Finansējuma piesaistes iespējas nevalstiskām organizācijām

advertisement
Finansējuma piesaistes iespējas
nevalstiskām organizācijām
Mārtiņš Valters, mag.soc.sci
Sabiedrība un NVO
• Publiskā pārvalde nav pati par sevi, tā ir tikai viens no
pakalpojumu, kuri nepieciešami sabiedrībai, sniedzējiem
• NVO iespējamās lomas sabiedrībā:
– Asociācijas, kas izveidotas, lai sasniegtu konkrētās grupas
mērķus – arodbiedrības, ražotāju apvienības, mednieku,
makšķernieku, adītāju klubi un pulciņi
– Asociācijas, kas izveidotas, lai īstenotu sabiedrības kontroli
pār publisko pārvaldi – bieži vien ambiciozu personu
grupas bez leģitīma pilnvarojuma
– Labdarības organizācijas – tām arī domāts šis seminārs 
2
Labdarības NVO loma
1. Identificēt problēmas
2. Atrast tām risinājumus
3. Priecāties, kad publiskā pārvalde izmanto šos
risinājumus 
NVO nav jādublē publiskā pārvalde
NVO jābūt pionieriem, kas atrod jaunus ceļus!!!
3
Finansējuma veidi
•
•
•
•
Ziedojumi
Sponsoru nauda
Vispārēji granti
Projektu finansējums
4
Panākumu faktori
1. Savlaicīga, pilnīga un precīza plānošana
1.1. Loģiskā (problēmas, mērķi, alternatīvas, loģiskā matrica)
1.2. Tehniskā (struktūrplāns, gaitas plāns, termiņu plāns, resursu plāns,
uzraudzības un virzības (robežstabu) plāns)
2. Fleksibla un efektīva realizācija
2.1. Interešu grupu analīze
2.2. Risku analīze
3. Projekta vadītāja personība
3.1. Attieksme – optimists vai pedantisks īgņa, atraktivitāte
3.2. Personāla vadības māka
Panākumi = 99% svīšanas +1%iedvesmas
Panākumi = 80% svīšanas + 20% iedvesmas + veiksme
5
Faktoru nozīme
1. Plānošana – nekādi panākumi nav iespējami bez rūpīgas
plānošanas
1.1. Kļūdas loģiskajā plānošanā realizācijas laikā ir gandrīz neiespējami
labot
1.2. Kļūdas tehniskajā plānošanā realizācijas laikā var labot, bet tas prasa
papildus resursus
2. Realizācija – novirzes un izmaiņas ir nenovēršamas, nekas
nenotiks tieši tā kā plānots
2.1. Interešu grupu analīze dod ievirzi projektu plānojot un plānu kā
rīkoties, ja to spiediens pieaug
2.2. Risku analīze dod ievirzi plānojot un plānu kā rīkoties, ja risks
realizējas
3. Personība
3.1. Dieva dotas īpašības -- vai mocīties, vai darīt ar smaidu 
3.2. Atkarīgas no zināšanām, prasmēm un pieredzes
6
Projektu konkursi
• ES struktūrfondi
• Citas Eiropas Savienības programmas un
iniciatīvas Progress, pārrobežu sadarbībai,
Daphne
• Citi finansējuma avoti – Ziemeļvalstu ministru
padome
• Citas nevalstiskās programmas – OAK
Foundation, OSI Think Tank, National
Endowment for Democracy
7
ES struktūrfondi
• Eiropas Sociālais fonds
• Eiropas Reģionālās Attīstības fonds
• Kohēzijas fonds – šis nav priekš NVO!!!
Darbības programma «Izaugsme un
nodarbinātība» 294 lpp. NVO pieminētas 1 reizi
• http://www.esfondi.lv/upload/1420_gads/FMProg_070214_DP_VSS.pdf
8
Darbības programmas tematiskie
mērķi (I)
1. Nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un
inovāciju (19,47% no kopējā ERAF finansējuma)
2. Uzlabot IKT pieejamību, izmantošanu un kvalitāti
(8,2% no kopējā ERAF finansējuma)
3. Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju
(13,21% no kopējā ERAF finansējuma)
4. Atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa
emisijas līmeni visās nozarēs (12,39% no ERAF +
14,39% no KF finansējuma)
5. Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska
novēršanu (2,74% no ERAF kopējā finansējuma)
9
Darbības programmas tematiskie
mērķi (II)
6.
Saglabāt un aizsargāt vidi un uzlabot resursu izmantošanas
efektivitāti (14,09% no KF + 13,12% no ERAF kopējā finansējuma )
7. Veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās
tīkla infrastruktūrās (68,5% no KF + 9,81% no ERAF finansējuma)
8. Ilgtspējīgas un kvalitatīvas nodarbinātības veicināšana un
brīvprātīgas darbaspēka mobilitātes atbalstīšana (21,21% no ESF
finansējuma, to koncentrējot trīs ieguldījumu prioritātēs)
9. Sociālās iekļautības veicināšana un cīņa ar nabadzību un
diskrimināciju (35,26% no ESF + 8,05% ERAF)
10. Ieguldījumi izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā, lai
nodrošinātu prasmes, kā arī mūžizglītībā (37,35% ESF + ERAF
11,55% finansējuma)
11. Publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālo spēju un
efektīvas publiskās pārvaldes veicināšana (2,83% no ESF + Tehniskā
palīdzība 3,35% no ESF, 1,63% no ERAF un 3,02% no KF
10
NVO var interesēt (I)
• Specifiskais atbalsta mērķis (287) SAM Nr.4.2.1.
veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un
dzīvojamās ēkās
• Nr.4.2.1.Indikatīvie finansējuma saņēmēji: dzīvojamo
māju īpašnieki, valsts institūcijas, valsts
kapitālsabiedrības (ja īpašumtiesības uz attiecīgo ēku ir
nostiprinātas uz valsts vārda un ēku izmanto valsts
pārvaldes, izglītības, kultūras, veselības vai sociālo
funkciju veikšanai), biedrības un nodibinājumi (ja ēkā
veic valsts deleģētus uzdevumus vai pienākumus
sociālā jomā).
11
NVO var interesēt (II)
• SAM Nr. 5.4.1. Indikatīvās atbalstāmās darbības ir dabas
aizsardzības plānu, sugu un biotopu aizsardzības plānu
izstrāde, biotopu apjaunošana, infrastruktūras
rekonstrukcija un izbūve.
• (435) SAM Nr.5.4.1. Indikatīvā mērķteritorija – „Natura
2000” teritorijas, kā arī īpaši aizsargājamie biotopi.
Ievērojot SAM ietvaros noteikto valsts funkciju īstenošanu.
• (436) SAM Nr.5.4.1. kā mērķa grupa paredzētā
aizsargājamo teritoriju apsaimniekotāji un apmeklētāji,
pašvaldības, valsts iestādes, kas nodrošina dabas un
biotopu aizsardzību, biedrības un nodibinājumi.
• A nauda nav minēta 
12
NVO var interesēt (III)
• SAM Nr. 5.4.2. Indikatīvās atbalstāmās darbības ir vides
monitoringa un kontroles sistēmu tehniskā nodrošinājuma iegādes
un infrastruktūras attīstība, kartogrāfiskā materiāla izstrāde un
iegāde, nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru
pilnveidošana, sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes
aktivitātes.
• (438) SAM Nr.5.4.2. mērķteritorija - Latvijas teritorija un tās
ekskluzīvā ekonomiskā zona saskaņā ar normatīvajiem tiesību
aktiem jūras vides aizsardzības un pārvaldības jomā.
• (439) SAM Nr. 5.4.2. Indikatīvā mērķa grupa: institūcijas, kas veic
vides monitoringu un kontroli, kā arī vides informācijas apkopošanu,
apstrādi un uzkrāšanu, nacionālas nozīmes vides izglītības un
informācijas centri, pašvaldības, biedrības un nodibinājumi,
plānošanas reģioni. Īpaša sadarbība ar biedrībām un
nodibinājumiem, kā arī ar pašvaldībām tiek plānota vides izglītības
jautājumu risināšanā.
• A nauda atkal nav minēta 
13
NVO var interesēt (IV)
• SAM Nr.7.1.1. Indikatīvās atbalstāmās darbības: Profesionālā apmācība,
pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana, apmācība pie darba devēja,
konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, neformālās izglītības
programmu apguve, kas ietver darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju
un iemaņu apguvi, specifisku pakalpojumu (piemēram, zīmju valodas
tulks) sniegšana mērķa grupu bezdarbniekiem apmācību laikā, elastīgas
apmācību formas (piemēram, e-apmācības) personām ar invaliditāti un
citiem mērķgrupu bezdarbniekiem. Minētās darbības tiks īstenotas
sadarbībā ar darba devējiem; darba devēju organizācijām un to
apvienībām, izglītības iestādēm, īpaši, profesionālās izglītības
kompetences centriem. Izglītības programmas un prasmes, kurās
nepieciešams veikt bezdarbnieku apmācību, vismaz reizi gadā nosaka
sadarbībā ar sociālajiem partneriem un citiem kompetentiem valsts un
pašvaldību, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem un ekspertiem.
• (572) SAM Nr.7.1.1. Indikatīvā mērķa grupa: Nodarbinātības valsts
aģentūrā reģistrēti bezdarbnieki un darba meklētāji, īpaši ar zemu un
darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni.
• (573) SAM Nr.7.1.1. Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Nodarbinātības
valsts aģentūra
14
NVO var interesēt (V)
• SAM Nr.7.1.2.: Izveidot Darba tirgus apsteidzošo
pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar
Nodarbinātības barometru.
• (564) Vidējā un ilgtermiņa prognozes ir pamats, lai savlaicīgi
sagatavotos un pielāgotos sagaidāmajām strukturālajām
izmaiņām tautsaimniecībā. Īstenojot pasākumus konkrētā
atbalsta mērķa ietvaros, tiks izveidots sadarbības ietvars,
kas nodrošinās savlaicīgu un saskaņotu valsts institūciju,
biedrību un nodibinājumu un sociālo partneru savstarpējo
sadarbību darba tirgus pārmaiņu paredzēšanā un
nepieciešamo pārkārtojumu ieviešanā, it īpaši izglītības
jomā, lai nodrošinātu sabalansētu darba tirgus attīstību
ilgtermiņā
15
NVO var interesēt (VI)
•
•
•
SAM Nr.7.2.1. Indikatīvās atbalstāmās darbības: Darba meklēšanas atbalsta
pasākumi, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (individuālās konsultācijas un
grupu nodarbības), karjeras konsultācijas, aktīvās darba tirgus politikas pasākumu
īstenošana, tai skaitā, darba tirgū pieprasītas profesionālās un neformālās izglītības
programmas, darbavieta pirmās darba pieredzes iegūšanai, subsidētās darba vietas
īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem (t.sk. ar invaliditāti, ilgstošiem
bezdarbniekiem); atbalsts pašnodarbinātības vai saimnieciskās darbības
uzsākšanai; sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana, t.sk.
arodizglītības programmas otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena
mācību gada laikā, profesionālās vidējās izglītības programmas trešā profesionālās
kvalifikācijas līmeņa ieguvei pusotra mācību gada laikā . Minētās darbības tiks
īstenotas sadarbībā ar darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm,
pašvaldībām, biedrībām un nodibinājumiem; komersantiem, Ieslodzījuma vietu
pārvaldi
(586) SAM Nr.7.2.1. Indikatīvā mērķa grupa: Jaunieši, kuri nemācās un nav
nodarbināti līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot), prioritāri atbalstu sniedzot mērķa
grupai vecumā 15-24 gadi (ieskaitot).
(587) SAM Nr.7.2.1. Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Nodarbinātības valsts
aģentūra; Valsts izglītības attīstības aģentūra.
16
NVO var interesēt (VII)
• SAM Nr.7.3.2. Indikatīvās atbalstāmās darbības: gados
vecāku nodarbināto spēju, prasmju un veselības stāvokļa
novērtēšana, cilvēkresursu attīstības plānošana, informatīvi
konsultatīvs atbalsts darba devējiem, lai sekmētu gados
vecāku cilvēku ilgāku palikšanu darba tirgū (veselīgas
novecošanās, drošu darba metožu, elastīgu darba formu,
personāla politikas un karjeras plānošanas u.c. jautājumos);
prasmju pilnveidošanas pasākumi; darba vides novērtēšana
un darba vietas pielāgošana, starppaaudžu pieredzes
nodošanas pasākumi (mentorings);
• Indikatīvie finansējuma saņēmēji: darba devēju
organizācijas vai to apvienības; Nodarbinātības valsts
aģentūra
17
NVO var interesēt (VIII)
• SAM Nr.7.4.1. Indikatīvās atbalstāmās darbības: subsidētas darba vietas
bezdarbniekiem ar invaliditāti un nelabvēlīgākā situācijā esošiem
bezdarbniekiem, integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un
prasmju pilnveidošanas pasākumi, ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas
pasākumi apvienojumā ar atbalstu sociālās situācijas risināšanai,
motivācijai un darba meklēšanai, atbalsts sociālās uzņēmējdarbības
īstenošanai un darba vietu izveidei, speciālistu (psihologu u.c.)
konsultācijas, mentorings, atbalsts reģionālajai mobilitātei, nodarbinātības
šķēršļu mazināšana, t.sk. atbalsts atkarību pārvarēšanai; indivīdu
aktivizēšana un informēšana par līdzdalības iespējām sabiedriskajās
aktivitātēs un motivāciju piedalīties darba tirgū; informatīvi un izglītojoši
pasākumi par diskrimināciju un dažādību. Minētais atbalsts tiks sniegts
sadarbībā ar darba devējiem, t.sk. sociālās uzņēmējdarbības veicējiem,
pašvaldībām, biedrībām un nodibinājumiem, Sociālās integrācijas valsts
aģentūru
• Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Nodarbinātības valsts aģentūra, ;
Sabiedrības integrācijas fonds.
18
NVO var interesēt (IX)
• SAM Nr. 7.4.2. Indikatīvās atbalstāmās darbības: Resocializācijas
programmu pamatkomplekta izveide t.sk. programmu kvalitātes
pārbaudes sistēmas izveide, trūkstošo programmu pielāgošana vai
izstrāde, programmu vadītāju piesaiste, sertificēšana; darbā ar
ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem iesaistītā personāla apmācība
un profesionālās kapacitātes stiprināšana; atbalsts ieslodzītajiem un
bijušajiem ieslodzītajiem karjeras plānošanai, atbalsts bijušo ieslodzīto
likumapklausīgai dzīvei sabiedrībā, sadarbībā ar vietējo pašvaldību balstīts
sabiedriskais mentorings, sociālās rehabilitācijas centru kapacitātes
stiprināšana darbam ar bijušajiem ieslodzītajiem, t.sk. centru darbinieku
apmācība, informatīvi un labās prakses popularizēšanas pasākumi
sabiedrības stereotipu mainīšanai attiecībā uz bijušajiem ieslodzītajiem,
atbalsts bijušo ieslodzīto ģimenēm, pasākumi bijušo ieslodzīto pozitīvu
sociālo saišu uzturēšanai. Atbalsts tiks sniegts sadarbībā ar Valsts
probācijas dienestu, biedrībām un nodibinājumiem.
• (631) SAM Nr. 7.4.2. Indikatīvā mērķa grupa: ieslodzītie un bijušie
ieslodzītie.
• (632) SAM Nr. 7.4.2. Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Ieslodzījuma vietu
pārvalde .
19
NVO var interesēt (X)
• SAM Nr. 7.5.1.Indikatīvās atbalstāmās darbības: nabadzības
situācijas monitorings un pētījumi, t.sk. nodarbinātības kontekstā;
vadības kvalitātes un atalgojuma noteikšanas sistēmas izveide
pašvaldību sociālajos dienestos, sociālā darba programmu
(metodiku) izstrāde, sociālo darbinieku apmācība, supervīzija,
metodiskā vadība, profesionālā pilnveide, t.sk. izvērtējuma
veikšana, vadlīniju un profesionālās literatūras sagatavošana.
Atbalstāmās darbības tiks īstenotas sadarbībā ar biedrībām un
nodibinājumiem sociālā darba jomā (Latvijas Pašvaldību sociālo
dienestu vadītāju apvienību, Latvijas Profesionālo sociālā darba
speciālistu asociāciju, Sociālo darbinieku biedrību, u.c.), plānošanas
reģioniem, pašvaldībām, Latvijas pašvaldību savienību, augstskolām.
• Indikatīvie finansējuma saņēmēji: LM.
20
NVO var interesēt (XI)
• SAM Nr. 7.5.2. Indikatīvās atbalstāmās darbības: Deinstitucionalizācijas
plānu izstrāde, informatīvi un izglītojoši pasākumi sabiedrības attieksmes
maiņai, audžuģimeņu un aizbildņu skaita palielināšanai, bērna pamešanas
novārtā un neatbilstošas aprūpes riska mazināšanai, ģimeniskai videi
pietuvināta pakalpojuma izveide ārpusģimenes aprūpes iestādēs esošiem
bērniem, Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) klientu sagatavošana
pārejai uz dzīvi pašvaldībā, sabiedrībā balstītu pakalpojumu izveide un
nodrošināšana personu ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei
pašvaldībā, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar invaliditāti un
viņu ģimenes locekļiem, individuālā budžeta modeļa izstrāde un ieviešana,
speciālistu apmācība; profesionālās rehabilitācijas programmu izstrāde un
īstenošana, prasmju sertificēšana, funkcionēšanas novērtēšanas un
asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas ieviešana,
invaliditātes ekspertīzē iesaistīto speciālistu apmācības. Minētās darbības
tiks īstenotas sadarbībā ar pašvaldībām un sociālo pakalpojumu
sniedzējiem, biedrībām un nodibinājumiem.
• Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija, plānošanas reģioni,, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisija, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, valsts sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”,
Labklājības ministrija.
21
NVO var interesēt (XII)
• SAM ietvaros, akcentējot orientāciju uz rezultātu, pasākumu īstenošana
apmēram 70% apjomā plānota ar pašvaldību un biedrību un
nodibinājumu kā projektu īstenotāju palīdzību, sadarbībā ar vietējā
kopienām (community based) mērķa grupas sasniegšanā un ņemot vērā
katras mērķa grupas individuālās problēmas un to risinājumus.
• SAM Nr.7.5.4. Indikatīvās atbalstāmās darbības: veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumu īstenošana prioritāro (sirds un asinsvadu,
onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpe un garīgā veselība)
veselības jomu ietvaros, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem (trūcīgās personas, bērni, invalīdi,
seniori u.c.), tai skaitā organizēti mobilie slimību profilakses pasākumi un
informatīvie pasākumi par slimību profilakses un veselīga dzīvesveida
nozīmi veselības saglabāšanā, veselības veicināšanas koordinatoru un
atbildīgo amatpersonu apmācības, interešu grupu nodarbību
organizēšana, jauniešu izglītošana līdzaudžu programmās par veselīga
dzīvesveida paradumiem, dalība interaktīvās izglītojošās nodarbībās,
konkrētu rīcību vai iespēju popularizējošu pasākumu organizēšana
pašvaldībās, pētījumu veikšana u.c.
• Indikatīvie finansējuma saņēmēji: valsts pārvaldes iestādes, biedrības un
nodibinājumi, ārstniecības iestādes, pašvaldības, saimnieciskās darbības
veicēji
22
NVO var interesēt (XIII)
• SAM Nr.7.6.1. Indikatīvās atbalstāmās darbības:
ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā pašvaldībās, „jauniešu
māju” izveide, ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes
pakalpojumu sniedzēju izveide ārpusģimenes aprūpē
esošiem bērniem (līdz 8 bērniem grupā) ārpus institūcijas,
funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas un asistīvo
tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveide.
Minētās darbības tiks īstenotas sadarbībā ar pašvaldībām,
biedrībām un nodibinājumiem.
• Indikatīvie finansējuma saņēmēji: plānošanas reģioni,
pašvaldības; Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”
23
NVO var interesēt (XIV)
• SAM Nr. 8.3.1. Indikatīvās atbalstāmās darbības:
kompetenču pieejā pilnveidotā vispārējās
izglītības satura, metodiku un mācību līdzekļu,
t.sk. digitālo, izstrāde un aprobācija, ietverot
atbalstu pirmsskolas izglītībai, un visaptveroša
izglītības kvalitātes monitoringa izstrāde un
īstenošana, t.sk. pētījumu veikšana, mācību
kvalitātes uzlabošanai.
• Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Valsts
izglītības satura centrs, izglītības iestādes,
biedrības un nodibinājumi, komersanti
24
NVO var interesēt (XV)
• SAM Nr.8.3.2. Indikatīvās atbalstāmās darbības: atbalsts
tiks sniegts izglītojamo iekļaujošas un individuālo spēju
veicinošas izglītības attīstības pasākumu īstenošanai
vispārējās izglītības iestādēs, t.sk. pasākumi izglītojamo
mācību grūtību un mācīšanās traucējumu diagnosticēšanā,
nepieciešamā pedagoģiskā un atbalsta personāla
nodrošināšanai un pasākumiem jauniešu ar īpašām
vajadzībām iekļaušanai. Atbalsts pirmsskolas, pamatskolas
un vidējās izglītības pedagogu, tai skaitā jauno pedagogu,
profesionālās kompetences pilnveidei, t.sk. uzņēmējspēju,
IKT u.c. prasmju attīstībai.
• Indikatīvie finansējuma saņēmēji: pašvaldības vai to
apvienības, izglītības iestādes, biedrības un nodibinājumi.
25
NVO var interesēt (XVI)
• SAM Nr. 8.3.3. Indikatīvās atbalstāmās darbības: atbalsts
pašvaldību sadarbībai iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju
atbalsta nodrošināšanai nabadzības riskam pakļautajiem bērniem
un jauniešiem, preventīvi un kompensējoši individuālā atbalsta
pasākumi nabadzības riskam pakļautiem un maznodrošinātiem
bērniem un jauniešiem izglītības pakalpojuma saņemšanai; atbalsts
interešu un ārpusklases aktivitātēm, t.sk. mācību uzņēmumu
izveidei un darbības nodrošināšanai un fizisko aktivitāšu attīstībai;
atbalsts neformālās mācīšanās aktivitātēm jauniešu, sociālo,
pilsonisko un komunikatīvo prasmju attīstībai, t.sk. atbalsts
neformālās izglītības apmācību programmu jauniešiem izstrādei un
aprobācijai jauniešu centros vai izglītības iestādēs, k
• Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Pašvaldības, to apvienības, valsts
dibinātas profesionālās izglītības iestādes, biedrības un
nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni
26
NVO var interesēt (XVII)
• SAM Nr. 8.3.4. Indikatīvās atbalstāmās darbības:
karjeras izglītības atbalsta pasākumu īstenošana
izglītības sistēmā un karjeras konsultāciju
nodrošināšana izglītojamajiem visos Latvijas
novados, atbalsts pakalpojuma pieejamības
modeļu izstrādei un aprobācijai, kā arī metodisko
un informatīvo materiālu izstrādei.
• Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Valsts
izglītības attīstības aģentūra, vispārējās un
profesionālās izglītības iestādes, pašvaldības.
27
NVO var interesēt (XVIII)
• SAM Nr.8.4.1. Indikatīvās atbalstāmās darbības: Atbalsts paredzēts
nodarbināto iedzīvotāju, profesionālās kvalifikācijas un
kompetences pilnveidei un neformālās izglītības programmu
apguvei, t.sk., atbalsts karjeras konsultēšanas pakalpojumiem, lai
savlaicīgi novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba
tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba
produktivitātes pieaugumu atbilstoši darba tirgus prasībām, kā arī
bezdarba un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju
konkurētspējas un piekļuves darba tirgum veicināšanai. Minētās
darbības tiks īstenotas sadarbībā ar sadarbībā ar plānošanas
reģioniem, pašvaldībām, Latvijas darba devēju konfederāciju un
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, biedrībām un
nodibinājumiem.
• Indikatīvie finansējuma saņēmēji: Valsts izglītības attīstības
aģentūra
28
Papildus
• Sociālo partneru un biedrību un
nodibinājumu iesaiste DP īstenošanā
• Atbalsta koordinācija starp fondiem
29
ESF 2014.–2020. gadā
• http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=lv
• ESF ir viens no pieciem Eiropas strukturālajiem un
investīciju fondiem (ESIF).
• Sākot ar 2014. gadu, tie darbosies vienotā sistēmā un
īstenos savstarpēji papildinošus politikas mērķus.
• Tie ir galvenie ES mēroga ieguldījumu avoti, lai
palīdzētu dalībvalstīm atjaunot un veicināt izaugsmi,
kā arī nodrošināt augstu nodarbinātības līmeni
ekonomikas atveseļošanās procesā, vienlaikus
nodrošinot ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar stratēģijas
“Eiropa 2020” mērķiem
30
ESF darbības mērķi (I)
• Darba iespējas iedzīvotājiem: ESF atbalstīs organizācijas no
visas ES, lai īstenotu projektus, kuru mērķis ir apmācīt
iedzīvotājus un palīdzēt viņiem atrast darbu. Tiks finansētas
arī iniciatīvas, kas uzņēmējiem palīdz iegūt finansējumu
uzņēmējdarbības sākšanai un sniedz atbalstu
uzņēmumiem, kuros jāveic pārstrukturēšana vai kuriem
trūkst kvalificētu darbinieku. Palīdzība jauniešiem
iekļauties darba tirgū būs ESF galvenā prioritāte visas ES
valstīs.
• Sociālā iekļaušana: nodarbinātība ir visefektīvākais veids,
kā iedzīvotājiem iegūt neatkarību, finansiālu drošību un
piederības sajūtu. ESF turpinās finansēt daudzus tūkstošus
projektu, kas palīdz grūtībās nonākušiem un nelabvēlīgā
situācijā esošiem iedzīvotājiem apgūt prasmes, atrast darbu
un piekļūt tādām pašām iespējām, kādas pieejamas citiem.
31
ESF darbības mērķi (II)
• Labāka izglītība: visā Eiropas Savienībā ESF finansē
iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot izglītības un
apmācības kvalitāti un nodrošināt, lai jaunieši pabeigtu
mācības un apgūtu prasmes, kas tos padara
konkurētspējīgākus darba tirgū. Šajā jomā prioritāra ir
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas gadījumu
novēršana, kā arī profesionālās un terciārās izglītības
iespēju uzlabošana.
• Kvalitatīvāka valsts pārvalde: ESF atbalstīs dalībvalstu
centienus uzlabot valsts pārvaldes iestāžu darba un
pārvaldības kvalitāti un sniegs atbalstu to
strukturālajām reformām, nodrošinot vajadzīgo
administratīvo un institucionālo kapacitāti.
32
Eiropas Sociālais fonds
• NVA Sociālā fonda departaments
http://www.nva.lv/esf/index.php?cid=2
• ES fondu ieguldījumi labklājības nozarē 2014 2020 http://sf.lm.gov.lv/lv/aktuali/2014-2020/
• Vienīgā aktivitāte šogad – pirmā darba
pieredze jauniešiem
Personiskais viedoklis – esiet ļoti uzmanīgi!!!
Jaunieši ir tādi paši kā pirms 40, 30, 20, 10
gadiem 
33
Programma “PROGRESS” (2007-2013)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=lv
Programma “PROGRESS” ir finanšu instruments, ar kura
palīdzību tiek atbalstīta ES politikas īstenošana un koordinācija
šādās piecās jomās:
• nodarbinātība;
• sociālā iekļautība un aizsardzība;
• darba apstākļi;
• diskriminācijas izskaušana;
• dzimumu līdztiesība.
Minētajā programmā var piedalīties
• ES dalībvalstis,
• kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis,
• EBTA un EEZ valstis (Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija).
34
Kas var piedalīties?
No programmas “PROGRESS” budžeta finansiāli atbalsta
pasākumus, kas atbilst visas Eiropas interesēm un kuru
mērogs ir pietiekams, lai nodrošinātu ES pievienoto vērtību
Var pieteikties (ja atbilst tehniskajiem kritērijiem):
• valstu iestādes;
• vietējās un reģionālās pašvaldības;
• valsts nodarbinātības dienesti;
• valsts statistikas biroji;
• specializētas iestādes, augstskolas un pētniecības institūti;
• darba devēju un darba ņēmēju apvienības un citas
nevalstiskās organizācijas
35
Pieci ES mērķi, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam
• 1. Nodarbinātība —
– jānodarbina 75 % cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem.
• 2. Pētniecība, attīstība un inovācija —
– šajā jomā jāiegulda 3 % no ES iekšzemes kopprodukta (gan no publiskā,
gan privātā sektora).
• 3. Klimata pārmaiņas un enerģētika —
– siltumnīcefekta gāzu emisija jāsamazina par 20 % (vai pat 30 %, ja
pastāvētu attiecīgi nosacījumi) salīdzinājumā ar 1990. gadu,
– 20 % enerģijas jāiegūst no atjaunojamiem avotiem,
– par 20 % jāuzlabo energoefektivitāte.
• 4. Izglītība
– skolu nebeigušo jauniešu īpatsvars jāsamazina zem 10 % robežas,
– vismaz 40 % cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem jāiegūst augstākā
izglītība.
• 5. Nabadzība un sociālā atstumtība —
– vismaz par 20 miljoniem jāsamazina to cilvēku skaits, kuri dzīvo
nabadzībā vai ir sociāli atstumti (vai kuriem draud šāds liktenis).
36
Trīs starpposma mērķi jeb atskaites
punkti ceļā uz vispārīgo mērķi
• ES noteikumu par darba ņēmēju aizsardzību un vienlīdzību
efektīva piemērošana
Jāveicina stingrāki inspicēšanas, uzraudzības un izpildes
standarti ES dalībvalstīs un jāseko līdzi, kā tiek īstenoti ES
tiesību akti
• ES mērķu vienota izpratne un atbildības uzņemšanās
ES dalībvalstis ir vienojušās par vienotām pamatnostādnēm
un mērķiem attiecībā uz valsts līmenī notiekošu reformu
koordinēšanu
• Efektīva sadarbība
Ieinteresēto personu iesaistīšana visos posmos: problēmas
definēšanā, informācijas vākšanā, konsultācijās,
risinājumu izstrādē, lēmumu pieņemšanā, to īstenošanā un
novērtēšanā
37
Pieci tūlītēji mērķi (ko sasniedz procesā)
• Efektīva informācijas apmaiņa un mācīšanās
Personas, kas pieņem lēmumus ES un valstu līmenī, kā arī ieinteresētās
personas kopīgi apzina paraugpraksi un izvēlas novērtēšanas rīkus, kas
palīdz uzlabot politikas veidošanu, īstenošanu un rezultātus.
• Tāda ES politika un tādi ES tiesību akti, kas ir labi pamatoti
Kvalitatīva politikas izpēte un analīze (izmantojot salīdzinošo pieeju) un
tādas informācijas vākšana, kas ir svarīga, uzticama, precīza (lai ņemtu
vērā ieinteresēto personu intereses).
• Starpnozaru problēmu ņemšana vērā visās politikas jomās un
konsekvence
Vienlīdzības (dzimumu un invalīdu līdztiesības) aspekta iekļaušana visos
politikas virzienos un visos pasākumos. Vajadzības gadījumā arī datu
vākšana par to, kāds ir katra dzimuma līdzdalības skaitliskais īpatsvars.
• Valsts un ES sadarbības tīklu kapacitātes vairošana
Valstu un ES veidoto sadarbības tīklu kapacitātes uzlabošana, lai tie varētu
piedalīties lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā ES un valstu līmenī
(kā arī ietekmēt lēmumus un to īstenošanu).
• Tāda kvalitatīva diskusija par politiku, kurā iesaistītas visas ieinteresētās
personas
Jāgādā, lai ES un valsts līmenī noritētu produktīva diskusija par
likumdošanu, politiku, mērķiem, un lai tajā piedalītos visi, kuru intereses
tas skar.
38
Progress finansē
• Analītiskās darbības (datu vākšana, statistika, pētījumi,
apskati un to rezultātu izplatīšana u.c.)
• Abpusējās mācības, informēšana un informācijas
izplatīšana (labas prakses, inovatīvu pieeju noteikšana
un apmaiņa, kvalificētu ekspertu vērtējumu un
savstarpēju mācību organizēšana Eiropas, starpvalstu
un valsts līmenī u.c.)
• Atbalstu galvenajiem dalībniekiem (operatīvo izmaksu
segšana Eiropas līmeņa NVO tīkliem, ekspertu tīkli,
specializēti semināri, sadarbība ar starptautiskām
iestādēm u.c.)
• Līdzfinansējuma apjoms līdz 80%
To, kādas aktivitātes plāno finansēt konkrētajā gadā,
nosaka ikgadējais darba plāns
39
PROGRESS (DJ Justice)
• Deadline for submission of proposals: 01-10-2013
• Call for proposals - PROGRESS - NGOs organised at European level - Action
grants 2013
• August 2013
• Deadline for submission of proposals: 28-08-2013
• Call for proposals – PROGRESS Gender Equality - Action grants 2013
• June 2013
• Deadline for submission of proposals: 06-06-2013
• Restricted Call for proposals - PROGRESS-Violence against women - Action
grants 2012
• January 2013
• Deadline for submission of proposals: 31-01-2013
• Restricted Call for proposals – PROGRESS-Equality between women and
men - "Action grants" 2012
40
PROGRESS DJ Justice (II)
• Call for proposals - PROGRESS - NGOs organised
at European level - Action grants 2013
• Pieteikties var tikai NVO, bezpeļņas neatkarīgas
organizācijas, kas ir organizētas Eiropas līmenī un
reģistrētas vienā no 28 ES valstīm, EEZ vai
Maķedonijā, Serbijā, Turcijā)
• Pieteicējam jābūt nacionālām biedru
organizācijām, kuras ir devušas mandātu caur
Valdes vai līdzīga administratīva orgāna lēmumu
īstenot ES līmeņa aktivitātes
41
PROGRESS (III)
• Call for proposals – PROGRESS Gender
Equality - Action grants 2013
• Var pieteikties bezpeļņas NVO, tiek prasīts
veidot starptautisku sadarbība
• Prioritātes:
– Darbības darba samaksas starpības novēršanai
– Darbības dzimum līdzsvaram ekonomisku lēmumu
pieņemšanas amatos
42
Mikrofinansēšanas instruments "Progress"
• Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments, kas
ieviests 2010. gadā, palielina mikrokredītu — aizdevumu,
kas nepārsniedz 25 000 eiro, — pieejamību mazu
uzņēmumu izveidei vai attīstībai.
• Šis instruments nesniedz tiešu finansējumu uzņēmējiem,
bet gan atsevišķiem mikrokredītu sniedzējiem Eiropas
Savienībā dod iespēju palielināt kreditēšanu,
• nodrošinot garantijas un līdz ar to uzņemoties daļu
aizdevēja iespējamā zaudējuma riska;
• sniedzot finansējumu mikrokreditēšanas palielināšanai.
• Mikrokredītu sniedzēji var būt privātas vai valsts bankas,
mikrofinanšu iestādes, kas nedarbojas banku nozarē, un
bezpeļņas mikrokredītu sniedzēji.
Nesajauciet!
43
Pārrobežu sadarbības programmas
•
•
•
•
Latvija – Lietuva (LatLit)
Latvija – Igaunija (Estlat)
Latvija – Igaunija – Krievija (EstLatRus)
Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu
sadarbības programma
• Latvija-Lietuva-Baltkrievija
44
LATLIT mērķis un prioritātes (I)
• http://www.latlit.eu/eng/informacija_latviski1/
• Mērķis
Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas galvenais
mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu sociāli – ekonomisko
attīstību pierobežas reģionos, lai padarītus tos konkurētspējīgus
ekonomiskajai un biznesa attīstībai un pievilcīgus dzīvošanai un
apceļošanai
• Prioritāte I – Reģiona sociāli- ekonomiskās attīstības un
konkurētspējas atbalstīšana
• Šī prioritāte veicina uzņēmējdarbību, darba tirgus, pētījumu
un attīstības izaugsmi un pierobežas reģiona iekšējos un
ārējo pieejamību
• Atbalstāmie virzieni:
• 1 Veicināt biznesa, darba tirgus un pētījumu un attīstības
izaugsmi
• 2 Uzlabot pierobežas reģiona iekšējo un ārējo pieejamību
45
LATLIT mērķis un prioritātes (II)
• Prioritāte II - Pievilcīga dzīves vide un ilgtspējīgas
kopienas attīstība
• Šī prioritāte veicina kopīgu publisko pakalpojumu un
dabisko resursu izmantošanu, paaugstinot pierobežas
reģionu pievilcību un aktīvu un ilgtspējīgu kopienu
attīstību.
• Atbalsta virzieni:
• 1. Kopīgu publisko pakalpojumu un dabisko resursu
izmantošanas veicināšana
• 2. Pierobežas reģionu pievilcības paaugstināšana
• 3. Aktīvu un ilgtspējīgu kopienu attīstība (mazie
projekti)
46
LatLit programmas apgabals
• Latvija: Kurzeme, Zemgale, Latgale
Lietuva: Klaipėda, Telšiai, Šiauliai, Panevėžys, Utena
un Kaunas kā pieguļošais reģions
47
Kas var iesniegt?
• Projektā jābūt vismaz vienas partnerim no Latvijas un
vienam no Lietuvas, kas ir reģistrēts vai pastāvīgi
atrodas un aktīvi darbojas atbilstošajā teritorijā. Vienu
no partneriem jānozīmē par Vadošo partneri
• Projekta partneri var būt:
• vietējās vai reģionālās publiskās pārvades iestādes
• nacionāla mēroga institūcijas
• publiskām pielīdzināmas institūcijas kā izglītības,
biznesa atbalsta, kultūras, sociālās organizācijas,
asociācijas, attīstības aģentūras, utt.
• bezpeļņas nevalstiskās organizācijas.
48
Finansējums
• Latvijas – Lietuvas programmu līdzfinansē
ERAF.
• Programma līdzfinansē līdz 85% no
attiecināmajām izmaksām, kas nozīmē, ka
projekta partneriem pašiem jānodrošina
vismaz 15% finansējuma no attiecināmajām
izmaksām.
49
EstLat
• http://www.estlat.eu/
• Igaunijas - Latvijas Programma tiek īstenota saskaņā ar
Eiropas Teritoriālās sadarbības principiem un atbalsta
pārrobežu sadarbību starp Latviju un Igauniju. To
finansē ERAF un Latvijas Republika un Igaunijas
Republika.
• Programmas vispārējais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu
attīstību un ekonomisko konkurētspēju, sasniedzot
integrētu pārrobežu pieeju ekonomiskajai, sociālajai un
vides attīstībai veidos, kas iesaista un dod labumu
vietējiem cilvēkiem un kopienām.
50
EstLat programmas apgabals
Programma atbalsta projektus konkrētā apgabalā, kas ietver Hiiu, Jõgeva,
Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi un Võru pašvaldības Igaunijā
un Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes reģionus Latvijā.
51
EstLat priotitātes
• Prioritāte 1: Paaugstināt Programmas apgabala
kohēziju:
1.1 Samazināt izolētību, uzlabojot iekšējos un ārējos
savienojumus
1.2 Uzlabot kopīgu publisko pakalpojumu un resursu
vadību
• Prioritāte 2: Augstāka Programmas apgabala
konkurētspēja
• 2.1 Veicināt biznesa uzsākšanu un attīstību
• 2.2 Paaugstināt Programmas apgabala pievilcību
• 2.3 Uzlabot darbinieku prasmes un cilvēkresursus
• Priority 3: Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas kopienas
• 3.1 Uzlabot vidi aktīvām un ilgtspējīgām kopienām
• 3.2 Veicināt pamatlīmeņa aktivitātes
52
Kas var iesniegt?
• Projekta partneriem jābūt no abām valstīm
(vismaz viens no Latvijas un viens no Igaunijas)
• Projekta partneriem jābūt no programmas
apgabala
• Projektam jāfokusējas uz problēmu, kuru ir
pamatoti risināt kopīgi pārrobežu līmenī
• Pieteikumus var iesniegt publiskās vai publiskajā
pielīdzinātas institūcijas, nevalstiskās
organizācijas un arī privātas kompānijas
(prioritātēs 1 un2)
53
Finansējums
• Programmas līdzfinansētā daļa ir atkarīga no:
• prioritātes;
• un partneru statusa:
– privātās kompānijas var saņemt līdz 50%
– publiskās, publiskām pielīdzināmas un nevalstiskās
organizācijas var saņemt līdz 83-85%.
54
EstLatRus
• http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/LIK_ps
p/?doc=13010 vai http://www.estlatrus.eu/
• Programmas mērķis ir izmantot plašā
pierobežas reģiona potenciālu reģiona
ekonomikas attīstībai, piesaistot investīcijas,
nodarbinātības un dzīves līmeņa celšanai
55
EstLatRus apgabals
• Latvija: Latgale, Vidzeme, (Rīga un Pierīga kā papildus
teritorijas); Igaunija: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti,
(Põhja-Eesti kā papildus teritorija); Krievija: Ļeņingradas
apgabals, Pleskavas apgabals, Sanktpēterburga
56
EstLatRus prioritātes
• Prioritāte 1. Sociālekonomiskās attīstības veicināšana:
Prioritāte veicina sociālekonomisko, uzņēmējdarbības un
biznesa attīstību, transporta, loģistikas un komunikācijas
risinājumus, kā arī tūrisma attīstību.
• Prioritāte 2. Kopējie izaicinājumi:
Prioritāte veicina kopīgu darbību vides un dabas resursu
aizsardzībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un
sekmēšanā, kā arī enerģijas efektivitātes uzlabošanā.
• Prioritāte 3. Sadarbības veicināšana „cilvēks-cilvēkam”:
Prioritāte veicina vietējo iniciatīvu attīstību, vietējo un
reģionālo institūciju administratīvās kapacitātes celšanu,
sadarbību kultūras, sporta, sociālās un veselības aprūpes
jomās.
57
Kas var iesniegt?
• Pašvaldības un to izveidotās iestādes;
• Valsts iestādes: nozaru ministrijas, centrālās valsts
pārvaldes iestādes un to padotībā esošās iestādes;
• Nevalstiskās organizācijas;
• Sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas;
• Mazie vai vidējie uzņēmumi (tikai 1. prioritātes
ietvaros).
• N.B: Projektā ir jāpiedalās vismaz 1 partnerim no
programmas ES partnervalsts – Krievijas un vismaz 1
partnerim no programmas ES dalībvalsts - Latvijas vai
Igaunijas.
58
Finansējums
• Maksimālais projekta ilgums ir 36 mēneši.
• Projekta apjoms ir no 50 000 eiro līdz 2
miljoniem eiro.
• Programmas līdzfinansējuma likme Latvijas
projektu partneriem ir līdz 90%.
• Nacionālais līdzfinansējums 10% apmērā ir
jānodrošina projekta partneriem.
59
Centrālā Baltijas jūras reģiona
pārrobežu sadarbības programma
• Programmas vīzija ir radīt globāli atpazīstamu,
dinamisku un konkurētspējīgu reģionu, kas ir
pievilcīgs gan biznesam, gan tūristiem, kur
cilvēki vēlās dzīvot, strādāt un investēt.
60
CB apgabals
• Latvijā: Kurzeme, Rīga, Pierīga (attiecināmie reģioni) un Zemgale, Vidzeme
(pieguļošie reģioni);
• Igaunijā: Kirde-Eesti, Kesk-Eesti, Põhja-Eesti, Lääne-Eesti (attiecināmie
reģioni) un Lõuna-Eesti (pieguļošais regions);
• Somijā: Varsinais-Suomi; Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kymenlaakso, Ālandu
salas (attiecināmie reģioni) un Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Päijät-Häme
(pieguļošie reģioni);
• Zviedrijā: Gävleborg, Uppsala, Stokholma, Södermanland, Östergötland,
Gotlande (attiecināmie reģioni) un Västmanland, Örebro (pieguļošie
reģioni)
61
CB prioritātes
• Prioritāte 1. Droša un veselīga vide:
Prioritātes mērķis ir aizsargāt un uzlabot kopējo vidi, īpašu
uzmanību pievēršot Baltijas jūrai. Prioritāte atbalsta ilgtspējīgu
programmas teritorijas vides attīstību, lai to padarītu pievilcīgāku
gan iedzīvotājiem, gan viesiem.
• Prioritāte 2. Ekonomiski konkurētspējīgs un inovatīvs reģions:
Prioritāte koncentrējas uz vispārēju programmas teritorijas
ekonomikas attīstības un konkurētspējas veicināšanu. Tā īpaši
uzsver inovācijas un plašu, kvalitatīvu sadarbību. Turklāt, sakaru
dibināšana, lai atvieglotu pārrobežu sadarbību un labāku preču un
cilvēku plūsmu, ir otrais aspekts, kuru akcentē līdztekus darbaspēka
izmantošanai un tūrisma sektora attīstība.
• Prioritāte 3. Pievilcīgas un dinamiskās kopienas:
Prioritāte koncentrējas uz labākas dzīves vides radīšanu
programmas teritorijas iedzīvotājiem. Tādēļ ir svarīgi risināt
jautājumus, kas ir saistīti ar cilvēku veselību, labklājību un drošību,
kā arī veidot sadarbību, kuras mērķis būtu kultūras apmaiņas
stiprināšana un programmas teritorijas kopība. Pilsoņu dzīves
kvalitātes uzlabošana ir svarīgs aspekts ilgtspējīgai attīstībai.
62
Kas var pieteikties?
• Pašvaldības un to izveidotās iestādes;
• Valsts iestādes: nozaru ministrijas, centrālās valsts
pārvaldes iestādes un to padotībā esošās
iestādes;
• Nevalstiskās organizācijas;
• Sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas.
• Privātais sektors var piedalīties projektos ar savu
finansējumu.
• N.B: Projektā ir jāpiedalās vismaz 2 partneriem
no vismaz divām programmas dalībvalstīm.
63
CB finansējums
• Maksimālais projekta ilgums ir 36 mēneši.
• ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu
partneriem ir līdz 85%.
• Nacionālais līdzfinansējums 15 % apmērā ir
jānodrošina projekta partneriem.
• Apstiprināto projektu īstenošanai Latvijas
partneriem ir iespēja saņemt papildus
finansējumu 5% apmērā no valsts budžeta.
64
Latvija-Lietuva-Baltkrievija
• http://www.enpicbc.eu/go.php/lav/_Programma/208/2/46
(izskatās sen mirusi lapa , bet pasekot
programmai derētu )
• Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir
veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pierobežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt
augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko
un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru
dialogu un kultūras daudzveidību.
65
Programmas apgabals
• Programmas teritorija ietver šādus reģionus:
Latvija: Latgales reģions; Lietuva: Utenas, Viļņas un Alitas
apgabali; Baltkrievija: Grodno un Vitebskas apgabali
• Programmas teritorija papildu ietver šādas piegulošās
teritorijas: Lietuva: Kauņas un Paņevežas apgabali;
Baltkrievija: Minskas un Mogiļevas apgabals, Minskas pilsēta
66
Prioritātes (I)
• Prioritāte Nr. 1: Ilgtspējīgas ekonomiskās un sociālās attīstības
veicināšana
• Atbalsta virzieni:
1.1. Sociālekonomiskās attīstības veicināšana, biznesa un
uzņēmējdarbības atbalstīšana
1.2. Vietējās un reģionālās stratēģiskās attīstības un
plānošanas uzlabošana
1.3. Pārrobežu pieejamības uzlabošana ar transporta attīstību,
komunikāciju tīkliem un saistītiem pakalpojumiem
1.4. Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un
popularizēšana, pārrobežu tūrisma veicināšana
1.5. Sociālo un kultūras tīklu un sabiedrības attīstības
stiprināšana
67
Prioritātes (II)
• Prioritāte Nr. 2: Kopēji izaicinājumi
• Atbalsta virzieni:
2.1. Vides un dabas resursu aizsardzība un
ilgtspējīga attīstība
2.2. Izglītības, veselības un sociālā sektora
attīstības uzlabošana
2.3. Infrastruktūras un iekārtu, kas saistītas ar
robežu šķērsošanas punktiem, uzlabošana
2.4. Robežu pārvaldības darbību un muitas
procedūru uzlabojums
68
Kas var pieteikties?
•
•
•
•
•
partnervalstis, reģioni un to iestādes; partnervalstu decentralizētas vienības (reģioni,
departamenti, provinces un municipalitātes);
kopuzņēmumi, ko kopīgi izveidojušas partnervalstis un reģioni, un Kopiena;
Eiropas Savienības aģentūras;
valsts vai daļējas valsts organizācijas, vietējās instances vai administrācijas;
šādas nevalstiskas iestādes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
nevalstiskās organizācijas,
organizācijas, kas pārstāv nacionālās un/vai etniskās minoritātes,
vietējo iedzīvotāju grupas un tirgotāju asociācijas,
kooperatīvi, arodbiedrības,
organizācijas, kas pārstāv ekonomiskās un sociālās intereses,
vietējās organizācijas (ieskaitot organizāciju tīklus), kas iesaistītas decentralizētā reģionālā sadarbībā
un integrācijā,
patērētāju organizācijas
sieviešu un jauniešu organizācijas,
izglītības, kultūras, izpētes un zinātniskās organizācijas, universitātes,
pārrobežu asociācijas, nevalstiskās asociācijas un neatkarīgie fondi
Projektus var iesniegt pretendenti, kas pārstāv partnerības, kuras sastāv vismaz no viena
partnera no ES dalībvalsts, kura piedalās Programmā (Lietuva un/vai Latvija) un vismaz no
vienas partnervalsts (Baltkrievija). Iepriekš minētās partnerības var veidot viens subsīdijas
saņēmējs un neierobežots projekta partneru skaits. Saņēmējam un visiem projekta
partneriem ir jāatrodas Programmas teritorijā.
69
Finansējums
• Jānodrošina 10% sava finansējuma
70
Daphne (I)
• http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/
daphne/index_en.htm
• Mērķis ir dot ieguldījumu bērnu, jauniešu un
sieviešu aizsardzībā pret visām vardarbības
formām un sasniegt augstu veselības
aizsardzības, labklājības un sociālās kohēzijas
līmeni.
• Tās konkrētais mērķis ir dot ieguldījumu
prevencijā un cīņā pret visām vardarbības
formām kā publiskā, tā personiskā vidē, ieskaitot
seksuālo ekspluatāciju un cilvēktirdzniecību.
• Mērķis ir veikt preventīvas darbības un sniegt
atbalstu un aizsardzību upuriem un riska grupām
71
Daphne (II)
Fokusējas uz:
• Palīdzību un iedrošināšanu NVO un citām organizācijās, kas darbojas
šajā laukā
• Mērķtiecīgu izpratni veicinošu akciju izstrādi un īstenošanu
• Iepriekšējo projektu rezultātu izplatīšanu
• Darbību, kas dod ieguldījumu pozitīvai attieksmei pret cilvēkiem,
kas pakļauti vardarbības riskam, identificēšana un uzlabošana
• Multidisciplināru tīklu izveide un atbalsts
• Veicināt zināšanu bāzes paplašināšanu, informācijas un labās
prakses identificēšanu, izplatīšanu un apmaiņu
• Izpratni veicinošu un izglītojošu materiālu izveide un testēšana, jau
pieejamo papildināšana un adaptācija
• Ar vardarbību saistīto parādību un to ietekmes pētījumi
• Atbalsta programmu upuriem un cilvēkiem no riska grupām izveide
un īstenošana, intervences programmas pret varmākām
72
Daphne (III)
Programma sasniedz savus mērķus caur:
• Transnacionālām akcijām (Action grants)
• Operatīvajiem grantiem Operating grants
• Eiropas Komisijas pašas iniciētām
akcijām (Calls for tenders ).
73
Action grants (I)
• March 2014
• Deadline for submission of proposals: 19-032014
• Call for proposals – ISEC – Drugs – Action grants
2013
• March 2014
• Deadline for submission of proposals: 12-032014
• Call for proposals - Fundamental Rights and
Citizenship - Action grants 2013
74
Action grants (II)
•
•
•
•
•
Documents for applicants
Call for proposals – Action grants 2013(267 kB)
Guide for applicants(863 kB)
Frequently asked questions(164 kB)
Grant Agreement Multiple Beneficiaries template(2
MB)
• Grant Agreement Mono Beneficiary template(2 MB)
• The Application Form and all mandatory templates for
the Annexes can be downloaded
from PRIAMOS under the call reference
JUST/2013/FRC/AG/.
75
Action grants (III)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
JUST/2013/JCIV/AG – Civil Justice call for proposals for action grants for
transnational projects
JUST/2013/JPEN/AG – Criminal Justice call for proposals for action grants for
national and transnational projects
JUST/2013/FRC/AG – Fundamental Rights and Citizenship call for proposals action
grants for transnational projects
JUST/2013/DAP/AG – Daphne III call for proposals for action grants for
transnational projects
JUST/2013/DPIP/AG – Drug Prevention and Information call for proposals for
action grants for transnational projects
JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG - ISEC Targeted call on cross border law enforcement
cooperation in the field of drug trafficking
JUST/2013/PROG/AG/AD – Restricted call for proposals for action grants - Support
to national activities aiming at combating discrimination and promoting equality
JUST/2013/PROG/AG/GE – Support to civil society and other stakeholders to
promote gender equality
JUST/2013/PROG/AG/NGOS - Support to activities implemented by NGOs
organised at European level, and aiming at combating discrimination, promoting
76
equality and gender equality
Action grants (IV)
Projekta pieteicējs/ koordinators:
• Atbild par visu dokumentu iesniegšanu,
• Ja atbalsta – komunicē ar DJ, atbild par
projekta īstenošanu un atskaitīšanos
Partneri (co-beneficiaries):
• Jābūt juridiskai personai
• Jāparaksta Partnera deklarācija, pēc tam
Partnerības līgums
Asociētie partneri – viņu izdevumi nav
budžetā!!!
77
Action grants (V)
• Viens projekts – viens pieteikums (iesniedz
pieteicējs, katram partnerim papildus nav
jāiesniedz )
• Viens pieteicējs var iesniegt vairākus projektus
• Partneri var piedalīties vairākos projektos
• Projektam jābūt inovatīvam un jāsniedz jaunas
zināšanas vai labā prakse, citādi saņems zemu
vērtējumu
78
Action grants (VI)
Nefinansē:
• Darbības, kas galvenokārt sastāv no piedalīšanās
semināros, konferencēs, kongresos, individuālām
studijām vai mācībām kursos
• Darbības, kas galvenokārt ir Pieteicēja vai Partneru
ikdienas darbs
• Darbības atsevišķu politisko partiju atbalstam
• Darbības, kurās labuma saņēmēji izmanto projekta
budžetu grantu izsniegšanai pamatojoties uz savām
iekšējām procedūrām
• Juridiskas darbības nacionālajās vai starptautiskās
tiesās, neskatoties uz to mērķim
79
Action grants (VII)
• ES finansiālais ieguldījums nedrīkst pārsniegt 80%
no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.
• Vismaz 20% jāsedz iesniedzējam vai partnerībai
kopumā, vai no citiem avotiem, izņemot ES
budžetu.
• In kind ieguldījumu neuzskata par
līdzfinansējumu
• Komisija nepiešķirs lielāku grantu kā pieprasīts
pieteikumā, bet var piešķirt mazāku
• Finansējums tiek piešķirts tikai ne-komerciāliem
mērķiem un projektam jābūt bezpeļņas
80
Action grants (VIII)
Izmaksas procedūras:
• Komisija var izmaksāt līdz 80% no sava
piešķirtā finansējuma avansa veidā 30 dienu
laikā no līguma parakstīšanas (var arī mazāk
un pa daļām)
• Galīgais norēķins pēc finanšu atskaites
akceptēšanas
81
Action grants (IX)
• Iesniegšana – tikai elektroniski
• Granta pieteikums
• Pielikums Nr.1 Projekta apraksts un
Īstenošanas forma (pa darba plūsmām)
• Pielikums Nr.2 Projekta budžets (Excel)
• Pārējie pielikumi – Pieteicēja un Partneru
deklarācijas, Pieteicēja gada pārskatu un
bilanci, CV, reģistrācijas apliecību kopijas
82
Action grants (X)
Vērtējot ņem vērā arī:
• Partneru skaitu
• Ziemeļu – dienvidu dimensiju
• Austrumu – rietumu dimensiju 
83
Operating grants (I)
• Call for proposals – Fundamental Rights and
Citizenship & Daphne III – Operating Grants 2013
• Deadline for submission of proposals: 23/01/2013
• Please note that the deadline for this call for
proposals is 23/01/2013 12:00 CET.
• Documents for applicants
• Call for proposals - Operating grants FRC-DAP 2013(263
kB)
• Guide for applicants - Operating grants(813 kB)
84
Operating grants (II)
• - Specific programme Civil Justice – JCIV
• (established by Decision No 1149/2007/EC of the European
Parliament and of the Council)
• - Specific programme Criminal Justice – JPEN
• (established by Council decision No 2007/126/JHA)
• - Specific programme Fundamental Rights and Citizenship – FRC
• (established by Council decision No 252/2007/EC)
• -Specific programme Daphne III to prevent and combat violence
against children, young people and women and to protect victims
and groups at risk - DAP
• (established by Decision No 779/2007/EC of the European
parliament and of the
85
Operating grants (III)
• No Komisijas līdz 80% no paredzamā
operacionālā budžeta (var arī mazāk), vismaz 20%
jāatrod citur
• In kind neskaitās
• Tikai viens grants gadā
• Bezpeļņas
• Var saņemt gan operacionālo, gan aktivitāšu
grantu
• Var būt viena organizācija, ja tā ir pārstāvēta
vismaz 10 valstīs vai var būt starptautisks tīkls
86
Ziemeļvalstu ministru padome (I)
• http://www.ncmgrants.org/guidelines
• Programma Skandināvijas un Baltijas valstu
NVO sadarbībai
• Mērķi:
– Veicināt tīklu sadarbību prioritārajās jomās
– Veicināt savstarpēji izdevīgu zināšanu pārnesi
dažādos sektoros
– Veicināt pieredzes apmaiņu par labajām praksēm
– Veicināt trešā sektora kapacitātes celšanu
87
Ziemeļvalstu ministru padome (II)
Prioritātes 2014.gadā:
•Ilgtspējīga attīstība ir mērķtiecīga attīstība, kas
apmierina tagadnes vajadzības neapdraudot nākotnes
paaudžu iespējas apmierināt savas vajadzības. Ilgtspējīga
attīstība fokusējās uz daudz vairāk kā tikai uz vides
aizsardzību. Tā arī nodrošina stipru, veselīgu un taisnīgu
sabiedrību. Tā nozīmē arī dažādu visu cilvēku vajadzību
apmierināšanu pašreizējā s un nākotnes kopienās,
personīgas labklājības veicināšanu, sociālo kohēziju un
iekļaušanu, vienādu iespēju radīšanu.
•Projekta aktivitātēm jāatbilst Ziemeļvalstu un pieteicēja
nacionālās valsts ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.
88
Ziemeļvalstu ministru padome (III)
• Uzaicinājums tiks publicēts 8 nedēļas pirms
termiņa www.nordic.lv
• Atbalstāmās aktivitātes:
– Tīkla aktivitātes kā semināri, radošās darbnīcas, lai
stiprinātu sadarbību programmas prioritārajās jomās
– Pieredzes apmaiņas vizītes
– Apmācība, sociāli izglītojoši projekti
– Pētījumu projekti
• Jābūt vismaz 3 dalībniekiem:
– 2 no Ziemeļvalstīm+ 1 no Baltijas, vai
– 2 no Baltijas + 1 no Ziemeļvalstīm
89
Ziemeļvalstu ministru padome (IV)
• Projekta ilgums: 1 vai vairāki gadi
• Finansējums: 30 000 up to DKK 100 000 (4’000 līdz 14’000
Eiro)
• Attiecināmās izmaksas:
–
–
–
–
–
Tīkla aktivitāšu izmaksas (semināri, tikšanās, darbnīcas)
Ceļojuma izmaksas (ekonomiskā klasē)
Uzturēšanās izmaksas un dienas nauda
Ekspertu izmaksas
Atalgojums projekta vadītājam un grāmatvedim
• Neattiecināmās izmaksas:
– Infrastruktūras, ikdienas darbības un pieteicēja administratīvās
izmaksas
– Citas izmaksas, kas nesakrīt ar programmas mērķiem
90
Ziemeļvalstu ministru padome (V)
• Līdzfinansējums tiek uzskatīts par priekšrocību
• Izmaksā 85% no granta, atlikušo pēc
atskaitīšanās
• Pieteikšanās elektroniski, angliski
91
OAK Foundation (I)
92
OAK Foundation (II)
• Parasti nepiešķir mazāk kā 25’000 USD
• Seši pamatprincipi granta piešķiršanai:
– Projekts mērķēts uz problēmas saknēm
– Tas ir atkārtojams sektorā vai ģeogrāfiski
– Satur ilglaicības nodrošināšanas plānu
– Tam ir nodrošināts līdzfinansējums
– Tiecas sadarboties ar līdzīgi domājošām
organizācijām
– Novērtē cilvēku (arī bērnu) un kopienu līdzdarbību
93
OAK Foundation (III)
• Ļaunprātība pret bērniem
– Izslēgt bērnu seksuālu izmantošanu
– Iesaistīt vīriešus un zēnus cīņā ar bērnu seksuālu
izmantošanu
– Veicināt sistēmiskas pieejas vardarbības pret
bērniem prevencijai
• Jautājumi, kas skar sievietes:
– Vardarbība, diskriminācija, nevienlīdzība,
nabadzība
94
OAK Foundation (IV)
• Var iesniegt jebkurā laikā
• Vēlams vispirms iesniegt projekta koncepciju
uz 2 lapām
• http://www.oakfnd.org/node/48
• Vienkārši atskaitīties   
95
OSI Think Tank (I)
•
•
•
•
http://www.opensocietyfoundations.org/grants
Piešķir grantus un mācību maksu cauru gadu
Darbojas visā pasaulē
Pašlaik Austrumeiropai ir pieejama:
– Garīgās veselības iniciatīva (Mental Health Innitiative),
kas piešķir grantus projektiem, kuri veicina nacionālās
veselības, sociālās labklājības, izglītības un
nodarbinātības politiku uzlabošanu
– Romu (čigānu) integrācijai
96
OSI Think Tank (II)
• Interešu sfēras:
– Jaunatne un izglītība
– Pārvalde un atbildība
– Veselība
– Mēdiji un informācija
– Tiesības un taisnīgums
• Vispirms jāiesniedz projekta koncepcija
97
The National Endowment for
Democracy (I)
• http://www.ned.org/
• Nacionālais veidojums demokrātijai ir privāta
bezpeļņas organizācija, kas veltījusi sevi
demokrātisko institūciju izaugsmei un
stiprināšanai visā pasaulē. Katru gadu ar ASV
Kongresa finansējumu NED atbalsta vairāk kā
1’000 NVO projektus vairāk kā 90 valstīs.
• Atbalsta projektus praktiski visā bijušajā PSRS
un Austrumeiropā
98
The National Endowment for
Democracy (II)
• Atbalsta tikai NVO. Pieteikums jāiesniedz vietējai NVO!!!
• Jomas:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība, likuma vara
Informācijas brīvības un mēdiju neatkarības atbalsts
Demokrātisko ideju un vērtību stiprināšana
Atskaitīšanās un caurspīdīguma veicināšana
Pilsoniskās sabiedrības organizāciju stiprināšana
Demokrātisko politisko procesu un institūciju stiprināšana
Pilsoniskās izglītības veicināšana
Atbalsts demokrātiskai konfliktu risināšanai
Biedrošanās brīvības veicināšana
Atbalsts tirgus ekonomikai
99
The National Endowment for
Democracy (III)
•
•
•
•
Pieteikumus pieņem 4 reizes gadā
Izskata 2-3 mēnešu laikā
Pieteikšanās elektroniski
Nedaudz dokumentu
100
Noslēgumam
1. Jābūt būtiskam mērķim
2. Jābūt labai projekta idejai
3. Jāsaplāno pareizās lietas, kas jādara, lai
sasniegtu mērķi
4. Jāmeklē iespējamais finansējums
5. Jāsaplāno, kā pareizi izdarīt pareizās lietas,
ievērojot «naudas maisa» noteikumus
6. Jāatrod labs projekta vadītājs 
101
Neesiet skopi!
Dalieties ar idejām, kuras paši
nespējat realizēt 
102
Download
Related flashcards

Neonatology

54 cards

Pediatrics

86 cards

Breastfeeding

11 cards

Create Flashcards