Prosjektoversikt "Novel anti-inflammatory agents

Prosjektoversikt
"Novel anti-inflammatory agents that act at the DNA level: A possible
revolutionary approach to the treatment of inflammatory bowel
diseases"
Magdy El-Salhy
Inflammatory bowel diseases (IBD) are chronic bowel disease whose clinical courses
differs considerably, with frequent relapses or chronic active disease in some patients,
whereas some have years of virtually complete remission. IBD represents an important
public health problem as it affects young individuals interfering with the patient's
education, working abilities, social life and quality of life. The treatment options are
limited and not beneficial for all patients. Short term and long term side effects limits
their use. Surgical treatment remains the only option for many IBD patients. In the
present study the effect of 2 novel anti-inflammatory agents are tested in 2 animal
models for ulcerative colitis and Crohn's disease, where the degree of inflammation is
evaluated
by
endoscopy,
ultrasound
examination,
histopathologically,
immunohistochemically and by determination of pro- and anti-inflammatory cytokines.
Furthermore this project examines the possible role of gut hormones in the
inflammatory process.
"Experimental model for inflammatory bowel associated irritable
bowel syndrome and effects of 2 novel anti-inflammatory agents that
act at the DNA level"
Magdy El-Salhy
About 32-50% of patients with ulcerative colitis (UC) and 42-60% of patients with
Crohn's disease in remission suffer from irritable bowel syndrome. Faecal calprotectin
has been found to be significantly elevated in UC and CD patients that fulfil the criteria
for IBS, compared to those without IBS-type symptoms, indicating the presence of occult
inflammation. In the present investigation, a well characterized animal model for IBDIBS is used. The effect of 2 anti-inflammatory agents, DHMEQ which is a new designed
NF-?B inhibitor of low molecular weight and DTCM-G which is a potent inhibitor for AP1 activation, are tested for their ability to reduce the incidence of IBD-IBS. Furthermore,
the role of low-grade inflammation and the neuroendcorine system of the gut in the
pathogenesis of IBD-IBS are examined.
1
"Irritable Bowel Syndrome (IBS): Diagnosis and Pathogenesis "
Magdy El-Salhy
The present project is a broad study where researchers with a wide spread competence
collaborate nationally and internationally to establish a biological marker for the
diagnosis of IBS and to clarify IBS pathogenesis. The outcome might be used in the
treatment of this disorder. In this project a combination of clinical, biochemical,
histopathological, immunohistochemical, morphometric and molecular biological
methods are applied on a large samples of the IBS population.
Status:
Har 20 % professor II stilling ved UiB. Han har éin PhD-student og han hadde 12
publikasjonar i 2013, og til no i 2014 har han 7 publikasjonar.
Er finansiert av Helse Fonna.
"The CAD5 study: Therapy for chronic cold agglutinin disease: A
prospective, non-randomized international multicenter trial on the
safety and efficacy of bendamustine and rituximab combination
therapy"
Sigbjørn Berentsen
Primary chronic cold agglutinin disease (CAD) is a type of autoimmune hemolytic
anemia. Although major advances have been achieved during the last decade,treatment
for CAD should still be improved. In a previous prospective trial, we observed very
favorable response rates and response duration following combination therapy with
rituximab and fludarabine; however, toxicity was a significant problem. The present
study is a prosepctive, uncontrolled, international trial of combination therapy with
bendamustine and rituximab in CAD patients requiring treatment. Norwegian, Swedish
and Danish centers will participate. We aim at including 50 patients during a study
period of three years, which is a large cohort in this rare disease.
Status:
Har 50 % forskarstilling ved Helse Fonna. Hadde to publikasjoner i 2013.
Blei tildelt driftsmidlar frå Helse Vest.
2
"Søvn og cytokiner ved demens med Lewylegemer og Alzheimers
sykdom - data fra Demensstudien på Vestlandet"
Luiza Chwiszczuk
Formålet med prosjektet er å studere førekomst av ei rekke ulike søvnforstyrringar ved
demens med Lewylegemer, og samanlikne med førekomsten ved Alzheimers sjukdom og
normale friske eldre. Vi ønskjer å studere førekomsten av spesifikke søvnforstyrringar
som REM søvn åtferdsforstyrringar (RBD), søvnrelaterte leggkrampar, periodiske
beinbevegelsar under søvn, restless legs syndrom, søvngjengeri og søvnapnoesyndrom
ved å bruke eit sengepartner basert intervju som er validert til denne bruk ved demens
og Parkinsons sjukdom. Vidare vil vi studere nevropsykologiske profilar for kognitiv
svikt hos personar inkludert i studien med og utan søvnforstyrringar, og biologiske
markørar for søvnforstyrringar ved demens og vi vil i denne studien fokusere på
søvnrelaterte cytokinar. Som siste delstudie vil vi studere korleis søvnforstyrringar
bidrar til økt pårørande stress. Datainnsamlinga frå personar med demens og deira
sengepartner/pårørande er ferdig og analysar av cytokinar utføres nå ved Karolinska
Instituttet i Stockholm.
Status:
Starta PhD-graden i 2013. Har en akseptert publikasjon som vert publisert i løpet av
2014. Er finansiert av Helse Fonna, søker ekstern finansiering.
"Management of latent tuberculous infection in Norway in 2009: a
descriptive cross-sectional study"
Ann Iren Muren Olsen
Despite a steep increase in the number of individuals treated for latent tuberculous
infection (LTBI), few data are available on how treatment is implemented.
To obtain baseline information on initiation and completion of treatment for LTBI in
Norway in 2009.
All 721 patients treated for LTBI in 2009 in Norway were included, of whom 607 (84%)
completed treatment. The treatment regimen generally consisted of 3 months of
rifampicin and isoniazid. The three main reasons for starting treatment were: 1)
countries of origin with high tuberculosis (TB) prevalence, 2) a positive tuberculin skin
test, and 3) a positive interferon gamma release assay. The use of directly observed
treatment varied by health region and age. The majority of the 34 medical specialists
interviewed saw a need for new national guidelines to improve the selection of high-risk
patients with LTBI.
Management of LTBI is in accordance with current guidelines, with a high completion
rate. More targeted selection of which patients should be offered preventive treatment is
required, and new guidelines and tools to enhance risk assessment are necessary.
3
Status:
Korttidsprosjekt som blei finansiert av Helse Fonna i 2011. Hadde 1 publikasjon i 2013.
"Glomerular and tubular proteome markers of progressive kidney
disease"
Bjørn Egil Vikse
The number of patients with severe chronic renal failure has increased significantly
during the last two decades and 10% of the Norwegian population has been shown to
have chronic kidney disease. There is a large need for more information on prognostic
biomarkers and mechanisms of progressive renal failure. For the period 2011-2013 we
have received funding from the Western Norway Regional Health Authority for a project
to establish a new method of microdissection and proteomics in the Renal research
group in Bergen. This has been successful in the meaning that the method is now
established and we have very interesting results that we are now making ready for
publication. Microdissection means that we can select separately the tissue
compartments of interest. By using modern proteomic mass-spectroscopy methods,
these very small amounts of tissue can be used for relative protein quantification
between groups. In this project we aim to identify glomerular and tubular proteome
markers of progressive renal disease in IgA nephropathy, hypertensive renal disease
and diabetic nephropathy. Patients will be selected from the Norwegian Kidney Biopsy
Registry and data linkage with the Norwegian end-stage renal disease registry. The
project has a high potential for scientifically very interesting results and will confirm the
position of the Norwegian Kidney Biopsy Registry as one of the leading kidney biopsy
registries in the world.
Status:
Hadde 3 publikasjonar i 2013. Har nyleg tilsett ein person i LIS-lege/forskarstilling.
"Autoimmun hemolytisk anemi- En deskriptiv immunologisk og
klinisk studie"
Tatjana Sundic
Autoimmun hemolytisk anemi (AIHA) er ei heterogen sjukdomsgruppe der mange
pasientar blir alvorleg sjuke. I første del av studien ønskjer vi å skaffe detaljert kunnskap
om symptom, kliniske funn, assosierte sjukdommar, behandling og utredning av desse
pasientane. Eksisterande data om dette er 20-30 år gamle, og ein har grunn til å anta at
det har skjedd endringar. I del to vil me gjennomføre avansert laboratorieutredning av
pasientane for å kartlegge dei immunologiske forandringane som opptrer hos
pasientane grundigare enn det som hittil er gjort. Auka, populasjonsbasert kunnskap om
AIHA har vitskapelig betyding i seg sjølv. Prosjektet kan også føre til ein gjennomgang av
4
aktuelle utrednings-/behandlingsrutinar og dermed til betre og meir standardisert
utredning og behandling av pasientane.
Status:
PhD-student med veiledning frå Sigbjørn Berentsen. Hadde 1 publikasjon i 2013.
Er finansiert av Helse Fonna, søker ekstern finansiering.
"Helsefremmende kompetanse og livskvalitet hos pasienter med KOLS
- En RCT studie"
Heidi B. Bringsvor
KOLS er ein kronisk progressiv lungesjukdom som skuldas nedsett lungefunksjon som
følgje av økt luftvegsobstruksjon. KOLS utgjer eit stort helseproblem både nasjonalt og
internasjonalt, og synes også å auke. For denne studien er det utvikla eit
kunnskapsbasert pasientundervisningsprogram for pasientar med alvorlig KOLS i
samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetenesta, og der formålet er å teste
effekten av det kunnskapsbaserte pasientundervisningsprogrammet. Det er forventa at
studien vil generere kunnskap som igjen vil vere av betyding for etablering av eit klinisk
og eventuelt kostnadseffektivt helse- og omsorgstilbod for pasientar med alvorlig KOLS.
Status:
Starta PhD-graden i 2013.
Blei tildelt doktorgradsstipend frå Helse Vest i 2013. Ho hadde 2 publikasjonar i 2013.
"Fedmekirurgi på Vestlandet: Prospektiv studie av overvektige som
gjennomgår overvektskirurgi"
Oddry Folkestad
Overvekt og fedme utviklar seg tilnærma epidemisk i store deler av verda - også i Noreg.
Dette vil i aukande grad påverke utviklinga av sjukdom og helse i dei fleste land i verda. I
kjølvatnet av denne utviklinga må ein forvente at antall personar med diabetes mellitus
og kardiovaskulære sjukdommar vil auke. Førebyggande tiltak kan spare mange
menneske for lidingar og samfunnet for store ekstrautgifter. Kirurgisk behandling av
pasientar med sjukeleg overvekt ble først lokalisert til Førde Sentralsjukehus, men det
er nå etablert behandlingstilbod ved fleire andre sjukehus i helseregionen Voss Sjukehus
(Helse Bergen), Haugesund Sjukehus (Helse Fonna) Stavanger universitetssjukehus
((SUS) Helse Stavanger). Operasjonsmetodane varierer mellom sjukehusa. Me har då i
Helse Vest ein unik moglegheit til å undersøke på dei forskjellige kliniske og metabolske
effektar ut frå kirurgisk metode.
5
Status:
Er finansiert av Helse Fonna, søker ekstern finansiering.
"Short-term outcome of 1,465 computer-navigated primary total knee
replacements 2005-2008"
Øystein Gøthesen
Improvement of positioning and alignment by the use of computer-assisted surgery
(CAS) might improve longevity and function in total knee replacements, but there is little
evidence. In this study, we evaluated the short-term results of computer-navigated knee
replacements based on data from the Norwegian Arthroplasty Register.
Primary total knee replacements without patella resurfacing, reported to the Norwegian
Arthroplasty Register during the years 2005-2008, were evaluated. The 5 most common
implants and the 3 most common navigation systems were selected. Cemented,
uncemented, and hybrid knees were included. With the risk of revision for any cause as
the primary endpoint and intraoperative complications and operating time as secondary
outcomes, 1,465 computer-navigated knee replacements (CAS) and 8,214
conventionally operated knee replacements (CON) were compared. Kaplan-Meier
survival analysis and Cox regression analysis with adjustment for age, sex, prosthesis
brand, fixation method, previous knee surgery, preoperative diagnosis, and ASA
category were used.
Status:
Disputerte i 2013. Hadde 3 publikasjonar i 2013. Har delt førsteamanuensis/legestilling
saman medisinsk fakultet ved Universitet i Bergen.
Er finansiert av Helse Fonna, søker etter ekstern finansiering.
"Pårørende til demente i Helse Vest"
Ellen J. Svendsbø
Auka fokus på pårørande som ein ressurs er nødvendig når ein veit at eldrebølgja no
inntrer. Formålet med denne studien er å samanlikne og sjå kva omsorg er, for
pårørande til personer med lewylegeme demens (LBD), frontotemporal demens (FTD)
og Alzheimers demens (AD). Det trengs meir kunnskap om førekomst, grad og
implikasjonar av pårørande (stress) ved AD, DLB og FTD og strategiar for mestring hos
pårørande, pårørande sine hjelpebehov og erfaringar med helsetenesta for å sjå kva som
gir god livskvalitet. For å kunne yte god helseteneste, forstå og fremme pårørande si
helse vil denne studien vera med å etablere eit miljø for vidare pårørande forsking.
Systematisk kartlegging av pårørande sine erfaringar vil kunne gi viktige innspel til eit
6
meir fullstendig og betre koordinert tenestetilbod på nasjonalt, regionalt og kommunalt
nivå.
Status:
Starta PhD-graden i 2013.
Er finansiert av HSH og UiS.
"Virtual Darkness As Additive Treatment in Acute Mania"
Tone Elise Gjøtterud Henriksen
Prosjektsammendrag: Bipolar liding forårsakar betydeleg morbiditet og mortalitet i
befolkninga og dei eksisterande behandlingsformer er ofte utilstrekkelege. Nyare
forskingsfunn peikar i retning av at affektive symptom kan vere meget nært forbundet
med forstyrringar av døgnrytmen. Dette gjør det mogleg å skape eit virtuelt mørke ved
bruk av blå-blokkering, og slik påverke døgnrytme-reguleringa. Utkommemål er endring
av maniske symptom målt med dagleg skåring av YMRS, og endring av motorisk
aktivitet/søvn målt med Actiwatch Spectrum som samtidig registrerer bevegelse og
lyseksponering. Ei normal-kontrollgruppe (n=42) gjennomfører to veker med Actiwach
Spectrum, den andre veka med intervensjonen blå-blokkerande briller kl 18-08. Det vil
bli gjennomført klinisk intervju og sjølvrapportering.
Status:
Starta PhD-graden i 2013. Ho har 1 publikasjon i 2014.
Er finansiert av UiB.
"Demens med Lewylegemer - En longitudinell studie av angst og
kognitive funksjoner med data fra Demensstudien på Vestlandet"
Monica Haraldseid Breitve
Studien kartlegg assosiasjonar mellom angst og demensutviklinga, samt kognitive
profilar over fem år. Den kartlegger også korleis kognitiv svikt i ulike domene som
hukommelse, eksekutive funksjonar og visuokonstruksjon utviklar seg over 5 år ved
DLB, og korvidt pasientane kan inndelast i ulike undergrupper basert på kognitiv
sviktprofil og prognose. Nivået av proinflammatoriske cytokinar hos personar med
Demens med Lewylegemer med og utan angst vil bli undersøkt, samt betydinga av dette
på tempo av demensutviklinga.
Demens ved Lewylegemer.
Laga prosjektbeskriving og søkte forskingsmidlar 2013 frå Helse Vest, men blei avvist.
Publiserte éin artikkel i 2012. Fikk Helse Fonna midlar for 2013. Foreløpig tatt ut
mellom 20-40 % i påvente av tilsetjing av vikar. Aukar til 80 % i august. Søker nye
7
forskingsmidlar i september. Snart klar for å publisere ein review artikkel. Er
medforfattar på to andre artiklar. Rettleiar er Arvid Rongve.
Status:
Starta PhD-graden i 2013. Har 1 akseptert publikasjon som vert publisert i løpet av
2014.
Er finansiert av Helse Fonna, søker etter ekstern finansiering.
"QEEG i ADHD diagnostikk"
Nezla Duric
Prosjektet presenterer ein kritisk gjennomgang av kvantitativ electroencephalographisk
(QEEG) i kliniske anvendingar i forhold til metodologiske problem for ei pålitelig
implementering av QEEG i klinisk praksis. Prosjektet vil evaluere sensitivitet og
spesifisitet av QEEG-basert diskriminant funksjonar i populasjonar av barn og ungdom
diagnostisert med ADD/ADHD. QEEG nyttast til å skilje ADD/ADHD barn som har
respondert på medikasjon/Metylfenidat frå dei som har respondert på Neurofeedback
med høgt nivå av nøyaktighet. Dette prosjektet bør gi forskingsbasis for generalisert
bruk av QEEG i diagnostisering og behandlings evaluering av barn og unge med ADHD.
Dette vil kunne ha implikasjonar for ei redusert bruk av medikasjon. Prosjektet skal
analysere data som allereie er samla inn i tidligare forskingsprosjekt (2008-2011) gjort
av same forskar. Prosjektet har stor betyding for ADHD diagnostisering og riktig
behandling hos ADHD barn og ungdommar.
Status:
Skal ha PhD-disputas 4. september 2014. Har to LIS-legar som er interessert i samarbeid
med hennar Postdoc. Har 1 akseptert publikasjon som vert publisert i løpet av 2014.
Blei tildelt driftsmidlar frå Regionalt fagmiljø autisme, ADHD, Tourettes syndrom og
narkolepsi i Helse Vest.
Er finansiert av Helse Fonna, søker etter ekstern finansiering.
Genetiske forhold ved demens med Lewylegemer
Arvid Rongve,
Postdoc prosjekt for Arvid Rongve der ein skal nytte ulike metodar for å studere
ulike typar genuttrykk ved demens med lewylegemer (DLB). Analysane baserer
seg dels på eige materiale frå DemVest-studien, men i tillegg samarbeid med
andre grupper nasjonalt og internasjonalt som og bidrar med DNA. Første del av
prosjektet skal bestemme effekten frå APOE allelene på progresjon av
8
sjukdommen. APOE gen er analysert og første artikkel er under skriving av Guro
Berge, NTNU. SNCA genet og kringliggande DNA skal studeras ved Mathias Toft og
hans gruppe i nevrogenetikk ved Rikshospitalet. Ekstarksjon av DNA til dette frå
eige materiale er fullført, og i tillegg deltar fleire internasjonale
samarbeidspartnarar. Dato for analyser er ikkje fastlagt. Det er nylig etablert ei
nasjonal demens-genetikk gruppe på nasjonalt plan, og Arvid Rongve er sentral
som koordinator i dette arbeidet der ein tar sikte på å samle alle tilgjengelige
demens og MCI kohortar nasjonalt for genotyping i løpet av sommaren 2013.
Hadde 5 publikasjonar i 2013.
Infertilitet og mental helse
Eva Biringer
Samanhangen mellom fruktbarhetsvanskar og mentale helseproblem hos kvinner blir
undersøkt hos 18014 kvinner som deltok i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
(HUNT) i 1996-97 og 1984-86. I prosjektet blir HUNT-datafila kopla mot informasjon fra
Medisinsk fødselsregister (MFR). Målet med prosjektet er å kaste lys over samanhangen
mellom fertilitetsvanskar og mentale helsevanskar og det longitudinelle designet gjer
det mulig å sjå på denne samanhangen i begge retningar. Prosjektet er knytta opp mot
Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet og Institute of Psychiatry (IOP), King’s
College, London, Storbritannia. Første artikkel blir sannsynlegvis antatt i «Human
Reproduction» (impact factor 4,7). Artikkelen viser at infertilitet medfører mindre
mental belastning sett i eit befolkings- og livstids-perspektiv enn kva kliniske studier på
hjelp-søkande utval har konkludert med.
Hadde 2 publikasjonar i 2013.
Undersøking av kommunikasjon hos barn med AD/HD, barn med ASD
og barn med spesifikke språkvanskar.
Wenche Andersen
Ein stor del av barna som vert tilviste psykisk helsevern for barn og unge har
uidentifiserte språk- og kommunikasjonsvanskar. For at slike vanskar skal verta
avdekka trengs det systematisk kartlegging av språk og kommunikasjon, men det
syner seg at dette sjeldan vert gjort (Im-Bolter & Cohen, 2007). Målsetjinga med
prosjektet er å undersøkja kommunikasjonsvanskar hos barn innan ulike
diagnosegrupper; barn med AD/HD; barn med auismespekterforstyrringar, barn
med åtferdsvanskar og barn med spesifikke språkvanskar. Dette er ei vidareføring
av underskrivne sitt doktorgradsarbeid. Prosjektet er knytta til «Barn i Bergen
studien». Det er planlagt å publisera tre artiklar i internasjonale fagfellevurderte
tidsskrift, i tillegg kjem konferansepresentasjonar.
9
Recent life events in adults with intellectual disabilities.
Oddbjørn Hove
Prosjektet undersøker 23 forskjellige typar livshendingar som i større eller mindre grad
er tilpassa for personar med utviklingshemming. Studien ser på vitskapleg kvalitet ved
målinga av slike hendingar i form av å undersøke inter rater reliabilitet av målingar av
enkelthendingar og av grupper av hendingar. Vidare undersøkast samanhengen mellom
negative livshendingar og angst og depresjon. Den siste undersøkinga som er planlagt
ser på førekomst av mobbing og kva slags assosiasjon det er mellom mobbing og
depresjon og angst. Prosjektet er klinisk relevant. Kunnskapen om negative
livshendingar anvendast i det kliniske arbeidet i PPU.
Første artikkel er sendt til tidsskrift, andre artikkel er i arbeid og tredje artikkel er det
gjort enkelte analysar. Nokre av dataa er og publisert på internasjonal
epidemiologikonferanse i Bergen.
Relationship between problem behavior and mental disorders in
adults with intellectual disabilities
Oddbjørn Hove
Prosjektet ser på samanhengen mellom problemåtferd og psykiske lidingar.
Problemåtferd førekommer relativt hyppig hos personar med utviklingshemming og i
enkelte tilfelle kan det vere vanskeleg og skilje mellom problemåtferd som ei lært
hending eller om det er ein indikasjon på at personen har psykiske vanskar. Tidlegare
studiar av dette har vist motstridande resultat med hensyn til om det er ein samanheng
mellom problemåtferd og psykiske vanskar. Denne undersøkinga bruker
kartleggingsverktøy utviklet i mi doktorgrad. Desse er egna til føremålet ved at dei har
vist god evne til å diskriminere mellom problemåtferd og psykiske lidingar når vi ser på
dette i faktoranalyse. Resultata frå undersøkinga viser at samanhengen mellom
problemåtferd og psykiske lider først og fremst kan knytast til at det føreligg auking i
problemåtferd, ikkje problemåtferd i seg sjølv. Samanhengen mellom auking og
problemåtferd og symptom på psykiske lidingar ser ut til å være generell, det vil sei at
den gjeld for fleire typar psykiske lidingar.
Manus til undersøkinga er under arbeid. Foreløpige analysar er publisert gjennom to
abstract på konferanse i Trieste, Italia
Ressurskrevende personer: et prosjekt om personer med psykiske
lidelser som innebærer omfattende ressursbruk for offentlige
tjenester
Oddbjørn Hove
Prosjektet undersøker ressurskrevjande personar gjennom dei offentlege tenestene:
kommunal legevakt, akuttmottak (AMK), akuttambulant team (psykisk helsevern),
10
akuttmottak psykisk helsevern, kommunal psykiatriteneste, kommunal miljøteneste og
NAV. Undersøkinga tar sikte på å karakterisere personar med psykiske lidingar som
oppfattast som ressurskrevjande, på kva slags måte dei er ressurskrevjande og kva slags
tiltak som kan bidra til at arbeidet blir mindre ressurskrevjande.
I tillegg til dei rene forskingsmessige sider ved prosjektet har også prosjektleiarane
(Haldis Ø. Lier og Oddbjørn Hove) gjennom heile arbeidet lagt opp til å inkludere andre
forskarar i Helse Fonna i prosjektet med tanke på forskingsmiljøet i Helse Fonna.
Prosjektet har i seg moglegheita til å generere nye prosjekt der andre forskarar og
klinikarar kan vere prosjektleiarar.
Prosjektet har fått antatt eit abstract som skal publiserast på internasjonal konferanse
om personlighetsforstyrringar i København i september.
Multisenterstudien – autisme
Oddbjørn Hove
Nasjonalt multisenterstudie som har til hensikt å undersøke personar med autisme,
utviklingshemming og psykiske lidingar eller alvorlige åtferdsproblem og dei tenestene
dei mottar. Prosjektet er leda nasjonalt av Autismeeininga. Underteikna leiar det faglege
arbeidet med prosjektet i Helse Vest gjennom det regionale autismetyngdepunktet, kor
poliklinikk for psykisk utviklingshemma i psykisk helsevern (PPU) er sentrale.
Prosjektet er organisert rundt ei arbeidsgruppe der underteikna deltar på jevnlege
måtar. I år har Autismetyngdepunktet i Helse Fonna v/Ørjan Nilsen (PPU) og
underteikna hatt ansvar for å arrangere den årlege samlinga for arbeidsgruppa.
Prosjektet har så langt inkludert om lag 70 deltakarar, som kartleggast og følgjast over
tre måletidspunkt.
Som ein del av prosjektet har underteikna utarbeida ein kasusbeskriving som skal
publiserast på internasjonal konferanse i Portugal september 2013. Kasuistikken blir
publisert på norsk i det første nyheitsbrevet som gis ut i forbindelse med samarbeidet
mellom autismetyngdepunktet og det regionale fagmiljø for autisme, ADHD, narkolepsi
og Tourettes.
Publikasjon: Manisk åtferd relatert til epilepsi hos personen med infantil autisme og
alvorlig utviklingshemming.
Uidentifiserte lærevansker og utviklingshemning
Oddbjørn Hove
Foreløpig arbeidstittel på prosjekt under utarbeiding i samarbeid med
psykologspesialist Nina Olsen. Prosjektet er i sin tidlige begynning. Målsettinga med
studien er å få betre kunnskap om lærevanskar og utviklingshemming i populasjonar
kor dette kan bli oversett. Foreløpig er det to fokusområder: den eine relaterer seg til
skulefaglege prestasjonar og lærevanskar/utviklingshemming. Det andre temaet er
relatert til uidentifiserte lærevanskar og/eller utviklingshemning hos unge uføre.
11
I tillegg til desse prosjekta har eg undervisning i heile Helse Vest knytta til mitt
forskingsområde innan utviklingshemming og autisme. I år har eg hatt undervisning i
Helse Fonna, Helse Stavanger, Helse Førde og Helse Bergen.
Det jobbas for tida med å få etablert ein amanuensisstilling som knytt klinikk for psykisk
helsevern opp mot psykologisk fakultet.
Hadde 1 publikasjon i 2013.
«Fathers mental health and social, emotional and behavioral
development in their children»
Anne Lise Kvalevaag, PhD kandidat
Artikkel nr 1: Publisert i Pediatrics i 2013: Paternal mental health and socialemotional and behavioral development in their children.
Artikkel nr 2: Publisert i European Child & Adolescent Psychiatry i 2014: Does
paternal mental health in pregnancy predict physically aggressive behavior in
children?
Artikkel nr 3: In progress: Does expectant fathers’ psychological distress predict
persistent physical aggressive behavior in their children?
Doktorgraden blei ferdigstilt i 2014
Kirsten Braatveit
Kort beskriving av prosjektet:
Bakgrunn: Det finns marginal nasjonal og internasjonal forsking på komorbid
rusproblematikk (RP) og psykisk utviklingshemming (PU). Mesteparten av
forskinga på temaet er gjort på populasjonar kor pasientar har ein kjend PU. Det
er grunn til å tru at mange pasientar i kontakt med rusbehandling har ein
underdiagnostisert PU, noko som kan få konsekvensar for nyttiggjering av
rusbehandlinga. På grunn av blant anna rusmiddelpåverknad og tilbakefall til rus i
løpet av behandlingsperioden kan det vere vanskeleg å danne ein hypotese om PU
blant rusmiddelavhengige med standardiserte kartleggingsmetodar, og det er
derfor av interesse å søke etter alternative verktøy. Mål med studien er 1. å
undersøke førekomsten av PU i ein ruspopulasjon 2. å sjå på nåverande og
tidlegare faktorar som er assosiert med samtidig førekomst av PU og RP og 3. å
undersøke validiteten til Hayes Ability Screening Index for ruspasientar.
Status
2013-2015: Datainnsamling
2014: Midtvegsevaluering
12
2015-2016: Analyser og artikkelskriving
Prosjektet er eit PhD prosjekt og følgjer planlagt program. Det er per dags dato
ingen forseinkingar verken i prosjektet eller i utdanningsdelen av PhD løpet i
forhold til oppsett program.
Forskingsprosjekt i Nettverk for forsking på behandlingsliner og
samhandling 2013
Postdoc-prosjekt:
Korleis er behandlingslina nyttig for tilfriskning?
-brukarperspektiv på organiseringa av psykisk helsevern
Eva Biringer, PhD, Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling
I dag er helsetenesta organisert etter ein “behandlingskjede”-modell der brukaren av
tenesta blir vist fra primærhelsetenesta til høgare nivå av tenesta
(spesialisthelsetenesta). Prosjektet sine målsetjingar er å undersøke korleis
helsetenestene innan psykisk helsevern blir opplevd av den som nyttar seg av dei og å gi
ny viten om korleis ein betre skal organisere desse tenestene –sett fra
brukarperspektivet. Vidare bidrar prosjektet til å definere prediktorar for tilfriskning fra
psykiske lidingar. Prosjektet er longitudinelt (tre målepunkt) og nyttar både kvantitativ
og kvalitativ metodologisk tilnærming til forskingsspørsmåla. Det er knytta opp mot
”Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling i helsetenesta”, Helse Fonna
HF, ”Regionalt forskningsnettverk for stemningslidelser (MoodNet)” i Helse Vest og
”Program for Recovery and Community Health” ved Yale University, USA.
Status for prosjektet: Per i dag er der samla inn data ved første målepunkt fra 100
brukarar av Stord Distriktspsykiatriske Senter (DPS) og 10 semi-strukturerte djupneintervju er gjennomførte. To vitskaplege artiklar er ferdigstilt for innsending til
internasjonale fagtidsskrift med fagfellevurdering.
PhD-prosjekt:
Å leve med Huntington’s sykdom; en studie av pårørende sine erfaringer relatert til
hjelpebehov, mestringsstrategier og samarbeid med helsevesenet.
Design: En kvalitativ intervjustudie.
Merete Røthing, PhD-kandidat, Nettverk for forsking på behandlingsliner og
samhandling
Føremålet med denne undersøkinga er å bidra med kunnskap som grunnlag for eit
individuelt tilrettelagt tenestetilbod til personer ramma av HS og deira pårørande.
Forskingsspørsmål:
Kva er pårørande sine erfaringar i deira rolle som omsorgsgjevar i familien?
Korleis handterar pårørande si rolle og situasjonen med HS i familien?
Kva slags erfaringar har pårørande i møte helsevesenet?
Status for prosjektet: Kandidaten er hovudforfattar på tre vitskaplege artiklar;
13
Artikkel 1 «Caregiver roles in families affected by Huntinton’s disease» publisert i 2013.
Artikkel 2 «Balancing needs as a caregiver in Huntington’s disease: a qualitative
interview study» innsendt tidskrift for fagfellevurdering.
Artikkel 3 “Coordination of care in Huntington’s disease – A qualitative study of family
caregivers’ experiences and expectations” innsendt tidskrift for fagfellevurdering.
PhD-kandidaten følgjer oppsatt tidsplan med innlevering av doktorgradsavhandling
hausten 2014.
PhD-prosjekt:
Overgangen mellom primærhelsetjenesten og spesialisert psykisk helsevern –
henvisningene.
Miriam Hartveit, RN, M.Sc, PhD-kandidat, Nettverk for forsking på behandlingsliner og
samhandling
Tilvisingar dannar grunnlaget for samhandlinga og prioriteringa av pasientane til
spesialisthelseteneste. Gjennom fleire tiår har studiar vist at desse breva ikkje inneheld
tilstrekkeleg informasjon, men ein vet ikkje kva slags konsekvensar desse manglane har.
Me har heller ikkje kunnskap om kva slags informasjon som er viktig at overførast i eit
tilvisingsbrev.
Gjennom å inkludere pasient-, spesialist-, fastlege- og leiarrepresentantar har me funne
kva slags informasjon ein anbefaler at tilvisingar inneheld. Over halvparten av alle
prioriteringsansvarlege i Helse Vest-regionen har bidratt til å vidareutvikle dette til ei
kunnskapsbasert retningslinje. Vidare har me utvikla eit validert instrument for å måle
kvaliteten på tilvisingar. Gjennom systematisk litteraturgjennomgang og bruk av
ekspertpanel har vi utvikla eit sett med indikatorar for å måle sannsynlege
konsekvensar av varierande kvalitet på tilvisingar. Studien vert gjennomført i samarbeid
med spesialistar innan psykiatri, allmennmedisin og forsking.
Status: Datainnsamling og analyse er ferdigstilt. Kandidaten er hovudforfattar på tre og
medforfattar på to vitskaplege artiklar, har tre postarar på internasjonale konferansar,
samt fleire foredrag på ulike konferansar. To av dei vitenskaplege artiklane er rangert
som «highly accessed» pga mange lesarar. Ytterligere ein vitenskapleg artikkel vil bli
publisert i løpet av høsten 2014. Ventar å fullføre doktorgrada i byrjinga av 2015.
Forskingsprosjekt: Valideringsstudien
Psychometric properties of the Norwegian version of ‘Care Pathway Self Evaluation
Tool’ (CPSET)
Sverre Størkson, forskar, Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling
Samarbeidspartnarar: Eva Biringer, Miriam Hartveit, Kris Vanhaecht
Studien omfattar norsk oversettelse og validering av internasjonale verktøy, utvikla for å
måle om innføring av behandlingsliner gir betre organisering og koordinering av
behandlingsforløpet i sjukehus. Skåre på måleinstrument for eit pasientforløp gir
grunnlag for å vurdere korleis organisering, endringar/tiltak og tverrfaglig samhandling
i team. Validering av måleverktøy i norsk kontekst er nødvendig for å kartlegge
måleinstrumentas eigenskapar. Verktøy for evaluering av organisatoriske tiltak som
innføring av behandlingsliner i sjukehus er viktig og nødvendig for å vite meir om
effekten. Gjennom analyse og resultatformidling bidrar studien til å auke kunnskap om
komplekse prosessar ved samhandlingsintervensjonar.
14
Status: Datainnsamling fullført i 2013. Dataene er ferdig analysert, og samanskriving til
vitskapleg artikkel er påbegynt. Tilbakemelding til deltakande einingar vil vera klare for
utsending i august 2014.
Forskingsprosjekt: Samhandlingstudien
The Intensive case management model as method to improve the collaboration between
different levels of mental health care in a rural area of Norway - user perspective on the
mental health care services
Øivind Johnsen, Psykolog, Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam (YSS), og forskar i
Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling
Dette er en kvalitativ undersøking blant pasientar som blir følgt opp av YSS. Det finnes
per i dag lite forsking på effekt av oppsøkande behandlingstilbod i Noreg. Undersøkingar
i andre land viser ulike resultat, då primært avhengig av effektmål som velges. Inntil 10
pasientar i YSS blir intervjuet om deira oppleving av å motta hjelp slik dei får gjennom
YSS. Ein kartlegger i kva slags grad dei ser forskjellar frå tidlegare tilbod, kva dei ser som
verknadsfulle/effektive faktorar i tilnærminga, samt eventuelle aspekt ved tilbodet dei
opplever som mangelfullt.
Status: Seks individuelle intervju av pasientar er gjennomført, parallelt med
litteraturgjennomgang. Det er planlagt ytterlegare intervju av fleire brukarar av YSS,
samt helsepersonell involverte i koordineringa kring brukarar. Målsetning er ein
artikkel publisert i internasjonalt tidsskrift. Studien er inne i siste år med finansiering,
og forskar planlegg frikjøp av forskingstid deler av hausten 2014.
15
Download
Related flashcards
Security

27 Cards

Hygiene

25 Cards

Create flashcards