Norsk Varemerketidende nr 28/10

advertisement
.
nr 28/10 - 2010.07.12 NO
årgang 100
ISSN 1503-4925
Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet
f
f
POSTADRESSE
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo
f
E-POST
[email protected]
f
TELEFON
22 38 73 00
f
TELEFAKS
22 38 73 01
f
1
BESØKSADRESSE
Sandakerveien 64
INFOSENTERETS TELEFONTID
kl. 09.00 - 15.00
Telefon (+47) 22 38 73 33
Telefaks (+47) 22 38 73 31
Innholdsfortegnelse og inid-koder
2010.07.12 - 28/10
Innholdsfortegnelse:
Registrerte varemerker ............................................................................................................................................ 3 Internasjonale varemerkeregistreringer................................................................................................................. 32 Ansvarsmerker .................................................................................................................................................... 161 Avgjørelser etter innsigelser ................................................................................................................................ 162 Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer ..................................... 163 Slettelser, begjært av innehaver .......................................................................................................................... 164 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter ................................................................. 165 Endringer i fullmaktsforhold ................................................................................................................................. 168 Fornyelser ............................................................................................................................................................ 171 Erstatning ............................................................................................................................................................ 175 Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter. ........................................................................................ 176 INID-koder
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med
koder overenstemmende med INID-kodesystemet
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(450)
(511)
(521)
(526)
(540)
(541)
(546)
(551)
(554)
(571)
(591)
(730)
(740)
(791)
(793)
(891)
Registreringsnummer
Registreringsdato
Registreringen utløper
Søknadsnummer
Inngivelsesdato
Prioritetsopplysninger
Kunngjort registrert dato
Vare-/tjenesteklasse
Bruk/innarbeidelse
Unntaksannmerkning
Gjengivelse av varemerketekst
Merket er et ordmerke
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
Fellesmerkebestemmelser
Merket er tredimensjonalt
Beskrivelse av merket
Merket er i farger
Søker/innehaver
Fullmektig
Lisenshaver
Lisensinformasjon
Etterfølgende utpekning dato
2
registrerte varemerker
2010.07.12 - 28/10
Registrerte varemerker
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22.
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf.
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23.
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen.
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd.
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256129
Reg.dato.:
2010.07.01
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201001530
Inndato:
2010.02.12
Registreringen
2020.07.01
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
GAME OF THRONES
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy
og salmakervarer, vesker, reisevesker og
reisekofferter, store vesker, bærevesker,
skuldervesker, sekker; paraplyer; reiseutstyr;
husdyrprodukter og -tilbehør; alle de
forannevnte varene med innhold fra eller
relatert til en tv-serie.
Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben,
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller
av plast, figurer av harpiks; nøkkellenker ikke
av metall; nøkkelkjeder og nøkkelringer ikke av
metall; speil; bilderammer; puter;
plastikskulpturer; hvileposer; soveposer; kister
for leker; husholdsvarer; alle de forannevnte
varene med innhold fra eller relatert til en tvserie.
Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; kammer og svamper, børster (ikke
malerpensler); materialer for børstebinding;
gjenstander til rengjøringsformål; stålull;
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass
til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser),
drikkegods; barvarer; dekketøy;
serveringsvarer; krus; husholdsvarer laget av
glass, porselen, keramikk eller leirvarer;
figurer; kosmetikkbørster; kosmetikktilbehør;
husholdingsredskaper; kjøkkenredskaper; alle
de forannevnte varer med innhold fra eller
relatert til en tv-serie.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, klær nemlig
hverdagsklær, yttertøy, nattøy, undertøy,
strømper, morgenkåper, t-skjorter, sportstøy,
treningsgensere, joggebukser, skjorter,
svømmetøy, badekåper; hodetøy; fottøy;
kostymer; alle de forannevnte varer med
innhold fra eller relatert til en tv-serie.
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt, leker,
figurer, spill, sportsutstyr, kostymemasker; alle
de forannevnte varer med innhold fra eller
relatert til en tv-serie.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter, underholdningtjenester i
den form av en pågående tv-serie; interaktiv
online underholdning i form av foto-, video-, og
prosapresentasjoner, videoklipp, interaktive
spill, og andre multimediamaterialer
tilgjengelige på Internett med innhold fra eller
relatert ti en tv-serie.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
GAME OF THRONES
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Home Box Office Inc, 1100 Avenue of the Americas,
NY10036 NEW YORK, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:16
Klasse:18
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater, forhåndsinnspilte
DVDer som gjelder en tv-serie; nedlastbar
skjermsparerprogramvare til bruk for på
personlige datamaskiner; forhåndsinnspilte
audioklipp, videoklipp og salgsfremmende
innslag på CDer, videokasetter og DVDer;
forhåndsinnspilte videokortfilmer og
salgsfremmende innslag på CDer,
videokasetter og DVDer; digitalt materiale,
nemlig nedlastbare forhåndsinnspilte
audiofiler, videofiles og grafiske filer til bruk for
håndholdte trådløse apparater; spill;
hodetelefoner, øretelefoner, øreknotter;
musematter; solbriller; spillanordninger, nemlig
spillmaskiner, enarmete banditter,
bingomaskiner med og uten videoutmating,
maskiner for å spille sjansespill; alle de
forannevnte varer med innhold fra eller relatert
til en tv-serie.
Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier,
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
trykktyper, klisjeer, trykket materiale og
papirvarer; penner, blyanter; lotterilodd; alle de
forannevnte varer med innhold fra eller relatert
til en tv-serie.
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
3
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256130
Reg.dato.:
2010.07.01
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201001564
Inndato:
2010.02.12
Registreringen
2020.07.01
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
R RAFTO
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256131
Reg.dato.:
2010.07.01
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201002058
Inndato:
2010.02.22
Registreringen
2020.07.01
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
transmission
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Lars Martin Kræmer, Sandakerveien 11C, 0473 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 Produksjon av video- og TV-programmer;
regissering av video- og TV-programmer;
fotografering; redigering av videobånd;
stillfotografering.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Professor Thorolf Raftos Stiftelse For Menneskets
Rettigheter (Raftostiftelsen), Menneskeretighetens
plass 1, 5007 BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 Opplæring og undervisning i
menneskerettigheter; kulturelle aktiviteter;
utdeling av priser; organisering og ledelse av
kurs og seminarer.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
4
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256132
Reg.dato.:
2010.07.01
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201002696
Inndato:
2010.03.09
Registreringen
2020.07.01
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256133
Reg.dato.:
2010.07.01
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201002697
Inndato:
2010.03.10
Registreringen
2020.07.01
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
ZUMRAD
ZUMRAD
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW
YORK, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater til medisinske formål.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
KK Sony Computer Entertainment (also trading as
Sony Computer Entertainment Inc), 2-6-21, MinamiAoyama, Minato-ku, 107-0062 TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Spillkontroller for videospillkonsoller for
konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller
monitor og tilkoblingsinnretninger dertil;
elektriske fjernkontrollinnretninger for
videospillkonsoller for konsumenter for bruk
med ekstern skjerm eller monitor og
periferiutstyr dertil; digitale kameraer for
videospillkonsoller for konsumenter for bruk
med ekstern skjerm eller monitor; batterier for
spillkontroller og/eller elektriske
fjernkontrollinnretninger for videospillkonsoller
for konsumenter for bruk med ekstern skjerm
eller monitor; holdere for oppladbare batterier
for spillkontroller og/eller elektriske
fjernkontrollinnretninger for videospillkonsoller
for konsumenter for bruk med ekstern skjerm
eller monitor; videospillkonsoller for
konsumenter for bruk med ekstern skjerm eller
monitor; spillprogrammer for videospillkonsoller
for konsumenter for bruk med ekstern skjerm
eller monitor; deler, tilbehør, beslag,
komponenter og periferiutstyr for
videospillkonsoller for konsumenter for bruk
med ekstern skjerm eller monitor.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
5
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256134
Reg.dato.:
2010.07.01
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201002698
Inndato:
2010.03.10
Registreringen
2020.07.01
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
S SPORTO Street Cruiser
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256135
Reg.dato.:
2010.07.01
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200912263
Inndato:
2009.11.26
Registreringen
2020.07.01
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
KBN
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Kommunalbanken AS, Postboks 1210 Vika, 0110
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Bistand og konsultasjoner for ledelse av
bedrifter, kommuner, fylkeskommuner,
interkommunale selskaper og andre enheter
innen kommunal sektor, samt andre offentlige
etater; administrasjon av handelstjenester;
utarbeidelse av lønningslister; markedsstudier;
markedsundersøkelser;
forretningsopplysninger;
prissammenligningstjenester;
rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser;
regnskapsførsel; regnskapskontroll;
salgsfremmende tjenester (for tredjemann);
skatteberegningstjenester; systematisering av
informasjon for bruk i databaser; økonomisk
planlegging; økonomiske beregninger.
Klasse:36 Finansiell rådgivning til kommuner,
fylkeskommuner, interkommunale selskaper
og andre enheter innen kommunal sektor,
samt andre offentlige etater; bankvirksomhet;
bankforretninger; betaling ved avdrag;
avbetalingsfinansiering; avbetalingskreditt,
avbetalingslån; clearingvirksomhet; valuta;
debetkorttjenester; deponering av verdipapirer;
deponering av verdisaker; deponering i
sikkerhetsskap, emisjon av reisesjekker;
emisjon av verdianvisninger; elektronisk
pengeoverføring; faktoringselskaper;
finansanalyser; finansiell sponsorvirksomhet;
finansiell virksomhet; finansielle tjenester i
forbindelse med selskapsavvikling;
finansieringsevaluering, forsikring, bank, fast
eiendom; finansieringstjenester;
finansieringsvirksomhet; finansinformasjon;
finansrådgivning; finanstransaksjoner;
fondsinvestering; fondsopprettelse; forvaltning
av formuer; kapitalinvesteringer; kausjon,
garanti; kjøpekortstjenester; kredittkontor;
kredittkorttjenester; kurtasje av verdipapirer,
leasingfinansiering; nettbanktjenester;
oppbygging av kapitalfond; pantelån,
pengeveksling; rådgivning i finansielle
spørsmål; safedeponering; sparebanker; utlån;
utlån mot pantesikkerhet; utstedelse av
kredittkort; utstedelse av reisesjekker;
utstedelse av verdianvisninger, valutaveksling,
verifisering av sjekker; bestyrelse av
familiestiftelser; bestyrelse av fast eiendom;
børsmeglervirksomhet; børsnoteringer;
forsikringsrådgivning; forsikringsvirksomhet;
inkassoforretninger; meglervirksomhet;
eiendomsomsetning; konsulentbistand i
skattespørsmål; utleie av kontorer (fast
eiendom); utleie av landbrukseiendommer.
Klasse:42 Planlegging og rådgivning vedrørende
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Orient Import AS, Postboks 34, 8006 BODØ, NO
(740) Fullmektig:
Riktig Spor AS, Postboks 348, 8001 BODØ, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
Klasse:12 Mopeder. Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk
på land, i luften eller i vannet.
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy
og salmakervarer.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
6
registrerte varemerker
bygging; utarbeidelse og vedlikehold av
dataprogrammer; forskning og utvikling av nye
produkter (for tredjemann); konsulenttjenester
innen dataprogramvare og datamaskiner;
kvalitetskontroll.
Klasse:45 Juridiske tjenester; meklingstjenester.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256136
Reg.dato.:
2010.07.01
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200912262
Inndato:
2009.11.26
Registreringen
2020.07.01
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
KBN KOMMUNEPARTNER
KBN KOMMUNEPARTNER
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Kommunalbanken AS, Postboks 1210 Vika, 0110
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Bistand og konsultasjoner for ledelse av
bedrifter, kommuner, fylkeskommuner,
interkommunale selskaper og andre enheter
innen kommunal sektor, samt andre offentlige
etater; administrasjon av handelstjenester;
utarbeidelse av lønningslister; markedsstudier;
markedsundersøkelser;
forretningsopplysninger;
prissammenligningstjenester;
rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser;
regnskapsførsel; regnskapskontroll;
salgsfremmende tjenester (for tredjemann);
skatteberegningstjenester; systematisering av
informasjon for bruk i databaser; økonomisk
planlegging; økonomiske beregninger.
Klasse:36 Finansiell rådgivning til kommuner,
fylkeskommuner, interkommunale selskaper
og andre enheter innen kommunal sektor,
samt andre offentlige etater; bankvirksomhet;
bankforretninger; betaling ved avdrag;
avbetalingsfinansiering; avbetalingskreditt,
avbetalingslån; clearingvirksomhet; valuta;
debetkorttjenester; deponering av verdipapirer;
deponering av verdisaker; deponering i
sikkerhetsskap, emisjon av reisesjekker;
emisjon av verdianvisninger; elektronisk
pengeoverføring; faktoringselskaper;
finansanalyser; finansiell sponsorvirksomhet;
finansiell virksomhet; finansielle tjenester i
forbindelse med selskapsavvikling;
finansieringsevaluering, forsikring, bank, fast
eiendom; finansieringstjenester;
finansieringsvirksomhet; finansinformasjon;
finansrådgivning; finanstransaksjoner;
fondsinvestering; fondsopprettelse; forvaltning
av formuer; kapitalinvesteringer; kausjon,
garanti; kjøpekortstjenester; kredittkontor;
kredittkorttjenester; kurtasje av verdipapirer,
leasingfinansiering; nettbanktjenester;
oppbygging av kapitalfond; pantelån,
pengeveksling; rådgivning i finansielle
spørsmål; safedeponering; sparebanker; utlån;
utlån mot pantesikkerhet; utstedelse av
kredittkort; utstedelse av reisesjekker;
utstedelse av verdianvisninger, valutaveksling,
verifisering av sjekker; bestyrelse av
familiestiftelser; bestyrelse av fast eiendom;
børsmeglervirksomhet; børsnoteringer;
forsikringsrådgivning; forsikringsvirksomhet;
inkassoforretninger; meglervirksomhet;
eiendomsomsetning; konsulentbistand i
skattespørsmål; utleie av kontorer (fast
eiendom); utleie av landbrukseiendommer.
Klasse:42 Planlegging og rådgivning vedrørende
bygging; utarbeidelse og vedlikehold av
dataprogrammer; forskning og utvikling av nye
produkter (for tredjemann); konsulenttjenester
innen dataprogramvare og datamaskiner;
7
registrerte varemerker
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256137
Reg.dato.:
2010.07.01
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200900813
Inndato:
2009.01.27
Registreringen
2020.07.01
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
CULTURE ROCKS
kvalitetskontroll.
Klasse:45 Juridiske tjenester; meklingstjenester.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
CULTURE ROCKS
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Saudi Arabian Oil Co, 1 Eastern Avenue, 31311
DHAHRAN, SA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:4
Oljer og smøremidler utvunnet fra petroleum,
råolje, industrielle oljer og fett, smøreoljer og fett, motoroljer, petroleum og mineralvokser og
vokskomponenter, hydrokarbondrivstoff i
flytende og gassform, drivstoff for
motorkjøretøyer, diesel, bensin, flybensin,
etan, butan og propangassdrivstoff, petroleum
belysningsmidler, syntetiske smøremidler.
Klasse:9
Interaktive multimedia dataprogram og
programvare innen historie, vitenskap,
geografi, biografi, kultur, kunst, energi,
teknologi av og i relasjon til kongeriket Saudi
Arabia; elektronisk interaktive spill; interaktive
videospill; audio og videoanaloge og digitale
opptak på bånd, disketter, vinylplater, DVD-er,
CD-er, kasetter, datadisketter eller andre
opptaksmedia; spillefilmer; innspillte og
nedlastbare dataprogrammer, innspillte og
nedlastbar programvare; dataspill til bruk på
ekstern monitor; apparater for opptak,
produksjon, redigedng, reproduksjon og
overføring av lyd, video, data og bilder;
audiokasetter, CD-spillere og DVD-spillere og
opptagere; land- og satellittradioer, TV-er;
datamaskiner, dataminnekort og -drivere;
programvare for datamaskiner; kameraer,
kamerafilm, digitale kameraer og minnekort;
telefoner, mobiltelefoner; personlig håndholdte
enheter ("PDA"); elektroniske dagbøker;
elektroniske bøker; data- og
videospillprogrammer, -apparater og programvare; dataspillutstyr inneholdende
minneinnretninger, nemlig disketter, solgt som
en enhet for hjemmedataspill; kalkulatorer;
musematter; optiske instrumenter, inklusiv
kikkerter, teleskoper, periskoper, mikroskoper,
forstørrelseslinser- og glass, prismer, solbriller
og briller, apparater for måling, signalering,
overvåking, analysering og opptak av lys, lyd,
lengde, høyde, fart, strømning, temperatur,
fuktighet, trykk, vekt, volum, dybde,
magnetisme, elektrisitet,
overflatekarakteristikker, data, og bilder;
linjaler, kompasser, vekter, dekorative
magneter, magneter, batterier; krypterte kort;
dataprogram, nemlig programvare som linker
digitalisert video- og audiomedia til et globalt
datainformasjonsnettverk; identifikasjons- og
sikkerhetskort; alle typer forbrukerelektronikk
nemlig alle typer datamaskin maskinvare og
datamaskinperiferiutstyr, audio- og
videoopptakere, -spillere, og -sendere og
mobile kommunikasjonsapparater for opptak,
fremstilling, redigering, reproduksjon og
overføring av lyd, video, data og bilder;
utskiftningsdeler for det forannevnte og
tilbehør for kassettspillere og CD- og DVDspillere, nemlig hodetelefoner og håndfrie
8
registrerte varemerker
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256138
Reg.dato.:
2010.07.01
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200612040
Inndato:
2006.10.26
Registreringen
2020.07.01
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
PLUS
hodesett; deler og tilbehør til de forannevnte
varer.
Klasse:16 Papir og papirartikler; papp og pappartikler;
trykkede publikasjoner inklusiv bøker, blader,
aviser, nyhetsbrev, kataloger, manualer, alle
de forannevnte varer i trykket format;
kataloger, plakater, raderinger, litografier,
tretrykkreproduksjoner av kunstverk;
fotografier, kart, almanakker, kalendere,
papirvarer, notatblokker, notatbøker,
bokomslag, avtalebøker, tidsplanleggere; brevog konvoluttsett; postkort, gratulasjonskort,
bordkort, kort med lykkeønskninger,
kunngjøringskort; notatblokker, linjaler, album,
adressebøker, permer for bøker og papir,
autografbøker, dagbøker, datobøker,
årsbøker, informasjonsbulletiner, journaler,
rapporter, bildebøker, memorandumtavler,
kunngjøringstavler, skrivebordstilbehør,
brevåpnere, skrivebordsunderlag, fargebøker,
aktivitetsbøker, skissebøker,
klistermerkealbum, modelleringsleire; stifter,
viskelær, blyantspissere, penner, blyanter,
markeringspenner, fargestifter, merkepenner,
kritt; penaler; papirvekter; kontorrekvisita;
skolerekvisita; skole- og instruksjonsmateriell;
merkelapper, overføringsbilder, byttekort;
identifikasjonsmerker; papirhatter,
papirservietter; papirgodteposer, gavepapir,
papirsløyfer til gaver, papirpynt til etuier,
papirduker, bordpynt laget av papir,
kuvertbrikker av papir; bokstøtter, passetuier,
flagg, bannere og vimpler av papir; papir- og
plastikkark; sekker og bagger for emballering
og innpakning;
Klasse:41 Museumstjenester; kunstutstillinger;
utdannelsesvirksomhet, nemlig arrangering og
utførelse av utstillinger, arbeidsgrupper,
seminarer, treningskurs, forelesninger,
udanningskonferanser, turer, film- og video
presentasjoner innen historie, arkeologi,
geografi, biografi, kultur, kunst, vitenskap,
energi, økonomi, teknologi, petruleum, religion;
utdanningsvirksomhet for barn; underholdningfornøyelsessentere for barn, nemlig interaktive
lekeområder; utdannelsesdemonstrasjoner;
arrangering og gjennomføring av utstillinger og
fremvisning og interaktive utstillinger innen
vitenskap, historie, kultur vedrørende
kongedømmet Saudi Arabia; arrangering og
gjennomføring av konkurranser innen
utdanning; bibliotektjenester: utlån og utleie av
bøker, CD-er, DVD-er, film; referansebibliotek
av litteratur og dokumentararkiver;
publiseringstjenester, nemlig publisering av
utdanningsmateriell; tilveiebringelse av online
elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare),
publikasjon av elektroniske bøker og journaler
online, elektronisk publisering av tekst og
grafikkarbeid av andre på CD-er, DVD-er og i
online format; online evaluering av bøker;
underholdningstjenester, nemlig
kinofremvisning, audio og visuelle
forestillinger, produksjon og/eller distribusjon
og/eller presentasjon av programmer for
fjernsyn, kabelfjernsyn, digitalfjernsyn,
satelittfjernsyn, internett, og jord - og
satellittradio; produksjon av spillefilmer;
tilveiebringelse av spill via verdensveven (ikke
nedlastbare); tilveiebringelse av online blader
(ikke nedlastbare); nyheter, underholdning og
utdannelsesvirksomhet tilveiebragt via en
online database og en interaktiv database.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
PLUS
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
H-Produkter AS, Blindheimsbreivika, 6010 ÅLESUND,
NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Vinduer av metall og deler dertil (ikke opptatt i
andre klasser); bygningsdører av metall
Klasse:19 Vinduer (ikke av metall) og deler dertil (ikke
opptatt i andre klasser); bygningsdører (ikke
av metall).
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256139
Reg.dato.:
2010.07.01
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201001862
Inndato:
2010.02.18
Registreringen
2020.07.01
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
WAK
WAK
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Altech AS, Bergliveien 18, 3023 DRAMMEN, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Varer av uedelt metall; ventiler av metall
(andre enn maskindeler).
Klasse:7
Maskiner og der tilhørende utstyr og deler:
aktuatorer: ventiler (maskindeler)
Klasse:9
Apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll; elektromagnetiske
ventiler; trykkmålere for ventiler.
Klasse:17 Varer laget av gummi; ventiler av gummi eller
av vulkanisert fiber.
Klasse:20 Ventiler, ikke av metall.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
9
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256141
Reg.dato.:
2010.07.02
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909728
Inndato:
2009.09.28
Registreringen
2020.07.02
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
PLAYBOY
2010.07.12 - 28/10
kjæledyr; bærbare hus for transport av hunder
og andre kjæledyr; grytestativer (møbler);
klorestolper; skohyller; seteputer; kroker til
dusjforheng; stenger til dusjforheng; ringer til
dusjforheng; soveposer; stadionsputer;
statuer; statuetter; krakker; flaskekorker av
kork eller korkimitasjoner; slipsstativer;
håndkleholdere; håndklekroker, ikke av metall;
håndklestativer; paraplystativer; persienner;
vinhyller; bokser, esker og skrin laget av tre;
trekasser; dørhåndtak av tre; skilt og
oppslagstavler i tre; kunstverk (av tre, voks,
gips eller plast).
Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil,
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale
til polstring (ikke av gummi eller plast);
ubearbeidet tekstilfibermateriale;
universalstropper og -remmer; alpakkahår;
ankringsrep og -tau; angorageithår; dyrehår;
markiser, solseil og presenninger; poser for
sikring av verdisaker; poser for vask av
trikotasje; holdere for badeleker i form av nett
som holdes på plass med sugekopper;
bungee-stropper (kraftige, elastiske stropper);
innpakning for planter av grovt lerret og
sekkestrie; sommerfuglnett; lerretsposer for
skittentøy (ikke som bagasje eller for reise);
stoffposer for skittentøy; stoffposer for lagring;
snorer og stropper; dunfjær; tekstilduker (ikke
for husholdningsformål) for tildekning av gulv
og møbler for det formål å forhindre dryppsøl;
stoff- eller polyesternett brukt til lagring av
leker og andre husholdningsgjenstander; telt
og paviljonger laget av stoff (cabana); stoffyll,
fiberfyll; fiskegarn; fleece-ull; klesposer for
lagring; hammocker, hengekøyer; nett til bruk
for å lagre sportsballer; hamp; hortologiske
bager og sekker, nemlig bager og sekker laget
av vevede syntetiske eller naturlige fibre eller
plastikkmateriale, alle for bruk til å dyrke alle
slags planter, busker eller trær; jute;
festesnorer til briller, skilt, nøkler og andre
varer; poser til skittentøy; poser til klesvask;
postposer; lagringsposer med masker;
nettingposer for vasking av undertøy;
fjellklatringstau; universalposer i stoff; netting;
nylonfiber for tekstil bruk; innpakningsposer av
tekstile materialer; polstrings- og fyllmateriale,
ikke av gummi, papir eller plast;
planteoppheng laget av tau; plastposer for
lagring brukt i renseriindustrien; plastposer for
lagring av is; polyesterfiber; portable
lagringsposer for leketøy; beskyttelsesposer
og -lommer laget av stoff for lagring av vesker
når disse ikke er i bruk; beskyttende foringer
av vinyl for boblebad, svømmebasseng,
bassenger, spa og industrielle tanker;
ubehandlet bomull; ubehandlede fibrøse
tekstile materialer; ubehandlet lin; ubehandlet
silke; ubehandlede tekstile fibre; ubehandlet
ull; tau for bruk i kosedyr; taustiger; tau, rep;
seil; semisyntetiske fibre; skoposer for lagring;
silkefibre; silkenetting; poser og sekker av
tekstil for oppbevaring av støvsugertilbehør;
snor, bånd og hyssing; skumnett for
svømmebasseng; syntetiske fibre;
presenninger; telt; telt for fjellklatring eller
camping; tekstile poser for varepakking;
tekstile fibre; remmer og bånd for fastbinding;
ikke-tilpassede trekk for båter og marine
kjøretøy; ikke-tilpassede trekk for spa; ikketilpassede trekk til svømmebasseng; ikketilpassede trekk til kjøretøy; ull; garn- og
trådfiber.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
PLAYBOY
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Playboy Enterprises International Inc, 680 North Lake
Shore Drive, IL60611 CHICAGO, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben,
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller
av plast; nøkkelringer av plast: håndspeil;
bambusgardiner; badeputer; strandstoler;
oppslagstavler; stolputer; stoler; kleshengere;
garderobestativer, knaggrekker;
lukkemekanismer av plast, for beholdere;
korktavler; flaskekorker; gardinkroker;
gardinstenger; gardinringer; puter; fluktstoler;
dekorative perlegardiner; dekorative
veggtavler; montere; utstillingsstander; senger
til kjæledyr; dørstoppere av plast; dørstoppere
av tre; skuffhåndtak av plast eller tre, kork, rør,
rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben,
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor,
merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer; sugerør; stoffiguriner; vifter for
personlig bruk (ikke-elektriske); figuriner av
ben, elfenben, gips, plast, voks eller tre;
arkivskap; skjermer til ildsteder; faste
håndkleholdere, ikke av metall; rammer till
malerier; plastdekorasjoner til gavepakker;
kurver og skittentøyskurver; håndvifter;
hengere for klær; hatteesker til lagring, laget
av plast; hattehyller; identitetsskilt, ikke av
metall; oppblåsbare puter; nøkkelskap,
nøkkellenker (ikke av metall); postbokser, ikke
av metall; lenestoler; magasinstativer og holdere; utstillingsdukker; massasjebord;
speilrammer; nøkkelkjeder, ikke av metall eller
skinn; bokser, ikke av metall; flaskekorker og lokk, ikke av metall; hundetegn og
identitetsbrikker, ikke av metall; dørhåndtak,
ikke av metall; kroker og fester til klær, ikke av
metall; nøkkelholdere, ikke av metall;
nøkkelringer, ikke av metall; merker (tag) til
kjæledyr, ikke av metall; statuetter, ikke av
metall; værhaner, ikke av metall; flaskekorker,
ikke metalliske; lokk og lukkemekanismer for
beholdere, ikke metalliske;
innpakningsbeholdere, av plast;
festornamenter av plast; fotorammer av papir;
bilderammer av papir; puter til kjæledyr;
møbler til kjæledyr; kasser til kjæledyr;
bilderammer av edelt metall; puter;
planteholdere; plastbokser; kakedekorasjoner
av plast; nøkkelkort av plast; dørvridere av
plast; plastfilm for skuffer og kommoder;
merkelapper av plast; plastmerkelapper til
nøkkellenker; nøkkellenker av plast;
nøkkelringer av plast; nøkkelmerkelapper av
plast; navneskilt av plast; personlige
nummerskilt av plast; hulltavler av plast;
plastskulpturer; plastskilt og -oppslagstavler;
figuriner av plastleire; portable senger for
10
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256142
Reg.dato.:
2010.07.02
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200909729
Inndato:
2009.09.28
Registreringen
2020.07.02
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Playboy Enterprises International Inc, 680 North Lake
Shore Drive, IL60611 CHICAGO, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben,
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller
av plast; nøkkelringer av plast: håndspeil;
bambusgardiner; badeputer; strandstoler;
oppslagstavler; stolputer; stoler; kleshengere;
garderobestativer, knaggrekker;
lukkemekanismer av plast, for beholdere;
korktavler; flaskekorker; gardinkroker;
gardinstenger; gardinringer; puter; fluktstoler;
dekorative perlegardiner; dekorative
veggtavler; montere; utstillingsstander; senger
til kjæledyr; dørstoppere av plast; dørstoppere
av tre; skuffhåndtak av plast eller tre, kork, rør,
rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben,
hvalben, skall og skjell, rav, perlemor,
merskum og erstatningsstoffer for alle disse
materialer; sugerør; stoffiguriner; vifter for
personlig bruk (ikke-elektriske); figuriner av
ben, elfenben, gips, plast, voks eller tre;
arkivskap; skjermer til ildsteder; faste
håndkleholdere, ikke av metall; rammer till
malerier; plastdekorasjoner til gavepakker;
kurver og skittentøyskurver; håndvifter;
Klasse:22
11
2010.07.12 - 28/10
hengere for klær; hatteesker til lagring, laget
av plast; hattehyller; identitetsskilt, ikke av
metall; oppblåsbare puter; nøkkelskap,
nøkkellenker (ikke av metall); postbokser, ikke
av metall; lenestoler; magasinstativer og holdere; utstillingsdukker; massasjebord;
speilrammer; nøkkelkjeder, ikke av metall eller
skinn; bokser, ikke av metall; flaskekorker og lokk, ikke av metall; hundetegn og
identitetsbrikker, ikke av metall; dørhåndtak,
ikke av metall; kroker og fester til klær, ikke av
metall; nøkkelholdere, ikke av metall;
nøkkelringer, ikke av metall; merker (tag) til
kjæledyr, ikke av metall; statuetter, ikke av
metall; værhaner, ikke av metall; flaskekorker,
ikke metalliske; lokk og lukkemekanismer for
beholdere, ikke metalliske;
innpakningsbeholdere, av plast;
festornamenter av plast; fotorammer av papir;
bilderammer av papir; puter til kjæledyr;
møbler til kjæledyr; kasser til kjæledyr;
bilderammer av edelt metall; puter;
planteholdere; plastbokser; kakedekorasjoner
av plast; nøkkelkort av plast; dørvridere av
plast; plastfilm for skuffer og kommoder;
merkelapper av plast; plastmerkelapper til
nøkkellenker; nøkkellenker av plast;
nøkkelringer av plast; nøkkelmerkelapper av
plast; navneskilt av plast; personlige
nummerskilt av plast; hulltavler av plast;
plastskulpturer; plastskilt og -oppslagstavler;
figuriner av plastleire; portable senger for
kjæledyr; bærbare hus for transport av hunder
og andre kjæledyr; grytestativer (møbler);
klorestolper; skohyller; seteputer; kroker til
dusjforheng; stenger til dusjforheng; ringer til
dusjforheng; soveposer; stadionsputer;
statuer; statuetter; krakker; flaskekorker av
kork eller korkimitasjoner; slipsstativer;
håndkleholdere; håndklekroker, ikke av metall;
håndklestativer; paraplystativer; persienner;
vinhyller; bokser, esker og skrin laget av tre;
trekasser; dørhåndtak av tre; skilt og
oppslagstavler i tre; kunstverk (av tre, voks,
gips eller plast).
Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil,
sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale
til polstring (ikke av gummi eller plast);
ubearbeidet tekstilfibermateriale;
universalstropper og -remmer; alpakkahår;
ankringsrep og -tau; angorageithår; dyrehår;
markiser, solseil og presenninger; poser for
sikring av verdisaker; poser for vask av
trikotasje; holdere for badeleker i form av nett
som holdes på plass med sugekopper;
bungee-stropper (kraftige, elastiske stropper);
innpakning for planter av grovt lerret og
sekkestrie; sommerfuglnett; lerretsposer for
skittentøy (ikke som bagasje eller for reise);
stoffposer for skittentøy; stoffposer for lagring;
snorer og stropper; dunfjær; tekstilduker (ikke
for husholdningsformål) for tildekning av gulv
og møbler for det formål å forhindre dryppsøl;
stoff- eller polyesternett brukt til lagring av
leker og andre husholdningsgjenstander; telt
og paviljonger laget av stoff (cabana); stoffyll,
fiberfyll; fiskegarn; fleece-ull; klesposer for
lagring; hammocker, hengekøyer; nett til bruk
for å lagre sportsballer; hamp; hortologiske
bager og sekker, nemlig bager og sekker laget
av vevede syntetiske eller naturlige fibre eller
plastikkmateriale, alle for bruk til å dyrke alle
slags planter, busker eller trær; jute,
festesnorer til briller, skilt, nøkler og andre
varer; poser til skittentøy; poser til klesvask;
postposer; lagringsposer med masker;
nettingposer for vasking av undertøy;
fjellklatringstau; universalposer i stoff; netting;
registrerte varemerker
nylonfiber for tekstil bruk; innpakningsposer av
tekstile materialer; polstrings- og fyllmateriale,
ikke av gummi, papir eller plast;
planteoppheng laget av tau; plastposer for
lagring brukt i renseriindustrien; plastposer for
lagring av is; polyesterfiber; portable
lagringsposer for leketøy; beskyttelsesposer
og -lommer laget av stoff for lagring av vesker
når disse ikke er i bruk; beskyttende foringer
av vinyl for boblebad, svømmebasseng,
bassenger, spa og industrielle tanker;
ubehandlet bomull; ubehandlede fibrøse
tekstile materialer; ubehandlet lin; ubehandlet
silke; ubehandlede tekstile fibre; ubehandlet
ull; tau for bruk i kosedyr; taustiger; tau, rep;
seil; semisyntetiske fibre; skoposer for lagring;
silkefibre; silkenetting; poser og sekker av
tekstil for oppbevaring av støvsugertilbehør;
snor og hyssing; skumnett for
svømmebasseng; syntetiske fibre;
presenninger; telt; telt for fjellklatring eller
camping; tekstile poser for varepakking;
tekstile fibre; remmer og bånd for fastbinding;
ikke-tilpassede trekk for båter og marine
kjøretøy; ikke-tilpassede trekk for spa; ikketilpassede trekk til svømmebasseng; ikketilpassede trekk til kjøretøy; ull; garn- og
trådfiber.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256143
Reg.dato.:
2010.07.02
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201000189
Inndato:
2010.01.05
Registreringen
2020.07.02
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
K-Taping
K-Taping
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Ingo Kumbrink, Friegstrasse 5, 44229 DORTMUND,
DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Engroshandel, detaljhandel, og
postordrehandel, også via Internet, med
elastiske klebebånd og elastiske bandasjer for
terapiformål så vel som farmasøytiske,
veterinærmedisinske og medisinske produkter
så vel som preparater for sunnhetspleie,
plaster, forbindingsmateriell; engroshandel,
detaljhandel, og postordrehandel, også via
Internet, med varer i klassene 3, 5, 10 og 16,
nemlig med midler til kropps- og
skjønnhetspleie, elastiske,
luftgjennomtrengelige klebebånd,
forbindingsmateriell og klebebåndmateriell,
kompresser, klebestrimler og klebebånd for
medisinske formål, heftplaster, bandasjer for
sunnhetspleie og forbindingsformål,
akupunkturplastre, akupunkturpunktplastre,
plastre til meridianbehandling,
akupunkturnåler, elektroakupunkturredskaper,
ortopediske forbindingsbandasjer, ortopediske
bandasjer for knær, ortopediske sko,
ortopediske såler, læremateriell i form av
trykkeriprodukter, spesielt bøker, brosjyrer,
tidsskrifter, aviser, avrivningskalender,
overføringsbilder, album, almanakker,
veiledningskart, akvareller, atlanter,
klebemerker, klistremerker, bilder, bilder,
innrammede eller ikke-innrammede, biologiske
snitt for mikroskopi, brevpapir, brosjyrer,
bøker, diagrammer, trykkeriprodukter,
etiketter, ikke av tekstilstoff, faner, vimpler,
formularer, malerier, innrammede eller
uinnrammede, geografiske kart, grafiske
fremstillinger, grafiske reproduksjoner,
håndbøker, histologiske snitt, kalendere,
kataloger, kontrollmerker, lære- og
undervisningsmateriell, bokmerker, magasiner,
papir- og skrivevarer, papir, fotografier,
plakater, plakater av papir og papp, planer,
portretter, postkort, prospekter, rundskriv,
saksregister, skilt, skilt av papir og papp,
skrivemapper, skrivemateriell, skriveutkast,
håndskriftutkast for kopiering, stikk, avtrykk,
klistremerker, merkelapper, transparenter,
lysbilder, tegninger, tegningskopier, tidtabeller,
timeplaner, tidsskrifter.
Klasse:41 Utdannelse, videreutdannelse og
etterutdannelse; utdannelsesveiledning;
fremskaffelse av elektroniske publikasjoner
(ikke nedlastbare); veiledning;
demonstrasjonsundervisning i praktiske
øvelser; desktop publishing (fremstilling av
publikasjoner med computere);
treningssentertjenester; sportslige aktiviteter;
forlagstjenester (unntatt trykkarbeider); digitale
bildetjenester; gjennomføring av pedagogiske
prøver; opplæring, utdannelse og
undervisning; fjernkurs; fjernundervisning;
12
registrerte varemerker
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256145
Reg.dato.:
2010.07.02
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201001200
Inndato:
2010.02.05
Registreringen
2020.07.02
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Maape
videreutdannelsesveiledning; utgivelse av
tekster; utgivelse av forlags- og
trykkeriprodukter i elektronisk form, også i
intranett og Internet; utgivelse av tidsskrifter og
bøker i elektronisk form, også i intranett og
Internet; online publikasjoner av elektroniske
bøker og tidsskrifter; organisasjon og
arrangering av konferanser; organisasjon og
arrangering av kongresser; organisasjon og
arrangering av konserter; organisasjon og
arrangering av symposier; organisasjon av
messer, utstillinger, kongressser og seminarer
for kultur- og underholdningsformål;
personalutvikling, nemlig organisasjon og/eller
gjennomføring av videreutdannelses- og
etterutdannelsesprogrammer; organisasjon og
gjennomføring av seminarer; organisasjon og
gjennomføring av workshops; (utdannelse);
organisasjon og ledelse av kollokvier;
organisasjon av konkurranser (utdannelse og
underholdning).
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
Maape
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
CAPPELEN ANDERS W, Postboks 7213 Majorstua,
0307 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Albumer, almanakker, arkivmapper, -permer, bokser (kontorrekvisita), bokstøtter, brikker for
ølglass, fotografiholdere, notisbøker,
dokumentomslag, pennaler, ringpermer,
bokstøtter
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy
og salmakervarer. Bager for sport,
dokumentkofferter, dokumentmapper, etuier
for nøkler, håndkofferter, håndvekser, kasser
av vulkanisert fiber, kofferter, reisekofferter,
lærimitasjoner, lommebøker, pengepung,
ransler, rammer for håndvesker, reisebager,
reisekofferter, reisevesker, ryggsekker,
campingsekker, skolesekker, skolevesker,
strandvesker, handlevesker, tursekk
Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; kammer og svamper, børster (ikke
malerpensler); materialer for børstebinding;
gjenstander til rengjøringsformål; stålull;
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass
til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
Beholdere for hushold eller kjøkken,
blomsterpotter, blomstervaser, bøtter, fat,
former [holdere] for sko, bad for fugler,
fuglebrett, grønnsakfat, skohorn, isbøtter,
potter, potteskjulere for blomsterpotter - ikke
av papir, rottefeller, skohorn, strøbrett for
kjæledyr, støvelknekter, søppelkurver,
såpebokser, såpedispensere, såpeesker,
såpeholdere, urner, vaser, åtestasjoner (for
utlegging av muse- og rottegift)
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, badebukser,
badedrakter, badesandaler, badetøfler,
barnetøy, bekledning for syklister, belter
[bekledning], benklær, damebenklær, klær for
bilister, skjortebluser, bukser, bukseseler,
bysteholdere, drakter, dresser, espadriller
[badesko med såler av espartogress],
fotballsko, frakker, gamasjer, gensere,
glidebeskyttere for sko, gymnastikksko,
halvhansker, halvstøvler, hansker
[bekledning], hatter, hæler, hælputer for sko,
innleggssåler, innleggssåler for sko, jakker,
kalosjer, kapper, kjoler, klær av lærimitasjon,
klær av skinn, klær for gymnastikk,
konfeksjonsklær, kåper, lommer for klær, luer,
morgenkåper, overall, overfrakk, oversokker,
parkas, pengebelter [bekledningsgjenstand],
pullovere, pyjamaser, pyntelommetørkle [del
av klesdrakt], regntøy, sandaler, sari, sjal,
sjømannsluer, skinnklær, skistøvler, skjerf,
skjortebryst, skjorter, skjørt, strandsko,
fotballsko, hæler og innleggsssåler for sko,
slåbråker, snørestøvler, sokker, sportssko,
sportsstøvler, stranddresser, strandsko,
strømpebukser, strømper, skistøvler, støvler,
støvler for sport, svetteabsorberende
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256144
Reg.dato.:
2010.07.02
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200904200
Inndato:
2009.04.27
Registreringen
2020.07.02
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
LEG AVENUE
LEG AVENUE
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Leg Avenue, 19601 E. Walnut Drive South, CA91748
CITY OF INDUSTRY, US
(740) Fullmektig:
Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs
plass, 0129 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Undertøy; kostymer; strømper; svømmetøy;
sko.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
13
registrerte varemerker
undertøy, sålekanter for sko, såler [for fottøy],
trikortasje [klær], truser, trøyer, t-skjorter,
tøfler, hode- og halstørkler, tøysko,
underkjoler, underskjorter, underskjørt,
undertrøyer, undertøy, vanntette kapper,
vester, ytterfrakker, yttertøy
Klasse:27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).
Badematter, dørmatter, forleggere [lite
gulvteppe], glidesikre tepper, glidehindrende
tepper
Klasse:28 Spill, leketøy, gymnastikk- og sportsartikler,
apparater for fysiske øvelser, golfbagger med
og uten hjul, bagger spesielt tilpasset ski og
surfbrett, lekeballer, baller for spill,
beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær],
brettspill, byggeklosser [leker], byggesett
[leketøy], dukkeklær, dukker, elektroniske spill,
elektroniske spilleapparater, fektehansker,
golfhansker, hansker [tilbehør for spill],
spillkort, leker, ski, spill, svømmeføtter, sykler,
truger, vannski, uroer [leketøy]
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering. Bartjenester, catering,
hoteller, kafeer, kafeteriar, kantiner, moteller,
pensjonater, restauranter,
selvbetjeningsrestauranter, snack-barer
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256146
Reg.dato.:
2010.07.02
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200913295
Inndato:
2009.12.16
Registreringen
2020.07.02
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
ROLIHLAHLA
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Makgatho Mandela Investment Holdings (PTY) Ltd, No
91 3rd Road HYDEPARK, ZA
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum,
0101 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke
opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker,
edle stener; ur og kronometriske instrumenter.
Klasse:21 Bartenderutstyr, slik som glass, rørepinner,
brikker (karaffel), karafler, isbøtter,
flaskeåpnere, korketrekkere, serveringsbrett,
håndmiksere, vinprøvere.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
14
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256147
Reg.dato.:
2010.07.02
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200913296
Inndato:
2009.12.16
Registreringen
2020.07.02
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256148
Reg.dato.:
2010.07.02
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201001868
Inndato:
2010.02.18
Registreringen
2020.07.02
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Sticky Fingers FETISH FOR FOODIES
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Makgatho Mandela Investment Holdings (PTY) Ltd, No
91 3rd Road HYDEPARK, ZA
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum,
0101 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke
opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker,
edle stener; ur og kronometriske instrumenter.
Klasse:21 Bartenderutstyr, slik som glass, rørepinner,
brikker (karaffel), karafler, isbøtter,
flaskeåpnere, korketrekkere, serveringsbrett,
håndmiksere, vinprøvere.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Sticky Fingers Norge AS, Sandstuveien 12, 1178
OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Hodneland & Co DA, Postboks 775
Sentrum, 0106 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter,
egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og
fett; herunder: kyllingvinger; kjøttbiter; ristet og
tørket kjøtt; grillmat, nemlig grillpølser og hot
dogs; hamburger av okse eller kylling;
kjøttkaker; kjøttboller; bacon; kjøttvarer
(bearbeidet); syltede agurker; ansjos; benolje
(spiselig); blodpølse; blodpudding; buljong;
buljongkonsentrat; konserverte bønner;
fruktchips; potetchips; dadler; eggeplomme;
eggpulver; eggehvite; erter; kokosfett;
fettholdige blandinger for smørbrød; fettholdige
emner for fremstilling av matfett; fiskefileter;
konservert fisk; næringsmidler fremstilt av fisk;
fiskefileter; flesk; frukt syltet i alkohol; dypfryst
frukt; glasert frukt; kandisert frukt; fruktchips;
fruktgelé; fruktkjøtt; fruktsalat; fruktskall; gelé
(næringsmidler); gelatin for næringsmidler;
vegetabilsk gelatinerstatning (næringsmidler);
glasert frukt; fløte; pisket krem; grønnsaker;
bearbeidede grønnsaker; grønnsakssafter;
grønnsakssafter for matlaging;
grønnsakssalater; grønnsaksuppepreparater;
hummer (ikke levende), ingefærsmarmelade;
smult; peanøttsmør; bearbeidede peanøtter;
grønnsaksjuice for matlagning;
kakaonøttsmør; kakaosmør; kandisert frukt;
kasein som næringsmiddel; kaviar; kefir;
kokosfett; tørkede kokosnøtter; kokosolje;
kokossmør; kalkun for bruk i næringsmidler;
buljongkonsentrat; kjøttbuljongkonsentrat;
15
registrerte varemerker
Klasse:30
pølser; kroketter; kreps (ikke levende); kumyss
(melkedrikker); konserverte kjøkkenurter;
fruktkjøtt; konservert kjøtt; kjøttbuljong;
kjøttbuljongkonsentrat; kjøttgelé; kjøttsaft;
languster (ikke levende); laks; lever;
leverpostei; smørbar leverpostei; konserverte
linser; næringsmidler av fisk; saltede
næringsmidler; konservert løk; osteløpe;
maisolje; malte mandler; margarin;
marmelader; drikker av melk eller
hovedsakelig av melk; blåskjell og muslinger
(ikke levende); marg som næringsmiddel;
dyremarg som næringsmiddel; talg (spiselig);
behandlete nøtter; ugressekstrakt for
næringsmidler; konserverte oliven; olivenolje
(næringsmidler); ost; østers (ikke levende);
palmekjerneolje (næringsmiddel); palmeolje
(næringsmiddel); leverpostei; pektin for
næringsmidler; pikkels; pollen som
næringsmiddel; pommes frites; potetchips;
protein (næringsmiddel for mennesker);
eggpulver; rapsolje (næringsmiddel); rosiner;
reker (ikke levende); saltede sardiner;
sesamolje; sild; skalldyr (ikke levende); skinke;
kjøttsky; smør; kakaosmør; kakaonøttsmør;
smørkrem; sneglegg (til konsum); soyabønner
som konserverte næringsmidler; solsikkeolje;
suppe; preparat for fremstilling av supper;
vegetabilske suppepreparater; surkål; sopp;
syltetøy; tofu; tomatjuice for matlaging;
tomatpuré; tunfisk; trøffel; myse; pisket krem;
yoghurt; sneglegg (spiselige); pisket krem
(kremfløte).
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is (naturlig
eller kunstig); herunder: anisfrø; aromatiske
preparater for næringsmidler;
smakstilsetninger for bakverk (ikke eteriske
oljer); posteier; båndspaghetti; bidronninggele
for menneskelig forbruk (ikke for medisinsk
bruk); bindemidler for spiseis; bindemiddel for
pølser; kuvertbrød; boller; mel av bønner;
chow-chow; sikori (kaffesurrogater);
cornflakes; couscous (mannagryn); curry
(krydder); pastadeig (næringsmiddel);
spiselige kakedekorasjoner; salatdressing;
kaffebaserte drikker; kakaobaserte drikker;
smakstilsetninger for drikker (ikke i flytende
form); essenser for næringsmidler (ikke
flytende essenser og etersike oljer); flarn;
havregryn; maisgryn; frokostgryn; fylte
sjokoladebiter (konfektyrer); fortykningsmiddel
for matlaging; gluten som næringsmiddel;
glykose som næringsmiddel; søtsaker;
karameller; grovt mel; gryn (næringmiddel);
tyggegummi; gurkemeie; knust havre; renset
havre; havrebaserte næringsmidler; havregryn;
havremel; sjøvann til matlaging; honning;
infusjoner (ikke medisinske); ingefær; ispinner;
peanøttkonfekt; julegranskonfekt; gjær;
hevemidler for paideig; kaffe; ubrent kaffe;
kaffebaserte drikker; kaffedrikker med
melkeerstatning; vekstpreparat for bruk som
kaffeerstatning; kaffesurrogat; kakerøre;
kakao; kakaobaserte drikker; kakaodrikker
med melk; kakaoprodukter; kakemikser; kaker;
myke pepperkaker; myke kaker; kandisert
sukker; kanel; kapers; karameller; ketchup;
tomatketchup; kjeks; karameller (godterier);
konfekt; julegranskonfekt; salt for konservering
av næringsmidler; renset korn; knust korn; mel
av korn; krydrede smakstilsetninger i form av
sauser; krydrede sauser; krydderblandinger;
kryddernelliker; krydderier; krydderpepper;
mølleprodukter (mel); kjøttpaier; lakriskonfekt;
2010.07.12 - 28/10
lakrisstenger (søtsaker); næringsmiddel av
mel; næringsmiddelessenser (ikke eteriske);
essenser og eteriske oljer; majones; mais;
malt; griljert mais; tørket mais; maismel;
makaroni; malt mais; malt for ernæringsformål;
maltekstrakt for næringsmiddel; maltkjeks;
maltose (maltsukker); makroner;
mandelkonfektyr; mandelmasse; mannagryn;
marsipan; mandelmasse; melasse
(søtningsmiddel); mel (næringsmiddel);
melkebaserte matretter; melkeholdige deiger;
muskat; mynte for konditorvarer;
mørningsmiddel for kjøtt for
husholdningsformål; nudler; usyret brød; paier;
kjøttpaier; pannekaker; paprika (krydder);
pasta (deigvarer); posteier (bakverk); pastiller
(konfektyrer); pastiller (søtsaker); pepper;
myke pepperkaker; peppermyntekarameller;
peppermyntesøtsaker; petits fours (bakverk);
piroger; pizza; popcorn; potetmel
(næringsmiddel); brente mandler; preparerte
kornprodukter; propolis for menneskelig bruk;
puddinger; pulver for fremstilling av spiseis;
spiseispulver; kakepulver; ravioli; ris; griljert
mais; safran (krydder); sagogryn;
salatdressing; salt for konservering av
næringsmidler; salt for matlaging; koksalt;
sellerisalt; lys sennep; kavringer;
smakstilsetninger for bakverk (ikke flyktige
oljer); sjokolade; sjokoladebaserte drikker;
sjokoladedrikker med melk; smakstilsetninger
for drikker (ikke flyktige oljer);
kaffesmakstilsetninger utenom flyktige oljer;
kakerøre; småkaker; smørdeig; smørbrød;
smørkjeks; sukker; soyamel; sorbet (spiseis);
spaghetti; stabiliseringsmiddel for pisket krem
(kremfløte); stjerneanis; propolis for
menneskelig bruk; stivelse for næringsmidler;
stivelsespreparater (næringmidler); surdeig;
sushi; sauser; søtningsmiddel; naturlige
søtsaker; tapioka; tapiokamel; te;
tomatketchup; tyggegummi; spiselige
kakegarnityrer; kaker; myke kaker; bakverk;
kaker; vanilje (smakstilsetning); vanillin
(vaniljeerstatning); sjøvann (for matlaging);
vegetabilskepreparater for bruk som
kafferstatning; vermiceller; båndvermiceller;
vermiceller; hvetemel; eddik;
stabiliseringsmiddel for vafler; velling med
melkebase; øleddik; urtekryddermikser for
salatdressing; fondant og krydderier; asiatiske
sauser; soyasaus.
Klasse:40 Bearbeiding av materialer; preservering og
konservering av mat; preservering og
konservering av næringsmidler og drikker.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
16
registrerte varemerker
Nedenfor nevnte nasjonale registrering er delvis
omdannet fra internasjonal registrering nr. 876624, i
henhold til Madrid protokollen Art. 9 quinquies og
varemerkeloven § 75 første ledd.
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.dato.:
(300) Søknadsprioritet
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256150
Reg.dato.:
2010.07.02
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200407755
Inndato:
2004.08.05
Registreringen
2020.07.02
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
DIRGE OF CERBERUS
256149
2006.10.16
2004.11.05 US 78512413
2004.11.05 US 78512438
201002191
2005.04.01
2015.04.01
(210) Søknadsnr.:
(220) Inndato:
(180) Registreringen
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
ECOMAGINATION
DIRGE OF CERBERUS
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square
Enix Co Ltd), 3-22-7, Yoyogi, Shibuya-ku TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Datamaskinspillprogramvare;
videospillprogramvare; lydopptak i form av
optiske disker, magnetiske disker og bånd,
halvledende ROM'er inneholdende musikk
eller oppdiktede fortellinger; audiovisuelle
opptak i form av optiske disker, magnetiske
disker og bånd, halvledende ROM'er
inneholdende musikk og/eller oppdiktede
fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte
kompaktplater inneholdende musikk;
forhåndsinnspilte digitale videodisker
inneholdende musikk og/eller oppdiktede
fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte
videokassetter inneholdende musikk og/eller
oppdiktede fortellinger som animasjon;
dekorative magneter; musematter; stropper for
mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort;
minnekortetuier; CD-etuier;
datamaskintastaturer; styrespaker (joysticker);
kontrollere til videospill; nedlastbare
bakgrunnsbilder eller nedlastbare
skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer
på datamaskindisplayer eller
mobiltelefondisplayer; nedlastbar animasjon i
form av dynamiske/aktive bakgrunnsbilder
eller skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til
skjermer på datamaskindisplayer eller
mobiltelefondisplayer; nedlastbare lydopptak
av musikk; nedlastbare elektroniske
publikasjoner innen området datamaskinspill
og videospill.
Klasse:16 Strategihåndbøker for datamaskinspill;
strategihåndbøker for videospill; serier med
bøker inneholdende oppdiktede fortellinger
og/eller fortellinger i fantasygenren;
sangbøker; notehefter; tegneserier; magasiner
som hovedsaklig omhandler videospill;
plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere;
postkort; penner; blyanter; blyanthetter;
pennaler; byttekort; samlekort med videospilleller tegneseriefigurer; fotografier.
Klasse:28 Dukker; leketøysfigurer; stoppede leketøy;
oppblåsbare leketøy; leketøyskjøretøyer;
leketøyvåpen; leketøysverd; spillkort; kortspill;
brettspill; puslespill; håndholdte
videospillenheter.
Klasse:41 Tilveiebringe datamaskinspill på direkte
datalinje og/eller videospill på direkte datalinje;
tilveiebringe informasjon om
datamaskinspillstrategier og
videospillstrategier via datamaskinnettverk
og/eller globale kommunikasjonsnettverk;
tilveiebringe informasjon om underholdning
innen området datamaskinspill, videospill,
kortspill, tegnefilmer; tilveiebringe på direkte
datalinje ikke-nedlastbare tegneserier,
tidsskrifter og magasiner innen området
datamaskinspill.
ECOMAGINATION
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
General Electric Co, 1 River Road, NY12345
SCHENECTADY, US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Kjemikalier til bruk i fremstilling av et mangfold
av varer; ubearbeidete syntetiske harpikser;
syntetiske harpikser; termoplastiske harpikser;
klebemidler for vanlig industriell bruk; silikoner
for vanlig industriell bruk; emulgatorer til bruk i
fremstilling av matvarer, lær og tekstiler;
kjernespalting-materiale så som uran,
plutonium og thorium-blandinger,
silikontilsetninger til kjernebrenselsstaver og
mellomprodukter til bruk i overflatebehandling;
kjemikalier og kjemiske produkter for alle typer
vannbehandling og behandlingssystemer;
kjemikalier og kjemiske produkter til bruk i
gjenvinning, foredling og behandling av
petroleum og gass; kjemikalier og kjemiske
produkter til bruk i plastbearbeidingsindustrier.
Klasse:10 Medisinske diagnostiske avbildningsapparater
for fremvisning av diagnostiske bilder;
røntgenstråle- og radiologiske apparater;
røntgenrør for medisinsk bruk; CT-apparater
(computer tomografi-apparater); MRbildeapparater (magnetisk resonansbildeapparater); positronemisjonstomografiapparater og spektroskopiske apparater, alle
for medisinsk bruk; ultrasoniske medisinske
apparater; kjernemedisinske apparater;
strålebehandlingsapparater; medisinske
inngrepsapparater; medisinske diagnostiske
overvåkingstilbehør nemlig magnetiske
gradientspoler; føtalpuls- og vitale tegnmonitorer; bentetthetsmålere;
massasjeinstrumenter og -apparater for
hjemme og personlig bruk; lydterapi-og
aromaterapiinstrumenter og -apparater for
hjemme og personlig bruk; tilhørende deler til
alle forannevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort
med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen
17
registrerte varemerker
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256152
Reg.dato.:
2010.07.05
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201000714
Inndato:
2010.01.27
Registreringen
2020.07.05
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
MEDIACIRCUS
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256151
Reg.dato.:
2010.07.05
Søknadsprioritet
2004.03.01 US 376162
Søknadsnr.:
200408457
Inndato:
2004.08.20
Registreringen
2020.07.05
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
efi
MEDIACIRCUS
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Mediacircus AS, Fortunen 7, 5013 BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, kinematografiske apparater og
instrumenter; apparater for opptak, overføring
og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske
databærere, databehandlingsutstyr,
datamaskiner, CD'er, DVD'er, nedlastbare
elektroniske publikasjoner.
Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder
sending av radio- og fjernsynsprogram og
distribusjon av internettsider og multimediale
artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video,
animasjoner og lignende) via internett,
bredbånd, digital-TV, mobilt internett og andre
digitale medier.
Klasse:41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet,
underholdningsvirksomhet, sportslige og
kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og
fjernsynsprogram, produksjon av multimediale
artikler i form av tekst, bilde, lyd, video,
animasjoner og lignende til bruk på internett,
bredbånd, digital-TV, mobilt internett og andre
digitale medier, underholdningsprogram for
fjernsyn og interaktive medier.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Electronics for Imaging Inc, 303 Velocity Way,
CA94404 FOSTER CITY, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Programvare for bildebearbeiding og
bilderedigering, programvare for å lage grafikk,
programvare for nettverkstrykking/printing,
programvare for tjenester knyttet til
skriving/trykking/printing, programvare for
regnskapsføring; programvare for å kontrollere
printersystemer, programvare for å gjengi
nøyaktig fargeoverføring og gjengivelse i
området for skriving/trykking/ printing og
publisering, nettverksservere, bildeprosessorer,
skrivere/printere og kontroller til disse,
oversettere, kopimaskiner og tilleggs kontroller
for kopimaskiner, skannere samt kontroller for
disse, computer maskinvare, computer fastvare
og computer periferiutstyr.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
18
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256153
Reg.dato.:
2010.07.05
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200913822
Inndato:
2009.12.23
Registreringen
2020.07.05
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Diversey
2010.07.12 - 28/10
deodoriserende preparater til bruk på ikkelevende overflater; universale desinfiserende
midler og steriliserende midler; luftfriskere og
romdeodoranter; teppe-, tekstil- og
møbelstoffdeodoranter; fungicider, herbicider,
preparater til utryddelse av insekter og
skadedyr, insektsmidler, steriliseringsmidler for
tåteflaskesmokker, algedrepere,
steriliseringsmaterialer, biocider for
kjølevannbehandling.
Klasse:7
Rense- og poleringsmaskiner, instrumenter og
apparater såvel som deler og tilbehør dertil
(ikke inkludert i andre klasser), inklusiv
gulvrengjørings- og poleringsmaskiner;
støvsugere og rensemaskiner for tepper og
matter såvel som deler og tilbehør dertil (ikke
inkludert i andre klasser); teppe- og
mattebankere (maskiner); maskiner for kjemisk
rensing av tepper og matter; maskindrevne
gulvskrubbere, maskiner til generering av
gulvpuss og -skum.
Klasse:21 Dispensere for rense- og
desinfiseringspreparater;
rengjøringsredskaper, nemlig skurebørster,
mopper, svamper og rengjøringskluter.
Klasse:37 Vaktmestertjenester; tjenester vedrørende
hygiene, rengjøring, polering, deodorisering og
desinfisering og sanitetstjenester; tjenester
vedrørende gulvpleie; kjøkkenhygiene,
rengjørings- og oppvasktjenester;
baderomshygiene og rengjøringstjenester;
klesvask- og lintøystrykingstjenester;
installasjon, reparasjon og vedlikehold av
oppvask- og glassoppvaskmaskiner,
tørkemaskiner for kuvertartikler og glass;
installasjon, reparasjon og vedlikehold av
dispensermaskiner; reparasjon og vedlikehold
av rengjørings-, polerings- og hygieniske
apparater og maskiner, utleie av
rengjøringsutstyr, rengjøringstjenester for
kjøretøy, tjenester vedrørende
skadedyrbekjempelse.
Klasse:41 Utdannelses- og konsulentvirksomhet, nemlig
tilveiebringelse av opplæring, seminarer og
arbeidsgrupper, og utgivelse av
informasjonsmateriell vedrørende hygiene,
rengjøring, gulvpleie og klesvask og
vedrørende korrekt praksis med hensyn til
matsikkerhet og prosedyrer vedrørende
rengjøring av kjøkken og matserveringsutstyr,
korrekt gulv- og teppepleie, korrekte
hygieneprosedyrer for ansatte i
næringsmiddel- og matserveringsvirksomheter
og korrekt rengjøring og desinfisering av
næringsmiddelproduksjonsanlegg og områder.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
JohnsonDiversey Inc, P.O. Box 902, WI53177-0902
STURTEVANT, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Kjemiske stoffer for industri- eller
produksjonsprosesser, inklusiv vaskemidler for
industri- eller produksjonsprosesser,
avfettingsmidler for industri, sammensetninger
for avherding av vann, chelatingsmidler,
syrefjernere, beleggfjerningsmidler,
rensehjelpemiddelsblandinger,
skumdempingsmidler, kjølende saltlaker,
tilsetningsstoffer til kjølende saltlaker,
tilsetningsstoffer brukt i vannbehandling,
kjølevannbehandlingsinhibitorer mot belegg og
korrosjon, kjelevannslamforbehandlingsapparater, oksygen
scavengere og dispersjonsmidler.
Klasse:3
Universale rense-, avfettings-, polerings- og
appreturpreparater og rensepreparater med
desinfiserende virkning til bruk på ikke-levende
overflater; nemlig rense-, polerings-,
appreturpreparater for gulv, preparater til
fjerning av gulvvoks og poleringsmidler;
møbelpuss; rense- og poleringspreparater for
glass; rensepreparater for rustfritt stål;
rensepreparater til innvendig og utvendig bruk
for rengjøring og vedlikehold av alle typer
kjøretøy; rengjøringsmidler for vasker,
toaletter, dusjkabinetter og badekar;
rensepreparater for fliser; håndsåper og
håndlotions; sjampo; tepperenseoppløsninger
og flekkfjernere; rengjøringspreparater til bruk
på tekstiler, møbelstoffer og tepper, med eller
uten deodorantvirkning; produkter for klesvask
for kommersiell bruk, nemlig vaskemidler,
blekemidler, tøymyknere,
surhetsnøytraliseringspreparater for klesvask,
stivelsesmidler og flekkfjernere;
bakteriedrepende vaskemidler for kommersiell
klesvask; vaskeprodukter, nemlig vaskemidler
for oppvaskmaskiner og glansmidler,
oppvaskmidler for håndvask,
forbløtleggingsmidler for kuvertartikler,
flekkfjerningspreparater for kuvertartikler,
syrerensemidler til bruk i oppvaskmaskiner,
hjelperensemidler, rensemidler for
bløtleggingstanker; rensepreparater for
flaskevask; ovnsrensepreparater, rør- og
avløpsrensepreparater; preparater til rensing
av tanker, rørledninger, gulv, vegger og tak;
avfettingsmidler; voks.
Klasse:5
Universale steriliserings-, bakteriedrepende og
19
registrerte varemerker
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256156
Reg.dato.:
2010.07.05
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201001215
Inndato:
2010.02.05
Registreringen
2020.07.05
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Bade-landet DYREPARKEN
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256154
Reg.dato.:
2010.07.05
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201002700
Inndato:
2010.03.10
Registreringen
2020.07.05
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Laatupaakaris MAJS KROKAR
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Suomen Laatupaakari Oy, Ahertajantie 2, 90940 JÄÄLI,
FI
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Maisbasert snacks.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Kristiansand Dyrepark AS, 4609 KARDEMOMME BY,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 Drift av badeland, fornøyelsespark og
underholdning.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256155
Reg.dato.:
2010.07.05
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201001214
Inndato:
2010.02.05
Registreringen
2020.07.05
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Badelandet DYREPARKEN
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i fargen(e): Ja
(730) Innehaver:
Kristiansand Dyrepark AS, 4609 KARDEMOMME BY,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 Drift av badeland, fornøyelsespark og
underholdning.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
20
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256157
Reg.dato.:
2010.07.05
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201001216
Inndato:
2010.02.05
Registreringen
2020.07.05
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
B www.dyreparken.no
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256159
Reg.dato.:
2010.07.06
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200714726
Inndato:
2007.11.29
Registreringen
2020.07.06
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
NO FEAR
NO FEAR
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
No Fear International Ltd, Crown House, 2-8
Gloucester Road, RH1 REDHILL, SURREY, GB
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Såper; toalettpreparater; kosmetikk;
fingerservietter impregnert med
rensepreparater; servietter inneholdende ikkemedisinske toalettpreparater;
hårpleieprodukter; hudpleieprodukter;
badelotions, deodoranter, rensemidler,
fuktighetsbevarende midler, parfymevarer,
rengjørings- og vaskemidler, gels til bruk i
håret, ikke-medisinske toalettpreparater;
tannpussemidler, sjampoer,
neglepleiepreparater, antiperspiranter
(svettehindrende preparater),
hårfjerningsmidler, barbersåper, kosmetiske
preparater for bruning av huden; eau de
cologne, desinfiserende såper,
deodorantsåper, flekkfjerningsmidler,
toalettvann; barberpreparater, preparater for
hårkrølling, preparater for stiving av håret,
vaskepreparater; dusjpreparater; før- og
etterbarberingslotions; kremer, vaske- og
baderomspreparater, kroppspudder,
toalettartikler; kroppspleieprodukter,
skjønnhetspleieprodukter; fargemidler,
fargenyansemidler og -lotions, alle for hår og
skjegg, hårblekepreparater; preparater for
kroppspleie, sandpapir og sandpapirkluter, alle
for behandling av negler; fargestoffer,
antiperspirantsåper; badesalt ikke for
medisinske formål; støvelkrem;
støvelpussemidler; rensemelk for toalettformål;
kosmetikksett; kosmetikk; eteriske oljer;
sminke for øynene, kosmetikk for øyebryn;
øyebrynsblyanter; hårfargemidler; blekemidler
for håret, hårlotions; lotions for kosmetiske
formål; sminke; sminkepudder;
sminkepreparater; preparater for fjerning av
sminke; skjønnhetsmasker; medisinerte såper;
neglepoleringsmidler; neglelakk; oljer for
kosmetiske formål; oljer for parfymer og
duftpreparater; parfymer;
barberingspreparater; barbersåper; skokrem;
skopussemidler; skovoks; skopleieprodukter,
solbruningspreparater; talkumpudder;
servietter impregnert med kosmetiske lotions;
toalettpreparater; preparater for fjerning av
neglelakk.
Klasse:5
Sett inneholdende medisinske preparater;
husapotek og -sett; farmasøytiske preparater
og stoffer; legemidler og legemiddelstoffer;
apotekervarer for medisinske formål;
naturlegemidler og homøopatiske preparater
og stoffer; antiseptiske preparater;
smertestillende midler; vitamin- og
mineralpreparater og -stoffer samt
proteinpreparater og -stoffer for medisinsk
bruk; mineraldrikker for medisinsk bruk,
vitamindrikker; drikker hovedsakelig av
mineraler og vitaminer for medisinsk bruk;
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Ja
(730) Innehaver:
Kristiansand Dyrepark AS, 4609 KARDEMOMME BY,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 Drift av badeland, fornøyelsespark og
underholdning.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256158
Reg.dato.:
2010.07.06
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201001238
Inndato:
2010.02.08
Registreringen
2020.07.06
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
LiveInLight
LiveInLight
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
LINN KRISTIN BOWMER, ROLF E.STENERSENS
ALLÉ 38, 0858 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 Kurs, utdanning.
Klasse:44 Healing.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
21
registrerte varemerker
Klasse:6
Klasse:8
Klasse:9
vitamintilskudd og kosttilskudd; preparater for
dietetisk bruk, dietetiske stoffer for medisinsk
bruk; næringsstoffer og næringsmidler for
medisinsk bruk; mattilskudd for medisinske
formål; karbohydrater i flytende form;
plantesammensetninger og planteekstrakter til
bruk som kosttilskudd for medisinske formål;
bandasjer og forbindingsstoffer;
desinfiseringsmidler for hygieniske formål.
Uedle metaller og dere legeringer;
byggematerialer av metall; transportable
bygninger av metall; materialer av metall for
jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd av
uedelt metall; låsesmedarbeider, små
gjenstander av metall (isenkramvarer);
metallrør og metalledninger; sikkerhetsskap og
-skrin av metall; varer av uedelt metall (ikke
opptatt i andre klasser); malmer; nøkkelringer.
Knivsmedvarer av rustfritt stål; spisebestikk
(kniver, gafler og skjeer); etuier spesielt
tilpasset knivsmedvarer og spisebestikk
(kniver, gafler og skjeer); knivsmedprodukter;
boksåpnere; kutte- og skjæreverktøy og
redskaper; pregemaskiner (håndopererte);
håndoperert håndverktøy; harpuner; jaktkniver;
ishakker; brekkjern; macheter; manikyrbestikk;
kjøttøkser og kjøtthakker;
nummerstansemaskiner (håndopererte);
pennekniver; kilhakker; knipetenger; hulltenger
(redskaper); sakser; sliperedskaper;
instrumenter for hulling av billetter;
barbermaskiner og -redskaper, barberblader,
etuier for barberkniver, -redskaper og/eller
blader, instrumenter for barbering;
sandpapirfiler, deler og utstyr for alle
forannevnte varer.
Telekommunikasjonsapparater, -instrumenter
og -anlegg; telefonapparater; telefoner,
mobiltelefoner, trådløse telefoner;
telefonsvarapparater og -instrumenter;
paginerapparater; apparater for opptak,
overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder;
fotografiske apparater og instrumenter;
kameraer; kamerafilm; videokameraer;
kameralinser; foto-, film- og videokameraer;
televisjonsapparater og -instrumenter;
fjernsynsapparater; fjernsynsapparater for
mottak av satellittkringkasting; satellitter og
dekodere; videoapparater og -instrumenter;
videoopptaksmaskiner; videoplatespillere;
kombinerte fjernsynsapparater og VCR;
televisjonsantenner; antenner; transformatorer;
sjokkspenningsbeskyttere;
fjernkontrollapparater; lydapparater;
lydsystemer; kanalvelgere; automatisk
avspillingsmaskiner; radiomottakere;
radiokassetter; CD- radiokassetter; CDspillere; personlige CD-spillere;
båndopptakere; båndspillere;
kassettplattformer; dreieskiver og stativer;
grammofonspillere; grafisk
utjevningsinnretninger til bruk sammen med
lyd og visuelt utstyr; hodetelefoner; lyd- og
talemikrofoner; høyttalere; mikrofoner for
øretelefoner; talekabler og -rør; forsterkere;
bærbare lydapparater og -instrumenter;
radioer; klokkeradioer; karaokemaskiner;
musikkautomater; computere; bærbare
datamaskiner og reisedatamaskiner,
spillcomputere; computerperiferiutstyr;
apparater til bruk sammen med computere;
computerterminaler; visuelle skjermenheter;
computer hardware, computer software;
computerprogrammer; diskdrev; CD ROMs;
computerspill, kun til bruk sammen med TV
mottakere; bånd, plater og disketter, alle med
innregistrerte computerprogrammer; videospill;
plater, disketter og bånd, alle for videospill;
Klasse:10
Klasse:11
22
2010.07.12 - 28/10
spill til bruk sammen med fjernsynsapparater;
lyd- og videobånd og -plater og -disketter, alle i
forhåndsinnspilt form; blanke bånd for lyd- og
videoinnspilling; kompaktdisker; lydopptak;
grammofonplater, lydkassetter og -plater; bånd
for båndopptakere; digitale lydbånd;
rensebånd for lydhoder; elektroniske spill kun
for bruk sammen med TV apparater; kabinetter
og stativer alle tilpasset for lyd-, video- og
televisjonsapparater og -instrumenter;
elektriske apparater og instrumenter, alle for
kontorbruk; tekstbehandlingsapparater og instrumenter; fotokopieringsapparater og
instrumenter; telefaksapparater og instrumenter; regnemaskiner; kontormaskiner,
ikke inkludert i andre klasser; måleapparater
og vekter; tidsmåleinstrumenter og -apparater;
ytre styreenheter og tastaturer, alle for
oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, lys
og sikkerhet; skrin for objektglass til
mikroskoper; magneter; kodede kort og
magnetbåndskrivere; hologrammer;
forstørrelsesglass, pedometer (skrittmåler);
periskoper; batterier; batteriladere;
batterikasser; støpsler; elektriske strykejern;
elektrolyseapparater for personlig bruk;
elektriske apparater for hårkrølling; apparater
for bølging av håret; apparater for hårfrisering,
elektriske dampkrøllesett; elektrisk
oppvarmede hårruller; kikkerter; innretninger
for å beskytte øynene, briller, solbriller,
sportsbriller og andre -innretninger for
beskyttelse av øynene; svømmebriller;
innfatninger og glass/linser for briller og
solbriller; etuier for briller og solbriller; lenker
og snorer for briller og solbriller;
beskyttelsesklær og utstyr, knebeskyttere,
beskyttelsesskjold og -vern for arbeidere;
albuebeskyttere, beskyttelsesskjold og -vern
for arbeidere; hjelmer; beskyttelseshjelmer;
sportshjelmer og visir samt hjelmgitter;
beskyttelsesbriller, solbriller og dykkerbriller;
beskyttelsesklær, -hodeplagg og -fottøy til bruk
i sportssammenheng for beskyttelse mot
ulykker og skader;beskyttelsesmasker;
bukbeskyttere; munnbeskyttere (gommevern),
livbelter, redningsbøyer; redningsvester,
flytevester og bøyer; flottører for bading og
svømming; klær for beskyttelse mot ulykker,
stråling og brann; apparater for dykkere;
øreplugger; filtre for respiratormasker;
verneklær, -hansker, -hodeplagg, - fottøy for
beskyttelse mot ulykker og skader;
øyebeskyttere; styrthjelmer for syklister;
beskyttelseshjelmer for sport; hatter (for
beskyttelse) for ryttere; elektroniske
skjermapparater til bruk i forbindelse med
treningsutstyr; batterier for golfvogner;
våtdrakter for dykking; dykkerutstyr og apparater; pusteapparater for dykking;
software relatert til sport; elektroniske spill kun
til bruk sammen med TV apparater; apparater
og utstyr alle for bruk i sikkerhetskontroll;
lydalarmer; lydvarselinnretninger;
computerspill; deler og utstyr for alle foran
nevnte varer.
Førstehjelpsapparater, medisinske, solgt som
sett; terapeutiske kulde- og varmepakninger
for førstehjelpsformål; termoomslag for
førstehjelpsformål; kulde- og varmepakninger
for medisinske formål; medisinske apparater
og instrumenter; beskyttelsesartikler for sport
samt støtter, alle for medisinsk, ortopedisk
eller kirurgisk bruk i sportssammenheng;
suspensoriumbandasjer til bruk i sport;
hestebandasjer for beskyttelsesformål; deler
og utstyr til alle foran nevnte varer.
Apparater for koking; gass- og elektriske
registrerte varemerker
Klasse:12
Klasse:14
Klasse:16
kokeapparater; stekegriller; ovner; apparater
for belysning; elektriske lyspærer, lamper,
fakler og lommelykter; deler og utstyr for alle
foran nevnte varer.
Motorkjøretøyer; sykler, motorsykler; scootere;
maskiner og apparater for å fylle dekk med
luft, som kjøretøyutstyr; lappeutstyr for dekk;
kjeder for dekkvern; reparasjonstilbehør for
dekk; reparasjonslapper for dekk;
dekkslitebaner; dekkbeslag; dekkventiler; dekk
for sykler og motorsykler; luftpumper som
kjøretøystilbehør; luftpumper for sykler; kurver
spesielt tilpasset for sykler; sykkelbjeller;
sykler, motorsykler (firehjuls); sykkelbremser,
sykkelgir, kjeder, rammer, sykkelstyrer,
pumper, felger, seter, hjuleker, støtter;
bærbare trehjulssykler; pedalarmer for sykler
og motorsykler; sykkel- og motorsykkelbjeller;
hjulnav; skvettlapper; gir for sykler og
motorsykler; pedaler for sykler og motorsykler;
seteovertrekk for sykler; hjul for sykler;
luftslanger for dekk for sykler og motorsykler;
lapper for reparasjon av luftslanger i dekk;
lappemateriale for luftlanger i dekk;
lappemateriale for dekk; pneumatiske
luftslanger for kjøretøysdekk;
reparasjonsmateriale av gummi for reparasjon
av luftslanger eller dekk; ekspansjonsventiler
for dekk; kulelager for bilbruk; sykler og
sykkelstøtter; sykler; utstyr for sykler og
motorsykler (unntatt dekk, slanger og
slangereparasjonssett), seter for motorsykler
og sykler; sykkelvesker; bager, vesker og
bærekurver for sykler; motoriserte surfebrett;
deler og utstyr for alle foran nevnte varer
Armbåndsur og klokker; sportsklokker, ur og
kronometriske instrumenter; klokkeremmer;
juveler og imiterte juvelvarer; tidsregistreringsog tidtakingsinstrumenter; alarmklokker;
emblemer av edelmetall, bokser; bokser av
edelmetall; bokser av edelmetall for nåler;
armbånd; medaljer, emblemer av edelmetall;
klokkeetuier; skrin for ur; kjeder av edelmetall;
klokkeskrin; urvisere; imitert gull; etuier av
edelmetall for juvelervarer; juvelervarer;
nøkkelringer; ringer som juveler eller
juvelervarer; mansjettknapper; slipsklemmer,
slipsnåler; klokkebånd og -remmer;
armbåndsur; ornamenter av edelmetall;
smykker; deler og utstyr til alle foran nevnte
varer.
Papirvarer; penner, blyanter, pennaler,
dagbøker, lommekalendere, kalendere,
postkort, plakater; førstehjelpsmanualer; bøker
og magasiner relatert til sport inkludert
instruksjons- og treningsmanualer; bøker,
trykksaker, bilder, plakater, trykk, grafiske
reproduksjoner, skriveredskaper, trykte kort,
postkort; lim og klebemidler; binders,
samlepermer, innbindingsmateriell,
hilsningskort, kulepenner; filtpenner;
pennesplittpenner, mekaniske blyanter,
fotografier, fotografialbumer, papir til
toalettbruk, toalettpapir; papirruller for bruk på
kjøkken; servietter, papirhåndklær og
tørkekluter; papirservietter og -bordduker;
papirunderlag; papirservise, adressebøker,
ringpermkladdebøker, blanke bøker,
løsarkbøker, kladdebøker, spiralkladdebøker,
lagerprotokoller, skrivekladdebøker,
bokstøtter, malepensler, kalendere og
almanakker, dagbøker og lommekalendere,
fotografiholdere, instruksjons- og
opplæringsmateriell (andre enn apparater);
skiltpenner og merkepenner, penneholdere,
blyantholdere, fotoholdere; klistremerker og
etiketter; limbånd, tape; tidsskrifter, magasiner,
aviser; overføringsbilder og dekalkomanibilder,
Klasse:18
Klasse:21
23
2010.07.12 - 28/10
pennebegre, blyantbegre, manualer,
innpakningsmateriale, emballasjemateriale;
papirhåndklær; bordlinjal av papir, dekketøy
for bord av papir, ansiktshåndklær av papir;
hygienisk papir, lommetørklær, skrivepapir;
kataloger, brosjyrer og flygeblader; brikker og
ølbrikker; innpaknings- og emballasjemateriell;
skrivemaskinapparater og -instrumenter;
sjekkhefteomslag.
Lær og imitasjoner av lær og varer laget av
disse materialer og ikke inkludert i andre
klasser; skinn og huder; reisebager, bagger for
å bringe om bord; overnattingsbager, kasser,
kofferter, reisevesker, reisekister, reisebager
tilpasset for å bringe om bord,
overnattingsreisebager, overnattingsbager for
å bringe om bord, overnattingsbager, vesker
for reisetilbehør, skovesker for reiser og
garderobevesker for klær for reiseformål;
dokumentmapper, dokumentkofferter og esker og -mapper; skolevesker og
skoleransler; vesker, vadsekker, tasker, alle
typer ryggsekker og meiser, håndvesker,
skuldervesker, håndtaksvesker, handlevesker,
sportsvesker, idrettsvesker, strandvesker,
handlevesker, bærekurver, platevesker,
beltevesker, toalettvesker; hoftetasker; belter;
små vesker, lommebøker, håndvesker,
portemonéer og nøkkelpunger; bæremeiser og
vesker for bæring av spedbarn samt
bæremeiser og vesker for bæring av barn;
campingvesker; rammer for håndvesker,
paraplyer eller parasoller; festeinnretninger og
remmer og stropper av lær; nøkkelknipper og lommer laget av lær og som inkluderer
nøkkelringer; kortholdere, paraplyer,
golfparaplyer, golfparaplyseter, parasoller,
stokker og spaserstokker; sveper, seletøy og
salmakervarer; reisebager, bager for å bringe
om bord, overnattingsbager og reiseartikler,
bager, sportsbager; lærvarer inkludert sveper,
seletøy og salmakervarer ridesadler; stropper
og remmer for skøyter; mobiltelefonvesker og esker; deler og tilbehør for alle foran nevnte
varer.
Tallerkener; kopper; boller og servise; kurver
for bruk i hjemmet; brett og skåler for bruk i
hjemmet; kunstgjenstander av porselen,
terrakotta og av glass; lysestaker;
vanningskanner, vannkanner; isbøtter,
skulpturer og små statuer;
skulpturreproduksjoner; glasstøy; porselen;
steintøy; små statuetter; miniatyrfigurer;
ornamenter, ikke av edelmetall; vaser og
urner; blomsterpotter; kjøkken og
husholdningsredskaper og -beholdere; servise,
glass, porselen og bestikk; kokeredskaper;
mugger og drikkekar; kammer, svamper;
børster; ikke elektriske instrumenter og
materiell, alle for rengjøring; kjeler,
nipsgjenstander i form av bokser; glasstøy,
steintøy, porselen, beinporselen, kinesisk
krystall og terrakotta, ikke inkludert i andre
klasser; glasstøy, steintøy, porselen,
beinporselen, kinesisk krystall, eller terrakotta i
form av presangartikler, nemlig små statuer og
ornamenter, og i form av kunstgjenstander,
alle laget av glasstøy, steintøy, porselen,
beinporselen, kinesisk krystall, eller terrakotta;
dekorartikler laget av glass, dekorert porselen,
porselen, kinesisk porselen, steintøy eller
porselen; dekorative gjenstander laget av
glass, steintøy, dekorert porselen, porselen,
kinesisk porselen, eller porselen; kjølebager
og kjøleinnretninger for husholdningsbruk;
kjølebager for fiskeagn; varmeisolerte
beholdere for mat; mugger, krus, seidler;
pokaler; trofeer, alle av edelt metall eller
registrerte varemerker
Klasse:24
Klasse:25
Klasse:26
Klasse:28
overtrukne hermed; lysmansjetter av
edelmetall; kandelabere av edelmetall;
kaffekanner, ikke elektriske, beholdere for
husholdning, husholdningsbeholdere, alle av
edelmetall; kjøkkenbeholdere av edelmetall;
kjøkkenredskaper av edelmetall; skåler og
tallerkener av edelmetall;
husholdningsredskaper av edelmetall; deler og
tilbehør for alle foran nevnte varer.
Tekstilartikler, tekstiler, veggtapeter av tekstil;
lintøy og møbelstoffer; sengetøy,
sengedekker, sengklær, sengetepper, vatterte
sengedekker, dynedekker, laken, putevar for
hodeputer, putedekker, vatterte tepper, dyner,
ederdunstepper; lakenposer, reisetepper;
lintøy for badet, håndklær, flanell,
ansiktshåndklær, dusjforheng, dekketøy,
bordtepper og -dekker, bordduker, bordmatter,
bordservietter, servietter, brikker;
kjøkkenhåndklær, glasshåndklær; gardiner,
knyte- og festeinnretninger for gardiner,
tekstilgardinkapper; puteovertrekk,
møbelovertrekk og -dekker; lommetørklær;
møbelstoffer; håndklær av tekstil; deler og
utstyr for alle foran nevnte varer.
Klær; sportsklær; fottøy; sportssko,
treningsklær og sko, støvler, fjellstøvler og
vandringstøvler, joggesko, spaserstøvler,
fotballstøvler, sko, sykkelsko; beslag for sko;
hodeplagg; vanntette og vindtette klær;
termoklær; lettvektsklær i form av jakker,
vester, skjorter og fleece tilpasset for transport
av fiskeartikler; frakker, kåper; sportsklær,
jakker og trøyer, anorakker, pullovere,
gensere, bukser, skjorter, t-skjorter, anorakker,
luer og hetter, kitler, bluser og overaller,
arbeidsklær; hansker, vanter; hatter og luer,
finlandshetter, sokker, undertøy og gamasjer;
klær, fottøy og hodeplagg som moteplagg,
fritidsantrekk, samt for industrielle og
sportsformål inkludert tennis, squash,
bordtennis, softball, golf, badminton, volleyball,
kurvball og baseball; fritidsklær, våtantrekk;
verneklær, hansker, hodeplagg og fottøy
(andre enn for beskyttelse mot ulykker og
skader); sportshodeplagg (andre enn hjelmer);
sportsklær; sportsuniformer; sportsartikler
(klær) for hestesportsbruk; fiskeskjorter og
kitler; fiskejakker, -støvler og -vester; deler og
utstyr for alle foran nevnte varer.
Emblemer ikke av edelmetall for antrekk;
glidelåser for bager, elastiske bånd for å holde
oppe ermer; hårbånd; beltespenner;
beltespenner, alle av edelmetall eller
overtrukne hermed; hårbånd og hårbøyler;
bokser, ikke av edelmetall, for nåler;
festeinnretninger for bukseseler og seler;
snorer og lisser; brosjer, brystnåler og spenner
(klestilbehør); spenner (klestilbehør); knapper;
kantebånd for klær; festeinnretninger for klær;
skulderputer for klær; kragetilbehør; numre for
merking av sportstøy til bruk i forbindelse med
konkurranser; strikker og bånd for klær;
tevarmere; krøllspenner, hårruller og papiljoter;
bukseklyper for syklister; klebemerker for
dekor på tekstilartikler; elastiske bånd; broderi;
rynkestrimler for klær; frynser; ornamenter for
hår; hekte- og festebånd; skohekter; kniplinger
og possementsartikler; bokstaver og numre for
merking av lintøy; monogrammerker for
merking av lintøy; ornamentemblemer og merker, ikke av edelmetall; knappenålsputer;
knappenåler; premiebånd; elastiske bånd;
rosetter (Possement); skolisser; skoornamenter (ikke av edelmetall); trykknapper,
dusker (possement); bladgull og glitter (pynt
for klær); glidelåser.
Gymnastikk- og sportsartikler og -apparater;
Klasse:29
24
2010.07.12 - 28/10
sportsartikler til bruk i boksing, gymnastikk,
innendørs og utendørsidrett, og for bruk i
forbindelse med badmintonspill, squash,
gress- og ishockey, fotball, lacrosse, fives,
bordtennis, nettball, kulespill, bowling, tennis
på gressbane, cricket; krokket, urskivegolf,
ringspill, skive- og puttegolf, og
vannpoloballspill; baller til bruk i sport; leker,
spill, leketøy, spillkort, myke leker,
kotillongjenstander; ballonger;
juletredekorasjoner; sportsbager; elektroniske
spill; dekorasjoner for juletre; miniatyrfigurer
(leketøy), kunstige juletre og juletreholdere;
kaleidoskoper, tennistermobager, sportsartikler
inkludert artikler og tilbehør for tennisspill,
squash, bordtennis, softball, golf, badminton,
volleyball, kurvball, baseball, ishockey og
hockey; mosjonsutstyr; tennisnett og -påler;
sportsvesker som inngår i denne klasse;
oppblåsbare gjenstander i form av soccer
baller, fotballer, kurvballer, volleyballer,
oppblåsbare baller for sport; baller inkludert
tennisballer, tennis racketer, squash racketer
og relaterte varer og tilbehør i denne klasse;
sportsutstyr og -tilbehør; idrettsutstyr og
mosjonsutstyr; håndholdte mosjons- og
treningsapparater; ball for spill, konkurranser
og lek; fiskekroker; fiskeapparatur og -artikler;
surfebrett; seilbrett; snookerbord,
snookerballer og køller; ski; snøbrett;
golfmatter; dartmatter; lekeplassutstyr,
seilbrett; knebeskyttere til bruk ved deltagelse i
sport; stasjonære mosjonssykler; lekesykler;
sportsartikler tilpasset for å ha på seg i
forbindelse med spesielle sportsgrener;
skøyter; in-line skøyter; rulleskøyter;
håndholdte mosjons- og treningsapparater
(andre enn for terapeutisk bruk); spilletelt;
håndholdte elektroniske spill; sportsartikler for
bruk i hestesport og sport; lekeplassutstyr;
apparater til bruk ved fiske, vesker tilpasset for
fiske; kunstige fiskeagn for fiske;
lydindikasjonsapparater til bruk ved fiske;
vesker tilpasset for å oppbevare
fiskeredskaper; kunstig fiskeagn;
bittindikatorer; bittsensorer; etuier for
fiskestenger; fiskekurver og -teiner;
lokkemidler for jakt og fiske fiskeapparater;
fiskeartikler; fiskevesker; fiskeflottører;
fiskelokkemat; fisketasker; fiskeliner med krok;
fiskeliner; fiskelodd; fiskesnelleetuier;
fiskesneller; fiskestangetuier; fiskestangstøtter;
fiskestanghjelpemidler; fiskestenger; fiskestol;
fiskeredskaper; flottørvipper (fiskeredskap),
endetaljer (fiskeredskaper); små
fiskeredskapsvesker; fiskevekter; utstyr for
fiskestanghåndtak; fluer for fiske;
fluefestemateriell for laging av fluer for fiske;
tarmstenger for fiske; håndtak for fiskestenger;
kroker for fiske; fiskehåver; liner for fiske;
lineutstyr for fiskestenger; overtrekk for
fiskestenger; lokkemat for jakt og fiske;
paternostere i form av fiskeredskaper; stenger
for fiske; fiskesneller; stenger, stenger uten
utstyr, kastestenger for fiske;
varselinnretninger(bittindikatorer) til bruk i
forbindelse med fiskeredskaper;
albuebeskyttere og knebeskyttere til bruk ved
sykling; albueputer, -vern og -beskyttere; deler
og utstyr for alle foran nevnte varer.
Hermetiserte oliven, hermetiserte linser,
hermetiserte bønner, surkål, dadler,
sylteagurker, hermetisert frukt, stuet og moset
frukt, glasert frukt, fruktgeleer, fruktskall,
fruktsalater, kandisert frukt, fruktmos, rosiner,
preparerte peanøtter, bearbeidede mandler,
preparerte nøtter, tørkede kokosnøtter,
spiselig fett, spiselige oljer, kornolje, maisolje,
registrerte varemerker
Klasse:32
Klasse:34
Klasse:35
olivenolje for mat, palmekjerneolje for mat,
sesamolje, kokosnøttolje, kokosnøttfett,
solsikkeoljer for mat, fett og talg for mat, smør,
sjokoladenøttsmør, kokosnøttsmør,
peanøttsmør, kakaosmør, margarin, ost, krem,
fløte, melk, soyamelk, melkedrikker,
melkeprodukter, yoghurt, egg, kroketter,
potetløv, potetchips, supper, preparater til
laging av supper, preparater for
grønnsakssupper, buljonger,
buljongkonsentrater, suppekraft,
suppekraftkonsentrater, syltetøy, marmelade,
geleer for mat, saltet mat, syltede grønnsaker,
pickels, tomatpuré, tomatjuice for koking og
matlaging.
Mineralvann og alkoholfrie drikker; øl, mineralog kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker; shandy, avalkoholiserte
drikker, ikke-alkoholholdig øl og vin.
Askebeger av metall.
Forretningsrådgivning og rådgivning
vedrørende forretningsledelse; konsultasjoner
om forretninger, forretningsinformasjoner;
innsamling og fremskaffelse av handels-,
forretnings-, pris-, og statistisk informasjon og
databaser; forberedelse og innsamling av
rapporter; reklametjenester, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter og
forretninger, markedsføring og
markedsføringsplanlegging; rådgivnings- og
konsulenttjenester relatert til markedsføring,
vurderingstjenester vedrørende
markedsføring; forretningsplanlegging og
utvikling, tjenester relatert til lagerkontroll,
skanning, merking og sikkerhet; oppføring,
organisering, ledelse, drift og overvåking av
kundelojalitet, salg, insentiver og
salgsfremmende systemer og rådgivning,
konsultasjoner og informasjoner relatert til
slike tjenester; forretningsledelse, inkludert
assistanse og rådgivning for etablering og
ledelse av detaljhandels- og dagligvarebutikker
samt -varehus; kontortjenester; oppstilling for
andre av et utvalg av varer i forbindelse med
salg av skjønnhetsprodukter, toalettprodukter,
maskiner for husholdningsbruk,
håndredskaper og -verktøy, optiske varer,
kameraer, elektrisk og elektronisk utstyr for
hjemmebruk, inkludert hvitevarer, juveler og
juvelervarer, klokker, ur, skrivesaker og
papirvarer, publikasjoner, lærvarer,
håndkofferter, kofferter, reisevesker,
reiseetuier og -skrin, bagger for reisetilbehør,
campingbagger, soveposer, tasker, vadsekker,
skuldervesker, vandresekker, ryggsekker,
håndbagger, sportsbagger, sykkelbagger,
kofferter og reisevesker, -kofferter, -kister og artikler, møbler, husholdningsbeholdere og utstyr, møbler og møbler, baderomsmøbler,
kjøkkenmøbler, stoffer til innbo, gardiner,
stoffer, vevde innbostoffer, tekstiler, klær,
fottøy, hodeplagg, manufakturvarer, leker og
spill, sportsutstyr, matvarer, drikker og
tobakksartikler, også i varehus, en gros
forretninger, supermarkeder, utsalgsparker
med nedsatte priser, detaljhandelsbutikker
og/eller hos konsesjonærer, via
televisjonskanaler eller i kataloger for
postordresalg eller ved hjelp av
telekommunikasjonsmidler eller fra lnternet
websider som er spesialisert i markedsføring
av handelsvarer; fremskaffelse av plass på
webside for reklamering av varer og tjenester;
forretningsrådgivningstjenester,
salgsfremmende tjenester og rådgivning i den
forbindelse, postreklame; distribusjon av
2010.07.12 - 28/10
vareprøver og salgsfremmende gjenstander;
markedsføringstjenester;
forretningsrådgivnings- og informasjonstjenester fremskaffet online fra en
computer database eller Internet; detalj- og
engrossalgstjenester tilknyttet salg av
blekepreparater og andre midler til klesvask,
midler til rengjøring, polering og flekkfjerning,
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann, tannpussemidler,
skjønnhetsprodukter, toalettartikler, hygieniske
preparater til medisinske formål, dietetiske
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for
spedbarn, plaster og forbindingsstoffer,
materiale til tannplombering og til tannavtrykk,
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse
av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider,
bygningsmaterialer av metall, transportable
bygninger av metall, materiale av metall for
jernbanespor, ikke- elektriske kabler og -tråd
av metall (uedelt), låsesmedarbeider, små
gjenstander av metall (isenkramvarer),
metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, varer av
uedelt metall, håndverktøy og redskaper
(manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og
skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, høvler og maskiner, maskiner til
husholdningsbruk, viteskapelige, nautiske,
geodetiske fotografiske, kinematografiske,
optiske, veie-, måle-, signalerings-,
overvåkings-, livreddende og
undervisningsapparater og instrumenter,
anordninger for beskyttelse av øynene, briller,
solbriller, sportsbriller og anordninger for
beskyttelse av øynene, svømmebriller,
innfatninger og linser samt glass for briller og
solbriller, esker og etuier for briller og solbriller,
kjeder og snorer for briller og solbriller,
apparater og instrumenter for styring,
fordeling, transformering, akkumulering,
regulering eller kontroll av elektrisitet,
apparater for opptak, overføring eller
reproduksjon av lyd eller bilder, magnetiske
databærere, grammofonplater,
salgsautomater, og mekanismer for myntstyrte
apparater, kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og computere,
brannslukningsapparater, elektrisk og
elektronisk utstyr for hjemmebruk, inkludert
hvitevarer, kirurgiske, medisinske, dentale og
veterinære apparater og instrumenter,
kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske
artikler, suturmateriale, apparater og
innretninger for belysning, oppvarming,
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål,
kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet, varer av edle metaller eller
overtrukne dermed, juvelervarer, smykker,
edle stener, ur og kronometriske instrumenter,
klokker og ur, papir, papp og varer laget av
disse materialer, publikasjoner, trykksaker,
bokbindermateriale, fotografier, skrivesaker og
papirvarer, klebemidler for skrivesaker og
papirvarer eller for husholdningsbruk, artikler til
bruk for kunstnere, malerpensler,
skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt
møbler), instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater),
plastemballasje, trykktyper, klisjéer, lær og
lærimitasjoner, og varer laget av disse
materialer, skinn og huder, etuier og skrin,
håndkofferter, kofferter, reisevesker,
reiseetuier og -skrin, bagger for reisetilbehør,
campingbager, soveposer, tasker, vadsekker,
skuldervesker, vandresekker, ryggsekker,
håndbager, sportsbager, sykkelbager, kofferter
og reisevesker, paraplyer, parasoller og
25
registrerte varemerker
spasestokker, sveper, seletøy og
salmakervarer, møbler, speil, billedrammer ,
varer laget av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben,
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller
av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper
samt beholdere (ikke av edelt metall eller
plettert dermed), kammer og svamper, børster
(ikke malerpensler), materiale for
børstebinding, gjenstander til
rengjøringsformål, stålull, råglass eller
halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og
keramikk, tekstiler og tekstilvarer, senge- og
bordtepper, møbler, baderomsmøbler,
kjøkkenmøbler, stoffer til innbo, gardiner,
stoffer, vevde innbostoffer, matter, ryer,
sittesekker, puter, sengetepper, overkast,
servise, dekketøy, håndklær, badematter,
badekåper og -drakter, dusjforheng, forklær,
håndklær, duker, stoffer, hodeputer, dyner,
tepper, sengetøy, klær, fottøy, hodeplagg,
kniplinger og broderier, bånd og lisser,
knapper, hekter og maljer, nåler og synåler,
kunstige blomster, knapper, tøyglidelåser, små
gjenstander til bruk for søm, tepper, ryer,
matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter
(ikke av tekstilmateriale), leker, spill og
leketøy, gymnastikk- og sportsartikler og
juletrepynt, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt,
kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte
frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy,
kompotter, fruktsauser, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett,
næringsmiddelpreparater med tilsatte proteiner
og/eller mineraler og/eller vitaminer for
sportsutøvere, matprotein som menneskeføde,
kosttilskudd, kosttilskudd i væske- eller
pulverform, proteinholdige snacksstenger,
stimulerende drikker, øl, mineralvann og
kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og
fruktjuicer, saft og andre preparater til
fremstilling av drikker, tobakk, artikler for
røkere, samt tilknyttet salg av fyrstikker.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256161
Reg.dato.:
2010.07.06
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201002701
Inndato:
2010.03.10
Registreringen
2020.07.06
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Laatupaakaris MAISPOP
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Suomen Laatupaakari Oy, Ahertajantie 2, 90940 JÄÄLI,
FI
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Maisbasert snacks.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256162
Reg.dato.:
2010.07.06
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200913220
Inndato:
2009.12.14
Registreringen
2020.07.06
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Sensipor
Sensipor
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Actavis Norway AS, avd Norgesplaster, Granliveien 21,
4702 VENNESLA, NO
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering
og til tannavtrykk; preparater til utryddelse av
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider.
Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter,
kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske
artikler, suturmaterialer.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256160
Reg.dato.:
2010.07.06
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201001302
Inndato:
2010.02.10
Registreringen
2020.07.06
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
SAINTS ROW
SAINTS ROW
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
THQ Inc, 29903 Agoura Road, CA91301 AGOURA
HILLS, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Software, dataspill, videospillprogrammer,
internettspill, nedlastbare videospill.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
26
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256163
Reg.dato.:
2010.07.06
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201002702
Inndato:
2010.03.10
Registreringen
2020.07.06
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
ZONNEBLOEM
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256164
Reg.dato.:
2010.07.06
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200913223
Inndato:
2009.12.14
Registreringen
2020.07.06
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
QUALCOMM
ZONNEBLOEM
QUALCOMM
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Stellenbosch Farmers' Winery Ltd, Oude Libertas
STELLENBOSCH, ZA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive,
CA92121-1714 SAN DIEGO, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig
tilveiebringe flerbrukertilgang til databaser og
globale data- og informasjonsnettverk via
datamaskiner og kommunikasjonsinnretninger;
elektronisk overføring av stemme, video,
bilder, meldinger og data; overføring av
spillefilmer, filmopptak, spillefilmtrailere,
reklamer og audiovisuelle programmer; digital
overføring av stemme, data, bilder, signaler og
meldinger; mobiltelefonkommunikasjon;
telekskommunikasjon; kommunikasjon ved
dataterminaler; kommunikasjon ved telegram;
kommunikasjon ved telefon;
fakskommunikasjon; personsøketjenester via
radio/telefon; fjernsynskringkasting;
kabelfjernsynskringkasting; radiokringkasting;
nyhetstjenester for kommunikasjonsmedier;
utleie/leasing av kommunikasjonsutstyr,
herunder telefoner/faksmaskiner; trådløse
kommunikasjonstjenester, herunder stemmeog datakommunikasjonstjenester, ved hjelp av
bakke- eller satellittbaserte
kommunikasjonssystemer; tilby
tredjepartsbrukere tilgang til
telekommunikasjonsinfrastruktur.
Klasse:41 Underholdningstjenester, herunder
tilveiebringelse av dataaudio, bilder/video og
data til kommunikasjonsenheter og
datamaskiner; tilveiebringe online dataspill via
nettverk mellom kommunikasjonsnettverk og
datamaskiner.
Klasse:42 Tekniske tjenester for design, utvikling, testing
og produksjon for andre, og for assistanse ved
andres design, utvikling, testing og produksjon,
av satellitt- og bakkekommunikasjonssystemer
og -nettverk,
trådløskommunikasjonsterminaler; planlegge
utvikling og prosjektdesign av
telekommunikasjons- og
informasjonsbehandlingsnettverk for andre;
rådgivning, testing og teknisk overvåking innen
området systemintegrering og
produktintegrering for
telekommunikasjonsnettverk og
databehandling innen området elektroniske
tjenester, særlig innsamling, lagring,
oversettelse, overføring eller distribusjon av
data, informasjon, bilder, video- og
audiosekvenser og innen området
tilveiebringelse og kommunikasjon av
informasjon lagret på en database ved hjelp av
interaktivt kommuniserende datasystemer;
utvikling og frembringelse av
databehandlingsprogrammer, nemlig
dataprogrammering for andre; datatjenester,
nemlig tilveiebringe spesifikk informasjon på
forespørsel fra kunder via internett; online
teknisk støtte innen feltet datamaskiner,
27
registrerte varemerker
dataprogramvare og datasystemer;
konsultasjoner vedrørende datamaskiner og
dataprogramvare; diagnostiseringstjenester for
datamaskiner; oppdatering av
dataprogramvare for andre; teknisk støtte,
nemlig feilsøking og -retting av
datamaskinvare- og
dataprogramvareproblemer; tilby online
oppdatering av dataprogramvare for andre via
internett; og tilveiebringe informasjon innen
feltet datamaskiner, dataprogramvare og
datasystemer.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256166
Reg.dato.:
2010.07.06
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200904746
Inndato:
2009.05.13
Registreringen
2020.07.06
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
dr. pizza
dr. pizza
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Lincoln Pub AS, Vogts gate 43, 0474 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av
papp og eller papir. Papir, papp og varer laget
av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser, bøker, fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for
kunstnere; pensler; kontorrekvisita (ikke
møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser).
Klasse:29 Ferdigretter av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt;
herunder hamburgere og annen "take away"
mat. Kjøttekstrakter; konserverte, tørrede,
frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer,
syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
Klasse:30 Pizza.
Klasse:35 Salg av mat og drikke, salg av take-away.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke.
Cateringvirksomhet, tillaging av mat og drikke.
"Take away" og restaurant virksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256165
Reg.dato.:
2010.07.06
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201002704
Inndato:
2010.03.10
Registreringen
2020.07.06
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
Apacer
Apacer
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Apacer Technology Inc, 3F.No. 83, Kewang Rd.,
Longtan Township, 325 TAOYUAN COUNTY, TW
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Hukommelseslager for datamaskiner;
direktelager (RAM); direktelagermoduler (RAMmoduler); dynamisk direktelager (RAM);
dynamiske direktelagermoduler (RAM-moduler);
platestasjoner til datamaskiner;
fastplatestasjoner; minnepinner, usb-nøkler;
faststoff platestasjoner faststoff platemoduler;
faststoff platechip-er; flash-minne; flashminnekort; minnekort, minnebrikker;
multimediafunksjonsinnretninger; optiske
plateavspillere og -opptakere; digitale
lydavspillere og -opptakere; digitale
videoavspillere og -opptakere; digitale
kameraer; digitale fotorammer; integrerte
kretser; mikroapparatstyringsenheter; computer
periferiutstyr, nemlig minnekortlesere,
minnekortadaptere; USB hub-er, USB trådløse
sender/mottakere, USB webkameraer, mus,
fremvisningsutstyr, dataoverføringsinnretninger,
nettverkstilkoblede lagringsinnretninger;
computer software, nemlig software relatert til
minne og lagring; datasystemer for elektroniske
innretninger, nemlig bærbare datamaskiner,
borddatamaskiner, bærbare telefoner, bærbare
databehandlingsinnretninger; spillapparater for
bruk med datamaskiner; navigasjonsapparater
for kjøretøy (omborddatamaskiner); bærbare
telefoner; video-capture-innretninger (for
"frysing" og lagring, innfanging, oppsamling og
videresending av video), nemlig mini-DV-er,
digitale videorecordere, IP-kameraer;
strømladere, nemlig batteriladere, USB
strømadaptere, trådløse ladeinnretninger,
solladere; audio/video-tilbehør, nemlig HDMIkabler, hodetelefoner; utvidelseskort for flashminne; kablet og trådløse
telekommunikasjonsinnretninger.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
28
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256167
Reg.dato.:
2010.07.06
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200904749
Inndato:
2009.05.13
Registreringen
2020.07.06
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
DR-PIZZA
2010.07.12 - 28/10
Nedenfor nevnte nasjonale registrering er delvis omdannet
fra internasjonal registrering nr. 880612, i henhold til
Madrid protokollen Art. 9 quinquies og varemerkeloven §
75 første ledd.
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256168
Reg.dato.:
2006.12.07
Søknadsprioritet
2004.11.05 US 78512475
Søknadsnr.:
201002159
Inndato:
2005.04.01
Registreringen
2015.04.01
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
ECOMAGINATION
ECOMAGINATION
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
General Electric Co, 1 River Road, NY12345
SCHENECTADY, US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Reparasjon, vedlikehold og installasjon av
maskineri, motorer, maskiner, turbiner,
generatorer, kompressorer, lokomotiver,
reaktorer, elektrisk utstyr, fabrikkautomasjon
og overvåkingsinstrumenter og -utstyr,
elektrisk- og gassmatlaging, oppvarming,
kjøling, vasking, tørking, luftkondisjonering og
ventilasjonsanordninger og apparater,
elektroniske produkter for forbruk, elektriske
belysningsapparater og -installasjoner,
datamaskiner, medisinsk utstyr og tilbehør,
transitt-kjøretøy, off-road utstyr, maskineri og
utstyr for bygging, telekommunikasjonsutstyr
og -tilbehør, herunder tilbehør og
komponentdeler til alt forannevnt,
fremskaffelse av reparasjons-, vedlikeholdsog installasjonstjenester for gass og
dampturbin-energianlegg/-fabrikker og for alle
typer av kraftgenerering, overførings- og/eller
distribusjons-anlegg og -fasiliteter herunder
tilbehør og komponentdeler til alt forannevnt,
herunder fjernovervåking og diagnostisk
assistanse for alt forannevnt; vedlikeholds- og
reparasjonstjenester; boring og pumping av
olje og gass; boring etter råolje;
oljebrønnbekledning, rørledning og
borerørinstallasjon; utleie av olje- og
gassbrønnboreredskaper; konsultasjon,
rådgivning og informasjonstjenester relatert til
alle forannevnte tjenester; installasjon,
vedlikehold og reparasjonstjenester for
kompressorer, pumper nemlig maskiner,
turboekspandere, drivstoffpumper og drivstofffordeljngsutstyr, CNG-bunkrings utstyr,
gassturbiner, dampturbiner, luftavkjølte
varmevekslere, dampkondensere, tunge
borerør-reaktorer og rørreaktorer; tekniske
supporttjenester nemlig feilsøking av
problemer med data maskinvare, video og
elektronisk kommunikasjons-maskinvare.
Klasse:40 Oljeproduksjonstjenester;
gassproduksjonstjenester; olje- og gassbrønnbehandlingstjenester; olje- og
gassforedlingstjenester; drift og ledelse av
energi- og mekaniske anlegg og fasiliteter; drift
og ledelse av mekaniske produksjonsanlegg;
konsultasjon/rådgivning innen området drift og
ledelse av mekaniske produksjonsanlegg.
Klasse:42 Forskning, konsultasjon og
rådgivningstjenester, alle relatert til teknisk
arbeid, design og utviklingsproblemer påtruffet
ved bruk; industrielle og handelsselskaper,
statlige og individuelle;
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Lincoln Pub AS, Vogts gate 43, 0474 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av
papp og eller papir. Papir, papp og varer laget
av disse materialer, ikke opptatt i andre
klasser, bøker, fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for
kunstnere; pensler; kontorrekvisita (ikke
møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser).
Klasse:29 Ferdigretter av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt;
herunder hamburgere og annen "take away"
mat. Kjøttekstrakter; konserverte, tørrede,
frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer,
syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
Klasse:30 Pizza.
Klasse:35 Salg av mat og drikke, salg av take-away.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke.
Cateringvirksomhet, tillaging av mat og drikke.
"Take away" og restaurant virksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
29
registrerte varemerker
2010.07.12 - 28/10
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256169
Reg.dato.:
2010.07.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
200815310
Inndato:
2008.12.04
Registreringen
2020.07.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
CityLasik
dataprogrammeringstjenester for andre;
dataprogramvare-design og analysetjenester
for andre; datakonsultasjonstjenester;
vedlikehold og oppdatering av
dataprogramvare og programvaresystemer for
andre; installasjon av dataprogramvare;
datasystemanalyser og designtjenester for
andre; nettverkanalyser og designtjenester for
andre; datatjenester nemlig design,
implementering og vedlikehold av web-steder
og web-sider for andre; fremskaffelse av
datasøkermotorer for å få data på et globalt
datanett; fjern overvåkingstjenester av
maskineri, motorer, maskiner, turbiner,
generatorer, kompressorer, lokomotiver,
reaktorer, elektrisk utstyr,
fabrikkautomatisering og kontrollinstrumenter
og utstyr, elektrisk og gass mattillaging,
oppvarming, kjøling, vasking, tørring,
luftkondisjonering og ventilasjonsanordninger
og -apparater, elektroniske produkter for
forbrukere, elektriske belysningsapparater og installasjoner, datamaskiner, medisinsk utstyr
og tilbehør, transitt-kjøretøy off-road utstyr,
telekommunikasjonsutstyr og tilbehør,
herunder tilbehør og komponentdeler for alt
forannevnt; fjernovervåkingstjenester for gass
og dampturbinenergianlegg/-fabrikker og for
alle typer kraftgenerering, overførings- og/eller
distribusjonsanlegg og fasiliteter herunder
tilbehør og komponentdeler for alt forannevnt;
fjerndiagnostikk av sikkerhets- og/eller
vedlikeholds-funksjonsfeil i forbindelse med
landkjøretøy, trailere, fraktcontainere,
jernbanevogner/motorvogner og maritime skip
brukt i forbindelse med handelsforsendelse av
frakt og last; spesialdesign av
sikkerhetslilgangsystemer; design og
konsultajonstjenester i forbindelse med
konfigurering av systemer brukt i
støtteapplikasjoner til fiberoptisk teknologi;
tekniske support-tjenester, nemlig feilsøking av
problemer med programvare; tekniske
konsultasjonstjenester for maskinvare og
programvare brukt i forbindelse med sikkerhet
og tilgangsystemer; spesialdesign-tjenester for
andre innen området sikkerhetssystemer,
tilgangsystemer og overvåkingssystemer i
forbindelse med materielle aktiva og
lagerbeholdning; tekniske tjenester, tekniske
konsultasjons- og forskningstjenester innen
olje-og gassindustriene; olje- og
gassutforskningstjenester; geofysisk
utforskning for olje- og gassindustriene;
analyser av olje- og gassområder; olje- og
gassprospektering nemlig borehullslogging og
-utprøving; olje- og gassbrønnutprøving;
fjernovervåking av sikkerhets- og
vedlikeholdsarkiv av landkjøretøy, trailere,
fraktcontainere, jernbanevogner/motorvogner
og maritime skip; fjernovervåking av luftkvalitet
av flyttbare og stasjonære kjøretøy; olje- og
gassrørledningsinspeksjon.
Klasse:44 Fremskaffelse av avbildning, screening,
diagnostisk behandling og
informasjonsteknologi-tjenester innen området
helsevesen; utleie av medisinsk og dentalt
utstyr og tilbehør; ledelse og drift av
medisinske og dentale fasiliteter; konsultasjon,
rådgivning og informasjonstjenester relatert til
alle forannevnte tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort
med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen.
CityLasik
(541) Merket er et ordmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(730) Innehaver:
Memira Holding AB, Klostergatan 10, 75321 UPPSALA,
SE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Optiske apparater og instrumenter samt deler
og tilbehør til disse; briller, solbriller og linser
samt deler og tilbehør til disse, unntatt slike for
dental bruk, dental laboratoriebruk, dental
kirurgisk bruk samt ortodontisk bruk.
Klasse:10 Kirurgiske og medisinske apparater og
instrumenter samt deler og tilbehør til disse,
kunstige øyne, unntatt slike for dental bruk,
dental laboratoriebruk, dental kirurgisk bruk
samt ortodontisk bruk.
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser.
Klasse:37 Reparasjonstjenester i forbindelse med optiske
apparater og instrumenter, briller, solbriller og
linser samt kirurgiske og medisinske apparater
og instrumenter, unntatt slike for dental bruk,
dental laboratoriebruk, dental kirurgisk bruk
samt ortodontisk bruk.
Klasse:44 Medisinske og kirurgiske tjenester;
optikervirksomhet; hygienisk behandling og
skjønnhetspleie for mennesker, unntatt
dentale, dentale kirurgiske og ortodontiske
tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
30
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
256170
Reg.dato.:
2010.07.07
Søknadsprioritet
Ingen
Søknadsnr.:
201001794
Inndato:
2010.02.17
Registreringen
2020.07.07
utløper:
(540) Gjengivelse av merket:
GLIDELÅS DØR
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(550) Merkekategori: Varemerke
(591) Merket er i farger: Nei
(730) Innehaver:
Mitos OY, Teollisuustie 11, 51200 KANGASNIEMI, FI
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:17 Paknings-, tetnings- og isoleringsmaterialer.
Klasse:19 Byggematerialer; plastdører, dører med
glidelås.
(450) Kunngjøringsdato 28/10, 2010.07.12
31
2010.07.12 - 28/10
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
Internasjonale varemerkeregistreringer
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71.
Int.reg.nr.:
Int.reg.dato:
Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal
registrering.
Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72
og Madrid-protokollen artikkel 3 (4).
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.
Etterfølgende
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den
Prioritet:
Besluttet
gjeldende
dato i Norge:
internasjonaleregistreringen.
Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad.
Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen
gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70.
(111) Int.reg.nr:
0276303
(151) Int.reg.dato:
1963.11.15
(180) Registreringen
2013.11.15
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.12.28
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003619
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0343892
(151) Int.reg.dato:
1958.10.13
(180) Registreringen
2018.10.13
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.11.21
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002652
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Tetesept
COMPO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Merz Pharma GmbH & Co KGaA, Eckenheimer
Landstrasse 100, 60318 FRANKFURT AM MAIN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Compo GmbH & Co KG, Gildenstrasse 38, 48157
MÜNSTER, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:2
Klasse:3
Klasse:1
Klasse:5
Food preservatives.
Antirust preparations.
Perfumery, cosmetics, essential oils, soaps, washing
and bleaching substances, starch and starch
preparations for cosmetic purposes, laundry blueing,
stain removing substances, cleaning and polishing
substances (except for leather), abrasives.
Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings, pesticides and herbicides, disinfectants.
Klasse:5
Klasse:31
Fertilizers, soil mixes and chemicals for agricultural,
horticultural, and plant care use.
Chemicals for use in plant and animal care.
Fertilizers, soil mixes and chemicals for use in
animal farming.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
32
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0407837
(151) Int.reg.dato:
1974.05.22
(180) Registreringen
2014.05.22
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.12.10
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003751
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
0449952
(151) Int.reg.dato:
1979.12.08
(180) Registreringen
2019.12.08
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.12.08
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002654
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Cardenal Mendoza
COMPO-SANA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sanchez Romate Hermanos SA JEREZ DE LA
FRONTERA, CÁDIZ, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Compo GmbH & Co KG, Gildenstrasse 38, 48157
MÜNSTER, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
Klasse:32
Klasse:33
Klasse:1
Vinegars.
Beers, musts.
Wines of all kinds, brandies, eaux-de-vie, liqueurs,
vermouths and aperitifs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
0442013
(151) Int.reg.dato:
1978.12.18
(180) Registreringen
2018.12.18
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.10
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002945
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0450068
(151) Int.reg.dato:
1979.12.13
(180) Registreringen
2019.12.13
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.01.16
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003752
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
CURAPOR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Lohmann & Rauscher International GmbH & Co KG,
Westerwaldstrasse 4, 56579 RENGSDORF, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, chemicals for improvement of soil and
sports fields, namely soil loosening and stabilising
agents; unprocessed plastics and artificial resins (in
the form of powders, pastes, liquids, chips, granules
and flakes) for the improvement of soil; fertilizer,
topsoils, peat as soil improvement agents; de-icing
agents.
BENVENUTO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Siegfried Leithäuser GmbH u Co Herrenkleiderfabrik,
28-36, Heessener Strasse, 59065 HAMM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Quick-healing dressing made of non-woven fabrics.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:25
Clothing, including outerclothing; said goods for
export to South American countries.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
33
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
0550262
(151) Int.reg.dato:
1990.02.05
(180) Registreringen
2020.02.05
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.01.25
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003620
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0479000
(151) Int.reg.dato:
1983.07.22
(180) Registreringen
2013.07.22
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.01.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002947
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MYCOM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Endress + Hauser Conducta Gesellschaft für Messund Regeltechnik mbH & Co, Dieselstrasse 24, 70839
GERLINGEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Measuring and monitoring apparatus for analysis
measurement technology.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Hedoga AG, Zellwegstrasse 17, 9056 GAIS, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:30
(111) Int.reg.nr:
0554245
(151) Int.reg.dato:
1990.04.30
(180) Registreringen
2020.04.30
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.12.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002952
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
goods for children and the sick; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for weed and pest
control.
Grape sugar, preparations containing grape sugar.
DERMOSTHETIQUE
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
M C E, 7, rue de Tilsitt, 75017 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(111) Int.reg.nr:
0549115A
(151) Int.reg.dato:
1990.01.30
(180) Registreringen
2020.01.30
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.01.31
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002951
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:3
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
DEVERGO'
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Michael Hill & Co Ltd, P.O. Bx 40391, 6304 LARNACA,
CY
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
Shirts, trousers, singlets, jackets, blousons, skirts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
34
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0554520
(151) Int.reg.dato:
1989.11.30
(180) Registreringen
2019.11.30
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.12.01
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002953
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
0560331
(151) Int.reg.dato:
1990.10.03
(180) Registreringen
2010.10.03
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.12.02
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003260
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Lewa GmbH, Ulmer Strasse 10, 71229 LEONBERG,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:9
Metering pumps, particularly process pumps and
parts thereof; electric controls, pneumatic controls,
hydraulic controls and regulating controls; pulsation
dampeners (machine parts).
Peripheral devices for metering pumps, particularly
for process pumps, namely devices for measuring,
checking and regulating, data input and output
devices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Champagne Perrier Jouët SA, 28 avenue de
Champagne, 51200 EPERNAY, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21
Klasse:32
Klasse:33
Household or kitchen utensils and containers (not of
precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking materials; cleaning material; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except building
glass); glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.
Beer; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Alcoholic beverages, especially wines, sparkling
wines, wines of French origin, namely champagne,
cider, perry, fruit wines, brandies, liqueurs and
spirits.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
35
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0577711
(151) Int.reg.dato:
1991.10.22
(180) Registreringen
2011.10.22
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.01.21
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003621
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
0585771
(151) Int.reg.dato:
1992.03.25
(180) Registreringen
2012.03.25
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.10.05
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002954
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
CEILCOTE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76,
6824BM ARNHEM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:2
Klasse:7
Klasse:11
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Bejo Zaden BV, Trambaan 1, 1749CZ
WARMENHUIZEN, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:7
Klasse:29
Klasse:17
Klasse:19
Chemical products for use in industry, as well as in
agriculture, horticulture and forestry (excluding
fungicides, herbicides and pesticides); unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire
extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.
Machines and machine tools; engines (except for
land vehicles); transmission couplings and belts
(not for land vehicles); agricultural implements; egg
incubators.
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats; salad dressings; preserves.
Klasse:20
Corrosion-resistant materials made of synthetic
materials or plastics for coating surfaces.
Washing and separating apparatus; linings made of
synthetic materials or plastics, with self-purifying
properties, for spray towers.
Parts of apparatus that are resistant to corrosion
and mechanical and chemical attack, namely
ventilating apparatus, suction apparatus, aeration
and drainage tubes.
Parts of apparatus that are resistant to corrosion
and mechanical and chemical attack, namely tubes
made of synthetic materials or plastics.
Cements made from synthetic resins that are
corrosion and heat resistant; parts of apparatus that
are resistant to corrosion and mechanical and
chemical attack, namely screed, not of metal, and
suction chimneys, not of metal.
Valves, not of metal, made of corrosion-resistant
materials; parts of apparatus that are resistant to
corrosion and mechanical and chemical attack,
namely tanks made of synthetic materials or
plastics.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
36
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
0640769
(151) Int.reg.dato:
1995.07.20
(180) Registreringen
2015.07.20
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.01.15
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003261
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0593982
(151) Int.reg.dato:
1992.08.19
(180) Registreringen
2012.08.19
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.19
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003997
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MOSCA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Maschinenfabrik Gerd Mosca AG, Gerd-Mosca-Strasse
1, 69429 WALDBRUNN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:16
Klasse:17
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Haust BV, Pieter Zeemanweg 17, 3316GZ
DORDRECHT, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Packaging machines, tying and strapping
machines, transporting and lifting apparatus and
machines, conveyor belts, printing machines and
labelers and parts of these machines included in
this class.
Paper, cardboard and plastic sheets for enveloping,
wrapping and packaging, packaging material made
of paper, cardboard or plastic sheets, namely
conical bags, sachets, bags, envelopes; plastic
packaging strips, adhesive and self-adhesive tapes
for use as a household articles, riders, labels of
paper or plastic materials; addressing machines,
franking machines.
Packaging, stuffing and padding materials made of
rubber or plastic; adhesive and self-adhesive tapes
for packaging.
Klasse:30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
0643802
(151) Int.reg.dato:
1995.09.04
(180) Registreringen
2015.09.04
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.01
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002955
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
0596787
(151) Int.reg.dato:
1993.01.11
(180) Registreringen
2013.01.11
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.01.21
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003622
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
CREATION BAUMANN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Baumann Weberei & Färberei AG, 4901
LANGENTHAL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Danzym
Klasse:20
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer-Werftstrasse 3842, 40589 DÜSSELDORF, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice
for refreshment.
Klasse:24
Soaps; substances for bleaching and laundry use,
preparations for strengthening the laundry, clothes
rinsing and dishwashing preparations; stain removing
substances, cleaning and polishing materials.
Klasse:27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Furniture, mirrors, frames as well as components
and accessories thereof such as runners for
curtains; products, included in this class, of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or
of plastics.
Fabrics and textile goods included in this class
especially plastic or textile curtains and shades,
wall hangings, including textile tapestries, cloths for
furniture and covers for furniture; bed and table
covers.
Carpets, door mats, mats, linoleum and other
materials for covering floors as well as other
products used for covering walls and floors, for
furnishing purposes, including non-textile wall
hangings.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
37
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0733951
(151) Int.reg.dato:
1999.05.12
(180) Registreringen
2019.05.12
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.06.08
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200908577
(220) Notifikasjonsdato: 2009.08.27
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:8
ZEBRA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Adolf Würth GmbH & Co KG, Reinhold-Würth-Strasse
12-17, 74653 KÜNZELSAU, DE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:3
Klasse:6
Klasse:7
Chemical products for professional use, adhesive
materials for professional use, adhesives for
engineering and industrial use, adhesives for glass;
chemicals used in construction; chemical products
used in the motor vehicle sector, namely adhesives
for glass, glues as screw stops, contact chemical
products for treating electrical contacts, chemical
solvents formed by oxidation, brake fluids, cooling
additives for radiators, leak detecting fluids, icing
products especially in the form of spray cans,
refrigerating and cryogenic products and additives
relating thereto, antifreeze, impregnation chemicals,
vulcanizing cements, vulcanizing preparations, fire
extinguishing compositions, fireproofing
preparations, products for protection against
flames, brazing preparations, welding chemicals,
welding spray, fluxing media, chemical products for
cutting and boring, hardening products,
preservatives, solvents, welding preparations,
chemical products especially raw cellular materials,
two-component foam available in cartridges.
Bonded abrasives, sandpaper, emery paper, cloth
sanding belts; rust-dissolving products.
Common metals and their alloys; locksmith's
products and ironware; screws, adjusting screws,
washers, spacing washers, safety washers, safety
rings, spring washers, springs, flanges, collet
chucks, nails, pins, brackets, bolts, nuts, safety
nuts, roses, butterfly nuts, serrated washers, rivets,
pegs, blind rivets, threaded rods, stud bolts,
threaded inserts, threaded separations, clamping
ties, clips of metal for pipes and flexible hoses,
supports for flexible hoses, hooks, studs, sleeves,
spacing sleeves, serrated washers, plugs, bungs
and closing elements for pipes, quick-release
fasteners, connection and fastening elements,
punched strips for mounting purposes, cable
thimbles, clamps for cables, cable holder sets,
screwed cable couplings, cable holders, cable
tubes and wire grips (non electric); the goods
named above mainly made of metal; flexible tube
holders of metal; metal plates; boxes, spray cans,
containers, cans, valves, flexible hoses, pipe
branches, pressure medium hoses, brake hoses;
the above goods essentially made of metal; metal
products (included in this class).
Machine tools; tools for machines, metal, wood,
plastics and stone working machines and machines
for fastening tarpaulins; electrically actuated,
hydraulic and/or pneumatic tools for working with
metals, wood, plastic materials and stones; riveting
machines; drill bits, taps, grinding, cutting and
trimming disks, saw blades, cylindrical saws,
conical countersinkers, countersink bits, compass
saws, drill crowns, reversible plates and reversal
indicators, inserts for drilling machines, fittings for
compressed air machines, as machine parts or for
Klasse:20
2010.07.12 - 28/10
use with machines; mechanically actuated
apparatus for distributing, winding and unwinding
cables, hoses, sheets, sandpaper and abrasive
cloth; parts of the aforementioned products.
Hand-operated hand tools; tools for working with
metals, wood and plastic materials, woodwork and
working plastics as well as for trades involving
construction of machines, apparatus, vehicles and
buildings; hand-operated hand tools for nailing, side
cutting nippers, open-end and closed-end
wrenches, heavy shears, hand-operated hand tools
for riveting, pliers, bending pliers, riveting pliers,
riveting guns, stripping pliers, scissor-like grips,
crimping pliers, indenting pliers, offsetting pliers,
punch pliers, bending tools and countersinks; files,
saws and saw blades; cutting and trimming disks;
abrading hand-operated hand instruments,
sharpening stones, sharpening brushes, buffing
blocks, buffing pins, buffing wheels, valve abrading
instruments, cutting apparatus, shears and sheet
steel shears; cutlery; rocking arms (tool holders);
hand-operated apparatus for distributing, winding
and unwinding cables, flexible hoses, sheets,
sandpaper and abrasive cloth.
Screws, adjusting screws, washers, spacing
washers, safety washers, safety rings, spring
washers, springs, flanges, clamping sleeves, nails,
pins, brackets, bolts, bolt-nails, nuts, safety nuts,
roses, butterfly nuts, serrated washers, rivets,
pintles, blind rivets, stud bolts, threaded rods,
threaded inserts, threaded separations, clamping
ties, pipe brackets and hoses, supports for flexible
hoses, hooks, spikes, sleeves, spacing sleeves,
serrated washers, plugs, bungs and closing
elements for pipes, quick-release fasteners,
connecting and fastening elements, punched strips
for mounting purposes, cable thimbles, clamping
ties for cables, cable holder sets, screwed cable
couplings, wire connectors (non electric); nonmetallic hose holders; non-metallic plates; boxes,
spray cans, containers, cans, valves; the
aforementioned goods are mainly non metallic;
goods of plastic materials (included in this class).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
0750389
(151) Int.reg.dato:
2000.12.28
(180) Registreringen
2010.12.28
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.07.09
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200811623
(220) Notifikasjonsdato: 2008.09.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
BOWLRIDERS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Na Pali SAS, 162 Rue Belharra, 64500 SAINT JEAN
DE LUZ, FR
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Clothing
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
38
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0782180
(151) Int.reg.dato:
2002.04.25
(180) Registreringen
2012.04.25
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.01.07
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002958
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0820347
(151) Int.reg.dato:
2004.01.23
(180) Registreringen
2014.01.23
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.09
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201004000
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MAIS IL EST OU LE SOLEIL ?
RÖSCH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kesar SA, Rue Victor Rauter 33, 1070 BRUSSEL, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Klasse:25
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Gerhard Rösch GmbH, Schaffhausenstrasse 101,
72072 TÜBINGEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
Clothing, footwear, headwear.
Klasse:24
Klasse:25
Klasse:42
Woven and knitted materials.
Clothing.
Fashion design for clothing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
0828939
(151) Int.reg.dato:
2004.06.11
(180) Registreringen
2014.06.11
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.09
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003755
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0796066
(151) Int.reg.dato:
2002.12.23
(180) Registreringen
2012.12.23
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.09
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003999
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Blanche Fleur
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Gerhard Rösch GmbH, Schaffhausenstrasse 101,
72072 TÜBINGEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
GRANJA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Casa Ithalat Ihracat Anonim Sirketi, Adatepe Mah.2/20,
Sk. No. 6 Buca, 35160 İZMIR, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
2010.07.12 - 28/10
Klasse:25
Clothing, clothing for gymnastics, clothing of
imitations of leather, clothing of leather, jackets,
jerseys, knitwear, overcoats, pajamas, pants,
parkas, pelerines, pullovers, shoes, skirts, shirts,
sports shoes, suits, trousers, underclothing,
underpants, waistcoats.
Clothing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
39
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0840544
(151) Int.reg.dato:
2004.07.28
(180) Registreringen
2014.07.28
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.03.09
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003756
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0846194
(151) Int.reg.dato:
2004.06.09
(180) Registreringen
2014.06.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200503981
(220) Notifikasjonsdato: 2005.04.28
(300) Søknadsprioritet: 2003.12.10 DE 303 65 246.2/09
(540) Gjengivelse av merket:
AVIRA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tjark Auerbach, Lindauer Strasse 21, 88069
TETTNANG, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
FURMINATOR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
FURminator Inc, 1638 Headland Drive, MO63026
FENTON, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:21
2010.07.12 - 28/10
Deshedding conditioner for pets.
Pet brush, namely a grooming device for furbearing animals in the nature of a brushlike
instrument for removal of the animals' loose or
shedding hair.
Klasse:9
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:38
Klasse:41
Klasse:42
Klasse:45
Computer programs and parts and accessories
therefore, namely subprograms, program modules,
program generators, support software and
interfaces for computer; data recorded on data
carriers.
Collection and supply of news and collection and
transmission of data; running of an electronic
information and communication system (included in
this class); services of a database, services in
connection with online services in the Internet,
namely transfer of information.
Education; training, providing and publishing of
publications using all media.
Computer programming; technical consultation
regarding use and application of the software;
installation and maintenance of computer software;
services of a software company, namely
construction, design, programming, updating,
maintenance and installation of software, system
analysis and consultation for application regarding
software, as well as consultation, support and
design of data structures and their modification;
services in connection with the Internet, namely
design and maintenance of programs for use in the
Internet and/or for use of the Internet as well as
consultation concerning the use and further
development of such programs.
Security consultancy for protection of real value and
individuals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
40
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
0892951
(151) Int.reg.dato:
2006.02.02
(180) Registreringen
2016.02.02
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.25
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003758
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0933615
(151) Int.reg.dato:
2007.05.07
(180) Registreringen
2017.05.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200710749
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.12 CH 558090
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue, red, blue/grey.
(730) Innehaver:
NIBC Bank NV, Carnegieplein 4, 2517KJ HAAG, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:36
SEMPER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hero AG, 5600 LENZBURG, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:8
Klasse:28
Pharmaceutical preparations and sanitary
preparations for medical purposes.
Hand-operated hand tools and implements; cutlery,
forks and spoons.
Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; playing cards.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Financial affairs; monetary affairs; banking;
(investment) fund management; asset management
for third parties, private investors as well as
institutional investors; services of a stocks and
bonds credit banking company; intermediary
services in the trade and sales of stocks and bonds;
capital market transactions; asset management;
services of a depositary company of securities;
stock management; services of a participation
company; insurances.
(111) Int.reg.nr:
0936389
(151) Int.reg.dato:
2007.07.10
(180) Registreringen
2017.07.10
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.05
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002962
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
biomeen
(111) Int.reg.nr:
0920365
(151) Int.reg.dato:
2007.03.21
(180) Registreringen
2017.03.21
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.18
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002961
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Biota Bitkisel Kozmetik Laboratuarlari Ticaret Limited
Sirketi, Mehmet Akif Mahallsi Baris Caddesi, Yücedag
Sokak No. 15 ÜMRANIYE ISTANBUL, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
CITIZENS OF HUMANITY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Citizens of Humanity LLC, 5715 Bickett street,
CA90255 HUNTINGTON PARK, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Apparel, namely jeans, pants, skirts, jackets, vests,
tops, t-shirts and sweat shirts; apparel namely
bottoms, camisoles, cardigans, dresses,
dungarees, jerseys, overalls, scarves, shirts, shorts,
tank tops and trousers.
Perfumery; perfumes, essential oils for personal use,
lotions for skin, hair, face, body, deodorants for
personal use, after-shave lotions, deodorants and
antiperspirants; skin creams in liquid and in solid
form; hair dye; hair cleaning preparations;
shampoos; hair care preparations; hair conditioner,
hair creams, hair gels, hair lotions, hair oils, hair care
creams, hair care lotions; after-shave creams; bath
gels; depilatories; depilatory creams; bath soaps in
liquid solid or gel form; soaps for body care; soaps
for personal use; soaps for toilet purposes; tooth
paste.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
41
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0941062
(151) Int.reg.dato:
2007.09.19
(180) Registreringen
2017.09.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200713991
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0950239
(151) Int.reg.dato:
2007.12.19
(180) Registreringen
2017.12.19
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.12.24
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201004001
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
PetMedica
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
MULTIFIT Tiernahrungs GmbH, Westpreussenstrasse
32-38, 47809 KREFELD, DE
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Massive NV, Satenrozen 13, 2550 KONTICH, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Pet litter.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:11
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
SCA Hygiene Products Hoogezand BV, Abramskade 6,
9601KM HOOGEZAND, NL
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Lighting apparatus and installations, lamps and
fixtures and their components, not included in other
classes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
0942180
(151) Int.reg.dato:
2007.10.03
(180) Registreringen
2017.10.03
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.05.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200907473
(220) Notifikasjonsdato: 2009.07.23
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:3
2010.07.12 - 28/10
Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, cotton
wool, wet wipes, all for baby care.
Nursing table covers, bibs, disposable diapers and
diaper pants for babies, made of paper containing
cellulose or not, cloths for washing the body; bibs
and nursing table covers with plastic back sheet.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
42
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0958586
(151) Int.reg.dato:
2008.01.30
(180) Registreringen
2018.01.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200805417
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.01
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.10 BX 1141022
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:42
KOPERNIKUS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
La Communauté Européenne representée par la
Commission des Communautés Européennes, Rue de
la Loi 200, 1049 BRUSSEL, BE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:35
Klasse:38
Klasse:41
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring (inspection), rescue
(lifesaving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic
recording media; magnetic and optical data media;
data processing equipment and computers;
altimeters; antennas; apparatus for measuring
geological, environmental and safety data;
apparatus for precision measurements; electric and
electronic apparatus for inspection, measurement
and monitoring; analytical apparatus not for medical
purposes; air and ground analysis apparatus; water
level gauges; gradient indicators, incline indicators,
slope indicators, temperature gauges; alarms;
computers; computer peripherals; interfaces (for
computers); software (recorded programs);
computer programs (downloadable software);
recorded computer programs; downloadable
electronic publications.
Business management; business administration;
office functions; commercial information agencies;
business organization consultancy; business
organization and management consultancy;
business management consultancy; business
investigations; business inquiries; projects
(business management assistance); compilation of
statistics; economic forecasting; market survey;
business analyses; administrative management of
geographical data, whether processed or updated,
and methods of compiling and processing
geographical, environmental or safety data;
computer file management; searches of computer
files on behalf of third parties; data compilation and
collation in a central file; compilation and collation of
geographical data, whether processed or updated,
and/or environmental or safety data, in data bases;
retailing services and assistance in wholesale
marketing of geographical data, whether processed
or updated and methods of recording and
processing of geographical, environmental or safety
data.
Telecommunications; information regarding
telecommunications; information (news) agencies;
electronic mail; electronic display services
(telecommunications); communications via
computer terminals; dispatch of telegrams,
computer-assisted message and image
transmission; transmission of messages, images
and data, particularly concerning geology,
geography, environment, security or risks using any
means of communication; giving access to
databases.
Education; training; practical training
(demonstrations); arranging and holding
workshops, symposia, concerts, conferences,
conventions, seminars and symposiums,
Klasse:45
2010.07.12 - 28/10
particularly in relation to geology, geography, the
environment, safety or hazards; writing texts other
than advertising; book publishing; publication of
texts other than advertising; electronic publishing of
books and periodicals on line; exploitation of nondownloadable electronic publications online.
Scientific and technological services, research and
design relating thereto; industrial analyses and
research services; technical project studies; expert
reports of engineers; engineering consultancy;
technical studies; design and development of
computer hardware and software; software
consultancy; software development (design); data
conversion of computer programs other than
physical; conversion of data or documents from
physical to electronic media; reconstitution of
databases; rental of computer software; building
consultancy; geological evaluation; land surveys;
urban zoning and planning; research in
environmental protection; physics research;
geological research; advice on energy savings;
weather forecasting; provision of information on
geological risk.
Legal services; security services for the protection
of property and persons; personal and social
services rendered by third parties to meet the
needs of individuals; risk evaluation bodies
monitoring risks faced by property and persons;
safety inspections of plots of land; consultancy on
safety and security matters.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
0959600
(151) Int.reg.dato:
2008.02.06
(180) Registreringen
2018.02.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200805720
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.08
(300) Søknadsprioritet: 2007.12.24 IT TO2007C004185
(540) Gjengivelse av merket:
CHIODO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Guccio Gucci SpA, Via Tornabuoni 73/R, 50123
FIRENZE, IT
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14
Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
43
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0960722
(151) Int.reg.dato:
2008.04.04
(180) Registreringen
2018.04.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200806159
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.03.03 EM 006750574
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0961112
(151) Int.reg.dato:
2008.02.19
(180) Registreringen
2018.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200806254
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.23 DK VA 2007 03266
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
The word element VESTAS is in blue (pantone 281). ,
The word element VESTAS is in blue (pantone 281)
whereas "No. 1 in Modern Energy" is black.
(730) Innehaver:
Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 8900 RANDERS,
DK
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue, yellow, black.
(730) Innehaver:
Ten Ewiv, Leibnizpark 5, 51503 RÖSRATHHOFFNUNGSTAHL, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Klasse:37
Klasse:39
2010.07.12 - 28/10
Klasse:7
Spare parts and accessories for motor vehicles.
Repair of motor vehicles, in particular breakdown
services.
Transport; packaging and storage of goods.
Klasse:9
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:37
Wind mills, wind power plants, wind turbines and
other wind-operated machines; parts and
accessories for the aforesaid goods; mill towers and
masts, blades, blade hubs, mill housings, machine
beds, rotation devices, yaw rings and gears;
devices for setting the pitch of the wings, brakes
and brake devices, main shafts, universal joints,
transmission devices, clutches and electric
generators and reserve wind power supply plants;
parts and accessories for the aforesaid goods.
Electrical and electronic equipment as well as
computer equipment for wind mills, wind power
plants, wind turbines and other wind-operated
machines.
Erection, construction, installation, service,
maintenance and repair of wind mills, wind power
plants, wind turbines and other wind-operated
machines; advisory, consultancy and information
services relating to all the aforesaid goods and
services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
44
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0965552A
(151) Int.reg.dato:
2007.10.10
(180) Registreringen
2017.10.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001853
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.17
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.27 DE 30741813.8/07
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:20
2010.07.12 - 28/10
muffs of plastic and predominantly of plastic in
combination with other materials for compressed air
ducts; parts of the aforementioned goods as far as
included in this class; screw-on connectors and
clamping connectors, distributors with and without
quick couplings, hose nozzles, plug-in nipples and
screw joints for compressed air ducts, the aforesaid
goods of plastic and predominantly of plastic in
combination with other materials.
Pressure blasting containers of plastic; valves and
cocks of plastic and predominantly of plastic in
combination with other materials; hose rollers (non
mechanical and not of metal); parts of the
aforementioned goods as far as included in this
class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
0966989
(151) Int.reg.dato:
2008.05.19
(180) Registreringen
2018.05.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200808896
(220) Notifikasjonsdato: 2008.07.17
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Schneider Druckluft GmbH, Ferdinand-Lassalle-Straße
43, 72770 REUTLINGEN, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:7
Klasse:11
Klasse:17
JETLASER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
UPM Raflatac OY, Tesomankatu 31, 33310
TAMMERFORS, FI
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Compressed air vessels of metal; pressure blasting
containers of metal; compressed air pipes, valves
(except as parts of machines) and cocks (except as
parts of machines) of metal and predominantly of
metal in combination with other materials; screw-on
connectors and clamping connectors, distributors
with and without quick couplings, hose nozzles,
plug-in nipples, screw joints and pipe muffs for
compressed air ducts, the aforesaid goods of metal
and predominantly of metal in combination with
other materials; hose rollers of metal (nonmechanical); parts of the aforementioned goods as
far as included in this class.
Compressors (machines), in particular piston
compressors, screw-type compressors and
diaphragm compressors, all aforementioned
compressors also soundproofed; fittings for
compressors and for compressed air vessels;
machines and apparatus for compressed air
preparation, in particular maintenance devices and
maintenance units as well as condensate
dischargers; combined filter pressure reducers as
parts of machines; oil/water separators (machines
or parts of machines); mechanical compressed air
driven power tools, in particular screwdrivers,
impact screwdrivers, drilling machines, grinding
machines, cut-off machines, nibblers, saws,
riveters, staplers, nailing devices, chisel hammers
and grease guns; paint spray guns; compressed air
blowing guns; compressed air driven needle guns;
compressed air driven cartridge guns; pressure
blasting apparatus, in particular blasting guns;
cocks (parts of machines); parts of the
aforementioned goods as far as included in this
class; all aforementioned goods not in the form of
hydraulic servo-valves and pneumatic servo-valves
as well as regulator devices.
Compressed air dryers and compressed air filters;
combined filter pressure reducers as parts of
installations for compressed air generation; nitrogen
generators.
Compressed air hoses and compressed air pipes,
not of metal and predominantly not of metal; pipe
Klasse:16
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing
blocks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
45
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0969581
(151) Int.reg.dato:
2008.05.22
(180) Registreringen
2018.05.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200809709
(220) Notifikasjonsdato: 2008.08.07
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.23 CH 571873
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
0969582
(151) Int.reg.dato:
2008.05.22
(180) Registreringen
2018.05.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200809710
(220) Notifikasjonsdato: 2008.08.07
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.23 CH 571874
(540) Gjengivelse av merket:
Oerlikon Skysim
Oerlikon Skybat
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Rheinmetall Air Defence AG, Birchstrasse 155, 8050
ZÜRICH, CH
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Rheinmetall Air Defence AG, Birchstrasse 155, 8050
ZÜRICH, CH
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:9
Klasse:35
Klasse:45
Training simulator for a fire control system; all the
aforementioned goods of Swiss origin.
Writing and updating of advertising material;
exhibitions for commercial and advertising
purposes; publishing of advertising texts; market
research; market study; presentation of goods via
all means of communication; laying out pages for
advertising purposes; organisation of fairs,
organization for advertising purposes; public
relations; systemization of information into
computer databases; dissemination of advertising
material, especially of prospectuses, videotapes,
CDs (compact discs), DVDs (digital versatile discs)
and printed matter; demonstration of goods;
advertising.
Patent exploitation.
Klasse:35
Klasse:45
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Training simulator for a fire control system; all the
aforementioned goods of Swiss origin.
Writing and updating of advertising material;
exhibitions for commercial and advertising
purposes; publishing of advertising texts; market
research; market study; presentation of goods via
all means of communication; laying out pages for
advertising purposes; organisation of fairs,
organization for advertising purposes; public
relations; systemization of information into
computer databases; dissemination of advertising
material, especially of prospectuses, videotapes,
CDs (compact discs), DVDs (digital versatile discs)
and printed matter; demonstration of goods;
advertising.
Patent exploitation.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
46
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0975171
(151) Int.reg.dato:
2008.07.22
(180) Registreringen
2018.07.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200811855
(220) Notifikasjonsdato: 2008.09.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0972380
(151) Int.reg.dato:
2008.02.18
(180) Registreringen
2018.02.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200810851
(220) Notifikasjonsdato: 2008.09.04
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.29 DE 307 70 134.4/09
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black, green and white. , White text together with a
green and white square on a black background.
(730) Innehaver:
United Nordic Inc AB, 17178 SOLNA, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Bachmann GmbH & Co KG, Ensthaldenstraße 33,
70565 STUTTGART, DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
Klasse:20
Klasse:35
Klasse:37
Klasse:42
2010.07.12 - 28/10
Klasse:29
Klasse:30
Apparatus for lighting; lights; lamp holders.
Cable clips made of plastic cable clips not of metal;
furniture; furniture accessories (included in this
class).
Organisational consultancy; retail services relating
to goods in classes 9, 11 and 20; wholesale
services relating to goods in classes 9, 11 and 20.
Installation and/or repair of electrical equipment
and/or electrical accessories.
Technical consultancy related to services included
in this class; research and technical development
services; technical project development; technical
installation planning; technical project planning;
compilation of technical expert opinions; conducting
technical measurements; conducting technical tests
and checks; service of a technical measurement
and test laboratory; materials testing; substance
testing; quality testing; services of an engineer.
Klasse:31
Klasse:32
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
Live animals; fresh fruits and vegetables; seeds,
natural plants and flowers; foodstuffs for animals,
malt; agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes.
Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
47
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
0976103
(151) Int.reg.dato:
2008.07.30
(180) Registreringen
2018.07.30
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.03.08
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003759
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0975647
(151) Int.reg.dato:
2008.08.26
(180) Registreringen
2018.08.26
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.02
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002966
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
REQUIEM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pelle Pelle Inc, 2903 Technology Drive, MI48309
ROCHESTER HILLS, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of the English word "longer"
and the Device.
(730) Innehaver:
Xiamen Chaolong Import and Export Co Ltd, 1203A
Huiteng Building, No. 321 Jiahe Road XIAMEN,
FUJIAN, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Klasse:18
Klasse:25
Backpacks, shopping bags, purses, handbags,
travelling bags, trunks (luggage), umbrellas, fur
skins, animal skins, walking sticks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Goods made of precious metals and their alloys,
namely, key chains, key fobs, key rings, cufflinks,
jewelry cases, money clips, horological and
chronometric instruments, watch bracelets, tiebars,
tie clips, and tie pins.
Leather and non-leather briefcases, wallets, hand
bags, purses, back packs, card holders being
business and credit card cases, leather and
imitation leather key chains, umbrellas, travel bags,
garment bags for travel, and trunks, leather
combination ties, namely, straps for luggage and
handbags.
Clothing and wearing apparel, namely, leather and
non-leather t-shirts, sweatshirts, tank tops, woven
shirts, sweaters, cardigans, vests, jackets, pants,
sweatpants, shorts, hats, caps, coats, underwear
and belts, footwear, namely, riding boots, western
and work boots and shoes, outerwear, namely,
dusters, coats, and jackets, denim wear and denim
wearing apparel in the nature of pants, jackets, and
shirts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
0975811
(151) Int.reg.dato:
2008.08.26
(180) Registreringen
2018.08.26
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.02
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002967
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0977000
2008.07.08
2018.07.08
200812749
2008.10.16
2008.01.08 DE
302008000967.5/03
(540) Gjengivelse av merket:
ELEMENT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co
KG, Dieselstrasse 12, 72555 METZINGEN, DE
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of the English word "shoestar"
and the Device.
(730) Innehaver:
Xiamen Chaolong Import and Export Co Ltd, 1203A
Huiteng Building, No. 321 Jiahe Road XIAMEN,
FUJIAN, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Klasse:3
Shoes, clothing, layettes (clothing), clothing for
gymnastics, hats, hosiery, gloves (clothing),
mantillas, trouser straps, wedding dresses.
Soaps, perfumeries, essential oils, preparation for
the body and beauty care, hair lotions; dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
48
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0978516
(151) Int.reg.dato:
2008.02.11
(180) Registreringen
2018.02.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200813131
(220) Notifikasjonsdato: 2008.10.23
(300) Søknadsprioritet: 2008.02.01 SE 2008/00983
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:16
Klasse:35
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
The triangle is in yellow, red and black, the wording
"axis communications" is in black and the rectangle
below (including the frame around the rectangle) is
grey.
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the wording AXIS
COMMUNICATIONS, a triangle in yellow, red and
black, as well as a grey rectangle with a grey frame
around it.
(730) Innehaver:
Axis AB, Emdalavägen 14, 22369 LUND, SE
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:41
Electrical apparatus and instruments for input,
processing, transferring, storing and output of data;
magnetic data carriers; computer processing
equipment; computers and mini computers;
hardware, expansion cards, memories, peripherals,
namely, Power over Ethernet apparatus and
splitters (both network products), electric cables
and connectors (network products), power supplies
and camera housings, and processors all for use
together with computers, cameras, network video
products and printers; CD-ROM servers, DVD
servers, printer servers, servers for storage of data;
camera servers, video servers; modems; printer
controllers, protocol converters, multiplexers;
computer interface boards, interfaces and adapting
units (for computers); interface cards (integrated
circuits), printed circuit boards, printer emulation
boards; chips (integrated circuits); electronic
devices for use in combination with computers or as
integrated parts of computers or in computer
networks, computer programs and software;
apparatus for recording, receiving, transmitting or
reproducing sound and images, and for
transmission and reproduction of information and
images via global networks and/or via other
networks; cameras, digital cameras, network
cameras and web cameras, video recorders and
video players, network video products, wireless
access points (network products); IP-cameras;
computer programs for management of video
servers, network cameras and IP-cameras;
electronic periodicals and publications
(downloadable); CDs and DVDs containing
marketing material, technical information and
presentations; none of the above-mentioned goods
in relation to management information systems,
such as supplier relationship management,
business intelligence, logistics, material
management, business process re-engineering and
Klasse:42
49
2010.07.12 - 28/10
management; none of the above-mentioned goods
in relation to automatic data integration or exchange
of business-process data.
Printed matter; stationery; instruction and teaching
materials (except apparatus); manuals
(handbooks), printed publications, such as diplomas
and certificates of paper.
Provision of business and financial contact
information, also via the Internet; dissemination of
advertising matter; retail sales within the field of
digital cameras, network cameras, web cameras,
IP-cameras, video servers, computers, peripherals
for computers, parts, components and accessories
for computers and computer programs, operating
system software; sales services, including
wholesale business, regarding digital cameras,
network cameras, web cameras, IP-cameras, video
servers, computers, peripherals for computers,
parts, components and accessories for computers
and computer programs, operating system
software; arranging of exhibitions for commercial
purposes, procurement services for others
(purchasing goods and services for other
businesses); commercial administration of the
licensing of the goods and services of others; none
of the above-mentioned services in relation to
management information system such as supplier
relationship management, business intelligence,
logistics, material management, business process
reengineering and management; not to automatic
data integration or exchange of business-process
data.
Teaching/education; arranging of
guidance/instruction; arranging and conducting of
conferences, arranging and conducting of
congresses, arranging and conducting of seminars,
arranging and conducting of workshops, arranging
and conducting of symposiums, guidance, practical
training (demonstration), publication of texts other
than publicity texts, teaching, providing on-line
electronic publications (downloadable), education
academies, education information, teaching,
publication of books; none of the above-mentioned
services in relation to management information
systems, such as supplier relationship
management, business intelligence, logistics,
material management, business process
reengineering and management; none of the
above-mentioned services in relation to automatic
data integration or exchange of business-process
data.
Technical expertise in the field of computer
hardware; computer consulting services regarding
program design for microprocessors, updating of
computer programs for text, video, images and data
processing, consultation for product development;
consulting activities in the form of testing and
consultation for new products and development of
new products; consultation in the field of design and
development of computer systems, computer
hardware, video technology, camera technology
and image processing methods, computer software,
system integration and recorded computer
programs; designing computer systems, design and
development of products (hardware and software)
for others in the field of computers, video
technology, camera technology and image
processing methods; technical consultation and
research in the fields of computers, software and
computer processing and video technology, camera
technology and image processing methods;
engineering; provision of advice relating to technical
project studies; industrial designing, computer
programming, computer system analysis; software
design; maintenance and support of software,
updating software; rental of computer processing
apparatus and computers; hosting computer sites
(web sites); maintaining and creating web sites for
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:45
(111) Int.reg.nr:
0986449
(151) Int.reg.dato:
2008.11.07
(180) Registreringen
2018.11.07
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.04.24
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200905822
(220) Notifikasjonsdato: 2009.06.11
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
others; none of the above-mentioned services in
relation to management information systems, such
as supplier relationship management, business
intelligence, logistics, material management,
business process reengineering and management;
none of the above-mentioned services in relation to
automatic data integration or exchange of businessprocess data.
Monitoring of burglar alarms, security alarms and
security systems; licensing of intellectual property;
licensing of software; none of the above-mentioned
services in relation to management information
systems, such as supplier relationship
management, business intelligence, logistics,
material management, business process
reengineering and management; none of the
above-mentioned services in relation to automatic
data integration or exchange of business-process
data.
flow Tonic
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Vistawell SA, Rue du Lac 40, 2014 BÔLE, CH
BodyMindSpirit + Health Concepts Lucia Nirmala
Schmid, Schweighofstrasse 404, 8055 ZÜRICH, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28
Klasse:41
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Nokia Corp, Keilalahdentie 4, 02150 ESBO, FI
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:40
Klasse:42
Toys, decorations for Christmas trees.
Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
0986237
(151) Int.reg.dato:
2008.11.07
(180) Registreringen
2018.11.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200816000
(220) Notifikasjonsdato: 2008.12.18
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.08 FI T200801608
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:9
2010.07.12 - 28/10
Mobile phones and mobile tablet computers;
accessories and replacement parts for mobile
phones and mobile tablet computers; computer
software for mobile phones and mobile tablet
computers.
Recycling services.
Research and development in the field of
environmentally friendly mobile technology;
research into the development of environmentally
friendly mobile phones and accessories thereto;
design and development of computer software for
mobile phones and mobile tablet computers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
50
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0990335
(151) Int.reg.dato:
2008.07.01
(180) Registreringen
2018.07.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200901197
(220) Notifikasjonsdato: 2009.02.05
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:11
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red, black and white.
(730) Innehaver:
Demp BV, Hagenweg 1 F, 4131LX VIANEN, NL
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Klasse:19
Klasse:2
Klasse:20
Klasse:6
Klasse:7
Klasse:8
Klasse:9
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; metals in foil
and powder form for painters, printers and artists.
Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; non-electric
cables and wires of common metal; ironmongery,
small items of metal hardware; safes, safety
cashboxes; metal goods, metal conduits; doors,
windows, gates, staircases; goods of common
metal not included in other classes; clothes hooks
of metal; shower hanging baskets of metal; coat
hooks of metal; wall handles of metal.
Machines and machine tools; agricultural
implements; horticultural implements; construction
machines, namely stationary or mobile machines
with combustion engine or electric motor drives, for
working, processing and transporting building
materials; compressors.
Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; forks and spoons.
Surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling and checking
(supervision) apparatus and instruments, in
particular electro-thermal tools and apparatus,
including electric soldering irons, burglar alarm
installations, dimmers (light controllers), electric
apparatus for attracting and killing insects, electric
couplings, electrical welding apparatus, electric
transformers, electric door closers, capacitors,
electromagnetic coils, electric accumulators, high
frequency apparatus, hydrometers, hygrometers,
inductors, wire connectors, cable covers (all for
electric cables), push buttons for bells, alarm
installations, coaxial cables, electric collectors,
electric regulating apparatus, surveying equipment,
materials testing instruments and machines, electric
measuring devices, instruments for navigation,
levelling instruments, physical apparatus and
instruments, plates for batteries, precision gauges,
precision balances, smoke detectors, satellite
navigation equipment, acoustic conduits, acoustic
membranes, sound locating instruments, electric
switching apparatus, circuit breaker switches,
electric distribution consoles, electric control panels,
electric locks, battery chargers, electric coils,
electricity conduits, ammeters, circuit breakers,
electric loss indicators, electric converters, electric
buzzers, telephone sets, temperature indicators,
thermometers, thermostats, electric door bells,
electric door openers, power surge protection
Klasse:21
Klasse:27
Klasse:35
51
2010.07.12 - 28/10
equipment, electric monitoring apparatus; electric
instruments and apparatus, namely humidity
measuring apparatus, rotary lasers and selflevelling lasers; cash registers, calculating
machines, data processing equipment, fire
extinguishing apparatus; solar installations, namely
solar collectors for electricity generation and solar
modules, photovoltaic installations.
Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; lamps and lights,
griddles, ovens, ventilating and air conditioning
apparatus, ventilators, fountains, irrigation
installations, saunas, sauna rooms, ceramic
sanitary installations, fittings, shower screens,
bathing accessories, namely folding shower seats
being parts of shower installations, bath tub access
aids and bath tub seats being parts for bath tubs,
toilet seats, hairdryer holders; water filters and parts
therefor, installations for water treatment.
Printed matter; photographs.
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid
pipes for building, asphalt, pitch and bitumen;
transportable buildings, not of metal, greenhouses;
wall and floor tiles, doors, windows, gates, floor,
wall and ceiling fittings (all these goods being nonmetallic).
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics;
clothes hooks, not of metal; corner racks for
showers; shower hanging baskets, not of metal;
coat hooks, not of metal; wall handles of plastic.
Household or kitchen utensils and containers (not of
precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); materials
for brushes; articles for cleaning purposes, steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes; towel
holders, toilet brushes, not included in other
classes; toilet roll holders; towel holders, hooks for
wash cloths; soap dispensers; mounts for
toothbrush mugs; towel rings; wall handles of
porcelain; brush accessories; tooth mugs; soap
holders; toothbrush holders.
Bath mats.
Wholesale and retail services in relation to
chemicals used in industry, construction,
agriculture, horticulture and forestry, manures, fire
extinguishing compositions, tempering and
soldering preparations, adhesives used in industry,
paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and against deterioration of wood, colorants,
mordants, metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists, bleaching
preparations and other substances for laundry use,
cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps, lubricants, oil binding agents,
fuels, motor spirit and illuminants, candles and
wicks for lighting, material for dressings,
disinfectants, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, common metals and their
alloys, metal building materials, transportable
buildings of metal, materials of metals for railway
tracks, cables and wires of metal, ironmongery and
small items of metal hardware, metal conduits,
safes, goods of metal, machines and machine tools,
motors and engines for land vehicles, machine
coupling and transmission components, machine
coupling and transmission components for land
vehicles, agricultural implements other than handoperated, hand tools and implements (handoperated), cutlery, hatchets, axes, saws, scientific,
nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:37
Klasse:40
Klasse:42
Klasse:44
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
0991872
(151) Int.reg.dato:
2008.09.17
(180) Registreringen
2018.09.17
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.03.12
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003760
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments, apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating and controlling electricity, cash registers,
calculating machines, data processing equipment
and computers, fire-extinguishing apparatus,
apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes, vehicles, vehicle
fittings, apparatus for locomotion by land, air or
water, paper, cardboard and goods made from
these materials, printed matter, bookbinding
material, photographs, stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials,
paintbrushes, typewriters and office requisites
(except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus), plastic materials for
packaging, printers' type, printing blocks, plastics in
extruded form for use in manufacture, packing,
stopping and insulating materials, flexible pipes, not
of metal, building materials (non-metallic), nonmetallic rigid pipes for building, asphalt, pitch and
bitumen, non-metallic transportable buildings,
monuments, not of metal, furniture, mirrors, picture
frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, motherof-pearl, meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics, household or kitchen
utensils and containers (not of precious metal or
coated therewith), combs and sponges, brushes
(except paint brushes), articles for cleaning
purposes, steelwool, unworked or semi-worked
glass (except glass used in building), glassware,
porcelain and earthenware, ropes, string, nets,
tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags,
padding and stuffing materials (except of rubber or
plastics), raw fibrous textile materials, yarns and
threads, for textile use, textiles and textile goods,
bed and table covers, clothing, footwear, headgear,
lace and embroidery, ribbons and braid, buttons,
hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers,
carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors, wall hangings,
decorations for Christmas trees, agricultural,
horticultural and forestry products and grains,
seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for
animals.
Rental of tools, construction machines and electric
equipment for house building, garden and house
maintenance, including rental of construction
apparatus and tools, including hammer drills, milling
cutters, electric saws, vibratory plates, vibratory
plates for paving, high-pressure cleaners, lawn
mowers, flexible apparatus, sanding apparatus, in
particular for parquet floors, compressors; assembly
and installation services, in particular for doors,
windows, staircases, tiles, floor and wall coverings,
wooden ceilings, sanitary installations and
prefabricated components, painting; repair of
electric equipment for house building, for garden
and house maintenance.
Treatment of materials, in particular cabinet making,
metalworking.
Construction and design planning and consultancy;
planning and design planning of baths and bath
facilities, sanitary installations, heating installations,
photovoltaic installations, geothermal installations,
solar installations, water treatment installations,
namely construction drafting, including technical
planning with the emphasis on construction drafting;
construction drafting and architectural consultation.
Garden planning; landscape planning.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
ABB BV, Frankeneng 15, 6716AA EDE, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Electrotechnical installation material, namely
consumer units, DIN rail units, junction boxes, central
control boxes, made of thermoplastic synthetic
materials.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
0992528
(151) Int.reg.dato:
2008.10.01
(180) Registreringen
2018.10.01
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.11.13
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201004002
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Radmin
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
Famatech, Profsoyuznaya st., 56, 117393 MOSKVA,
RU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:38
Klasse:42
Compact discs (audio-video); computer operating
programs, recorded; computer programs
(downloadable software).
Information about telecommunication;
telecommunications routing and junction services;
message sending; computer aided transmission of
messages and images; communications by
computer terminals; teleconferencing services.
Installation of computer software; computer
software consultancy; updating of computer
software; maintenance of computer software;
providing search engines for the Internet; data
conversion of computer programs and data (not
physical conversion); rental of computer software;
computer software design; computer programming.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
52
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0994377
(151) Int.reg.dato:
2008.12.11
(180) Registreringen
2018.12.11
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.24
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003761
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2010.07.12 - 28/10
2008.11.12
2018.11.12
200902097
2009.03.05
2008.05.16 DE 30 2008 032
438.4/29
(540) Gjengivelse av merket:
AWT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Storz Medical AG, Lohstampfestrasse 8, 8274
TÄGERWILEN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:10
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Yellow (pantone 143 mit Schattierung); green (pantone
3295 mit Schattierung); red (pantone 032); blue
(pantone 072).
(730) Innehaver:
Omira Oberland-Milchverwertung GmbH, Jahnstrasse
10, 88214 RAVENSBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:29
Klasse:30
Electric and electronic apparatus and instruments
for the generation and/or application of pressure
and/or shock waves for use in the field of cosmetics
and beauty care, as well as parts of the aforesaid
goods.
Medical apparatus and instruments, in particular
medical apparatus and instruments as well as parts
of the aforesaid goods for therapies with shock
and/or pressure waves in particular in the field of
urology, orthopedy, dermatology, plastic surgery.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Dietetic milk products for children and the sick,
dairy products used as raw material for the
pharmaceutical industry.
Milk, milk products, namely butter and butter-based
preparations, butterfat, milkfat products for
spreading, in particular milkfat spreads, three
quarter fat milkfat and half-fat milkfat, milk drinks
and chocolate milk consisting mainly of milk
contents, cheese, cream cheese and preparations
made with cheese, products made from curdled
milk, yoghurt products, curd cheese and
preparations made with curd cheese, curd-cheese
products, kefir products, buttermilk products,
cream/whipped cream, coffee cream; spray cream,
sour cream, milk cream products, powdered milk
products for food, whey products for food
exclusively beverages, albumen (milk protein) for
food, ripened soft white cheese products made with
curdled milk, velouté sauces consisting mainly of
soft white cheese, curdled milk, yoghurt, kefir or
milk cream; egg yolks for foodstuffs.
Chocolate, chocolate drink preparations, beverages
made from cocoa, confectionery, candies, sweet
spreads, in particular nut and nougat creams and
chocolate creams being spreads, long-life bakery
and pastry products, in particular instant cakes and
layered bakery products with topping or filling with
dairy content, chocolate bars, ice cream, edible ice,
frozen yoghurt, ice-cream powder, iced coffee,
milky coffee, tea-based beverages with dairy
additives, puddings made from milk and milk
products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
53
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0995019
(151) Int.reg.dato:
2008.12.12
(180) Registreringen
2018.12.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200902911
(220) Notifikasjonsdato: 2009.03.26
(300) Søknadsprioritet: 2008.07.08 FR 08 3 587 023
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
0995038
(151) Int.reg.dato:
2009.01.13
(180) Registreringen
2019.01.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200902915
(220) Notifikasjonsdato: 2009.03.26
(300) Søknadsprioritet: 2008.07.24 FR 083590528
(540) Gjengivelse av merket:
ATOMIC PRICES
VOYAGE D'HERMES
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Diramode, Zone Industrielle, Rue de Duremont, 59960
NEUVILLE EN FERRAIN, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint
Honoré, 75008 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:3
Klasse:9
Klasse:14
Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, soaps, perfumery, toilet
water, essential oils, cosmetics, lipsticks, hair
lotions, shampoos, bath salts, skin tanning creams,
dentifrices.
Audio playing and/or recording apparatus using
integrated circuits as recording media; audio tape
playing and/or recording apparatus; audio disc
playing and/or recording apparatus; radio tuners;
audio receivers; audio amplifiers; audio
loudspeakers; headphones; earphones;
microphones; television apparatus and installations;
liquid crystal display devices; projectors; television
tubes; cathode ray tubes; videotape playback
and/or recording apparatus; video tape playing
and/or recording apparatus; set top boxes; video
cameras; video cameras combined with players
and/or video recorders; still image electronic
cameras; cellular telephones; facsimile machines;
telephone apparatus; magnetic tapes; optical discs;
magnetic discs; magneto-optical discs;
semiconductor units and packaged semiconductors;
integrated circuits; prerecorded sound, image
and/or data recording media, especially tapes,
optical discs, magnetic discs, magneto-optical
discs, integrated circuits containing music, films,
images, animations and/or writing; storage media
for audio, visual data and/or computer data and
adapters for these products; integrated circuit chips;
cells and batteries; video apparatus and games
designed for use with a television only.
Precious metals and their alloys; jewellery, precious
stones, fashion jewellery, semi-precious stones.
Perfumes, perfumery, toilet water, eau de parfum,
essential oils for personal use, cosmetics, hair and
body lotions, dentifrices, deodorants for personal
use, shampoos, beauty creams for the body.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
0996649
(151) Int.reg.dato:
2009.01.12
(180) Registreringen
2019.01.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200903507
(220) Notifikasjonsdato: 2009.04.09
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
COLORBOX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Unhycos, ZI les Marcots 325, chemin du Parc, 95480
PIERRELAYE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Perfumes, essential oils, hair lotions, hair perming
preparations, shampoos, hair conditioners, hair
masks, hair cream, detangling sprays for hair, styling
gels, hair spray.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
0997716
(151) Int.reg.dato:
2009.03.17
(180) Registreringen
2019.03.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200903812
(220) Notifikasjonsdato: 2009.04.16
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
BT Reflex
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Toyota Material Handling Europe AB,
Universitetsvägen 14, 58330 LINKÖPING, SE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Forklift trucks namely reach trucks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
54
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0999708
2009.03.10
2019.03.10
200904759
2009.05.14
2008.09.10 DE 30 2008 058
995.7/39
(540) Gjengivelse av merket:
INFRANOVA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
InfraServ GmbH & Co Höchst KG, Industriepark
Höchst, 65926 FRANKFURT AM MAIN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:39
Klasse:40
Transport; transport and distribution of electricity,
long-distance thermal energy, gas and water.
Generation of energy.
Klasse:41
Klasse:45
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
consultancy services; administrative services for
enterprises; market analysis, marketing consultancy
and information; public relations; advertising and
marketing; dissemination of business information
and advertising matter; marketing research; market
studies; research and studies in the field of
economics; economic forecasting and analysis;
promotion of products and services of third parties;
promotion of software and computer services
thereof; business management; office functions;
franchising, namely services provided by a
franchisor consisting of assistance in the
development and management of a commercial
enterprise; compilation and retrieval of data and
information; customer care services, namely
provision of information to customers in relation to
purchasing of goods and services.
Production of videos, audio tapes, CD-ROMs,
DVDs.
Protection and guarding of persons and buildings;
security services for the protection of property and
individuals; security services relating to valuables;
consultancy with regard to security.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
0999755
(151) Int.reg.dato:
2008.06.06
(180) Registreringen
2018.06.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200904764
(220) Notifikasjonsdato: 2009.05.14
(300) Søknadsprioritet: 2008.03.07 IT TO2008C000824
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue (C302), white and grey.
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a quadrangular print with a blue
background in which is inserted the wording "GI" in
fancy white type; the world "GROUP" in fancy grey type
is placed next to the print; under this appears the
wording "Your Job, Our work" in smaller fancy grey
type.
(730) Innehaver:
GI Group SpA, Piazza Fidia, 1, 20159 MILANO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
2010.07.12 - 28/10
Provision of temporary personnel; personnel
recruitment; personnel placement and recruitment;
employment agency services; consultancy and
assistance relating to temporary work;
psychological testing for recruitment purposes;
professional consultancy relating to personnel
testing and guidance, personality testing,
psychological testing for the selection of personnel
and career advice; consultancy services concerning
evaluation and employment of human resources;
career advisory services; evaluation and testing
individuals to determine employment skills;
personnel management consultancy; personnel
management; payroll preparation; book-keeping;;
commercial information services provided from a
computer database; business consultancy;
economic consultancy, business management and
business organization consultancy; business
management planning; business information and
55
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1000097
(151) Int.reg.dato:
2008.12.17
(180) Registreringen
2018.12.17
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.01.27
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002968
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:11
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red and white.
(730) Innehaver:
Media-Saturn-Holding GmbH, Wankelstrasse 5, 85053
INGOLSTADT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:35
Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording,
transmitting and reproducing of sound and/or
images and/or electronically processed data
(included in this class), especially televisions,
radios, analogue and digital tape recorders and
cassette recorders, analogue and digital record
players, loudspeakers, telephones, telephone
systems, GSM-devices, mobile telephones,
telephone answering sets, facsimile machines,
amplifiers, alarms, intercoms, baby-listening
phones, aerials; aforesaid apparatus also for mobile
use and installation in automotive vehicles;
microphones, headphones, connection cables,
batteries; satellite navigation systems,
photographic, film and optical equipment and
instruments, especially photographic equipment,
lenses, telescopes, video cameras, film cameras,
video recorders, video printers, projectors,
exposure meters, flash equipment, screens,
exposed films, slide mounts, tripods, photographic
bags; calculators, data processing equipment,
computers, monitors, printers, scanner,
photocopiers, beamers, electronic date books,
peripheral computer equipment as well as
accessories therefor, namely keyboards, computer
mice, joysticks, plug-in boards; data carriers for
storing information, data, images and sound
(included in this class), especially audio and video
tapes, hard disks, CDs, CD-ROMs, DVDs, memory
cards; computer programs; pre-recorded data
carriers, especially audio and video tapes, records;
CDs, DVDs; sound, music, image, video and games
data files (downloadable) especially as Internet
downloads for mobile telephones; television games
(included in this class); game software for
computers; electronic video game consoles
adapted for use with televisions, an external display
screen or monitor; satellite receiver, including
satellite aerials; electric irons, scales, clock radios;
motor car accessories namely battery jumper
cables, fire extinguishers, warning triangles, electric
and electronic locking equipment, electrical
indicator instruments for motor functions, especially
oil pressure gauge, battery voltage indicator and
water temperature indicator, electronic apparatus
2010.07.12 - 28/10
for active speed regulation, electronic apparatus for
controlling the operating condition of the motor at
traffic light stops, batteries, battery charger, electric
central locking system, switches, relays, fuses,
small indicator instruments for outside conditions,
especially altimeter, outside temperature meters,
motor test apparatus, electrical security system
against theft.
Electrically operated equipment for domestic and
kitchen purposes (included in this class), especially
clothes drying machines, hair dryers, heating
equipment, tanning equipment, air-conditioning
equipment, humidifiers, air purifiers, disinfecting
equipment, hot-water storage means, coffee
machines, fans (air conditioning), foot-warmers, icemaking machines, sinks, extractor hoods; cooking
appliances, especially gas ovens, electric ovens,
hot plates, microwave ovens; toasters, refrigerators,
freezers, water heaters, grills, electric deep fat
fryers, electric egg boilers, electric fondue
equipment; electric lamps; gas lamps, light bulbs;
motor car accessories namely lighting apparatus for
motor cars, ventilation apparatus, high beam
reflectors, fog lamps, working lamps, reading
lamps, cockpit lamps, electric torches, replacement
lamps, reflectors for lamps.
Retail services, whole sale services, intermediate
trade services, mail order services including
Internet trade services and online trade services
with goods of class 1 to class 34, especially in the
field of: motor car accessories, chemicals used in
industry, science, photography, agriculture,
horticulture and forestry, pharmaceutical and
veterinary preparations, sanitary preparations for
medical purposes, ironmongery and small items of
metal hardware, electrically operated equipment for
domestic purposes, electric and electronic
apparatus and instruments, apparatus for receiving,
recording, transmitting and reproducing of sounds
and/or images and/or electronically processed data,
computer hardware and software, downloadable
files, photographic, film and optical equipment,
instruments and blank and pre-recorded electronic
data carriers, medical apparatus and instruments,
electrical and non electric equipment and
containers for household, bathroom and kitchen
use, cooking and heating apparatus, lighting
apparatus, jewellery, horological and chronometric
instruments, stationeries and printed matter,
furniture, playthings, computer and video games,
gymnastic and sporting articles, dietetic
substances, food for babies, coffee, preparations
made from cereals, beers, syrups and other
preparations for making beverages; advertising,
business management; business administration;
office functions; management and administration
services in the field of advertising, business
management, business administration and office
functions for companies which operate in large
markets electronic media and electrical equipment;
procurement of offers to third persons for the
distribution of goods and services; procurement of
contracts regarding the purchase or sale of goods
and services; all foregoing services for third
persons via electronic data networks, especially the
Internet; advertising, especially catalogue
advertising, namely services of a mail company;
import-export agencies; the bringing together, for
the benefit of others, of the aforementioned goods
(excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods; order placement and invoice management,
including e-commerce.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
56
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
(111) Int.reg.nr:
1001104
(151) Int.reg.dato:
2008.12.19
(180) Registreringen
2018.12.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200905286
(220) Notifikasjonsdato: 2009.05.28
(300) Søknadsprioritet: 2008.11.06 IT TO2008C003461
(540) Gjengivelse av merket:
LOVE PLANET EARTH
Klasse:14
Klasse:16
Klasse:25
Klasse:41
Klasse:42
1001861
2009.03.27
2019.03.27
200905510
2009.06.04
2008.12.06 DE 30 2008 077
963.2/40
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Telespazio SpA, Via Tiburtina, 965 ROMA, IT
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
2010.07.12 - 28/10
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black and red. , Red: the point of the letter "i"and the
word "brilliant"; black: the rest of the word/design.
(730) Innehaver:
Fujifilm Europe GmbH, Heesenstrasse 31, 40549
DÜSSELDORF, DE
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Electronic calendars, books, magazines,
newspapers, publications; all aforesaid goods
relative to support or promotion of satellite
teledetection and satellite cartography services.
Key rings, pendants, badges, medals and other
products made up of precious metals, their alloys or
coated therewith.
Calendars, printed matters, publications,
newspapers, magazines, books, notebooks, index
books, company newsletters, conference folders,
posters, pens, pencils; all aforesaid goods relative
to support or promotion of satellite teledection and
satellite cartography services.
Promotional clothing, promotional headgear; all
aforesaid goods relative to support or promotion of
satellite teledection and satellite cartography
services.
Training services, organization of seminars,
conferences and exhibitions; entertainment
services, sport and cultural services; all aforesaid
services relative to support or promotion of satellite
teledection and satellite cartography services.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computer hardware and software.
Klasse:9
Klasse:16
Klasse:40
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic and
electronic and electro optical data carriers of any
kind; electronically stored and downloadable
computer programs and software, in particular for
the exchange, storage, reproduction and systematic
recording of data; photographs in the form of
negatives or diapositives.
Printed matter; photographs in the form of paper
prints; paper, cardboard, cards and goods made
from these materials (included in this class);
adhesives for paperware or stationery; stationery.
Services of a photographic laboratory, namely
development of films, photographic printing,
multiplication of exposed films and photographs,
editing of films and photographs; applying of image
data on wares, in particular by printing or engraving;
printing from digital draft; photo-composing
services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
57
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1005169
(151) Int.reg.dato:
2009.01.26
(180) Registreringen
2019.01.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200907089
(220) Notifikasjonsdato: 2009.07.16
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1008079
(151) Int.reg.dato:
2009.04.02
(180) Registreringen
2019.04.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908232
(220) Notifikasjonsdato: 2009.08.20
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.18 CH 584155
(540) Gjengivelse av merket:
KWT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
KWT Holding BV, Wentelploeg 42, 8256SN
BIDDINGHUIZEN, NL
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:40
Klasse:42
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Hero AG, 5600 LENZBURG, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:29
Structures, including valves, weirs, moveable gates,
drains, overfall gates, disc valves, shutter weirs,
overfall drains; all the aforesaid goods made wholly
or mainly of common metal or of alloys thereof, for
use in the field of water management.
Technical consultancy with regard to purification of
waste water.
Engineering consultancy in the field of water
management; design and development of water
control systems and parts thereof; technological
consultancy relating to water control to enable third
parties to select appropriate systems; computerized
automation services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1008074
(151) Int.reg.dato:
2009.04.02
(180) Registreringen
2019.04.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908230
(220) Notifikasjonsdato: 2009.08.20
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.17 EM 008109605
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Hero AG, 5600 LENZBURG, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:29
Food for babies, food for babies and infants.
Preserved, frozen, dried and cooked vegetables;
snack foods, sticks and desserts made from
vegetables, preparations made with milk products,
vegetable preserves.
Food for babies, food for babies and infants.
Preserved, frozen, dried and cooked vegetables;
snack foods, sticks and desserts made from
vegetables, preparations made with milk products,
vegetable preserves.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
58
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1008103
2009.04.28
2019.04.28
200908238
2009.08.20
2008.10.29 DE 30 2008 068
119.5/16
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:42
MAN ABBI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
MAN Nutzfahrzeuge AG, Dachauer Strasse 667, 80995
MÜNCHEN, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:16
Klasse:35
Klasse:38
Programs, data and information (including Internetenabled programs, data and information)
(downloadable) stored on data media of all kinds
regarding trucks, buses, semitrailer tractors,
chassis for trucks, buses, semitrailer tractors and
other commercial vehicles of the most varied kind
and on the bodies and attachments thereof for the
most varied purposes of use.
Brochures, printed publications, pamphlets,
manuals (handbooks), catalogues, data sheets
regarding trucks, buses, semitrailer tractors,
chassis for trucks, buses, semitrailer tractors and
other commercial vehicles of the most varied kind
and on the bodies and attachments thereof for the
most varied purposes of use, also on the planning,
construction, design, manufacture and quality
criteria of these commercial vehicles including the
bodies and attachments, equipment, components,
parts and spare parts thereof.
Advertising of any kind using all available media
such as TV, radio, the press, Internet and media
such as promotional films, posters, pictures,
brochures, prospectuses, pamphlets, catalogues,
data sheets, construction and assembly manuals,
operating instructions, operator's manuals, repair
and service instructions, mobile and stationary
advertising media for trucks, buses, chassis for
commercial vehicles of the most varied kind with
bodies and attachments for the most varied
purposes of use and advertising for services which
are rendered in connection with the planning,
design, construction, manufacture and quality
criteria of the aforementioned commercial vehicles;
organisational and/or professional business
consultancy for body manufacturers and repair and
service workshops for commercial vehicles
including call centre services rendered for these
purposes, namely the arranging, processing and
routing of purchase orders for products and/or
services; accepting, processing and executing
purchase orders for chassis for trucks, buses and
other commercial vehicles and for components,
parts and spare parts thereof and the confirmation
of such purchase orders via the Internet.
Providing access to and transmitting information
and documents on the Internet regarding products,
in particular regarding trucks, buses, chassis for
trucks, buses and other commercial vehicles of the
most varied kind with bodies and attachments and
equipment for the most varied purposes of use;
providing access to and transmitting information on
the Internet regarding services to be rendered in
connection with trucks and buses to be sold and in
connection with chassis to be sold for these and for
other commercial vehicles, such as product
documentation, product identification, the
cataloguing of products and of product parts, the
identification of product equipment and of product
2010.07.12 - 28/10
accessories, the compilation and transmission of
offers, approvals, service portfolios, pick-up and
delivery services, financing services, insurance and
warranty services included in this class.
Technical consultancy for the design of trucks, the
bodies and attachments thereof and equipment
based on truck chassis; technical consultancy for
repair and service workshops for trucks, buses and
other commercial vehicles; technical consultancy
for the design of buses, the bodies and attachments
thereof and equipment based on bus or truck
chassis; technical consultancy for the design of
commercial vehicles of the most varied kind, the
bodies and attachments thereof and equipment for
the most varied purposes of use based on truck
chassis; compiling, amending and updating
computer programs, data, information and
documents stored on data media of all kinds for the
EDP-supported (in particular Internet-supported)
trading, purchasing, sale and the distribution,
leasing and rental of automobiles, commercial
vehicles, buses, trucks, semitrailer tractors and bus
and truck chassis with bodies and attachments of
the most varied kind for commercial vehicles for the
most varied purposes of use, including such for
special purposes of use and for military purposes,
and parts and spare parts of these vehicles and
chassis; compiling, amending and updating
computer programs, data and information stored on
data media of all kinds for the EDP-supported (in
particular Internet-supported) planning, design,
construction and dimensioning of commercial
vehicles, of the bodies and attachments thereof and
of equipment for the most varied purposes of use
based on truck or bus chassis; compiling, amending
and updating computer programs, data and
information stored on data media of all kinds for the
EDP-supported (in particular Internet-supported)
rendering of services which are incurred in
connection with the sale and distribution of buses,
trucks, truck and bus chassis and in connection with
the planning, design, construction and dimensioning
of commercial vehicles, of the bodies and
attachments thereof and of equipment for the most
varied purposes of use, namely product information,
product documentation, the cataloguing of products
and product parts, the identification of products,
product equipment and product accessories,
technical consultancy for the design of products and
the compilation of offers, for the transfer of
purchase orders for products via data transmission,
for sales support and the planning and
management of product sales, for market
observation, maintenance contracts, service
portfolios, pick-up and delivery services, financing
services, insurance and warranties included in this
class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
59
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1014391
(151) Int.reg.dato:
2009.08.18
(180) Registreringen
2019.08.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200910479
(220) Notifikasjonsdato: 2009.10.15
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.02 BX 1179234
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1008867
(151) Int.reg.dato:
2009.06.26
(180) Registreringen
2019.06.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200908511
(220) Notifikasjonsdato: 2009.08.27
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ACODE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kwintet Fristads AB, 51380 FRISTAD, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Klasse:25
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Different shades of blue, orange and green.
(730) Innehaver:
Banacol Marketing Belgium BV, Elisalaan 19, 8620
NIEUWPOORT, BE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Bags, cases, rucksacks.
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1011186
(151) Int.reg.dato:
2009.06.09
(180) Registreringen
2019.06.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200909509
(220) Notifikasjonsdato: 2009.09.24
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:31
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
MIRO-SUN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Alanod Aluminium-Veredlung GmbH & Co KG,
Egerstrasse 12, 58256 ENNEPETAL, DE
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:11
Fresh fruits.
Tapes, strips and blanks of metal, in particular of
aluminium having a surface coating for
enhancement of reflection as far as contained in
this class.
Thermal solar collectors.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
60
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
(111) Int.reg.nr:
1015126
(151) Int.reg.dato:
2009.08.19
(180) Registreringen
2019.08.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200910759
(220) Notifikasjonsdato: 2009.10.22
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.19 SE 2009/01433
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
1016189
2009.08.03
2019.08.03
200911298
2009.11.05
2009.06.24 DE 30 2009 036
888.0/11
(540) Gjengivelse av merket:
LF-GRUPPEN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Länsförsäkringar AB (publ), Tegeluddsvägen 11-13,
10650 STOCKHOLM, SE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:16
Klasse:35
Klasse:36
Klasse:37
Klasse:41
Klasse:42
Klasse:44
Klasse:45
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red and yellow.
(730) Innehaver:
Crea Systems Electronic GmbH, Würzburgerstrasse
12, 97855 TRIEFENSTEIN-HOMBURG, DE
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Fire extinguishers, fire alarms, fire escape ladders,
fire blankets, life saving apparatus and equipment,
life jackets.
Paper; cardboard and goods made therefrom, not
included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other
classes); printers' type; printing blocks.
Advertising; business management; business
administration; office functions; business
investigations and surveys; marketing studies.
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; loss adjustment; capital
administration services; bank services; debit card
services; appraisal of real estate, antiques, art,
jewellery and other property, in connection with
insurance; rental of apartments and business
premises; real-estate management.
Building construction; repair; installation services;
installation and repair of burglar alarms, fire alarms
and other alarm devices, and of other damage
preventing equipment.
Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computer hardware and software; providing of
expert opinions.
Medical services; veterinary services; hygienic and
beauty care for human beings or animals;
agriculture, horticulture and forestry services.
Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; security services for
the protection of property and individuals; security
consultancy; legal services.
Klasse:9
Klasse:11
Klasse:37
Electrical and electronic apparatus for measuring,
controlling closed loop and controlling open loop for
heaters.
Heaters, heating systems, except heaters and
heating systems for vehicles of every description;
radiators, in particular electrical flat radiators.
Installation, repairing and maintenance of heating
and heating systems.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
61
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1016213
(151) Int.reg.dato:
2009.09.03
(180) Registreringen
2019.09.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200911302
(220) Notifikasjonsdato: 2009.11.05
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.08 EM 008207698
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1016549
(151) Int.reg.dato:
2009.09.28
(180) Registreringen
2019.09.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200911341
(220) Notifikasjonsdato: 2009.11.05
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
VAPOZINC
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Rheinzink GmbH & Co KG, Bahnhofstrasse 90, 45711
DATTELN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:11
Klasse:19
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Prinfo Scandinavia AB, Holländargatan 21 A, 11160
STOCKHOLM, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Common metals and their alloys; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; safes; goods of common metal included
in class 6; ores, semi-finished goods and goods of
common metals, profiled and non-profiled, including
surface-treated; roofing assemblages of metal;
gutters of metal; frameworks of metal; metallic
containers; packaging containers of metal; statues
and figurines of metal; metal number plates.
Freezing cabinets; torches; electric coffee
percolators; lamps and lights for vehicles; heating
or air conditioning installations for vehicles.
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments (not of
metal), in particular gravestones; building glass;
insulating glass [building]; concrete; cement;
statues and statuettes of stone, concrete or marble;
windows (not of metal); window casements, not of
metal; window glass; wood for building.
Klasse:16
Klasse:35
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; book binding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except
apparatus); plastic material for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing
blocks.
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1017495
(151) Int.reg.dato:
2009.09.17
(180) Registreringen
2019.09.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200911579
(220) Notifikasjonsdato: 2009.11.12
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SPHERIA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ferrer Internacional SA, Gran Vía Carlos III, 94, 08028
BARCELONA, ES
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary
preparations for medical and intimate hygiene
purposes other than toiletries, dietetic substances
adapted for medical use, food for babies, plasters,
materials for dressings, material for stopping teeth,
dental wax.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
62
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
(111) Int.reg.nr:
1018067
(151) Int.reg.dato:
2009.10.23
(180) Registreringen
2019.10.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200911813
(220) Notifikasjonsdato: 2009.11.19
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AVANCE
Living Energy
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333 MÜNCHEN,
DE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Bandages, plasters and dressings.
Surgical and medical apparatus; parts and fittings
for the aforesaid goods.
Klasse:16
Klasse:41
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1018844
(151) Int.reg.dato:
2009.09.22
(180) Registreringen
2019.09.22
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.04
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002970
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AMAROC
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
KSB AG, Johann-Klein-Strasse 9, 67227
FRANKENTHAL, DE
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:19
Printed matter (to the extent included in this class),
in particular journals, magazines, newspapers and
books.
Electronic publishing of journals, newspapers,
magazines and books, also on the Internet.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1018657
(151) Int.reg.dato:
2009.10.06
(180) Registreringen
2019.10.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200912107
(220) Notifikasjonsdato: 2009.11.26
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.20 EM 008227316
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:6
1018709
2009.10.08
2019.10.08
200912119
2009.11.26
2009.06.29 DE 30 2009 037
949.1/16
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mölnlycke Healthcare AB, Gamlestadsvagen 3c, 40252
GÖTEBORG, SE
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:10
2010.07.12 - 28/10
Fitesten
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Rigas Stradina Universitate, Dzirciema iela 16, 1007
RīGA, LV
BF-ESSE SIA, Brīvības gatve 357, 1024
RīGA, LV
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Common metals and their alloys; unworked cast
parts; semi-finished and finished products of metal;
mould and models for manufacturing castings;
pipes and tubes of metal; pipe junctions; pipe joints;
fittings of metal for installing in pipework for liquid or
gaseous media; goods of common metal not
included in other classes.
Machines, pumps, turbines as mentioned in this
class; motors and gear boxes other than for land
vehicles; units consisting of pumps and motors;
mixers to mix, homogenize, thicken, circulate,
suspend and disperse of liquid media; parts of
machines, pumps, turbines and mixers as
mentioned in this class; machine bases; holders;
bearing mountings; guide pipes and according
accessories for machines, pumps, turbines and
mixers.
Semi-prepared and prepared products made from
mineral castings; construction materials, mouldings,
pipes and tubes, carriers, columns, props, fittings,
all the aforesaid goods not of metal.
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
63
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1018863
(151) Int.reg.dato:
2009.07.15
(180) Registreringen
2019.07.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200912275
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.03
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.06 BX 1175641
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1018928
(151) Int.reg.dato:
2009.07.15
(180) Registreringen
2019.07.15
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.03
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003265
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
INNOVNANO
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Different shades of orange and of violet.
(730) Innehaver:
Umicore SA, Rue du Marais 31, 1000 BRUSSEL, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Innovnano - Materiais Avancados SA, Rua Edmundo
Manuel da Silva, n° 34 Apartado 102, 7600-095
ALJUSTREL, PT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:1
Klasse:37
Zinc building materials and elements; zinc building
materials and elements for constructing roofs and
facades for buildings; (zinc) roofs and façades for
buildings; zinc laminates; flat-rolled zinc; zinc reels;
shaped zinc laminates; zinc building materials and
elements for horizontal and vertical rain water
collection; zinc guttering; zinc pipes and conduits;
zinc junctions for pipes and conduits; zinc sleeves
for pipes; zinc laminate pipework; zinc building
materials and elements for the ventilation of roofing;
zinc building materials and elements for finishing
roofs; zinc ornamental and decorative elements;
building materials made of zinc for roof vents, roofs
and cladding; ventilated sewer strips of zinc for
building roofs (building materials), metal screws for
fastening items made of zinc (fixed and sliding
cleats, securing rings).
Building construction; repairs; installation services.
Klasse:3
Klasse:6
Klasse:40
Klasse:42
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry.
Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Common metals and their alloys; building materials
of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and
wires of common metal; ironmongery and small
items of metal hardware; pipes and tubes of metal;
safes; goods of common metal not included in other
classes; ores.
Treatment of materials.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
64
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1019745
(151) Int.reg.dato:
2009.06.18
(180) Registreringen
2019.06.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200912430
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.03
(300) Søknadsprioritet: 2008.12.18 FR 08 3 618 423
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1020208
(151) Int.reg.dato:
2009.10.23
(180) Registreringen
2019.10.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200912732
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.10
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.24 EM 008242596
(540) Gjengivelse av merket:
URBAN RYTHMIK
BIZOL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Automobiles Citroën, Immeuble Colisée III, 12, rue
Fructidor, 75835 PARIS CEDEX 17, FR
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Boris Tatievski, Martin-Buber-Str. 12, 14163 BERLIN,
DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:1
Klasse:12
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
on-board computers for personalizing and setting
parameters signals and horns on a car; warning
horns, alarm systems; car horns; anti-theft warning
apparatus; fire alarms; life saving apparatus and
equipment; electric warning devices; push buttons
for bells; signal bells; memory cards; magnetic
cards; integrated circuits (chips); recorded
computer software; control panels; on-board
computers; computer memories; satellite navigation
systems; audio signals for direction indicators,
traffic lights (light-signalling installations), speed
controls for motor vehicles, loss of tyre pressure;
screens, electronic signal transmitters.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles,
components thereof, namely motors, gearboxes,
bodyworks, chassis, steering systems, shock
absorbers, transmissions for land vehicles, brakes,
wheels, wheel rims, wheel covers, seats, anti-theft
warning apparatus, horns, seat covers, head rests
for seats, rearview mirrors, steering wheels,
protective moulding rods, windscreen wipers,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer
couplings, luggage racks, ski racks, spoilers, doors,
sun roofs, window panes.
Klasse:3
Klasse:4
Chemical additives to industrial oils and greases and
lubricants, namely for oils for motor vehicles;
chemical additives for fuels; transmission fluid.
Maintenance products for motor vehicles, namely
cleaning preparations, polishing preparations and
preserving preparations (included in this class).
Industrial oils and greases; lubricants; lubricating oil,
motor oils, gear oils, hydraulic oils, machine oils,
industrial oils; oils for motor vehicles; lubricating
grease; fuels and motor fuel.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
65
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1020556
(151) Int.reg.dato:
2009.08.03
(180) Registreringen
2019.08.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200912783
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.10
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.04 FR 09 3 627 181
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1020995
(151) Int.reg.dato:
2009.10.29
(180) Registreringen
2019.10.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200913027
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.17
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.09 EM 008605248
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red, green and white. , The mark reproduced in a
green circle comprises a red shadow representing the
head of a cow with earrings in which appears the sign
"bel" in white.
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Beautiful.
(730) Innehaver:
Fromageries Bel, 16 boulevard Malesherbes, 75008
PARIS, FR
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Yellow-Gold and Black.
(571) Beskrivelse av merket:
The mark contains of a stylized Nobel Medallion in
gold/yellow and below that the words "The Nobel Prize
Guide", below the words there is a field of the
combination of colours gold and yellow.
(730) Innehaver:
Nobelstiftelsen, Sturegatan 14, 10245 STOCKHOLM,
SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:16
Klasse:30
Eggs, milk (in all its forms), butter, cream, cheese
and specialty cheese products, yoghurts, lactic
proteins and whey and other dairy goods;
beverages made with milk.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; ices
for refreshment, milk-based gruel for food, frozen
yoghurt (edible ices).
Klasse:41
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Newspapers; periodicals; teaching materials
(except apparatus); graphic reproductions; graphic
representations; stationery; bookbinding material;
paper; posters; albums; scrapbooks; newsletters;
instructional and teaching material (except
apparatus); printed matter; photographs; graphic
prints.
Education; providing of training; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes;
publication of electronic books and journals on-line;
providing on-line electronic publications (not
downloadable); photographic reporting; writing of
texts (other than publicity texts); editing of written of
texts (other than publicity texts); publication of
books, newspapers, periodicals and electronic
books, electronic newspapers and electronic
periodicals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
66
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
(111) Int.reg.nr:
1021461
(151) Int.reg.dato:
2009.10.21
(180) Registreringen
2019.10.21
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.12
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003623
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
1021782
2009.08.17
2019.08.17
200913183
2009.12.17
2009.02.23 DE 30 2009 011
150.2/21
(540) Gjengivelse av merket:
SCOTCH & SODA AMSTERDAM
COUTURE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Scotch & Soda BV, Jacobus Spijkerdreef 20-24,
2132PZ HOOFDDORP, NL
(740) Fullmektig:
Zacco Netherlands BV, Nachtwachtlaan 20, 1058EA
AMSTERDAM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14
Klasse:18
Klasse:25
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Vermop Salmon GmbH, Zeppelinstrasse 24, 82205
GILCHING, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.
Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
Clothing, footwear, headgear.
Klasse:7
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:8
(111) Int.reg.nr:
1021485
(151) Int.reg.dato:
2009.09.30
(180) Registreringen
2019.09.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200913132
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.17
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.02 AT AM 2054/2009
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:9
Klasse:12
POWERRAIL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 1, 2320
SCHWECHAT, AT
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Klasse:25
Klasse:28
Klasse:16
Klasse:20
Bags, especially for sports articles and sports
clothing.
Sports clothing, especially for skiing and
snowboarding, sports gloves, especially for skiing
and snowboarding, sports shoes, especially for
skiing and snowboarding.
Playthings, gymnastic and sporting equipment not
included in other classes, ski bindings and parts
thereof, ski brakes, ski poles, discs for ski poles,
skis, snowboards, snowboard bindings and parts
thereof, roller skates, ice skates, tennis rackets and
tennis balls, golf clubs, covers for ski bindings,
covers for skis.
Klasse:21
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
67
Telescopic poles of metal and aluminium shafts, in
particular as handle extensions for hand-operated
window, wall, ceiling and floor wipers; joints of
metal for telescopic poles, grips of metal for
telescopic poles, aluminum shafts, all of these of
hand-operated cleaning apparatus; connection
adapters of metal for grip extensions of handoperated cleaning apparatus as parts of aluminium
shafts, telescopic poles of metal; water-floating
poles of hand-operated cleaning apparatus
consisting of aluminium poles with brass or plastic
connections.
Vacuum cleaners and parts thereof, vacuum
cleaner accessories (included in this class), in
particular suction nozzles and suction nozzle
holders.
Window and floor scrapers; window and floor
scrapers (cleaning apparatus, hand-operated);
paper pickers; multi-purpose grippers for holding
objects (hand-operated cleaning apparatus); steel
blades for cleaning of smooth surfaces; adapted
holders (including corrosion-resistant plastic) for
steel blades for cleaning glass and surfaces.
Software, in particular for the creation of cleaning
schedules; electric cables, plugs, electric switches.
Transport, work, cleaning, disinfection, paper and
waste disposal trolleys for cleaning buildings and
windows, hospitals, hotels and the like, as well as
essential parts of the aforementioned goods
(included in this class); boat hooks of fiberglassreinforced plastic material, in part with brass
threads.
Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).
Telescopic poles (not of metal), in particular as
handle extensions for hand-operated window, wall,
ceiling and floor wipers; connection adapters (not of
metal) for grip extensions of hand-operated
cleaning apparatus as parts of aluminium shafts,
telescopic poles of metal; joints of plastic for
telescopic poles, grips of plastic for telescopic
poles, all of these of hand-operated cleaning
apparatus; fastening clips for hand-operated/handdriven wiping and cleaning apparatus, also for
brushes and sponges.
Small hand-operated household or kitchen
apparatus (not of precious metal or coated
therewith); household or kitchen containers (not of
precious metal or coated therewith), in particular
buckets; spray bottles and spray cans of plastic
and/or metal for detergents; hand-operated
apparatus and containers of plastic and/or metal
(not of precious metal or coated therewith) for
cleaning buildings and windows; dispensers for
moistening manual floor cleaning apparatus, all of
the aforementioned goods as accessories for
manual floor cleaning apparatus; brooms, scrubbing
brushes, hand brushes, brushes, toilet sets
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:22
Klasse:25
Klasse:42
consisting of brushes and stands; mops (handoperated cleaning apparatus for boats), dusters,
radiator cleaning apparatus (hand-operated),
chamois leather for cleaning purposes, cleaning
cloths; hand-operated/hand-driven wiping and
cleaning apparatus for windows, walls, ceilings and
floors, in particular window wipers, carriers
(holders) for window wiper covers, water
squeegees, ceiling and wall brushes and handoperated waxing apparatus; replacement rails for
window, wall, ceiling and floor wipers; wiper
rubbers; joints of plastic as parts of telescopic
poles, grips of plastic as parts of telescopic poles,
all of these of hand-operated cleaning apparatus;
window, ceiling, wall and floor wipers, water
squeegees (cleaning apparatus, hand-operated);
window, floor, ceiling and wall wiper covers;
chamois leather, microfiber cleaning cloths, wiper
mops; brushes; sponges, specifically fitted cases
for holding all suitable apparatus and utensils for
cleaning, in particular for cleaning windows; straps
for the aforementioned cases; holsters (included in
this class); holders for brushes and cleaning
apparatus, in particular for cleaning windows; parts
for the aforementioned goods (included in this
class).
Laundry and garbage bags of textile material with
and without closing tapes of textile material, rubber
or synthetic material; ropes, strings, nets, tents,
awnings, sails, sacks (included in this class);
padding and stuffing materials (except for rubber or
plastics); raw spinning fibers; parts of the
aforementioned goods, included in this class.
Work clothes for cleaning personnel, in particular
with straps, pockets, eyelets or other fixtures for
holding cleaning apparatus, aprons; parts of the
aforementioned goods, included in this class.
Design and development of computer hardware and
software.
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2010.07.12 - 28/10
1021783
2009.08.17
2019.08.17
200913184
2009.12.17
2009.02.23 DE 30 2009 011
149.9/21
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Vermop Salmon GmbH, Zeppelinstrasse 24, 82205
GILCHING, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:7
Klasse:8
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:9
Klasse:12
Klasse:16
Klasse:20
Klasse:21
68
Telescopic poles of metal and aluminium shafts, in
particular as handle extensions for hand-operated
window, wall, ceiling and floor wipers; joints of
metal for telescopic poles, grips of metal for
telescopic poles, aluminum shafts, all of these of
hand-operated cleaning apparatus; connection
adapters of metal for grip extensions of handoperated cleaning apparatus as parts of aluminium
shafts, telescopic poles of metal; water floating
poles of hand-operated cleaning apparatus
consisting of aluminium poles with brass or plastic
connections.
Vacuum cleaners and parts thereof, vacuum
cleaner accessories (included in this class), in
particular suction nozzles and suction nozzle
holders.
Window and floor scrapers, window and floor
scrapers (cleaning apparatus, hand-operated);
paper pickers; multi-purpose grippers for holding
objects (hand-operated cleaning apparatus); steel
blades for cleaning of smooth surfaces; adapted
holders (including corrosion-resistant plastic) for
steel blades for cleaning glass and surfaces.
Software, in particular for the creation of cleaning
schedules; electric cables, plugs, electric switches.
Transport, work, cleaning, disinfection, paper and
waste disposal trolleys for cleaning buildings and
windows, hospitals, hotels and the like, as well as
essential parts of the aforementioned goods
(included in this class); boat hooks of fiberglass
reinforced plastic material, including with brass
threads.
Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).
Telescopic poles (not of metal), in particular as
handle extensions for hand-operated window, wall,
ceiling and floor wipers; connection adapters (not of
metal) for grip extensions of hand-operated
cleaning apparatus as parts of aluminium shafts,
telescopic poles of metal; joints of plastic for
telescopic poles, grips of plastic for telescopic
poles, all of these of hand-operated cleaning
apparatus; fastening clips for hand-operated or
hand-driven wiping and cleaning apparatus, also for
brushes and sponges.
Small hand-operated household or kitchen
apparatus (not of precious metal or coated
therewith); household or kitchen containers (not of
precious metal or coated therewith), in particular
buckets; spray bottles and spray cans of plastic
and/or metal for detergents; hand-operated
apparatus and containers of plastic and/or metal
(not of precious metal or coated therewith) for
cleaning buildings and windows; dispensers for
moistening manual floor cleaning apparatus, all of
the aforementioned goods as accessories for
manual floor cleaning apparatus; brooms, scrubbing
brushes, hand brushes, brushes, toilet sets
consisting of brushes and stands; mops (hand-
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:22
Klasse:25
Klasse:42
operated cleaning apparatus for boats), dusters,
radiator cleaning apparatus (hand-operated),
chamois leather for cleaning purposes, cleaning
cloths; hand-operated or hand-driven wiping and
cleaning apparatus for windows, walls, ceilings and
floors, in particular window wipers, carriers
(holders) for window wiper covers, water
squeegees, ceiling and wall brushes and handoperated waxing apparatus; replacement rails for
window, wall, ceiling and floor wipers; wiper
rubbers; joints of plastic as parts of telescopic
poles, grips of plastic as parts of telescopic poles,
all of these of hand-operated cleaning apparatus;
window, ceiling, wall and floor wipers, water
squeegees and window, floor, ceiling and wall wiper
covers; chamois leather, microfiber cleaning cloths,
wiper mops; brushes; sponges, fitted cases for
holding all suitable apparatus and utensils for
cleaning, in particular for cleaning windows; straps
for the aforementioned cases; holsters (included in
this class); holders for brushes and cleaning the
aforementioned goods (included in this class).
Laundry and garbage bags of textile material with
and without closing tapes of textile material, rubber
or synthetic material; ropes, strings, nets, tents,
awnings, sails, sacks (included in this class);
padding and stuffing materials (except for rubber or
plastics); raw spinning fibers; parts of the
aforementioned goods, included in this class.
Work clothes for cleaning personnel, in particular
with straps, pockets, eyelets or other fixtures for
holding cleaning apparatus, aprons; parts of the
aforementioned goods, included in this class.
Design and development of computer hardware and
software.
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2010.07.12 - 28/10
1021784
2009.08.17
2019.08.17
200913185
2009.12.17
2009.02.23 DE 30 2009 011
153.7/21
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Vermop Salmon GmbH, Zeppelinstrasse 24, 82205
GILCHING, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:7
Klasse:8
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:9
Klasse:12
Klasse:16
Klasse:20
Klasse:21
69
Telescopic poles of metal and aluminium shafts, in
particular as handle extensions for hand-operated
window, wall, ceiling and floor wipers; joints of
metal for telescopic poles, grips of metal for
telescopic poles, aluminum shafts, all of these of
hand-operated cleaning apparatus; connection
adapters of metal for grip extensions of handoperated cleaning apparatus as parts of aluminium
shafts, telescopic poles of metal; water-floating
poles of hand-operated cleaning apparatus
consisting of aluminium poles with brass or plastic
connections.
Vacuum cleaners and parts thereof, vacuum
cleaner accessories (included in this class), in
particular suction nozzles and suction nozzle
holders.
Window and floor scrapers; window and floor
scrapers (cleaning apparatus, hand-operated);
paper pickers; multi-purpose grippers for holding
objects (hand-operated cleaning apparatus); steel
blades for cleaning of smooth surfaces; adapted
holders (including corrosion-resistant plastic) for
steel blades for cleaning glass and surfaces.
Software, in particular for the creation of cleaning
schedules; electric cables, plugs, electric switches.
Transport, work, cleaning, disinfection, paper and
waste disposal trolleys for cleaning buildings and
windows, hospitals, hotels and the like, as well as
essential parts of the aforementioned goods
(included in this class); boat hooks of fiberglassreinforced plastic material, in part with brass
threads.
Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).
Telescopic poles (not of metal), in particular as
handle extensions for hand-operated window, wall,
ceiling and floor wipers; connection adapters (not of
metal) for grip extensions of hand-operated
cleaning apparatus as parts of aluminium shafts,
telescopic poles of metal; joints of plastic for
telescopic poles, grips of plastic for telescopic
poles, all of these of hand-operated cleaning
apparatus; fastening clips for hand-operated/handdriven wiping and cleaning apparatus, also for
brushes and sponges.
Small hand-operated household or kitchen
apparatus (not of precious metal or coated
therewith); household or kitchen containers (not of
precious metal or coated therewith), in particular
buckets; spray bottles and spray cans of plastic
and/or metal for detergents; hand-operated
apparatus and containers of plastic and/or metal
(not of precious metal or coated therewith) for
cleaning buildings and windows; dispensers for
moistening manual floor cleaning apparatus, all of
the aforementioned goods as accessories for
manual floor cleaning apparatus; brooms, scrubbing
brushes, hand brushes, brushes, toilet sets
consisting of brushes and stands; mops (handoperated cleaning apparatus for boats), dusters,
radiator cleaning apparatus (hand-operated),
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:22
Klasse:25
Klasse:42
chamois leather for cleaning purposes, cleaning
cloths; hand-operated/hand-driven wiping and
cleaning apparatus for windows, walls, ceilings and
floors, in particular window wipers, carriers
(holders) for window wiper covers, water
squeegees, ceiling and wall brushes and handoperated waxing apparatus; replacement rails for
window, wall, ceiling and floor wipers; wiper
rubbers; joints of plastic as parts of telescopic
poles, grips of plastic as parts of telescopic poles,
all of these of hand-operated cleaning apparatus;
window, ceiling, wall and floor wipers, water
squeegees (cleaning apparatus, hand-operated);
window, floor, ceiling and wall wiper covers;
chamois leather, microfiber cleaning cloths, wiper
mops; brushes; sponges, specifically-fitted cases
for holding all suitable apparatus and utensils for
cleaning, in particular for cleaning windows; straps
for the aforementioned cases; holsters (included in
this class); holders for brushes and cleaning
apparatus, in particular for cleaning windows; parts
of the aforementioned goods (included in this
class).
Laundry and garbage bags of textile material with
and without closing tapes of textile material, rubber
or synthetic material; ropes, strings, nets, tents,
awnings, sails, sacks (included in this class);
padding and stuffing materials (except for rubber or
plastics); raw spinning fibers; parts of the
aforementioned goods, included in this class.
Work clothes for cleaning personnel, in particular
with straps, pockets, eyelets or other fixtures for
holding cleaning apparatus, aprons; parts of the
aforementioned goods, included in this class.
Design and development of computer hardware and
software.
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1022077
(151) Int.reg.dato:
2009.06.22
(180) Registreringen
2019.06.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200913432
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.24
(300) Søknadsprioritet: 2008.12.23 AT AM 8383/2008
(540) Gjengivelse av merket:
FMT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
FMT Industrieholding GmbH, Ascheterstrasse 54, 4600
THALHEIM BEI WELS, AT
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:9
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:35
Klasse:37
Klasse:40
Klasse:42
Machines and machine tools.
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking, life-saving and teaching
apparatus and instruments; electrical switching
devices; terminal boards; control panels;
switchboards for electricity; circuits; integrated
circuits; switches, in particular circuit breaker
switches; electrical and electronic control systems
(not included in other classes) for machines, motors
and vehicles; electrical distributor cabinets and
distributor panels; remote switches; remote control
apparatus; electrical systems for the control of
industrial operational procedure; electrical control
apparatus; lift control systems; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
storing, regulating and controlling electricity;
apparatus for recording, transmitting and
reproduction of sound and images; magnetic data
carriers; recording discs; vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers; calculating machines; data processing
equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; software, in particular for controlling
machines; electrical and electronic control systems.
Advertising; business management; business
organisation; office services; business management
assistance in the field of magazines; business
management assistance in the field of warehouses.
Construction; repair; installation services, in
particular pipe fitting; management, in particular of
construction, repair, installation work, dismantling;
re-fitting; hire of tools for construction, repair,
installation of plants.
Material treatment, in particular assembly of
machine parts.
Scientific and technological services and research
work and related designer services; industrial
testing and research services; design and
development of computer hardware and software;
engineering work, in particular in connection with
the preparation of calculations, in connection with
machines and engineering plants and control,
measuring, and checking apparatus for the
aforementioned machines and plants.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
70
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1022104
(151) Int.reg.dato:
2009.06.22
(180) Registreringen
2019.06.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200913443
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.24
(300) Søknadsprioritet: 2008.12.23 AT AM 8384/2008
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1024171
(151) Int.reg.dato:
2009.05.08
(180) Registreringen
2019.05.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201000076
(220) Notifikasjonsdato: 2010.01.07
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
FMT Industrieholding GmbH, Ascheterstrasse 54, 4600
THALHEIM BEI WELS, AT
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:9
Klasse:35
Klasse:37
Klasse:40
Klasse:42
2010.07.12 - 28/10
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Green and blue.
(730) Innehaver:
SC Supremia Grup SrL, Str. Blajului 244 C, jud. Alba,
517675 SÂNTIMBRU, RO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Machines and machine tools.
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking, life-saving and teaching
apparatus and instruments; electrical switching
devices; terminal boards; control panels;
switchboards for electricity; circuits; integrated
circuits; switches, in particular circuit breaker
switches; electrical and electronic control systems
(not included in other classes) for machines, motors
and vehicles; electrical distributor cabinets and
distributor panels; remote switches; remote control
apparatus; electrical systems for the control of
industrial operational procedure; electrical control
apparatus; lift control systems; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
storing, regulating and controlling electricity;
apparatus for recording, transmitting and
reproduction of sound and images; magnetic data
carriers; recording discs; vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers; calculating machines; data processing
equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; software, in particular for controlling
machines; electrical and electronic control systems.
Advertising; business management; business
organisation; office services; business management
in the field of magazines; business management in
the field of warehouses.
Construction; repair; installation services, in
particular pipe fitting; management, in particular of
construction, repair, installation work, dismantling;
re-fitting; hire of tools for construction, repair,
installation of plants.
Material treatment, in particular assembly of
machine parts.
Scientific and technological services and research
work and related designer services; industrial
testing and research services; design and
development of computer hardware and software;
engineering work, in particular in connection with
the preparation of calculations, in connection with
machines and engineering plants and control,
measuring, and checking apparatus for the
aforementioned machines and plants.
Klasse:1
Klasse:2
Klasse:5
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:31
Klasse:35
Klasse:39
Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form
for painters, decorators, printers and artists.
Veterinary products; dietetic substances adapted
for medical use, food for babies; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth, dental
wax; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice
for refreshment.
Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, not included in other classes; live animals;
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants
and flowers; foodstuffs for animals, malt.
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
71
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1026131
(151) Int.reg.dato:
2009.10.08
(180) Registreringen
2019.10.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201000997
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.04
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.28 FR 09 3 646 894
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1025428
(151) Int.reg.dato:
2009.08.18
(180) Registreringen
2019.08.18
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.12.23
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002971
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
WEMLIN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Netcetera AG, Zypressenstrasse 71, 8004 ZÜRICH,
CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:35
Klasse:38
Klasse:39
Klasse:42
Computers, telecommunication apparatus,
software.
Advertising; collection and systematization of data
in computer data banks; arranging content of
information according to users' needs and
accessible via the Internet and other
telecommunication networks.
Telecommunication, data transfer services;
electronic transfer of software, data and information
via the Internet and other telecommunication
networks; provision of access to data banks and to
sites on telecommunication networks.
Traffic information services; provision of traffic
information via interactive sites on
telecommunication networks and accessible using
telecommunication apparatus.
Software development.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013 PARIS,
FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:10
Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth,
orthopaedic articles; suture materials.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1025831
(151) Int.reg.dato:
2009.12.01
(180) Registreringen
2019.12.01
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.02.08
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201002972
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1026383
(151) Int.reg.dato:
2009.12.08
(180) Registreringen
2019.12.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001057
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.04
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.11 SE 2009/04693
(540) Gjengivelse av merket:
GLOBAL BLUE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Global Blue Holdings AB, Box 200, 43123 MÖLNDAL,
SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
CTEK Sweden AB, Rostugnsvägen 3, 77670
VIKMANSHYTTAN, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:16
Klasse:35
Battery chargers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:36
Magnetic charge cards and credit cards, computer
software.
Printed matter, cheques, non-magnetic charge
cards and credit cards; writing materials and office
requisites (except furniture); teaching materials
(except apparatus).
Advertising, namely marketing of merchant's goods
and services abroad through distribution of printed
matter and discount cards; business management,
business administration.
Financial services, namely arranging and providing
for the refund of value-added tax for tourists.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
72
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1026410
2009.11.13
2019.11.13
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
201001065
2010.02.04
2009.05.14 DE 30 2009 028
835.6/36
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
1026432
2009.10.19
2019.10.19
201001069
2010.02.04
2009.04.23 DE
302009025075.8/09
(540) Gjengivelse av merket:
PBB Deutsche Pfandbriefbank
(541) Merket er et ordmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
German covered bond bank.
(730) Innehaver:
Deutsche Pfandbriefbank AG, Freisinger Strasse 5,
85716 UNTERSCHLEISSHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Klasse:36
Klasse:37
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Financial affairs; real estate affairs; monetary
affairs; insurance; financial analysis; banking;
financial consultancy; loans; securities brokerage;
financing services; mutual funds; apartment house
management; real estate management; capital
investments; credit bureaux.
Building construction; repair of buildings; installation
services.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
White, black and blue.
(730) Innehaver:
ABB AG, Kallstadter Str 1, 68309 MANNHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1026431
(151) Int.reg.dato:
2009.11.27
(180) Registreringen
2019.11.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001068
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.04
(300) Søknadsprioritet: 2009.05.27 FR 09 3 653 101
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:37
Klasse:42
VAX'IN FOR YOUTH
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Parfums Givenchy, 77, rue Anatole France, 92300
LEVALLOIS PERRET, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Connecting boxes, junction boxes (electricity);
connecting parts for electric lines; electrical
connecting parts; clamps (electricity); cable clamp
(electricity); contacts (electrical); junction boxes,
branching boxes (electricity); cited goods for low,
medium and high voltage switchgears; cited goods
for control units of automation technology, namely
for flow rate meter, for equipment of analysis of gas
and fluid, for control units of industrial robotics and
related robots, for control units of pressure gauges
and process valves.
Maintenance and service in the context of
installation work on industrial and metrological
equipment of the goods mentioned in class 9.
Services of engineers.
Anti-ageing care products (cosmetics).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
73
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1026433
2009.10.19
2019.10.19
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
201001070
2010.02.04
2009.04.23 DE
302009025073.1/09
(540) Gjengivelse av merket:
1026734
2009.12.16
2019.12.16
201001350
2010.02.11
2009.10.28 DE 30 2009 063
878.0/32
(540) Gjengivelse av merket:
28RED
(541) Merket er et ordmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
28 Red.
(730) Innehaver:
Calidris 28 AG (SA), 30, Esplanade de la Moselle, 6637
WASSERBILLIG, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
White, black and blue.
(730) Innehaver:
ABB AG, Kallstadter Str 1, 68309 MANNHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:37
Klasse:42
Klasse:3
Klasse:25
Connecting boxes, junction boxes (electricity);
connecting parts for electric lines; electrical
connecting parts; clamps (electricity); cable clamp
(electricity); contacts (electrical); junction boxes,
branching boxes (electricity); cited goods for low,
medium and high voltage switchgears; cited goods
for control units of automation technology, namely
for flow rate meter, for equipment of analysis of gas
and fluid, for control units of industrial robotics and
related robots, for control units of pressure gauges
and process valves.
Maintenance and service in the context of
installation work on industrial and metrological
equipment of the goods mentioned in class 9.
Services of engineers.
Klasse:32
Klasse:33
Perfumery, essential oils, hair lotions, cosmetics.
Clothing, namely sports and leisure clothing; shoes,
footwear and boots, namely sports and leisure
shoes and boots; stockings, pants, socks;
suspenders, also made of leather; ties, namely bow
ties; gloves; headgear, namely forehead bands and
sweatbands; belts.
Mineral waters and aerated waters; non-alcoholic,
vitamin-containing and isotonic beverages;
refreshing beverages containing caffeine; taurine
beverages containing caffeine; soft drinks for
energy supply; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Alcoholic beverages (except beers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1027002
(151) Int.reg.dato:
2009.12.24
(180) Registreringen
2019.12.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001408
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.17 FR 09 3 664 853
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
THE TURBO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
L'Oreal, 14, rue Royale, 75008 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Cosmetic and make-up products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
74
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1027020
(151) Int.reg.dato:
2010.01.13
(180) Registreringen
2020.01.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001413
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.24 EM 008448425
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1027038
(151) Int.reg.dato:
2009.11.25
(180) Registreringen
2019.11.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001416
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.11
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
viaspeed
CUBEMASS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Viastore Systems GmbH, Magirusstrasse 13, 70469
STUTTGART, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Endress + Hauser Flowtec AG, 7, Kägenstrasse, 4153
REINACH, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:9
Klasse:7
Klasse:20
Storage racks, storage containers and storage
pallets (all of metal).
Mechanical loading, removal and commissioning
apparatus for use in warehouse systems.
Storage racks, storage containers, storage pallets
(all not of metal).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1027023
(151) Int.reg.dato:
2009.07.22
(180) Registreringen
2019.07.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001414
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.21 FR 09 3 665 456
(540) Gjengivelse av merket:
CITROËN FreeDrive
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Automobiles Citroën, Immeuble Colisée III, 12, rue
Fructidor, 75835 PARIS CEDEX 17, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Klasse:36
Scientific, measuring, signalling and checking
(supervision) instruments and apparatus, particularly
electric and electronic measuring apparatus for
recording industrial process parameters within the
context of industrial measuring and automation
technology, particularly flow sensors used to
measure the flow of liquids, mixtures and/or gases
via a piping system; computer software for
monitoring, controlling, maintaining and powering
measuring apparatus.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles,
components thereof, namely motors, gearboxes,
bodyworks, chassis, steering systems, shock
absorbers, transmissions for land vehicles, brakes,
wheels, wheel rims, wheel covers, seats, anti-theft
warning apparatus, horns, seat covers, head rests
for seats, rearview mirrors, steering wheels,
protective moulding rods, windscreen wipers,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer
couplings, luggage racks, ski racks, spoilers, doors,
sun roofs, window panes.
Insurance, banking and financial services, leasing
and hire purchase services; insurance for vehicles;
life insurance underwriting; accident insurance
underwriting; death policies; insurance brokerage;
consulting, information and advice on insurance;
credit card services and other electronic means of
payment used to purchase fuel and lubricants, to
carry out maintenance and repair work on vehicles;
financial loans; financial services in the field of hirepurchase and vehicle rental; financial loans for
repairing vehicles; guarantee services (warranties)
for vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
75
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1027066
(151) Int.reg.dato:
2009.11.03
(180) Registreringen
2019.11.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001420
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.05.12 FR 09 3 649 864
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1027088
(151) Int.reg.dato:
2009.12.23
(180) Registreringen
2019.12.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001425
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.11
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ACTIVINSPIRE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Promethean Ltd, Lower Philips Road, BB15TH
BLACKBURN, LANCASHIRE, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Caves Bailly Lapierre, Quai de l'Yonne, 89530 SAINTBRIS-LE-VINEUX, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Klasse:33
Klasse:35
Printed matter, prospectuses, pamphlets, posters,
reviews, magazines, books on the wine producing
and retailing industry.
Alcoholic beverages (except beers), wines,
sparkling wines, digesters (liqueurs and spirits),
brandies, liqueurs, crémant wines.
Retail services for alcoholic beverages and wines,
retail services for alcoholic beverages and wines
using computer networks, organisation of fairs,
tasting events, colloquiums, exhibitions,
conferences for commercial and advertising
purposes, advertising, sales promotion, direct
marketing services, advertising mailing, all these
services provided in the wine producing and
retailing industry.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1027082
(151) Int.reg.dato:
2010.01.06
(180) Registreringen
2020.01.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001424
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.11
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
CONSTELLATION
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Seagate Technology LLC, 920 Disc Drive, CA95066
SCOTTS VALLEY, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Wireless apparatus and instruments; wireless
feedback apparatus; teaching apparatus and
instruments; electronic apparatus for recording,
processing, storage, input or output of images, data
or text; receivers; transmitters; interactive teaching
apparatus; display apparatus; hardware tablets;
computers, computer hardware and peripherals
therefor; keypads; computer programmes; computer
software; computer software for use in preparing
corporate presentations; computer software for use
in education and training; training software;
presentation software; compact discs and data
carriers carrying software; graphics tablets;
electronic mice; electronic apparatus for providing
input to computers; publications in electronic form
supplied on electronic data carriers, online from
databases, or from facilities on the Internet, all for
use in teaching or for education or training; electronic
apparatus for providing input to interactive teaching
apparatus; parts and fittings for all the aforesaid
goods; instructional manuals in electronic format sold
with the aforementioned goods.
Computer peripherals, namely, magnetic disc drives
and computer disc drives.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
76
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1027649
(151) Int.reg.dato:
2009.12.16
(180) Registreringen
2019.12.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001648
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.17 US 77762009
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1027264
(151) Int.reg.dato:
2010.01.06
(180) Registreringen
2020.01.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001460
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.06 EM 008408891
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
The color(s) yellow, orange, red, blue, white and black
is/are claimed as a feature of the mark.
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a capital G next to the number 2
both in the color black, an arc in the color black extends
from the top of the G to the bottom right of the number
2, a sphere is superimposed on the middle of the arc,
the sphere includes a radiating sun, sunspots, stars
and a crescent moon, wherein the sphere includes an
upper hemisphere having a yellow to orange/red
gradient and a lower hemisphere having a translucent
overlay of a blue crescent moon with white stars;
directly below, in the color black, are the words GTECH
Digital Gaming & Sports Betting.
(730) Innehaver:
Gtech Corp, 10 Memorial Boulevard, RI02903
PROVIDENCE, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
THE DRESS
(730) Innehaver:
Nicolas Cottard, Room 1801, Zijing Block, Bai Hua
Building, Road Shang Bu, 518028 SHENZHEN CITY,
FUTIAN DISTRICT, GUANGDONG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:18
Cases for photographic apparatus and accessories
thereof.
Protective coverings for electronic, computer and
digital apparatus.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:41
(111) Int.reg.nr:
1027436
(151) Int.reg.dato:
2010.01.20
(180) Registreringen
2020.01.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001611
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.24 CA 1445972
(540) Gjengivelse av merket:
1000 CRANES OF HOPE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Millennium Pharmaceuticals Inc, 40 Landsdowne
Street, MA02139 CAMBRIDGE, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:42
Klasse:45
2010.07.12 - 28/10
Pharmaceutical research and development; medical
and scientific research, namely, conducting clinical
trials; providing medical and scientific research
information in the field of pharmaceuticals and
clinical trials; pharmaceutical drug development
services.
Providing personal support services for patients and
families of patients with cancer; providing an
inspirational and motivational website, the purpose
of which is to create an online community united in
the fight against cancer; providing an interactive
online forum for people touched by cancer;
providing an interactive online forum to offer
emotional support to cancer patients and their
families.
Provision of interactive real-time gambling, namely,
bingo, poker, slot machines, sports betting and
bookmaking services transmitted via a global
computer network and via mobile phones, PDAs,
and portable entertainment systems; on-line casino
services; provision of information relating to
gambling, namely, bingo, poker, slot machines,
sports betting and bookmaking accessible via a
global computer network and via mobile phones,
PDAs, and portable entertainment systems;
entertainment services, namely, arranging and
conducting interactive peer to peer gambling
competitions via global computer network and via
mobile phones, PDAs, and portable entertainment
systems; organizing and conducting lotteries and
other games of chance via a global computer
network and via mobile phones, PDAs, and portable
entertainment systems; credit card betting, namely,
on-line gambling using a credit card to secure the
funds; providing advice and consulting services
relating to gambling, namely, bingo, poker, slot
machines, sports betting and bookmaking.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
77
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1027792
(151) Int.reg.dato:
2009.12.09
(180) Registreringen
2019.12.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001686
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1027880
(151) Int.reg.dato:
2009.11.02
(180) Registreringen
2019.11.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001701
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.31 AT AM 5146/2009
(540) Gjengivelse av merket:
X-mini
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
XMI Pte Ltd, 62B Temple Street, #03-01, 058607
SINGAPORE, SG
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Audio speakers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
F Url & Co GmbH, Seering 7, 8141
UNTERPREMSTÄTTEN, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:32
Klasse:33
Foodstuffs prepared on the basis of pumpkin seeds,
namely pumpkin seed oil, pumpkin seeds
(processed) for food purposes, sugar-coated
pumpkin seeds, chopped pumpkin seeds, pumpkin
seed snack mixtures, pesto, pumpkin seed bars,
pumpkin seed sausages; proteins for nutritional
purposes; foodstuffs and dishes prepared on the
basis of fruits or vegetables, in particular potatoes,
namely pea soup and pea purée, bean salad, maize
salad, vegetable salad, pickles, olives (preserved),
sauerkraut, soybeans (preserved), sesame seed
paste, rape oil for food purposes, onions
(vegetables, preserved), potato pancake, chips,
French fries; dumplings and potato dough mixtures;
potato products in semi-processed and processed
form, namely potato flakes, in particular for the
preparation of potato mash, and dumpling dough on
the basis of potatoes.
Chocolate with pumpkin seeds, muesli with
pumpkin seeds, bread rolls; pastries; semiprocessed and processed food prepared on the
basis of sugar, flour, maize, rice or cereal products,
in particular dumplings, strudel, farinaceous
products, ravioli; pizzas, quiches; ready-made
doughs for food purposes, in particular pizza dough,
puff-paste, Danish pastry dough, strudel dough and
baking dough, all of the aforementioned goods also
in deep-frozen form; dough mixtures for food
purposes (in powder form); potato dough for food
purposes.
Beers; mineral waters; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making
beverages, non-alcoholic beverages.
Alcoholic beverages (except beers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
78
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1028323
(151) Int.reg.dato:
2009.12.15
(180) Registreringen
2019.12.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001924
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.01 FR 09 3 661 205
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1028380
(151) Int.reg.dato:
2010.01.07
(180) Registreringen
2020.01.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001932
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.09 US 77777508
(540) Gjengivelse av merket:
YOUTH REVITALIZER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
L'Oreal, 14, rue Royale, 75008 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soap; body
deodorants; cosmetics particularly face, body and
hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils
(cosmetics); make-up preparations; shampoos;
cosmetic products for hair care, namely gels,
mousses, balms, creams, waxes, serums, lotions;
hair care and styling products in the form of aerosols;
hair spray; hair dyes and bleaching products; hair
waving and setting products; essential oils.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of miscellaneous triangular designs
with one or more curved sides and the words
"Hydrofiber Technology".
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Spanish - Tecnologia hydrofiber; French - hydrofiber
Technologie
(730) Innehaver:
ConvaTec Inc, 200 Headquarters Park Drive, NJ08558
SKILLMAN, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Medical dressings.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
79
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1028450
2009.06.24
2019.06.24
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1028534
(151) Int.reg.dato:
2009.12.14
(180) Registreringen
2019.12.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001955
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.18 FR 09 3 658 266
(540) Gjengivelse av merket:
201001939
2010.02.25
2008.12.24 US 77639616
2008.12.24 US 77639625
2008.12.24 US 77639640
(540) Gjengivelse av merket:
LASH QUEEN FELINE BLACKS
EXTRAVAGANZA
be certain.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
MTS Systems Corp, 14000 Technology Drive,
MN55344-2290 EDEN PRAIRIE, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Helena Rubinstein, 129, rue du Faubourg SaintHonoré, 75008 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:3
Klasse:9
Klasse:37
Klasse:41
Klasse:42
Hydraulic, pneumatic and electric actuators;
hydraulic power supplies; hydraulic valves;
hydraulic manifolds; hydraulic distribution systems.
Testing machines and complete testing machine
systems for determining mechanical properties of
materials, components and structures, and parts for
testing machines and complete testing machine
systems including load frames, specimen grips,
controllers, recorders, struts, swivels, levers, bell
cranks, environmental simulation systems,
alignment fixtures and other parts; liquid-level
sensors; transducers; transducers and electronic
circuitry for providing control of and output from said
transducers sold as a unit; and computer software
programs for reporting, analysis, controlling and
operating testing systems and for controlling and
operating industrial production operations.
Installation, maintenance and alignment services of
testing machines and complete testing machine
systems.
Providing courses of instruction and seminars in the
field of mechanical testing.
Calibration services of testing machines and
complete testing machine systems; engineering
consultation, systems integration, and design
services; leasing of computer software for analysis,
control and operation of testing systems and
industrial production operations and providing
periodic program updates for such software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1028553
(151) Int.reg.dato:
2009.11.16
(180) Registreringen
2019.11.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001960
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.10 EM 008540692
(540) Gjengivelse av merket:
CT motion
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ulrich GmbH & Co KG, 12, Buchbrunnenweg, 89081
ULM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Medical apparatus and instruments, injectors,
contrast agent injectors for computer tomography
and nuclear spin tomography, infusion apparatus,
pumps for medical purposes, pump hoses, patient
tubes, cannulae, injection needles, suture needles,
reservoirs for contrast agents, analysis apparatus
for medical purposes, diagnosis apparatus for
medical purposes, containers for medical waste.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1028519
(151) Int.reg.dato:
2009.12.23
(180) Registreringen
2019.12.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001952
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.19 FR 09 3 692 386
(540) Gjengivelse av merket:
SHIPLINK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nexans, 8 rue du Général Foy, 75008 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Make-up preparations.
Electric cables; telecommunication cables.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
80
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1028560
(151) Int.reg.dato:
2009.09.30
(180) Registreringen
2019.09.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001963
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.10 FR 09 3 643 425
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1028584
(151) Int.reg.dato:
2010.01.28
(180) Registreringen
2020.01.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001965
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
PLAYTOUCH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Eastman Kodak Co, 343 State Street, NY14650
ROCHESTER, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Video cameras.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1028619
(151) Int.reg.dato:
2009.09.02
(180) Registreringen
2019.09.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001973
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.08 IT MI2009C007097
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue (Pantone Process Blue C).
(730) Innehaver:
Essilor International (Compagnie Generale d'Optique),
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41
Klasse:42
Education and training in the field of opthalmology;
arranging and conducting colloquiums,
conferences, seminars, training courses,
congresses and conducting training workshops in
the field of opthalmology; vocational guidance
(education or training-related advice) in the field of
opthalmology; provision of quality control training in
the field of opthalmology.
Quality control and auditing in the field of
opthalmology; engineering services in the field of
opthalmology; technical project studies in the field
of opthalmology; creating (drawing up) programmes
relating to standards, quality and certification of
goods and services in the field of opthalmology;
creating (drawing up) new quality standards for
optimizing products, services and technical
processes in the field of opthalmology; inspection,
control, supervision and certification of methods for
the development, manufacture, production,
treatment of products as well as apparatus and
ophthalmic instruments; inspection, control,
supervision and certification of staff qualifications in
the field of opthalmology; consultancy relating to
standards in the field of opthalmology; certification
and evaluation of products and services.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Trademark composed of the word FASTWEB in capital
letters; the letters are in relief with a three dimensional
effect; the letter "W" is stylized, and consisting of three
bent strips interrupted in the median side, the strips are
narrowing downward and extending to a common
vertex.
(730) Innehaver:
Fastweb SpA, Via Caracciolo, 51, 20155 MILANO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:25
Klasse:28
Klasse:37
Klasse:38
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:41
Klasse:42
Software, electronic publishing products, CD-ROM,
floppy-disk and other magnetic supports for
recording, telephony products, namely, phones and
mobile phones.
Clothing, T-shirts, hats, and casual shoes.
Gymnastic and sporting articles not included in
other classes, games and playthings.
Maintenance and installation of telecommunication
systems in general, included broadband
telecommunication systems, data, video and
telephonic transmission systems.
Telecommunication services, included through
broadband telecommunication systems, data, video
and telephonic transmission systems.
Exhibitions and events for cultural and sporting
purposes, organization of sport events, information
on educational, training, entertainment,
recreational, sport and publishing activities.
Planning and development of telecommunication
systems in general, included broadband
telecommunication systems, data, video and
telephonic transmission systems.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
81
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1028634
(151) Int.reg.dato:
2009.11.24
(180) Registreringen
2019.11.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201001975
(220) Notifikasjonsdato: 2010.02.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.05.27 ZA 2009/09571
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1028853
(151) Int.reg.dato:
2009.09.24
(180) Registreringen
2019.09.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002215
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.04
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.14 EM 008214181
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Komandor SA, ul. Potkanowska 50, 26-600 RADOM,
PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
British American Tobacco (Brands) Ltd, Globe House, 4
Temple Place, WC2R2PG LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34
Klasse:19
Cigarettes, tobacco, tobacco products, lighters,
matches, smokers articles, cigarette filters.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:20
Klasse:37
Klasse:42
Columns of metal; wainscotting of metal; gates of
metal; plates, of metal; sliding panels of metal;
doors of metal; door fittings of metal; door panels of
metal; door openers and closers, non-electric;
sliding doors; fittings for sliding doors; door handles
of metal; buildings, transportable, of metal; fittings
of metal for furniture; window fittings of metal;
windows of metal; ferrules of metal; runners of
metal for sliding doors; roller blades; guide rails;
pulleys of metal (other than for machines); ceilings
of metal; advertising and display boards of metal.
Non-metallic wall claddings; gates, not of metal;
constructions materials, not of metal; doors, not of
metal; non-metallic door fittings; door panels, not of
metal; columns (advertisement -), not of metal;
windows, not of metal; non-metallic tiles; sliding
panels, not of metal; moldings, not of metal, for
building; ceilings, not of metal; accessories for
sliding doors and panels.
Furniture; doors for furniture; sliding door systems;
built-in furniture systems; furniture panels; sliding
furniture panels; furniture fittings, not of metal;
mirrors; mirror tiles; advertising and display boards;
built-in wardrobes; furniture shelves; advertisement
window fittings, not of metal.
Construction services; renovation.
Interior design; construction and development
experts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
82
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1028860
(151) Int.reg.dato:
2010.01.20
(180) Registreringen
2020.01.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002218
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.04
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1028937
(151) Int.reg.dato:
2010.01.08
(180) Registreringen
2020.01.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002236
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.04
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.18 FI T200903574
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Kawasaki Jukogyo KK (trading as Kawasaki Heavy
Industries Ltd), 1-1 Higashi Kawasaki-Cho, 3-Chome
Chuo-ku, 650-8670 KOBE-SHI, HYOGO, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Klasse:18
Klasse:25
2010.07.12 - 28/10
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Suomen Jääkiekkoliitto RY, Mäkelänkatu 91, 00610
HELSINGFORS, FI
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motorcycles; engines for all the aforesaid
goods; parts and fittings for the aforesaid goods, all
included in this class.
Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes;
trunks; cases, detachable panniers for motor
cycles; bags for attachment to motor cycle petrol
tanks for the transportation of goods; pannier bags,
travel bags, backpacks, briefcases; pouches;
rucksacks; saddles; satchels, school bags,
shopping bags, purses, wallets, notecases,
shoulder belts; umbrellas and covers therefor,
parasols; tool bags; parts and fittings for all the
aforesaid goods; all included in this class.
Clothing, footwear, headgear.
Klasse:9
Klasse:14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:16
Klasse:24
Klasse:25
Klasse:28
Klasse:35
Klasse:39
Klasse:41
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing
blocks.
Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
Clothing, footwear, headgear.
Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations
for Christmas trees.
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
83
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1029044
(151) Int.reg.dato:
2009.12.23
(180) Registreringen
2019.12.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002253
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.04
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.03 IT PD2009C000752
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1029101
(151) Int.reg.dato:
2009.11.18
(180) Registreringen
2019.11.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002261
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.04
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.04 IT RM2009C004641
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Yellow, black and white.
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of two quadrilaterals with
curved corners, side by side, with a small gap in
between the quadrilateral on the left is filled in with a
uniform tone of yellow and contains the small letters "e"
and "cd', in a stylized font and separated by a hyphen,
in its lower part the quadrilateral on the right is marked
out by a single black line and contains the words "eni
circulating device" in small letters to the left of centre in
its lower part.
(730) Innehaver:
ENI SpA, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 ROMA, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
MET injeans in stylized characters.
(730) Innehaver:
Italservices SpA, Via G. Marconi 39, 35010 SAN
PIETRO IN GU (PADOVA), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:35
Klasse:43
2010.07.12 - 28/10
Acoustic discs, compact discs, music cassettes,
digital recording apparatus, digital memories, DVD,
computer memories.
Sales promotion for others, presentation of goods
on communication media for retail purposes,
advertising, organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes.
Restaurant services, hotel services,
accommodation, restaurants, self-service
restaurants.
Klasse:42
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computer hardware and software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1029663
(151) Int.reg.dato:
2010.02.01
(180) Registreringen
2020.02.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002362
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.04
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
PLAYSEAT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fernando Smit, Roerstraat 5, 7005BS DOETINCHEM,
NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Apparatus, equipment and devices for simulating
driving and racing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
84
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1029683
(151) Int.reg.dato:
2009.11.24
(180) Registreringen
2019.11.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002363
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.04
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SIGNIFOR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002 BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:10
Klasse:11
Pharmaceutical preparations, vaccines, diagnostic
preparations for medical use.
Klasse:12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:14
(111) Int.reg.nr:
1029685
(151) Int.reg.dato:
2010.01.14
(180) Registreringen
2020.01.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002364
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.04
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:16
GAMES OF THE OLYMPIAD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Comité International Olympique, Château de Vidy,
1007 LAUSANNE, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:3
Klasse:4
Klasse:5
Klasse:6
Klasse:7
Klasse:9
Klasse:17
Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry; unexposed sensitised films.
Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding products; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles and
wicks for lighting.
Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions;
materials of metal for railway tracks; non-electric
cables and wires of common metal; ironmongery,
small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; safes; metal goods, not included in other
classes; ores.
Machines and machine tools; motors (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; egg
incubators.
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
Klasse:18
Klasse:19
Klasse:25
Klasse:28
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:32
Klasse:35
85
2010.07.12 - 28/10
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire
extinguishers; protective helmets for sports;
spectacles, sunglasses, sports eyewear; software,
software for computer games.
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other
classes, especially commemorative coins and
medals; jewellery, precious stones; lapel pins;
horological and chronometric instruments.
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter, especially postage stamps; newspapers,
periodicals, books, photographs, poster-bills and
posters; bookbinding material; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists'
materials; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other
classes); printing type; printing blocks.
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included
in other classes; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating
materials; flexible tubes, not of metal.
Leather and imitations of leather, goods made of
these materials not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
Building materials, not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable constructions; non-metallic
monuments.
Clothing, footwear, headgear.
Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; decorations for Christmas
trees; playing cards.
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment.
Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Advertising; dissemination of advertising matter
using all media, especially in the form of topicbased messages centred on human values;
advertising by means of sponsoring; business
management; business administration; office
functions; promotion of the goods and services of
others, through contractual agreements, especially
partnerships (sponsoring) and licences, offering
them greater exposure and/or image strength
and/or an increase in goodwill derived from that
greater exposure and/or the image of cultural and
sports events, especially international, and/or the
increase in goodwill derived therefrom; promotion of
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:36
Klasse:37
Klasse:38
Klasse:39
Klasse:40
Klasse:41
the goods and services of others by means of the
initial interest factor leading the public to consider
from a host of competitors, goods or services which
are presented to them provided with specific
symbols, emblems or messages to capture their
attention; promotion of the goods and services of
third parties using image transfer; rental of
advertising space of all kinds and on any media, in
digital or other form; business administration of the
participation by national teams in an international
athletic competition and promotion of support for
said teams by the public and interested sectors;
statistical information services.
Insurance; financial affairs; banking; monetary
affairs; real estate affairs, credit card services;
financing sporting and cultural activities; hirepurchase financing of telephone apparatus,
facsimile machines and other communications
equipment, rental of property and accessory
buildings designed to host corporate entertainment
events.
Construction; repair; installation services.
Telecommunications; television programme
broadcasting, television programmes (live or
recorded); cellular telephone communication;
communications via electronic computer terminals,
databases and via telecommunication networks
linked to the Internet; communications by telex;
communications by telegram; communications via
telephone; communications via fax machine; radiopaging; communications via teleconferencing;
television broadcasting; cable television
broadcasting; radio broadcasting; press agency
services; other message transmission services;
dissemination of a commercial site on the Internet;
radio and television broadcasting services provided
by means of the Internet; electronic mail; providing
access to computer newsletters and on-line
chatrooms; transmission of messages and images
by computer; provision of access to home
purchasing and ordering services via computer
and/or interactive communication technologies;
telecommunication of information (including web
pages), computer programmes and all other data;
electronic mail services; provision of access to the
Internet for users; services providing
telecommunication connections to the Internet or to
databases; providing access to digital music web
sites on the Internet; provision of access to MP3
web sites on the Internet; rental of access time to a
central database (telecommunications); providing
access to search engines; running discussion
forums on the Internet; rental of access time to a
central database server; rental of access time to a
computer database (telecommunication services);
simultaneous distribution, especially via electronic
interconnections, of films and video and audio
recordings.
Transport; packaging and storage of goods;
arranging of tours; storage services for media
containing still and moving images.
Treatment of materials; developing cinematographic
film; photograph enlargements, photograph printing,
development of photographic film; rental of
photographic machines and instruments for
developing, printing, enlarging or finishing.
Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, televised cultural
and sporting entertainment; organisation of cultural
and educational exhibitions; operating lotteries and
organising competitions; betting and gaming
services linked to or in connection with sports;
entertainment services provided at sports events or
concerning sports events; organisation of sporting
and cultural activities and events; organising real or
virtual sports competitions; operating sports
facilities; audio and video equipment rental
services; production, presentation and distribution
Klasse:42
Klasse:43
Klasse:44
2010.07.12 - 28/10
of films and video and sound recordings; rental of
films and video and sound recordings; rental and/or
providing, via a computer network, of interactive
educational and entertainment products, namely
interactive compact discs, CD-ROMs, computer
games; coverage of radio broadcast and televised
sports events; radio and television programme and
videotape editing services; production of cartoons;
production of animation programmes for television;
ticket reservation services for shows and sports
events; timing of sports events; arranging of beauty
contests; interactive entertainment; on-line betting
services; providing games on the Internet; providing
raffle services; information on entertainment or
education, provided on-line from a data bank or
from the Internet; electronic games services
provided through the Internet; providing electronic
publications on-line; publication of books,
magazines and texts (other than advertising texts)
and periodicals; publication of books, magazines
and texts (other than advertising texts) and of
electronic magazines on-line; provision of digital
music from the Internet; providing digital music from
MP3 Internet web sites; providing sports results;
information services in connection with sport and
sports events; rental of recorded sounds and
images; audio production services; information
services about sports events provided on-line from
a computer database or from the Internet; editing
and publishing services; providing digital music
(non-downloadable); offering digital music via
telecommunications.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; carrying out laboratory analyses;
design and development of computers and
software.
Services for providing food and drink; cafeteria and
restaurant services; reception and hospitality
services, namely provision of food and drink;
catering services; reservation of hotels and
temporary accommodation.
Medical services; medical and pharmaceutical
toxicological inspections; veterinary services;
hygienic and beauty care for human beings and
animals; agricultural, horticultural and forestry
services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1029699
(151) Int.reg.dato:
2010.01.18
(180) Registreringen
2020.01.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002367
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.04
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.24 FR 09 3 666 392
(540) Gjengivelse av merket:
HYDRALBA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, 45, Place Abel
Gance, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:5
Cosmetic products; cosmetic hair care products.
Dermatological products; dermo-cosmetic products
for skin and hair hygiene and care.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
86
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1029700
(151) Int.reg.dato:
2010.01.18
(180) Registreringen
2020.01.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002368
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.04
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.24 FR 09 3 666 394
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1029820
(151) Int.reg.dato:
2009.12.04
(180) Registreringen
2019.12.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002530
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
NUTRIALBA
OLYMPIC TORCH RELAY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, 45, Place Abel
Gance, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Comité International Olympique, Château de Vidy,
1007 LAUSANNE, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:5
Klasse:9
Cosmetic products; cosmetic hair care products.
Dermatological products; dermo-cosmetic products
for skin and hair hygiene and care.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1029732
(151) Int.reg.dato:
2009.11.19
(180) Registreringen
2019.11.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002373
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.04
(300) Søknadsprioritet: 2009.05.19 CH 586958
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:32
Klasse:35
ANIMAGICAL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Procter & Gamble International Operations SA, 47
Route de Saint-Georges, 1213 PETIT-LANCY 1, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1029810
(151) Int.reg.dato:
2010.01.21
(180) Registreringen
2020.01.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002528
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.03 CH 594844
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:38
Klasse:41
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
REVIVE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215,
4058 BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:5
Klasse:41
Klasse:44
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire
extinguishing apparatus; protective helmets for
sports.
Beer; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Advertising; dissemination of advertising matter via
all media; especially in the form of topic-based
messages centred on human values; advertising by
sponsoring; business management; business
administration; office functions; promotion of the
goods and services of third parties, through
contractual agreements, especially of partnership
(sponsoring) and of licences, offering them increase
in reputation and/or image and/or sympathy derived
from cultural and sports events, in particular
international events; promotion of the goods and
services of third parties by the means referred to as
image transfer; rental of advertising space of all
kinds and on any media, in digital or other form;
organising the participation of national teams in an
international athletic competition, promoting support
of said teams by the public and interested parties.
Telecommunications; television broadcasting,
television programmes (live or recorded).
Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, televised cultural
and sporting entertainment.
Chemical products for agriculture, horticulture and
forestry; manure for agriculture.
Pesticides; fungicides, herbicides.
Education, training, all of the above-mentioned
services in the fields of agriculture, horticulture and
forestry.
Agriculture, horticulture and forestry services;
consultancy services in the fields of agriculture,
horticulture and forestry.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
87
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1029954
(151) Int.reg.dato:
2010.01.11
(180) Registreringen
2020.01.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002550
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.16 FR 09 3 664 572
(540) Gjengivelse av merket:
My Art
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Villeroy & Boch SAS, 82 rue d'Hauteville, 75010
PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
Klasse:20
Valves and fittings; sanitary installations.
Bathroom furniture.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1029972
(151) Int.reg.dato:
2009.12.29
(180) Registreringen
2019.12.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002556
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.14 SE 2009/05392
(540) Gjengivelse av merket:
Fleur de café
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Anna Carina Hubeny, Brahegatan 39, 3tr, 11437
STOCKHOLM, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Shampoos, hair conditioner, hair spray, styling
mousse, hairstyling gel, hair wax, hair cream.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1030189
(151) Int.reg.dato:
2010.01.21
(180) Registreringen
2020.01.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002591
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.03 EM 008468431
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:37
Klasse:41
studioLine-Partner
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, 81739 MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
2010.07.12 - 28/10
including washing machines, spin dryers, ironing
presses, ironing machines, electric cleaning
apparatus for household purposes, including
electric window cleaning apparatus and electric
shoe cleaning apparatus, and vacuum cleaners,
wet and dry vacuum apparatus, parts for the
aforesaid goods, in particular hoses, pipes, dust
filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners,
electric apparatus and instruments, namely electric
irons, scales for kitchen use, scales for personal
use, electrical foil sealing devices, remote
operating, signalling and control apparatus
(electric/electronic) for household and kitchen
machines and apparatus, recorded and unrecorded
machine-readable data carriers for household
apparatus, electric automatic dispensers for
beverages or foodstuffs, automatic vending
machines, data processing equipment and
computer programs for the control and operation of
household apparatus, heating, steam generating
and cooking apparatus, in particular hearths,
backing, roasting, grilling, toasting, thawing and
heat retention apparatus, hot water heaters,
immersion heaters, cooking pots with integrated
heating elements, microwave ovens, waffle irons
(electric), egg cookers, deep-fat fryers (electric),
electric tea and coffee makers, espresso makers,
fully automatic coffee-making machines,
refrigerating apparatus, in particular refrigerators,
refrigerated chests, refrigerated showcases,
beverage cooling apparatus, fridge-freezers,
freezing apparatus, ice machines and apparatus,
drying apparatus, in particular including laundry
dryers, laundry drying machines, hand dryers, hand
drying apparatus, infrared lamps (not for medical
purposes), heated cushions and pads (not for
medical purposes), electric blankets (not for
medical purposes), ventilating apparatus, in
particular ventilators, fume filters, fume extraction
apparatus and fume cupboards, air conditioning
apparatus and apparatus for improving air quality,
air humidifiers, air deodorising apparatus, fragrance
dispensing apparatus (not for personal use), air
purifying apparatus, water supply apparatus and
sanitary installations, in particular including fittings
for steam, air and water conduit installations, water
heaters, storage water heaters and flow-through
water heaters, kitchen sinks, heat pumps,
mechanical tapping devices (tapping apparatus) for
dispensing chilled beverages for use in combination
with apparatus for cooling beverages, and parts for
all the aforesaid goods.
Repair, maintenance, servicing, assembly and
installation of electric goods and electronic goods.
Education, providing of training, entertainment,
sport and cultural activities; publishing printed
matter, other than for advertising purposes;
publication of printed matter in electronic format,
including on the Internet (other than for advertising
purposes); cookery schools; arranging and
conducting of culinary events (entertainment).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Retail services, including via the Internet and/or by
means of teleshopping programmes, in relation to
household and kitchen machines and utensils, in
particular electric kitchen machines and utensils,
including crushing apparatus, stirring and kneading
apparatus, fruit pressing apparatus, juicers, juice
centrifuges, grinding apparatus, cutting apparatus,
electric motor-powered tools, can openers, knife
grinding apparatus and machines and apparatus for
making beverages and/or food, pumps for
dispensing chilled beverages for use in combination
with apparatus for cooling beverages, electric waste
disposal apparatus, namely waste grinders and
waste compactors, dishwashers, electric machines
and apparatus for handling laundry and clothing,
88
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1030208
(151) Int.reg.dato:
2009.11.19
(180) Registreringen
2019.11.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002595
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.02 FR 09 3 654 214
(540) Gjengivelse av merket:
UR GREEN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Unibail-Rodamco SE, 7 place du Chancelier Adenauer,
75016 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:40
Klasse:35
Klasse:41
Klasse:36
Klasse:37
Advertising, business management; business
management and organisation consultancy;
business information; outdoor advertising;
dissemination of advertising matter (tracts,
prospectuses, printed matter, samples), including
via the Internet; advertising mail; business
management assistance; business management
consultancy and services; distribution of samples;
organisation of trade shows, exhibitions and trade
fairs for commercial or advertising purposes;
organisation of competitions for advertising
purposes with or without awarding prizes or
granting rewards; computer file management; rental
of advertising equipment, of advertising time on any
communication media, of advertising space; online
advertising on a computer network; publishing of
advertising texts; advertising by mail order, radio or
television; services of sales promotion for others;
organisation of promotional activities with a view to
developing customer loyalty; organisation of
regional or national promotional campaigns; referral
services and demonstration of goods; shop-window
dressing; administrative management of exhibition
sites; arranging newspaper subscriptions for others;
commercial management services for cards for
non-financial use with a view to developing
customer loyalty; personnel recruitment; secretarial
services.
Insurance; real estate affairs; financing services,
finance affairs, monetary affairs, banking; debt
collection agencies; credit bureaux, exchanging
money; financial analysis, hire-purchase financing,
issue of tokens of value, surety services; financial
consulting services; financial evaluation (banking,
real estate); mutual funds, capital investment,
electronic funds transfer, fund investments, financial
sponsorship, banking and financial services via
computer communications networks; portfolio
management; lending against security; credit
services; factoring; financing services; financial
transactions; real-estate brokerage; rental of offices
(real estate) and of premises for commercial use;
management of apartment houses, business
premises, conference centres and exhibition
centres and adjoining premises; rent collection; real
estate agencies (real estate brokerage and trade
leases and rental of apartment houses); real-estate
valuations; real estate appraisal; issuing of
travellers' cheques and letters of credit; charitable
fund raising; credit card services; financial services
provided to loyalty card holders; cards for financial
purposes, for obtaining financial benefits in the form
of reductions, the award of bonuses or points, on a
pro rata basis depending on purchases made.
Construction of permanent structures, buildings,
roads and bridges, particularly in a move to save
energy, positive energy, for ecology and
sustainable development; construction information,
particularly in a move to save energy, positive
energy, for ecology and sustainable development;
building construction supervision (particularly
subcontracting building work and assistance to
Klasse:42
2010.07.12 - 28/10
contracting authority), particularly in a move to save
energy, positive energy, for ecology and
sustainable development; painting, plastering,
plumbing, roofing; building sealing; insulation
services; demolition of buildings; rental of
construction equipment; cleaning of homes,
buildings (outer surfaces) or windows; scaffolding;
fitting-out, equipping, maintenance and repair of
structures and buildings; installation, maintenance
and repair of heating.
Waste treatment (conversion); information on
material treatment, ways to save energy,
sustainable development, ecology; power
production services; sorting of waste and recyclable
material (transformation); recycling of waste and
trash.
Publication services for records, floppy discs,
magnetic tapes, video and audio cassettes, CDROMs, digital discs, recording discs, DVDs,
magnetic discs, optical discs, compact discs audiovideo; publication services for printed matter,
newspapers, magazines, periodical reviews,
journals, books, index cards, manuals, catalogues
and pamphlets, posters, on all media including
electronic; publishing of articles and texts (other
than for advertising purposes) on all media;
providing of training, education, teaching,
entertainment; sporting and cultural activities;
health and fitness clubs (physical fitness); physical
education; gymnastic instruction; providing sports
facilities; rental of sports equipment, except
vehicles; arranging and conducting conferences,
colloquia, workshops, congresses, seminars,
symposiums, for cultural, educational or
entertainment-related purposes; organisation of
entertainment and educational competitions with or
without awarding prizes or presenting awards;
operating lotteries; production of films, short films,
documentaries, radio broadcasts, radio and
television entertainment; organisation of sports
competitions; providing games online on a
computer network; information on leisure activities;
organisation of exhibitions, fairs, trade fairs and all
events for cultural or educational purposes;
services for organising and producing shows;
booking of seats for shows, cinema places,
concerts, theatres, amusement parks and gardens;
film rental; providing recreation facilities; party
planning (entertainment).
Evaluations, estimates and research in the fields of
science and technology rendered by engineers;
technical project studies; interior design; design,
installation, maintenance, updating and rental of
computer software; construction consultation;
construction drafting; engineering (expertise in the
field of public works and civil engineering works),
technical and design offices; technical consultancy
in the area of public works; civil engineering works
rendered by engineers; architectural services and,
particularly study and development of any building
construction project; design, completion and
procurement of building permits and other
administrative authorisation work; services involving
subcontracting in the fields of construction;
technical testing, engineering, expertise on
reliability of various industrial equipment, technical
studies; all these services, particularly in a move to
save energy, positive energy, for ecology and
sustainable development.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
89
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1030219
(151) Int.reg.dato:
2009.12.28
(180) Registreringen
2019.12.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002598
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.17 FR 09/3699422
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1030249
(151) Int.reg.dato:
2010.02.05
(180) Registreringen
2020.02.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002609
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red, black, white.
(730) Innehaver:
bon prix Handelsgesellschaft mbH, Haldesdorfer
Strasse 61, 22179 HAMBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Saint-Gobain Glass France, "Les Miroirs" - 18, avenue
d'Alsace, 92400 COURBEVOIE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19
Klasse:21
Klasse:42
Building materials, not of metal, namely building
glass; printed glass for building; glazing; windows
and doors, not of metal; sheets, plates, panels,
walls and glass for buildings, fitting out, exterior and
interior decoration; glass walls and partitions for
building.
Glassware not included in other classes, namely
unworked or semiworked glass (except building
glass); printed glass (not for building); opaque and
translucent enamelled glass (not for building);
lacquered glass (not for building); serigraphed glass
(not for building); painted glass not for building;
unworked and semi-worked glass also in the form
of sheets and plates used in the manufacture of
sanitary installations, shower cubicles, shower
doors, shower partitions and walls, refrigerator
shelves, glazing, walls, partition walls, doors,
cupboard and furniture doors; utensils and
containers for household or kitchen purposes
(neither of precious metals, nor coated therewith).
Technical consultancy in the field of glass making,
architecture and interior design; professional
consulting for technical applications in the fields of
glassware products, architecture and interior
design; technical project studies; computer software
design and development; rental of computer
software; software updating; computer
programming; research and development of new
products for others.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
90
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1030409
(151) Int.reg.dato:
2010.02.10
(180) Registreringen
2020.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002632
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.10 EM 008482796
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1030414
(151) Int.reg.dato:
2009.10.15
(180) Registreringen
2019.10.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002633
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.21 CH 592233
(540) Gjengivelse av merket:
MASSIVEGOOD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Millennium Foundation for Innovative Finance for
Health, c/o Lenz & Staehelin, Route de Chêne 30, 1211
GENEVE 17, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red.
(730) Innehaver:
Headstock Distribution Ltd, Steel Park Road, Coombs
Wood West, B628HD HALESOWEN, WEST
MIDLANDS, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Klasse:28
Klasse:9
Klasse:35
Electrical and electronic audio apparatus; sound
mixing, processing and synthesising apparatus;
sound reinforcement systems; amplifiers; electrical
amplifiers; electrical amplifiers for use with musical
instruments; electro-acoustic amplifiers; power
amplifiers for use in sound reproduction; sound
amplifiers; valve amplifiers; valve amplifiers for
sound amplification; solid-state amplifiers; solid-state
amplifiers for sound amplification; hybrid amplifiers;
hybrid amplifiers for sound amplification; combination
amplifiers; head amplifiers; public address systems;
public address systems including passive
enclosures; public address systems including
powered enclosures; public address systems
including mixer amplifiers; guitar amplifiers; acoustic
guitar amplifiers; microphones, headphones;
loudspeakers; mixing desks; audio mixing apparatus;
audio mixing desks; mixing consoles; master audio
mixing desks for use in an audio recording studio.
Klasse:36
Klasse:41
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:44
Klasse:45
Leather and imitations of leather, goods made of
these materials not included in other classes,
namely key cases (leatherware), document cases,
wallets, purses, beach bags, garment bags for
travel; boxes of leather or leather board; trunks and
travelling bags; backpacks, handbags, trolley bags,
school bags, sports bags, travelling bags, shopping
bags, sets of leatherware; umbrellas, sunshades.
Clothing, footwear, headgear.
Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes.
Advertising services; promotional sponsorship;
public relations services; organisation of
competitions, shows, exhibitions for humanitarian
purposes, for commercial or advertising purposes;
humanitarian projects (business management
assistance).
Financial affairs, financial operations, establishing,
grouping, investing and managing funds for
humanitarian purposes; capital constitution and
investment for humanitarian purposes; financial
sponsorship; financing of operations for
humanitarian purposes; charitable fund raising,
especially via partnership with companies.
Entertainment, sporting and cultural activities,
organisation of sports competitions, organisation of
competitions, shows, exhibitions for humanitarian
purposes, to entertainment or cultural goals; tuition,
teaching and providing of training; organisation and
holding of colloquiums, conferences and
conventions; production of films, programmes for
radio and television for humanitarian purposes;
publication of books and texts for humanitarian
purposes.
Healthcare.
Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals, namely development
and humanitarian assistance, namely providing
basics such as food, heating and housing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
91
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1030528
(151) Int.reg.dato:
2010.02.04
(180) Registreringen
2020.02.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002846
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1030484
(151) Int.reg.dato:
2009.12.17
(180) Registreringen
2019.12.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002643
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.03 CH 594891
(540) Gjengivelse av merket:
LASERSCORE
Techdow
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sius AG, Im Langhag 1, 8307 EFFRETIKON, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
2010.07.12 - 28/10
(541) Merket er et ordmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The words contained in the mark have no meaning.
(730) Innehaver:
Shenzhen Techdow Pharmaceutical Co Ltd, Room 2205/209/408/111, Bio-incubator Bldf., Gaoxinzhongyi
Road, Nanshan District SHENZHEN, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Measuring, signalling and checking apparatus for
electronic shooting targets; electronic apparatus (not
included in other classes); data processing
equipment and computers.
Klasse:5
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1030515
(151) Int.reg.dato:
2010.02.01
(180) Registreringen
2020.02.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002649
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.11
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.15 DK VA 2009 03733
(540) Gjengivelse av merket:
Pharmaceutical preparations; drugs for medical
purposes; biological preparations for medical
purposes; chemical preparations for pharmaceutical
purposes; chemical preparations for medical
purposes; dietetic substances adapted for medical
use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1030534
(151) Int.reg.dato:
2010.01.11
(180) Registreringen
2020.01.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002848
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.16 FR 09 3 664 532
(540) Gjengivelse av merket:
BLEU DE CHANEL
(541) Merket er et ordmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
BLUE OF CHANEL.
(730) Innehaver:
Chanel, 135, avenue Charles de Gaulle, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
H Utoft A/S, Bæksgårdsvej 3, 7323 GIVE, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Perfumery, cosmetics, essential oils, hair lotions,
dentifrices, soaps.
(111) Int.reg.nr:
1030558
(151) Int.reg.dato:
2010.01.13
(180) Registreringen
2020.01.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002852
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.17 FR 09 3 664 735
(540) Gjengivelse av merket:
Clothing, footwear, headgear; belts (clothing),
gloves (clothing), underwear, stockings and socks;
clothing for babies and clothing for children and
footwear and headgear for babies and children.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
TEINT IDOLE SILKY MAT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Lancome Parfums et Beaute & cie, 29 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Make-up preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
92
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1030575
(151) Int.reg.dato:
2010.01.18
(180) Registreringen
2020.01.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002855
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.09 EM 008604878
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1030566
(151) Int.reg.dato:
2010.01.13
(180) Registreringen
2020.01.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002853
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.18 BX 1188521
(540) Gjengivelse av merket:
Nobel Prize Guide
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nobel Foundation (Nobelstiftelsen), Sturegatan 14,
10245 STOCKHOLM, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Klasse:41
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
APX BV, Strawinskylaan 729, 1077XX AMSTERDAM,
NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Klasse:36
Klasse:38
Klasse:41
Klasse:42
Newspapers; periodicals; teaching materials
(except apparatus); graphic reproductions; graphic
representations; stationery; bookbinding material;
paper; posters; albums; scrapbooks; newsletters;
instructional and teaching material (except
apparatus); photographs; graphic prints.
Education; providing of training; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes;
publication of electronic books and journals on-line;
providing online electronic publications, not
downloadable; photographic reporting; writing of
texts, other than publicity texts; editing of written
texts; publication of texts (except advertising texts);
publication of books, newspapers, periodicals and
electronic books, electronic newspapers and
electronic periodicals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1030595
(151) Int.reg.dato:
2010.01.04
(180) Registreringen
2020.01.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002858
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.07 EM 8409311
(540) Gjengivelse av merket:
Database management; writing publicity texts for
websites; collecting data in a central file; business
information and business enquiries; commercial
information and consultancy; drawing up of
statistics; professional business consultancy.
Financial affairs; monetary affairs; financing
services; financial information; financial consulting
services; financial services and consultancy,
including regarding investment; mediation and
consultancy with regard to the purchase and sale of
stocks, shares, options and other securities; foreign
exchange trading; investment in shares; securities
brokerage; stock exchange quotations; investment
in shares; making preparations for issuing shares
and securities within the framework of arranging an
electricity/energy market; clearing; all the aforesaid
services exclusively relating to electricity and other
energies.
Providing access to websites.
Publication of statistics, books, journals,
newspapers, magazines and other publications and
periodicals on an electricity and energy commodity
exchange; online publication of periodicals on an
electricity/energy commodity exchange; providing
online electronic publications (not for downloading)
on an electricity/energy commodity exchange;
writing of texts, other than publicity texts, for
websites.
Developing computer software for trading systems
within the framework of the arranging of an
electricity/energy commodity exchange;
development and maintenance of websites.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Grey, red, black and white.
(730) Innehaver:
Cupire Padesa SL, La Medua, s/n, Sobradelo de
Valdeorras, 32330 ORENSE, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:11
Klasse:19
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Common metals and their alloys; building materials
of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric cables and
wires of common metal; ironmongery, small items of
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes;
goods of common metal not included in other
classes; ores.
Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes.
Building material, not of metal; rigid pipes, not of
metal, for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of
metal.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
93
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1030599
(151) Int.reg.dato:
2010.02.12
(180) Registreringen
2020.02.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002859
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.04 EM 008662702
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1030632
(151) Int.reg.dato:
2010.01.13
(180) Registreringen
2020.01.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002864
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.22 EM 008442196
(540) Gjengivelse av merket:
JOLIE FLEUR
FLOOR IN A BOX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Barilla Harry's France SAS, 103 rue de Grenelle, 75007
PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tarkett GDL SA, 2, Op der Sang, 9779
LENTZWEILER, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
Klasse:19
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, bread substitutes and other bread
products; snacks made from cereals; biscuits,
pastry and confectionery; chocolate and chocolatebased products or products containing chocolate;
bakery products; snacks and sweet snacks;
preparations for making cakes; pizzas and
preparations for pizzas; ice-cream; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
Klasse:27
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1030627
(151) Int.reg.dato:
2009.12.07
(180) Registreringen
2019.12.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002863
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.10 CH 591325
(540) Gjengivelse av merket:
Building materials, not of metal; wall tiles, not of
metal, for buildings; plywood; non-metallic slabs;
floorboards; non-metallic wall coverings (for
building); non-metallic wall linings (for building);
parquet; wood veneers; non-metallic floors; planks
(building timber); laths for wooden floors; facings,
not of metal for building; laminated and stratified
non-metallic building materials included in this
class.
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors (excluding floor
tiling and paints); non-textile wall hangings; carpets
and rugs; slip-proof carpets; exercise mats; artificial
turf; automobile carpets; wallpaper; floor coverings;
floor coverings, vinyl floor coverings, floor coverings
of PVC (polyvinyl chloride); laminated and stratified
floor coverings included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black, white and blue.
(730) Innehaver:
EAO Holding AG, Tannwaldstrasse 88, 4601 OLTEN,
CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
2010.07.12 - 28/10
Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity, including commutators, control and
signalling apparatus, failure signals, static converters
for functional systems, current units, relays, electric
apparatus for commutation, control panels, insulating
components, distribution boxes, distribution
consoles, distribution boards, accessories for electric
switches, telerupters, time switch, current rectifiers,
transformers, auto circuit-breaker, apparatus for
remote monitoring, verifying and control of industrial
activities, connectors, apparatus for operating
engines and machines by monitoring the current;
signalling and monitoring apparatus.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
94
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1030662
(151) Int.reg.dato:
2009.10.15
(180) Registreringen
2019.10.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002867
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.07 US 77843670
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1030633
(151) Int.reg.dato:
2010.02.02
(180) Registreringen
2020.02.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002865
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.05 CH 595948
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Dosenbach-Ochsner AG Shuhe und Sport,
Allmendstrasse 25, 8953 DIETIKON, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Klasse:25
Goods made of leather and imitation leather,
included in this class; handbags; bathing bags;
shopping bags; sports bags and leisure bags not
adapted to the goods to be carried; rucksacks;
travel suitcases and hand luggage; travelling bags;
school bags and satchels; purses; pocket wallets;
key cases of leather or imitation leather; umbrellas;
parasols.
Items of clothing; items of footwear; headgear; inner
soles.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the letter M inside of a 3-sided
shield design.
(730) Innehaver:
McAfee Inc, 3965 Freedom Circle, CA95054 SANTA
CLARA, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:9
Klasse:37
Klasse:42
95
Computer utility software; computer software and
hardware for providing network, Internet, and
computer security; computer software and
hardware for automatically confirming and enforcing
computer security policies, for identifying computer
security policy violations, and for generating
computer security policy compliance reports;
computer software and hardware for the
management, administration and optimization of
computer networks and applications; computer
software and hardware for use in the monitoring
and control of, and generating reports on, computer
and online activity; firewall software; computer
hardware and software for detecting, blocking,
intercepting, quarantining, and removing malware
and other threats to computer hardware and
software; computer hardware and software for
monitoring, managing, filtering, and regulating
electronic and wireless communications and data
transfer and for generating reports on the same;
computer hardware and software for protecting and
securing the integrity of data and preventing data
loss on computer systems and computer networks
and applications; intrusion detection and prevention
software; computer hardware and software for
detecting and repairing computer software and
hardware vulnerabilities and problems; computer
software and devices for encrypting and
authenticating data; computer software for providing
online identity protection, authentication of users,
and privacy control; content filtering software;
computer hardware and software for automatically
updating computer utility and security software;
computer hardware and software for rating the
security level of Internet sites; and manuals therefor
packaged as a unit.
Technical support services, namely, maintenance of
computer hardware and computer network
problems.
Computer services, namely, providing computer
internasjonale varemerkeregistreringer
software via the internet; consultancy, testing,
research and advisory services in the field of risk,
vulnerability analysis and security for computers,
computer systems and computer networks;
research and development of computer hardware
and software; technical support services, namely,
troubleshooting and maintenance of computer
software; automatic updating of computer software;
collection, compilation, and analysis of data for the
purpose of generating and transmitting reports on
and ratings of the level of security of third party
software residing on the computers of others; online information and advisory services relating to
computer security software and hardware products;
computer programming services for others in the
fields of computers, computer systems and
electronic communications networks and computer
systems.
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1030676
(151) Int.reg.dato:
2009.11.12
(180) Registreringen
2019.11.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002868
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.18 TR 2009/49753
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black, red and white. , There is a symbol of Hittite in
black colour, the logo ETI contains three colours
and/contours from the external part to internal which
are in black, white and red colours.
(571) Beskrivelse av merket:
There is a symbol o Hittite in black colour, the logo ETI
contains three colours and/contours from the external
part to internal which are in black, white and red
colours.
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Hittite.
(730) Innehaver:
ETI Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Organize
Sanayi Bolgesi 11 Cadde ESKISEHIR, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:32
Dietetic substances adapted for medical use
namely, dietetic products for medical purposes,
dietetic foods; baby foods.
Meat, fish, meat of poultry and game and all kinds
of processed meat products, dried leguminous,
ready-made soups, bouillons, olives, olive paste,
milk and milk products (including butter), edible
vegetable oils, dried, preserved, frozen, cooked,
smoked, pickled fruits and vegetables, nuts, puree
of hazelnuts and peanuts, tahini (crushed sesame
seeds), eggs, powdered eggs, non-medical and
complementary food products (including pollen,
proteins, carbohydrates), potato crisps.
Coffee, cocoa, coffee or cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages, macaroni, meat pies,
vermicelli, products of patisserie and bakery,
breads, desserts, honey, beeswax, propolis,
flavorings for foods, yeast, baking-powder, natural
preparations for improving the shape and colour of
flour products and preserving them, any kind of
flour, semolina, starch, sugar, lump sugar,
powdered sugar, teas, iced teas, confectioneries,
chocolates, biscuits, pastry, crackers, wafers,
cakes, tarts, chewing-gums, ice creams, edible
ices, salt, cereals and their products.
Beers, preparations for making beer, mineral
waters, spring waters, "table water", soda waters,
tonics, vegetable and fruit juices, their
concentrations and extracts, beverages.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
96
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1030687
(151) Int.reg.dato:
2009.12.17
(180) Registreringen
2019.12.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002869
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.15 BX 1193941
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
channels as the Internet.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1030697
2010.01.14
2020.01.14
201002870
2010.03.18
2009.08.10 DE 30 2009 046
914.8/06
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red and blue.
(730) Innehaver:
Stichting Ehedg, Leeuwenveldseweg 5 A, 1382LV
WEESP, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:42
Scientific and technological services, as well as
research and design relating thereto; industrial
analysis and research services; drawing up of
expert reports; services of chemists and physicists;
services of medical, bacteriological and chemical
laboratories for scientific research; hygienic
research; inspection and testing of, and granting
certificates to industrial and management
apparatus, machines, instruments, devices,
installations, equipment, buildings and packaging
that complies with the hygienic standards according
to national and international standards (legislation),
guidelines and legal norms; consultancy with regard
to the inspection and testing of, and granting
certificates to industrial and management
apparatus, machines, instruments, devices,
installations, equipment, buildings and packaging;
testing of standards, certification criteria and
evaluation guidelines; testing of systems of quality
promotion, quality monitoring and quality care
against preset requirements; testing of services,
products and processes to standards, certification
criteria and evaluation guidelines; supervision on
the quality of the services, products and processes;
providing certificates and attestations within the
framework of quality control; drawing up and issuing
objective quality statements (certification); technical
advice for certification; establishment of standards,
certification criteria and evaluation guidelines on
quality and license control; issuing of quality marks
and value guarantees; testing, analyzing and the
evaluation of products, services and processes to
objective hygienic standards for certification;
verification and monitoring of the regulation about
all classes of industrial and management
apparatus, machines, instruments, devices,
installations, equipment, buildings and packaging
that complies with regulations, specially in the
scope of hygiene, security, quality and industrial
norm of the food and pharmaceutical industry;
inspection, control and technical reports; studies,
projects and budgets related to the security and
hygiene; software development; automation
services; information, consultancy and advice
services relating to all the aforesaid services;
aforesaid services also provided through online
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
STAROFIT Klose GmbH & Co KG, Güterstraße 3,
27777 GANDERKESEE, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:35
Klasse:40
Common metals and alloys and goods made
therefrom included in this class; steel bars; building
materials made of metal; metal pipes, rail building
material made of metal, locksmith goods and
ironmongery; pipe bends made of metal, quadrant
pipes made of metal, steel fittings, t-pieces for pipes
made of metal, pipe reducing fittings made of metal,
pipe caps made of metal.
Retail trade services and wholesale trade services
relating to goods of class 6; retail trade services
and wholesale trade services in the field of metal
goods, pipes, pipe elements and accessories for
pipeline construction.
Material treatment, that is custom-built products and
treatment of metal goods, in particular of steel
goods and metal pipes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
97
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1030728
(151) Int.reg.dato:
2009.12.10
(180) Registreringen
2019.12.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002877
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1030708
(151) Int.reg.dato:
2010.01.26
(180) Registreringen
2020.01.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002873
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.21 GB 2524395
(540) Gjengivelse av merket:
NOCTONIN
CENANI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Special Products Ltd, Unit 16, Trade City, Avro Way,
Brooklands Business Park, KT130YF WEYBRIDGE,
SURREY, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Osman Riza Cenani, Osmangazi Mahallesi Meydan
Yolu No:25 Yenidogan ÜMRANIYE - ISTANBUL, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:5
Pharmaceutical preparations and substances.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1030727
(151) Int.reg.dato:
2009.11.16
(180) Registreringen
2019.11.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002876
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Stylized depiction of the insulator in the form of two
unfinished triangles located one upon another.
(730) Innehaver:
Tovaristvo z obmezenoyou vidpovidalnistu Lvivska
izoliatorna compania, Zelena str. 301, 79066 LVIV, UA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:17
Klasse:19
Klasse:21
2010.07.12 - 28/10
Klasse:9
Glass insulators.
Building glass; slabs, not of metal; slabs for building
(not of metal).
Bottles; glass bottles for medical or chemical use;
glass bulbs; plate glass (raw material); painted
glassware; glass for vehicle windows (semi-finished
product); glass incorporating steel; fiberglass
thread, not for textile use; glass bowls; dishes, not
of precious metal.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
98
Machines, machine tools and industrial robots to
process and formalize wooden, metal, glass, plastic
materials and mine; construction machines and
robots for the same purpose; lifting, carrying and
transmission machines and robots including
elevators, moving staircases and winches;
machines and robots to process grain, fruit,
vegetable and food in agricultural, cultivation and
cattle dealing sector; motors, electrical motors, their
parts and apparatus except for land vehicles;
bearings, ball and rolling bearings; wheel removing
and mounting machines; alternators, generators,
electricity generator, generators of solar energy;
painting machines, automatic spray guns for paint,
electric punching machines and guns, electric glue
guns, machine guns for pressed air and liquids,
electric hand drills, hand saws (machines), cutting
machines, spiral machines, compressed air
machines, compressors, washing installations for
vehicles and robots for the machines and tools
mentioned above; welding machines and robots for
the same purpose; printing machines; packaging
machines, filling-plugging and closing machines,
labeling machines, classification machines and
machines, robots and robotic mechanisms for the
same purposes; textile machines, sewing machines
and industrial robots for the same purpose; pumps
other than machine and motor parts; electric kitchen
equipment for chopping, grinding, crushing, mixing
and crumbling; washing machines, dishwashers,
electric machines, electric vacuum cleaners for the
cleaning of ground, carpet or floor, and their parts
thereof; electric welding machines.
Apparatus and instruments used for measurement
in scientific and laboratory fields, apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound
and images including data processing apparatus,
communication and reproduction devices, computer
software and hardware; magnetic and optical data
media and exposed camera films; antennas,
satellite antennas, amplifiers and parts thereof;
automatic vending machines, ticket automates,
cash machines; electronic elements used in
electronic apparatus; counters and timers used for
measuring the consumption in a unit of time;
protective clothing, life saving and protecting
equipments; eyeglasses, sun glasses, lenses and
their boxes, cases, parts and accessories;
apparatus and instruments for transmitting,
converting and storing electric energy including
cables and power supply used in electric and
electronic fields; warning and alarm devices other
than vehicle alarms, electric bells; electric flat irons
and steam irons, press irons; traffic signalization
equipments; fire-extinguishing apparatus; welding
electrodes; radars, submarine radars (sonars), night
vision providing and increasing devices and
apparatus; electric devices for destroying and
repelling flies and insects; automatic doors,
automatic turnstiles, electric or electronic door
opening and closing installations for buildings;
apparatus for electrolysis and galvanization;
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:36
Klasse:37
Klasse:42
anodes, cathodes, magnets, decorative magnets.
Insurance services; accident, life, fire, health and
marine insurance underwriting, insurance
investigation, actuarial services, insurance
consultancy; financial and monetary affairs;
banking, financial management, financial analysis,
financial sponsorship, financial information,
factoring, leasing, issuance of credit cards for
shopping by installment, exchanging money; real
estate affairs, real estate brokers, apartment house
management services; real estate appraisal
services; antique money appraisal; customs
brokerage.
Construction services, rental of construction tools
and appliances and work machines; cleaning
services; disinfecting services; pesticide services;
rental of cleaning appliances and machines; land
vehicle maintenance and repair services; sea
vehicle maintenance and repair services; ship
construction services; air vehicle maintenance and
repair services; furniture upholstery repair services,
renovation services; installation, maintenance and
repair services for heating, ventilating and water
appliance mounting; clothing maintenance and
repair services; installation, maintenance and repair
service of industrial machines and apparatus, office
machines and apparatus, communication
apparatus; installation, maintenance and repair
service of electrical and electronic apparatus; watch
repair services; mining, extraction services; shoe,
bag and belt repair services.
Scientific and industrial examination, research
services; engineering services; computer services;
all types of design services not included in other
classes within the scope of engineering,
architecture, computer services included in this
class; graphic art design services; services of
determining authenticity of works of art.
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
Z-HYALCOAT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Str. 51-52, 07745
JENA, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Visco-elastic ophthalmological liquids used for
procedures on or in the eye.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1030742
(151) Int.reg.dato:
2009.11.02
(180) Registreringen
2019.11.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002880
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
JX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wenzhou Golden Star Valve and Fitting Co Ltd, No. 94106 Jianzhong South Street, Yongzhong Longwan
District, 325000 WENZHOU CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
(111) Int.reg.nr:
1030736
(151) Int.reg.dato:
2010.01.14
(180) Registreringen
2020.01.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002878
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.15 FR 09 3664030
(540) Gjengivelse av merket:
Drain traps (valves) of metal, water-pipe valves of
metal, valves of metal (other than parts of machines),
metal needle valve, gutter pipes of metal, junctions of
metal for pipes, elbows of metal for pipes, steel
tubes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
TRIMELANE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, 45, Place Abel
Gance, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
1030741
2009.12.17
2019.12.17
201002879
2010.03.18
2009.07.10 DE 30 2009 039
998.0/05
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:3
2010.07.12 - 28/10
Cosmetic products; cosmetic goods for skin care and
maintenance for skin lightening and depigmentation;
cosmetic sun-screen products; food and nutritional
supplements for cosmetic purposes.
Pharmaceutical preparations for protection,
maintenance, care, hygiene and treatment of the
skin; dermocosmetic products; dermo-cosmetic
products for skin hygiene and care intended for skin
lightening and depigmentation; dietetic substances
adapted for medical use; food and nutritional
supplements for medical purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
99
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1030815
(151) Int.reg.dato:
2010.01.12
(180) Registreringen
2020.01.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002892
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.27 FR 09 3 694 263
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1030791
(151) Int.reg.dato:
2009.12.14
(180) Registreringen
2019.12.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002887
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.12 CH 594743
(540) Gjengivelse av merket:
NUTRI-THERMIQUE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
L'Oreal, 14, rue Royale, 75008 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Oy Only Juices Sociedad Limitada Unipersonal
Barcellona succursale di Chiasso, Via Motta 18, 6830
CHIASSO, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
Klasse:31
Klasse:32
Klasse:33
Shampoos; cosmetic products for hair care, namely
gels, mousses, balms, creams, waxes, serums,
lotions; hair care and styling products in the form of
aerosols; hair sprays; hair dyes and bleaching
products; hair waving and setting products; essential
oils.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment.
Agricultural, horticultural and forestry products and
grains, not included in other classes; live animals;
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants
and flowers; animal foodstuffs; malt.
Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Alcoholic beverages (except beers).
(111) Int.reg.nr:
1030824
(151) Int.reg.dato:
2010.01.26
(180) Registreringen
2020.01.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002893
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.21 EM 8825085
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1030794
(151) Int.reg.dato:
2009.12.09
(180) Registreringen
2019.12.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002889
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.21 CZ 469616
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black, white, green. , On a white background the letters
EM stylised in black with a stylised triangle in green
between the letters E and M a black line underlining the
letters EM and below the line the word ENTREMATIC
in stylised black letters with two black stripes on the left
hand side of the letter M on a white background.
(730) Innehaver:
Assa Abloy IP AB, Box 70340, 10723 STOCKHOLM,
SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
RIZAGREN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237 PRAHA 10 DOLNÍ MECHOLUPY, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Medicines, pharmaceutical preparations for human
use.
Klasse:6
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:9
Doors of metal; door frames of metal; door casings of
metal.
Electronically controlled electro-mechanic, electrohydraulic and electro-pneumatic door openers;
electronic sensors for opening, closing and stopping
of doors for entry and exit.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
100
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1030830
(151) Int.reg.dato:
2009.12.22
(180) Registreringen
2019.12.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002894
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.22 FR 09 3 659 250
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1030921
(151) Int.reg.dato:
2009.11.25
(180) Registreringen
2019.11.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002908
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.29 JP 2009-81871
(540) Gjengivelse av merket:
OMNIPCX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Alcatel Lucent, 54, rue La Boétie, 75008 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:38
Klasse:42
2010.07.12 - 28/10
Telecommunication devices, apparatus,
equipments, installations and software.
Communications by telephone, radio telephone and
radio as well as by all remote data processing
means, via interactive videography, and in
particular on terminals, computer peripheral devices
or electronic and/or digital equipment, via
videophone, video-intercom and videoconferencing; telecommunication; cellular telephone
communication; rental of wireless telephones;
telephone and radiotelephone services;
communications by computer terminals; services for
transmitting and disseminating information by
telephone, television, telematic and digital means;
transmission of messages and information and
electronic mail by electronic, computer, telephone,
television, digital means and via the Internet;
electronic mail services and broadcasting
information by electronic means; provision of
access time to a computer server; information on
telecommunications; providing access to a global
computer network; transmission and dissemination
of data held in data and image banks including via
television and digital means; transmission of
information via the Internet; multimedia
telecommunications; broadcasting television
programmes, television and digital television
communications via a telephone network;
broadcasting television programmes and more
generally multimedia programmes, (computer
editing of texts and/or still or animated images,
and/or musical or non-musical sounds) for
interactive or other use; television and radio
broadcasts and more generally distribution of
audiovisual and multimedia programmes (computer
editing of texts and/or still or animated images,
and/or musical or non-musical sounds); news
programmes, radio and television entertainment,
audiovisual and multimedia programmes (computer
editing of texts and/or still or animated images,
and/or musical or non-musical sounds) for
interactive or other use; data transmission services,
in particular packet transmission services, sending,
transmission of electronic documents, electronic
mail services; all these services being for use in the
context of offers of convergence of fixed and mobile
telephony; transfer services for telephone calls or
telecommunications; satellite transmission;
telecommunication services accessible via access
codes or via terminals; all these services for use in
the context of offers of convergence of fixed and
mobile telephony; services for downloading digital
data for use in the context of offers of convergence
of fixed and mobile telephony.
Rental of access time to a database server centre
especially the Internet; hosting of web sites on the
Internet; technical support (consultation) and
consulting in the computer and telecommunications
fields; computer software development, design and
updating; computer programming; all these services
for use in the context of offers of convergence of
fixed and mobile telephony.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Morito Co Ltd, 2-4, Minami-hommachi 4-chome, Chuoku, 541-0054 OSAKA-SHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:26
Fastenings for clothing; buttons; snap buttons;
press buttons; eyelets for clothing; shoe eyelets;
snap fasteners; slide fasteners; hook and pile
fastening tapes; ibbons; webbing tapes (semifinished); braids; shoe laces; strap buckles;
emblems for wear (not of precious metal); badges
for wear (not of precious metal); brooches for
clothing; shoe ornaments (not of precious metal).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
101
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1030923
(151) Int.reg.dato:
2009.04.10
(180) Registreringen
2019.04.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002910
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2008.10.13 BX 1168511
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1030929
(151) Int.reg.dato:
2009.10.02
(180) Registreringen
2019.10.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002913
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.23 SE 2009/07314
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Alcro-Beckers AB, Textilgatan 31, 12086
STOCKHOLM, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:2
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Trucktechnic SA, Rue Haute Claire 1, ZI Des hauts
Sarts, 4041 HERSTAL, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:12
Klasse:37
Klasse:3
Components and vehicle components including
exhaust boxes, plugs for outlets, servomotors,
master cylinders, compressors, regulators, pressure
regulators, pumps used for power steering; foot
brake valves, hand brake valves.
Components and vehicle components including
coupling heads, master cylinders, automatic and
hand brakes, clutch servo and clutch slave
cylinders, manual or automatic brake adjusters,
brake cylinders, brake actuators, spring brakes,
disc brake calipers, brake pads, suspension
cushions, oleo-hydraulic servo brakes, levelling
valves, suspension valves and displacement
sensors; gearboxes and actuating cylinders.
Advisory services for vehicle maintainance and
repair; installation, servicing and repair services for
vehicles, vehicle accessories and parts.
Klasse:16
Klasse:17
Klasse:19
Glaziers' putty, oil cement (putty).
Paints, varnish, lacquers, glazing paints and stains;
primers, red lead, fireproof bactericidal paints,
ceramic paints; colorants for textiles; bronzing
lacquers and gildings; thinners and thickeners for
paints, preservatives against rust and against
deterioration of wood; coatings (paints); colorants;
metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; whitewash.
Cleaning preparations, including preparations for
removing mildew and algae; preparations for
removing paint, varnish, lacquer and rust; cleaning
preparations for paint brushes and paint rollers;
abrasives; sandpaper.
Paintbrushes, painters' rollers; kraft paper; graining
and marbling combs, tracing patterns; painting
templates; artists' materials; glue and adhesives for
stationery and household purposes.
Lute, caulking compounds; masking tapes for
painting purposes.
Plasterers' putty in the form of plaster and soft
plaster; self-leveling, extremely smooth cementbased leveling compound (building materials).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
102
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1030935
(151) Int.reg.dato:
2009.11.23
(180) Registreringen
2019.11.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002914
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.21 CH 591788
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1030941
(151) Int.reg.dato:
2009.11.30
(180) Registreringen
2019.11.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002915
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.24 FR 09 3 666 592
(540) Gjengivelse av merket:
ROCKIN IT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Henkel France, 161 rue de Silly, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Giorgio ARMANI SpA Milan Swiss Branch Mendrisio,
Via Penate 4, 6850 MENDRISIO, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:9
Klasse:12
Klasse:14
Klasse:16
Klasse:18
Klasse:24
Klasse:25
Klasse:26
Klasse:28
Klasse:35
Perfumery, essential oils; soaps, cosmetics,
preparations for treating, cleaning, dyeing, colouring,
bleaching, holding, setting and perming hair.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; fire extinguishers.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials and not included in
other classes; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.
Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other
classes); printers' type; printing blocks.
Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins
and hides; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.
Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
Clothing, footwear, headgear.
Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree
ornaments.
Advertising; business management; business
administration; office functions.
(111) Int.reg.nr:
1030942
(151) Int.reg.dato:
2009.12.14
(180) Registreringen
2019.12.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002916
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.11 CH 594727
(540) Gjengivelse av merket:
INEVDA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002 BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical preparations, vaccines,
pharmaceutical preparations for diagnostic purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1030945
(151) Int.reg.dato:
2009.12.29
(180) Registreringen
2019.12.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002919
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.15 CH 595235
(540) Gjengivelse av merket:
ZYNTEMA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002 BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical preparations, vaccines, diagnostic
preparations for medical use; all the aforesaid goods
excluding ophthalmic preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
103
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1030966
(151) Int.reg.dato:
2009.12.22
(180) Registreringen
2019.12.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002921
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1030974
(151) Int.reg.dato:
2010.02.08
(180) Registreringen
2020.02.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002923
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Tvilum-Scanbirk ApS, Egon Kristiansens Allé 2, 8882
FÅRVANG, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
Klasse:20
Apparatus for lighting, including lamps.
Furniture, racks, cupboards, tables, mirrors, picture
frames; goods not included in other classes, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials,
or of plastics, except kitchen units (furniture).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
The color(s) blue, green and white is/are claimed as a
feature of the mark.
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a large C in blue, a large I in
green, a large TR in white and a large E in blue in front
of a blue box with green and white dots.
(730) Innehaver:
Celgene Corp, 86 Morris Avenue, NJ07901 SUMMIT,
US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:42
Development and testing services in the fields of
biotechnology, chemistry and pharmaceuticals;
scientific research services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
104
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
(111) Int.reg.nr:
1031055
(151) Int.reg.dato:
2010.01.26
(180) Registreringen
2020.01.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002935
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
1030976
2010.01.22
2020.01.22
201002924
2010.03.18
2009.09.08 DE 30 2009 053
797.6/09
(540) Gjengivelse av merket:
LIFE AT WORK
WAMAS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kwintet Fristads AB, 51380 FRISTAD, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Salomon Automation GmbH, Alter Hellweg 60, 44379
DORTMUND, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:42
2010.07.12 - 28/10
Klasse:8
Klasse:9
Computer hardware; calculating devices; software,
in particular logistics software and electronic
warehouse management software, data processing
equipment and computers.
Writing of computer programs and programs for
data processing; consultancy in the field of
computers; computer software design; technical
project studies; technical planning; scientific and
industrial research.
Klasse:25
Tool bags (filled); tool belts (holders).
Protection devices for personal use against
accidents; workmen's protective face-shields; antidazzle shades; anti-glare visors; shoes for
protection against accidents, irradiation and fire;
clothing for protection against accidents, irradiation
and fire; anti-glare glasses; safety helmets;
protective helmets.
Clothing; footwear; headgear for wear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031071
(151) Int.reg.dato:
2010.01.27
(180) Registreringen
2020.01.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002938
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.11 IT TO2009C003836
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1031015
(151) Int.reg.dato:
2010.02.22
(180) Registreringen
2020.02.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002928
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
YUVE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
AstraZeneca AB, 15185 SÖDERTÄLJE, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Green and red.
(730) Innehaver:
Pramac SpA, Località il Piano, 53031 CASOLE D'ELSA
(SIENA), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:7
(111) Int.reg.nr:
1031018
(151) Int.reg.dato:
2010.02.23
(180) Registreringen
2020.02.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002931
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
VERDAGIO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
AstraZeneca AB, 15185 SÖDERTÄLJE, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Wind-powered generators; wind turbines.
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
105
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
(111) Int.reg.nr:
1031124
(151) Int.reg.dato:
2009.12.01
(180) Registreringen
2019.12.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003077
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
1031083
2010.01.28
2020.01.28
201002941
2010.03.18
2009.10.15 DE
302009060401.0/12
(540) Gjengivelse av merket:
ANION
BE MINI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sorinel Cont, Gheorghe Pop de Basesti, 2, 420173
BISTRITA (NASAUD), RO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809
MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:12
Klasse:35
Motor vehicles and parts thereof included in this
class.
Retail services relating to sales of motor vehicles
included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:35
(111) Int.reg.nr:
1031094
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002942
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
CATHFLO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Genentech Inc, 1 DNA Way, CA94080 SOUTH SAN
FRANCISCO, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Adhesive bands for medical purposes, adhesive
plaster, belts for sanitary napkins, remedies for foot
perspiration, medicinal hair growth preparations,
napkins for incontinents, pants, absorbent, for
incontinents, menstruation pads, menstruation
tampons, sanitary panties, sanitary pants, panty
liners, sanitary napkins, sanitary pads, sanitary
towels.
Advertising, advertising by mail order, updating of
advertising material, business information, business
management consultancy, organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes,
organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes, outdoor advertising,
presentation of goods on communication media (for
retail purposes), publication of publicity texts,
publicity, writing of publicity texts, radio advertising,
radio commercials, presentation of goods on
communication media, for retail purposes, television
advertising, television commercials, writing of
publicity texts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Thrombolytic enzymes for catheter clearance.
(111) Int.reg.nr:
1031139
(151) Int.reg.dato:
2009.09.29
(180) Registreringen
2019.09.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003081
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.28 EM 008576597
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031097
(151) Int.reg.dato:
2010.02.18
(180) Registreringen
2020.02.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002943
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
A Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SrL, Via
Sette Santi, 1-3, 50131 FIRENZE, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Blue Mist
Klasse:5
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Starbuzz Tobacco Inc, 2116 W. Lincoln Avenue,
CA92801 ANAHEIM, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34
2010.07.12 - 28/10
Klasse:10
Pipe tobacco, tobacco, smoking tobacco, flavored
tobacco, molasses tobacco.
Chemical reagent kits for in vitro diagnostics
purposes, namely, reagent kits for use in
identification of human DNA mutations and/or
polymorphisms.
Medical apparatus and instruments for in vitro
diagnostics purposes, namely, apparatus for
identification of human DNA mutations and/or
polymorphisms.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
106
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1031147
(151) Int.reg.dato:
2009.12.31
(180) Registreringen
2019.12.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003083
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1031165
(151) Int.reg.dato:
2009.12.29
(180) Registreringen
2019.12.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003086
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.13 EM 008611063
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Abdi Ibrahim Ilac Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi,
Reşitpaşa Mah. Eski, Büyükdere Cad. No:
4, Maslak Sanyer, 34467 ISTANBUL, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceuticals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
WeSC AB (publ), Midskogsgränd 5, 11543
STOCKHOLM, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(111) Int.reg.nr:
1031161
(151) Int.reg.dato:
2010.02.10
(180) Registreringen
2020.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003085
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:9
TruPlug
Headphones and parts and components therefor;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; eyeglasses;
sunglasses; frames for spectacles and sunglasses;
spectacle and sunglass cases; chains for
spectacles and for sunglasses; strings for
spectacles and for sunglasses.
Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Artelier Studio LLC, PO Box 801660, CA913801660
SANTA CLARITA, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Klasse:17
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Sealing plugs made primarily from rubber.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
107
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1031184
(151) Int.reg.dato:
2010.02.12
(180) Registreringen
2020.02.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003092
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1031178
(151) Int.reg.dato:
2010.01.18
(180) Registreringen
2020.01.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003088
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.25 BX 1187178
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Brown and white.
(730) Innehaver:
Hamlet NV, Kerkstraat 77, 9120 VRASENE, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Georgia-Pacific SarL, 25 route d'Esch, 1470
LUXEMBOURG, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Klasse:30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Paper for sanitary, cosmetic, household or industrial
use (not included in other classes).
(111) Int.reg.nr:
1031191
(151) Int.reg.dato:
2009.12.23
(180) Registreringen
2019.12.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003093
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.22 IT UD2009C000259
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1031181
2009.12.02
2019.12.02
SPRITZONE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Azienda Agricola Moletto del Comm Mario Stival, Via
Moletto, 19, 31045 MOTTA DI LIVENZA (TV), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
201003090
2010.03.25
2009.06.12 DE 30 2009 034
392.6/03
(540) Gjengivelse av merket:
TRI-LIGHTENING COMPLEX
Klasse:33
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wella AG, Berliner Allee 65, 64274 DARMSTADT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:3
Pastry and confectionery; biscuits.
Alcoholic beverages, wine, spirits and liqueurs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Chemical preparations used in industry for the
production of cosmetic preparations.
Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
108
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1031198
2010.01.25
2020.01.25
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1031302
(151) Int.reg.dato:
2009.12.22
(180) Registreringen
2019.12.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003114
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.26 LI 15415
(540) Gjengivelse av merket:
201003094
2010.03.25
2009.10.29 DE 30 2009 063
711.3/30
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red, orange, yellow, black and white.
(730) Innehaver:
Body Attack eK, Ottensener Str. 14, 22525 HAMBURG,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:32
Nutritional preparations, in particular in form of bars,
essentially containing milk and/or soya proteins
and/or other proteins and/or fats, also with vitamin
supplements and/or sweetenings and/or
flavourings.
Milk cacao, milk chocolate (drink), preparations for
mixing the aforementioned goods.
Syrups for drinks, non-alcoholic drinks, also
containing milk and/or soya and/or protein
supplements.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Bacardi & Company Ltd, Aeulestrasse 5, 9490 VADUZ,
LI
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:33
Alcoholic beverages (except beers), including
vodka, vodka-based and vodka-flavoured products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031303
(151) Int.reg.dato:
2010.01.28
(180) Registreringen
2020.01.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003115
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.19 DK VA 2009 02449
(540) Gjengivelse av merket:
PARTY NOW APOLOGIZE
LATER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BEV.CON ApS, Friis Hansens Vej 5, 7100 VEJLE, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32
Klasse:33
Beers, mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.
Alcoholic beverages (except beers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
109
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1031310
(151) Int.reg.dato:
2010.02.16
(180) Registreringen
2020.02.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003116
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.24 US 77879548
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1031330
(151) Int.reg.dato:
2009.11.02
(180) Registreringen
2019.11.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003118
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ALVOGEN
SUPERPAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Alvogen IP Co SarL, rue Erasme, 2082
LUXEMBOURG, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Industrias Jomar - Madeiras e Derivados SA, Freixieiro,
Apartado 5104, 4456-901 PERAFITA, PT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:19
Klasse:42
Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics,
antidiabetics, antihypertensives, antidepressants,
analgesics, anti-inflammatories, antivirals, and
antiepileptics; transdermal patches for use in the
treatment of infections, diabetes, hypertension,
depression, pain, inflammation, and epilepsy; and
contraceptive sponges.
Pharmaceutical research services.
Klasse:20
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:27
(111) Int.reg.nr:
1031319
(151) Int.reg.dato:
2009.11.20
(180) Registreringen
2019.11.20
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.03.09
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201003625
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.18 CH 591672
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031334
(151) Int.reg.dato:
2009.10.07
(180) Registreringen
2019.10.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003120
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.10 HU M 09 01016
(540) Gjengivelse av merket:
MELODY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé, 1800 VEVEY, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
All kinds of wood-derived boards, such as hard-fiber
boards, medium density fiber boards, chipboard or
particle board, oriented strand board (OSB),
plywood boards, painted or laquered boards or
boards coated in resin, finish-foil or paper, or
covered in a natural wood cladding, or other, for
use in the construction, furniture, packaging and
automotive industries.
Furniture, mirrors, picture frames; goods, not
included in other classes, of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all
these materials or of plastics.
Carpets, rugs, matting, linoleum and other materials
for covering existing floors; non-textile wall
hangings.
Apparatus for making beverages, including coffee,
tea, cocoa, cappucinos; parts and components for
all afore-mentioned goods.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue.
(730) Innehaver:
Dension Audio Systems Elektronikai Kft, Sztregova u.
1, 1116 BUDAPEST, HU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:9
Couplers (data processing equipment), interfaces
(data processing equipment).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
110
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1031337
(151) Int.reg.dato:
2009.10.19
(180) Registreringen
2019.10.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003123
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.21 EM 008231763
(540) Gjengivelse av merket:
Geha
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG,
Werftstrasse 9, 30163 HANNOVER, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:2
Klasse:9
Paints, in particular artists' colours; fabric paints;
varnishes; lacquers; mordants; preservatives
against rust; preservatives against the deterioration
of wood; colorants and dyestuffs (included in this
class); mordants; raw natural resins; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers
and artists; fixatives for watercolours; printing or
printer ink; printing paste; inks; inks (toners) in
powder or liquid form for printers and copiers; inkjet inks for ink-jet printers for industrial and office
applications; filled (refillable and non-refillable) ink
containers, in particular filled (refillable and nonrefillable) ink cartridges and ink refill kits for
typewriters, printers and other printing office
equipment; filled (refillable and non-refillable)
toners, toner kits and toner cartridges for laser
printers and copying apparatus; special containers
and covers adapted for the aforesaid goods,
included in this class; adhesives, included in this
class.
Electrical and electronic measuring, signaling,
checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments; computers; computer apparatus; dataprocessing apparatus and equipment; computer
hardware; computer peripheral devices; computer
programs and computer software, in particular for
processing standardized templates for accounting
and invoicing applications; software for optical
character recognition; disk storage means;
magnetic wires, discs and tapes; pre-recorded
material for use with computers; discs, cards, tapes
and tape cassettes for use with computers;
memories for use with computers; semiconductor
memories; semi-conductor memory units; optical
and electromagnetic data and information carriers;
multimedia publications, in particular standardized
templates for accounting and invoicing applications;
reading aids for the visually impaired; CD-ROMs;
electronic publications; keyboard and print out
apparatus for use with computers; input devices for
computers; mice; joysticks; trackballs; light pens;
visual-display apparatus; copiers; digital colour
copiers; photocopying apparatus; scanners;
plotters; printers; reprographic apparatus; optical,
measuring, signaling and control apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission
and/or reproduction of images; facsimile
transmitting and receiving apparatus;
multifunctional devices which incorporate copier
and facsimile functions in the standalone mode;
computer-controlled sheet-feeding apparatus;
calculating machines; hand-held calculators;
counting devices; word processors; apparatus and
instruments for storage, retrieval and/or display of
data; telecommunications apparatus and
equipment; modems; optical character readers;
parts, fittings and accessories for all the aforesaid
goods; bags for mobile telephones, laptop bags,
bags for organizers (included in this class); filing
devices for data carriers, in particular boxes,
drawers, bags, folders, sleeves, towers, files;
computer software in the form of an electronic
Klasse:16
111
2010.07.12 - 28/10
document management systems; electronic,
magnetic, optical and opto-electronic storage and
archiving systems and media; scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers; calculating machines; software for
processing photographs and images, and for
controlling print processes, including for labels;
electric and electronic apparatus for communication
purposes; data processing equipment and copying
apparatus; tape cassettes for sound recording and
recorded sound cassettes; cassette holders in the
form of boxes; laser printers; parts for laser printers;
developer units, magnetic field generators, ozone
filter apparatus, empty ink containers, in particular
ink cartridges and ink refill kits for typewriters,
printers and other printing office equipment, ink refill
devices, ink refill sets, toner refill devices, toner refill
sets; electrical cleaning appliances for writing and
drawing instruments; electronic pens, in particular
for screens; ink cartridges for printers, ink kits for
printers and copying apparatus; empty parts of all
above-mentioned goods; print heads; ink storage
tanks; empty toner cartridges; toner containers;
containers for used toner; toner kits; transparent
films for direct inscription, transparent films for the
transmission in normal paper copiers, and
transparent films for computer output apparatus,
photo conductor cylinders, magnetic cylinders,
developing units, all goods being for laser printers;
letter scales; parts and fittings for all of the above;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, in
particular televisions and monitors, including LCD
monitors; interactive terminals for sales
departments; cinematographic and photographic
overhead projection apparatus; presentation demo
sets and flip-frame presentation sleeves; projection
films and walls, in particular screens, LC data
projection apparatus, laser apparatus, for training,
presentation and communications purposes, in
particular laser pointers; beamers; cassettes, film
roller carrying equipment, glare protection, dust
hoods; bags for mobile phones, laptop bags, bags
for organizers, of plastics; bags of leather, in
particular for mobile phones, laptops and
organisers.
Paper wipes for erasing crayon and charcoal
drawings; writing, drawing and colouring pads;
coloured paper; coloured paper; gloss paper;
transparent or translucent paper; printed matter, in
particular books, periodicals, newspapers and
children's writing books; bookbinding material;
photographs; stationery, including cases for
stamps, stamp pads, stamp ink, automatic stamps,
carbon paper, paper knives, desk pads, stands for
writing implements, pencil sharpeners, erasers,
document correctors and eraser pens, inks, in
particular writing inks, ink cartridges, inkwells;
writing implements, in particular fountain pens,
ballpoint pens, fine liners, porous-point pens, ink
rollers, wax crayons, pencils, markers, crayons, gel
pens, refills for writing implements; clips for writing
implements; nibs; pen and pencil cases and boxes;
cases for writing, drawing, painting and modeling
goods, especially pen cases and boxes for school
purposes, for pastels and oil crayons; paste for
modeling, in particular for modeling objects and for
children; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials, in particular artists'
paints, drawing and painting pens, paint boxes;
paint boxes for children; spare paints (in tablet
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
form) for paint boxes; opaque white in tubes;
palettes for painters; modeling clay; paint brushes;
instructional and teaching material (except
apparatus); instructional documents; stencil plates;
handwriting specimens for copying; plastic
materials for packaging, included in this class; selfadhesive tapes for stationery or household
purposes; seals; sealing wax; sealing compounds
for stationery purposes; painting chalk, in particular
blackboard chalk, water colour chalk, drawing
chalk, road chalk, wax crayons, finger painting
chalk, chalk crayons; pastels; charcoal pencils;
rubber bands; office devices and apparatus for
cutting, folding, handling, printing on, winding and
binding documents, paper, cardboard or film;
document laminating apparatus; self-adhesive
labels, in particular on rolls and on sheets, printed
and unprinted, namely computer perforated margin
labels, decorative labels, double-sided labels
(duplex), continuous barcodes, adhesive labels of
packing paper, adhesive labels with protective
laminated coating for indoor and outdoor use,
adhesive labels with variable data, for example
continuous numbering, adhesive labels with
corporate advertising, product marking, note labels,
holographic labels, correcting labels (adhesive
opaque coating), laser, inkjet, copier labels of
adhesive paper and adhesive film, name labels for
use on textiles, safety labels, self-adhesive,
packaging and sealing labels, water-soluble
adhesive labels; hand-held labeling machines,
plastic-coated and uncoated fabrics and textiles;
plastic folders for writing, drawing and painting
products; files, portfolios, catalogues and
envelopes, in particular customizable files,
portfolios, catalogues, and envelopes; ring binders;
binders; magazine files; hanging files; hanging
folders; suspension collecting folders; desk files;
portfolios for documents for signature; archiving
cases and boxes; display sleeves; leaflet sleeves;
subject dividers; file spine labels (also selfadhesive); clipboards; spring-back files and folders;
mechanical spring back and filing devices for
holding and storing written materials, business card
binders and albums; presentation folders and
albums; desk pads; letter trays; floor boxes, cases
and cartons (exclusively for office purposes);
storage trays for non-electric office equipment and
office requisites, in particular for staplers, staples
and writing implements; notepad holders; file flags;
binding strips; indexes; document hole punches;
paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class, in particular paper
for printers and copiers; paper and heat transfer
rollers for fax machines; labels, not of textile;
typewriters and office requisites (except furniture),
in particular inking and correction ribbons, printer
ink cartridges; overhead markers; typing ribbons
and typing ribbon cassettes and thermal printing
ribbons for typewriters, computer printers and
photocopiers; paper, file and data carrier shredders,
being office equipment.
2010.07.12 - 28/10
1031339
2009.11.19
2019.11.19
201003125
2010.03.25
2009.10.26 DE 30 2009 062
421.6/30
(540) Gjengivelse av merket:
GRIESSON CRÉATION NOIRE
(541) Merket er et ordmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
GRIESSON BLACK CREATION.
(730) Innehaver:
Griesson - de Beukelaer GmbH & Co KG, AugustHorch-Strasse 23, 56751 POLCH, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:30
Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; milk and milk products; potato
products made by extrusion for food (included in
this class); potato crisps; processed hazelnuts,
peanuts, cashew nuts, pistachios and almonds.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and cereal
preparations, bread, pastry and confectionery,
biscuits, cakes, chocolate, chocolate based
confectionery, chocolates, sugar confectionery,
sweets, marzipan, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking powder, ready-made pastry mixes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031354
(151) Int.reg.dato:
2010.02.03
(180) Registreringen
2020.02.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003127
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
EQUALLOGIC
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Dell Inc, One Dell Way, TX78682 ROUND ROCK, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Computer software, firmware and hardware for use
in network appliances for data storage.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
112
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1031392
(151) Int.reg.dato:
2010.02.01
(180) Registreringen
2020.02.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003134
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.16 CH 596371
(540) Gjengivelse av merket:
1031387
2010.01.20
2020.01.20
201003131
2010.03.25
2009.09.22 DE 30 2009 056
125.7/05
(540) Gjengivelse av merket:
BIENTEROL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55218
INGELHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:31
Veterinary preparations for pets and horses.
Animal food and non-medical feed additives for pets
and horses.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Dori Media International GmbH, Bleicherweg 33, 8002
ZÜRICH, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031388
(151) Int.reg.dato:
2010.02.16
(180) Registreringen
2020.02.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003132
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.02 US 77818437
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:9
Klasse:16
VANTEDGE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Baxter International Inc, One Baxter Parkway, IL60015
DEERFIELD, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:25
Klasse:28
Klasse:38
Klasse:41
Clinical software designed to manage data and
functions of medical infusion device.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031407
(151) Int.reg.dato:
2009.12.17
(180) Registreringen
2019.12.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003136
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1031391
(151) Int.reg.dato:
2010.01.29
(180) Registreringen
2020.01.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003133
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.15 GB 2534592
(540) Gjengivelse av merket:
- PURESSENTIEL (541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sisig Ltd, 5th Floor, 7/10 Chandos Street, Cavendish
Square, W1G9DQ LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
SEA JERKY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fish 4 Dogs Ltd, Ocean House, Rushock Estate,
Droitwich Road, WR90NR RUSHOCK,
WORCESTERSHIRE, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31
Photographic, cinematographic, optical instruments;
magnetic data carriers, recording discs; data
processing equipment and computers.
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs;
stationery; artists' materials; instructional and
teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other
classes).
Clothing, footwear, headgear.
Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes.
Telecommunications.
Entertainment.
Klasse:3
Pet foods and treats; foodstuffs, supplements,
treats for animals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:5
Cosmetic preparations for women and men for
various parts of the human body, face, eyes, lips,
teeth, hair, neck, bust, body, hands, feet, nails,
namely beauty creams, scrubbing and exfoliating
preparations, preparations for hair care, bath and
shower preparations, moisturisers, preparations for
aesthetic hygiene; essential oils.
Essential oil preparations (for medical purposes);
dietetic substances for medical use; medicinal herbs;
tonic herbal teas.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
113
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1031437
(151) Int.reg.dato:
2010.02.17
(180) Registreringen
2020.02.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003145
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.21 US 77810361
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1031415
(151) Int.reg.dato:
2010.02.18
(180) Registreringen
2020.02.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003138
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.04 CH 593209
(540) Gjengivelse av merket:
HERANEU
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
F Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124,
4070 BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of two concentric arcs positioned
over the literal element "DisplayLink" which is over the
literal element "certified".
(730) Innehaver:
Displaylink Corp, 480 So. California Ave, Suite #304,
CA94306 PALO ALTO, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031421
(151) Int.reg.dato:
2010.02.12
(180) Registreringen
2020.02.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003139
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.18 US 77807359
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:9
Klasse:42
Sorority Life
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Playdom Inc, 100 West Evelyn Avenue, Suite 110,
CA94041 MOUNTAIN VIEW, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Computer software, namely computer game
software; electronic games, online games, and game
related applications that may be downloaded via
global computer networks and electronic
communication networks for use in connection with
computers, mobile computers, media players,
cellular phones, wireless devices and portable and
handheld digital electronic devices.
Computer hardware, computer software, computer
peripherals, integrated circuits and semiconductor
chips.
Professional and technical consulting services in
the fields of computers, computer software,
computer networking and the management,
monitoring, and control of electronic signals to and
among various individual and multiple computer
peripherals and electronic devices; custom design
of integrated circuits and semiconductor chips for
others; custom software design and implementation
services for others; technical support services,
namely help desk services, debugging, updating,
maintaining and technical support for developers
and users of computer software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031445
(151) Int.reg.dato:
2010.02.24
(180) Registreringen
2020.02.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003147
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.28 US 77815171
(540) Gjengivelse av merket:
RUXOLVA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Incyte Corp, Experimental Station, Building E336,
Route 141 & Henry Clay Road, DE19880
WILMINGTON, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical preparations for use in the treatment
of oncological, hematological and inflammatory
disorders.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
114
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1031478
2010.02.03
2020.02.03
Klasse:11
201003152
2010.03.25
2009.11.04 DE 30 2009 064
996.0/05
(540) Gjengivelse av merket:
MUCOSPRAY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218
INGELHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1031481
2010.01.19
2020.01.19
201003154
2010.03.25
2009.08.20 DE 30 2009 050
423.7/09
(540) Gjengivelse av merket:
Styline
Klasse:9
mentioned goods included in this class.
Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling,
toasting, thawing and food and plate warming
apparatus, hot water appliances; immersion
heaters, cooking pots, electric; microwave
appliances, waffle irons (electric); egg boiling
apparatus, deep fryer (electric); electric tea and
coffee making apparatus, electric espresso
machines, electric coffee machines (included in this
class); cooling devices, in particular refrigerators,
freezers, cooling cabinets, beverage cooling
apparatus; combination apparatus for cooling and
freezing, deep freezing apparatus, ice-makers; icecream makers; dryers, in particular laundry dryers,
tumble dryers for laundry use; hand dryers; hair
dryers; infrared lamps (not for medical purposes);
electric heating pads (not for medical purposes);
electric heating covers (not for medical purposes);
ventilation devices, in particular ventilators, grease
filter devices and extractor devices, including
extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, air
deodorisation apparatus; deodorising apparatus,
not for personal use, air purifying apparatus; water
piping devices, as well as sanitary equipment, in
particular fittings for steam, air and water piping
equipment, warm water devices, storage water
heaters and continuous flow water heaters; kitchen
sinks; heat pumps; parts of all aforementioned
goods included in this class; taps for dispensing
cooled beverages, for use in combination with
appliances for cooling of beverages.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
28/10, 2010.07.12
(450) Kunngjøringsdato:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, 81739 MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1031488
(151) Int.reg.dato:
2009.11.23
(180) Registreringen
2019.11.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003157
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Electric household and kitchen machines and
apparatus (included in this class), in particular
electric kitchen machines and apparatus, including
mincing machines, mixing and kneading machines,
fruit pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric
motor-driven tools, electric can openers, knife
sharpeners as well as machines and devices for the
preparation of beverages and/or food; pumps for
dispensing cooled beverages, for use in
combination with appliances for cooling of
beverages; electric waste disposal units, namely
waste masticators and compressors; dishwashers;
electric machines and appliances for treating
laundry and clothing, including washing machines,
spin driers, laundry presses, ironing machines
(included in this class); electric cleaning apparatus
for household use, including window cleaning
devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; wet and dry vacuum cleaners; parts for
the aforementioned goods, included in this class; in
particular hoses, pipes, dust filters and dust filter
bags, all for vacuum cleaners.
Electric apparatus and instruments (included in this
class), namely electric irons; kitchen scales,
personal scales; metering apparatus for dispensing
perfumes in measured quantities; electric welding
devices for wrapping film; remote control devices,
signaling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices (electrical/electronical) for
household and kitchen machines and equipment;
recorded and non-recorded machine readable data
carriers, such as magnetic data carriers for
household appliances; electric apparatus for
dispensing beverage or food, vending machines;
data processing devices and data processing
programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red and black. , The letter O is red; the other letters
are black.
(730) Innehaver:
IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, 2300
KØBENHAVN S, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Retail services in relation to clothing, footwear,
headgear, bags, trunks and travelling bags,
handbags, rucksacks, wallets, umbrellas, jewellery,
spectacles, sunglasses, watches and perfumery.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
115
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1031512
(151) Int.reg.dato:
2009.11.25
(180) Registreringen
2019.11.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003161
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.10 CH 587949
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
THE SMURFS
Klasse:9
Klasse:14
Klasse:16
Klasse:18
Klasse:21
Klasse:24
Klasse:25
Klasse:28
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:32
Klasse:41
1031516
2010.02.03
2020.02.03
201003164
2010.03.25
2009.08.05 DE 30 2009 046
535.5/03
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Studio Peyo SA, Chemin Frank-Thomas 36, 1208
GENÈVE, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
2010.07.12 - 28/10
4711 New Cologne
Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (inspection), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire
extinguishing apparatus.
Precious metals and their alloys and goods made of
precious metals or coated therewith not included in
other classes; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other
classes); printing type; printing blocks.
Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal
skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.
Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); brush-making materials; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semi-worked
glass (except building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
Clothing, footwear, headgear.
Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; decorations for Christmas
trees.
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
dairy products; edible oils and fats.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment.
Beer; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mäurer & Wirtz GmbH & Co KG, Zweifaller Strasse
120, 52224 STOLBERG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:14
Klasse:25
Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; cosmetics;
perfumery; essential oils; hair lotions; dentifrices.
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (not included in
other classes); jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031517
(151) Int.reg.dato:
2010.02.10
(180) Registreringen
2020.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003165
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
BELZONA SUPERWRAP
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Belzona Polymerics Ltd, Claro Road, HG14AY
HARROGATE, NORTH YORKSHIRE, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Chemical products for the repair, renovation,
reclamation and protection of machinery, equipment,
buildings, roofs, floors, walls and structures;
preparations and constituents for all the aforesaid
goods; chemicals for the aforesaid purposes in fabric
form.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
116
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1031519
(151) Int.reg.dato:
2010.01.29
(180) Registreringen
2020.01.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003166
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.15 GB 2534593
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1031531
(151) Int.reg.dato:
2009.12.16
(180) Registreringen
2019.12.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003170
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SEA BISCUIT
maxbuilder
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fish 4 Dogs Ltd, Ocean House, Rushock Estate,
Droitwich Road, WR90NR RUSHOCK,
WORCESTERSHIRE, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31
2010.07.12 - 28/10
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
HP Værktøj A/S, Industrivej 67, 7080 BØRKOP, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:8
Pet foods and treats; foodstuff, supplements, treats
for animals.
Electric hand tools.
Hand tools and instruments (hand-operated), cutlery.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031536
(151) Int.reg.dato:
2010.02.03
(180) Registreringen
2020.02.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003171
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1031528
(151) Int.reg.dato:
2009.12.02
(180) Registreringen
2019.12.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003169
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Symhelios
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Symrise GmbH & Co KG, Mühlenfeldstrasse 1, 37603
HOLZMINDEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:3
Chemicals used in industry and science.
Perfumery, essential oils, articles for body and
beauty-care.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue, red, black.
(730) Innehaver:
Bam AG, Neugasse 43, 9000 ST. GALLEN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19
Klasse:41
Klasse:42
Building materials (non-metallic); reinforcing
materials, not of metals, for building; lift-free
reinforcing cages of plastic for reinforced concrete
construction; concrete, concrete components; insitu concrete coverings.
Training and consultancy with regard to statics
programs.
Engineering services; construction drafting and
design planning and consultancy.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
117
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1031573
2009.11.24
2019.11.24
Klasse:16
201003174
2010.03.25
2009.06.10 DE 30 2009 034
523.6/03
(540) Gjengivelse av merket:
SmartMatic
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Henkel AG & Co KGaA, Henkelstrasse 67, 40589
DÜSSELDORF, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:3
Klasse:5
Klasse:18
Chemical products for use in industry; raw materials
for washing preparations, included in this class;
water softening preparations, detergents for use in
manufacturing processes.
Bleaching preparations and other substances for
laundry use, dishwashing detergents, fabric
softeners, stain removing preparations; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations,
chemical agents for cleaning metal, enamelled sheet
metal, wood, cork, porcelain, ceramic, glass, plastic,
leather and textiles, floor cleaning and maintenance
preparations, scouring preparations, pipe cleaning
preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Disinfectants and deodorants, not for personal use;
air refreshing and air deodorizing preparations.
Klasse:25
Klasse:28
Klasse:35
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031580
(151) Int.reg.dato:
2009.12.30
(180) Registreringen
2019.12.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003176
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.07 EM 008409427
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:41
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
White, black, red, yellow. , Black: the design
representing a face and the letters "STER"; red: the
letter "A"; yellow: the letter "F"; white: the background
of the design representing a face.
(730) Innehaver:
Faster Inside SL, c/ Sánchez Pacheco, n° 82, 28002
MADRID, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
2010.07.12 - 28/10
machines, data processing equipment and
computers; fire extinguishing apparatus.
Publications, reviews, catalogues; paper, cardboard
and goods made from these materials not included
in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching materials
(except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); printing type;
printing blocks.
Leather and imitations of leather, goods made of
these materials and not included in other classes;
animal skins and hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
Ready-to-wear clothing for women, men and
children; footwear (except orthopaedic footwear);
headgear.
Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; decorations for Christmas
trees.
Advertising; business administration; import and
export; business management and consulting;
market studies; retail and wholesale trade services
in stores and including by means of the global
computer network of scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments,
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images,
magnetic data carriers, recording discs, automatic
vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus, cash registers, calculating
machines, data processing equipment and
computers, fire extinguishing apparatus, paper,
cardboard and articles made from these materials,
printed matter, bookbinding material, photographs,
stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists' materials, paintbrushes,
typewriters and office requisites (except furniture),
instructional or teaching materials (except
apparatus), plastic materials for packaging, printing
type, leather and imitations of leather and goods
made of these materials, animal skins and hides,
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and
walking sticks, whips, harness and saddlery, readyto-wear clothing for women, men and children,
footwear (except orthopaedic footwear), headgear,
key rings, pin-on buttons, badges, trophies, games,
toys, gymnastic and sporting articles.
Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; audiovisual and
recording productions for theatre, radio, film,
television, phonograms and any other media
capable of reproducing music, as well as consulting
in this area; book publishing services; organization
of shows, cultural and sporting events.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
28/10, 2010.07.12
(450) Kunngjøringsdato:
Nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, cash registers, calculating
118
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1031581
2009.12.08
2019.12.08
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1031618
(151) Int.reg.dato:
2010.01.25
(180) Registreringen
2020.01.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003182
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
201003177
2010.03.25
2009.09.22 DE 30 2009 056
236.9/05
(540) Gjengivelse av merket:
PRO-ENTRAL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55218
INGELHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:31
Veterinary preparations for pets and horses.
Food for animals and additive to fodder, not for
medical purposes for pets and horses.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002 BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:41
(111) Int.reg.nr:
1031591
(151) Int.reg.dato:
2009.12.22
(180) Registreringen
2019.12.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003178
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.10 FR 09/3.663.650
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
MY EFFECT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Beiersdorf Holding France SarL, 118 avenue de
France, 75013 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Cosmetic preparations for body and beauty care.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031604
(151) Int.reg.dato:
2010.02.03
(180) Registreringen
2020.02.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003181
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
TV.EARS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
TV Ears Inc, 2810 Via Orange Way, Suite A, CA91978
SPRING VALLEY, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Education services, namely conducting
programmes in the field of doctor and patient
information and training.
Infrared audio headphones.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
119
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1031619
(151) Int.reg.dato:
2010.01.26
(180) Registreringen
2020.01.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003183
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.10 GB 2523331
(540) Gjengivelse av merket:
relating to pollution damage; environmental testing
of noise pollution; advisory services relating to
noise pollution and pollution control; advisory and
consultancy services in the field of building
acoustics, sound-proofing and fire-proofing;
technical advice relating to fire prevention;
information, consultancy and advisory services
relating to all the aforesaid and especially those
relating to the water, waste and energy industries.
AECOM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Aecom Ltd, Aecom House, 63-77 Victoria Street,
AL13ER ST. ALBANS, HERTFORDSHIRE, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:37
Klasse:39
Klasse:40
Klasse:42
2010.07.12 - 28/10
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031624
(151) Int.reg.dato:
2010.02.05
(180) Registreringen
2020.02.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003184
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.05 US 77797778
(540) Gjengivelse av merket:
Computer software and computer programmes;
data processing apparatus and instruments,
including the aforesaid for use in engineering,
architecture, construction, transportation, traffic and
urban planning and development.
Construction and building services; construction
and building management services; building project
management services; engineering and
environmental engineering services; refurbishment
and renovation services; fire-proofing of buildings
and existing structures during construction;
installation, maintenance and repair services
including of pipelines and pipeline systems; facilities
management, namely construction, maintenance,
cleaning and repair; all of the aforesaid especially
relating to the water, waste and energy industries;
rental of apparatus, machinery and their parts all for
use in engineering, transportation and construction;
information, consultancy and advisory services
relating to all the aforesaid.
Waste collection, removal, storage and
transportation; information, consultancy and
advisory services relating to the aforesaid and to
transportation, traffic planning and development.
Waste treatment, processing, destruction and
recycling services; decontamination of hazardous
materials; land decontamination; decontamination
of subsurface soil sites; air treatment services; fireproofing of buildings and existing structures;
information, consultancy and advisory services
relating to all the aforesaid.
Engineering services; environmental engineering
services; architectural services; design services;
building design services; drafting, industrial drawing
and drawing services; engineering feasibility
studies; urban, town, real estate and environmental
design and planning services; design and planning
of mines, power systems and energy transmission
and distribution systems; design of the
infrastructure of buildings, drainage systems, waste
and water systems, roads and highways;
environmental conservation services; environmental
consultancy services; environmental surveys and
testing; transportation and traffic planning and
design services; surveys and technical research;
surveying and inspection services; project
management services in the field of engineering,
construction, architecture, design, scientific
research projects, traffic and transportation
planning and design; design consultancy services;
industrial design; interior design; graphic design
services; civil, mechanical, electrical, technical and
structural engineering design and consultancy
services; construction planning; development of
construction projects; advisory and consultancy
services relating to energy use, energy saving,
energy efficiency and conservation; quality control
services; technical project studies; computer design
services; scientific research and consultancy
services; air analysis services; sampling for
pollution; monitoring of contaminated land;
sampling for contamination; technical advice
REKINLA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
JPI Commercial LLC, 3180 Porter Drive, CA94304
PALO ALTO, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1031631
2010.01.27
2020.01.27
201003186
2010.03.25
2009.09.10 DE 30 2009 053
543.4/05
(540) Gjengivelse av merket:
Z-COMPACT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Str. 51-52, 07745
JENA, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Viscoelastic ophthalmologic liquids used for
interventions on or inside the eye.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
120
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1031719
(151) Int.reg.dato:
2010.02.10
(180) Registreringen
2020.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003196
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.28 SE 2009/10440
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1031641
(151) Int.reg.dato:
2010.01.12
(180) Registreringen
2020.01.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003188
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.28 IT MI2009C007911
(540) Gjengivelse av merket:
OATGURT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Lantmännen Cerealia AB, Box 267, 20122 MALMÖ, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Lenzi Egisto SpA, Via G. Di Vittorio, 39 Località
Gabolana, 59021 VAIANO (PRATO), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29
Klasse:24
Klasse:25
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Household linen; bed linen; pillow cases.
Clothing; underwear; socks; underpants; bras;
vests; nightdresses; pajamas; shirts; blouses;
gloves; pants; skirts; T-shirts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031666
(151) Int.reg.dato:
2010.02.10
(180) Registreringen
2020.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003192
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.10 EM 008482762
(540) Gjengivelse av merket:
HH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Headstock Distribution Ltd, Steel Park Road, Coombs
Wood West, B628HD HALESOWEN, WEST
MIDLANDS, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Electrical and electronic audio apparatus; sound
mixing, processing and synthesising apparatus;
sound reinforcement systems; amplifiers; electrical
amplifiers; electrical amplifiers for use with musical
instruments; electro-acoustic amplifiers; power
amplifiers for use in sound reproduction; sound
amplifiers; valve amplifiers; valve amplifiers for
sound amplification; solid-state amplifiers; solid-state
amplifiers for sound amplification; hybrid amplifiers;
hybrid amplifiers for sound amplification; combination
amplifiers; head amplifiers; public address systems;
public address systems including passive
enclosures; public address systems including
powered enclosures; public address systems
including mixer amplifiers; guitar amplifiers; acoustic
guitar amplifiers; microphones, headphones;
loudspeakers; mixing desks; audio mixing apparatus;
audio mixing desks; mixing consoles; master audio
mixing desks for use in an audio recording studio.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
121
Oat based yoghurt free from milk and lactose (milk
substitute).
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1031797
(151) Int.reg.dato:
2009.10.07
(180) Registreringen
2019.10.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003205
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.08 SI Z-200970461
(540) Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
Qbiss
Klasse:17
Klasse:19
28/10, 2010.07.12
1031821
2010.02.04
2020.02.04
201003208
2010.03.25
2009.10.12 DE 30 2009 043
345.3/32
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Trimo dd, Prijateljeva 12, 8210 TREBNJE, SI
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
2010.07.12 - 28/10
Metal plates; metal roof coverings, in particular
made of shaped and tinted metal sheets; metal
building materials; metal roof coverings, in
particular fire resistant and/or nonflammable; metal
building panels, in particular fire resistant and/or
nonflammable, especially for roof coverings,
facades, partition walls, covers and finishings;
components of wall panels, facades and/or surface
materials of metal for roofs; products of metal, not
included in other classes; metal sheets, especially
of aluminium; system components for mounting
objects of metal; control cabins and metal
components thereof.
Fire resistant and/or nonflammable panels, in
particular for technical applications, especially for
roof coverings, for heat and/or acoustic insulation
and for protection against adverse weather
conditions, irradiation and fire; insulating materials;
insulating building panels and/or technical panels,
facades and/or surface materials for roofs, in
particular of mineral wool; components made of
polyester and polyester fibres for building panels,
facades and/or surface materials for roofs, made of
insulating materials and/or plastic, in particular of
mineral wool, semi-processed plastic materials;
foamed polyurethane, in particular as a component
of building panels, facades and/or surface materials
for roofs; components; polyester and polyester
fibres, in particular as a component of surface
materials for roofs and/or of building panels;
insulation plates made of expanded polystyrene;
adhesive tapes, except for office, medical or
domestic purposes; synthetic resins (semi-finished
products); insulating tape for protection against
draughts; fibreglass for insulation; metal foil for
insulation; glass wool for insulation; materials for
thermal insulation; insulating materials against
moisture for buildings; insulating fabrics; insulating
felt; insulating paper; insulating tape and insulating
sheaths; mineral wool (insulator); nonconducting
materials as thermal insulation means; semifinished plastic goods; slag wool; soundproofing
materials; synthetic resins (semi-finished products);
plastics in extruded form for use in manufacture;
stopping, packing and insulating materials; flexible
pipes, not of metal.
Fire resistant and nonflammable panels (not of
metal); building materials, not of metal; surface
materials for roofs, facades and/or building panels
(not of metal); roofing, not of metal; components of
surface materials for roofs, facades and/or building
panels (not of metal), not included in other classes;
mounting objects and constructions (not of metal);
parts of mounting objects and constructions (not of
metal), not included in other classes; control cabins
and components thereof (not of metal); bituminous
protective coatings for roofs; polyurethane products
for building; wall claddings for building purposes;
wall coatings for building purposes.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Frankfurter Brauhaus GmbH, Lebuser Chaussee 3,
15234 FRANKFURT/ODER, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32
Klasse:43
Beers, drinks similar to beers and mixed drinks
made of beer.
Accommodation and catering for guests.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
122
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1031837
(151) Int.reg.dato:
2009.08.21
(180) Registreringen
2019.08.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003210
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.02.27 GB 2509933
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1031829
(151) Int.reg.dato:
2009.10.21
(180) Registreringen
2019.10.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003209
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.23 AT AM 2503/2009
(540) Gjengivelse av merket:
ADFIL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Anglo-Danish Fibre Industries Ltd, Unit 28, BergenWay,
Sutton Fields Industrial Estate, HU7OYQ HULL, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Anton Pfanner, Schlossbergstraße 15, 6845
HOHENEMS, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:12
Klasse:25
Klasse:28
Klasse:17
Klasse:19
Synthetic fibres for use in concrete.
Synthetic fibres for use in building materials.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Clothing for protection against accidents irradiation
and fire; protection gloves against accidents;
articles of protective clothing for wear by forestry
workers to prevent accident or injury; protective
clothing for work with saws; hard hats; protective
clothing for work; protective clothing for use in
controlled environment (extreme cold); heat
protective clothing; knee pads for workers;
protective masks for workers; bullet proof and stab
proof vests; protective masks; clothing for wear for
the prevention of traffic accidents; life vests; life
jackets; socks electrically heated; diving suits.
Upholstery for vehicles; vehicle seats; head
restraints for vehicle seats; seat covers for vehicle
seats; warm and cold car seats and car seat
cushions for passenger cars, lorries and buses; car
seats and car seat cushions; seats for bicycles and
motor bikes; seat covers for bicycles and motor
bikes; couches and beds for vehicles.
Outer and under clothing for ladies, gentlemen and
children; ready-made clothing; tricot clothing;
pullovers, sweaters, coats, overcoats, underclothes;
shoes, boots, shoes for leisure wear; working
shoes, protective working shoes; shoes for alpine
ski and hiking, winter boots, shoes and boots made
from rubber, PVC or foamed materials; insoles for
shoes; headgear, hats, caps; belts; gloves; shirts;
jackets; ties; ear muffs, headbands; scarves, socks,
stockings, panty hoses; rain clothing, raincoats, rain
proof jackets, rain proof trousers; winter clothing;
hiking clothing; clothing for motorists, motorcyclists,
bicyclists and bikers; trekking clothing; overalls;
tippets; raincoats; sweat absorbing under clothing;
clothing and under clothing for sports.
Shin protectors; knee pads; head protectors; back
protectors; elbow protectors (for sports equipment);
fencing, golfing, boxing, baseball and other sporting
gloves; playground equipment namely climbing
belts; protecting cushions for sports equipment.
(111) Int.reg.nr:
1031850
(151) Int.reg.dato:
2009.12.15
(180) Registreringen
2019.12.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003212
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.28 LI 15493
(540) Gjengivelse av merket:
OPTRADAM PLUS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494
SCHAAN, LI
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:17
Materials for use in dentistry, namely materials and
accessories for the manufacture of impressions,
models, crowns and bridges, inlays, prosthesis;
artificial teeth; isolation materials; polishing
materials; tooth filling materials; materials for the
treatment of cavities; materials for the enamel
etching and for the caries prophylaxis; adhesive
agents; protective lacquer for dental use; materials
for the cosmetic restoration of damaged teeth;
diagnostics; dental materials for the bleaching of
teeth; resin based dental filling materials;
preparation for the treatment of caries and
paradontosis; cavity lining materials; lip retractor;
dental rubber dam; repair materials for tooth
defects; fissure sealants.
Rubber, plastic foils not for packaging.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
123
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1031872
(151) Int.reg.dato:
2009.12.30
(180) Registreringen
2019.12.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003213
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1031891
(151) Int.reg.dato:
2010.02.15
(180) Registreringen
2020.02.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003216
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MYFREECAMS.COM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
MFCXY Inc, 2123 Warwick Lane, IL60026 GLENVIEW,
US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Sober Italia SrL, P. Le Europa, 43, 25068 SAREZZO
(BS), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Klasse:38
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031887
(151) Int.reg.dato:
2010.01.15
(180) Registreringen
2020.01.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003215
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1031900
(151) Int.reg.dato:
2010.02.08
(180) Registreringen
2020.02.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003221
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Slowmotion
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hanna Johansson, Underasgatan 8B, 41251
GÖTEBORG, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Telecommunication services, namely, transmission
of text, voice, pictures and video among computer
users via a global communications network;
providing on-line chat rooms for transmission of
messages among computer users concerning adult
themed interactive discussions.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Vivanco Gruppe AG, Ewige Weide 15, 22926
AHRENSBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Footwear; flip-flop, slippers, socks, berets, caps
(headwear), boots, shoulder shawls; panties,
underwear, lingerie, belts (clothing), shawls,
sweaters, clothing, tights; gloves (clothing),
scarves, beachwear, beach shoes, bathing suits,
bathrobes, shoes.
Klasse:9
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Headphones and earphones, radio headphones and
radio earphones, loudspeakers, radio loudspeakers,
cable headsets, radio headsets, headphonemicrophone combinations, microphones, audio
transmission apparatus and amplifiers, radio
transmission apparatus for audio signals; control
apparatus for loudspeakers, microphones and
loudspeaker sets, in particular room sound systems,
consisting of multiple loudspeakers dispersed around
the room; computer plug-in cards and USB sticks for
processing audio signals, computer programs for
recording and processing audio signals; plug
adaptors; short-distance radio transmission
apparatus; stands for loudspeakers and
microphones, ear pads for headphones and
earphones.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
124
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1031975
(151) Int.reg.dato:
2010.01.15
(180) Registreringen
2020.01.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003231
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.16 CH 595668
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1031919
(151) Int.reg.dato:
2010.02.22
(180) Registreringen
2020.02.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003224
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Hypnosis
UMAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Starbuzz Tobacco Inc, 2116 W. Lincoln Avenue,
CA92801 ANAHEIM, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Dori Media International GmbH, Bleicherweg 33, 8002
ZÜRICH, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34
Klasse:9
Pipe tobacco; smoking tobacco; tobacco.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:16
(111) Int.reg.nr:
1031925
(151) Int.reg.dato:
2010.02.12
(180) Registreringen
2020.02.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003225
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.14 CH 595406
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:25
Klasse:28
Klasse:38
Klasse:41
VIRGINIA S. A WOMAN LIKE NO
OTHER
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000
NEUCHÂTEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34
Raw or manufactured tobacco; tobacco products,
including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling
tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff,
kretek; snus tobacco; tobacco substitutes (not for
medical purposes); smokers' articles, including
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco
boxes, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket
machines for rolling cigarettes, lighters; matches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031968
(151) Int.reg.dato:
2010.01.28
(180) Registreringen
2020.01.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003230
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.28 FR 09 3 667 245
(540) Gjengivelse av merket:
EASYSTART
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
K+S France SAS, Zone Industrielle, 25220 ROCHELEZ-BEAUPRÉ, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Photographic, cinematographic, optical instruments,
magnetic data recorders, acoustic discs; data
processing equipment and computers.
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding materials; photographs;
stationery; artists' materials; instructional and
teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other
classes).
Clothing, footwear, headgear.
Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes.
Telecommunications.
Entertainment.
Manures.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
125
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1031983
(151) Int.reg.dato:
2010.01.19
(180) Registreringen
2020.01.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003232
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.24 FR 09 3 666 501
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1031992
(151) Int.reg.dato:
2009.12.22
(180) Registreringen
2019.12.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003233
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ORCHESTRA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Orchestra Kazibao, 400 Avenue Marcel Dassault,
34170 CASTELNAU-LE-LEZ, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Tvilum-Scanbirk ApS, Egon Kristiansens Allé 2, 8882
FÅRVANG, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Children's and baby clothes, namely pullovers,
sweatshirts polo shirts, thin jerseys, pullovers,
shirts, blouses, jumpers (shirt fronts), T-shirts,
tunics, boleros, cross-over tops, singlets, tanktops,
tops, shorts, under shirts, slacks, suits, jeans, kneelength trousers, blouses, pants, swimming trunks,
medium-length pants, Bermuda shorts, cycling
shorts, dungarees, tapered trousers, jackets,
cardigans, outdoor jackets, waistcoats, ladies'
dresses, skirts, split skirts, combinations (clothing),
sportswear (especially sweatsuits, trousers, jackets,
pullovers), coats, windbreakers, top coats,
raincoats, ponchos, duffel coats, parkas, anoraks,
quilted garments; ski wear (especially trousers,
combinations, windbreakers); underclothes, namely
briefs, panties, boxer shorts, bloomers, bodysuits;
baby linen; bathrobes, bathrobe, pyjamas, overpyjamas, jumpsuits, nighties, nightgowns, morning
gowns, dressing gowns, cloth bibs, romper bags,
baby sleeping bags; swimsuits; socks, gloves,
mittens, scarves, headkerchiefs, marking vests,
shawls, mantillas, tights, leggings, babies' diapers
of textile, diapers, aprons; headscarves, ear muffs,
turbans, bandanas, braces, belts, ties, bow ties;
children's shoes and babies, namely sports
footwear, ski boots, beach shoes, town shoes,
trainers, boots, half-boots, pumps, espadrilles,
ballet shoes, slides, flip flops, clogs, loafers,
slippers, boot liners, sandals, sandals; headgear for
babies and children, namely hats, sunhats,
headbands, caps (headgear), hoods, hats for the
bath, bathing caps, caps (headwear), visors, berets,
fur caps.
Klasse:11
Klasse:20
Apparatus for lighting, including lamps.
Furniture, racks, cupboards, tables, mirrors, picture
frames; goods not included in other classes, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials,
or of plastics, except kitchen units (furniture).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1031995
(151) Int.reg.dato:
2010.02.18
(180) Registreringen
2020.02.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003235
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.18 EM 008816944
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
O'Learys Trademark AB, Wallinggatan 33, 11124
STOCKHOLM, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:43
Services for providing food and drink; restaurant
services; bar services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
126
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1032011
(151) Int.reg.dato:
2009.12.07
(180) Registreringen
2019.12.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003237
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.12 FR 09 3 690 667
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
and industrial research services in laboratories,
expert assessments and engineers' services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032017
(151) Int.reg.dato:
2010.02.10
(180) Registreringen
2020.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003240
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
COFFEY'S
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Speciality Drinks Ltd, Unit 7, Space Business Park,
Abbey Road, Park Royal, NW107SU LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Arjowiggins Security, 21-23 Boulevard Haussmann,
75009 PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:2
Klasse:7
Klasse:9
Klasse:16
Klasse:17
Klasse:40
Klasse:42
Klasse:33
Printing inks or map-printing colours; printer's
pastes (inks); toner for printing machines and
photocopiers; colorants and markers for use in
manufacturing printing inks.
Printing machines and presses; plates and rollers
(parts of machines) for printing by injecting ink
containing chemical markers; printing machines and
presses for rendering secure printing by injecting
ink containing chemical markers.
Chips (integrated circuits); microprocessor cards
and electronic identity cards, software for encoding,
decoding and printing data; electrical apparatus for
sealing plastic films; printers for use with data
processing equipment and computers; printers for
rendering secure printing by injecting ink containing
chemical markers; instruments for encoding and
decoding texts, images and graphics; printer heads
and cartridges (parts of machines) for rendering
secure printing by injecting ink containing chemical
markers.
Paper and cardboard (unprocessed, semiprocessed or for stationery or printing use);
watermarked paper; paper or cardboard rendered
secure against reproduction and attempts at
counterfeiting; security paper that allows the
integration of a electronic chip; secure paper or
cardboard intended in particular for making security
or identity documents, diplomas or official
documents, access cards or tickets, fiduciary
documents, banknotes, and enabling the aforesaid
documents to be identified, authenticated and
traced; printable paper or cardboard; paper or
cardboard for offset or intaglio printing;
customizable paper or cardboard; plastic adhesive
or non-adhesive sheets or labels containing security
features, particularly intended for sealing and
authenticating goods packaging and envelopes.
Plastic films and sheets for laminating (protecting)
documents; strips of printable or non-printable
polyester film intended for making fiduciary
documents or banknotes and rendering documents
secure.
Printing, offset printing, lithographic printing,
silkscreen printing, paper treating, information on
paper treating, colour separation services, paper
finishing.
Research and development of new products for
others; technical research and information on new
products; industrial design; quality control;
computer programming, software design; scientific
Alcoholic beverages (except beers), but in so far as
whisky and whisky based liqueurs are concerned,
only scotch whisky and scotch whisky based
liqueurs produced in Scotland.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
127
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1032036
2010.01.28
2020.01.28
(111) Int.reg.nr:
1032040
(151) Int.reg.dato:
2010.01.26
(180) Registreringen
2020.01.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003244
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.30 EM 8585614
(540) Gjengivelse av merket:
201003243
2010.03.25
2009.07.31 IT RM 2009 C
004570
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Pink (Pantone 266 C) and cool grey 5. , Pink (Pantone
266 C): one drop and the word Darwin; cool grey 5:
one drop, square's border and the word floor.
(571) Beskrivelse av merket:
Two drops, one is pink "Pantone 226 C" and the other
is cool grey 5, in a square whose border is cool grey 5,
on the top of the word Darwinfloor, whose Darwin is
pink "Pantone 226 C" and floor is cool grey 5.
(730) Innehaver:
Teknofloor SrL, Borgo Sarchiani, 73, 50026 SAN
CASCIANO IN VAL DI PESA (FLORENCE), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:19
Klasse:37
2010.07.12 - 28/10
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Barilla G e R Fratelli SpA, Via Mantova 166, 43100
PARMA, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; non-electric
cables and wires of common metal; ironmongery,
small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; safes; goods of common metal not included
in other classes; ores.
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of
metal.
Building construction; repair; installation services.
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:31
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:32
Klasse:33
Klasse:35
Klasse:43
Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pasta, biscuits, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, bakingpowder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice.
Agricultural, horticultural and forestry products and
grains not included in other classes; live animals;
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants
and flowers; foodstuffs for animals; malt.
Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Alcoholic beverages (except beers).
Advertising; business management; business
administration; office functions.
Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
128
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1032080
(151) Int.reg.dato:
2009.12.18
(180) Registreringen
2019.12.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003253
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.18 FR 09 3 658 441
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1032051
(151) Int.reg.dato:
2010.02.24
(180) Registreringen
2020.02.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003247
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.26 EM 008511073
(540) Gjengivelse av merket:
M Jeans personalized.by Kön &
Mön
OPEN THE GAME
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Decathlon, 4 boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE
D'ASCQ, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Jens Poulsen Holding APS, Søbjergvej 56, 7430
IKAST, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Klasse:25
Klasse:9
Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
Clothing, footwear, headgear.
Klasse:18
Klasse:25
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032076
(151) Int.reg.dato:
2009.11.30
(180) Registreringen
2019.11.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003251
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.16 CZ 468763
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:28
KOBEMAT
Klasse:35
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kobe-cz sro, Znojemská 1002, 69123 POHORELICE,
CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:17
Klasse:24
Klasse:35
Klasse:40
Klasse:42
2010.07.12 - 28/10
Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; protection devices
for personal use against accidents, gum shields,
protective helmets for sports, namely American
football, rugby and ice hockey, protective masks.
Bags, including suitcases, travel bags, multipurpose sports bags, rucksacks, ball bags.
Clothing, footwear, headgear; sportswear, clothing
for rugby, American football, ice hockey; shorts,
track suits, marking vests, singlets, tee-shirts,
fingerless gloves, gloves, overcoats, parkas for
playing sports, underwear; sports footwear, boots
for rugby, American football, shoe studs for rugby,
American football, soles, inner soles, caps, rugby
helmets, knitted caps.
Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes, balls for games, rugby,
American football, shin guards (sports articles),
protective paddings (parts of sports suits), elbow
guards (sports articles), knee guards (sports
articles), hockey sticks, gloves for games
(accessories for games), accessories for rugby,
tees, training shields, tackling bags.
Retail of sports articles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Non-woven textile fabrics made of fiberglass fabrics
for insulation.
Textile materials, non-woven textile fabrics,
products made of non-woven textile fabrics.
Business management assistance, intermediation
of business matters, business management and ecommerce in the field of non-woven textile fabrics,
products made of non-woven textile fabrics and
products made of non-woven textile fabrics in
combination with other insulation materials.
Processing and treatment of materials, especially
fabrics, processing of fiberglass.
Technical consultancy in the field of non-woven
textile fabrics, technical expertises and consultancy,
research, engineering.
(111) Int.reg.nr:
1032098
(151) Int.reg.dato:
2010.01.28
(180) Registreringen
2020.01.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003256
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.25
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.30 FR 09 3 667 963
(540) Gjengivelse av merket:
DOMOLAIR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Stallergenes SA, 6, rue Alexis de Tocqueville, 92160
ANTONY, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:5
Pharmaceutical preparations; veterinary
preparations; medicines in the form of tablet.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
129
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1032147
(151) Int.reg.dato:
2010.02.05
(180) Registreringen
2020.02.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003509
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.18 CH 590739
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1032223
(151) Int.reg.dato:
2009.11.11
(180) Registreringen
2019.11.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003517
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
TUDOR GLAMOUR
FACET
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Montres Tudor SA, 3, rue Francois-Dussaud, 1211
GENÈVE 26, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fast Plast A/S, Vilhelmsborgvej 2, 7700 THISTED, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10
Klasse:14
Jewellery, jewellery articles, timepieces, namely
watches, wristwatches, component parts of
timepieces and accessories for timepieces not
included in other classes; clocks and other
chronometrical instruments, chronometers,
chronographs, apparatus for timing sports events,
apparatus and instruments for measuring and
marking time not included in other classes; dials,
boxes, cases and presentation cases for watches
and jewellery.
Klasse:21
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Containers, cups and bottles of plastic, for
dispensing medicine; parts and fittings for all the
aforesaid goods (not included in other classes).
Goods of plastic, namely tableware, cutlery,
drinking glasses, mugs, cups and saucers and
household and kitchen containers; containers, cups
and bottles of plastic, for packaging and storage of
medicine; containers, boxes and bottles of plastic,
for packaging and storage, including for foodstuffs,
beverages, edible ices, desserts and confectionery;
parts and fittings for all the aforesaid goods (not
included in other classes).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032186
(151) Int.reg.dato:
2010.02.25
(180) Registreringen
2020.02.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003511
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.28 EM 008516973
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1032231
(151) Int.reg.dato:
2009.10.14
(180) Registreringen
2019.10.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003518
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black, grey, white.
(730) Innehaver:
Piasten GmbH & Co KG, Piastenstrasse 1, 91301
FORCHHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
2010.07.12 - 28/10
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Selena SA, ul. Glowackiego 18, 58-100 SWIDNICA, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Chocolate, pralines, chocolate goods and
confectionery (including in bar form, with chocolate
or sweet coatings, including the aforesaid goods
with fillings containing alcohol), in particular dragee
products with chocolate and/or sugar coatings,
chocolate-coated nut kernels, cocoa.
Klasse:1
Klasse:17
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:19
Adhesives and binding agents for building and
industry with the exception of polyvinyl acetate
adhesives for wood, adhesives for tiles and foamed
polystyrene.
Plastic foams and compounds (thermal insulation
systems) for insulation, sealing, mounting,
soundproofing and gluing, products and materials
for insulation and protection of roofs; insulating,
mounting and self-adhesive tape and film, mesh
used in construction.
Products based on bitumen, products for roofs and
roofing based on bitumen, pitch, bituminous
insulating materials; products and materials for
renovation and regeneration of roofs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
130
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1032320
(151) Int.reg.dato:
2010.01.28
(180) Registreringen
2020.01.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003536
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.03 FR 09 3 668 435
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1032381
(151) Int.reg.dato:
2009.11.18
(180) Registreringen
2019.11.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003548
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.30 IT MI2009C 008046
(540) Gjengivelse av merket:
ECLANE
MISSONI HOME COLLECTION
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, 45, Place Abel
Gance, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Missoni SpA, Via Luigi Rossi, 52, 21040 SUMIRAGO
(VARESE), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Klasse:11
Soaps; cosmetic products for the maintenance and
care of the skin intended for clarifying and
depigmenting the skin; cosmetic sun-screening
products; cosmetic hair care and maintenance
products; food and nutritional supplements for
cosmetic purposes.
Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032438
(151) Int.reg.dato:
2010.01.18
(180) Registreringen
2020.01.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003559
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.23 FR 09 3 666 335
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1032326
(151) Int.reg.dato:
2009.11.12
(180) Registreringen
2019.11.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003537
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Decathlon, 4 boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE
D'ASCQ, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Klasse:41
Klasse:43
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Nikolaos Daktilidis, Periochi Aerodromiou, 84600
CYCLADES, NISOS MYKONOS, GR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41
Klasse:43
Advertising; business management; business
administration; retail sale services for sports and
leisure articles; retail sale services for sports
clothing and boots for sports.
Education and training services; entertainment;
sporting and cultural activities; entertainment and
education information; providing recreation facilities;
providing sports facilities; rental of sports equipment
(excluding vehicles); organisation of competitions
(education or entertainment); organisation of sports
competitions; arranging and conducting of
colloquiums, conferences and congresses;
organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes.
Temporary accommodation services; rental and
reservation of temporary accommodation, rental of
meeting rooms.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Entertainment.
Services for providing food and drink.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
131
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1032455
(151) Int.reg.dato:
2009.10.07
(180) Registreringen
2019.10.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003560
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1032478
2009.12.16
2019.12.16
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue Pantone 661 c, black and white.
(730) Innehaver:
Industrias Auxiliares Faus SL, Avda. de Almansa, s/n,
46700 GANDÍA (VALENCIA), ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kalle GmbH, Industriepark Kalle-Albert,
Rheingaustrasse 190-196, 65203 WIESBADEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
201003566
2010.04.01
2009.10.28 DE 30 2009 063
543.9/18
(540) Gjengivelse av merket:
NaloLine
Klasse:19
Klasse:20
Klasse:18
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Building materials, not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable structures and buildings; nonmetallic monuments.
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) made of wood, cork,
cane, reed, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.
(111) Int.reg.nr:
1032525
(151) Int.reg.dato:
2010.02.10
(180) Registreringen
2020.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003574
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
VAN ECK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Van Eck Associates Corp, 335 Madison Avenue, 19th
Floor, NY10017 NEW YORK, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(111) Int.reg.nr:
1032459
(151) Int.reg.dato:
2010.02.11
(180) Registreringen
2020.02.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003561
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.29 IT MI2009C010508
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:36
ANSELECTRIC
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ansaldo Sistemi Industriali SpA, Viale Sarca, 336,
20126 MILANO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:9
Klasse:37
Klasse:42
Sausage casings, artificial sausage skins.
Mutual fund management services; financial
management services; investment advisory
services; development and issuance of financial
instruments, namely, exchange traded funds and
exchange traded notes; insurance trust fund
services, namely, providing investments in variable
annuity contracts and variable life insurance
policies of others.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated;
incubators for eggs.
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
Building construction; repair; installation services.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computer hardware and software.
(111) Int.reg.nr:
1032550
(151) Int.reg.dato:
2010.02.26
(180) Registreringen
2020.02.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003575
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.24 EM 008908907
(540) Gjengivelse av merket:
OPTON
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Erco GmbH, Bruckhauser Weg 80-82, 58507
LÜDENSCHEID, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
Lights and parts therefor.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
132
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1032576
(151) Int.reg.dato:
2010.02.11
(180) Registreringen
2020.02.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003583
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1032619
(151) Int.reg.dato:
2009.10.15
(180) Registreringen
2019.10.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003589
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.08 SE 2009/04456
(540) Gjengivelse av merket:
CT SPHERIS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Str. 51-52, 07745
JENA, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10
Intraocular lenses.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Dark blue, light blue and white.
(730) Innehaver:
Lahega Kemi AB, Box 13073, 25013 HELSINGBORG,
SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032612
(151) Int.reg.dato:
2009.11.26
(180) Registreringen
2019.11.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003588
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.01 EM 008333891
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:1
EXCELLIUM
Klasse:2
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Gates Corp, 1551 Wewatta Street, CO80202
DENVER, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:17
Klasse:3
Pipes and tubes of metal; metal hose including
hydraulic hose, fuel hose, braided hose and rigid
tubing; metal turbocharger hose; metal hose end
connectors for automotive use, industrial use,
hydraulic and coolant systems use; connectors and
couplings of metal for hoses; couplings of metal for
use with high pressure hoses; metallic wire
reinforced hose for use in high pressure hydraulic
fluid applications; high pressure metal hoses; metal
hoses for industrial purposes; insulated flexible
hoses of metal; metal fuel oil hoses.
Non-metallic wire reinforced hose for use in high
pressure hydraulic fluid applications; non-metallic
hose for transferring hydraulic power (not included
in other classes), including wire reinforced hose for
the transfer of fluids under pressure for use in
hydraulic applications; wire reinforced braided nonmetallic hose; non-metallic flexible hoses of rubber
reinforced with wires; reinforced non-metallic hose;
non-metallic hose with embedded metal
reinforcement; flexible hose, not of metal, including
hydraulic hose, fuel hose, braided hose and rigid
tubing; hydraulic hose assemblies; non-metallic
hose end connectors for automotive use, industrial
use, hydraulic and coolant systems use.
Chemicals for industrial, scientific and photographic
use, likewise for agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manure, chemical compositions for fire extinction;
chemical preparations for hardening and soldering,
chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives for industrial use.
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants;
mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and
artists.
Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
133
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1032636
(151) Int.reg.dato:
2010.01.29
(180) Registreringen
2020.01.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003591
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1032680
(151) Int.reg.dato:
2010.03.02
(180) Registreringen
2020.03.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003595
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
JACQUET
Inipi
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Jacquet, Techniparc 5 rue Pauling, 91240 SAINT
MICHEL SUR ORGE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Duravit AG, Werderstrasse 36, 78132 HORNBERG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:43
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; eggs and milk products; edible oils and
fats; tinned foodstuffs, pickles; excluding savoury
snacks and potato crisps.
Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; bakery goods, flour for food and
preparations made from cereals, farinaceous foods;
bread, Viennese bread products, biscuits, petit
fours, pancakes, gingerbread, waffles, cakes, tarts,
cake powder; pastry, Viennese pastry, brioches,
croissants; sandwiches, bread products, rusks;
flour-milling products; edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (except salad dressings); spices; ice for
refreshment.
Services for providing food and drink; cafés,
cafeterias, self-service restaurants; tea houses;
snack-bars; catering.
Klasse:19
Sanitary installations, in particular wash basins and
wash stands, storage trays for wash basins and
wash stands, bidets, WCs, toilet seats, urinals, bath
tubs, shower trays, shower cubicles, sauna
cubicles, steam cubicles; infrared cabins; taps and
control fittings for water supply apparatus and
sanitary installations; lighting apparatus.
Wall cladding components, not of metal, in
particular pre-fabricated sauna and heat cabins of
wood and/or plastic and parts therefor (included in
this class).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032685
(151) Int.reg.dato:
2010.03.01
(180) Registreringen
2020.03.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003596
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
DIDO
(111) Int.reg.nr:
1032642
(151) Int.reg.dato:
2010.02.16
(180) Registreringen
2020.02.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003592
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.02 CH 596907
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
TA Triumph-Adler AG, 23, Südwestpark, 90449
NÜRNBERG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
ACCUPURE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
2010.07.12 - 28/10
Water purifying apparatus and machines; water
distribution apparatus, water cooling apparatus
drinking water fountains.
Klasse:38
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:42
Consultancy regarding advertising, business
management, business administration, office
functions, computerised file management,
organisational project management in the field of
electronic data processing; maintenance,
systematic ordering and collation of data in
computer databases; electronic data storage;
capturing printing, copying and fax activities in
computer networks.
Arranging and leasing access time to computer
databases; controlling printing, copying and fax
activities in computer networks.
Electronic data processing consultancy (technical
consultancy), computer programming; installation,
maintenance and repair of software for data
technology installations; updating of computer
software, conversion of computer programs and
data, technical project management in the field of
electronic data processing, rental of computer
software, data management in computer networks,
in particular on servers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
134
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1032687
(151) Int.reg.dato:
2010.02.05
(180) Registreringen
2020.02.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003597
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.25 CH 596583
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1032698
(151) Int.reg.dato:
2009.11.12
(180) Registreringen
2019.11.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003603
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.23 TR 2009/49885
(540) Gjengivelse av merket:
DENIRUG
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
WRH Walter Reist Holding AG, Arenenbergstrasse 6,
8272 ERMATINGEN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:9
Klasse:12
Klasse:42
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Red, white, black, brown and light brown. , The whole
sample is in red colour and in the left side there is a
symbol of hittite in white colour; the logo ETI contains
three colours and/contours from the external part to
internal which are in black, white and red colours; in the
middle of the sample the word Tutku is written in white
colours and the lower side of this said word there is a
rectangular shape which contains nothing; the right
side of the sample there is a half biscuit design in
brown and the light brown colours as a stripe and in the
middle of the biscuit design it seems a brown chocolate
shape.
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Eti means hittite, tutku means desire.
(730) Innehaver:
ETI Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Organize
Sanayi Bolgesi 11 Cadde ESKISEHIR, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Machines and machine components for conveyors,
namely roller elements for conveyors, rolling
conveyor belts and chain conveyor belts, namely
deflection elements and deflection devices for
conveyors, chain conveyor belts, namely guiding
devices for rollers in roller elements, namely roller
elements for mechanical storing, conveying and
deflection of moved objects or objects to be moved;
drives for conveyor installations with roller
elements; all the aforementioned goods being for
the transport and handling of heavy loads.
Electronic apparatus for operating conveyor
installations and conveyor equipment, for
measuring and controlling the quantity and quality
of goods to be conveyed; computers and control
units for controlling the handling processes of
goods to be conveyed; control units for conveyor
installations, computer software for controlling
conveyor installations for heavy loads.
Land vehicles and vehicles for transporting and
handling objects, especially conveyors for heavy
loads.
Technical consulting for the design of conveyor
installations and conveyor and handling installations
for heavy loads; development and design of
conveyor installations and conveying and handling
installations for heavy loads; development and
design of installations and components for
conveying and conveying and handling heavy
loads.
Klasse:30
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032703
(151) Int.reg.dato:
2009.12.18
(180) Registreringen
2019.12.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003604
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032691
(151) Int.reg.dato:
2010.02.16
(180) Registreringen
2020.02.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003598
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Hänchen
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Herbert Hänchen GmbH & Co KG,
Brunnenwiesenstrasse 3, 73760 OSTFILDERN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Blixz
Klasse:7
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Glamunique International BV, Voltaweg 29, 6101XK
ECHT, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Chocolates; milky and white mosaic-shaped
chocolates and biscuits topped with cocoa cream;
biscuits.
Klasse:9
Klasse:42
Clothing; footwear; headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Hydraulic cylinders as machine elements and their
structural parts (all included in this class); hydraulic
actuators and control units.
Electro hydraulic, actuators and control units
(included in this class).
Counseling on computers; advice in the area of
software services rendered by a programmer,
namely software programming for hydraulic and
electro hydraulic actuators and servo components;
software development for hydraulic and electro
hydraulic actuators and servo components.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
135
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1032836
(151) Int.reg.dato:
2010.03.04
(180) Registreringen
2020.03.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003634
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.17 CH 597293
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1032847
(151) Int.reg.dato:
2009.11.25
(180) Registreringen
2019.11.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003636
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.02 CH 593254
(540) Gjengivelse av merket:
Ingenia
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 28, 8712
STÄFA, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10
Acoustic apparatus, namely implantable hearing
aids.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Studio Peyo SA, Chemin Frank-Thomas 36, 1208
GENÈVE, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(111) Int.reg.nr:
1032843
(151) Int.reg.dato:
2010.01.07
(180) Registreringen
2020.01.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003635
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:3
Klasse:9
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd, Fuyao Industry
Village, 350300 FUGING CITY, FUJIAN PROVINCE,
CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12
Klasse:19
Klasse:21
Windscreens; anti-glare devices for vehicles;
direction signals for vehicles; anti-dazzle devices for
vehicles; rearview mirrors; vehicles for locomotion
by land, air, water or rail; automobiles; automobile
bodies; motorcycles; tires for vehicle wheels.
Building glass; safety glass; window glass, except
glass for vehicle windows; plating membrane glass;
insulating glass for building; alabaster glass; glass
granules for road marking; building materials, not of
metal; plastic, steel doors and windows; buildings,
not of metal.
Semi-finished glass for vehicle windows; unworked
or semi-worked glass, except building glass;
shatterproof glass; enamelled glass; toughened
glass; opal glass; plate glass; mosaics of glass, not
for building; crystal; half-produced glass tube.
Klasse:14
Klasse:16
Klasse:18
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:21
Klasse:24
Klasse:25
Klasse:28
Klasse:29
136
Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire
extinguishers.
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith not included in
other classes; jewelry, precious stones; horological
and chronometric instruments.
Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
matter; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other
classes); printing type; printing blocks.
Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal
skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.
Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); brush-making materials; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semi-worked
glass (except building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
Clothing, footwear, headgear.
Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; decorations for Christmas
trees.
Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
dairy products; edible oils and fats.
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:30
Klasse:32
Klasse:41
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for
refreshment.
Beer; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
(111) Int.reg.nr:
1032863
(151) Int.reg.dato:
2010.01.26
(180) Registreringen
2020.01.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003640
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.19 EM 8696981
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Gruppo Cimbali SpA, Via A.Manzoni, 17, 20082
BINASCO (MILANO), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(111) Int.reg.nr:
1032860
(151) Int.reg.dato:
2009.12.15
(180) Registreringen
2019.12.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003638
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.17 RS Z-1773/2009
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:7
Klasse:11
FIRESIX
Klasse:33
Beer; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
Alcoholic beverages (except beers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032862
(151) Int.reg.dato:
2010.01.26
(180) Registreringen
2020.01.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003639
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.06 FR 09 3 669 402
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Standard Industrie, 139-141, rue du Luxembourg,
59100 ROUBAIX, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Electric coffee grinders.
Electric coffee machines; espresso coffee and
cappuccino machines.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Dejan Kuzmanović, Patrijarha Joanikija 24/30,
11000 BEOGRAD, RS
Jelena Pajić Nedjić, Ljubice Ivo¿evićDimitrov 35, 11000 BEOGRAD, RS
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32
2010.07.12 - 28/10
Industrial suction machines.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
137
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1032879
(151) Int.reg.dato:
2010.02.15
(180) Registreringen
2020.02.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003643
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.27 ES 2910451
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1032868
(151) Int.reg.dato:
2010.01.20
(180) Registreringen
2020.01.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003642
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.19 JM 54328
(540) Gjengivelse av merket:
ITUNES EXTRAS
AERLANI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014 CUPERTINO, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:35
Klasse:38
Klasse:41
Klasse:42
2010.07.12 - 28/10
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Almirall S.A., Ronda General Mitre, 151, 08022
BARCELONA, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Computer software for use in authoring,
downloading, transmitting, receiving, editing,
extracting, encoding, decoding, playing, storing and
organizing text, data, images, audio files, video files
and electronic games; computer software for
accessing, browsing and searching online
databases; computer software to enable users to
program and distribute audio, video, text and other
multimedia content via communications networks;
downloadable electronic publications.
Retail store services in the field of entertainment,
namely, audio, audiovisual, music, multimedia and
video content and related merchandise, provided
via the internet and other computer and electronic
communication networks.
Provision of telecommunications connections to
computer databases and the Internet; transmission
of data and of information via electronic
communications networks; broadcasting and
transmission of radio and television programs;
audio broadcasting of spoken word, music,
concerts, and radio programs; broadcasting prerecorded audio and video content via computer and
other communications networks; web casting
services; electronic transmission of streamed and
downloadable audio and video content via
computer and other communications networks;
providing on-line chat rooms, bulletin boards and
community forums for the transmission of
messages among computer users; provision of
connectivity services and access to electronic
communications networks, for transmission or
reception of audio, video, movies and/or multimedia
content.
Entertainment services, namely, providing
prerecorded audio and audiovisual content,
information and commentary on-line via a global
computer network; providing a web site and
database featuring music, videos, television
programs, motion pictures, current event and
entertainment news, sports, games, cultural events,
and entertainment-related programs; providing
online publications and non-downloadable
electronic publications.
Providing on-line facilities, via a global computer
network, to enable users to program audio, video,
movies, text and other multimedia content;
providing a website featuring non-downloadable
software and entertainment content; providing
search engines for obtaining data via
communications networks; internet services,
namely, creating indexes of information, sites and
other resources available on global computer
networks for others; searching, browsing and
retrieving information, sites, and other resources
available on global computer networks and other
communication networks for others.
Klasse:5
Pharmaceutical products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032881
(151) Int.reg.dato:
2010.02.24
(180) Registreringen
2020.02.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003644
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ULCEREX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 AESCH, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Products and pharmaceutical substances and
preparations for healthcare; disinfectants for medical
use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
138
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1032903
(151) Int.reg.dato:
2009.11.16
(180) Registreringen
2019.11.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003646
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1032909
(151) Int.reg.dato:
2010.01.26
(180) Registreringen
2020.01.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003647
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.02 US 77863105
(540) Gjengivelse av merket:
COWEN GROUP
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Cowen Group Inc, 1221 Avenue of the Americas,
NY10020 NEW YORK, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Taizhou Fuling Plastic Co Ltd, Southeast Industrial
Area, Songmen town WENLING CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21
Klasse:35
Tableware (other than knives, forks and spoons)
not of precious metal; enamel and plastic ware for
everday use, including basins, bowls, plates,
kettles, and cups; sticks for ice sucker [TERMS
CONSIDERED INCOMPREHENSIBLE BY THE
INTERNATIONAL BUREAU (RULE (13 (2) (B)) OF
THE COMMON REGULATIONS)]; lunch boxes;
utensils for household purposes, not of precious
metal; covers for dishes; cups of paper or plastic;
spoon for ice cream; services (tableware), not of
precious metal; fitted picnic baskets (including
dishes).
Klasse:36
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Business management and advisory services;
acquisition and merger consultation and advisory
services.
Banking services; financial management, namely,
management of financial and monetary accounts
and management of means of payment for firms,
institutional investors and banks; management of
financial flows of capital, asset management, fund
investment management and investment trust
management; financial forecasting; financial
services, namely, investment banking and
institutional banking services; management of
transactions and trading in corporate securities;
offering structured products and derivatives, options
trading; providing financial assistance, advisory
services, and managerial services in connection
with public offerings; security brokerage services;
equity underwriting and convertible underwriting
services; private equity services, namely, financial
advisory in the field of private equity, private equity
financial investments, private equity investment
funds, and private equity financing; hedge fund
investment services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032926
(151) Int.reg.dato:
2010.02.11
(180) Registreringen
2020.02.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003649
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.29 CH 596557
(540) Gjengivelse av merket:
CONTURALED
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Westiform Holding AG, Emmetiweg 19, 6078
BÜRGLEN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
Lighting apparatus; lighting apparatus and
installations, lamps, discharge tubes; luminous
tubes for lighting, electric lamps, lamp chimneys;
luminous diodes, light-emitting diodes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
139
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1032928
(151) Int.reg.dato:
2010.02.15
(180) Registreringen
2020.02.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003650
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.11 EM 008875221
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1032932
(151) Int.reg.dato:
2010.02.10
(180) Registreringen
2020.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003652
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SILVER BARLEY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Speciality Drinks Ltd, Unit 7, Space Business Park,
Abbey Road, Park Royal, NW107SU LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33
Alcoholic beverages (except beers), namely distilled
spirits; new make spirit; whiskey; malt whisky;
scotch whisky.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Pantone 2995C light blue, Pantone 3005C medium
blue and Pantone 301C dark blue.
(730) Innehaver:
Envoy Services Ltd, 31 Percy Street, W1T2DD
LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
201003653
2010.04.08
2009.11.25 DE 30 2009 068
750.1/31
(540) Gjengivelse av merket:
Financial services; money transfer services; money
receipt services; payment transfer services;
payment receipt services; transaction, transmission
and delivery of money and payments.
BIVATOR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55218
INGELHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:5
Klasse:31
(111) Int.reg.nr:
1032931
(151) Int.reg.dato:
2010.02.12
(180) Registreringen
2020.02.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003651
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.23 GB 2535186
(540) Gjengivelse av merket:
Veterinary preparations for pets and horses.
Animal food and non-medical feed-additives for
pets and horses.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032966
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003658
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.06 JP 2009-84129
(540) Gjengivelse av merket:
retarDEX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Periproducts Ltd, 262-270 Field End Road, HA49NB
RUISLIP, MIDDLESEX, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
1032941
2010.02.12
2020.02.12
TROZAVEZ
Toothpaste, dentifrices and mouthwashes; nonmedicated preparations for the care of the teeth,
mouth and oral cavity; preparations and substances
for moisturising the mouth and oral cavity; breath
fresheners; oral hygiene preparations; dental rinses;
preparations for cleaning dentures.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKASHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
140
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1032967
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003659
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.01 JP 2010-6484
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1032970
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003662
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.01 JP 2010-6487
(540) Gjengivelse av merket:
DURPOA
TUZVALD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKASHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKASHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032968
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003660
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.01 JP 2010-6485
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1032971
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003663
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.01 JP 2010-6488
(540) Gjengivelse av merket:
TULCABA
VARPRU
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKASHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKASHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032969
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003661
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.01 JP 2010-6486
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1032972
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003664
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.01 JP 2010-6489
(540) Gjengivelse av merket:
PONREFI
IPGANAZ
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKASHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKASHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
141
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1032973
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003665
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.01 JP 2010-6490
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1032976
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003668
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.01 JP 2010-6493
(540) Gjengivelse av merket:
DUBLEF
POSYNRI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKASHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKASHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032974
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003666
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.01 JP 2010-6491
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1032977
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003669
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
DUNIBEZ
BIREPATH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKASHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKASHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1032975
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003667
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.01 JP 2010-6492
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1032978
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003670
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
TUGETZUR
GLENSUME
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKASHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKASHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
142
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1032994
(151) Int.reg.dato:
2010.02.18
(180) Registreringen
2020.02.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003675
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1032982
(151) Int.reg.dato:
2010.03.04
(180) Registreringen
2020.03.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003671
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.09 EM 008743437
(540) Gjengivelse av merket:
UNIGROUT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Atlas Copco Craelius AB, 19582 MÄRSTA, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:37
Grouting platforms, including cement mixers, grout
pumps and agitators.
Installation; repair; tunnelling; construction services;
grouting services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Tritoni AB, Narvavägen 20 A, 11522 STOCKHOLM, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(111) Int.reg.nr:
1032993
(151) Int.reg.dato:
2009.12.23
(180) Registreringen
2019.12.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003674
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:9
Klasse:14
Klasse:18
Klasse:25
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Majoni Plastics BV, Panhuizerweg 2, 4041CN
KESTEREN, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:12
Klasse:28
Bags and cases especially adapted for portable
computers; sunglasses, sunvisors, cases and bags
adapted therefor; eyeglass cases; sunglasses;
goggles for sports; spectacle frames; spectacle
cases.
Clocks; cases for clocks and watches;
wristwatches; watch bands; straps for wristwatches;
watch straps; jewellery.
Bags and back packs adapted for among other
things portable computers; bags for sports; game
bags (hunting accessory); bags and cases; beach
bags; handbags; suitcases; fabric bags.
Beach clothes; underwear; clothing, footwear,
headgear.
(111) Int.reg.nr:
1033005
(151) Int.reg.dato:
2010.01.07
(180) Registreringen
2020.01.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003677
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.23 FR 09 3 686 017
(540) Gjengivelse av merket:
Marking buoys, life buoys.
Fenders.
Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
ALTIMATE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Distrilogie SA, Parc Energy IV - 34 avenue de l'Europe,
78140 VELIZY VILLACOUBLAY, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:35
Klasse:37
Data processing equipment and computers;
computer game programs; computer peripheral
devices.
Import, export, distribution of goods and computer
solutions, hardware and software as well as the
provision of related services.
Installation, maintenance and repair of computers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
143
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1033018
(151) Int.reg.dato:
2010.02.24
(180) Registreringen
2020.02.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003678
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.15 CH 597220
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1033031
(151) Int.reg.dato:
2010.02.19
(180) Registreringen
2020.02.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003682
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SBT SKIN BIOLOGY THERAPY
JASKEB
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Juvena (International) AG, Industriestrasse 8, 8604
VOLKETSWIL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Klasse:29
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, 1-1,
Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 540-8645 OSAKASHI, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Mineral food supplements; food supplements based
on amino acids; food supplements based on
minerals, food supplements based on trace
elements; nutritional additives for medical purposes;
vitamin preparations.
Dietetic foodstuffs or food supplements for nonmedical purposes and based on proteins, fats, fatty
acids, with added vitamins, minerals, trace
elements, alone or in combinations, included in this
class; food supplements based on proteins.
Klasse:5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1033019
(151) Int.reg.dato:
2010.02.25
(180) Registreringen
2020.02.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003679
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.29 IT TO2010C000271
(540) Gjengivelse av merket:
U-PLAY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Guccio Gucci SpA, Via Tornabuoni 73/R, 50123
FIRENZE, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14
2010.07.12 - 28/10
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
144
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1033033
(151) Int.reg.dato:
2010.02.10
(180) Registreringen
2020.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003683
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.29 CH 596420
(540) Gjengivelse av merket:
publication of books, magazines, texts (other than
advertising texts) and online electronic periodicals;
provision of digital music from the internet; provision
of digital music from Internet MP3 websites;
provision of sporting results; information services
concerning sport and sports events; rental of
recorded sounds and images; audio production
services; information services concerning sports
events provided online from a computer database
or the Internet; editing and publishing services;
provision of digital music (non-downloadable);
provision of digital music through
telecommunications.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Comité International Olympique, Château de Vidy,
1007 LAUSANNE, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Klasse:41
2010.07.12 - 28/10
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Advertising; dissemination of advertising matter
through all media, particularly in the form of topicbased messages focusing on human values;
advertising through sponsoring; business
management; business administration; office
functions; promotion of goods and services of
others, by means of contractual agreements,
particularly partnership (sponsoring) and licensing,
providing them with greater exposure and/or image
strength and/or a surge of sympathy derived from
that greater exposure and/or that image strength of
cultural and sports events, particularly international
ones, and/or the surge of sympathy derived
therefrom; promotion of goods and services of
others by means of what is referred to as the initial
interest factor driving the public to consider, from
among many competitors, goods or services that
are are presented to them with personal signs,
emblems or messages to capture their attention;
promotion of goods and services of others by
means of what is referred to as image transfer;
rental of advertising space of all kinds and on any
media, in digital or non-digital form; business
administration of the participation of national teams
in an international athletic competition, and
promotion of support to said teams aimed at the
public and interested sectors; statistical information
services.
Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities, televised cultural and sporting
entertainment; organisation of exhibitions for
cultural and educational purposes; organisation of
lotteries and competitions; betting services and
gaming related to, or in connection with, sport;
entertainment services provided at sports events or
concerning sports events; organisation of sporting
and cultural activities and events; organisation of
real or virtual sports competitions; running of sports
facilities; audio and video equipment rental
services; production, presentation, distribution of
films and audio and video recordings; rental of films
and audio and video recordings; rental and/or
provision by means of a computer network of
interactive educational and entertainment goods,
namely CDIs, CD-ROMs, computer games;
entertainment, namely presentation of education
and interactive entertainment goods, namely CDIs,
CD-ROMs, computer games; radio and television
coverage of sports events; production services for
radio and television programmes and videotapes;
production of cartoons; production of animation
programmes for television; ticket reservation
services for shows and sports events; timing of
sports events; organisation of beauty contests;
interactive entertainment; online betting services;
provision of games on the Internet; provision of
raffle services; information on entertainment or
education, provided online from a data bank or from
the Internet; electronic games services provided by
means of the Internet; provision of online electronic
publications; publication of books, magazines, texts
(other than advertising texts) and periodicals;
(111) Int.reg.nr:
1033047
(151) Int.reg.dato:
2009.12.23
(180) Registreringen
2019.12.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003686
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.03 AN D-900348
(540) Gjengivelse av merket:
L'OFFICIER
(541) Merket er et ordmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
The officer.
(730) Innehaver:
Cartier International NV a holding and trading company
organized and existing under the laws of the
Netherlands Antilles, Scharlooweg 33 CURAÇAO, AN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18
Leatherwear, namely briefcases, traveling sets
(leatherwear), vanity cases (not fitted), key cases
(leatherwear), goods made of leather and imitation
of leather (not included in other classes), namely
attache cases, wallets, handbags, shopping bags,
belt bags, backpacks, travelling bags, wheeled
bags, trunks, suitcases, purses (not of precious
metal), card cases, pouches of leather; bands of
leather, umbrellas, parasols, walking sticks, whips
and saddlery.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1033051
(151) Int.reg.dato:
2010.02.22
(180) Registreringen
2020.02.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003687
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
AstraZeneca AB, 15185 SÖDERTÄLJE, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment and prevention of cancer.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
145
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1033092
(151) Int.reg.dato:
2010.02.10
(180) Registreringen
2020.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003694
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.30 BX 1191233
(540) Gjengivelse av merket:
LATIXA
Klasse:12
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Menarini International Operations Luxembourg SA, 1,
Avenue de la Gare, 1611 LUXEMBOURG, LU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardio-vascular illnesses and conditions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1033101
(151) Int.reg.dato:
2009.11.19
(180) Registreringen
2019.11.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003696
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.31 RU 2009718561
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
YOKKI.
(730) Innehaver:
Trade Academy Ltd, kor. G, str. 4, ul. Ivana Franko,
121351 MOSKVA, RU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:4
Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles and
wicks for lighting; anthracite; alcohol (fuel);
additives, non-chemical, to motor-fuel; benzine,
petrol; benzene, benzol; belting wax; beeswax;
blocks of peat (fuel), peat briquettes (fuel); bone oil
for industrial purposes; candles; carburants, fuel,
motor fuel; carnauba wax; castor oil for technical
purposes; ceresine; charcoal (fuel); Christmas tree
candles; coal tar oil; coal naphtha; coal dust (fuel);
coal; coal briquettes; coke; combustible briquettes;
combustible oil, fuel oil; cutting fluids; diesel oil, gas
oil; dust binding compositions for sweeping, dust
laying compositions; dust removing preparations;
electrical energy; firewood; firelighters, paper spills
for lighting, wood spills for lighting; fish oil, not
edible; fuel gas; fuel with an alcoholic base; gas for
lighting; gasoline; grease for arms (weapons);
grease for boots, grease for shoes; grease for belts;
grease for leather; illuminating wax; illuminating
grease; industrial wax; industrial grease; industrial
oil; kerosene; lanolin, wool grease; lamp wicks,
wicks for candles; lignite; lighting fuel; ligroin;
lubricating graphite; lubricating oil; lubricating
grease; mazut; methylated spirit; mineral fuel;
moistening oil; motor oil; naphtha; nightlights
(candles); non-slipping preparations for belts; oilgas; oils for paints; oils for releasing form work
(building); oil for the preservation of masonry;
oleine; ozocerite (ozokerite); paraffin; peat (fuel);
petroleum jelly for industrial purposes; petroleum,
146
2010.07.12 - 28/10
raw or refined; perfumed candles; petroleum ether;
preservatives for leather (oils and greases), oil for
the preservation of leather; producer gas; rape oil
for industrial purposes; solidified gases (fuel); soya
bean oil preparations for non-stick treatment of
cooking utensils; stearine; sunflower oil for
industrial purposes; tallow; textile oil; vaporized fuel
mixtures; wax (raw material); wood briquettes,
wood briquettes; xylene; xylol.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; adhesive rubber patches for repairing inner
tubes; aerial conveyors; aeroplanes; aeronautical
apparatus, machines and appliances; automobiles,
cars, motor cars; aircraft; air balloons; air cushion
vehicles; airships, dirigible balloons (airships); air
bags (safety devices for automobiles); air vehicles;
air pumps (vehicle accessories); ambulances;
amphibious airplanes; anti-dazzle devices for
vehicles, anti-glare devices for vehicles; anti-theft
devices for vehicles; anti-theft alarms for vehicles;
anti-skid chains; automobile hoods; automobile
bodies; automobile tires (tyres); automobile chassis;
automobile chains; axles for vehicles; axle journals;
bands for wheel hubs; balance weights for vehicle
wheels; barges; baskets adapted for cycles; bells
for bicycles, cycles, audible warning systems for
cycles; bicycle tires (tyres), cycle tires (tyres);
bicycles, cycles; bicycle stands; boats; boat hooks;
bodies for vehicles; bogies for railway cars; brake
linings for vehicles; brake segments for vehicles;
brake shoes for vehicles; brakes for vehicles;
brakes for bicycles, cycles; buffers for railway rolling
stock; bumpers for automobiles; cable cars, telpher
railways (cable cars); cable transport apparatus and
installations; caissons (vehicles); camping cars,
motor homes; caps for vehicle petrol (gas) tanks;
caravans; carts; carrier tricycles, delivery tricycles;
carriages (railways); cars for cable transport
installations; dredgers (boats); casings for
pneumatic tires (tyres); casting carriages, casting
cars, ladle carriages, ladle cars; casters for trolleys
(vehicles)(carts); chains for bicycles, cycles;
chairlifts; cleaning trolleys; cleats (nautical);
clutches for land vehicles; connecting rods for land
vehicles, other than parts of motors and engines;
concrete mixing vehicles; covers for baby carriages,
fitted perambulator covers; couplings for land
vehicles; covers for vehicle steering wheels; cranks
for cycles; crankcases for land vehicle components,
other than for engines; cycle saddles, saddles for
bicycles, cycles or motorcycles; cycle cars; cycle
hubs; cycle stands; cycle mudguards; davits for
boats; dining cars (carriages), dinner wagons
(carriages); dining cars; direction indicators for
bicycles, cycles, etc, direction signals for vehicles,
turn signals for vehicles; disengaging gear for
boats; doors for vehicles; dress guards for bicycles,
cycles; driving motors for land vehicles, engines for
land vehicles, motors for land vehicles; driving
chains for land vehicles, transmission chains for
land vehicles; elevating tailgates (parts of land
vehicles), power tailgates (parts of land vehicles),
tailboard lifts (parts of land vehicles); electric
vehicles; ejector seats for aircraft; fenders for ships;
flanges for railway wheel tires (tyres), flanges of
railway wheel tires (tyres); ferry boats; fork lift
trucks, lifting cars (lift cars); freewheels for land
vehicles; frames for bicycles, cycles; funiculars;
funnels for locomotives; funnels for ships; gearing
for land vehicles; gear boxes for land vehicles;
gears for cycles; golf carts; goods handling carts;
hand cars, trolleys; handle bars for bicycles, cycles;
head-rests for vehicle seats; hoods for baby
carriages, pushchair hoods; hoods for vehicles;
hoods for vehicle engines; horns for vehicles; hose
carts; hub caps, baby carriages, prams (baby
carriages), pushchairs, strollers; hubs for vehicle
wheels, vehicle wheel hubs; hydroplanes,
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:37
seaplanes; hydraulic circuits for vehicles; inclined
ways for boats; inner tubes for bicycles, cycles;
inner tubes for pneumatic tires (tyres); jet engines
for land vehicles; kick sledges; launches;
locomotives; lorries, trucks; luggage carriers for
vehicles; luggage nets for vehicles; luggage trucks;
masts for boats; military vehicles for transport; mine
cart wheels; mopeds; motor buses; motor coaches;
motors for cycles; motorcycles; motors, electric, for
land vehicles; mudguards; non-skid devices for
vehicle tires (tyres); oars; omnibuses; paddles for
canoes; panniers adapted for cycles; parachutes;
pedals for cycles; pneumatic tires (tyres), tires,
solid, for vehicle wheels, tyres, solid, for vehicle
wheels; pontoons; portholes; propulsion
mechanisms for land vehicles; pumps for bicycles,
cycles; pushchair covers, stroller covers
(pushchairs); railway couplings; rearview mirrors;
reduction gears for land vehicles; refrigerated
vehicles; refrigerated waggons (railroad vehicles);
refrigerated wagons (railroad vehicles); remote
control vehicles, other than toys; repair outfits for
inner tubes; reversing alarms for vehicles; rims for
vehicle wheels, vehicle wheel rims; rims for wheels
of bicycles, cycles; rolling stock for funicular
railways; rolling stock for railways; wheels for
bicycles, cycles; rowlocks; rudders, steering wheels
for vehicles; saddle covers for bicycles or
motorcycles; sack-barrows, two-wheeled trolleys,
shopping trolleys (carts); safety seats for children,
for vehicles; safety belts for vehicle seats, security
harness for vehicle seats; scooters (vehicles);
screws (propellers) for ships; screw-propellers;
screw-propellers for boats; sculls, stern oars; seat
covers for vehicles; ships; ships' hulls; shock
absorbing springs for vehicles; shock absorbers for
automobiles; side cars; ski carriers for cars; ski lifts;
sleeping berths for vehicles; sleeping cars; sleighs
(vehicles); snowmobiles; space vehicles; spars for
ships; spikes for tires (tyres), studs for tires (tyres);
spoke clips for wheels; spokes for bicycles, cycles;
sports cars; sprinkling trucks; stands for bicycles,
cycles (parts of bicycles, cycles); steering gears for
ships; sun-blinds adapted for automobiles;
suspension shock absorbers for vehicles; tipping
bodies for lorries (trucks); torsion bars for vehicles;
timbers (frames) for ships; tilting-carts; tipping
apparatus, parts of trucks and waggons; tires for
vehicle wheels, tyres for vehicle wheels; torque
converters for land vehicles; traction engines;
tractors; trailer hitches for vehicles; trailers
(vehicles); tramcars; transmission shafts for land
vehicles; transmissions, for land vehicles; treads for
vehicles (roller belts), treads for vehicles (tractor
type); treads for retreading tires (tyres); tricycles;
turbines for land vehicles; tubeless tires (tyres) for
bicycles, cycles; undercarriages for vehicles;
upholstery for vehicles; valves for vehicle tires
(tyres); vans (vehicles); vehicle bumpers; vehicle
chassis; vehicle covers (shaped); vehicles for
locomotion by land, air, water or rail; vehicle
running boards; vehicle seats; vehicle suspension
springs; vehicle wheels; vehicle wheel spokes;
vehicle wheel tires (tyres); waggons; water vehicles;
wheelbarrows; wheelchairs; windows for vehicles;
wipers; yachts.
Building construction; repair; installation services;
anti-rust treatment for vehicles; airplane
maintenance and repair; air conditioning apparatus
installation and repair; artificial snow-making
services; asphalting; boiler cleaning and repair;
bricklaying; building sealing, damp-proofing
(building); building insulating; building construction
supervision; building of fair stalls and shops; burglar
alarm installation and repair; burner maintenance
and repair; cabinet making (repair); car wash, motor
vehicle wash; chimney sweeping; cleaning of
buildings (exterior surface); cleaning of buildings
Klasse:39
147
2010.07.12 - 28/10
(interior); cleaning of clothing; clock and watch
repair; clothing repair, mending clothing;
construction information; construction; demolition of
buildings; diaper cleaning; disinfecting; drilling of
wells; dry cleaning; electric appliance installation
and repair; elevator installation and repair, lift
installation and repair; factory construction; film
projector repair and maintenance; fire alarm
installation and repair; freezing equipment
installation and repair; fur care, cleaning and repair;
furnace installation and repair; furniture
maintenance; furniture restoration; harbour
construction; heating equipment installation and
repair; installation of doors and windows;
installation, maintenance and repair of computer
hardware; interference suppression in electrical
apparatus; irrigation devices installation and repair;
kitchen equipment installation; knife sharpening;
laundering; leather care, cleaning and repair; linen
ironing; masonry; machinery installation,
maintenance and repair; mining extraction; motor
vehicle maintenance and repair; office machines
and equipment installation, maintenance and repair;
painting or repair of signs; painting, interior and
exterior; paper hanging, wallpapering; parasol
repair; photographic apparatus repair; pier
breakwater building; pipeline construction and
maintenance; plastering; plumbing; pressing of
clothing; pump repair; pumicing, sanding; quarrying
services; rat exterminating; rebuilding engines that
have been worn or partially destroyed; rebuilding
machines that have been worn or partially
destroyed; refilling of toner cartridges; renovation of
clothing; rental of road sweeping machines; rental
of cleaning machines; rental of construction
equipment; rental of bulldozers, rental of cranes
(construction equipment), rental of excavators;
repair information; repair of security locks; retinning; retreading of tires (tyres); restoration of
musical instruments; restoration of works of art;
riveting; road paving; roofing services; rust proofing;
safe maintenance and repair; scaffolding; shoe
repair; shipbuilding; street cleaning; strong-room
maintenance and repair; swimming-pool
maintenance; telephone installation and repair;
underwater repair; umbrella repair; upholstering;
varnishing; vehicle cleaning; vehicle lubrication
(greasing); vehicle maintenance; vehicle polishing;
vehicle repair; vehicle service stations (refuelling
and maintenance); vehicle wash; vermin
exterminating, other than for agriculture;
vulcanization of tires (tyres repair); warehouse
construction and repair; washing, washing of linen;
window cleaning; underwater construction;
upholstery repair.
Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; air transport; ambulance transport;
armored-car transport, guarded transport of
valuables; arranging of cruises; arranging of tours;
barge transport, lighterage; boat rental; boat
storage; boat transport; booking of seats for travel;
bus transport; car parking; car rental; carting; car
transport; chauffeur services; coach rental; courrier
services (messages or merchandise); delivery of
newspapers, newspaper delivery; delivery of goods;
delivery of goods by mail order; distribution of
energy; electricity distribution; escorting of
travellers; ferry-boat transport; flower delivery;
franking of mail; freight brokerage (forwarding);
freighting; freight forwarding; freight (shipping of
goods); frozen-food locker rental, refrigerator rental;
hauling; launching of satellites for others; marine
transport; message delivery; operating canal locks;
packaging of goods; parking place rental; parcel
delivery; passenger transport; physical storage of
electronically-stored data or documents; piloting;
pleasure boat transport; porterage; railway
transport; refloating of ships; removal services;
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:43
rental of diving bells; rental of diving suits; rental of
motor racing cars; rental of wheelchairs; rental of
storage containers; rental of vehicle roof racks;
rental of warehouses; rescue operations (transport);
river transport; salvage of ships; salvaging; ship
brokerage; sightseeing (tourism); stevedoring;
storage information; storage of goods; storage,
warehousing; streetcar transport, tram transport;
taxi transport; towing; traffic information; transport
reservation; transportation information; transport
and storage of trash, transport and storage of
waste; transporting furniture; transport of travellers;
transport brokerage; travel reservation; transport by
pipeline; truck rental; vehicle rental; vehicle towing;
water distribution; water supplying; wrapping of
goods; garage rental; horse rental; ice-breaking;
underwater salvage; unloading cargo.
Services for providing food and drink; temporary
accommodation; accommodation bureaux (hotels,
boarding houses); bar services; boarding house
bookings; boarding houses; boarding for animals;
cafés; cafeterias; canteens; day-nurseries
(crèches); food and drink catering; holiday camp
services (lodging); hotel reservations; hotels;
motels; providing campground facilities; rental of
chairs, tables, table linen, glassware; rental of tents;
rental of transportable buildings; rental of meeting
rooms; rental of temporary accommodation;
restaurants; retirement homes; self-service
restaurants; snack-bars; temporary accommodation
reservations; tourist homes.
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1033102
(151) Int.reg.dato:
2009.11.05
(180) Registreringen
2019.11.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003697
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.03 BX 1191300
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Dark blue, pantone 654 C; light blue, pantone 634 C.
(730) Innehaver:
Samskip Logistics BV, Waalhaven Oostzijde 81,
3087BM ROTTERDAM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Klasse:36
Klasse:39
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:42
Advertising; business management; business
administration; office functions; administrative
completion of customs formalities; delivery of bills of
lading and warehouse papers.
Customs formalities; clearance of goods.
Transport; packaging and storage of goods
(warehousing); storage of goods in cold-storage
and refrigerated warehouses; transport and
transshipment of goods; reefer and container
transport; logistic planning in relation with transport,
forwarding, storage and transshipment of goods;
rental of storage facilities and containers; logistic
planning in relation with transport and storage of
temperature controlled products; providing data
from databases regarding location of means of
transport and freight (so called tracking and
tracing); stevedoring; information and consultancy
in the field of transport of goods and means of
transport.
Setting up, updating and maintenance of databases
containing information regarding location of means
of transport and freight.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
148
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1033114
2009.12.24
2019.12.24
2010.07.12 - 28/10
and software development.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
201003699
2010.04.08
2009.07.03 DE 30 2009 039
078.9/37
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1033132
(151) Int.reg.dato:
2010.02.09
(180) Registreringen
2020.02.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003702
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.08 GB 2538340
(540) Gjengivelse av merket:
SILOTITEPRO
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Blue and white.
(730) Innehaver:
Ferrostaal AG, Hohenzollernstrasse 24, 45128 ESSEN,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Klasse:36
Klasse:37
Klasse:39
Klasse:42
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
British Polythene Ltd, One London Wall, EC2Y5AB
LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Business consultancy; business management;
professional business consultancy with regard to
the development and conducting of industrial and
infrastructural large-scale projects; arranging and
concluding commercial transactions for others;
professional business consultancy with regard to
handling commercial transactions; handling
commercial transactions; all the aforesaid services
in particular in connection with the procurement or
sales brokerage of industrial goods and capital
goods, the construction of industrial and
infrastructural plants, and in connection with the
procurement and sales brokerage of commodities,
industrial plants, machines, measuring, control and
regulating systems, road and rail vehicles, ships
and ships' equipment, and harbour and dockyard
equipment.
Financial project planning; project financing and
arranging project financing, in particular in
connection with industrial and infrastructural project
development, and with regard to the financing of the
import and export of industrial plants and plant
complexes, machines, road and rail vehicles, ships
and ships' equipment, harbour and dockyard
equipment; financial advising; financial risk
management and financial risk management
consultancy.
Building construction; construction, commissioning
and maintenance of industrial and infrastructural
plants and plant complexes (except for software), in
particular in the fields of power plant technology,
solar technology, renewable energies, chemistry,
petro chemistry, commodity and fuel production and
winning, solar energy, air conditioning technology,
transport technology, telecommunications
technology.
Transport; logistic project planning and logistic
project management in the sector of transport;
logistic services (transport) for supplying processing
industries with commodities, primary materials and
supplier parts, in particular in the automotive
industry.
Technical project planning; engineering;
engineering consultancy; engineering research;
technical planning, development and coordination
of industrial and infrastructural large-scale projects
of all kinds, in particular in the fields of power plant
technology, solar technology, renewable energies,
chemistry, petro chemistry, commodity and fuel
production and winning, solar energy, air
conditioning technology, transport technology,
telecommunications technology; software design
Klasse:17
Wrapping and packaging materials; films, sheets or
tubes of plastics; sacks, bags and containers made
of plastics materials; carrier bags; heavy-duty bags;
cling films made wholly or principally of plastics
materials; plastic bubble packs; all the aforegoing
being for wrapping and packaging purposes; bags
for microwave cooking; garbage bags, refuse
sacks, dustbin liners; self-sealing plastic mail bags;
resealable plastic bags; polythene bags; stretch
film; silage bale stretch wrap.
Plastics; semi-processed plastic substances; plastic
fibres; recycled plastic pellets; plastics in the form of
films, foils, sheets, rods, slabs or tubes; plastics
materials in the form of mouldings and extrusions;
foils, boards, poles and pipes made of plastic; tubes
made of plastic; sealing, packaging and insulating
materials; plastics in extruded form for use in
manufacture, and for use in agriculture and
horticulture; plastics mulches for use in agriculture
and horticulture; plastics sheeting for industrial,
agricultural or civil engineering use; packing,
padding and stuffing materials of plastics or rubber;
synthetic resins.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
149
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1033146
(151) Int.reg.dato:
2010.03.02
(180) Registreringen
2020.03.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003703
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
FAWAS
Klasse:7
Klasse:11
SELECTAPRESS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
FAUN Umwelttechnik GmbH & Co KG, Feldhorst 4,
27711 OSTERHOLZ-SCHARMBECK, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Laundry deposit systems, mainly consisting of pipes
of metal.
Centralised and decentralised vacuum hoovering
installations, vacuum cleaners.
Air filtering installations, air purifying apparatus and
machines; filters for airconditioning.
Klasse:7
Klasse:12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1033174
(151) Int.reg.dato:
2010.02.15
(180) Registreringen
2020.02.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003709
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
TPNEXT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
EI du Pont de Nemours and Co, 1007 Market Street,
DE19898 WILMINGTON, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
ALQUIMIA
(541) Merket er et ordmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
ALCHEMY.
(730) Innehaver:
Miguel Torres SA, Miquel Torres i Carbó, 6, 08720
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, BARCELONA, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Semi-finished plastic films and sheets to be used in
solar or photovaltaic modules.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:33
Alcoholic beverages (except beers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1033160
(151) Int.reg.dato:
2010.03.11
(180) Registreringen
2020.03.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003706
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
GAVILON
(541) Merket er et ordmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
The wording "GAVILON" has no meaning in a foreign
language.
(730) Innehaver:
The Gavilon Group LLC, 11 Conagra Drive, NE68102
OMAHA, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36
Motor-driven land vehicles for municipal use,
namely street sweeping machines; sewer cleaning
vehicles, street sprinkling vehicles, street washing
vehicles, refuse collecting and transporting
vehicles.
Closed container-type waste disposal apparatuses
comprising at least one opening for the gathering of
waste and residuary products as part of refuse
collecting and transporting vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1033153
(151) Int.reg.dato:
2010.03.08
(180) Registreringen
2020.03.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003705
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:17
1033163
2009.12.05
2019.12.05
201003707
2010.04.08
2009.06.15 DE 30 2009 035
361.1/12
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Roland Stanger, Silvanerweg 24, 72555 METZINGEN,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
2010.07.12 - 28/10
Trading agricultural and energy commodities for
others.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
150
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1033198
2009.12.16
2019.12.16
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
201003711
2010.04.08
2009.10.08 DE 30 2009 059
485.6/30
(540) Gjengivelse av merket:
1033211
2010.01.28
2020.01.28
201003716
2010.04.08
2009.07.28 DE 30 2009 045
120.6/19
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Orange, black and white.
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Racofix THE ORIGINAL.
(730) Innehaver:
Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Strasse 74, 65203
WIESBADEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Wine-red, gold and vanilla.
(730) Innehaver:
Gustav Berning GmbH & Co KG, Alte Heerstrasse 1,
49124 GEORGSMARIENHÜTTE, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
2010.07.12 - 28/10
Klasse:1
Pastry and confectionery, sweetmeats and jelly
sweets (included in this class), chocolate products,
all aforementioned goods also with chocolate or fatglazes, comfit, candy, edible ices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:17
Klasse:19
Chemical products for building purposes, in
particular adhesives for building purposes,
adhesives made of artificial resins, chemical
fastener or binder in the form of liquid plastics for
building purposes included in this class, floor
coating in the form of liquid plastics included in this
class, silicones, dispersions of plastics;
impregnating agents and chemical color-intensifying
and color-brightening agents (except paints) for
ceramics, natural stone and concrete; preserving
agents for building materials (except paints and oils
and except for those for organic substances).
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, included in this
class; goods made of plastics, included in this
class, of artificial and synthetic resins (semi finished
products); artificial resins for adhesives (semi
finished products); cast resins including silica sand
(semi finished products); insulating coatings, in
particular against heat, radiation and humidity, in
particular bitumen coatings; weather stripping
compositions, caulking materials, sealing, packing
and insulating materials, except made of textile
materials and/or non-woven textile fabrics; sealing
tapes; sealing collars; rubber gloves for insulating
purposes, not for the household; building materials
and elements with insulating properties (insulating
materials).
Building materials (non-metallic), in particular
hydraulic binding agents such as cement, lime,
gypsum and plaster, in particular mixtures of
hydraulic binding agents with aggregates,
puzzolanic materials and/or chemical substances;
mortar, coatings (building materials), lime floor;
reinforcing fabrics, contact slurries; fillers for
building purposes (non-metallic); silica sand for
building purposes; bitumen; bituminous products for
building, in particular bituminous sheetings,
bituminous dip coats for roofs and surfaces and
plastic modified bituminous thick coatings; quick
binding cement powder (cement).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
151
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1033214
(151) Int.reg.dato:
2009.11.23
(180) Registreringen
2019.11.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003717
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.06.23 GB 2519272
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1033220
(151) Int.reg.dato:
2010.01.19
(180) Registreringen
2020.01.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003720
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.08.07 EM 008479991
(540) Gjengivelse av merket:
FLASHBAY
DUONIC
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Flashbay Ltd, 6 The Fountain Centre, Imperial Wharf,
SW62TW FULHAM, LONDON, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327
STUTTGART, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:12
Klasse:35
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, supervision, life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated
apparatus; cash registers; calculating machines,
data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus; recorded media, computer
hardware and firmware; computer software;
software downloadable from the Internet;
downloadable electronic publications; compact
discs; digital music; telecommunications apparatus;
computer games equipment adapted for use with
an external display screen or monitor; mouse mats;
mobile phone accessories; contact lenses,
spectacles and sunglasses; clothing for protection
against injury, accident, irradiation or fire; furniture
adapted for laboratory use; flash memory data
storage devices; USB drives; memory devices.
Advertising; business management; business
administration; office functions; organisation,
operation and supervision of loyalty and incentive
schemes; advertising services provided via the
Internet; production of television and radio
advertisements; accountancy; auctioneering; trade
fairs; opinion polling; data processing; provision of
business information; wholesale and retail services
connected with the sale of information technology
parts and fittings, computer hardware and software,
flash memory data storage devices, USB drives and
memory devices.
Automobiles and parts thereof (as far as included in
this class); gearing for land vehicles; power
transmissions and gearings (for land vehicles).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1033223
(151) Int.reg.dato:
2009.12.16
(180) Registreringen
2019.12.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003721
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.04 IT VR2009C000931
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Figurative mark composed by the wording
"MEBTOPQ", in stylised characters.
(730) Innehaver:
Nordic Metalblok SrL, Via Ermenegildo Minato, 3,
31039 RIESE PIO X (TV), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:8
Klasse:17
Hose clamps and steel strips.
Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.
Plastic hose clamps.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
152
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1033254
(151) Int.reg.dato:
2010.01.13
(180) Registreringen
2020.01.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003728
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1033313
(151) Int.reg.dato:
2010.03.02
(180) Registreringen
2020.03.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003735
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.12 CH 597337
(540) Gjengivelse av merket:
ORBIT CLEAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wm. Wrigley Jr Co, 410 North Michigan Avenue,
IL60611 CHICAGO, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30
Confectionery, namely chewing gum, bubble gum,
candy and mints.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1033268
(151) Int.reg.dato:
2010.03.05
(180) Registreringen
2020.03.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003732
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.15 CH 596692
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Nivarox-FAR SA, 10, avenue de Collège, 2400 LE
LOCLE, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
EGL AG, Werkstrasse 10, 5080 LAUFENBURG, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:4
Klasse:36
Klasse:39
Klasse:40
Klasse:42
Timepiece components in particular pendulums.
Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding products; fuels
(including motor spirit) and illuminants; candles and
wicks for lighting; electrical energy.
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; brokerage in energy, raw materials
and emission certificates.
Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; energy distribution.
Treatment of materials; refineries; production of
energy.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computer hardware and software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
153
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1033344
(151) Int.reg.dato:
2009.11.11
(180) Registreringen
2019.11.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003738
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1033352
2009.12.02
2019.12.02
201003740
2010.04.08
2009.06.02 DE 30 2009 023
791.3/12
(540) Gjengivelse av merket:
Kuupas
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
David Keng, Unterstr. 22, 41541 DORMAGEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Büffel = Buffalo.
(730) Innehaver:
Braun GmbH & Co KG, Industriestr. 10, 55606 KIRN,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Klasse:18
Klasse:25
Conference folders, cheque book covers.
Goods made from leather, imitations of leather and
textile materials, and combinations thereof, namely
trunks and travelling bags, bags, including travelling
bags, sports bags and walking bags, school
satchels and bags, wrist bags, bags for belts,
briefcases, attaché cases, cases, card cases,
purses, wallets, pocket wallets, waiters' pouches,
vanity cases (not fitted), wash bags, purses worn
around the neck, garment bags and suit bags,
cases for keys and travelling sets, luggage tags,
bands of leather, rucksacks, kitbags, duffel bags;
umbrellas, parasols and walking sticks.
Clothing, including boots, shoes and slippers, belts,
gloves, scarves, neckerchiefs, neckties.
Klasse:25
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.05
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1033351
2009.12.24
2019.12.24
201003739
2010.04.08
2009.07.10 DE 30 2009 040
008.3/10
(540) Gjengivelse av merket:
AT LISA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Str. 51-52, 07745
JENA, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10
Cyclometer.
Vehicles, in particular bicycles, bicycles; parts of
bicycles; spare parts of bicycles, as well as fittings
for bicycles, as far as included in this class; bicycle
training wheels and training wheels; direction
indicators for bicycles, gears for bicycles; bicycle
stands; cranks for bicycles, bicycle saddles, saddle
covers for bicycles, brakes for bicycles, rims for
wheels of bicycles, bells for bicycles, chains for
bicycles, baskets adapted for cycles, handle bars
for bicycles, motors for cycles, cycle hubs, dress
guards for bicycles, panniers, pedals for cycles,
pumps for bicycles, frames for bicycles, bicycle
tires, tubeless tires for bicycles, inner tubes for
bicycles, spokes for bicycles, mudguards for
bicycles, grips for bicycles, gearshifts for bicycles,
electric bicycles (battery operated).
Cyclists' clothing; boots for sports; shoes for
bicycles.
Intra-ocular lenses (prostheses), artificial implants
for the eyes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
154
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1033385
(151) Int.reg.dato:
2010.03.03
(180) Registreringen
2020.03.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003745
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.09 FI T201000355
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1033376
(151) Int.reg.dato:
2010.02.08
(180) Registreringen
2020.02.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003743
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Yellow text and orange background.
(730) Innehaver:
Rocla OY, Jampankatu 2, 04400 JÄRVENPÄÄ, FI
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:12
Klasse:42
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
The characters of the mark are magenta and it has
been created on white background. The shape under
the characters (like a rose) is same color with the
characters. , All of the principal parts of the mark has
been created one color.
(571) Beskrivelse av merket:
Verbal elements of the mark are seven characters. The
characters have been created with Latin characters.
The characters are "R", "o", "s", "e", "n", "s" and "e".
(730) Innehaver:
Rosense Kozmetik ve Gida Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi, Davraz Mahallesi 115 Cadde. no:105
ISPARTA, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles),
especially automatic apparatus for hoisting and
transfer of items.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, especially electrical forklifts.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computer hardware and software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.06
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
155
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1033387
(151) Int.reg.dato:
2010.03.03
(180) Registreringen
2020.03.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003746
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.08
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1033496
(151) Int.reg.dato:
2010.02.26
(180) Registreringen
2020.02.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003931
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.05 GB 2525361
(540) Gjengivelse av merket:
ALTRO XPRESSLAY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Altro Ltd, Works Road, SG61NW LETCHWORTH
GARDEN CITY, HERTFORDSHIRE, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:27
Materials for covering floors, walls and stairs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1033520
(151) Int.reg.dato:
2010.03.10
(180) Registreringen
2020.03.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003935
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.16 BX 1193997
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black, grey en green PMS-376.
(730) Innehaver:
Marfo BV, 25, Koperstraat, 8211AK LELYSTAD, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Klasse:43
BEJO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bejo Zaden BV, Trambaan 1, 1749CZ
WARMENHUIZEN, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Advertising and promotional services; business
management; business administration; office
functions.
Providing of food and drink; preparation of meals;
temporary accommodation; catering services;
restaurant services.
Klasse:44
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.01
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1033493
(151) Int.reg.dato:
2010.02.15
(180) Registreringen
2020.02.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003930
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: 2009.09.04 FR 09 3 673 960
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1033533
(151) Int.reg.dato:
2009.12.15
(180) Registreringen
2019.12.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003939
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.15 AT AM 6141/2009
(540) Gjengivelse av merket:
CLIPEO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ronis, Route de Neuilly - BP 8, 18600 SANCOINS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:20
Agricultural, horticultural and forestry services,
propagation, improvement, cultivation and selection
including via substrates, tissue culture, hydroculture
and in-vitro cultivation of agricultural, horticultural
and forestry products and grains not included in
other classes, seeds; cultivation assistance and
consultancy.
EISENKRAFT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Josef Krenn GmbH, Plabutscherstrasse 18, 8020
GRAZ, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Door handles, of metal, for furniture.
Door handles, not of metal, for furniture.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:6
Klasse:7
Klasse:8
Forged and formed iron decorative parts (not
included in other classes).
Metalworking machines.
Metalworking machines (hand operated).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
156
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1033542
(151) Int.reg.dato:
2010.02.11
(180) Registreringen
2020.02.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003941
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: 2009.10.07 CH 596440
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1033548
(151) Int.reg.dato:
2010.01.28
(180) Registreringen
2020.01.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003943
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.17 FI T200903539
(540) Gjengivelse av merket:
TASSIMO TOGETHER IS
BETTER
SAVOX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Savox Communications OY AB (Ltd), Vitikka 4A, 02630
ESBO, FI
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4,
6301 ZUG, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11
2010.07.12 - 28/10
Klasse:9
Electric apparatus for preparing hot and cold drinks;
electric coffee- and tea-making machines, electric
coffee machines, electric coffee percolators, electric
coffee makers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1033546
(151) Int.reg.dato:
2010.02.16
(180) Registreringen
2020.02.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003942
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:37
Klasse:38
Klasse:42
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
Building construction; repair; installation services.
Telecommunications.
Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of
computer hardware and software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Okiya Group Co Ltd, No. 12 Road International
Automobile, Parts District, Libeiyang, Tangxia Town
RIU'AN CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Pumps (parts of machines, engines or motors);
supercharger; ignitor for internal-combustion
engines; valves (parts of machines); regulators (parts
of machines); filters; motors; engine-cooling water
tanks; intercoolers; internal-combustion engines (not
including engines for autocars/tractors/grain
combines/motorcycles/chain saw/steam
locomotives).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
157
internasjonale varemerkeregistreringer
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1033577
(151) Int.reg.dato:
2010.02.10
(180) Registreringen
2020.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003948
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.23 IT TO2009C003964
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1033549
(151) Int.reg.dato:
2010.01.26
(180) Registreringen
2020.01.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003944
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.19 IT MI2009C011271
(540) Gjengivelse av merket:
SIRAP
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sirap-Gema SpA, Via Industriale, 1/3, 25028
VEROLANUOVA, BRESCIA, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:17
Klasse:19
Klasse:20
Klasse:21
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included
in other classes; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating
materials; flexible pipes, not of metal.
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of
metal.
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.
Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass (except glass used in building);
glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet
for:
Black and red.
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of the wording "Phill By BRC
FuelMaker" written on two lines and in black colour; the
word "phill" is written in bold small letters and is bigger
than the other words; the word "By" is written in small
letters and is bigger than the other words; the word "By"
is written in small letters with the first capital letter "B",
the wording "BRC" is in capital letters and lastly the
word "FuelMaker" is written in small letters with the
capital letters "F" and "M"; these last three wordings are
of different sizes and before there is an horizontal red
line which starts form the letter "p" of "phill" and finishes
before the letter "B" of "BRC"; above the wording there
is the image of a stylized red roof.
(730) Innehaver:
MTM SrL Con Unico Socio, Via La Morra, 1
CHERASCO (CUNEO), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Klasse:7
Domestic distributors (compressors) for the methane
refueling of cars.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
158
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1033578
(151) Int.reg.dato:
2010.02.10
(180) Registreringen
2020.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003949
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: 2010.01.08 IT TO2010C000023
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1033623
(151) Int.reg.dato:
2010.01.28
(180) Registreringen
2020.01.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003957
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: 2009.07.30 FR 09 3 667 829
(540) Gjengivelse av merket:
NABAIJI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Projetclub, 4, boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE
D'ASCQ, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists in the word "MOSCHINO"
written in standard block-capital letters; under this word,
there is the wording "LightClouds" written in particular
Italic low case letters.
(730) Innehaver:
Moschino SpA, Via delle Querce 51, 47842 SAN
GIOVANNI IN MARIGNANO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Perfumery, lipsticks, eye-shadows, eye-liners,
mascara, blushers, eye-pencils, foundations, face
powders, body powders, nail polishes, face-care
products, dentifrices, soaps, bath foam, dusting
powders, body creams and lotions, essential oils,
moisturizing creams, cleaner creams, after-shave
lotions.
Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; waterproof
personal stereos; USB sticks; data processing
apparatus; sound recording apparatus; sound
recording carriers; barometers, marking and
signalling buoys, directional compasses, protective
helmets, swimming and life-saving belts, dog
whistles, diving suits, gloves and masks;
pedometers, gum shields, spectacles (optics),
spectacle cases, fire-extinguishing apparatus; bulletproof waistcoats, hydrometers, hygrometers,
binoculars, optical lamps, batteries for pocket lamps,
rules (measuring instruments), breathing apparatus
for underwater swimming, instruments for navigation,
observation instruments, photographic cameras, lifesaving rafts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
(111) Int.reg.nr:
1033687
(151) Int.reg.dato:
2010.01.12
(180) Registreringen
2020.01.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003965
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
FRISTADS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kwintet Fristads AB, 51380 FRISTAD, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:8
Klasse:9
Klasse:25
Tool bags (filled); tool belts (holders).
Protection devices for personal use against
accidents; workmen's protective face-shields; antidazzle shades; anti-glare visors; shoes for
protection against accidents, irradiation and fire;
clothing for protection against accidents, irradiation
and fire; anti-glare glasses; safety helmets;
protective helmets.
Clothing; footwear; headgear for wear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
159
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1033688
(151) Int.reg.dato:
2010.01.07
(180) Registreringen
2020.01.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201003966
(220) Notifikasjonsdato: 2010.04.15
(300) Søknadsprioritet: 2009.12.08 EM 008740771
(540) Gjengivelse av merket:
2010.07.12 - 28/10
(111) Int.reg.nr:
1038844
(151) Int.reg.dato:
2010.03.18
(180) Registreringen
2020.03.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201005838
(220) Notifikasjonsdato: 2010.06.03
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Gietart
HYALUAL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bora Borgh Beheer BV, Marthalaan 1 72, 7511AZ
ENSCHEDE, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nataliia Derkach, 23/25 Klinichna Str., apt. 173, 03110
KIEV, UA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Klasse:3
Klasse:37
Mixers and kneading machines, blacking mills,
sandblasting apparatus, installations and dust
collectors; dust drums; sand preparation machines,
pressure die-casting machines and accessories
therefor not included in other classes, tools and
machine tools, separators; transport devices for
foundries and machine factories, namely pulleys,
gantry cranes, taps, belts; welding apparatus not
included in other classes; moulding boxes and
moulding machines; metal cutting machines and
shears and drills.
Building construction, repair, installation services
and maintenance in respect of mixers and kneading
machines, blacking mills, sandblasting apparatus,
installations and dust collectors, dust drums, sand
preparation machines, pressure die-casting
machines and accessories therefor, tools and
machines tools, separators, transport devices for
foundries and machine factories, namely pulleys,
gantry cranes, taps, belts, welding apparatus,
moulding boxes and moulding machines, metal
cutting machines and shears and drills.
Klasse:5
Klasse:10
Klasse:44
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.07
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
Bleaching preparations, laundry preparations, and
washing preparations; cleaning preparations,
polishing preparations, degreasers other than for
use in manufacturing process, abrasives; soap;
perfumes, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.
Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings;
disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.
Midwife services; aromatherapy services; blood
bank services; veterinary assistance; hair
implantation; convalescent homes; wreath making;
medical clinics; pet grooming; in vitro fertilization
services; dentistry; flower arranging; beauty salons;
public baths for hygiene purposes; Turkish baths;
hospitals; nursing homes; medical assistance;
manicuring; massage; rehabilitation for substance
abuse patients; opticians' services; hairdressing
salons; plastic surgery; hospices; services of
psychologist; sanatoriums; health care; rental of
sanitation facilities; tattooing; animal grooming;
animal breeding; pharmacy advice; physical
therapy; chiropractics; artificial insemination
services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2010.07.02
(450) Kunngjøringsdato:
28/10, 2010.07.12
160
nye ansvarsmerker
Ansvarsmerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(540)
Reg.nr.:
256140
Reg.dato.:
2010.07.02
Søknadsnr.:
201006114
Inndato:
2010.06.09
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Janne Fornes, Østli, 7890 NAMSSKOGAN, NO
161
2010.07.12 - 28/10
innsigelser
2010.07.12 - 28/10
Avgjørelser etter innsigelser
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29.
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling.
(111) Reg.nr.:
0952593
(210) Søknadsnr.:
200802755
(540) Gjengivelse av merket
(111) Reg.nr.:
237416
(210) Søknadsnr.:
200604959
(540) Gjengivelse av merket
SEVCAD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218
INGELHEIM, DE
Innsiger:
Daiichi Sankyo Co Ltd, 3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku, 103-8426 TOKYO, JP
Innsigers fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
Resultat:
Innsigelsen hevet.
(111) Reg.nr.:
0976026
(210) Søknadsnr.:
200812203
(540) Gjengivelse av merket
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Retail Royalty Co, 101 Convention Center Drive,
NV89109 LAS VEGAS, US
(750) Innehavers fullmektig:
Grette Advokatfirma , Postboks 1397 Vika,0114 OSLO,
NO
Innsiger:
Lyle & Scott Ltd, 45A Waterlinks House, Richard Street,
BY4AA BIRMINGHAM, GB
Innsigers fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
Resultat:
Innsigelsen hevet.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Hachette Filipacchi (UK) Ltd, 64 North Row, W1K7LL
LONDON, GB
Innsiger:
Red.com Inc, 20291 Valencia Circle, CA92630 LAKE
FOREST, US
Innsigers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
Resultat:
Innsigelsen hevet.
162
endringer i varefortegnelse
2010.07.12 - 28/10
Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:
255235
200913617
2010.04.22
2020.04.22
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
2009.12.23
(730) Fullmektig:
Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; egg,
melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett;
meieriprodukter, inkludert men ikke begrenset til
smør, fløte, yoghurt, rømme, creme fraiche,
cottage cheese og kesam.
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser; krydderier; is.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke;
restauranter, kafeer, snackbarer, catering;
midlertidig innlosjering.
(450) Kunngjort dato: 28/10, 2010.07.12
163
slettelser
2010.07.12 - 28/10
Slettelser, begjært av innehaver
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver.
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.Dato.:
107048
1981.01.02
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.Dato.:
236423
2006.11.21
164
overdragelser og navne-/adresseendringer
2010.07.12 - 28/10
Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf.
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
104214
Ementis UK Ltd, 4th Floor, 10 Albemarle
Street, W1S4HH LONDON, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
105423
Sandvik Mining and Construction OY, Pl
100, 33311 TAMMERSFORS, FI
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
142428
Publicis Groupe SA PARIS, FR
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
143320
Carita International, 11, rue du
Faubourg, Saint-Honoré, 75008 PARIS,
FR
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
105778
BSN medical Ltd, Willerby, HU106FE
EAST YORKSHIRE, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
107903
Fenix Outdoor AB, Box 209, 89125
ÖRNSKÖLDSVIK, SE
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
115855, 180577, 203093, 207557,
217127, 217548, 217826
Confecta AS, Ole Deviks vei 32, 0668
OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
130592
Sime Darby Unimills BV, Lindtsedijk 8,
3336 LE ZWIJNDRECHT, NL
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
141595
Laboratoires Arkopharma SA, 1 ére
Avenue 9 ème Rue, 06511 CARROS
CEDEX, FR
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
141913
Echelon Corp, 550 Meridian Avenue,
CA95126 SAN JOSE, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
142011
ITW Construction Products AB,
Munkforsplan 37, 12347 FARSTA, SE
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
165
147724, 148058, 213077, 218470
Columbia Sportswear Co, 14375 NW
Science Park Drive, OR97229
PORTLAND, US
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
156795, 155251
Navigare Sport AS, Postboks 94 Bønes,
5849 BERGEN, NO
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
163425
Ewac Holding BV, Hekendorpstraat 69,
3079DX ROTTERDAM, NL
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
172800
SP-GmbH & Co KG, Carl-FriedrichGauß-Str. 11, 50259 PULHEIM, DE
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
173233
Gerresheimer Regensburg GmbH,
Bischof-von-Henie-Str. 2b, 93051
REGENSBURG, DE
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
1570 Vika, 0118 OSLO, NO
198667
Wolff Eiendom Invest AS, Postboks 665
Skøyen, 0214 OSLO, NO
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
200281, 200282, 199697
Carefusion 303, Inc., 3750 Torrey View
Court, CA92130 SAN DIEGO, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
200870
KK Toshiba, also trading as Toshiba
Corp, 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku,
105-8001 TOKYO, JP
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
203309
Univeg Fruit & Vegetables BV, Middel
Broekweg 29, 2675KB
HONSELERSDIJK, NL
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(740) Fullmektig:
(730) Innehaver:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
203386
BRFL Italia SrL, Via Mercalli, 8/A, 43122
PARMA, IT
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
203509
Sparco SpA, Via Leini, 524, 10088
VOLPIANO (TO), IT
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
1570 Vika, 0118 OSLO, NO
204839, 204840
Medinor AS, Postboks 94 Bryn, 0611
OSLO, NO
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
220904
China Wave Investment Ltd, Equity
Trust Chambers P.O. Box 3269 APIA,
WS
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
222178, 237899, 238407
Berendsen Tekstil Service AS, Hjalmar
Brantingsv 8, 0581 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
226673, 226979
Raufoss Water & Gas AS, Postboks
143, 2831 RAUFOSS, NO
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
205189
Idex ASA, Rolfsbuktveien 17, 1364
FORNEBU, NO
Protector Intellectual Property
Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352
OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
166
211992, 208065, 209254, 209255,
208271
Columbia Sportswear Co, 14375 NW
Science Park Drive, OR97229
PORTLAND, US
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
204976
Millba AS, Luksefjellveien 217, 3721
SKIEN, NO
208452, 216973, 216796, 222016,
225379, 235182, 235606, 248638,
237274, 254258, 244091, 250254,
247476
Hans Jørgen Lysglimt, Solveien 110 c,
1162 OSLO, NO
220879, 220024
Response Norge AS, Postboks 542,
1328 HØVIK, NO
(111) Reg.nr.:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
205369
KDDI Corp, 3-2, Nishi-Shinjuku 2chome, Shinjuku-ku TOKYO, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
204350
Mobyson AB, Svetsarvägen 8, 17141
SOLNA, SE
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
2010.07.12 - 28/10
230154, 238610, 238611, 238612,
245349, 245350
Itaú Unibanco Holding SA, Praca
Alfredo Egydio de Souza Aranha 100,
Torre Olavo Setubal SÃO PAULO, BR
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
230832
Nordic Kidswear AB, Storskrakevägen
8, 13464 INGARÖ, SE
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
235389
Laboratoires Expanscience, 10, avenue
de l'Arche, 92419 COURBEVOIE,
CEDEX, FR
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
238256
Jens Glad Balchen, Postboks 6052,
4691 KRISTIANSAND S, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
239202, 239203
Visindi Oslo AS, Tullins gate 2, 0166
OSLO, NO
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei
12, 0484 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
240238, 240237
Everest Gaming Ltd, Office 95, Suite A,
Dolphin Court A, Embassy Way, XBX
1071 TA'XBIEX, MT
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
248848
Swedish Match North Europe AB,
11885 STOCKHOLM, SE
Protector Intellectual Property
Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352
OSLO, NO
252490, 253760
Hummervoll Industribelegg AS,
Sandalsringen 5, 5225 NESTTUN, NO
Simonsen Advokatfirma DA, Postboks
6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, NO
254150
Middagsfred AS, Vekterveien 10A, 0681
OSLO, NO
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
1570 Vika, 0118 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
254235
Dentalbolaget Sverige AB,
Vanadisvägen 41, 11323
STOCKHOLM, SE
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
255439, 255441
ICA AB, 17193 SOLNA, SE
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
39248
Hommel-Etamic France SA, 14400
SAINT MARTIN DES ENTREES, FR
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
167
2010.07.12 - 28/10
39433
Borax Europe Ltd, 2 Eastbourne
Terrace, W26LG LONDON, GB
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
80190
Leonhard Kurz Stiftung & Co KG,
Schwabacher Strasse 482, 90763
FÜRTH, DE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
84768, 99081, 100706
Norwesco AB, Box 603, 18726 TÄBY,
SE
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
93440, 229796
Comfort-kjeden AS, Fetveien 23, 2007
KJELLER, NO
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
1570 Vika, 0118 OSLO, NO
endringer i fullmaktsforhold
2010.07.12 - 28/10
Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
104214
Ementis UK Ltd, 4th Floor, 10
Albemarle Street, W1S4HH
LONDON, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
105772
Akzo Nobel Chemicals GmbH,
Düren, DE
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
105778
BSN medical Ltd, Willerby,
HU106FE EAST YORKSHIRE, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
105918
Honda Giken Kogyo KK, 1-1,
Minamiaoyama 2-chome, Minatoku, 107-8556 TOKYO, JP
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
105938
Iberia Lineas Aereas de España
SA, Velàzquez, 130, 28006
MADRID, ES
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
107048
Worldwide Brands Inc, Wilmington,
DE, US
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
140354
SOC Européenne des Produits
Réfractaires SA COURBEVOIE,
FR
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
168
142011
ITW Construction Products AB,
Munkforsplan 37, 12347 FARSTA,
SE
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN, NO
142054
Alcoa Inc, Alcoa Corporate Center,
201 Isabella Street, PA15212-5858
PITTSBURGH, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
142450
Society for the Advancement of
Material and Process Engineering,
Covina, CA, US
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134
OSLO, NO
143843
Kao Corporation, 14-10,
Nihonbashi Kayabacho 1-chome,
Chuo-ku, 103-8210 TOKYO, JP
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
195569, 206527, 197379, 197540,
204535, 201585, 204536, 212661,
214861, 226191, 232249, 232250,
240751, 236935, 249421, 250415,
248362
Apokjeden AS, Postboks 243, 1471
LØRENSKOG, NO
Advokatfirmaet Thommessen AS,
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO,
NO
200281, 200282, 199697
Carefusion 303, Inc., 3750 Torrey
View Court, CA92130 SAN DIEGO,
US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
203839
The Gillette Co, Prudential Tower
Building, 40th Floor, MA02199
BOSTON, US
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
203917
Mitsubishi Plastics Inc, 1-2-2,
Nihonbashihongokucho, Chuo-ku
TOKYO, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
203948
CyberSource Corp, 550 South
Winchester Boulevard, 3rd Floor,
San Jose, CA 95128, US
Bull & Co Advokatfirma AS,
Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO,
NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
204172
Kyocera Corp, 6, Takeda
Tobadono-cho, Fushimi-ku, 6128501 KYOTO-SHI, KYOTO, JP
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
204434
Daihatsu Motor Co Ltd, 1-1,
Daihatsu-cho, Ikeda, Osaka, JP
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
204468
Gearhart United Pty Ltd, 104
Francis Road, Wingfield, SA 5013,
AU
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
204771
Honda Giken Kogyo KK, 1-1, 2Chome, Minami-aoyama, Tokyo,
JP
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
206607, 206608
The Procter & Gamble Company,
One Procter & Gamble Plaza,
OH45202 CINCINNATI, US
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
169
2010.07.12 - 28/10
209438
Budget Rent A Car System Inc, 6
Sylvan Way, NJ07054
PARSIPPANY, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
226673, 226979
Raufoss Water & Gas AS,
Postboks 143, 2831 RAUFOSS,
NO
Plougmann & Vingtoft, Postboks
1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO
230832
Nordic Kidswear AB,
Storskrakevägen 8, 13464
INGARÖ, SE
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
235389
Laboratoires Expanscience, 10,
avenue de l'Arche, 92419
COURBEVOIE, CEDEX, FR
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
248848
Swedish Match North Europe AB,
11885 STOCKHOLM, SE
Protector Intellectual Property
Consultants AS, Oscarsgate 20,
0352 OSLO, NO
252490, 253760
Hummervoll Industribelegg AS,
Sandalsringen 5, 5225 NESTTUN,
NO
Simonsen Advokatfirma DA,
Postboks 6641 St Olavs plass,
0129 OSLO, NO
254150
Middagsfred AS, Vekterveien 10A,
0681 OSLO, NO
Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO,
NO
39433
Borax Europe Ltd, 2 Eastbourne
Terrace, W26LG LONDON, GB
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
60046
Raufoss Water & Gas AS,
Postboks 143, 2831 RAUFOSS,
NO
Plougmann & Vingtoft, Postboks
1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO
79714
Konica Minolta Holdings Inc, 1-6-1
Marunouchi, Chiyoda-ku, 100-0005
TOKYO, JP
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
170
2010.07.12 - 28/10
fornyelser
2010.07.12 - 28/10
Fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
105337
2020.06.19
141704
2020.06.14
105374
2020.07.03
141730
2020.06.14
105436
2020.07.10
141749
2020.06.21
105442
2020.07.10
141760
2020.06.21
105467
2020.07.10
141784
2020.06.21
105475
2020.07.10
141795
2020.06.21
105512
2020.07.17
141801
2020.06.21
105569
2020.07.24
141872
2020.06.28
105637
2020.08.07
141891
2020.06.28
105656
2020.08.07
141920
2020.07.05
105685
2020.08.14
141963
2020.07.05
105792
2020.08.21
141985
2020.07.05
105962
2020.09.11
141997
2020.07.05
105989
2020.09.11
142005
2020.07.12
106139
2020.09.25
142057
2020.07.12
106500
2020.11.06
142100
2020.07.19
106782
2020.12.04
142122
2020.07.19
106856
2020.12.11
142199
2020.07.26
106893
2020.12.18
142255
2020.08.02
140439
2020.02.15
142259
2020.08.02
140648
2020.03.15
142271
2020.08.02
141559
2020.06.07
142274
2020.08.02
141673
2020.06.14
142280
2020.08.02
171
(180) Registreringen utløper:
fornyelser
2010.07.12 - 28/10
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
142489
2020.08.09
203288
2020.06.15
142711
2020.08.30
203289
2020.06.15
142712
2020.08.30
203290
2020.06.15
142722
2020.09.06
203291
2020.06.15
142837
2020.07.26
203292
2020.06.15
143100
2020.10.18
203293
2020.06.15
143259
2020.10.25
203294
2020.06.15
143263
2020.10.25
203341
2020.06.22
143511
2020.11.29
203357
2020.06.22
145446
2021.06.06
203358
2020.06.22
145545
2021.06.13
203383
2020.06.22
1910618
2020.11.15
203385
2020.06.22
200728
2019.12.16
203386
2020.06.22
201315
2020.02.03
203396
2020.06.22
201446
2020.02.10
203422
2020.06.29
201623
2020.02.24
203441
2020.06.29
201624
2020.02.24
203535
2020.07.06
201951
2020.03.16
203618
2020.07.06
202341
2020.04.11
203655
2020.07.13
202722
2020.05.11
203661
2020.07.13
203000
2020.05.25
203692
2020.07.13
203154
2020.05.31
203705
2020.07.13
203253
2020.06.15
203706
2020.07.13
203287
2020.06.15
203724
2020.07.13
172
fornyelser
2010.07.12 - 28/10
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
203725
2020.07.13
204200
2020.08.17
203735
2020.07.13
204201
2020.08.17
203749
2020.07.27
204229
2020.08.24
203750
2020.07.20
204249
2020.08.24
203754
2020.07.20
204307
2020.08.24
203766
2020.07.20
204321
2020.08.24
203770
2020.07.20
204330
2020.08.24
203775
2020.07.20
204375
2020.08.31
203784
2020.07.20
204429
2020.08.31
203805
2020.07.20
204430
2020.08.31
203808
2020.07.20
204439
2020.08.31
203825
2020.07.20
204463
2020.08.31
203826
2020.07.20
204520
2020.09.07
203876
2020.07.27
204555
2020.09.07
203942
2020.07.27
204556
2020.09.07
203943
2020.07.27
204558
2020.09.07
203958
2020.07.27
204559
2020.09.07
203959
2020.07.27
204560
2020.09.07
203962
2020.07.27
204563
2020.09.07
204069
2020.08.10
204733
2020.09.14
204070
2020.08.10
204775
2020.09.14
204088
2020.08.10
204784
2020.09.14
204167
2020.08.17
205205
2020.10.12
204171
2020.08.17
205258
2020.10.12
173
fornyelser
2010.07.12 - 28/10
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
205507
2020.11.02
56195
2020.06.17
205518
2020.11.09
56379
2020.04.11
205574
2020.11.16
56655
2020.08.31
205597
2020.11.16
57070
2020.12.13
205841
2020.11.30
57645
2020.11.29
205854
2020.11.30
79657
2020.06.25
205907
2020.12.07
79675
2020.08.06
205969
2020.12.08
79739
2020.08.06
205978
2020.12.08
79769
2020.08.06
206046
2020.12.08
79934
2020.08.28
206199
2020.12.14
80005
2020.09.04
206248
2020.12.14
80404
2020.10.30
206318
2020.12.28
80615
2020.11.25
207075
2021.02.22
80757
2020.12.16
208765
2021.05.31
208766
2021.05.31
208913
2021.06.14
28438
2020.11.05
28450
2020.11.05
28538
2020.12.04
39719
2020.11.28
40204
2020.10.16
520733
2020.02.10
520734
2020.02.10
174
erstatning
Erstatning
Internasjonal registrering nr. 0440435 har fått
prioritet fra nasjonal registrering nr. 104960 etter
vml § 73. Prioriteten gjelder alle varer/tjenester.
175
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å nekte registrering av varemerker som inneholder ulike former
for statsemblemer, navn på internasjonale organisasjoner og slike organisasjoners emblemer mv. Se
nærmere varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c og Pariskonvensjonen art 6 ter. Patentstyret
kunngjør merker som skal få beskyttelse i Norge etter denne bestemmelsen.
I løpet av 3 måneder fra i dag, kan det fremsettes innsigelse mot at merkene som er gjengitt nedenfor
skal få beskyttelse i Norge. Se Pariskonvensjonen art 6 ter nr. 4.
Innehaver: Aserbajdsjan
Patentstyrets saksnummer: 2010/998
6ter Number: AZ1
6ter Category: Flag
Publication Date: 31.03.2010
6ter Number: AZ2
6ter Category: Armoral bearings
Publication Date: 31.03.2010
176
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Brasil
Patentstyrets saksnummer: 2010/999
6ter Number: BR6
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Tourism; national and international promotion and advertising; marketing studies;
business management; business administration; and office functions.
Publication Date: 31.03.2010
Details: BRASIL (Several languages) Sensational! (English)
6ter Number: BR7
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Tourism; national and international promotion and advertising; marketing studies;
business management; business administration; and office functions.
Publication Date: 31.03.2010
Details: BRASIL (Several languages) Sensationnel! (French)
177
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: BR8
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Tourism; national and international promotion and advertising; marketing studies;
business management; business administration; and office functions.
Publication Date: 31.03.2010
Details: BRASIL (Several languages) ¡Sensacional! (Spanish; Castilian)
6ter Number: BR9
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Tourism; national and international promotion and advertising; marketing studies;
business management; business administration; and office functions.
Publication Date: 31.03.2010
Details: BRASIL (Several languages) Sensacional! (Portuguese)
178
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: BR10
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Tourism; national and international promotion and advertising; marketing studies;
business management; business administration; and office functions.
Publication Date: 31.03.2010
Details: BRASIL (Several languages) Sensazionale! (Italian)
6ter Number: BR11
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Tourism; national and international promotion and advertising; marketing studies;
business management; business administration; and office functions.
Publication Date: 31.03.2010
Details: BRASIL (Several languages) Sensational! (English) Сенсационный (Russian)
179
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: BR12
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Tourism; national and international promotion and advertising; marketing studies;
business management; business administration; and office functions.
Publication Date: 31.03.2010
Details: BRASIL (Several languages) Sensationell! (German)
6ter Number: BR13
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Tourism; national and international promotion and advertising; marketing studies;
business management; business administration; and office functions.
Publication Date: 31.03.2010
Details: BRASIL (Several languages) Sensationeel! (Dutch; Flemish)
180
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: BR14
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Tourism; national and international promotion and advertising; marketing studies;
business management; business administration; and office functions.
Publication Date: 31.03.2010
Details: BRASIL (Several languages) Sensational! (English)
181
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Danmark
Patentstyrets saksnummer: 2010/1000
6ter Number: DK72
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: DK73
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
182
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: DK74
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: DK75
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: DK76
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
183
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: DK77
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: DK78
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Plalladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
184
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: DK79
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Plalladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
6ter Number: DK80
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
185
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Euclid University
Patentstyrets saksnummer: 2010/1001
EUCLID UNIVERSITY
6ter Number: QO1344
6ter Category: Name
Publication Date: 31.03.2010
Address: 1250 24th St. NW #300, Washington DC, 20037, United States of America
PÔLE UNIVERSITAIRE EUCLIDE
6ter Number: QO1345
6ter Category: Name
Publication Date: 31.03.2010
Address: 1250 24th St. NW #300, Washington DC, 20037, United States of America
EUCLID
6ter Number: QO1346
6ter Category: Abbreviation
Publication Date: 31.03.2010
Address: 1250 24th St. NW #300, Washington DC, 20037, United States of America
EUCLIDE
6ter Number: QO1347
6ter Category: Abbreviation
Publication Date: 31.03.2010
Address: 1250 24th St. NW #300, Washington DC, 20037, United States of America
6ter Number: QO1348
186
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Category: Flag
Publication Date: 31.03.2010
Address: 1250 24th St. NW #300, Washington DC, 20037, United States of America
6ter Number: QO1349
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 1250 24th St. NW #300, Washington DC, 20037, United States of America
Details: EUCLID UNIVERSITY (English), PÔLE UNIVERSITAIRE EUCLIDE (French),
AUDI ET ALTERAM PARTEM (Latin)
187
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Eurasian Economic Community
Patentstyrets saksnummer: 2010/1002
ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
6ter Number: QO1363
6ter Category: Name
Publication Date: 31.03.2010
Address: 1-st Basmanny side-street, 6, building 4, Moscow, 105066, Russian Federation
ЕврАзЭС
6ter Number: QO1363
6ter Category:Abbreviation
Publication Date: 31.03.2010
Address: 1-st Basmanny side-street, 6, building 4, Moscow, 105066, Russian Federation
188
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
2010.07.12 - 28/10
Innehaver: Europarådets utviklingsbank
Patentstyrets saksnummer: 2010/1003
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
6ter Number: QO1335
6ter Category: Name
Publication Date: 31.03.2010
Address: 55 avenue Kléber, PARIS, 75116, France
BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L’EUROPE
6ter Number: QO1336
6ter Category: Name
Publication Date: 31.03.2010
Address: 55 avenue Kléber, PARIS, 75116, France
CEB
6ter Number: QO1337
6ter Category: Abbreviation
Publication Date: 31.03.2010
Address: 55 avenue Kléber, PARIS, 75116, France
6ter Number: QO1338
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 55 avenue Kléber, PARIS, 75116, France
Details: CEB (Several languages) COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK (English)
189
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: QO1339
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 55 avenue Kléber, PARIS, 75116, France
Details: CEB (Several languages) BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL DE
L’EUROPE (French)
6ter Number: QO1340
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 55 avenue Kléber, PARIS, 75116, France
Details: CEB (Several languages) COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
(English) BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L’EUROPE (French)
190
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: European Medicines Agency
Patentstyrets saksnummer: 2010/1004
EUROPEAN MEDICINES AGENCY
6ter Number: QO1341
6ter Category: Name
Publication Date: 31.03.2010
Address: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HB, United Kingdom
L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS
6ter Number: QO1342
6ter Category: Name
Publication Date: 31.03.2010
Address: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HB, United Kingdom
6ter Number: QO1343
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HB, United Kingdom
191
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Finland
Patentstyrets saksnummer: 2010/1005
6ter Number: FI17
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: FI18
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
192
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: FI19
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: FI20
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: FI21
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
193
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: FI22
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: FI23
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
194
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: FI24
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
6ter Number: FI25
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
195
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Irland
Patentstyrets saksnummer: 2010/1006
6ter Number: IE25
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: IE26
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
196
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: IE27
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: IE28
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: IE29
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
197
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: IE30
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: IE31
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
198
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: IE32
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
6ter Number: IE33
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
199
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Israel
Patentstyrets saksnummer: 2010/1007
6ter Number: IL17
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: IL18
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 750
200
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: IL19
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 585
6ter Number: IL20
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 375
201
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: IL21
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 925
6ter Number: IL22
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 830
202
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: IL23
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 800
6ter Number: IL24
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
203
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: IL25
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
6ter Number: IL26
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: IL27
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
204
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: IL28
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
6ter Number: IL29
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
205
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: IL30
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: IL31
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
206
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: IL32
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
207
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Kypros
Patentstyrets saksnummer: 2010/1008
6ter Number: CY6
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: CY7
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 750
208
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: CY8
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 585
6ter Number: CY9
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 375
209
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: CY10
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 925
6ter Number: CY11
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 830
210
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: CY12
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 800
6ter Number: CY13
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
211
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: CY14
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
6ter Number: CY15
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: CY16
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
212
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: CY17
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
6ter Number: CY18
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
213
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: CY19
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: CY20
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
214
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: CY21
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
215
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Latvia
Patentstyrets saksnummer: 2010/1009
6ter Number: LV1
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: LV2
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 750
216
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: LV3
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 585
6ter Number: LV4
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 375
217
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: LV5
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 925
6ter Number: LV6
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 830
218
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: LV7
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 800
6ter Number: LV8
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
219
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: LV9
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
6ter Number: LV10
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: LV11
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
220
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: LV12
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
6ter Number: LV13
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
221
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: LV14
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: LV15
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
222
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: LV16
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
223
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Litauen
Patentstyrets saksnummer: 2010/1010
6ter Number: LT2
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: LT3
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 750
224
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: LT4
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 585
6ter Number: LT5
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 375
225
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: LT6
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 925
6ter Number: LT7
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 830
226
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: LT8
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 800
6ter Number: LT9
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
227
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: LT10
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
6ter Number: LT11
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: LT12
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
228
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: LT13
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
6ter Number: LT14
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
229
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: LT15
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: LT16
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
230
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: LT17
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
231
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Nederland
Patentstyrets saksnummer: 2010/1011
6ter Number: NL39
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: NL40
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
232
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: NL41
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: NL42
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: NL43
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
233
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: NL44
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: NL45
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
234
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: NL46
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
6ter Number: NL47
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
235
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Norge
Patentstyrets saksnummer: 2010/1012
6ter Number: NO15
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: NO16
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
236
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: NO17
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: NO18
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: NO19
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
237
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: NO20
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: NO21
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
238
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: NO22
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
6ter Number: NO23
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
239
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Polen
Patentstyrets saksnummer: 2010/1013
6ter Number: PL1
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: PL2
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 750
240
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: PL3
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 585
6ter Number: PL4
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 375
241
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: PL5
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 925
6ter Number: PL6
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 830
242
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: PL7
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 800
6ter Number: PL8
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
243
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: PL9
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
6ter Number: PL10
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: PL11
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
244
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: PL12
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
6ter Number: PL13
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
245
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: PL14
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: PL15
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
246
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: PL16
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
247
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Portugal
Patentstyrets saksnummer: 2010/1014
6ter Number: PT12
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: PT13
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
248
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: PT14
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: PT15
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: PT16
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
249
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: PT17
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: PT18
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
250
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: PT19
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
6ter Number: PT20
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
251
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Slovakia
Patentstyrets saksnummer: 2010/1015
6ter Number: SK7
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: SK8
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 750
252
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SK9
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 585
6ter Number: SK10
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 375
253
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SK11
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 925
6ter Number: SK12
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 830
254
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SK13
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 800
6ter Number: SK14
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
255
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SK15
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
6ter Number: SK16
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: SK17
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
256
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SK18
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
6ter Number: SK19
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
257
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SK20
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: SK21
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
258
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SK22
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
259
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Slovenia
Patentstyrets saksnummer: 2010/1016
6ter Number: SI5
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: SI6
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 750
260
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SI7
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 585
6ter Number: SI8
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 375
261
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SI9
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 925
6ter Number: SI10
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 830
262
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SI11
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 800
6ter Number: SI12
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
263
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SI13
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
6ter Number: SI14
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: SI15
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
264
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SI16
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
6ter Number: SI17
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
265
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SI18
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: SI19
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
266
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SI20
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
267
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Storbritannia
Patentstyrets saksnummer: 2010/1017
6ter Number: GB39
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: GB40
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
268
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: GB41
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: GB42
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: GB43
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
269
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: GB44
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: GB45
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
270
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: GB46
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
6ter Number: GB47
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
271
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Sveits
Patentstyrets saksnummer: 2010/1018
6ter Number: CH52
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: CH53
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
272
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: CH54
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: CH55
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: CH56
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
273
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: CH57
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: CH58
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
274
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: CH59
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
6ter Number: CH60
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
275
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Sverige
Patentstyrets saksnummer: 2010/1019
6ter Number: SE27
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: SE28
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
276
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SE29
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: SE30
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: SE31
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
277
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SE32
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: SE33
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
278
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: SE34
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
6ter Number: SE35
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
279
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Tsjekkia
Patentstyrets saksnummer: 2010/1020
6ter Number: CZ36
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: CZ37
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
280
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: CZ38
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: CZ39
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: CZ40
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
281
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: CZ41
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: CZ42
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
282
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: CZ43
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
6ter Number: CZ44
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
283
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Ungarn
Patentstyrets saksnummer: 2010/1021
6ter Number: HU27
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: HU28
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 750
284
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: HU29
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 585
6ter Number: HU30
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 375
285
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: HU31
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 925
6ter Number: HU32
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 830
286
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: HU33
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 800
6ter Number: HU34
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
287
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: HU35
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
6ter Number: HU36
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinum articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: HU37
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
288
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: HU38
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
6ter Number: HU39
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
289
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: HU40
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
6ter Number: HU41
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
290
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: HU42
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
291
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
2010.07.12 - 28/10
Innehaver: WHO Framework Convention on Tobacco Control
Patentstyrets saksnummer: 2010/1022
WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL
6ter Number: QO1350
6ter Category: Name
Publication Date: 31.03.2010
Address: 20, avenue Appia, Geneva, 1211, Switzerland
CONVENTION-CADRE DE L'OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC
6ter Number: QO1351
6ter Category: Name
Publication Date: 31.03.2010
Address: 20, avenue Appia, Geneva, 1211, Switzerland
CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO
6ter Number: QO1352
6ter Category: Name
Publication Date: 31.03.2010
Address: 20, avenue Appia, Geneva, 1211, Switzerland
‫غبتلا ةحفاكم نأشب ةيراطإلا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةيقافتا‬
6ter Number: QO1353
6ter Category: Name
Publication Date: 31.03.2010
Address: 20, avenue Appia, Geneva, 1211, Switzerland
РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА
6ter Number: QO1354
6ter Category: Name
Publication Date: 31.03.2010
Address: 20, avenue Appia, Geneva, 1211, Switzerland
世界卫生组织烟草控制框架公约
6ter Number: QO1355
6ter Category: Name
Publication Date: 31.03.2010
Address: 20, avenue Appia, Geneva, 1211, Switzerland
292
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
FCTC
6ter Number: QO1356
6ter Category: Abbreviation
Publication Date: 31.03.2010
Address: 20, avenue Appia, Geneva, 1211, Switzerland
6ter Number: QO1357
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 20, avenue Appia, Geneva, 1211, Switzerland
Details: WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (English)
6ter Number: QO1358
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 20, avenue Appia, Geneva, 1211, Switzerland
Details: CONVENTION-CADRE DE L'OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC (French)
293
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: QO1359
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 20, avenue Appia, Geneva, 1211, Switzerland
Details: CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO (Spanish;
Castilian)
6ter Number: QO1360
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 20, avenue Appia, Geneva, 1211, Switzerland
Details: ‫( غبتلا ةحفاكم نأشب ةيراطإلا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ةيقافتا‬Arabic)
6ter Number: QO1361
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 20, avenue Appia, Geneva, 1211, Switzerland
Details: РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ВОЗ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА (Russian)
6ter Number: QO1362
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
294
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Address: 20, avenue Appia, Geneva, 1211, Switzerland
Details: 世界卫生组织烟草控制框架公约 (Chinese)
295
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: World Intellectual Property Organization
Patentstyrets saksnummer: 2010/1023
6ter Number: WO16
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (English)
6ter Number: WO17
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (English)
296
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: WO18
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (French)
6ter Number: WO19
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (French)
297
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: WO20
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Spanish; Castilian)
6ter Number: WO21
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Spanish; Castilian)
298
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: WO22
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
6ter Number: WO23
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
299
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: WO24
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
6ter Number: WO25
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
300
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: WO26
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
6ter Number: WO27
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
301
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: WO28
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: OMPI (Several languages)
6ter Number: WO29
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: OMPI (Several languages)
6ter Number: WO30
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: WIPO (English)
302
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: WO31
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: WIPO (English)
6ter Number: WO32
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: WIPO|OMPI (Several languages)
6ter Number: WO33
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: WIPO|OMPI (Several languages)
303
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: WO34
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
6ter Number: WO35
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
6ter Number: WO36
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: OMPI (Several languages)
304
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: WO37
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: OMPI (Several languages)
6ter Number: WO38
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: WIPO (English)
6ter Number: WO39
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: WIPO (English)
305
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: WO40
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (English)
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (French)
6ter Number: WO41
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (English)
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (French)
306
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: WO42
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (English)
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Spanish; Castilian)
6ter Number: WO43
6ter Category: Emblem
Publication Date: 31.03.2010
Address: 34, CHEMIN DES COLOMBETTES, Geneva, 1211, Switzerland
Details: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (English)
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Spanish; Castilian)
307
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Østerrike
Patentstyrets saksnummer: 2010/1024
6ter Number: AT25
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: AT26
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 900
6ter Number: AT27
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Platinium articles
308
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Publication Date: 31.03.2010
Details: 850
6ter Number: AT28
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: AT29
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Gold articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 916
309
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: AT30
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
6ter Number: AT31
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 950
310
2010.07.12 - 28/10
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: AT32
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Palladium articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 500
6ter Number: AT33
6ter Category: Official sign / Hallmark
Goods: Silver articles
Publication Date: 31.03.2010
Details: 999
311
2010.07.12 - 28/10
Download
Related flashcards

E-commerce

29 cards

Obsolete occupations

25 cards

Containers

29 cards

Fifth Avenue

41 cards

Create Flashcards