S 400 - Fumex

advertisement
S 400
1246
Tekniska data
Utförande
S 400 är utvecklad för automatisk styrning av spjällmotor SAS 24. I normalfallet styrs fläktar via transformatorenheten S 600.
Eftergångstid för evakuering av kvardröjande gaser
är inbyggd i styrenheten. Tiden är ställbar mellan
0-15 min. S 400 matas med spänning 24 VAC från
transformatorenhet S 600.
Lysdiod(2) indikerar drift.
Spänning:
Plint:
Omgivande temp.:
Vikt:
24 VAC
Max 1.5 mm²/terminal
+/-0 to +50°C
265 gram
Uppfyller standard
Rohs directivet:
2002/95/EC
Kapsling
Installation
Plint 1-4, 24V~ För anslutning av spjäll SAS-xxx/24.
Plint 5-7, Potentialfri VX-kontakt (Max 24V~).
Plint 8-9, 24V~ Matningsspänning.
Plint 10-14, Anslutningsplint givare (NPN, 15V)
Tillbehör
STG 400, tånggivare för automatisk reglering,
ansluts till jordkabel på svets för automatisk
start/ stopp.
SFC SB, Strömbrytare för manuell start/ stopp.
Material:
Täthetsklass:
Dimension:
ABS/PC
IP54
130x105x77 mm
Skötsel
Underhållsfri.
Inbyggd timer
För aktivering alternativt avaktivering av timer,
ställ in strömbrytare(3). Om timern är i läge ON,
möjliggörs inställning av fördröjningstid på switchpanel(1) enligt exempel nedan.
Inställning vid leverans
1 min
2 min
4 min
8 min
Timern är aktiverad och inställd på 1 minut.
ON
ON
OFF
= 1 min
1 2 3 4
4
5
6
7
10
8 9
Power in
max 24~
11
2
1
12
13 14
3
Exempel
S 400
1 min
2 min
4 min
8 min
3
1 min
2 min
4 min
8 min
1
2
N
24V~
ON
ON
= 4 min
8 9
10 11 12 13 14
Blå
Svart
Brun
1 2 3 4 5 6 7
N L1 L1
SAS-xxx/24
In
(24 VAC)
SFC SB
STG 400
1 2 3 4
= 10 min
1 2 3 4
S 400
1246
Design
Technical data
S 400 is developed for automatic control of the
damper motor SAS 24. Fans are usually controlled by
the transformer unit S 600.
Time delay to evacuate remaining gases is built into
the control unit. Time is adjustable from between
0-15 minutes. The S 400 is supplied with 24 VAC from
the S 600 transformer unit.
Power supply:
Terminal:
Ambient temp.:
Weight:
The LED(2) indicates operation.
24 VAC
Max 1.5 mm²/terminal
+/-0 to +50°C
265 gram
Meet standards
Rohs directive:
2002/95/EC
Enclosure
Installation
Terminal 1-4, 24V~ Connection damper SAS-xxx/24.
Terminal 5-7, Potential free VX-connection (Max 24V~).
Terminal 8-9, 24V~ Power supply.
Terminal 10-14, Connection sensors (NPN, 15V)
Accessories
STG 400, for automatic adjustments, connect to
ground cable on the welding machine for automatic
start/ stop.
SFC SB, Switch for manual start/ stop.
Material:
Enclosure:
Dimensions:
ABS/PC
IP54
130x105x77 mm
Maintenance
Maintenance free.
Built in timer
To activate/ deactivate timer adjust the switch(3).
If timer is placed in ON mode this will enable adjustments of time delay on the switch panel(1) as
illustrated below.
Delivery setup
1 min
2 min
4 min
8 min
The timer is activated and set on 1 minute.
ON
ON
OFF
= 1 min
1 2 3 4
4
5
6
7
10
8 9
Power in
max 24~
11
2
1
12
13 14
3
Example
S 400
1 min
2 min
4 min
8 min
3
1 min
2 min
4 min
8 min
1
2
N
24V~
ON
ON
= 4 min
8 9
10 11 12 13 14
Blue
Black
Brown
1 2 3 4 5 6 7
N L1 L1
24 VAC
SFC SB
SAS-xxx/24
STG 400
1 2 3 4
= 10 min
1 2 3 4
Download