อาจารย์ ดร.กิติยา ถาวโรฤทธิ์ - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

advertisement
ก
ความหลากชนิ ดและการกระจายตัวของแมลงหนอนปลอกนา้
้ ป่่ าอนุ ร ักษ ์ และอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย
ในพืนที
Diversity and distribution of caddisflies in the protected areas
and national parks of Thailand
ดร.กิตย
ิ า
ถาวโรฤทธิ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Introduction
Holometabolous
Trichoptera or Caddisflies
*Important components of food web
in freshwater ecosystem.
*Used for freshwater biomonitoring.
Caseless caddisflies
Cased caddisflies
adults
http://images.google.co.th/images?hl=th&source=hp&q=trichoptera&oq=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
2
Introduction (cont.)
Microhabitat: Freshwater streams
Waterfall
Headwater stream
3
Studying caddisflies in Thailand
Up to date, at least 1,000 caddisflies
species had been reported in
Thailand.
Prommi (2007) reported 15 genera,
49 caddisflies species in Narathiwat
Province.
However, rare reported caddisflies
species in Narathiwat !
Sirindorn Waterfall
4
Field sampling
5
Materials and methods
Collecting Samples
Larvae
Hand Picking
D-frame net
Adults
Ultraviolet light trap
Sheet
6
Materials and methods (cont.)
Water quality measurements
 Water temperature (°C)
 Air temperature (°C)
 Stream depth (cm) and width (m)
 Current velocity (m/s)
 Electrical conductivity (µs/cm)
 Total dissolved solids (mg/L)
 Dissolved oxygen: DO (mg/L)
 pH
pH meter
(HI 98130)
DO meter
(YSI 550A)
7
Identified to species level
Specimens were preserved
in absolute ethanol. Male
genitalia were cleared in
hot 10% KOH and
identified to species level
through a microscope
using keys and an atlas.
Stereomicroscope
Inferior Appendages
Segment X
Segment IX
Phallus
8
Keys for morphospecies
Representative genera
*
Diplectrona
Potamyia
Cheumatopsyche
Amphipsyche
Hydromanicus
Macrostemum
Hydropsyche
Scale= 0.5 cm
*= 91 mm
Representative species
Macrostemum midas
Pseudoleptonema quinquefasciatum
Macrostemum floridum
Macrostemum seba
10
Scale=0.5 cm
Workshop and Training: EPT Course &
Immature insects Course
11
International Conference
14th International Symposium on Trichoptera
12
Colleagues
Assoc. Prof. Dr. Narumon Sangpradub Prof. Emeritus Dr. John C. Morse
Khon Kaen University
Clemson University, SC, USA.
Dr. Xin Zhou
BGI-Research, Shenzhen, China
13
Thank you for your kind attention
ึ ษาผูช
่ ยวิจ ัย
ร ับน ักศก
้ ว
จานวนจาก ัดค่ะ
14
http://www.biology.science.cmu.ac.th/research/AIRU%20data%20online/AIRU_website/Trichoptera_general.htm
Download