Språklateralisering og stamming

advertisement
03.05.2011
Språklateralisering og
stamming;
Ein studie av gruppeskilnader og
samanheng mellom lateralisering av
auditiv språkprosessering og
alvorsgrad av stamming.
Med studien vart der søkt svar på
to spørsmål:
1.
Er der skilnad i auditiv språkprosessering hjå
personar som stammar og personar som ikkje
stammar?
2.
Er der nokon samanheng mellom grad av
stamming og øyrepreferanse som målt med
dikotisk lyttetest?
03.05.2011
Siv Andresen,
rådgjevar/logoped
Stamming og språklateralisering
- kva syner forskinga?
-
Ingen ny tanke at stamming har si årsak i manglande
hemisfærisk dominans for språk
-
Frå ”Orton-Travis teorien” til utviklinga av sofistikerte
metodar for hjerneavbildning
-
Nyare hjerneavbildningsforsking syner samla sett at
personar som stammar i større grad aktiverer område i
høgre hemisfære og i mindre grad aktiverer språkområde
i venstre hemisfære ved produksjon eller persepsjon av
språk samanlikna med personar som ikkje stammar
(Blomgren, et al., 2003; Braun, et al., 1997; De Nil, et al.,
2000; Fox, et al., 2000; Neumann, et al., 2003)
03.05.2011
Siv Andresen,
rådgjevar/logoped
1
03.05.2011






Mykje forsking på stamming med bruk av dikotisk lyttetest (DL)
DL måler lateralisering av auditiv språkprosessering (Kimura, 1961,
1963, 1967)
Resultat frå forsking på stamming med bruk av DL spriker
Fleire studiar har synt skilnader mellom stammarar og ikkjestammarar når det gjeld språklateralisering som målt med DL (G. W.
Blood, 1985; Gordon W. Blood & Blood, 1989; Curry & Gregory,
1969; Foundas, et al., 2004; Sommers, et al.,1975)
Somme fann ikkje signifikante gruppeskilnader (Dorman & Porter,
1975; Heitmann, et al., 2004),
og somme har identifisert undergrupper av stammarar basert på
resultat frå DL (Brady & Berson, 1975; Foundas, et al.,2004;
Sommers, et al., 1975).
03.05.2011
Siv Andresen,
rådgjevar/logoped
Alvorsgrad av stamming og
språklateralisering
- kva syner forskinga?
 Alvorsgrad av stamming har vore studert som
mogleg differensierande faktor mellom ulike
undergrupper av stammarar (E. Yairi, 2007).
 Tidlegare studiar har funne samanheng mellom
resultat frå DL og alvorsgrad av stamming (G.
W. Blood, 1985; Guitar, 2006; E. Yairi, 2007)
03.05.2011
Siv Andresen,
rådgjevar/logoped
Metode
- utval
 Stammegruppa:

– Inklusjonskriterie: høgrehendte, norsk
morsmål, ikkje diagnostiserte lese/skrivevanskar, merksemdsvanskar (AD/HD),
ikkje påvist høyretap.
– 12 personar (3 kvinner og 9 menn)
– Frå 18 til 40 år
Kontrollgruppa:
– 24 personar matcha (2 til 1) på
inklusjonskriterie, alder og kjønn
03.05.2011
Siv Andresen,
rådgjevar/logoped
2
03.05.2011
Dikotisk lyttetest med CVstavingar (K.Hugdahl, IBMP, UiB)
 CV-stavingar presenterast dikotisk
 Andel korrekt gjengivne stavingar frå høgre
eller venstre øyre (%RE/%LE) definert som
– right ear advantage (REA),
– left ear advantage (LEA) eller
– no ear advantage (NEA)
 Indirekte metode
03.05.2011
Siv Andresen,
rådgjevar/logoped
Stuttering Severity Instrument III
(G.D.Riley)
 Kvantitativt mål på stamming
 Alvorsgrad basert på tre faktorar:
– Frekvens av stamming
– Varigheit av lengste stammeaugneblink
– Medrørsler
 Mykje nytta i forsking
 Kan også nyttast klinisk, både i utredning og
til dynamisk kartlegging
03.05.2011
Siv Andresen,
rådgjevar/logoped
Resultat
 Første problemstilling:
– Der vart ikkje funne signifikante
gruppeskilnader mellom SG og KG på
øyrepreferanse målt med DL
 Andre problemstilling:
– Der vart ikkje funne signifikant korrelasjon
mellom alvorsgrad av stamming og
øyrepreferanse målt med DL
03.05.2011
Siv Andresen,
rådgjevar/logoped
3
03.05.2011
Kva fortel desse resultata?
 Resultata må tolkast med ei viss forsiktigheit
 Resultata støttar ikkje teorien om at personar som
stammar har atypisk organisering av språkfunksjonar
i hjernen samanlikna med personar som ikkje
stammar
 Gir heller ikkje støtte for at ein kan identifisere
undergrupper av stammarar basert på resultat frå DL
og alvorsgrad av stamming
 Fleire moglege forklaringar, meir forsking er
naudsynt…
03.05.2011
Siv Andresen,
rådgjevar/logoped
Kan ein ny modell for
språkprosessering forklare
sprikande resultat?






Resultat som ikkje let seg forklare med grunnlag i den ”klassiske
språkmodellen” har akkumulert opp gjennom åra
The dual-stream model of the functional anatomy of language (Hickok &
Poeppel, 2007).
utfordrar gjengs oppfatning av språk som lateralt organisert med
venstrehemisfærisk dominans som det normale.
Språkprosessering føregår via to separate vegar i kortex
I følgje modellen er den dorsale vegen venstrelateralisert, medan den
ventrale vegen involverer område i begge hemisfærene
Kanskje måler DL og ulike metodar for hjerneavbildning ulike funksjonar
som inngår i språkprosessering, og kanskje er desse lokaliserte i ulike
hemisfærer?
03.05.2011
Siv Andresen,
rådgjevar/logoped
Vegen vidare?
 Mykje tyder på at det er problematisk å studere
personar som stammar som ei uniform gruppe
 Mykje forsking har no fokus på å identifisere
undergrupper av stammarar, noko som kan få
store kliniske implikasjonar
 Studien er tenkt å inngå som delstudie i større
forskingsprosjekt under leiing av Karsten Specht
ved Institutt for Biologisk og Medisinsk
Psykologi, Universitetet i Bergen
03.05.2011
Siv Andresen,
rådgjevar/logoped
4
03.05.2011
Referansar



















Blomgren, M., Nagarajan, S. S., Lee, J. N., Li, T., & Alvord, L. (2003). Preliminary results of a functional MRI study of brain activation patterns
in stuttering and nonstuttering speakers during a lexical access task. J Fluency Disord, 28(4), 337-355; quiz 355-336.
Blood, G. W. (1985). Laterality differences in child stutterers: heterogeneity, severity levels, and statistical treatments. J Speech Hear Disord,
50(1), 66-72.
Blood, G. W., & Blood, I. M. (1989). Laterality preferences in adult female and male stutterers. Journal of Fluency Disorders, 14(1), 1-10.
Brady, J. P., & Berson, J. (1975). Stuttering, dichotic listening, and cerebral dominance. Arch Gen Psychiatry, 32(11), 1449-1452.
Braun, A. R., Varga, M., Stager, S., Schulz, G., Selbie, S., Maisog, J. M., et al. (1997). Altered patterns of cerebral activity during speech and
language production in developmental stuttering. An H2(15)O positron emission tomography study. Brain, 120 ( Pt 5), 761-784.
Curry, F. K., & Gregory, H. H. (1969). The performance of stutterers on dichotic listening tasks thought to reflect cerebral dominance. Journal
of Speech & Hearing Research, 12(1), 73-82.
De Nil, L. F., Kroll, R. M., Kapur, S., & Houle, S. (2000). A positron emission tomography study of silent and oral single word reading in
stuttering and nonstuttering adults. Journal of Speech Language and Hearing Research, 43(4), 1038-1053.
Dorman, M. F., & Porter, R. J., Jr. (1975). Hemispheric lateralization for speech perception in stutterers. Cortex, 11(2), 181-185.
Foundas, A. L., Corey, D. M., Hurley, M. M., & Heilman, K. M. (2004). Verbal dichotic listening in developmental stuttering: subgroups with
atypical auditory processing. Cogn Behav Neurol, 17(4), 224-232.
Fox, P. T., Ingham, R. J., Ingham, J. C., Zamarripa, F., Xiong, J. H., & Lancaster, J. L. (2000). Brain correlates of stuttering and syllable
production. A PET performance-correlation analysis. Brain, 123 ( Pt 10), 1985-2004.
Guitar, B. (2006). Stuttering: an integrated approach to its nature and treatment. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
Heitmann, R. R., Asbjornsen, A., & Helland, T. (2004). Attentional functions in speech fluency disorders. Logoped Phoniatr Vocol, 29(3), 119127.
Hickok, G., & Poeppel, D. (2007). The cortical organization of speech processing. Nature Reviews. Neuroscience, 8(5), 393.
Kimura, D. (1961). Cerebral dominance and the perception of verbal stimuli. Canadian Journal of Psychology, 15(3).
Kimura, D. (1963). Speech lateralization in young children as determined by an auditory test. Journal of Comparative and Physiological
Psychology, 56(5), 809-902.
Kimura, D. (1967). Functional asymmetry of the brain in dichotic listening. Cortex, 3, 163- 178.
Neumann, K., Euler, H. A., von Gudenberg, A. W., Giraud, A. L., Lanfermann, H., Gall, V., et al. (2003). The nature and treatment of stuttering
as revealed by fMRI A within- and between-group comparison. J Fluency Disord, 28(4), 381-409; quiz 409-410.
Sommers, R. K., Brady, W. A., & Moore, W. H., Jr. (1975). Dichotic ear preferences of stuttering children and adults. Percept Mot Skills, 41(3),
931-938.
Yairi, E. (2007). Subtyping stuttering I: a review. J Fluency Disord, 32(3), 165-196.
03.05.2011
Siv Andresen,
rådgjevar/logoped
5
Download
Related flashcards
Puzzles

19 Cards

Neuroscience

66 Cards

Neurophysiology

58 Cards

Sleep

23 Cards

Brain

58 Cards

Create flashcards