EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

advertisement
1 (3)
Swedish Transport Agency
Beteckning (Reference)
TSV 2014-379
e5*97/68QA*2010/46*0172*00
2014-02-13
EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG
(EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE)
Meddelande om typgodkännande för en motortyp eller en familj av motortyper vad gäller
utsläpp av föroreningar i enlighet med direktiv 97/68/EG, senast ändrat genom direktiv
2012/46/EG.
(Communication concerning type-approval of an engine type or family of engine types with regard to the emission of
pollutants pursuant to Directive 97/68/EC, as last amended by Directive 2012/46/EC).
EG-typgodkännandenummer:
e5*97/68QA*2012/46*0172*00
(EC type-approval number:)
Del 1
(Section I)
0.1
Fabrikat (företagets namn):
AB Volvo Penta
(Make – name of undertaking:)
0.2
Tillverkarens beteckning av
huvudmotortypen och (i tillämpliga
fall) typerna i motorfamiljen:
TAD57x VE
TAD570 VE, TAD571 VE, TAD572 VE (parent engine),
(Manufacturer’s designation of the parent-/and
(if applicable) of the family engine(s) type(s):)
0.3
Tillverkarens typkod enligt märkning
på motorn/motorerna, placering och
fastsättningsmetod:
TAD570 VE, TAD571 VE,
TAD572 VE
(Manufacturer’s type coding as marked on the
engine(s), location and method of affixing:)
0.4
Specifikation av den maskin som skall
drivas av motorn:
A (i)
(Specification of machinery to be propelled by
the engine:)
0.5
Tillverkarens namn och adress:
(Name and address of manufacturer:)
Namn och adress till tillverkarens
eventuella ombud:
AB Volvo Penta
405 08 Gothenburg
SWEDEN
Ej tillämpligt
(Name and address of manufacturer’s authorized (Not applicable)
representative (if any):)
0.6
Motorindentifikationsnumrets placering Märkning på motorblocket.
och kod samt fastsättningsmetod
(Location, coding and method of affixing of the
engine identification number:)
Transportstyrelsen
The Swedish Transport Agency
Besöksadress/Street adress:
Box 267, S-781 23 BORLÄNGE
Hagavägen 2
(Marking on the engine block.)
www.transportstyrelsen.se
Telefon/Phone: +46 771 503 503
[email protected]
fax: +46 243 750 89
2 (3)
Swedish Transport Agency
Beteckning (Reference)
TSV 2014-379
e5*97/68QA*2010/46*0172*00
2014-02-13
0.7
EG-typgodkännandemärkets placering
samt fastsättningsmetod:
(Location and method of affixing of the EC
approval mark:)
0.8
Etikett på ventilkåpan.
(Label on valve cover.)
Monteringsfabrikens adress
402 Avenue Charles de Gaulle 69635 Venissieux
Cedex, France
(Address of assembly plant)
Del 2
(Section II)
1.
1.1
1.1.1
Begränsningar för användandet (om
tillämpligt):
Ej tillämpligt
(Restriction of use (if any):)
(Not applicable)
Särskilda villkor för monteringen av
motorn/motorerna i maskinen:
Ej tillämpligt
(Particular conditions to be respected in the
installation of the engine(s) on the machinery:)
(Not applicable)
Maximalt tillåtet insugningsundertryck: 6
kPa
(Maximum allowable intake depression:)
1.1.2
Maximalt tillåtet mottryck:
17
kPa
(Maximum allowable back pressure:)
2.
Teknisk tjänst som är ansvarig för
utförande av provningar:
(Technical service responsible for carrying out
the tests:)
3.
Provningsrapportens datum:
AVL-MTC
Box 223
SE-136 23 HANINGE
SWEDEN
2013-11-27
(Date of test report:)
4.
Provningsrapportens nummer:
TR*97/68*2012/46*0066*00
(Number of test report:)
5.
Jag intygar härmed att tillverkarens beskrivning i bifogade mall för teknisk information om
ovan angivna motor(er) är korrekt och att de bifogade provningsresultaten gäller denna
motortyp. Godkännandemyndigheten har tagit ut prov/er som tillverkaren har
tillhandahållit som (huvud)motortyp(er)
(The undersigned hereby certifies the accuracy of the manufacturer’s description in the attached information
document of the engine(s) described above and that the attached test results are applicable to the type. The
sample(s) has (have) been selected by the approval authority and submitted by the manufacturer as the (parent)
engine type(s)
Transportstyrelsen
The Swedish Transport Agency
Besöksadress/Street adress:
Box 267, S-781 23 BORLÄNGE
Hagavägen 2
www.transportstyrelsen.se
Telefon/Phone: +46 771 503 503
[email protected]
fax: +46 243 750 89
3 (3)
Swedish Transport Agency
Beteckning (Reference)
TSV 2014-379
e5*97/68QA*2010/46*0172*00
2014-02-13
6.
Typgodkännande
beviljas/vägras/återkallas
Beviljas
(granted)
(Type-approval is granted/refused/withdrawn:)
7.
Ort:
Borlänge
(Place:)
8.
Datum:
2014-02-13
(Date:)
9.
Underskrift:
(Signature:)
Svante Törnquist
10.
Förteckning över innehållet i informationspaketet, som inlämnats till den godkännande
myndigheten och som kan erhållas på begäran, bifogas.
(The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained
on request is attached)
– Informationsdokument/(Information document), e5*97/68QA*2012/46*0172*00, 2014-0127, 8 sidor/(pages)
– Provningsrapport/(Test Report) TR*97/68*2012/46*0066*00, 6 sidor/(pages)
– Teknisk beskrivning av kontrollstrategin (Technincal description of control strategy)
– Komponentnummerlista (Component number list)
– Ritningar (Drawings)
Transportstyrelsen
The Swedish Transport Agency
Besöksadress/Street adress:
Box 267, S-781 23 BORLÄNGE
Hagavägen 2
www.transportstyrelsen.se
Telefon/Phone: +46 771 503 503
[email protected]
fax: +46 243 750 89
Download
Related flashcards
Create Flashcards