Garden Light Decklights 5-p 0,75 W

advertisement
Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning
Garden Light
Trädgårdsbelysning / Hagebelysning
Decklights 5-p 0,75 W
Decklight 5-p 0,75 W / Decklight 5-p 0,75 W
ENG
Item. No 9130-1188
SE
NO
ENG
Thank you for choosing to
purchase a product from Rusta!
Read through the entire manual
before installation and use!
Garden Light
Decklight 5-p 0,75 W
Important! Please read these instructions carefully before use.
SAFETY INSTRUCTIONS
• Follow the instructions below to make sure that you install and use the
product safely.
• You may only connect this product using other products from Rusta’s lighting
system (Belys). To connect the light, you must use a Belys transformer or
another Belys product that is connected to the Belys system’s transformer.
• The cable cannot be replaced, so if you damage the cable, you must throw the
light away.
• Do not connect the light to the mains while it is still in the packaging.
• The LED light bulbs cannot be replaced.
• This light has been approved for outdoor use.
• The maximum load for the system is 24 W.
USE
•
•
•
•
2
The light must be used outdoors.
Clean the light with a soft, damp cloth.
You cannot replace the LED light bulb and you must not touch it.
The LED light bulb has a burning time of 20,000 hours.
ASSEMBLY
1. When you insert these lights into decking, you need to use a drill bit with a
diameter of 2.6 cm.
2. Put the lights into the drilled holes.
3. Connect the light to the Belys transformer or another Belys product that is
connected to the Belys system’s transformer. Check that the plug is correctly
installed and that the cable does not move.
1
Ø 2.6 cm
2
TECHNICAL DATA
Voltage
Power
Safety class
IP code
12 V
5x0,15 W
III
IP 67
INFORMATION ABOUT ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS WASTE
Once you have finished using your electronic products, you must not throw them
away with your household rubbish. You should take them to a recycling station.
Check with your local authority or your retailer for more information about
recycling and recycling stations.
RIGHT OF COMPLAINT
By law the product must be returned to the place of purchase along with a stamped
receipt in the event of a complaint. The user is liable for any damage to the product that
is caused by not using the product for its intended purpose or by not following this user
manual correctly. The right of complaint will not apply in these instances.
3
SE
Tack för att du valt att
köpa en produkt från Rusta!
Läs igenom hela bruksanvisningen
innan montering och användning!
Trädgårdsbelysning
Decklight 5-p 0,75 W
Viktigt! Läs instruktionen noggrant före användning.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• För säker användning och installation följ nedanstående anvisningar.
• Denna produkt får endast kopplas ihop med andra produkter från Rustas
Belys-system. För inkoppling krävs Belys-transformator, alternativt annan
Belys-produkt vilken är ansluten till Belys-systemets transformator.
• Anslutningssladden är ej utbytbar, om anslutningssladden skadas skall
belysningen kasseras.
• Anslut ej belysningen till nätet då den befinner sig i förpackningen.
• LED-Lamporna är ej utbytbara.
• Belysningen är godkänd för utomhusbruk.
• Max belastning för systemet är 24 W.
ANVÄNDNING
•
•
•
•
4
Belysningen ska användas utomhus.
Rengör belysningen med en mjuk, fuktig trasa.
LED-lampan är inte utbytbar och får ej vidröras.
LED-lampan har en brinntid på 20000 h.
MONTERING
1. För nedsänkning av belysningen i trall använd en borr med Ø 2,6 cm.
2. Sänk ned belysningen i de borrade hålen.
3. Anslut belysningen till Belys-transformator alternativt annan Belys-produkt
vilken är ansluten till Belys-systemets transformator. Kontrollera att
kontakten är korrekt monterad och att kabeln inte rör sig.
1
Ø 2,6 cm
2
TEKNISKA DATA
Spänning
Effekt
Skyddsklass
Kapslingsklass
12 V
5x0,15 W
III
IP 67
INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall
utan de ska lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din
kommun eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning eller
återvinningsstationer.
REKLAMATIONSRÄTT
Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och
maskinstämplat kvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på
produkten om produkten används till ändamål den inte är avsedd för eller om
bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.
5
NO
Takk for at du valgte å
kjøpe et produkt fra Rusta!
Les gjennom hele bruksanvisningen
før installasjon og bruk!
Hagebelysning
Decklight 5-p 0,75 W
Viktig! Les instruksjonen grundig før bruk.
SIKKERHETS
• For sikker bruk og installasjon, følg anvisningene nedenfor.
• Dette produktet kan kun kobles sammen med andre produkter fra Rustas
Belys-system.
• For kobling kreves Belys-transformator, alternativt et annet Belys-produkt
som er koblet til Belys-systemets transformator.
• Koblingsledningen er ikke utskiftbar, og hvis koblingsledningen skades, skal
belysningen kastes.
• Belysningen må ikke kobles til nettet når den befinner seg i forpakningen.
• LED-Lampene er ikke utskiftbare.
• Belysningen er godkjent for bruk utendørs.
• Maks belastning for systemet er 24 W.
BRUK
•
•
•
•
6
Belysningen skal brukes utendørs.
Rengjør belysningen med en myk, fuktig klut.
LED-lampen er ikke utskiftbar, og må ikke røres.
LED-lampen har en brenntid på 20000 timer.
MONTERING
1. For nedsenking av belysningen i terrassebord, bruk en drill med Ø 2,6 cm.
2. Senk ned belysningen i de borrede hullene.
3. Koble belysningen til Belys-transformator, alternativt et annet Belys-produkt
som er koblet til Belys-systemets transformator. Kontroller at kontakten er
korrekt montert, og at kabelen ikke rører seg.
1
Ø 2,6 cm
2
TEKNISKE DATA
Spenning
Effekt
Beskyttelsesklasse
Kapslingsklasse
12 V
5x0,15 W
III
IP 67
INFORMASJON OM MILJØFARLIG AVFALL
Utbrukte elektroniske produkter må ikke kastes med det vanlige
husholdningsavfallet, men skal leveres inn til en gjenvinningsstasjon. Sjekk med
kommunene du bor i eller forhandleren for mer informasjon om gjenvinning og
gjenvinningsstasjoner.
REKLAMASJONSRETT
I henhold til gjeldende lov, skal produktet ved reklamasjon leveres inn på innkjøpsstedet
og maskinstemplet kvittering vedlegges. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader
på produktet om produktet brukes til noe annet enn det som er tiltenkt, eller om
bruksanvisningen ikke følges. I slike tilfelle bortfaller reklamasjonsretten.
7
Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning
ENG
Customer Service Rusta: Tel. + 46 (0)771 28 10 10
Consumer contact: Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN
Website:www.rusta.com
SE
Rustas kundtjänst:
Tel. 0771 28 10 10
Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hemsida:www.rusta.com
NO
Rustas kundetjeneste:
Tlf. +46 (0)771 28 10 10
Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Site:www.rusta.com
Item. No 9130-1188
Download