î¬õ... - Daily Thanthi

advertisement
20
Fùˆî‰F
ªê¡¬ù 27&8&2014
ñíñè¡ «î¬õ...
äò˜, õìñ£œ, 29/5.5, B.com
MBA, àˆFó£ì‹, ýKî‹,
è£ñ£†C Ü‹ñ¡ Ü‚óý
Þ‰¶ SC ÝFFó£Mì˜ 24/164 ¬ñò‹ F.ïè˜ 044-42605554
MBBS MD(OG) 𮂰‹ CõŠ¹
ªð‡µ‚° ì£‚ì˜ ñíñè¡
«î¬õ. ªê™: 94426 & 17497
SC - AD, 33, B.A, ÌùÌê‹,
I¶ù‹, ñÁñí‹, ð†ìî£K
ï™ô «õ¬ôJ™ àœ÷ °ö‰¬î
J™ô£î ñíñè¡ «î¬õ.
ªðƒèÙ˜ ñ†´‹. 9844759503
°ô£ô˜ ªî½ƒ° ªê†®ò£˜
Divorcee 31/165Cm BE ,MBA
Analyst. ð®ˆî -ðE¹K»‹
ñíñè¡ «î¬õ Caste No
bar Ct: 9940196089.
WWW.ADILIFE.COM
26,
B.Sc, Pvt, 15,000/-. AD Marriage
Centre, T.Ngr., Ch-17. Ph:
044-24347949, 08122289871
õò¶ 24, ê£Lò ªê†®ò£˜,
M.Sc., Nursing, ó£°, «è¶
àœ÷
ñíñèÀ‚°
Ü
Þ¬íò£ù
𮊹. «õ¬ôJ™
àœ÷
ÝFFó£Mì˜,õò¶&32 10th ó£°,
«è¶
àœ÷
ªê¡¬ù ñ†´‹. ñÁñí‹ ªê†®ò£˜ Þù ñíñè¡
«õ¡ì£‹
Contact:- Cell: ǔ›.
ªî£ì˜¹‚°:
9940457534
9790223488
Þ‰¶ SC-AD, 39/ 5.5”, +2
Ìó†ì£F eù ó£C Þ«î Þù
ñíñè¡ «î¬õ. ªê¡¬ù&
61. Ct: 9884873496
ôî£ 31 õò¶ ªê†®ò£˜
ªð‡µ‚°
ñíñè¡
ǔ›. (Any Chettiar) : Bheema
Matrimony : 9087552333
Þ‰¶ ð¬øò˜ õò¶ 25,
158cm, MA., B.Ed., M.Phil
F¼„ªê‰É˜ ð®ˆî Pvt
/Govt. ðEJ™
àœ÷
ñíñè¡ «î¬õ.
ªê™: 81243 88041.
Ìü£ 25 õò¶ ªê†®ò£˜
ªð‡µ‚°
ñíñè¡
ǔ›.(Any Chettiar) : Bheema
Matrimony : 9087552333
è˜ï£ìè, ADH, B.E.(C.S),
26, 5’.2”, 裘ˆF¬è, Kûð‹
ªð‡µ‚°, ªð£¼ˆîñ£ù
ñíñè¡ «î¬õ. mail.
BHP to [email protected]
com, Cell: 07760017406.
AD.27, M.A. BEd, îI›, îQ
ò£˜ ðœO î°‰î ñíñè¡
«î¬õ. [email protected]
com 8012720242.
SC-AD, 26/163, M.Sc., B.Ed
ñíñèÀ‚° ªî£NŸè™M,
º¶è¬ô 𮊹 º®ˆ¶
ðEJ½œ÷ õó¡ «î¬õ.
9442409272, 9442519272.
[email protected]
22, BA, Hóðô
ªî£N™
ÜFðK¡ å«ó ñèÀ‚°
ñíñè¡ «î¬õ PAMMS,
Ch-24. Cell No. 98844 03325
3. 4. 79, 4.20 pm, F¼õ£¶¬ó,
I¶ù‹ MBA, ICF Trining,
ñÁñí‹ ê‹ñî‹ Contact :
97905 63162 , 95512 39454
ÝFFó£Mì˜-CNB, 26/160,
CõŠðö°,MBBS, Dr.,Rep.Hosp
Chennai,Decent Pay, õêFò£ù
°´‹ð‹. CT: 044 - 43483328.
SC, AD, 34, M.Sc.B.Ed., M.Phil
Üó² ðE 45,000 VPM
Üó²ðEJ½œ÷ ñíñè¡
ǔ›. Ct: 9094203393
SC, AD, July 80 MBA, Kûð‹
/ I¼èYKì‹ ï™ô ð®ˆî
ðEJ½œ÷
ñíñè¡
«î¬õ. ªî£ì˜¹ ªè£œ÷:9445342387.
ÝFFó£Mì˜, ï™ôð‡¹ 23
/5.5, B.Tech, working in TCS
25000/-pm î°‰î ñíñè¡
«î¬õ. Chennai 9043728706 ñÁñí‹,
ÝFFó£Mì˜,
ï™ô Üö°, 31 / 5.4 Ft, BE
working in [email protected] 35,000/- pm
Chennai. Ct: 97108 40909.
Hindu Telugu Maadiga (SC)
Girl 32, M.Sc.Nursing Seeks
Bride groom from Chennai
Tiruvallur, Kanchipuram and
Vellore Dt. 9952725356
26, Çiô˜ «û£Ï‹ ªê£‰îñ£è
¬õˆF¼‚°‹ ªî£NôFðK¡
õêFò£ù Mî¬õ ªð‡E
Ÿ° õó¡ «î¬õ. õò¶, õêF
𮊹 î¬ìJ™¬ô. ðí àîM
ªêŒòŠð´‹. Ct: 81480 63303 /
Þ‰¶,
ܼ‰îFò˜
33
90424 31384 / 81480 64056
B.A.,B.Ed., Üó²
áNò˜
16000 pm 35 õò¶‚°œ 29, 10th, «ñê‹, ðóE, ü£F
®AK
º®ˆî
ñíñè¡ ñî‹ î¬ìJ™¬ô. ð®ˆî
ǔ› Cell: 9442563947
ñíñè¡ «î¬õ. ªê™:
90470 33614
97909 00515
Üöè£ù õêFò£ù Þ÷‹
ªðŸ«ø£¬ó
Þö‰î
35
Mî¬õèœ, Mõ£èóˆî£ù
õò¶¬ìò õ¡Qò˜, Hó£I¡
ªð‡èÀ‚° ñíñè¡èœ
ñíñè¡ «î¬õ. ªê¡¬ù.
ǔ›. Deepam 8608628444
ªê™ : 86089 91771
õêFò£ù F¼ñíñ£è£î
23 õòFL¼‰¶ 55 õò¶
ªð‡èÀ‚° ñíñè¡èœ
õ¬ó
àœ÷
Hó£ñí
ǔ›. Deepam Matrimony
ªð‡èÀ‚° àìù®ò£è
Contact: 86086 29444.
ñí‹ º®‚è ñíñè¡èœ
ǔ›. :8680053777
Þ‰¶, Ìó†ì£F, eù‹, 25/
5.1/BCA, MBA/15000 ð®ˆî
äò˜ Ü…êL 35 õò¶ ªð‡ ñíñèÀ‚°, Deg. ð®ˆî
µ‚° ñíñè¡ «î¬õ. «õ¬ôJ½œ÷
ñíñè¡
(Any Brahmin) Ct: Bheema «î¬õ. ü£F î¬ìJ™¬ô.
Matrimony:8680053777
Ct: 9176230656/ 9381997668
äò˜
è£òˆK
36 õò¶
ªð‡µ‚°
ñíñè¡
ǔ›.(Any Brahmin) : Bheema
Matrimony : 9087550333
Þ‰¶ ï£ì£˜, 40 ºî™ ñí‹,
M.Phil.,
MK¾¬óò£÷˜,
5’2” CõŠ¹ ï™ô «î£Ÿø‹
ñíñè¡ «î¬õ. ü£F
î¬ìJ™¬ô.
Email ID:
[email protected]
ºî™ñí‹/ ñÁñí‹ ªêŒò
ªð£¼ˆîñ£ù
õó¡èœ
i†®Ÿ«è ÜŠðð´‹. Ct:
9841941759
õò¶ 21 ªî£N™ ÜFðK¡
õêFò£ù ò Þö‰î
Mî¬õŠªð‡µ‚° ñí
ñè¡ «î¬õ. ü£F, õêF
Hó£I¡ äò˜ 30/160 12th î¬ìJ™¬ô ðí àîM
Not Working î² Ìó£ì‹ ªêŒòŠð´‹ Ct 9840238469
êì
ñ˜ûí
«è£ˆFó‹. 8015191017 / 9791064769 /
9840832328 / 9791035764 /
7708109644
044-43138889
Hó£I¡ äò˜ 26/154 B.Sc
Not Working ÜÂû‹ õ£¶ô õ25,ªê£‰îñ£è Í¡ÁF¼
«è£ˆFó‹.
9003135191, ñí ñ‡ìð‹ ¬õˆF¼Š
ðõK¡ ñèÀ‚° ñíñè¡
9003127660.
«î¬õ i†«ì£ìñ£ŠHœ¬÷
äòƒè£˜, ªî¡è¬ô, 30/5.3 ê‹ñî‹(õêF î¬ìJ™¬ô)
B.com/MBA, CˆF¬ó, õ£¶ :9677196485/ 044-43512834
ô£‹, www.mugurthammatri
mony.com, F.ïè˜ 42605554 õ27, ºîLò£˜ Üó² õƒA
J™ ðE¹K»‹ Mî¬õŠ
äò˜, õìñ£œ, 23/5.1, B.Sc, ªð‡µ‚° ñíñè¡ «î
àˆFó£ì‹,
ð£óˆõ£ü‹, ¬õ.ªî£N½‚° ðíàîM
www.mugurthammatrimony. ªêŒòŠð´‹. 𮊹î¬ìJ™
com, F.ïè˜. 044-24359667 ¬ô9677194983, 7299894987
®AK ð®ˆî Cõ‰î Gøºœ÷
ªð‡EŸ°
30&33
õòFŸ°à†ð†ì ®AK º®ˆî
ñíñè¡ «î¬õ. («è£¬õ,
ß«ó£´, ªê¡¬ù, F¼ŠÌ˜
õó¡ ñ†´‹). 91508&59762,
95856&67334, 97913&75917.
Mî¬õ, õò¶ 40 ï™ô Üö°
ªð‡ Òæ‹ê‚FÓ F¼ñí ñíñè¡ «î¬õ.
¬ñò‹,92/299,«ðŠð˜I™ «ó£´, Ü躬ìò ºîLò£˜ 16&12&1979
ªðó‹Ì˜, ªê&11. 9381069438 ô‚&M¼„Cè‹.
ó£C&¶ô£‹
B.Sc., DT.Ed., ªê£‰î i´,
ªêšõ£Œ«î£û‹
õ27,
¹¶„«êK&4. Cell: 9443842567.
ÜöAò ªð‡EŸ° ºî™/
ñÁñí õó¡ «î¬õ. ü£F êKî£27 õò¶ ºîLò£˜ ªð‡
î¬ìJ™¬ô. 9941053015
µ‚° ñíñè¡ «î¬õ.
(Any Mudaliyar) : Bheema
õ-26 ²Š¹ô†²I, SCºî™ñí‹
Matrimony : 9087588899
Govt.ï˜v
ê‹ð÷‹-16000/Ct:9941331456, 9941534629 «óè£ 33 õò¶ ºîLò£˜
õ28, êCèô£ MBC Mî¬õ ªð‡µ‚° ñíñè¡ «î¬õ.
Üó² ܽõô˜(Clerk) Sal 20000 (Any Mudaliyar) : Bheema
ü£F, ñî‹, õò¶ î¬ìJ™¬ô Matrimony : 9087588899
Ct: 9551736909, 9551736910
www.srisubhammatrimony.com Bangalore, ºîLò£˜ 24/
M.Tech Pvt
Engineering
HinduMudaliar,
age36, College(Bangalore) 31000pm
Doctor -Medical Officer, FairCute Girl- ‚° Bangalore
Chennai Corporation, Seeks Settledõó¡«î¬õ. “RAJA
Suitable bride groom Doctor RANI”
72,
KamarajRd,
or Engineer No divorsees & Bangalore-42 (0) 9986654313
widower caste no bar cell no:
9940639705 & 9884999705
´30 M.Sc., B.Ed., 20,000
¬ìõ˜v,
ÜFè
õêF
ü£Fî¬ì Þ™¬ô, [email protected]
Þ‰¶ ðœ÷˜,
Age: 27, gmail.com Ct : 9788658452
154cm,
Fair,
M.Pharm,
32,
BE, Salary:
º®ˆî ªð‡EŸ° B.E., «îõ˜
M.S. º®ˆî ï™ô ðEJ™ 50,000 õêFò£ù Üöè£ù
ñíñè¡
àœ÷ ñíñè¡ «î¬õ. ñíñèÀ‚°
«î¬õ. ü£F î¬ì Þ™¬ô
Ct: 9551519036
ªê™: 97905 76564
+2, 31 Üó²ðE, îQò£˜
ðE,
ð®ˆî
ñíñè¡ 30&55 õò¶œ÷ ªð‡µ
«î¬õ. ªê™: 96594 24251 ‚° ñíñè¡èœ «î¬õ.
ºî™
ñí‹ / ñÁ ñí‹
94431 79745
30 èÀ‚°œ
õó¡
õò¶ 35, M.Sc., B.Ed., Pvt 𣘈¶ îóŠð´‹. DEEPAM
School Principal, Rs.15,000/-pm Matrimonial. Ct: 8608553444
F¼ªï™«õL ñŸÁ‹ Üî¡
30èO™ 18&50 õò¶œ÷
²ŸÁŠð°FJ™ àœ÷õ˜èœ
õêFò£ù
ªð‡èÀ‚°
ܵ辋. Ct: 9094 773 774
i†«ì£´
ñ£ŠHœ¬÷ò£è
Þ‰¶ ðœ÷˜, SC, («î«õ‰Fó «õ‡´ñ£-? ºî™ / ñÁñí‹
°ô‹), õò¶ 34, B.A., 45 Kgs. Deepam Matri 8608853444
å™Lò£ù, Üöè£ù ªð‡
ºî™ñíñ£?
ñÁñíñ£?
EŸ°, 33ºî™ 36 õò¶‚°œ
ܬùˆ¶ õò¶ / ü£F àœ÷
å™Lò£ù ñ£Gø‹ àœ÷
ªð‡èÀ‚° ñíñè¡èœ
ñíñè¡
ǔ›.
ü£F
«î¬õ. 30 èO™ õó¡
î¬ìJ™¬ô. «ð£†«ì£¾ì¡
𣘈¶ îóŠð´‹. DEEPAM
M‡íŠH‚辋. E-mail :
Matrimony. Ct: 86086 53444.
[email protected]
ñÁñí‹, 29, B.E(EEE), CTC
60,000/-p.m, 裘, ðƒè÷£,
Üöè£ù ªð‡.
î°‰î
õó¡ «î¬õ Ct: 9791109497
W˜ˆF 27 õò¶ ßöõ£
ªð‡µ‚°
ñíñè¡ M.Com, 23, Üó² «õ¬ô,
ǔ›.
Contact: Bheema ªê¡¬ù, õêFò£ù Mî¬õ
Matrimony : 9087374222
ªð‡. Cell: 9841153177
(Time:10Am to 11Am)
ÜÂü£ 26 õò¶ ßöõ£
ªð‡µ‚°
ñíñè¡ ï£»´,
26, B.Sc, B.Ed.,
ǔ›.
Contact: Bheema ¯„ê˜ (ªê¡¬ù ñ†´‹).
Matrimony :9087599222
ävõ˜ò£, 2, Thiruvallurvar
St.,Madiyalagan Ngr, Saligr
amam, Ch-93 Ct:9962899461
Þ‰¶
SC 33 â‹.C.ã.,
辇ì˜
õ26,
ðóE,
â‹.H™.,
Pvt. è™ÖK
«è£¬õ õêF, ð®ˆî, ÜöAò
ÝCK¬ò
Gó‰îó ðE.
ªð‡EŸ° õó¡ «î¬õ.
õó¡ «î¬õ. 8939404698.
à†HK¾ ê‹ñî‹. 9940318245
ÝFFó£Mì˜, ï™ôÜö° 24
ó£ü£ÿ 26 õò¶ 辇ì˜
/5.4ft, B.E, working in MNC
ªð‡µ‚°
ñíñè¡
40000/-pm î°‰î ñíñè¡
ǔ›.
Contact: Bheema
ǔ›. Chennai 9003613627 Matrimony :8680052777
äò˜ ²ü£î£ 42 õò¶ ªð‡
µ‚°
ñíñè¡«î¬õ.
(Any Brahmin) : Bheema
Matrimony : 9087554433
ñíñè¡ «î¬õ...ñíñè¡ «î¬õ...
Þ‰¶ ï£ì£˜ ñÁñí‹ õò¶
39, MCA- Software Ï.50,000
/PM . ï™ô Gø‹, ªê¡¬ùJ™
ªê£‰î i´, (õê‰î‹ F¼ñí
îèõ™ ¬ñò‹, õ÷êóõ£‚è‹),
ªê&87, Ct: 9841148246
Þ‰¶,«ð£ò˜, õò¶&40, àòó‹:
5.3, CõŠ¹, M.Sc., B.Ed.,
Üó²ŠðE, ê‹ð÷‹: 50,000/&,
¬ìõ˜v, °ö‰¬î Þ™¬ô.
î°‰î ñíñè¡ «î¬õ.
Contact No: 8098720579.
裚ò£ 28 õò¶ ï£ì£˜
ªð‡µ‚°
ñíñè¡
ǔ›.
Contact: Bheema
Matrimony : 9087550333
õò¶.31, Bsc Rs.30,000/¶ô£‹, CˆF¬ó, 5.9 ï™ô
Gø‹ ªê¡¬ù ªè£÷ˆÉ˜
ð†ìî£Kñ£ŠHœ¬÷ «î¬õ
9840597950
Þ‰¶ ï£ì£˜, ²õ£F/¶ô£‹, õò¶
26/160, ME,ªê¡¬ù J™ «õ¬ô
ñ£î‹ Ï.35000 ªð‡µ‚°
ð®ˆî
«õ¬ôJ½œ÷
30
õòFŸ°†ð†ì
ñíñè¡ HKòƒè£25õò¶ ªó†®ò£˜
ñíñè¡
ǔ›.
ªî£ì˜¹‚°: ªð‡µ‚°
ǔ›.
Contact: Bheema
9600038992.
Matrimony :9087599333
RC ï£ì£˜ 37 / 5.3, IT, USA
«ó£SQ 32õò¶ ªó†®ò£˜
ñÁñí‹
ªê¡¬ù¬ò
ªð‡µ‚°
ñíñè¡
«ê˜ ‰îõ˜ ܪñK‚è£M™
ǔ›.
Contact: Bheema
«õ¬ô 𣘂°‹ ñíñè¡
Matrimony :9087599333
ǔ›. Ct:9841502606 /
id: [email protected]
Þ‰¶ï£ì£˜24 /BE, CSE/ 160
cm/CTS/25000pm, 27/ M.Sc
MS/162cm /IBM / 50000pm
26/BE,B.Tech,IT/162cm/ CTS
30000pm,25/ME civil/ 157cm
/ Prof / 31000pm, 23/ B.Tech
/167cm/MNC/ 20000pm K.A.
Raman Nadar ct: 9380791999
îI› ºvh‹ õò¶ 32 M.B.A 9176591999 www.srirmt.com
Üó²ŠðE
ð†ì«ñŸð®Š¹ [email protected]
ð®ˆî «õ¬ôJ™ àœ÷
ñíñè¡
ǔ›.
9750655656, 8870284762.
õò¶ 30, BA îI› ºvL‹
6 õò¶ ªð‡
°ö‰¬î
àœ÷õ˜/ ñÁñí‹/ ñ£˜‚è
ðŸÁœ÷ ñíñè¡ «î¬õ.
Ct:9840869190/ 9840438126.
´ ñ†´‹ â™ô£ HK¾
õò¶ 21 To 60 ܬùˆ¶
î°F
â™ô£ ἂ°‹
Hóü£ðF -- 97898 10281
Hindu Tamil,Thevar, 29/5.5”,
uthiram,B.Com own Business
(Advtg agency),seeks alliance
from Chennai Settled. Ph:
99418 76590 / 97109 49781 /
[email protected]
«ýñ£ 27 õò¶ «îõ˜
ªð‡µ‚°
ñíñè¡
ǔ›.
Contact: Bheema
Matrimony : 9087550333
Þ‰¶ ï£ì£˜, ñÁñí‹
°ñK ñ£õ†ì‹, õ&31/160cm,
ÜÂê‹ M.S (Ent) Üó² 죂ì˜
8&™ «è¶ àœ÷ ñíñèÀ‚°
î°‰î 𮊹. «õ¬ôJ™
õò¶ 25, Üó² °®c˜ õ£Kòˆ àœ÷ ñíñè¡ «î¬õ.
F™ ðE¹K»‹ Üöè£ù ªî£ì˜¹‚°: 94432&23657
Mî¬õªð‡EŸ°ñíñè¡
«î¬õ. (ü£F, ñî‹, 𮊹, Ý‡èœ VIP ªð‡èœ RC
Bed,
õêF õò¶) î¬ìJ™¬ô Ct: C.âv.ä. õ.21 Msc
õ.21
81444 82225, 044 & 35353510 õ.20 BE õ22 MBA
BE õ.24 Msc ï˜v,
õ.24
ºîLò£˜ 29, Divorce, 7 MCA (Üó²) õ.21
Bsc
õò¶ ݇ °ö‰¬î àœ÷ ï˜v, õ.22 BE õ.23
CA
Üöè£ù ñíŠªð‡µ‚° õ.30 MBBS MD õ.30 MA
37 õò¶‚°œ õó¡ «î¬õ. Bed õ.24 BAMS
õ.30
9952868328 S.M. «è£¬õ
MA Bed. Mphill
PHD
݇
ºîLò£˜, 19/B.Com, Slim ñŸÁ‹ Þ¶«ð£™
Bangalore ã¬öŠªð‡µ‚° + ªð‡ õó¡èœ G¬øò
ï£ì£˜
27 õò¶‚°œ õó¡ «î¬õ. àœ÷ù Þ‰¶
AB
õêF Þ¼ŠH¡ ñÁñí‹ ÝJó èí‚A™
ï£ì£˜ Ýdv.
No.14
ê‹ñî‹. S.M.«è£¬õ.
MC «ó£´,
W›ð£‚.
ªê™: 99528 68328
ªê¡¬ù&10. 044&26443592,
9444043592
G¬øò
ñÁñí‹,
Þ‰¶ ï£ì£˜
VIP G¬øò à‡´.
õ¡Qò˜ /- ºîLò£˜ («ó£ñ¡
舫î£L‚) 29,ME, TCS, USA Þ‰¶ ï£ì£˜ 2.1.1981 Mê£è‹ ,
Rs.3.25 Lacs P.M. Preferable àòó‹ 5.3 ï™ô C芹 B.Com,
Abroad. Contact: 9444233725 ªê¡¬ùJ½œ÷ ®AK ð®ˆî
Ɉ¶‚°® ñ£õ†ì ï£ì£˜
APvˆîõ˜ â™ô£ ê¬ð ñíñè¡ «î¬õ. 9841082950
ܬùˆ¶HK¾, M¼ŠðŠð®
ñ튪ð‡ 8õ¶ to+2,Dip, Ɉ¶‚°® ñ£õ†ì‹, Þ‰¶
ITI, Degree, PG, Er, Dr, Nurse ï£ì£˜ 1987 Ìó‹ 5&3 C芹,
B.Ed,ECT, 1õ¶/2õ¶ ñí‹ M.Com, M.Phil ð®ˆî 7™
ªêšõ£Œ ÅKò¡ ²‚Aó¡
Sky Walker. 97911 02879
ܬñŠ¹ àœ÷ ªð‡EŸ°
RC, CSI, Pentecost, ê¬ð 12™ 8™ 7™ 4™ 2™ ªêšõ£Œ
J¡ ï£ì£˜, ÝFFó£Mì˜ Þ¼‚èîò 𮈶 ï™ô
& ܬùˆ¶ ü£F APv «õ¬ôJ™ àœ÷ ñíñè¡
¶õ ñíñè¡ (œ) ãó£÷‹. «î¬õ. ªî£ì˜¹ ªè£œ÷¾‹:
àìù®ò£è «î˜¾ ªêŒò ªê™: 97871 40126
visit: www.jeyamaalai.com.
9952232003. ñÁñíº‡´ Þ‰¶ ï£ì£˜, 33, 155, Üó²
ðE, 30000/&. Üó² ðE
30yrs very Fair 5.3ME, MBA / îQò£˜ ðE Þ«î Þù
Professor Own House RC SC. ñíñè¡ «î¬õ.
PG𮈶 «õ¬ôJ™ àœ÷ ªî£ì˜¹‚°:
RC APvîõ˜ «î¬õ. Caste 94866 28646 /089856 28646.
Nobar. Ct:93827 24658.
Þ‰¶ ï£ì£˜, õò¶ 31, DEEE,
ñÁñí‹, CõŠðö°, 18000,
ð®ˆî / ðEJ½œ÷ ªê¡¬ù
õó¡ «î¬õ. 9381777715
õ25, M.A, B.Ed, M.Phil àˆF
ó£ì‹ 裬ó‚裙 âF˜ð£˜ RC ï£ì£˜ MBBS 25 / 160
Š¹ PGÝCKò˜«î¬õ 9710 KK District, Well Chennai
608077 [email protected] Settled ï™ô °´‹ð‹ CALL
MD MS, CSI ok-7373627729
RC ï£ì£˜ 31, 157, 𮊹 M.E.,
I.T., 75000 pm. B.E., M.E.,
¶.«õ.ºîLò£˜,
ï£ì£˜ ñíñè¡ «î¬õ.
ÜvMQ, TN Üó² ðE, ªî£ì˜¹‚°:
9943557577.
1974, GAZETTED OFFICER, [email protected]
Rs.75,000/ PM. BE/ Ph.d./
MBBS/ BVSC ºî™ F¼ñí‹ Þ‰¶ ï£ì£˜ 26/5.4” C‹ñ‹
ñ†´‹ ܵè.
ñè‹ B.Com Chennai, ï¡°
9489563046.
ð®ˆî ñíñè¡ «î¬õ Ct:
email:[email protected] 9841398044 /9841657483
ºîLò£˜, 24, èìè‹/ Ìê‹,
B.E 30000/-per.month, MNC
(NonVeg) ñíñè¡ «î¬õ.
Contact:98402 86515
Þ‰¶ ï£ì£˜, «ñ 1985,
ÜM†ì‹, ñèó‹, M.Sc, BioTech, ªê¡¬ù ðE, ²ˆî
ü£îè‹. 8903592146
24, B.Tech, Bank Job
Rs.35000/PM
ñíñè¡
ǔ›
PAMMS, Ch-24.
Ph: 044-24800735
Þ‰¶ ï£ì£˜, 26, Ìó‹,
M.A., 5.4 ªê¡¬ù. Degree
(or) Business. 7200403962,
9043530845.
¬êõ‹, 26, Üó² ÝCK¬ò, ñ£î
õ¼ñ£ù‹ 19000, õ¡Qò‚°ô
êˆFKò˜. ¬êõ ñíñè¡
ñ†´‹ ªî£ì˜¹ ªè£œ÷¾‹.
ê‰Fò£ 32 õò¶ ´ ªê™: 97915 22694.
ªð‡µ‚° ñíñè¡ «î
¬õ.(AnyNaidu) Ct: Bheema õ¡Qò˜ õó¡èÀ‚° 385,
܇í£ê£¬ô ªê¡¬ù-18
Matrimony :9087374666
𣽠«ü£Fì˜- 94440 65425
ÜQî£ 24 õò¶ ´ Near ܇í£ÜPõ£ôò‹.
ªð‡µ‚° ñíñè¡ «î
¬õ.(AnyNaidu) Ct: Bheema õ¡Qò˜, ï™ô Üö°, 25 /
5.5ft, BE- working in WIPRO
Matrimony :9087945777
25000/-pm î°‰î ñíñè¡
´,25/160,
CõŠðö°,MBA, «î¬õ. Chennai 9551283221
Reputed
Company,HR,Chennai,
DecentPay, õêFò£ù °´‹ð‹ îùô†²I F¼ñí îèõ™
¬ñò‹ (õ¡Qò˜°ô êˆFKò˜
CONTACT: 044 - 43483339.
ñ†´‹) ðF¾ è†ìí‹, ñŸø
«ê¬õèÀ‹ Þôõê‹. Ýõ®
Ct: 9791674503 / 9789913404
eó£ 25 õò¶ ï£ò˜ ªð‡
µ‚° ñíñè¡ «î¬õ.
Contact: Bheema Matrimony
:9087374222
²õ£F&¶ô£‹& M.Sc.,M.Phil.29, ñÁñí‹ VAO Üó²/
îQò£˜ ñíñè¡ «î¬õ.
CELL: 94429 17122.
õ‰îù£ 26 õò¶ ï£ò˜
ªð‡µ‚°
ñíñè¡
ǔ›.
Contact: Bheema
Matrimony :9087599222
29, H 5.5, M.A.,M.Ed, M.Phil
õ¡Qò˜ (ð‰î™) MK¾¬ó
ò£÷˜ (pvt) àˆFó†ì£F,
ªêšõ£Œ
Þ«î
Þù
ð†ìî£K ñíñè¡ «î¬õ.
«ð£¡:90036&23854.
Þ‰¶, «ê¬ùˆ î¬ôõ˜,
«è†¬ì, õò¶ 30,
166 CM, (B.Com.,)
îQò£˜ GÁõùˆF™ «õ¬ô,
Mõ£èóˆî£ù ªð‡µ‚°
Þ«î Þù ñíñè¡ «î¬õ.
ªî£ì˜¹‚°:
ªê™: 99440 32231
B.E, BDS, MBBS ð®ˆî
õêFò£ù, Üöè£ù ñí
ñ‚èœ Mõóƒèœ àœ÷¶.
ü£F, ñî‹ î¬ìJ™¬ô.
72990 37511 / 72990 39511
âƒèOì‹ â™ô£ ü£F,
â™ô£ ñî‹ ñŸÁ‹ â™ô£
¶¬øèO™ ñíñèœ, ñí
ñè¡ Mõóƒèœ àœ÷ù.
ªð‡èÀ‚° ðF¾Þôõê‹
www.awinmatrimony.com
ST / SC / AD Þ‰¶ APv®¡
Ph : 044 64619111 /
ºî™ ñí‹, ñÁñí‹ àìù®
04464615111
õó¡ ܬñˆ¶ îóŠð´‹ ÿ
ܬùˆ¶ ü£FJ½‹ 辡 è¬ôõ£E Ct : 98403 81409
CLƒº¬øJ™ «ðC ªð‡/
݇&õó¡ G„êò‹ ªêŒ¶ ó£C F¼ñí‹, 4-B, õœ÷™
îóŠð´‹. ªðŸ«ø£˜/裘®ò¡ ð„¬êòŠð¡ ªî¼, 装C¹ó‹.
â™ô£
Þùˆîõ˜èÀ‚°‹
ܬö‚辋. 9087744590
«î£û‹ Þ™ô£î ü£îèƒèœ,
Þôõê ðF¾& vivahamarriage. ªêšõ£Œ«î£û‹, ï£è «î£û‹,
com 9382282262. A¬÷ : è£ô ꘊð «ò£è‹, 8&™ êQ&
ªê¡¬ù,
装C¹ó‹, ÅKò¡,êQ&ó£°, êQ& «è¶,
Üó‚«è£í‹.
ªêšõ£Œ&êQ, Üñ£ õ£¬ê
«î£û‹, èôŠ¹ F¼ñí‹, ñÁ
ºvL‹
õó¡èÀ‚° ñíˆFŸ°ãŸðü£îèƒèœ
Register
Free
in õó ‚«èŸðü£îè ªð£¼ˆî‹
www.kathijanikah.com
Ct: ð£˜
ˆ¶ªè£´‚èŠð´‹.
95660 65113 ðF¾ Þôõê‹ «ïK«ô£, [email protected]
97õ¼ì‹èì‰î Üè¤ôÞ‰î¤ò com-™ ðF¾ ªêŒòô£‹. Ph:
´êé¢èˆî¤™ ê¤øŠ¹ ê½- 044- 27230544, 9952968607.
¬èò£è ð è†ì투î
ñ†´‹ ªê½ˆî¤ ܬùˆ¶
ü£î般 Þôõêñ£è
ªðÁé¢èœ. #1, ê£óé¢èð£í¤
ªî¼,î¤.ïè˜.Ph: 7845089089
õ¡Qò˜ ñ†´‹ 17 ݇´
è£ô «ê¬õ ÝJó‚èí‚è£ù
õó¡èœ àìù® F¼ñíˆ
FŸ° ܵ辋. õ¡Qò˜
êƒè‹, ¹Fò â‡.19, Aö‚°
«ü£¡v«ó£´, ¬ê¬î, ªê&15.
Ph: 9363083999, 044-24350289
ïOQ26 õò¶ õ¡Qò°ô
þˆKò˜ ªð‡µ‚° ñí
ñè¡ «î¬õ. Ct: Bheema
îI›, õ‡í£˜, õò¶ 29,
Matrimony :9087374666
𮊹: M.A., B.Ed., ðE:
Üó²ÝCKò˜, 35000/- pm, õ¡Qò˜ õò¶ 29, (HKò£)
Üó² Or îQò£˜ «õ¬ôJ™ M.Com., ð®ˆî Üöè£ù õêF
àœ÷ ð†ìî£K ñíñè¡
àœ÷ ð†ìî£K ªð‡EŸ°
«î¬õ. ªî£ì˜¹‚°: ªê™: ñíñè¡ «î¬õ. 81444 82221
77083 32735, 97903 64159.
Þ‰¶, °ô£ô˜ 32 / B.Sc
/ ñ£Gø‹ / ºî™ ñí‹ /
îI›
ò£îõ˜,
ªê¡¬ù ñíñè¡ «î¬õ Þ‰¶,
19.10.1985 裬ô 11.40 î²
Ct : 8681055177 Mr. RAJA
ó£C, Íô‹ 3&‹ ð£î‹, M.A.
Ramya Age 28
B.Ed (Eng) PGDCA (TET-™ 99
(Divorced) Beautiful,
Mark) ð®ˆî ñíñèÀ‚°
Deg: B.Sc, Telugu
Þ«î Þùˆ¬î„ «ê˜‰î Üó²
Yadav Naidu,
ðœO ÝCKò˜ (or) Gó‰îó
Chennai. Contact:
ðEJ™ àœ÷ °íºœ÷
ñíñè¡ «î¬õ. ªî£ì˜¹
9884018602
ªè£œ÷:- 9751206660.
“J.S.K. F¼ñí
îèõ™”
â™ô£ êºî£òˆFù˜‚°‹
î°‰î ñíñè¡ ñíñèœ
CøŠð£è ܬñˆ¶îóŠð´‹,
Time: 10.30AM to 05.30PM
ë£JÁ M´º¬ø 24, Arcot
Street, T-Nagar, Chennai-17
Ct: 43335677 / 82201 05023
Hindu Adidravider Bachelor
Smart,M.E., 46/165/
70,000 Govt Job.
Own House Seeks Unmarried,
Graduate Girl
Age Below 37.
Contact : 9443884577
ÝFFó£Mì˜, 45,
ܬùˆ¶ ñî‹/êÍî£ò, õó¡ 160cm, B.Tech.
-- èÀ‚° ºî™/ñÁñí‹,õó¡ 1.5 Lakh pm (ºî™ ñí‹)
𣘈¶ îóŠð´‹,ðF¾-Þôõê‹ Contact Cell: 82209 53531
Ct: 99626 33674 / 99626 33641.
Hindu AD Age-34, DECE
ܬùˆ¶º‚°ôˆ«î£˜ õó¡è Salary Per Month, Rs.90,000/À‚° G.ºˆ¶ó£x«îõ˜,162/2, âF˜ð£˜Š¹ Any Degree,
«è£™ì¡ü¨ŠLH÷£†,𣮠°Š Age below 29. Contact No :
ð‹«ó£´,F¼ñƒèô‹, ªê¡¬ù 9840789194
&40. 9381216477, 9381022752
Þ‰¶ ñÁˆF¼ñí‹& Üó²
ô†²I F¼ñí îèõ™ ªèü†ì† ÜFè£K& õò¶,40
¬ñò‹ è«÷ ªð£¼ˆî‹ Aó£v& ê‹ð÷‹ 83,000/𣘈¶ ï™ô õó¡èœ ªðø pm- ï™ô °´‹ð ð£ƒè£ù
ܵ°è. Ct: 9498093501. ñíñèœ «î¬õ. ¬èŠ«ðC
⇠: 7401208096.
ܬùˆ¶ ÞùˆF½‹ ºî™
32,
ñí‹, èôŠ¹ ñí‹, ñÁñí‹ WWW.ADILIFE.COM
ñíñ‚è¬÷ «ïK™ «î˜¾ MBA, Pvt, 32,000/-.ADMarriage
ªêŒ»‹ ²ò‹õó Mö£ «è£¬õ Centre, T.Ngr., Ch-17. Ph:
J™ 14&9&2014 ªñ†®åL 795, 044-24347949, 08122289871
ºî™iF 裉F¹ó‹, «è£¬õ. SC/Parayar (Sambavar) / MD / 27
81222 03220, 81220 66620
/ 165 cm / Rs.60000 / Üö°œ÷
õó¡ «îì
ðF¾ Ýó‹ð‹
www.varanmatrimony.in
100% 꽬è.
ñíñèœ «î¬õ... äòƒè£ó˜, ªè÷Cè‹, àˆFó
ì£F, õò¶: 51, 𮊹: B.Com.,
Pvt. Assistant Manager, ê‹ð÷‹
35,000/&, Cell: 9626293832.
Þ‰¶ «îõ˜&Ü躬ìò£˜
BE PVT CO: 3,00,000 P.A
¶ô£‹, ²õ£F. Contact:9940212540, 9940210927.
ñøõ˜, 27, B.A, 5.4”, CõŠ¹,
²õ£F,
Þ«î Þùˆ¬î
Þ‰¶, èõó£ ´, õò¶23,
«ê˜‰î ï™ô ðEJ½œ÷
«û‚ ༶ ºvL‹ Cø‰î +2, C芹, Üö°, +2 / Degree
õó¡ «î¬õ. 9445420431
ªê¡¬ùJ½œ÷
𮊹‹, 忂躋 àœ÷ ð®ˆî
Mõ£èóˆî£ù ÜöAò ñí õó¡ «î¬õ. 9629859974
ñèÀ‚° ªê¡¬ùJ™ ðE
¹K»‹ ïŸ°í‹ ªè£‡ì ´, ï™ô Üö°, 24/5.5 ft
ñíñè¡ «î¬õ.7812837783 BE, working in TCS, 25000/- õœÀõ¡ õò¶ 33, MA,
pm î°‰î ñíñè¡«î¬õ. BEd & DCM. (îQò£˜ ðœO
îI› ºvL‹, õò¶ 27, CHENNAI. Ct: 95512 93221. ÝCK¬ò)àˆFó‹(ï£è«î£û‹)
HC«ò£ªîóH
(B.P.T.)
ï™ô Gó‰îó ðEJ½œ÷
𮊹. F¼ñíñ£A °ô£ èõó£ ´, 37/163, MCA/ Þ«î Þù ñíñè¡ «î¬õ.
MCAD.net
ÜÂû‹,
Degree
ªðŸÁœ÷£˜, 3 õòF™ ݇
(CON) 9842019694.
°ö‰¬î àœ÷¶. 𮈶 ï™ô ð®ˆî ñíñè¡«î¬õ. 94456
02537,
[email protected]
29, M.E, Asst. Prof, ðóE,
«õ¬ôJL¼‚°‹ ñíñè¡
«ñû‹, ªð‡µ‚° Þ«î
«î¬õ. «ð£¡: 9884540734.
ÞùˆF™
î°F»œ÷
«û‚, ༶, 28, M.Com.,B.
Üó² ðE (Ü) Gó‰îó
Ed., ªð‡µ‚° ñíñè¡
ðEJ™ àœ÷ ñíñè¡
ǔ›. CELL: 8012156229.
ǔ›. Ph: 9940618208
[email protected]
༶ ºvh‹. 28 / B.Com Deg
𮈶 ï™ô «õ¬ôJ½œ÷
ñíñè¡ «î¬õ. Chennai
Ct : 9710585588 / 9952920171
ñíñèœ «î¬õ...
Hó£I¡36
B.Com «óõF
ñ£.õ.20K,ªê£‰îi´õêFò£ù
ñí ñè‚°ñíñ蜫î¬õ
âF˜ð£˜Š¹ Þ™¬ô.Hó£I¡,
¬êõ ºîLò£˜, ¬êõHœ¬÷
ok. Contact: 9884216846
V.kalai Kowsigam Thiruvathirai
16-11-1970, ITI (FITTER) Auto
Mobile Consultant at Chennai,
Salary Rs.65,000/-Pm. Seeks
Unemployed 10th. Girl Age 3841, No Expection Kalai No Bar.
Ct:22432559 / 9444615947, EMail Id: [email protected]
Vadakalai Kowsigam Utthiram,
02-08-1973, B.Sc, MBA, DY,
Manager in M.N.C at Chennai,
Salary Rs.6,50,000/-P.A., Seeks
Unemployed Graduate Girl Age
35-38, No Expectation Kalai No
Bar.Ct:22432559 / 9444615947,
E-Mail Id: [email protected]
õ£Eò„ªê†®ò£˜, I¼è‡ì
ñèKS
«è£ˆFó‹,
27,
F¼õ£F¬ó, I¶ù‹, ñèó‹,
I.T.I, B.E., ELECTRICIAN,
ê×F, SENIOR ELEVINATOR
TECH,
60,000/P.M.
º¡ÂK¬ñ: B.Sc., NURSING,
DIPLOMA NURSING. 25,
¶ô£‹, CˆF¬ó, eù‹, +2,
ASST. STORE KEEPER, ¶ð£Œ,
Rs.35,000/- P.M. ®AK ð®ˆî
ªõO®™ «õ¬ô ªêŒò
M¼Šðºœ÷
ñíñèœèœ
«î¬õ. ªî£ì˜¹ ªè£œ÷
Cell: 98651 61982.
45,BA, ºî™ ñù‹ 30,000/è¡ùì
«îõ£ƒè
P.month à†HK¾ õò¶30- Þ‰¶
40 ñŸÁ‹ ñÁñí‹ ê‹ñî‹ ªê†®ò£˜ ñ†´‹.
ÜÂè:& Cell:- 9498073761 ªê‰F™ °ñ£˜, 38, 165CM,
9th ªì‚v¬ì™ «õ¬ô 8000.
Þôõê ü£îè HKõ˜î¬ù eù‹, «óõF 8™ ªêšõ£Œ
Hó£I¡ ªð‡èO¡ F¼ ñíñèœ «î¬õ.
ñí‹/ñÁñí‹. è¼ì ï‰F 91507 37824.
ܬô¡v. 91500 89496
õ£Eò ªê†®ò£˜, 28,+2
äò˜,ðóˆõ£ü‹, F¼õ£F¬ó, îQò£˜ 苪ðQJ™ «õ¬ô
35/172, M.Com, B.hd Music ªê£‰î i´ 2 àœ÷¶.
50,000 pm, ªê£‰î i´ 𮊹 ÜõCò‹ Þ™¬ô.
ªê¡¬ùJ™
°´‹ð ï™ô °í‹,
ð£ƒè£ù Üöè£ù ªð‡ Üö°œ÷ ñíŠªð‡ «î¬õ.
«î¬õ. à†HK¾ ê‹ñî‹ 9600761554,
F¼ñí ªêô¬õ ðA˜‰¶ 9843475105.
ªè£œA«ø£‹. 9382121490
õò¶ 39, B.A., 15000 p.m
õìñ£œ,
ð£óˆõ£ü‹, 42/ ÝKò ¬õCò˜, F¼«õ£í‹,
180 ÜÂû‹ MA, MBA I¶ù‹, ñèó‹, ªê£‰î i´,
4L p.a. +2/ Deg. ð®ˆî Any ü£F î¬ìJ™¬ô. Contact:
Brahmins. Ct: 7305251836, 9843332885, 8973358501.
Email: [email protected]
õò¶ 37, +1, ²òˆªî£N™,
äò˜ ñè‹, M.sc,B.Ed ¯„ê˜, àˆFó‹, C‹ñó£C, ªê†®ò£˜
20,000
Pm. 39. ªè÷îñ à†HK¾ ê‹ñî‹. °íºœ÷
«è£ˆFó‹. à†HK¾ ê‹ñî‹, +2 ªð‡ «î¬õ. Ct: 9840345146
or Degree ð®ˆî ªð‡ «î¬õ.
ªî½ƒ°«îõ£ƒè˜, 37, ÜM†
ªê™: 98417 33467.
ì‹, °‹ð‹ RI, Govt Job, ªê£‰î
äòƒè£˜, Ìó£ì‹, ªè÷Cè i´, 20,000/- Pm ó£°, «è¶
«è£ˆó‹, î², 40, +2. IT «î£û‹ àœ÷¶. 9787293827.
Eng, îQò£˜, ªê£‰î i´,
35000/- PM. 044-23621307.
ªè£ƒèEHó£I¡, Ìó£ì‹,
38,
10th, Offset Printers
Rs.15000/- PM, ªê¡¬ù
ªê£‰îi´, Hø Hó£ñí
õ°Š¬ð„ «ê˜‰î ñíñèœ
񆴋. Ct: 9003255640
«î«õ‰Fó A¼v¶õ˜èœ àœ
O†ì «î«õ‰Fó°ô «õ÷£÷˜
èÀ‚° ñ†´‹ Þòƒ°‹
F¼ñí
îèõ™ ñ¡ø‹,
«î«õ‰Fó Þô‚Aò ñ¡ø‹
(Üø‚è†ì¬÷)
«è£¬õ.
33, ªî¡è¬ô,
«è†¬ì, 9366619752, 0422&2314143.
îQò£˜ Ï.18000/- î°‰î www.dilmandram.com
(any ¬êõ‹)
ñíŠªð‡ ªõŠ¬ê†®™
Þôõêñ£è
ǔ›. Ct: 9841102108.
ðF¾è¬÷ ðFòô£‹.
ªî½ƒ° Hó£I¡ 55 BSC
õ¼ñ£ù‹ 30,000 ªê£‰î i´
ï™ô õêF, à†HK¾ ê‹ñî‹
Ct:-9941337837/9940581236
M.D. ñíñèœ «î¬õ.
ªî£ì˜¹‚° :
ªê™ : 94430 74612.
[email protected]
M.Com, D.TEd, 31 îQò£˜,
20,000 ð®ˆî, «õ¬ôJ™
àœ÷ ªð‡ «î¬õ.
ªê™: 99652 82804
94431 79745
44/Eng/ 50,000 pm/ Þ¼
°ö‰¬îèœ. ñ¼ñí‹ äò˜ Þ‰¶, 42, Üó² õƒA ðE,
ªð‡ «î¬õ. ªî£ì˜¹‚°: Rs.45000/PM M.Sc «è£¬õ
9789780067
ºî™
ñí‹.
Üöè£ù
AD (ªè£ƒ°), RC Christian, 42, 10th, àˆFó£ì‹, õìè¬ô ñíñèœ «î¬õ.
Ct: 94861 75298, 99527 84422
45, B.E, Govt. ðEJ½œ÷ äòƒè£˜, ¬ïˆóð è£Cð
Ü™ô¶ Þ™ô£î ñíñèœ «è£ˆó‹, Ï.20,000 p/m,
ǔ›. Ct: 9941894303
ºî™ ñí‹, à†HK¾èœ
õò¶ 31, 5.7, ê£F Þ‰¶ ê‹ñî‹. ªî£ì˜¹ ªè£œ÷:&
A/D ê‹ð÷‹ 30,000 P.Ltd. 9787058328.
𮊹
B.Com (MBA),
44, H.裋, Ìó£ì‹, õìè¬ô
ªê¡¬ù. 7299345791
äòƒè£˜, ¬ïˆóð è£Cð
Ï.50,000/ pm.
ÝFFó£Mì˜, HANDSOME «è£ˆó‹,
28/5.8, MBBS (Govt. Doctor) ºî™ñí‹ à†HK¾èœ
45000/-pm î°‰î ñíñèœ ê‹ñî‹. ªî£ì˜¹ ªè£œ÷:«î¬õ. Chennai 9551764249 9245495179.
ÝFFó£Mì˜-- CNB, 29/180,
Üöè£ùõ˜,MBBS,MD, Dr., Rep
ܬùˆ¶ ñîˆF½‹ àƒèÀ
Hosp, Chennai,Decent Pay, õêF
‚° ãŸøõó¡èœMî¬õ,Mõ£
ò-£ù °´‹ð‹. 044 43483327.
èóˆ¶,ñÁñí‹ ²ñƒèL.044&
28144454/58 P.B.No-1413Ch 17 SC, AD Sep-78 5’ 8” MCA.,
SOFTWARE / Well Paid / only
ܬùˆ¶
ñîˆFù¼‹ son need Educated Fair bride.
F¼ñí
îèõ™
ªðø Contact: 9445342387. mail id:
ÜAô£‡«ìvõK
«ü£Fì [email protected]
¬ñò‹, ÜŠðï£ò‚è¡ð£¬÷ò‹
«è£¬õ&17
ªî£ì˜¹‚°: SC,Ad 28/ BE., Govt. Job
D.«õµ«è£ð£™ 99943 23850 Manager (Allahabad Bank)
38000pm. õó‚° ªð‡
°¼‹ð£ & °¼ñ¡v ñ†´‹ «î¬õ.
“RAJA RANI”
ñíñè¡,
ñíñèœ (Since-1971) Trade mark®
«î¬õ‚° ܵ辋. ²ð‹ Chennai8939085551
T.«îõó£ü¡, 19, °¼‹ð˜iF Bangalore- (0) 9986654313
凮Š¹É˜, «è£¬õ&16
Tirunelveli- 9500900170
ªê™: 98430 16139
ÝFFó£Mì˜èÀ‚° ñ†´‹
« î « õ ‰ F ó ° ô « õ ÷ £ ÷ ˜ www. adidravidarmatrimonial.
(ðœ÷˜)F¼ñí îèõ™ ¬ñò‹, com SCAd 25/ B.E., Govt
ñ¾‡† «ó£´, ªê¡¬ù&2. Job(AE, TNEB) ªð‡µ‚°
Ph- 9840595766 /044-28601214 õó¡«î¬õ.”AD
ªêô‚
û¡”59,Trustpuram, Kodam
www.sriammanmatrimony.
bakkam, Ch-24. 9790739423
com ºî™ñí‹, ñÁñí‹
ðF¾ ªêŒî¾ì¡ F¼ñí‹. ÝFFó£Mì˜ Handsome, 31
ß«ó£´ Ü‹ñ¡: 7373243493, /5.7ft, B.E, MBA, working in
«è£¬õ Ü‹ñ¡: 8508311155. Scope Intl. 85000/-pm. ªð‡
ÿ Ü‹ñ¡ F¼ñù îèõ™ «î¬õ. Chennai 9551283221
ªî½ƒ° ò£îš ªð‡ õò¶
25, B.C.A., CõŠ¹, º¶è¬ô,
«ê£Nò «õ÷£÷˜, DOB, 17-12- ð†ìî£K ñíñè¡ «î¬õ. ¬ñò‹ ü£F, ñîˆFù¼‚°‹
âO¬ñò£ù
è†ìíˆF™
86. F¼õ£F¬ó, D.T.Ed., With «ð£¡ : 90436 04334
ã¿A¬÷èO½‹ ðF¾ ªêŒ¶
B.Sc., B.Ed., TET-1 Pass. Üó²
ÝCK¬ò ðE âF˜ð£˜Š¹. Fùˆî‰FJ¡ î£ó£÷ñ£ù ü£îèƒè¬÷
ªè£´ˆ¶
ãó£÷ñ£ù
õó¡ âF˜ð£˜Š¹: Üó²ŠðE,
ñíŠð‰î™
F¼ñ투î ïìˆF‚
Üó²
ñŸÁ‹
îQò£˜
õ£êè˜èœ
ïô¡ ªè£´‚°‹ ¬ñò‹. www.
ðœO ð†ìî£K, º¶G¬ôŠ
꽬è sriammanmatrimony.com
ð†ìî£K ÝCKò˜ ñŸÁ‹ è¼F
è™ÖK MK¾¬óò£÷˜ ï™ô è†ìíˆF™ ªõOJ´‹ F‡´‚è™Ü‹ñ¡:9688351149
°íºœ÷ ñíñè¡ «î¬õ. Þ Š ð ° F J ™ ê K ò £ ù ªê¡¬ùÜ‹ñ¡: 8973338881
î è õ ™ è ¬ ÷ ñ † ´ « ñ F¼„CÜ‹ñ¡: 9942434479.
ªî£ì˜¹ ªè£œ÷
ªîKMˆ¶ ðò¡ªðÁñ£Á
ªê™: 95850 98645.
Ü¡¹ì¡ «è†´‚ ªè£œ ô†ê‹ ü£îèˆFŸ° «ñ™ 25
Þ‰¶ Pillai 25/160, B.Com A « ø £ ‹ . H ó ² ó ñ £ ° ‹ õ¼ì I芪ðKò F¼ñí
not Working ¶ô£‹, ²õ£F. M÷‹ðóƒèO™ ެ îèõ™ ¬ñòˆF™ ܬùˆ¶
ªî£ì˜¹
ªè£œ÷:& eP ã«î‹ îõø£ù ñî/ü£F ºî™ñí‹ /ñÁñí‹/
î è õ ™ è œ õ ¼ ñ £ ù £ ™ èôŠ¹ ñí‹ ðF‰¶ õó¡è¬÷
9003137089.
Ü M÷‹ðó‹ ªè£´Š «î˜¾ ªêŒò¾‹. ªê£˜‚è‹
B.E, MBA, 25, 30,000/-p.m ðõ«ó º¿Š ªð£ÁŠH¬ù F¼ñí
îèõ™
¬ñò‹,
ªê£‰îi´, Üöè£ù °í‹ ãŸÁ‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹ ªî¡Û˜ õ‡® v죇†
àœ÷ ªð‡. î°‰î õó¡ â¡ð¬î»‹ ªîKMˆ¶‚ ðv v죊 ܼA™, F¼„C&17.
«î¬õ Contact: 8056095005 ªè£œA«ø£‹.
9345112204, 0431-4021777.
Þ‰¶ õ£Eò ªê†®ò£˜,
õò¶30, MBA, Private (MNC)
Chennai, ï†êˆFó‹ «è†¬ì,
M¼„êè‹, ñ£î õ¼ñ£ù‹:
40,000/& ªê£‰î á˜: «ê£Oƒ
è˜, «õÖ˜ ñ£õ†ì‹. ®AK
ð®ˆî Üöè£ù ñíñèœ
«î¬õ. «õÖ˜, F¼õ‡í£
ñ¬ô, 装C¹ó‹, ªê¡¬ù
ñ£õ†ì‹
àœ÷õ˜èœ
ñ†´‹ ªî£ì˜¹ ªè£œ÷¾‹.
[email protected] Cell
No: 9150416837/7639292003
Þ‰¶ ÝFFó£Mì˜ 30, B.Com
MBA Ï.20000 p.m ÝJ™ò‹,
èìè‹, ªê£‰îi´ î°‰î
ªð‡ «î¬õ. 99403 68306
äò˜, õìñ£œ, àˆFó£ì‹,
ñèó‹, 29, Pvt.Job 20,000 PM.
ªê£‰îi´. 10, +2 ð®ˆî ñí
ñ蜫î¬õ. 999 444 7449
M‚«ùw, õò¶ 23, è£Sð
«è£ˆFó‹, Cõvîô ܘ„êè˜,
è™M °¬ø¾, Ýèñ è™M
ñ†´‹. ï™ô õ¼ñ£ù‹, ü£îè‹,
õêF, 𮊹 «î¬õJ™¬ô.
Þ«î ÞùˆF™ ñíñèœ
«î¬õ. ªê™:94421 81107.
Hó£I¡, 39, +2,
CˆF¬ó
¶ô£‹, OWN BUSINESS,
40,000/-Pm, ªê£‰î
i´,
ñ£ˆõ£, ñ󣆮, ÜŒò˜,
äòƒè£˜, ªî½ƒ° ªð‡
ǔ›. Ph: 7708645895
äòƒè£˜ ªð‡ «î¬õ. õò¶
37to43-‚°œ, ü£îè‹ Þ¼‰î£
½‹,
Þ™¬ô â¡ø£½‹
ðóõ£J™¬ô,
äòƒè£˜‚°
º¡ÂK¬ñ
ÜO‚èŠð´‹.
Hø Hó£ñí˜ êºî£ò ªð‡
â¡ø£½‹, Mõè£óˆ¶ Ýù
ªð‡ â¡ø£½‹ ܵèô£‹.
â‰î
âF˜ð£˜Š¹‹ Þ™¬ô.
ªî£ì˜¹ ªè£œè:&8012046336,
95437 99288.
ܬùˆ¶ ðFŠ¹èO½‹ å«ó ï£O™ ªõOõ¼‹ « ê¬õ
ªè£ƒ° ªõœ÷£÷ 辇ì˜
40, ºî™ ñí‹, ªê£‰î ªî£N™,
30,000/& Þ«î ÞùˆF™ ºî™
ñí‹ / ñÁñí‹ ªð‡ «î¬õ.
72000 & 77729
辇ì˜, 40, +2, ªê£‰î
ªî£N™ 50,000/- p.m. ºî™
ñí‹, ñíñèœ «î¬õ.
ªî£ì˜¹‚° : (0)9740855409.
ªè£ƒ° ªõœ÷£÷ 辇ì˜,
29, BSc., PG DCA, MBA
Üvî‹, è¡Q, îQò£˜
²ˆî ü£îè‹. â¡.ÌðF ó£ü£,
20-A, è‹ð˜ iF, ïìó£ü£
F«ò†ì˜ ܼA™, ß«ó£´&1.
ªê™: 94433 04764,
94883 04764.
ð¬ìˆî¬ô‚ è¾‡ì˜ & ꣈
î¬ôò¡ õò¶ 31, Ï.20000/&
H†ì˜. ó£°&«è¶ ªê&2™.
ªüè¡&90955 18295.
è¾‡ì˜ õò¶ 27, 160 CM
ªð‡ «î¬õ. ñ£ŸÁFøù£O,
ê‹ñî‹ æó÷¾ MENTALLY,
PHYSICALLY, CHALLENGED
㟂èŠð´‹. i†«ì£´
ñ£ŠHœ¬÷ò£è Þ¼‚è
ê‹ñî‹.
äòƒè£˜, ªî¡è¬ô 37/5.3 CELL: 8124043026.
辇®¡ò‹, Ìê‹ M.ScComputer, working IIT- Govt ªè£ƒ° «õ÷£÷ 辇ì˜,
C‹ñ‹, Ìó‹, 27, M.Sc.,
3 Lacs p.a. Ct: 94886 10765.
Üó²ŠðE, 18,000/äòƒè£˜ ªî¡è¬ô, 40/5.3 ñíñèœ «î¬õ. ªî£ì˜¹
辇®¡ò‹, 裘ˆF¬è, ªè£œ÷ «õ‡®ò ªê™:
M.Com, Manager Pvt 30000/- 98654 68366, 95001 51954.
pm. Chennai. Ct: 9751114935
Þ‰¶ ܼ‰îFò˜, îI›,
32, B.E., 35,000/-pm, PVT,
è¡Q, CˆF¬ó, BE, MBBS
R. Hó¹ 15.01.1982. Üvî‹,
ð®ˆî ªð‡ «î¬õ. Cell:
è¡Q, BBA, Own Buisness
9994178261.
30000/- pm, ðó‹ 2«è£®
ܼ‰îFò˜ 32, M.E., Üó²Š ñFŠ¹œ÷ i´ : 87543 32190
ðE,
Rs.45,000/- I¶ù‹,
F¼õ£F¬ó B.E., M.E. ð®ˆî
ñíñèœ «î¬õ. 9894284711.
ñíñè¡ õò¶ 31 (Own
business) ªð‡ õò¶ 25 ºî™
30‚°œ«÷ ï™ô °´‹ð ªð‡
ǔ›. P.Shankar, 7401287777
ªè£ƒ° ªõœ÷£÷ 辇ì˜,
39, «è†Kƒ ®Š÷«ñ£,ñÁñí‹
ªê£‰î
ªî£N™.
Þ«î
ÞùˆF™
ºî™ñí‹,
ñÁñí‹,
Ý¡eèˆF™
ݘõ‹ àœ÷ ªð‡ «î¬õ.
99407&25825,
94889&75649
õ£Eò ªê†®ò£˜ õò¶
32, B.B.A., ªê¡¬ùJ™
«õ¬ô ñíñèœ «î¬õ.
ªê™: 94446 29769.
39, ªê£‰î i´, ï™ô
õ¼ñ£ù‹, ñÁñí‹, ï™ô
ð®ˆî ¶¬íM «î¬õ.
àòó‹ 5.8”. Cell: 8438371317.
𣇮„«êK
õò¶
32,
(«ð£L«ò£&裙áù‹),
Üó²ŠðE Rs.12000/- clean Habit,
æ«ó ñè¡, ð®ˆî ð‡¹œ÷
ªð‡ «î¬õ. CT: 99949 47476
C ñíñèœ «î¬õ...
M
Y
K õò¶ 42, ºî™ñí‹, îQò£˜ î.Hóð£èó¡,
ªî£ì˜„C...
ñíñèœ «î¬õ...
õò¶&24
ºîLò£˜, ñ£î õ¼ñ£ù‹
Ï.40,000/& à‡¬ñ, à¬öŠ--𣙠àò¼‹ ªê£‰îñ£è
Engg. Works ¬õˆ¶œ÷õ¼‚° ñíñèœ «î¬õ.
ê£F, ñî‹, õò¶, ðí‹,
𮊹 Mî¬õ î¬ìJ™¬ô
´, I¼èYKû‹, 2™ è.ðöQ. 9176759899, EWS:
«è¶, 37, 5.’7”, DEEE, 464, «êó¡ ªî¼ NH-I.
Pvt
COVAI,
Rs.10,000/- ñ¬øñ¬ôïè˜ & 603209.
ü£F î¬ìJ™¬ô. ð®ˆî ñÁñí‹, Þ‰¶, Ü躬ìò£˜,
ñíñèœ «î¬õ. ªî£ì˜¹ ñíñè¡. F‡´‚è™, ñ¶¬ó
ªè£œ÷ ªê™: 97517 95062. ñ£õ†ì ñíŠªð‡ «î¬õ.
«õ¬ô,
ñ£î
õ¼ñ£ù‹
15,000/-, âF˜ð£˜Š¹ : ð®ˆî
«õ¬ô
ªêŒ»‹
ªð‡
ǔ›.
ªð‡
ºî™/
ñÁñí‹/Þ¼ŠH‹ ê‹ñî‹.
(Þ¼ŠHì‹
ªðƒèÙ˜.
Contact No : 08553762008.
ªê†®ò£˜, 38, B.A, Residen ü£F î¬ìJ™¬ô.97919 20541.
tial Warden, Sal: 18000 P.M
R. ð£ôº¼è¡,+2. õò¶ 43,
î°‰î ñíñèœ «î¬õ.
158 Cm, Þ÷‹«î£Ÿø‹,
Ct:9094286116 / 7200846576
ñ¬ùM¬ò Þö‰îõ˜,
«îõ˜Ü躬ìò˜,36 ªê£‰î 10,12 õò¶. °ö‰¬îèœ
i´ ñ¬ùM¬ò Þö‰îõ˜ à‡´. õò¶ 35‚°œ,
4 õò¶ ݇ °ö‰¬î 𮊹 +2 «ñ™, °ö‰¬î
àœ÷¶.°ö‰¬î à¬ìòõ˜ Þ™ô£îõ˜ ñ†´‹. Contact:
èÀ‹ÜÂ辋. 9171900 900 ªê™: 81240 01005, «îQ.
ñíñèœ «î¬õ
¬êõ ªõœ÷£÷˜, ü£F
ñî‹ î¬ì Þ™¬ô.
ªî£ì˜¹‚°: 90251 45188,
[email protected]
BE, 32, I¼è Cgì‹, 5.3, CTS,
ªê¡¬ù. B.E / MBA ð®ˆî
ªê¡¬ùJ™
ðE¹K»‹
Üöè£ù ªð‡ «î¬õ. ê£F
î¬ìJ™¬ô. ªê™:9487905863
ºîLò£˜ 36. B.A. 168cm.
ªê£‰î i´. 25000/-Pm.
ºî™ F¼ñí ñè‚°
32‚°œ +2‚°«ñ™ Üöè£ù
ºî™ F¼ñ튪ð‡. õêF
î¬ìJ™¬ô. 8681924632.
30, M.A., B.Ed., ¬ðù£¡v
15,000/- è‡ ð£˜¬õ 10%
M¼Šðºœ÷ ªð‡ «î¬õ.
86818 91730.
Inter Caste B.E. 27 CõŠ¹
Rs.50000/- ñíñè‚°
B.Ed./ B.E. ð®ˆî Üöè£ù
ñíñèœ «î¬õ.
ü£F î¬ìJ™¬ô.
ªê™: 9894772280.
M.B.A.,24õò¶, 5’,9’’,ªê£‰î ðœO
&¬ðù£¡v ñ£î õ¼ñ£ù‹ å¼
Þô†ê‹ ªðø‚îò õó‚°
ï™ô ÜöAò, °´‹ðð£ƒè£ù
ð†ìî£KŠªð‡ «î¬õ. ü£F
î¬ìJ™¬ô.
îI› ò£îõ˜ 26 õò¶
B.Com ê‹ð÷‹ 16,000/& PM
ªê™: 94888 10977.
ñíñèœ «î¬õ. «è£¬õ.
ºîLò£˜&34 & 5Õ 9ÕÕ CõŠ¹, Cell: 75983 71103
M.B.A- 50,000-ñÁñí‹ ÜFè
õêF»œ÷ ñíñè‚° ®AK, SC/AD MBBS C.DIAB 44 GOVT
5ÑÕ & CõŠ¹‹ Üö°‹ ð‡¹‹ Dr. ñè‹ ñÁñí‹ Dr/Er/Lect/
àœ÷ 30 õò¶‚°†ð†ì PG Tech ñíñèœ «î¬õ.
ñíñèœ «î¬õ. ü£F & 0427&2447500, 9442244755.
õêF & ü£îè‹ î¬ìJ™¬ô.
ñÁñí‹ Þ‰¶ Hœ¬÷ 48
ªê™: 97860 56888
P.G. Pvt 15000
Þ‰¶ 32, 10th, 10,000/&- CÁ i†´ì¡ ñ£ŠHœ¬÷ ê‹ñî‹
áù‹, ñè‹ C‹ñ‹. ü£F, ðQ‚° ªê™½‹
õêF î¬ìJ™¬ô. ªð‡ ð£ê‚è£ó ªð‡
«î¬õ. ݋̘. 9789600311 ¶¬í «î¬õ&86952&36530.
²ŠHóñE & ݘò ¬õCò£œ,
õò¶ 38 «è£¬õ õƒA
áNò˜, °‹ð‹ Ìó†ì£F, ü£F
î¬ìJ™¬ô. Cell: 99443 83439
3½ Height DTP
C T.Ganesan
Operator Own Business Salary
M Month 30,000. Bells Road,
Chennai, Ct- 95517 21037.
Y
õò¶ 29/162cm B.Com 22000/
K pm. ð®ˆî ï™ô ñíñèœ
«î¬õºî™ñí‹,Mî¬õèœ
ÜÂèô£‹ 9840749171.
ºîLò£˜, 48õò¶,DMEªì¹®
«ñ«ùü˜, 45,000/-, ñÁñí‹
Þ¼ ñè¡èœ àœ÷ù˜. ü£F,
ñî‹î¬ìJ™¬ô. 35&40 õò¶
Mî¬õèœ,
ÝîóõŸ«ø£˜,
ºF˜ è¡Qèœ ªî£ì˜¹
ªè£œ÷¾‹. Ct: 97906 80975
Þ‰¶
õ‡í£˜
28.
8.5. L.P.A - CNB
C M.Pharm
8608366672. 07353941090M [email protected]
Y
K
Hœ¬÷36B.E., (CƒèŠÌ˜ pr)
¬ìõ˜v,
Bank $9000PM
õêFü£Fî¬ìÞ™¬ô,
[email protected], 8870782162
ñ¬ôò£O,37, BBA,40000/p.m, ªê£‰îi´, Üöè£ù
°íºœ÷õ˜ A.ó£x: 04442127238, 9791109497
B.Com, 28, B.E, 35, Üó²
«õ¬ô, ªê¡¬ù, ºîLò£˜
ü£F, õóî†ê¬ù
«õ‡
죋. Cell: 98411-53177
ªè÷Cè «è£ˆó‹, Hó£I¡,
Ìó†ì£F, 46, ñˆFò Üó²
«õ¬ô,
è‡ð£˜¬õ êŸÁ
°¬ø¾,ºî™ ñí‹, î°‰î
ñíñèœ
«î¬õ. ü£F
î¬ìJ™¬ô. 9283307571
õò¶33 BSNL ‚÷£˜‚ /ºî™
ñí‹ RC AKv®ò¡/ ªê£‰î
i´ ü£Fñ£î‹ î¬ìJ™¬ô.
Ct: 9094091996
àóO
辇ì˜, 28 / 5.9 ft,
«ó£UQ, MD DOCTOR Pvt
7 Lacs p.a. Need MBBS, MD.
Caste No Bar. 94447 13721.
Ü躬ìò£˜ 35 Diplamo,
20,000/- 𮈶 ðE¹K»‹
ªð‡ «î¬õ, õóî†ê¬ù
«õ‡ì£‹. Ct: 9962615931
34,5.8”,10th(ñÁñí‹)ªê£‰î
ªî£N™ ñ£î‹50,000î°‰î
ñíñèœ «î¬õ. îóè˜èœ
îM˜‚辋. 8754711134
Rs.53000,
ªê£‰îi´,
裘, ü£F î¬ìJ™¬ô
[email protected]
Ct: 9176332457
ݟ裴 ºîLò£˜28/ MBA,
Central Govt. Job (Chennai,
Airport) )42000pm. õó‚°
ªð‡
«î¬õ. “RAJA
RANI” (Since-1971) Trade
mark® Chennai- 8939085551
R.C. è‹ñ£÷˜ / 39 / 173 CM Bangalore- (0) 9986654313
M.Com. 15,000 TWO Wheeler Tirunelveli- 9600259469.
ªñ‚è£Q‚ ªê£‰î i´,
õò¶ 30, F¼«õ£í‹, ñèó‹,
ß«ó£´. PH: 9524229900,
²ˆî ü£îè‹, SSLC, CASHIER,
9095339595.
Rs.15,000/- î°‰î ñíñèœ
APv®ò¡ 28/ 5.7 ¶ð£Œ «õ «î¬õ. Cell: 99449 49749
¬ô îI›, ñ¬ôò£÷‹ ãŸø
ñ튪ð‡«î¬õ 090928860 Þ‰¶ ªõœ÷£÷ ºîLò£˜,
01 :[email protected] 28, SSLC, îQò£˜ ðE
(20,000/-) Kêð ó£C, 裘ˆF¬è
ï†êˆFó‹, ï™ô °´‹ð
ªð‡ «î¬õ. 984044 2856.
«ü£êŠ 32 SC, 10th ñ£î‹
40,000/- H÷‹ð˜ cô£ƒè¬ó,
+2 ð®ˆî, õò¶: 27-&‚°œ
Üöè£ù ªð‡ «î¬õ, Ct:
90808 03011 / 96005 64733
ñ¼ˆ¶õ˜, 32, BE, ývî‹
/è¡Q,
ªõO®™
ðE¹K»‹ ñíñè‚° ï¡°
ð®ˆî ñíñèœ «î¬õ.
ªî£ì˜¹‚°:
90034 05073, 80129 05267,
96005 73327.
B.E., 41/167, ÜvMQ,
ªêƒ°‰î
ºîLò£˜,
Ï.90,000PM ꣊†«õ˜ ðE,
õêFò£ù,ñíñè‚°®AK/
®Š÷«ñ£ ð®ˆî ðEJ½œ÷/
Þ™ô£î ñíñèœ «î¬õ.
à†HK¾èœ,
Þ¬íò£ù
ñŸø HK¾èœ ê‹ñî‹.
ñ¼ˆ¶õ˜ Þù ñíñèœ ªê™:9008781478.
ǔ›.
ªî£ì˜¹‚°:
[email protected]
M.põ£, F¼õ£Ï˜.
ªê™: 97900 73136.
õò¶.28, Þ…CQò˜, ªê£‰î
i´, ï™ô «õ¬ôJ™ àœ÷
ªêƒ°‰î˜ 32, Mê£è‹ 4‹
õ¼‚° +2 / ®Š÷«ñ£/ ®AK ð®
ð£î‹ ó£° «è¶ M.Sc.,M.Phil.,
ˆî ªð‡«î¬õ. 97885 66614
B.Ed., Üó² º¶è¬ô ÝCKò˜
Rs.40,000/- «õÖ˜. 9894100969 õò¶
35 ü£W˜
à«ê¡
Mõ£èóˆî£ùõ˜ ²ò ªî£N™
ºîLò£˜
36/180,
15,000 ðˆ¶ õò¶ ªð‡
30,000/p.m. Ìó‹, CõŠ¹,
°ö‰¬î à‡´ &9094364989
MPT à†HK¾ ê‹ñî‹ Ct:
9840673378
󣾈î˜, B.E., Mech., õò¶
24/5.7, ªê£‰î i´, ï™ô
Þ‰¶, õò¶29 𮊹 ITI
ê‹ð÷‹. ï™ô °íºœ÷,
Fitter ñ£î õ¼ñ£ù‹ 25,000
Üöè£ù ñíñèœ «î¬õ.
ºîLò£˜ ÞùˆF™ 𮈶
Contact: 99948 87659.
«õ¬ôJ™ àœ÷ ªð‡èœ
񆴋
M‡íŠH‚辋. îI› ºvh‹, 37, B.A.,B.L.,
àœï£†®™
Ü™ô¶ õö‚èPë˜ ðE¹K»‹ ñí
ªõO
®½‹ êK Ph : ñè‚° Ü«î Þù ñíñèœ
9962086808, 9176274812
ǔ›. Cont: 9942719617.
TAMIL BUSINESS Man, 45,
SEPARATED. Suitable Bride
wanted. Cont: 88706 93124 /
Site
E-mail: [email protected] 32, DCE, BBA,
Engineer, Salary-30,000/-Pm
ªêƒ°‰î ºîLò£˜, Þ‰¶ ð†ìî£K ñíñèœ «î¬õ.
õò¶ 33, BBA 𮈶 ªê£‰î 9941922392 / 9941922340
ªî£N™ ªêŒ»‹ ñíñè‚°
ñÁñí‹ 39/177cm / DPT
ñíñèœ «î¬õ. ê£F î¬ì
àˆFó£ì‹ 4&‹ ð£è‹ ï™ô
J™¬ô. Contact:8220199322.
ðE / õ¼ñ£í‹ / õêF
ñÁñí‹, ò£îõ˜, 31, MBA »œ÷ Üöè£ù ݵ‚°
Üöè£ù 30
îQò£˜ Ï.50000 pm. î°‰î Ü¡ð£ù
ñíñèœ «î¬õ. «ð£¡ : õò¶‚°œ F¼ñíñ£è£î
ªð‡ «î¬õ : 9884706561
9791004880 / 9176166281
ºîLò£˜+Aó£ñE 52 è¡Q
SSLC 10,000/--- pm ñÁñí‹ Age:38/172cm/+2/ C芹/àˆ
ñíñèœ 35™ «î¬õ «ïó® Fó£ì‹/ ñèó‹, 裘 ®¬óõ˜
ªî£ì˜¹ BALA. 9176377653. 25000/pm 30-37 õò¶‚°œ
ªð‡ «î¬õ. :9841332266
ªê†®ò£˜ B.A,M.B.A 37/158
cm(ºî™ ñí‹)ñ£Gø‹ ITC è‡í¡,ñÁñí‹, õò¶ 54,
20,000/- Üö°œ÷ °´‹ðð£ Þ‰¶ªè£ƒ° «õ÷£÷˜ 42 õò
ƒè£ù ð®ˆî ªð‡ «î¬õ ¶‚°œ ñÁñíŠªð‡ «î¬õ.
ªê¡¬ù&14
âF˜ð£˜Š¹ 98942 96884 / 94424 04663
Þ™¬ô.9710301434
ð£˜èõGô ïˆîñ£¡, 35 õò¶
SC, õò¶ 26, ºˆ¶, àòó‹, ï™ôõêFò£ùõ˜‚°ñíñèœ
150/48 裘®¬óõ˜, 10000. i´, «î¬õ. ü£F î¬ìJ™¬ô.
ªê£ˆ¶ ⶾI™¬ô. î°‰î 9600896145, 9597695742
õó¡ «î¬õ. 7708899630
ê˜ñ£, õò¶ 27, 𮊹 10th,
õò¶ 38, Þ‰¶, +2, Sal:30000 I¼è C¼û‹, 20,000 PM
/ pm ñÁñí‹, èíõ¬ù F¼ŠÌK™ õC‚°‹ õó‚°
Þö‰î Mõ£èóˆ¶ Ýù ªð‡ «î¬õ. ªî£ì˜¹‚°
ªð‡ «î¬õ : 89391 12576 êƒèñ‹ «è£¬õ.83444 44450
SC/AD Hindu 37/175cm, Fair
Hœ¬÷ 33, B.com MNC
B.E- IT Recruitment Manager
Chennai Rs.30000/-pm Ìó‹,
1Lac pm Seeks Good looking
C‹ñ‹ ó£C î°‰î ªð‡
girl &Any Prof Deg. nudyk01
ǔ› ct: 91763 83651
@gmail.com / 98847 94773.
´, ï™ô õêF, 29 / 5.8ft
辇ì˜, 28, õ¼ñ£ù‹
MBA working in IBM 75,000
25000/- °´‹ð‹ Þ™ô£î
pm. (One Day DIVORCEE)
îQï𼂰
Mî¬õ
Chennai. Cont: 95517 60446.
ªð‡, ã¬ö ªð‡ «î¬õ.
Þ‰¶, õò¶ 30, ªê¡¬ùJ™ (i†«ì£´ ñ£ŠHœ¬÷ò£è
²òˆªî£N™, ñíñè‚° ê‹ñî‹) Ct: 8695591331.
Þ‰¶ ñíñèœ «î¬õ. Caste
no bar. Contact: 98841 75956/ ï£ò‚è˜, 32, 5.8, Íô‹, P.R
Newzealnd, 2.4 Laksh Permonth.
99406 55375/ 81480 05944
ï™ô Üöè£ù ñíñè‚°,
Üó², 挾, îQ ï𼂰 30
õòFŸ°†ð†ì,
Fair
¶¬ùM 40&‚°œ °´‹ð Looking M.Sc., Nursing or I.T
èwì‹, °ö‰¬î, èì¡ ð®ˆî ñíñèœ «î¬õ. ü£F
àœ÷õ˜ Ct:9087237340
î¬ìJ™¬ô.
ªî£ì˜¹‚°
ªê™: 97503 78787.
ó£x°ñ£˜, õò¶29,𮊹+2,
ñèó‹, ÜM†ì‹,ªê†®ò£˜, Hœ¬÷ 35, M.Sc ªî£NôFð˜
15000/-p.m, Chennai Contact: õêFò£ù
Üöè£ù
9710335322 , 8124588357
ñíñè‚°
ñíñèœ
õò¶ 32, ªê£‰î i´, ªê£‰î «î¬õ ü£F î¬ì Þ™¬ô
ªî£N™
ï™ô õ¼ñ£ù‹, ªê™: 96295 18840
â‰î âF˜ð£˜Š¹‹ Þ™¬ô. ªê†®ò£˜, 38/5.8”, CõŠ¹,
ü£F î¬ìJ™¬ô (SC îMó) DEEE, ªê¡¬ù, Manager
Phone No : 9884472435.
(MNC), Divorced, ñ£î‹
CSI ï£ì£˜ 39/ 5.4/ (B.Com)
²òªî£N™, ñ£î‹ 60,000/&
ñÁñí‹,
ü£F
î¬ì
Þ™¬ô. Ct: 9710495065.
C
M
Y
K
Þ‰¶, 35, ªî½ƒ° ¶ô£‹,
²õ£F, C芹 ªê£‰îi´
Tailor&10000 ªê¡¬ù. ºî™
ñí‹ / ñÁñí‹ 9551706614
42, M.A., M.B.A., 164 CM /
30K, ñÁñí‹, ªõO®™
ðE¹K‰îõ˜.
ð‡ð£ù
ð£êñ£ù °íïôƒèÀì¡
îò
ñí ñè‚°
ãŸø õêFò£ù Mî¬õ /
Divorce ñíñèœ «î¬õ.
i†«ì£´
ñ£ŠHœ¬÷
Ok. Ct : 9094855370
ñíñèœ «î¬õ...
Mvõè˜ñ£,
õò¶
44,
10&‹
õ°Š¹,
ñÁñí‹,
 «õ¬ô, âF˜ð£˜Š¹
Þ™¬ô. ü£F î¬ìJ™¬ô.
9865956854, 965 99 34413.
ñÁñí‹, Mvõè˜ñ£
39,+2 P.M.20,000/& Üöè£ù
ñíñè‚°
Üöè£ù
Mî¬õ,
ñÁñ튪ð‡
ǔ›.
°ö‰¬î
àœ÷
ªð‡èœ ñ†´‹ ªî£ì˜¹
ªè£œ÷¾‹.ªê™:99430 87679
RC, AD 30, M.Com., M.Phil.,
B.Ed., Net, Asst, Prof, Private
College, 27,000/- C芹 Gø‹,
5’4, M.Phil. or P.G., B.Ed.,
ð®ˆî Üöè£ù ñíñèœ
«î¬õ. èìÖ˜.
ªî£ì˜¹‚°: 94891 23578.
RC APvîõ˜, 39 / 165 / 60,
B.Sc, MCA, ªê¡¬ù, F¼ñ
íñ£è£îõ˜ / F¼ñíñ£è£î
ï™ô °íºœ÷ ñ튪ð‡
«î¬õ.(õ34°œ) 8939008126
MT™«ü£êŠ õò¶ 29, ªê£‰î
ªî£N™A/C.Mechanicalݘ.C.
AKv®¡ õ¼ñ£ù‹ 30,000/«êô‹.5. Cell:9487546048
Üèº¬ì ºîLò£˜ 33/154
²õ£F,¶ô£‹ó£C, Advocate
Chennai High Court, 裙
êŸÁ A ïìŠðõ˜. Any
Degree ð®ˆî ñíñèœ «î
¬õ. ï™ô õêF âF˜ð£˜Š¹
Þ™¬ô. Cont: 9840211409
Þ‰¶, ¶Àõ ªõœ÷£÷˜/
ºîLò£˜ 28/5.6’, +2, Ìê‹,
èìèó£C, C‹ñô‚ù‹ ï™ô
õ¼ñ£ù‹ àœ÷ ²òªî£N™
ªêŒðõ¼‚°
ñíñèœ
«î¬õ.10th, +2 Ü™ô¶ ®AK
񆴋.Cont: 09884232459
ñíñèœ «î¬õ. ºîLò£˜
G.ñ«è‰Fó¡, 35, M.Com,
Ìó‹ 3‹ ð£î‹, Rs.15,000/-pm
ªê£‰î i´ Ct: 94456 65589
Þ‰¶, Ü躬ìò ºîLò£˜,
«óõF ï†êˆFó‹, 29/5.2
܃°ô‹, MBA (HR) ¹¶¬õ
Üó²Š ðE, î°‰î ñíñèœ
«î¬õ. à†HK¾èœ ê‹ñî‹.
7598148028,9442598532 email:
[email protected]
ñÁñí‹,ºvL‹ B,DS õò¶
31 ï™ô Üöè£ù CõŠð£ù
ñíñè‚° B,DS Ü™ô¶
MBBS죂ì˜ñíñèœ «î¬õ.
ºî™ ñí‹ Üµèô£‹.
9840466015, 9842567235
ñíñèœ «î¬õ...
Þ‰¶ï£ì£˜,29, 6.1, ñ£Gø‹,
MBA, JCB Manager, ªõO
. Ìó†ì£F,°‹ð‹, Own
House Chennai. ̘iè‹
«ðó£×óE.
9445151360,
9940410052.
No Broker.
[email protected]
èõó£ + Hœ¬÷ 39, Fair 10th,
裶 «è÷£îõ˜. Dip ªìŒôKƒ
²òªî£N™ Gô‹, õ£ì¬è,
Mõê£ò‹ à‡´ èíõ¬ù
Þö‰î
ªð‡
ê‹ñî‹
ÝîóõŸ«ø£˜ º¡ÂK¬ñ.
Ph: 93603 35571, 93457 94640
Þ‰¶ ï£ì£˜, I¶ùó£C, õò¶
28, B.E., I¼è Cgû‹, àòó‹
5.8, ²òªî£N™ ñ£îõ¼ñ£ù‹
Ï𣌠50,000/-& ªê£‰î i´
ªê¡¬ù. «ð£¡: 98843 17956
ðLü£ï£»´ õò¶ 29, 5’11”
BPT, Salary 30,000 I¶ù‹
î°‰î ªð‡«î¬õ. Contact
9282199554. ªê¡¬ù
ÝÁºè«ùK «ñôi´ 6.6.84,
Ìó‹ «è£¬õ ¶®òÖ˜ ñO¬è
Mò£ð£ó‹ ï™ô õ¼ñ£ù‹.
Þ‰¶ ï£ì£˜ 9865671358
èõ£ó ´ 34, Msc, Pvt
15,000p.m ªê£‰î i´ Þîó
õ¼ñ£ù‹ 40,000. à†HK¾
(27‚°œ AnyDegree)âF˜ð£˜Š¹
Þ™¬ô. 9597772054
è‹ñ£ï£»´, 42, ºî™ñí‹
àˆFó†ì£F,
B.Com 5.6”
ªê£‰îi´, ªê£‰î ªî£N™
ªê¡¬ù.
Ï.35000/-PM.
30õò¶‚° «ñ™ +2/ ®AK
ð®ˆî
ñíñèœ «î¬õ.
Ɉ¶‚°® Þ‰¶ ï£ì£˜, 34,
Cont: 9710714661
ÜÂê‹, ªê¡¬ùJ™ ªê£‰î
i´, Þ¼ŠHì‹ «êô‹, B.Com., è‹ñ£, Üöè£ù ñíñè¡
îQò£˜, 27000 P.M. 5.4 Ü®
ªðƒèÙ˜. 32 / 170 / 25,000/7&™ ªêšõ£Œ àœ÷ ñí P.M. ®Š÷«ñ£, î°‰î ï™ô
ñè‚° Ɉ¶‚°® ñ£õ†ì ñíñèœ «î¬õ.
®AK ð®ˆî ñíñèœ «î¬õ. ªî£ì˜¹‚° : 09448701014.
ªî£ì˜¹‚°: 9445338771.
´,
36,
5’.8’ BABL
CSI Nadar, 29, MBA, Abudhabi, ܆IQv† «ó®š Ýdê˜
2 Lakh PM, God fearing, 174/70, î£óIö‰îõ˜ ñ£î‹ ªñ£ˆî
divorce educated & rich parent õ¼ñ£ù‹
Ï.50,000/&‚°
seek suitable girl. 8428769077 «ñ™ Mõ£èóˆî£ùõ˜ /
CSI Nadar, 29, MBA,Abudhabi, Mî¬õ / 35 õò¶ õ¬ó /
2 Lac PM, 173/69, divorce, god ®AK ð®ˆî ñíñèœ «î¬õ.
9443253031,
fearing, educated parent seeks ªî£ì˜¹‚°:
9444147474, «õÖ˜.
qualified girl. 9445265407
ñ£î‹
20,000
ê‹ð÷‹
õ£ƒ°‹ 29 õò¶ ï£ì£˜
ñíñè‚° 24 õò¶‚°œ
Üöè£ù ï£ì£˜ ñíñèœ
«î¬õ. ªê™: 95971 51208
Þ‰¶ ï£ì£˜ 27 B.E, 25,000,
5.8’, eù‹, «óõF, 27&09&1988,
ªê¡¬ùJ™
ðE¹K»‹
ªð‡ «î¬õ. 9092548104.
Þ‰¶,ï£ì£˜, 25, 6.1, Ìê‹,
MBA, MNC+ Business Rent
6Lpm. àòó‹ ï™ô°íºœ÷
®AKð®ˆî, CèŠð£ùªð‡
ñ†´‹ÜÂ辋 9444716244
Þ‰¶ï£ì£˜ 33, (1 õ£óˆF™
¬ìõ˜v) ðóE ð®ˆî, õêF
ò£ù,
ñ£î‹ 1 ô†ê‹ õ¼
ñ£ù‹, ªê¡¬ùJ™ ªê£‰î
i´, ÜöAò ªð‡ «î¬õ.
ï¬è âF˜ð£˜H™¬ô. Cont:
Cell : 8015031122
Þ‰¶ ï£ì£˜, 32/172, Mê£è‹
󣾈î˜, 27 / 5.6Ft, C芹,
¶ô£‹ Auditor(CA) ªê¡¬ù
Dip, Abu Dhabi 30,000/- pm.
(ªê£‰î ᘠñ¶¬ó) Call:
ï™ô ð‡¹œ÷ ñíñèœ
72007 72222 / 90950 30360.
ǔ› No Brok. 9943053485
CSI ï£ì£˜ õò¶28, 5,10, B.Sc,
MBA -HR, ²òªî£N™ Ï.1
ô†ê‹pm/ 5 «è£®‚° ªê¡¬ù
J™ ªê£ˆ¶ à‡´, õ£ì¬è
Þ‰¶ï£ì£˜ 32 /5.5”/ 10th std
õ¼ñ£ù‹ à‡´, âvî˜
ªê£‰î ªî£N™ / CˆF¬ó
F¼ñí îèõ™ ¬ñò‹ (Mò£
ï† /Ɉ¶‚°® ñ£õ, CÁˆ
ê˜ð£®, ªê&39) Ct: 9551815187
ªî£‡ìï™Ö˜:9841718011
Þ‰¶ ï£ì£˜, 33, F¼õ£F¬ó,
õ®«õ™ Þ‰¶ï£ì£˜ age39
ªê¡¬ùJ™ ªê£‰î i´,
«ó£AEï†êˆFó‹Kêðó£C
è¬ì, Üöè£ù ñíñèœ
Transport ²òªî£N™ ñ£î
«î¬õ. ªê™:94425 69330.
õ¼ñ£ù‹ 25000/-& above
°´‹ð ð£ƒè£ù ñíŠ Þ‰¶ï£ì£˜ 28/ MCA, Govt.
ªð‡ «î¬õ. 9710002458 Job Assistant Manager (State
BankofIndia) 42000pm. õóÂ
Þ‰¶, 32, ªð£œ÷£„CJ™ ‚° ªð‡«î¬õ. “RAJA
ñO¬è Mò£ð£ó‹ Ï.30,000, RANI” (Since-1971) Trade
Cõ£,
«ðò¡M¬÷, mark® Chennai- 9962445259
ÝÁºè«ïK. 94428&86479, Bangalore- (0) 9986654313
99653&53407
Tirunelveli- 9500900170
Þ‰¶ ï£ì£˜, õ.28. Üvî‹
è¡Q 165cm CõŠ¹ M.Sc.,
M.Phil Asst. Professor, Pvt. Eng.
College ®AK ð®ˆî ªð‡
ǔ›.Pondicherry 9245181025.
ñíñèœ «î¬õ...
Þ‰¶ï£ì£˜ 29/170cm/BE/CTS
/9L PA, 26/185cm/B.Tech/SWE
5.5LPA, 29 / 180cm / MS/ TCS/
30000pm, 27/163cm /ME / Prof
40000pm, 28/170cm /MSc / FIS/
36000pm : K.A.Raman Nadar
Ct : 9380791999 / 9176591999 /
[email protected]
www.srirmt.com
ªï™¬ô ï£ì£˜ 169cm, 10th /
õ-41 Pvt, ªê¡¬ù. ñÁñí‹,
°ö‰¬î
Þ™ô£îõ˜èœ
Ü躬ìòºîLò£˜ 35õò¶
ªî£ì˜¹ ªè£œ÷ô£‹. Cell:
5’10” èìè‹,¹ù˜Ìê‹ BBA
88706 55324, 99766 32555
ï£ì£˜,õò¶31,MBA,165cm,
Deputy Manager-Pvt. 35000PM
ªê£‰îi´, ð®ˆî ñíñèœ Þ‰¶ ï£ì£˜ ñÁñí‹ 41, C‹ñó£C ,Ìó‹, îQò£˜,
«î¬õ. 98415 64378. ªê¡¬ù B.E, 1Ñô†ê‹. ñíñè‚° Ï50000î°Fò£ùñíñèœ
®AK ð®ˆî ªð‡ «î¬õ. «î¬õ 9840724414
ºîLò£˜-CNB, 30/175, Üöè£
044-25733291 / 9791589070
-ùõ˜, MBBS,MD,Dr., Reputed
Hospital, India, 1LakhPM, õêF Þ‰¶ ï£ì£˜ 34, 5’8Ft. MA,
-ò-£ù °´‹ð‹. 044-43483328. MBA î² Ìó£ì‹ Business Þ‰¶ & «õ†´õ ï£ò‚è˜,
ñ£î‹ :30,000/-. ®AK ð®ˆî B.E; 28/165, Rs. 9 Lacs P.A.
ݟ裴 ºîLò£˜ ñíñè¡
ªð‡ «î¬õ. 9444429485 ÜFè õêF, ï™ô ðö‚è õö‚
32, 6’ B.E., 18L P.A Mê£è‹ (1)
¶ô£‹ ó£C 8&™ ó£° V.FAIR Þ‰¶ï£ì£˜ 27, DEC, Salary 躜÷ ñíñè‚° Þ«î
Hœ¬÷à.HK¾ ok 9444932285 15,000/- Mò£ð£ó‹ 10,000, Þù ÜFè õêF, ®AK ð®ˆî
ï™ôðö‚è õö‚躜÷ °´‹ð
Bangalore, Agamudaya Muda õ£ì¬è 13,000 ªê£‰îñ£è ð£ƒè£ù ÜöAò ñíñèœ
3
i´.
(Need
Habit),
ð®ˆî
liyar 28/ B.E. Team Leader
«î¬õ. «õ†´õ 辇ì˜
ITPL, (Bangalore) 75000pm «õ¬ô‚° ªê™ô‚ îò (Ü) ï£ò‚è˜ Þù ñíñèœ
Üöè£ù
Gøñ£ù
ªð‡
Bangalore õó‚° Bangalore
ê‹ñî‹. «ð£¡ : 77088 51513
Settledªð‡«î¬õ. “RAJA «î¬õ. 9176508213
RANI” 72, Kamaraj Rd,
Ɉ¶‚°® Þ‰¶ ï£ì£˜,
Bangalore-42 (0) 9986654313
Þ¼ŠH싪ꡬù ªê£‰îi´
Wanted Bride 37 DME õò¶33, àòó‹ 5.3Ü® ªê£‰î èõó´ +2, õò¶ 38, ó£°
Mudaliar own business own ªî£N™ ñíñè‚° ï™ô «è¶ ²õ£F ï†êˆFó‹, ¶ô£‹
house in Chennai seeks Edu °íºœ÷ ñíñèœ «î¬õ. ó£C, Rs.25000/& ñíñèœ
cated Hindu girl.9444213186 Ct: 98416 83472 / 94451 04125 «î¬õ. ªê™: 94439 52436
´,29/180,Üöè£ùõ˜, B.E,
M.S-USA, SWE, MNC, USA,
5LakhPM ,õêFò-£ù °´‹ð‹.
CONTACT: 044- 43483318.
ðLü£ï£»´ 29/B.Com Cen
tral Govt. Job (S.Railways)
30000pm. õó‚° ªð‡
ǔ›.
“RAJA RANI”
(Since-1971)
Trademark®
Chennai9444909000
Bangalore- (0) 9986654313
Tirunelveli- 9600259469
´,35, B.A., M.Com., MBA
ªðƒèÙ˜ Ï.80,000pm àòó‹
5.6 ÜM†ì‹ Üö°, CõŠð£ù
ªð‡ «î¬õ. 99620 87991
ï£èó£x, ðLü£ ´, 33, ITI
«è†¬ì 1&‹ ð£î‹, M¼„Cè‹
BUSINESS Rs. 30,000/- p.m.
«õÖ˜ ÝóE î°‰î ñí
ñèœ «î¬õ. 9940 802 900
NAIDU,40/162.BE.MBA.SWE,
16L/pm. invite, Edu. BRIDE
Below, 36. Ct : 9443477439
[email protected] .com
ï£ò˜, õò¶ 29, ÜÂû‹ 1‹
ð£î‹, B.Sc., ñ£îõ¼ñ£ù‹
Ï.30 ÝJó‹. Üöè£ù,
°íºœ÷ ªð‡ «î¬õ.
ªê™: 80983 82087.
Þ‰¶ M÷‚°î¬ô ï£ò˜,
â‹.ã. ð†ìî£K, 29 õò¶
(Army) Ìó†ì£F ï†êˆFó‹
(²ˆî ü£îè‹) ñíñè‚°
ñíñèœ «î¬õ. ªî£ì˜¹‚°:
´, õò¶32, ñ¬ùM¬ò 04651-286477, 9750671233
Þö‰îõ˜, Fair, BE, MNC,
ñ£î‹ 75,000 ªê¡¬ù. ï£ò˜,35, Ìê‹, CõŠ¹, 180/cm
08511157772, 9498023049 îQò£˜, «êô‹, Ï.15000/
Þ«î Þù ñíñèœ «î¬õ.
ñÁñù‹, ðLü£ï£»´ ,29,BE
Ct : 9444145320
25000. ªê£‰îi´ , ñíñèœ
ǔ›. Contact: :9710473963
,[email protected]
BalijaNaidu16.5.1982, Avitam
Magaram, 6’2” B.com, 25,000
pm. Clean habits. Any Naidu
with equal Qualification &
Good Family background.
(No Brokers) Cel: 9884675946
[email protected]
Þ‰¶, 5.Õ9”, ªó†®ò£˜, +2,
õò¶.33 ÜÂû‹, 25000pm
ªê£‰î ªî£N™ (Travels):
9941566988, 9094579149
õ¡Qò˜&39,
²òªî£N™,
50000/--&P.M.
Üöè£ù
ñíñè‚° î°‰î ªð‡
«î¬õ. 9 õòF™ ªð‡
ê‚F, 32 / 5.3 Ft, C芹, Deg °ö‰¬î à‡´. ªî£ì˜¹‚°
30000/- pm. ªó†® à†HK¾ ªê™: 9585657867
ê‹ñî‹. âF˜ð£˜Š¹ Þ™¬ô
Mî¬õ Ok. Ct: 90031 35425 õ¡Qò˜ 32, DME, 40,000
Central Govt.Þ«î Þùˆ¬î
«ê˜‰î 10,+2 ð®ˆî °´‹ð
ð£ƒè£ù ªð‡ «î¬õ. Ph:
Ü躬ìò£˜,õ:30 ñÁñí‹ 044- 25731609, 8754559041
BE, ꣊†«õ˜, ñ£îõ¼ñ£ù‹
1.2ô†ê‹ ªê¡¬ù ªê£‰î õ¡Qò˜ ñ†´‹ 17 ݇´
i´,
ð®ˆî
ñíñ£è£î è£ô «ê¬õ ÝJó‚èí‚è£ù
Üöè£ù
º‚°ôˆ«î£K™ õó¡èœ àìù® F¼ñíˆ
ªð‡ «î¬õ. õóî†ê¬ù FŸ° ܵ辋. õ¡Qò˜
«õ‡ì£‹. Ct: 99622 99703 êƒè‹, ¹Fò â‡.19, Aö‚°
«ü£¡v«ó£´, ¬ê¬î, ªê&15.
M.Üù‰îó£ü£ & 30. 1985 Ph: 9363083999, 044-24350289
CõŠ¹ Gø‹. 168 CM. +2 DHN
DTP. îQ ïð˜ (Ü‹ñ£&Ü‚è£) 24, BE, Business, Hóðô
¶¬í Supervisor Pvt.
ªî£NôFðK¡
ñè‚°
Sal: 9000 ºî™ ñí‹.
ñíñèœ «î¬õ PAMMS,
裘ˆF¬è Kêð‹.
Ch-24. Cell No. 98844 03325
PH: 9585263497,
7810867262.
õ¡Qò˜ õò¶:26/5.7I¶ù‹/
i†«ì£ì ñ£ŠHœ¬÷ ê‹ñî‹. I¼èYKû‹,
Own Travel
«îõ˜& Ü躬ìò£˜.
ñ£î‹ 50000 Þ«î ÞùˆF™
«îõ˜, 34,BBA,DCE, ÜvMQ ð®ˆî Üöè£ù ªð‡ «î¬õ
²òªî£N™ & 70000, î°‰î Ct: 9677009351 / 9840129538
ñíñèœ «î¬õ. 99441 12277
ó°, õò¶ 25 B.Com, MABL,
76677 14355, 94430 63569
60,000/ PM Üö° CõŠ¹, ªê£‰î
«îõ˜ 32/175 BBA Business i´ 裘. ï™ô õêF»¬ìòõ˜
200000/- PM F¼õ£F¬ó (Üöè£ù
î°F»¬ìò
(Well
Settled
Family). ñíñèœ «î¬õ) 9790192217
7708873999.
õ¡Qò°ô
ûˆKò˜ 29/
BEl Govt. Job (J.E Transport)
38000pm. õó‚° ªð‡
ǔ›.
“RAJA RANI”
(Since-1971) Trade mark®
Chennai8939165060
Bangalore- (0) 9986654313
Tirunelveli- 9500900170
õ¡Qò˜, õò¶ 34, 168Cm,
è¡Q
ô‚ù‹, ñèó‹,
àˆFó£ì‹, Diploma (ELE),
ï™ô
°íºœ÷ ð®ˆî
ªð‡
«î¬õ. ðó‹
ǖ١. Ph: 9176904591
Þ‰¶
°ô£÷˜
ðóE
«ñû‹ õò¶ 29, 25,000/õ¼ñ£í‹ ITI pvt ltd Comp9884401835
ió¬êõ‹ î‹Hó£˜ 32 Ìê‹
ó£°, «è¶, B.Com, Business
50,000/-PM üƒè‹, Lƒè£òˆ
õò¶28, ¹ù˜Ìê‹, I¶ùó£C, Hœ¬÷ OK, 9865797395
ð£L ªì‚Q‚, ªõO´
CˆF¬ó,
«õ¬ô ê‹ð÷‹ Ï.60,000 ݇®ð‡ì£ó‹,
cell:9789618190,9941500870 è¡Q 31/25,000(pm)
M¼‹Hù£™ Hø õ°ŠHù˜
Þ‰¶ èõó£ï£»´ I¼èYKú‹ ªî£ì˜¹
ªè£œ÷ô£‹.
1. Kêð‹ 44 ºî™ñí‹
S.Cƒè£ó«õ½, 14 «ê£ö£ Kò™
I.T.I. îQò£˜ Ï.8000/âv«ì† Extn. ¹¶‚«è£†¬ì&2.
ªê£ˆ¶ õêF à‡´.
Cell: 9942734202.
Þ«î Þù +2 õ¬ó
ªî½ƒ° õ‡í£˜, 30/178cm
ð®ˆî ªð‡ «î¬õ.
ñ£Gø‹
°‹ð‹, Ìó†ì£F
âF˜ð£˜Š¹ Þ™¬ô.
ªê™: 9600361550, 9842413410. NCVT BBA, HVF, Avadi,
Technician C. Govt. Rs.30,000/39, ÝJ™ò‹, èõó£ ´, p.m.(ªðŸ«ø£˜èœ è£ôñ£ùõ˜
«ð£v†«ñ¡, Rs.10,000/èœ) Üö°‹, °íº‹ G¬ø‰î
ªê™: 8056959554.
ñíñèœ «î¬õ (õóî†ê¬í
Gó£èK‚èŠð†ì¶). «ð£¡ :
[email protected]
98413 88655
ªî½ƒ° ò£îõ ´.õ:35
MNC/40K, own House.ð®ˆî
Üöè£ù ñíŠªð‡ «î¬õ
9444149177/9884639666
36, 裘ˆF¬è, Üó² «õ¬ô,
39 ñŸÁ‹ 43 èõó´ Þ™ôˆ¶ŠHœ¬÷(ðOƒA™ô‹)
ºî™ ñí‹, ªî£N™, Ü«î áùºŸ«ø£˜
ñíñè‚°
Þùˆ¬î «ê˜‰î (à†HK¾ ªð‡ «î¬õ. 97500 28538.
ê‹ñî‹) ï´ˆîó °´‹ðˆ¬î
«ê˜‰î ñíñèœèœ «î¬õ. 36, ÜÂû‹, ²òªî£N™,
Cell: 8428688091, 8870044144. Þ™ôˆ¶ŠHœ¬÷ («î£óíˆ
F™ô‹) ñíñè‚° ªð‡
Þ‰¶, è¾ó£ ´, õò¶ «î¬õ. 97500 28538.
35, 5.7, ð™ôõ¡ õƒA ï¬è
ñFŠd†ì£÷˜
Ï.30,000. Hœ¬÷ / ¬êõ‹, B.Sc,
è¡Q ó£C, àˆFó‹ 4. MBA, Íô‹ 4&‹ ð£î‹,
î°‰î ñíñèœ «î¬õ. 1&7&77, 50000/& NGL.
M.Hóè£w, 2/430 ªï™Lïè˜, ªê™: 9487185107
Hìñ«ùK, î˜ñ¹K&2. ªê™: ñÁñí‹ õ33 «ê£.«õ÷£÷˜
9443054820, 9489876212. ªê£‰î ªî£N™ 30,000/& ñ£î
õ¼ñ£ù‹ ªê£‰îi´,«î£†ì‹
à‡´ ºî™ ñí, °ö‰¬î
èõó ´, MDS,(Endodontist), J™ô£î Mî¬õ, ¬ìõ˜v
36/180 Cm. Ìó†ì£F. î°‰î OK ß«ó£´. ªê™: 98438
ñíñèœ
ǔ›.
Mob: 07109. à†HK¾èœ ê‹ñî‹.
80564 88428 / 98942 38815.
¬êõŠ Hœ¬÷, Mò£ð£ó‹
[email protected]
ªêŒ»‹ ñíñè¡ õò¶:
èõó ´, MBBS., D.Ortho, 31, H.Sc ð®ˆî ñíñèœ
34/175Cm. 裘ˆF¬è Kûð‹. «î¬õ, Ct: 91769 76910 /
î°‰î ñíñèœ «î¬õ. Mob: 86084 22222
80564 88428 / 98942 38815,
Email ID: [email protected] ¬êõŠHœ¬÷, 1981, «è†¬ì
Üó² ðE (RI) B.Sc, 168 cm
èõó£ ´, 40, Üó²ŠðE ªî£ì˜¹‚°
Ï.36,000/&P.M., ®AK ð®ˆî 97898 99973, 98947 97325.
ñíñè‚° Þ«î ÞùˆF™
î°‰î ñíñèœ «î¬õ.
ªê™: 94871 65687.
28, BE, MBA, CTS Rs.65000/
PM
ñíñèœ «î¬õ
PAMMS,
Ch-24. Ph: 04424725912
ñíñèœ «î¬õ...
Þ‰¶ ªó†® «ñèï£î¡, 32,
172cm, C‹ñ‹ Ìó‹ MRF 22000
PM ï£è«î£ê‹ àœ÷ ü£îè‹
ǔ›. 09438479422
C
M
Y
K
DME º®ˆî MNC Company&™
«õ¬ô 𣘂°‹, à¬ìò£˜/
°ô£÷˜ Age:28 ñíñè‚° Dr. C.êbw°ñ£˜ M.B.B.S.,
ð®ˆî ªð‡ «î¬õ. Contact: Üó² ñ¼ˆ¶õ˜ 8.11.79™
98847 00244/ 99621 19289
Hø‰îõ˜. F¼õ£F¬ó 3‹
ð£î‹ I¶ù ó£C Þõ¼‚°
Mvõè˜ñ£
ÞùˆF™
M.B.B.S., B.D.S., B.P.T., B.E.,
õ¡Qò˜ 40 ITI EID PARRY M.Sc., M.phil., phd., ð®ˆî ï™ô
17000, «ñû‹ & ÜwMQ ºèô†êí‹,
Cõ‰îGø‹,
CõŠð£ù Üöè£ù ªð‡ ܬñFò£ù °í‹, ï™ô
ǔ›. 93627 68645.
°´‹ð H¡ùE àœ÷
29, MBA - 35,000, TCS, ñíñèœ «î¬õ.
7 ™ ªêšõ£Œ, ÝJ™ò‹. ªê™: 97894 81867,
09019053587, 9751365118. 95971 53649.
[email protected]
Mvõè˜ñ£ ñíñè¡ (õò¶
35) CˆF¬ó,¶ô£‹ ó£C, õƒA
ÜŠ«óê˜ ðE ñ£î õ¼ñ£ù‹
(35000)ñŸÁ‹
Mò£ð£ó‹
îI›, ªî½ƒ°, BC õ°Š¹
ñíñèœ «î¬õ. 𮊹 +2,
®AK, ô†êíñ£ù ªð‡
õ¡Qò˜ 31 MBBS ówò£
«î¬õ. ªê™: 97888 40987
vAKQƒ ð£v PVT 50000.
A¼ˆF¬è ó£° «è¶ õêF.
Mvõè˜ñ£ 24, 5.9, C芹
CõŠð£ù
Dr. Er. ªð‡
MBA, «è†¬ì
Jewellery
ǔ›. PH: 9443519014.
Showroom 1 Lac Per month
G.ñEõ£ê¡
(33) BE, 0435-2423315, 94436 78288
Rs.60,000
pm
(CDG,
Chennai), 4 ™
ªêšõ£Œ
«î£û‹ Íô‹ 9942262150
C
M
Y
K
ñˆFò Üó²,
SCIENTIFIC OFFICER
Rs.80,000 PM,
õ¡Qò˜ 36 Ìó‹
î°Fò£ù ñíñèœ «î¬õ.
Ph: 9487201808, 9626138709
C
M
Y
K
ªî½°ò£îõ˜ «è£M‰îó£x
(34) 173cm ñèó‹ F¼æí‹
MNC 45000 PM ó£°
«è¶
ü£îè‹
ǔ›.
04424762469, 8148715176
ò£îõ˜, õò¶ 35, 10th, 15,000
¹ù˜Ìê‹ î°‰î ªð‡«î¬õ.
F¼„C, î…¬ê ܼ«è àœ÷
õó¡ ñ†´‹. 97519 12635.
50 yr, Advocate, 5’3”, Divorcee,
along, clean habits, Hindu,
Tamil
Yadava,
Chennai.
No Parent / relative. Exp.
working / own house bride.
9940477376 akkamalakkannan
@rediffmail. com
îI›ò£îõ£ 28/MSC. Govtjob
(PandianBank) 30000pm õóÂ
‚° ªð‡«î¬õ. “RAJA
RANI” (Since-1971) Trade
mark® Chennai- 9444909000
Bangalore- (0) 9986654313
Tirunelveli- 9500900170
îI›, ò£îõ˜, I¼è Cgû‹,
I¶ù‹, 32, Ï.60,000/-& p.m.
²òªî£N™ î°‰î Üöè£ù
ªð‡ «î¬õ. 94444 67722
C
M
Y
K
Download
Related flashcards
Create Flashcards