Installation Instructions

advertisement
112544-01
2012-09
SP70 Modbus CS 2000
Monteringsveiledning
Monteringsanvisning
Installation Instructions
ART.NR.:
XXXXX
Innhold
Produktbeskrivelse ............................................................................................................................................................................................3
Beskrivelse........................................................................................................................................................................................................................3
Element/Tilkopling...........................................................................................................................................................................................5
Dimensjoner ..................................................................................................................................................................................................................6
Sette i drift Modbus moduler.............................................................................................................................................................7
Tekniske data ............................................................................................................................................................................................................10
Alarm .............................................................................................................................................................................................................................................13
Resirkulering ...............................................................................................................................................................................................................14
Parameter ..........................................................................................................................................................................................................................14
Innehåll
Produktbeskrivning ............................................................................................................................................................................................3
Beskrivning......................................................................................................................................................................................................................3
Element/Anslutning .......................................................................................................................................................................................5
Dimensioner ..................................................................................................................................................................................................................6
Driftsättning .......................................................................................................................................................................................................................7
Tekniska data ................................................................................................................................................................................................................10
Larm .................................................................................................................................................................................................................................................13
Återvinning .......................................................................................................................................................................................................................14
Parameter ...........................................................................................................................................................................................................................14
Content
Product description ............................................................................................................................................................................................3
Description........................................................................................................................................................................................................................3
Element/Connection .....................................................................................................................................................................................5
Dimension...........................................................................................................................................................................................................................6
Commission Modbus-moduler........................................................................................................................................................7
Technical data................................................................................................................................................................................................................10
Alarm.................................................................................................................................................................................................................................................13
Recycling..................................................................................................................................................................................................................................14
Parameter..............................................................................................................................................................................................................................14
2
Produktbeskrivelse
Beskrivelse
• Kommunikasjonsmodul for integrering i et byggautomatiserings- og -reguleringssystem via RS 485
Modbus RTU
• Modulen har 2 kommunikasjonsporter for Modbus-slave
• Galvanisk isolert tilkopling til Modbus-nettverket
• Modulen skal koples til en CS2000 regulator
• Kommunikasjonsmodulen er montert til regulatoren med en kort-til-kort-kopling
• Tilkoplingen til Modbus utføres via koplingens T1- og T2-porter
Modbus-kommunikasjonsmodulen brukes til å integrere CS2000 regulatorer som slaver via Modbus
RTU i:
• Byggautomatiserings- og styresystemer
• Individuelle overvåkingssystemer for drift og display
!
Alle elektriske tilkoblinger må utføres av
fagperson.
Produktbeskrivning
Beskrivning
• Kommunikationsmodul för integrering i ett byggnadsautomations- och styrsystem via RS 485
Modbus RTU
• Modulen har 2 Modbus-slavkommunikationsportar
• Galvaniskt isolerad anslutning till Modbus-nätverket
• Modulen måste anslutas till en CS2000-styrenhet
• Kommunikationsmodulen fästs till styrenheten med ett kort-till-kort-kontaktdon
• Anslutningen till Modbus görs via kontaktdon T1- och T2-portar
Modbus-kommunikationsmodulen hjälper till att integrera CS2000 styrenheter som slavar via ModbusRTU i:
• Byggnadsautomations- och styrsystem
• Individuella övervakningssystem för drift och display.
!
Alla elektriska inkopplingar måste utföras av
fackman.
Product description
Description
• Communication module for integration into a building automation and control system via RS 485
Modbus RTU
• The module features 2 Modbus slave communication ports
• Galvanically isolated connection to the Modbus network
• The module must be connected to a CS2000 controller
• The communication module is attached to the controller with a board-to-board connector
• The connection to the Modbus is made via the connector T1 and T2 ports
The Modbus communication module helps integrate CS2000 controllers as slaves
via Modbus RTU in:
• Building automation and control systems.
• Individual monitoring systems for operation and display.
!
All electrical connections must be carried out by
qualified electricians.
3
Figuren viser et eksempel på en CS2000 regulator, som regulerer og
overvåker en rekke luftbehandlingsenheter individuelt:
Figuren visar ett exempel på en CS2000 regulator, som styr och
övervakar ett antal luftbehandlingsaggregat individuellt:
The figure shows an example on a CS2000 controller, controlling and
monitoring a number of air handling devices individually:
MS
MS
ModbusRTU
RTU
Modus
P3934Z01
POL635 ++POL902
CS2000
SP70
POL635 ++POL902
CS2000
SP70
MS-administrasjonsstasjon.
Luftbehandlingsenhet.
CS2000-styreenhet.
SP70 kommunikasjonsmodul
Modbus.
MS styrningsstation.
Luftbehandlingsaggregat.
CS2000-styrenhet.
SP70 kommunikationsmodul
Modbus.
MS Management station.
Air handling unit.
CS2000 controller.
SP70 communication module
Modbus.
Hensikten med
integreringen er å skaffe
administrasjonsstasjonen alle
nødvendige styreenhetsdata,
slik at valgte børverdier og trinn
kan endres.
Integrering syftar till att förse
styrningsstationen med alla
nödvändiga styrenhetsdata för
att kunna ändra utvalda ställpunkter
och steg.
Integration aims at providing all
required controller data to the
management station to be able
to change selected setpoints and
stages.
4
Pos.
Element/tilkopling
1
Modbus RS485-grensesnitt T1 (slave)
2
Modbus RS485-grensesnitt T2 (slave)
3
Statusdisplay "BSP" (Board support
package)
4
Statusdisplay "busstilkoplinger ok /
busstrafikk"
5
Pluggforbindelse
"kommunikasjonsutvidelsesbuss"
6
CS2000 regulator
Pos.
Element/anslutning
1
Modbus RS485 gränssnitt T1 (slav)
2
Modbus RS485 gränssnitt T2 (slav)
3
Statusdisplay ”BSP” (Board support
package)
4
Statusdisplay ”bussanslutningar ok/
busstrafik”
5
Kontaktanslutning
”Kommunikationsutvidgningsbuss”
6
CS2000 styrenhet
Pos.
Element/Connection
Modbus RS485 interface T1 (slave)
2
Modbus RS485 interface T2 (slave)
3
Status display ”BSP” (Board support
package)
4
Status display ”bus connections o.k. /
bus traffic)
5
Plug connection ”Communication
extension bus”
6
CS2000 controller
P3934Z02
1
6
REF
T2
1
RS485
5
SIEMENS
SIEMENS
POL902.00/xxx
2
REF
T1
RS485
BSP
BUS
4
3
5
Dimensjoner
Dimensioner
47,5
27,5
Dimensions
Venstre side
Høyre side
Vänster sida
Höger sida
Left side
Right side
6
Sette i drift Modbus-moduler
Modbus RTU
RTU
Modbus
P3934Z04
CS2000 regulatoren og Modbus-modulen SP70
inngår i denne prosedyren:
POL902 / POL6XX
SP70/CS2000
Driftsättning av Modbus-moduler
CS2000 styrenheten och Modbus-modulen SP70 är
inblandade i denna åtgärd:
HMI
PC
SCOPE
SCOPE
Commission Modbus modules
CS2000 controller and the Modbus module SP70
are involved in this action:
Før oppstart må
• Arbeidsapplikasjon være lastet og
startet i CS2000-styreenheten.
• Tilsvarende mappingfil være lastet for å
sørge for tilkoplinger til Modbus.
Slik konfigureres Modbus-modulen:
Gå frem på følgende måte for å konfigurere
Modbus-modulen og kople den til Modbusbussen:
Trinn Handling
1
Regulator AV
2
Kople Modbus-modulen til regulatoren med
pluggforbindelse.
3
Kople Modbus-busskabelen til Modbus-modulen
(pinner + og -, ref. for GND)
4
Regulator PÅ:
Modulen starter/initialisering begynner
Når de to lysdiodene "BSP" og "BUS" lyser grønt,
er kommunikasjonen med regulatoren og modbs aktiv.
Forsiktig! HMI må tilbakestilles en gang til for
å oppdatere; forut for parameterisering
5
Förutsättningar för driftsättning:
• Arbetsprogram laddat och startat
i CS2000-styrenheten.
• Motsvarande mappningsfil laddad
för att tillhandahålla anslutningar till
Modbus.
Prerequisites for commissioning:
• Working application loaded and
started in the CS2000 controller.
• Corresponding mapping file loaded to
provide connections to Modbus.
Konfigurer modul
Hur Modbus-modulen konfigureras:
Gör på följande sätt för att konfigurera
Modbus-modulen och ansluta Modbusbussen:
How to configure Modbus module:
Proceed as follows to configure the
Modbus module and connect to the
Modbus bus:
Steg Åtgärd
Step Action
1
Styrenhet AV
1
Controller OFF
2
Anslut Modbus-modulen till styrenheten med hjälp
av kontaktanslutning.
2
Connect Modbus module to controller using plug
connection.
3
Anslut Modbus-busskabeln till Modbus-modulen,
(stift + och -, ref för GND)
3
Connect Modbus bus cable to Modbus module
(pins + and -, Ref for GND)
4
Styrenhet PÅ:
Modulen startar/initialisering börjar
Så snart som de två lysdioderna ”BSP” och ”BUS”
lyser konstant grönt är kommunikation med
styrenheten och Modbus aktiv.
Varning! HMI måste återställas en andra gång för
att uppdatera, före parametriseringen.
4
Controller ON:
The module starts/initialization begins
As soon as the two LEDs ”BSP” and ”BUS” are
steady green, communication with the controller
and modbs is active.
Caution! HMI must be reset a second time to update;
prior ti parameterization
5
Konfigurera modul
5
Configure module
7
Hur styrenheten konfigureras:
Exemplet nedan visar hur CS2000applikationer tas i drift steg för steg:
Slik konfigureres regulatoren:
Eksempelet nedenfor viser hvordan
CS2000-applikasjoner settes i drift
trinn for trinn:
Trinn
Handling
Steg
Åtgärd
1
Logg deg på HMI-en med passordet 2000.
1
Logga in i HMI med lösenordet 2000.
2
Velg Hovedmeny > System oversikt >
kommunikasjon > oversikt komm. moduler >
Modbus > intern alveadr.
2
Välj Huvudmeny > Systemöversikt >
Kommunikation > Komm modulöversikt >
Modul[x] Modbus > Inställningskanal 0/1
3
Velg Enable / Type:
Velg om det integrerte Modbus-grensesnittet
RS485 skal brukes som master eller slave.
Forsiktig!
Den integrerte RS485 kan ikke brukes som slave
hvis den allerede er brukt som master.
3
Välj aktivera/typ:
Välj om det integrerade Modbus-gränssnittet
RS485 bör användas som master eller slav.
Varning!
Det integrerade RS485 kan inte användas som
slav om det redan används som master.
4
Velg slaveadresse (1…247):
Oppgi den tilsvarende Modbus-slaveadressen.
4
Välj slavadress (1…247):
Ange motsvarande Modbus-slavadress.
5
Velg baudrate:
Oppgi overføringshastighet i henhold til Modbus
(2 400, 4 800, 9 600, 19 200 og 38 400).
5
Välj överföringshastighet:
Ange överföringshastigheten enligt Modbus
(2 400, 4 800, 9 600, 19 200 och 38 400).
6
Velg paritet:
Ingen, lik eller ulik paritet.
Alle deltakere må ha samme paritet.
6
Välj paritet:
Ingen, jämn eller udda paritet.
Alla deltagare måste ha samma paritet.
7
Velg stoppbiter:
En eller to stoppbiter
Alle deltakere må ha samme antall stoppbiter.
7
Välj stoppbitar:
En eller två stoppbitar
Alla deltagare måste ha samma antal stoppbitar.
8
Velg responstimeout.
Innstillingstilgangstid for master.
Masteren må gjennomføre lesetilgang innen
denne perioden, hvis ikke utløses en alarm.
8
Välj Svarstimeout:
Inställningar åtkomsttid för master.
Master måste utföra läsåtkomst inom denna
period, annars utlöses ett larm
9
Velg terminering:
RS485-topologien må alltid avsluttes med
bølgeresistorer.
De kan aktiveres eller deaktiveres som beskrevet
i avsnitt 3.3, "Bussterminering".
9
Välj avslut:
RS485-topologin måste alltid avslutas med
vågmotstånd.
De kan aktiveras eller avaktiveras enligt
beskrivningen i avsnitt 3.3, ”Bussavslutning”.
10
Tilbakestilling med Reset er nødvendig!:
Start på nytt med denne kommandoen når du er
ferdig.
10
Välj Återställning krävs!:
När det är gjort startar du om med detta
kommando.
Efter omstart konfigureras Modbusmodulen och är färdig att användas.
Etter omstart er Modbus-modulen
konfigurert og klar for bruk.
8
How to configure the controller:
The example below shows how to
commission CS2000-applications
step by step:
Step
Action
1
Log in to HMI using password 2000.
2
Select Main Index > System overview >
Communication > Comm module overview >
Module[x] Modbus > Settings channel 0 / 1
3
Select Enable / Type:
Select if the integrated Modbus interface RS485
should be used as master or slave.
Caution!
The integrated RS485 cannot be used as slave if
already used as master.
4
Select Slave Adresse (1…247):
Enter the corresponding Modbus slave address.
5
Select Baud rate:
Enter the transmission rate as per the Modbus
(2,400, 4,800, 9,600, 19,200 and 38,400).
6
Select Parity:
None, even or odd parity.
All participants must have the same parity.
7
Select Stop bits:
One or two stop bits
All participants must have the same number of
stop bits.
8
Select Response timeout:
Settings access time for master.
The master must undertake read access within
this period, otherwise an alarm is triggered
9
Select Termination:
The RS485 topology must always be ended using
wave resistors.
They can be enabled or disabled as described in
Section 3.3, "Bus termination".
10
Select Reset required !!:
When done, restart using this command.
After restart, the Modbus module is
configured and ready to use.
9
Tekniske data
Generelle data
Modbus
Koplingsklemmer
Dimensjoner
Vekt ekskl. emballasje
Sokkel
Hus
BxHxD: 45x110x75 mm
85 g
Plast, dueblå RAL 5014
Plast, lys grå RAL 7035
Strømforsyning
Via systemgrensesnitt fra styreenhet
DC 5 V (+5 %/-5 %), maks. 140 mA
RS-485 (EIA-485)
To modbus-grensesnitt
Busselektronikk
Busstilkopling
Busskabel
Bussterminering
Baudrate
T1 og T2
Galvanisk isolert
+,-, REF
Skjermet hvis lengde >3 m, tvinnet
parkabel
680ȍ/ 120ȍ +1nF/680ȍ
2 400,4 800,9 600,19 200 og 38 400
Utstyrt med plugg
2 Phoenix FKCT 2,5/3-ST
For andre typer plugger (valgfritt)
se dokumentasjonen for PolyCoolserien (CB1Q3900en_xx)
Hel ledning
Tvunnet ledning
0,5...2,5 mm2
0,5...1,5 mm2
COMM-grensesnittplugg
Kort-til-kort
ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1
Systemgrensesnitt
Utstyrt med kort-til-kort-plugg
ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1
Miljøbetingelser
Betjening
Temperatur
Fukt
Atmosfærisk trykk
IEC 721-3-3
-40...70 °C
<90 % r.f.
Min. 700 hPa, tilsvarer maks. 3 000 m
over havet
Transport
Temperatur
Fukt
Atmosfærisk trykk
IEC 721-3-2
-40...70 °C
<95 % r.f.
Min. 260 hPa, tilsvarer maks. 10 000 m
over havet
Beskyttelse
Beskyttelsesgrad
IP20 (EN60529)
Standarder
Produktsikkerhet
Automatisk elektrisk regulering
Elektromagnetisk kompatibilitet
Immunitet
Utslipp
Immunitet i industrisektoren
Utslipp i husholdningssektoren
EU-samsvar
EMC-direktivet
Lavspenningsdirektivet
Oppføringer
RoHS-direktivet
Register og mappinger
Bare én slave konfigurert
2 000 spoler
2 000 status
2 000 holding
2 000 inngang
2 000 aktive mappinger
EN 60730-1
EN 60730-1 + A16
EN 60730-1 + A16
EN 61000-6-2
EN61000-6-3
2004/108/EF
2006/95/EF
UL916, UL873
CSA C22.2M205
2002/95/EF (Europa)
ACPEIP (Kina)
2 slaver konfigurert
2 000 spoler (per slave)
2 000 status (per slave)
1 000 holding (per slave)
1 000 inngang (per slave)
2 000 aktive mappinger totalt for
begge slaver (maks. 1 000 for slave 1 og
maks. 1 000 for slave 2)
10
Tekniska data
Allmänna data
Modbus
Anslutningsklämmor
Dimensioner
Vikt exkl. förpackning
Bas
Hölje
BxHxD: 45 x 110 x 75 mm
85 g
Plast, duvblå RAL 5014
Plast, ljusgrå RAL 7035
Strömförsörjning
Via systemgränssnitt från styrenhet DC 5 V
(+5 %/-5 %), max. 140 mA
RS-485 (EIA-485)
Två Modbus-gränssnitt
Busselektronik
Bussanslutning
Busskabel
Bussavslutning
Överföringshastighet
T1 och T2
Galvaniskt isolerad
+, -, REF
Skärmad om längd > 3 m, tvinnat par
680ȍ/120ȍ +1nF/680ȍ
2 400, 4 800, 9 600, 19 200 och 38 400
Utrustad med kontakt
2 Phoenix FKCT 2,5/3-ST
För andra typer av kontakter
(tillval), se PolyCoolurvalsdokument (CB1Q3900en_xx)
Massiv tråd
Tvinnad tråd
0,5...2,5 mm2
0,5...1,5 mm2
KOMM-gränssnittskontakt
Kort-till-kort
ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1
Systemgränssnitt
Utrustad med kort-till-kortkontakt
ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1
Miljöförhållanden
Drift
Temperatur
Fuktighet
Atmosfäriskt tryck
IEC 721-3-3
-40...70 °C
< 90 % relativ fuktighet
Min. 700 hPa, motsvarande
max. 3 000 m över havet
Transport
Temperatur
Fuktighet
Atmosfäriskt tryck
IEC 721-3-2
-40...70 °C
< 95% relativ fuktighet
Min. 260 hPa, motsvarande max.
10 000 m över havet
Skydd
Skyddsgrad
IP20 (EN60529)
Standarder
Produktsäkerhet
Automatiska elektriska kontroller
Elektromagnetisk kompatibilitet
Immunitet
Utsläpp
Immunitet i industrisektorn
Utsläpp i hushållssektorn
CE-överensstämmelse
EMC-direktivet
Lågspänningsdirektivet
Förteckningar
RoHS-direktivet
Register och
kartläggningar
Endast en slav konfigurerad
2 000 coils
2 000 state
2 000 holding
2 000 input
2 000 aktiva kartläggningar
EN 60730-1
EN 60730-1 + A16
EN 60730-1 + A16
EN 61000-6-2
EN61000-6-3
2004/108/EG
2006/95/EG
UL916, UL873
CSA C22.2M205
2002/95/EG (Europa)
ACPEIP (Kina)
2 slavar konfigurerade
2 000 coils (per slav)
2 000 state (per slav)
1 000 holding (per slav)
1 000 input (per slav)
2 000 aktiva kartläggningar totalt för
båda slavar (max. 1 000 på slav 1 och max.
1 000 på slav 2)
11
Technical data
General data
Modbus
Connection terminals
Dimensions
Weight excl. packaging
Base
Housing
WxHxD: 45x110x75mm
85g
Plastic, pigeon blue RAL 5014
Plastic, light grey RAL 7035
Power supply
Via system interface from controller DC 5 V
(+5%/-5%), max 140mA
RS-485 (EIA-485)
Two modbus interfaces
Bus electronics
Bus connection
Bus cable
Bus termination
Baud rate
T1 and T2
Galvanically isolated
+,-, REF
Shielded if length>3 m, twisted pair
680ȍ/ 120ȍ +1nF/680ȍ
2,400, 4,800, 9,600, 19,200 and 38,400
Equipped with plug
2 Phoenix FKCT 2,5/3-ST
For others types of plug
(optional), refer to PolyCool range
document (CB1Q3900en_xx)
Solid wire
Stranded wire
0,5...2,5mm2
0,5...1,5mm2
COMM interface plug
Board-to-board
ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1
System interface
Equipped with board-to-board
plug
ZEC1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1
Environmental conditions
Operation
Temperature
Humidity
Atmospheric pressure
IEC 721-3-3
-40...70 °C
<90% r.h.
Min. 700 hPa, corresponding to
max. 3,000 m above sea level
Transport
Temperature
Humidity
Atmospheric pressure
IEC 721-3-2
-40...70 °C
<95% r.h.
Min. 260 hPa, corresponding to
max. 10,000 m above sea level
Protection
Degree of protection
IP20 (EN60529)
Standards
Product safety
Automatic electrical controls
Electromagnetic compability
Immunity
Emissions
Immunity in the industrial sector
Emissions in the domestic sector
CE conformity
EMC directive
Low-voltage directive
Listings
RoHS directive
Register and mappings
Only one slave configured
2,000 coils
2,000 state
2,000 holding
2,000 input
2,000 active mappings
EN 60730-1
EN 60730-1 + A16
EN 60730-1 + A16
EN 61000-6-2
EN61000-6-3
2004/108/EC
2006/95/EC
UL916, UL873
CSA C22.2M205
2002/95/EC (Europe)
ACPEIP (China)
2 slaves configured
2,000 coils (per slave)
2,000 state (per slave)
1,000 holding (per slave)
1,000 input (per slave)
2,000 active mappings total for both
slaves (max. 1,000 on slave 1 and max.
1,000 on slave 2)
12
Modus
BUS LED-status
Grønn på
Gul på
Modbus-servicelysdioder
for feilsøking (ALARM)
Maskinvarefeil
Rød på
Modus
BSP LED-status
BSP kjører og kommuniserer med regulator
Grønn på
BSP kjører, men ingen kommunikasjon med
regulator
Gul på
BSP-feil (programvarefeil)
Rød blinker ved 2 Hz
Maskinvarefeil
Rød på
BSP-oppgraderingsmodus
BSP-lysdiode grønn, BUSlysdiode ved 1 Hz mellom
rød og grønn
Läge
BUS-lysdiodsstatus
BSP = Programvare
Grön lyser
Gul lyser
Modbus servicestiftlysdioder
för diagnostik (LARM)
Maskinvarufel
Röd lyser
Läge
BSP-lysdiodsstatus
BSP kör och kommunicerar med styrenhet
Grön lyser
BSP kör men ingen kommunikation med
styrenhet
Gul lyser
BSP-fel (programvarufel)
Röd blinkar vid 2 Hz
Maskinvarufel
Röd lyser
BSP-uppgraderingsläge
BSP-lysdiod grön, BUSlysdiod växlar vid 1 Hz
mellan röd och grön
Mode
BUS LED status
BSP = Programvara
Green on
Yellow on
Modbus service pin LEDs
for diagnostics (ALARM)
Hardware error
Red on
Mode
BSP LED status
BSP running and communication with
controller
Green on
BSP running but no communication with
controller
Yellow on
BSP error (software error)
Red blinking at 2 Hz
Hardware error
Red on
BSP upgrade mode
BSP LED green, BUS LED
alternating at 1 Hz between
red and green
BSP = Software
13
Resirkulering
Modulen inneholder elektriske og elektroniske
komponenter og må ikke kastes sammen med
husholdningsavfall.
Lokal og til enhver tid gjeldende lovgivning må alltid
overholdes!
Återvinning
Modulen innehåller elektriska och elektroniska
komponenter och får inte slängas tillsammans med
hushållsavfall.
Lokal och gällande lagstiftning måste följas!
Recycling
The module contains electrical and electronic
components and must not be disposed of together with
household waste.
Local and currently valid leislation must be observed!
Parameter
Se vår hjemmeside www.flexit.no for å laste
ned en Excel-fil med parameterne
Besök vår hemsida för att ladda ner en Excelfil med parametrarna
Look at out homepage www.flexit.no to
download these parametres in an excel file.
Coil status
Adress
Description
Values /Units
Remarks
0x0001
0x0002
0x0003
0x0004
0x0007
Alarm acknowledge
Enable comm test
Communication test
Fire damper test
Energy reset part
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
Off*On
No*Yes
Off*On*NULL
Passive*Active
Passive*Active
0x0011
0x0012
0x0013
0x0014
0x0015
Emergency stop
Ext control input 1
Ext control input 2
Su/Wi input
Fire alarm
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
Off*On
Off*On
Off*On
Winter*Summer
OK*Alarm
14
Input states
Adress
Description
Values /Units
Remarks
1x0001
1x0002
1x0003
1x0004
1x0005
Danger alarm (A)
Critical alarm (A)
Low alarm (B)
Warning alarm (C)
Manual mode
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
Off*On
Normal*Alarm
Normal*Alarm
Normal*Alarm
Auto*Manual
1x0011
1x0012
1x0013
1x0014
1x0015
Emergency stop
Ext control input 1
Ext control input 2
Su/Wi input
Auxiliary input
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
Off*On
Off*On
Off*On
Winter*Summer
Off*On
1x0020
1x0021
1x0022
1x0023
1x0024
Outs air dampr fdbk
Extr air dmper fdbk
Fire damper closed
Fire damper opened
Fire damper no move
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
OK*No
OK*No
Ok*No
Ok*No
OK*Alarm
1x0026
1x0027
1x0028
1x0029
1x0030
1x0031
1x0032
1x0033
Fan alarm
Supply fan alarm
Supply fan fdbk
Sply fan deviation
Exhaust fan alarm
Exhaust fan fdbk
Alarm
Fan op hours alarm
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
OK*Alarm
OK*Alarm
OK*Alarm
Passive*Active
OK*Alarm
OK*Alarm
Passive*Active
Passive*Active
1x0036
1x0037
1x0038
1x0039
1x0040
1x0041
1x0042
1x0043
1x0044
1x0045
1x0046
1x0047
1x0048
1x0049
1x0050
1x0051
1x0052
1x0053
1x0054
1x0055
1x0056
1x0057
Cooling DX alarm
Cooling DX fdbk
Cooling pump alarm
Cooling pump fdbk
Heat recovery alarm
Hrec pump alarm
Hrec pump fdbk
Hrec frost monitor
Hrec efficiency
Htg pump alarm
Htg pump fdbk
Htg frost monitor
El htg alarm
Cooling 2 DX alarm
Cooling 2 DX fdbk
Cooling 2 pump alm
Cooling 2 pump fdbk
Heating 2 pump alm
Heating 2 pump fdbk
Htg 2 frost monitor
El heating 2 alarm
Sply tmp deviation
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
OK*Alarm
OK*Alarm
OK*Alarm
OK*No Fdbk
OK*Alarm
OK*Alarm
OK*No Fdbk
OK*Frost
OK*Alarm
OK*No Fdbk
OK*Frost
OK*Alarm
OK*Alarm
OK*Alarm
OK*Alarm
OK*No Fdbk
OK*Alarm
OK*No Fdbk
OK*Frost
OK*Alarm
Passive*Active
15
Input states
Adress
Description
Values /Units
Remarks
1x0058
1x0059
Room tmp deviation
Econet alarm
0-1
0-1
Passive*Active
OK*Alarm
1x0062
1x0063
1x0064
1x0065
1x0066
1x0067
Humidifier fdbk
Hum pump alarm
Hum pump fdbk
Sply hum deviation
Room hum deviation
Dew point
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
°C
OK*No Fdbk
OK*Alarm
OK*No Fdbk
Passive*Active
Passive*Active
1x0070
1x0071
1x0072
1x0073
1x0074
1x0075
1x0076
1x0077
1x0078
1x0081
1x0082
1x0083
1x0084
1x0085
1x0086
1x0087
1x0088
1x0089
1x0090
1x0091
1x0092
1x0093
1x0094
1x0095
1x0096
1x0097
1x0098
1x0099
1x0100
1x0101
Filter alarm
Supply filter alarm
Exh filter alarm
Fire alarm
Supply tmp fire alm
Exh tmp fire alarm
Aux alarm
Manual mode
Modbus comm alarm
Supply air temp
Heating frost tmp
Room temperature
Room temperature 2
Exhaust air temp
Extract air tmp
Hrec supply air tmp
Hrec water tmp
Supply air tmp 2
Heating 2 frost tmp
Auxiliary tmp
Outs air hum rel
Sply air hum rel
Room humidity rel
Supply air flow
Exhaust air flow
Supply air pressure
Exhaust air press
Hrec frost pressure
Air quality
External setpoint
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
%r.H.
%r.H.
%r.H.
l/s
l/s
Pa
Pa
Pa
ppm
°C
OK*Alarm
OK*Alarm
OK*Alarm
OK*Alarm
OK*Alarm
OK*Alarm
Passive*Active
Auto*Manual
OK*Alarm
16
Input register
Adress
Description
Values /Units
Remarks
3x0001
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
General status (Word1)
-Alarm class danger (A)
-Alarm class critical (A)
-Alarm class low (B)
-Alarm class warning (C)
-Manual control active
-Summer mode
-Preheating, heating register
-Preheating, extra heating register
0-65535
Unsigned Word
0-1 for each bit or counted binary to a
3x0002
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
General status (Word 2)
-
0-65535
0-1 for each bit or counted binary to a
3x0003
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Bit8
Bit9
Bit10
General status (Word 3)
(Econet control modes)
-
0-65535
0-1 for each bit or counted binary to a
Actual control mode temperature, room
Actual control mode temperature, exhaust
Actual control mode temperature, supply
Actual control mode humidity, room
Actual control mode humidity, supply
17
Input register
Adress
Description
Values /Units
Remarks
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
-
3x0004
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
General status (Word 4)
-
0-65535
0-1 for each bit or counted binary to a
3x0005
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
Digital inputs (Word 1)
0-65535
0-1 for each bit or counted binary to a
- External control 1
- External control 2
- Summer/winter changeover
- Alarm acknowledge
- Aux input
-
3x0007
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Digital inputs (Word 3)
-
0-65535
0-1 for each bit or counted binary to a
18
Input register
Adress
Description
Values /Units
Remarks
Bit6
Bit7
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
-
3x0008
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
Digital inputs (Word 4)
-
0-65535
0-1 for each bit or counted binary to a
3x0009
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
Digital outputs (Word 1)
- Supply damper
- Extract damper
- Fire damper
- Supply fan, running
- Supply fan, off
- Supply fan, stage 1
- Supply fan, stage 2
- Supply fan, stage 3
- Exhaust fan, running
- Exhaust fan, off
- Exhaust fan, stage 1
- Exhaust fan, stage 2
- Exhaust fan, stage 3
-
0-65535
0-1 for each bit or counted binary to a
3x0010
Bit0
Digital outputs (Word 2)
- Cooling pump
0-65535
0-1 for each bit or counted binary to a
19
Input register
Adress
Description
Values /Units
Remarks
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
- Cooling DX, off
- Cooling DX, stage 1
- Cooling DX, stage 2
- Cooling DX, stage 3
- Heating recovery pump/command
- (Heating recovery on/off)
- Heating pump
- Electrical heating, off
- Electrical heating, stage 1
- Electrical heating, stage 2
- Electrical heating, stage 3
-
3x0011
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
Digital outputs (Word 3)
- Extra Cooling pump
- Extra cooling DX, off
- Extra cooling DX, stage 1
- Extra cooling DX, stage 2
- Extra cooling DX, stage 3
- Extra Heating pump
- Extra electrical heating, off
- Extra electrical heating, stage 1
- Extra electrical heating, stage 2
- Extra electrical heating, stage 3
- Humidity command
- Humidity pump
-
0-65535
0-1 for each bit or counted binary to a
3x0012
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Digital outputs (Word 4)
- Aux TSP command
- Aux operation mode indication
- Alarm output, high (and low)
- Alarm output, low
-
0-65535
0-1 for each bit or counted binary to a
20
Input register
Adress
Description
Values /Units
Remarks
Bit14
Bit15
-
3x0013
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
Alarms (Word 1)
- Dampers
- Fire Dampers
- Supply fan
- Exhaust fan
- fan operating hours
- Cooling
- Heating recovery
- Heating recovery pump
- Heating recovery frost
- Heating recovery efficiency
- Heating recovery damper
- (Econet)
0-65535
0-1 for each bit or counted binary to a
3x0014
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
Alarms (Word 2)
- Heating pump
- Heating frost
- Electrical Heating
- Extra Cooling
- Extra Heating
- Extra Heating frost
- Extra Electrical Heating
- Humidity pump
- Humidity command
- Fire Alarm
- Filter Alarm
0-65535
0-1 for each bit or counted binary to a
3x0015
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Bit8
Alarms (Word 3)
Out temperature
Supply temperature
Heating frost temperature
Room1 temperature
Room2 temperature
Exhaust temperature
Extract temperature
Heating recovery supply temperature
Heating recovery water temperature
0-65535
0-1 for each bit or counted binary to a
21
Input register
Adress
Description
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
Extra supply temperature
Extra heating frost temperature
Aux temperature
3x0016
Bit0
Bit1
Bit2
Bit3
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
Alarms (Word 4)
Supply pressure/flow and deviation
Exhaust pressure/flow and deviation
Values /Units
Remarks
0-65535
0-1 for each bit or counted binary to a
Supply temperature deviation
Room/Exhaust temperature deviation
Outside humidity
Supply humidity and deviation
Room humidity and deviation
Dewpoint
Air quality
External setpoint
Aux alarm
Manual control
Communication test
Modbus master
Unsigned Word
PresentValue
3x0017
Act operating mode
0=Off
1=On/Comfort
2=Economy
3=Na
4=Osstp
5=NightClg
6=UnOcc
7=NightKick
8=FireDamper
9=Fire
10=Stop
11=OverRun
12=StartUp
0-12
Unsigned Word
PresentValue
3x0017
Act operating mode
0=Off
1=On/Comfort
2=Economy
3=Na
4=Osstp
0-12
22
Input register
Adress
Description
Values /Units
Remarks
Off*Stage1*Stage2*Stage3
Auto*Off*Stage 1*Stage 2*Stage 3
Auto*Off*Eco St1*Comf St1*Eco
St2*Comf St2*Eco St3*Comf St3
Off*Stage1*Stage2*Stage3
Off*Eco St1*Comf St1*Eco
St2*Comf St2*Eco St3*Comf St3
Auto*Off*Stage 1*Stage 2*Stage 3
NotDefined*Closed*Moving*Opened
Off*On
Off*On
Off*On
Off*Stage1*Stage2*Stage3
5=NightClg
6=UnOcc
7=NightKick
8=FireDamper
9=Fire
10=Stop
11=OverRun
12=StartUp
3x0018
3x0019
Act fan step
Op mode man steps
0-3
0-4
3x0020
Op mode man st/tmp
0-7
3x0021
TSP steps
0-3
3x0022
TSP steps/tmp
0-7
3x0023
3x0024
3x0025
3x0026
3x0027
3x0028
3x0029
3x0030
3x0031
Act Opmode ext ctrl
Fire damper state
Outs air damper cmd
Extr air damper cmd
Fire damper cmd
Supply fan cmd
Sply fan outp sign
Exhaust fan cmd
Exh fan outp signal
0-4
0-2
0-1
0-1
0-1
0-3
0 - 100%
0-4
0 - 100%
3x0033
3x0034
3x0035
3x0036
3x0037
3x0038
3x0039
3x0040
3x0041
3x0042
3x0043
3x0044
3x0045
3x0046
3x0047
3x0048
3x0049
3x0050
Cooling outp signal
Cooling pump cmd
Cooling DX cmd
Hrec outp signal
Hrec (pump) cmd
Hrec dmpr outp sign
Hrec dmpr recov val
Heating outp signal
Htg pump cmd
El htg outp signal
El heating cmd
Clg 2 outp signal
0 - 100%
0-1
0-3
0 - 100%
0-1
0 - 100%
0 - 100%
0 - 100%
0-1
0 - 100%
0-3
0 - 100%
Cooling 2 DX cmd
Htg 2 outp signal
Heating 2 pump cmd
El htg 2 outp sign
El heating 2 cmd
0-3
0 - 100%
0-1
0 - 100%
0-3
3x0051
Econet act op mode
0-7
3x0052
3x0053
3x0054
Hum outp signal
Humidifier cmd
Humidifier pump cmd
0 - 100%
0-1
0-1
23
Off*Stage1*Stage2*Stage3
Off*On
Off*Stage1*Stage2*Stage3
Off*On
Off*On
Off*Stage1*Stage2*Stage3
Off*Stage1*Stage2*Stage3
Off*On
Off*Stage1*Stage2*Stage3
Stop*Alarm*Idle*StartUp*Heat
Rec*Cool*CoolRec*Manual
Off*On
Off*On
Input register
Adress
Description
Values /Units
3x0055
Act dehum value
0 - 100%
3x0057
3x0058
3x0059
3x0060
3x0061
3x0062
Aux op mode output
Aux TSP output
Aux A outp fan
Alarm output 1
Alarm output 2
Hrec puls cmd
0-1
0-1
0 - 100%
0-1
0-1
0-1
3x0064
3x0065
3x0066
3x0067
3x0068
Act airquality comp
Act fan clg value
Act fan htg value
Act fan comp tmp
Act fan comp hum
0 - 100%
0 - 100%
0 - 100%
0 - 100%
0 - 100%
3x0070
Act winter comp fan
0 - 100%
3x0072
3x0073
3x0074
3x0075
3x0076
3x0077
3x0078
3x0079
3x0080
3x0081
3x0082
Outside air temp
Supply air temp
Heating frost tmp
Act room tmp
Exhaust air temp
Extract air tmp
Hrec supply air tmp
Hrec water tmp
Supply air tmp 2
Heating 2 frost tmp
Auxiliary tmp
-x.y - +x.y °C
-x.y - +x.y °C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
3x0084
3x0085
3x0086
3x0087
3x0088
3x0089
3x0090
3x0091
3x0092
3x0093
Outs air hum rel
Outs air hum abs
Outs air enthalpy
Outs air enthalpy
Supply air hum abs
Supply air enthalpy
Room humidity rel
Room humidity abs
Room enthalpy
Dew point
%rH
-x.y - +x.y g/kg
-x.y - +x.y kJ/kg
%rH
-x.y - +x.y g/kg
-x.y - +x.y kJ/kg
%rH
-x.y - +x.y g/kg
-x.y - +x.y kJ/kg
-x.y - +x.y °C
3x0095
3x0096
3x0097
3x0098
3x0099
Supply air flow
Exhaust air flow
Supply air pressure
Exhaust air press
Hrec frost pressure
0 - x l/s
0 - x l/s
0 - x Pa
0 - x Pa
0 - x Pa
3x0101
3x0102
Air quality
External setpoint
0 – x ppm
-x.y - +x.y °C
24
Remarks
Off*On
Off*On
Normal*Alarm
Normal*Alarm
Off*On
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)
Input register
Adress
Description
Values /Units
Remarks
3x0104
3x0105
3x0106
3x0107
3x0108
3x0109
3x0110
3x0111
3x0112
3x0113
Act heating stpt
Act cooling stpt
Act sply htg stpt
Act sply clg stpt
Act hum stpt
Act dehum stpt
Act sply hum stpt
Act sply dehum stpt
Act sply fan stpt
Act exh fan stpt
-x.y - +x.y °C
°C
°C
°C
0 - x.y %r.H.
%r.H.
%r.H.
%r.H.
0 - x l/s
(factor 10)
3x0115
3x0116
3x0117
Act summer comp tmp
Act winter comp tmp
Hrec efficiency
-x.y - +x.y °C
-x.y - +x.y °C
0 - 100%
(factor 10)
(factor 10)
3x0120
3x0121
3x0122
3x0123
3x0124
Energy act power
Energy ave power
Energy ophours
Energy partial
Energy total
W
W
h
kWh
kWh
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)
25
(factor 10)
Holding register
Adress
Description
Values /Units
4x0001
Control bits
0-65535
Bit0
Emergency stop
Bit1
External control 1
Bit2
External control 2
Bit3
Summer/winter switch
Remarks
Bit4
Bit5
Bit6
Bit7
Fire alarm
Bit8
Bit9
Bit10
Bit11
Bit12
Bit13
Bit14
Bit15
Communication testpuls
Unsigned Word
PresentValue
4x0005
BMS TSP steps
0-4
Auto*Off*Stage
1*Stage2*Stage 3
Auto*Off*Eco
St1*ComfSt1*Eco
St2*Comf
St2*EcoSt3*Comf
St3
4x0006
BMS TSP steps/tmp
0-7
4x0007
Aux BMS TSP output
0-2
Auto*Off*On
0-4
Auto*Off*Stage
1*Stage2*Stage 3
Auto*Off*Eco
St1*ComfSt1*Eco
St2*Comf
St2*EcoSt3*Comf
St3
4x0008
Op mode man steps
4x0009
Op mode man st/tmp
0-7
4x0011
Ext ctrl off delay
0-xh
4x0012
Ext ctrl fan step
0-4
Auto*Off*1Step*2St
ep*3Step
Signed Word
PresentValue
4x0020
Comfort tmp stpt
-x.y - +x.y °C
4x0021
Comfort tmp deadz
°C
4x0022
Comfort htg stpt
°C
4x0023
Comfort clg stpt
°C
4x0024
Economy tmp stpt
°C
4x0025
Economy tmp deadz
°C
(factor 10)
26
Holding register
Adress
Description
Values /Units
4x0026
Economy htg stpt
°C
4x0027
Economy clg stpt
°C
4x0028
Exh air tmp stpt 1
°C
4x0029
Exh air tmp stpt 2
°C
4x0030
Supply tmp delta 1
°C
4x0031
Supply tmp delta 2
°C
4x0032
Su/wi supply comp
-x.y - +x.y °C
4x0033
Extra Seq setpoint
°C
4x0034
Supply tmp min stpt
°C
4x0035
Supply tmp max stpt
°C
4x0036
Casc controller tmp
-x.y - +x.y °C
Remarks
(factor 10)
(factor 10)
High limit
4x0037
Casc controller tmp
-x.y - +x.y °C
(factor 10)
Low limit
4x0039
Humidity stpt rel
0 - x %rH
Humidity deadz rel
g/kg
4x0041
Hum stpt rel
g/kg
4x0042
Dehum stpt rel
g/kg
4x0043
Humidity stpt abs
0 - x.y %r.H.
4x0044
Humidity deadz abs
g/kg
4x0045
Hum stpt abs
g/kg
(factor 10)
4x0046
Dehum stpt abs
g/kg
4x0047
Supply hum max stpt
0 - x.y g/kg
(factor 10)
4x0048
Casc controller hum
0 - x.y g/kg %rH or
g/kg depending on
configuration
(factor 10)LowLimit
4x0049
Casc controller hum
0 - x.y g/kg%rH or
g/kg depending on
configuration
(factor 10)HighLimit
PresentValue
4x0050
Sply fan st1 stpt
4x0051
Sply fan st2 stpt
4x0052
Sply fan st3 stpt
4x0053
Sply fan max force
4x0054
Exh fan step 1 stpt
4x0055
Exh fan step 1 stpt
4x0056
Exh fan step 1 stpt
4x0057
Exh fan force max
4x0059
Air quality stpt
0 - x l/s
%, Pa or l/s
depending on
configuration
0 - x l/s
%, Pa or l/s
depending on
configuration
0 - x ppm
TrackingValueCOM
4x0060
Outside air temp
-x.y - +x.y °C
4x0061
Room humidity rel
%r.H.
(factor 10)
27
Holding register
Adress
Description
Values /Units
4x0062
Room temperature
°C
4x0063
Room temperature 2
°C
Advanced mode
Advanced mode
Advanced mode
Remarks
Advanced mode
Signed Word
PresentValue
4x0070
Night clg minOutTmp
-x.y - +x.y °C
4x0071
Night clg on delta
°C
4x0072
Night clg room hys
°C
4x0073
Night clg room stpt
°C
4x0074
Tmp start start htg
°C
4x0075
Tmp start htg stpt
°C
4x0076
Tmp start clg start
°C
4x0077
Tmp start clg stpt
°C
4x0078
Boost comp time
0 - x min
4x0079
Boost room tmp stpt
-x.y - +x.y °C
4x0080
Boost start htg
°C
4x0081
Boost start clg
°C
4x0082
Draught clg max dev
°C
4x0083
Draught htg max dev
°C
4x0084
Su comp tmp delta
K
4x0085
Wi comp tmp delta
K
4x0086
Clg disbl outs tmp
°C
4x0087
Hrec frost setpoint
°C
4x0088
Hrec frost stpt st1
°C
4x0089
Hrec frost stpt st2
°C
4x0090
Max speed defrost
%
4x0091
Min fresh air
0 - 100%
4x0092
Htg frost stpt
-x.y - +x.y °C
4x0093
Standby stpt htg
°C
4x0094
Pre htg outs tmp X1
°C
4x0095
Pre htg outs tmp X2
°C
4x0096
Pre htg pos Y1
0 - 100%
4x0097
Pre htg pos Y2
0 - 100%
4x0098
Clg2 disbl outs tmp
-x.y - +x.y °C
4x0099
Extrahtg frost stpt
°C
4x0100
Standby stpt htg 2
°C
4x0101
Pre htg outs tmp X1
°C
4x0102
Pre htg outs tmp X2
°C
4x0103
Pre htg pos Y1
0 - 100%
4x0104
Pre htg pos Y2
0 - 100%
4x0105
Dew point dead zone
-x.y - +x.y °C
4x0106
0x2300
'Unit1\FanCmpClgDz'
°C
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)
28
Holding register
Adress
4x0107
4x0108
4x0109
Description
0x2300
'Unit1\FanCmpHtgDz'
0x2300
'Unit1\FanCmpHumSpv'
Fan comp tmp stpt
Values /Units
Remarks
°C
0 - x.y %rH
-x.y - +x.y °C
4x0110
Fan slave offset
0 - x l/s
4x0111
Max dev sply tmp
0 - x.y °C
4x0112
Max dev room tmp
°C
4x0113
Max dev sply hum
0 - x.y g/kg
4x0114
Max dev room hum
%r.H.
4x0115
Max dev sply fan
0 - x l/s
4x0116
Max dev exh fan
(factor 10)
(factor 10)
(factor 10)%rH or
g/kg depending on
configuration
%, Pa or l/s
depending on
configuration
4x0117
4x0118
4x0119
Only for Module,
Onboard not
supported
4x0201
Cooling
(factor 10)
4x0202
Cooling
0 - x sec
4x0203
Cooling
0 - x sec
4x0204
Heat recovery
(factor 10)
4x0205
Heat recovery
0 - x sec
4x0206
Heat recovery
0 - x sec
4x0207
Hrec frost protect
(factor 10)
4x0208
Hrec frost protect
0 - x sec
4x0209
Hrec frost protect
0 - x sec
4x0210
Hrec frost pressure
Pa
4x0211
Hrec frost pressure
Pa
4x0212
Hrec frost pressure
Pa
4x0213
Hrec damper
°C
4x0214
Hrec damper
°C
4x0215
Hrec damper
°C
4x0216
Heating
°C
4x0217
Heating
°C
4x0218
Heating
°C
Gain Signed Word
Integral Unsigned
Word
Differential
Unsigned Word
Gain Signed Word
Integral Unsigned
Word
Differential
Unsigned Word
Gain Signed Word
Integral Unsigned
Word
Differential
Unsigned Word
29
Holding register
Adress
Description
Values /Units
4x0219
Htg frost protect
°C
4x0220
Htg frost protect
°C
4x0221
Htg frost protect
°C
4x0222
Electrical heating
°C
4x0223
Electrical heating
°C
4x0224
Electrical heating
°C
4x0225
Cooling 2
°C
4x0226
Cooling 2
°C
4x0227
Cooling 2
°C
4x0228
Heating 2
°C
4x0229
Heating 2
°C
4x0230
Heating 2
°C
4x0231
Htg 2 frost protect
°C
4x0232
Htg 2 frost protect
°C
4x0233
Htg 2 frost protect
°C
4x0234
El Heating 2
°C
4x0235
El Heating 2
°C
4x0236
El Heating 2
°C
4x0237
Min supply tmp
°C
4x0238
Min supply tmp
°C
4x0239
Min supply tmp
°C
4x0240
Max supply tmp
°C
4x0241
Max supply tmp
°C
4x0242
Max supply tmp
°C
4x0243
Fan cooling
°C
4x0244
Fan cooling
°C
4x0245
Fan cooling
°C
4x0246
Fan heating
°C
4x0247
Fan heating
°C
4x0248
Fan heating
°C
4x0249
Fan comp tmp
°C
4x0250
Fan comp tmp
°C
4x0251
Fan comp tmp
°C
4x0252
Fan comp humidity
%r.H.
4x0253
Fan comp humidity
%r.H.
4x0254
Fan comp humidity
%r.H.
4x0255
Supply fan
4x0256
Supply fan
4x0257
Supply fan
4x0258
Exhaust fan
4x0259
Exhaust fan
4x0260
Exhaust fan
4x0261
Humidification
%r.h.
4x0262
Humidification
%r.h.
Remarks
30
Holding register
Adress
Description
Values /Units
4x0263
Humidification
%r.h.
4x0264
Max supply hum
%r.h.
4x0265
Max supply hum
%r.h.
4x0266
Max supply hum
%r.h.
4x0267
Dehumidification
%r.h.
4x0268
Dehumidification
4x0269
Dehumidification
4x0270
Air quality
4x0271
Air quality
4x0272
Air quality
4x0273
Casc controller tmp
4x0274
Casc controller tmp
4x0275
Casc controller hum
4x0276
Casc controller hum
Remarks
4x0277
31
Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.no
Download
Related flashcards
Create Flashcards