BY JOEL KARLSSON

advertisement
mute
by joel karlsson
Mute är en modulsoffa för den moderna kontorsmiljön. Mute skärmar av och skapar rum
och avskildhet. Mute har stomme av trä. Sits
och rygg i formskuren kallskum. Klädsel i standardtyg eller kundtyg. Stativ i pulverlack alt. krom.
Fåtölj, 1-sits, 2-sits, 3-sits samt hörnmodul som
kan byggas till valfri soffa. Med eller utan armstöd.
Knapp i ryggen kan erhållas i avvikande färg/tyg.
Mute finns också som kupévariant med tillhörande
bord. Svanenmärkt
Mute is a modular sofa system for the contemporary office. Mute cuts of spaces and creates room
and privacy. Mute have a wooden base. Seat and
back in cold foam. Upholstered in standard fabric
or c.o.m. Metal frame in powder coating or chrome.
Armchair, 1-seater, 2 seater, 3 seater and corner
module that can be built into various conīŦgurations.
With or without armrests/sides. Button in the back
can be altered with colour or fabric. Mute is also
available as in a coupe version with matching table.
Eco-labeled with Nordic Swan
height
130 cM
depth
66 cM
seat depth
45 cM
width
84/154/
224 CM
ver: 1.3
postbox
426, se-573 25 tranås
main +46 140 530 00
address
f r a k t g ata n 2 , s e - 5 7 3 4 1 t r a n å s
fa x
+46 140 530 50
email
i n f o @ m i ta b. s e
web
w w w. m i ta b. s e
c o n f i g u r at i o n s
fa m i ly e x t e n s i o n s
ver: 1.3
postbox
426, se-573 25 tranås
main +46 140 530 00
address
f r a k t g ata n 2 , s e - 5 7 3 4 1 t r a n å s
fa x
+46 140 530 50
email
i n f o @ m i ta b. s e
web
w w w. m i ta b. s e
s u s ta i n a b i l i t y
Mute tillverkas i Mitabs fabrik i Sverige. Mitab följer
Mute is produced at the Mitab factory in Swe-
alla tillämpliga lagar och arbetsrättsliga avtal. Mitabs
den. Mitab complies with all applicable regu-
fabrik är certifierad enligt internationella stand-
lations
arder för kvalitet, ISO9001 och miljö, ISO14001.
tory is certified to international quality and
regarding
labour
law.
Mitab´s
fac-
environmental standards ISO9001 and ISO14001.
Mute är certifierad enligt Svanen. Svanen säkerställer
att produkten tillverkas enligt högt ställda krav på
Mute is certified according to the environmental
miljö, kvalitet och funktion. Bara de bästa produkter-
Nordic Swan-label. The label ensure that the prod-
na kan få märkningen. Svanen är en icke vinstdrivan-
uct is manufactured according to the highest stand-
de, gemensam nordisk miljömärkningsorganisation.
ards of environment, quality and function. Only the
best products can be labeled. The Nordic Swan is
Mute är testad på oberoende provningsinsti-
EN15373:2007,nivå2
a nonprofit, joint Nordic eco-labeling organization.
tut enligt normerna för standarden EN153732007. Testningen säkerställer att produkten upp-
Mute is tested at an independent testing in-
fyller högt ställda krav på kvalitet och funktion.
stitute,
by
the
standards
of
EN15373-2007.
The testing ensures that the product meets
Alla metalldelar i Mute är tillverkade av återvinningsbart
material.
Upp
till
60%
av
the highest standards of quality and function.
mate-
rialet i delen kommer från återvunnet mate-
All metal components in Mute are made from re-
rial. Alla metalldelar återvinns som metallfraktion.
cyclable steel material. Up to 60% of the material
comes from recycled material. All metal components
Mitab eftersträvar en hållbar och ansvarsfull hanter-
should be disposed of as recyclable metal parts.
ing av världens skogsresurser. Därför samarbetar
vi med leverantörer som använder FSC-märkt trä-
Mitab want to achieve a sustainable and re-
material. Alla trädetaljer återvinns som brännbart.
sponsible handling of our forests worldwide.
We cooperate with suppliers that use FSC-
All användning av krom för ytbehandling görs med
marked wooden materials. All wooden parts
miljöcertifierade leverantörer. Våra leverantörer följer
should be disposed of as combustible waste.
miljöstandarden för ISO14000 för att säkerställa att
processen följer lagar och förordningar i Sverige.
Alla förkromade delar återvinns som metallfraktion.
Alla lackerade detaljer i Mute är ytbehandlade utan
tillsatskemikalier eller lösningsmedel. Lackeringsprocessen är helt vattenbaserad. Det betyder att
alla lackerade delar kan återvinnas miljövänligt.
Textil
och
stoppningsmaterial
i
Mute
inne-
håller inga bromerade flamskyddsmedel. Komponenterna
kan
återvinnas
som
brännbart.
Alla plastdetaljer i Mute är tillverkade av återvinningsbart
material. Upp
till
100%
av
mate-
rialet i delen kommer från återvunnet material. Alla plastdetaljer återvinns som brännbart.
All use of chrome as surface covering is made
with eco-certified providers. Our suppliers follow the standard ISO14000 to make sure the
process is secure and comply with legislations
in
Sweden.
All
chromed
components
should be disposed of as recyclable metal parts.
All painted (lacquered) parts in Mute are painted
without hazardous chemicals and solvents. The
process and painting materials are water-based.
This means the components can be recycled.
Upholstery and padding materials in Mute contains no brominated flame retardants. Components should be recycled as combustible waste.
All plastic parts in Mute are made from recyclable plastic material. Up to 100% of the material comes from recycled material. All plastic parts
should be disposed of as combustible waste.
ver: 1.3
postbox
426, se-573 25 tranås
main +46 140 530 00
address
f r a k t g ata n 2 , s e - 5 7 3 4 1 t r a n å s
fa x
+46 140 530 50
email
i n f o @ m i ta b. s e
web
w w w. m i ta b. s e
“The functional and aesthetical experiences are equally
important. They have to be one in a product. This is a
conception Mitab and I share.”
joel karlsson — DESIGNER
ver: 1.3
postbox
426, se-573 25 tranås
main +46 140 530 00
address
f r a k t g ata n 2 , s e - 5 7 3 4 1 t r a n å s
fa x
+46 140 530 50
email
i n f o @ m i ta b. s e
web
w w w. m i ta b. s e
Download