Adil Yargılanma Hakkı

advertisement
The right to a
Fair Trial
Adil Yargılanma
Hakkı
Round Table / Yuvarlak Masa Toplantısı
Ankara, 15 / 03 / 2010
1
Contents / İçerik
• General aspects of art 6
ECHR
• Judge, not scientist
• AİHS’nin 6. Maddesinin
genel görünümü
• Hakim, bilim adamı
değil
2
Interpretation / Yorum
• "In a democratic society
• “Sözleşme bağlamında
within the meaning of the
demokratik olan bir
Convention, the right to a
toplumda, adaletin adilane
fair administration of justice
tecellisi hakkı o kadar
holds such a prominent place
önemli bir yere sahiptir ki, 6.
that a restrictive
maddenin kısıtlayıcı bir
interpretation of article 6
yorumu bu maddenin ruhu
would not correspond to the
ve amacı ile örtüşmez".
aim and the purpose of that • (Delcourt, 17 Ocak 1970)
provision".
• (Delcourt, 17 January 1970)
3
Approach / Yaklaşım
• Legal remedies should
not only exist
• Must prove to be
effective
• Domestic legislation as
starting point
• Close look at the real
outcome
• Decision on violation or
not
• Kanun yolları
varolmakla
yetinmemelidir
• Etkili olmalıdır
• Başlangıç noktası olarak
iç hukuk
• Gerçek sonuca dikkatli
bir bakış
• İhlal var-yok kararı
4
Interpretation / Yorum
• "In a democratic society
• “Sözleşme bağlamında
within the meaning of the
demokratik olan bir
Convention, the right to a
toplumda, adaletin adilane
fair administration of justice
tecellisi hakkı o kadar
holds such a prominent place
önemli bir yere sahiptir ki, 6.
that a restrictive
maddenin kısıtlayıcı bir
interpretation of article 6
yorumu bu maddenin ruhu
would not correspond to the
ve amacı ile örtüşmez".
aim and the purpose of that • (Delcourt, 17 Ocak 1970)
provision".
• (Delcourt, 17 January 1970)
5
Elements of Art 6
6. Maddenin Unsurları
•
civil rights and
obligations and criminal
charges
• a. a fair and public
hearing
b. access to a tribunal
and
c. impartial and
independent tribunal
established by law
• within reasonable time;
•
medenî haklar ve
yükümlülükler ve cezaî
suçlamalar
• a. Adil ve açık bir
duruşma
b. Mahkemeye erişim
c. Kanunla kurulmuş
tarafsız ve bağımsız bir
mahkeme
• Makul bir süre içinde
6
Civil rights and obligations :
Medenî haklar ve yükümlülükler:
• Include:
–
–
–
–
–
permissions of public
authorities on legality of a
contract;
expropriation procedures
licences by public authorities
required for a certain
profession;
social security cases;
the right to family life, the
right to privacy and the
freedom of expression
(article 8 and 10 of the
Convention).
• Şunları da kapsar:
– Kamu makamlarının bir
sözleşmenin hukuka
uygunluğu konusundaki
izinleri;
– Kamulaştırma işlemleri
– Bir meslek için gerekli olan
ve idarece verilen lisanslar
– Sosyal güvenlik davaları;
– Aile hayatının korunması
hakkı, özel hayatın gizliliği
hakkı ve ifade özgürlüğü
(Sözleşmenin 8. ve 10.
maddeleri).
7
Excluded: / Hariç olanlar:
• the legal position of civil
servants in relation to
the public authorities
(Pellegrin);
• but: Vilho Eskinen vs
Finland “State interest “a
special bond of trust and
loyalty”
• procedures concerning
admission and expulsion
of aliens and refugees
(but: art 3 Saleh vs NL).
• Kamu görevlilerinin
idare ile ilişkilerindeki
hukukî konumu
(Pellegrin);
• Ancak: Vilho Eskinen Finlandiya “Devlet
menfaati “özel bir güven
ve sadakat bağı”
• Yabancıların ve
mültecilerin kabulü ve
sınırdışı edilmesi
işlemleri (Ancak: 3. Md.
Saleh - Hollanda).
8
Criminal charge / Cezaî suçlama
• "The prominent place
• “Adil yargılanma
held in a democratic
hakkının demokratik bir
society by the right to a
toplumda işgal ettiği
fair trial prompts the
önemli konum,
Court to prefer a
Mahkemeyi, 6.
substantive rather than a
Maddenin 1. fıkrasında
formal conception of the
düzenlenen cezayı şeklî
charge contemplated by
değil kavramsal olarak
article 6.1.". (De Weer,
değerlendirmeye sevk
27 February 1980)
etmektedir". (De Weer,
27 Şubat 1980)
9
Criminal charge / Cezaî suçlama
• an official notification
• given to an individual
• by the competent
authority of
• an allegation that he has
committed a criminal
offence.
• bir kişiye
• yetkili makam tarafından
yapılan
• ve suç teşkil eden bir fiili
işlediğine dair bir iddia
içeren
• resmî bir tebligat.
10
Disciplinary procedures
Disiplin İşlemleri
• Applicable to
disciplinary procedures?
• Criteria:
– the classification of the
violated norm under the
– applicable domestic legal
system;
– the actual and real scope of
the violated regulation;
– the nature and the severity
of the penalty.
• Disiplin işlemlerine
uygulanabilir mi?
• Kıstas:
– ihlal edilen normun şu
unsurlara göre
sınıflandırması:
– uygulanacak iç hukuk
sistemi;
– ihlal edilen düzenlemenin
gerçek kapsamı;
– cezanın türü ve ağırlığı
11
Classification violated norm
İhlal edilen normun sınıflandırması
• Öztürk vs Germany (21• Öztürk - Almanya (21-22-1984):
1984):
• “If contracting states
• “Sözleşmeci devletlerin,
were able at their
kendiliklerinden, bir fiili
discretion by classifying
cezaî yerine düzenleyici
an offence as regulatory
olarak sınıflandırmak sureti
instead of criminal, to
ile 6. maddenin uygulama
exclude the operation of ..
alanı dışına bırakma
art 6, the application ..
imkanları bulunursa,
would be subordinated to
uygulama onların egemen
their sovereign will”
iradelerine tabi kılınacaktır”
12
Access to court / Mahkemeye erişim
• Access to a court is illusory in • Yürütmenin infaz konusunda
case of unwilling executive to
isteksiz olması halinde,
execute (Hornsby vs Greece;
mahkemeye erişim asılsızdır
Burdov vs Russia, 7 May
(Hornsby - Yunanistan;
2002)
Burdov - Rusya, 7 Mayıs
2002)
• Court fees ( Kreuz vs Poland
2001; Stankov vs Bulgaria
• Mahkeme harçları (Kreuz –
2007)
Polonya 2001; Stankov Bulgaristan 2007)
• Civil right or obligation or a
criminal charge under art 6:
• 6. Mad. kapsamında medenî
there has to be a competent
hak veya yükümlülük veya
judge (Osman vs UK 28
cezaî suçlama: yetkin bir
October 1998)
hakim olmalıdır (Osman –
Birleşik Krallık 28 Ekim1998)
13
Tribunal / Mahkeme
• The institutions that
belong to the legal
judicial organisation.
• “Impartial”
– subjective impartiality;
– objective impartiality.
(De Haan vs NL)
• Kanunî yargı teşkilatına
ait olan kurumlar.
• “Tarafsız”
– öznel tarafsızlık;
– nesnel tarafsızlık.
(De Haan - Hollanda)
14
General principles of a fair hearing
Adil bir duruşmanın genel ilkeleri
• No elements of examination
when one party is present or
represented and other is not.
(Vermeulen vs Belgium,
1998)
• To attend the hearing.
• Same access to all the
documents of the case
(Steck-Risch vs
Liechtenstein 2005).
• Equality of arms (Steel and
Morris vs UK; Cruz de
Carvalho vs Portugal 2007)
• Taraflardan birisinin varlığı
ve diğerinin yokluğu halinde
hiçbir inceleme işlemi
olmamalı (Vermeulen Belçika, 1998)
• Duruşmaya katılım
• Davaya ilişkin tüm belgelere
eşit erişim (Steck-Risch –
Lihtenştayn 2005).
• Silahların eşitliği (Steel ve
Morris – Birleşik Krallık;
Cruz de Carvalho - Portekiz
2007)
15
Appeal procedures / Temyiz usulleri
• General rule: right to be
present ( Ekbatani 16
May 1988)
– but
• Genel kural: katılma
hakkı ( Ekbatani 16
Mayıs 1988)
– ancak
• Right to be present at the • Duruşmaya katılma
hearing also determined
hakkı ayrıca temyiz
by the nature of the
işleminin niteliğine de
appeals procedure
bağlıdır
– Bazo Gonzalez vs Spain 16
December 2008
– Bazo Gonzalez - İspanya 16
Aralık 2008
16
Effective participation / Etkili katılma
• Timergaliyev vs Russia
14 October 2008:
– Broad understanding nature
of the trial process
– What is at stake
– Including significance of
any penalty
– Follow what is said
• Güveç:
• Able to understand general
thrust
• With assistance of lawyer or
relative, friend, social
worker etc
• Timergaliyev - Rusya 14
Ekim 2008:
– Yargılama sürecinin doğasına
ilişkin geniş bir anlayış
– Ne kazanıp – ne kaybedecek
– Herhangi bir cezanın önemi de
dahil
– Konuşulanları takip etme imkanı
• Güveç:
• Genel konuyu anlayabiliyor
• Avukat, akraba, arkadaş, sosyal
çalışmacı, vs. yardımı ile
17
Investigation (De Castro vs Portugal)
Soruşturma (De Castro – Portekiz)
The investigation must be
performed properly.
•
the police did not act in
the framework of an action,
authorised by a judge in an
anti-drug campaign;
• there was no sufficient
reason to suspect D. de
Castro of drug-dealing
(there was no criminal
record, he was not known
with the police);
Soruşturma usulüne uygun bir
şekilde yürütülmeli.
•
polis bir uyuşturucu
operasyonunda, hakim
tarafından onaylanan bir
belge kapsamında hareket
etmedi;
• de Castro’dan
uyuşturucu ticareti
konusunda şüphelenmek için
yeterli sebep yoktu (sabıka
kaydı veya poliste bir kaydı
yoktu);
18
De Castro cont.
De Castro devam
• the policemen
• suç teşkil eden fiili
influenced him to
işlemesi için polis onu
commit the criminal act;
etkiledi;
• the role of the
• polis memurunun
police went further than
fiilleri, gizli görevdeki
the usual actions of an
bir polisin olağan tavrını
undercover agent.
aştı
• the drugs were not • uyuşturucu onun
present in his house but
evinde değildi, bir
he obtained it from a
üçüncü şahıstan temin
third party;
etmişti
19
Experts / Bilirkişiler
• “Where an expert has been
appointed by the court the
parties must in all instances
be able to attend the
interviews held by him or to
be shown the documents he
has taken into account”
• “preponderant influence on
the assessments of the facts”
• Mantovanelli vs France 18
March 1997
• Sara Lind vs Iceland 5 July
2007
• “Mahkeme tarafından bir
bilirkişi atanması halinde,
taraflara her aşamada
bilirkişinin yaptığı görüşmelere
katılma veya dikkate aldığı
belgeleri görme imkanı
verilmelidir”
• “vakaların
değerlendirilmesinde baskın
etki”
• Mantovanelli - Fransa 18 Mart
1997
• Sara Lind – İzlanda 5 Tem.
2007
20
Further: / Ayrıca:
• Legal aid or
representation by a
lawyer Airey vs Ireland
1979.
• Adli yardım veya
avukatla temsil
Airey - Irlanda 1979.
• Proper motivation of
judgements (Boldea vs
Rumania 2007)
• Kararların düzgün
gerekçelendirilmesi
(Boldea - Romanya
2007)
21
The hearing in public / Açık duruşma
• “yargılamaların açıklığı, tarafları
• "the public nature of the
keyfî kararlara karşı korumak ve
proceedings helps to ensure a
topluma adaletin tecellisini
fair trial by protecting the
denetleme imkanı vermek suretiyle
litigant against arbitrary
adil bir yargılamanın
decisions and enabling society gerçekleşmesine katkı
to control the administration of sağlamaktadır; kararın alenen
justice; combined with a public duyurulmasına ilave olarak
pronouncement of the
duruşmaların açıklığı,
judgement the public nature of kamuoyunun, özellikle basın
the hearing serves to ensure
kanalı ile, gerektiği gibi
that the public is duly informed, bilgilendirilmesine ve yargı
notably by the press, and that
süreçlerinin kamuoyu tarafından
the legal process is publicly
denetlenebilmesine imkan verir.
observable. It should
Bu, netice olarak, adaletin
consequently contribute to
tecellisine dair güvenin
ensuring confidence in the
oluşmasına da katkı
administration of justice".
sağlayacaktır.”
22
Public / Kamuoyu
• general public can obtain
the information
• when and
• where a trial is held and
that
• the hearing is easily
admissible (even after
security precautions).
•
•
•
•
kamuoyu
duruşmanın ne zaman
ve nerede olduğu
(güvenlik önlemleri olsa
da) duruşmaya kolayca
katılabileceği bilgisini
edinebilir
23
Within reasonable time /
Makul bir süre içinde
• The period begins :
• Criminal: the arrest or the
indictment of the suspect.
• Sürenin başlangıcı:
• Ceza:
gözaltı veya
iddianame
• Civil :
the writ of
summons.
• It ends:
an end is put to
the period in which they
were uncertain about there
legal position.
• Hukuk:
davet kağıdı.
• Bitişi:
tarafların hukukî
durumlarına ilişkin
belirsizliğin sona ermesi.
– (P.M. icra)
– (P.M. enforcement)
24
Topics: / Konular:
•
•
•
•
•
•
the complexity of the
case;
the conduct of the
accused or parties;
the conduct of the state
or judicial authorities;
the interest of the case
for the accused or parties.
in cases with pre-trial
detention, special diligence.
De Groot vs NL 23 February
1999
•
•
•
•
•
•
davanın karmaşıklığı;
sanığın veya tarafların
eylemleri;
devletin veya yargı
mercilerinin işlemleri;
sanık veya taraflar için
davadan kaynaklanan
menfaat.
yargılama öncesi
tutukluluk bulunan
davalarda, özel itina.
De Groot – Hollanda 23
Şubat 1999
25
Civil cases / Hukuk davaları
• Capuano 25 June 1987:
– 1 years for simple civil case
in two instances: violation;
• Capuano 25 Haziran 1987:
– basit bir hukuk davası için iki
aşamada 1 yıl: ihlal;
• B vs Germany: in family • B - Almanya: aile hukuku
law cases: as short as
davalarında: mümkün
possible
olduğunca kısa sürede
• Meulendijks vs NL:
• Meulendijks - Hollanda:
social security case – 7
sosyal güvenlik davası – 7
years was too long
yıl çok uzun bulundu
26
Observations? Düşünceleriniz?
Questions?
Sorular?
• Thank you for your
attention!!
• İlginiz için teşekkürler!!
27
Download
Related flashcards
Crime

26 Cards

Create flashcards