Luc Rombout

advertisement
Elektriciteitspanne:
impact en voorbereiding
© CEMAC, Crisis & Emergency Management Centre, 2014
Ce document ne peut être copié, modifié et / ou publié par impression,
photocopie, microfilm, supports magnétiques ou de toute autre manière,
sans le consentement préalable, explicite et écrit par CEMAC, autre que pour des buts strictement éducatifs.
Toute utilisation commerciale ou semi-commerciale dans toutes ses formes est interdite.
-------------------Dit document mag niet worden vermenigvuldigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm, magnetische media of op welke andere wijze dan ook,
zonder schriftelijke expliciete en voorafgaande toestemming van CEMAC, behoudens voor strikt educatieve doeleinden.
Elk commercieel of semi-commercieel gebruik in welke vorm dan ook is verboden.
LUC
ROMBOUT
CEMAC
(Crisis & Emergency Management Centre)
De eigenlijke problematiek
Zich voorbereiden
Enkele vaststellingen en aanbevelingen
Dit kan zich elke dag voordoen, sinds 1878.
De meerderheid van de grote elektriciteits-
pannes heeft een andere oorzaak dan
schaarste.
Loss Control
Fall 2010, Vol. 24, No. 3
Don't Get Burnt by Solar Storms:
What Is Your SPF Level?
SOLAR STORMS
Potential Impact on
Electrical Power Supply
Solar storm Risk to the
north American electric grid
The vulnerability of interconnected electrical distribution
grid networks, and telecommunication networks, to solar storm
interference is a catastrophic risk.
An electrical power blackout caused by a severe solar storm struck Quebec.
Several transformers on the Hydro-Quebec electric grid were affected by GIC
resulting in a domino effect shutting down the entire grid system. The blackout
lasted for 9 hours and affected over 5 million people at an eventual direct cost
of over $2 billion. Since the event did not occur in peak load conditions during
the daytime hours of summer or winter, the failure did not cascade beyond
Quebec into the United States, but it came close.
If spares are readily available, the total transportation and setup time for a large
power transformer can range from a few weeks to months depending on distance
and logistical issues.
If new transformers need to be ordered, the lead time is estimated to be between 5
to 12 months for domestic suppliers, and 6 to 16 months for international
suppliers.
Een gewenste afschakeling,
van korte duur en aangekondigd,
is dus
een uitzonderlijke meevaller.
De eigenlijke problematiek
Zich voorbereiden
Enkele vaststellingen en aanbevelingen
Aanpak in stappen
ANALYSE
INTERN | EXTERN
PROCESSEN
INFRASTRUCTUUR
OMGEVING
GEVOLGEN VAN van “0V”
IMPACT
ACTIEPLAN
Actieplan
ACTIEPLAN
- Processen
- Stakeholders
- Communicatie
ONDERNEMING
OMGEVING
INTERDEPENDENTIES
COMMUNICATIE
Een plan voor alle fases
2hr
>2hr >8hr
Wanneer ?
Terugkeerpatroon ?
1. Inventaris en analyse
Analyse >> IMPACT
(IRIAM-C)
D E G A T S
Slachtoffers
Victims
Victimes
(L)
Natuurlijke omgeving
Natural Environment
Environnement naturel
(E)
Interdependentie
Interdependency
Interdépendance
(C)
Ontwikkelsnelheid
Speed of Propagation
Vitesse de propagation
(V)
Duur van de noodsituatie
Duration of the emergency
Durée de la situation d’urgence
(D)
Probabiliteit
Probability
Probabilité
(X)
Graad van onzekerheid
Degree of Uncertainty
Degré d’incertitude
(Z)
Materiële activa
Trangible Assets
Actifs matériels
(P)
Immateriële activa
Intangible Assets
Actifs immatériels
(I)
Actie-voor-schade tijd
Response Time Objective
Temps de réaction avant dégats
(RTO)
Maximale onbeschikbaarheid
Maximum Time of Outage
Durée d’interruption maximale
(MTO)
Analysebetrouwbaarheid
Reliability of Analysis
Fiabilité de l’analyse
(R)
Doel: prioriteiten identificeren
KRITIEK
Proces, activiteit mag niet verstoord worden.
Activum moet operationeel en intact blijven.
ESSENTIEEL
Proces, activiteit mag minimaal verstoord worden.
Activum moet maximaal operationeel en intact blijven.
BELANGRIJK
Proces mag verstoord worden, maar heeft een belangrijk impact op de werking en
functionaliteit van de organisatie. Activum is belangrijk element in waardeketen.
GEWOON
ONDERGESCHIKT
Proces maakt deel uit van de kernactiviteiten van de organisatie, maar mag
onderbroken worden zonder substantieel impact op de werking en functionaliteit
van de organisatie ... op korte termijn. Activum is vervangbaar.
Proces maakt geen deel uit van de kernactiviteiten van de organisatie en mag dus
onderbroken worden zonder substantieel impact op de werking en functionaliteit
van de organisatie. Activum is weinig relevant.
Ziekenhuis als voorbeeld
KRITIEK
Beademing en bloedcirculatie bij patiënt tijdens operatie.
[hart-long-machine]
ESSENTIEEL
Opvolging vitale tekenen bij patiënt in ICU.
[monitor]
BELANGRIJK
Verlichting in het ziekenhuis.
[lichtkringen]
GEWOON
ONDERGESCHIKT
Elektrische bediening van patiëntenbedden.
[niet-UPS stroomkringen]
TV op de patiëntenkamers.
[kabelmodems, versterkers, TV-toestellen]
Ketenanalyse
(IRIAM-C)
PROCES A1
impact
PROCES A6
Pro-activiteit
PROCES A6
PROCES F3
Voorbeeld: verkeersregeling (politieproces)
Pas “uitgaansgedrag” aan:
- boodschappen doen
- woon/werkverkeer
- kinderen > hobbies
GEEN
- Straatverlichting
- Verkeerslichten
- Camerabewaking
Inventarisatie > Prioriteiten > Tasking
(communicatie)
Communicatiecampagne
- Kom niet op straat
- Draag reflect. kleding
- (Zak)lamp
Politieprocessen
Verkeersregeling kruispunten
Vaststelling bij ongevallen
Monitoring-patrouilles
Verkeersongevallen kruispunten
Ongevallen op straat (fietsers, voetgangers)
! Verlichtingsmiddelen
Processen BW
Processen Tech.Dienst
Eerste case: fabricage van beton
Eerste case: fabricage van beton
Eerste case: fabricage van beton
Tweede case: Containertransportbedrijf
En dit voor elke commerciële en industriële activiteit …
Oplossingen noodzaken samenwerking
Ondernemingen
Bestuurlijke overheden
Nutsbedrijven
Overheden
Organisaties
Functionele overheden
Not-for-profit sector
Bevolking
Burgers
Werknemers
2. Een "noodplan elektriciteit"
Van simpel papieren plan ...
III.A01
III.A01
III.A01
SEPP™
Emergency
Plan
...
III.A03
III.A04
III.A06
Standaard
Operationele
Procedure
(SOP)
III.A06
... tot een systeem voor geïntegreerd beheer
De eigenlijke problematiek
Zich voorbereiden
Enkele vaststellingen en aanbevelingen
Enkele vaststellingen
Perceptie van het probleem (is) (blijft) fout
Body of Knowledge ontbreekt
afschakeling en herinschakeling !
Analyse van interdependenties is moeilijk
Behoefte aan betere integratie van inspanningen
Blijvende problematiek (lange termijn)
Kwetsbaarheid van de samenleving
Enkele aanbevelingen: Ondernemingsniveau
1. Stel een (multi-disciplinaire) 'task force' samen
2. Geef een voldoende ruim mandaat
3. Inventarisatie (visualisatie) >> Analyse >> Duidelijke besluitvorming
4. Overleg met betrokken partijen
5. Ontwikkel een 'noodplan'
6. Communiceer intern en extern
7. Controleer de logistiek
8. Organiseer een opleiding
9. Organiseer een oefening
10. In real time: visualiseer de problemen voor de besluitvorming
“Community Assessment”: wat met mijn omgeving?
CoBRA Emergency
Management Tool
Enkele aanbevelingen: High Level
Nationale
impactstudie
Formalisering van een
samenwerkingskader
Nationale
oefening
Dank voor uw aandacht.
Crisis & Emergency Management Centre
www.cemac.org
|
[email protected] | @cemacorg
Download
Related flashcards
Create Flashcards