partituur - MusiChor

advertisement
Imperfect enjoyment
John Wilmot
1647-1680
Arjan van Dijk
1968
e = 88
P
3 œ. œ.
&4
S1
S2
3
&4
A
3
&4
3
V4
T
De
-
fe
∑
-
-
r 3 r
œ bœ œ œ ‰
J
R
Na - ked she lay,
∑
Œ
De
P r
‰
-
r r
œ œ œ œ
3
and
she all
-
V ‰
M
? ˙.
ca
j
œ
-
-
and
she all
-
Œ
filled with love,
-
œ
J
œ
J
-
cit
-
ro
œ.
‰
œ
œ œ œ œ œ
RÔ RÔ RÔ
e - qual - ly
in - spired
with ea - ger fire,
Both
‰
-
œ œ œ bœ
R
R
3
bœ
e - qual - ly
in - spired
œ œ œ œ œ
RÔ RÔ ÔR
with ea - ger
Both
e - qual - ly
in - spired
with ea - ger
œ
˙.
ro
≈
r
r
≈
œ
œ œ œ
Kr Kr Kr
œ œ œ nœ œ
Both
o - ver charms;
-
œ
œ.
o - ver charms;
œ œ œ bœ
R R
I
œ
RÔ
˙.
∑
&
∑
r ≈ b œ . œ
œ
J RÔ
clasped in my long - ing arms,
fe
bœ.
-
r
œ ≈
˙.
P bœ
œ
œ œ œ
‰
&
J R R
ca
cit
clasped in my long - ing arms,
4
& œ.
-
∑
r 3r r
œ œ œ œ œ
œ
M
P
-
j
œ
œ.
œ
∑
P
∑
? 3 ˙.
4
B
œ.
œ.
3
fire,
œ œ œ r
œ ≈
R
3
fire,
Imperfect enjoyment
œ.
6
&
F
œ.
me
-
& bœ œ
3
&
3
F
-
r
œ
3
œ œ
˙
-
‰
-
bœ œ
r
œ
V bœ œ
œ
F
œ œ
‰
r r r
rK
‰
≈
œ œ ≈ œ ≈ b œ
œ œ œ bœ nœ
J
m
-
-
-
P
& Ó
œ
et
∑
Pj
& ‰ œ
Pj
r r r r j ‰
œ œ œ œ œ
-
cor
j
#œ ‰
and
? Ó
r
œ œ bœ œ
R
R R
j
œ ‰
P
She clips me to her breast,
œ œ œ œ œ
RÔ
œ
R
With arms, legs, lips close cling -ing to em-brace,
Œ
a,
œ.
#˙.
r Kr rK r j ‰
œ. œ œ œ. œ
me
Œ
sucks me to her face.
œ
J
-
#œ ‰
J
and
œ
˙.
et
cor
œ . œ œ œ . œJ ‰
R RÔ ÔR R
sucks me to her face.
œ.
-
œ bœ
j
œ ‰
Her nim - ble tongue,
∑
She clips me to her breast,
V ‰ œ
œ ≈ œ ≈ b œ
R R J
˙
8
&
With arms, legs, lips close cling -ing to em-brace,
œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ
R
RÔ
Melt - ing through kind - ness, flam - ing in de - sire.
me
With arms, legs, lips close cling -ing to em-brace,
3
? ˙.
r
Kr
œ œ œ œ œ œ
Kr
‰ ≈ r r ≈ r ≈ œj r
rK
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Melt - ing through kind - ness, flam - ing in de - sire.
3
Œ
a,
Melt - ing through kind - ness, flam - ing in de - sire.
3
2
∑
∑
M
˙.
me
-
-
Imperfect enjoyment
11
p
um:
& #œ
p
love’s
& #œ
p
love’s
V
‰
œ œ . œ .. œ
less - er light - ning,
π U U
‰ bœ.
#œ
love’s
less - er light - ning,
œ œ . œ .. b œ ‰
De
&
-
∑
U
œ œ œ œR ≈ # œR œRÔ œR
R
Ô
3
U Pm
-
Swift
? #˙.
us
œ œ #œ œ œ
RÔ RÔ ÔR
or - ders that I should pre - pare
œ
R
œ
J
to throw
#œ.
-
œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ ‰
ƒ
œ œ.
-
œ
ƒ
p
-
-
The
V J
con - veyed
œ.
cor
us
f
œ
œ
˙.
Œ
˙
∑
#œ
œ
J
With - in my mouth,and to my thoughts
Ÿ.
&
-
∑
De
∑
-
∑
P
∑
‹˙
&
-
Œ
um:
14
œ.
played
‰
œ œ . œ .. œ
less - er light - ning,
? #˙.
P
#œ.
Ó.
& #˙.
3
œ
ƒœ
The
m
The
-
-
-
all - dis - solv - ing thun - der - bolt be - low.
œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ‰
all - dis - solv - ing thun - der - bolt be - low.
#œ œ œ œ œ œ #œ
œ œ ‰
all - dis - solv - ing thun - der - bolt be - low.
˙.
cor
-
-
-
-
Imperfect enjoyment
16
&
œ.
#œ.
œ.
me
∑
&
∑
-
-
-
ßj π Kr K
r
i,
F
sprung with the point - ed kiss,
P
Œ
˙
ßj π Kr Kr
F
r r j
.
r r
œ
n
œ
≈
‰
b
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
J
dis
&
œ.
4
Hangs hov - er - ing o’er her balm - y brinks of bliss.
œ ≈ œ œ
œ ‰ bœ
œ
œ.
J
ßj
π Kr
#
œ
.
œ ≈ œ ≈ œ œ œ . œ b œ ‰
V ‰ œJ œ œ
J
RÔ
sprung with the point - ed kiss,
3
M
r r
r r j
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ œ œ
Hangs hov - er - ing o’er her balm - y brinks of bliss.
∑
My flut - ter - ing soul, sprung with the point - ed kiss,
? #˙.
˙.
dis
me
∏
19
& Ó
œ
et
˙
-
∏
me
pars
∏
But
j
œ
#œ.
-
-
-
-
3
r
r r r r r r
œ #œ œ. œ œ
#œ œ œ œ
Which should con - vey my soul up to her heart,
r
œ
r r
œ œ #œ
whilst her bus - y hand would guide that part
∑
∏
i,
œ.
˙.
r
& œ Œ j‰ r j
bœ
œ bœ œ œ œ
? Ó
-
∑
& ˙.
V
-
Œ
∑
∏
j
œ
M
∑
r r 3 r r
r
œ œ œ . œR œ œ œR œ œ
Which should con - vey my soul up to her heart,
œ
˙.
#˙.
et
pars
me
-
-
-
-
Imperfect enjoyment
22
&
f
œ. œ.
n˙.
a
De
&
∑
&
∑
-
us
∏
r ≈ r r r
≈ r
≈
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œj
3
∏
Melt in - to sperm,and spend at eve - ry pore.
? b˙.
#œ
& #˙.
œ
& ‰ # œJ J
r
r
œ œ #œ œ œ œ
J
R
3
A touch from an - y part of her
r r r
& ‰ j œj j
#œ
œ œ #œ œ œ œ
3
A touch from an - y part of her
∏
? #˙.
in
∏
f
m˙ .
Melt in - to sperm,and spend at eve - ry pore.
˙.
-
œ
œ
3
j
r
r
r
r
r
≈
≈ œ œ œ œ œ œ ≈
bœ œ œ œ
∑
De
∏
3
Melt in - to sperm,and spend at eve - ry pore.
In liq - uid rap - tures I dis - solve all o’er,
in
r ≈ r r r
≈ r
≈
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œj
∑
a
V
bœ.
œ.
∑
3
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ œR œ
œ bœ
V ‰ J
R
R
25
5
us
ritenuto
#œ
œ.
œ
J
U
˙.
Pr r r
r ∏
r
r
œ ‰ œ ‰ b œ ‰ œ œ ≈ œ # œ ‰ œ œ n œ œ b œ ˙ .
J J J
R u
ae
-
had done ’t:
j‰ j‰ j‰
œ œ bœ
had
∑
done ’t:
∑
-
-
-
num.
∏
P
Her hand, her foot, her ver - y look's a cunt.
r r
r r ≈ r r ‰ r
œ u
˙.
œ
#
œ
n
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Her hand, her foot, her ver - y look's a cunt.
∑
M
˙.
ae
ter
U
˙.
-
ter
∑
-
-
-
˙.
num.
Imperfect enjoyment
p
6
a tempo
r
2 œ
≈
œ
&8
œ
29
2 m
& 8 nœ
pA
Smil - ing,
2
&8
she
a
œ
ni
œ
A
-
œ
ni
-
bod - y
œ
wipes
r
œ
the
œ
a
œ
œ
clam - my
œ
œ
joys,
-
≈
When,
bœ œ
-
∑
que
j
œ
œ
And from
œ
j
œ
≈
p
When,
her
-
-
œ
m
œ
thou - sand
œ
fac
Kr Kr
œ œ bœ
with a
œ
que
rK rK
œ œ
with a
œ
r
œ
∑
≈
When,
j ‰
œ
r
œ
me
j
œ
-
-
r
œ
∑
li
∑
≈
ma
li
r
œ
p
me
œ
∑
a
?
ma
œ
œ
œ
∑
& œ
∑
M
mur - mur - ing noise,
œ
∑
&
V
kind
j
œ
œ
∑
œ
∑
bœ
œ bœ
∑
33
&
œ
R
-
∑
2 nœ
V8
œ
R
chides in
-
p
?2
8
œ
R
bœ
R
3
œ
thou - sand
with a
-
es
nœ.
kiss
-
es
œ
œ
fac
œ
kiss
œ
-
œ
Kr Kr
œ œ
œ.
-
œ
thou - sand
œ.
kiss
-
œ
es
Imperfect enjoyment
37
3
& œ bœ
œ
wan - der - ing
j
œ
∑
& œ
ta
& œ
bœ
j
b
œ
œ
wan - der - ing
V œ
?
3
œ
œ
wan - der - ing
œ
& J
41
lec
more?”
lec
? ‰
-
o’er
-
J
She
tus
r
œ
m
me
-
r
œ
œ
r
œ
3
this
œ
œ .
R ‰
cries.
pant - ing
“All
#œ
ut
di
r
œ
3
“All
this
me
-
œ
œ
R
3
r
œ
to
r
œ
to
œ
J
there then
œ
-
no
-
-
3
r r r j
nœ œ œ œ
∑
ƒ “Is
œ
there then
nœ
di
-
no
œ
-
œ œ ‰
œ
accelerando
∑
œƒ
œ
My
tus
ƒ
œ
ut
j
œ
j
œ
‰
œ
‰
œ
R
nœ
R
“Is
ƒ
œ
est,
œ
& œ
V
j
œ
∑
Ÿ
#œ
o’er
‰
more?”
& œj
∑
œ
ta
œ
‰
est,
3
ƒ
∑
o’er
j
nœ
7
-
∑
bos - om,
r
œ
love
-
r
œ
love
œ
-
∑
bœ
R
œ
and
r
œ
r
œ
œ.
rap - ture’s
due;
œ
-
us
œ
and
r
œ
œ.
rap - ture’s
due;
œ
œ
-
≈
us
∑
≈
Imperfect enjoyment
r
œ
45
& ≈
lo
-
& ≈
lo
3
&2
49
3
&2
we
r
œ
r
œ
r
œ
we
-
œ
RÔ
m
pay
-
not
œ
-
œ.
R
not
-
Must
V nœ
?
bœ
R
Must
& œ
r
œ
œ
cu
a
-
A1
A2
π
w
π
to
pleas
Kr rK r
œ œ œ.
œ
œ
cu
a
debt
-
-
-
-
-
to
pleas
œ
-
But I,
U
tus
est.
œ
-
bœ
ure
œ
œ
œ
est.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w.
˙
w
-
-
tro
-
the most for - lorn,lost man a - live,
the most for - lorn,lost man a - live,
-
U
too?”
∑
π
f
? 3 Œ œJ œ ≈ b œ œ œ œ ≈ œ œ . œ œ ≈
2
J R
œ bœ œ
R J R
R
But I,
too?”
œ
fœ œ # œ n ˙> œ œ œ œ
3 Œ œj b œ ≈ œ b œ œ œ ≈ œ œ . œ n œ ≈
V2
R J R
J R R
In
U
ure
tus
œ.
-
Uœ
œ
œ
∑
a tempo
π
œ.
-
∑
3
& 2 w.
Ó
debt
œ.
R
r
œ.
pay
-
œ
RÔ
8
-
mw .
˙
du
w
m
-
œ. œ. ˙
Œ
To show my wished o - be - di - ence vain - ly strive:
>
˙ œœ œ œ
œ. bœ. ˙
To show my wished o - be - di - ence vain - ly strive:
Œ
Imperfect enjoyment
52
9
&
∑
∑
&
∑
∑
& ˙w .
w
π . œ œ
œ
‰ œR œ ≈ œR œ œ œ .
V b œ J ≈
R
R
xit
b π
œ
I sigh,
a - las!
and kiss, but can - not swive.
? R œ . ≈ œ œ ‰ œ œ ≈ œ œ œ œ .
J
R R R
I sigh,
F
a - las!
˙w .
w
me
#œ
‰ nœ œ #œ œ ‰ œ
œ œ. œ œ.
J J R
3
nœ #œ œ œ œ
‰
‰
and kiss, but can - not swive.
Ea - ger de - sires con - found my first in - tent,
3
œ œ. œ œ.
J J R
œ
œ
J
r
j
œ œ œ ‰ œ ≈ œ . ≈
∑
& ‰ #œ œ œ
j r r
j
œ œ œ œ œ ‰ œ ≈ œ . ≈
∑
F
3
œ
R
‰
Ea - ger de - sires con - found my first in - tent,
& ‰ #œ œ œ
54
‰
Suc - ceed - ing shame does more suc - cess pre - vent,
3
Suc - ceed - ing shame does more suc - cess pre - vent,
& # w˙ .
F œ # œ3 œ
‰ œ
J
in
V
F
#w
œ
R
˙
3
œ
J
œ
R
w
M
ƒ œ œ . œ # œ3 œ
œ œ œ œ œ.
‰ J ≈
≈ ≈ R
J J
R
cel
-
-
ƒr
3
r
j
œ
‰
≈
≈
≈
œ
œ œ œ œ œ.
œ #œ. J J œ
Suc - ceed - ing shame does more suc - cess pre - vent,
? ‰
œ œ #œ
M
w.
Suc - ceed - ing shame does more suc - cess pre - vent,
-
-
œ. œ œ œ œ.
Œ
R
And rage
at last con - firms me im - po - tent.
And rage
at last con - firms me im - po - tent.
œ. #œ œ œ œ. Œ
R
Imperfect enjoyment
P
œ
& J #œ œ.
56
˙
Œ
P
hand,
Ev’n her fair
hand,
Ev’n her fair
Œ
π
lam
vi
?
∑
j‰
r r r
r
r‰ r r r
#
œ
.
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
≈ r
#œ
# ˙w .
V
j‰
œ.
which might bid heat re - turn To fro - zen age, and make cold her - mits burn,
w
∑
r r r
r‰ r r r
r
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ
≈ r
#œ
which might bid heat re - turn To fro - zen age, and make cold her - mits burn,
& œj œ œ . # ˙
& ˙w .
π
10
π
≈ # œ
R
π r
-
œ
R
#w
-
-
-
œ œR œ œ . œ œ œ œ ‰ œ
R
R
R R
-
-
r
. œ #œ. ‰
œ œR œ
J
which might bid heat re - turn To fro - zen age, and make cold her - mits burn,
≈ # œ
r
r
r r r
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ‰ œ
R
r
œ œ . œ # œj. ‰
œ
R
which might bid heat re - turn To fro - zen age, and make cold her - mits burn,
58
&
∑
&
∑
& # ˙M
w.
na
-
w
M
j
œ
Kr rK
j r
œ . œ œ œ œ œ œ .. b œ œ ‰
R
3
j r œ
œ œ R
warms no more Than fire to ash - es could past flames
re - store.
warms no more Than fire to ash - es could past flames
re - store.
3
Kr Kr
j j r r j r
r
‰
œ # œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ .. œ œ
-
-
˙w .
ri
r
j
œ
V ‰ œJ œ œJ . œ œ œ # œ ‰ J
-
3
œ œ #œ
J R R
-
w
-
œ. œ œ œ œ
J R
RÔ
œ
RÔ
-
-
œ .. œ œ ‰
R
Ap - plied to my dear cin - der,
warms no more Than fire to ash - es could past flames
re - store.
Ap - plied to my dear cin - der,
warms no more Than fire to ash - es could past flames
re - store.
? ‰ j # œ j. œ œ œ œ ‰ j
œ
œ
œ
J
R
rK
j3 r r j r
œ œ œ œ . œ œ œ #œ œ
RÔ
r
œ .. œ œ ‰
Imperfect enjoyment
60
f
p
& #œ
œ ‰ œ œ ≈
& œ
œ ‰ œ œ ≈
f
p
#œ œ œ
≈
œ œ
‰
œ
11
‰
∑
‰
∑
Trem - bling, con - fused, de - spair - ing, lim - ber, dry,
œ œ œ
≈
œ œ
‰
Ó
œ
Trem - bling, con - fused, de - spair - ing, lim - ber, dry,
& ˙w
f
am,
V #œ
?
f
#˙
Ó
f or∑w .
π j
p
œ ‰ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ # œ ‰ œ ≈ œ œ n œ œ œJ œJ ‰
J
p
&
F
This dart of love, whose pierc - ing point,oft tried,
& ‰ œJ œJ . œR œ ≈ œR
This dart of
F
-
A wish - ing, weak, un - mov - ing lump I lie.
f 3
r
œ
.
≈ œ # œ œ œ ≈ œ ‰ # œ œ œ
œ œ .œ œ
J
R R J
œ œ œ ≈ œ œ . ‰
R R J
love, whose pierc - ing point,oft tried,
˙
f
-
F
-
-
-
This dart of
Kr
œ œ. œ. ‰
R
œ œ œ
J
3
œ .. œ œ . # œ
R
œ
RÔ
m
R
R J
love, whose pierc - ing point,oft tried,
œ. œ. ‰
R
With vir - gin blood ten thou - sand maids has dyed,
#w.
w
na
-
-
œ .. œ œ . œ
R
f œ 3œ œ œ .. œ œ . œ
œ œ œ ≈ œ œ . ‰ J
R
This dart of love, whose pierc - ing point,oft tried,
? ‰ œ œ . œ œ ≈ œ
J J R
R
œ .. œ œ . œ
R
With vir - gin blood ten thou - sand maids has dyed,
r
r r j f #3œ œ
r
j
j
V ‰ œ œ . œ œ ≈ œ # œ œ œ ≈ œ œ . ‰ œJ
do
-
œ œ œ ‰
j
≈
œ ‰ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ # œ ‰
J J J
œ
œ œ nœ
F j r
‰ j
& ww .
-
A wish - ing, weak, un - mov - ing lump I lie.
Trem - bling, con - fused, de - spair - ing, lim - ber, dry,
62
-
π
Trem - bling, con - fused, de - spair - ing, lim - ber, dry,
œ
f˙
-
m˙
œ
RÔ
-
œ. œ. ‰
R
With vir - gin blood ten thou - sand maids has dyed,
œ
RÔ
œ. œ. ‰
R
With vir - gin blood ten thou - sand maids has dyed,
Imperfect enjoyment
64
Pj
& ‰œ
Pj
j
œ. nœ œ œ œ. œ œ
RÔ
j
œ œ . ≈ b œ œ œ
J
J
RÔ
Pj
vit
V ‰œ
P
? ‰ œJ œ . œ œJ œ œ . œ œ
RÔ
in
j
œ œ . ≈ b œ œ œ
J
J
RÔ
3
Stiff - ly
re - solved,
œ œ
& J ‰ J ‰ ≈ œR
Stiff - ly
re - solved,
& w w.
r
œ
œ œ #œ œ œ
3
œ
R
œ œ œ œ œ
me
3
’twould care - less - ly in - vade
#˙
œ
œ
V J ‰ œJ ‰ ≈ R
œ ‰.
œ
R
œ œ #œ œ œ
? œ ‰ œ ‰ ≈ œ
R
J J
œ ‰. #œ
R
œ 3œ œ œ œ
Stiff - ly
Stiff - ly
re - solved,
re - solved,
˙
œ œ œ
R
R
œ
œ œ œ
R
R
œ
œ.
j
œ œ Œ
œ.
œ œ Œ
J
That it through eve - ry cunt reached eve - ry heart.
’twould care - less - ly in - vade
œ ‰.
jŒ
œ œ
œ.
That it through eve - ry cunt reached eve - ry heart.
œ œ . ≈ œ œ3 œ
RÔ
J J J
Which na - ture still di - rect - ed with such art
r
& œj ‰ j ‰ ≈ œ œ ‰ .
œ
œ
ww . diminuendo
Which na - ture still di - rect - ed with such art
66
r
r
œ œ œ
That it through eve - ry cunt reached eve - ry heart.
n˙
j
œ . n œ œ œ œ . œ œR
Ô
j
œ œ Œ
œ.
œ
That it through eve - ry cunt reached eve - ry heart.
j
j j3 j
K Kr
r
œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ . ≈ œ œ œ
Which na - ture still di - rect - ed with such art
w.
& w
œ œ œ
R
R
3
Which na - ture still di - rect - ed with such art
& ‰œ
12
3
’twould care - less - ly in - vade
’twould care - less - ly in - vade
j
œ œ œ œ Œ œ
œ
J
J
3
œ œ # œ œ œ ≈
R R
Wom - an or man, nor ought its fu - ry stayed:
j j Œ j r œr
œ œ œ #œ œ œ œ
# œ œ œ ≈
3
Wom - an or man, nor ought its fu - ry stayed:
#ww .
π
œ œ œ œ
œ
J JŒ œ
J
ca
œ
-
3
-
˙
-
-
œ œ # œ œ œ ≈
R R
Wom - an or man, nor ought its fu - ry stayed:
j œ Œ œ # œ œ œ œ œ ≈
œ œ œ J J R R
3
Wom - an or man, nor ought its fu - ry stayed:
Imperfect enjoyment
fK
ritenuto
r
.
‰
& #œ
r r
r r
rK
œ
‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ ˙
R
R
Œ
& ‰. œ
RÔ
œ œR ‰ # œ œ œR œ
R R
R
RÔ
Œ
68
f
Where’er it pierced, a cunt it found or made.
Where’er it
& # ww .
ri
f
-
V ‰ . # œR
Ô
f
œ œR ‰ œ œ œR œ
R R
R
RÔ
Where’er it
Where’er it
π
r
œ
r
& œ
r
œ
and
Shrunk up
and
π
Shrunk up
U
& ww ..
u
tem.
π
r
œ
V
r
œ
? r
œ
r
œ
π
Shrunk up
Shrunk up
˙
-
œ ˙
R
Œ
r
œ #œ
œ ˙
R
Œ
r
œ #œ
r
œ #œ
and
r
œ
and
œ
nœ
œ
Kr Kr
nœ œ #œ
nœ
œ
Kr Kr
nœ œ #œ
nœ
œ
Kr Kr
œ œ œ
œ
sap - less
sap - less
œ
sap - less
#M
ww ..
M
ta
-
-
-
j œ
j œ r
œ
œ nœ œ œ ˙
#œ
œ
R
3
j
j r r
#œ œ #œ œ œ œ nœ œ œ ˙
3
Now lan - guid lies in this un - hap - py hour,
rK Kr
nœ œ #œ
sap - less
j œ
j œ r
œ œ
œ nœ œ œ ˙
#œ
R
3
‰
-
‰
Now lan - guid lies in this un - hap - py hour,
pierced,a cunt it found or made.
r
œ
&
70
‰
Now lan - guid lies in this un - hap - py hour,
pierced,a cunt it found or made.
œ œR ‰ # œ œ œR œ
R R
R
RÔ
? ‰. œ
RÔ
œ ˙
R
-
j œ
j œ r
œ
œ nœ œ œ ˙
#œ
œ
R
3
Now lan - guid lies in this un - hap - py hour,
pierced,a cunt it found or made.
-
13
U
w
U
like a with - ered flower.
w
like a with - ered flower.
U
w
U
like a with - ered flower.
w
like a with - ered flower.
‰
Imperfect enjoyment
#m˙ .
Ï
a tempo
6
& 4 #˙.
71
Ï
-
Ful
-
Ful
6
& 4 #œ
6
&4
14
-
-
œ.
-
-
ci
j
œ
-
-
œ
-
ci
-
-
œ
-
-
-
-
œ
-
∑
Ï
6
V 4 # œR
œ œ ≈ œ œ œ œ œ r œj ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œj ≈
R
R R R
RÔ RÔ
R #œ
œ
Ï œ
œ œ ≈ œ œ œ œ œ # œr œ ≈ œ œ œ b œ œ ≈ œ œ œ n œ œ ≈
R
R R R
R
ÔR RÔ J
J
Thou treach - er - ous,
? 6 #œ
4 R
base de - sert - er of my flame, False to my pas - sion, fa - tal to my fame,
Thou treach - er - ous, base de - sert - er of my flame, False to my pas - sion, fa - tal to my fame,
˙.
72
& ˙.
te
me
& œ
#œ
te
œ
#œ
me
œ
œ
∑
&
V ‰ # œJ
Through
? ‰
œ
J
Through
œ #œ œ œ œ œ œ
RÔ
R
œ
R
œ.
J
what mis - tak - en mag - ic dost thou prove
œ #œ œ œ œ œ œ
RÔ
R
œ
R
œ.
J
what mis - tak - en mag - ic dost thou prove
œ œ œ 3œ œ œ
œ
œ
œ
œ
≈
J
R
R RÔ RÔ
#œ œ œ œ
œ ≈ œR œ 3œ œ œJ
R RÔ RÔ
‰
So true to lewd - ness, so un - true to love?
So true to lewd - ness, so un - true to love?
‰
Imperfect enjoyment
73
m
& #˙.
flo
& #œ
flo
#˙.
-
-
-
-
j
#œ
œ.
-
-
-
-
œ
V J
œ œ #œ œ œ œ œ
œ
&
ri
œ
-
ri
-
-
-
-
-
œ
œ
-
r r r
œ # œ # œ œr œr rK Kr rK Kr
#œ œ œ œ œ.
œ.
J
What oys - ter - cin - der - beg - gar - com - mon whore
j
œ
œ œ #œ œ œ œ œ
Didst thou e’er fail in
œ
˙
Œ
˙.
bus,
sti
& œ
œ
bus,
œ
sti
-
œ
≈
all thy life be - fore?
œ œ œ œ œ.
œ # œ # œR œR œR RÔ RÔ RÔ RÔ
R R
œ.
J
What oys - ter - cin - der - beg - gar - com - mon whore
74
-
∑
&
?
15
Didst thou e’er fail in
-
-
≈
all thy life be - fore?
-
-
-
Ó
-
-
-
-
-
∑
&
œ #œ
r r
.
‰
‰
R
œ
V œ #œ
œ
œ œ œ œ
r K
R R J ≈ œ œr œ œ œ
Kr Kr Kr
œ œ œ œ œ ≈
When vice,
dis - ease,
and scan - dal lead the way,
With what of - fi - cious haste doest thou o - bey!
When
dis - ease,
and scan - dal lead the way,
With what of - fi - cious haste doest thou o - bey!
? r
œ
r‰
. œr œ
‰
œ œ
œ
vice,
r r j
œ œ œ œ ≈ œ
R
œ œ œ œ #œ
RÔ
RÔ
œ
RÔ
œ œ œ ≈
RÔ
Imperfect enjoyment
75
m
& n˙.
&
n˙.
pa
-
pa
-
œ
16
nœ
-
-
-
te
-
-
-
te
œ
œ
œ
œ
∑
&
œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
RÔ RÔ R ≈ . RÔ
V ≈ R R R
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ nœ œ
? ≈ R R R b œ œ
RÔ RÔ R ≈ . RÔ
œ bœ
Kr Kr j œ œ
R R b œ œ œ œ œ ≈ R R b œR œR r
bœ
œ
R
œ bœ œ
œ œ œ œ œR œ œ r
R
RÔ RÔ J ≈ R R R b œ
Like a rude, roar - ing Hec - tor in the streetsWho scuf - fles, cuffs, and jus - tles all he meets,But if his king or
Like a rude, roar - ing Hec - tor in the streetsWho scuf - fles, cuffs, and jus - tles all he meets,But if his king or
76
&
&
˙.
Ÿ.
me
ma
œ
˙
#œ
œ
œ
me
ma
œ
-
-
#œ
-
-
-
-
∑
&
j œ œ œ œ œ
#
œ
œ
≈ R
œ
œ
œ
V
ÔR RÔ
œ
RÔ
œ
RÔ
rK
œ œ
RÔ
œ Kr
r
r
RÔ œ œ ‰ œ b œ œ œ œ # œ œ œ œ
R
RÔ RÔ
coun - try claim his aid, The rake - hell vil - lain shrinks and hides his head; Ev’n so thy bru - tal val - or is dis -
? œ œ œR œR œJ ≈ r
Ô Ô
œ bœ œ œ œ
œ œ r œ œ œ œ œ Kr
Kr Kr
‰
R R œ
RÔ œ
œ œ œ
coun - try claim his aid, The rake - hell vil - lain shrinks and hides his head; Ev’n so thy bru - tal val - or is dis -
Imperfect enjoyment
77
&
F
U
w.
w.
lis:
œ
& J
˙
#œ
J
lis:
,
F
U
˙.
,
w.
∑
&
V ˙
Œ
?
Œ
∑
T: Breaks every stew, does each small whore invade,
B: But when great Love the onset does command,
Ó . T: Base recreant to thy prince, thou dar’st not
∑ stand.
B: Worst part of me, and henceforth hated most,
T: Through all the town a common fucking post,
B: On whom each whore relieves her tingling cunt
Ó . T: As hogs on gates do rub themselves and ∑grunt,
B+T: Mayst thou to ravenous chancres be a prey,
B+T: Or in consuming weepings waste away;
played,
˙
played,
79
&
17
∑
p
M
& ˙.
p
Qui
& œ
Qui
-
f
œ
V ‰J
#œ.
-
-
-
3
œ #œ œ œ
R
∑
-
˙.
-
j
œ nœ œ
˙.
a
œ œ
J
f
3
r j
? ‰ j œ
œ
œ œ œ œ œ
a
a
œ
œ
a
œ œ œ . ≈ ‰ œJ
m˙ .
-
-
-
#œ
-
œ
mo
œ
-
œ bœ
œ # œ œ b œJ
œœ
œ
œ
J
≈
bœ œ
R ‰ œj
R R
-
-
mo
-
May stran - gu - ry and stone thy days at - tend;
May’st thou nev - er piss, who didst re - fuse to spend When
May stran - gu - ry and stone thy days at - tend;
May’st thou nev - er
œ
œ œ œ . ≈ ‰ J
œ œ œ œ ≈ œ
J
J R
œ œ bœ r ‰ j
bœ œ
R
œ
piss,who didst re - fuse to spendWhen
Imperfect enjoyment
18
Fm
a tempo
81
∑
&
∑
M
ritenuto
&
˙.
˙.
re
lan
re
j
V œœ œ ˙
lan
all my joys
? j
œ œ bœ ˙
all my joys
88
ca
&
œ
#œ
-
ƒ
œ
? œ #œ
J
ca
œ
-
r pU
-
˙.
gue
˙.
˙.
3
8
∑
3
8
∑
U
o.
o.
p
œ œ U.
R R bw
œ œ œ
R R J
#œ.
œ
ƒœ œ
thou - sand
thou - sand
pi
-
#œ.
a
te
-
œ.
a
-
œ.
œ
œ
a
#œ œ œ
pi
œ
-
-
j
œ
bler
j
œ
bler
œ
J
te
∑
me
œ
œ
œ
‰ œ
œ.
œ.
F
may
ten
œ.
F
œ.
And
may
œ.
ten
#œ.
And
may
ten
-
ius
sub
‰ œ
F
-
œ
e
‰
r Kr p
œ . œ œ.
-
sub
œ #œ œ œ œ œ
va
o,
p
r Kr
M
œ.
œ.
et
œ
œ œ #œ
dex
‰
‰
pricks a - gree
#œ . œ #œ.
p
pricks a - gree
œ. œ
R ÔR
œ.
pricks a - gree
j
œ #œ œ œ
me
F
-
‰ œ
∑
œ.
ius
e
∑
œ.
And
Lae
bler
œ
va
∑
#M
œ.
#œ.
-
#mœ .
œ.
3 œ œ œ œ #œ
8
J
did on false thee de - pend.
œ
-
j
œ
Lae
3
8
did on false thee de - pend.
thou - sand
& œ
V
ƒ
M
-
gue
œ œ œ bœ œ bw.
R R J R
Ÿ
& #œ.
˙.
-
& œ œ œ œ œ.
U
3 œ.
8
-
œ #œ ‰
o,
F
-
œ
F
To
œ
‰
œ
‰
œ
F
To
#œ œ œ
et
‰
‰ #œ
To
œ #œ œ
dex
-
Imperfect enjoyment
mœ .
95
& œ.
te
-
& œ.
œ.
ra
œ
do
il
the
& #œ.
œ
do
j
#œ
the
V œ.
œ
? œ œ
J
œ œ #œ
do
te
102
the
-
M
& œ.
xa
-
r
œ
Co
bœ œ
R
œ.
F
bi
-
F
rin
sub
œ.
rin
sub
wronged Co
-
rin
œ œ
R
œ
R
œ.
œ.
-
p
p
li
for
bi
tur
-
na
-
j
œ
œ
œ
na
œ
J
na
nœ œ œ
us
œ.
œ.
œ.
œ.
Uœ .
thee.
thee.
œ œ œ
me.
œ.
U
U
nœ.
œ.
ƒ
-
ple
-
œ.
œ.
ƒ
right
bœ.
œ.
ƒ bœ.
œ.
right
œ œ œ
am
bœ.
œ.
œ bœ œ
-
-
-
j
œ
#œ.
œ.
œ œ œ
am
Uœ .
me.
œ.
us
œ.
œ.
tur
œ.
œ.
Uœ .
œ.
œ.
nœ.
œ
œ œ œ
-
œ.
F
-
-
p
thee.
for
? œ.
œ.
-
for
œ.
li
sub
wronged Co
il
bœ.
& œ.
xa
ra
wronged
œ œ
R
rallentando
& œ.
V
œ
J
œ.
-
j
œ bœ
R
19
-
right
bœ œ
J
ple
-
∏
6U
˙.
8
∏
6U
˙.
8
∏
U
6 ˙.
8
∏
6U
˙.
8
∏
6U
8 ˙.
Amsterdam
2 juli 2014
Download
Related flashcards
Create Flashcards