Royal / DiplomatFlex

advertisement
03 okt 2014, 15:10
Royal / DiplomatFlex
Made in Sweden
1
Thank you for choosing a Euroscreen® to be part of your AV
installation. We hope it will bring you many hours of entertainment and/or
education depending on your preference. Please read through the
manual completely before installation and usage.
Tack för att ni valt en Euroscreen® som en del i er AV-installation. Vi
hoppas den kan ge er många timmar av underhållning och/eller
utbildning, beroende på aktivitet. Läs igenom hela manualen innan
installation och användning.
Read this first / Läs detta först
C A U T I O N : The installation must be
wired and connected by a certified electrician!
The current should at no point be put on both phases simultaneously. Switching from ”up” to ”down”
or vice versa should always go through ”stop”. Nor
may the current stay live for more than 5 minutes
contiously. Ignoring these instructions will ruin the
internal limit switches!
V A R N I N G : Installationen måste kopplas av behörig elektriker!
Matarströmmen får aldrig ligga på bägge faserna samtidigt. När faserna byter
från ”upp” till ”ner” eller tvärtom skall detta alltid ske via ”stopp”. Strömmen skall
heller aldrig ligga på mer än 5 minuter. Om inte dessa instruktioner följs riskerar
man att motorns gränslägesbrytare förstörs!
Electrical specifications / Elektriska specifikationer
Input / Matarspänning: 230V; 50/60Hz
Power / Effekt:
Model: MF <300cm screen width
MF <600cm screen width
MDU <600cm screen width
120W
240W
240W
2
Limit setting / Gränslägen
1
2
3
4
ENGLISH: Very important!
Please read through these instructions completely before you start working on the screen.
Although set in the factory we cannot guarantee that the screen limits have not changed during transportation.
Even the slightest change in the limits can result in damage to the screen, possibly making it unusable. To avoid the
risk of damaging the screen, the following procedure has to be carried through.
1. Before putting up the screen in the brackets and connecting the wires., find the yellow button on the motor. The
motor is by standard on the the left side of the screen (viewers perspective). Push it in to lock it in its inner position
(see fig1). This erases the upper limit. Push it in once more to release it to its outer position (see fig2). This sets the
screen to the current position. You have now reset the upper limit.
(If the motor is on the right side of the screen it’s the white button that should be used instead)
2. Mount the screen according to the instructions.
3. Run down the screen under supervision, being prepared to stop it in case something should occur. Look into the
casing. As soon as the preferred bottom position is reached OR the roller itself becomes visible - STOP the screen.
If the latter - Run the screen back until only fabric is visible again. This is the lowest position allowed for the screen.
Push in and out the white button (the same as with the yellow in the previous steps) to set the lower limit (see fig 3
& 4).
(If the motor is on the right side of the screen it’s the yellow button that should be used insteead)
SVENSKA: Mycket viktigt!
Läs igenom hela denna instruktionen innan något görs med filmduken.
Den vibration som filmduksmotorn utsätts för under transport kan göra att de fabriksinställda ändlägena har
ändrats. Detta kan leda till att duken skadas och i värsta fall göra den helt obrukbar. För att inte riskera att duken
skadas måste följande utföras innan installationen påbörjas.
1. Innan monteringen eller inkopplingen påbörjas , lokalisera den gula knappen på motorn. Motorn sitter som
standard på filmdukens vänstra sida (åskådarens perspektiv). Tryck in den gula knappen till sitt inre läge (bild 1) och
tryck sedan ut den till sitt yttre läge igen (bild 2). Nu har det övre gränsläget ställts in på nytt.
(Skulle motorn vara monterad på filmdukens högra sida så är det den vita knappen som ska tryckas in/ut istället för
den gula.)
2. Montera filmduken enligt instruktionerna på kommande sidor.
3. Efter filmduken monterats måste följande utföras. Kör ner duken varsamt, ha uppsikt över duken och var beredd
på att stanna den. Håll uppsikt över duken in i kassetten. Stanna duken när önskat nedre läge nåtts ELLER så snart
röret i sig självt blir synligt. Kör tillbaka duken tills hela röret åter är täckt med väv. Då står duken i det lägsta tillåtna
läget. Lokalisera nu den vita knappen på motorn. Tryck in den vita knappen till sitt inre läge (bild 3) följt av att du
trycker ut den till sitt yttre läge igen (bild 4). Du har nu ställt det nedre ändläget till aktuell position.
(Skulle motorn var monterad på filmdukens högra sida så är det den gula knappen som ska lokaliseras och tryckas
in/ut.)
3
Assembly / Montering
UK: The Euroscreen Royal can be mounted in
the ceiling or to the wall. Keep the screen
horizontal at all times during installation.
150
115
95
)
20
10
20
105
10
(x2
SE: Filmduken kan monteras i tak eller på vägg.
Behåll duken i horisontellt läge under hela
installationen.
55
65
43
95
fig 2
fig 3
max 200 mm
fig 4
4
35
45
fig 1
Rund/Aluminiumkassett: Aluminiumkassetten
kan skjutas i sidled vilket gör att avståndet
mellan konsolerna inte är avgörande, dock får de
monteras max 20 cm in från var sida (se fig 1, 3
& 4 för dimensioner).
)
30
6
Round/Aluminum case: Sideways spacing isn’t
crucial as it can slide, however set the brackets
20 cm maximum in from each end of the case
(see fig 1, 3 & 4 for dimensions).
Fyrkantig/Träkassett: Se till att montera
konsolerna rätt i sidled (se fig 1 & 2 för
nödvändiga dimensioner).
10
(x4
145
34
Square/Wooden case: Make sure to get the
spacing correct sideways (see fig 1 & 2 for
dimensions).
130
40
Wiring / Koppling
UK: Cable Specifcations:
Black - Up
Brown - Down
Blue - Neutral
Green/Yellow - Ground
This is valid for screens with the motor on the left
side which is standard. In the special cases when
a motor to the right has been ordered, black and
brown cables switch places.
A typical wiring for a wall switch is shown in fig 5.
Exempel på inkoppling med väggbrytare visas i
fig 5.
fig 5
5
Black
Brown
Ovanstående gäller för filmdukar med motorn på
vänster sida vilket är standardutförande. I de
specialfall motorn sitter på höger sida skall svart
och brun byta plats.
Blue
SE: Kabelspecifikationer:
Svart - Upp
Brun - Ned
Blå - Neutral
Gul/Grön - Jord
6
Conformity of regulations
Draper Europe AB manufactures AV equipment within the brand Euroscreen®. These products are
controlled and certified by the below listed regulations.
REACH
Registration, evaluation, authorisation and limitation of chemicals. Regulation (EC) No 1907/2006 of the
European Parliament and of the European Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals (REACH).
All screen surfaces of Euroscreen® projection screens are approved by the REACH regulation.
ECHA
European Chemicals Agency (ECHA) gathers information on the properties of manufacturers and importers
chemical substances, which will allow their safe handling, and to register the information in a central
database.
Euroscreen® projection screens are printed with colours containing the following components:
CAS 1333-86-4, CAS 112-36-7, CAS 96-48-0, CAS 143-24-8, CAS 1559-34-8, CAS 2687-91-4,
CAS 111-90-0, CAS 34590-94-8 and CAS 126-86-3. These are all approved by ECHA.
RoHS
Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) directive restricts the use of six hazardous materials in
the manufacture of various types of electronic and electrical equipment.
All electrical devises used in Euroscreen® products are RoHS certified.
WEEE
The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive) is the European Community
directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE) which, together with the RoHS
Directive 2002/95/EC, setting collection, recycling and recovery targets for all types of electrical goods.
Applicable Euroscreen® products are labeled with the WEEE symbol.
FR2000
FR2000 is an integrated management system for quality, environment, competence enhancement, health
and safety. This systems is derived from; ISO 9001, ISO 14001,SS 62 40 70, the Swedish work environment
authority regarding systematic environmental progress, and the Swedish rescue services agency regarding
systematic fire safety, SRVFS 2004:3.
Draper Europe AB is certified by FR2000 since 2010.
FTI
Producers responsibilty for recycling of packaging material is regulated by SFS 2006:1273. The recycling
process of packaging material is handled for its members by a central organization called FTI.
Draper Europe AB is a member of FTI.
Declaration of Conformity
Draper Europe confirms that Euroscreen® Electric meets Low Voltage Directive 2006/95/EG &
EMC Directive 2004/108/EC. This is a EN61140 Class I product with internal protective separation instead of
protective conductor (EN61140 7.2.2 Note 2).
Euroscreens® are CE-approved.
7
REACH
The new EU chemicals legislation
Draper Europe AB / Västervallvägen 6 / 302 50 Halmstad
Tel: 035-14 42 90 / Fax: 035-14 42 91
8
Download