Starta projektor Stänga av projektor Välja källa / Mute:a - V

advertisement
Användarmanual till ljud och bild-styrning.
Starta projektor
Det finns tre sätt att starta visning i salen:
1. Starta dokumentkameran på dennes on/off-knapp. En projektion startar för att visa bilden.
2. För att endast starta en projektion, tryck på någon av knapparna ”VGA”, ”VIDEO”,
”HDMI” eller ”DOC.CAM..”. Projektionen startar för att visa den valda källan.
3. För att starta båda projektionerna, tryck på ”SYSTEM ON”. Projektionerna kommer nu
att starta. Den ena på VGA och den andra på DOC.CAM.. Även dokumentkameran
startar upp.
Vid uppstart blinkar den röda lysdioden vid källvalet på panelen samt vid SYSTEM ON.
Inga knappar kan påverkas under tiden.
När projektorn är uppvärmd kommer lysdioden att övergå till fast sken. Detta är också en
indikation på vald ingångskälla.
Stänga av projektor
För att stänga av projektorerna, tryck på knappen ”SYSTEM OFF”.
Den röda lysdioden vid knappen kommer nu att blinka under tiden projektorerna kyls av.
Inga knappar kan påverkas under tiden.
Välja källa / Mute:a bilden
För att välja källa tryck på någon av knapparna ”VGA”, ”VIDEO”, ”HDMI” eller
”DOC.CAM” för respektive projektion.
När DOC.CAM. väljs startar även dokumentkameran.
Knappen ”BILD MUTE”, släcker bilden på respektive projektion. Tryck igen för att visa bilden.
Volym och Ljud
För att justera ljudnivån (Ej mikrofonljud), vrid ratten ”VOLUME” tills att önskad ljudnivå
erhålles.
Programljudet följer senast valda bildkälla på knappanelen, oavsett projektor.
Problem i denna sal?
Har du erfarit problem i denna sal hör vänligen av dig till av@kansli.lth.se så att vi kan åtgärda
problemen så snart som möjligt.
För akuta problem ring i följande ordning:
Mikael Lindström
046-222 92 41
Gustaf Scheja
046-222 34 86
User manual for picture and sound equipment
Starting the projector
There are three ways to start a lecture
1. Press the on/off-button on the Visualizer, one projection will start to show the image.
2. To only start one projection, press any of the following keys bound to one of the
projectors, ”VGA”, ”VIDEO”, ”HDMI” or ”DOC.CAM.”.
3. To start both projections, press ”SYSTEM ON”. All the projectors will now start, one
projection showing VGA, the other showing DOC.CAM. The Visualizer will also start.
The red LED-lights by your selected source and by SYSTEM ON will blink during the
projector warm-up. In this instance no other button can be pressed.
When the projector is warm the LEDs will stop blinking and indicate your selected source.
Shutting down the projector
To shut down the system, press the button ”SYSTEM OFF”.
The lamp by SYSTEM OFF will start blinking, indicating projector cooldown. In this
instance no other buttons can be pressed.
Source selection / Picture mute
To select source, press any of the following keys bound to your selected projection: ”VGA”,
”VIDEO”, ”HDMI” or ”DOC.CAM”.
”BILD MUTE” will mute the picture for the bound projector. To activate picture, press the
button again.
Volume and sound
To adjust the volume of the system sound (not microphones) turn the knob marked ”VOLUME”
The source of the sound is selected by the last chosen picture source, regardless of the projector.
Problems in the lecture hall?
If you have experienced problems in this room with anything, please let us know. Send an email
to av@kansli.lth.se so that we can rectify the problem as soon as possible.
In need of urgent assistance in this hall
please call in the following order:
Mikael Lindström
046-222 92 41
Gustaf Scheja
046-222 34 86
Download