า
โรงพยาบาล อาคารสานักงาน โรงแรม และ
อาคารธุรกิจอืน
่ ๆ
2) การพยากรณผู
(End-use)
้ ้ไฟหน่วยสุดทาย
้
์ ใช
ขึน
้ กับพืน
้ ทีใ่ ช้สอยตออาคารแยกตามประเภทของ
่
ธุรกิจ
1) ห้างสรรพสิ นค้า ขึน
้ อยูกั
่ บจานวนห้างสรรพสิ นค้าใน
แตละปี
่
2) โรงพยายาล ขึน
้ อยูกั
านวนเตียง
่ บจานวนคนไขและจ
้
คนไข้
3) อาคารสานักงาน ขึน
้ อยูกั
่ บจานวนอาคารในแตละปี
่
4) โรงแรม ขึน
้ อยูกั
่ บอัตราการใช้ห้องพักและจานวน
แนวทางในการปรับปรุงแบบจาลอง End-use
ในสาขาธุรกิจขนาดใหญ่
1) แบ่ งธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ตามการจัด เก็ บ ข้ อมู ล
อา คา ร ค ว บ คุ ม ข อ ง พ พ . นั่ น คื อ อ าค า ร
แบ่งเป็ น 6
ประเภท ได้แก่ สานัก งาน
โ ร ง แ ร ม โ ร ง พ ย า บ า ล ศู น ย ์ ก า ร ค้ า
สถานศึ กษา และอืน
่ ๆ
2) ลดขอสมมติ
ฐานตางๆที
ไ่ มจ
้
่
่ าเป็ นในแบบจาลอง
3) ล ด ขั้ น ต อ น ก า ร พ ย า ก ร ณ์ ไ ม่ ใ ห้ ซั บ ซ้ อ น
สามารถ update ผลไดง้ ายในอนาคต
่
4) การวิเคราะหจะพยายามใช
์
้ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
จากการไฟฟ้ าให้ มากที่สุ ด เนื่ อ งจากมีค วาม
น่าเชือ
่ ถือสูงสุด
แบบจาลอง End-use ของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
o ขอสั
้ งเกตจากแบบจาลองของ มพส.
1) พยากรณ ์ 8 อุตสาหกรรม ประกอบดวย
อุปกรณ ์
้
่ ๆ ภาชนะ
ชิน
้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติกอืน
พลาสติก อาหารแช่แข็ง สิ่ งทอ เหล็ก น้าแข็ง
และ ซีเมนต ์
2) พยากรณความต
องการใช
์
้
้ไฟฟ้าของโรงงานในแต่
ละอุตสาหกรรมในภาพรวม และนามาแยกเป็ น
ความตองการไฟฟ
้
้ าในเขต กฟน. และ กฟภ.
3) การพยากรณผู
(End-use)
์ ใช
้ ้ไฟหน่วยสุดทาย
้
จะพิจารณาจากกิจกรรมทีใ่ ช้ไฟฟ้าหรือ
กระบวนการผลิตของแตละอุ
ตสาหกรรม
่
แบบจาลอง End-use ของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
o ขอสั
้ งเกตจากแบบจาลองของ มพส.
4) ตัวแปรหลักในการพยากรณขึ
้ อยูกั
่ บกาลังการ
์ น
ผลิตและอัตราการใช้กาลังการผลิต ซึง่ คานวณ
จากคาพยากรณ
ของจ
านวนผลผลิตและจานวน
่
์
โรงงานของแตละอุ
ตสาหกรรม ในขณะทีค
่ า่
่
พยากรณจ
์ านวนผลผลิตและจานวนโรงงานอาศั ย
คา่ GDP ของแตละอุ
ตสาหกรรมเป็ นปัจจัยหลัก
่
ในการพยากรณ์
5) ในแตละอุ
ตสาหกรรมมักจะมีผลผลิตทีห
่ ลากหลาย
่
การคานวณคาก
่ าลังการผลิตและอัตราการใช้
กาลังการผลิตจาเป็ นตองใช
้
้ขอมู
้ ลราคาสิ นค้า
จานวนมาก ทีท
่ ก
ุ ๆโรงงานผลิต มาเป็ นคา่
แนวทางปรับปรุงแบบจาลอง End-use ในสาขา
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
1) พิจารณาเพิม
่ การพยากรณใน
6 อุตฯ ทีม
่ ก
ี ารใช้
์
พลังงานไฟฟ้าสูงสุด 10 อันดับแรก ไดแก
้ ่ การ
ผลิตยางสนสั งเคราะห ์ (TSIC 35130) ชิน
้ ส่วน
ยานยนต ์ (TSIC 38439) การผลิตและจาหน่าย
ก๊าซ (TSIC 41020) การผลิตเยือ
่ กระดาษ
(TSIC 34111) การผลิตเคมีภณ
ั ฑ ์ (TSIC
35111) และโลหะทีม
่ ใิ ช่เหล็ก (TSIC 37200)
2) ลดขอสมมติ
ฐานตางๆที
ไ่ มจ
้
่
่ าเป็ นในแบบจาลอง
3) ลดขัน
้ ตอนการพยากรณไม
่ ้ ซับซ้อน สามารถ
์ ให
update ผลไดง้ ายในอนาคต
่
4) การวิเ คราะห ์จะพยายามใช้ ข้ อมู ล การใช้ ไฟฟ้ า
จากการไฟฟ้ าให้ มากที่สุ ด เนื่ อ งจาก มีค วาม
แบบจาลอง Econometrics ของ
กิจการประเภทอืน
่ ๆ
o ข้อสั งเกตจากแบบจาลอง Econometrics ของ
มพส.
1) ความตองการใช
จการ (C)
้
้ไฟฟ้าสุทธิในแตละกิ
่
คานวณจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าของกิจการนั้นเ ลีย
่ ตอ
่
จานวนผูใช
านวนผูใช
้ ้ไฟ (C/N) คูณดวยจ
้
้ ้ไฟฟ้า (N)
ซึง่ การพยากรณค
จการจะ
่
้ไฟในแตละกิ
่
์ าการใช
ประมาณคาสมการ
C/N และ/หรือ สมการ N แตกตาง
่
่
กันไปขึน
้ กับลักษณะของขอมู
้ ล สรุปไดดั
้ งนี้
ก) ประมาณคาทั
่ ง้ ในสมการ C/N และสมการ N
ข) ประมาณคาสมการ
N เทานั
่
่ ้น โดย C/N หา
จากคาเ
่ ในช่วงเวลาทีศ
่ ึ กษา
่ ลีย
ค) ประมาณคาสมการ
C/N เทานั
่
่ ้น โดย N หา
แนวทางในการปรับปรุงแบบจาลอง
Econometrics
1) ทีป
่ รึกษาอธิบายความสั มพันธของตั
วแปรทีใ่ ช้ใน
์
แบบจาลอง
จากการรวบรวมเอกสารงานวิจย
ั พบวาการ
่
พยากรณความต
องการไฟฟ
้ กับ
์
้
้ าขึน
- ปัจจัยทางรายได้ ไดแก
้ ่ GDP, รายไดที
้ ใ่ ช้จายได
่
้
จริง, ประชากร, จานวนครัวเรือน, ความหนาแน่นของ
ประชากร
- ปัจจัยทางราคา ไดแก
้ ่ ราคาคาไฟฟ
่
้ าและราคา
พลังงานทดแทนอืน
่ ๆ
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการประมาณคาสมการ
C/N และ
่
N สามารถสรุปไดดังนี้
แนวทางในการปรับปรุงแบบจาลอง
Econometrics
2) กาหนดรูปแบบตางๆของการประมาณค
าใน
่
่
แบบจาลอง โดยเสนอรูปแบบการประมาณคา่
สมการ C/N ไว้ 5 รูปแบบ และ N ไว้ 8
รูปแบบ ดังนี้
แนวทางในการปรับปรุงแบบจาลอง
Econometrics
3) กาหนดเกณฑที
์ ใ่ ช้ในการเลือก
แบบจาลอง
เกณฑที
้
์ ใ่ ช้พิจารณามีดงั ตอไปนี
่
o คาสั
์ องมี
นย
ั สาคัญทางสถิต ิ
่ มประสิ ทธิต
้
พิจารณาจาก p-value ตองมี
คาไม
เกิ
้
่
่ น
0.1
o ตัวแปรอธิบายทุกตัวจะตองมี
อท
ิ ธิพลรวมกั
น
้
่
ในการกาหนดตัวแปรตาม พิจารณาจาก
F-test คา่ prob. > F จะตองไม
มากกว
า่
้
่
0.1
การพยากรณความต
องการใช
์
้
้ไฟฟ้าในภาค
ครัวเรือน
การพยากรณความต
องการใช
์
้
้ไฟฟ้าในภาค
ธุรกิจขนาดใหญและอุ
ตสาหกรรมขนาด
่
ใหญ่
ผลการพยากรณความต
องการไฟฟ
์
้
้ าในระยะ
ยาวของไทยกรณีฐาน (Base case)
เปรี ยบเทียบควำมแม่ นยำกำรพยำกรณ์ กรณี MEA
TU
MEA
Households
Small General Service
Private
Medium General Service
Private
Industry
Business
Large General Service
Private
Large General Service: Industry
Large General Service: Business
Mass Transit
Large General Service: Others*
Specific Business
Hotels
Apartments & Guest Houses
Street Lighting
Total
End Use
Actual
GWh
2554
10,125
2555
11,399
Forecast
GWh
2554
10,125
2555
11,466
Error (Forecast - Actual)
%
2554
2555
0.00%
0.59%
Econometric
6,644
7,210
6,954
7,223
4.66%
0.18%
Econometric
Econometric
7,495
3,522
3,973
8,133
3,641
4,492
7,903
3,783
4,120
8,172
3,859
4,312
5.45%
7.41%
3.70%
0.48%
5.99%
-3.99%
16,469
5,279
4,380
203
6,607
1,780
927
852
347
44,195
17,808
5,551
4,858
206
7,193
1,984
1,029
955
326
48,211
16,445
5,279
4,380
203
6,583
1,819
927
891
331
44,822
17,132
5,344
4,607
206
6,975
1,956
1,019
936
368
47,554
-0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.37%
2.19%
0.00%
4.58%
-4.52%
1.42%
-3.80%
-3.73%
-5.17%
0.00%
-3.03%
-1.45%
-0.95%
-1.99%
12.93%
-1.36%
End Use
End Use
Econometric
End Use
Econometric
Econometric
เปรี ยบเทียบควำมแม่ นยำกำรพยำกรณ์ กรณี PEA
TU
PEA
Households
Small General Service
Private
Medium General Service
Private
Industry
Business
Others
Large General Service
Private
Large General Service: Industry
Large General Service: Business
Mass Transit
Large General Service: Others*
Specific Business
Hotels
Apartments & Guest Houses
Government & NonProfit Org.
Agriculture Pumping
Temporary Users
Street Lighting
Total
End Use
Actual
GWh
2554
22,675
2555
25,048
Forecast
GWh
2554
22,675
2555
25,339
Error (Forecast - Actual)
%
2554
2555
0.00%
1.16%
Econometric
8,802
9,804
8,841
9,387
0.45%
-4.26%
Econometric
Econometric
Econometric
15,622
8,385
4,162
3,075
16,757
8,320
5,198
3,239
15,310
8,161
4,234
2,916
16,406
8,510
4,875
3,021
-1.99%
-2.67%
1.73%
-5.19%
-2.09%
2.29%
-6.21%
-6.71%
46,318
18,876
4,425
23,017
3,020
2,267
753
50,844
20,022
4,689
26,132
3,420
2,553
868
45,544
18,876
4,425
22,243
2,976
2,267
709
48,713
20,113
4,922
23,678
3,369
2,545
824
-1.67%
0.00%
0.00%
-4.19%
0.45%
4.97%
-3.36%
-1.44%
0.00%
-5.79%
-9.39%
-1.50%
-0.30%
-5.03%
297
799
1,821
102,948
377
870
1,834
111,704
320
784
1,846
101,957
360
906
1,961
110,261
7.80%
-1.80%
1.34%
-0.96%
-4.54%
4.06%
6.96%
-1.29%
End Use
End Use
Econometric
End Use
Econometric
Econometric
Econometric
Econometric
Base Case
ปี พ.ศ.
แ ย ก
ต า ม
ประเภ
ทอัต รา
ค่
า
ไฟฟ้า
หน่วย : GWh
บ้านอยูอ
่ าศ ัย
มพส.
มพส.55
กิจการขนาดเล็ก
TU
มพส.
มพส.55
กิจการขนาดกลาง
TU
มพส.
มพส.55
กิจการขนาดใหญ่
TU
มพส.
มพส.55
กิจการเฉพาะอย่าง
TU
มพส.
มพส.55
TU
2554
30,430
32,799
32,799
14,128
15,446
15,795
22,907
23,116
23,213
65,182
65,835
63,550
4,591
4,799
4,795
2555
31,718
35,756
36,804
14,474
16,811
16,611
23,616
25,201
24,578
69,699
70,953
67,428
4,735
5,798
5,325
2556
33,092
37,350
38,093
14,848
17,941
17,316
24,464
26,959
25,620
75,068
75,227
72,029
4,863
6,315
5,646
2557
34,531
39,154
39,455
15,247
18,853
18,075
25,296
28,041
26,793
80,277
79,344
76,969
4,989
6,593
5,894
2558
35,958
41,192
40,898
15,651
19,969
18,888
26,092
28,939
28,123
85,097
83,900
82,133
5,171
7,130
6,347
2559
37,354
43,365
42,332
15,970
21,138
19,716
26,801
30,038
29,414
89,964
88,466
86,933
5,347
7,741
6,817
2560
38,814
45,520
43,773
16,294
22,305
20,548
27,534
31,087
30,609
94,841
92,824
91,277
5,556
8,337
7,264
2561
40,270
47,466
45,199
16,609
23,320
21,361
28,248
32,040
31,621
99,683
96,796
95,338
5,767
8,889
7,661
2562
41,803
49,530
46,660
16,934
24,398
22,201
29,000
33,050
32,716
105,488
101,023
99,565
5,987
9,433
8,036
2563
43,422
51,728
48,155
17,269
25,546
23,071
29,822
34,121
33,920
110,926
105,807
103,599
6,222
10,033
8,441
2564
45,082
53,975
49,665
17,596
26,758
23,963
30,608
35,254
35,166
116,500
110,368
108,118
6,464
10,648
8,848
2565
46,736
56,239
51,188
17,921
27,978
24,876
31,405
36,383
36,404
122,066
114,918
112,310
6,710
11,301
9,271
2566
48,336
58,567
52,733
18,250
29,232
25,813
32,232
37,536
37,678
127,767
119,548
116,723
6,967
11,994
9,710
2567
49,975
60,982
54,302
18,585
30,542
26,779
33,116
38,720
39,019
133,707
124,339
121,146
7,238
12,753
10,183
2568
51,674
63,392
55,869
18,931
31,903
27,762
34,043
39,874
40,367
139,907
129,034
125,369
7,516
13,555
10,679
2569
53,413
65,871
57,453
19,266
33,344
28,764
34,944
41,123
41,795
146,327
133,925
129,621
7,806
14,382
11,179
2570
55,208
68,424
59,057
19,618
34,830
29,786
35,904
42,394
43,267
153,026
138,873
133,742
8,110
15,243
11,685
2571
57,064
71,014
60,683
19,987
36,343
30,831
36,918
43,683
44,783
159,989
143,903
137,899
8,425
16,151
12,212
2572
58,979
73,657
62,331
20,373
37,901
31,897
37,991
44,994
46,344
167,632
149,041
142,335
8,754
17,095
12,751
2573
60,957
76,364
64,003
20,777
39,498
32,987
39,125
46,330
47,953
175,178
154,249
146,529
9,097
18,077
13,298
หน่วย : GWh
ปี พ.ศ.
ส่วนราชการฯ
มพส.
มพส.55
ไฟชว่ ั คราว
สูบนา้ เพือการเกษตร
่
TU
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
ไฟฟรี
TU
มพส.
มพส.55
รวม
TU
มพส.
มพส.55
TU
2554
4,357
4,888
4,907
346
297
320
684
836
784
1,752
2,140
2,177
144,376
150,158
148,341
2555
4,404
5,054
5,058
355
319
360
684
1,147
906
1,856
2,390
2,329
151,542
163,429
159,399
2556
4,456
3,883
5,212
365
343
395
684
1,285
959
1,964
2,564
2,320
159,804
171,868
167,591
2557
4,511
4,041
5,367
376
368
433
684
1,352
1,074
2,081
2,764
2,492
167,992
180,510
176,552
2558
4,568
4,197
5,524
387
397
474
684
1,414
1,217
2,199
2,968
2,677
175,807
190,106
186,281
2559
4,602
4,402
5,683
395
426
515
684
1,484
1,374
2,317
3,187
2,876
183,434
200,246
195,660
2560
4,633
4,601
5,844
403
453
555
684
1,552
1,538
2,442
3,397
3,090
191,201
210,077
204,499
2561
4,663
4,783
6,007
410
480
594
684
1,613
1,685
2,569
3,594
3,320
198,904
218,982
212,787
2562
4,692
4,977
6,172
418
509
633
684
1,679
1,842
2,703
3,805
3,568
207,708
228,403
221,393
2563
4,720
5,184
6,338
425
540
673
684
1,748
2,011
2,844
4,028
3,834
216,333
238,734
230,042
2564
4,727
5,406
6,506
430
571
714
684
1,820
2,190
2,989
4,257
4,119
225,080
249,057
239,291
2565
4,733
5,626
6,677
434
599
754
684
1,891
2,374
3,133
4,486
4,427
233,823
259,421
248,281
2566
4,740
5,853
6,849
438
628
794
684
1,964
2,570
3,278
4,722
4,757
242,692
270,044
257,626
2567
4,746
6,086
7,023
443
656
834
684
2,039
2,778
3,427
4,965
5,112
251,919
281,082
267,176
2568
4,752
6,306
7,199
447
685
872
684
2,113
3,010
3,583
5,197
5,494
261,536
292,059
276,620
2569
4,733
6,548
7,376
448
714
909
684
2,189
3,249
3,742
5,438
5,904
271,364
303,533
286,250
2570
4,715
6,794
7,556
449
743
946
684
2,266
3,497
3,906
5,683
6,345
281,619
315,250
295,882
2571
4,697
7,043
7,737
449
773
981
684
2,344
3,763
4,077
5,933
6,820
292,290
327,187
305,709
2572
4,680
7,298
7,921
450
804
1,015
684
2,423
4,042
4,253
6,188
7,330
303,796
339,400
315,966
2573
4,662
7,556
8,106
451
834
1,048
684
2,504
4,336
4,436
6,448
7,878
315,368
351,861
326,138
ผลการพยากรณความต
์
้องการไฟฟ้าในระยะยาวของ
ไทยกรณีฐาน (Base case)
400,000,000,000
350,000,000,000
300,000,000,000
250,000,000,000
200,000,000,000
150,000,000,000
100,000,000,000
50,000,000,000
2573
2571
2569
2567
2565
2563
2561
2559
2557
2555
2553
2551
2549
2547
2545
2543
2541
0
อัตรำกำรเติบโตกำรใช้ ไฟฟ้ำแยกตำมประเภทอัตรำค่ ำไฟฟ้ำ
Base Case
ชว่ งปี พ.ศ.
หน่วย : ร้อยละ
บ้านอยูอ่ าศยั
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญ่
กิจการเฉพาะอย่าง
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
2554-2558
2559-2563
2564-2568
2569-2573
4.3
5.9
5.7
2.6
6.6
4.6
3.3
5.8
4.9
6.9
6.3
6.6
3.0
10.6
7.3
3.8
4.7
3.3
2.0
5.1
4.1
2.7
3.3
3.8
5.4
4.7
4.8
3.8
7.1
5.9
3.5
4.2
3.0
1.9
4.5
3.8
2.7
3.2
3.5
4.8
4.0
3.9
3.9
6.2
4.8
3.4
3.8
2.8
1.9
4.4
3.5
2.8
3.0
3.5
4.6
3.6
3.2
3.9
5.9
4.5
เฉ ย่
3.7
4.6
3.6
2.1
5.1
4.0
2.9
3.7
3.9
5.3
4.6
4.5
3.7
7.3
5.5
หน่วย : ร้อยละ
ชว่ งปี พ.ศ.
สว่ นราชการฯ
ไฟฟรี
รวม
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
2554-2558 1.2
2559-2563 0.7
2564-2568 0.1
2569-2573 -0.4
-3.0
3.0
2.9
7.6
10.3
0.0
14.8
11.7
5.8
8.5
5.4
5.0
6.1
5.9
4.3
2.8
1.9
6.3
7.3
0.0
4.3
10.6
5.3
6.3
7.4
4.2
4.7
4.3
4.0
2.6
1.0
4.9
5.3
0.0
3.9
8.4
4.7
5.2
7.5
3.9
4.1
3.8
3.7
2.4
0.2
4.0
3.7
0.0
3.5
7.6
4.4
4.4
7.5
3.8
3.8
3.3
0.4
2.5
2.7
1.4
5.6
6.5
0.0
6.2
9.4
5.0
6.0
7.0
4.2
4.6
4.2
เฉ ย่
มพส.
ไฟชว่ั คราว
สูบนา้ เพือ่ การเกษตร
สัดส่ วนกำรใช้ ไฟฟ้ำแยกตำมประเภทอัตรำค่ ำไฟฟ้ำ
Base Case
ชว่ งปี พ.ศ.
หน่วย : ร้อยละ
บ้านอยูอ่ าศยั
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญ่
กิจการเฉพาะอย่าง
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
2554-2558
2559-2563
2564-2568
2569-2573
20.7
21.8
22.4
9.3
10.4
10.4
15.3
15.5
15.3
46.9
43.8
43.2
3.1
3.6
3.3
20.2
21.7
21.3
8.3
10.6
10.0
14.2
14.6
14.9
50.2
44.2
44.8
2.9
4.0
3.6
19.9
21.7
20.5
7.5
10.8
10.0
13.3
13.9
14.6
52.6
44.3
45.3
2.9
4.5
3.8
19.5
21.7
19.8
6.8
11.1
10.1
12.6
13.4
14.6
54.7
44.0
45.1
2.9
4.9
4.0
เฉ ย่
20.1
21.7
21.0
8.0
10.7
10.1
13.9
14.3
14.9
51.1
44.1
44.6
2.9
4.2
3.7
หน่วย : ร้อยละ
ชว่ งปี พ.ศ.
สว่ นราชการฯ
ไฟชว่ั คราว
สูบนา้ เพือ่ การเกษตร
ไฟฟรี
รวม
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
มพส.
มพส.55
TU
2554-2558
2559-2563
2564-2568
2569-2573
2.8
2.6
3.1
0.2
0.2
0.2
0.4
0.7
0.6
1.2
1.5
1.4
100.0
100.0
100.0
2.3
2.2
2.8
0.2
0.2
0.3
0.3
0.7
0.8
1.3
1.6
1.6
100.0
100.0
100.0
2.0
2.2
2.7
0.2
0.2
0.3
0.3
0.7
1.0
1.3
1.7
1.9
100.0
100.0
100.0
1.6
2.2
2.5
0.2
0.2
0.3
0.2
0.7
1.2
1.4
1.8
2.2
100.0
100.0
100.0
เฉ ย่
2.2
2.3
2.8
0.2
0.2
0.3
0.3
0.7
0.9
1.3
1.7
1.8
100.0
100.0
100.0
ค่ ำพยำกรณ์ ควำมต้ องกำรไฟฟ้ำแยกตำมเขตไฟฟ้ำ
MEA
PEA
100,000,000,000
90,000,000,000
80,000,000,000
70,000,000,000
60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000
30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
0
300,000,000,000
250,000,000,000
200,000,000,000
150,000,000,000
100,000,000,000
50,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
2565
2563
2561
2559
2557
2555
2553
2551
2549
2547
2545
2543
0
2541
EGAT
2573
2571
2569
2567
2565
2563
2555
2573
4,000,000,000
2561
2553
2571
5,000,000,000
2559
2551
6,000,000,000
2557
2549
2569
2547
2567
2545
2543
2541
2573
2571
2569
2567
2565
2563
2561
2559
2557
2555
2553
2551
2549
2547
2545
2543
2541
0
แบบจาลองการวิเคราะหความไว
์
o Base case model พิจารณาเ พาะปัจจัยเรือ
่ ง
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก
o การวิเคราะหความไว
(Sensitivity Analysis)
์
ข อ ง เ ห ตุ ก า ร ณ ์ ต่ า ง ๆ โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ก า ร
เปลี่ย นแปลงของค่าปั จ จัย ต่างๆที่อ าจเกิด ขึ้น ใน
Base case model
อนาคต
แผนอนุรักษ์ พลังงาน
อุณหภูมิ
ราคาค่ าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟนอก
ระบบไฟฟ้า Self
Generation
แผนปฏิบัตกิ ำรอนุรักษ์ พลังงำน 20 ปี
o กา รด าเนินโ ครง ก ารอาจจะล ่ าช้ ากว่ าแ ผนก าร
ด าเนิ น งานที่ก าหนด โดยเ พาะในช่ วงแรกของ
แผน จึงได้เสนอให้เลือ
่ นระยะเวลา (Delay) และ
ลดเป้าหมายของโครงการ (De-rate)
กรณี
DelayOnly
ั วามเสยี่ ง
ระดบค
สูงมาก
Delay
De-Rate
• ปีท1ี่ - 5
• ปีท6ี่ - 10
ี่ -15
• ปีท11
ี่ เป็นตนไ
• ปีท16
้ป
3ปี
5ปี
NoDe- Rate
สูง
Delay&LowDerate
สูงมาก
สูง
Delay&HighDerate
สูง
สูงมาก
เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน
3ปี
High De-Rate
50%
75%
25%
50%
เป็นไปตามแผน
25%
เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน
เป็นไปตามแผน
3ปี
5ปี
LowDe-Rate
20%
50%
10%
25%
5ปี
แผนปฏิบัตกิ ำรอนุรักษ์ พลังงำน 20 ปี
o ที่ ป ระชุ ม คณะท างานจัด ท าค่ าพยากรณ ์ ความ
ต้ องการไฟฟ้ าได้พิจ ารณาให้ น าแผนป บ
ิ ต
ั ก
ิ าร
อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น 2 0 ปี ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ท า
sensitivity analysis 4 กรณี
กรณี
กรณี1 : ตาม Action Plan
กรณี2 : Delay Only
กรณี3 : Delay &LowDe-rate
กรณี4 : Delay &High De-rate
เป้าหมายผลประหยดั แบ่งเป้าหมายตามEI (GWh)
ณปี 2573 (GWh)
69,400
กฟน.
กฟภ.
8,937
60,463
40,439
5,208
35,232
23,243
2,993
20,250
3,193
411
2,782
แผนปฏิบัตกิ ำรอนุรักษ์ พลังงำน 20 ปี
o ได้ก าหนดรายละเอีย ดแยกตามภาคเศรษฐกิจ กลยุทธ ์
มาตรการ และโครงการหลักทีส
่ ามารถประหยัดไฟฟ้า
o มาตรการสามารถแบงได
เป็
่
้ น 2 กลุม
่
o 1. มาตรการบังคับ
o มาตรการบังคับใช้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุ รก
ั ษ์พลังงาน พ.ศ.
2535
o มาตรการบัง คับ ใช้ เกณฑ มาตรฐานประสิ
ทธิภ าพพลัง งานขั้น ต่ า
์
(Minimum energy performance Standards: MEPs)
o มาตรการบังคับใช้เกณฑมาตรฐานประสิ
ทธิภาพพลังงานอาคาร
์
o มาตรการบังคับใช้เกณฑ ์ Energy
Efficiency
Resources
Standards (EERS) สาหรับธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่
o 2. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุ น
o มาตรการสนับสนุ นใช้อุปกรณ/เครื
อ
่ งใช้ทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพพลังงานสูง
์
o มาตรการสนับสนุ นดานการเงิ
นเพือ
่ อุดหนุ นผลการประหยัดพลังงาน
้
o มาตรการสนั บ สนุ นการด าเนิ น การของบริ ษั ท จั ด การพลัง งาน
(ESCO)
o มาตรการสนับสนุ นการพัฒนาบานประหยั
ดพลังงานตนแบบ
้
้
o มาตรการส่งเสริมการสาธิตเทคโนโลยีประสิ ทธิภาพพลังงานสูง
กรณี 1 : Action plan
MEA
ต
ุ
ห
- sgs
- mgs
- lgs
ค ใหญ่
- sps
- mgs
- lgs
ค เ ็ /บ
- ค เ ็
- บ ย่ ยั
Total
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
42
206
344
488
615
746
988
1219 1456 1690 1933 2174 2436 2723 3017 3320 3637 3971 4318
3
6
27
45
63
80
97
128
158
187
216
246
274
305
339
375
411
448
488
528
6
12
61
100
141
177
214
282
346
410
473
536
597
662
733
805
881
959
1040 1122
11
24
118
199
283
358
434
577
715
858
1002 1152 1303 1469 1650 1837 2028 2229 2443 2668
72
160
389
667
958
1214 1451 1724 1940 2189 2402 2643 2902 3135 3376 3615 3849 4094 4358 4619
24
53
128
220
316
401
479
569
640
722
793
872
958
1035 1114 1193 1270 1351 1438 1524
48
107
261
447
642
813
972
1155 1300 1466 1609 1771 1945 2101 2262 2422 2579 2743 2920 3094
91
201
595
1012 1446 1829 2197 2712 3159 3644 4092 4576 5076 5572 6099 6632 7169 7731 8329 8937
PEA
ต
ุ
ห
- SGS
- MGS
- LGS
ค ใหญ่
- SPEC
- MGS
- LGS
ค เ ็ /บ
- ค เ ็
- บ ย่ ยั
Total
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
68
207
972
2903 4923 6949 8986 11025 13066
9
26
128
390
671
944
1219 1493 1766
15
45
218
651
1097 1515 1922 2322 2710
45
136
626
1863 3155 4490 5845 7210 8590
76
163
805
1349 1911 2410 2921 3870 4774
12
27
147
260
384
495
612
826
1031
23
44
170
282
394
483
571
742
898
42
93
488
807
1133 1432 1737 2303 2845
205
457
1114 1910 2742 3476 4154 4935 5555
27
55
100
172
247
313
374
444
500
178
402
1014 1738 2496 3163 3781 4491 5055
350
827
2892 6162 9577 12834 16061 19830 23395
2563
15226
2055
3112
10059
5701
1247
1052
3401
6267
564
5703
27194
2564
17497
2361
3531
11605
6620
1465
1203
3953
6877
688
6189
30993
2565
19709
2660
3932
13117
7572
1698
1355
4519
7568
757
6811
34849
2566
21731
2934
4289
14508
8513
1937
1501
5076
8311
831
7480
38555
2567
22763
3073
4448
15242
9541
2206
1657
5678
8978
898
8080
41282
2568
23850
3219
4617
16014
10663
2512
1824
6327
9667
967
8700
44179
2569
25165
3400
4833
16932
11816
2830
1996
6991
10352
1035
9317
47333
2570
26415
3572
5035
17807
13002
3164
2169
7669
11020
1102
9918
50437
2571
27678
3746
5239
18693
14243
3523
2347
8373
11722
1172
10550
53643
2572
29007
3929
5454
19625
15551
3910
2532
9110
12479
1248
11231
57037
2573
30326
4110
5665
20551
16912
4319
2721
9872
13225
1322
11902
60463
กรณี 2 : Delay Only
MEA
ห
ุ
ต
- sgs
- mgs
- lgs
ค ใหญ่
- sps
- mgs
- lgs
ค เ ็ /บ
- ค เ ็
- บ ย่ ยั
Total
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1046 1248 1447 1649 1847 2069 2312
850
645
535
427
306
188
44
18
0
0
0
0
0
283
254
228
204
180
155
131
107
82
68
55
39
24
6
2
0
0
0
0
0
601
542
487
438
386
336
284
233
179
150
120
87
54
13
5
0
0
0
0
0
1007 1132 1273 1428
881
756
631
510
384
317
252
179
110
26
11
0
0
0
0
0
1049 1234 1480 1668 1893 2104 2292 2490 2690 2896
870
660
438
223
105
11
0
0
0
0
956
888
822
756
694
625
550
488
407
346
287
218
145
74
35
4
0
0
0
0
1117 1268 1410 1535 1669 1802 1940
992
827
703
583
442
294
150
70
7
0
0
0
0
1298 1584 1879 2331 2714 3140 3551 3940 4337 4759 5208
965
626
267
123
11
0
0
0
0
PEA
ห
ุ
ต
- SGS
- MGS
- LGS
ค ใหญ่
- SPEC
- MGS
- LGS
ค เ ็ /บ
- ค เ ็
- บ ย่ ยั
Total
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571
1408 2679 4229 5848 7406 8974 10543 12242 14023 15767 16792 17666
336
0
0
0
0
0
1211 1423 1653 1893 2130 2271 2391
999
789
572
363
191
46
0
0
0
0
0
1195 1495 1790 2081 2392 2715 3028 3201 3344
877
564
301
73
0
0
0
0
0
1752 2780 3863 4912 5973 7039 8197 9416 10608 11320 11931
916
217
0
0
0
0
0
1089 1524 1907 2300 3031 3730 4447 5158 5877 6583
669
157
65
0
0
0
0
0
1048 1235 1430 1628
862
689
516
422
333
235
143
33
13
0
0
0
0
0
1085
980
871
761
648
534
412
346
281
205
128
31
13
0
0
0
0
0
1139 1373 1807 2220 2639 3052 3466 3870
909
649
398
93
38
0
0
0
0
0
1142 1719 2268 2735 3216 3858 4347 4933 5483 5973 6491
582
274
28
0
0
0
0
649
597
548
493
435
386
322
274
204
155
103
52
25
3
0
0
0
0
1039 1564 2064 2462 2895 3472 3912 4440 4935 5376 5842
529
249
26
0
0
0
0
2147 4490 7037 9640 12049 14491 17432 20319 23404 26408 28642 30739
674
28
0
0
0
0
2572
18533
2510
3485
12539
7376
1854
1201
4321
7010
701
6309
32919
2573
19443
2635
3632
13176
8241
2105
1326
4810
7547
755
6792
35232
กรณี 3 : Delay and Low Derate
MEA
ห
ุ
ต
- sgs
- mgs
- lgs
ค ใหญ่
- sps
- mgs
- lgs
ค เ ็ /บ
- ค เ ็
- บ ย่ ยั
Total
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1170 1390 1664 1976 2295 2642
952
739
518
408
319
228
141
35
14
0
0
0
0
0
323
282
244
206
173
146
119
93
66
52
41
30
18
5
2
0
0
0
0
0
687
601
521
442
371
315
259
203
144
114
90
65
40
10
4
0
0
0
0
0
1017 1211 1412 1632
846
709
574
443
309
242
188
134
82
20
8
0
0
0
0
0
351
317
285
252
228
201
172
147
118
99
82
63
43
23
11
1
0
0
0
0
116
105
94
83
75
66
57
48
39
33
27
21
14
8
4
0
0
0
0
0
235
213
191
169
153
135
116
98
79
66
55
42
29
15
7
1
0
0
0
0
1124 1371 1618 1917 2261 2612 2993
886
636
507
400
292
184
58
25
1
0
0
0
0
PEA
ห
ุ
ต
- SGS
- MGS
- LGS
ค ใหญ่
- SPEC
- MGS
- LGS
ค เ ็ /บ
- ค เ ็
- บ ย่ ยั
Total
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573
1408 2170 2956 3807 4692 5628 6650 7710 8810 9507 10132 10758 11419
758
178
0
0
0
0
0
1041 1190 1286 1371 1457 1547
898
760
633
514
399
293
191
103
24
0
0
0
0
0
1111 1300 1493 1692 1812 1918 2023 2133
936
768
604
450
297
162
39
0
0
0
0
0
1427 1953 2525 3123 3757 4453 5177 5928 6409 6843 7278 7738
921
493
115
0
0
0
0
0
1192 1535 1886 2241 2684 3187 3700 4260
835
658
514
368
227
57
22
0
0
0
0
0
1088
930
788
653
537
444
355
271
187
146
112
80
48
12
5
0
0
0
0
0
686
602
525
448
379
323
267
210
149
120
95
69
44
11
4
0
0
0
0
0
1119 1326 1583 1873 2167 2487
913
711
498
393
307
220
135
34
13
0
0
0
0
0
1062 1292 1532 1909 2247 2619 2971 3286 3708 4133 4571
826
564
301
140
18
0
0
0
0
457
413
371
329
297
262
225
191
153
129
96
74
51
27
13
2
0
0
0
0
1163 1379 1718 2022 2357 2674 2957 3338 3720 4114
967
751
513
273
127
17
0
0
0
0
1115 2199 3364 4532 5757 7060 8730 10432 12215 14023 15477 17028 18591 20250
340
18
0
0
0
0
กรณี 4 : Delay and High Derate
MEA
ห
ุ
ต
- sgs
- mgs
- lgs
ค ใหญ่
- sps
- mgs
- lgs
ค เ ็ /บ
- ค เ ็
- บ ย่ ยั
Total
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192
165
139
114
93
77
61
46
30
23
17
12
8
2
1
0
0
0
0
0
24
20
17
14
11
10
8
6
4
3
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
50
43
37
30
25
21
17
13
8
6
5
4
2
1
0
0
0
0
0
0
119
101
85
70
56
46
37
28
18
13
10
7
4
1
0
0
0
0
0
0
219
195
172
149
133
116
97
80
62
51
41
32
22
12
6
1
0
0
0
0
72
64
57
49
44
38
32
26
20
17
14
11
7
4
2
0
0
0
0
0
147
131
115
100
89
77
65
54
41
34
27
22
15
8
4
1
0
0
0
0
411
360
311
263
226
192
158
126
92
73
58
45
30
14
6
1
0
0
0
0
PEA
ห
ุ
ต
- SGS
- MGS
- LGS
ค ใหญ่
- SPEC
- MGS
- LGS
ค เ ็ /บ
- ค เ ็
- บ ย่ ยั
Total
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573
1052 1236 1344 1444 1544 1649
891
736
594
462
345
254
167
90
21
0
0
0
0
0
223
209
195
182
167
142
120
99
80
62
46
34
23
12
3
0
0
0
0
0
308
290
273
256
237
204
174
145
118
93
70
53
35
19
5
0
0
0
0
0
1045 1118
975
906
831
706
597
491
395
306
228
167
109
59
14
0
0
0
0
0
619
530
447
366
297
246
196
148
97
73
56
40
25
6
2
0
0
0
0
0
158
133
111
89
71
58
45
34
22
16
12
9
5
1
0
0
0
0
0
0
100
86
74
61
50
42
34
26
17
13
10
7
5
1
0
0
0
0
0
0
361
310
263
216
176
146
117
88
58
43
33
24
15
4
1
0
0
0
0
0
514
458
404
350
314
272
228
189
145
119
96
76
53
29
13
2
0
0
0
0
51
46
40
35
31
27
23
19
14
12
9
7
5
3
1
0
0
0
0
0
463
413
364
315
282
244
205
170
130
107
88
69
48
26
12
2
0
0
0
0
1072 1316 1570 1847 2061 2295 2533 2782
836
654
496
370
244
125
37
2
0
0
0
0
แผนป บ
ิ ต
ั ก
ิ ารอนุ รก
ั ษพลั
์ งงาน 20 ปี
o จากแผนป บ
ิ ต
ั ก
ิ ารอนุ รก
ั ษพลั
่
์ งงาน 20 ปี ในแตละ
กรณีสรุปไดว
้ า่
o โครงการในภาคครัว เรือ นและกิจ การขนาดเล็ ก
เป็ นโครงการทีม
่ ค
ี วามเสี่ ยงสูง
o โครงการในภาคธุ ร กิจ และอุ ต สาหกรรมขนาด
กลางและใหญ่ เป็ นโครงการที่ม ีค วามเสี่ ยงสู ง
มาก
ผลกระทบปั จจัยอุณหภูมิและรำคำค่ ำไฟฟ้ำ
•
็
ผลกระทบปั จจัยอุณหภูมิและรำคำค่ ำไฟฟ้ำในเขต MEA
ประเภทผู้ใช้ ไฟฟ้ า แบบจาลอง
1. บ้ านอยู่อาศัย
2. กิจการขนาดเล็ก
3. กิจการขนาดกลาง
4. กิจการขนาดใหญ่
5. กิจการเฉพาะอย่ าง
6. ส่ วนราชการฯ
รวมทุกประเภท
ค่ าสัมประสิทธิ์
ค่ าคงที่
แนวโน้ ม
มธ.
18.473*** 0.0031***
มพส.
11.116*** 0.0031***
มธ.
18.856*** 0.0025***
มพส.
14.636*** 0.0026***
มธ.
19.855*** -0.0006***
มพส.
18.146*** -0.0006***
มธ.
20.657*** 0.0018***
มพส.
19.404*** 0.0018***
มธ.
17.960*** 0.0013***
มพส.
14.244*** 0.0014***
มธ.
17.548*** 0.0021***
มพส.
14.942*** 0.0021***
มธ.
21.156*** 0.0017***
มพส.
17.632*** 0.0018***
CDD
อุณหภูมิ
0.393***
2.736***
0.239***
1.579***
0.132***
0.678***
0.110***
0.515***
0.205***
1.361***
0.204***
1.035***
0.209***
1.310***
ราคา
ค่ าทดสอบ F
R2
-0.047*** 306.835***
0.909
-0.277*** 139.588***
0.820
-0.066*** 251.705***
0.891
-0.181*** 112.103***
0.785
-0.167*** 21.078***
0.407
-0.191*** 10.830***
0.261
-0.311*** 28.335***
0.480
-0.327*** 19.565***
0.389
-0.216*** 84.212***
0.733
-0.278*** 45.851***
0.599
-0.190*** 24.105***
0.440
-0.218*** 13.471***
0.305
-0.249*** 91.474***
0.749
-0.296*** 43.985***
0.589
ผลกระทบปั จจัยอุณหภูมิและรำคำค่ ำไฟฟ้ำในเขต PEA
ประเภทผู้ใช้ ไฟฟ้า แบบจาลอง
ค่ าสัม ประสิทธิ์
ค่ าคงที่
แนวโน้ ม
มธ.
20.108***
0.0044***
มพส.
16.967***
0.0046***
มธ.
19.105***
0.0059***
มพส.
16.698***
0.0060***
มธ.
19.768***
0.0031***
มพส.
18.318***
0.0031***
มธ.
21.217***
0.0036***
มพส.
20.634***
0.0036***
มธ.
18.165***
0.0067***
มพส.
15.219***
0.0068***
มธ.
18.275***
0.0046***
มพส.
16.416***
0.0046***
7. สูบนา้ เพื่อ
มธ.
17.059***
-0.0001***
การเกษตร
มพส.
2.284
0.0008***
มธ.
21.818***
0.0040***
มพส.
20.172***
0.0041***
1. บ้ านอยู่อาศัย
2. กิจการขนาดเล็ก
3. กิจการขนาดกลาง
4. กิจการขนาดใหญ่
5. กิจการเฉพาะอย่ าง
6. ส่ วนราชการฯ
รวมทุกประเภท
CDD
อุณหภูมิ
0.195***
1.118***
0.149***
0.862***
0.113***
0.552***
0.075***
0.254*
0.141***
1.024***
0.180***
0.739***
0.222
4.626***
0.121***
0.601***
ราคา
ค่ าทดสอบ F
R2
-0.018 225.987***
0.881
0.069 125.006***
0.803
0.097 418.118***
0.932
0.154 276.767***
0.900
0.434***
91.629***
0.749
0.474***
65.232***
0.680
0.145
76.846***
0.715
0.183
64.875***
0.679
-0.048 542.750***
0.947
-0.035 562.386***
0.948
0.035
86.982***
0.739
0.122
53.957***
0.638
-1.116
0.704
0.022
-1.461
6.099***
0.166
0.093 196.289***
0.865
0.178 129.535***
0.809
ผลกระทบผู้ใช้ ไฟนอกระบบไฟฟ้ำ
• ผู้ ใช้ ไฟฟ้ านอกระบบไฟฟ้ า ได้ แก่ ผู้ ผลิต
ไ ฟ ฟ้ า เ อ ก ช น ข น า ด เ ล็ ก แ ล ะ เ ล็ ก ม า ก
(SPP/VSPP)
หรือ การผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ของกิจ การขนาดใหญ่ (Large
SelfGeneration)
ข้อมูล SPP/VSPP (1)
kWh
2011
2554
2012
2555
2013
2556
2014
2557
2015
2558
2016
2559
2017
2560
2018
2561
2019
2562
2020
2563
• กาหนด SPP/VSPP ตามการพยากรณของ
์
มพส.
กฟน. *
กฟภ. *
รวม
ข้อมูล SPP/VSPP (2)
kWh
กฟน. *
กฟภ. *
รวม
285,583,512** 325,441,512** 325,441,512
325,441,512
325,441,512
325,441,512
325,441,512
325,441,512
325,441,512
325,441,512
9,809,425,051** 12,282,942,451** 13,822,736,707 13,954,268,107 13,954,268,107 13,954,268,107 13,954,268,107 13,954,268,107 13,954,268,107 13,954,268,107
10,095,008,563 12,608,383,963 14,148,178,219 14,279,709,619 14,279,709,619 14,279,709,619 14,279,709,619 14,279,709,619 14,279,709,619 14,279,709,619
2021
2564
2022
2565
2023
2566
2024
2567
2025
2568
2026
2569
2027
2570
2028
2571
2029
2572
2030
2573
325,441,512
325,441,512
325,441,512
325,441,512
325,441,512
325,441,512
325,441,512
325,441,512
325,441,512
325,441,512
13,954,268,107 13,954,268,107 13,954,268,107 13,954,268,107 13,954,268,107 13,954,268,107 13,954,268,107 13,954,268,107 13,954,268,107 13,954,268,107
14,279,709,619 14,279,709,619 14,279,709,619 14,279,709,619 14,279,709,619 14,279,709,619 14,279,709,619 14,279,709,619 14,279,709,619 14,279,709,619
ผลกระทบผู้ใช้ ไฟนอกระบบไฟฟ้ำ
• ขอมู
่ ใช้เองของศูนยราชการ
้ ลการผลิตไฟฟ้าเพือ
์
จาก มพส. โดยในกรณีการพยากรณการใช
์
้ไฟฟ้า
ของศูนยราชการจะให
่ ป
ี่ ี 2552 เทากั
์
้คงทีท
่ บ
82,904,640 กิโลวัตตต
่ โมง
์ อชั
่ ว
• AOT ขอมู
2551-55
้ ลการใช้ไฟฟ้าระหวางปี
่
และกาหนดให้คาพยากรณ
มี
่
์ การเติบโตเทากั
่ บ
คาเ
่ ของอัตราการเปลีย
่ นแปลงของปี 2554่ ลีย
หน่ วย: kWh
55 ซึง่ เทากั
บ
ร
อยละ
2.36
ต
อปี
่
้
่
พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
ท่าอากาศยาน 326,284,273 455,439,814 327,293,550 337,365,943 342,932,765
การวิเคราะหความไว
์
• เ พื่ อ เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ
โครงการ (Steering Committee) ทีป
่ รึกษาจัดทาคาการ
่
พยากรณโดยแบ
งออกเป็
น 4 กรณี ดังนี้
่
์
• กรณีท ี่ 1 : Base Case + Action Plan + อุณหภูม ิ +
อัตราคาไฟฟ
่ ทจริ
่
้ าทีแ
้ ง + ผู้ใช้ไฟนอกระบบไฟฟ้า
• กรณีท ี่ 2 : Base Case + Delay Only + อุณหภูม ิ +
อัตราคาไฟฟ
่ ทจริ
่
้ าทีแ
้ ง + ผู้ใช้ไฟนอกระบบไฟฟ้า
• กรณีท ี่ 3 : Base Case + Action Plan + อุณหภูม ิ +
อัตราคาไฟฟ
่ ทจริ
่
้ าทีแ
้ ง + ผู้ใช้ไฟนอกระบบไฟฟ้า
• กรณีท ี่ 4 : Base Case + Delay Only + อุณหภูม ิ +
อัตราคาไฟฟ
่ ทจริ
่
้ าทีแ
้ ง + ผู้ใช้ไฟนอกระบบไฟฟ้า
– คานึงถึงแผนป บ
ิ ต
ั ก
ิ ารอนุรก
ั ษพลั
์ งงาน 20 ปี กรณีตางๆ
่
– อุณหภูมก
ิ าหนดให้เพิม
่ ขึน
้ เ ลีย
่ รอยละ
0.05 ตอปี
้
่ ตลอดช่วงการพยากรณ ์
– อัตราคาไฟฟาทีแ
่ ทจริงกาหนดใหเพิม
่ ขึน
้ เ ลีย
่ รอยละ 0.8 ตอปี ตลอดชวง
ผลการวิเคราะหความไวของกรณี
ตางๆ
่
์
ผลพยากรณความต
้องการไฟฟ้าของทัง้ ประเทศ
์
สาหรับ Base Case
ค่าพยากรณ์ความต้องการพล ังงานไฟฟ้า
ปี
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
2554
2555
2556
2557
2558
2554 2559
2560
2561
2562
2563
2559 2564
2565
2566
2567
2568
2564 2569
2570
2571
2572
2573
2569 2554 -
GDP
2558
2563
2568
2573
2573
1.83
6.84
6.39
5.79
5.82
5.33
5.34
4.75
4.06
4.03
4.18
4.47
4.12
4.03
3.99
4.07
4.58
4.16
4.43
4.43
4.41
4.37
4.33
4.39
4.59
ในระบบ
GWh
148,341
159,399
167,591
176,552
186,281
167,633
195,660
204,499
212,787
221,393
230,042
212,876
239,291
248,281
257,626
267,176
276,620
257,799
286,250
295,882
305,709
315,966
326,138
305,989
236,074
Increase
GWh
11,058
8,192
8,961
9,729
9,485
9,379
8,839
8,288
8,606
8,649
8,752
9,249
8,990
9,346
9,549
9,445
9,316
9,630
9,632
9,826
10,257
10,172
9,904
9,358
%
7.45
5.14
5.35
5.51
5.86
5.03
4.52
4.05
4.04
3.91
4.31
4.34
3.76
3.76
3.71
3.53
3.82
3.74
3.36
3.32
3.36
3.22
3.40
4.27
ค่าความ
ยืดหยุน
่ การ
ใชไ้ ฟฟ้าต่อ
1.09
0.80
0.92
0.95
0.94
0.94
0.95
1.00
1.00
0.94
0.97
1.05
0.93
0.94
0.91
0.77
0.92
0.84
0.76
0.75
0.77
0.74
0.77
0.90
นอกระบบ
GWh
10,515
13,034
13,029
13,029
13,029
12,527
13,029
13,029
13,029
13,029
13,029
13,029
13,029
13,029
13,029
13,029
13,029
13,029
13,029
13,029
13,029
13,029
13,029
13,029
12,903
รวมทงประเทศ
ั้
GWh
158,856
172,433
180,620
189,581
199,310
180,160
208,688
217,527
225,816
234,422
243,070
225,905
252,320
261,309
270,655
280,204
289,649
270,827
299,279
308,911
318,737
328,994
339,167
319,018
248,977
Increase
GWh
13,577
8,187
8,961
9,729
10,113
9,379
8,839
8,288
8,606
8,649
8,752
9,249
8,990
9,346
9,549
9,445
9,316
9,630
9,632
9,826
10,257
10,172
9,904
9,490
%
8.55
4.75
4.96
5.13
5.85
4.71
4.24
3.81
3.81
3.69
4.05
4.09
3.56
3.58
3.53
3.37
3.63
3.56
3.22
3.18
3.22
3.09
3.25
4.11
ค่าความ
ยืดหยุน
่ การใช ้
ไฟฟ้าต่อ GDP
1.25
0.74
0.86
0.88
0.93
0.88
0.89
0.94
0.94
0.88
0.91
0.99
0.88
0.90
0.87
0.74
0.88
0.80
0.73
0.72
0.74
0.71
0.74
0.86
ผลพยากรณความต
้องการไฟฟ้าของทัง้ ประเทศ
์
สาหรับ Case 1
ค่าพยากรณ์ความต้องการพล ังงานไฟฟ้า
ปี
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
2554
2555
2556
2557
2558
2554 2559
2560
2561
2562
2563
2559 2564
2565
2566
2567
2568
2564 2569
2570
2571
2572
2573
2569 2554 -
GDP
2558
2563
2568
2573
2573
1.83
6.84
6.39
5.79
5.82
5.33
5.34
4.75
4.06
4.03
4.18
4.47
4.12
4.03
3.99
4.07
4.58
4.16
4.43
4.43
4.41
4.37
4.33
4.39
4.59
ในระบบ
GWh
147,900
158,428
164,229
169,581
175,553
163,138
181,395
186,755
190,884
195,617
200,132
190,957
205,299
210,124
215,452
221,985
228,209
216,214
234,375
240,608
246,922
253,463
259,891
247,052
204,340
Increase
GWh
10,528
5,801
5,353
5,972
6,913
5,842
5,360
4,129
4,732
4,516
4,916
5,167
4,825
5,328
6,532
6,224
5,615
6,166
6,233
6,315
6,541
6,428
6,336
5,894
%
7.12
3.66
3.26
3.52
4.39
3.33
2.95
2.21
2.48
2.31
2.66
2.71
2.35
2.54
3.03
2.80
2.69
2.85
2.66
2.62
2.65
2.54
2.66
3.03
ค่าความ
ยืดหยุน
่ การใช ้
ไฟฟ้าต่อ GDP
1.04
0.57
0.56
0.61
0.70
0.62
0.62
0.54
0.61
0.55
0.59
0.66
0.58
0.64
0.75
0.61
0.65
0.64
0.60
0.60
0.61
0.59
0.61
0.63
นอกระบบ
GWh
10,095
12,608
12,608
12,608
12,608
12,106
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,483
รวมทงประเทศ
ั้
GWh
157,995
171,036
176,837
182,190
188,162
175,244
194,004
199,363
203,493
208,225
212,741
203,565
217,907
222,733
228,061
234,593
240,818
228,822
246,983
253,216
259,531
266,071
272,500
259,660
216,823
Increase
GWh
13,041
5,801
5,353
5,972
7,542
5,842
5,360
4,129
4,732
4,516
4,916
5,167
4,825
5,328
6,532
6,224
5,615
6,166
6,233
6,315
6,541
6,428
6,336
6,027
%
8.25
3.39
3.03
3.28
4.49
3.10
2.76
2.07
2.33
2.17
2.49
2.54
2.21
2.39
2.86
2.65
2.53
2.69
2.52
2.49
2.52
2.42
2.53
2.93
ค่าความ
ยืดหยุน
่ การใช ้
ไฟฟ้าต่อ GDP
1.21
0.53
0.52
0.56
0.71
0.58
0.58
0.51
0.58
0.52
0.55
0.62
0.55
0.60
0.70
0.58
0.61
0.61
0.57
0.57
0.58
0.56
0.58
0.61
ผลพยากรณความต
้องการไฟฟ้าของทัง้ ประเทศ
์
สาหรับ Case 2
ค่าพยากรณ์ความต้องการพล ังงานไฟฟ้า
ปี
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
2554
2555
2556
2557
2558
2554 2559
2560
2561
2562
2563
2559 2564
2565
2566
2567
2568
2564 2569
2570
2571
2572
2573
2569 2554 -
GDP
2558
2563
2568
2573
2573
1.83
6.84
6.39
5.79
5.82
5.33
5.34
4.75
4.06
4.03
4.18
4.47
4.12
4.03
3.99
4.07
4.58
4.16
4.43
4.43
4.41
4.37
4.33
4.39
4.59
ในระบบ
GWh
148,341
159,457
167,716
176,755
186,537
167,761
195,261
202,600
208,310
214,168
220,033
208,074
226,751
233,180
239,321
245,805
251,943
239,400
258,380
265,631
273,220
281,151
288,853
273,447
222,171
Increase
GWh
11,116
8,259
9,040
9,782
9,549
8,724
7,338
5,711
5,858
5,865
6,699
6,718
6,428
6,141
6,484
6,138
6,382
6,437
7,251
7,589
7,931
7,702
7,382
7,395
%
7.49
5.18
5.39
5.53
5.90
4.68
3.76
2.82
2.81
2.74
3.36
3.23
2.84
2.63
2.71
2.50
2.78
2.69
2.81
2.86
2.90
2.74
2.80
3.59
ค่าความ
ยืดหยุน
่ การใช ้
ไฟฟ้าต่อ GDP
1.10
0.81
0.93
0.95
0.95
0.88
0.79
0.69
0.70
0.66
0.74
0.78
0.70
0.66
0.67
0.55
0.67
0.61
0.63
0.65
0.66
0.63
0.64
0.74
นอกระบบ
GWh
10,095
12,608
12,608
12,608
12,608
12,106
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,483
รวมทงประเทศ
ั้
GWh
158,436
172,065
180,324
189,364
199,146
179,867
207,870
215,208
220,919
226,777
232,641
220,683
239,360
245,788
251,930
258,413
264,552
252,008
270,989
278,239
285,828
293,759
301,461
286,055
234,653
Increase
GWh
13,629
8,259
9,040
9,782
10,177
8,724
7,338
5,711
5,858
5,865
6,699
6,718
6,428
6,141
6,484
6,138
6,382
6,437
7,251
7,589
7,931
7,702
7,382
7,528
%
8.60
4.80
5.01
5.17
5.90
4.38
3.53
2.65
2.65
2.59
3.16
3.04
2.69
2.50
2.57
2.38
2.64
2.55
2.68
2.73
2.77
2.62
2.67
3.47
ค่าความ
ยืดหยุน
่ การใช ้
ไฟฟ้าต่อ GDP
1.26
0.75
0.87
0.89
0.94
0.82
0.74
0.65
0.66
0.62
0.70
0.74
0.67
0.63
0.63
0.52
0.64
0.58
0.60
0.62
0.63
0.61
0.61
0.71
ผลพยากรณความต
้องการไฟฟ้าของทัง้ ประเทศ
์
สาหรับ Case 3
ค่าพยากรณ์ความต้องการพล ังงานไฟฟ้า
ปี
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
2554
2555
2556
2557
2558
2554 2559
2560
2561
2562
2563
2559 2564
2565
2566
2567
2568
2564 2569
2570
2571
2572
2573
2569 2554 -
GDP
2558
2563
2568
2573
2573
1.83
6.84
6.39
5.79
5.82
5.33
5.34
4.75
4.06
4.03
4.18
4.47
4.12
4.03
3.99
4.07
4.58
4.16
4.43
4.43
4.41
4.37
4.33
4.39
4.59
ในระบบ
GWh
148,341
159,457
167,716
176,755
186,556
167,765
195,694
203,840
211,043
218,515
226,038
211,026
234,120
241,854
249,468
257,282
264,902
249,525
272,698
280,820
289,007
297,626
306,049
289,240
229,389
Increase
GWh
11,116
8,259
9,040
9,801
9,554
9,138
8,146
7,203
7,472
7,523
7,896
8,082
7,734
7,614
7,813
7,620
7,773
7,797
8,121
8,187
8,619
8,423
8,229
8,300
%
7.49
5.18
5.39
5.55
5.90
4.90
4.16
3.53
3.54
3.44
3.92
3.83
3.30
3.15
3.13
2.96
3.28
3.12
2.98
2.92
2.98
2.83
2.97
3.92
ค่าความ
ยืดหยุน
่ การใช ้
ไฟฟ้าต่อ GDP
1.10
0.81
0.93
0.95
0.95
0.92
0.88
0.87
0.88
0.82
0.87
0.93
0.82
0.79
0.77
0.65
0.79
0.71
0.67
0.66
0.68
0.65
0.68
0.82
นอกระบบ
GWh
10,095
12,608
12,608
12,608
12,608
12,106
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,483
รวมทงประเทศ
ั้
GWh
158,436
172,065
180,324
189,364
199,165
179,871
208,302
216,448
223,651
231,123
238,646
223,634
246,729
254,463
262,077
269,890
277,510
262,134
285,307
293,428
301,615
310,234
318,657
301,848
241,872
Increase
GWh
13,629
8,259
9,040
9,801
10,182
9,138
8,146
7,203
7,472
7,523
7,896
8,082
7,734
7,614
7,813
7,620
7,773
7,797
8,121
8,187
8,619
8,423
8,229
8,433
%
8.60
4.80
5.01
5.18
5.90
4.59
3.91
3.33
3.34
3.26
3.68
3.61
3.13
2.99
2.98
2.82
3.11
2.97
2.85
2.79
2.86
2.72
2.84
3.78
ค่าความ
ยืดหยุน
่ การใช ้
ไฟฟ้าต่อ GDP
1.26
0.75
0.87
0.89
0.94
0.86
0.82
0.82
0.83
0.78
0.82
0.88
0.78
0.75
0.73
0.62
0.75
0.67
0.64
0.63
0.65
0.63
0.65
0.78
ผลพยากรณความต
้องการไฟฟ้าของทัง้ ประเทศ
์
สาหรับ Case 4
ค่าพยากรณ์ความต้องการพล ังงานไฟฟ้า
ปี
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
เฉลีย
่
2554
2555
2556
2557
2558
2554 2559
2560
2561
2562
2563
2559 2564
2565
2566
2567
2568
2564 2569
2570
2571
2572
2573
2569 2554 -
GDP
2558
2563
2568
2573
2573
1.83
6.84
6.39
5.79
5.82
5.33
5.34
4.75
4.06
4.03
4.18
4.47
4.12
4.03
3.99
4.07
4.58
4.16
4.43
4.43
4.41
4.37
4.33
4.39
4.59
ในระบบ
GWh
148,341
159,457
167,716
176,755
186,573
167,768
196,016
204,874
213,153
221,756
230,416
213,243
239,657
248,622
257,886
267,364
276,725
258,051
286,267
295,890
305,689
315,936
326,099
305,976
236,260
Increase
GWh
11,116
8,259
9,040
9,818
9,558
9,442
8,858
8,279
8,603
8,660
8,768
9,241
8,965
9,263
9,478
9,362
9,262
9,541
9,623
9,800
10,247
10,162
9,875
9,356
%
7.49
5.18
5.39
5.55
5.90
5.06
4.52
4.04
4.04
3.91
4.31
4.33
3.74
3.73
3.68
3.50
3.80
3.70
3.36
3.31
3.35
3.22
3.39
4.27
ค่าความ
ยืดหยุน
่ การใช ้
ไฟฟ้าต่อ GDP
1.10
0.81
0.93
0.96
0.95
0.95
0.95
1.00
1.00
0.93
0.97
1.05
0.93
0.93
0.90
0.76
0.92
0.84
0.76
0.75
0.77
0.74
0.77
0.90
นอกระบบ
GWh
10,095
12,608
12,608
12,608
12,608
12,106
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,608
12,483
รวมทงประเทศ
ั้
GWh
158,436
172,065
180,324
189,364
199,182
179,874
208,624
217,482
225,761
234,364
243,024
225,851
252,265
261,231
270,494
279,972
289,334
270,659
298,875
308,498
318,298
328,545
338,707
318,585
248,742
Increase
GWh
13,629
8,259
9,040
9,818
10,186
9,442
8,858
8,279
8,603
8,660
8,768
9,241
8,965
9,263
9,478
9,362
9,262
9,541
9,623
9,800
10,247
10,162
9,875
9,488
%
8.60
4.80
5.01
5.18
5.90
4.74
4.25
3.81
3.81
3.70
4.06
4.09
3.55
3.55
3.50
3.34
3.61
3.53
3.22
3.18
3.22
3.09
3.25
4.11
ค่าความ
ยืดหยุน
่ การใช ้
ไฟฟ้าต่อ GDP
1.26
0.75
0.87
0.89
0.94
0.89
0.89
0.94
0.94
0.88
0.91
0.99
0.88
0.89
0.86
0.73
0.87
0.80
0.73
0.72
0.74
0.71
0.74
0.86
เปรีย บเทีย บค่ าพยากรณ ์ความต้ องการไฟฟ้ า
สาหรับกรณีตางๆ
่
ป
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
ค่าพยากรณ์ (พ ันล้านหน่วย)
ความแตกต่างเปรียบเทียบก ับ Base Case (%)
Case4
Case3
Case2
Base Case Case1 Case2 Case3 Case4 Base Case Case1
-0.26%
-0.26%
-0.26%
-0.54%
158
158
158
158
159
-0.21%
-0.21%
-0.21%
-0.81%
172
172
172
171
172
-0.16%
-0.16%
-0.16%
-2.09%
180
180
180
177
181
-0.11%
-0.11%
-0.11%
-3.90%
189
189
189
182
190
-0.06%
-0.07%
-0.08%
-5.59%
199
199
199
188
199
-0.03%
-0.18%
-0.39%
-7.04%
209
208
208
194
209
-0.02%
-0.50%
-1.07%
-8.35%
217
216
215
199
218
-0.02%
-0.96%
-2.17%
-9.89%
226
224
221
203
226
-0.02%
-1.41%
-3.26%
-11.18%
234
231
227
208
234
-0.02%
-1.82%
-4.29%
-12.48%
243
239
233
213
243
-0.02%
-2.22%
-5.14%
-13.64%
252
247
239
218
252
-0.03%
-2.62%
-5.94%
-14.76%
261
254
246
223
261
-0.06%
-3.17%
-6.92%
-15.74%
270
262
252
228
271
-0.08%
-3.68%
-7.78%
-16.28%
280
270
258
235
280
-0.11%
-4.19%
-8.66%
-16.86%
289
278
265
241
290
-0.13%
-4.67%
-9.45%
-17.47%
299
285
271
247
299
-0.13%
-5.01%
-9.93%
-18.03%
308
293
278
253
309
-0.14%
-5.37%
-18.58% -10.32%
318
302
286
260
319
-0.14%
-5.70%
-19.13% -10.71%
329
310
294
266
329
-0.14%
-6.05%
-19.66% -11.12%
339
319
301
272
339
เปรีย บเทีย บค่ าพยากรณ ์ความต้ องการไฟฟ้ า
สาหรับกรณีตางๆ
่
400
350
พันล้ ำนหน่ วย
300
250
200
150
100
50
0
Base Case
Case1
Case3
Case4
Case2
แบบจาลองพยากรณค
งไฟสูงสุด
่
์ าพลั
(Peak Load Demand Model)
แบบจ าลองการพยากรณ์ค่ าพลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด
(Peak Load Model)
o ก า ร พ ย า ก ร ณ ์ ค่ า พ ลั ง ไ ฟ ฟ้ า สู ง สุ ด (Peak
Demand) ของทัง้ ประเทศจะอาศัยข้อมูลลักษณะ
การใช้ไฟฟ้า (Load
profile) ซึ่งเป็ นข้อมูลที่
บันทึกการใช้ไฟฟ้าในแตละช
่
่ วงเวลาของวัน
• คานวณหาจากคาพลั
งไฟฟ้าสูงสุดของการไฟฟ้า
่
ม
่ ายจาหน่ายของผูใช
้ ้ไฟฟ้าในแตละกลุ
่
่
• ข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load
profile)
ของการไฟฟ้ า ่ ายผลิต ไม่ได้ สะท้ อนให้ เห็ น ถึง
ความตองการพลั
งงานสูงสุดทีเ่ กิดขึน
้ ในแตละกลุ
ม
้
่
่
ของผูใช
้ ้ไฟฟ้า
• การพยากรณ ค
์ ่าพลัง ไฟฟ้ าสูงสุด ของทัง้ ประเทศ
แบบจ าลองการพยากรณ์ค่ าพลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด
(Peak Load Model)
• หลักการการพยากรณค
งไฟฟ้าสูงสุด
์ าพลั
่
– นาตัวแทน
Load profile ทีส
่ ะทอนถึ
งเดือนและ
้
ช่ วงเวลาที่ใ ช้ ไฟสู ง สุ ด ของผู้ ใช้ ไฟฟ้ าในแต่ละ
ประเภททีไ่ ด้จากการไฟฟ้า ่ ายจาหน่ายมาปรับให้
เป็ น Load profile ของทัง้ กลุมผู
่ ใช
้ ้
– รวม Load profile ของทุกกลุมผู
่ ้ใช้แยกตามเขต
การไฟฟ้า
– ปรับด้วยผลกระทบของอุณหภูมแ
ิ ยกตามกลุมผู
่ ใช
้ ้
ไฟแตละประเภทและตามเขตการไฟฟ
่
้า
– ปรับดวยหน
้
่ วยสูญเสี ยของการไฟฟ้า ่ ายจาหน่าย
– บวกรวมผู้ใช้ไฟฟ้านอกระบบไฟฟ้า กฟผ. ได้แก่
แนวทางการปรับปรุง
o ในงานศึ กษาของ มพส. ได้ ใช้ ตัว แทน Load
profile แยกตามประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ที่ ท าการศึ กษา (แบ่ งตาม TSIC)
ทาให้ Load profile ของกิจการบางประเภททีม
่ ี
จ านวนตัว อย่ างที่ น้ อยอาจจะไม่ เป็ นตัว แทนที่
เหมาะสม
o งานศึ กษานี้เลือกใช้ตัวแทน Load profile แยกตาม
ประเภทอัตราคาไฟแทน
่
o ในงานศึ กษาของ มพส . การปรับ ผลกระทบ
อุ ณ หภู ม ิน้ั น พิจ ารณาผลกระทบของอุ ณ หภู ม ิ ต่อ
ขัน
้ ตอนการพยากรณค
งไฟฟ้าสูงสุด
่
์ าพลั
o 1. กาหนดคา่ Coincidence peak demand ที่
เกิดขึน
้
o หา เดื อ นแ ล ะช่ วงเ วล า ของวั น ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ค วา ม
ตองการใช
้
้
้ไฟฟ้าสูงสุดทีเ่ กิดขึน
o พิจ ารณาจากข้ อมู ล ลัก ษณะการใช้ ไฟฟ้ าของการ
ไฟฟ้า 2551
2552
2553
2554
2555
่ า
่ า
่ า
่ า
ปริมาณ
ชวงเวล
ปริมาณ
ชวงเวล
ปริมาณ
ชวงเวล
ปริมาณ ของระบบ
ชวงเวล
ปริมาณ
o พบวชวงเวล
า่ ่ า coincidence
peak
demand
วัน
เวลา MW
วัน
เวลา MW
วัน
เวลา MW
วัน
เวลา MW
วัน
เวลา MW
จะเกิ
ด
ขึ
น
้
ในฤดู
ร
อน
(เมษายน)
ช
วงเวลา
14.30
้ 18,581.2 พฤ. ๒๘ม.ค. 19:00 20,969.5 จ. ๒๔ม.ค. ่ 19:00 21,288.3 พ. ๑๘ม.ค. 19:00 22,251.1
มกราคม
อ. ๒๙ม.ค. 19:00 20,733.4 พฤ. ๒๙ม.ค. 19:00
น.
กุมภาพั
นธ์ อ. ๒๖ ก.พ. 19:00 20,708.2 พ. ๒๕ก.พ. 14:30 20,753.6 อ. ๐๙ก.พ. 19:00 21,872.3 อ. ๒๒ก.พ. 19:00 22,206.9 จ. ๒๗ก.พ. 19:00 23,554.4
มีนาคม
พ. ๑๙มี.ค. 14:30 22,112.1 ศ. ๑๓มี.ค. 14:00 21,318.1 พฤ. ๒๕มี.ค. 14:30 23,304.1 จ. ๐๗มี.ค. 14:30 23,156.3 พฤ. ๒๙มี.ค. 14:00 24,571.5
เมษายน
จ. ๒๑ เม.ย. 14:30 22,568.2 ศ. ๒๔เม.ย. 14:00 22,044.9 พฤ. ๒๒เม.ย. 14:30 23,897.7 ศ. ๒๒เม.ย. 14:30 23,322.1 พฤ. ๒๖ เม.ย. 14:30 26,121.1
พฤษภาคม อ. ๒๗พ.ค. 19:30 21,610.0 พฤ. ๐๗พ.ค. 14:30 20,827.5 จ. ๑๐ พ.ค. 14:00 24,009.9 อ. ๒๔พ.ค. 14:00 23,900.2 พ. ๐๒พ.ค. 14:00 25,207.3
มิถุนายน
อ. ๒๔มิ.ย. 14:00 21,395.8 พฤ. ๒๕มิ.ย. 14:30 20,844.8 พ. ๐๒มิ.ย. 14:00 23,237.3 พฤ. ๐๒มิ.ย. 19:30 23,029.2 พฤ. ๑๔มิ.ย. 19:30 23,927.3
กรกฎาคม
ิ าคม
สงห
อ. ๑๕ก.ค. 14:00 21,489.2 ส. ๑๑ ก.ค. 19:30 20,505.7 พฤ. ๐๘ก.ค. 14:30 22,865.5 ศ. ๐๘ก.ค. 14:30 23,351.4
อ. ๒๖ ส.ค. 14:00 21,590.1 พ. ๒๖ ส.ค. 14:00 21,257.9
อ. ๑๗ก.ค. 14:00 23,932.6
ศ. ๒๗ส.ค. 14:30 21,893.4 พ. ๒๔ส.ค. 19:30 23,442.5 พ. ๒๒ส.ค. 14:00 24,155.7
กันยายน
พฤ. ๐๔ก.ย. 14:00 21,013.7 พฤ. ๑๐ ก.ย. 14:30 20,957.4
อ. ๐๗ก.ย. 19:30 22,215.0 จ. ๑๙ก.ย. 19:00 22,808.6
จ. ๒๔ก.ย. 19:00 24,009.3
ตุลาคม
พฤ. ๑๖ ต.ค. 18:30 20,711.4 อ. ๒๗ต.ค. 18:30 21,020.0
จ. ๑๑ ต.ค. 18:30 22,924.3 ส. ๐๑ ต.ค. 19:00 22,062.1
จ. ๒๙ต.ค. 18:30 24,131.3
พฤศจิกายน พฤ. ๐๖ พ.ย. 18:30 20,200.9 พฤ. ๑๒พ.ย. 18:30 21,804.2 อ. ๒๓พ.ย. 18:30 22,294.8 พ. ๓๐ พ.ย. 18:30 20,954.6 พฤ. ๐๘พ.ย. 18:30 24,657.9
ธันวาคม
พ. ๑๐ ธ.ค. 18:30 18,394.1 พฤ. ๑๗ธ.ค. 18:30 20,885.6
พ. ๑๕ธ.ค. 18:30 22,302.2 พฤ. ๐๘ธ.ค. 18:30 21,104.9
พ. ๑๙ธ.ค. 18:30 24,073.9
ขัน้ ตอนการพยากรณ์ค่าพลังไฟฟ้ าสูงสุด
คานวณหาการใช้ไฟฟ้ าเฉลี่ยต่อรายต่อเดือน
จาก Load profile ของเดือนที่ใช้ไฟมากสุด
o 2.
o ตัวอยาง
Load profile ของทีอ
่ ยูอาศั
ย ประเภท 1.1
่
่
ของเดือนเมษายน
Residential ( Energy Consumption less than 150 kWh per month )
Period : Apr 01, 2012 To Apr 30, 2012
Time
WorkingDay Saturday
Sunday
Holiday
00:15
0.253
0.239
0.169
0.181
00:30
0.253
0.198
0.152
0.178
00:45
0.246
0.209
0.161
0.180
01:00
0.254
0.210
0.150
0.169
01:15
0.246
0.182
0.191
0.176
01:30
0.254
0.193
0.176
0.170
01:45
0.239
0.181
0.187
0.195
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
24:00
Max Demand
ว วั
ห ่วยทใ่ ชต่ วั
ห ่วยทใ่ ชต่ เดื
ค่ ั ป ะ ทธป์ บ
ั working day
0.241
0.259
0.262
0.257
0.245
0.247
0.259
0.248
0.247
0.244
0.242
0.262
20.333
3.345
68.010
1.01418
0.193
0.202
0.210
0.211
0.216
0.188
0.193
0.187
0.190
0.184
0.176
0.241
0.241
0.245
0.245
0.246
0.232
0.241
0.253
0.244
0.253
0.254
0.236
0.212
0.224
0.194
0.198
0.167
0.218
0.214
0.200
0.219
0.196
4.333
3.163
13.706
4.333
3.197
13.853
1.417
3.350
4.746
= 3.345/3.2980
30.417
100.315
ปริมาณการ
ใ ช้ ไ ฟ ต่ อ
ค รั ว เ รื อ น
แยกตามวัน
แ ล ะ
Working day =
ช่ ว ง เ ว ล า
244/12 = 20.33
Saturday = 52/12 =
ทุ ก ๆ 15
4.33
Sunday = 52/12 =
3.2980
4.33
นาที
=100.315/30.41
Holiday
= 17/12 =
ขัน
้ ตอนการพยากรณค
งไฟฟ้าสูงสุด
่
์ าพลั
o 3. คานวณหาการใช้ไฟฟ้าเ ลีย
่ ตอรายต
อเดื
่
่ อน
ของแตละกลุ
มผู
่
่ ้ใช้ไฟฟ้า
o คานวณจากค่าความต้ องการใช้ ไฟฟ้าและจ านวน
ผูใช
่ ยากรณได
ละปี
้ ้ไฟทีพ
์ ในแต
้
่
• Coincident peak load (peak demand) => CP
(working day)
RESl < 150
-customer
-energy(kWh)
-average/month
-adjusted average/month
Adjusted factor
N-average
2012
2555
450376
375809366
69.536
70.522
0.703
=
69.536*1.01
418
2013
2556
460773
384484348
69.536
70.522
0.703
455575
2014
2557
471726
393623942
69.536
70.522
0.703
466249
2015
2558
483675
403595094
69.536
70.522
0.703
477701
2027
2570
598970
499801030
69.536
70.522
0.703
595825
2028
2571
604716
504595187
69.536
70.522
0.703
601843
2029
2572
609920
508937786
69.536
70.522
0.703
607318
2030
2573
614615
512855483
69.536
70.522
0.703
612267
ขัน
้ ตอนการพยากรณค
งไฟฟ้าสูงสุด
่
์ าพลั
o 4. คานวณตัวปรับคา่ (Adjusted factor) เพือ
่ ใช้
ปรับตัวแทน Load profile (เดือนทีใ่ ช้ไฟสูงสุด)
ให้เป็ น Load profile
o คานวณโดยนาการใช้ไฟฟ้าเ ลีย
่ ตอรายต
อเดื
อนที่
่
่
คานวณได้ในขัน
้ ตอนที่ 3 หารด้วยการใช้ไฟฟ้า
เ ลีย
่ ตอรายต
อเดื
Load profile
่
่ อนของตัวแทน
ทีค
่ านวณไดในขั
น
้ ตอนที่ 2 (มีคาเท
้
่ ากั
่ บ 100.315)
RESl < 150
-customer
-energy(kWh)
-average/month
-adjusted average/month
Adjusted factor
N-average
2012
2555
450376
375809366
69.536
70.522
0.703
2013
2556
460773
384484348
69.536
70.522
0.703
455575
2014
2557
471726
393623942
69.536
70.522
0.703
466249
2015
2558
483675
403595094
69.536
70.522
0.703
477701
2027
2570
598970
499801030
69.536
70.522
0.703
595825
2028
2571
604716
504595187
69.536
70.522
0.703
601843
2029
2572
609920
508937786
69.536
70.522
0.703
607318
2030
2573
614615
512855483
69.536
70.522
0.703
612267
ขัน
้ ตอนการพยากรณค
งไฟฟ้าสูงสุด
่
์ าพลั
o 5. คานวณหา Load profile แสดงการใช้ไฟสูงสุด
ของทัง้ กลุมผู
่ ้ใช้ไฟฟ้า
o คานวณจาก Load profile ของเดือนทีร่ ้อนทีส
่ ุดเ พาะ
ในวันทาการคูณกับ Adjusted factor คูณกับจานวน
ผู้ใช้ไฟฟ้าเ ลีย
่
o เนื่องจากคาพยากรณ
จ
่
่
์ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าเป็ นคาพยากรณ
์
ผู้ ใช้ ไฟฟ้ าในปลายปี เพื่อ ให้ ได้ ตัว แทนจ านวนผู้ ใช้
ไฟฟ้ าในช่ วงฤดู ร้ อนซึ่ ง อยู่กลางปี จึง ต้ องใช้ จ านวน
ผู้ใช้ไฟฟ้าเ ลีย
่
Residential ( Energy Consumption less than 150 kWh per month )
Period : Apr 01, 2012 To Apr 30, 2012
RESl < 150
Time
WorkingDay
-customer
00:15
0.253
-energy(kWh)
00:30
0.253
-average/month
00:45
0.246
-adjusted average/month
01:00
0.254
Adjusted factor
01:15
0.246
N-average
01:30
0.254
00:15
01:45
0.239
00:30
00:45
01:00
21:30
0.241
01:15
21:45
0.259
01:30
22:00
0.262
01:45
22:15
0.257
22:30
0.245
22:45
22:45
0.247
23:00
23:00
0.259
23:15
23:15
0.248
23:30
23:30
0.247
23:45
23:45
0.244
24:00
24:00
0.242
2012
2555
450376
375809366
69.536
70.522
0.703
=
0.253X0.703x4
55575
2013
2556
460773
384484348
69.536
70.522
0.703
455575
81109
80869
78917
81342
78743
81352
76550
2014
2557
471726
393623942
69.536
70.522
0.703
466249
83010
82764
80766
83247
80588
83258
78343
2029
2572
609920
508937786
69.536
70.522
0.703
607318
108126
107805
105202
108435
104971
108448
102047
2030
2573
614615
512855483
69.536
70.522
0.703
612267
109007
108684
106060
109319
105826
109332
102879
78991
82903
79422
79117
78279
77550
80842
84846
81283
80971
80114
79367
105302
110516
105877
105470
104353
103380
106160
111417
106739
106329
105203
104223
ขัน
้ ตอนการพยากรณค
งไฟฟ้าสูงสุด
่
์ าพลั
ขัน
้ ตอนการพยากรณค
งไฟฟ้าสูงสุด
่
์ าพลั
o ความสั มพัน ธ ์ระหว่ างอุ ณ หภู ม ิ ก ับ ค่ าพลัง งาน
ไฟฟ้าแยกตามอัตราคาไฟและเขตไฟฟ
่
้า
MEA
Constant
Trend
ln(Temp)
HH11
-3.560**
(1.464)
-0.004***
(0.001)
2.168***
(0.436)
0.374
HH12
-2.129***
(0.663)
0.005***
(0.000)
2.545***
(0.197)
0.851
R2
Number of
60
60
observations
note: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
PEA
Constant
Trend
ln(Temp)
R2
Number of
observations
SGS
2.899***
(0.899)
-0.000
(0.001)
1.164***
(0.267)
0.249
MGS
2.129***
(0.822)
-0.006***
(0.001)
1.544***
(0.245)
0.688
LGS
4.913***
(0.534)
0.002***
(0.000)
0.803***
(0.159)
0.577
SPC
0.284
(0.617)
-0.002***
(0.000)
1.525***
(0.184)
0.577
GOV
2.462
(6.338)
-0.012***
(0.004)
1.069
(1.886)
0.109
60
60
60
60
60
HH11
1.020
(1.185)
0.006***
(0.001)
1.576***
(0.353)
0.606
HH12
1.755
(3.337)
0.002
(0.002)
1.437
(0.993)
0.050
SGS
4.351***
(0.905)
0.003***
(0.001)
0.727***
(0.269)
0.317
MGS
5.407***
(1.193)
-0.001
(0.001)
0.744**
(0.355)
0.096
LGS
7.270***
(0.702)
0.002***
(0.000)
0.369*
(0.209)
0.196
SPC
3.407***
(0.934)
0.004***
(0.001)
0.578**
(0.278)
0.428
GOV
1.878
(1.895)
0.003**
(0.001)
1.318**
(0.564)
0.171
Agr
-2.634
(6.346)
-0.014***
(0.004)
1.905
(1.888)
0.157
60
60
60
60
60
60
60
60
note: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
ขัน
้ ตอนการพยากรณค
งไฟฟ้าสูงสุด
่
์ าพลั
o ประมาณหาค่าพารามิเ ตอร เพื
์ ่อ ปรับ ค่าพลัง งาน
สูงสุดในช่วงฤดู
อน 2553 2554 2555 คาเ่ ลีย่ 5ปี เปรียบเทียบ
2551 ร้2552
กับอุณภูมิ
มกราคม
กุมภาพันธ ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรก าคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
คาเ่ ลีย่
27.78
27.98
29.73
30.38
29.63
29.60
29.05
29.35
28.78
28.88
27.58
26.45
28.76
25.68
29.28
29.98
30.50
29.48
29.78
29.15
29.80
29.18
28.63
28.23
28.10
28.98
27.90
29.70
30.58
31.70
31.28
30.85
29.73
28.80
29.03
28.15
28.43
27.68
29.48
26.95
28.45
27.25
29.40
29.83
29.43
28.95
28.83
28.63
28.55
29.90
27.10
28.60
28.37
29.80
30.70
31.45
30.78
29.90
29.10
29.03
28.18
29.25
29.08
29.33
29.58
27.33
29.04
29.65
30.69
30.20
29.91
29.20
29.16
28.76
28.69
28.64
27.73
29.08
เ ลีย่ ทังปี
้
0.9399
0.9986
1.0194
1.0551
1.0383
1.0285
1.0039
1.0027
0.9888
0.9865
0.9848
0.9535
ขัน้ ตอนการพยากรณ์ค่าพลังไฟฟ้ าสูงสุด
• จากคาพารามิ
เตอรเพื
่ ปรับ summer peak
่
์ อ
demand
ทีแ
่ สดงวาเดื
่ ุดมีอุณหภูม ิ
่ อนทีร่ ้อนทีส
เ ลีย
่ สูงกว่าค่าเ ลีย
่ ของทัง้ ปี เท่าไหร่ นามาใช้
เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า ป รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ อุ ณ ห ภู มิ จ า ก
ความสั มพันธ ์
• Coincident peak load (peak demand)
Adjusted Temperature แย ต ป ะเ ท ใชแ ะเ ต ไ
= CP (working day) x (1.0551)ค่า
ิ ทธ์ ิ ปรับHH12
ิ
สัมประสHH11
อุณหภูมSGS
MEA
adj temp
PEA
adj temp
MGS
LGS
SPC
GOV
Total
1.123
1.146
1.064
1.086
1.044
1.085
1.059
1.069
HH11
HH12
SGS
MGS
LGS
SPC
GOV
Agr
Total
1.088
1.080
1.040
1.041
1.020
1.031
1.073
1.108
1.071
ผลพยากรณค
งไฟฟ้าสูงสุดของ MEA
่
์ าพลั
2556
MEA 2556
Time RESl < 150 RES >150
00:15
81109
1934404
00:30
80869
1886111
00:45
78917
1855655
01:00
81342
1823259
01:15
78743
1801361
01:30
81352
1764639
01:45
76550
1815127
23:00
23:15
23:30
23:45
24:00
82903
79422
79117
78279
77550
2074431
2086994
2041841
2007088
1982622
adj.Temp adj.Temp
1.123
1.146
SGS
MGS
LGS
SPC
Gov&NPO RESl < 150 RES >150
1016439 699875 1778822 222305
59565
91086
2216827
1006571 694829 1762010 215674
64481
90816
2161483
988153 686907 1752072 219756
65628
88623
2126581
972181 685746 1773295 218547
65508
91347
2089455
962497 679433 1794638 208105
65366
88428
2064359
947337 672379 1831450 205881
64645
91358
2022277
936349 663234 1818843 204836
64484
85965
2080135
adj.Temp
1.064
SGS
1081491
1070992
1051395
1034400
1024097
1007966
996275
adj.Temp
1.086
MGS
760064
754584
745981
744720
737864
730203
720272
adj.Temp
1.044
LGS
1857090
1839539
1829163
1851320
1873602
1912034
1898873
1069341
1079203
1053158
1028986
1022978
1137778
1148272
1120560
1094841
1088448
847438
837657
824247
813024
792687
2061382
2047376
2008641
1989853
1961879
780330
771324
758975
748641
729914
1974503
1961088
1923986
1905990
1879195
248390
240267
236346
228889
228532
64578
63159
62854
61914
61463
93100
89191
88849
87908
87088
2377298
2391695
2339950
2300123
2272085
ปี
adj.Temp adj.Temp
1.085
1.059
SPC
Gov&NPO
241201
63080
234006
68285
238436
69500
237123
69373
225794
69223
223381
68459
222247
68289
269503
260690
256435
248344
247957
68389
66885
66562
65567
65090
ขัน
้ ตอนการพยากรณค
งไฟฟ้าสูงสุด
่
์ าพลั
ผลพยากรณค
งไฟฟ้าสูงสุดของ MEA
่
์ าพลั
2556
adj.Temp
MEA 2556
1.123
Time
RESl < 150
00:15
91086
00:30
90816
00:45
88623
01:00
91347
01:15
88428
01:30
91358
01:45
85965
23:00
23:15
23:30
23:45
24:00
93100
89191
88849
87908
87088
adj.Temp adj.Temp
1.146
1.064
RES >150
SGS
2216827 1081491
2161483 1070992
2126581 1051395
2089455 1034400
2064359 1024097
2022277 1007966
2080135
996275
2377298
2391695
2339950
2300123
2272085
1137778
1148272
1120560
1094841
1088448
adj.Temp
1.086
MGS
760064
754584
745981
744720
737864
730203
720272
adj.Temp
1.044
LGS
1857090
1839539
1829163
1851320
1873602
1912034
1898873
adj.Temp
1.085
SPC
241201
234006
238436
237123
225794
223381
222247
adj.Temp
1.059
Gov&NPO
63080
68285
69500
69373
69223
68459
68289
847438
837657
824247
813024
792687
2061382
2047376
2008641
1989853
1961879
269503
260690
256435
248344
247957
68389
66885
66562
65567
65090
ปี
adj. loss
0.0406
Street lighting total energy total MEA
95064
6405903
6676988
95064
6314769
6581998
95064
6244742
6509008
95064
6212802
6475716
95064
6178432
6439892
95064
6150741
6411029
95064
6167120
6428101
95064
95064
95064
95064
95064
6949952
6936831
6800308
6694725
6610298
7244061
7230384
7088084
6978034
6890033
ผลพยากรณค
งไฟฟ้าสูงสุดของ EGAT ปี
่
์ าพลั
2556
EGAT 2556
Time
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
24:00
MEA
6676988
6581998
6509008
6475716
6439892
7203995
7193493
7244061
7230384
7088084
6978034
6890033
8043334
PEA
13250229
13068520
12976918
12984176
13196552
MEA+PEA
19927217
19650518
19485926
19459892
19636444
adj. diff
0.05
EGAT PEAK
20976018
20684756
20511501
20484097
20669941
23718353
22532436
15328440
23663315
22480149
15286656
23635471
22453697
15209637
23358050
22190147
14959763
22955437
21807665
14719581
22552682
21425048
14447014
21675675
20591891
13701858
17990804 25924306 27288743
= max demand
ขัน
้ ตอนการพยากรณค
งไฟฟ้าสูงสุด
่
์ าพลั
o 8. คานวณหาคาพยากรณ
พลั
่
์ งไฟฟ้าสูงสุดของ
ประเทศ โดยบวกรวมผู้ใช้ไฟฟ้านอกระบบไฟฟ้า
กฟผ. ได้ แก่ ลู ก ค้ าตรงของ SPP
และ
ผู้ประกอบการทีผ
่ ลิตไฟฟ้าใช้เอง
o เนื่องจากไมมี
่ ตวั แทน Load profile ของผู้ใช้
ไฟกลุมนี
factor
เพือ
่
่ ้ จึงใช้คา่ Load
ประมาณคา่ Peak
o กาหนดคา่ = 0.8 สาหรับ SPP ใช้เอง
และขายตรงให้ลูกคา้
o กาหนดคา่ = 0.6 สาหรับทีผ
่ ลิตไฟฟ้าใช้
เองของผูประกอบการ
้
ผลพยากรณค
์ ่าพลังไฟฟ้าสูงสุดของทัง้ ประเทศ
สาหรับ Base Case
Year
2556
2557
2558
2559
2560
เฉลีย่ 2556-2560
2561
2562
2563
2564
2565
เฉลีย่ 2561-2565
2566
2567
2568
2569
2570
เฉลีย่ 2566-2570
2571
2572
2573
เฉลีย่ 2571-2573
เฉลีย่ 2556-2573
TOTAL
DEMAND
(MW)
29,279
30,716
32,263
33,833
35,310
32,280
36,710
38,096
39,506
41,004
42,482
39,560
43,999
45,550
47,103
48,669
50,236
47,112
51,824
53,475
55,125
53,475
41,954
Increase
MW
%
1,437
1,547
1,571
1,476
1,508
1,400
1,387
1,410
1,498
1,478
1,434
1,517
1,551
1,553
1,565
1,568
1,551
1,588
1,651
1,649
1,630
1,520
4.91%
5.04%
4.87%
4.36%
4.79%
3.96%
3.78%
3.70%
3.79%
3.60%
3.77%
3.57%
3.53%
3.41%
3.32%
3.22%
3.41%
3.16%
3.19%
3.08%
3.14%
3.79%
Direct
Purchase
(MW)
Self
Generation
(MW)
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
MV
27,400
28,836
30,384
31,954
33,431
30,401
34,830
36,217
37,627
39,125
40,603
37,681
42,120
43,671
45,224
46,789
48,357
45,232
49,945
51,596
53,246
51,596
40,075
EGAT DEMAND
Increase
Load
MW
%
Factor
78.15
1,437 5.24% 78.26
1,547 5.37% 78.40
1,571 5.17% 78.11
1,476 4.62% 78.28
1,508 5.10% 78.24
1,400 4.19% 78.20
1,387 3.98% 78.27
1,410 3.89% 78.09
1,498 3.98% 78.35
1,478 3.78% 78.36
1,434 3.96% 78.25
1,517 3.74% 78.40
1,551 3.68% 78.22
1,553 3.56% 78.44
1,565 3.46% 78.47
1,568 3.35% 78.50
1,551 3.56% 78.41
1,588 3.28% 78.33
1,651 3.31% 78.60
1,649 3.20% 78.64
1,630 3.26% 78.52
1,520 3.99% 78.34
MV
7,910
8,225
8,532
8,831
9,094
8,518
9,324
9,554
9,794
10,052
10,310
9,807
10,577
10,848
11,144
11,449
11,730
11,150
12,018
12,314
12,606
12,312
10,240
MEA DEMAND
Increase
Load
MW
%
Factor
74.46
315 3.98% 74.48
307 3.74% 74.60
299 3.50% 74.39
264 2.98% 74.62
296 3.55% 74.51
230 2.53% 74.67
229 2.46% 74.82
240 2.52% 74.69
258 2.64% 75.02
258 2.57% 75.06
243 2.54% 74.85
266 2.58% 75.14
271 2.56% 74.96
297 2.74% 75.25
304 2.73% 75.23
282 2.46% 75.25
284 2.61% 75.16
287 2.45% 75.04
296 2.46% 75.24
292 2.37% 75.21
292 2.43% 75.17
276 2.78% 74.90
MV
18,226
19,280
20,446
21,644
22,787
20,477
23,890
24,982
26,085
27,254
28,403
26,123
29,582
30,789
31,972
33,159
34,372
31,975
35,598
36,875
38,155
36,876
27,972
PEA DEMAND
Increase
MW
%
1,054
1,167
1,198
1,143
1,140
1,103
1,092
1,103
1,169
1,149
1,123
1,179
1,207
1,183
1,187
1,212
1,194
1,226
1,277
1,280
1,261
1,172
5.78%
6.05%
5.86%
5.28%
5.74%
4.84%
4.57%
4.41%
4.48%
4.22%
4.51%
4.15%
4.08%
3.84%
3.71%
3.66%
3.89%
3.57%
3.59%
3.47%
3.54%
4.45%
Load
Factor
76.80
76.94
77.07
76.76
76.88
76.89
76.75
76.78
76.58
76.80
76.79
76.74
76.82
76.64
76.82
76.87
76.90
76.81
76.74
77.03
77.07
76.95
76.84
ผลพยากรณค
์ ่าพลังไฟฟ้าสูงสุดของทัง้ ประเทศ
สาหรับกรณี 1
Year
2556
2557
2558
2559
2560
เฉลีย่ 2556-2560
2561
2562
2563
2564
2565
เฉลีย่ 2561-2565
2566
2567
2568
2569
2570
เฉลีย่ 2566-2570
2571
2572
2573
เฉลีย่ 2571-2573
เฉลีย่ 2556-2573
TOTAL
DEMAND
(MW)
28,772
29,622
30,562
31,556
32,464
30,595
33,181
33,934
34,669
35,496
36,292
34,714
37,159
38,234
39,272
40,286
41,312
39,253
42,345
43,410
44,467
43,407
36,280
Increase
MW
850
940
995
907
923
717
753
735
826
796
766
867
1,075
1,039
1,014
1,026
1,004
1,032
1,065
1,057
1,051
923
%
2.96%
3.17%
3.25%
2.88%
3.06%
2.21%
2.27%
2.17%
2.38%
2.24%
2.25%
2.39%
2.89%
2.72%
2.58%
2.55%
2.63%
2.50%
2.52%
2.43%
2.48%
2.59%
Direct
Purchase
(MW)
Self
Generation
(MW)
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
83
84
86
87
89
86
91
93
94
96
98
94
100
102
104
106
108
104
111
113
115
113
98
MV
26,890
27,739
28,677
29,670
30,575
28,710
31,291
32,042
32,776
33,600
34,394
32,821
35,260
36,332
37,369
38,381
39,405
37,349
40,435
41,498
42,553
41,495
34,383
EGAT DEMAND
Increase
Load
MW
%
Factor
78.01
849 3.16% 78.11
938 3.38% 78.23
993 3.46% 77.93
906 3.05% 78.09
921 3.26% 78.08
716 2.34% 78.00
751 2.40% 78.07
734 2.29% 77.89
824 2.52% 78.17
794 2.36% 78.17
764 2.38% 78.06
865 2.52% 78.20
1,073 3.04% 78.00
1,037 2.85% 78.19
1,012 2.71% 78.21
1,024 2.67% 78.22
1,002 2.76% 78.16
1,030 2.61% 78.03
1,063 2.63% 78.27
1,054 2.54% 78.29
1,049 2.59% 78.20
921 2.74% 78.12
MV
7,805
8,049
8,283
8,514
8,711
8,272
8,850
8,996
9,147
9,320
9,488
9,160
9,661
9,837
10,033
10,234
10,411
10,035
10,589
10,770
10,944
10,768
9,425
MEA DEMAND
Increase
Load
MW
%
Factor
74.36
244 3.13% 74.31
234 2.91% 74.37
231 2.79% 74.10
197 2.32% 74.28
227 2.79% 74.28
138 1.59% 74.31
146 1.65% 74.45
151 1.68% 74.30
173 1.89% 74.63
167 1.79% 74.65
155 1.72% 74.47
173 1.83% 74.72
176 1.82% 74.54
196 1.99% 74.82
201 2.00% 74.81
177 1.73% 74.82
185 1.88% 74.74
178 1.71% 74.62
181 1.71% 74.81
174 1.62% 74.78
178 1.68% 74.73
185 2.01% 74.54
MV
17,845
18,409
19,069
19,784
20,450
19,112
20,994
21,564
22,112
22,725
23,315
22,142
23,966
24,812
25,604
26,368
27,166
25,583
27,970
28,803
29,634
28,802
23,366
PEA DEMAND
Increase
MW
%
564
660
715
666
651
544
570
548
613
590
573
651
846
792
764
799
770
804
832
831
822
693
3.16%
3.59%
3.75%
3.37%
3.47%
2.66%
2.72%
2.54%
2.77%
2.60%
2.66%
2.79%
3.53%
3.19%
2.98%
3.03%
3.11%
2.96%
2.98%
2.89%
2.94%
3.03%
Load
Factor
76.66
76.82
76.97
76.67
76.80
76.78
76.66
76.70
76.49
76.74
76.73
76.66
76.74
76.53
76.68
76.70
76.70
76.67
76.52
76.77
76.80
76.70
76.70
ผลพยากรณค
์ ่าพลังไฟฟ้าสูงสุดของทัง้ ประเทศ
สาหรับกรณี 2
Year
2556
2557
2558
2559
2560
เฉลีย่ 2556-2560
2561
2562
2563
2564
2565
เฉลีย่ 2561-2565
2566
2567
2568
2569
2570
เฉลีย่ 2566-2570
2571
2572
2573
เฉลีย่ 2571-2573
เฉลีย่ 2556-2573
TOTAL
DEMAND
(MW)
29,324
30,777
32,337
33,809
35,042
32,258
36,026
36,968
37,927
39,013
40,075
38,002
41,076
42,128
43,145
44,193
45,383
43,185
46,622
47,911
49,173
47,902
39,496
Increase
MW
1,453
1,560
1,472
1,233
1,430
984
943
958
1,086
1,062
1,006
1,001
1,052
1,016
1,049
1,190
1,062
1,239
1,289
1,262
1,263
1,168
%
4.95%
5.07%
4.55%
3.65%
4.56%
2.81%
2.62%
2.59%
2.86%
2.72%
2.72%
2.50%
2.56%
2.41%
2.43%
2.69%
2.52%
2.73%
2.76%
2.63%
2.71%
3.09%
Direct
Purchase
(MW)
Self
Generation
(MW)
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
83
84
86
87
89
86
91
93
94
96
98
94
100
102
104
106
108
104
111
113
115
113
98
MV
27,443
28,894
30,452
31,923
33,154
30,373
34,136
35,077
36,033
37,118
38,177
36,108
39,177
40,227
41,241
42,288
43,476
41,282
44,712
45,999
47,259
45,990
37,599
EGAT DEMAND
Increase
Load
MW
%
Factor
78.08
1,451 5.29% 78.19
1,559 5.39% 78.33
1,470 4.83% 78.03
1,231 3.86% 78.19
1,428 4.84% 78.17
982 2.96% 78.10
941 2.76% 78.16
956 2.73% 77.97
1,085 3.01% 78.23
1,060 2.86% 78.23
1,005 2.86% 78.14
999 2.62% 78.26
1,050 2.68% 78.08
1,014 2.52% 78.29
1,047 2.54% 78.32
1,188 2.81% 78.33
1,060 2.63% 78.25
1,237 2.84% 78.14
1,286 2.88% 78.39
1,260 2.74% 78.41
1,261 2.82% 78.32
1,166 3.25% 78.21
MV
7,887
8,189
8,481
8,751
8,981
8,458
9,144
9,311
9,487
9,687
9,886
9,503
10,067
10,260
10,472
10,693
10,894
10,477
11,099
11,308
11,507
11,305
9,784
MEA DEMAND
Increase
Load
MW
%
Factor
74.48
302 3.83% 74.51
292 3.57% 74.64
270 3.18% 74.41
230 2.63% 74.61
273 3.30% 74.53
163 1.82% 74.63
166 1.82% 74.74
177 1.90% 74.57
200 2.11% 74.88
198 2.05% 74.89
181 1.94% 74.74
181 1.83% 74.95
193 1.92% 74.77
213 2.08% 75.04
221 2.11% 75.02
201 1.88% 75.03
202 1.96% 74.96
205 1.88% 74.82
208 1.88% 75.01
199 1.76% 74.98
204 1.84% 74.93
213 2.25% 74.78
MV
18,289
19,370
20,563
21,693
22,636
20,510
23,408
24,138
24,873
25,706
26,518
24,928
27,288
28,096
28,850
29,627
30,558
28,884
31,532
32,549
33,551
32,544
26,069
PEA DEMAND
Increase
MW
%
1,081
1,193
1,130
943
1,087
772
730
735
833
812
776
771
808
754
777
931
808
974
1,018
1,002
998
898
5.91%
6.16%
5.50%
4.35%
5.48%
3.41%
3.12%
3.04%
3.35%
3.16%
3.22%
2.91%
2.96%
2.68%
2.69%
3.14%
2.88%
3.19%
3.23%
3.08%
3.16%
3.64%
Load
Factor
76.70
76.83
76.96
76.64
76.77
76.78
76.63
76.66
76.46
76.70
76.69
76.63
76.70
76.53
76.70
76.75
76.76
76.69
76.58
76.84
76.87
76.76
76.71
ผลพยากรณค
์ ่าพลังไฟฟ้าสูงสุดของทัง้ ประเทศ
สาหรับกรณี 3
Year
2556
2557
2558
2559
2560
เฉลีย่ 2556-2560
2561
2562
2563
2564
2565
เฉลีย่ 2561-2565
2566
2567
2568
2569
2570
เฉลีย่ 2566-2570
2571
2572
2573
เฉลีย่ 2571-2573
เฉลีย่ 2556-2573
TOTAL
DEMAND
(MW)
29,324
30,777
32,340
33,875
35,238
32,311
36,460
37,661
38,885
40,191
41,461
38,931
42,693
43,958
45,210
46,474
47,795
45,226
49,119
50,508
51,876
50,501
40,769
Increase
MW
%
1,453
1,563
1,535
1,363
1,479
1,221
1,201
1,224
1,306
1,270
1,245
1,232
1,265
1,253
1,263
1,321
1,267
1,324
1,388
1,368
1,360
1,327
4.95%
5.08%
4.75%
4.02%
4.70%
3.47%
3.29%
3.25%
3.36%
3.16%
3.31%
2.97%
2.96%
2.85%
2.79%
2.84%
2.88%
2.77%
2.83%
2.71%
2.77%
3.42%
Direct
Purchase
(MW)
Self
Generation
(MW)
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
83
84
86
87
89
86
91
93
94
96
98
94
100
102
104
106
108
104
111
113
115
113
98
MV
27,443
28,894
30,455
31,989
33,350
30,426
34,570
35,769
36,991
38,295
39,564
37,038
40,794
42,057
43,307
44,568
45,887
43,323
47,210
48,596
49,961
48,589
38,872
EGAT DEMAND
Increase
Load
MW
%
Factor
78.08
1,451 5.29% 78.19
1,561 5.40% 78.33
1,534 5.04% 78.05
1,362 4.26% 78.21
1,477 5.00% 78.17
1,220 3.66% 78.14
1,199 3.47% 78.21
1,223 3.42% 78.04
1,304 3.53% 78.31
1,268 3.31% 78.32
1,243 3.48% 78.20
1,230 3.11% 78.37
1,263 3.10% 78.20
1,251 2.97% 78.42
1,261 2.91% 78.46
1,319 2.96% 78.49
1,265 3.01% 78.39
1,322 2.88% 78.32
1,386 2.94% 78.58
1,366 2.81% 78.62
1,358 2.88% 78.51
1,325 3.59% 78.30
MV
7,887
8,189
8,482
8,762
9,005
8,465
9,198
9,392
9,597
9,819
10,036
9,608
10,238
10,446
10,678
10,916
11,122
10,680
11,325
11,535
11,734
11,531
9,909
MEA DEMAND
Increase
Load
MW
%
Factor
74.48
302 3.83% 74.51
293 3.58% 74.65
280 3.31% 74.44
243 2.77% 74.68
280 3.37% 74.55
193 2.14% 74.76
195 2.12% 74.94
205 2.18% 74.83
222 2.31% 75.18
217 2.21% 75.25
206 2.19% 74.99
203 2.02% 75.37
208 2.03% 75.24
232 2.22% 75.56
238 2.23% 75.59
206 1.89% 75.65
217 2.08% 75.49
203 1.82% 75.50
210 1.85% 75.75
199 1.73% 75.77
204 1.80% 75.67
226 2.37% 75.12
MV
18,289
19,370
20,564
21,745
22,799
20,553
23,769
24,717
25,677
26,698
27,690
25,710
28,660
29,655
30,615
31,580
32,631
30,628
33,689
34,801
35,904
34,798
27,159
PEA DEMAND
Increase
MW
%
1,081
1,194
1,181
1,054
1,127
970
948
961
1,021
992
978
970
995
960
964
1,052
988
1,058
1,112
1,103
1,091
1,036
5.91%
6.16%
5.74%
4.85%
5.67%
4.25%
3.99%
3.89%
3.98%
3.71%
3.96%
3.50%
3.47%
3.24%
3.15%
3.33%
3.34%
3.24%
3.30%
3.17%
3.24%
4.05%
Load
Factor
76.70
76.83
76.96
76.64
76.76
76.78
76.62
76.65
76.45
76.68
76.66
76.61
76.68
76.50
76.67
76.71
76.73
76.66
76.55
76.82
76.84
76.74
76.69
ผลพยากรณค
์ ่าพลังไฟฟ้าสูงสุดของทัง้ ประเทศ
สาหรับกรณี 4
Year
2556
2557
2558
2559
2560
เฉลีย่ 2556-2560
2561
2562
2563
2564
2565
เฉลีย่ 2561-2565
2566
2567
2568
2569
2570
เฉลีย่ 2566-2570
2571
2572
2573
เฉลีย่ 2571-2573
เฉลีย่ 2556-2573
TOTAL
DEMAND
(MW)
29,324
30,777
32,342
33,928
35,411
32,356
36,814
38,205
39,622
41,124
42,603
39,674
44,113
45,659
47,206
48,764
50,338
47,216
51,931
53,590
55,248
53,590
42,056
Increase
MW
%
1,453
1,565
1,585
1,484
1,522
1,403
1,391
1,416
1,502
1,479
1,438
1,510
1,546
1,547
1,557
1,574
1,547
1,593
1,659
1,658
1,637
1,525
4.95%
5.09%
4.90%
4.37%
4.83%
3.96%
3.78%
3.71%
3.79%
3.60%
3.77%
3.54%
3.50%
3.39%
3.30%
3.23%
3.39%
3.17%
3.19%
3.09%
3.15%
3.80%
Direct
Purchase
(MW)
Self
Generation
(MW)
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
1,799
83
84
86
87
89
86
91
93
94
96
98
94
100
102
104
106
108
104
111
113
115
113
98
MV
27,443
28,894
30,457
32,041
33,523
30,472
34,924
36,314
37,728
39,229
40,706
37,780
42,214
43,758
45,303
46,858
48,431
45,313
50,022
51,679
53,334
51,678
40,159
EGAT DEMAND
Increase
Load
MW
%
Factor
78.08
1,451 5.29% 78.19
1,564 5.41% 78.33
1,584 5.20% 78.05
1,482 4.62% 78.21
1,520 5.13% 78.17
1,401 4.18% 78.13
1,389 3.98% 78.19
1,415 3.90% 78.01
1,500 3.98% 78.27
1,477 3.77% 78.27
1,437 3.96% 78.17
1,508 3.71% 78.31
1,544 3.66% 78.13
1,545 3.53% 78.34
1,555 3.43% 78.37
1,572 3.36% 78.39
1,545 3.54% 78.31
1,591 3.29% 78.21
1,657 3.31% 78.48
1,656 3.20% 78.50
1,635 3.27% 78.40
1,523 3.99% 78.25
MV
7,887
8,189
8,482
8,765
9,013
8,467
9,225
9,436
9,658
9,896
10,132
9,669
10,374
10,619
10,889
11,166
11,419
10,893
11,675
11,939
12,198
11,937
10,053
MEA DEMAND
Increase
Load
MW
%
Factor
74.48
302 3.83% 74.51
293 3.58% 74.65
283 3.34% 74.44
247 2.82% 74.68
281 3.39% 74.55
212 2.36% 74.74
211 2.29% 74.90
221 2.35% 74.78
238 2.46% 75.12
237 2.39% 75.17
224 2.37% 74.94
242 2.38% 75.26
245 2.37% 75.09
270 2.54% 75.39
276 2.54% 75.39
253 2.27% 75.41
257 2.42% 75.31
256 2.25% 75.22
264 2.26% 75.42
259 2.17% 75.41
260 2.22% 75.35
254 2.60% 75.00
MV
18,289
19,370
20,566
21,792
22,956
20,595
24,078
25,191
26,317
27,508
28,679
26,355
29,873
31,099
32,301
33,507
34,752
32,306
36,011
37,326
38,645
37,328
28,237
PEA DEMAND
Increase
MW
%
1,081
1,196
1,225
1,164
1,167
1,122
1,113
1,126
1,191
1,170
1,145
1,195
1,225
1,202
1,206
1,245
1,215
1,260
1,315
1,319
1,298
1,197
5.91%
6.18%
5.96%
5.34%
5.85%
4.89%
4.62%
4.47%
4.53%
4.25%
4.55%
4.17%
4.10%
3.87%
3.73%
3.72%
3.92%
3.63%
3.65%
3.53%
3.60%
4.50%
Load
Factor
76.70
76.83
76.96
76.64
76.76
76.78
76.61
76.64
76.43
76.65
76.63
76.59
76.64
76.46
76.63
76.67
76.69
76.62
76.52
76.79
76.82
76.71
76.67
เปรีย บเทีย บค่าพยากรณ ์พลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด ของทัง้
ประเทศ
Year
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
Average
Base Case
MV
% Inc
29,279
30,716
4.91%
32,263
5.04%
33,833
4.87%
35,310
4.36%
36,710
3.96%
38,096
3.78%
39,506
3.70%
41,004
3.79%
42,482
3.60%
43,999
3.57%
45,550
3.53%
47,103
3.41%
48,669
3.32%
50,236
3.22%
51,824
3.16%
53,475
3.19%
55,125
3.08%
41,954
3.79%
Total Peak Damand
Case 1
Case 2
MV
% Inc
MV
% Inc
28,772
29,324
29,622
2.96% 30,777
4.95%
30,562
3.17% 32,337
5.07%
31,556
3.25% 33,809
4.55%
32,464
2.88% 35,042
3.65%
33,181
2.21% 36,026
2.81%
33,934
2.27% 36,968
2.62%
34,669
2.17% 37,927
2.59%
35,496
2.38% 39,013
2.86%
36,292
2.24% 40,075
2.72%
37,159
2.39% 41,076
2.50%
38,234
2.89% 42,128
2.56%
39,272
2.72% 43,145
2.41%
40,286
2.58% 44,193
2.43%
41,312
2.55% 45,383
2.69%
42,345
2.50% 46,622
2.73%
43,410
2.52% 47,911
2.76%
44,467
2.43% 49,173
2.63%
36,280
2.59% 39,496
3.09%
Case 3
MV
% Inc
29,324
30,777
4.95%
32,340
5.08%
33,875
4.75%
35,238
4.02%
36,460
3.47%
37,661
3.29%
38,885
3.25%
40,191
3.36%
41,461
3.16%
42,693
2.97%
43,958
2.96%
45,210
2.85%
46,474
2.79%
47,795
2.84%
49,119
2.77%
50,508
2.83%
51,876
2.71%
40,769
3.42%
Case 4
(Case 1) - (Base)
MV
% Inc
MV
% Inc
29,324
-507 -1.73%
30,777
4.95% -1,094 -3.56%
32,342
5.09% -1,701 -5.27%
33,928
4.90% -2,277 -6.73%
35,411
4.37% -2,846 -8.06%
36,814
3.96% -3,528 -9.61%
38,205
3.78% -4,162 -10.93%
39,622
3.71% -4,837 -12.24%
41,124
3.79% -5,509 -13.43%
42,603
3.60% -6,190 -14.57%
44,113
3.54% -6,840 -15.55%
45,659
3.50% -7,317 -16.06%
47,206
3.39% -7,831 -16.63%
48,764
3.30% -8,382 -17.22%
50,338
3.23% -8,924 -17.76%
51,931
3.17% -9,480 -18.29%
53,590
3.19% -10,065 -18.82%
55,248
3.09% -10,658 -19.33%
42,056
3.80% -5,675 -12.55%
Difference
(Case 2) - (Base) (Case 3) - (Base) (Case 4) - (Base)
MV
% Inc
MV
% Inc
MV
% Inc
45 0.15%
45 0.15%
45 0.15%
61 0.20%
61 0.20%
61 0.20%
75 0.23%
77 0.24%
80 0.25%
-24 -0.07%
42 0.12%
94 0.28%
-267 -0.76%
-71 -0.20%
101 0.29%
-684 -1.86%
-250 -0.68%
105 0.29%
-1,128 -2.96%
-436 -1.14%
109 0.29%
-1,579 -4.00%
-621 -1.57%
116 0.29%
-1,991 -4.86%
-814 -1.98%
120 0.29%
-2,407 -5.67% -1,021 -2.40%
121 0.29%
-2,923 -6.64% -1,306 -2.97%
114 0.26%
-3,422 -7.51% -1,592 -3.50%
109 0.24%
-3,959 -8.40% -1,893 -4.02%
103 0.22%
-4,475 -9.20% -2,195 -4.51%
95 0.20%
-4,853 -9.66% -2,441 -4.86%
102 0.20%
-5,202 -10.04% -2,705 -5.22%
107 0.21%
-5,565 -10.41% -2,968 -5.55%
115 0.22%
-5,952 -10.80% -3,249 -5.89%
124 0.22%
-2,458 -5.12% -1,185 -2.43%
101 0.24%
เปรีย บเทีย บค่าพยากรณ ์พลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด ส าหรับ
กรณีตางๆ
่
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
Base Case
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Download
Related flashcards

Neonatology

54 cards

Pediatrics

86 cards

Pediatricians

20 cards

Pediatric cancers

12 cards

Create Flashcards