Clinical Investigations

advertisement
Kliniska prövningar av
Medicinteknisk produkt
- Vilka krav finns?
Jan Thorelius
Klinisk utredare, Specialistläkare, Med Dr
Enheten för Medicinteknik
2013-09-17
Vanliga frågor
• När ”måste” man göra en klinisk prövning?
• Vad är klinisk utvärdering?
• HUR görs en klinisk prövning?
• Egentillverkade produkter – var går gränsen? Vad
gäller?
• Anmälan – hur går det till? Innehåll? Kostnad? Tid?
• ID nummer för en prövning? – Eudamed
• SAE rapportering – Hur?
När ”måste” man göra en klinisk prövning?
• Överensstämmelse med väsentliga kraven 1, 3 och 6
måste baseras på kliniska data
(om man inte på god grund kan visa att det inte behövs)
– Säker för sin avsedda användning, en positiv nytta/risk
balans, risken för användningsfel minimerade
– Produkten ska ha de prestanda som tillverkaren hävdar
– Ev. biverkningar ska vara kartlagda och ha en positiv
nytta/risk balans
Ref: LVFS 2003:11, Bilaga 1 väsentliga krav, Bilaga 10 klinisk utvärdering
Kliniska data – från användning på/i människa
• Kliniska data kan komma från olika källor
– Litteraturstudie - Kritisk utvärdering av tillgänglig relevant
vetenskaplig litteratur.
– Kritisk utvärdering av klinisk(a) prövning(ar) som gjorts på
produkten
Ref: LVFS 2003:11, 2 § 2.q) Kliniska data, Bilaga 10 Klinisk utvärdering,
1.1.1-1.1.3
MEDDEV 2.7.1 Clinical Evaluation: a guide for manufacturers and notified
bodies
Vad är Klinisk utvärdering ?
”Ett dokument” som sammanfattar kliniska data
–
–
–
–
Stöd för de väsentliga kraven 1,3 och 6?
Positiv nytta/risk balans för patienten?
Ska ingå i den tekniska filen för produkten
”Levande” dokument – uppdateras regelbundet ex med
PMCF (post market clinical follow-up)
Klinisk prövning kan bli aktuell
– För ny produkt före CE-märkning
– För CE-märkt produkt vid ny indikation eller prestanda
HUR görs en klinisk prövning?
• Tillverkarens ansvar att utforma prövningen
– Vilka kliniska data ”fattas” enligt den kliniska
utvärderingen?
– För klass IIa, IIb och III är det Anmälda Organet och
tillverkaren som avgör om tillräckligt med kliniska data
finns för CE märkning
– Vetenskapligt och tekniskt tidsenlig och som är
konstruerad så att den bekräftar eller vederlägger hypotes
(Ref LVFS 2003:11, Bilaga 10, punkt 2.3)
HUR görs en klinisk prövning?
God vägledning av
• ISO 14155 – Clinical investigation of medical devices for
human subjects – Good clinical practice
• MEDDEV 2.7/4 Guidelines on clinical investigation: a guide
for manufacturers and notified bodies
Egentillverkade produkter – var går gränsen?
• SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska
produkter i hälso- och sjukvården
– Reglerar egentillverkade medicintekniska produkter
– Definition: medicinteknisk produkt som en vårdgivare har
tagit ansvar för som tillverkare och som konstruerats och
tillverkats för att uteslutande användas i den egna
verksamheten
– Gäller även befintliga medicintekniska produkter som har
modifierats eller flera medicintekniska produkter som har
kombinerats på ett nytt sätt som den ursprungliga
tillverkaren inte har avsett.
Egentillverkade produkter – var går gränsen?
• Användning av medicintekniska produkter i hälsooch sjukvården
– Ska uppfylla samma krav som ställs på CE märkta
produkter i tillämpliga delar (lagen (1993:584) om
medicintekniska produkter och motsvarande LVFS)
– Får ej vara CE-märkta
– Dokumentation tillgänglig för IVO
– Anmälan av olyckor och tillbud till IVO
– Klinisk prövning av egentillverkade produkter anmäls inte
till Läkemedelsverket
Ref: SOSFS 2008:1
Anmälan av klinisk prövning – hur går det till?
• Information på Läkemedelsverkets (LV) hemsida
– Anmälningsformulär och instruktion
• Anmälan i elektronisk form, i sökbart format. Dokument som
ska undertecknas kan skannas in och skickas med
• Avgift 20.000 SEK
Anmälan av klinisk prövning – vad gör LV?
• Enheten för Kliniska Prövningar och Licenser
– [email protected]
– Huvudhandläggare som kommunicerar med
tillverkare/sponsor
– Specialister - bedömer prekliniska data, biokompatibilitet,
toxicitet, statistik, ev. läkemedel m.m.
• Enheten för Medicinteknik
– Bedömer medicinteknik i sitt kliniska sammanhang
– Följer man lagstadgade krav? (väsentliga krav, riskanalys)
– Teknisk bedömning, standarder….
Ref: MEDDEV 2.7.2 guide for competent authorities in making an assessment
of clinical investigation notification
Anmälan av klinisk prövning – vad gör LV?
• Läkemedelsverket ”godkänner” inte KP av
medicinteknisk produkt
– Kompletteringar ska vara LV tillhanda senast tio dagar
efter avsänd begäran
– En klinisk prövning (KP) får påbörjas 60 dagar efter
anmälan, om inte LV finner skäl att avslå prövningen.
– LV kan ge tillstånd att påbörja en KP inom 60 dagar om
prövningen tillstyrkts av EPN
Ref: LVFS 2003:11, 10§
ID nummer för en prövning? –Eudamed ?
• Anmälan av KP till LV får ett Dnr 461:ÅÅÅÅ/XXXXXX
• Fr.o.m. 1 maj 2011 måste LV registrera anmälan om
klinisk prövning i Eudamed
– Ett Eudamed-ID nummer skapas – unikt för varje KP
– CIV-SE-YY-MM-XXXXXX
– Eudamed ID ska användas vid anmälan till andra länder
SAE rapportering – Hur?
• Serious Adverse Event = SAE
– Motsvarande definition på ”Serious” som för vigilance
rapportering
– Rapporterbart:
• ALLA SAE oavsett om relaterade till studieprodukten eller
inte
– Excelmall för SAE rapportering på EU kommissionens
hemsida
Ref: LVFS 2003:11, Bilaga 10, punkt 2.3.5
MEDDEV 2.7/3 Clinical investigations: serious adverse event reporting
Var finns informationen?
• EU kommissionens hemsida
MEDDEV guidelines
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medicaldevices/documents/guidelines/index_en.htm
Kontakter angående kliniska prövningar på alla tillsynsmyndigheter i
Europa
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medicaldevices/links/cie_contact_points_en.htm
Lista på alla harmoniserade standarder
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/europeanstandards/documents/harmonised-standards-legislation/listreferences/medical-devices/index_en.htm
Lite information om Eudamed
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/marketsurveillance-vigilance/eudamed/index_en.htm
Var finns informationen?
• Läkemedelsverkets hemsida
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinte
knik/Kliniska-provningar/
www.mpa.se
• Kontakta oss:
[email protected]
018-17 46 00
Läkemedelsverket, Medicinteknik, Box 26, 751 03 Uppsala
Den kommande förordningen om
medicintekniska produkter –
vad vet vi idag?
Jan Thorelius
Klinisk utredare, Specialistläkare, Med Dr
Enheten för Medicinteknik
2013-09-17
Klargöranden inför denna presentation
• Den kommer endast att beröra det förslag som
kommissionen publicerat på sin hemsida
• Det blir ingen information angående olika aktörers
åsikter/ställningstaganden/ageranden
• Det blir inga spekulationer från föredragshållaren
angående det kommande regelverket
• Inledningsvis generell orientering om förordningen
• Avslutningsvis information om kliniska prövningar
Pågående process
• Kommisionens förslag på nytt regelverk för
medicintekniska produkter och IVD, september 2012
• Rådsförhandlingar pågår där EU parlamentet och rådet
måste ta ställning till förslaget samt föreslå eventuella
ändringar
• Förslaget träder i kraft 20 dagar efter att det publicerats i
Official Journal
• Förslaget börjar att gälla allt eftersom. Kraven på
anmälda organ börjar att gälla efter 6 mån medan de
största delarna av förslaget börjar att gälla inom 3 år efter
att det trätt i kraft.
Varför ett nytt regelverk ?
• Existerande regelverk har inte hunnit med den
snabba utvecklingen sedan 1990-talet
• Olika länder tolkar och implementerar MDD olika
• Brister i spårbarhet av produkter
• Brister i transparens ang produkter
Vad betyder det kommande regelverket för
olika aktörer – och när träder det i kraft ?
• Patienter och medborgare
• Hälso- och sjukvården
• Tillverkare
Vad kommer att ändras ?
• Förtydliganden och utvidgning av regelverket
• CA får starkare tillsynsmöjligheter av Anmälda
Organ
• Mer kraftfulla möjligheter för Anmälda Organ
• Klarare regler avseende tillverkares, importörers och
distributörers rättigheter och skyldigheter.
Vad kommer att ändras ?
• Utökad Eudamed databas
• Bättre spårbarhet
• Striktare krav för klinisk evidens
• Uppdaterade klassifikationsregler för IVD
Vad kommer att ändras ?
• Förbättrad koordination mellan nationella
myndigheter
• Internationella guidelines inkorporeras i EUlagstiftning
• Det är en förordning, inget direktiv
Exempel på förändringar jmf med MDD
• Förslaget har en annorlunda struktur än nuvarande
direktiv, och är betydligt mer omfattande än MDD
• Exempel 1: vissa avsnitt i bilagor i MDD inkorporeras
direkt i själva förordningen, ± olika ändringar. Clinical
evaluation and investigation regleras i kapitel 6 (Chapter
VI), medan det i MDD finns i Annex X, motsv bilaga 10 i
LVFS 2003:11
• Exempel 2: vissa avsnitt i förordningen är mycket
detaljerade. Clinical Investigation Plan t ex finns nu som
del av Annex XIV, och har likheter med motsv i ISO 14155
• Båda illustrerar hur förslaget ställer högre krav än
skrivningen i MDD
Inledande om klinisk utvärdering och klinisk
prövning i det föreliggande förslaget till förordning
• Regleras i Chapter VI (kapitel 6)
• Clinical evaluation (klinisk utvärdering) regleras i
Chapter VI (kapitel 6) och del A i Annex XIII (bilaga
13), Clinical Evaluation and Post-Market Clinical
Follow-Up
• Clinical investigation (klinisk prövning) regleras i
Chapter VI (kapitel 6) och Annex XIV (bilaga 14),
Clinical Investigations
Ur Explanatory Memorandum, inledningsvis i förslaget
• Clinical investigation: Article 50 – 60 i Chapter VI
• The scope of the proposal, however, remains restricted to clinical
investigations carried out for regulatory purposes, i.e. for obtaining
or confirming regulatory approval for market access. Noncommercial clinical investigations that do not pursue a regulatory
purpose are not covered by this Regulation.
• In accordance with recognised international ethical principles, every
clinical investigation must be registered in a publicly accessible
electronic system which the Commission will set up.
Ur Explanatory Memorandum, inledningsvis i förslaget
• Clinical investigation: Article 50 – 60 i Chapter VI
•
Before commencing a clinical investigation, the sponsor must submit
an application to confirm that there are no health and safety or ethical
aspects which would oppose it.
•
A new possibility will be opened up for sponsors ….. : in future, they
may submit a single application through the electronic system…..
under the direction of a coordinating Member State
•
this proposal leaves it to the Member States to define the
organisational set-up at national level for the approval of clinical
investigations. In other words, it moves away from a legally required
dualism of two distinct bodies, i.e. a national competent authority
and an ethics committee.
Chapter VI
• Article 49 Clinical Evaluation, refererar till Part A i
Annex XIII – Clinical Evaluation and Post-market
Clinical Follow-Up
• Article 50 – 60 Clinical Investigation, refererar till
Annex XIV – Clinical Investigations
• Annex XIII refererar till Section 1 i Annex I, om
conformity with requirements och till Section 1 o 5 i
Annex I, om benefit/risk ratio
Chapter VI, clinical investigation, Article 50,
General requirements regarding clinical
investigations
• Where the sponsor is not established in the Union, he
shall ensure that a contact person is established in the
Union. That contact person shall be the addressee for all
communications with the sponsor provided for in this
Regulation. Any communication to that contact person shall
be considered as communication to the sponsor.
• Referens till Annex XIV ang etik
• Every step in the clinical investigation, from first consideration
of the need and justification of the study to the publication of
the results, shall be carried out in accordance with
recognised ethical principles, as for example those laid
down in the World Medical Association Declaration of
Helsinki….
Chapter VI, clinical investigation, Article 51,
Application for clinical investigations
•
Before making the first application, the sponsor shall procure from the electronic
system referred to in Article 53 a single identification number for a clinical
investigation
•
Within six days after receipt of the application, the Member State concerned shall
notify the sponsor whether the clinical investigation falls within the scope of
this Regulation. ….Member State has not notified ….within the time period ….be
considered ….within the scope.
•
….Member State finds …. does not fall within the scope….. inform the sponsor
…. a maximum of six days for sponsor to comment or to complete the
application.
….sponsor has not provided …. within the time-period
….considered as withdrawn
•
…. Member State …not notified the sponsor … within three days following
receipt of the comments or …completed application, …shall be considered as
falling within the scope
•
the date on which the sponsor is notified in accordance with paragraph 2 (andra
punkten denna bild) shall be the validation date
•
…. Member state has not notified sponsor may start ….after the expiry of 35 days
after the validation date
Chapter VI, clinical investigation, Article 52,
Registration of clinical investigations
• Before commencing the clinical investigation, the
sponsor shall enter in the electronic system referred
to in Article 53 the following……
• The information shall be accessible to the public,
through the electronic system referred to in Article 53,
unless, for all or parts of that information,
confidentiality of the information is justified……
Chapter VI, clinical investigation, Article 53,
Electronic system on clinical investigations
• The Commission shall…. set up and manage an
electronic system to create the single identification
numbers for clinical investigations ….
• ….the electronic system …. is interoperable with the
EU database for clinical trials on medicinal products
….
Chapter VI, clinical investigation, Article 54,
Clinical investigations with devices authorised to
bear the CE marking
• …. the sponsor shall notify …. if the investigation would
submit subjects to additionally invasive or
burdensome procedures
• If …. purpose other than that referred to in the
information (anm: =CE-märkning)…. Articles 50 to
60 shall apply
Chapter VI, clinical investigation, Article 55,
Substantial modifications to a clinical investigation
• ….sponsor introduces modifications to a clinical
investigation ….substantial impact …he shall notify
….of the reasons for and the content of those
modifications. …shall be accompanied by an updated
version of the relevant documentation referred to in
Chapter II of Annex XIV.
• ….sponsor may implement the modifications ….at the
earliest 30 days after notification, unless the Member
State concerned has notified the sponsor of its refusal
….
Chapter VI, clinical investigation, Article 56,
Information exchange between Member States
• ….Member State has refused, suspended or
terminated …. or has called for a substantial
modification or temporary termination…. or has been
notified by the sponsor of early termination …. shall
communicate …. to all Member States and the
Commission ….electronic system …..
• …. withdrawn by the sponsor prior to a decision by a
Member State, …Member State shall inform all the
other Member States and the Commission ….
electronic system….
Chapter VI, clinical investigation, Article 57,
Information by the sponsor in the event of temporary
halt or termination of a clinical investigation
• shall inform …Member States …within 15 days….
• shall notify …. providing a justification in the event of
early termination. …. within 15 days
• conducted in more than one Member State the sponsor
shall notify all Member States concerned
• within one year from the end ….submit to the Member
States …. a clinical investigation report
• where, for scientific reasons, it is not possible ….
within one year, it shall be submitted as soon as it is
available
Chapter VI, clinical investigation, Article 58,
Clinical investigations conducted in more than one
Member State
• …. the electronic system …. sponsor …. conducted in
more than one Member State may submit …. a single
application
• the sponsor shall propose one of the Member States
concerned as coordinating Member State
• Under the direction of the coordinating Member State
….states concerned shall coordinate their assessment
of the application
• except for Sections 3.1.3, 4.2, 4.3 and 4.4 Chapter II
Annex XIV…. which shall be assessed separately by
each Member State
Chapter VI, clinical investigation, Article 59,
Recording and reporting of events occurring during
clinical investigations
• ….sponsor shall report …. without delay any of the
following:
(a) a serious adverse event that has a causal relationship
with the investigational device, the comparator or the
investigation procedure or where such causal relationship is
reasonably possible;
(b) a device deficiency that might have led to a serious
adverse event if suitable action had not been taken,
intervention had not occurred, or circumstances had been
less fortunate;
• (c) new findings in relation to any event referred to in points
(a) to (b).
• The time period for reporting shall take account of the
severity of the event.
Chapter VI, clinical investigation, Article 60,
Implementing acts
• ….Commission may, by means of implementing acts, adopt
the modalities and procedural aspects necessary for the
implementation of this Chapter as regards the following:
(a) ….harmonised forms for the application for clinical investigations and
their assessment ….
(b) the functioning of the electronic system ….
(c) ….harmonised forms for the notification of post-market clinical follow-up
investigations as referred to in Article 54(1), and of substantial
modifications as referred to in Article 55;
(d) ….exchange of information between Member States ….
(e) ….harmonised forms for the reporting of serious adverse events and
device deficiencies ….
(f) ….timelines for the reporting of serious adverse events and device
deficiencies….
Tack för er uppmärksamhet!
Jan Thorelius
Läkare, Dr Med Sci
Utredare
Medicinteknik
Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 42
Telefon: 018 – 17 26 08 växel 018 – 17 46 00
Fax: 018 - 54 85 66
www.lakemedelsverket.se
Download