Norsk Varemerketidende nr 34/08

advertisement
.
nr 34/08 - 2008.08.18 NO
årgang 98
ISSN 1503-4925
Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet
f
f
POSTADRESSE
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo
f
E-POST
[email protected]
f
TELEFON
22 38 73 00
f
TELEFAKS
22 38 73 01
f
1
BESØKSADRESSE
Københavngaten 10
INFOSENTERETS TELEFONTID
kl. 09.00 - 15.00
Telefon (+47) 22 38 73 33
Telefaks (+47) 22 38 73 31
Innholdsfortegnelse og inid-koder
2008.08.18 - 34/08
Innholdsfortegnelse:
Registrerte varemerker ............................................................................................................................................ 3 Internasjonale varemerkeregistreringer................................................................................................................. 47 Ansvarsmerker .................................................................................................................................................... 108 Innsigelser ........................................................................................................................................................... 109 Avgjørelser etter innsigelser ................................................................................................................................ 110 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer ........................................................ 111 Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer ..................................... 116 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter ................................................................. 118 Endringer i navn og adresser i alle rettigheter .................................................................................................... 121 Endringer i fullmaktsforhold ................................................................................................................................. 122 Fornyelser ............................................................................................................................................................ 125 Erstatning ............................................................................................................................................................ 128 Rettelser .............................................................................................................................................................. 129 INID-koder
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med
koder overenstemmende med INID-kodesystemet
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(526)
(300)
(450)
(511)
(521)
(526)
(540)
(541)
(546)
(551)
(554)
(571)
(730)
(740)
(791)
(793)
(891)
Registreringsnummer
Registreringsdato
Registreringen utløper
Søknadsnummer
Inngivelsesdato
Unntaksannmerkning
Prioritetsopplysninger
Kunngjort registrert dato
Vare-/tjenesteklasse
Bruk/innarbeidelse
Unntaksannmerkning
Gjengivelse av varemerketekst
Merket er et ordmerke
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
Fellesmerkebestemmelser
Merket er tredimensjonalt
Beskrivelse av merket
Søker/innehaver
Fullmektig
Lisenshaver
Lisensinformasjon
Etterfølgende utpekning dato
2
registrerte varemerker
2008.08.18 - 34/08
Registrerte varemerker
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 20
I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf.
varemerkeloven § 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5.
Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven § 23.
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247087
2008.08.07
200709656
2007.08.23
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247088
2008.08.07
200806740
2008.05.23
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
KLOSTER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bioflora AS, Skarehaugen 18, 5174 MATHOPEN, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske
stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn;
plaster og forbindingsstoffer, materiale til
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler,
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter;
fungicider, herbicider, dietetiske kostholdstilskudd,
vitamin- og næringstilskuddspreparater, urtete for
medisinske formål; vitamintilskudd.
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter, spiselige oljer og fett; urtete, proteiner
og ernæringspreparater.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Domstein ASA, 6706 MÅLØY, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Fisk og fiskeprodukter (ubearbeidede og
bearbeidede), samt spiselige oljer og fett.
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
32
Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og
andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker.
35
Butikk- og handelsvirksomhet i relasjon til
helsekost, kostholdspreparater, næringsmidler og
drikker.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
31
fisk.
Fiskerogn, levende fisk, næringsmidler for
40
Fiskeforedling.
44
Fiskeoppdrett.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
3
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247089
2008.08.07
200806741
2008.05.23
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247090
2008.08.07
200806039
2008.05.08
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Minitech AS, Hedmark Næringspark, 2312 OTTESTAD,
NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Apparater og innretning for oppvarming.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247091
2008.08.07
200802640
2008.02.28
2007.08.29 EM 006267074
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Domstein ASA, 6706 MÅLØY, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Fisk og fiskeprodukter (ubearbeidede og
bearbeidede), samt spiselige oljer og fett
31
fisk.
Fiskerogn, levende fisk, næringsmidler for
40
Fiskeforedling.
GANIC WATER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ganic Consumer Products Ltd., Am Weiher 4a, 63505
LANGENSELBOLD, DE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
medisinsk te, næringsmidler for spedbarn, vann med
mineraler, vann med vitaminer, vann med sporstoffer;
vann inneholdende L-carnitin til støtte for diett.
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning,
sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser,
krydderier, is.
44
Fiskeoppdrett.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
32
Vann uten kullsyre, kullsyreholdig vann,
behandlet vann, kildevann, mineralvann, vann med
smakstilsetning, vann med koffein; fruktdrikke, fruktsaft,
nektar, limonade, sodavann og andre ikkealkoholholdige drikker, saft og andre preparater til
fremstilling av drikke.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
4
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247092
2008.08.07
200806742
2008.05.23
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
2008.08.18 - 34/08
247093
2008.08.07
200806743
2008.05.23
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
A24A
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
A24A Group AS, Hvittingfossveien 215, 3080
Holmestrand, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet;
salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag;
utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av
reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale
og/eller globale datamaskinnettverk;
telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak
for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via
kodede media og via distribusjon av materiell gjennom
kommunikasjonsnettverk, herunder globale
kommunikasjonsnettverk.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
A24A Group AS, Hvittingfossveien 215, 3080
Holmestrand, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet;
salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag;
utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av
reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale
og/eller globale datamaskinnettverk;
telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak
for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via
kodede media og via distribusjon av materiell gjennom
kommunikasjonsnettverk, herunder globale
kommunikasjonsnettverk.
38
Telekommunikasjonstjenester;
datakommunikasj onstj enester; dataassistert
overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data,
lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk
og/eller digital meldingsformidling, herunder via
datamaskiner og mobiltelefoner.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
38
Telekommunikasjonstjenester;
datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring
av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og
bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller
digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner
og mobiltelefoner.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
5
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247094
2008.08.07
200805160
2008.04.17
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247096
2008.08.07
200806751
2008.05.26
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Roar Skutbergsveen, Lismarkvegen 175, 2616
LISMARKA, NO
Bjørnar Bakke, Hagatunveien 10, 2616 LISMARKA, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Inderøy Slakteri AS, 7670 INDERØY, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Supper og sodd.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
2008.08.18 - 34/08
247095
2008.08.07
200806746
2008.05.23
Ingen
16
Papir, papp og varer laget av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser); trykktyper, klisjeer.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247097
2008.08.07
200806753
2008.05.23
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
4T, Postboks 98, 3165 TJØME, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Salg og markedsføring av LPG tanker.
VENTRIO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
C. R. Bard. Inc., 730 Central Avenue, NJ MURRAY
HILL, US
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Medisinske instrumenter og apparater,
nemlig hernia-nett, deler og tilbehør til de nevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
41
Opplæring av installatører.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
6
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247098
2008.08.07
200800369
2008.01.07
Ingen
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247100
2008.08.07
200804931
2008.04.15
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:
Invenia
LEXUS IS300C
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Invenia Consulting AS, Postboks 540, 9256 TROMSØ,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Bistand til ledelse og administrasjon av
bedrifter; bistand vedrørende den forretningsmessige
eller kommersielle drift av handels- eller
industribedrifter. Forretningsforskning og evaluering.
Administrasjon av datafiler.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor
Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN,
JP
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Automobiler og konstruksjonsdeler til slike.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
36
Finansiell virksomhet. Tjenesteytelser fra
investeringselskaper og holdingselskaper; finansiell
bistand, herunder lån, innskudd og andre former for
økonomiske ytelser, økonomisk rådgivningsvirksomhet.
Forretninger med fast eiendom; herunder utleie og
omsetning av fast eiendom.
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester
som gjør det mulig å kommunisere fra en person til en
annen, så som fasttelefoni, mobiltelefoni, IP-telefoni,
internettbaserte tjenester, audiovisuelle tjenester, radio
og fjernsynsvirksomhet, kabel og fibernettvirksomhet,
elektronisk lagringsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247101
2008.08.07
200804932
2008.04.15
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
LEXUS IS250C
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor
Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN,
JP
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Automobiler og konstruksjonsdeler til slike.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
247099
2008.08.07
200804930
2008.04.15
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
LEXUS IS350C
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor
Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN,
JP
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Automobiler og konstruksjonsdeler til slike.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247102
2008.08.07
200806758
2008.05.23
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
AIG SAFE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
American International Group Inc, 70 Pine Street,
NY10270 WOODBRIDGE, US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Forsikrings- og finansielle tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
7
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247103
2008.08.07
200806759
2008.05.23
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247104
2008.08.07
200714665
2007.11.27
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Greenmed AS, Jerikoveien 28C, 1067 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater; kosttilskudd.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Vestdavit AS, C Sundtsgt 37, 5004 BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Daviter; sjokkdempingssystemer;
sjokkdempere; hydrauliske sjokkdempere;
sjokkdempere til bruk på skip; sjokkdempere for
wiresystemer; kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på
land, i luften eller i vannet.
37
Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse
og forskning; ingeniørtjenester.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247105
2008.08.07
200606206
2006.06.13
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
POLARFOOD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bo Granqvist AB, Kommunalvägen 1, 14147
HUDDINGE, SE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Produkter av fisk; produkter av kjøtt.
41
Kursvirksomhet.
43
Restaurantvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
8
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247106
2008.08.07
200804232
2008.03.28
Ingen
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247108
2008.08.08
200806763
2008.05.26
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:
ZAMST
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nippon Sigmax Co Ltd, 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku
Oak Tower 33F, Shinjuku-ku, 163-6033 TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Ortopedisk materiale og artikler, inklusive
støttebind, støttebandasjer og støttebånd for ankler,
legg, kne, lår, rygg, skulder, albu og håndledd;
ortopedisk fottøy; skinner (kirurgiske); isposer for
medisinske formål.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
De forenede Snekkere AS, Storgt. 55, 0182 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
37
Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
28
Gymnastikk- og sportsartikler, inklusive
apparater for beskyttelse av lemmer og andre
kroppsdeler under utøvelse av sportslige aktiviteter
(ikke opptatt i andre klasser).
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
247107
2008.08.08
200806762
2008.05.26
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247109
2008.08.08
200806764
2008.05.26
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
WHAM-O SUPERBALL
SIGMAX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wham-O Inc, 5903 Christie Avenue, CA94608
EMERYVILLE, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
28
Spill og leketøy; sportsballer;
jubileumssportsballer; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nippon Sigmax Co Ltd, 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku
Oak Tower 33F, Shinjuku-ku, 163-6033 TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Forbindingsstoffer og bandasjer, medisinske
og kirurgiske forbindingsstoffer, elastiske nett til bruk
med forbindingsstoffer; elastiske rundvevde bandasjer;
kompresser; plaster; avstøpningsmateriale for
medisinske formål; heftbandasjer.
10
Elastiske sokker for medisinske, kirurgiske og
ortopediske formål; ortopedisk materiale og artikler,
inklusive støttebind, støttebandasjer og støttebånd for
ankler, legg, kne, lår, rygg, skulder, albu og håndledd;
ortopedisk fottøy; trykkavlastende puter; skinner
(kirurgiske); beskyttelsestape for muskler; isposer for
medisinske formål; apparater og instrumenter for
ortopedisk rehabilitering: apparater og instrumenter for
behandling med lavtemperatur; apparater for
avvergelse av tromboser i dyptliggende vener.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
28
Gymnastikk- og sportsartikler, inklusive
apparater for beskyttelse av lemmer og andre
kroppsdeler under utøvelse av sportslige aktiviteter
(ikke opptatt i andre klasser).
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
9
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247110
2008.08.08
200708778
2007.08.01
Ingen
BlueOmega
247112
2008.08.08
200607741
2006.07.25
Ingen
JUVENTUS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bio Pharma AS, Postboks 132, Holmlia, 1203 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Kosttilskudd.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
2008.08.18 - 34/08
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BASF Agro BV Arnhem (NL) Zweigniederlassung
Wädenswil, Moosacherstrasse 2 AU, CH
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse
av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
247111
2008.08.08
200714777
2007.11.30
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
ZINE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196
SCHAUMBURG, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Mobiltelefoner, personsøkere, kombinerte
radiosendere og -mottakere, elektroniske personlige
planleggere, hodetelefoner, mikrofoner, høyttalere,
bærekasser og telefonhylstere; dataprogramvare og
programmer benyttet for overføring eller gjengivelse
eller mottak av lyd, lys, bilder, tekst, video eller data
over et telekommunikasjonsnettverk eller system
mellom terminaler og for forbedring, påvirkning og
forenkling av bruk og tilgang til computer- og
kommunikasjonsnettverk; e-handel-programvare for å
tillate brukere å sikkert plassere ordrer og gjennomføre
betalinger i forbindelse med elektroniske
handelstransaksjoner via et globalt computernettverk
eller telekommunikasjonsnettverk; computerspillsoftware for mobile håndsett; computer software og
programmer for drift og operasjon av trådløse
telekomrnunikasjonsenheter; computer software for
sending og mottak av korte beskjeder og elektronisk
post og for filtrering av ikke-tekstinformasjon fra
dataene; digitale kameraer, videokameraer, datakort;
modemer, globale posisjoneringsenheter; batterier,
batteriladere, strømadaptere, antenner.
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247113
2008.08.08
200713675
2007.11.07
2007.05.08 GB 2454757
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Sand Monitoring Services Ltd, Riverview Business
Centre, Centurion Court, North Esplanade West,
AB115QH ABERDEEN, GB
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
42
Tørrstoff kontroll, overvåkings og
verifikasjons tjenester brukt i forbindelse med
utforsking, undersøkelser, prøveboring, (petro)
skjerping, petroleumsleting, utvikling brukt i forbindelse
med produksjon av olje og gass; sand overvåking og
kontroll, korrosjons, etsings, syreangreps,
rust(angrep)korrosjons, kjemisk tærings overvåking og
kontroll, prosjekt ingeniørtekniske tjenester,
idriftsettelsestjenester og data analyser, og konsulent
og design tjenester alt i tilknytning til det forannevnte.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
38
Tjenester i forbindelse med trådløs telefoni
og elektronisk overføring av data og dokumenter via
kommunikasjonsnettverk og globale
datamaskinnettverk.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
10
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247114
2008.08.08
200805179
2008.04.18
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247116
2008.08.11
200801215
2008.01.30
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Soundgarden
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Soundgarden, Nittedalsgt. 1b, 2000 LILLESTRØM, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Apparater og instrumenter for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder; TV-er,
projektorer, avspillere, forsterkere og høytalere.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Johnbull Co Ltd, 1-11-3, Kojima Akasaki KURASHIKISHI, OKAYAMA-KEN, JP
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Frakker, kåper, gensere (sweaters), skjorter,
jakker, dresser, skjørt, bukser, nattøy, undertøy, luer,
capser, sko og støvler, sportsstøvler.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
16
Reklamemateriell; aviser, magasiner.
35
Annonsering på internett; markedsføring.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247115
2008.08.09
200511281
2005.10.24
Ingen
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247117
2008.08.11
200613955
2006.11.30
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:
DYMO LABELMANAGER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sanford LP, 29 East Stephenson Street, IL61032
FREEPORT, US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Håndholdte etiketteringsmaskiner;
9
Elektroniske etiketteringsmaskiner,
etikettskrivere,
16
Etikettpatroner til bruk i etiketteringsmaskiner.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Jesus Navarro SA, c/Isaac Peral, núm 46, 03660
NOVELDA ALICANTE, ES
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Saffran og krydder; gule krydder, nellik,
spisskarve, anis, karve, koriander, ingefær, sesam,
muskat, pepper, paprika, kanel, oregano,
kardemomme, pinjenøtter, helnellik og andre krydder,
sauser og krydder i alle deres form og beholdere; nellik,
salt, bidronninggeleer, karripulver, naturlige
søtningsmidler, essenser til næringsmidler; vanilje,
vanillin, kakao, ris, sago; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
blancmange, vaniljepudding, eggekrem, honning, sirup,
gjær, bakepulver, spiseis, sennep, eddik, sauser,
krydderier, is; te; ikke medisinske infusjoner.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
11
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247118
2008.08.11
200805838
2008.05.06
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
247120
2008.08.11
200805842
2008.05.06
Ingen
VOXTRA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Stiftelsen Voxtra, Postboks 1585 Vika, 0118 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet-, bistand
ved ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjentjenester; ledelse i forbindelse med
investering og pro bono rådgivning til
bistandsorganisasjoner og
utviklingsprosjekter, sosiale entreprenører og bistand
ved ledelse
og administrasjon i
forbindelse med forretningsvirksomhet med et sosialt
formål i
utviklingsland.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Stiftelsen Voxtra, Postboks 1585 Vika, 0118 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksornhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
ledelse i forbindelse med investering og pro bono
rådgivning til bistandsorganisasjoner og
utviklingsprosjekter, sosiale entreprenører og bistand
ved ledelse og adniinistrasjon i forbindelse med
forretningsvirksomhet med et sosialt formål i
utviklingsland.
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksornhet
monetær virksomhet, forretninger rned fast eiendom;
investering og finansiering av bistandsorganisasjoner
og utviklingsprosjekter, sosiale entreprenører og
forretningsvirksomhet med et sosialt formål i
utviklingsland.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(540) Gjengivelse av merket:
INVESTING FOR SOCIAL
IMPACT
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
2008.08.18 - 34/08
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast
eiendom; investering og finansiering av
bistandsorganisasjoner og utviklingsprosjekter, sosiale
entreprenører og
forretningsvirksomhet med et sosialt formål i
utviklingsland.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
247119
2008.08.11
200804620
2008.04.09
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
David Andersen, Bondestokksund, 6070 TJØRVÅG,
NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
12
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247121
2008.08.11
200805843
2008.05.06
Ingen
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
RS Biokosmetikk AB, Soldala, 61533
VALDEMARSVIK, SE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Preparater for bleking og andre midler til bruk
ved vask; rengjørings-, polerings-, skure- og
slipemidler; såpe, parfymer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårpleiepreparater; tannpulver, -krem og -pasta.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Stiftelsen Voxtra, Postboks 1585 Vika, 0118 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet-, bistand
ved ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjentjenester; ledelse i forbindelse med
investering og pro bono rådgivning til
bistandsorganisasjoner og
utviklingsprosjekter, sosiale entreprenører og bistand
ved ledelse
og administrasjon i
forbindelse med forretningsvirksomhet med et sosialt
formål i
utviklingsland.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast
eiendom; investering og finansiering av
bistandsorganisasjoner og utviklingsprosjekter, sosiale
entreprenører og
forretningsvirksomhet med et sosialt formål i
utviklingsland.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247123
2008.08.11
200806783
2008.05.27
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
2008.08.18 - 34/08
247122
2008.08.11
200806782
2008.05.02
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Brandstad Drift AS, Nordre Grensevei 15, 2600
LILLEHAMMER, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Alver AS, Postboks 10, 2601
LILLEHAMMER, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
13
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247124
2008.08.11
200805546
2008.04.28
Ingen
2008.08.18 - 34/08
sauser (smakstilsetninger), krydderier, is.
31
Jordbruks-, hagebruks- og
skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre
klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø
og såvarer, naturlige planter og blomster,
næringsmidler til dyr, malt.
(540) Gjengivelse av merket:
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker.
33
Alkoholholdige drikker (ikke øl)
34
Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; Kontortjenester,
gjenkjøpstjenester.
39
Transportvirksomhet; innpakning og lagring
av varer; organisering av reiser.
41
Utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Menigo Foodservice AB, Box 9081, 12005 ÅRSTA, SE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.
43
Beverting og tilbringing av mat og drikke;
cateringtjenester; midlertidig innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
7
Maskiner og verktøymaskiner; motorer
(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner; oppvaskmaskiner; elektroniske
husholdningsmaskiner; elektroniske kjøkkenmaskiner;
kaffekvemer
247125
2008.08.11
200804532
2008.04.01
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
8
Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);
knivsmedvarer, bestikk; blanke våpen; barberhøvler og
- apparater.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Frende Holding, Postboks 3660 Fyllingsdalen, 5845
BERGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
11
Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
20
Kjøkkeninnredning i form av skap, benker,
skuffer, oppbevaringsseksjon og serveringsvogner.
36
Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet,
monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere, kammer og svamper, børster (ikke
rnalerpensler); materialer for børstebinding;
gjenstander for rengjøringsformål, stålull; råglass eller
halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk);
glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre
klasser.)
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
25
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
Klær, fottøy, hodeplagg.
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød,
bakverk og konditorvarer, konfekttyper, spiseis;
honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik,
14
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247126
2008.08.11
200804938
2008.04.15
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
2008.08.18 - 34/08
247128
2008.08.11
200805548
2008.04.28
2007.10.29 EM 006401004
(540) Gjengivelse av merket:
SHIELDPRO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nec Corp, 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, 108-8001
TOKYO, JP
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Datamaskiner; portable datamaskiner;
reisedatamaskiner; periferiutstyr for datamaskiner;
operativprogrammer for
datamaskiner.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Star Sportswear Ltd, 225 Denby Dale Road, WF27AY
WAKEFIELD, GB
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Bager (ikke opptatt i andre klasser),
sportsbager, reisebager, håndvesker, ryggsekker.
247127
2008.08.11
200806785
2008.05.27
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
25
Klær, fottøy, hodeplagg; strikkegensere,
skjorter, trøyer, shorts, kortbukser, sokker, strømper,
gensere, T-skjorter, treningsdresser, poloskjorter,
sportsklær, fritidsklær, fotballtrøyer, rugbytrøyer,
regntøy, regnfrakker, baseballcaps.
INVISIPATCH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
McNeil AB, 25109 HELSINGBORG, SE
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske preparater i form av
røykesluttpreparater.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
28
Gymnastikk- og sportsartikler og -utstyr (ikke
opptatt i andre klasser); fotballutstyr (sportsutstyr),
rugbyutstyr (sportsutstyr), hockeyutstyr (sportsutstyr),
fotballer, rugbyballer.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247129
2008.08.11
200805354
2008.04.29
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Birger Scavenius, Tjernsrudveien 25B, 1358 JAR, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
15
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247130
2008.08.11
200806084
2008.05.08
Ingen
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247131
2008.08.11
200800789
2008.01.21
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:
THE DIFFERENCE.
DEMONSTRATED.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
NSE Products Inc, 75, West Center Street, UT84601
PROVO, US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Ikke-medisinske hudpleiepreparater og
lotions for hud- og hårpleie, hudrenselotion,
ansiktsskrubb, hudkrem, fuktighetsmiddel for huden,
hudrensegele, ansiktstoner, sjampo og hårpleiemidler,
astringerende midler for kosmetisk bruk, concealer,
blyanter for kosmetisk bruk, kosmetiske preparater for
øyenvipper, eyeliner, øyensminkefjerner, øyenskygge,
underlagssminke, lipgloss lipliner, leppestift, maskara,
hudrensekrem.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Photo Marketing Association International, 3000 Picture
Place, MI49201 JACKSON, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Bistand ved ledelse og administrasjon av
interesseorganisasjoner, nemlig promotering av
fotografer og grafisk kunstindustri, samt ivareta
interesser for forhandlere av fotografi og grafisk kunst,
reparatører, prosessorer, fotografer, scrapbok- og
fotoalbumforhandlere, profesjonelle innrammere og
ledere innen bransjen.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
5
Nærings- og kosttilskudd, måltidserstattende
drikker og pulvere, drikker (dietetiske),
måltidserstattende drikkeblandinger, vitaminberikede
drikker.
29
Barrer og stenger brukt som
måltidserstatninger.
32
Ikke-alkoholholdige drikker, nemlig
fruktdrikker, fruktjuicer, fiberholdige drikker,
næringsstoffberikede juicer.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247132
2008.08.11
200801195
2008.01.29
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Expert AS, Postboks 43, 1483 SKYTTA, NO
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Nordia DA, Postboks 1807 Vika, 0123
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Trykksaker.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; sending av
radio- og fjern synsprogrammer.
41
Utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet,
sportslige og kultureller aktiviteter; produksjon av radioog fjernsynsprogram.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
16
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247133
2008.08.11
200713468
2007.11.06
Ingen
2008.08.18 - 34/08
(unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner.
8
Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne),
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen,
barberkniver, -høvler og -maskiner.
(540) Gjengivelse av merket:
9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for
myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
10
Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter, kunstige
lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler,
suturmaterialer.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Viktor Erik Jakobsen, Geitmyrsveien 31, 0171 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast;
gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og
midler for herding og lodding; kjemiske produkter for
konservering av næringsmidler; garvestoffer,
bindemidler til industrielle formål.
11
Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
12
Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land,
i luften eller i vannet.
13
Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler,
sprengstoff, fyrverkerisaker.
14
Edle metaller og deres legeringer og varer av
edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i
andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og
kronometriske instrumenter.
15
2
Maling, fernisser, lakker;
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler,
fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks;
bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører,
trykkere og kunstnere.
16
Papir, papp og varer laget av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og
papirvarer, klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke
møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre
klasser), trykktyper, klisjeer.
3
Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann, tannpussemidler.
17
Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest,
glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke
opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som
halvfabrikata; tetnings-, paknings- og
isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall).
4
Oljer og fett til industrielle formål;
smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for
belysning.
5
Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn,
plaster og forbindingsstoffer, materiale til
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler,
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter,
fungicider, herbicider.
18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.
19
Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt,
bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av
metall); monumenter (ikke av metall).
6
Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt);
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin;
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser);
malmer.
7
Musikkinstrumenter.
20
Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for
alle disse materialer, eller av plast.
21
Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed);
Maskiner og verktøymaskiner, motorer
17
registrerte varemerker
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler);
materialer for børstebinding; gjenstander til
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av
glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen
og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.
43
Beverting og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.
22
Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger,
seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til
polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet
tekstilfibermateriale.
23
44
Medisinske tjenester; veterinære tjenester;
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker
eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester.
Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr,
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester.
Garn og tråd for tekstile formål.
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
25
45
Personlige og sosiale tjenester utført av
andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester
for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker;
juridiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
Klær, fottøy, hodeplagg.
26
Kniplinger og broderier, bånd og lisser,
knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og
synåler, kunstige blomster.
27
Tepper, ryer, matter, linoleum og annet
gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).
28
Spill og leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,
geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kjøtt, fisk,
fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og
kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy,
kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer
og fett.
30
Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød,
bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning,
sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser,
krydderier, is.
31
Jordbruks-, hagebruks- og
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre
klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til
dyr, malt.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og
andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av
drikker.
33
Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
34
Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
36
Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet;
monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom.
37
Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet.
39
Transportvirksomhet, innpakning og lagring
av varer; organisering av reiser.
40
2008.08.18 - 34/08
Bearbeiding av materialer.
41
Utdannelsesvirksomhet,
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.
18
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247134
2008.08.11
200805579
2008.04.29
Ingen
2008.08.18 - 34/08
Betingelsene er knyttet til kontrakten mellom hvert
prosjekt/klynge og programsekretariatet (på vegne av
eierne/forvalterne). NCE-status gis kun til følgende
i.h.h.t programbeskrivelsen: "Programmet Norwegian
Centres of Expertise (NCE) etableres for å forsterke
innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og
internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge.
(540) Gjengivelse av merket:
Klyngene velges ut på basis av omfattende, offentlige
utlysninger og hvor kandidatene bl.a. screenes av et
eksternt ekspertpanel, basert på:
1. Klyngens ressursmessige fundament
2. Etablerte klyngeprosesser
3. Internasjonal orientering
4. Videre utviklingspotensial
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Innovasjon Norge, Postboks 448 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester.
Betingelsene for å bruke NCE-merkevaren er dermed
knyttet til i hvilken grad klyngene på basis av evaluering
lever opp til kvalitetskravene for å være et NCE. Så
lenge klyngen er del av programmet, har den også rett
til å bruke NCE-merkevaren.
Programrådet (NCE's øverste organ) har også gjort en
prinsippbeslutning om at det kan være mulig å bruke
NCE-merkevaren utover kontraktsperioden (maks 10
år), etter avtale med programsekretariatet. Det skal
lages egne retningslinjer og kvalitetskrav i tilknytning til
dette.
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
41
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.
Bruk av merkevaren (kombinert merke eller et rent
figurmerke)
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse
og forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer.
(551) Merket er et fellesmerke.
Fellesmerkebestemmelser:
Bestemmelser for bruken av fellesmerket NCE
Hver næringsklynge kan bruke eget klyngenavn i
kombinasjon med NCE-merkevaren; for eksempel NCE
Subsea, (paraplymerke) eller en kombinasjon av eget
klyngenavn som Oslo Cancer Cluster kombinert med
NCE-merkevaren (som konsernmerke/logo).
Sanksjoner
Bestemmelser for bruken av fellesmerket NCE,
fastsettes i merkevarestrategien og profilprogrammet.
Uberettiget eller ureglementert bruk av NCEmerkevaren blant klyngene i programmet vil påpekes
av merkevareeierne v/programsekretariatet, men vil i
hovedsak gjøres gjennom den kontinuerlige dialogen
som foregår mellom sekretariatet og prosjektene samt i
forbindelse med fornyelse av avtalene i h.h.t. pkt. 5.5. i
Programbeskrivelsen. Det henvises for øvrig til
kontrakten mellom partene samt til
programbeskrivelsen generelt.
Merkevareiere
Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd
forvalter NCE-programmet og er i fellesskap eiere av
NCE-merkevaren.
Hvem har rett til å bruke merket og på hvilke
betingelser?
Brukes merkevaren av andre aktører som ikke er del av
programmet, for eksempel av andre næringsklynger, vil
eierne forbeholde seg retten til å bruke lovverket for å
stoppe den ureglementerte bruken.
Kun de næringsklynger som er tatt opp i NCE
programmet, samt forvalternes organisasjoner, kan
bruke NCE-merkevaren i sin profilering. Pr. april 2008
er dette:
Rettigheter og forpliktelser
NCE Oslo Cancer Cluster
Disse følger av rollefordelingen:
NCE Microsystems
Merkevareeiere
NCE Systems Engineering
* Eier av merke-logoen
NCE Raufoss
* Ansvar for merkevarebygging på programnivå, dvs. å
kommunisere hva slags status (kundeløftene og
bevisene) det er å være et NCE.
NCE Culinology
NCE Subsea
* Regulerer bevisene i merkevareinnholdet gjennom å
sette kriterier for inngang i programmet.
NCE Maritime
* Evaluerer hvert NCE i forhold til å leve opp til
merkevaren
NCE Intrumentation
NCE Aquaculture
* Beskytter logo- og navnebruk
19
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Det enkelte NCE
* Hovedansvarlig for å "live the brand", dvs. etterleve
merkevaren NCE og levere kundeløftene.
* Implementere NCE-merkevaren i egne
merkevareplaner
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247137
2008.08.11
200805860
2008.05.07
2008.01.23 GB 2477714
(540) Gjengivelse av merket:
* Ansvarlig for å bygge merkevare for egen klynge
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247135
2008.08.11
200805580
2008.04.30
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
RØRIS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Friskis & Svettis Riks, S:t Eriksgatan 26, 11239
STOCKHOLM, SE
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
CD-plater inneholdende musikk.
16
Trykksaker, fotografier, instruksjons- og
undervisningsmateriell, trykktyper, klisjeer.
25
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
S & M Hosiery Co Ltd, 7 Bury New Road
MANCHESTER, GB
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Batterier, tørrcelle batterier; batteriladere;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd
eller bilder; MP3 spillere; cd-spillere; dataprogrammer
(software); beskyttelsesklær; sportsbriller.
Klær.
41
Underholdning, undervisning, utdanning,
sport og idrettsaktiviteter, kulturvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247136
2008.08.11
200806399
2008.05.14
Ingen
18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser; dyreskinn og
huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.
(540) Gjengivelse av merket:
25
Alle typer klær; klær, fottøy og hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
À LA PETITE FERME
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Arcus AS, Postboks 6764 Rodeløkka, 0503 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alkoholholdige drikker (untatt øl).
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247138
2008.08.11
200805858
2008.05.07
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
DONKEYBOY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kent Sundberg, Skolegata 1, 3046 DRAMMEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
CD-plater.
25
Klær med band logo.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
20
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247139
2008.08.11
200805854
2008.05.06
Ingen
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247141
2008.08.11
200806789
2008.05.27
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Linda Lekven, Middelthunsgate 15A, 0368 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Åsne Andreassen, Toftes gate 55, 0552 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
20
Varer av tre.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
FRI STIL AS, Postboks 95, 6793 INNVIK, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
24
Tekstiler, sengetepper.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247140
2008.08.11
200806788
2008.05.27
Ingen
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247142
2008.08.11
200716194
2007.12.19
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
FYSH UK
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wescan Optical, 1625 Chabanel Street, Suite 300,
QCH4N2S7 MONTREAL, CA
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks
1829 Vika, 0123 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Rensepreparater for briller og kontaktlinser.
ORAKEL LINJEN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
City Media AS, Jens Bjelkesgt. 7, 0562 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
38
Teletjenester.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
9
Briller, solbriller, optiske linser, kontaktlinser,
brilleglass, solbrilleglass, sportsbriller; tilbehør til briller
herunder brilleetuier; lenker til briller; brilleinnfatning;
brilleglass som kan klipses på andre briller.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
21
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247143
2008.08.11
200806371
2008.05.13
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
2008.08.18 - 34/08
247145
2008.08.11
199802077
1998.03.04
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
INDUCT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Induct Software AS, Drammensveien 127, 0277 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Bistand ved ledelse og administrasjon av
bedrifter; kontortjenester
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse
og forskning; design og utvikling av dataprogrammer,
tilgjengeliggjøring av softwareapplikasjoner via et
globalt nettverk.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ADB SA, Zaventem, BE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Elektriske apparater og instrumenter til
signalering, måling, telling, registrering, overvåkning,
styring, regulering og kobling; alt for bruk i
belysningssystemer for flyplasser og
bakketrafikksystemer på flyplasser.
247144
2008.08.11
200805564
2008.04.29
2007.11.02 EM 006361794
(540) Gjengivelse av merket:
11
Apparater, belysningsarmaturer og deler til
disse; lysfordelingsapparater; alt for bruk i
belysningssystemer for flyplasser og
bakketrafikksystemer på flyplasser.
37
Installasjon, montering, vedlikehold,
vedlikeholdsovervåkning og reparasjon av anlegg,
produkter og innretninger på området elektroteknikk,
elektronikk og informatikk; alt for bruk i
belysningssystemer for flyplasser og
bakketrafikksystemer på flyplasser.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Volvo Car Corp, 40531 GÖTEBORG, SE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Biler med miljøvennlig teknologi.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
42
Forskning og utvikling for andre på området
elektroteknikk, elektronikk, informatikk og
belysningsteknikk samt planlegging, rådgivning,
ingeniørtjenester og teknisk overvåkning på det samme
område; planlegging og rådgivning på området
byggevirksomhet og byggeplanlegging; utvikling,
rådgivning, planlegging og prosjektering av anlegg,
produkter og innretninger på området elektroteknikk,
elektronikk og informatikk; alt for bruk i
belysningssystemer for flyplasser og
bakketrafikksystemer på flyplasser.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
22
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247146
2008.08.12
200712368
2007.10.10
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
FATBOY
LOBSTAR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Trallfa Industrier AS, Postboks 8066, 4068
STAVANGER, NO
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Ikke levende skalldyr, krepsdyr og hummer;
næringsmidler basert på skalldyr, krepsdyr og hummer.
18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
matrialer, skinn, huder og lær, paraplyer, parasoller,
spaserstokker, sveper, seletøy og alt annet
salmakervarer.
31
22
Tau, reip. hyssing, nett, telt, presenninger,
seil, sekker.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247149
2008.08.12
200805346
2008.04.17
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Frode Morten Tønnesland, Østlandbakken 11, 3770
KRAGERØ, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Edle metaller og deres legeringer.
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
2008.08.18 - 34/08
Levende skalldyr, krepsdyr og hummer.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
salg av levende og ikke levende skalldyr, krepsdyr,
hummer og næringsmidler basert på skalldyr, krepsdyr
og hummer, samt salgstjenester vedrørende og
oppstillingstjenester for andre slik at kunder på en
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe forannevnte
varer.
247148
2008.08.12
200801174
2008.01.29
Ingen
44
Skalldyroppdrett; krepsdyroppdrett;
hummeroppdrett.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Skibua AS, Postboks 74, 4755 HOVDEN, NO
(740) Fullmektig:
Marianne Boye, Postboks 31, 4755 HOVDEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Salg av skiutstyr, klær, briller og hjelmer.
41
Utleie av sportsutstyr; opplæringsvirksomhet;
kurs innen ski- og brettopplæring;
utdannelsesvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
23
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247150
2008.08.12
200802275
2008.02.21
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247151
2008.08.12
200803293
2008.03.10
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
CLIF
WATCH STATION
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Clif Bar & Co, 1610 Fifth Street, CA94710 BERKELEY,
US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Næringsmidler av korn; tapioka, sago,
kaffeerstatning; energi barre; energi gele; snacks som
omfattes av nærværende klasse; naturkost og bakte
produkter, snacks barrer av kornbaserte produkter;
kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel og produkter basert på
korn, brød, kaker og konditorvarer, is, spiseis; honning,
gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser;
krydderier; kornbaserte frokostblandinger og
kornbaserte produkter, snacks barrer, korn og tørket
fruktblandinger; mellommåltidsprodukter som omfattes i
nærværende klasse, riskaker og riskaker produkter;
kaker og brødvarer; måltider og bestanddeler av slike
måltider omfattet av nærværende klasse; risbasert
snacks med eller uten tilsatt smak; kornbasert snacks
med eller uten tilsatt smak, kornbaserte kaker,
myslibarrer og produkter laget av frokostblandinger, alle
forannevnte varer til næring for mennesker,
matprodukter som inneholder salt.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fossil INC, 2280 N Greenville Avenue, TX75082
RICHARDSON, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Detaljhandelstjenester,
postordrekatalogtjenester og online bestillingstjenester,
alle angjeldende klokker, smykker og juvelervarer,
motevarer og -aksessorier, solbriller, belter, anheng og
pynt for nøkkelringer, håndvesker, myntpunger,
handlevesker og bager, pengepunger og vesker,
seddelbøker og lommebøker, klær, fottøy og
aksessorier til klær.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247152
2008.08.12
200711944
2007.10.08
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og
annen ikke alkoholholdig drikke; fruktdrikker og frukt
juice; sirup og andre produkter for fremstilling av
drikkevarer; tørstedrikker i ferdigblandet-, pulver- og i
konsentrert form; mineralvann med fruktsmak og pulver
med fruktsmak for fremstilling av det samme;
smakstilsatte ikke alkoholholdige drikker og pulver for
preparering av det samme, sports- og tørstedrikker;
ferdigblandet drikkevare; smakspulver for fremstilling av
sportsdrikker, ikke alkoholholdige drikkevarer.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
Ekulf BioZym
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ekulf AB, Box 11101, 60011 NORRKÖPING, SE
(740) Fullmektig:
Ekulf AB NUF, c/o Account On It AS, Postboks 1020
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Tannkrem.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247153
2008.08.12
200805527
2008.04.30
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ORBERA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Medisinsk apparat, nemlig en intragastrisk
ballong for bruk i behandling av fedme.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
24
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247154
2008.08.12
200803883
2008.03.18
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247156
2008.08.12
200803888
2008.03.05
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Teledølen
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Teledølen, Postboks 57, 3671 NOTODDEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Aviser.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kilfrost Ltd, Albion Works, Haltwhistle, NE490HJ
HALTWHISTLE, NORTHUMBERLAND, GB
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Kjemiske preparater og stoffer for
forebygging og fjeming av is eller frost; frosthindrende
preparater og stoffer; avisingsvæsker.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
38
Radio- og TV-sendinger; drift av nettavis.
40
Trykkerivirksomhet.
41
Forlagsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247155
2008.08.12
200803885
2008.03.18
Ingen
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247157
2008.08.12
200805529
2008.05.02
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Osigraf
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Osigraf AS, Postboks 1521 Lundsiden, 4688
KRISTIANSAND S, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kilfrost Ltd, Albion Works, Haltwhistle, NE490HJ
HALTWHISTLE, NORTHUMBERLAND, GB
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Kjemiske preparater og stoffer for
forebygging og fjerning av is eller frost; frosthindrende
preparater og stoffer; avisingsvæsker.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
25
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247158
2008.08.12
200803889
2008.03.10
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
2008.08.18 - 34/08
247159
2008.08.12
200803894
2008.03.18
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Mars Norge AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter og
grønnsaker; poteter; egg; meieriprodukter; geleer,
syltetøy, kompotter; melk og melkedrikker;
næringsmidler og matvarer fremstilt i hovedsak av varer
i denne klasse.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
LaVida AS, Haraldsgate 183, 5525 HAUGESUND, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Dameklær.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
30
Kaffe og kaffeerstatninger; te, kakao,
drikkesjokolade; sukker, ris, tapioka, sago; mel og
tilberedninger av komprodukter; brød, kjeks, kaker,
sjokolade og konfektyrer, konditorvarer; iskrem; spiseis,
iskremprodukter; honning, sirup; salt, sennep; eddik,
sauser; pesto; krydderier; krydder; næringsmidler og
matvarer fremstilt i hovedsak av varer i denne klasse.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247160
2008.08.12
200803916
2008.03.19
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Point Transaction Systems AS, Østre Akervei 24, 0581
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Dataprogrammer (nedlastbar programvare,
innregistrerte på databærere).
42
Dataprogrammer og software
(programmering, utarbeidelse, vedlikehold).
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
26
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247161
2008.08.12
200804941
2008.04.15
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247163
2008.08.12
200804952
2008.04.15
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
NATURECEUTICALS
HYUNDAI i40
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
J & J Technologies Ltd, 7413 Whitepine Road,
VA23237 RICHMOND, US
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Kosmetikk, hud-, hånd-, ansiktslotions, ikkemedisinske solbrenthetslotions, kroppslotions, eteriske
oljer til personlig bruk, ansiktspudder, sollotions,
solkremer, kroppssprayer; hud toners; ansiktskremer,
kroppskremer, kuldekremer, øyenkremer, håndkremer,
nattkremer, barberingskremer, hudkremer,
rensekremer, rynkefjemingskremer, neglebåndskremer,
hårfjemingskremer, hårvekstkremer, leppe- og
neglekremer; klaremidler til hud;
hudblekingspreparater; antialdringspreparater, nemlig
antialdrings-/antirynkekremer, firmingkremer, antirynke
øyenkremer, ikke-medisinske rynkefjemings
hudpleiepreparater, pigmentflekksreduksjonskremer;
aldringsforsinkende geléer og sprayer;
aldringsforsinkende lotions, kremer, geléer,
kroppsmelk; lotions og pomader til ikke-medisinsk
hudpleie og depigmentering; deodoranter,
antiperspiranter; lokal hudsprays til kosmetiske formål;
ikke-medisinske kvisebehandlingspreparater.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hyundai Motor Co, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu
SEOUL, KR
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Befordringsmidler til bruk på land; kjøretøyer,
automobiler, inkludert personbiler, lastebiler, busser,
varebiler, tilhengere (kjøretøy), traktorer, kjøretøyhjul,
dekk; motorer for kjøretøyer, setebelter for kjøretøyer,
drivmekanismer for kjøretøyer, vinduer for kjøretøyer,
vindusviskere, sikkerhetsutstyr for kjøretøyer, nemlig
airbags, deler og tilbehør til alle de forannevnte varer,
ikke opptatt i andre klasser.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247162
2008.08.12
200804951
2008.04.15
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
HYUNDAI i20
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hyundai Motor Co, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu
SEOUL, KR
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Befordringsmidler til bruk på land; kjøretøyer,
automobiler, inkludert personbiler, lastebiler, busser,
varebiler, tilhengere (kjøretøy), traktorer, kjøretøyhjul,
dekk; motorer for kjøretøyer, setebelter for kjøretøyer,
drivmekanismer for kjøretøyer, vinduer for kjøretøyer,
vindusviskere, sikkerhetsutstyr for kjøretøyer, nemlig
airbags, deler og tilbehør til alle de forannevnte varer,
ikke opptatt i andre klasser.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
27
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247164
2008.08.12
200804960
2008.04.16
Ingen
2008.08.18 - 34/08
tilveiebringe testing og bedømmelse av tester over et
globalt datanettverk innen områdene for
personlighetstypeklassifisering og personlighetstyper.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(540) Gjengivelse av merket:
MYERS-BRIGGS TYPE
INDICATOR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Myers-Briggs Type Indicator Trust, 200 Summit
Avenue, PA19034 Fort Washington, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Trykte psykologiske tester, testhefter og
svarark, trykksaker, trykte publikasjoner, bøker,
journaler, manualer, rapporter, hefter, brosjyrer,
plakater.
35
Tilveiebringe psykologisk testing og
bedømmelse av tester for personale og administrasjon;
psykologisk testing for utvelgelse av arbeidstakere;
tilveiebringe informasjon over et globalt datanettverk
innen områdene for arbeidsformidling og HRadministrasjon; tilveiebringe informasjon over et globalt
datanettverk vedrørende konsulenttjenester innen
områdene for arbeidsformidling og HR-administrasjon;
elektroniske detaljhandelstjenester via et globalt
datanettverk omfattende bøker innen området for
personale og administrasjon; elektroniske
detaljhandelstjenester via et globalt datanettverk
omfattende testinstrumenter og testvurderingsmateriell;
tilveiebringe informasjon over et globalt datanettverk
vedrørende konsulenttjenester innen området for
arbeidsformidling og HR-administrasjon; organisering,
arrangering og gjennomføring av psykologiske tester og
rapportering av resultater.
41
Workshops for opplæring innen området for
psykologisk testing og bedømmelse; tilveiebringe
informasjon over internett innen området for opplæring
for å administrere og bedømme psykologiske tester;
workshops for opplæring innen området for psykologisk
testing og bedømmelse; tilveiebringe psykologiske
testtjenester; utdannelse og opplæring av folk i
administrasjon og tolkning av psykologiske tester.
42
Forskning innen området for psykologi
inkludert innsamling av informasjon og behandling av
informasjon vedrørende personlighetstypeklassifisering
og personlighetstyper; tilveiebringe midlertidig bruk av
online, ikke-nedlastbar software for psykologisk testing
og bedømmelse av tester over internett.
44
Tilveiebringe psykologisk testing og
bedømmelse av tester; tilveiebringe psykologiske
testtjenester; tilveiebringe informasjon over internett
vedrørende administrasjon og bedømmelse av
psykologiske tester; tilveiebringe informasjon over
internett vedrørende psykologiske tester og vedrørende
personlighetstyper; forberedelse, administrasjon, og
bedømmelse av psykologiske tester; tilveiebringe
informasjon over internett vedrørende psykologisk
testing og bedømmelse; tilveiebringe informasjon over
et elektronisk nettverk innenfor områdene for
personlighetstypeklassifisering og personlighetstyper;
tilveiebringe informasjon over et globalt datanettverk
vedrørende konsulenttjenester innen områdene for
personlighetstypeklassifisering og personlighetstyper;
tilveiebringe informasjon over et elektronisk nettverk
vedrørende administrasjonen og bedømmelsen av
testing innen områdene for
personlighetstypeklassifisering og personlighetstyper;
28
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247165
2008.08.12
200715677
2007.12.18
Ingen
2008.08.18 - 34/08
(dekalkomanibilder); papirservietter og andre
dekorative papirartikler; festartikler av papir og
festdekorasjoner av papir; papirduker og bordomslag
av papir; papirmatter; papirserpentiner; broderimønster;
dekorative overføringsbilder; linjaler; viskelær;
hilsningskort; klistremerker; papirskilt; bannere; plansjer
og diagrammer; deler og tilbehør for alle forannevnte
varer; alle fornannevnte varer er relatert til
talentkonkurranser med norske utøvere.
(540) Gjengivelse av merket:
25
Klær; fottøy; støvler, boots; sko; tøfler;
sandaler; sokker; strømper og trikotasje; joggesko,
treningssko; hodeplagg; hatter; capser; skjerf; hansker;
votter; belter (bekledning), alle fornannevnte varer er
relatert til talentkonkurranser med norske utøvere.
28
Spill, leker; leketøy; gymnastikk- og
sportsartikler; elektroniske leker og elektroniske spill;
spilleautomater og spilleinnretninger; dukker og
dukkeklær; teddybjørner; spillkort; deler, tilbehør og
aksessorier for alle forannevnte varer; alle
fornannevnte varer er relatert til talentkonkurranser
med norske utøvere.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
FremantleMedia Ltd, 1 Stephen Street, W1T1AL
LONDON, GB
Simco Ltd, Bedford House 69-79 Fulham High Street,
SW63JW LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Kinematografiske filmer; tegnefilmer;
filmstriper; spillefilmer; magnetiske opptak; optiske
opptak; magneto-optiske opptak; faststoffopptak; audiovisuelle undervisningsapparater;
underholdningsapparater for bruk med
fjernsynsmottakere; elektroniske bøker og
publikasjoner; interaktive spill for bruk med
fjernsynsmottakere; elektriske underholdningsapparater
og -instrumenter og videounderholdningsapparater og instrumenter; multimedia disker og elektroniske
publikasjoner (nedlastbare); multimedia opptak og
elektroniske publikasjoner (nedlastbare); laserlesbare
disker; videodisker og elektroniske publikasjoner
(nedlastbare); computer software; dataprogrammer;
digitale opptak; apparater og instrumenter for opptak
og/eller gjengivelse av lyd og/eller video og/eller
informasjon; hologrammer; disketter; lydopptak;
ferdiginnspilte disker og plater; opptaksdisker og plater; CD-plater; grammofonplater; lydbånd;
kassettbånd; videobånd; laserdisker og -plater;
interaktive CD-ROM-plater; DVD-plater;
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; telefoner;
mobiltelefoner; ladere; ladere for mobiltelefoner;
håndfriapparater for mobiltelefoner; mobiltelefonspill;
karaokemaskiner; digitale spill; produkter for
mobiltelefoner, nemlig bakgrunnsbilder, skjermsparere,
animerte bilder, logoer, ringetoner, spill, telefontemaer;
instruksjons- og undervisningsmateriell i form av
apparater og instrumenter; deler og tilbehør til alle de
ovennevnte varer; alle fornannevnte varer er relatert til
talentkonkurranser med norske utøvere.
41
Undervisnings- og underholdningsvirksomhet
relatert til fjernsyn, kino, radio og teater; produksjon og
presentasjon av radio- og fjernsynsprogrammer, filmer
og show; undervisning ved hjelp av eller relatert til
fjernsyn og radio; underholdning ved hjelp av eller
relatert til fjernsyn og radio; organisering av
konkurranser (opplæring eller underholdning);
interaktive telefonkonkurranser; forlagsvirksomhet;
produksjon av kinematografiske filmer, show,
radioprogrammer og fjernsynsprogrammer;
undervisning, opplæring og underholdning ved hjelp av
radio, fjernsyn, satellitt, kabel, telefon, verdensveven og
internett; organisering av show; utleie av lydopptak og
av forhåndsinnspilte show, filmer, radio- og
fjernsynsforestillinger; produksjon av videobånd og
videodisker; radiounderholdning;
fjernsynsunderholdning; kinounderholdning;
teaterunderholdning; spilleshow; konkurranseshow;
fjernsynsunderholdning som involverer telefonisk
publikumsdeltakelse; interaktive
underholdningstjenester for bruk med mobiltelefon; drift
av lotterier og lykkespill; tilveiebringelse av videoklipp
via mobil- eller datanettverk for underholdnings- og eller
undervisningsformål; alle fornannevnte tjenester er
relatert til talentkonkurranser med norske utøvere.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247166
2008.08.12
200805530
2008.05.02
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
STAV
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
R Stav Johanssen Trykkeri AS, Postboks 1532
Lundsiden, 4688 KRISTIANSAND S, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
16
Papir; papp; papirvarer; pappartikler;
trykksaker; bøker; årbøker; publikasjoner; tegneserier;
sangbøker; magasiner; nyhetsbrev; aviser; album;
tidsskrifter; journaler; kataloger; manualer (håndbøker);
kart; pamfletter; flygeblad; postere; skrivesaker og
papirvarer; etiketter; kontorrekvisita; tegne- og
malesaker, skriveinstrumenter; instruksjons- og
undervisningsmaterialer; materialer for bokbinding;
bokomslag; bokmerker; trykkerisett; tegninger; malerier;
fotografier; trykk; bilder; kalendere; penner; blyanter;
malerskrin, fargeskrin; malerpensler; malersett;
merkelapper; gaveinnpakning; gave- og
gratulasjonskort; gaveinnpakningspapir; gaveesker;
innpakningspapir; notatblokker; overføringsbilder
29
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247167
2008.08.12
200805523
2008.04.28
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247169
2008.08.12
200704613
2007.04.20
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
BRILLIANT SCIENCE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, US
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Tannpasta, munnskyllevann omfattende
antibakterielle produkter og produkter for bekjempelse
av kaviteter; kosmetiske tannblekende midler i form av
tannblekende strimler, geleer, blekningsmidler,
applikatorer (blyanter, pinner), tannskinner og sprøyter
inneholdende tannblekende geleer solgt som enheter;
tannpussemidler, klebemidler.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Marin Teknikk AS, 6070 TJØRVÅG, NO
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Skip og skipsskrog, båter og båtskrog.
37
Skipsbygging.
42
Design av skip og båter og utstyr hertil;
industridesign i forbindelse med maritim industri;
rådgivning vedrørende bygging av skip og båter;
ingeniørtjenester og kvalitetskontroll vedrørende
bygging av skip og båter; ingeniørtjenester i form av
rådgivning angående tekniske installasjoner på skip og
båter.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
5
Dentalpreparater i form av slipemidler,
pussemidler, gjenoppbyggingsmaterialer og
lakkeringsmidler.
21
Tannbørster, tanntråd, elektriske tannbørster.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
247168
2008.08.12
200805543
2008.04.28
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Chen Ming-Te, No. 2, Lane 334, San-Fon Road FONCHOU CITY TAICHING HSIEN, TW
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
35
Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
30
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247170
2008.08.12
200805167
2008.04.18
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247171
2008.08.12
200802335
2008.02.25
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Herregård Design AS, Faret 6, 3271 LARVIK, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Apparater og innretninger for belysning,
apparater og innretning for sanitære formål.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SBS Radio Norge AS, Postboks 1102 Sentrum, 0104
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet;
annonsebyråer; spredning av reklameannonser;
oppdatering av reklamedokumentasjon;
fjernsynsreklame; gallupundersøkelse, analyse av
kostnadspriser; markedsstudier;
markedsundersøkelser; meningsmåling;
modelltjenester for reklame og salg; nyhetsklipping; online annonsering på datanettverk; oppdatering av
reklamedokumentasjon; presentasjon av varer i
kommunikasjonsmedier for detaljsalg; publisering av
reklametekster; radioreklame og -annonsering,
utsendelse av reklameannonser; reklamebyråer;
reklameoppslag, utleie av reklameplass; publisering av
reklametekster; utarbeidelse av reklametekster;
reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for
tredjemann; markedsstudier; markedsundersøkelser;
utleie av reklameplass; utsendelse av
reklameannonser; utsendelse av reklamemateriell.
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser, senge- og bordtepper.
35
Salg av møbler, tekstiler og tekstilvarer,
produkter relatert til interiør; annonse og reklamevirksomhet.
42
Interiørarkitekttjenester; interiørdekorering;
interiørkonsulentvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
38
Telekommunikasjonsvirksomhet;
informasjonsbyråer; pressebyråer; elektronisk
oppslagstavle; elektronisk postoverføring;
fjernsynssendinger; fremskaffelse av pratesteder på
internett; kabelfjernsynssending; telefonisk meddelelse;
mobiltelefontjenester; radiokommunikasjon,
radiokringkasting; radiosendinger.
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247172
2008.08.12
200806491
2008.05.26
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SILVERSEA
41
Underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; artistopptredener; utgivelse av
bøker; digital billedbearbeidelse; utleie av
kinomatografiske filmer; filmproduksjon; filmstudioer;
produksjon av fjernsyns- og radioprogram;
fjernsynsunderholdning; innspillingsstudioer;
filmfremvisning; organisering av konkurranser; utleie av
lydopptak; nattklubb; nyhetsreportasjetjenester;
organisering av kulturelle arrangementer; organisering
av mottagelser; organisering av sportskonkurranser;
radiounderholdning; utleie av lydopptak.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Silversea Cruises Ltd, 110 East Broward Boulevard,
FL33301 FORT LAUDERDALE, US
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
39
Organisering av cruisefart,
cruiseskipstjenester.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
31
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247173
2008.08.12
200802629
2008.02.28
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
2008.08.18 - 34/08
247175
2008.08.12
200805540
2008.04.28
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
NOREQ
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Noreq AS, Postboks 144, 5480 HUSNES, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Maskiner; kraner; løfteapparater.
12
Båter herunder livrednings- og redningsbåter;
båt- og skipsfendere.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247174
2008.08.12
200805570
2008.04.29
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
VISA SAVINGSEDGE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Visa International Service Association, 900 Metro
Center Boulevard, CA94404 FOSTER CITY, US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Reklamevirksomhet; salgsfremmende tiltak
knyttet til betalingskort-kontoer gjennom forvaltning av
motiverende belønningsprogram; tildeling av bonus
poeng, avslag, premier, rabatter, verdiøkende tilbud og
kuponger ved bruk av betalingskort; databehandling,
innsamling av data og fremstilling av rapporter for
finansielle transaksjoner.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Habo Gruppen AB, Box 203, 56624 HABO, SE
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
20
Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke
opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og
skjell, rav, perlemor, merskum og erstafflingsstoffer for
alle disse materialer, eller av plast.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
32
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247176
2008.08.12
200803616
2008.03.14
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247177
2008.08.12
200803618
2008.03.14
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
STORE CHRIS
RORRI RACERBIL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Chapman Entertainment Ltd, The Pavilion, 90 Point
Pleasant Wandsworth, SW181NN LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Aktivitetsbøker; adressebøker; album;
autografbøker; permer; bokmerker; bøker; kalendere;
tegneserier; etuier, holdere og stativer til penner,
blyanter, pastellfarger og tegnekritt; tegneserier;
malebøker; dekalkomanibilder; dagbøker,
lommekalendere; dokumentpermer, -mapper og esker
til papirvarer og dokumenter; tegnebøker;
skriveblokker, penner og sett; staffelier; broderi-, sy- og
strikkemønstre; mapper og omslag for papirvarer og
dokumenter; lim; gratulasjonskort; blekk; tidsskrifter;
modellerleire; flygeblad; notisblokker og skriveblokker;
selskapsinvitasjoner; blyantspissere; malerskrin
(skolemateriell), malerskrin, malerpensler, pastellfarger,
tegnekritt, blyanter; postkort; trykte bilder og plakater;
trykte publikasjoner og trykksaker; gummiviskelær;
linjaler; utklippsbøker; papirvarer; stensiler;
klistremerker og overføringsbilder; borddukker av papir,
bordbrikker av papir, servietter av papir; instruksjonsog undervisningsmateriell; utvekslingskort;
innpakningspapir; skriveblokker og papir.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Chapman Entertainment Ltd, The Pavilion, 90 Point
Pleasant Wandsworth, SW181NN LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Audiovisuelle opptak; tegnefilmer;
nedlastbare elektroniske publikasjoner;
kinematografiske filmer; datamaskinsoftware angående
barns utdanning og underholdning; elektriske dataspill
tilpasset for bruk med videoapparater eller
fjernsynsmottakere; elektroniske publikasjoner;
elektroniske malebøker og plakater; elektroniske
gratulasjonskort; filmer; håndholdte elektroniske
spilleapparater og software; interaktive opplæringsspill
til bruk med videoapparater eller fjernsynsmottakere;
interaktiv underholdnings software til bruk med
datamaskiner; interaktive grafikkskjermer; interaktiv
video software; musunderlag; forhåndsregistrerte
media inklusive videokassetter og -bånd, CD-er,
audiokassettbånd, DVD-er, videospillpatroner og
disketter; forhåndsregistrerte interaktive CD-er;
beskyttelseshjelmer for sport; solbriller og
brilleinnfatninger; fotografiapparater; elektroniske spill
skaffet fra Internett.
25
16
Aktivitetsbøker; adressebøker; album;
autografbøker; permer; bokmerker; bøker; kalendere;
tegneserier; etuier, holdere og stativer til penner,
blyanter, pastellfarger og tegnekritt; tegneserier;
malebøker; dekalkomanibilder; dagbøker,
lommekalendere; dokumentpermer, -mapper og esker
til papirvarer og dokumenter; tegnebøker;
skriveblokker, penner og sett; staffelier; broderi-, sy- og
strikkemønstre; mapper og omslag for papirvarer og
dokumenter; lim; gratulasjonskort; blekk; tidsskrifter;
modellerleire; flygeblad; notisblokker og skriveblokker;
selskapsinvitasjoner; blyantspissere; malerskrin
(skolemateriell), malerskrin, malerpensler, pastellfarger,
tegnekritt, blyanter; postkort; trykte bilder og plakater;
trykte publikasjoner og trykksaker; gummiviskelær;
linjaler; utklippsbøker; papirvarer; stensiler;
klistremerker og overføringsbilder; borddukker av papir,
bordbrikker av papir, servietter av papir; instruksjonsog undervisningsmateriell; utvekslingskort;
innpakningspapir; skriveblokker og papir.
Klær, fottøy, hodeplagg.
28
Hagearbeidslekesett; lekespader og -spann;
action-figurer; tilbehør til action-figurer, og omgivelser til
action-figurer, nemlig action-figurlekesett og
fantasiscener; stav- og oppløsningssett til fremstilling
av bobler; ballonger; baller; batteridrevne aksjonsleker;
brettspill; byggeklosser; byggesett; kortspill; juletrepynt
og dekorasjoner; dukkeklær eller klær til kosedyr;
dukketilbehør; dukker; dukkevogner; spill; gymnastikkog sportsartikler; hånddukker; barnerangler; krybbe
action-leker til spedbarn; puslespill; drager; håndholdte
puslespill; masker; uroer; modeller av kjøretøyer;
lekemodelleringsmasse, lekemodelleringsmasse og
apparater til arbeid med denne solgt som en enhet;
håndverkssett; småsaker til selskaper; små
selskapsgaver i form av små leker; spillkort; tøyleker;
marionetter; puslespill; ri-på leker; sandkasser; sklier,
basseng ringer, oppblåsbare svømmebassenger,
badeleker, bassengleker, svømmevinger,
vannsprøytingsleker; rullebrett, skøyter, ski, flyvende
tallerken, hockeykøller, kjelker; såpebobler; myke
skulpterte lekefigurer; lekebaketøy; lekebanker;
lekematlagningstøy; lekefigurer; lekeverktøy,
lekeverktøysbelter, lekevernehjelm; lekekjøretøyer;
leker; trehjulssykler (leker); selskapshatter av papir.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
28
Hagearbeidslekesett; lekespader og -spann;
action-figurer; tilbehør til action-figurer, og omgivelser til
action-figurer, nemlig action-figurlekesett og
fantasiscener; stav- og oppløsningssett til fremstilling
av bobler; ballonger; baller; batteridrevne aksjonsleker;
brettspill; byggeklosser; byggesett; kortspill; juletrepynt
og dekorasjoner; dukkeklær eller klær til kosedyr;
dukketilbehør; dukker; dukkevogner; spill; gymnastikkog sportsartikler; hånddukker; barnerangler; krybbe
action-leker til spedbarn; puslespill; drager; håndholdte
puslespill; masker; uroer; modeller av kjøretøyer;
lekemodelleringsmasse, lekemodelleringsmasse og
apparater til arbeid med denne solgt som en enhet;
håndverkssett; småsaker til selskaper; små
selskapsgaver i form av små leker; spillkort; tøyleker;
marionetter; puslespill; ri-på leker; sandkasser; sklier,
basseng ringer, oppblåsbare svømmebassenger,
33
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
badeleker, bassengleker, svømmevinger,
vannsprøytingsleker; rullebrett, skøyter, ski, flyvende
tallerken, hockeykøller, kjelker; såpebobler; myke
skulpterte lekefigurer; lekebaketøy; lekebanker;
lekematlagningstøy; lekefigurer; lekeverktøy,
lekeverktøysbelter, lekevernehjelm; lekekjøretøyer;
leker; trehjulssykler (leker); selskapshatter av papir.
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
2008.08.18 - 34/08
247178
2008.08.12
200805169
2008.04.18
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
41
Underholdningstjenester; spillehall tjenester;
fornøyelsesparker; utgivelse av bøker; underholdningsog undervisningstjenester for barn; elektroniske
publikasjonstjenester; fanklubber; produksjon av film;
live- og personlig opptreden av en utkledd figur;
organisering av konkurranser; tilveiebringelse av online
elektroniske publikasjoner; tilveiebringelse av online
informasjon relatert til underholdning og/eller utdanning;
produksjon av radioprogrammer; teaterforestillinger;
produksjon av fjernsynsprogrammer; TVunderholdningstjenester.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SBS Radio Norge AS, Postboks 1102 Sentrum, 0104
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet;
annonsebyråer; spredning av reklameannonser;
oppdatering av reklamedokumentasjon;
fjernsynsreklame; gallupundersøkelse, analyse av
kostnadspriser; markedsstudier;
markedsundersøkelser; meningsmåling;
modelltjenester for reklame og salg; nyhetsklipping; online annonsering på datanettverk; oppdatering av
reklamedokumentasjon; presentasjon av varer i
kommunikasjonsmedier for detaljsalg; publisering av
reklametekster; radioreklame og -annonsering,
utsendelse av reklameannonser; reklamebyråer;
reklameoppslag, utleie av reklameplass; publisering av
reklametekster; utarbeidelse av reklametekster;
reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for
tredjemann; markedsstudier; markedsundersøkelser;
utleie av reklameplass; utsendelse av
reklameannonser; utsendelse av reklamemateriell.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet;
informasjonsbyråer; pressebyråer; elektronisk
oppslagstavle; elektronisk postoverføring;
fjernsynssendinger; fremskaffelse av pratesteder på
internett; kabelfjernsynssending; telefonisk meddelelse;
mobiltelefontjenester; radiokommunikasjon,
radiokringkasting; radiosendinger.
41
Underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; artistopptredener; utgivelse av
boker; digital billedbearbeidelse; utleie av
kinomatografiske filmer; filmproduksjon; filmstudioer;
produksjon av fjernsyns- og radioprogram;
fjernsynsunderholdning; innspillingsstudioer;
filmfremvisning; organisering av konkurranser; utleie av
lydopptak; nattklubb; nyhetsreportasjetjenester;
organisering av kulturelle arrangementer; organisering
av mottagelser; organisering av sportskonkurranser;
radiounderholdning; utleie av lydopptak.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
34
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247179
2008.08.12
200803924
2008.03.14
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
2008.08.18 - 34/08
247180
2008.08.12
200716305
2007.12.28
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
RORRI
BILBO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Chapman Entertainment Ltd, The Pavilion, 90 Point
Pleasant Wandsworth, SW181NN LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Aktivitetsbøker; adressebøker; album;
autografbøker; penner; bokmerker; bøker; kalendere;
tegneserier; etuier, holdere og stativer til penner,
blyanter, pastellfarger og tegnekritt; tegneserier;
malebøker; dekalkomanibilder; dagbøker,
lommekalendere; dokumentpermer, -mapper og esker
til papirvarer og dokumenter; tegnebøker;
skriveblokker, penner og sett; staffelier; broderi-, sy- og
strikkemønstre; falseinnretninger for papirvarer og
dokumenter; lim; gratulasjonskort; blekk; tidsskrifter;
modellerleire; flygeblad; notisblokker og skriveblokker;
selskapsinvitasjoner; blyantspissere; malerskrivn
(skolemateriell), malerskrin, malerpensler, pastellfarger,
tegnekritt, blyanter; postkort; trykte bilder og plakater;
trykte publikasjoner og trykksaker; gummiviskelær;
linjaler; utklippsbøker; papirvarer; stensiler;
klistremerker og overføringsbilder; borddukker av papir,
bordbrikker av papir, servietter av papir; instruksjonsog undervisningsmateriell; utvekslingskort;
innpakningspapir; skriveblokker og papir.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Saul Zaentz Co, 2600 Tenth Street, CA94710
BERKELEY, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Apparater for data- og videospill for bruk med
TV alene; joysticks for datamaskiner; joysticks for
videospill; kikkerter; kalkulatorer; kameraer; bæreetuier
for lydkassetter; videokassetter; CD-er; videodisker;
dataspillsoftware; dataspilldisker; videospillsoftware;
videospilldisker; videospillkassetter og -innsatser; CDsamlekort; samlekort lagret på datadisker; CD-spillere;
kompaktdisker inneholdende filmer og musikk i
sjangeren eventyr og fiksjon; dataspillprogrammer;
dataspill og dataspillprogrammer, nemlig videospill og
interaktive videospill for bruk med spillkonsoller;
mobiltelefoner; PC-er; håndholdte
videospillinnretninger; dataspill og online, interaktive
spill; dataspillprogrammer for bruk i forbindelse med
interaktive flerbrukerspill spilt over internett;
dataprogrammer for å holde rede på statusen til ulike
brukere av online interaktive spilltjenester og for å
matche online spillere med andre spillere av samme
ferdighetsnivå; dataspillsoftware inneholdende eventyrog fantasispill; eventyr- og fantasifilmer samt musikk;
datahardware; dataperiferiutstyr; pyntemagneter;
nedlastbare videospill; nedlastbare interaktive
videospill; nedlastbare online interaktive
dataspillprogrammer med en-eller flerbrukerkapasitet;
nedlastbare ringetoner via internett og trådløse
innretninger; nedlastbar musikk via internett og trådløse
innretninger; nedlastbare elektroniske spill via internett
eller trådløse innretninger; nedlastbare ringetiner,
grafikk og musikk via et globalt datanettverk og trådløse
innretninger; DVD-spillere; brilleetuier; motebriller;
hodetelefoner; software for interaktive dataspill og
instruksjonsmateriell pakket som en enhet; software for
interaktive videospill og instruksjonsmateriell pakket
som en enhet; programmer for interaktive multimediadataspill; programmer for interaktive multimediadataspill og instruksjonsmateriell pakket som en enhet;
tastaturer; magnetisk kodede kredittkort; magnetisk
kodede kort for spill av dataspill, videospill og online,
interaktive spill; musematter; forhåndsbetalte,
magnetisk kodede telefonkort; forhåndsbetalte
magnetisk kodede transport- og reisekort;
forhåndsinnspilte filmalbum; forhåndsinnspilte
sceneproduksjonsalbum; forhåndsinnspilte lydkassetter
inneholdende eventyr- og fantasispill; eventyr- og
fantasifilmer samt musikk; forhåndsregistrerte
filmalbum; forhåndsinnspilte CD-ROM-er inneholdende
eventyr- og fantasispill, eventyr- og fantasifilmer samt
musikk; forhåndsinnspilte dataspilldisker inneholdende
eventyr- og fantasispill, eventyr- og fantasifilmer samt
musikk; forhåndsinnspilte DVD-plater inneholdende
eventyr- og fantasispill, eventyr- og fantasifilmer samt
musikk; forhåndsinnspilte laserdisker inneholdende
eventyr- og fantasispill, eventyr- og fantasifilmer samt
musikk; forhåndsinnspilte grammofonplater med musikk
for eventyr- og fantasifilmer; forhåndsinnspilte
videobånd, CDROM-er, DVD-er og kompaktdisker
inneholdende tegnefilmer, eventyr- og fantasifilmer
samt musikk; forhåndsinnspilte videospillinnsatser;
snøbriller; solbriller; svømmebriller; telefoner;
videodisker inneholdende eventyr- og fantasispill,
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
28
Hagearbeidslekesett; lekespader og -spann;
action-figurer; tilbehør til action-figurer, og omgivelser til
action-figurer, nemlig action-figurlekesett og
fantasiscener; stav- og oppløsningssett til fremstilling
av bobler; ballonger; baller; batteridrevne aksjonsleker;
brettspill; byggeklosser; byggesett; kortspill; juletrepynt
og dekorasjoner; dukkeklær eller klær til kosedyr;
dukketilbehør; dukker; dukkevogner; spill; gymnastikkog sportsartikler; hånddukker; barnerangler; krybbe
action-leker til spedbarn; puslespill; drager; håndholdte
puslespill; masker; uroer; modeller av kjøretøyer;
lekemodelleringsmasse, lekemodelleringsmasse og
apparater til arbeid med denne solgt som en enhet;
håndverkssett; småsaker til selskaper; små
selskapsgaver i form av små leker; spillkort; tøyleker;
marionetter; puslespill; ri-på leker; sandkasser; sklier,
basseng ringer, oppblåsbare svømmebassenger,
badeleker, bassengleker, vannsprøytingsleker;
rullebrett, skøyter, ski, flyvende tallerken, hockeykøller,
kjelker; såpebobler; myke skulpterte lekefigurer;
lekebaketøy; lekebanker; lekematlagningstøy;
lekefigurer; lekeverktøy, lekeverktøysbelter,
lekevernehjelm; lekekjøretøyer; leker; trehjulssykler
(leker); selskapshatter av papir.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
35
registrerte varemerker
eventyr- og fantasifilmer samt musikk;
videospillinnsatser inneholdende eventyr- og
fantasispill, eventyr- og fantasifilmer samt musikk;
videospilldisker inneholdende eventyr- og fantasispill,
eventyr- og fantasifilmer samt musikk;
videospillmaskiner for bruk med fjernsynsapparater;
videospillsoftware inneholdende eventyr- og fantasispill,
eventyr- og fantasifilmer samt musikk.
2008.08.18 - 34/08
rullebrett; snøkupler; fotballer; myke skulpturleker;
sportsutstyr; frittstående videospillmaskiner; surfbrett;
svømmeflåte for rekreasjonsbruk; snakkeleker;
tredimensjonale pusleleker; aksessorier til actionlekefigurer; action-lekefigurer; lekerustninger;
lekeøkser; lekebanker; lekebuer; lekepiler;
vippehodefigurer (leketøy); lekekasser; byggeklosser
og anslutningsstykker for samme (leketøy);
sukkertøydispensere (leketøy); sukkertøyholdere
(leketøy); lekeslott; myntbanker (leketøy);
lekekosmetikksett; lekedolker; motoriserte
modellkjøretøyer (leketøy); lekegjerder; lekefigurer;
lekefort; hjelmer (leketøy); lekekniver; stiger (leketøy);
klubber og septere (leketøy); modelleringsmasse og deig (leketøy); tråbiler (leketøy); radiostyrte
lekekjøretøyer; leketøysscootere; snøkupler (leketøy);
lekebygg og -strukturer; aksessorier til bygge- og
strukturleker; lekesverd; kasteplater (leketøy);
leketøystrær; lekekjøretøyer; aksessorier til
lekekjøretøyer; lekeklokker; lekevåpen; leker;
transformerende robotiske leker; todimensjonale
pusleleker, unntatt kryssordpusler; opptrekkbare leker;
jojoer.
25
Klær, fottøy og hodeplagg for menn, kvinner
og barn; forklær; idrettssko; badekåper, morgenkåper,
slåbroker; flipp-flapper (sko); baseballkapser;
badedrakter; belter; halstørklær; strandtøy;
strandsandaler; blazere; støvler; kapser; barnesko;
tøybleiesett; kåper og frakker; krageløse skjørter;
kostymer for bruk ved rollespill; kjeledresser; kjoler;
ørevarmere; pannebånd; selskapstopper;
treningstopper; golftrøyer; hansker; halloweenkostymer;
hatter, luer; hodeplagg; hodebånd; strømper; nattøy for
spedbarn og småbarn; jakker; jeans; gensere;
joggedresser; fritidsdresser; strikkekjoler med
buksesett; gymnastikkdrakter, trikoter, bodier;
leggvarmere, benvarmere; langt undertøy;
maskeradedrakter, aksessorier og masker solgt i
forbindelse dermed; fritidsklær; votter; halstøy;
nattskjorter; nylontøy; overaller; pyjamaser; bukser;
parkaser; lekedresser; pullovere; regntøy;
regnponchoer; regnjakker; lekedrakter; skjerf; skjorter;
sko; shorts; sett bestående av shorts og topp; skjørt;
skjørt og undertøy i ett; skiklær og overtrekkstøy;
skimasker; skidrakter, skidresser; slacks;
sportsuniformer, sportsdrakter; nattklær; tøfler; sokker;
spesielt fottøy for sport og gymnastikk; spesielle klær
for sport og gymnastikk; bukseseler; sweatere;
joggebukser; treningsgensere; svømmeklær;
tubetopper; slips; tights; t-skjorter; pologensere;
undertøy; helt undertøy (over/underdel i ett);
lueskygger; oppvarmingsdresser; vindtekke jakker;
svettemansjetter; skyggeluer; trenings- og
sportsbekledning.
41
Utdannelses- og underholdningstjenester i
form av tilveiebringelse av online dataspill via internett;
forlystelsesarkader; fornøyelsesparker; tivoliturer;
arrangering og gjennomføring av konkurranser for
spillere av videospill og dataspill; arrangering av online
konkurranser for spillere av interaktive spill; arrangering
og gjennomføring av konserter; arrangering av
billettreservasjoner for show og andre
underholdningsevenementer; booking av lokaler for
underholdning; booking av seter til show; booking av
teaterbilletter; kasinoer; ledelse og gjennomføring av
underholdningsutstillinger og fremvisninger i form av
musikalske konserter; middagsteatre; diskoteker;
underholdning i form av danseopptredener;
underholdning i form av lysshow; underholdning i form
av teaterproduksjoner; underholdning i form av
musikkorkestre; underholdning i form av personlige
opptredener av film- og scenecelebriteter;
underholdning i form av show i fornyelsesparker;
underholdning i form av løpende fjernsynsprogrammer;
fanklubbtjenester; eventyr- og fantasifestivaler og
trylleshow; filmdistribusjon; filmstudioer; kinoer;
nattklubber; førskoler; online billettkontortjenester;
online aviser og tidsskrifter; drift av et filmstudio;
organisering av danseevenementer; organisering av
filmevenementer; organisering av lokale
underholdningsevenementer; organisering av
teaterevenementer; planlegging og gjennomføring av
en serie av filmfestivaler; postproduksjonsredigeringstjenester innen området for musikk; video og
film; presentasjon av liveshowopptredener;
presentasjon av musikalske opptredener; produksjon
og distribusjon av spillefilmer; produksjon og
distribusjon av TV-show; produksjon av videodisker;
tilveiebringe et dataspill som kan bli aksessert over et
helt nettverk av nettverkbrukerne; tilveiebringe
fasiliteter for spesielle begivenheter omfattende kasinoog spillkonkurranser og -turneringer; tilveiebringe
informasjon om online dataspill og videospill og
forbedringer for og av samme via internett; tilveiebringe
online kortspill; tilveiebringe interaktive flerbrukerspill
tilgjengelige over internett; tilveiebringe opplæring;
tilveiebringe spillehaller; tilveiebringe sportslige og
kulturelle aktiviteter; tilveiebringe teaterfortegnelser;
tilveiebringe fornøyelses- og temaparktjenester;
tilveiebringe ikke-nedlastbare filmer og
fjernsynsprogrammer; publisering av bøker, magasiner,
aviser, journaler, software, spill, musikk og elektroniske
publikasjoner; utleie av dataspillprogrammer; utleie av
spillefilmer; utleie av videospill; idrettsleire; lotterier,
veddemål og lykkespill.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
28
Leker, spill og leketøy, nemlig actionfigurer;
actionpregede ferdighetsspill; actionpregede skyte- og
målspill; tivolikaruseller, tivolivogner; arkadespill;
backgammonsett; ballonger, baller; badeleker;
brettspill; nikkedukker; kortspill; sjakkbrett; sjakkspill;
sjakkbrikker pakket separat, som et sett; lekelabyrinter
for barn; juletrepynt; myntstyrte flipperspillmaskiner;
myntstyrte videospillmaskiner; klinkekuler for samlere;
lekefigurer for samlere; byggeleker; kostymemasker;
darts; dukkeklær; dukker; elektroniske actionleker;
elektroniske, pedagogisk opplærende spillmaskiner for
barn; utstyr pakket som en enhet for spill av
actionpregede mål- eller skytespill; utstyr pakket som
en enhet for spill av brettspill; utstyr pakket som en
enhet for spill av kortspill; utstyr pakket som en enhet
for spill av håndholdte elektroniske spill;
fantasivesenleker; flyveplater; håndholdte elektroniske
spill; håndholdte enheter for spill av videospill;
hobbysett for pynting av hår; hobbysett for
perlearbeider; hobbysett for krystallarbeider; hobbysett
for å lage pyntegjenstander med magneter; hobbysett
for å lage modellbygninger; hobbysett for å lage
modellfigurer; hobbysett å lage sandkunst; hobbysett
for å lage såpe; hobbysett for å lage lekesmykker;
hobbysett for forming av sjokolade; hobbysett
bestående av lekekosmetikk; oppblåsbare leker; inlineskøyter; puslespill; drager; LCD-spillmaskiner
(håndholdte spill); klinkekuler; labyrintspill; mekaniske
actionleker, ikke-myntstyrte spillmaskiner; ikkemotoriserte leketøysscootere; ansiktsmasker av papir;
selskapsleker og selskapsspill; flipperspill;
flipperspillmaskiner; lekesett for actionfigurer; lekesett
for maskeradespill; spillkort; plysjdukker med lyd;
plysjdukker uten lyd; plysj leker; svømmeringer;
posisjonerbare lekefigurer; marionetter; filledukker med
lyd; filledukker uten lyd; fjernstyrte actionfigurer; spill for
rollespill; leker for rollespill; rulleskøyter; sandleker;
36
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247181
2008.08.12
200802903
2008.02.29
Ingen
2008.08.18 - 34/08
pensjonsforsikring, pensjonsutbetalingstjenester,
rådgivning i finansielle spørsmål, rådgivning i
forsikringsspørsmål, deponering i sikkerhetsskap,
verifisering av sjekker, konsulentbistand i
skattespørsmål, veiledning i skattespørsmål,
sparebanker, sponsorvirksomhet, utleie av kontorer,
utlån, utlån mot pantesikkerhet, utstedelse av
kredittkort, utstedelse av verdianvisninger,
valutaveksling, veiledning i skattespørsmål, deponering
av verdipapirer, kurtasje av verdipapirer, deponering av
verdisaker; investeringstjenester og finansielle
tjenester; investering innenfor områdene privatkapital,
risikokapital, gjeld bestfiende av kortfristede,
heyforrentede selskapsobligasjonslån, hedge fond, fast
eiendomsfond, sikre gjeldsobligasjoner, råvarefond,
spesialiserte fond og andre typer fond;
rådgivningstjenester i forbindelse med finans og
investering; finansielle administrasjonstjenester og
finansiell konsultasjon; børshandlertjenester,
investeringshandlertjenester og banktjenester; tjenester
i forbindelse med kapitalinnskudd, samt rådgivning og
administrasjon i den forbindelse; kjøp og holding av
verdipapirer; rådgivning og assistanse i forbindelse
med oppkjøp; fusjoner og selskapsaktiviteter;
finansielle analyser og konsultasjoner; finansielle
prognoser; finansinformasjon og
investeringsinformasjon tilveiebrakt ved elektroniske
hjelpemidler; finansielle tjenester og
rådgivningstjenester, finansielle analyser og finansielle
datatjenester; konsultasjon i forbindelse med
fondsinvesteringer; fondshandel i forbindelse med
investeringer; administrasjon av investeringer og
formue; investering av fond for andre;
administrasjonstjenester i forbindelse med gjensidige
fondsporteføljer; administrasjonstjenester i forbindelse
med verdipapirporteføljer; investeringstjenester i
forbindelse med fond; administrasjonstjenester i
forbindelse med penger; banktjenester; finansiell
leasing; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom;
rådgivning i finansielle spørsmål; finansstyring;
finansieringstjenester; formidling av finansinformasjon;
fondsinvestering; økonomisk rådgivning vedrørende
fond; kapitalinvesteringer; økonomisk rådgivning ved
kapitalinvesteringer; finansielle tjenester.
(540) Gjengivelse av merket:
CONVENT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Convent Capital AS, Haakon VII's gate 10, 0161 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Rådgivningstjenester relatert til
forretningsledelse og strategi, inklusive
forretningsfusjoner, oppkjøp, joint ventures, allianser,
emisjoner og avhending; organisasjons-og
forretningsledelse; bedriftsledelse; kontortjenester;
regnskapsførsel og regnskapskontroll; rådgivning
relatert til selskapsstruktur; forretningsevaluering;
forretningsledelse; handelsinformasjon; organisasjon
og forretningsledelse; forretningsundersøkelser;
statistisk informasjon; økonomisk planlegging og
beregninger; konsulenttjenester i relasjon til alle
forannevnte tjenester; formidling av informasjon i
relasjon til alle forannevnte tjenester.
36
Informasjons-, rådgivnings- og
konsulentvirksomhet i områdene finans, forsikring,
bankvirksomhet, kapitalforvaltning og investering;
finansinvestering i omradene sikkerhet, fond, fast
eiendom og forretninger med risikovillig kapital;
kapitalplassering og i formuesforvaltningstjenester;
investering av kapital for andre; utstedelse av
verdipapirer, organisering og administrasjon av
investeringsformue; sikkerhets- og
investeringsmeklervirksomhet; bankvirksomhet
vedrørende kapitalinvestering, forvaltningsvirksomhet,
nemlig investerings- og forvaltningsvirksomhet;
finansielle tjenester, nemlig
investeripgsrådgivningstjenester, investeringsledelsesog investeringsforvaltningstjenester samt ledelsesog
forvaltningstjenester relatert til formue og aktiva;
bankforretninger, bankvirksomhet, bestyrelse av
familiestiftelser, bestyrelse av fast eiendom,
børsmeglervirksomhet, børsnoteringer,
clearingvirksomhet, debetkort-tjenester, deponering av
verdipapirer, deponering av verdisaker, bestyrelse av
fast eiendom, taksering av fast eiendom,
eiendomsmegler for fast eiendom, eiendomsomsetning,
emisjon av verdianvisninger, faktoringselskaper,
finansanalyser, finansiell sponsorvirksomhet, finansiell
virksomhet, leasingfinansiering,
finansieringsevaluering, finansierinestjenester,
finansieringsvirksomhet, finansieringsvurdering,
finansinformasjon, finansrådgivning,
finanstransaksjoner, fondsinvestering,
fondsopprettelse, forvaltning av formuer, forpaktning av
faste eiendommer, forpaktningsvirksomhet,
inkassoforretninger, syke- og pensjonsforsikring,
forsikringsagenturer, forsikringsinformasjon,
forsikringsmegler, forsikringsrådgivning,
forsikringsvirksomhet, forvaltning av formuer, garantier,
inkassoforretninger, inkassokontor, innsamlingsbyråer,
fondsinvesteringer, kapitalinvesteringer, opprettelse av
kapitalfond, kapitalinvesteringer, kausjon,
konsulentbistand i skattespørsmål, avbetalingskreditt,
kredittkontor, utstedelse av kredittkort, kredittkorttjenester, leasingfinansiering, livsforsikring, avdragslån,
pantelån, meglerforretninger for fast eiendom,
meglervirksomhet, børsnoteringer,
eiendomsomsetning, oppbygging av kapitalfond,
pantelån, elektronisk pengeoverføring, pengeveksling,
42
Forskningstjenester relatert til
forretningsledelse og strategi, inklusive
forretningsfusjoner, oppkjøp, joint ventures, allianser,
emisjoner og avhending.
45
Juridiske tjenester.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
37
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247182
2008.08.12
200805586
2008.04.30
2007.12.17 US 77/353,800
ASCEND COLLECTION
247184
2008.08.12
200712875
2007.10.24
Ingen
FITFLOP
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Choice Hotels International Inc, 10750 Columbia Pike,
MD20901 SILVER SPRING, US
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
43
Hotell- og motelltjenester, hotell- og
motellreservasjonstjenester for andre, og online hotellog motellreservasjonstjenester for andre.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
2008.08.18 - 34/08
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Brandhandling International Ltd, Suite 6, Mill Mall,
Wickham's Cay 1 ROAD TOWN, TORTOLA, VG
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247183
2008.08.12
200805327
2008.04.03
Ingen
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247185
2008.08.12
200804538
2008.04.07
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:
LUPIER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Enrique Basarte Gutierrez, Avd Zaragoza 97-2° Izda,
31006 PAMPLONA, NARARRA, ES
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Viner.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Høines Marking AS, Postboks 9, 4064 STAVANGER,
NO
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Kontorrekvisita (ikke møbler); stempler;
selvfargende stempler; bokser for stempler og segl.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
38
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247186
2008.08.13
200715099
2007.12.06
Ingen
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247187
2008.08.13
200715100
2007.12.06
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:
LANDSTIL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Landstil Strand, Holaveien 3 c/o Tone Marie Strand,
4460 MOI, NO
(740) Fullmektig:
Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer;
reiseeffekter.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Landstil Strand, Holaveien 3 c/o Tone Marie Strand,
4460 MOI, NO
(740) Fullmektig:
Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder;
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer;
reiseeffekter.
20
Møbler, speil, billedrammer, sengeutstyr,
varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør,
rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall
og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer
for alle disse materialer, eller av plast.
20
Møbler, speil, billedrammer, sengeutstyr,
varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør,
rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall
og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer
for alle disse materialer, eller av plast.
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
25
24
Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
Klær, fottøy, hodeplagg.
35
Oppstilling, for andre, av et utvalg av de
ovennevnte varer slik at kunder på en hensiktsmessig
måte kan se på å kjøpe disse varene, salg av
reportasjer om interiør og livsstil.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
35
Oppstilling, for andre, av et utvalg av de
ovennevnte varer slik at kunder på en hensiktsmessig
måte kan se på å kjøpe disse varene, salg av
reportasjer om interiør og livsstil.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247188
2008.08.13
200802349
2008.02.25
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
FLORISS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Floriss Drift AS, Postboks 123 Økern, 0509 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
31
Naturlige planter og blomster.
44
Blomsterarrangering, blomsterdekorering.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
39
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247189
2008.08.13
200802354
2008.02.27
Ingen
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247190
2008.08.13
200804959
2008.04.16
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:
VOX
MBTI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Vox R & D Ltd, First Floor, St Giles House, 15/21
Victoria Road, Bucks, MK22NG BLETCHLEY, MILTON
KEYNES, GB
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Musikkapparater (andre enn
musikkinstrumenter); forsterkere; forsterkere for bruk
med musikkapparater; forsterkere for bruk i biler for
underholdningsformål; audio og digitale forsterkere;
elektriske lydforsterkere; elektriske ledninger for
musikkforsterkere; elektroniske og elektriske akustiske
forsterkere; gitarforsterkere; hodetelefonforsterkere;
integrerte audio forsterkere; tastatur forsterkere; kraftog utgangseffekt forsterkere; kraftforsyningsenheter for
forsterkere; stereofoniske forsterkere; transportable
gitar forsterkere; lydforsterkere; dikteringsmaskiner;
DVD-spillere; høyttalere; grammofoner; stereo
mottakerapparater; platespillere; båndopptakere;
videoopptakere; lydforsterkere; audio høyttalere; stereo
mottakere, tunere, forsterkere, høyttalere; audio og
videobåndspillere; audio og videobåndopptakere;
automatiske telefonsvarere; stereo tunere;
platetallerkener (på platespillere);
videokassettopptakere; video disk spillere;
videoopptakere; effektpedaler, volumpedaler; wah wah
pedaler; fotbrytere; ledninger og kabler for biler; samt
deler og tilbehør til alle de forannevnte varer.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Myers-Briggs Type Indicator Trust, 200 Summit
Avenue, PA19034 Fort Washington, US
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Tilveiebringe psykologisk testing og
bedømmelse av tester for personale og administrasjon;
psykologisk testing for utvelgelse av arbeidstakere;
tilveiebringe informasjon over et globalt datanettverk
innen områdene for arbeidsformidling og HRadministrasjon; tilveiebringe informasjon over et globalt
datanettverk vedrørende konsulenttjenester innen
områdene for arbeidsformidling og HR-administrasjon;
elektroniske detaljhandelstjenester via et globalt
datanettverk omfattende bøker innen området for
personale og administrasjon; elektroniske
detaljhandelstjenester via et globalt datanettverk
omfattende testinstrumenter og testvurderingsmateriell;
tilveiebringe informasjon over et globalt datanettverk
vedrørende konsulenttjenester innen området for
arbeidsformidling og HR-administrasjon.
42
Forskning innen området for psykologi
inkludert innsamling av informasjon og behandling av
informasjon vedrørende personlighetstypeklassifisering
og personlighetstyper; tilveiebringe midlertidig bruk av
online, ikke-nedlastbar software for psykologisk testing
og bedømmelse av tester over internett; arrangering og
gjennomføring av psykologiske tester og rapportering
av resultater.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
15
Gitarer; elektriske gitarer, elektriske
tilkoblingskabler for gitarer med forsterkere; støvdeksler
for gitarer og deler og tilbehør for gitarer.
37
Vedlikehold og service av elektrisk og
elektronisk utstyr; vedlikehold og service av
musikkinstrumenter; vedlikehold og service av
forsterkere, høyttalere, effektpedaler, volumpedaler,
wah wah pedaler og fotbrytere.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247191
2008.08.13
200806984
2008.05.27
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
PROTEX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Granberg AS, Innbjoa, 5584 BJOA, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Hansker (bekledning).
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
40
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247192
2008.08.13
200805592
2008.04.30
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
2008.08.18 - 34/08
247193
2008.08.13
200805594
2008.04.30
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(558) Merket er et merke i farger
(730) Innehaver:
Finansa AS, Storgata 10 B, 0155 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; økonomisk
planlegging.
36
Finansielle tjenester, banktjenester;
finansiering av lån; tjenester tilknyttet kreditt og
betalingskort; kredittjenester.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Choice Hotels International Inc, 10750 Columbia Pike,
MD20901 SILVER SPRING, US
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
43
Hotell- og motelltjenester, hotell- og
motellreservasjonstjenester for andre, og online hotellog motellreservasjonstjenester for andre
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247194
2008.08.13
200805852
2008.05.06
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
DW & W International AS, Kjelsåsveien 29 B, 0488
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Juvelvarer, smykker, edle stener og ur.
18
Lær og lærimitasjoner, samt varer av disse
materialer, skinn, hud, kofferter, reisevesker.
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
41
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247195
2008.08.13
200805596
2008.04.30
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247197
2008.08.13
200710466
2007.09.04
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
HJERTEROM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Gro Torvaldsen Rykkelid, Askaliveien 2, 8170
ENGAVÅGEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Apparater for overføring og gjengivelse av lyd
og bilder.
16
Bøker; kursmateriell; kunsttrykk av bilder;
bilder (malerier); illustrasjoner.
41
Kurs, seminar, undervisning, kunstutstilling.
42
Presentasjon og drift av websider.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur
#8500, Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alkoholholdige drikker, alkoholholdige
cocktailmikser, tequila.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247198
2008.08.13
200805776
2008.05.02
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
BioPro
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
VitaeLab AS, Enebakkveien 117, 0680 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Kosttilskudd.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
247196
2008.08.13
200714058
2007.11.14
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
PRETTY POLLY
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Magellan Textile Holdings Ltd, Unit 1001, 10th Floor,
Star House 3 Salisbury Road TSIMSHATSUI,
KOWLOON, HK
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Toalettartikler, kosmetikk, parfymevarer,
eteriske oljer, såper, hårvann, hårfjerningskremer.
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247199
2008.08.13
200806988
2008.05.27
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
VOLTAROL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002 BASEL, CH
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytiske og veterinære preparater;
dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for
spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til
tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler,
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter:
fungicider, herbicider.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
8
Barberkniver, -høvler og -maskiner, deler og
tilbehør.
25
Klær, strømper, strømpebukser, trikotklær og
dameundertøy.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
42
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247200
2008.08.13
200806991
2008.05.28
Ingen
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
2008.08.18 - 34/08
247202
2008.08.13
200806993
2008.05.21
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Sandnes kommune, Postboks 583, 4305 SANDNES,
NO
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
salg av klær, fottøy ,hodeplagg, pins, gaveartikler, spill
og leketøy.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Shell Brands International AG, Baarermatte, 6340
BAAR, CH
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
4
Oljer; fett; smøremidler; drivstoffer.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
41
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet;
sportslige og kulturelle aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247201
2008.08.13
200806992
2008.05.28
2008.01.23 CH 50910/08
(540) Gjengivelse av merket:
PRINGLES EXTREME
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Konserverte, tørrete og kokte frukter og
grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; spiselige oljer
og fett; konserver, pikkels; potetskiver, potetchips og
snacks basert på ost eller potetprodukter.
30
Snackprodukter og chips basert på
kornprodukter, inkludert ris-baserte chips, snacks
basert på risprodukter og snacks basert på
maisprodukter.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
43
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247203
2008.08.13
200806994
2008.05.21
Ingen
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
CZT/ACN, 150 North Martingale Road, IL60173
SCHAUMBURG, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Elektroniske databaser på områdene for
markedsundersøkelser, mediaundersøkelser,
reklameundersøkelser, forretnings- og
bedriftsundersøkelser, detaljsalgsmarkedsføring og
salgsinformasjon, for undersøkelser på forbrukerkjøp
og forbrukeroppførsel, for måling av mediapublikum,
mediaoppslutning, og for forretnings- og
merkerådgivning, alle i nedlastbar form eller
innregistrert på computermedia; computerprogrammer
benyttet for å lede og analysere og forberede
utredninger og rapporter inneholdende foran nevnte
informasjon, alle i nedlastbar form eller innregistrert på
computer media; computersoftwareprogrammer,
databasestyringsprogrammer og manualer solgt som
en enhet sammen med dette til bruk for å lage, få
tilgang til, å se, gjennomgå, manipulere, kategorisere,
analysere, fomattere og å forberede og trykke
utredninger og rapporter fra data og informasjon i alle
foran nevnte databaser, alle i nedlastbar form eller
innregistrert på computermedia.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Shell Brands International AG, Baarermatte, 6340
BAAR, CH
(740) Fullmektig:
JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276
Grønland, 0134 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
4
Oljer; fett; smøremidler; drivstoffer.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247205
2008.08.13
200701836
2007.02.14
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
2008.08.18 - 34/08
16
Trykte publikasjoner; trykte utredninger og
rapporter, kalendere, tabeller og registre, kataloger,
dagbøker, lommekalendre, tidskrifter, aviser og
periodiske journaler, trykte presentasjoner, avisspalter,
magasinspalter, tidskriftsspalter, hefter, brosjyrer og
småbøker, magasiner og publikasjoner på områdene
for markedsundersøkelser, mediaundersøkelser,
reklameundersøkelser, forretnings- og
bedriftsundersøkelser, detaljsalgsmarkedsføring og
salgsinformasjon, for undersøkelser vedrørende
forbrukerkjøp og forbrukeroppførsel, for måling av
mediapublikum, mediaoppslutning og for forretnings- og
merkerådgivning.
247204
2008.08.13
200806990
2008.05.28
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Ipslure
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kjemikonsult ANS, Ringstabekkveien 82B, 1358 JAR,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Kjemiske produkter til skogbruk.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
35
Markedsundersøkelsesvirksomhet,
mediaundersøkelsesvirksomhet;
reklameundersøkelsesvirksomhet; forretnings- og
bedriftsundersøkelsesvirksomhet;
detaljsalgsmarkedsførings- og
salgsinformasjonsvirksomhet; undersøkelser
vedrørende forbrukerkjøp og forbrukeroppførsel; måling
av mediapublikum; tjenester vedrørende
mediaoppslutning; forretnings- og
merkerådgivningsvirksomhet; analysering og evaluering
av data oppnådd ved gjennomføring av
forretningsundersøkelser og -kartlegging, av
rundspørringer, gallup, meningsmålinger og
meningsundersøkelser, av utredninger, analyser og
evalueringer, samt av paneler for undersøkelser online; befolknings- og produkttrendsstudier, og
utarbeidelse og fremskaffelse av utredninger og
rapporter vedrørende dette; oppsporing av salgsvolum
44
registrerte varemerker
for andre.
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
42
Fremskaffelse av temporær bruk av on-line
ikke-nedlastbare elektroniske databaser og websider
på området for markedsundersøkelser,
mediaundersøkelser, reklameundersøkelser,
forretnings- og bedriftsundersøkelser, for
detalssalgsmarkedsføring og salgsinformasjon, for
undersøkelser vedrørende forbrukerkjøp og
forbrukeroppførsel, måling av mediapublikum,
mediaoppslutning, og for forretnings- og
merkerådgivning; fremskaffelse av temporær bruk av
online ikke nedlastbare databaser og
databasestyringssoftware for å lage, å få tilgang til,
oppdatere, nedlaste, se og manipulere informasjon,
samt for å utarbeide utredninger og rapporter fra
computer databaser.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
2008.08.18 - 34/08
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247206
2008.08.13
200701837
2007.02.14
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
NIELSEN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
CZT/ACN, 150 North Martingale Road, IL60173
SCHAUMBURG, US
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Elektroniske databaser på områdene for
markedsundersøkelser, mediaundersøkelser,
reklameundersøkelser, forretnings- og
bedriftsundersøkelser, detaljsalgsmarkedsføring og
salgsinformasjon, for undersøkelser på forbrukerkjøp
og forbrukeroppførsel, for måling av mediapublikum,
mediaoppslutning, og for forretnings- og
merkerådgivning, alle i nedlastbar form eller
innregistrert på computermedia; computerprogrammer
benyttet for å lede og analysere og forberede
utredninger og rapporter inneholdende foran nevnte
informasjon, alle i nedlastbar form eller innregistrert på
computer media; computersoftwareprogrammer,
databasestyringsprogrammer og manualer solgt som
en enhet sammen med dette til bruk for å lage, få
tilgang til, å se, gjennomgå, manipulere, kategorisere,
analysere, fomattere og å forberede og trykke
utredninger og rapporter fra data og informasjon i alle
foran nevnte databaser, alle i nedlastbar form eller
innregistrert på computermedia.
16
Trykte publikasjoner; trykte utredninger og
rapporter, kalendere, tabeller og registre, kataloger,
dagbøker, lommekalendre, tidskrifter, aviser og
periodiske journaler, trykte presentasjoner, avisspalter,
magasinspalter, tidskriftsspalter, hefter, brosjyrer og
småbøker, magasiner og publikasjoner på områdene
for markedsundersøkelser, mediaundersøkelser,
reklameundersøkelser, forretnings- og
bedriftsundersøkelser, detaljsalgsmarkedsføring og
salgsinformasjon, for undersøkelser vedrørende
forbrukerkjøp og forbrukeroppførsel, for måling av
mediapublikum, mediaoppslutning og for forretnings- og
merkerådgivning.
35
Markedsundersøkelsesvirksomhet,
mediaundersøkelsesvirksomhet;
reklameundersøkelsesvirksomhet; forretnings- og
bedriftsundersøkelsesvirksomhet;
detaljsalgsmarkedsførings- og
salgsinformasjonsvirksomhet; undersøkelser
vedrørende forbrukerkjøp og forbrukeroppførsel; måling
av mediapublikum; tjenester vedrørende
mediaoppslutning; forretnings- og
merkerådgivningsvirksomhet; analysering og evaluering
av data oppnådd ved gjennomføring av
forretningsundersøkelser og -kartlegging, av
rundspørringer, gallup, meningsmålinger og
meningsundersøkelser, av utredninger, analyser og
evalueringer, samt av paneler for undersøkelser online; befolknings- og produkttrendsstudier, og
utarbeidelse og fremskaffelse av utredninger og
rapporter vedrørende dette; oppsporing av salgsvolum
for andre.
42
Fremskaffelse av temporær bruk av on-line
ikke-nedlastbare elektroniske databaser og websider
på området for markedsundersøkelser,
mediaundersøkelser, reklameundersøkelser,
forretnings- og bedriftsundersøkelser, for
45
registrerte varemerker
detalssalgsmarkedsføring og salgsinformasjon, for
undersøkelser vedrørende forbrukerkjøp og
forbrukeroppførsel, måling av mediapublikum,
mediaoppslutning, og for forretnings- og
merkerådgivning; fremskaffelse av temporær bruk av
online ikke nedlastbare databaser og
databasestyringssoftware for å lage, å få tilgang til,
oppdatere, nedlaste, se og manipulere informasjon,
samt for å utarbeide utredninger og rapporter fra
computer databaser.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
247210
2008.08.13
200715047
2007.12.05
2007.09.19 EM 006314082
BSC
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BLANKO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 59, 75038
OBERDERDINGEN, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Kontrollinnretninger for elektriske lukninger
av avfallsutløp i oppvaskkummer/utslagsvasker;
kontrollinnretninger for elektriske avfallsinnretninger;
kontrollinnretninger for elektriske lukninger av
avfallsutløp; sensorer for elektriske lukninger av
avfallsutløp i oppvaskkummer/utslagsvasker; sensorer
for elektriske avfallsinnretninger; deler og tilbehør til
forannevnte varer.
247207
2008.08.13
200805778
2008.05.02
Ingen
FlexiPro
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
VitaeLab AS, Enebakkveien 117, 0680 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Kosttilskudd.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
(540) Gjengivelse av merket:
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
2008.08.18 - 34/08
11
Oppvaskkummer med tørkeområde,
oppvaskkummer uten tørkeområde, utslagskummer,
underlimte oppvaskkummer, benkeplater med
integrerte utslagskummer; elektriske lukninger av
avfallsutløp i oppvaskkummer/ utslagsvasker; deler og
tilbehør till forannevnte varer.
247208
2008.08.13
200805521
2008.04.28
Ingen
21
Husholdnings-, kjøkken-, restaurant-og
industrikjøkken-/ kantine- redskaper og -beholdere;
tilberedningsboller, dørslag, skjærefjøler,
oppvasktilbehør; deler og tilbehør til forannevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(540) Gjengivelse av merket:
DAMAJUANA
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur
#8500, Tlaquepaque, 45601 JALISCO, MX
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Alkoholholdige drikker; tequila, alkoholholdige
drikker som inneholder tequila.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(300)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Søknadsprioritet
247211
2008.08.13
200806998
2008.05.28
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
GOO GONE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ole Hovengen, Postboks 885, 3007 DRAMMEN, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede
syntetiske harpikser, ubearbeidet plast;
gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og
midler for herding og lodding; kjemiske produkter for
konservering av næringsmidler; garvestoffer;
bindemidler til industrielle formål.
247209
2008.08.13
200805779
2008.05.02
Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2
Maling, fernisser, lakker;
rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler,
fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks;
bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører,
trykkere og kunstnere.
CARVERATIO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ratiopharma, Billingstadsletta 19A, 1375
BILLINGSTAD, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Farmasøytisk preparat.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
3
Blekemidler og andre midler for klesvask;
midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
hårvann; tannpussemidler.
(450) Kunngjøringsdato 34/08, 2008.08.18
46
internasjonale varemerkeregistreringer
2008.08.18 - 34/08
Internasjonale varemerkeregistreringer
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.
Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 51.
Int.reg.nr.:
Int.reg.dato:
Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal
registrering.
Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 53
og Madrid-protokollen artikkel 3 (4).
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.
Etterfølgende
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den
Prioritet:
Besluttet
gjeldende
dato i Norge:
internasjonaleregistreringen.
Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad.
Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen
gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 51.
(111) Int.reg.nr:
0709477
(151) Int.reg.dato:
1999.02.02
(180) Registreringen
2009.02.02
utløper:
(891) Etterfølgende
2007.01.25
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200711052
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0735579D
(151) Int.reg.dato:
2000.04.27
(180) Registreringen
2010.04.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200702834
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01
(300) Søknadsprioritet: 2000.02.29 BX 662014
(540) Gjengivelse av merket:
MOSKOVSKAYA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Spirits International BV, 1A, rue Thomas Edison, 1445,
STRASSEN, LU
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
32
Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
All the aforementioned goods of Russian origin.
AMPHITECH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
AMPHITECH SarL, 1 rue Robert et Sonia Delaunay,
75011, PARIS, FR
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Telephone equipment and, particularly,
telephone sets, telephone wires, telephone
transmitters, modems, intercoms, answering machines,
entrance interphones, commutators; software and,
particularly, telecommunication software; electronic
localizing, identification and access control devices;
electronic surveillance and alarm devices; equipment
for recording, transmitting and reproducing sound or
images; computers, computer peripheral devices and
connectors; data processing apparatus.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
33
Alcoholic beverages (except beers), vodka;
spirits. All the aforementioned goods of Russian origin.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
47
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0795785
(151) Int.reg.dato:
2002.12.03
(180) Registreringen
2012.12.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200301933
(220) Notifikasjonsdato: 2003.02.27
(300) Søknadsprioritet: 2002.06.03 SE 02-03832
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0821738
(151) Int.reg.dato:
2003.08.19
(180) Registreringen
2013.08.19
utløper:
(891) Etterfølgende
2007.06.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200801818
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.14
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ICEBAR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Icehotel AB, Marknadsvägen 63, S-981 91 Jukkasjärvi,
SE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Ice and refrigerating chambers.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Deutsche Leasing AG, Frölingstrasse 15-31, 61352,
BAD HOMBURG V.D. HÖHE, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Machines for the metallurgy, wood, plastics,
chemicals, construction and mining industries;
mechanical and electric appliances and/or installations
composed of the former for producing electric power.
21
Glasses (drinking vessels/containers),
decanters and pitchers made of ice.
32
Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33
Alcoholic beverages (except beer).
37
Building constructions made of ice.
40
Sculpturing.
2008.08.18 - 34/08
9
Data processing machines and data
processing systems composed of the former for
information and communications technology, including
communications networks; programs for equipment for
electronic processing of data recorded on information
media of all sorts (software).
10
Medical appliances and medical technology
installations composed of the former.
42
Designing buildings and items of ice, glass,
ceramics, concrete and wood.
12
Vehicles of all types, new or second-hand;
new or second-hand apparatus for land, water or air
transport.
43
Services for providing food and drink, not
including services for providing desserts including ice
cream or ice cream soda.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
35
Negotiation of sales contracts and leasing
contracts for machines for the metallurgy, wood,
plastics, chemicals, construction and mining industries,
for vehicles of all types, apparatus for transport by land,
water or air, offices machines and equipment,
installations for processing data for information
technology and communication, mechanical and
electrical apparatus and/or installations composed from
the former for producing electric power, medical
apparatus and medical technology, medical dental and
laboratory installations composed of the former;
negotiation of sales contracts and leasing contracts for
transport networks, in particular for railways;
negotiation of sales contracts and leasing contracts for
communications networks; provision of management
services, namely commissioning and negotiation of
organisational and commercial management services
of projects and control of projects (accounting,
calculation of costs and benefits); management of
vehicle fleets, namely administration from an
organisational viewpoint; direction, consulting and
administration for organisation and management;
management of third party commercial interests
(control, management, follow-up); Internet marketing
services; exploitation of electronic markets via Internet
by means of purchase and service contracts;
determination of commercial values; advertising,
market research and analysis, in particular by use of
electronic networks; negotiation of repair contracts for
repairs of machines for the metallurgy, wood and
plastics, chemicals, building and mining industries,
repairs of vehicles of all types, apparatus for transport
by land, air or sea, clearing machines as road or
maritime vehicles, office machines and equipment,
apparatus for information technology and
communication, communication networks, apparatus
and installations, for electric power technology,
communication networks and medical apparatus and
combinations of installations for medical technology,
medical-dental and laboratory technology; teleservices,
namely acquisition of information, messages and data
48
internasjonale varemerkeregistreringer
of all types, including texts, images and data
concerning products offered for sale via electronic
networks (e-commerce); rental of machines and office
equipment; negotiation, conclusion and performance of
contracts for the purchase and sale of machines for the
metallurgy, wood and plastics, chemicals industries,
equipment for electronic processing of information
technology and communication data, including
communications networks, mechanical and electronic
apparatus and/or units of installations for production of
electric power, programs for electronic processing of
data recorded on information media of all types
(software), medical apparatus and units of medical
technology installations, vehicles of all types, both new
and second-hand and apparatus for transport on land,
air or sea, both new and second-hand; memorisation of
information, messages and data of all types, including
texts, images, data, music and films via Internet and
other electronic networks; operation and rental of
electronic databanks; rental of information, data and
messages of all types, including texts, images, data,
music and films via Internet and via other electronic
networks.
2008.08.18 - 34/08
information systems for handling media and data and
radiotelegraphic electronic network systems and
communication and information systems for handling
media and data.
38
Mobile telephone, telephone, fax services,
data exchange between memories, sending telexes
and telegrams, radiocommunication, electronic postal
services, data communication services by email;
telecommunications services for searching information
on the Internet; provision of access to the Internet as
well as to other electronic networks, computer
databanks, other electronic databanks, server stations
and to software and hardware products; provision of ecommerce platforms via the Internet; rental of
information and communication technology apparatus,
communications networks; transmission of information,
messages and data of all types, including texts,
images, data, music and films by Internet and other
electronic networks; rental of electronic network
systems, fibre optic networks systems, and
communication and information systems for handling
media and data, all also in buildings and during
projects.
36
Financing, leasing and loans against surety of
personal property, including software; financing, leasing
and loans against surety of installations for electronic
processing of information technology and
communication data and networks for transmission and
transformation of data, including fibre optic network
systems, and also information and communication
systems for handling media and data, all also in
buildings and for projects, mechanical and electric
apparatus and/or units of installations for production of
electric power, medical technology, dental and
laboratory apparatus and units of installations,
communications networks; leasing of electronic
components, voice and data emission, transmission
and reception apparatus, computer apparatus and
devices serving as interfaces between analogue and
digital telephone networks and digital and analogue
mobile telephones, installations for radio broadcasting
and for access to network systems; leasing of servers,
telephone installations and multimedia-portal-gateways
and electronic databanks; leasing of information, data
and messages of all types, including texts, images,
data, music and films via Internet and via other
electronic networks; negotiation of financing, insurance,
leases and loans against surety of personal property,
including software; negotiation of financing, leases and
loans against surety and insurance for data
transmission and conversion networks, including fibre
optic network systems, communication and information
systems for handling media and data and
communications networks; property and financial
management; property and financial management by
trustees; financial management of fleets of vehicles.
39
Rental of vehicles of all types, clearing
machines as road or maritime vehicles,
communications networks, apparatus for transport by
land, air or sea.
40
Rental of mechanical and electric apparatus
and/or units of installations for producing electric power;
installation of electric components.
42
Preparation of technical expert appraisal and
organisational reports; planning, advice and monitoring
of projects concerning use of electronic networks;
planning and follow-up as well as selection of
configurations and systems, consulting during setting
up and installation; planning and development of
electronic components, apparatus for voice and data
emission, transmission and reception, computer
apparatus and devices serving as interfaces between
analogue and digital telephone networks and digital and
analogue mobile phones, radiotelegraphic broadcasting
installations and access installations for network
systems; technical administration of vehicle fleets, in
particular supervision and organisation of exploitation of
the capacities of the vehicles of a fleet; development of
organisation and company administration concepts for
practical management and quality assurance of the
provision of medical and dental services.
44
Rental of medical dental and laboratory
technology apparatus and installation units.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
37
Repair and maintenance of machines for the
metallurgy, wood and plastics, chemicals, building and
mining industries; repair of vehicles of all types,
apparatus for transport by land, air or water, clearing
machines as road or maritime vehicles,
communications networks, office machines and
equipment, information technology and communication
apparatus, communications networks, mechanical and
electric apparatus and/or installation units for
production of electric power, medical apparatus and
medical technology, dental medical technology and
laboratory installation units; maintenance of electronic
components, installation and maintenance of voice and
data emission, transmission and reception apparatus,
computer apparatus and devices serving as interfaces
between analogue and digital telephone networks and
digital and analogue mobile telephones, installations for
radiotelegraphy broadcasting and for access to network
systems; installation and maintenance of terrestrial
electronic networks and terrestrial communication and
49
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0861279
(151) Int.reg.dato:
2004.12.23
(180) Registreringen
2014.12.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200510362
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.06
(300) Søknadsprioritet: 2004.06.30 DE 304 37 479.2/11
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0863370
(151) Int.reg.dato:
2005.08.09
(180) Registreringen
2015.08.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200511348
(220) Notifikasjonsdato: 2005.10.27
(300) Søknadsprioritet: 2005.02.24 FR 05 3 343 136
(540) Gjengivelse av merket:
AIRSHOWER
BABY JANE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hansgrohe AG, Auestrasse 5-9, 77761, SCHILTACH,
DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, water supply;
water heating installations, water storage installations,
heat accumulators, solar installations (as far as
included in this class) for heat production, solar
collectors for heat production (as far as included in this
class), water treatment installations, water refinement
installations; apparatus and instruments for the
treatment of water and refinement of grey water, water
filtering installations, filters for water refinement,
apparatus for ultraviolet ray treatment (not for medical
purposes); mixing valves as parts of sanitary
installations, manually and automatically operated
plumbing fittings for the supply and draining of water;
mixer taps for wash stands, bidets, sinks, bath tubs;
whirlpool tubs, bidets; baths, massage baths, whirlpool
baths, the aforementioned goods also used as wellness
apparatus; supply and discharge fittings for sanitary
basins, wash stands, sinks, bidets, bath tubs; supply
and discharge pipes for water; parts of the aforesaid
goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Jean Cacharel SA, 34/36, rue Tronchet, 75009, PARIS,
FR
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
8
Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and spoons; side arms; razors.
9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing and computer equipment;
fire extinguishers.
14
Precious metals and alloys thereof or plated
therewith; jewelry, precious stones; horological and
chronometric instruments.
18
Leather and imitation leather, animal skins,
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.
20
Furniture, mirrors, picture frames (excluding
those used for construction); bedding (except linen);
artwork or decorative objects of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics; packaging containers of
plastic.
21
Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware,
namely boxes of glass, candelabra, not of precious
metal, non-paper cachepots, figurines of porcelain or
glass, mosaics of glass, not for building, opaline glass,
vases not of precious metal, tableware not of precious
metal, glasses (receptacles), flasks, not of precious
metal, soap boxes, napkin holders not of precious
metal, powder compacts, not of precious metal,
perfume aerosol devices, perfume vaporizers.
24
Textiles and textile goods, namely bath linen
(except clothing), bed linen, household linen, table linen
(of textile); face towels (of textile), canvas for tapestry
or embroidery, lap-robes, curtains of textile, blinds of
textile, wall hangings of textile; non-woven fabrics
(textiles); bed and table covers.
25
Clothing, footwear (except orthopedic shoes),
headgear for wear, hosiery.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.09
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
50
internasjonale varemerkeregistreringer
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0889336
(151) Int.reg.dato:
2006.02.17
(180) Registreringen
2016.02.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200608267
(220) Notifikasjonsdato: 2006.08.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0868234
(151) Int.reg.dato:
2005.08.16
(180) Registreringen
2015.08.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200513434
(220) Notifikasjonsdato: 2005.12.08
(300) Søknadsprioritet: 2005.04.13 CH 536558
(540) Gjengivelse av merket:
SCHAERER
HIGH PERFORMANCE
ANATOMY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Schaerer Mayfield Management AG, Mittelstrasse 24,
2560, NIDAU, CH
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Surgical and medical apparatus and
instruments; operating tables; accessories for the
aforesaid apparatus, included in this class.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Accenture Global Services GmbH, Herrenacker 15,
8200, SCHAFFHAUSEN, CH
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computer software for the design, installation
and execution of programs on a central computer
(mainframe) and of user/server programs for financial
sector integration, production and the sale of a
company as well as for customer service management
and support functions for a company.
37
Installation work; repair and servicing of
surgical and medical apparatus and installations; repair
and servicing of operating tables.
44
Medical services; hygienic and beauty care
for human beings or animals; hospital services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
16
Pamphlets, books, news sheets, magazines,
reports, newspapers, manuals in the field of company
management, information technology and computerized
processing of information.
35
Business organisation and management
consulting; business management assistance;
consulting in market research; procurement services,
namely purchasing of computer hardware and software
for third parties; providing information in the field of
business management consultancy; professional
business consulting and consulting in the field of
finance; project management in connection with
business management in the field of information system
design, specification, supply, installation and
application; professional business consulting regarding
company acquisitions; market analyses; business
evaluation; commercial and market opinion polling;
providing commercial information on changing business
management and business management; strategic
planning for companies and the managing and handling
of merchandising; professional business consulting
concerning company mergers; business networking;
market and company studies; evaluation and analysis
of company workflows; business monitoring
(accounting appraisal); economic forecasting and
analysis; personnel management consulting; providing
commercial reports; arranging and holding exhibitions
and conferences in the field of business and business
management; providing information in the field of
professional business consulting; non-legal conciliation
services (mediation) between companies.
(111) Int.reg.nr:
0886642
(151) Int.reg.dato:
2006.03.13
(180) Registreringen
2016.03.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200607255
(220) Notifikasjonsdato: 2006.07.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
DYRBERG/KERN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Dyrberg & Kern A/S, Emdrupvej 26, 2100,
KØBENHAVN Ø, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Perfumery, after-shave lotions, cosmetic bath
preparations, shaving water, shaving soap, eau de
cologne, eau de toilette (lotions for toilet use), essential
oils, cosmetics, shampoos, soaps, hair lotions,
dentifrices.
9
Spectacle frames, spectacle glasses,
spectacles, spectacle cases, sunglasses.
35
Retail services
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2007.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
To måneders innsigelsesperiode fra kunngjøringsdato
gjelder kun for klasse 35, da klasse 3 og 9 er kunngjort
tidligere.
36
Financial affairs; monetary affairs; financing
venture capital; financial analyses and business
appraisals.
37
Installation, implementation, maintenance
and repair services in the field of computer systems,
computer networks and computing equipment.
41
Providing of training, namely conducting of
courses, seminars, training workshops and lessons in
the field of the development, application and use of
computer software, in the field of business, business
activities as well as in the distribution of educational
material relating thereto.
42
Installation, implementation, maintenance
and repair services in the field of computer software;
providing information in the field of information
technology, computers and computer systems;
51
internasjonale varemerkeregistreringer
computer services, namely computer system design
and development for third parties; computer services,
namely leasing access time to a computer for the
manipulation of data in the field of professional
business consulting (business consulting, computer
services), information technology, computing and
computer systems (computer services); consulting
services relating to information technology; computer
software design for third parties; design of Web sites;
installation, implementation, maintenance and repair
relating to computer software; engineering project
planning; legal advice for company acquisitions or
consulting on company mergers and equity
participation in companies; certification services;
development of educational material for third parties in
the field of the development, application and use of
computer software, and in the field of business and
business activities.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0896199
(151) Int.reg.dato:
2006.06.20
(180) Registreringen
2016.06.20
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.02.07
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200803848
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.27
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
GB SrL, Località Cima Gogna, 56 - Zona Industriale,
32041, AURONZO DI CADORE (BL), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Spectacles (optics); spectacle lenses;
spectacle frames; spectacle cases; eyepieces; contact
lenses.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0893526
(151) Int.reg.dato:
2006.06.13
(180) Registreringen
2016.06.13
utløper:
(891) Etterfølgende
2008.01.25
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200803847
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.27
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0897425
(151) Int.reg.dato:
2006.03.31
(180) Registreringen
2016.03.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200611400
(220) Notifikasjonsdato: 2006.10.19
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ADDICT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Scott USA Ltd, 7 New Street, GY14BZ, ST.PETER
PORT, GUERNSEY, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Bicycles; components and accessories such
as frames, forks and shock absorbers for bicycles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
NEVSKOYE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Baltika Breweries, 3, 6-th Verkhny pereulok, 194292,
SAINT PETERSBURG, RU
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
32
Beer; waters (beverages), namely, mineral
waters; sparkling waters; non-alcoholic beverages; nonalcoholic fruit juice beverages; fruit juices; preparation
for making beverages; syrups for beverages.
33
Alcoholic beverages (except beer).
43
Restaurants; cafés; cafeterias, bar services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
52
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0899663
(151) Int.reg.dato:
2006.08.29
(180) Registreringen
2016.08.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200612182
(220) Notifikasjonsdato: 2006.11.02
(300) Søknadsprioritet: 2006.08.25 FI T200602429
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0904626
(151) Int.reg.dato:
2006.04.18
(180) Registreringen
2016.04.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200614184
(220) Notifikasjonsdato: 2006.12.07
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.16 BX 1096015
(540) Gjengivelse av merket:
MONTERREY
MUSIC INSPIRED BY DA VINCI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Rautaruukki OYJ, Suolakivenkatu 1, 00810,
HELSINGFORS, FI
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Common metals and their alloys; metal
building materials; transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; non-electric cables
and wires of common metal; ironmongery, small items
of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes;
goods of common metal not included in other classes;
ores.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sony BMG Music Entertainment (Netherlands) BV,
Heuvellaan 50, 1217JN, HILVERSUM, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
MP3 player.
16
Paper, cardboard and products made thereof,
not included in other classes; photographs, stickers,
folders, pamphlets, magazines, posters and
newspapers.
41
Educational services and entertainment;
education, including teaching, courses, training and
seminars; singing lessons; dancing lessons;
entertainment; performing, producing, organizing and
arranging of presentations, entertainment programs
and presentations, also via radio, television and
Internet; television, radio and theater programs;
organization of music festivals; publishing, issuing,
rental and distribution of books, newspapers,
magazines, also online.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
19
Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for buildings; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; monuments, not of
metal.
37
Building construction; repair; installation
services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0912555
(151) Int.reg.dato:
2006.04.25
(180) Registreringen
2016.04.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200702285
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.01
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0904004
(151) Int.reg.dato:
2006.07.26
(180) Registreringen
2016.07.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200614046
(220) Notifikasjonsdato: 2006.12.07
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.27 DE 306 05 795.6/38
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Ondas Media SA, Velazquez 157, 28002, MADRID, ES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Arranging commercial transactions by MCommerce.
41
2008.08.18 - 34/08
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Schmidt + Clemens GmbH + Co KG, Edelstahlwerk
Kaiserau, Leppestrasse 2, 51789, LINDLAR, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Pipes and tubes of metal, in particular
centrifugally cast pipes with interior profiles for gascracking installations; stainless steel; stainless steel
castings and centrifugally cast stainless steel pipes;
castings being shaped metal parts for industrial
furnaces and furnace installations, for pumps in power
stations and chemical works, and for industrial
engineering; castings being shaped metal parts made
from heat-resistant and wear-resistant special alloys for
descaling installations and ore-roasting installations.
Radio and television entertainment.
45
Security services for material assets and
people; satellite-based security services, namely,
satellite-based ignition of vehicles, satellite-based
opening and closing of vehicles or locks, satellite-based
control of vehicle functions for the protection of asset
values and persons.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
40
Treatment of materials.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
53
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0913256
(151) Int.reg.dato:
2006.11.22
(180) Registreringen
2016.11.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200702569
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.08
(300) Søknadsprioritet: 2006.07.17 DE 306 44 053.9/32
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0915892
(151) Int.reg.dato:
2007.01.12
(180) Registreringen
2017.01.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200703608
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.29
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
UNCLE SAM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Uncle Sam GmbH, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 1,
50259, PULHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
32
Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Hacker-Pschorr Bräu GmbH, Hochstrasse 75, 81541,
MÜNCHEN, DE
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
43
Services for providing food and drink;
temporary accommodation.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
33
Alcoholic beverages (except beers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0915882
(151) Int.reg.dato:
2007.01.09
(180) Registreringen
2017.01.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200703605
(220) Notifikasjonsdato: 2007.03.29
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.05 IT RE 2006 C 000486
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
XO SPA Biorganics SrL, Via della Repubblica, 82,
42025, CAVRIAGO (REGGIO EMILIA), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; dentifrices.
5
Veterinary preparations; sanitary preparations
for medical purposes; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
44
Medical services; veterinary services;
agriculture, horticulture and forestry services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
54
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0918143
(151) Int.reg.dato:
2006.10.27
(180) Registreringen
2016.10.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200704651
(220) Notifikasjonsdato: 2007.04.26
(300) Søknadsprioritet: 2006.07.10 EM 005187951
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0918956
(151) Int.reg.dato:
2006.07.10
(180) Registreringen
2016.07.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200704923
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.03
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.12 FR 06 3 403 041
(540) Gjengivelse av merket:
AIRCOACH
CLUB 2000
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Doris Manten-Dereli, Im Pesch 31, 53797, LOHMAR,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Machines and machine tools; motors and
engines (except for land vehicles); machine coupling
and transmission components (except for land
vehicles); agricultural implements other than handoperated.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Société Air France, 45, rue de Paris, 95747, ROISSYCHARLES-DE-GAULLE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic recording
media, automatic vending machines, data processing
and computer equipment, electronic agendas,
spectacles (optics), anti-dazzle eyewear, sunglasses,
videotapes, vending machines for tickets and especially
for transport tickets, vehicle rental tickets and airplane
tickets, pocket calculators, memory or microchip cards,
magnetic cards, magnetic identification cards, magnetic
subscription cards, magnetic loyalty cards, magnetic or
microchip payment, credit or debit cards, video
cassettes, compact disks (audio-video), optical
compact disks, intercommunication apparatus,
apparatus for games adapted for use with television
receivers only, software (recorded programs),
computers, computer peripheral devices, luminous or
mechanical signaling panels, radios, mechanical or
luminous signs, electronic notice boards, electronic
pocket translators, electronic tags for goods.
12
Vehicles, in particular lorries and utility
vehicles and trailers and semi-trailers therefor,
including rail-mounted vehicles; apparatus for
locomotion by land or water; air springs for the
suspension of vehicles of all kinds, in particular for the
suspension of individual components of vehicles and
trailers, in particular of vehicle superstructures or semitrailers of towing vehicles, of drivers' cabs or drivers'
seats.
17
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica
and goods made from these materials and not included
in other classes; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating
materials; flexible pipes, not of metal; shaped bodies of
rubber, rubber-type materials and plastics, including in
combination with metal and other materials, in
particular for bearing and vibration damping purposes;
shaped sections and pressed strips of rubber and
rubber-type materials, including plastics, fibrereinforced plastics and in combination with other
materials for insulating and compensating, elastic
bases, fastening, sliding, moving and cushioning; fabric
coated with rubber and rubber-type materials and
plastics, products composed thereof, including in
combination with fittings, for storage, transport or traffic,
for the cushioning of machines, as a lifting element or
weight-bearing body in machine installations and in
vehicle parts; complete spring systems of the abovenamed goods for the suspension and cushioning
against impact of vehicles and machines of all kinds.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
16
Adhesive tapes for stationery or household
purposes, posters, advertisement boards of paper or
cardboard, albums, almanacs, watercolors, engraved
works of art, lithographic works of art, atlases, stickers
(stationery articles), paper badges, tickets, transport
tickets, vehicle rental tickets, pads (stationery),
cardboard or paper boxes, pamphlets, office requisites
(except furniture), stamps (seals), writing or drawing
books, calendars, note books, cards, subscription
cards, boarding cards, loyalty cards, identification
cards, geographical maps, catalogs, jackets for papers,
newsletters, binders (office requisites), stationery cases
(office supplies), control tokens, pencils, drawing
materials, drawing instruments, graphic prints,
document files (stationery), flags (of paper), etchings,
writing materials, signboards of paper or cardboard,
writing instruments, shields (paper seals), packaging
paper, paper or cardboard signs, envelopes
(stationery), tear-off calendars, non-textile labels,
announcement cards (stationery), pennants (of paper),
sheets (stationery), bubble packs (of plastic) for
wrapping or packaging, index cards (stationery), forms,
graphic representations, engravings, printed timetables,
pictures, prints, printed matter, newspapers, writing
paper, table linen (of paper), lithographs, books,
bookmarkers, booklets, propelling pencils, pocket
handkerchiefs (of paper), place mats of paper,
tablecloths of paper, stationery articles, paperweights,
holders for passports and identity documents, framed
or non-framed paintings, plastic film for wrapping,
periodicals, photographs, photograph stands,
photoengravings, bulldog clips, blueprints, pen holders,
holders for checkbooks, postcards, prospectuses,
publications, ledgers (books), indexes, magazines
(periodicals), paper ribbons, bags, sachets (envelopes,
small bags) for packaging (of paper or plastic
materials), table napkins (of paper), face towels (of
paper), page markers, greeting cards, writing pads,
pens.
35
Advertising, business management, business
administration, office functions, marketing and
promotion services for airlines and car rental
55
internasjonale varemerkeregistreringer
companies, newspaper subscription services (for third
parties), professional business consulting, bill-posting,
business appraisal, commercial information agencies,
cost-price analysis, dissemination of advertisements,
rental of office machines and apparatus, transcription of
communications, accounting, human resources
consulting, advertising mailing, demonstration of goods,
distribution and dissemination of advertising materials
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples),
updating of advertising material, document
reproduction, market study, organization of exhibitions
for commercial and advertising purposes, data
compilation and systematization in a database,
computer file management, rental of advertising space,
economic forecasts, projects (business management
assistance), sales promotion (for others), publication of
advertising texts, public relations, drawing up of
statements of accounts, secretarial services, statistical
information, auditing, management of promotional
bonuses, organization of promotional activities with a
view to fostering customer and personnel loyalty,
loyalty program management services in the air
transport sector, commercial information, advertising
and sales promotion services for third parties by
management of Internet e-commerce sites,
organization of competitions (advertising or sales
promotion).
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0919760
(151) Int.reg.dato:
2006.10.02
(180) Registreringen
2016.10.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200705247
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
medi
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Medi Bayreuth GmbH & Co KG, Medicusstr. 1, 95448,
BAYREUTH, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Silicon products for use in the field of
prostheses, namely as base for production of
prostheses.
5
Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies; plasters, compresses and other
wound-covering materials; drainage sponges (wound
sponges) and hydrocolloid dressings; materials for
dressings; articles for heat and cold therapy (as far as
included in this class), material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; absorbent pants, tampons
and napkins for incontinence patients (as far as
included in this class), preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
39
Transport, packaging and storage of goods,
transport of travelers, animal transport, travel
arrangement, escorting of travelers, air transport,
aeronautical transport, freighting, travel agencies (with
the exception of hotel and boarding house reservation),
vehicle breakdown assistance (towing), bus transport,
car transport, car rental, chauffeur services, parcel
delivery, wrapping of goods, mail delivery, freight
brokerage, transport brokerage, storage of goods,
newspaper delivery, distribution (delivery) of goods, of
merchandise, packing of goods, storage information,
organization of excursions, freight forwarding services,
freight (shipping of goods), garage rental, information
on transport and vehicle rental, information on the
transport of goods and animals, rental of wheelchairs,
parking space rental, vehicle rental, courier services
(messages or goods), car parking services, passenger
transport, booking of seats for travel, storage, taxi
transport, sightseeing tours, transit services, transport
reservations, reservation for the transport of goods and
animals, guarded transport of valuables, reservations
for travel and for vehicle rental, transport of travelers,
car shuttle services, luggage, goods and passenger
check-in, loading and unloading of airplanes, provision
of aircraft, representation of airlines and vehicle rental
companies, namely transport services, travel
reservation services, handling of travelers, registering
and tracing luggage in the transport sector, provided in
the name of and on behalf of an airline or in the context
of a partnership with such a company; air hostess
services (escorting of travelers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers;
fire-extinguishing apparatus.
10
Articles for heat and cold therapy (as far as
included in this class), namely electric heating pillows
and pads for medical purposes; draw-sheets for sick
beds, including anti-bedsore pads, orthopaedic articles,
in particular bandages, medical stockings for arm and
leg (compression stockings, anti-thrombosis stockings,
support stockings), medical tights (compression, antithrombosis and support tights) and parts for the
aforesaid goods; orthopaedic articles, in particular
cervical, trunk, shoulder, arm, hand, leg, knee, foot and
ankle joint ortheses; medical apparatus and articles for
physiotherapy and rehabilitation (as far as included in
this class); surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; artificial limbs; silicon parts
for prostheses, in particular for improved stump socket
grip; artificial eyes and false teeth, and endoprosthetic
articles, in particular hip joint prostheses, implants,
bone screws.
17
Silicon products for use in the field of
prostheses, in particular for improved stump socket
grip, namely as semifinished product.
35
Consulting in the field of business
management, business consultancy services for quality
management and logistics, in particular in hospitals,
nursing homes and old people's homes; organisation
and arranging of trade fairs and exhibitions for
advertising purposes; organisation and arranging of
trade fairs in the scientific field; advertising and
promotional services relating to the practical
implementation of preventative initiatives within the
framework of information events, seminars,
congresses, trade fairs and exhibitions for advertising
56
internasjonale varemerkeregistreringer
purposes; processing information on health matters,
namely collecting health dates in data banks;
distribution of pamphlets, newspapers and periodicals
for advertising purposes; promotion of medical
information relating to the use of medical remedies and
aids.
36
(111) Int.reg.nr:
0919836
(151) Int.reg.dato:
2007.02.12
(180) Registreringen
2017.02.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200705426
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.17
(300) Søknadsprioritet: 2006.09.01 DE 30654477.6/03
(540) Gjengivelse av merket:
Leasing of data-processing installations.
HDC MOLECULES
38
Electronic dissemination of news, forwarding
of messages on health matters (as far as included in
this class) by dissemination of information using
modern media, radio and television via broadcasting,
via e-mail services, via mobile telephone connection,
and/or via news and picture transmission using
computers.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wella AG, Berliner Allee 65, 64274, DARMSTADT, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemical preparations used in industry for
the production of cosmetic preparations.
39
Distribution of pamphlets, newspapers and
periodicals for information.
3
Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
41
Education; entertainment; sporting and
cultural activities; providing of training, in particular
arranging training and further training seminars for
administration in hospitals and in the out-patient sector,
for geriatric and home care, for in-patient and outpatient care and in the surgical field, for doctors,
doctors' assistants and care personnel, for employees
in industry and trade in the field of medical technology;
further education, especially in medical sector;
correspondence courses; medical practical training
relating to preventive measures through information
events, seminars, congresses, fairs and exhibitions for
educational purposes; film production, film showings,
production of videos and CDs (as service of movie,
video and/or recording studios); production and
dissemination of print media for information and
instruction in health matter; medical practical training
relating to preventive measures through information
events, seminars, congresses, fairs and exhibitions in
the scientific and information fields; publication and
editing of informative printed matter on the use of
medical remedies and aids; publication and editing of
informative printed matter on public health related
topics; organisation and arrangement of seminars,
congresses and exhibitions for education and further
education purpose in the scientific field; arranging and
conducting of seminars and congresses for the
promotion of preventive measures in the medical field.
(111) Int.reg.nr:
0920105
(151) Int.reg.dato:
2007.03.13
(180) Registreringen
2017.03.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200705493
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.17
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Unitron Electronics Company Ltd Zhuhai, Room B304,
No. 1288, Jiuzhou Road, JIDA, ZHUHAI,
GUANGDONG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Television apparatus; apparatus for games
adapted for use with television receivers only;
telephone apparatus; video telephones; cassette
players.
42
Scientific research in the field of medicine;
computer programming for data management; legal
services and related advice.
43
2008.08.18 - 34/08
Providing of food and drink for guests.
44
Hygienic and beauty care, veterinary and
agricultural services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
11
Bakers' ovens; hot plates; gas burners; hot
water bottles; refrigerators; ice boxes; air conditioning
apparatus; air reheaters; humidifier; electric kettles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
57
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0920173
(151) Int.reg.dato:
2006.12.12
(180) Registreringen
2016.12.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200705508
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.17
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0920426
(151) Int.reg.dato:
2006.07.18
(180) Registreringen
2016.07.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200705564
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.17
(300) Søknadsprioritet: 2006.01.20 DK VA 2006 00323
(540) Gjengivelse av merket:
HORSELAND
Smilenet
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Horseland LLC, P.O. Box 5549, IL60061, VERNON
HILL, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Prerecorded video cassettes, CDs and DVDs;
video games; audio and video recordings; decorative
magnets; sunglasses and eyeglasses; cameras; mobile
phone accessories; compact disc holders;
downloadable ring tone recordings and downloadable
software for use in graphics and for use in games for
mobile phones; swim masks and swim goggles.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Smilenet A/S, Rahbeks Allé 11, 2. sal, 1749,
KØBENHAVN V, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic and optical apparatus and instruments
and apparatus and instruments for weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching, apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound or
images including computer apparatus and instruments
for recording, transmission and reproduction of
telephony, Internet, television and film, computer
equipment for storage of telephony, Internet, television
and film, apparatus for securing networks (not included
in other classes); magnetic data media, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating
machines and data processing equipment; fireextinguishing apparatus; fibreoptic cables, electric
cobber-based cables, instruments and apparatus for
tele and data communication transmission, apparatus
for telecommunication, such as telephony, telephones
and mobile telephones, optic and electronic data media
(not included in other classes), including CD-ROM, mini
disc, compact disc and DVD, electronic publications,
apparatus and instruments for transmitting and
receiving, such as antennas and parabolic antennas,
apparatus and instruments for telecommunication,
software, encoders and decoders, encoded cards and
magnetic cards for encoding, magnetic telecards for
telephony, electronic telephone directories, parts and
accessories (not included in other classes) for the
above-mentioned articles, receiving boxes/modems for
receiving telephony/IP telephony and television and
Internet signals via cable; optic lasers and laser
equipment (not included in other classes), protection
computer programs (software); electronic downloadable
user manuals and documentation; electronic games
(software).
11
Electric lighting fixtures; electric night lights;
ceiling fans; lamp shades and lamps; flashlights;
bicycle reflectors.
14
Non-metal and non-leather key chains.
30
Candy; edible cake decorations; cookies and
gum.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
35
Advertising; business management
assistance; business administration assistance; office
functions assistance; collection, import and
systematisation of information to computer databases.
37
Building construction; repair; installation
services; installation, repair and maintenance of
fibreoptic cables, optic fibre networks, fibre broad band
equipment and data network, computer equipment,
community antenna television network and set-top
boxes based on IP networks and fibreoptic cables, and
consultancy and information concerning related
services, maintenance and repair of computer
hardware.
38
Telecommunications; including broad band
communication and mobile broad band, mentioned
services also in connection with Internet, telephony,
television and HDTV, including film, radio and television
broadcasting and broadcasting of interactive
entertainment, automatic distance meter reading and
remote control of intelligent homes, alarm solutions,
home workstations, cinema-film rental, music
distribution, video supervision, video conference, data
58
internasjonale varemerkeregistreringer
backup, and for use in connection with hotspots,
Internet service provider services, such as providing
user access to a global computer network including
providing access to web sites, portals and interactive
user interfaces; and rental of telecommunication
equipment for telecommunication and consultancy and
information about above-mentioned services;
telephonic communication, communication via mobile
telephones and television and computer screens
including communication between mobile telephones,
Internet and television; telecommunications routing and
junction services, providing user access to global
computer network, transmission of messages and
images concerning communication, transmission
supported via mobile, television and computer of
messages and images, address and person databases
with searching, consultancy and support via call-centre
concerning telecommunication including optic fibre
networks.
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0920530
(151) Int.reg.dato:
2007.01.04
(180) Registreringen
2017.01.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200705733
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.24
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SCIL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BioNet Holding GmbH, Leopoldstrasse 9, 80802,
MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Analysis and/or diagnostic preparations for
medical and/or veterinary purposes; reagents
(biological and/or chemical) for medical and/or
veterinary purposes; reagent carriers containing
reagents for medical and/or veterinary purposes, in
particular test strips, test cartridges and cassettes.
41
Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities; distance
teaching, e-learning, production and distribution of radio
and television programmes, interactive entertainment,
rental of cinema-films including via Internet.
10
Surgical, dental and veterinary apparatus and
instruments, in particular for endoscopy; analysis
apparatus for medical and/or veterinary purposes, in
particular sphygmotensiometers, blood testing
apparatus, ultrasonic diagnostic apparatus and
apparatus for haematology analysis.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
42
Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computer hardware and software including use for
Internet, telephony/IP telephony and television and
radio broadcasting; legal services; design and
development of optical transmitters and receivers, optic
conductors and of transmission-receiver units for data
distribution; technical support and supervision
concerning computer programs, broad band networks,
community antenna networks, Internet connection and
set-top boxes, based on IP networks and fibreoptic
cables, and consultancy and information relating
thereto, design and development of Hi-Fi and computer
equipment and equipment for establishment, operation
and maintenance of data and optic fibre networks and
systems for telecommunications; development and
rental of computers and software including
telecommunication programs (software), maintenance
of software; development and maintenance
(programming) of databases for the use of others;
leasing and maintenance for third party of server space
for web sites and interactive user interfaces (hosting),
technical consultancy and support via a call-centre
related to information technology, design, development,
implementation and maintenance of computer software
for e-trading and computer protection solutions; design
and development of IP based alarm systems, technical
consultancy assistance such as supervision of broad
bands and optic fibre networks; development,
maintenance, supervision and administration of web
sites, portals and interactive user interfaces for others.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
59
internasjonale varemerkeregistreringer
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0921378
(151) Int.reg.dato:
2007.01.11
(180) Registreringen
2017.01.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200706014
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.31
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0921380
(151) Int.reg.dato:
2007.01.11
(180) Registreringen
2017.01.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200706015
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.31
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Weekendesk NV, Kronenburgstraat 27, B. 301, 2000,
ANTWERPEN, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Issuing of gift vouchers for travel, tourism,
weekend stay, short holidays, recreation,
entertainment, weekend activities, culture, sports,
temporary accomodation, hotels, tourist homes and
restaurants.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Weekendesk NV, Kronenburgstraat 27, B. 301, 2000,
ANTWERPEN, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
39
Provision of information, consultancy and
advice, not all on-line, concerning travel, transport,
arranging tours, weekend stay and short holiday; rental
of vehicles; booking and reservation for these activities,
not all via world wide computer networks.
39
Provision of information, consultancy and
advice, not all on-line, concerning travel, transport,
arranging tours, weekend stay, short holiday; rental of
vehicles; booking and reservation for these activities,
not all via world wide computer networks.
43
Provision of information, consultancy and
advice, not all on-line, concerning temporary
accommodation, hotels, tourist homes and restaurants;
booking and reservation for these activities, not all via
world wide computer networks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
43
Provision of information, consultancy and
advice, not all on-line, concerning temporary
accommodation, hotels, tourist homes and restaurants;
booking and reservation for these activities, not all via
world wide computer networks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
60
internasjonale varemerkeregistreringer
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0921665
(151) Int.reg.dato:
2007.03.13
(180) Registreringen
2017.03.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200706078
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.31
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0921386
(151) Int.reg.dato:
2007.01.11
(180) Registreringen
2017.01.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200706017
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.31
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
TAZZA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Gustav Paulig Ltd, Gustav Pauligin katu 5, 00990,
HELSINGFORS, FI
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Weekendesk NV, Kronenburgstraat 27, B. 301, 2000,
ANTWERPEN, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
39
Provision of information, consultancy and
advice, not all on-line, concerning travel, transport,
arranging tours, weekend stay and short holiday; rental
of vehicles; booking and reservation for these activities,
not all via world wide computer networks.
(111) Int.reg.nr:
0921695
(151) Int.reg.dato:
2007.02.15
(180) Registreringen
2017.02.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200706088
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.31
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
TAKADA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kenzo Takada, 8, rue Sedaine, 75011, PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
21
Non-electric household or kitchen utensils
and receptacles (neither of precious metals, nor plated
therewith); tableware not of precious metal; plates,
dishes, salad bowls, salt shakers, coffee services,
sugar bowls, none of these goods being of precious
metal; tableware of glass, porcelain or earthenware;
decanters; knife rests for the table; napkin holders and
napkin rings, not of precious metal; drinking glasses.
43
Provision of information, consultancy and
advice, not all on-line, concerning temporary
accommodation, hotels, tourist homes and restaurants;
booking and reservation for these activities, not all via
world wide computer networks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0921400
(151) Int.reg.dato:
2007.01.11
(180) Registreringen
2017.01.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200706024
(220) Notifikasjonsdato: 2007.05.31
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
27
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum
and other materials for covering floors (excluding floor
tiling and paints); bath mats; floor coverings; non-textile
wall hangings; hanging paper; wallpaper.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
BONGO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Weekendesk NV, Kronenburgstraat 27, B. 301, 2000,
ANTWERPEN, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
39
Provision of information, consultancy and
advice, not all on-line, concerned with travel, transport,
arranging tours, weekend stay and short holiday; rental
of vehicles; booking and reservation for these activities,
not all via world wide computer networks.
43
Provision of information, consultancy and
advice, not all on-line, concerning temporary
accommodation, hotels, tourist homes and restaurants;
booking and reservation for these activities, not all via
world wide computer networks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
61
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0926328
(151) Int.reg.dato:
2007.05.25
(180) Registreringen
2017.05.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200708075
(220) Notifikasjonsdato: 2007.07.12
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0928747
(151) Int.reg.dato:
2006.05.26
(180) Registreringen
2016.05.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200708864
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.02
(300) Søknadsprioritet: 2006.05.26 DE 306 33 714.2/42
(540) Gjengivelse av merket:
SALES THERAPY
Oerlikon Corporation
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Leboff Enterprises, 8 Ivinghoe Road, WD234SW,
BUSHEY, HERTS, GB
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Books, magazines, newsletters, printed
matter, stationery.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
OC Oerlikon Corporation AG Pfäffikon, Churerstraße
120, 8808, PFÄFFIKON SZ, CH
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
4
Liquid fuel and lubricants for vacuum pumps.
35
Business consultancy services; advisory
services in the field of marketing and selling.
6
Payload fairings for rockets or missiles.
7
Machines and machine tools; coating
machines for tools and components; coating machines
for optical and magnetic data storage media; surface
treatment machines for coating and etching of
components and monitors; vacuum coating
components and spare parts (included in this class),
namely vacuum ducts, vacuum valves, vacuum
reversing devices, control units, substrate carriers;
vacuum pumps; rotary vacuum pumps, propellant
pumps; condensation vacuum pumps; sorption pumps;
parts of vacuum chambers, namely, vacuum blocking
slides, vacuum valves, vacuum connections and
vacuum chambers components; separators; filters for
vacuum pumps; vacuum sealing machines; machines
for low-temperature engineering; surface treatment
machines for operation under coarse vacuum, fine
vacuum, high vacuum and ultra-high vacuum; vacuum
machines for degassing, filling, impregnating, mixing,
melting, atomizing, vaporizing, evaporation coating or
coating of materials; vacuum heat treating machines for
metals; vacuum coating machines for optical and
magnetic data storage media; electric energy supply
generators for space equipment, space probes, space
stations, space laboratories and satellites, substantially
consisting of mercury vapor turbines heated by bundled
sunrays, automatic assembly machines for the
semiconductor industry; production machines for the
manufacture of flat screens; ultrasonic cleaning
machines for substrates which are to be coated in a
vacuum apparatus; engines for space vehicles, in
particular recoil engines, ramjet engines, solidpropellant and liquid-propellant rocket engines, gas
turbine engines, Machines and machine tools; coating
machines for tools and components; coating machines
for optical and magnetic data storage media; surface
treatment machines for coating etching of components
and monitors; vacuum coating components and spare
parts included in this class, namely vacuum ducts,
vacuum valves, vacuum reversing devices, control
units, substrate carriers; vacuum pumps; rotary vacuum
pumps, propellant pumps; condensation vacuum
pumps; sorption pumps; parts of vacuum chambers,
namely vacuum blocking slides, vacuum valves,
vacuum connections and vacuum chambers
components; separators; filters for vacuum pumps;
vacuum sealing machines for greases, cements and
lacquers, machines for low-temperature engineering;
surface treatment machines for operation under coarse
vacuum, fine vacuum, high vacuum and ultra-high
vacuum; vacuum machines for degassing, filling,
impregnating, mixing, melting, atomizing, vaporizing,
evaporation coating or coating of materials; vacuum
heat treating machines for metals; vacuum coating
machines for optical magnetic data storage media;
electric energy supply generators for space equipment,
space probes, space stations, space laboratories and
41
Education and training services in the field of
marketing and selling.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2008.08.18 - 34/08
0927157
2007.01.01
2017.01.01
200708446
2007.07.19
2006.12.21 US 77069919
2006.12.21 US 77070011
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Etonic Worldwide LLC, 260 Charles Street, MA02453,
WALTHAM, US
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Sports bags, backpacks, rucksacks,
haversacks, game bags, umbrellas, golf umbrellas,
beach bags, briefcases, business card cases,
handbags, key cases, net bags for shopping, beach
parasols, pocket wallets, school bags, school satchels,
shopping bags, suitcases, travel bags.
25
Sportswear, namely sports jerseys, skirts,
sweaters, pants, breeches, windbreakers, anorak, track
suits, bandanas, T-shirts, polo shirts, sport coats,
pullovers, cardigans, stockings, scarves, caps, earflaps,
hats or visors, shirts, technical running shirts, shorts,
socks, jackets; sports footwear, namely boots for
sports, walking boots, training shoes, gymnastic shoes,
running shoes, athletic shoes, golf shoes, bowling
shoes, walking shoes, wrist bands.
28
Gymnastic and sporting articles, namely golf
clubs, head covers for golf clubs, golf pegs, golf
markers; sport balls, namely golf balls, soccer balls,
footballs, volleyballs, basketballs, cricket balls, rugby
balls, tennis balls, bowling balls; knee guards, gloves
for games, rackets, golf gloves, ball markers, golf bags.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
62
internasjonale varemerkeregistreringer
satellites, substantially consisting of mercury vapor
turbines heated by bundled sunrays, automatic
assembly machines for the semiconductor industry;
production machines for the manufacture of flat
screens; ultrasonic cleaning machines for substrates
which are to be coated in a vacuum apparatus; engines
for space vehicles, in particular recoil engines, ramjet
engines, solid-propellant and liquid- propellant, rocket
engines, gas turbine engines, also Ion drive engines
(for spacecrafts); parts of engines, lacquers vacuum
coating equipment, namely sputtering cathodes,
sputtering targets, sputtering sp uttering shields,
sputtering masks, evaporation coating filaments,
vacuum machines for drying, freeze-drying.
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0930021
(151) Int.reg.dato:
2007.05.11
(180) Registreringen
2017.05.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200709394
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.08 DE 306 74 937.8/07
(540) Gjengivelse av merket:
MAN Originalteil
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
MAN Nutzfahrzeuge AG, Dachauer Strasse 667,
80995, MÜNCHEN, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Internal combustion engines for aircraft and
watercraft, and stationary installations, in particular
cogeneration plants and emergency power plants;
clutches, couplings and apparatus for power
transmission (except those for land vehicles); parts,
spare parts, exchange parts, add-on parts and add-on
apparatus for internal combustion engines, in particular
exhaust-gas turbo-chargers, fuel injection apparatus,
valves, automatic regulating and control apparatus, fuel
pumps, oil pumps, water pumps and lubricant pumps,
air compressors, retarders, flywheels, starters,
generators, radiators, ventilator fans, accessory drives,
gas-bearing conduits, such as cooling-air, charging-air,
combustion-air, compressed-air and exhaust-gas
conduits, liquid-bearing conduits, such as coolingwater, cooling-oil, fuel, lubricant, water-mixture
conduits, sound absorbing engine cowlings, engine
encapsulations, engine panels, filters, such as oil, air,
fuel, exhaust-gas filters; accessories for engines, as far
as comprised in this class.
9
Optical apparatus and instruments; optical
components and systems for data and video projection,
lighting industry, sensor systems, instrument
construction and biotechnology; optical apparatus and
its components with surface coatings; components and
spare parts for vacuum coating apparatus, namely
electronic control and regulation units; total pressure
sensors, measuring devices and control devices,
namely for the measurement of the total pressure in
vacuum apparatus, partial pressure gages for vacuum
apparatus; gas analysis devices, in particular for the
determination of the gas composition at low and high
pressures; electronic leak location devices for the
finding of leaks in vacuum-tight containers and in airtight containers, electronic chip carrier cleaners for the
surface cleaning of electronic components; devices for
the reception, transmission, transfer, receiving,
reproduction and processing of sounds, signals and/or
images; communication satellites, transmitters, devices
of wired and of wireless information retrieval
engineering, of information transfer engineering and of
information processing engineering, including ultra-high
frequency engineering and acoustics, radio direction
apparatus, radar and radio locating devices, radar
probes and navigation devices, laser devices for the
retrieval, transfer and processing of information, sonar
devices, night-vision devices, ultrasonic devices,
photoelectrical measuring, control and regulating
devices, remote steering devices for the generation and
wireless or wired transmission of control and steering
signals to unmanned and manned land, air and water
vehicles as well as to unmanned missiles and space
equipment as well as apparatus composed of these
devices; controlling devices for space electronics;
semiconductors; integrated circuits; electrotechnical
vibration meter components (included in this class);
measuring, regulating, controlling and monitoring
devices for vacuum pumps; sealing heater test
apparatus; vacuum measuring devices; partial pressure
gages; layer thickness gages and regulating devices;
gas analysis devices; machine-like leak location
devices; solar-electrical, photoelectrical and thermoelectrical energy converters as well as solar-thermal
and photothermal energy converters, solar cells,
devices for the absorption of the emission spectrum of
the sun and for the reproduction of an emission
spectrum comparable to that of the sun; satellites and
parts of satellites.
12
Parts, spare parts, exchange parts and
accessories, as far as comprised in this class, of
automobiles, industrial vehicles, trucks and lorries,
omnibuses; internal combustion engines for land
vehicles; couplings and apparatus for power
transmission for land vehicles.
16
Printed publications; prospectuses,
brochures, data sheets, catalogues, photographs,
printed product information, instructions for use,
operation, maintenance, care, installation, assembly
and repair; letter heads, labels, stick-on labels, revenue
seals, packaging material and wrappings of paper,
paperboard, cardboard, plastic material, as far as
comprised in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.09
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
12
Space vehicles, namely, unmanned aircraft,
in particular remote-controlled aircraft with or without
recoil drive; spacecrafts, in particular, space probes,
controllable space rockets, parts of space vehicles (not
included in other classes).
40
2008.08.18 - 34/08
Treatment of materials.
42
Scientific and industrial services as well as
related research and development services; industrial
analysis and research; design and development of
computers and computer programs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
63
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0930022
(151) Int.reg.dato:
2007.05.11
(180) Registreringen
2017.05.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200709395
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.08 DE 306 74 938.6/07
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0930023
(151) Int.reg.dato:
2007.05.11
(180) Registreringen
2017.05.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200709396
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.08 DE 306 74 940.8/07
(540) Gjengivelse av merket:
MAN Originalaustauschteil
MAN Genuine Exchange Part
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
MAN Nutzfahrzeuge AG, Dachauer Strasse 667,
80995, MÜNCHEN, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Internal combustion engines for aircraft and
watercraft, and stationary installations, in particular
cogeneration plants and emergency power plants;
clutches, couplings and apparatus for power
transmission (except those for land vehicles); parts,
spare parts, exchange parts, add-on parts and add-on
apparatus for internal combustion engines, in particular
exhaust-gas turbo-chargers, fuel injection apparatus,
valves, automatic regulating and control apparatus, fuel
pumps, oil pumps, water pumps and lubricant pumps,
air compressors, retarders, flywheels, starters,
generators, radiators, ventilator fans, accessory drives,
gas-bearing conduits, such as cooling-air, charging-air,
combustion-air, compressed-air and exhaust-gas
conduits, liquid-bearing conduits, such as coolingwater, cooling-oil, fuel, lubricant, water-mixture
conduits, sound absorbing engine cowlings, engine
encapsulations, engine panels, filters, such as oil, air,
fuel, exhaust-gas filters; accessories for engines, as far
as comprised in this class.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
MAN Nutzfahrzeuge AG, Dachauer Strasse 667,
80995, MÜNCHEN, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Internal combustion engines for aircraft and
watercraft, and stationary installations, in particular
cogeneration plants and emergency power plants;
clutches, couplings and apparatus for power
transmission (except those for land vehicles); parts,
spare parts, exchange parts, add-on parts and add-on
apparatus for internal combustion engines, in particular
exhaust-gas turbo-chargers, fuel injection apparatus,
valves, automatic regulating and control apparatus, fuel
pumps, oil pumps, water pumps and lubricant pumps,
air compressors, retarders, flywheels, starters,
generators, radiators, ventilator fans, accessory drives,
gas-bearing conduits, such as cooling-air, charging-air,
combustion-air, compressed-air and exhaust-gas
conduits, liquid-bearing conduits, such as coolingwater, cooling-oil, fuel, lubricant, water-mixture
conduits, sound absorbing engine cowlings, engine
encapsulations, engine panels, filters, such as oil, air,
fuel, exhaust-gas filters; accessories for engines, as far
as comprised in this class.
12
Parts, spare parts, exchange parts and
accessories, as far as comprised in this class, of
automobiles, industrial vehicles, trucks and lorries,
omnibuses; internal combustion engines for land
vehicles; couplings and apparatus for power
transmission for land vehicles.
12
Parts, spare parts, exchange parts and
accessories, as far as comprised in this class, of
automobiles, industrial vehicles, trucks and lorries,
omnibuses; internal combustion engines for land
vehicles; couplings and apparatus for power
transmission for land vehicles.
16
Printed publications; prospectuses,
brochures, data sheets, catalogues, photographs,
printed product information, instructions for use,
operation, maintenance, care, installation, assembly
and repair; letter heads, labels, stick-on labels, revenue
seals, packaging material and wrappings of paper,
paperboard, cardboard, plastic material, as far as
comprised in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.09
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
16
Printed publications; prospectuses,
brochures, data sheets, catalogues, photographs,
printed product information, instructions for use,
operation, maintenance, care, installation, assembly
and repair; letter heads, labels, stick-on labels, revenue
seals, packaging material and wrappings of paper,
paperboard, cardboard, plastic material, as far as
comprised in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.09
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
64
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0930024
(151) Int.reg.dato:
2007.05.11
(180) Registreringen
2017.05.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200709397
(220) Notifikasjonsdato: 2007.08.16
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.08 DE 306 74 941.6/07
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0933598
(151) Int.reg.dato:
2007.06.12
(180) Registreringen
2017.06.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200710740
(220) Notifikasjonsdato: 2007.09.13
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.19 FR 06 3 470 357
(540) Gjengivelse av merket:
MAN Genuine Accessories
BIOMERIEUX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
MAN Nutzfahrzeuge AG, Dachauer Strasse 667,
80995, MÜNCHEN, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Internal combustion engines for aircraft and
watercraft, and stationary installations, in particular
cogeneration plants and emergency power plants;
clutches, couplings and apparatus for power
transmission (except those for land vehicles); parts,
spare parts, exchange parts, add-on parts and add-on
apparatus for internal combustion engines, in particular
exhaust-gas turbo-chargers, fuel injection apparatus,
valves, automatic regulating and control apparatus, fuel
pumps, oil pumps, water pumps and lubricant pumps,
air compressors, retarders, flywheels, starters,
generators, radiators, ventilator fans, accessory drives,
gas-bearing conduits, such as cooling-air, charging-air,
combustion-air, compressed-air and exhaust-gas
conduits, liquid-bearing conduits, such as coolingwater, cooling-oil, fuel, lubricant, water-mixture
conduits, sound absorbing engine cowlings, engine
encapsulations, engine panels, filters, such as oil, air,
fuel, exhaust-gas filters; accessories for engines, as far
as comprised in this class.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
bioMérieux, Chemin de l'Orme, 69280, MARCYL'ETOILE, FR
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemical products for use in industry and
science, reagents and media for monitoring and
detecting contaminants in industrial, agri-food, cosmetic
and pharmaceutical products.
5
Reagents and media for medical and
veterinary diagnostic purposes.
9
Scientific apparatus and instruments for
monitoring and detecting contaminants in industrial,
agri-food, cosmetic and pharmaceutical products;
diagnostic apparatus and instruments not for medical
use.
10
Apparatus and instruments for medical and
veterinary diagnostic purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
12
Parts, spare parts, exchange parts and
accessories, as far as comprised in this class, of
automobiles, industrial vehicles, trucks and lorries,
omnibuses; internal combustion engines for land
vehicles; couplings and apparatus for power
transmission for land vehicles.
(111) Int.reg.nr:
0935993
(151) Int.reg.dato:
2007.08.02
(180) Registreringen
2017.08.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200711830
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.04
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.20 FI T200702004
(540) Gjengivelse av merket:
16
Printed publications; prospectuses,
brochures, data sheets, catalogues, photographs,
printed product information, instructions for use,
operation, maintenance, care, installation, assembly
and repair; letter heads, labels, stick-on labels, revenue
seals, packaging material and wrappings of paper,
paperboard, cardboard, plastic material, as far as
comprised in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.09
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
SPINVERSE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Spinverse Oy, Tekniikantie 14, 02150, ESBO, FI
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Advertising; business management; business
administration.
36
Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
65
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0937898
(151) Int.reg.dato:
2007.05.25
(180) Registreringen
2017.05.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200712600
(220) Notifikasjonsdato: 2007.10.18
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.01 FR 06 3 467 301
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0939846
(151) Int.reg.dato:
2007.06.13
(180) Registreringen
2017.06.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200713507
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.08
(300) Søknadsprioritet: 2006.12.21 SE 2006/09997
(540) Gjengivelse av merket:
HYDRA SPECIFIC
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher SA, La
Croix des Archers, 56200, LA GACILLY, FR
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Cosmetics; soaps; deodorants for personal
use; perfumery products for cosmetic purposes;
products for perfuming the home with the exception of
vaporizers; sachets for perfuming linen; essential oils;
cosmetic products in all galenic forms for non-medical
use; cosmetic and body care products; cosmetic
products for the bath and shower; cosmetic make-up
products; self-tanning products; products for hair
treatment, cleaning and improved hair appearance for
cosmetic purposes; cosmetic feet and hand care
products; dentifrices; nutritional complements which
may contain proteins carbohydrates, lipids, peptides,
and/or fibres, or micronutrients such as vitamins and/or
minerals and/or amino acids and/or fatty and/or
vegetable acids and/or plant extracts and/or plantextracted purified molecules, intended for skin, body,
face, hair or nail care and beauty, in the form of
capsules, tablets, ampules, yeast, powders, bars,
creams or beverages, for cosmetic purposes.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Friggs AB, Box 5019, 10241, STOCKHOLM, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Rice, flour and nutritional preparations made
from cereal; bread, cracker bread, biscuits, cakes, rice
cakes; snack products based on corn, rice, barley, rye,
wheat; pastries.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
5
Nutritional supplements capable of containing
proteins, carbohydrates, lipids, peptides and/or fibres,
or micronutrients such as vitamins and/or minerals
and/or amino acids and/or fatty and/or vegetable acids
and/or plant extracts and/or plant-extracted purified
molecules, intended for skin, body, face, hair or nail
care and beauty, in the form of capsules, tablets,
ampules, yeast, powders, bars, creams or beverages
for medical purposes.
(111) Int.reg.nr:
0941141
(151) Int.reg.dato:
2007.08.27
(180) Registreringen
2017.08.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200713999
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.15
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.22 IT MI2007C005380
(540) Gjengivelse av merket:
30
Nutritional supplements included in this class
which may contain, exclusively, coffee, tea, cocoa,
sugar, artificial coffee, confectionery, ices, honey,
treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices, ice for refreshment,
intended for skin, body, face, hair or nail care and
beauty, in the form of capsules, tablets, ampules, yeast,
powders, bars, creams or beverages, for nutritional
purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
INUVAIR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Chiesi Farmaceutici SpA, Via Palermo, 26/A, 43100,
PARMA, IT
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations; pharmaceutical
preparations and substances for the treatment of
respiratory diseases.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
66
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0941413
(151) Int.reg.dato:
2007.10.10
(180) Registreringen
2017.10.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714169
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.22
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0942257
(151) Int.reg.dato:
2007.09.24
(180) Registreringen
2017.09.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714520
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.29
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.26 FR 07 3 490 384
(540) Gjengivelse av merket:
NASTECH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nastech Pharmaceutical Company Inc Legal
Department, 3830 Monte Villa Parkway, WA980217266, BOTHELL, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations, namely,
pharmaceutical formulations for delivery of peptides to
humans for treating metabolic disease, and for delivery
of siRNA to humans for prevention of human diseases
by silencing genes that cause illness.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Automobiles Citroën, Immeuble Colisée III, 12, rue
Fructidor, 75835, PARIS CEDEX 17, FR
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Motor vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
42
Research and development services for new
pharmaceutical formulations, pharmaceutical products,
biological therapeutic agents, and drug delivery
products for others.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0942540
(151) Int.reg.dato:
2007.09.10
(180) Registreringen
2017.09.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714583
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.29
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.14 DK VA 2007 01088
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0942071
(151) Int.reg.dato:
2007.05.25
(180) Registreringen
2017.05.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714481
(220) Notifikasjonsdato: 2007.11.29
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.26 IT VR2007C000357
(540) Gjengivelse av merket:
Smallworld
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kvik A/S, Stentoftvej 1, 7480, VILDBJERG, DK
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
20
Furniture, mirrors, goods (not included in
other classes) of wood, semi-fitted and fitted kitchens
(furniture).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
BAULI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ruggero Bauli SpA, Via del Perlar, 2, 37135, VERONA,
IT
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
substitutes for coffee; flours and preparations made of
cereals, bread, pastry and confectionery, ice-creams;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice, leavened
baking products, feast cakes, namely pandori (Italian
Christmas cakes), panettoni (Italian Christmas cakes)
and colombe (Italian Easter cakes); croissants, sweets,
cakes, biscuits, pastries.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0942888
(151) Int.reg.dato:
2007.08.06
(180) Registreringen
2017.08.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714893
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.26 BX 1130037
(540) Gjengivelse av merket:
INVALON
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GmbH,
Klybeckstrasse 200, 4057, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemicals used in industry; tanning
substances; chemical auxiliary products for use in the
textile industry; finishers, being chemical products for
the finishing of textile, also used for an anti-crease and
antistatic finish and for making textile oil repellent and
for preventing felting of wool.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
67
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0942908
(151) Int.reg.dato:
2007.07.24
(180) Registreringen
2017.07.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714898
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.14 CZ 446428
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0942927
(151) Int.reg.dato:
2007.09.04
(180) Registreringen
2017.09.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714907
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.11 IT TV2007C000620
(540) Gjengivelse av merket:
SanSavor
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sano-Moderni vyziva zvirat spol s r o, Npor. O.
Bartoska 15, 34401, DOMAZLICE, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemical substances for preserving
foodstuffs and fodder.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Martino Zanetti, Viale Felissent, 55, 31050, VILLORBA
(TREVISO), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Wines and alcoholic beverages.
(111) Int.reg.nr:
0942926
(151) Int.reg.dato:
2007.09.04
(180) Registreringen
2017.09.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714906
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.11 IT TV2007C000621
(540) Gjengivelse av merket:
43
Services for providing food and drinks and
catering services, cafeterias, cafes, snack-bars,
restaurants, self-service restaurants, pubs, hotels, hotel
reservations services, motels, coffee shops, canteens,
services for providing alcoholic drinks and soft drinks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0942945
(151) Int.reg.dato:
2007.10.26
(180) Registreringen
2017.10.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714910
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Martino Zanetti, Viale Felissent, 55, 31050, VILLORBA
(TREVISO), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
33
Wines and alcoholic beverages.
43
Services for providing food and drinks and
catering services, cafeterias, cafes, snack-bars,
restaurants, self-service restaurants, pubs, hotels, hotel
reservations services, motels, coffee shops, canteens,
services for providing alcoholic drinks and soft drinks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
North Pacific Seafoods Inc, 4 Nickerson Street, Suite
400, WA98103-1179, SEATTLE, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Fresh and frozen fish and crab.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
68
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0942984
(151) Int.reg.dato:
2007.10.17
(180) Registreringen
2017.10.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714917
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.28 DE 307 28 273.2/05
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0943012
(151) Int.reg.dato:
2007.10.25
(180) Registreringen
2017.10.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714920
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ONABRIQAD
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218,
INGELHEIM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Warta Glass Sp zoo, Fredry 8, 61-701, POZNAN, PL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Molds (parts of machines), foundry machines,
adhesive tape dispensers (machines), sorting machines
for industry, glass working machines.
(111) Int.reg.nr:
0943008
(151) Int.reg.dato:
2007.10.27
(180) Registreringen
2017.10.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714919
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
12
Windows for vehicles.
21
Bottles, utensils for household purposes, not
of precious metal, decanters, drinking glasses, drinking
vessels, mugs not of precious metal, beer mugs,
insulating flasks, glass unworked or semi-worked
(except building glass), plate glass (raw material).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
WATERCULT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Maryan Trademark GmbH, Kellerhof 8, 79730, MURG,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
18
Leather and imitations of leather and goods
made of these materials (included in this class); trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks.
25
Clothing, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
69
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0943021
(151) Int.reg.dato:
2007.07.30
(180) Registreringen
2017.07.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714925
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.15 DE 307 10 817.1/07
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
34/08, 2008.08.18
(450) Kunngjøringsdato:
beautixx curly ion
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, 81739, MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Household and kitchen machines and
apparatus (included in this class), in particular electric
kitchen machines and apparatus, including mincing
machines, mixing and kneading machines, pressing
machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders,
slicing machines, electric motor-driven tools, electric
can openers, knife sharpeners as well as machines and
devices for the preparation of beverages and/or food;
taps (parts of machines, engines or motors) and pumps
for dispensing cooled beverages, for use in
combination with appliances for cooling of beverages;
electric waste disposal units, including waste
masticators and compressors; dishwashers; electric
machines and appliances for treating laundry and
clothing, including washing machines, spin driers,
laundry presses, ironing machines (included in this
class); electric cleaning apparatus for household use,
including window cleaning devices and shoe cleaning
devices, vacuum cleaners; wet and dry vacuum
cleaners; parts for the aforementioned goods, included
in this class, in particular hoses, pipes, dust filters and
dust filter bags, all for vacuum cleaners.
9
Electric apparatus and instruments (included
in this class), namely electric irons; kitchen scales,
personal scales; electric welding devices for wrapping
film; remote control devices, signalling devices,
controlling (supervision) devices and monitoring
devices (electrical/ electronic) for household and
kitchen machines and equipment; recorded and nonrecorded machine readable data carriers, such as
magnetic data carriers for household appliances;
electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines; data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore mentioned
goods included in this class.
11
Heating, steam producing and cooking
devices, in particular ovens, cooking, baking, frying,
grilling, toasting, thawing and food and plate warming
apparatus, hot water appliances; immersion heaters,
cooking pots, electric; microwave appliances, waffle
irons; egg boiling apparatus, deep fryer; electric tea and
coffee making apparatus, electric espresso machines,
electric coffee machines; cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling cabinets, beverage
cooling apparatus; combination apparatus for cooling
and freezing, deep freezing apparatus, ice-makers; icecream makers; dryers, in particular laundry dryers,
tumble dryers for laundry use; hand dryers; hair dryers;
infrared lamps (not for medical purposes); electric
heating pads (not for medical purposes); electric
heating covers (not for medical purposes); ventilation
devices, in particular ventilators, grease filter devices
and extractor devices, including extractor hoods; air
conditioning devices and devices to improve air quality,
air humidifiers, air deodorising apparatus; air purifying
apparatus; water piping devices, as well as sanitary
equipment, in particular fittings for steam, air and water
piping equipment, warm water devices, storage water
heaters and continuous flow water heaters; kitchen
sinks; heat pumps; parts of all aforementioned goods
70
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0943029
(151) Int.reg.dato:
2007.05.04
(180) Registreringen
2017.05.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714927
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: 2007.03.12 EM 005752332
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
heaters; humidifiers and accessories therefor; food
warmers; sterilizers for cooking appliances; night lights
for children; lamps, in particular for children; bath
fittings, namely, bath sink stands, bathtub stands; toilet
seats for children.
12
Vehicles; apparatus for locomotion by land,
air or water; baby buggies; rain covers for baby
buggies; mosquito nets for baby buggies; thermal
sleeping bags for baby buggies; sunscreens for baby
buggies; buggy boards; prams; child safety seats for
vehicles; sun-blinds for automobiles; stirrups for
children, for automobiles; bicycles; bicycle seats for
children; tricycles; covers for vehicles (fitted); pram
covers (fitted); bump belts for mothers-to-be; bump
belts for children; buckles for safety belts for children;
tightening cushions for car seats for children; car seats
booster cushions for children; seat covers for vehicles.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Brendon Gyermekáruházak Kft, Váci út 168, 1138,
BUDAPEST, HU
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Bleaching preparations and other substances
for laundry use; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; cotton buds for the
ears; baby oils; talcum powder; baby bath soap (liquid);
sun creams; creams for babies' bottoms; cloths
impregnated with detergent for cleaning.
16
Paper, cardboard and goods made of these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; artists'
materials; paint brushes; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks; disposable baby napkin pants of paper
or cellulose; disposable babies' nappies of paper or
cellulose; periodicals; printed forms; newsletters;
charts; booklets; books, bookmarks; postcards;
magazines; diaries; posters; brochures; bags of paper
or plastics, for packaging; greeting cards.
5
Pharmaceutical preparations; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use; food for babies; plasters,
materials for dressings; disinfectants; fungicides;
napkins for incontinents; sanitary towels; sanitary pants
(for women); absorbent pants for incontinents; dental
care and hygiene products for the mouth, teeth, throat,
gums and cavity of the mouth; breast-nursing pads;
diagnostic preparations, for medical purposes;
preparations for indicating pregnancy; preparations for
indicating ovulation; rapid pregnancy test strips;
preparations for indicating pregnancy hormones; test
strips for indicating pregnancy hormones; preparations
relating to artificial insemination; preparations relating
to prenatal care; vitamins; vitamin preparations;
preparations for trace elements for human and animal
use; dietetic food preparations, for medical purposes;
baby drinks and water enriched with vitamin for medical
use; women's sanitary and menstruation products,
including sanitary pads and tampons, sanitary napkins,
absorbent pads, panty liners, sanitary and hygienic
products for babies and newborn babies; medicated
pre-moistened wipes; nappies for incontinents.
18
Purses, not of precious metal; child carriers;
rucksacks; sling bags for carrying children; schoolbags;
carry-cots; parasols; haversacks; travelling bags;
kangaroos (child carriers); changing bags for baby
buggies; net shopping bags for baby buggies; sling
bags for carrying infants; bags for carrying nappies.
20
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics; tables; door screens for
children; cradles; furniture; furniture for children; divans;
cases of wood or plastic; chests for toys; high chairs for
children; armchairs; curtain hooks; curtain tie-backs;
curtains made of fabric-coated wood; curtain rods;
curtain rails; curtain holders, not of textile material; child
walkers; medicine cabinets; couches for children;
shelves for filing cabinets; desks; office furniture; school
furniture; playpens for babies; plastic tubs (vessels)
included in this class; coconut mattresses; furniture
fittings, not of metal to prevent children from falling;
child stair gates; mattresses; deck chairs; pillows; baby
dressers; shelves; beds with railings; spring
mattresses; clothes hooks, not of metal; garment
covers (for storage); covers for clothing (for wardrobes);
coat hangers; sponge mattresses; cushions; travelling
beds; door stops for children, not of metal; steps for
children, not of metal; table stands for changing
nappies; boards (table tops) for changing nappies; cots;
baby walkers.
8
Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; scissors, in particular nail scissors, and safety
scissors for children; nail nippers.
9
Life-saving and teaching apparatus and
instruments; breathing monitors; baby monitors; optical
and magnetic data carriers, in particular audiovisual
magnetic tapes, VHS cassettes, CDs, DVDs; scales;
electrical socket protectors for children.
10
Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; orthopedic articles; medical
measuring apparatus and installations; massage
apparatus for personal use; dummies (teats) for babies;
feeding bottle teats; babies' bottles; sterilized
containers for storing mother's milk; thermometers for
medical purposes; breast pumps; accessories for
breast pumps; nursing appliances; postnatal seating
cushions; breast protectors; maternity belts; nasal
aspirators; apparatus and instruments for diagnosing
pregnancy; apparatus and instruments for monitoring
pregnancy; apparatus and instruments for diagnosing
ovulation; apparatus and instruments for artificial
insemination.
21
Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steelwool;
glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes; baby baths (portable); potties; baby bath
tubs; hair combs; mugs, not of precious metal;
scrubbing brushes; tableware, not of precious metal,
other than knives, forks and spoons; dishwashing
brushes; combs; toothbrushes; vegetable dishes;
cooking pots; cooking utensils, non-electric; drinking
vessels; drinking glasses; cooking pot sets; kitchen
utensils, not of precious metal; basting spoons, for
kitchen use; kitchen containers, not of precious metal;
11
Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes; electric feeding
bottles; bath fittings; bath linings; bath tubs; heaters for
baths; electric heating appliances; heaters; water
71
internasjonale varemerkeregistreringer
cosmetic utensils; scoops (tableware); spatulas (kitchen
utensils); basins (bowls); plates to prevent milk boiling
over; soup bowls, not of precious metal; toilet sponges;
washing boards; cups of paper or plastic; nappychanging tubs; salad bowls, not of precious metal;
corner guards for furniture, for children; soap
dispensers; soap boxes; dishes, not of precious metal;
trivets (table utensils); trays, not of precious metal;
trays for domestic purposes, of paper; table plates, not
of precious metal; tea infusers, not of precious metal;
tea strainers, not of precious metal; tea caddies, not of
precious metal; teapots, not of precious metal; tea
services, not of precious metal; milk glasses, opal
glasses; basins, not of metal.
2008.08.18 - 34/08
darts; kite reels; slings (sporting articles); horseshoe
games; pinatas; caps for pistols (toys); pistols for
paintballs (sporting articles); plush toys; teddy bears;
cups for dice; starting blocks; teethers for babies;
explosive bonbons (Christmas crackers); scooters
(toys); roulette wheels; chess games; chessboards;
soap bubbles (toys); board games; parlour games;
remote-controlled toy vehicles; skittles (games);
skittles; shuttlecocks; appliances for gymnastics;
practical jokes (novelties); spring boards (sporting
articles); swimming pools (play articles); discs for
games; building games; building blocks (toys).
35
Advertising; business management; business
administration; office functions; in particular business
services involving articles for mothers-to-be, babies,
children and parents; and data collection concerning
business management; advertising by mail order; rental
of advertising space; publicity column preparation;
compilation of information into computer databases;
online news clipping services via computer network;
market studies; market research; radio commercials;
updating of advertising material; rental of advertising
material; direct mail advertising; dissemination of
advertising matter; rental of advertising time on a
telecommunications medium; publication of publicity
texts; publicity agencies; press monitoring
(administrative services); outdoor advertising;
professional business consultancy; efficiency experts;
television commercials; secretarial services; arranging
newspaper subscriptions (for others); business
management and organisation consultancy related to
exhibitions for commercial or advertising purposes;
business organisation consultancy; business
management consultancy; business management
advisory services.
24
Textiles and textile goods, not included in
other classes; bed and table covers; bed linen sets;
loose covers for furniture; wall hangings; bath linen;
bed spreads; mattress covers; mosquito nets; blankets;
towels of textile; indoor window curtains of textile or
plastic.
25
Clothing; footwear; headgear; underpants;
short underpants; underwear; underwear for mothersto-be; petticoats; teddies (undergarments); uppers
(shoes); heels (shoes); inner soles; layettes (clothing);
baby pants; hoods (clothing); non-slipping devices for
shoes; jackets; headgear for children and babies;
headgear protecting the fontanelle, for children;
headbands (clothing); coats; overcoats; outerclothing;
ear muffs (clothing); bathrobes; bathing trunks,
swimming trunks; flip-flops; swimming costumes;
bathing caps; bathing sandals; bath shoes; lace
clothing; lace boots; camisoles; children's wear;
nightwear; nightwear for mothers-to-be; tights;
suspenders (for stockings); girdles; stockings; hosiery;
shirts; chemisettes (shirt fronts); sweat-absorbent
underwear; sweat-absorbent stockings; coats; hats;
gloves (clothing); combinations (clothing); ready-made
clothing; gloves; wristbands (clothing); slips
(undergarments); suits; dressing gowns; aprons
(clothing); uppers (footwear); footwear; half-boots;
boots; footwear for babies and children; mantillas; sailor
blouses; tracksuits; scarves; sweaters; waistcoats;
brassieres; bras for breastfeeding; pregnancy bras;
trousers; footmuffs, not electrically heated; dresses;
slips; babies' nappies, of textile; pyjamas; polo shirts;
caps; scarves; galoshes; sports shoes; sports footwear;
sports jerseys; beach shoes; beach clothes; berets;
sandals; skirts; breeches; garters; bra pads; foot muffs
and children's neckbands (clothing), for travelling;
bathing drawers; bibs, not of paper for feeding babies.
41
Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities; in
particular photography; providing of electronic
publications accessible online (non-downloadable);
operating of lotteries; sports camp services; rental of
sports equipment (except vehicles); providing sports
facilities; organisation of sports competitions; rental of
stadium facilities; providing of recreation facilities;
physical education; gymnastic instruction; presentation
of live performances; nursery schools.
43
Services for providing food and drink, in
particular services provided by cafés and restaurants.
44
Medical services; health-care services; in
particular maternity and gynaecological services;
artificial insemination services; pre-natal medical care;
providing of medical consultancy; newborn nursery
medical care services; pharmacy advice.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
28
Games and playthings; gymnastic and
sporting articles not included in other classes;
decorations for Christmas trees; accessories included
in this class for babies' toys; dolls' houses; dolls'
clothes; dolls' rooms; backgammon games; baseball
gloves; baseball gloves (accessories for games);
spinning tops (toys); conjuring apparatus; targets;
feeding bottles for dolls; rattles (playthings); slides
(playthings); checkers (games); draughtboards;
discuses for sports; flying discs (toys); dice; dominoes;
physical exercise machines; wind-up toys; musical toys;
bath toys; balls for games; skateboards; roller-skates;
roller-skates, with rollers placed in a line; rocking
horses; swings; sandpit games; toy vehicles; dolls; toy
musical instruments; toy balloons; toy pistols; kites;
play mats; automatic games, other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers
only; toy balls; game cards; toys for domestic pets; ring
games; toy masks; garden games; skill building games;
gloves for games; apparatus for electronic games other
than those adapted for use with television receivers
only; jigsaw puzzles; confetti; leg-driven toys; balls for
ball games; butterfly nets; air pistols (toys); bladders of
balls for games; mah-jong; climbing frames
(playthings); scale model vehicles; mobiles (toys);
72
internasjonale varemerkeregistreringer
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0943051
(151) Int.reg.dato:
2007.08.16
(180) Registreringen
2017.08.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714936
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.16 DE 307 32 150.9/37
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0943044
(151) Int.reg.dato:
2007.07.04
(180) Registreringen
2017.07.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714933
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.18 FR 07 3 475 360
(540) Gjengivelse av merket:
ContiLifeCycle
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9, 30165,
HANNOVER, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Advertising, management, business
administration, office functions, business information,
procurement services for third (purchasing of goods
and services for other enterprises), business
consultancy, contacts of trade, goods and service
presentations, online advertising for third parties, retail
and wholesale services in the range of tire business.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
CrowdSpirit SAS, 46 rue de la République, 38360,
SASSENAGE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity; apparatus for recording, transmitting,
reproducing or processing sound or images; magnetic
recording media, acoustic and optical disks, floppy
discs; vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing and computer equipment;
fire extinguishers; software for computer games;
software (recorded programs); computer peripheral
devices; electric batteries; sensors; electric wires;
electric relays; diving suits, gloves or masks; articles of
clothing for protection against accidents, irradiation and
fire; protection devices for personal use against
accidents; spectacles (optics); optical goods; spectacle
cases; diagnostic apparatus not for medical purposes;
smart cards or integrated circuit cards; jumping sheets.
37
Vehicle service station (as far as included in
this class), maintenance and repairing of vehicles,
retreading of tires, mobile breakdown services for
vehicles.
39
Towing services for vehicles, warehousing,
logistic services in the tire sector, in particular,
procurement, warehouse, transport, production,
distribution, redistribution logistics.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
38
Telecommunications; information on
telecommunications; communications via computer
terminals or via fibre-optic networks; radio or telephone
communication; mobile radio-telephony services;
provision of access to a global computer network;
electronic display services (telecommunications);
connection by telecommunications to a global computer
network; news and/or information agencies (news);
rental of telecommunication apparatus; radio and/or
television programs; teleconferencing services;
electronic mail services; rental of access time to global
computer networks.
42
Evaluations, assessments and research in
the fields of science and technology provided by
engineers; design and development of computers and
software; research and development of new products
for third parties; technical project studies; architecture;
design of interior decor; design, development,
installation, maintenance, updating or rental of
software; computer programming; computer consulting;
data conversion of computer programs and data (not
physical conversion); conversion of data or documents
from physical to electronic media; technical inspection
of motor cars; graphic arts design services; styling
(industrial design); authenticating works of art.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
73
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0943117
(151) Int.reg.dato:
2007.10.04
(180) Registreringen
2017.10.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714954
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.05 EM 006255277
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0943137
(151) Int.reg.dato:
2007.09.04
(180) Registreringen
2017.09.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714959
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.31 EM 006241889
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
GE Fleet Company BV, Europalaan 6, 5203DB, 'SHERTOGENBOSCH, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Software for vehicle fleet policy, fleet
management services and the comparison of vehicles,
including in the field of environmentally friendly driving
and the environmental friendliness of vehicles.
35
Holding and organising events for
promotional and advertising purposes in the field of
environmentally friendly driving, including within the
framework of awareness-raising campaigns; advertising
campaigns to promote environmentally friendly driving;
compiling, setting up and managing databases and
files; administrative services, in particular with regard to
fleet management services, leasing and rental of
vehicles; commercial and business services necessary
for the management of vehicles fleets, including
organising maintenance services, repair services,
repair of car windows, breakdown assistance for
vehicles; providing of information on the aforesaid
services; consultancy and information on the aforesaid
services, including via electronic networks such as the
Internet.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
AB Biodisk, Dalvägen 10, 10956, SOLNA, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Diagnostic preparations for medical
purposes; plastic strips for diagnostic testing of
microorganisms.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
36
Insurance, in particular car and motor
insurance; financial affairs, car leasing; leasing of
vehicles; financial services with regard to fleet
management services; providing of information on the
aforesaid services.
39
Vehicle rental; providing of information on the
aforesaid services.
42
Design, development, implementation,
updating and upgrading of software and software
packages, in particular for online reports; computer
programming; making available computer hardware
and software for consulting online information
contained in a database by Internet or mobile
telecommunication networks; making available
computer hardware and software necessary to obtain
online database services; scientific research,
information and consultancy in the field of
environmentally friendly and safe driving; consultancy
in the field of environmental protection, nature
conservation and nature management; consultancy and
information on the aforesaid services, including via
electronic networks such as the Internet.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
74
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0943176
(151) Int.reg.dato:
2007.10.05
(180) Registreringen
2017.10.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200714968
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.06
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0943979
(151) Int.reg.dato:
2006.12.07
(180) Registreringen
2016.12.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200715526
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.13
(300) Søknadsprioritet: 2006.06.22 DK VA 2006 02631
(540) Gjengivelse av merket:
XL BYG
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ditas AmbA, Holmstrupgårdvej 20, 8220, BRABRAND,
DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
2
Paints, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood;
colorants; mordents; raw natural resins; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers and
artists.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Hansen Audio Inc, 100 Leek Crescent Unit 9,
ONL4B3E6, RICHMOND HILL, CA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Audio speaker enclosures; audio speakers;
speaker enclosures.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
6
Common metals and their alloys; metal
building materials; transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; non-electric cables
and wires of common metal; ironmongery, small items
of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes;
goods of common metal not included in other classes;
ores.
(111) Int.reg.nr:
0943797
(151) Int.reg.dato:
2007.10.04
(180) Registreringen
2017.10.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200715270
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.04 FR 07 3 492 842
(540) Gjengivelse av merket:
19
Building materials (non metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of
metal.
35
Advertising; business management; business
administration; office functions; wholesale and retail
trading services with building materials, also via
Internet; import and export agencies.
37
Building construction; repair; installation
services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0944010
(151) Int.reg.dato:
2007.10.19
(180) Registreringen
2017.10.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200715475
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.14 FR 07 3 500 114
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Raffinage Tereos, 45, boulevard Bénoni Goullin, 44000,
NANTES, FR
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua,
0306 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Artificial sweeteners (chemical products).
5
RADICALLY NO SURGETICS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Parfums Givenchy SA, 77, rue Anatole France, 92300,
LEVALLOIS PERRET, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Cosmetics, namely milks, lotions, creams,
emulsions, oils, balms, gels and fluids for face and
body care; anti-wrinkle cosmetics.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
Sugars for medical use, milk sugar (lactose).
30
Sugars, natural sweeteners.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
75
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0944462
(151) Int.reg.dato:
2007.10.05
(180) Registreringen
2017.10.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200715377
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.25 BX 1140047
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0944585
(151) Int.reg.dato:
2007.11.15
(180) Registreringen
2017.11.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200715296
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ELACIN SoloCom
FIN-NOR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Groeneveld-Elcea BV, 21, De Hak, 5107RG, DONGEN,
NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Ear plugs.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
WC Bradley/Zebco Holdings Inc, 6101 East Apache
Street, OK74115, TULSA, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
28
Fishing rods and reels.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
10
Personal protectors, namely hearing
protectors including custom-made hearing protectors,
not included in other classes; hearing protecting
apparatus.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0945038
(151) Int.reg.dato:
2007.11.02
(180) Registreringen
2017.11.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200715780
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.22 DK VA 2007 04164
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0944476
(151) Int.reg.dato:
2007.09.14
(180) Registreringen
2017.09.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200715381
(220) Notifikasjonsdato: 2007.12.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.19 IT MI2007C007775
(540) Gjengivelse av merket:
BLACK EDITION BY FEMILET
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Femilet A/S, Tulstrupvej 13, 7430, IKAST, DK
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Clothing, footwear, headgear; lingerie.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Pirelli & C SpA, Via G.Negri 10, 20123, MILANO, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid
tyres for vehicle wheels; wheels for vehicles, rims.
(111) Int.reg.nr:
0947356
(151) Int.reg.dato:
2007.11.26
(180) Registreringen
2017.11.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200800191
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.03
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.11 DE 307 45 581.5/12
(540) Gjengivelse av merket:
37
Maintenance, repair and reconstruction of
tyres; substitution, assembly and balancing of tyres;
repair and maintenance of motor vehicles.
39
Distribution through stores (excluding food
shops) of tyres for vehicle wheels and related
accessories and of spare parts and car accessories.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
BluePerformance
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, 80809,
MÜNCHEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Motor vehicles and parts thereof included in
this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
76
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0947362
(151) Int.reg.dato:
2007.11.22
(180) Registreringen
2017.11.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200800192
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.03
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.31 FR 07 3 503 382
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0947371
(151) Int.reg.dato:
2007.10.29
(180) Registreringen
2017.10.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200800197
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.03
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.29 BX 1136182
(540) Gjengivelse av merket:
NEVERFULL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Louis Vuitton Malletier SA, 2 rue du Pont-Neuf, 75001,
PARIS CEDEX 01, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Boxes of leather or imitation leather, trunks,
suitcases, travelling sets (leather goods), travelling
bags, luggage, garment bags for travel, hatboxes,
vanity cases (not fitted), toiletry sets, rucksacks,
satchels, handbags, beach bags, shopping bags,
shoulder bags, carrier bags, game bags, belt bags,
purses, cases, briefcases (leather goods), school bags,
document cases, pouches, wallets, change purses, key
cases, card cases and holders (wallets), umbrellas,
parasols.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Echo NV, Donderslagweg 25, 3530, HOUTHALENHELCHTEREN, BE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Machines for manufacturing products out of
concrete.
19
Reinforced and prestressed concrete
products in the form of different models, including parts
for floors.
(111) Int.reg.nr:
0947369
(151) Int.reg.dato:
2007.11.16
(180) Registreringen
2017.11.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200800196
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.03
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.14 FR 07 3 506 671
(540) Gjengivelse av merket:
37
42
Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; engineering; services of
engineers, including expert reports; advice on
construction; drawing up of construction plans;
mechanical research; technical project studies.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
YONGER & BRESSON
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Montres Ambre SA, 13, rue Fontaine l'Epine, 25500,
MORTEAU, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Perfumes and cosmetics.
(111) Int.reg.nr:
0947379
(151) Int.reg.dato:
2007.12.04
(180) Registreringen
2017.12.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200800199
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.03
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.20 FR 07 3 508 498
(540) Gjengivelse av merket:
14
Watches, watch bands, pendulums and
clocks, jewellery.
16
Construction; repair; installation services.
Stylographs and fountain pens for writing.
18
Wallets, attaché cases, purses not of
precious metal, travelling bags and handbags,
suitcases and trunks, harness for animals, saddles and
saddlery.
ITEXTAR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013, PARIS,
FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
25
Clothing, belts (clothing), gloves (clothing).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
77
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0947389
(151) Int.reg.dato:
2007.11.23
(180) Registreringen
2017.11.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200800202
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.03
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.05 FR 07 3 504 678
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0947680
(151) Int.reg.dato:
2007.06.04
(180) Registreringen
2017.06.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200800281
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ANAEJECT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Henri Numa Marcel Schiller, 6, avenue Emile
Deschanel, 75007, PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical and sanitary products for
dental use, plasters, materials for dressings for dental
use, material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants for dental use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
LANEX as, Hlucínská 1/96, 74723, BOLATICE, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
22
Strings, ropes, cords, string from textile fibers
or plastic fibers, ropes, not of metal, safety ropes,
climbers' ropes, gaskets (fibrous-) for ships, car towing
ropes, ropes from animal hair, wrapping or binding
bands, not of metal, bands, not of metal, for wrapping
or binding, nets, tents, camouflage (covers for-), sails,
vehicle covers, tarred brattice cloth, sails for ski sailing,
tarpaulins, whipcord, hemp bands, braces, not of metal,
for handling loads, ladders (rope-), mail bags, bags for
transport and storage of materials in bulk, bags for
washing hosiery, sacks of textile, for packaging, textile
fibers, shavings (wood-), sawdust, sisal, hammocks,
camouflage (nets for-), network, packing material, not
of rubber of plastics, wood wool, awnings of synthetic
materials.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.06.04
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0947398
(151) Int.reg.dato:
2007.11.23
(180) Registreringen
2017.11.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200800206
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.03
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.16 BX 1147504
(540) Gjengivelse av merket:
KOGA-MIYATA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Koga BV, Tinweg 9, 8445PD, HEERENVEEN, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Bicycles and parts and fittings thereof, as far
as not included in other classes.
(111) Int.reg.nr:
0948339
(151) Int.reg.dato:
2007.08.15
(180) Registreringen
2017.08.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200800871
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.31
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.19 EM 005697611
(540) Gjengivelse av merket:
25
Clothing, footwear and headgear, amongst
others, footwear for cyclists and headgear meant for
use in cycling sports.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
STAR-GRANITE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Scheer Surface Solutions GmbH, Maierhofstr. 28,
73547, LORCH, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
19
Floors; plates and tiles, in particular floor
panels, floor tiles, wall panels, room partition boards
(non-metallic); steps, in particular stair treads,
staircases, stringers; all the aforesaid goods not of
metal, in particular based on polymers with inorganic
fillers.
(111) Int.reg.nr:
0947426
(151) Int.reg.dato:
2007.12.04
(180) Registreringen
2017.12.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200800231
(220) Notifikasjonsdato: 2008.01.10
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
20
Furniture and parts therefor, in particular
kitchen and bathroom furniture, and parts thereof;
worktops, shelves for storage, table tops, cover plates,
the aforesaid sheets in particular for kitchen use.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Sevan Bicakci, Gazi Sinanpasa Sk. No. 14/3,
CEMBERLITAS-ISTANBUL, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
27
Materials for covering existing floors, floor
coverings.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
78
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0949607
(151) Int.reg.dato:
2007.12.14
(180) Registreringen
2017.12.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200801472
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.07
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.17 DK VA 2007 02857
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0949815
(151) Int.reg.dato:
2007.12.12
(180) Registreringen
2017.12.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200801528
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.07
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
POWERFLEX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Danisco A/S, Postboks 17, 1001, KØBENHAVN K, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemical products for industrial purposes;
enzymes, enzyme blends, enzyme and stabilizer
blends, enzyme and emulsifier blends, blends of
enzymes, stabilizers and emulsifiers, all for use in the
beverage and food industry.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Nissin Shokuhin Kabushiki Kaisha, doing buisness as
Nissin Food Products Co Ltd, 1-1 Nishinakajimi 4Chome, Yodogawa-ku, Osaka, 532-8524, OSAKA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Noodles, instant noodles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
30
Baking powder and bread improvers (not
included in other classes) for domestic purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0949657
(151) Int.reg.dato:
2007.12.10
(180) Registreringen
2017.12.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200801481
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.07
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.15 FR 07 3 507 112
(540) Gjengivelse av merket:
PERSPECTIVE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Waterman SAS, 9 & 11, rue Christophe Colomb,
75008, PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Fancy key rings made of metal.
16
Covers (stationery) for appointment books;
diaries, document wallets (stationery), passport covers,
passport holders, calendars, planners (stationery),
cases for writing instruments; metal note clips; parts
and components of all these goods.
18
Briefcases (leather goods), attaché cases,
business card cases, purses not of precious metal,
suitcases, cases intended to contain documents or
cosmetic or toiletry products, handbags, travelling bags,
travelling sets (leather goods), travelling trunks and
suitcases, key cases (leather goods), wallets, parts and
components of all these goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
79
internasjonale varemerkeregistreringer
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0950045
(151) Int.reg.dato:
2007.06.26
(180) Registreringen
2017.06.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200801705
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.14
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.08 AN D-700051
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0950040
(151) Int.reg.dato:
2007.05.07
(180) Registreringen
2017.05.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200801703
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.14
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SAPHIR
LE CIRQUE ANIMALIER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Société Air France, 45, rue de Paris, 95747, ROISSYCHARLES-DE-GAULLE, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Magnetic identity cards or magnetic
subscription cards intended for travel assistance for
handicapped persons.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Cartier International NV, Scharlooweg 33, CURAÇAO,
AN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings,
necklaces, brooches, key rings; watches,
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets,
boxes of precious metals for watches and jewellery.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
16
Passenger tickets, subscription cards or
identification cards intended for travel assistance for
handicapped persons, boarding cards, name badges,
identification tags for luggage, information pamphlets
intended for travel assistance for handicapped persons,
printed timetables.
(111) Int.reg.nr:
0950073
(151) Int.reg.dato:
2007.12.21
(180) Registreringen
2017.12.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200801711
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.14
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
38
Telecommunications, communications by
computer terminals, radio broadcasting,
communications by telegrams, communications by
telephone, telephone call centres, gathering and
supplying (transmitting) information by telephone, radiotelephone and computer, electronic mail, message
sending, computer assisted transmission of messages,
pictures and information, mobile radio-telephony,
transmitting by satellite, telephone services, sending of
telegrams, transmission of information via the Internet
and intranet and extranet networks, transmission of
information from a computer data bank, services for
transmission of data between networked computer
systems, transmission of information online, electronic
mail services, leasing access time to a database server
centre (for telecommunication), correspondence
exchange services, all these services intended for
travel assistance for handicapped persons.
Spin Vision
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Volcano Corp, 2870 Kilgore Road, CA95670, RANCHO
CORDOVA, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Medical device, namely a patient interface
module that functions to both drive the imaging core of
a catheter and to retract the catheter and sterile drapes
as accessory therewith.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
39
Transport of passengers, transport of
travellers, animal transport, arranging of tours,
escorting of travellers, escorting of handicapped
persons in the context of air transport and travel, air
hostess services (escorting of travellers), air transport,
transport by aeroplane, freighting, delivery (supply) of
luggage, information regarding the transport of
passengers and especially of handicapped persons in
the context of air transport and travel, booking of seats
for travel and especially those intended for
handicapped persons, transport reservation for
passengers and especially for handicapped persons in
the context of air transport and travel, information on
bookings for transport and especially for handicapped
persons in the context of air transport and travel, travel
reservation services, car shuttle services intended for
the transport of handicapped persons, registration of
luggage and passengers, provision of aircraft,
representation of airlines, rental of wheelchairs, parking
space rental intended for handicapped persons, lifesaving services, rescue operations (transport).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0951905
(151) Int.reg.dato:
2007.12.26
(180) Registreringen
2017.12.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200802524
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.28
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.30 JP 2007-092953
(540) Gjengivelse av merket:
Kamsarmax
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tsuneishi Holdings Corp, 1083, Tsuneishi, Numakumacho, 720-0393, FUKUYAMA-CITY, HIROSHIMA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Vessels and their parts and accessories.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
80
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0951917
(151) Int.reg.dato:
2008.01.22
(180) Registreringen
2018.01.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200802527
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.28
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0952068
(151) Int.reg.dato:
2007.08.24
(180) Registreringen
2017.08.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200802538
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.28
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.10 IS 1099/2007
(540) Gjengivelse av merket:
PAXIPRID
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220,
HAFNARFJORDUR, IS
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations and substances.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Ningbo Fujia Electric Appliance Co Ltd (Ningbo Fujia
Dianqi Youxian Gongsi), No. 69, Changyuan Road,
315400, YUYAO, ZHEJIANG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Dust catcher; shoe polishers, electric;
vacuum cleaner hoses; vacuum cleaners.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0952069
(151) Int.reg.dato:
2007.08.24
(180) Registreringen
2017.08.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200802539
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.28
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.04 IS 1092/2007
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0952001
(151) Int.reg.dato:
2007.12.27
(180) Registreringen
2017.12.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200802533
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.28
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.12 EE M200701738
(540) Gjengivelse av merket:
VINORELSIN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220,
HAFNARFJORDUR, IS
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations and substances.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Avaron Capital OÜ, Narva mnt 5-58, 10117, TALLINN,
EE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Advertising; business management; business
administration; office functions.
(111) Int.reg.nr:
0952070
(151) Int.reg.dato:
2007.08.24
(180) Registreringen
2017.08.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200802540
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.28
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.10 IS 1097/2007
(540) Gjengivelse av merket:
36
Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
LOHISDIN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220,
HAFNARFJORDUR, IS
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations and substances.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0952060
(151) Int.reg.dato:
2007.08.24
(180) Registreringen
2017.08.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200802537
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.28
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.04 IS 1089/2007
(540) Gjengivelse av merket:
LOARTROXY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220,
HAFNARFJORDUR, IS
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations and substances.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
81
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0952071
(151) Int.reg.dato:
2007.08.24
(180) Registreringen
2017.08.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200802541
(220) Notifikasjonsdato: 2008.02.28
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.10 IS 1093/2007
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0953167
(151) Int.reg.dato:
2007.10.16
(180) Registreringen
2017.10.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803091
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.20 DE 307 26 093.3/10
(540) Gjengivelse av merket:
CORDIBENZ
polycon
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220,
HAFNARFJORDUR, IS
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations and substances.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Etkon AG, Lochhamer Schlag 6, 82166,
GRAEFELFING, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Dental prosthesis material, dental filling
material, especially synthetic materials, containing
fiber-glass reinforced synthetic materials.
10
Dentures and parts of dentures.
40
Treatment of materials for the further
manufacture of dental prosthesis frameworks for third
parties, especially for dental laboratories; services of
dental laboratories as well as of a dental technician.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953165
(151) Int.reg.dato:
2007.10.31
(180) Registreringen
2017.10.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803089
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.21 EM 005920401
(540) Gjengivelse av merket:
INFLUON
(111) Int.reg.nr:
0953168
(151) Int.reg.dato:
2007.10.16
(180) Registreringen
2017.10.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803092
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.20 DE 307 26 094.1/10
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
NV Organon, Kloosterstraat 6, 5349AB, OSS, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Human vaccines.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
ticon
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Etkon AG, Lochhamer Schlag 6, 82166,
GRAEFELFING, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Dental prosthesis material, dental filling
material, especially containing titanium.
(111) Int.reg.nr:
0953166
(151) Int.reg.dato:
2007.10.16
(180) Registreringen
2017.10.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803090
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.20 DE 307 26 092.5/10
(540) Gjengivelse av merket:
10
Dentures and parts of dentures.
40
Treatment of materials for the further
manufacture of dental prosthesis frameworks for third
parties, especially for dental laboratories; services of
dental laboratories as well as of a dental technician.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
coron
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Etkon AG, Lochhamer Schlag 6, 82166,
GRAEFELFING, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Dental prosthesis material, dental filling
material, especially containing a chromium cobalt alloy.
10
2008.08.18 - 34/08
Dentures and parts of dentures.
40
Treatment of materials for the further
manufacture of dental prosthesis frameworks for third
parties, especially for dental laboratories; services of
dental laboratories as well as of a dental technician.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
82
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0953210
(151) Int.reg.dato:
2008.01.14
(180) Registreringen
2018.01.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803100
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.18 CH 566827
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0953221
(151) Int.reg.dato:
2007.12.19
(180) Registreringen
2017.12.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803101
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
MITONE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Koninklijke Capi-Lux Holding BV, Robijnlaan 14,
2132WX, HOOFDDORP, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Electrical and electronic apparatus and
instruments, namely audiovisual apparatus; apparatus
for recording, transmission or reproduction of text,
sound and/or images; magnetic data carriers; image,
sound and other data carriers in electronic, magnetic
optical or other form, including cassettes, compact
discs, video compact discs (image discs), CD-Is and
CD-ROMs, DVDs; computers and computer peripheral
devices; computer software and software packages;
computer and video games; electronic publications
whether or not recorded on carriers (including via the
Internet).
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Bizz'up GmbH, c/o Finova Partners AG, Pilatusstrasse
38, 6002, LUZERN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Clothing, footwear, headgear.
16
Paper and cardboard and goods made from
these materials, included in this class; books,
magazines, brochures, catalogues, calendars,
photographs and photograph albums and other printed
matter; paper products; pens; office requisites, office
articles (except furniture) and stationery; pocket
calendars; classroom requisites; instructional and
teaching material (except apparatus); binders for
printed matter.
32
Beers; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33
Alcoholic beverages (except beers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
35
Business management; retailing, namely
business mediation and consultancy in the purchase
and sale of the products mentioned in class 9; bringing
together (except transport), displaying, exhibiting and
demonstrating of the aforesaid goods to enable others
to view and purchase them; import and export;
business services in the context of franchising and
operating retail businesses in the field of the aforesaid
goods; office functions within the framework of drawing
up and concluding franchise agreements for the goods
mentioned in class 9 (so-called franchising); all the
aforesaid services via electronic means, including the
Internet.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953257
(151) Int.reg.dato:
2007.12.19
(180) Registreringen
2017.12.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803106
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.21 CZ 451114
(540) Gjengivelse av merket:
TEZAP
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 DOLNÍ MECHOLUPY, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Medicines, human pharmaceutical
preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
83
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0953258
(151) Int.reg.dato:
2007.12.19
(180) Registreringen
2017.12.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803107
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.21 CZ 451113
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0953275
(151) Int.reg.dato:
2008.01.21
(180) Registreringen
2018.01.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803110
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
TESARAN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 DOLNÍ MECHOLUPY, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Medicines, human pharmaceutical
preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Ipek Kagit Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Kanyon
Ofis Büyükdere Cad. No:185, 34394,
LEVENT/ISTANBUL, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Napkins of paper, handkerchiefs of paper,
toilet paper, towels of paper, face towels of paper.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953259
(151) Int.reg.dato:
2007.12.19
(180) Registreringen
2017.12.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803108
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.21 CZ 451111
(540) Gjengivelse av merket:
HAJKU
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 DOLNÍ MECHOLUPY, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Medicines, human pharmaceutical
preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953279
(151) Int.reg.dato:
2007.12.14
(180) Registreringen
2017.12.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803111
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.29 CH 565688
(540) Gjengivelse av merket:
Razogia
(111) Int.reg.nr:
0953268
(151) Int.reg.dato:
2008.01.11
(180) Registreringen
2018.01.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803109
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.17 FR 07 3 514 019
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
YSL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Yves Saint Laurent (Société par Actions Simplifiée), 7,
avenue George V, 75008, PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Spectacle frames, spectacles, sunglasses,
tinted or anti-glare spectacles, correcting lenses,
protective eyewear, pince-nez, opera glasses,
magnifying glasses, lenses, optical lenses, optical
frames, spectacle cases.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953280
(151) Int.reg.dato:
2007.12.14
(180) Registreringen
2017.12.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803113
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.29 CH 565689
(540) Gjengivelse av merket:
Tektedge
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
84
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0953281
(151) Int.reg.dato:
2007.12.14
(180) Registreringen
2017.12.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803114
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.29 CH 565690
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0953284
(151) Int.reg.dato:
2007.12.14
(180) Registreringen
2017.12.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803117
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.29 CH 565693
(540) Gjengivelse av merket:
Tektemlo
Zleekturn
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953282
(151) Int.reg.dato:
2007.12.14
(180) Registreringen
2017.12.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803115
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.29 CH 565691
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0953285
(151) Int.reg.dato:
2008.01.22
(180) Registreringen
2018.01.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803118
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Tektometry
ATERONON
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Cambridge Theranostics Ltd, 7 Hills Avenue, CB17UY,
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Dietary food supplements and substances for
medical use; dietary and nutritional supplements for
medical use; chemical products for therapeutic use;
therapeutic drugs and agents; pharmaceuticals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953283
(151) Int.reg.dato:
2007.12.14
(180) Registreringen
2017.12.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803116
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.29 CH 565692
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0953291
(151) Int.reg.dato:
2008.01.21
(180) Registreringen
2018.01.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803119
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.12.07 EM 006493291
(540) Gjengivelse av merket:
Vlexiturn
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167,
NECKARSULM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Preserved, dried, cooked, refrigerated and
deep frozen fruit and vegetables, in particular potatoes;
French fries, mashed potato, potato croquettes, fried
potato cakes (Rösti), dumplings (included in this class);
prepared meals, essentially consisting of preserved,
dried, cooked, refrigerated or deep frozen fruit and
vegetables, in particular potatoes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
85
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0953295
(151) Int.reg.dato:
2008.01.30
(180) Registreringen
2018.01.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803121
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.31 EM 006332126
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0953318
(151) Int.reg.dato:
2007.03.09
(180) Registreringen
2017.03.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803125
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Bizanga
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bizanga Ltd, 1 Hay Hill, Berkley Square, W1J6DH,
LONDRES, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Scientific apparatus and instruments; data
processing equipment and computers; electrical
apparatus and instruments namely information and
data processing equipment and apparatus;
telecommunications apparatus, apparatus for storing,
reproducing, recording, input, reading, printing,
processing, display and transmission of data and
information; computer equipment for managing flows of
messages to users, whether these are emails, voice
mails, SMSs or any future type of electronic message,
namely: mail router in the form of one or more
machines providing for the intake, processing, possible
storage and transfer of all messages addressed to an
entity; computer apparatus for managing flows of
messages in real time, verification of their validity with
regard to in-house policy, their rerouting to the correct
mail server depending on the type of message and
addressee concerned, and the protection of mail
servers from certain types of attacks, namely: mail
router in the form of one or more machines providing
for the intake, processing, possible storage and transfer
of all messages addressed to an entity; computer
equipment for archiving messages, or encryption,
timestamping and certification of messages namely:
mail router in the form of one or more machines
providing for the intake, processing, possible storage
and transfer of all messages addressed to an entity;
computer firmware; recorded computer operating
programs; computer interfaces; software, computer
programs and prerecorded computer programs;
computer programs for storing, reproducing, recording,
input, reading, printing, processing, display and
transmission of data and information; computer
programs, software, encryption techniques and all
appropriate technical and organizational measures with
a view to guaranteeing the security of electronic
communications on the Internet network and to protect
them from unsolicited communications and messages
for direct prospecting purposes, in particular, by means
of call processors, electronic mail, faxes, including short
messages (SMSs), self-opening (Pop-up) windows, and
instant messaging; software for filtering and control, by
heuristic and semantic artificial intelligence methods of
incoming and outgoing data exchanged or forwarded by
means of a public-access electronic communication
service; antivirus and firewall programs and software;
software for managing flows of messages to users,
whether these are emails, voice messages, SMSs or
any future type of electronic message; software for the
management of flows of messages in real time,
verification of their validity with regard to in-house
policy, their rerouting to the correct mail server
depending on the type of message and addressee
concerned, and the protection of mail servers from
certain types of attacks; computer equipment for
archiving messages, or encryption, timestamping and
certification of messages.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167,
NECKARSULM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Rice.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953301
(151) Int.reg.dato:
2008.02.14
(180) Registreringen
2018.02.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803122
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ANNIL CLUB
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Cao Zhang, 20E 26 Building, Weilan Coast, Dengliang
Road, Nanshan District, Shenzhen City, GUANGDONG
PROVINCE, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25
Children's clothing; clothing; shoes; hosiery;
hats; gloves (clothing); scarfs; leather belt (clothing);
bathing suits; layettes (clothing).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
35
Business management; business
administration; management assistance for industrial or
commercial enterprises; assistance with business
management; business organisation consulting;
business expertise; computer file management;
86
internasjonale varemerkeregistreringer
compilation of information into computer databases and
transcription of communications; systemization of
information into computer databases; commercial and
technical management of computer files; database
management on various media, namely electronic,
computer network server, the Internet, CD-ROMs;
computer file rental.
2008.08.18 - 34/08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953391
(151) Int.reg.dato:
2008.01.23
(180) Registreringen
2018.01.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803136
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
37
Services of installation, repair and
maintenance of computer equipment for managing
flows of messages to users, whether these are emails,
voice mails, SMSs or any future type of electronic
message; installation services.
38
Telecommunications service communication
via computer terminals; telecommunication through
networks the Internet; Internet information transmission;
downloading of data and software; provision of access
to a global computer network; connection by
telecommunications to a global computer network;
information and consultancy about telecommunication;
consulting on management of data transmission and
telecommunications networks, in particular via the
Internet network; services of assistance in operation of
telecommunications networks; services relating to
design, building and implementation of techniques of
protection, encrypting and management of flows of
messages to users, whether these are emails, voice
mails, SMSs or any future type of electronic message,
in the field of electronic communications on the
Internet; rental of telecommunication apparatus; leasing
of access time to telecommunication networks; rental of
access time to a telecommunication network search
engine; transmission of data in a central database;
leasing access time to a computer database server
centre; rental of access time to a computer for data
handling.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Tsuneishi Holdings Corp, 1083, Tsuneishi, Numakumacho, 720-0393, FUKUYAMA-CITY, HIROSHIMA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
37
Shipbuilding.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953430
(151) Int.reg.dato:
2008.01.16
(180) Registreringen
2018.01.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803138
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
42
Services of assessments, estimates,
research and reports in the scientific and technological
fields namely expert reports of engineers, design and
development of computers and software; computer
program design; computer software design and
development and programs for storing, archiving,
reproducing, recording, inputting, reading, printing,
processing, display and transmission of data and
information; design and development of computer
programs, software, encrypting techniques and all
technical and organizational measures suitable for
guaranteeing the security of electronic communications
on the Internet, and for protecting them from unsolicited
communications and messages for direct prospecting
purposes, by means of, specifically, call processors,
electronic mail, faxes, including SMSs, self-opening
(Pop-up) windows and instant messaging; writing,
design and development of software for surveillance,
control and filtering, by heuristic and semantic artificial
intelligence methods of incoming and outgoing data
exchanged or forwarded by means of a public-access
electronic communication service; writing, design and
development of software for managing flows of
messages to users, whether these are emails, voice
mails, SMSs or any future type of electronic message;
writing, design and development of software for
archiving messages, or encryption, timestamping and
certification of messages; design and development of
anti-virus and firewall programs; computer consulting;
data conversion of computer programs and data (not
physical conversion); engineering and services
concerning design, production and implementation in
the field of information technologies; expertise
(engineering studies); provision of access to a
telecommunication network portal; installation of
computer software; software update; computer
programming; rental of computer software; engineering.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
MEGAVENT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Adactive Marketing AB, Hörjeåvägen 6, 27763, LUND,
SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Insufflators.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
87
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0953432
(151) Int.reg.dato:
2008.01.24
(180) Registreringen
2018.01.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803139
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.13 SE 200706534
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0953456
(151) Int.reg.dato:
2007.12.28
(180) Registreringen
2017.12.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803146
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
ecorganic
DEKON KONGRE & TURiZM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pernilla Rönnberg, Höguddsvägen 46, 18162,
LIDINGÖ, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Dekon Kongre ve Turizm Hizmetleri Anonim Sirketi,
Gayrettepe Mah. Yildiz Posta Cad. No: 17/4 Esentepe,
SISLI ISTANBUL, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
39
Transport, air transport, marine transport,
storage, warehousing, arranging of tours, car rental,
truck rental, boat rental, coach rental, parking place
rental, garage rental, boat storage, chauffeur services.
41
Educational services, arranging and
conducting of symposiums, arranging and conducting
of congresses, sport events, entertainment services,
organization of competitions for education or
entertainment, organization of sports competitions,
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953444
(151) Int.reg.dato:
2008.01.24
(180) Registreringen
2018.01.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803141
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.12.27 EM 006546857
(540) Gjengivelse av merket:
In.Shape
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hilding Anders International AB, Södra Tullgatan 4,
21140, MALMÖ, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
20
Beds, pillows, mattresses.
24
Pillowcases, quilts, mattress covers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953449
(151) Int.reg.dato:
2007.11.02
(180) Registreringen
2017.11.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803144
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.31 FR 07 3 503 604
(540) Gjengivelse av merket:
GLOSS INTERDIT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Parfums Givenchy SA, 77, rue Anatole France, 92300,
LEVALLOIS PERRET, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Perfumery and cosmetic goods, make-up in
particular lipstick, lip gloss.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
88
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0953457
(151) Int.reg.dato:
2007.11.01
(180) Registreringen
2017.11.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803147
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953466
(151) Int.reg.dato:
2007.12.21
(180) Registreringen
2017.12.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803149
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.30 DE 307 42 830.3/07
(540) Gjengivelse av merket:
IDEXX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Idexx Laboratories Inc, One Idexx Drive, ME04092,
WESTBROOK, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Diagnostic test kits, comprising primarily
chemical reagents for in vitro use; in vitro diagnostic
test kits comprising reagents, controls, standards,
diluents, assayers, wash solutions, and/or assay
chemicals, for scientific or research use.
TCTYRE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Wikus-Sägenfabrik Wilhelm H Kullmann GmbH & Co
KG, Melsunger Strasse 30, 34286, SPANGENBERG,
DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Saw blades, saw bands, circular saw blades,
band saw blades (all aforementioned goods as parts of
machines).
5
In vitro diagnostic reagents for clinical or
medical laboratory use, namely, chemical reagents,
diagnostic test kits comprising primarily reagents, and
diagnostic reagents carried by analytical film slides.
9
Automated instruments for multi-cycle
performance of polymerase chain reaction program to
increase sample level of DNA for enhanced detection
sensitivity for use in agricultural and animal
laboratories; computer-based assay system for use in
agricultural and animal laboratories, said system
comprising spectrophotometers and automated
microtiter plate washers; microtiter plates for scientific
or research use.
8
Saw blades, saw bands, circular saw blades
(all aforementioned goods as parts of hand operated
tools).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953474
(151) Int.reg.dato:
2008.01.18
(180) Registreringen
2018.01.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803151
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
10
In vitro diagnostic and testing apparatus and
chemical reagents sold as a unit; chemical analyzer for
veterinary use, and accessories therefor; namely,
analytical film slides for diagnostic testing, disposable
tips and slide trays; test devices for clinical or medical
laboratory use.
35
Online retail store services featuring animal
health products in the nature of veterinary practice
management supplies, namely, appointment reminder
cards, chart labels, invoice paper, cage stickers,
registration pads, computer printers and computer
accessories and supplies; data collection services for
users in the animal health field; business marketing
services in the field of animal health and veterinary
practice.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Zahit Alüminyum ve Plastik Sanayi Ticaret Limited,
Haci Sabanci Organize Sanayi Bölgesi, Cumhuriyet
Bulvari No: 12, YAKAPINAR, ADANA, TR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Building materials made of metal, especially
semi-manufactured aluminium items; semi-finished
articles made of metal, especially semi-finished profiles,
in particular aluminium profiles and aluminium profile
systems; accessories for all the aforesaid goods; metal
profiles for doors and windows.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
42
Veterinary laboratory services, veterinary
laboratory research; computer services, namely, acting
as an application service provider in the field of
knowledge management to host computer application
software for creating searching databases of
information and data for users in the animal health field;
website hosting services for users in the animal health
field.
44
Veterinary services, namely, veterinary
diagnostic testing; veterinary consulting, providing
veterinary medical information via telephone, facsimile,
mail, private network and the Internet; providing
veterinary information management services, namely,
maintaining files and records concerning the veterinary
medical conditions of animals; ultrasound services for
animals, therapeutic radiological services for animals,
and electrocardiograph services for animals, the results
of all of the above being provided via the Internet,
private network, facsimile, mail and telephone;
providing an online directory information services
featuring information on animal health and animal
health services; consulting in the field of veterinary
practice management for users in the animal health
field.
89
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0953514
(151) Int.reg.dato:
2007.09.18
(180) Registreringen
2017.09.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803156
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.13 IS 3118/2007
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0953640
(151) Int.reg.dato:
2008.01.08
(180) Registreringen
2018.01.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803181
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
FL
von Eicken Pipetime
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
FL Group hf, Sudurlandsbraut 12, 108, REYKJAVIK, IS
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Advertising; business management; business
administration; office functions; management and
administration of an investment company.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Joh Wilh von Eicken GmbH, Drechslerstrasse 1-3,
23556, LÜBECK, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
34
Tobacco; tobacco products, as far as
included in this class, especially pipe tobacco and
smoking tobacco; smokers' articles as far as included in
this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
36
Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs; investment affairs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953649
(151) Int.reg.dato:
2008.01.26
(180) Registreringen
2018.01.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803184
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0953533
(151) Int.reg.dato:
2007.11.14
(180) Registreringen
2017.11.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803158
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
FINAL CUT STUDIO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014, CUPERTINO, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Computer software for authoring, distributing,
receiving, playing, storing, organizing, editing, encoding
and decoding audio, video and multimedia content,
computer software for the creation, editing, authoring
and/or playback of digital versatile disks; computer
software for music composition; computer graphics
software.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
James Thomas Engineering Ltd, Navigation Complex,
Diglis Trading Estate, WR53DE, WORCESTER, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
11
Professional stage, concert and theatre lights
and lighting; lighting apparatus and installation; and
parts and fittings for the aforesaid goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953656
(151) Int.reg.dato:
2008.01.23
(180) Registreringen
2018.01.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803185
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0953562
(151) Int.reg.dato:
2007.12.17
(180) Registreringen
2017.12.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803168
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.03 CH 560424
(540) Gjengivelse av merket:
Code X
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Code-X AG, Neumatthalde 11, 6045, MEGGEN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Motors for boats.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Tsuneishi Holdings Corp, 1083, Tsuneishi, Numakumacho, 720-0393, FUKUYAMA-CITY, HIROSHIMA, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
37
Construction; construction information;
building construction supervision; shipbuilding.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
9
Nautical apparatus, measuring and
monitoring apparatus.
12
Boats.
39
Transport.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
90
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0953667
(151) Int.reg.dato:
2008.01.22
(180) Registreringen
2018.01.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803187
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0953716
(151) Int.reg.dato:
2007.12.16
(180) Registreringen
2017.12.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803190
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.08.12 CH 565525
(540) Gjengivelse av merket:
ELMAX
Holistim
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Uddeholm Tooling AB, 68385, HAGFORS, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Alloyed and unalloyed tool steel and stainless
steel in form of bars, blocks and plates; moulds and
mould parts of common metals and their alloys,
including holders and die holders for moulds, for
casting of goods of plastic and rubber.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Euromed, Sihleggstrasse 23, 8832, WOLLERAU, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopaedic articles; suture materials.
44
Medical services; veterinary services;
hygienic and beauty care for human beings or animals;
agriculture, horticulture and forestry services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953670
(151) Int.reg.dato:
2008.01.23
(180) Registreringen
2018.01.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803188
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.11 BX 1144907
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0953722
(151) Int.reg.dato:
2008.01.22
(180) Registreringen
2018.01.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803191
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.11 DK VA 2007 03543
(540) Gjengivelse av merket:
REPUBLIC OF FRITZ HANSEN
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Fritz Hansen A/S, Allerødvej 8, 3450, ALLERØD, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
20
Furniture.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Wellman BV, Eerste Bokslootweg 17, 7821AT,
EMMEN, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1
Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics also in the form of grains, also for use in
industry; polymers for plastic products; adhesives used
in industry; chemical products for use in the
manufacturing of polymers (raw material); chemical
substances for preserving foodstuffs.
35
Retail services in connection with furniture,
rugs, lamps, lamp shades, cutlery, watches, pictures,
blinds, cushions, porcelain wares, drinking glasses,
household and kitchen utensils, textile goods and
clothing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
16
Plastic materials for packaging, not included
in other classes.
17
Plastic products, semi-processed; semiprocessed products manufactured from polymers or
polymer mixtures, especially polyurethane or
polyurethane mixtures; polymers and polymer mixtures,
especially polyurethane or polyurethane mixtures in
extruded or injected form as semi-manufactured
products; stopping, packaging and insulating materials;
flexible pipes, not of metal.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
91
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0953723
(151) Int.reg.dato:
2008.01.23
(180) Registreringen
2018.01.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803192
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0953748
(151) Int.reg.dato:
2007.06.22
(180) Registreringen
2017.06.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803197
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.01.22 DE 307 03 873.4/41
(540) Gjengivelse av merket:
CLAST
HELLINGER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Clast GmbH, Eggliweg 48, 8832, WILEN, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Leather and imitation leather, goods made of
these materials not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25
2008.08.18 - 34/08
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bert Hellinger, Sonnleitstrasse 37, 83471,
BERCHTESGADEN, DE
Maria Sophie Hellinger, Sonnleitstrasse 37, 83471,
BERCHTESGADEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Apparatus for teaching and instruction; data
processing devices and computers; audio and video
cassettes; CD-ROMs; DVDs; magnetic, electronic or
optical storage means; computer software;
downloadable electronic publications.
Clothing, footwear, headgear.
28
Games, toys; gymnastic and sporting articles
not included in other classes; decorations for Christmas
trees; playing cards.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
16
Printers' products, namely books and
magazines; photographs; instructional and teaching
material (except apparatus); newspapers; posters.
41
Education and tuition; formation; cultural
activities as well as formation, schooling and training for
political activities; editing of books, magazines and
publications, also in the form of electronic data media,
in particular for use in data networks, over telephone,
satellite or radio; lending libraries; rental of films,
videos, DVD and sound recordings; information for
tuition purposes; distance learning courses;
organization and conducting of competitions and of
examinations; organization of seminars, colloquia,
congresses, conferences, formation, continuous
formation and vocational training events, cultural,
political or educational events; education, namely
systemic pedagogy; consulting for education, including
parent-child-relationships.
(111) Int.reg.nr:
0953726
(151) Int.reg.dato:
2008.01.08
(180) Registreringen
2018.01.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803193
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
PROSLIMELT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Promoitalia Group SpA, Viale Antonio Gramsci, 17b,
80122, NAPOLI, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
44
Medical and veterinary services, consultancy
and information services in the areas of psychotherapy,
psychology, psychogenealogy, for individual groups,
individuals or enterprises; accompanying diagnostic aid
for physicians, psychologists, psychotherapists,
psychogenealogists; therapeutic assistance for
movements of soul, for groups or as individual support,
to recognize familial enmeshment and attitude patterns
and to prepare psychic processes, also in the form of
family constellations and systemic constellations;
therapeutic assistance to enhance consciousness,
learning aptitude, self-perception and apperception;
therapeutic assistance through systemic solutions in
school, family, profession and organization;
accompanying diagnostic assistance for social workers,
ministers, educationalists, top managers and executive
consultants.
45
Personal and social services concerning
individual needs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
92
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0953749
(151) Int.reg.dato:
2007.06.22
(180) Registreringen
2017.06.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803198
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.02.27 DE 307 12 765.6/45
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0953762
(151) Int.reg.dato:
2007.10.16
(180) Registreringen
2017.10.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803200
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.20 DE 307 26 361.4/38
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113, BONN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; magnetic data
carriers, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; calculating machines, data
processing equipment and computers; data carriers,
recorded and not recorded (included in this class);
computer programs (recorded); electronically recorded
data (downloadable); electronic publications
(downloadable).
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Bert Hellinger, Sonnleitstrasse 37, 83471,
BERCHTESGADEN, DE
Maria Sophie Hellinger, Sonnleitstrasse 37, 83471,
BERCHTESGADEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Apparatus for teaching and instruction; data
processing devices and computers; audio and video
cassettes; CD-ROMs; DVDs; magnetic, electronic or
optical storage means; computer software;
downloadable electronic publications.
16
Printers' products, namely books and
magazines; photographs; instructional and teaching
material (except apparatus); newspapers; posters.
41
Education and tuition; formation; cultural
activities as well as formation, schooling and training for
political activities; editing of books, magazines and
publications, also in the form of electronic data media,
in particular for use in data networks, over telephone,
satellite or radio; lending libraries; rental of films,
videos, DVD and sound recordings; information for
tuition purposes; distance learning courses;
organization and conducting of competitions and of
examinations; organization of seminars, colloquia,
congresses, conferences, formation, continuous
formation and vocational training events, cultural,
political or educational events; education, namely
systemic pedagogy; consulting for education, including
parent-child-relationships.
16
Printed matter; photographs; office requisites
(except furniture); instructional and teaching material
(except apparatus).
35
Advertising; business management; business
administration; gathering, systematization, compilation
and economic analysis of data and information in
computer databases; electronic data storage; retail
services (also via Internet and other communication
networks), concerning goods of classes 9 and 16.
36
Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
44
Medical and veterinary services, consultancy
and information services in the areas of psychotherapy,
psychology, psychogenealogy, for individual groups,
individuals or enterprises; accompanying diagnostic aid
for physicians, psychologists, psychotherapists,
psychogenealogists; therapeutic assistance for
movements of soul, for groups or as individual support,
to recognize familial enmeshment and attitude patterns
and to prepare psychic processes, also in the form of
family constellations and systemic constellations;
therapeutic assistance to enhance consciousness,
learning aptitude, self-perception and apperception;
therapeutic assistance through systemic solutions in
school, family, profession and organization;
accompanying diagnostic assistance for social workers,
ministers, educationalists, top managers and executive
consultants.
37
Building construction; installation services;
repair and maintenance of computer and
telecommunications equipment.
38
Telecommunications; news agencies; rental
of telecommunications equipment; information about
telecommunication.
41
Education; providing of training;
entertainment; organisation of sporting and cultural
events; publication of books, periodicals and other
printed matter including in electronic format, including
on the Internet (other than for advertising purposes).
42
Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial analysis
and research services; design and development of
computer hardware, software and data bases;
maintenance of software; technical consultancy related
to services included in this class and in the field of
computer hardware; computer services concerning data
storage; rental of data processing equipment; website
design for others.
45
Personal and social services concerning
individual needs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
45
Licensing of industrial property rights.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
93
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0953765
(151) Int.reg.dato:
2007.10.11
(180) Registreringen
2017.10.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803201
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0953773
(151) Int.reg.dato:
2007.11.27
(180) Registreringen
2017.11.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803205
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.06 EM 005972716
(540) Gjengivelse av merket:
REVITAX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Schneider, Lothar, Josef-Hollerbach-Str. 46, 76571,
GAGGENAU, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
35
Business management services; business
administration; marketing; book-keeping, for others;
business advisory services.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Yell World Ltd SrL, Via di S. Alessandro, 7, 00131,
ROMA, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Eyeglasses and eyeglass cases.
36
Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
45
Legal consultancy.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
16
Paper, cardboard and goods of these
substances included in this class, photographs,
stationery, adhesives, materials for artists, paint
brushes, office requisites except furniture.
18
Leather and its imitations, articles of these
substances included in this class, trunks and suitcases,
umbrellas and walking sticks; keycases.
25
Clothing, shoes, headgear, trousers, shirts, Tshirts, plush jackets, lingerie, socks, sashes,
wristbands, bathing suits, gloves; headbands.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0953767
(151) Int.reg.dato:
2007.11.20
(180) Registreringen
2017.11.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803202
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.13
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.27 IS 24581/2007
(540) Gjengivelse av merket:
TÖLT
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hestar og menn ehf, Ögurhvarfi 1, 203, KÓPAVOGI, IS
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.
25
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
94
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
0953788
2007.12.28
2017.12.28
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0953999
(151) Int.reg.dato:
2008.01.23
(180) Registreringen
2018.01.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803392
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
200803209
2008.03.13
2007.09.10 CN 6269140
2007.09.10 CN 6269141
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Dalian Machine Tool Group Co Ltd, 38 Anshan Road,
DALIAN, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Lathes (machine tools); apparatus for
machining; robots (machines); machine tools;
metalworking machines; automatic handling machines
(manipulators); moulds, for moulding plastic products
(parts of machines); foundry machines; presses;
embossing machines.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Geely Group Co Ltd, Lunan Geely Road, Luqiao
District, TAIZHOU, ZHEJIANG, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Automobiles; gear boxes for land vehicles;
electric vehicles; motors for land vehicles; anti-theft
devices for vehicles; tires for vehicle wheels; bodies for
vehicles; motorcycles; sports cars; vehicles for
locomotion by land, air, water or rail.
(111) Int.reg.nr:
0954000
(151) Int.reg.dato:
2007.12.20
(180) Registreringen
2017.12.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803393
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
37
Motor vehicle maintenance and repair;
vehicle service stations; vehicle lubrication (greasing);
vehicle cleaning; anti-rust treatment for vehicles;
burglar alarm installation and repair; airplane
maintenance and repair; retreading of tires;
vulcanization of tires (repair); mending rubber tires.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.08
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
JARLTECH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Jarltech Europe GmbH, Raiffeisenstrasse 7, 61250,
USINGEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Electronic optical instruments, namely bar
code readers, magnetic recording supports, cash
registers, calculating machines, data processing
hardware and computers as well as computer
accessories, namely bar code scanners, bar code
readers, Point-of-sale-Hardware such as POS
peripherals for computers, computer keyboards, pole
displays, touch screens (included in this class).
(111) Int.reg.nr:
0953994
(151) Int.reg.dato:
2008.01.11
(180) Registreringen
2018.01.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803390
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
35
Advertising, business management, office
functions, business administration.
Galvucomb
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
42
Computer programming.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
95
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0954003
(151) Int.reg.dato:
2008.01.18
(180) Registreringen
2018.01.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803395
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.24 CH 566907
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0954174
(151) Int.reg.dato:
2008.01.17
(180) Registreringen
2018.01.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803433
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.17 DE 307 46 796.1/25
(540) Gjengivelse av merket:
PANRIDAK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations, vaccines,
pharmaceutical preparations for diagnostic use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co KG,
Deichmannweg 9, 45359, ESSEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
18
Leather and leather imitations, as well as
goods thereof (included in this class), namely bags and
other containers not adapted to their content, as well as
small leather articles, especially purses, wallets, key
cases; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols.
(111) Int.reg.nr:
0954145
(151) Int.reg.dato:
2007.12.21
(180) Registreringen
2017.12.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803429
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.04 SE 2007/05918
(540) Gjengivelse av merket:
25
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38, 25467,
HELSINGBORG, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical and veterinary preparations.
(111) Int.reg.nr:
0954198
(151) Int.reg.dato:
2008.01.31
(180) Registreringen
2018.01.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803435
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.27 DE 307 67 755.9/41
(540) Gjengivelse av merket:
10
Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs; orthopedic
articles; trusses.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
Springer Protocols
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstrasse 17, 69121,
HEIDELBERG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Programs and contents in the field of
research, science, education and training, stored on
data carriers or downloadable from the Internet.
(111) Int.reg.nr:
0954160
(151) Int.reg.dato:
2007.12.21
(180) Registreringen
2017.12.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803432
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.27 DE 307 41 851.0/20
(540) Gjengivelse av merket:
16
Printed matter in the field of science;
instructional and teaching material (except apparatus).
MENUE MASTER
41
Editing and publishing services (except
printing); online publication of electronic books and
magazines in the field of science; education.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
vitembal GmbH, Kopernikusstraße 21, 50126,
BERGHEIM/ERFT, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
20
Packaging containers of plastic for the
packaging of foodstuffs namely meat, poultry, fish,
crustaceans, cheese, delicatessen, salads,
convenience products, pastry and bakery products,
fruits and vegetables; packaging containers of plastic
for use in the retail industry, in the food industry, in
chain restaurants and in trade gastronomy.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
96
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0954199
(151) Int.reg.dato:
2008.01.31
(180) Registreringen
2018.01.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803436
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.18 DE 307 67 756.7/41
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0954246
(151) Int.reg.dato:
2007.12.28
(180) Registreringen
2017.12.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803438
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.12 CH 566150
(540) Gjengivelse av merket:
My Springer Protocols
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstrasse 17, 69121,
HEIDELBERG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Programs and contents in the field of
research, science, education and training, stored on
data carriers or downloadable from the Internet.
16
Printed matter in the field of science;
instructional and teaching material (except apparatus).
41
Editing and publishing services (except
printing); online publication of electronic books and
magazines in the field of science; education.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Japan Tobacco Inc, 2-2-1, Toranomon, Minato-ku, 1058422, TOKYO, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
34
Cigarettes; raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0954208
(151) Int.reg.dato:
2008.01.31
(180) Registreringen
2018.01.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803437
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
Neon
(111) Int.reg.nr:
0954267
(151) Int.reg.dato:
2008.01.24
(180) Registreringen
2018.01.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803440
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.24 AT AM 7408/2007
(540) Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Gruner + Jahr AG & Co KG, Am Baumwall 11, 20459,
HAMBURG, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
16
Printed matter.
38
Telecommunications.
41
Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance
Group, Schottenring 30, 1010, WIEN, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Insurance; financial affairs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
97
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0954268
(151) Int.reg.dato:
2008.01.24
(180) Registreringen
2018.01.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803441
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.24 AT AM 7409/2007
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0954274
(151) Int.reg.dato:
2008.02.05
(180) Registreringen
2018.02.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803444
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167,
NECKARSULM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
30
Pasta of all kinds.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance
Group, Schottenring 30, 1010, WIEN, AT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36
Insurance; financial affairs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0954273
(151) Int.reg.dato:
2008.01.30
(180) Registreringen
2018.01.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803443
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167,
NECKARSULM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
98
internasjonale varemerkeregistreringer
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0954300
(151) Int.reg.dato:
2008.01.07
(180) Registreringen
2018.01.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803448
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.30 US 77341252
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0954297
(151) Int.reg.dato:
2007.11.14
(180) Registreringen
2017.11.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803447
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Tom's of Maine Inc, 302 Lafayette Center, ME04043,
KENNEBUNK, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Toothpaste, mouthwash, deodorant, soap,
shaving cream, skin lotions, shampoo and conditioner.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Decision Point Associates Inc, 1401 17th Street, Suite
350, CO80202, DENVER, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Educational services, namely, conducting
classes, seminars, workshops and conferences in the
fields of safety, workplace safety, workplace safety
management, accident prevention, job training, job
coaching, job performance, employee intervention,
employee behavior, hazard recognition, risk reduction,
accident investigation, health, health training,
emergency preparedness, job performance,
environmental training and distributing course materials
in connection therewith; consulting in the fields of
environmental training and health training.
21
Toothbrushes; dental floss.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0954301
(151) Int.reg.dato:
2007.12.11
(180) Registreringen
2017.12.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803449
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
45
Consulting in the fields of safety, workplace
safety, workplace safety management, accident
prevention, hazard recognition, risk reduction, accident
investigation; consulting services in the fields of safety,
workplace safety, workplace safety management,
accident prevention, hazard recognition, risk reduction,
accident investigation in the form of assisting clients in
the documentation of safety, accident, hazard and risk
matters.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
IGAP SpA, Via Aldo Moro, 1/D, 46016, COGOZZO VIADANA (MANTOVA), IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Photovoltaic and solar panels for generating
electricity, transformers, inverters for converting
electricity generated by the AC-DC panels.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
99
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0954338
(151) Int.reg.dato:
2007.11.21
(180) Registreringen
2017.11.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803451
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0954343
(151) Int.reg.dato:
2007.11.27
(180) Registreringen
2017.11.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803453
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
CAPILIA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Kabushiki Kaisha BL, 6-26, Kanda-cho, 410-0042,
NUMAZU-SHI, SHIZUOKA-KEN, TOKYO, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Diagnostic reagents for medical use for in
vitro use; diagnostic reagents for medical use for in
vitro use for sale in kit form; pharmaceutical
preparations; veterinary and sanitary preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Sichuan Chengdu Chenggong Construction Machinery
Co Ltd, No. 1, Middle Honghe Rd., Chengdu Economic
& Technological Development Zone, SICHUAN, CN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Road rollers; excavators; earth moving
machines, namely scrapers, graders and loaders;
handling apparatus for loading and unloading.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0954341
(151) Int.reg.dato:
2007.11.07
(180) Registreringen
2017.11.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803452
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.05.16 DE 307 32 192.4/12
(540) Gjengivelse av merket:
FELDBINDER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH,
Gutenbergstrasse 12-26, 21423, WINSEN/LUHE, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12
Transporter vehicles (included in this class),
automotive bodies, transport vehicles, in particular silo
vehicles and tanker trucks, trailers and tipper trucks,
pressurized tankers, all being metallic and non-metallic,
as well as parts for the aforesaid vehicles (included in
this class).
38
Telecommunications; telephone services for
a call center (included in this class).
41
Organization and carrying out of further
educational training sessions, sports and social events
(entertainment) in relation with vehicles, in particular
with transporter vehicles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
100
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0954348
(151) Int.reg.dato:
2007.11.23
(180) Registreringen
2017.11.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803455
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.14 DE 307 38 471.3/21
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
21
Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith); brushes
(except paint brushes); glassware, porcelain and
earthenware (included in this class); dusting apparatus
(non-electric); butter dishes and butter-dish covers; egg
cups; buckets; glass jars; electric brushes (except parts
of machines); electric combs; cruets; cruet stands and
vinegar and oil sprayers; strainers for household
purposes; bottle openers; deep fryers (non-electric);
fruit presses (non-electric) for household purposes;
containers for household or kitchen use; vegetable
dishes; spice sets; boxes of glass; glass (receptacles);
grills (cooking utensils); grill supports; utensils for
household purposes; gloves for household purposes;
insulating flasks and heat-insulated containers, in
particular for beverages; coffee filters (non-electric);
coffee pots (non-electric); coffee grinders (handoperated); coasters, not of paper and other than table
linen; cheese-dish covers; stew-pans and cookie jars;
candelabra as well as candle rings; garlic presses
(kitchen utensils); cooking utensils (non-electric);
cooking pot sets as well as mess tins; cooking pots and
cauldrons; baskets for domestic use and demijohns;
corkscrews; kitchen containers and kitchen utensils;
cooking pot sets; food cooling devices, containing heat
exchange fluids, for household purposes; refrigerating
bottles and isotherm bags; isotherm bags and cool
boxes, portable (non-electric); knife rests for the table;
mixers (cocktail shakers); blenders for household
purposes (non-electric); mills for domestic purposes
(hand-operated); noodle machines (hand-operated);
fruit cups; boxes of metal for dispensing paper towels;
pepper mills (hand-operated); pepper pots; fitted picnic
baskets (including dishes); graters (household utensils);
cleaning instruments (hand-operated); beaters (nonelectric); mixing spoons (kitchen utensils); stirrers for
cocktails; salad bowls as well as salt cellars; spatulas
(kitchen utensils); brushes for cleaning tanks and
containers; bowls (basins) and scoops (tableware);
whisks, non-electric, for household purposes; cutting
boards for the kitchen; autoclaves (pressure cookers)
(non-electric); basting spoons and dishes; soap holders
and soap dispensers; sieves (household utensils); lazy
susans; napkin rings; sifters as well as siphons for
carbonated water; trays for domestic purposes;
epergnes as well as services (tableware); cups, tea
caddies and tea infusers; teapots, tea services, tea
strainers; rolling pins; crumb trays; pots and pottery; pot
holders; pie servers; funnels and drinking vessels as
well as drinking glasses and drinking horns; vases and
waffle irons (non-electric); toothpick holders and sugar
bowls.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
STOHA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
STOHA design Richard Hieber KG, Müller-HahlStrasse 4, 86928, HOFSTETTEN, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Apparatus for the production of carbonated
beverages as well as of aerated waters; apparatus for
the production of mineral waters; grain separators;
bread cutting machines; tin openers (electric); electric
grinders/crushers for household purposes; grating
machines for vegetables; chaff cutter blades; hand
tools (other than hand-operated); coffee grinders (other
than hand-operated); kitchen machines (electric);
machines for the sugar industry; machines for the
production of pasta; knives (electric); mixers
(machines); blenders for household purposes (electric);
mills (machines); mills for household purposes (other
than hand-operated); garbage/waste disposals; pepper
mills (other than hand-operated); wine presses; root
slicers, beaters (electric); shears (electric); whisks
(electric) for household purposes; cutters (machines);
dust exhausting installations for cleaning purposes as
well as vacuum cleaners; electric universal food
processors.
8
Hand tools and implements, namely oyster
openers; bellows; gimlets (hand tools); bits (hand
tools); breast drills (hand tools); flat irons (non-electric);
tin openers (non-electric); egg cutters (non-electric);
irons (non-electric hand tools); ice scrapers; ice picks;
table cutlery (knives, forks and spoons); table forks;
masons' hammers; scaling knives; mincing knives
(hand tools); forks (hand tools); pruning knives; pruning
scissors; garden tools (hand-operated); vegetable
slicers; instruments and tools for skinning animals;
skinning appliances and instruments for butchers'
animals; appliances and instruments for slaughtering
butchers' animals; foundry ladles (hand-operated);
cleavers; implements for decanting liquids (hand tools);
hand tools (hand-operated); rakes (hand tools); side
arms; planes; sledgehammers; instruments for knife
sharpening; cheese cutters (non-electric); scraping
tools (hand tools); punch pliers (hand tools); spoons;
knives; blades (hand tools); scaling knives; cutlery;
mortars for pounding; nut crackers; fruit pickers (hand
tools); trowels; pickaxes (hand tools); pincers; pizza
slicers (non-electric); rasps (hand tools); saw blades
(parts of hand tools); saws (hand tools); scrapers (hand
tools); shovels (hand tools); scissors; shearers (hand
instruments); masons' hammers; abrading instruments
(hand instruments); blade sharpening instruments;
grindstones (hand tools); sharpening stones; cutters;
cutting tools; edge tools (hand tools); sickles, spatulas
(hand tools); rammers (hand tools); rams (tools); silver
plate (knives, forks and spoons); tool belts (holders);
sharpening steels; whetstone holders; stropping
instruments; choppers; vegetable choppers; squares
(hand tools); pliers; sugar tongs.
9
Weighing, measuring and checking
(supervision) apparatus and instruments; alarms for
household purposes; alarm bells (electric); light
dimmers (regulators); egg-candlers; locks (electric);
measuring apparatus; measuring devices (electric);
measuring glassware as well as measuring
instruments, in particular measuring spoons; precision
balances; egg timers; balances; scales and weighing
apparatus and instruments.
101
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0954352
(151) Int.reg.dato:
2007.11.26
(180) Registreringen
2017.11.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803457
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0954360
(151) Int.reg.dato:
2007.12.18
(180) Registreringen
2017.12.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803460
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.27 BX 1148197
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Canvac AB, Förrådsgatan 32, 54235, MARIESTAD, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Vacuum cleaners, central vacuum cleaning
installations, industry vacuum cleaning installations,
cleaning machines with accessories.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Elka Pieterman Nederland BV, Bredaseweg 8, 4844CL,
TERHEIJDEN, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Paper vacuum cleaner bags for household
vacuum cleaners.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
11
Dehumidifiers, refrigerating machines, air
cleaner, ventilation installations and apparatus (air
conditioning), dust separator.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0954355
(151) Int.reg.dato:
2008.01.07
(180) Registreringen
2018.01.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803458
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.30 US 77341279
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0954378
(151) Int.reg.dato:
2008.01.11
(180) Registreringen
2018.01.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803464
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.05 CH 566629
(540) Gjengivelse av merket:
TOM'S OF MAINE
LOOLY
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Tom's of Maine Inc, 302 Lafayette Center, ME04043,
KENNEBUNK, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Mouthwash, toothpaste, deodorant, soap,
shaving cream, skin lotions, shampoo and conditioner.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Whynot Systems SA, 14, Route des Avouillons, 1196,
GLAND, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Light emitting diodes, electronic devices for
control and actuation of lighting or illumination systems;
luminous signs.
21
Toothbrushes and dental floss.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
11
Lighting apparatus and installations,
fluorescent lamps, bulbs and tubes.
37
Installation, maintenance and repair of
lighting systems.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
102
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0954385
(151) Int.reg.dato:
2007.12.03
(180) Registreringen
2017.12.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803466
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.03 BX 1138400
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0954404
(151) Int.reg.dato:
2008.01.08
(180) Registreringen
2018.01.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803471
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.27 IT FI2007C001573
(540) Gjengivelse av merket:
ITALO FONTANA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hi-Tek Office SrL, Via Vecchia Romana, 685, 55100,
ANTRACCOLI, IT
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments.
25
Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0954471
(151) Int.reg.dato:
2008.02.06
(180) Registreringen
2018.02.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803478
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.26 US 77314187
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
DSM IP Assets BV, Het Overloon 1, 6411TE,
HEERLEN, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Vitamins, mineral food-supplements; hygienic
products; food-supplements for medical use; dietetic
foodstuffs and dietetic preparations and substances for
medical use.
ATRATO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Atrato Inc, 1120 West 122nd Avenue, Suite 300,
CO80234, WESTMINSTER, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Content storage and retrieval system; content
streaming engine.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
29
Preserved, frozen, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, jams, compotes; snack foods
not included in other classes; milk and milk products;
dairy drinks, mainly consisting of milk; yoghurt; edible
fats, edible oils.
30
Food-supplements, dietary supplements, not
for medical use, not included in other classes; cereal
preparations; bread, pastry and confectionary; cereal
bars; snack foods not included in other classes;
finished bakery and pastry products; ready-made meals
not included in other classes; biscuits (sweet or
savoury), cakes.
32
Mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; energetic
non-alcoholic drinks; instant non-alcoholic drinks; nonalcoholic drinks containing milk.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
103
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0954536
(151) Int.reg.dato:
2008.01.15
(180) Registreringen
2018.01.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803486
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.11.05 CH 565007
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0954567
(151) Int.reg.dato:
2008.01.31
(180) Registreringen
2018.01.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803494
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
POP-UP
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Pop-Up Products Ltd, Fourth Avenue, Deeside
Industrial Park, CH52NR, DEESIDE, FLINTSHIRE, GB
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
6
Metal building materials; transportable
buildings of metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; scaffolding and
scaffolding apparatus; access platforms (scaffolding) of
metal; beams of common metal for scaffolding; fixed
scaffolding of metal for buildings; framework
scaffolding; metal scaffolding for facades; mobile aerial
work platforms (scaffolding of metal); mobile platforms
of metal; platform staging and platform steps of metal
for use with scaffolding; prefabricated aluminium
scaffolding frames; aluminium access towers and
aluminium scaffolding; safety scaffolding; scaffolding of
metal for construction purposes; tower scaffolding of
metal; work platforms of metal.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Strasse 84,
4052, BASEL, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
7
Lifts; goods lifts; mechanical and hydraulic
lifts; platform lifts; platform truck lifts; scissor lifts;
mechanical and hydraulic scissor lifts; mobile scissor
lifts; powered scissor lifts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0954538
(151) Int.reg.dato:
2007.12.27
(180) Registreringen
2017.12.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803488
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.09.04 CZ 451515
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0954603
(151) Int.reg.dato:
2008.01.29
(180) Registreringen
2018.01.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803500
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
KINITO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Zentiva as, U Kabelovny 130, 10237, PRAHA 10 DOLNÍ MECHOLUPY, CZ
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Medicines, human pharmaceutical
preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
UNA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 28, 8712,
STÄFA, CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
10
Hearing aids and parts thereof for the hearing
impaired.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0954544
(151) Int.reg.dato:
2008.02.04
(180) Registreringen
2018.02.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803490
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
SONORA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Eastman Kodak Co, 343 State Street, NY14650,
ROCHESTER, US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7
Commercial printing plates.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
104
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0954608
(151) Int.reg.dato:
2008.01.28
(180) Registreringen
2018.01.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803501
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
holders, attaché cases, leather key cases, tidies of
leather, trunks and suitcases, toilet bags, vanity cases,
saddlery articles; toilet bags and vanity cases of textile
materials, tidies of textile materials.
20
Blinds of textile fabrics.
21
Tableware, plates, dishes, goblets, tumblers,
egg-cups, teacups, coffee cups, breakfast cups,
saucers, bowls, decanters, salad bowls, candlesticks,
vases, powder cases, all these goods of precious
metal.
NOLITCH
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Nolitch GmbH, Seebühlstrasse 14c, 8472, SEUZACH,
CH
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
41
Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
24
Silk cloths, woven or knitted fabrics,
nonwoven fabrics, textile material for clothing, bed and
table covers, travelling rugs, curtains, household linen,
table runners, bed covers, bed linen, sheets, bath linen
(except clothing), bath sheets, face towels of textile,
washing mitts, guest towels, table linen not of paper,
table napkins of textile, tablemats not of paper, textile
handkerchiefs, labels of cloth, traced cloths for
embroidery, carriers made of textile materials.
(111) Int.reg.nr:
0954610
(151) Int.reg.dato:
2007.10.05
(180) Registreringen
2017.10.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803502
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.04.30 FR 073497725
(540) Gjengivelse av merket:
25
Clothing for men, women and children, boots,
shoes and slippers, fashionable clothing accessories
intended for men, women and children, namely hats,
bonnets, gloves, mittens, ties, belts, scarves, sashes
for wear, stockings, socks, tights and braces.
26
Belt buckles of precious metal.
28
Games, toys, playing cards, cases for playing
cards, board games, mats for games, counters for
games, cups for dice, puzzles, parlour games, game
balls, play balls, golf gloves.
34
Cigar and cigarette boxes and cases not
made of precious metal, cigar cutters, tobacco jars, not
of precious metal, snuff boxes, not of precious metal;
smokers' articles not of precious metal; matches,
ashtrays, not of precious metal, for smokers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.12
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint
Honoré, 75008, PARIS, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
14
Jewellery, namely necklaces, bracelets, rings,
earrings, pendants, brooches, badges, cuff-links,
charms, medals, medallions, tie pins, precious stones,
precious metal boxes, jewellery cases of precious
metal, horological and chronometric instruments,
watches and their components, watch bands, watch
clasps.
16
Office requisites (except furniture), albums,
paper, cardboard and goods made of these materials,
namely: boxes, bags and pouches for packaging
purposes, wrapping paper, stationery articles, chequeholder cases, embroidery designs, printed matter,
printing type, photographs, instructional and teaching
materials (excluding apparatus), banknote clips of
precious metal.
18
Leather or imitation leather goods (excluding
cases adapted to the products for which they are
intended, gloves and belts), handbags, travelling bags,
rucksacks, beach bags, shopping bags, garment bags
for travel, wallets, leather purses, card cases and
105
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0954711
(151) Int.reg.dato:
2007.12.14
(180) Registreringen
2017.12.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803521
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.06.28 SE 2007/05792
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111) Int.reg.nr:
0954805
(151) Int.reg.dato:
2008.01.22
(180) Registreringen
2018.01.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803538
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.26 BX 1146011
(540) Gjengivelse av merket:
SANDBERG
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Svenskt Guldsmide & Design Förvaltnings AB, Box
783, 52122, FALKÖPING, SE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9
Spectacles; spectacle frames; spectacle
cases; eyeglass chains; eyeglass cords.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Henri Wintermans Cigars BV, Nieuwstraat 75, 5521CB,
EERSEL, NL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
34
Cigars, cigarillos, tobacco, tobacco products,
smokers' articles, lighters for smokers, matches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
14
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments; amulets (jewellery);
bracelets (jewellery); wrist watch bands; watches;
boxes of precious metal; charms (jewellery); costume
jewellery; brooches (jewellery); jewellery of amber;
diamonds; ivory (jewellery); figurines (statuettes) of
precious metal; cases for clock and watch making; gold
thread (jewellery); necklaces (jewellery); semiprecious
stones; jewellery; paste jewellery; chains (jewellery);
watch chains; watch straps; cases for clocks; clocks;
clocks and watches, electric; cuff-links; medallions
(jewellery); tie pins; cases for watches (presentation);
rings (jewellery); stopwatches.
(111) Int.reg.nr:
0955149
(151) Int.reg.dato:
2008.01.30
(180) Registreringen
2018.01.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803711
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.27
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
25
Clothing, footwear, headgear; shoulder
wraps; bathing trunks; swimming costumes; bathrobes;
berets; trousers; lingerie; gloves (clothing); jackets; stuff
jackets (clothing); jumpers; skirts; dresses; drawers
(clothing); dressing gowns; caps (headgear); pullovers;
pyjamas; neckerchiefs; shawls; shirts; ties; bandanas
(neckerchiefs); sweaters; T-shirts; bodies
(undergarments); knickers; underpants; petticoats;
slips; waistcoats; outer clothing; top coats; armbands.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167,
NECKARSULM, DE
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3
Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0954718
(151) Int.reg.dato:
2008.01.22
(180) Registreringen
2018.01.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200803523
(220) Notifikasjonsdato: 2008.03.20
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket:
LÄRABAR
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Humm Foods Inc, PO Box 18932, CO80218, DENVER,
US
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29
Energy bar composed of fruits and nuts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.13
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
106
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0956880
(151) Int.reg.dato:
2008.01.14
(180) Registreringen
2018.01.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200804687
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17
(300) Søknadsprioritet: 2007.07.27 FR 073516608
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
S.C.R.A.S.Direction de la Propriété Intellectuelle, 24
rue Erlanger, 75781, PARIS CEDEX 16, FR
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.07
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
(111) Int.reg.nr:
0957663
(151) Int.reg.dato:
2008.02.27
(180) Registreringen
2018.02.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200804847
(220) Notifikasjonsdato: 2008.04.17
(300) Søknadsprioritet: 2007.10.31 CH 568697
(540) Gjengivelse av merket:
CHANNEL CHARCOAL
TECHNOLOGY (CCT)
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Japan Tobacco Inc, 2-2-1, Toranomon, Minato-ku, 1058422, TOKYO, JP
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
34
Cigarettes; raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2008.08.11
(450) Kunngjøringsdato:
34/08, 2008.08.18
107
2008.08.18 - 34/08
nye ansvarsmerker
Ansvarsmerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(540)
Reg.nr.:
247147
Reg.dato.:
2008.08.12
Søknadsnr.:
200805221
Inndato:
2008.04.22
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Euphorium, Haugtun, 1798 AREMARK, NO
108
2008.08.18 - 34/08
innsigelser
2008.08.18 - 34/08
Innsigelser
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 21, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 52 og 21.
(111) Reg.nr.:
0946717
(210) Søknadsnr.:
200800051
(450) Reg. kunngjort
2008.06.02
dato:
(540) Gjengivelse av merket
ADITRO
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Aditro Group AB, Box 1102, 17222 SUNDBYBERG, SE
Innsiger:
BCD Travel Germany Holding GmbH, Otto-LilienthalStr. 1, 28199 BREMEN, DE
Innsigers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
109
innsigelser
2008.08.18 - 34/08
Avgjørelser etter innsigelser
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf varemerkeloven §§ 21a og 52.
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. Avdeling.
(111) Reg.nr.:
238378
(210) Søknadsnr.:
200604988
(540) Gjengivelse av merket
(111) Reg.nr.:
0867670
(210) Søknadsnr.:
200513168
(540) Gjengivelse av merket
HITEQ
CITYMAIL
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Stichting Kenteq, Olympia 6-8, 1213NP HILVERSUM,
NL
Innsiger:
Hydac Technology GmbH, Industriegebiet, 66273
SULZBACH-SAAR, DE
Innsigers fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
Resultat:
Innsigelsen er trukket.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
CityMail International AB, Box 38192, 10064
STOCKHOLM, SE
(750) Innehavers fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS ,
Postboks 5074 Majorstua,0301 OSLO, NO
Innsiger:
Citigroup Inc, 399 Park Avenue, NY10043 NEW YORK,
US
Innsigers fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
Resultat:
Innsigelsen er trukket.
(111) Reg.nr.:
236179
(210) Søknadsnr.:
200603448
(540) Gjengivelse av merket
(111) Reg.nr.:
208670
(210) Søknadsnr.:
199802077
(540) Gjengivelse av merket
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Brenneriveien Jazzhus AS, Brenneriveien 9C, 0182
OSLO, NO
Tidligere innehaver:
Konsertforeningen Blå
Postboks 2112 Grünerløkka
OSLO 0505, NO
Innsiger:
Brenneriveien Jazzhus AS, Youngstorget 2 A, 0181
OSLO, NO
Innsigers fullmektig:
Advokatfirmaet Truls Sondov MNA, Postboks 2146
Grünerløkka, 0505 OSLO, NO
Avgjørelse i 1. avdeling (2008.01.20):
"Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven § 21a
annet ledd."
Klage innkommet 2008.03.31
Avgjørelse i 2. avdeling 2008.06.30:
"Klagesaken heves." (Registreringen er overført til
innsiger, og det foreligger således ikke lenger rettslig
grunnlag for å behandle klagen i 2. avdeling.)
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ADB SA, Zaventem, BE
(750) Innehavers fullmektig:
Onsagers AS , Postboks 6963 St Olavs Plass,0130
OSLO, NO
Innsiger:
ABB Asea Brown Boveri Ltd, Case postale 8131, CH8050 Zürich, CH
Innsigers fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306
OSLO, NO
Avgj. 1. avd. 2005.10.10:
"Registreringen oppheves delvis."
Klage til 2. avd. innkommet 2005.12.12
Avgj. 2. avd.2008.06.10:
"Første avdelings avgjørelse oppheves og merket
registreres med varefortegnelse inngitt 12. desember
2005."
110
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2008.08.18 - 34/08
Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i
Norge.
(111) Reg.nr.:
0815899
(210) Søknadsnr.:
200602624
(180) Registreringer 2013.10.15
utløper:
(220) Inndato:
2006.03.16
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0827429
Søknadsnr.:
200407199
Reg.dato:
2004.05.03
Registreringer 2014.05.03
utløper:
(220) Inndato:
2004.07.22
(540) Gjengivelse av merket:
CONFIBRIX
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
AstraZeneca AB, 15185 SÖDERTÄLJE, SE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
5
Pharmaceutical preparations and substances
for the prevention and/or treatment of cardiovascular
diseases and disorders, excluding vaccines for human
use.
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0880999
Søknadsnr.:
200604515
Reg.dato:
2005.11.30
Registreringer 2015.11.30
utløper:
(220) Inndato:
2006.05.04
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Yüksel Elektroteknik Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi,
Perpa Elektrokent Is Merkezi A Blok Kat: 8 No: 810
Okmeydani ISTANBUL, TR
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
9
Scientific, nautical, surveying,
cinematographic, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments
for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound and
images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers;
fire-extinguishing apparatus; satellites for scientific
purposes.
XIRE
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
IsoBouw Systems BV, Kanaalstraat 107, 5711EG
SOMEREN, NL
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
6
Metal building materials.
17
Polystyrene flameproof foam for roof
elements, roof systems, wall and floor insulation, smart
EPS solutions for foundations and permanent shuttering
for groundwork projects, road works, civil engineering,
agricultural, portable building and refrigeration
industries, insulating and shock absorbing packaging.
19
Building materials (non-metallic).
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0903666
Søknadsnr.:
200613786
Reg.dato:
2006.08.01
Registreringer 2016.08.01
utløper:
(220) Inndato:
2006.11.30
(540) Gjengivelse av merket:
11
Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes.
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
STICK UP BULB
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Telebrands Corp, 79 Two Bridges Road, NJ07004
FAIRFIELD, US
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
11
Battery operated portable light bulbs that do
not require electrical outlet or wiring to power on.
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
111
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0916987
Søknadsnr.:
200704049
Reg.dato:
2006.12.07
Registreringer 2016.12.07
utløper:
(220) Inndato:
2007.04.12
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0919409
Søknadsnr.:
200705169
Reg.dato:
2006.09.20
Registreringer 2016.09.20
utløper:
(220) Inndato:
2007.05.10
(540) Gjengivelse av merket:
ICLAREX
MUSASHI
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Arpida AG, Duggingerstrasse 23, 4153 REINACH, CH
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
3
Soaps for human use; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Société des Produits Nestlé SA, 1800 VEVEY, CH
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
5
Dietetic substances adapted for medical use;
food for babies; nutritional supplements included in this
class for use in foodstuffs, including calcium-based
nutritional supplements and carbohydrate supplements;
nutritional supplements consisting of vitamins, minerals
and trace elements, also for use in foodstuffs and
beverages; herb-based nutritional preparations and
supplements; caffeine, guarana, ginseng, taurine and
other nutritional supplements included in this class as
components of dietetic foodstuffs and beverages;
preparations for weight loss, including nutritional
supplements for weight loss for appetite control and
containing fatty acid transmitters; antioxidants; all these
goods for medical use and for use in foodstuffs and
beverages, as food and beverage components or in
capsule, solid, liquid or tablet form.
5
Pharmaceutical products for human medicine;
sanitary products for human medicine; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants for human use.
10
Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopaedic articles; suture materials.
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0919277
Søknadsnr.:
200715895
Reg.dato:
2007.02.16
Registreringer 2017.02.16
utløper:
(220) Inndato:
2007.12.20
(540) Gjengivelse av merket:
29
Vegetables, fruits, meat, poultry, game, fish
and seafood, all these goods also in the form of
extracts, soups, jellies, spreads, preserves, dishes in
cooked, deep-frozen or dehydrated form; jams; eggs;
milk, cheeses and other dairy preparations, milk
substitutes; soybean milk and other preparations made
with soya; edible oils and fats; protein preparations for
human consumption; protein preparations and
preparations containing amino acids in liquid, solid or
powder form for human consumption; protein-based
food preparations; protein preparations in the form of
bars for human consumption including snacks in the
form of bars and food bars included in this class
including food bars based on proteins with additional
nutritional supplements; whey protein for human
consumption and concentrated whey protein, powdered
whey and whey for foodstuffs; nutritional dietetic
supplements other than for medical use; nutritional
supplement preparations made with vegetables, fruits,
meat, poultry, game, fish, seafood products and dairy
products in liquid, solid or powder form for human
consumption; nutritional dietetic supplements for nonmedical use made with vegetables and milk; powdered
milk for nutritional use; nutritional dietetic supplements
for non-medical use also containing vitamins, minerals,
essential fatty acids and trace elements; cooked dishes
made with vegetables, fruits, meat, poultry, game, fish
and seafood products; cooked low-calorie nutritionally
balanced meals made with vegetables, fruits, meat,
poultry, game, fish and seafood products; foodstuffs and
preparations for increasing sports performance, physical
condition and recovery made with vegetables, fruits,
meat, poultry, game, fish and seafood products;
foodstuffs and preparations included in this class for
increasing stamina, alertness, attention span and
physical abilities made with vegetables, fruits, meat,
poultry, game, fish and seafood products; meal
substitutes in the form of powders to be mixed with a
liquid made with vegetables, fruits, meat, poultry, game,
fish and seafood products.
COVET
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, 4E,
Rheinstrasse, 55116 MAINZ, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
3
Facial soaps, soaps for personal care.
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
30
Caffeine-based beverages and foodstuffs;
cocoa or chocolate-based preparations, chocolate
products, confectionery, sugar confectionery; sugar;
natural sweeteners; bakery products, bread, yeast,
pastry articles; cookies and biscuits, cakes, desserts,
puddings; edible ices, products for preparing edible
ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals,
112
begrensing av varer og tjenester for int.merker
cereal bars; nutritional dietetic supplements other than
for medical use; royal jelly for human consumption;
nutritional supplements included in this class for human
consumption also containing vitamins, minerals,
essential fatty acids and trace elements; carbohydrate
preparations for foodstuffs; carbohydrate preparations in
liquid, solid or powder form for human consumption;
prepared dishes made with rice, flour, cereals, tapioca,
sago; sauces; preparations included in this class made
with coffee, tea, cocoa, sugar, sago for increasing
stamina, alertness, attention span and physical abilities;
products made with glucose and maltodextrin and
preparations containing glucose and maltodextrin; ricebased low-calorie nutritionally balanced cooked meals;
meal substitutes also in the form of powders to be
mixed with a liquid made with coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago; food bars made with rice, flour,
cereals, tapioca, sago and confectionery including
cereal bars with nutritional supplements; low-fat food
preparations and meal substitutes for stimulating
muscle development and for weight loss; nutritional
dietetic supplements for non-medical use made with
plant extracts.
2008.08.18 - 34/08
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0921197
Søknadsnr.:
200705966
Reg.dato:
2007.03.30
Registreringer 2017.03.30
utløper:
(220) Inndato:
2007.05.31
(540) Gjengivelse av merket:
Trocar-Fix
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Unomedical A/S, Kongevej 2, 3460 BIRKERØD, DK
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
5
Sanitary preparations for medical purposes;
food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
10
Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and
teeth; orthopedic articles; suture materials.
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
32
Mineral water and other non-alcoholic
beverages, syrups, extracts and essences for making
non-alcoholic beverages; fruit juices; whey drinks,
isotonic beverages; non-alcoholic beverages and nonalcoholic beverage preparations for increasing sports
performance, physical condition and recovery; nonalcoholic beverages and non-alcoholic beverage
preparations for increasing stamina, alertness, attention
span and physical abilities; non-alcoholic beverages
and non-alcoholic beverage preparations included in
this class containing trace elements, minerals or
vitamins; non-alcoholic beverages and non-alcoholic
beverage preparations included in this class containing
herbal extracts; non-alcoholic beverages for health
purposes; non-alcoholic beverages and non-alcoholic
beverage preparations for assisting in recovery from
muscle fatigue; non-alcoholic beverages and nonalcoholic beverage preparations for enhancing stamina
in sports; non-alcoholic beverages and non-alcoholic
beverage preparations for assisting muscle
development during training; beverages containing
caffeine, guarana, ginseng and other nutritional
supplements; beverage, protein and protein-beverage
preparations including beverage preparations and
beverages based on proteins and amino acids; nonalcoholic beverages and non-alcoholic preparations for
increasing sports performance, physical condition and
recovery; non-alcoholic beverages and non-alcoholic
preparations included in this class for increasing
stamina, alertness, attention span and physical abilities;
preparations for carbohydrate-based beverages
including carbohydrate-based beverages.
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0931786
Søknadsnr.:
200710056
Reg.dato:
2007.06.20
Registreringer 2017.06.20
utløper:
(220) Inndato:
2007.08.30
(540) Gjengivelse av merket:
STORMY WEATHER
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
KK Yohji Yamamoto (trading as Yohji Yamamoto Inc),
2-43 Higashishinagawa 2-Chome, Shinagawa-Ku, 1400002 TOKYO, JP
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
14
Jewelry; earrings, insignias of precious metal,
badges of precious metal, bonnet pins of precious
metal, tie clips, tie pins, necklaces, bracelets, pendants,
brooches, medals, rings, medallions, jewel chains, hat
ornaments of precious metal, ornamental pins;
ornaments of precious metal; cuff-links; pearls.
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0920067
Søknadsnr.:
200705480
Reg.dato:
2007.01.31
Registreringer 2017.01.31
utløper:
(220) Inndato:
2007.05.17
(540) Gjengivelse av merket:
SILK
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Soyuz-Victan Group Ltd, Victoria Road, Millenium
House, 1st floor, IM24RW DOUGLAS, GB
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
33
Vodka.
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
113
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2008.08.18 - 34/08
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0940994
Søknadsnr.:
200713981
Reg.dato:
2007.08.27
Registreringer 2017.08.27
utløper:
(220) Inndato:
2007.11.15
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0940153
Søknadsnr.:
200713576
Reg.dato:
2007.07.23
Registreringer 2017.07.23
utløper:
(220) Inndato:
2007.11.08
(540) Gjengivelse av merket:
SANTA MARTINA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute Società Agricola
a Responsabilità limitata, Via di Nozzole, 12, Località
Passo dei Pecorai, 50022 GREVE IN
CHIANTI(FIRENZE), IT
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
33
Red wines.
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ETS W Hubinont SA, Rue de la Station 13, 1300
WAVRE, BE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
2
Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood; colouring
agents; mordants raw natural resins; metal in foil and
powder form for painters, decorators, printers and
artists.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0941960
Søknadsnr.:
200714293
Reg.dato:
2007.09.10
Registreringer 2017.09.10
utløper:
(220) Inndato:
2007.11.22
(540) Gjengivelse av merket:
16
Paper, cardboard and goods made of these
materials not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers' type; printing blocks;
books, in particular educational books on art and DIY.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co KG,
Birrenbachshöhe, 53804 MUCH, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
7
Machine-operated tools, namely hydraulic,
electric and pneumatic screwing tools, including torque
and tension tools; hydraulic and pneumatic pressure
generating apparatus; fittings for the aforesaid goods,
namely screwing extensions, impact sockets, universal
joints; hydraulic and pneumatic pressure generating
apparatus for operating tools.
20
Furniture, mirrors, picture frames; products,
not included in other classes, of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics.
28
Games and playthings; gymnastic and
sporting articles not included in other classes,
decorations for Christmas trees.
41
Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities; book
publishing; cultural, educational and training activities in
the field of art and DIY; all these services with the
exception of broadcasting services.
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
9
Meters and sensors; control apparatus for
screwing tools and pressure generating apparatus.
42
Technical consultancy in the field of torque
and tension systems.
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
114
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0950436
Søknadsnr.:
200801776
Reg.dato:
2007.05.21
Registreringer 2017.05.21
utløper:
(220) Inndato:
2008.02.14
(540) Gjengivelse av merket:
2008.08.18 - 34/08
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0951208
Søknadsnr.:
200802171
Reg.dato:
2007.03.01
Registreringer 2017.03.01
utløper:
(220) Inndato:
2008.02.21
(540) Gjengivelse av merket:
Matador
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Matador Holding as, Strezenická cesta 45, 02001
PÚCHOV, SK
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
6
Metal constructions; metals, their alloys and
goods made of these materials included in this class;
pressed pieces and blanks; foundry moulds of metal,
metal moulds, metal moulds for forming and pressing
metals (for motor car parts); metal moulds for pressing
goods made of rubber and plastic materials.
7
Belt conveyors; conveying belts; machines for
metalworking; grinding machines used in automotive
industry and not being used for abrasive purposes,
milling machines, lathes, drills; tools (parts of
metalworking machines); cutters (machines), cutting
machines; machinery and installations for the rubber
industry (presses, manipulators, agitators, trimmers, roll
mills); machines for processing rubber; machine tools,
forming machines and instruments; apparatus, devices
and mechanisms of all the above cited machines.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
UNIPETROL as, Klimentská 10, 11000 PRAHA 1, CZ
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
35
Business management assistance, business
organisation and management consulting, professional
business consulting including consulting in the field of
controlling; intermediation in the field of business,
business consulting regarding commerce and services,
business consulting regarding human resources,
commercial intermediation in the form of support to
ensure production distribution for customers as well as
intermediation in and conclusion of individual or longterm delivery contracts for sources of raw materials.
12
Pneumatic tyres for motor cars; land vehicles,
their parts and spare parts; pneumatic tyres of all types.
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
41
Arranging and conducting training and
instruction courses.
42
Consulting services including consulting in the
building industry, consulting in the field of environmental
protection, consulting services in the fields of computer
hardware and software for the communication sector
and computer networks, computer system projects
compatible with all subsidiaries of the UNIPETROL
group, group implementation management, and
execution of system interconnection at production and
operational management level; consulting in the
research and development field, research in the field of
refiner, petrochemical and inorganic production.
44
Consulting in the field of occupational health.
45
Consulting in the field of occupational safety.
(450) Kunngjort dato: 34/08, 2008.08.18
115
endringer i varefortegnelse
2008.08.18 - 34/08
Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge.
(111)
(210)
(151)
(180)
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
238378
Søknadsnr.:
200604988
Reg.dato:
2007.03.15
Registreringer
2017.03.15
utløper:
(220) Inndato:
2006.05.09
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Small People AS, Vollsveien 13 h, 1366 LYSAKER, NO
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
5
Næringsmidler for spedbarn.
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
CityMail International AB, Box 38192, 10064 STOCKHOLM,
SE
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks
5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og
datamaskiner; brannslukningsapparater.
Reg.nr.:
190595
Søknadsnr.:
19976137
Reg.dato:
1998.06.04
Registreringer
2018.06.04
utløper:
(220) Inndato:
1997.07.28
(540) Gjengivelse av merket:
CITYMAIL
32
Fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre
preparater til fremstilling av drikker; mineralvann,
kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker.
(450) Kunngjort dato:
34/08, 2008.08.18
12
Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i
luften eller i vannet samt tilbehør til slike varer i denne
klasse.
16
Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til
bokbinding; fotografier, papirhandlervarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
trykktyper; klisjeer.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; adresserte
reklameforsendelser, utdeling' av reklamemateriale og
vareprøver; reklameomdeling; tegning av avisabonnement;
utarbeidelse av statistiske opplysninger; computerstyring av
datafiler; omlegning av forretningsvirksomhet.
38
Kommunikasjon via dataterminaler, telefon og
telegram; utsendelse av meddelelser, faksmeddelelser og
telegrammer; transmisjon av meddelelser, faksmeddeleleser
og telegrammer; dataassistert transmisjon av beskjeder og
bilder; elektroniske brevkasser; utleie av apparater til
utsendelse av meddelelser; informasjon om
telekommunikasjon.
39
Transportvirksomhet; transportreservering;
sjåførvirksomhet; utbringelse av aviser; emballering av varer
og gods; utleie av kjøretøyer; lossing av gods; informasjon
vedrørende oppmagasinering og transport; kurervirksomhet
(meddelelser eller varer); varelevering; oppbevaring;
transportmeglingsvirksomhet; informasjon vedrørende
transportmeglervirksomhet; lastebiltransport.
40
Bearbeiding av materialer og gjenstander.
41
Utdannelsesvirksomhet; undervisning;
utdannelsesinformasjon.
42
116
Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt
endringer i varefortegnelse
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; juridiske tjenester.
(450) Kunngjort dato:
34/08, 2008.08.18
117
2008.08.18 - 34/08
overdragelser og navne-/adresseendringer
2008.08.18 - 34/08
Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf.
varemerkeloven § 33.1 og varemerkeforskriften §§ 28 og 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
101298
Fila Luxembourg SarL, 26, boulevard
Royal, 2449 LUXEMBOURG, LU
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
104212, 104213, 125643, 171116
Actavis Deutschland GmbH & Co KG,
Elisabeth Selbert Straße 1, 40764
LANGENFELD, DE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
108421
Salton Europe Ltd, Failsworth, M350HS
MANCHESTER, GB
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
120096, 175051, 183570
Cofra Holding AG, Grafenauweg 10,
6300 ZUG, CH
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
132957
Rico GmbH & Co KG, Postfach 1552,
73223 KIRCHHEIM/TECH, DE
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
133461
France Manche SA, 19, Boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS, FR
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
139772
Cilag GmbH International, Landis & GyrStrasse 1, 6300 ZUG, CH
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
143617, 205307
Pernod Richard Pacific Pty Ltd, 33
Exeter Terrace, SA 5008 DEVON
PARK, AU
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
118
144046
Mosquitos, 28 avenue de Flandre,
75019 PARIS, FR
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
150565
Vogel's Holding BV, Hondsruglaan 93,
5628DB EINDHOVEN, NL
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,
4302 SANDNES, NO
158375
Gubor Schokoladen GmbH,
Dieselstrasse 9, 73265
DETTINGEN/TECK, DE
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
159895, 199013, 229308,
Diageo Chateau & Estate Wines Co,
240 Gateway Road WEst, CA NAPA,
US
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks
1397 Vika, 0114 OSLO, NO
164123, 195632, 195633, 234217,
234219
Brown-Forman Corp, 850 Dixie
Highway, KY40210 LOUISVILLE, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
176953
Total Walther GmbH Feuerschutz und
Sicherheit, Waltherstrasse 51, 51069
KÖLN, DE
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
17945, 36610, 40193, 40192, 50803,
53044, 59013, 104310, 116996,
212121, 216819
Union Carbide Corporation, 2030 Dow
Center, MI48674 MIDLAND, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
180205
Westland Milk Products IP Ltd, 56
Livingstone Street HOKITIKA, NZ
ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B.
Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad,
0602 OSLO, NO
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
181589, 174476
Cofra Holding AG, Grafenauweg 10,
6300 ZUG, CH
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
188129, 224121
Marina Yachting SpA, Via Stendhal, 47,
20144 MILANO, IT
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
189646
Dykon A/S, Kongsbjerg 15, 6640
LUNDERSKOV, DK
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO,
NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
191103, 192403
Smith International Inc, 16740 Hardy
Street, TX77032 HOUSTON, US
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,
4302 SANDNES, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
191906, 191907
Tequila Sauza SA de CV, Avenida
Vallarta 6503, Interior 49, Colonia
Ciudad Granja, CP 45010 ZAPOPAN,
JALISCO, MX
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
192695
Sihl AG, Bolligenstrasse 93, 3006
BERN, CH
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
193415
Tess AS, Postboks 1540, 3007
DRAMMEN, NO
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
197585
H+H International A/S, Dampfærgevej
27-29, 4, 2100 KØBENHAVN Ø, DK
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
208227, 208688, 208689, 208690,
208775, 208698, 208699, 208700,
208701, 208702, 208703, 208704,
208705, 208706, 235312
Sørlandschips AS, Jon Leirasvei 10,
Midtbygda, 3440 RØYKEN, NO
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
119
2008.08.18 - 34/08
238370, 238832
Electronic Arts Inc, 209 Redwood
Shores Parkway, CA94065 REDWOOD
CITY, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
243270, ,
Renewable Energy Corporation ASA,
Kjørboveien 29, 1337 SANDVIKA, NO
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
244654, 245510
Fresh Direct Sweden AB, Stationsgatan
30, 30245 HALMSTAD, SE
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
245767
Australiareiser AS, Tollbugata 27, 0157
OSLO, NO
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
245769
Australiareiser AS, Tollbugata 27, 0157
OSLO, NO
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
28092
Tandberg ASA, Philip Pedersens vei 22,
1366 LYSAKER, NO
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
59460, 73355, 78922, 113050, 112055,
129860, 135867, 162076, 173256,
217877, 241427
Capitol Records LLC, 150 Fifth Avenue.
11 Floor, NY10011 NEW YORK, US
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
71911, 154165
Kemira OYJ, Porkkalankatu 3, 00180
HELSINGFORS, FI
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
84041
Parfums Nina Ricci, 39, avenue
Montaigne, 75008 PARIS, FR
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
88199, 108180, 110753, 107276,
106037, 105744, 106040, 108300,
131178, 175186, 177929, 173592,
174196, 175188, 173594, 175783,
175471, 175322, 173412, 179156
Cofra Holding AG, Grafenauweg 10,
6300 ZUG, CH
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
88935, 179205
Parfums Nina Ricci, 39, avenue
Montaigne, 75008 PARIS, FR
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO
93853
Otto Finance Cyprus Ltd, 70 JF
Kennedy Avenue, 1641 NICOSIA, CY
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
120
2008.08.18 - 34/08
endringer i navn og adresser
Endringer i navn og adresser i alle rettigheter
Navne-/adresseendringen er foretatt i alle kundens rettigheter i vårt register.
(730) Tidligere navn: Eroglu Giyim Sanayi ve, Ticaret
Ltd Sirketi, Firuzköy Esenyurt
Yolu Üzeri, Eski Su Kulesi Karsisi
No. 53, Avcilar, Istanbul, TR
(730) Nytt navn:
Eroglu Giyim Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi, Firuzköy Sirketi,
Firuzköy Bulvari No. 216, Avcilar,
ISTANBUL, TR
(730) Tidligere navn: Abbott Laboratories, 14th Street
& Sheridan Road, IL60064
NORTH CHICAGO, US
(730) Nytt navn:
Abbott Laboratories, 100 Abbott
Park Road, IL60064-3500
ABBOTT PARK, US.
(730) Tidligere navn: STIFTELSEN NORGES
VAREMESSE, Postboks 130
Skøyen, 0212 Oslo, NO
(730) Nytt navn:
Stiftelsen Norges Varemesse,
Postboks 75, 2001
LILLESTRØM, NO
(730) Tidligere navn: Caliper Corp, 506 Carnegie
Center, Suite 300, NJ08543-2050
PRINCETON, US
(730) Nytt navn:
Caliper Corp, 506 Carnegie
Center, Suite 300, NJ08540
PRINCETON, US
121
2008.08.18 - 34/08
endringer i fullmaktsforhold
2008.08.18 - 34/08
Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
100804
Unichema Chemie BV, Gouda, NL
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
101298
Fila Luxembourg SarL, 26,
boulevard Royal, 2449
LUXEMBOURG, LU
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
104212, 104213, 125643, 171116
Actavis Deutschland GmbH & Co
KG, Elisabeth Selbert Straße 1,
40764 LANGENFELD, DE
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
133124
Beaute Createurs SA, Paris, FR
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
133134
L'Oréal, 14, rue Royale, 75008
PARIS, FR
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
120096, 175051, 183570
Cofra Holding AG, Grafenauweg
10, 6300 ZUG, CH
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
132634, 132635
Jiffy Lube International Inc, 700
Milam Street, TX77002 HOUSTON,
US
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134
OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
132879
The Polo/Lauren Company LP, 650
Madison Avenue, NY10022 NEW
YORK, US
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
132954
ContiTech Schlauch GmbH,
Vahrenwalder Strasse 9, 30165
HANNOVER, DE
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
122
132957
Rico GmbH & Co KG, Postfach
1552, 73223 KIRCHHEIM/TECH,
DE
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
133682
Baxter International Inc, One
Baxter Parkway, Law Dept.,
Building 2-2E, IL60015-4633
DEERFIELD, US
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
134044, 192548, 192549, 191849,
191850
Ferrari SpA, Via Emilia Est, 1163,
41100 MODENA, IT
JK Thorsens Patentbureau AS,
Postboks 9276 Grønland, 0134
OSLO, NO
158375
Gubor Schokoladen GmbH,
Dieselstrasse 9, 73265
DETTINGEN/TECK, DE
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN, NO
159895, 199013, 229308,
Diageo Chateau & Estate Wines
Co, 240 Gateway Road WEst, CA
NAPA, US
Advokatfirmaet Grette DA,
Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO,
NO
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
164123, 195632, 195633, 234217,
234219
Brown-Forman Corp, 850 Dixie
Highway, KY40210 LOUISVILLE,
US
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
17945, 36610, 40193, 40192,
50803, 53044, 59013, 104310,
116996, 212121, 216819
Union Carbide Corporation, 2030
Dow Center, MI48674 MIDLAND,
US
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
181507
Uralita SA, Majia Lequerica 10,
28004 MADRID, ES
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
191820
Parker Intangibles LLC, 6035
Parkland Boulevard, OH441244141 CLEVELAND, US
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
191848
Lancôme Parfums et Beauté & Cie,
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FR
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
191861
Lancôme Parfums et Beauté & Cie,
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FR
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
191919
L'Oréal, 14, rue Royale, 75008
PARIS, FR
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
191994
L'Oréal, 14, rue Royale, 75008
PARIS, FR
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
123
2008.08.18 - 34/08
192258
L'Oréal, 14, rue Royale, 75008
PARIS, FR
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
192278
Lancôme Parfums et Beauté & Cie,
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FR
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
192442
Lancôme Parfums et Beauté & Cie,
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FR
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
192455
Wilhelm Kächele GmbH,
Jahnstrasse 9, D-73235 WeilheimTeck, DE
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
192835
Hunter Hunde- und Reitsportartikel
GmbH, D-33813 Oerlinghausen,
DE
Plougmann & Vingtoft, Postboks
1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO
192933
Medisport International Ltd,
Waterlooville, Hampshire, GB
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
193201
Toyo Tire & Rubber Co Ltd, 17-18,
Edobori 1-chome, Nishi-ku, 5508661 OSAKA-SHI, OSAKA, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
193202
Toyo Tire & Rubber Co Ltd, 17-18,
Edobori 1-chome, Nishi-ku, 5508661 OSAKA-SHI, OSAKA, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
193213
Toyota Jidosha KK (also trading as
Toyota Motor Corporation), 1,
Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHIKEN, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
193468
Toyota Jidosha KK (also trading as
Toyota Motor Corporation), 1,
Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHIKEN, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
193591
Toyota Jidosha KK (also trading as
Toyota Motor Corporation), 1,
Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHIKEN, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
193882
KK Yakult Honsha, 1-19, Higashishinbashi 1-chome, Minato-ku,
Tokyo 105-8660, JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
194317
Rogier Bosman Products BV,
Heijningen, NL
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
124
2008.08.18 - 34/08
244893
Black Diamond Equipment AG,
Christoph Merian-Ring 7, 4153
REINACH, CH
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
37388
Beiersdorf AG, Unnastrasse 48,
20253 HAMBURG, DE
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
59460, 73355, 78922, 113050,
112055, 129860, 135867, 162076,
173256, 217877, 241427
Capitol Records LLC, 150 Fifth
Avenue. 11 Floor, NY10011 NEW
YORK, US
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO
84041
Parfums Nina Ricci, 39, avenue
Montaigne, 75008 PARIS, FR
Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 7085 Majorstua, 0306
OSLO, NO
88199, 108180, 110753, 107276,
106037, 105744, 106040, 108300,
131178, 175186, 177929, 173592,
174196, 175188, 173594, 175783,
175471, 175322, 173412, 179156
Cofra Holding AG, Grafenauweg
10, 6300 ZUG, CH
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN, NO
fornyelser
2008.08.18 - 34/08
Fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
100697
2018.07.20
133534
2018.09.22
100739
2018.07.27
133547
2018.09.22
100740
2018.07.27
133580
2018.09.22
100747
2018.08.10
133947
2018.10.27
100923
2018.09.21
134297
2018.11.24
101086
2018.10.26
134778
2018.12.29
101106
2018.11.02
136120
2019.04.13
101584
2019.01.25
187940
2018.02.05
131796
2018.03.10
191213
2018.07.02
131999
2018.04.21
191240
2018.07.02
132657
2018.07.07
191622
2018.07.23
132780
2018.07.21
191631
2018.07.23
132855
2018.07.28
191646
2018.07.23
132869
2018.07.28
191656
2018.07.23
132884
2018.08.04
191724
2018.07.30
132980
2018.08.11
191801
2018.07.30
133071
2018.08.18
191826
2018.08.06
133112
2018.08.25
191867
2018.08.06
133271
2018.09.01
191881
2018.08.06
133294
2018.09.01
191883
2018.08.06
133326
2018.09.01
191895
2018.08.06
133407
2018.09.08
192044
2018.08.13
133461
2018.09.15
192073
2018.08.14
125
fornyelser
2008.08.18 - 34/08
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
192122
2018.08.14
192735
2018.09.10
192204
2018.08.20
192758
2018.09.10
192205
2018.08.20
192802
2018.09.10
192206
2018.08.20
192817
2018.09.10
192275
2018.08.20
192828
2018.09.17
192297
2018.08.20
193067
2018.09.24
192300
2018.08.20
193190
2018.10.02
192310
2018.08.20
193366
2018.10.08
192405
2018.08.27
193410
2018.10.09
192517
2018.09.03
193636
2018.10.15
192522
2018.09.03
193637
2018.10.15
192524
2018.09.03
193750
2018.10.22
192537
2018.09.03
193899
2018.10.29
192543
2018.09.03
194049
2018.11.06
192559
2018.09.03
194186
2018.11.07
192609
2018.09.04
194264
2018.11.12
192647
2018.09.04
194265
2018.11.12
192668
2018.09.04
194275
2018.11.12
192707
2018.09.10
194516
2018.11.26
192708
2018.09.10
194564
2018.11.26
192727
2018.09.10
194568
2018.11.26
192728
2018.09.10
194792
2018.12.10
192729
2018.09.10
195097
2019.01.06
192730
2018.09.10
195263
2019.01.13
126
(180) Registreringen utløper:
fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
195410
2019.01.21
195616
2019.01.27
195665
2019.01.28
197025
2019.04.15
52112
2018.08.01
52420
2018.08.21
52460
2018.09.11
53198
2018.08.21
74846
2018.08.16
74991
2018.08.23
75058
2018.08.29
75193
2018.09.26
75285
2018.10.17
127
2008.08.18 - 34/08
erstatning
Erstatning
Norsk varemerkeregistrering nr. 160356 er erstattet
av internasjonal registrering nr. 0926172 for alle
varene i varefortegnelsen.
128
2008.08.18 - 34/08
rettelser
Rettelser
I Varemerketidende nr. 51/07 ble int.reg.nr.
0886642 (200607255) kunngjort med feil i
varefortegnelsen. Se ny kunngjøring s. 51.
I Varemerketidende nr. 24/08 ble int.reg.nr.
0947680 (200800281) kunngjort med feil i
varefortegnelsen. Se ny kunngjøring s. 78.
129
2008.08.18 - 34/08
Download
Related flashcards

Theory of computation

– Cards

Borland software

– Cards

Adobe software

– Cards

Classes of computers

– Cards

Internet Explorer

– Cards

Create flashcards