Rapporter, blanketter och hantering av interna pp

advertisement
Rapporter, blanketter och hantering av interna pp
,
g
mellanhavanden
Stockholm
19 maj, 2011
Patrick Brynskog
Senior Group Controller
Innehåll
• Kort om Kwintet
• Vår Cognos Controller-installation
• Avstämning
A tä
i
av interna
i t
mellanhavanden
ll h
d
• Formulär och Rapporter
2
Kwintet
• Störst inom arbetskläder och “corporate
corporate wear”
wear i Europa
• Omsättning: Ca. 6 mdr SEK (2010)
• Ca. 3 300 anställda
• Verksamhet i 23 länder fördelat på 65 legala enheter.
• Helägda produktionsanläggningar i Ukraina, Ryssland och Litauen
• Sourcing
Sourcing-organisation
organisation i Asien (Hong Kong,
Kong Kina,
Kina Bangladesh,
Bangladesh Laos,
Laos
Thailand och Pakistan)
3
Cognos Controller‐installation
• Version 8.5.1
• Centraliserad lösning via Citrix
• 70 användare
• Excel 2003 (i Citrix-miljön)
4
Cognos Controller‐installation
Strukturer
• Bolagsstrukturer:
• Legal
• Geografisk
G
fi k (Operativ
(O
ti uppföljning)
följ i )
• Dimensionsstruktur
• Dimension 1: Division (Operationella positioner)
• Dimension 2: Försäljningskanal (Ext. Oms & KSV)
• Dimension 3: Varumärke (Ext. Oms & KSV)
• Aktualiteter
•
•
•
•
•
•
•
AC – Actual (Monthly)
AB – Actual at Budget Rate
WA – Weekly Actual
BU – Budget
E1 – Q1 Estimate
E2 – Q2 Estimate
E ti
t
E3 – Q3 Estimate
5
Interna mellanhavanden
6
Interna mellanhavanden
Hur vi arbetar i Cognos Controller
• Separat
p
Submission som ska vara ’Ready’-markerad
y
innan
deadline för externa positioner.
• Separata
p
inmatningsblanketter
g
((IC och IC_D))
• 24 I/C-konton, varav 15 anges med motdimension.
• Transaktionsvaluta specificeras på 20 av dem.
• Avstämningen sker i systemet och av de rapporterande
enheterna; ”One Truth!”
–
–
–
I inmatningsblanketten (’ying&yang’)
Avstämningsrapporter för bolaget
Avstämningsrapporter för koncernen
7
Interna mellanhavanden
Avstämning i inmatningsblanketten
8
Interna mellanhavanden
Avstämningsrapport
9
Interna mellanhavanden
Principer
• Alla interna positioner (intäkter/kostnader och tillgångar/skulder) ska
rapporteras
t
i Cognos
C
Controller
C t ll kl.
kl 12.00
12 00 den
d
andra
d arbetsdagen
b t d
varje
j
månad.
• Bolaget
B l
t som har
h skuldpositionen
k ld
iti
eller
ll kostnaden
k t d
är
ä ansvarigt
i t för
fö
avstämningen gentemot motparten.
• Övergripande
Ö
princip: Det säljande bolaget har alltid rätt!
– Varor på väg ska bokas som lager i det köpande bolaget.
– Betalning på väg ska bokas som likvida medel i det betalande bolaget.
bolaget
– Kvarvarande oenigheter ska lösas under kommande månad.
• Avstämningsprocessen ska vara avslutad kl. 12.00 den fjärde arbetsdagen,
när submission 1 i Cognos ska stängas.
10
Interna mellanhavanden
Effektivisering av avstämningsprocessen
• Tydliga regler angående hantering av differenser
• Tydliga regler för intern fakturering (sista faktureringsdatum)
• Lista över kontaktpersoner och kontaktdetaljer på intranätet.
intranätet
• Deadlines tydligt angivna i den finansiella tidtabellen för koncernen
• Separat submission för rapportering av interna positions i Cognos Controller.
• Avstämningen
A tä
i
sker
k i systemet
t
t och
h av de
d rapporterande
t
d enheterna;
h t
”O
”One
Truth!”
• Använd
ä d avstämningsrapporterna
ä
i
och
h ’ying&yang’
’ i &
’ i blanketterna.
bl k
• Alla avstämningsdifferenser ska vara utredda och eliminerade innan den
externa delen av månadsrapporteringen
å
har deadline.
11
Formulär och Rapporter
Kwintet Kansas A/S, Denmark
Company
Period
Actuality
Currency
Kwintet Kansas A/S, Denmark
May 2011, YTD
Actual
DKK x 1000
Profit & Loss per Division
Stock Analysis
Total Company
EUR x 1000
Stock Value per month
M 2010
Mar
A i 2010
Apri
M 2010
May
J 2010
Jun
J l 2010
Jul
A 2010
Aug
S 2010
Sep
O t 2010
Oct
N 2010
Nov
D 2010
Dec
J 2011
Jan
F b 2011
Feb
Gross Stock Value
Fristads & Co
Operations
Total
3010
3020
3799
3710
3720
4810
3790
3999
External Turnover - Total
Turnover - internal
Sales Reductions - Total
Granted Bonuses/Commissions
Cash Discounts - Granted
Freight of Goods Sold
Other Sales Reductions
Net Turnover
-
9410
9420
9400
COGS- External sales
COGS- Internal sales
COGS- Total
-
4000
4020
4010
4090
4097
4098
4030
4035
4039
4040
Total Cost of Goods Sold
COGS - Material
COGS - Staff
COGS - Inbound Freight Cost
COGS - Operation Fee
COGS - Sourcing Fee
COGS - Write Downs
COGS - Change in Stock Valuation - not write down
g
COGS - Shrinkage
COGS - Other Operation
-
4100
4110
4120
4130
4140
4150
4190
4198
Indirect Production Cost
IPC - Staff costs
IPC - Travel
IPC - Premises & Equipment
IPC - Consultancy
IPC - Communication (IT - Tel. - Postal)
IPC - Other
IPC - Fee
-
4999
Contribution Margin (CM)
Contribution Margin (CM), %
Month of usage <6
Month of usage <6 <12
Month of usage <12 <18
Month of usage <18 <24
Month of usage >24
Underwritten Stock >24 Months
Special Plans >24 Months
New articles
Outgoing, 2. Quality & Defect Articles
Total Gross Stock Value
3 617
1 972
1 170
811
2 651
309
539
11 069
3 870
1 608
896
661
2 616
155
339
648
10 793
3 801
1 780
995
575
1 988
176
741
545
533
11 134
4 438
1 293
682
407
1 947
169
414
1 269
495
11 114
4 612
1 878
1 013
474
1 891
181
406
1 131
494
12 080
4 330
2 340
1 044
669
1 981
228
322
1 466
597
12 977
3 064
2 097
1 093
664
1 830
221
296
3 142
490
12 897
4 216
2 182
1 075
894
1 845
200
2 760
483
13 655
4 664
2 485
975
735
1 787
199
2 836
116
13 797
3 619
3 041
1 291
553
1 722
225
2 826
117
13 394
4 145
2 606
1 155
569
1 728
264
3 093
88
13 648
4 606
2 969
968
530
1 133
261
2 930
80
13 477
1 872
762
2 634
23.8%
82.6%
1 776
881
2 657
24.6%
81.4%
1 717
774
2 491
22.4%
98.8%
1 681
426
2 107
19.0%
86.3%
1 631
423
2 054
17.0%
86.1%
1 700
516
2 216
17.1%
86.0%
1 593
385
1 978
15.3%
85.3%
1 571
410
1 981
14.5%
85.1%
1 521
135
1 656
12.0%
87.0%
1 496
105
1 601
12.0%
87.1%
1 464
110
1 574
11.5%
86.7%
964
71
1 035
7.7%
85.3%
3 617
1 972
1 170
811
779
309
-223
8 435
3 870
1 608
896
661
840
155
339
-233
8 136
3 801
1 780
995
575
271
176
741
545
-241
8 643
4 438
1 293
682
407
266
169
414
1 269
69
9 007
4 612
1 878
1 013
474
260
181
406
1 131
71
10 026
4 330
2 340
1 044
669
281
228
322
1 466
81
10 761
3 064
2 097
1 093
664
237
221
296
3 142
105
10 919
4 216
2 182
1 075
894
274
200
2 760
73
11 674
4 664
2 485
975
735
266
199
2 836
-19
12 141
3 619
3 041
1 291
553
226
225
2 826
12
11 793
4 145
2 606
1 155
569
264
264
3 093
-22
12 074
4 606
2 969
968
530
169
261
2 930
9
12 442
125
121
157
131
152
134
150
151
147
160
152
159
145
170
146
176
137
167
118
170
122
174
124
Write Downs
Month of usage >24
Underwritten Stock >24 Months
Special Plans >24 Months
Outgoing, 2. Quality & Defect Articles
Total Write Downs
Write Down % (of Total Stocks)
% of >24 months or Obsolete
Net Stock Value
Month of usage <6
Month of usage <6 <12
Month of usage <12 <18
Month of usage <18 <24
Month of usage >24
Underwritten Stock >24 Months
Special Plans >24 Months
New articles
Outgoing, 2. Quality & Defect Articles
Total Net Stock Value
Stock Days
Gross Stock Value (relative distribution)
100%
80%
60%
40%
N/A
N/A
N/A
20%
0%
Mar 2010
Apri 2010
May 2010
Jun 2010
Jul 2010
Aug 2010
Sep 2010
Oct 2010
Nov 2010
Dec 2010
Jan 2011
Feb 2011
Outgoing, 2. Quality & Defect Articles
Special Plans >24 Months
Underwritten Stock >24 Months
Month of usage >24
Month of usage <18 <24
Month of usage <12 <18
Month of usage <6 <12
Month of usage <6
New articles
12
Formulär och Rapporter
Excel-miljön gör det möjligt att bygga snygga
f
formulär
lä och
h rapporter
t
• Formattering
–
–
Färgskala
Stödlinjer
• Logga
• Formler
• Kontobeskrivning
• Villkorsstyrd formattering
• Rapportpaket för månadsrapporteringen med både tabeller och grafer
• Dynamiska rapporter för kontoanalys
• Mer komplexa rapporter byggs i Excel-länken
13
Rapporter
Månadspaket byggt i Cognos Controller
- Kan
K användas
ä d av alla
ll och
h på
å alla
ll nivåer
i å
14
Rapporter och Formulär
Exempel från vår applikation
15
Blankett för balansräkning
Gula celler populeras av data från
underliggande (integrerade blanketter)
Vita celler är öppna för data entry
Blankett för åldersspecifikation av lager.
Villkorsstyrd formattering för att stödja
korrekt rapportering.
Kwintet Kansas A/S, Denmark
Operational P&L and Working Capital
Fristads & Co
Rapport som körs via Run Reports
EUR x 1000
Month
BU
AC
External Turnover - Total
Turnover - internal
Sales Reductions - Total
Net Turnover
Actual vs.
BU
LY
LY
AC
YTD
BU
Actual vs.
BU
LY
LY
LTM
12 Month Total
BU
LY
LTM vs.
BU
LY
1 732
1 805
-150
3 387
1 487
1 654
-130
3 011
1 476
1 443
-86
2 833
+245
+151
-20
+376
+256
+362
-64
+554
4 946
4 755
-425
9 276
4 825
4 314
-418
8 721
4 716
3 767
-373
8 110
+121
+441
-7
+555
+230
+988
-52
+1 166
20 255
17 916
-1 788
36 383
21 757
19 584
-1 865
39 476
20 025
16 928
-1 736
35 217
-1 502
-1 668
+77
-3 093
+230
+988
-52
+1 166
Total Cost of Goods Sold
Indirect Production Cost
Contribution Margin (CM)
-2 768
-149
470
-2 297
-149
565
-2 033
-173
627
-471
-95
-735
+24
-157
-7 033
-403
1 840
-6 534
-403
1 784
-5 909
-474
1 727
-499
+56
-1 124
+71
+113
-26 638
-1 638
8 107
-28 672
-1 667
9 137
-25 514
-1 709
7 994
+2 034
+29
-1 030
-1 124
+71
+113
Contribution Margin %
13.9%
18.8%
22.1%
-4.9%
-8.3%
19.8%
20.5%
21.3%
-0.6%
-1.5%
22.3%
23.1%
0.0%
-0.9%
+22.3%
-210
-139
-90
-38
-173
-10
-277
-383
-660
-190
-215
-129
-90
-38
-185
-10
-242
-425
-667
-102
-206
-123
-75
-29
-205
-13
-219
-432
-651
-24
+5
-10
+12
-35
+42
+7
-88
-4
-16
-15
-9
+32
+3
-58
+49
-9
-166
-618
-418
-269
-112
-537
-22
-774
-1 202
-1 976
-136
-638
-412
-269
-112
-538
-21
-701
-1 289
-1 990
-206
-562
-279
-221
-96
-541
-24
-636
-1 087
-1 723
4
+20
-6
+1
-1
-73
+87
+14
+70
-56
-139
-48
-16
+4
+2
-138
-115
-253
-140
-2 310
-929
-912
-365
-2 014
-80
-2 780
-3 830
-253
1 497
-2 610
-1 212
-1 033
-447
-2 142
-90
-2 873
-4 661
1 603
-2 254
-790
-864
-349
-2 018
-82
-2 642
-3 715
1 637
+300
+283
+121
+82
+128
+10
+93
+831
-253
-106
-56
-139
-48
-16
+4
+2
-138
-115
-253
-140
-5.6%
-3.4%
-0.8%
-2.2%
-4.8%
-1.5%
-2.4%
0.0%
+0.9%
-1.5%
4.1%
4.1%
0.0%
+0.1%
+4.1%
-5
-195
-11
-113
-9
-33
+6
-82
+4
-162
-14
-150
-34
-240
-29
-25
+20
+90
+15
-125
-95
1 402
-135
1 468
-110
1 527
+40
-66
+15
-125
-5.8%
-3.8%
-1.2%
-2.0%
-4.6%
-1.6%
-2.8%
-0.3%
+1.1%
-1.3%
3.9%
3.7%
0.0%
+0.1%
+3.9%
-43
12
-226
-113
-82
-115
-43
+12
-113
-43
+94
-111
-43
12
-181
-240
-82
-107
-43
+12
+59
-43
+94
-74
-43
-192
1 167
1 468
-286
1 241
-43
-192
-301
-43
+94
-74
-6.7%
-3.8%
-4.1%
-2.9%
-2.6%
-2.0%
-2.8%
-1.3%
+0.8%
-0.6%
3.2%
3.7%
0.0%
-0.5%
+3.2%
Indirect Sales Cost - Total
Marketing Cost - Total
Supply Chain Cost - Total
Sourcing Cost - Total
Administration Cost - Total
Prod. Development Cost - Total
Total Staff Cost (excl. prod. and warehouse)
Total Other Operating Costs
EBITDA
EBITDA %
Depreciation
EBIT before restructuring costs
EBIT before Restructuring %
Restructuring costs and one-off items
Management fee
Primary result (EBIT)
EBIT %
Stocks
Trade Recievables, External
Trade Suppliers, External
Working Capital
Monthly Change
AC
BU
LY
1 110
-246
113
-107
-9
-372
179
188
94
824
-443
-353
Actual vs.
BU
LY
+1 356
+997
-98
+265
-9
+85
+1 267 +1 177
EBITDA
Change in Working Capital
CAPEX
Simplified Operational Cash Flow
-190
-824
-1 014
-88
-1 267
-1 355
-166
-1 177
-1 343
BU
LY
AC
Number of Production Employees - at end
Number of Indirect Prod. Employees - at end
Number of Sales Employees - at end
Number of Marketing Employees - at end
Number of Supp. Chain Employees - at end
Number of Sourcing Employees - at end
Number of Admin. Employees - at end
Number of Prod. Dev. Employees - at end
Total Number of Employees - at end
-102
443
341
BU
4.0
1.0
5.0
-24
353
329
LY
-
-1.0
-1.0
4.0
1.0
5.0
5.0
1.0
6.0
End of Month
AC
BU
8 491
7 590
3 548
3 385
2 601
2 626
9 438
8 349
-136
3 744
3 608
AC
29.0
4.0
10.0
1.0
44.0
-206
4 833
4 627
BU
29.0
4.0
9.0
1.0
43.0
LY
8 422
2 814
2 074
9 162
4
788
792
LY
24.0
5.0
10.0
1.0
40.0
Actual vs.
BU
LY
+901
+69
+163
+734
-25
+527
+1 089
+276
+70
-1 089
-1 019
BU
1.0
1.0
-140
+2 956
+2 816
LY
5.0
-1.0
4.0
*All periods and actualities are calculated on budget 2011 FX
12 Month Total
LTM
BU
LY
8 491
8 119
11 793
3 548
4 222
4 715
2 601
3 262
3 326
9 438
9 079
13 182
1 497
-276
1 221
AC
29.0
4.0
10.0
1.0
44.0
1 603
4 103
5 706
BU
29.0
4.0
9.0
1.0
43.0
LTM vs.
BU
LY
372 -3 302
-674 -1 167
-661
-725
359 -3 744
1 637
-3 232
-1 595
-106
-4 379
-4 485
-140
2 956
2 816
LY
BU
LY
26.0
4.0
10.0
1.0
41.0
1.0
1.0
3.0
3.0
Kwintet Kansas A/S, Denmark
Total Company
EUR x 1000
Stock Analysis
Rapport som körs via Run Reports
Stock Value per month
Mar 2010
Apri 2010
May 2010
Jun 2010
Jul 2010
Aug 2010
Sep 2010
Oct 2010
Nov 2010
Dec 2010
Jan 2011
Feb 2011
Mar 2011
Gross Stock Value
Month of usage <6
Month of usage <6 <12
Month of usage <12 <18
Month of usage <18 <24
Month of usage >24
Underwritten Stock >24 Months
Special Plans >24 Months
New articles
Outgoing, 2. Quality & Defect Articles
Total Gross Stock Value
3 617
1 972
1 170
811
2 651
309
539
11 069
3 870
1 608
896
661
2 616
155
339
648
10 793
3 801
1 780
995
575
1 988
176
741
545
533
11 134
4 438
1 293
682
407
1 947
169
414
1 269
495
11 114
4 612
1 878
1 013
474
1 891
181
406
1 131
494
12 080
4 330
2 340
1 044
669
1 981
228
322
1 466
597
12 977
3 064
2 097
1 093
664
1 830
221
296
3 142
490
12 897
4 216
2 182
1 075
894
1 845
200
2 760
483
13 655
4 664
2 485
975
735
1 787
199
2 836
116
13 797
3 619
3 041
1 291
553
1 722
225
2 826
117
13 394
4 145
2 606
1 155
569
1 728
264
3 093
88
13 648
4 606
2 969
968
530
1 133
261
2 930
80
13 477
4 981
2 981
969
563
1 247
218
3 437
113
14 509
1 872
762
2 634
23.8%
82.6%
1 776
881
2 657
24.6%
81.4%
1 717
774
2 491
22.4%
98.8%
1 681
426
2 107
19.0%
86.3%
1 631
423
2 054
17.0%
86.1%
1 700
516
2 216
17.1%
86.0%
1 593
385
1 978
15.3%
85.3%
1 571
410
1 981
14.5%
85.1%
1 521
135
1 656
12.0%
87.0%
1 496
105
1 601
12.0%
87.1%
1 464
110
1 574
11.5%
86.7%
964
71
1 035
7.7%
85.3%
1 061
100
1 161
8.0%
85.4%
3 617
1 972
1 170
811
779
309
-223
8 435
3 870
1 608
896
661
840
155
339
-233
8 136
3 801
1 780
995
575
271
176
741
545
-241
8 643
4 438
1 293
682
407
266
169
414
1 269
69
9 007
4 612
1 878
1 013
474
260
181
406
1 131
71
10 026
4 330
2 340
1 044
669
281
228
322
1 466
81
10 761
3 064
2 097
1 093
664
237
221
296
3 142
105
10 919
4 216
2 182
1 075
894
274
200
2 760
73
11 674
4 664
2 485
975
735
266
199
2 836
-19
12 141
3 619
3 041
1 291
553
226
225
2 826
12
11 793
4 145
2 606
1 155
569
264
264
3 093
-22
12 074
4 606
2 969
968
530
169
261
2 930
9
12 442
4 981
2 981
969
563
186
218
3 437
13
13 348
124
120
157
130
152
133
150
150
147
159
152
158
145
169
146
172
138
166
117
170
121
173
123
181
124
Write Downs
Month of usage >24
Underwritten Stock >24 Months
Special Plans >24 Months
Outgoing, 2. Quality & Defect Articles
Total Write Downs
Write Down % (of Total Stocks)
% of >24 months or Obsolete
Net Stock Value
Month of usage <6
Month of usage <6 <12
Month of usage <12 <18
Month of usage <18 <24
Month of usage >24
Underwritten Stock >24 Months
Special Plans >24 Months
New articles
Outgoing, 2. Quality & Defect Articles
Total Net Stock Value
Stock Days
Gross Stock Value (relative distribution)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Mar 2010
Apri 2010
May 2010
Jun 2010
Jul 2010
Aug 2010
Sep 2010
Oct 2010
Nov 2010
Dec 2010
Jan 2011
Feb 2011
Outgoing, 2. Quality & Defect Articles
Special Plans >24 Months
Underwritten Stock >24 Months
Month of usage >24
Month of usage <18 <24
Month of usage <12 <18
Month of usage <6 <12
Month of usage <6
New articles
Mar 2011
Net Stock Value (amount)
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Mar 2010
Apri 2010
May 2010
Jun 2010
Jul 2010
Aug 2010
Sep 2010
Oct 2010
Nov 2010
Dec 2010
Jan 2011
Outgoing, 2. Quality & Defect Articles
Special Plans >24 Months
Underwritten Stock >24 Months
Month of usage >24
Month of usage <18 <24
Month of usage <12 <18
Month of usage <6 <12
Month of usage <6
New articles
Feb 2011
Mar 2011
Stock Days (net)
200
180
160
140
120
100
80
Apri
May
Jun
Jul
Aug
Last 12 months
Sep
Oct
Nov
Last 12 months ./. 12 months
Dec
Jan
Feb
Mar
Simon Jersey Ltd., United Kingdom
Sales and Margin per Sales Channel
Simon Jersey
Rapport som körs via Run Reports
EUR x 1000
March 2011
External Turnover
AC
Key Account
Mail Order
Field Sales
Int'l Key Accounts
Others/Non specified
Total
BU
Month
LY
AC vs BU AC vs LY
667
36
84
705
-78
21
306
-98
12
254
130
126
12
-5
1 944
-3
238
751
726
318
380
7
2 182
715
804
416
250
2 185
282
416
163
147
-1
1 007
252
494
202
104
1 052
268
408
159
133
7
975
30
-78
-39
43
-45
37.5%
57.3%
51.3%
38.7%
-14.3%
46.2%
35.2%
61.4%
48.6%
41.6%
48.1%
40.2%
57.9%
52.0%
52.4%
58.3%
50.2%
+2.3%
-4.1%
+2.7%
-2.9%
-2.0%
YTD
LY
AC vs BU AC vs LY
1 375
631
1 936
1 690
-272
19
697
-158
22
554
411
562
27
-11
4 343
628
2 528
AC
3 311
1 709
719
1 116
16
6 871
BU
2 680
1 981
877
705
6 243
14
8
4
14
-8
32
846
925
342
403
8
2 524
755
1 189
421
290
2 655
555
991
359
283
14
2 202
91
-264
-79
113
-131
-2.6%
-0.6%
-0.7%
-13.7%
-72.6%
-4.0%
25.6%
54.1%
47.6%
36.1%
50.0%
36.7%
28.2%
60.0%
48.0%
41.1%
42.5%
40.4%
58.6%
51.5%
51.1%
51.9%
50.7%
-2.6%
-5.9%
-0.4%
-5.0%
-5.8%
Full year
LY
LTM vs BU LTM vs LY
6 049
-99
1 936
8 082
-665
19
3 652
-1 513
22
5 239
2 319
562
13
-11
23 035
44
2 528
LTM
7 985
8 101
3 674
5 801
2
25 563
BU
8 084
8 766
5 187
3 482
25 519
291
-66
-17
120
-6
322
2 192
4 415
1 672
2 438
5
10 722
2 999
5 489
2 618
1 431
12 537
1 901
4 481
1 689
2 318
11
10 400
-807
-1 074
-946
1 007
-1 815
291
-66
-17
120
-6
322
-14.8%
-4.5%
-3.9%
-15.0%
-1.9%
-14.0%
27.5%
54.5%
45.5%
42.0%
250.0%
41.9%
37.1%
62.6%
50.5%
41.1%
49.1%
31.4%
55.4%
46.2%
44.2%
84.6%
45.1%
-9.6%
-8.1%
-5.0%
+0.9%
-7.2%
-4.0%
-0.9%
-0.7%
-2.2%
+165.4%
-3.2%
Gross Margin
Key Account
Mail Order
Field Sales
Int'l Key Accounts
Others/Non specified
Total
Gross Margin %
Key Account
Mail Order
Field Sales
Int'l Key Accounts
Others/Non specified
Total
Share of Turnover, Month
Share of Turnover, YTD
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
AC
Key Account
Mail Order
BU
Field Sales
AC
LY
Int'l Key Accounts
Others/Non specified
Key Account
Mail Order
Share of Margin Month
BU
Field Sales
Int'l Key Accounts
LY
Others/Non specified
Share of Margin, YTD
100%
100%
90%
80%
80%
70%
60%
60%
50%
40%
40%
30%
20%
20%
10%
0%
AC
BU
LY
0%
AC
-20%
Key Account
Mail Order
Field Sales
Int'l Key Accounts
Others/Non specified
Key Account
*All periods and actualities are calculated on budget 2011 FX
Mail Order
BU
Field Sales
Int'l Key Accounts
LY
Others/Non specified
Nästa steg...
IBM Cognos Express Xcelerator
• Nyligen startat implementation av IBM Cognos Express Xcelerator, vilket
är TM1 för SME
• Ökad datatillgänglighet genom web-portal med dashboard och rapporter
• Bättre analysmöjligheter (mulitidimentionella strukturer)
• Stöd för planeringsprocess (arbetsflöden och scenarier)
16
Download
Related flashcards

Pediatrics

67 cards

Neonatology

54 cards

Breastfeeding

11 cards

Create Flashcards