Nr 373 - Sjöfartsverket

advertisement
Nr 373
2011-10-05
Ufs
Underrättelser för sjöfarande
Sjöfartsverket, Norrköping
Notices to Mariners, SWEDEN
Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg
RedaktionPrenumerationsärenden
SjöfartsverketSjöfartsverket
Ufs/BALTICO
Produkt och Leverans
601 78 NORRKÖPING
601 78 NORRKÖPING
tel: +46 (0)11 19 10 45
tel: +46 (0)11 19 10 54
fax: +46 (0)11 23 89 45
fax: +46 (0)11 12 74 63
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
Prenumerationsavgift: 954 kr (inkl moms).
Ufs utkommer med ett nummer i veckan.
www.sjofartsverket.se/ufs
Bäringar är rättvisande från 0° medurs till 360° och räknas beträffande uppgifter om
fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i
Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs
åvilar uppgiftslämnaren.
LFV Tryck i Norrköping 2011
ISSN 0346 - 3591
Nr 373
2
2011-10-05
Innehåll / Contents
Berörda sjökort / Affected charts
Sjökort/Charts
Notiser/Notices
Sida/Page
41
7463 (T)
3
111
7406 (T)
8
421
7463 (T)
3
523
7439 (P)
4
922
7249
9
922
7459 (T)
9
924
7452 (T)
10
6141
7431 (T)
7
6142
7431 (T)
7
6212
7462
7
9221
7459 (T)
9
Tillkännagivanden / Announcements
Notiser/Notices
Rubrik/Title
Sida/Page
7460
Nya telefonnummer till Sjöfartsverket. / New
telephone numbers to the Swedish Maritime
Administration.
14
7461
Kalix. Luleå. Ändrade VHF-kanaler för Maritim
Säkerhets Information (MSI Sweden) och
Svensk Kustradio (Stockholmradio). / Kalix.
Luleå. Changed VHF Channels for Maritime
Safety Information (MSI Sweden) and Swedish
Coast Radio (Stockholmradio).
12
Återkommande information / Recurrent information
Uppgift om vattenstånd i Vänern
Sida/Page
14
Ufs-häftet publiceras även i pdf-format med färgbilder på Sjöfartsverkets
hemsida: www.sjofartsverket.se/ufs
The Ufs-booklet is also published in pdf-format with colour pictures on our
website: www.sjofartsverket.se/ntm
2011-10-05
3
Nr 373
UNDERRÄTTELSER / NOTICES
Bottenviken / Bay of Bothnia
* 7463 (T)
Sjökort/Chart: 41, 421
Sverige. Bottenviken. O om Byske. Tåme. Skjutvarning. Tider ändrade.
Notiser som utgår: 2011:370/7427(T)
Position: Ca 64-59N 21-21E Tåme Skjutområde
Under angivna tider pågår skarpskjutning på Tåme skjutfält, varvid farvattnen mellan
fyren Nygrån och Romelsön berörs. Det i sjökorten markerade området R 58 är
avlyst, enligt riskavstånd i tabellen.
Då skjutning pågår är en röd kula hissad på observationstornen på skjutplatsen.
Ytterligare upplysningar lämnas på VHF kanal 16, anrop Tåme skjutfält,
eller tel. 0912-430 36.
Oktober
Tid
Riskavstånd från stranden
06
0800 - 0000
9,5 M
07
0000 - 1700
9,5 M
10
0800 - 1700
9,5 M
11
0800 - 2400
9,5 M
12
0000 - 1700
9,5 M
13
0800 - 1700
9,5 M
Visas ej i ENC.
Bsp Bottenviken 2010/s04, s17
Sweden. Bay of Bothnia. E of Byske. Tåme. Gunnery exercises. Times changed.
Cancel: 2011:370/7427(T)
Position: Ap. 64-59N 21-21E Tåme Firing Danger Area
Gunnery exercises will be carried out from Tåme Firing range. The current extension of the
closed area is given in the table.
During firing a red balloon is shown from the observation towers. Further information on
VHF channel 16, call Tåme skjutfält, or phone +46 (0)912-430 36.
October
Time
Range from shore
06
0800 - 0000
9,5 M
07
0000 - 1700
9,5 M
10
0800 - 1700
9,5 M
11
0800 - 2400
9,5 M
12
0000 - 1700
9,5 M
13
0800 - 1700
9,5 M
Not shown in ENC.
Försvarsmakten, Tåme skjutfält.
Publ. 5 oktober 2011
Nr 373
4
2011-10-05
Bottenhavet / Sea of Bothnia
* 7439 (P)
Sjökort/Chart: 523
Sverige. Bottenhavet. N om Härnösand. Ångermanälven. Sannasundet.
Hemsön. Linfärja. Rekommendationer för passage.
Tidpunkt: Från mitten av oktober 2011
Under årets isfria del är den frigående färjan över Sannasunder ersatt av
en LINFÄRJA.
Fartyg bör endast passera färjeleden då linfärjan ligger stilla vid något av färjelägena
och vajrarna sänkts ned. Fartyg större än 300 BRT bör anropa VÄGFÄRJAN SANNASUNDET på VHF-kanal 06 vid nedan angivna rapporteringspunkter, för att erhålla
information inför passagen.
Följande text (Note 244) ska införas i anslutning till färjeleden och rapporteringspunkterna:
SANNASUNDETS VÄGFÄRJA. Under årets isfria del används en linfärja. Fartyg bör
inte passera färjan annat än då den ligger stilla vid något av färjelägena.
Fartyg större än 300 BRT på väg mot färjeleden bör anropa VÄGFÄRJAN SANNASUNDET på VHF kanal 06 vid passage av någon av rapporteringspunkterna.
Ändra Färjan mellan a)-b) till linfärja
a) 62-41,49N 17-59,08E Strinningen på fastlandet
b) 62-41,43N 17-59,77E Sanna på Hemsön
Inför
Inför
VHF-rapporteringspunkt,
N-gående
c) 62-39,20N 18-00,15E S om Strömskatan
VHF-rapporteringspunkt,
V-gående
d) 62-40,40N 18-05,35E N om Örnskärsgrund
VHF-rapporteringspunkt,
S-gående
e) 62-44,25N 17-59,80E O om Vålön
Textruta, Note 244
Bsp Bottenhavet N 2009/s10
Sweden. Sea of Bothnia. N of Härnösand. Ångermanälven. Sannasundet. Hemsön.
Cable ferry. Recommendations on passage.
Time: From the middle of October 2011
A CABLE FERRY is in use across the Sannasundet during the ice-free part of the year.
Vessel may only pass the ferry route when the ferry is stopped at one of the ferry berths
and the wires have been lowered. Vessels over 300 GT should call the ferry (VÄGFÄRJAN
SANNASUNDET) on VHF Ch 06, when passing any of the radio reporting points, to obtain
information prior to the passage.
Following note (Note 244) shall be inserted in the chart in connection to the ferry and the
reporting points:
SANNASUNDET FERRY. A cable ferry is in use during the ice-free part of the year. Vessels
should not pass the ferry unless it has stopped at any of the ferry berths.
Vessels over 300 GT under way towards the ferry should call VÄGFÄRJAN SANNASUNDET on VHF Ch 06 when passing any of the reporting points.
2011-10-05
5
Nr 373
Amend
Ferry between a)-b) to
cable ferry
Insert
VHF reporting point, N
bound
c) 62-39,20N 18-00,15E S of Strömskatan
VHF reporting point, W
bound
d) 62-40,40N 18-05,35E N of Örnskärsgrund
VHF reporting point, S
bound
e) 62-44,25N 17-59,80E
Insert
a) 62-41,49N 17-59,08E
Strinningen on mainland
b) 62-41,43N 17-59,77E
Sanna at Hemsön
Note 244
Textruta till sjökort / Chart note
E of Vålön
Nr 373
6
2011-10-05
Trafikverket, Färjerederiet och Transportstyrelsen.
Publ. 5 oktober 2011
2011-10-05
7
Nr 373
Norra Östersjön / Northern Baltic
* 7431 (T)
Sjökort/Chart: 6141, 6142
Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Hammarbyleden. Danviksbron. Broöppning ej möjlig.
Tidpunkt: 14 oktober 01:00LT - 18 oktober 05:10LT
Under angiven tid pågår underhållsarbeten på Danviksbron. Passage är ej möjlig för
fartyg som kräver en segelfri höjd högre än 10,8 meter.
Danviksbron
59-18,8N
18-06,3E
Bsp Mälaren 2008/s38, Bsp Mälaren 2010/s38, Bsp Stockholm M 2009/s06, Bsp
Stockholm M 2011/s06
Sweden. Northern Baltic. Stockholm. Hammarbyleden. The bridge Danviksbron.
Opening of the bridge not possible.
Time: 14 October 01:00LT - 18 October 05:10LT
Maintenance works in progress at the bridge Danviksbron during stated time. Passage is
not possible for vessels with an air draught exceeding 10,8 metres.
Danviksbron
59-18,8N
18-06,3E
Sjöfartsverket, Stockholm.
Publ. 14 september 2011
* 7462
Sjökort/Chart: 6212
Sverige. Norra Östersjön. Bråviken. Farleden till Norrköping. V om Bodagrund.
Prick indragen.
Se: 2010:335/6895
Den gröna pricken vid 5,8 m grundet har dragits in.
Stryk
SB-prick
58-39,04N
16-23,95E
Bsp Ostkusten 2007/s20, Bsp Ostkusten 2010 /s20
Sweden. Northern Baltic. Bråviken. Entrance to Norrköping. W of Bodagrund.
Spar-buoy withdrawn.
See: 2010:335/6895
The green spar-buoy at the 5,8 m shoal has been withdrawn.
Delete
SB spar-buoy
58-39,04N
16-23,95E
Nr 373
8
2011-10-05
Sjöfartsverket, Norrköping.
Publ. 5 oktober 2011
Mälaren och Södertälje kanal / Lake Mälaren and Södertälje
kanal
* 7406 (T)
Sjökort/Chart: 111
Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Ekerön-Lovön. Tappström. Tappströmsbron. Bron öppnas inte. Underhållsarbeten.
Tid: 2011-11-01 09:00LT - 2012-04-15 24:00LT
På grund av underhållsarbete kommer Tappströmsbron inte öppnas för passerande
trafik mellan angivna tider.
Maximal segelfri höjd under perioden kommer vara 6 m.
Tappströmsbron
59-17,58N
17-48,63E
Bsp Mälaren 2008/s35, Bsp Mälaren 2010/s35
Sweden. Lake Mälaren and Södertälje kanal. Ekerön-Lovön. Tappström. Bridge Tappströmsbron. Bridge will not open. Maintenance works.
Time: 2011-11-01 09:00LT - 2012-04-15 24:00LT
Due to maintenance work the bridge Tappströmsbron will not be opened during stated
times.
Maximum vertical clearance is 6 m.
Tappströmsbron
59-17,58N
17-48,63E
Sjöfartsverket, Stockholm.
Publ. 5 oktober 2011
2011-10-05
9
Nr 373
Öresund / The Sound
* 7249
Sjökort/Chart: 922
Sverige. Öresund. Inloppet till Landskrona. V om Gräsgrund. Uppgrundning.
Notiser som utgår: 2011:356/7226(P)
Uppgrundningar har påträffats i inloppet till Landskrona, V om Gräsgrund.
Inför
6,4 m
55-52,792N
12-47,251E
Sweden. The Sound. Entrance to Landskrona. W of Gräsgrund. Less depth.
Cancel: 2011:356/7226(P)
Less depth discovered in the entrance to Landskrona, W of Gräsgrund.
Insert
6,4 m
55-52,792N
12-47,251E
Sjöfartsverket, Norrköping.
Publ. 5 oktober 2011
* 7459 (T)
Sjökort/Chart: 922, 9221
Sverige. Öresund. Helsingborg. Fyren Bulkhamnen Östra raserad.
Fyren Bulkhamnen Östra har rasat och är tills vidare släckt.
Bulkhamnen Östra
56-00,25N
12-42,65E
Sweden. The Sound. Port of Helsingborg. The light Bulkhamnen Östra is demolished.
The light Bulkhamnen Östra is demolished and unlit until further.
Bulkhamnen Östra
56-00,25N
12-42,65E
Nr 373
10
2011-10-05
Helsingborg Hamn AB
Publ. 5 oktober 2011
Kattegatt / Kattegat
* 7452 (T)
Sjökort/Chart: 924
Sverige. Kattegatt. Varberg. Tillfälligt minskat leddjupgående.
Se: 2011:341/6922
Med anledning av minskat djup, som meddelats i notis 6922, har leddjupgåendet till
olika kajer reducerats enligt följande:
Kaj
Nytt leddjupgående
Max storlek på fartyg
(LxB)
Farehamnen
9,3 m
57-06,88N
12-14,33E
215/33
Innerhamnen
6,9 m
57-06,84N
12-14,76E
160/25
135/25
Gyprockajen
6,9 m
57-06,92N
12-14,74E
Innerhamnen,
södra delen
6,3 m
57-06,59N
12-14,63E
Magasinskajen
4,1 m
57-06,63N
12-14,71E
Bsp Västkusten S 2007/s40, Bsp Västkusten S 2010/s40
Sweden. Kattegat. Port of Varberg. Temporary reduced draught.
See: 2011:341/6922
Due to less depth, announced in notice 6922, the maximum draught has been reduced as
follows:
2011-10-05
11
Berth
New draught
Farehamnen
9,3 m
Nr 373
Max size of vessels (LxB)
57-06,88N
12-14,33E
215/33
Innerhamnen
6,9 m
57-06,84N
12-14,76E
160/25
Gyprockajen
6,9 m
57-06,92N
12-14,74E
135/25
Innerhamnen,
Southern part
6,3 m
57-06,59N
12-14,63E
Magasinskajen
4,1 m
57-06,63N
12-14,71E
Sjöfartsverket, Malmö.
Publ. 5 oktober 2011
Nr 373
12
2011-10-05
TILLKÄNNAGIVANDEN / ANNOUNCEMENTS
Bottenviken / Bay of Bothnia
* 7461
Sverige. Bottenviken. Kalix. Luleå. Ändrade VHF-kanaler för Maritim Säkerhets
Information (MSI Sweden) och Svensk Kustradio (Stockholmradio).
De två nordligaste VHF-kanalerna för Maritim Säkerhets Information (MSI Sweden)
och Svensk Kustradio (Stockholmradio) har ändrats enligt följande:
Kalix
Luleå
Ny VHF-kanal = 25
Ny VHF-kanal = 24
Ufs A sid 89 och omslagets insida
Sweden. Bay of Bothnia. Kalix. Luleå. Changed VHF Channels for Maritime Safety
Information (MSI Sweden) and Swedish Coast Radio (Stockholmradio).
The two most northerly VHF Channels for Maritime Safety Information (MSI Sweden) and
Swedish Coast Radio (Stockholmradio) have been changed as follows:
Kalix
New VHF Channel = 25
Luleå
New VHF Channel = 24
Ufs A page 89 and the back of frontpage
2011-10-05
13
Nr 373
Svensk Kustradiokarta / Swedish Coast Radio Map
Sjöfartsverket, Norrköping.
Publ. 5 oktober 2011
Nr 373
14
2011-10-05
* 7460
Sverige. Nya telefonnummer till Sjöfartsverket.
Nytt nummer till Sjöfartsverkets växel: 0771 – 63 00 00.
Från den 1 november 2011 går det inte längre att använda det tidigare växelnumret
011 – 19 10 00.
Nytt nummer till Sjöfartsverkets kundtjänst: 0771 – 63 50 50.
Ytterligare förändringar av telefonnummer till Sjöfartsverkets olika enheter kommer
att genomföras.
Ufs A sid 8
Sweden. New telephone numbers to the Swedish Maritime Administration.
New telephone number to the Swedish Maritime Administration (SMA) telephone
exchange: +46 771 63 00 00.
The previous telephone exchange number (+46 11 19 10 00) will not be possible to use
after 1 November 2011.
New telephone number to SMA Customer Service: +46 771 63 50 50.
Further changes of telephone numbers to various SMA departments will take place.
Ufs A page 114
Sjöfartsverket Norrköping.
Publ. 5 oktober 2011
ÅTERKOMMANDE INFORMATION / RECURRENT INFORMATION
Vattenståndet i Vänern
Den 05 oktober var vattenståndet ca 91 cm över sjökortens referensyta.
2011-10-05
15
Nr 373
Nr 373
POSTTIDNING A
16
2011-10-05
Underrättelser för sjöfarande
601 78 NORRKÖPING
Download
Related flashcards
Create Flashcards