File

advertisement
1
SIGURIA DHE MBROJTJA
NË SISTEMET
KOMPJUTERIKE
2
“Uncertainty is the only certainty there is,
and knowing how to live with insecurity is
the only security.”
—John Allen Paulos
3
Listë kontrolli mbi elementët e sigurisë dhe
mbrojtjes së komjuterit dhe informacionit
1.
Siguria e kompjuterit



2.
Siguria fizike
Kriptimi
TPM
Siguria e sistemit të operimit






Përdoruesit lokalë dhe grupet
User Account Control (UAC)
Përditësimi i Windows
Kriptimi
Atributet e file-ve
Siguria e BIOS
4
Listë kontrolli mbi elementët e sigurisë dhe
mbrojtjes së komjuterit dhe informacionit
Konfigurimi i Firewall
4. Programet anti-virus, anti-malware, anti-spyware
5. Sigurimi i të dhënave kritike (back up/restore)
6. Siguria në rrjetat wireless
3.
7.
…etj
5
Siguria e kompjuterave
• Siguria fizike
• Ruajta në ambjente të kyçura
• Autentikim lokal
• Jo “auto login”
• Përdorimi i username dhe password të komplikuar
• Skanuesit biometrikë
• Kriptimi i drive-ave
• TPM (Trusted Platform Module)
6
Siguria e sistemit të shfrytëzimit
1.
2.
3.
4.
5.
Përdoruesit lokalë dhe grupet
User Account Control (UAC)
Kriptimi
Atributet e file-ve
Siguria e BIOS
7
Siguria e sistemit të shfrytëzimit
1. Përdoruesit lokalë dhe grupet
• Përdoruesit
 Administrator: ka akses
të plotë mbi githçka që
ndodhet në kompjuter
 Guest: ka akses të
limituar në kompjuter
 User: mund të realizojë
vetëm ato ndryshime që
nuk prekin përdoruesit e
tjerë apo sigurinë e
sistemit
• Grupet
 Psh, Poëer Users
8
Siguria e sistemit të shfrytëzimit
2. User Account Control (UAC)
• Edhe pse mund të jeni loguar si Administrator, ju ekzekutoni
me të drejtat e një përdoruesi standart
 Windows kërkon vëmendjen e përdoruesit për realizimin e detyrave që
kërkojnë të drejta administrative
 Psh.:
• Konfigurimin e Firewall
• Instalimin e aplikacioneve
• Ndryshimin e informacionit
të përdouesve …etj
9
Siguria e sistemit të shfrytëzimit
2. Përditësimi i sistemit të operimit
Shumë hack-era shfrytëzojnë pikat e dobëta të njohura
për të kompromentuar një sistem
Për këtë sistemi duhet përditësuar sistemi me patch-et
dhe service pack-et më të fundit
10
Siguria e sistemit të shfrytëzimit
3. Kriptimi
• Windows është i pajisur me disa mjete për kriptimin e të
dhënave
• EFS (Encrypting File System) e disponueshme në file
sistem-in NTFS
• Për të realizuar kriptimin:
Right click>Properties>Advanced
11
Siguria e sitemit të shfrytëzimit
• BitLocker
 Kripton një drive të tërë
 Ruan celësin e kriptimit në chip-in TPM (Trusted Platforme Module)
 Aksesohet në Control Panel>System and security
12
Siguria e sitemit të shfrytëzimit
4. Atributet e file-ve
• File-t mund të kenë atribute të ndryshëm:
 Read-only
 Hidden
 Archive
 System
13
Siguria e sistemit të shfrytëzimit
5. Siguria në BIOS
• User password: fjalëkalimi që duhet të ketë përdoruesi
për të ngarkuar sistemin e operimit
• Supervisor password: fjalëkalimi që duhet të ketë
përdoruesi për t’u loguar dhe për të bërë ndryshime në
bios
• Detektimi i ndërhyrjeve
 Detekton nëse kasa është hapur
14
Siguria e sitemit të shfrytëzimit
15
Firewall-i dhe lidhjet e sigurta
Konfigurimi i Windows Firewall
16
Numrat e portave
• Portat TCP dhe UDP mund të jenë çdo numër
ndërmjet 0 dhe 65535
• Shumica e serverave përdorin numra të përherëshëm
të portave (por kjo nuk ndodh gjithmonë)
• Psh. Protokolli HTTP përdor portën 80
• Portat përdoren për komunikim dhe jo për siguri
• Numrat e portave të shëmbimeve duhet të jenë të
njohura
• Numrat e portave TCP nuk janë të njëjtë me numrat e
portave UDP
• Migjithëse në disa raste përputhen
17
Një lidhje në rrjet
• Kompjuteri përdor portën 1331 për të komunikuar me
serverin
• Nëse kompjuteri komunikon me portën 53 të serverit merr
shërbimin e DNS
• Nëse kompjuteri komunikon me portën 80 të serverit merr
shërbimin e WEB
• Nëse kompjuteri komunikon me portën 443 të serverit merr
shërbimin e një WEB Serveri që përdor komunikim të sigurtë (SSL)
18
Funksionimi i Firewall
19
Funksionimi i Firewall
• Bllokon portat që nuk nevojiten aktualisht
• Bllokon trafikun inbound/outbound (përveç trafikut të
specifikuar në rregulla)
• Bën ndarjen e rrjetit publik (internetit) nga ai privat
• Mbron kompjuterat nga ndërhyrjet dhe sulmet
• Një Firewall mund të realizohet si:
• Hardware
• Fabrikuesit kryesorë janë Cisco, Juniper…etj
• Software
• Janë të përfshirë në sistemin e operimit ose mund të ofrohen nga një palë e tretë
20
Firewall-et software
• Ndryshe quhen edhe Firewall “personal”
• Janë të përfshira në shumë sisteme operimi
• Gjithashtu mund të ofrohen nga një palë e tretë
• Ndalon aksesin e paautorizuar nga rrjeti
• “stateful” Firewall
• Bllokon trafikun e aplikacioneve
• Windows Firewall
• Filtron trafikun sipas numrit të portës dhe aplikacioneve
• Mund të realizojë me sukses detyrat si:
•
•
•
•
Bllokim i programeve që të mos aksesojnë internetin
Krijmi i një whitelist për të kontrolluar aksesin në rrjet
Lejimi i trafikut vetëm në disa posta dhe adresa IP specifike
…etj
21
Konfigurimi i Windows Firewall
• Control Panel\System
and Security\
Windows Firewall
• Windows njofton
nëse një program
bllokohet nga Firewall
• Për të lejuar një
program për të
punuar përmes
Firewall klikojmë mbi
“Allow a program or
feature through
Windows Firewall”
22
Konfigurimi i Windows Firewall
• Për të bërë ndryshime
klikoni butonin “Change
Settings”
• Klikoni programin dhe
rrjetin të cilin do ta lejoni ta
aksesojë
• Nëse programi nuk
ndodhet në listë klikoni
“Allow an other program…”
23
Change notification settings
• Shërben për të konfiguruar
mënyrën se si Firewall
ndërvepron me përdoruesin
• Aktivizimi/Ç’aktivizimi i Firewall
• Bllokimi i të gjitha lidhjeve
hyrëse
• Njoftim kur Windows Firewall
bllokon një program të ri
• Kjo automatikisht i jep
përdoruesit mundësinë të
shtojë rregulla në Firewall për
lejuar programin të komunikojë
• Përdoruesit nuk kanë nevojë të
konfigurojnë Firewall-in në
mënyrë manuale
24
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Control Panel\System and Security\Windows
Firewall\Advanced Settings ose Start>wf.msc
• Dritarja që shfaqet jep një pamje të përgjithshme të
konfigurimit të Firewall si dhe linqe për të mësuar dhe
konfiguruar WFAS
• WFAS konfiguron Firewall-in duke duke grupuar rregullat në
tre profile
• Domain profile:
• Private profile
• Public profile
• Për të ndyshuar konfigurimet për profilet klikojmë linkun
Windows Firewall Properties
• Përdorim tab-et Domain profile, Private profile dhe Public profile për të
realizuar konfigurimet (megjithëse konfiugurimet e parazgjedhura
mund të jenë të përshtatshme)
25
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
26
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Paneli në të majtë ka katër kategori:
• Inbound Rules : Paraqet një listë për rregullave
të përcaktuar për lidhjet inbound
• Outbound Rules : Paraqet një listë për
rregullave të përcaktuar për lidhjet outbound
• Connection Security Rules : këtu mund të
krijohen dhe menaxhohen rregullat e autentikimit
• Monitoring: shfaq konfigurimet e aktivizuara të
Firewall-it. Përbëhet nga :
• Firewall: shfaq rregullat inbound dhe outbound të
aktivizuara të Firewall
• Connection security rules: shfaq rregullat e
aktivizuara të autentikimit
27
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Krjimi i një rregulli:
• Për të krijuar një rregull zgjidhni Inbound Rules ose Outbound rules
në panelin e majte dhe pastaj klikoni New Rule në panelin Actions
• Windows Firewall ofron 4 tipe rregullash
• Program: Bllokon ose lejon nje program
• Port : Bllokon ose lejon një portë
• Predefined : Perdor nje regull Firewall te paracaktuar te perfshire ne
Windows
• Custom: Specifikon një kombinim programi, porte, dhe adrese IP per te
lejuar ose bllokuar
28
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Shembull 1:Bllokimi i një programi
29
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Përcaktojmë tipin e rregullit të Firewall (program):
30
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Vendosim path-in për tek file-i i ekzekutueshëm:
31
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Caktojmë veprimin që do ndërmarrë Firewall (lejim apo
bllokim):
32
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Caktojmë profilet e rrjetit në të cilat do të aplikohet rregulli
33
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Vendosim një emër për rregullin dhe klikojmë Finish
34
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Pas aktivizimit të rregullit: Internet Explorer nuk akseson
internetin
35
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Shembull 2: Bllokimi i mesazheve ICMP (ping)
• Klikoni New Rule dhe zgjidhni Custom
36
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Specifikojmë që ky rregull do të aplikohet për çdo program
37
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Specifikojmë portën dhe protokollin (ICMP):
38
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Specifikojmë adresat IP për të cilat aplikohet ky rregull
39
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Zgjedhim veprimin e regullit (Bllokim i mesazheve ICMP)
40
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Caktojmë profilet e rrjetit në të cilat do të aplikohet rregulli
41
Windows Firewall with Advanced Security
(WFAS)
• Një emër për rregullin dhe klikojmë Finish:
42
Konfigurimi i Windows Firewall me
Command Line
• Netsh (Network Shell) është një software command line
që ju lejon të shfaqni apo të ndryshoni konfigurimin e rretit
të një kompjuteri
• Për të ekzekutuar bllokimin e Internet Explorer në
Command Prompt, në direktorinë System32 jepni
komandën:
C:\Windows\System32>netsh advFirewall Firewall add rule
name=“Block Explorer” dir=out program=“C:\Program Files
(x86)\Internet Explorer\iexplore.exe“ action=block
43
Konfigurimi i Windows Firewall me
Command Line
• Për të ekzekutuar lejimin e Internet Explorer në Command
Prompt, në direktorinë System32 jepni komandën
C:\Windows\System32>netsh advfirewall firewall add rule
name=“Block Explorer” dir=out program=“C:\Program Files
(x86)\Internet Explorer\iexplore.exe“ action=alloë
44
SIGURIA E SKEDARËVE DHE
KRIPTIMI
BitLocker
45
BitLocker
• BitLocker është një mënyrë për të kriptuar të dhënat në
•
•
•
•
•
drive dhe për të kërkuar autentikim për të aksesuar
informacionin
BitLocker siguron mbrojtje për hard drive, external drive
dhe për removable drive në rastet kur ato vidhen apo
humbasin
Bitlocker kripton të dhënat në mënyrë të tillë që askush
nuk mund të aksesojë të dhënat pa patur fjalëkalimin
Pas kriptimit mund të punoni me të dhënat ashtu si më
parë, pa humbje të dukshme të performancës
Për të realizuar kriptimin e fileve/skedarëve duhet të
përdorni NTFS (New File System technology)
Konvertimi i file-system në NTFS nga command prompt:
convertd: /fs:ntfs
46
BitLocker
• BitLocker është në dy lloje në Windows 7
• BitLocker
• BitLocker to Go
• Kur aktivizoni BitLocker në një hard drive apo removable
drive, BitLocker përdor këto metoda për të zbuluar drivein:
• Fjalëkalim: Mund të përdorni një fjalëkalim për të zbuluar drive-in e
kriptuar dhe në Group Policy mund të konfigurohet gjatësia
minimale e fjalëkalimit
• Smart Card:
• BitLocker to Go është krijuar për të kriptuar të dhënat në
mediat portabël
47
Kriptimi i një drive-i
• Start| Control Panel\System and Security\BitLocker Drive
Encryption
48
Kriptimi i një drive-i
• Klikoni Turn On
BitLocker pranë
drive-it të cilin
doni të kriptoni
dhe vendosni
një fjalëkalim
49
Kriptimi i një drive-i
• Opsionet për të ruajtur apo për të printuar recovery key
(nevojitet kur harroni pasëordin)
• Në USB flash drive
• Në një file
• Mund të printohet
50
Kriptimi i një drive-i
• Konfirmoni vendimin duke klikuar Start Encrypting
51
Kriptimi i një drive-i
• Pasi proçesi të ketë përfunduar drive-i nuk mund të
aksesohet pa patur fjalëkalimin
52
SIGURIMI PERIODIK I TË
DHËNAVE KRITIKE
Back up/Restore
53
Sigurimi i të dhënave kritike
• Duhet të realizoni rregullisht backup të të dhënave në
kompjuterin tuaj në mënyrë që të mos humbisni të dhëna të
rëndësishme në rastet kur një problem shfaqet në kompjuter
• Sistemi Windows ka mjete të posaçme për të realizuar
backup dhe rikthim e të dhënave (restore)
• backup ka disa avantazhe krahasuar me kopjimin e
thjeshtë të të dhënave në një disk të jashtëm:
• të dhënat kompresohen gjatë kopjimit kështu që backup zë më
pak hapsirë në memorje.
• backup mund të ndajë një file të madh në dy apo më shumë disqe,
gjë të cilën nuk mund të bëni me komandën Copy.
• në kushte emergjente kur disa të dhëna të rëndësishme humbasin
apo ndryshohen, backup ofron mjete për rikthimin e të dhënave
54
Proçedura e back up
• Start| Control Panel\System and Security\Backup and
Restore
55
Proçedura e back up
• nëse nuk keni realizuar një backup më përpara klikoni Set up
backup.Nëse keni realizuar një backup më përpara klikoni
Back up now
56
Proçedura e back up
• Në dritaren Set up back up zgjedhni vendin ku duam të ruajmë
backup. Mediumi në të cilin realizojmë backup është zakonisht
një hardisk i jashtëm, hardisk në rrjet, USB, CD apo DVD
57
Proçedura e back up
• Zgjedhni të dhënat për backup
• Let Windows choose realizon backup të të dhënave të ruajtura në
librari, në desktop dhe në folderat “default” të Windows
• Let me Choose realizon backup të dosjeve /direktorive që ju zgjidhni
58
Proçedura e back up
• Selektoni të
dhënat për
backup
59
Proçedura e back up
• Konfirmoni
konfigurimet e
backup-it
• Klikoni mbi
Save settings
and run
backup
• dritarja Backup
and Restore
tregon progresin
e zhvillimit të
backup
•
60
Proçedura e back up
61
Rikthimi i të dhënave nga backup (Restore)
• Në dritaren Backup and Restore klikoni Restore my files
62
Restore
• Klikoni Broëse for files ose Broëse for folders në varësi nëse
doni të riktheni file apo folder
63
Restore
• Zgjidhni nëse doni t’i
riktheni të dhënat në
vendin e tyre origjinal
apo në ndonjë vend
tjetër
64
Restore
• Klikoni Restore : Të dhënat do të rikthehen në vendin e
specfikuar.
65
SIGURIA NE RRJETAT
WIRELESS
66
Siguria në WLAN
• Pozicionimi i access point për maximumin e sigurisë
• Porthuaj të gjitha problemet me sigurinë në WLAN vijnë si pasojë
esinjalit që del jashtë ambjentit të punës apo shtëpisë
• Nëse mund të minimizoni këtë “rrjedhje sinjali” shtoni sigurinë e
WLAN
• Poziciononi access point në vendodhje qëndrore dhe larg dritareve
• Kriprtimi në rrjetat wireless
• Vetëm përforuesit që kanë password mund të transmetojnë dhe të
marrin informacion
• Dy standarte në sigurinë e rrjetave wireless:
• WEP
• WPA
67
Wired Equivalent Privacy
• WEP (Wired Equivalent Privacy)
• nivele të ndryshme të sigurie
• Çelësa kriptimi 40 bit
• Çelësa kriptimi 104 bit
• Që në vitin 2001 u identifikuan pika të dobëta të WEP
• Siguria e WEP mund të thyhet brenda pak minutash
• Nuk këshillohet përdorimi i WEP
68
Wi-fi Protected Access
• WPA (Wi-fi Protected Access)
• WPA
• WPA2
• WPA-Enterprise
• WPA u krijua si një mënyrë për të zëvendësuar WEP me
•
•
•
•
pjisjet harware ekzistuese
Pëdor pjesë më të madhe të specifikimeve të standartit të
sigurisë së 802.11i
WPA përdor protokollin TKIP (Temporal Key Integrity
Protocol)
Probleme u identifikuan edhe në TKIP, në vitin 2004 krijua
AES (Advanced Encryption Standart)
është standarti më solid; deri tani nuk është zbuluar
ndonjë pikë e dobët e AES
69
Wi-fi Protected Access
• WPA përdor pre-shared key
• 8 deri në 63 karaktere ASCII
• Këshillohet përdorimi i WPA2 dhe nëse jeni në një mjedis
të madh duhet të përdorni WPA-Enterprise
• Përdor severa të posaçëm për të menaxhuar autentikimin në rrjet
70
Teknika për përmirësimin e sigurisë në rrjetat
wireless
• Ndryshoni SSID që të mos jetë kaq e dukshme
• Ç’aktivizimi i SSID broadcast
• Service Set Identifier (SSID) është emri i rrjetit wireless
• është një mënyrë për të rritur sigurinë në rrjetin wireless
• Windows ruan SSID të një rrjeti nëse është lidhur të paktën një
herë në të
• Pasi të gjithë kompjuterat janë lidhur të paktën një herë në WLAN
nuk keni më nevojë të shpërndani SSID)
• Gjithsesi, SSID i fshehur mund të gjendet me një analizë pak më të
detajuar me anë të softwareve open source
• Ndryshoni emrin e SSID
• Psai të keni ndaluar shpërndarjen e SSID duhet të ndryshoni emrin
tij nga emri që i vendos fabrikuesi (psh, LINKSYS, NETGEAR…etj)
71
Teknika për përmirësimin e sigurisë në rrjetat
wireless
• Filtrimi i adresave MAC
• MAC është adresa hardware e një karte rrjeti
• Konfigurimi i një ëhite list
• Lista e adresave mac që lejoihen të lidhen në access point
• Nuk është një metodë sigurie
• MAC adresat nuk kriptohen (Nuk kriptohet header-i i paketave wireless)
• Një përdores hacker mund të përgjojë paketat e rrjetit duke kapur edhe
adresat MAC të konfiguruara në ëhite-list
• Në një stad të dytë mund të përdorë software të posaçëm për të
dërguar/marrë paketa me adresë MAC të rremë
72
Teknika për përmirësimin e sigurisë në
rrjetat wireless
• Filtrim me adresa IP
• Konfigurimi manual i adresave IP në një diapazon të caktuar
• Në një rrjet të pakriptuar mund të detektohen lehetë
• Nëse kriptimi thyhet, adresat IP kapen shumë lehtë
• Nga sa u tha më sipër:
• “Një rrjet i sigurtë wireless realizohet vetëm nëpërmjet
kriptimit”
73
KONTROLLI I
SHËRBIMEVE
Ç’aktivizimi i shërbimeve të
panevojshme
74
Kontrollimi i shërbimeve
• Windows 7 ka një listë të gjatë të programeve të quajtur
shërbime (services) të cilat operojnë “në sfond” dhe
realizojnë detyra themelore për llogari të tyre ose në
mbështetje të progrmeve të tjera apo të sistemit të operimit
• Shërbimet janë routina (në background) që i lejojnë
sistemit të realizojnë detyra si logimi në rrjet, menaxhimi i
disqeve, mbledhja e të dhënave të performancës…etj
• Windows 7 ka më shumë se 150 shërbime të instaluara
• Megjithëse shërbimet ekzekutohen në background mund të
ju duhet të ndaloni (stop), të ndaloni përkohësisht (pause),
dhe startoni (start) një shërbim
75
Kontrollimi i shërbimeve
• Kontrollimi i shërbimeve bëhet në dritaren Services e cila
aksesohet në tre mënyrat e mëposhtme
• Start| services.msc
• Control Panel\System and Security\Administrative Tools\Services
• Start| right-click në Computer| Manage dhe selektoni services në
kategorinë Services and Application
• Ditarja Services afishon listën e të gjithë shërbimeve të
instaluara dhe për çdo shërbim të isntaluar tregon:
• Status: gjendja e shërbimit (Started/Paused ose bosh për një
shërbim të ndaluar)
• Startup Type: Mënyra e startimit të shërbimit (Automatic/ Manual)
• Log On As: Account-i që për dor shërbimi për t’u loguar
76
Kontrollimi i shërbimve
77
Kontrollimi i shërbimeve
• Për të ndryshuar statusin e një shërbimi:
• Klikoni Start për të startuar një shërbim
• Stop për të ndaluar një shërbim
• Pause për të ndaluar një shërbim përkohësisht
• Resume për të ristartuar një shërbim të ndaluar përkohësisht
• Për të ndryshuar mënyrën e startimit të shërbimit pas boot-
imit të Windows:
• Double-click mbi shërbimin
• Në dritaren që shfaqet zgjidhni një nga opsionet
• Automatic- shërbimi startohet automatikisht gjatë bootim-it të Windows 7
• Automatic (delayed Start)- si në rastin e parë me ndryshimin që shërbimi
startohet pas log-imit
• Manual- Shërbimi duhet të startohet manualisht
• Disabled- Shërbimi është ç’aktivizuar; nuk mund të startohet
78
Mënyra e startimit të shërbimit
79
Kontrollimi i shërbimeve me anë të
Command Prompt
• Për ato përdorues që manipulojnë shpesh me shërbimet,
përdorimi i driatres Services në Control panel mund të
konsumojë më shumë
• Në këto raste një metodë më e mirë është përdorimi i
metodave command-line në cmd.exe
• Komandate që përdoren janë:
• NET STOP <emri i shërbimit> ndalon një shërbim
• NET START <emri i shërbimit> Starton një shërbim
• NET PAUSE <emri i shërbimit> ndalon përkohësisht një shërbim
• NET CONTINUE <emri i shërbimit> starton një shërbim të ndaluar
përkohësisht
80
Kontrollimi i shërbimeve me anë të
Command Prompt
• Shembull:
net start Telephony
net stop “Disk Defragmenter”
net pause “World Wide Web Publishing Service”
net continue “Windows Time”
• Në raste kur emri is shërbimit përmban hapsira, emri
vendoset në thonjëza, psh. “Disk Defragmenter”
81
Ç’aktivizimi i shërbimeve për performancë
më të mirë
• Meqë shërbimet janë software që ekzekutohen në
memorje, secli prej tyre merr një pjesë të burimeve të
sistemit
• Secili shërbim në vehte ndikon shumë pak në
performancë, por ngarkimi i shumë shërbimeve të
panevojshme e degradon ndjeshëm performancë
• Për këtë arsye Windows shumë shërbime nuk i aktivizon
automatkisht në startup. Por këto shërbime aktivizohen
vetëm kur nevojiten
• Mund të përmirësoni performancën e sistemit duke
• Ndaluar Windows të startojë automatikisht disa shërbime gjatë
boot-imit (startim manual)
• Ndaluar Windows-in të startojë shërbime që nuk nevojiten (Disable)
82
Ç’aktivizimi i shërbimeve për performancë
më të mirë
• Proçedura
• Start| services.msc
• Double-click në shërbimin që doni të ç’ativizoni
• Në dritaren që shfaqet , në tab-in General, në kategorinë Start-up
type zgjidhni Disabled
• Klikoni OK
83
PROGRAMET E
KOMUNIKIMIT ELEKTRONIK
Konfigurimi i Outlook
Konfigurim manual ose automatik
• Konfigurim Manual
Konfigurimi i E-mail
Konfigurimi i një account-iHotmail
Outgoing Server/ Advanced
Testimi i lidhjes
Finish/ Add another account
Konfigurimi i një account-i GMAIL
• Ndryshimi i vetëm
është në numrat
e portave dhe
kriptimin e lidhjes
(SSL)
91
Pyetje?
Download
Related flashcards
Create Flashcards