ASSA pando secure reader - Ruko e-shop

ASSA pando secure reader
Om ASSA pando
ASSA pando secure reader är en kombinationsläsare, stödjer både Hi-O
protokoll samt det gamla CL-protokollet. Som standard läser
pandoläsaren serienummer men ASSA rekommenderar att läsarna
konfigureras för sektorläsning för att uppnå en högre säkerhetsnivå.
Välj mellan MIFARE Classic eller MIFARE DESFire för pandoläsaren
stödjer båda lästeknikerna. All konfigurering sker med ett för
anläggningen unikt setupkort.
Installation
Hi-O enheter är enkla att installera, alla enheter ansluts parallellt med
hjälp av fyra trådar. Hi-O bussen får vanligtvis sin matningsspänning
från DAC500, DAC 530, DAC564.
En Hi-O HUB kan användas för att underlätta inkoppling av övriga
enheter. I hubben finns möjlighet att ansluta sex enheter för matning
och kommunikation och den finns i två versioner: med eller utan
inbyggd spänningsdel.
Om mer ström krävs använder man en Hi-O HUB med kraftdel,
HPH500, vilken ansluts till en vanlig växelströmstransformator som
levererar 17 – 24V AC. HPH500 levererar 12V DC till de sex Hi-O
enheter som kan anslutas. När en HPH500 används ska inte
anslutningarna för spänning till Hi-O i DAC anslutas.
Samma externa transformator som används till HPH500 kan användas
som matning till DAC (anslutning 1&2).
Information
ASSA pando kan i Hi-O mode anslutas till, Hi-O DAC500, DAC530,
DAC564. I CL mode kan läsaren arbeta med DAC420, DAC430,
DAC44 samt anslutas direkt till LCU9101 eller LCU9016 för att
arbeta som hissläsare. ASSA pando läsaren är en kombinerad Hi-O
och CL läsare.
Hi-O installation
Anslut CAN-bussen till CAN-H och CAN-L samt matningen ut till
CAN-bussen på de två nästkommande plintarna i DAC, +12V &
0V.
Matningsspänning
Strömförbrukning
Rekommenderad kabel
Hi-O Kabellängd
För att låsa konfigurationen ställ samtliga DIP-omkopplare i DAC
till OFF, bryt och slå på spänningen, vänta tills WDG led blinkar
fort samt att PWR led lyser fast i Hi-O DAC5xx. Adressera DAC till
rätt adress och starta om DAC.
Klart
Indikeringar för Hi-O Mode DIP6 = ON
Grön: lyser när läsaren är oinitierad på Hi-O bussen, pandoläsaren
är inte låst till en specifik Hi-O buss.
Röd: lyser när pando läsarten är låst till en specifik Hi-O buss,
indikerar att läsaren är låst och krypterad.
Indikeringar för CL mode DIP6 = OFF
Grön:
TX, aktivitet via CL-20
Röd:
RX, aktivitet via CL-20
12-24V DC
12V: Max 130mA
EKKX 2x2x0,2
Totalt:
Max. 50 m
Grenledning:
Max. 10 m
H 157 mm, W 56 mm, D 22 mm.
Dimensioner
Konfigurering av sektorläsning
1.
2.
3.
4.
5.
Anslut en eller flera ASSA pandoläsare samt motorlås och
öppnarknappar till CAN-bussen. Ställ DIP6 i ON samt DIP3 för ineller utläsare
DIP-omkopplare
DIP-omkopplare 1 – 8
DIP Funktion
1
Adressvärde 1
2
Adressvärde 2
3
CL mode: Adressvärde 4
Hi-O mode:
OFF = IN Läsare
ON= UT läsare
4
Key beep, pip vid tangenttryck samt dur & mollsignal vid
ogiltigt/giltigt kort
5
Card beep, Pip för att indikera att kortet är läst
6
Val av Hi-O/CL (OFF = CL, ON= Hi-O
7
Light ON, Knappsatsen ständigt belyst
8
Light Code, Knappsats belyst när indikeringen för
dörrkod/PIN kod är aktiverad
Tekniska specifikationer
Bryt och slå till spänningen till läsaren, genom att ta ur den jackbara plinten och sätta tillbaka den.
Grön indikering blinkar under 90 sekunder.
Visa setupkortet för läsaren, innan den slutar blinka.
Läsaren indikerar med ett ”kvitter” att programmeringen är klar och den gröna indikeringen slocknar.
Läsaren är nu programmerad med anläggningens krypteringsnycklar.
OBS! Om ett kort som presenteras för en pandoläsare inte har krypteringsnycklar som överensstämmer med de i läsaren kommer den
inte att visa någon indikering.
Plint
CH
CL
+V
0V
C+
CNC
Can H
Can L
+V (12-24V DC)
0V
CL+
CLFree
Anslutning till Hi-O buss (DIP6 = ON)
DAC500, DAC530, DAC564
Matning läsare
Anslutning till ASSA CL buss (DIP6 = OFF)
DAC420, DAC430, DAC44 samt som hissläsare till LCU.
Adressering CL MODE
Adress
0
1
2
3
4
5
6
7
DIP1
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
DIP2
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
DIP3
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
In läsare DAC430 Standard
Extra in läsare DAC430 (Används då två in läsare önskas)
Adresserna används inte
Ut läsare DAC430 Standard (Grupp val i Hi-O mode, DIP6 = ON)
Extra ut läsare DAC430 (Används då två ut läsare önskas)
Adresserna används inte
ASSA pando secure reader
About ASSA pando
ASSA pando readers is a Hi-O readers with the opportunity to be able
to communicate through ASSA CL protocol.
ASSA pando reader, reads serial number by default. ASSA recommends
that the readers are programmed for sector reading to increase the
security. The programming is then made with a customer specific Setup
card. Mifare classic, Desfire card and iClass is supported
Installation
Hi-O units are easy to install, all units are connected in parallel with
the aid of four strands. A Hi-O HUB can be used to facilitate connection
of other units. In the hub it is possible to connect six units fro feeding
and communication and it comes in two versions, with and without
built-in power part.
If more power is needed you use a Hi-O HUB with power part,
HPH500, which is connected to a regular AC transformer that delivers
17 – 24V AC. HPH500 delivers 12V DC to the six Hi-O units that can
be connected. When a HPH500 is used the connections for power to
Hi-O should not be connected in DAC.
The external transformer that is used for HPH500 can also be used for
to feed DAC (connection 1&2).
Information
ASSA pando can be in the Hi-O mode, connected to the Hi-O
DAC500, DAC530, DAC564. In CL mode it can work with DAC420,
DAC430, DAC44, and connected to the LCU to work as an elevator
reader. The pando reader is a combined Hi-O and CL readers.
Hi-O installation
Connect the CAN bus to CAN H and CAN-L and feed out to the CAN
bus in the next two terminals, +12 V & 0V.
Connect one or more pando readers and motor lock and open the
buttons to the CAN bus. Set DIP6 ON and DIP3 for in or out reader.
IS559655940A
Power supply
Power Consumption
Recommended cable
Hi-O Cable length
12-24V DC
12V: Max 130mA
EKKX 2x2x0,2
Totalt:
Max. 50 m
Grenledning:
Max. 10 m
H 157 mm, W 56 mm, D 22 mm.
Dimensions
Configuration of sector reading
1.
2.
3.
4.
5.
To lock the configuration set all DIP switches in the DAC to OFF,
turn off and on the power, wait until WDG LED flashes quickly, and
the PWR LED is solid in the Hi-O DAC5xx. Address the DAC to the
correct address and restart the DAC.
Cut and connect the power to the reader, by lifting the “plug able” terminal and putting it back.
Green indication flashes for 90 seconds.
Show the Setup card to the reader, before it stops flashing.
The reader indicates that the programming is finished with a “chirp” and the green indication is unlit.
The reader is now programmed with the encryption keys of the site.
Note! If a card presented to a ASSA pando reader doesn’t have encryption keys corresponding with the reader the reader will not
indicate that anything is wrong and the reader will not send any data.
Terminal
DIP- switch.
DIP-switch 1 – 8 on the ASSA pando reader.
DIP function
1
Address value 1
2
Address value 2
3
CL mode: Address value 4
Hi-O mode
OFF= In reader
ON= Out reader
4
Key beep, beep when keystrokes and major & minor
signal at invalid / valid card.
5
Card beep, Beep at card read
6
Selection Hi-O/CL (OFF = CL, ON = Hi-O)
7
Light ON, Keypad always lit.
8
Light Code, Keypad lit when the indication for door
code/PIN code is activated
Technical specifications
Indications Hi-O Mode DIP6 = ON
Green: lights when the reader is uninitialized at the Hi-O bus.
ASSA pando reader is not locked to a specific Hi-O bus.
Red: lights when the reader is locked to a specific Hi-O bus,
indicating that the reader is locked and encrypted.
Indications CL mode DIP6 = OFF
Green: TX, activity, via CL-20
Red: RX, activity, via CL-20
CH
CL
+V
0V
C+
CNC
Can H
Can L
+ V (12-24 DC)
0V
CL+
CLFree
Connection to the Hi-O bus (DIP6 = ON)
DAC500, DAC530, DAC564
Power to the reader.
Connection to the ASSA CL bus (DIP6 = OFF)
DAC420, DAC430, DAC44, and a elevator reader to the LCU.
Addressing CL MODE
Address
0
1
2
3
4
5
6
7
DIP1
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
DIP2
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
DIP3
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
In reader DAC430 Standard
Extra In reader DAC430 (Used when the two in readers desired)
Address space not for used
Out reader DAC430 Standard (Group in Hi-O mode, DIP6 = ON)
Extra Out reader DAC430 (Used when the two out readers desired)
Address space not for used