Microvågsugn...2 P70H20P-G5

Microvågsugn...2
Mikrobølgeovn.......8
Microwave oven.....00
P70H20P-G5
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:
Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och använder mikrovågsugnen.
Notera utrymmet under SERIENR på mikrovågsugnens märkning och spara informationen
för framtida bruk.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA MÖJLIG EXPONERING AV MIKROVÅGOR
1. Försök inte använda ugnen med öppen lucka eftersom en öppen lucka kan leda till skadlig
exponering av mikrovågor. Det är viktigt att inte mixtra med säkerhetsspärrarna.
2. Placera inte några föremål mellan ugnens front och dörren och låt inte jord eller
rengöringsmedel samlas på förseglingsytor.
3. Använd inte ugnen om den är skadad. Det är särskilt viktigt att ugnsluckan stängs korrekt
och att det inte är några skador på
a) luckan (att den är böjd),
b) Gångjärn och spärrar (trasiga eller lösa),
c) Luckans försegling och förseglingsytor.
4. Ugnen bör inte justeras eller repareras av någon annan än korrekt utbildad servicepersonal.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:
När man använder elektriska produkter måste
man alltid vidta grundläggande
säkerhetsåtgärder, inklusive följande:
VARNING: För att minska risken för
brännskador, elstötar, brand, personskador
eller exponering för mikrovågor:
1. Läs bruksanvisningen noga innan du
använder apparaten.
2. Använd endast apparaten för dess avsedda
bruk enligt den här manualen. Använd inte
frätande kemikalier eller sprayer i apparaten.
Den här sortens ugn är utformad för att värma
upp, koka eller torka mat. Den är inte avsedd
för kommersiell eller medicinsk användning.
3. Använd inte ugnen när den är tom.
4. Använd inte apparaten om den har en skadad
sladd eller kontakt, om den inte fungerar
korrekt eller om den har blivit skadad eller
tappats ned. Om nätsladden är skadad, måste
den, för att farliga situationer ska undvikas,
bytas ut av tillverkaren, servicepersonal eller en
person med motsvarande kompetens.
5. Placera och förvara apparaten utom räckhåll
för barn.
6. För att minska risken för brand i ugnen:
• Vid uppvärmning av mat i plast- eller
pappersbehållare, kontrollera ofta ugnen utifall
det finns någon risk för antändning.
• Avlägsna förslutningsmaterial i metall
frånpappers- och plastpåsar innan påsen
placeras i ugnen.
• Om rök uppstår bör mikrovågsugnen stängas
av eller kontakten avlägsnas från vägguttaget
och luckan hållas stängd för att kväva
eventuella lågor.
• Använd inte mikrovågsugnen för förvaring.
Lämna inte pappersprodukter,
matlagningsredskap eller livsmedel i
mikrovågsugnen när den inte används.
7. VARNING! Vätskor eller annan mat får inte värmas i försluten behållare då denna kan explodera.
8. Värmning av dryck i mikrovågsugn kan leda
till fördröjd eruptiv kokning. Därför bör
behållaren hanteras med försiktighet.
9. Stek inte mat i ugnen. Het olja kan skada ugn
och redskap och även ge hudskador.
10. Oskalade ägg och hela hårdkokta ägg bör
inte värmas i mikrovågsugn eftersom de kan
explodera även när uppvärmningen är klar.
11. Stick hål på mat med hårt skinn, exempelvis
potatis, hel squash, äpplen och kastanjer innan
tillagning.
12. Innehåll i vällingflaskor och barnmatsburkar
bör röras om eller skakas och temperaturen
bör kontrolleras innan servering för att undvika
brännskador.
13. Matlagningsredskap kan bli heta då värme
överförs från den uppvärmda maten. Grytlappar
kan behövas för att hantera redskap.
14. Man måste kontrollera om redskapen är
lämpliga att användas i mikrovågsugnen.
15. VARNING! Det är farligt för andra än en
utbildad person att utföra service eller
reparation som innebär att något hölje
avlägsnas som skyddar mot mikrovågor.
SPECIFIKATIONER:
Ingående: 230 V~50 Hz, 1 200 W (mikrovågor)
Uteffekt: 700 W
Frekvens: 2 450 MHz
Yttermått: 262 mm (H)×452 mm (W)×370 mm (D)
Ugnens inre mått: 210 mm (H)×315 mm
(W)×329 mm (D)
Ugnens kapacitet: 20liter
Tillagning: Roterande tallrik
Nettovikt: Ca 12,5kg
INSTALLATION:
1. Se till att allt förpackningsmaterial avlägsnas
från dörrens insida.
2. VARNING! Kontrollera om ugnen har några
skador, t.ex. felhängd eller böjd lucka, skadad
förslutning eller skadade förslutningsytor,
trasiga eller lösa gångjärn och spärrar eller
märken i ugnen eller på dörren. Om det finns
några skador bör inte mikrovågsugnen
användas och kvalificerad servicepersonal bör
kontaktas.
3. Den här mikrovågsugnen måste placeras på
en platt, stabil yta som klarar vikten och den
tyngsta mat som kan tänkas tillagas i
mikrovågsugnen.
4. Placera inte mikrovågsugnen där hetta, fukt
eller hög luftfuktighet genereras, eller nära
lättantändligt material.
5. För att fungera korrekt måste mikrovågsugnen ha tillräcklig ventilation. Lämna 20 cm
utrymme runtom ugnen, 10 cm på baksidan och
5 cm på vardera sida. Täck inte och blockera
inte eventuella öppningar på mikrovågsugnen.
Avlägsna inte gummitassarna på undersidan
av mikrovågsugnen.
6. Använd inte mikrovågsugnen utan att ha
glastallriken eller tallriksstöden på rätt plats.
7. Se till att nätsladden är oskadd och inte går
in under ugnen eller över het eller vass yta.
8. Vägguttaget måste vara lättillgängligt så att
kontakten enkelt kan tas ut i en nödsituation.
9. Använd inte ugnen utomhus.
RADIOSTÖRNING:
När mikrovågsugnen används kan det störa
radio, TV eller liknande utrustning.
När det är störningar kan de minskas eller
elimineras om följande åtgärder vidtas:
1. Rengör luckan och mikrovågsugnens
förslutningsytor.
2. Förflytta radions eller TV:ns antenn.
3. Flytta på mikrovågsugnen med tanke på
antennen.
4. Förflytta mikrovågsugnen bort från
mottagaren.
5. Anslut mikrovågsugnen i ett annat vägguttag
så att mikrovågsugnen och mottagaren finns i
olika kretsar.
MATLAGNING I MIKROVÅGSUGN:
1. Lägg upp maten noggrant. Placera de
tjockaste delarna mot tallrikens kant.
2. Kontrollera tillagningstiden Tillaga på
kortaste möjliga tid som anges och utöka tiden
vid behov. Mat som är tillagad för länge kan
ryka eller antändas.
3. Täck maten under tillagning. Ett lock
förhindrar att det stänker och gör att maten
tillagas jämnt.
4. Vänd maten en gång under tillagning för att
göra tillagningen snabbare, t.ex. för kyckling
och hamburgare. Stora mängder, t.ex. stekar,
måste vändas minst en gång.
5. Rör i maten, t.ex. köttbullar, halvvägs genom
tillagningstiden.
JORDNING:
Apparaten måste jordas. Mikrovågsugnen är
utrustad med en sladd som har jordning med
en jordad kontakt. Den måste anslutas till ett
vägguttag som är korrekt installerat och jordat.
I händelse av kortslutning minskar jordningen
risken för elstöt, eftersom det finns en
reservtråd för elström. Man bör ha en separat
krets som endast tillhandahåller elektricitet till
mikrovågsugnen. Det är farligt att använda
högspänning vilket kan leda till brand eller annan
olyckshändelse som orsakar skada på ugnen.
VARNING Felaktig användning av jordad kontakt
kan utgöra en risk för elchock.
Observera:
1. Om du har några frågor om jordning eller
elektriska instruktioner, kan du rådfråga en
utbildad elektriker eller reparatör.
2. Varken tillverkaren eller återförsäljaren tar
på sig något ansvar för skador på ugnen eller
några personskador till följd av att riktlinjerna
för elanslutning inte har följts.
Ledningarna i nätkabeln har följande färgkoder:
Grön och gul = JORD
Blå = NEUTRAL
Brun = LIVE
INNAN DU RINGER SERVICE:
Om mikrovågsugnen inte fungerar:
1. Kontrollera att mikrovågsugnen är korrekt
ansluten. Om inte, avlägsna kontakten från
vägguttaget, vänta i tio sekunder och stoppa
sedan in den igen.
2. Kontrollera om någon säkring är trasig eller
om huvudströmbrytaren är avslagen. Om dessa
verkar fungera korrakt, testa då att ansluta en
annan apparat i uttaget.
3. Kontrollera att kontrollpanelen är
programmerad korrekt och att timern är inställd.
4. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd så
att luckans säkerhetslås fungerar. I annat fall
kan mikrovågor inte flöda i ugnen.
OM INGET AV OVANSTÅENDE RÄTTAR TILL
SITUATIONEN BÖR EN TEKNIKER TILLKALLAS.
FÖRSÖK INTE JUSTERA ELLER REPARERA
MIKROVÅGSUGNEN PÅ EGEN HAND.
REDSKAPSGUIDE:
1. Det idealiska materialet att användas i
mikrovågsugn är transparent för mikrovågor,
och låter energi passera genom behållaren
och värma maten.
2. Mikrovågor kan inte gå genom metall, så
metallredskap eller tallrikar med metallkant
bör inte användas.
3. Använd inte produkter av återvunnet papper
vid tillagning i mikrovågsugn, då de kan
innehålla små metallfragment som kan orsaka
gnistor och/eller brand.
4. Runda/ovala tallrikar rekommenderas hellre
än fyrkantiga/rektangulära, eftersom mat i hörn
har en tendens att bli förstörd.
5. Smala remsor av aluminiumfolie kan
användas för att förhindra överkokning av
utsatta områden. Var försiktig så att du inte
använder för mycket och ha ett avstånd på
2,5 cm mellan folie och mikrovågsugnens
innerväggar.
Listan nedan är en allmän guide som kan
hjälpa dig att välja rätt redskap.
TILLAGNINGSKÄRL
MIKROVÅGSUGN
Värmetåligt glas Ja
Icke värmetåligt glas
Nej
Värmetålig keramikJa
Plasttallrik som tål
mikrovågsugn Ja
HushållspapperJa
MetallbrickaNej
MetallställNej
Aluminumfolie och
foliebehållareNej
DELAR:
1. Säkerhetslåslucka
2. Ugnsfönster
3. Roterande tallrik
4. Frigörningsknapp lucka
5. Kontrollpanel
6. Vågguide (Ta aldrig bort glimmerbladet i
ugnsutrymmet)
7. Glasbricka
KONTROLLPANEL:
Kontrollpanelen består av två reglage. Den ena
ställer in tiden och den andra ställer in effekten.
POWER/EFFEKTVÄLJARE
Använd det här vredet för att välja effektnivå.
Det är första steget för att inleda
tillagningsprocessen.
TIMERVRED
Ger visuell tidsinställning med en enkel
vridning för att välja önskad tillagningstid med
upp till 30 minuter per tillagningsprocess.
MIKROVÅGSTILLAGNING
För ren mikrovågstillagning finns det sex
effektnivåer där du kan välja den som passar bäst.
Effektnivån ökar om vredet vrids medsols.
Effektnivåerna kan klassificeras enligt följande:
1
2
3
4
5
6
UTEFFEKT
100%
85%
66%
48%
40%
17%
BESKRIVNING
HÖG
MELLANHÖG
MEDEL
MEDELLÅG
UPPTINING
LÅG
FUNKTION:
För att inleda en tillagningsprocess:
1. Placera maten i mikrovågsugnen och stäng
luckan.
2. Vrid effektväljaren till önskad effektnivå.
3. Använd tidsvredet för att ange tillagningstid
OBSERVERA:
När timern har vridits inleds tillagningen.
När man väljer en tid under 2 minuter, ska
timern vridas förbi 2 minuter och sedan tillbaka
till rätt tid.
VARNING: Sätt alltid tillbaka timern på nolläge
om maten avlägsnas från mikrovågsugnen
innan tillagningstiden är klar eller om ugnen
inte används. För att avbryta ugnen under
tillagningen, tryck på frigörningsknappen för
luckan för att öppna luckan.
RENGÖRING OCH SKÖTSEL:
1. Stäng av ugnen och avlägsna kontakten från
vägguttaget innan rengöring.
2. Håll mikrovågsugnens insida ren. När mat
stänker eller utspilld vätska fastnar på
mikrovågsugnens insida bör detta torkas av
med en fuktig trasa. Ett milt rengöringsmedel
kan användas om ugnen blir väldigt smutsig.
Undvik att använda spray och andra kraftiga
rengöringsmedel eftersom detta kan göra
luckans yta fläckig, randig eller matt.
3. Utsidan bör rengöras med en fuktig trasa.
För att förhindra skada på ugnens inre delar får
vatten inte rinna in i ventilationshålen.
4. Torka luckan och fönstret på båda sidor samt
luckans försegling med en fuktig trasa för att
avlägsna spill och stänk. Använd inga frätande
rengöringsmedel.
5. Kontrollpanelen får inte bli våt. Rengör
produkten med en ren, fuktad trasa. Vid
rengöring av kontrollpanelen bör luckan lämnas
öppen för att förhindra att mikrovågsugnen
startas oavsiktligt.
6. Om ånga samlas i eller runt luckan bör detta
torkas bort med en fuktad trasa. Det här kan
inträffa om mikrovågsugnen används under
väldigt fuktiga förhållanden. Det är normalt.
7. Ibland måste man avlägsna glasbrickan för
att rengöra den. Diska brickan i varmt vatten
eller i diskmaskin.
8. Rullringen och ytan bör rengöras regelbundet
för att undvika oväsen. Torka av ytan med ett
milt rengöringsmedel. Rullringen kan diskas i
milt såpvatten eller diskmaskin. När rullringen
avlägsnas måste man se till att man återställer
den i rätt position.
9. Avlägsna dofter från ugnen genom att
kombinera en kopp vatten med juice och skal
från en citron i en djup mikrovågsskål, och
mikra i 5 minuter. Torka noggrant med en torr
mjuk trasa.
10. När man behöver byta lampa bör man
rådfråga återförsäljare för att byta ut den.
11. Ugnen bör rengöras regelbundet och
matrester bör avlägsnas. Om man inte håller
ugnen ren kan det leda till försämringar i ytan
vilket kan påverka apparatens livstid och
eventuellt leda till farliga situationer.
12. Avyttra inte produkten bland
hushållsavfallet. Den bör avyttras på den
återvinningsstation som kommunen
tillhandahåller.
Producerat i Kina för
ICA Sverige AB
Kundkontakt:
020-83 33 33
eller www.ICA.se
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER:
Vennligst les disse instruksjonene nøye før installasjon og bruk av ovnen.
Noter SERIENUMMERET som finnes på navneplaten på ovnen, og ta vare på denne informasjonen
for fremtidig bruk.
SERIENUMMER
FORHÅNDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING FOR OVERDREVEN MIKROBØLGEENERGI
1. Ikke forsøk å benytte denne ovnen med døren åpen, da dette kan resultere i skadelig eksponering
for mikrobølgeenergi. Det er viktig ikke å oppheve eller klusse med sikkerhetssperringene.
2. Ikke plasser objekter mellom fronten og døren på ovnen, eller la smuss eller rester fra
rengjøringsmidler samles på forseglinger.
3. Ikke benytt ovnen dersom den er skadet. Det er spesielt viktig at ovnsdøren lar seg lukke
ordentlig, og at det ikke er noen skade på
a. Døren (bøyd),
b. Hengsler og låser (ødelagt eller løsnet),
c. Dørlåser og tetningsflater.
4. Ovnen må ikke repareres eller justeres av andre enn kvalifisert servicepersonale.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER:
Ved bruk av dette elektriske apparatet skal
nødvendige sikkerhetsforanstaltninger alltid
følges, inkludert følgende:
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
forbrenninger, elektrisk sjokk, brann,
personskader eller eksponering for overdreven
mikrobølgeenergi:
1. Les alle instruksjoner før apparatet benyttes.
2. Apparatet må kun benyttes til det tiltenkte
anbendelsesområdet som beskrevet i denne
håndboken. Ikke bruk etsende kjemikalier eller
damp i dette apparatet. Denne typen ovn er
spesifikt laget for å varme, koke eller tørke mat.
Den er ikke laget for industriell bruk eller
laboratoriebruk.
3. Ikke benytt ovnen når den er tom.
4. Ikke benytt dette apparatet dersom det har en
ødelagt ledning eller plugg, dersom det ikke virker
som det skal eller har blitt ødelagt eller mistet.
Dersom strømledningen er ødelagt, må den
erstattes av produsenten eller en serviceagent
eller tilsvarendekvalifisert person for å unngå fare.
5. ADVARSEL: Bare la barn bruke ovnen uten
veiledning når tilstrekkelige instruksjoner er
gitt, slik at barnet vet hvordan ovnen brukes
på en sikker måte, og forstår farene ved
feilaktig bruk.
6. For å redusere risikoen for brann i
ovnsrommet:
• Når mat varmes i plastikk eller
papirkontainere, kontroller ovnen regelmessig
for mulig antenning.
• Fjern lukkemekanismer inneholdende metall fra
papir- eller plastillposer før de plasseres i ovnen.
• Dersom det observeres røyk må apparatet
slås av eller kobles fra strømnettet, og døren
må lukkes for å kvele eventuelle flammer.
• Ikke bruk ovnsrommet til lagringsområde.
Ikke etterlat papirprodukter, kokekar eller mat i
ovnsrommet når det ikke er i bruk.
7. ADVARSEL: Flytende væske eller annen mat
må ikke varmes opp i forseglede bokser da de
er tilbøyelig til å eksplodere.
8. Mikrobølgeoppvarming av drikkevarer kan
resultere i forsinket koking, derfor må det
utvises forsiktighet ved behandling av boksen.
9. Ikke stek mat i ovnen. Varm olje kan skade
ovnsdeler og kokekar, og resultere i
forbrenninger i huden.
10. Egg i skallet eller hele hardkokte egg må
ikke varmes i mikrobølgeovner, fordi de kan
eksplodere også etter at
mikrobølgeoppvarmingen er avsluttet.
11. Lag hull i mat med tykt skall, som poteter,
squash, epler og kastanjer før oppvarming.
12. Innholdet i tåteflasker og glass med
barnemat må ristes eller røres i, og
temperaturen må kontrolleres før servering for
å unngå brannskader.
13. Kokekar kan bli varmt på grunn av varmeoverføringen fra den varme maten. Grytekluter
kan være nødvendig for å håndtere kokekarene.
14. Kokekar bør kontrolleres for å være sikker
på at de kan benyttes i mikrobølgeovn.
15. ADVARSEL: Det er farlig for andre enn utdannede personer å utføre service eller reparasjoner
som omfatter fjerning av noe deksel som gir beskyttelse mot eksponering for mikrobølgeenergi.
16. Dette produktet er utstyr i Gruppe 2 Klasse
B ISM. Definisjonen av Gruppe 2 inneholder alt
ISM-utstyr (Industrial, Scientific and Medical)
hvor det med hensikt genereres radio-frekvensenergi og/eller det brukes elektromagnetisk
stråling for behandling av materialer, og
elektroerosjonsutstyr. Utstyr i klasse B er
utstyr som er beregnet til bruk i hjemmeomgivelser og omgivelser som er direkte
tilknyttet et strømnettverk med lav spenning
som forsyner bygninger til hjemmebruk.
17. Dette apparatet er ikke beregnet brukt av
personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller mangel på
erfaring og kunnskap, unntatt når de er gitt
veiledning eller instruksjon om bruk av
apparatet av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet.
18.Barn må være under oppsyn for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
SPECIFIKASJONER:
Inngangseffekt: 230V~50 Hz, 1200 W
(mikrobølge)
Utgangseffekt: 700 W
Driftsfrekvens: 2450 MHz
Utvendige mål: 262 mm (H) × 452 mm (W )
× 370 mm (D)
Mål på ovnsrom: 210mm (H) × 315mm (W) ×
329mm (D)
Ovnskapasitet: 20 liter
Ensartet tilberedelse: Dreieskivesystem
Nettovekt: Omtrent 12,5 kg.
INSTALLASJON:
1. Sørg for at all emballasje er fjernet fra
innsiden av døren.
2. ADVARSEL: Kontroller ovnen for skader, slik
som feilplassert eller bøyd dør, skadet
dørforsegling og tetningsflater, ødelagte eller
løse dørhengsler og beslag og bulker på
innsiden av o9vnsrommet eller døren. Dersom
det finnes noen skade må ovnen ikke benyttes,
og kvalifisert servivepersonale må kontaktes.
3. Mikrobølgeovnen må plasseres på en flat,
stabil overflate slik at den holder sin egen vekt
og den tyngste maten det er sannsynlig kan
lages i ovnen.
4. Ikke plasser ovnen der varme, fuktighet eller
høy fuktighetsgrad genereres, eller nært
lettantennelige materialer.
5. For korrekt drift må ovnen ha tilstrekkelig
luftstrøm. La det være 20 cm rom over ovnen,
10 cm bak og 5 cm på begge sidene. Ikke dekk
til eller blokker noen åpninger på apparatet.
Ikke ta av føttene.
6. Ikke bruk ovnen uten glassplaten, dreieplaten
og akslingen på riktig plass.
7. Forsikre deg om at strømledningen ikke er
skadet, ikke går under ovnen eller over skarpe
eller varme overflater.
8. Stikkontakten må være lett tilgjengelig, slik
at ledningen kan trekkes ut enkelt i en
nødsituasjon.
9. Ikke bruk ovnen utendørs.
RADIOINTERFERENS:
Ovnen kan gi interferens med radioen, TV-en
eller annet liknende utstyr.
Hvis det oppstår interferens, kan den reduseres
eller fjernes ved å ta følgende forholdsregler:
1. Rengjør døren og tetningsflatene på ovnen.
2. Snu på mottaksantennen på radioen eller
TV-en.
3. Flytt mikrobølgeovnen i forhold til
mottakeren.
4. Flytt mikrobølgeovnen bort fra mottakeren.
5. Sett mikrobølgeovnen i et annet støpsel, slik
at mikrobølgeovnen og mottakeren er på to
forskjellige strømkretser.
TILBEREDNINGSPRINSIPPER FOR MIKROBØLGEOVN:
1. Arranger maten grundig. Plasser de tykkeste
områdene mot utsiden av fatet.
2. Hold øye med tilberedningstiden. Tilbered på
kortest mulig tid, og legg til mer tid om
nødvendlig. Mat som koker for lenge kan
antennes.
3. Dekk over maten mens den tilberedes.
Tildekking forhindrer spruting, og hjelper
maten til å tilberedes jevnt.
4. Snu maten en gang i løpet av tilberedningen
for å senke tilberedningstiden på mat som
kylling og hamburgere. Store enheter som en
steik må snus minst en gang.
5. Flytt om på mat som kjøttboller midt i
tilberedningstiden, både fra toppen til bunnen
og fra sentrum til sidekanten på tallerkenen.
JORDINGSINSTRUKSJONER:
Apparatet må jordes. Ovnen er utstyrt med en
ledning med en jordleder med en jordkontakt.
Den må plugges i en stikkontakt som er korrekt
installert og jordet. Ved elektrisk kortslutning
reduserer jording risikoen for elektrisk sjokk
ved å gi en sikkerhetsledning for den elektriske
strømmen. Det anbefales at en separat
strømkrets brukes for ovnen. Bruk av høy
spenning er farlig og kan resultere i brann eller
andre ulykker som gir skade på ovnen.
ADVARSEL Feilaktig bruk av jordingspluggen
kan gi elektrisk sjokk.
Merk:
1. Dersom du har spørsmål om jording eller
elektriske instruksjoner, konsulter en kvalifisert
elektriker eller serviceperson.
2. Hverken produsenten eller forhandleren kan
påta seg noe ansvar for skader på ovnen eller
personskader som følge av at de elektriske
tilkoblingsprosedyrene ikke er fulgt.
Ledningene i kabelen er farget i henhold til
følgende koder:
Grønn og gul = JORD
Blå = NØYTRAL
Brun = STRØMFØRENDE
FØR DU TILKALLER SERVICE:
Hvis ovnen ikke virker:
1. Kontroller at ovnen er forsvarlig koblet til.
Dersom den ikke er det, ta ledningen ut av
stikkontaktern, vent 10 sekunder og sett den
inn igjen.
2. Se om du finner en sikring som er gått eller
hovedeffektbryter som er slått av. Dersom dette
ser ut til å være i orden, kontroller
stikkontakten med et annet apparat.
3. Kontroller at kontrollpanelet er programmert
riktig, og at timeren er stilt inn.
4. Kontroller at døren er forsvarlig lukket,
og at sikkerhetslåsen brukes. Ellers vil ikke
mikrobølgeenergien flyte i ovnen.
DERSOM IKKE NOE AV DETTE FORKLARER
SITUASJONEN, KONTAKT EN KVALIFISERT
TEKNIKER. IKKE FORSØK Å JUSTERE ELLER
REPARERE OVNEN SELV.
REDSKAPSGUIDE:
1. De ideelle materialene for bruk i
mikrobølgeovner er transparente for
mikrobølger, de lar energien passere gjennom
beholderen og varme maten.
2. Mikrobølger kan ikke gå gjennom metall, så
metallredskaper eller fat med metallkanter
skal ikke brukes.
3. Ikke bruk resirkulerte papirprodukter da de
kan inneholde små metallfragmenter som kan
forårsake gnister og/eller brann.
4. Runde eller ovale fat anbefales fremfor
firkantede/avlange, da mat i hjørnene har en
tendens til å koke for lenge.
5. Smale striper aluminiumsfolie kan brukes for
å forhindre at maten koker for lenge på eksponerte
områder. Men ikke bruk for mye, og hold en
avstand på 2,5 cm mellom folien og ovnsromet.
Listen nedenfor er er en generell guide som
hjelper deg med å velge de riktige redskapene.
KOKEKARMIKROBØLGE
Varmebestandig glass Ja
Ikke varmebestandig glass
Nei
Varmebestandig keramikk
Ja
Plastikkfat for mikrobølgeovn Ja
KjøkkenpapirJa
MetallboksNei
MetallstativNei
Aluminiumsfolie og foliebeholdere
Nei
DELAR:
1. Sikkerhetslåssystem for dør
2. Ovnsvindu
3. Dreieplate
4. Døråpningsknapp
5. Kontrollpanel (Fjern aldri
glimmerbladet i ovnsrommet)
6. Bølgeguide
7. Glassplate
KONTROLLPANEL:
Kontrollpanelet inneholder to funksjonsbetjeninger. Den ene er en tidsbryter,
den andre en effektbryter.
EFFEKT/OPPGAVE-VELGER
Du bruker denne bryteren for å velge et
effektnivå. Det er det første trinnet i en
tilberedningsprosess.
TIDSBRYTER
Tilbyr visuell innstilling av tiden med en enkel
vridning for å velge ønsket tilberedningstid på
opptil 30 minutter per tilberedningsprosess.
MIKROBØLGETILBEREDELSE
For ren mikrobølgetilberedelse er det seks
effektnivåer å velge blant. Effektnivået øker når
bryteren vris med klokken. Effektnivåene kan
klassifiseres som følger:
1
2
3
4
5
6
UTGANGSEFFEKT
100%
85%
66%
48%
40%
17%
BESKRIVELSE
HØY
MIDDELS HØY
MIDDELS
MIDDELS LAV
TINING
LAV
BRUK:
For å starte en tilberedningsprosess,
1. plasser mat i ovnen og lukk døren.
2. Drei effektbryteren for å velge et effektnivå.
3. Bruk tidsbryteren for å velge tilberedningstid.
MERK:
Tilberedningen starter så fort tidsbryteren
dreies på. Når tiden skal være under 2 minutter,
drei tidsbryteren forbi 2 minutter og deretter
tilbake igjen.
ADVARSEL: Drei alltid tidsbryteren tilbake til
nullposisjon dersom maten tas ut av ovnen før
den valgte tilberedningsperioden er over, eller
når ovnen ikke er i bruk. For å stoppe ovnen
under tilberedningsprosessen, trykk
døråpningsknappen for å åpne døren.
RENGØRING OG VEDLIKEHOLD:
1. Slå av ovnen og fjern strømkabelen fra
stikkontakten før rengjøring.
2. Hold innsiden av ovnen ren. Når mat spruter
eller væske fester seg på ovnsveggene må dette
tørkes av med en fuktig klut. En mild såpe kan
benyttes dersom ovnen er veldig skitten. Unngå
bruk av spray og andre sterke oppvaskmidler da
de kan misfarge, stripe opp eller matte ned
døroverflaten.
3. Utvendige flater skal vaskes med en fuktig
klut. For å forhindre skade på delene på
innsiden av ovnen, må det ikke slippes vann inn
i ventilasjonsåpningene.
4. Vask døren og vinduene på begge sider, og
dørlåsene og tilstøtende deler jevnlig med en
fuktig klut for å fjerne søl eller sprut. Ikke bruk
skurende rengjøringsmidler.
5. Ikke la kontrollpanelet bli vått. Rengjør med
en myk, fuktig klut. La døren være åpen når
kontrollpanelet rengjøres for å forhindre at
ovnen tilfeldig slår seg på.
6. Dersom det samles damp på innsiden eller
rundt utsiden av ovnsdøren tørkes dette av med
en myk klut. Dette kan skje når
mikrobølgeovnen brukes under forhold med høy
fuktighet. Og det er normalt.
7. Det er en gang i mellom nødvendig å ta ut
glassplaten for rengjøring. Vask platen i varmt
såpevann eller i en oppvaskmaskin.
8. Dreieringen og bunnen i ovnen må vaskes
jevnlig for å unngå overdreven støy. Vask
bunnen av ovnen med en mild såpe. Dreieringen
kan vaskes i mildt såpevann eller i
oppvaskmaskin. Når dreieringen fjernes fra
bunnen i ovnsrommet er det viktig å sette den
tilbake i riktig posisjon.
9. Fjern lukt fra ovnen ved å sette inn en kopp
med vann samt saften og skallet fra en sitron i
en dyp bolle, og varm det i 5 minutter. Vask nøye
og tørk med en tørr klut.
10. Når ovnslyset må byttes, kontakt en
forhandler for assistanse.
11. Ovnen må rengjøres jevnlig, og matrester må
fjernes. Dersom ovnen ikke holdes ren kan dette
føre til forringelse av overflaten, som kan påvirke
levetiden på apparatet og føre til mulig fare.
12. Vennligst ikke kast dette apparatet i den
vanlige søppelkassen, det skal leveres inn på
avhendingssentre oppgitt av kommunen.
Produsert i Kina för
ICA Sverige AB, 171 93 Solna
Kundekontakt:
800 41500 eller
www.ICA.no
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.
Record in the space below the SERIAL NO. found on the nameplate on your oven and retain this
information for future reference.
SERIAL NO.
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY
1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in
harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety
interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue
to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close
properly and that there is no damage to the
a) Door (bent),
b) Hinges and latches (broken or loosened),
c) Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service
personnel.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
When using electrical appliance basic safety
precautions should be followed, including the
following:
WARNING: To reduce the risk of burns, electric
shock, fire, injury to persons or exposure to
excessive microwave energy:
1. Read all instructions before using the appliance.
2. Use this appliance only for its intended use as
described in this manual. Do not use corrosive
chemicals or vapors in this appliance. This type
of oven is specifically designed to heat, cook or
dry food. It is not designed for industrial or
laboratory use.
3. Do not operate the oven when empty.
4. Do not operate this appliance if it has a
damaged cord or plug, if it is not working
properly or if it has been damaged or dropped.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer or its service
agent or a similarly qualified person in order to
avoid a hazard
5. WARNING: Only allow children to use the
oven without supervision when adequate
instructions have been given so that the child is
able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
6. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
• When heating food in plastic or paper
container, check the oven frequently to the
possibility of ignition.
• Remove wire twist-ties from paper or plastic
bags before placing bag in oven.
• If smoke is observed, switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to
stifle any flames.
• Do not use the cavity for storage purposes.
Do not leave paper products, cooking utensils
or food in the cavity when not in use.
7. WARNING: Liquid or other food must not be
heated in sealed containers since they are liable
to explode.
8. Microwave heating of beverage can result in
delayed eruptive boiling, therefore care has to
be taken when handle the container.
9. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage
oven parts and utensils and even result in skin burns.
10. Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave ovens
since they may explode even after microwave
heating has ended.
11. Pierce foods with heavy skins such as
potatoes, whole squashes, apples and
chestnuts before cooking.
12. The contents of feeding bottles and baby jars
should be stirred or shaken and the temperature
should be checked before serving in order to
avoid burns.
13. Cooking utensils may become hot because of
heat transferred from the heated food.
Potholders may be needed to handle the utensil.
14. Utensils should be checked to ensure that
they are suitable for use in microwave oven.
15. WARNING: It is hazardous for anyone other
than a trained person to carry out any service or
repair operation which involves the removal of
any cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
16. This product is Group 2 Class B ISM
equipment. The definition of Group 2 which
contains all ISM (Industrial, Scientific and
Medical) equipment in which radio-frequency
energy is intentionally generated and/or used in
the form of electromagnetic radiation for the
treatment of material, and spark erosion
equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected
to a low voltage power supply network, which
supplies buildings used for domestic purpose.
17. This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
18. Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
SPECIFICATIONS:
Input power: 230V~50Hz, 1200W(Microwave)
Output power: 700W
Operation Frequency: 2450MHz
Outside Dimensions:
262mm(H)×452mm(W)×370mm(D)
Oven Cavity Dimensions:
210mm(H)×315mm(W)×329mm(D)
Oven Capacity: 20 Liters
Cooking Uniformity: Turntable System
Net Weight: Approx.12.5 kg
INSTALLATION:
1. Make sure that all the packing materials are
removed from the inside of the door.
2. WARNING: Check the oven for any damage,
such as misaligned or bent door, damaged door
seals and sealing surface, broken or loose door
hinges and latches and dents inside the cavity
or on the door. If there is any damage, do not
operate the oven and contact qualified service
personnel.
3. This microwave oven must be placed on a
flat, stable surface to hold its weight and the
heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture,
or high humidity are generated, or near
combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have
sufficient airflow. Allow 20cm of space above
the oven, 10cm at back and 5cm at both sides.
Do not cover or block any openings on the
appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray,
roller support, and shaft in their proper
positions.
7. Make sure that the power supply cord is
undamaged and does not run under the oven or
over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that
it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.
RADIO INTERFERENCE:
Operation of the microwave oven can cause
interference to your radio, TV, or similar
equipment.
When there is interference, it may be reduced
or eliminated by taking the following measures:
1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or
television.
3. Relocate the microwave oven with respect to
the receiver.
4. Move the microwave oven away from the
receiver.
5. Plug the microwave oven into a different
outlet so that microwave oven and receiver are
on different branch circuits.
MICROWAVE COOKING PRINCIPLES:
1. Arrange food carefully. Place thickest areas
towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest
amount of time indicated and add more as
needed. Food severely overcooked can smoke
or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent
spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave
cooking to speed cooking of such foods as
chicken and hamburgers. Large items like
roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway
through cooking both from top to bottom and
from the center of the dish to the outside.
GROUNDING INSTRUCTIONS:
This appliance must be grounded. This oven is
equipped with a cord having a grounding wire
with a grounding plug. It must be plugged into a
wall receptacle that is properly installed and
grounded. In the event of an electrical short
circuit, grounding reduces risk of electric shock
by providing an escape wire for the electric
current. It is recommended that a separate
circuit serving only the oven be provided. Using
a high voltage is dangerous and may result in a
fire or other accident causing oven damage.
WARNING Improper use of the grounding plug
can result in a risk of electric shock.
Note:
1. If you have any questions about the grounding
or electrical instructions, consult a qualified
electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can
accept any liability for damage to the oven or
personal injury resulting from failure to observe
the electrical connection procedures.
The wires in this cable main are colored in
accordance with the following code:
Green and Yellow = EARTH
Blue = NEUTRAL
Brown = LIVE
BEFORE YOU CALL FOR SERVICE:
If the oven fails to operate:
1. Check to ensure that the oven is plugged in
securely. If it is not, remove the plug from the
outlet, wait 10 seconds, and plug it in again
securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped
main circuit breaker. If these seem to be
operating properly, test the outlet with another
appliance.
3. Check to ensure that the control panel is
programmed correctly and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely
closed engaging the door safety lock system.
Otherwise, the microwave energy will not flow
into the oven.
IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE
SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED
TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR
REPAIR THE OVEN YOURSELF.
UTENSILS GUIDE:
1. The ideal material for a microwave utensil is
transparent to microwave, it allows energy to
pass through the container and heat the food.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal
utensils or dishes with metallic trim should not
be used.
3. Do not use recycled paper products when
microwave cooking, as they may contain small
metal fragments which may cause sparks and/
or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/
oblong ones are recommend, as food in corners
tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used
to prevent overcooking of exposed areas. But be
careful don’t use too much and keep a distance
of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.
The list below is a general guide to help you
select the correct utensils.
COOKWEAR MICROWAVE
Heat–Resistant Glass Yes
Non Heat–Resistant Glass
No
Heat–Resistant Ceramics
Yes
Microwave–Safe Plastic Dish Yes
Kitchen PaperYes
Metal TrayNo
Metal RackNo
Aluminum Foil & Foil Containers
No
PART NAMES:
1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Turntable Roller
4. Door Release Button
5. Control Panel
6. Wave Guide
7. Glass Tray
CONTROL PANEL:
The control panel consists of two function
operators. One is a timer knob, and another
a power knob.
POWER/ACTION SELECTOR
You use this operator knob to choose a
cooking power level. It is the first step to start
a cooking process.
TIMER KNOB
Offer visual timing settings at easy turn of your
thumb to select a desired cooking time up to 30
minutes per cooking process.
MICROWAVE COOKING
For pure microwave cooking, there are six
power levels from which to choose one as best
fit to do the job at hand.
Power level increases with the knob turning
clockwise. The power levels can be classified
as the following:
1
2
3
4
5
6
POWER OUTPUT
100%
85%
66%
48%
40%
17%
DESCRIPTION
HIGH
M.HIGH
MED
M.LOW
DEFROST
LOW
OPERATION:
To start a cooking process,
1. Place food in oven and close the door.
2. Turn Power Selector to select a power level.
3. Use Timer knob to set a cooking time
NOTE:
As soon as the timer is turned, oven starts
cooking. When selecting time for less than 2
minutes, turn timer past 2 minutes and then
return to the correct time.
CAUTION: Always return timer back to zero
position if food is removed from oven before the
set cooking time is complete or when oven is
not in use. To stop oven during cooking process,
push the door release button to open the oven
door.
CLEANING AND CARE:
1. Turn off the oven and remove the power plug
from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food
splatters or spilled liquids adhere to oven walls,
wipe with a damp cloth. Mild detergent may be
used if the oven gets very dirty. Avoid the use of
spray and other harsh cleaners as they may
stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a
damp cloth. To prevent damage to the operating
parts inside the oven, water should not be
allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the
door seals and adjacent parts frequently with a
damp cloth to remove any spills or spatters. Do
not use abrasive cleaner.
5. Do not allow the control panel to become wet.
Clean with a soft, damp cloth. When cleaning
the control panel, leave oven door open to
prevent oven from accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the
outside of the oven door, wipe with a soft cloth.
This may occur when the microwave oven is
operated under high humidity condition. And it
is normal.
7. It is occasionally necessary to remove the
glass tray for cleaning. Wash the tray in warm
sudsy water or in a dishwasher.
8. The roller ring and oven floor should be
cleaned regularly to avoid excessive noise.
Simply wipe the bottom surface of the oven with
mild detergent. The roller ring may be washed in
mild sudsy water or dishwasher. When removing
the roller ring from cavity floor for cleaning, be
sure to replace in the proper position.
9. Remove odors from your oven by combining a
cup of water with the juice and skin of one
lemon in a deep microwaveable bowl,
microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and
dry with a soft cloth.
10. When it becomes necessary to replace the oven
light, please consult a dealer to have it replaced.
11. The oven should be cleaned regularly and
any food deposits removed. Failure to maintain
the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely
affect the life of the appliance and possibly
result in a hazardous.
12. Please do not dispose this appliance into the
domestic rubbish bin; it should be disposed to
the particular disposal center provided by the
municipalities.
Produced in China for
ICA Sverige AB, 171 93 Solna
www.ICA.se