ASSA 7585MF - Ruko e-shop

ASSA 7585MF
Om 7585MF
Läsare 7585MF är en Hi-O läsare med möjlighet att även kunna
kommunicera via ASSA CL protokoll, valet mellan det görs via DIP6.
ASSA läsare 7585MF läser serienummer (CSN, Card Serial Number)
som standard. ASSA rekommenderar att läsarna programmeras för
läsning av sektorer, för att därmed ge ökad säkerhet. Programmering
sker då med ett för anläggningen unikt Setup-kort.
Installation
Hi-O enheter är enkla att installera, alla enheter ansluts parallellt med
hjälp av fyra trådar. Hi-O bussen får vanligtvis sin matningsspänning
från DAC500, DAC 530, DAC564
En Hi-O HUB kan användas för att underlätta inkoppling av övriga
enheter. I hubben finns möjlighet att ansluta sex enheter för matning
och kommunikation och den finns i två versioner, med och utan
inbyggd spänningsdel.
Om mer ström krävs använder man en Hi-O HUB med kraftdel,
HPH500, vilken ansluts till en vanlig växelströmstransformator som
levererar 17 – 24V AC. HPH500 levererar 12V DC till de sex Hi-O
enheter som kan anslutas. När en HPH500 används ska inte
anslutningarna för spänning till Hi-O i DAC anslutas.
Samma externa transformator som används till HPH500 kan användas
som matning till DAC (anslutning 1&2).
Information
7585MF kan i Hi-O mode anslutas till, Hi-O DAC500, DAC530,
DAC564. I CL mode kan 7585MF arbeta med DAC420, DAC430,
DAC44 samt anslutas till LCU för att arbeta som hissläsare.
7585MF läsaren är en kombinerad Hi-O och CL läsare.
Hi-O installation
Anslut CAN-bussen till CAN-H och CAN-L samt matningen ut till
CAN-bussen på de två nästkommande plintarna, +12V & 0V.
Anslut en eller flera läsare 7585MF samt motorlås och
öppnarknappar till CAN-bussen. Ställ DIP6 i ON samt DIP3 för ineller utläsare
För att låsa konfigurationen ställ samtliga DIP-omkopplare i DAC
till OFF, bryt och slå på spänningen, vänta tills WDG led blinkar
fort samt att PWR led lyser fast i Hi-O DAC5xx. Adressera DAC till
rätt adress och starta om DAC. Klart
Matningsspänning
Strömförbrukning
Rekommenderad kabel
Hi-O Kabellängd
12V DC
12V: Max 130mA
EKKX 2x2x0,2
Totalt:
Max. 50 m
Grenledning:
Max. 10 m
H 163 mm, W 76 mm, D 35 mm.
Dimensioner
Konfigurering av sektorläsning
1.
2.
3.
4.
5.
Bryt och slå till spänningen till läsaren, genom att lyfta den ”jackbara” plinten och sätta tillbaka den.
Grön indikering blinkar under 20 sekunder.
Visa Setup-kortet för läsaren, innan den slutar blinka.
Läsaren indikerar med ett ”kvitter” att programmeringen är klar och den gröna indikeringen slocknar.
Läsaren är nu programmerad med anläggningens krypteringsnycklar.
OBS! Om ett kort som presenteras för en 7585MF-läsare inte har krypteringsnycklar som överensstämmer med de i läsaren kommer
den inte att visa någon indikering.
Plint
DIP-omkopplare
7585MF DIP-omkopplare 1 – 8,
DIP Funktion
1
Adress värde 1
2
Adress värde 2
3
Adress värde 4 i CL mode.
Grupp i Hi-O (OFF = Grupp1 IN, ON= Grupp2 UT)
4
Key beep, pip vid tangent tryck samt dur & moll signal vid
ogiltigt/giltigt kort.
5
Card beep, Pip för att indikera att kortet är läst
6
Val av Hi-O/CL (OFF = CL, ON= Hi-O
7
Light ON, Knappsatsen ständigt belyst.
8
Light Code, Knappsats belyst när indikeringen för
dörrkod/PIN kod är aktiverad
Tekniska specifikationer
Indikeringar Hi-O Mode DIP6 = ON
(A)Grön: lyser när läsaren är oinitierad på Hi-O bussen. 7585MF
läsaren är inte låst till en specifik Hi-O buss.
(B)Röd: lyser när 7585MF läsarten är låst till en specifik Hi-O
buss, indikerar att läsaren är låst och krypterad.
Indikeringar CL mode DIP6 = OFF
(A)Grön:
TX, aktivitet via CL-20
(B)Röd:
RX, aktivitet via CL-20
Can H
Can L
+12 V
0V
CL+
CLFree
Anslutning till Hi-O buss (DIP6 = ON)
DAC500, DAC530, DAC564
Matning läsare
(Observera endast 12V DC matning)
Anslutning till ASSA CL buss (DIP6 = OFF)
DAC420, DAC430, DAC44 samt som hissläsare till LCU.
Adressering CL MODE
Adress
0
1
2
3
4
5
6
7
DIP1
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
DIP2
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
DIP3
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
In läsare DAC4x0 Standard
In läsare DAC4x0 Extra
Används till äldre RiTA centraler 6300UC/6304UC
Ut läsare DAC4x0 Standard (Grupp val i Hi-O mode, DIP6 = ON)
Ut läsare DAC4x0 Extra
Används till äldre RiTA centraler 6300UC/6304UC
ASSA 7585MF
Om 7585MF
Readers 7585MF is a Hi-O readers with the opportunity to be able to
communicate through ASSA CL protocol, the choice between Hi-O and
CL is done via DIP6.
ASSA reader 7585MF reads serial number (CSN, Card Serial Number)
by default. ASSA recommends that the readers are programmed for
sector reading to increase the security. The programming is then made
with a customer specific Setup card..
Installation
Hi-O units are easy to install, all units are connected in parallel with
the aid of four strands. A Hi-O HUB can be used to facilitate connection
of other units. In the hub it is possible to connect six units fro feeding
and communication and it comes in two versions, with and without
built-in power part.
If more power is needed you use a Hi-O HUB with power part,
HPH500, which is connected to a regular AC transformer that delivers
17 – 24V AC. HPH500 delivers 12V DC to the six Hi-O units that can
be connected. When a HPH500 is used the connections for power to
Hi-O should not be connected in DAC.
The external transformer that is used for HPH500 can also be used for
to feed DAC (connection 1&2).
Information
7585MF can be in the Hi-O mode, connected to the Hi-O DAC500,
DAC530, DAC564. In CL mode can 7585MF work with DAC420,
DAC430, DAC44, and connected to the LCU to work as an elevator
reader. 7585MF reader is a combined Hi-O and CL readers.
Hi-O installation
Connect the CAN bus to CAN H and CAN-L and feed out to the CAN
bus in the next two terminals, +12 V & 0V.
Connect one or more readers 7585MF and motor lock and open
the buttons to the CAN bus. Set DIP6 ON and DIP3 for in or out
reader.
To lock the configuration set all DIP switches in the DAC to OFF,
turn off and on the power, wait until WDG LED flashes quickly, and
the PWR LED is solid in the Hi-O DAC5xx. Address the DAC to the
correct address and restart the DAC.
IS557555940B
Power supply
Power Consumption
Recommended cable
Hi-O Cable length
12V DC
12V: Max 130mA
EKKX 2x2x0,2
Totalt:
Max. 50 m
Grenledning:
Max. 10 m
H 163 mm, W 76 mm, D 35 mm.
Dimensions
Configuration of sector reading
1.
2.
3.
4.
5.
Cut and connect the power to the reader, by lifting the “plug able” terminal and putting it back.
Green indication flashes for 20 seconds.
Show the Setup card to the reader, before it stops flashing.
The reader indicates that the programming is finished with a “chirp” and the green indication is unlit.
The reader is now programmed with the encryption keys of the site.
Note! If a card presented to a 5585MF reader doesn’t have encryption keys corresponding with the reader the reader will not indicate
that anything is wrong and the reader will not send any data.
Terminal
DIP-omkopplare
7585MF DIP-omkopplare 1 – 8,
DIP function
1
Address value 1
2
Address value 2
3
Address value 4 in CL mode.
Group i Hi-O (OFF = Group1 IN, ON= Group2 OUT)
4
Key beep, beep when keystrokes and major & minor
signal at invalid / valid card.
5
Card beep, Beep at card read
6
Selection Hi-O/CL (OFF = CL, ON = Hi-O)
7
Light ON, Keypad always lit.
8
Light Code, Keypad lit when the indication for door
code/PIN code is activated
Technical specifications
Indications Hi-O Mode DIP6 = ON
(A) Green: lights when the reader is uninitialized at the Hi-O bus.
7585MF reader is not locked to a specific Hi-O bus.
(B) Red: lights when 7585MF reader is locked to a specific Hi-O
bus, indicating that the reader is locked and encrypted.
Indications CL mode DIP6 = OFF
(A) Green: TX, activity, via CL-20
(B) Red: RX, activity, via CL-20
Can H
Can L
+12 V
0V
CL+
CLFree
Connection to the Hi-O bus (DIP6 = ON)
DAC500, DAC530, DAC564
Power to the reader.
(Please note only 12V DC power supply)
Connection to the ASSA CL bus (DIP6 = OFF)
DAC420, DAC430, DAC44, and a elevator reader to the LCU.
Addressing CL MODE
Address
0
1
2
3
4
5
6
7
DIP1
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
DIP2
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
DIP3
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
In reader DAC4x0 Standard
In reader DAC4x0 Extra
Used for older RiTA units 6300UC/6304UC
Out reader DAC4x0 Standard (Group in Hi-O mode, DIP6 = ON)
Out reader DAC4x0 Extra
Used for older RiTA units 6300UC/6304UC