Hur långt har man nått i reviderings

advertisement
ISO 14001 & ISO
14004 revision
MIS höstmöte 2013-11-20
Willy Karlsson
Eventsees AB
Hur långt har man nått i revideringsprocessen i TC207/SC1/WG5?
ƒ Det femte mötet, i Gaborone, i juni 2013 hann inte
med all kommentarer på CD1-versionen
CD1 versionen
ƒ Extrainsatt sjätte möte, i Bogotá, i oktober. Resultatet
blev en CD2-version för röstning och kommentarer.
Sista svarsdatum är 23 januari.
ƒ Det sjunde, blir i Padova 25 feb-1 mars 2014, för att
gå igenom kommentarerna på CD2-versionen.
ƒ Om röstningen blir positiv och Padova-mötet lyckas
enas om kommentarerna kommer DIS-versionen ut i
april eller juni (se nästa bild) 2014,för röstning och
kommentarer.
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
2
1
Expected timeline & meeting dates
WG5 Stage
WG 5 Dates
Place
WG5
Note
WG6
info*
6th Meeting
M
Sunday
6th to
Friday 11th October
2013
Bogota,
Colombia
6 days
Final comments
resolution on ISO/CD
14001.1
2 days,
12th-13th
October
October 2013 to January 2014: ISO/CD 14001.2 for 3 month ballot
February 2014: ISO/CD 14001.2 comments circulated to WG5
th
7 meeting
25th February 2014
Padua, Italy
5 days
Comments resolution on
ISO/CD 14001.2
WG6 3rd-5th
March 2014
Panama City
3 days
Final comments
resolution on ISO/CD
14001.2 plus developing
country engagement,
finalise for DIS
WG6 days
to be
confirmed
to 1st March 2014
8th meeting
24th May 2014
Dates to tie in with
SC1 plenary
meeting
1st July to 31st August 2014: ISO 14001 DIS process begins @ ISO
1st September to 1st December 2014: DIS 3-month ballot period
9th meeting
End Jan/ beginning
Feb 2015
Venue to be
confirmed
5/6 days
DIS comments
resolution
WG6 days
to be
confirmed
March/April 2015: FDIS ballot
May/June 2015: Publication
Revideringen av ISO 14001 (och ISO
14004) baseras på:
ƒ N
Ny struktur
t kt gemensam för
fö alla
ll generiska
i k
ledningssystemstandarder – ”Annex SL”
ƒ Rapport och rekommendationer från Future
Challenge Study Group
ƒ Förtydligande/förändring av krav och skrivningar från
ISO 14001:2004 (och ISO 14004:2004)
Standarderna kommer att publiceras som
ISO 14001:2015 respektive ISO 14004:2015
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
4
2
Den gemensamma strukturen är fritt
tillgänglig för alla!
Den gemensamma strukturen har publicerats som
Annex SL i supplement till ISO Directives, på
www.iso.org, fritt tillgänglig för alla. Se Annex SL 9,
sid 131-148, särskilt Appendix 2, sid 137-146.
(Ändrad i april/maj 2013).
Länk:
htt //i t i
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=423
/li li k/li li k?f
ll& bjId 423
0452&objAction=browse&sort=subtype
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
5
11 utmaningar
Miljöledningssystem behöver förnyas för att möta olika intressenters
nuvarande och kommande behov
1 MLS som en del
1.
d l i hållbarhetsarbete
hållb h t b t och
h CSR
2. MLS och faktiska miljöförbättringar
3. MLS och efterlevnad av lagar och andra krav
4. MLS och strategisk företagsledning
5. MLS och värdet av att vara certifierad
6. MLS anpassat till små och medelstora företag
7. MLS och miljöpåverkan från produkter och tjänster
8. MLS och involvering av intressenter
9. MLS och parallella eller sektorspecifika sub-system
10. MLS och extern kommunikation
11. Positionering av MLS på (inter
(inter)nationella
)nationella policies / agendor
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
6
3
23 rekommendationer från Future
Challenge Group
Rapporten från Future Challenge Study Group har
resulterat i 23 rekommendationer.
Dessa ska ”beaktas” vid revideringen av ISO 14001
och ISO 14004.
En del rekommendationer är svåra att hantera som
”skall”-krav. De kan istället utvecklas i Annex A till
ISO 14001, eller i ISO 14004.
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
7
Introduction – Fig 1
2013-08-28
Willy Karlsson, WK Konsult
8
4
10 huvudkapitel
(”Systemorienterad struktur” – jmf Business Excellence Models)
1 Omfattning (Scope)
2 Normativ hänvisning
3 Termer och definitioner
4 Organisationens situation (Context of the org.)
5 Ledarskap
6 Planering
7 Stöd (Support)
( pp )
8 Verksamhet (Operations)
9 Utvärdering av prestanda
10 Förbättringar
I ISO 14001:2015 tolkas strukturen som hierarkisk, ej som flödesstruktur
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
9
1 Scope
Helt omskrivet från CD1 av en mindre grupp. (Delvis
p.g.a. strikta krav i ISO Directives om Scope).
ƒ Bra: ”… intended to be integrated into the
organization’s management system and its business
processes”
y g åtskillnaden mellan hur
ƒ Mindre bra: Den tydliga
organisationen påverkar miljön (environmental
aspects) och hur omgivningen (environmental
conditions) påverkar organisationen har försvunnit.
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
10
5
3 Terms and definitions
compliance obligation
Requirement that an organization has to or chooses to
comply with
Note 1 to entry: Obligations may arise from mandatory
requirements, such as applicable laws and regulations, or
voluntary commitments to interested party requirements, such
as industry standards and codes, contractual relationships,
principles of good governance and accepted community and
ethical standards.
Från ISO 19600 Compliance management. Ersätter
uttrycket legal and other requirements. Observera
att defintionen i sig inte säger något om miljö.
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
11
3 Terms and definitions, forts.
environmental condition
state or characteristic of the environment as determined
at a certain point of time (Tolkning?)
risk
effect of uncertainty (Ej ändrad, men diskuteras ännu)
environmental performance
Performance related to the management of
environmental aspects (anpassning till LCA m.m.)
mm)
Note 1 to entry: In the context of environmental management
systems, results can be measured against the organization's
environmental policy, environmental objectives and other
performance of an organization’s management of its
environmental aspects. (Ev. Även omfatta Risk & Opportunities).
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
12
6
3 Terms and definitions, forts.
-processer eller rutiner?
process
set of interrelated or interacting activities which
transforms inputs into outputs
Note 1 to entry: Processes can be documented or not.
procedure (ny)
specified way to carry out an activity or a process
Note 1 to entry: Procedures can be documented or not.
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
13
Kap 4 Organisationens situation
4.1 Att förstå organisationen och dess
förutsättningar
4.2 Att förstå intressenters behov och förväntningar
4.3 Att bestämma ledningssystemets omfattning
4.4 Ledningssystem för XXX (t.ex. miljö)
Öppnar för att tänka ”hållbar affärsmodell”.
I 4.3 ”The scope shall not exclude activities, products and services
within the organization
organization’s
s control or influence that can have
significant environmental aspects”
I 4.4 “The organization shall decide how it will integrate its
environmental management system requirements into its business
processes”
Diskussion om “intended outcomes” – svårtolkat för en del.
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
14
7
Kap 5 Ledarskap
5.1
5
1 Ledningens åtagande
5.2 Miljöpolicy
5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom
organisationen
I 5.1, punkten – giving consideration to environmental
performance in strategic planning vållade diskussion.
diskussion
Behöver utvecklas i Annexet.
I 5.3, viktigt att identifiera vilka roller som behöver
specificeras, andra avsnitt utgår från att det görs här.
(Det kan bli tolkningsfrågor om det)?
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
15
Kap 6 Planering - nyckelkapitel
6.1 Actions to address risks and opportunities
6.1.1 General
6 1 2 Identification of environmental aspects
6.1.2
6.1.3 Determination of compliance obligations
6.1.4 Determining significant environmental aspects and
organizational risks and opportunities
6.1.5 Planning to take action
6.2 Environmental objectives and plans to achieve them
6.2.1 Environmental objectives
6.2.2 Planning to achieve objectives
• OBS! “Preventive actions” hanteras I 6.1.4
• “Organizational risk and opportunities” – nytt, risk för organ.
• Dokumentationskrav??
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
16
8
Kap 7 Stöd
7.1 Resurser
7.2 Kompetens
7 3 Medvetenhet
7.3
7.4 Kommunikation
7.4.1 General
7.4.2 Internal communication
7.4.3 External communication and reporting
7.5 Dokumenterad information
I kap 7 finns några nya och/eller tydligare krav än i ISO
14001:2004, framför allt vad gäller dokumentation
och dokumentstyrning.
Hur begränsa dokumentationskrav för SME?
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
17
Kap 8 Verksamhet
8.1 Planering och styrning av verksamheten
8 2 Value chain control (..planning
8.2
( planning and ..ströks)
ströks)
8.3 Emergency preparedness and control
Supply chain ströks, liksom upstream and downstream,
men value chain och life cycle finns kvar (jmf med CD1).
Diskussioner om “outsourced processes”.
(Motsvaras i ISO 14001:2004 av 4
4.6
6 Verksamhetsstyrning
och 4.7 Nödlägesberedskap).
Kap 8 är det mest ”disciplinspecifika” kapitlet, dvs. här
kommer de olika standarderna att skilja sig åt.
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
18
9
Kap 9 Performance evaluation
9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering
9.1.1
9
11G
Generall
9.1.2 Evaluation of compliance
9.2 Intern revision
9.3 Ledningens genomgång
Avsnitt i Annex SL innehåller knappast något nytt.
Annex SL och nyy text varvas ii 9.1 i en mängd
g
punkter. När vi förtydligar detta avsnitt i Annexet så
fann vi ordningen i Annex SL ologisk. Diskussion om
vilken dokumentation man måste spara.
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
19
Kap 10 Förbättringar
10.1 Avvikelse och korrigerande åtgärd
10 2 Ständig
10.2
Stä di förbättring
fö bätt i
Dessa avsnitt i Annex SL innehåller knappast något
nytt, men avsnitt 10.2 skapar utrymme att fokusera
tydligare på förbättringar än i 2004 års version av
ISO 14001.
Formuleringen om kravet på förbättring av
miljöprestanda i relation till EMS är nu konsistent i
hela dokumentet. Viktigt att tänka på när vi
kommenterar.
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
20
10
Annex A
Vissa delar av Annexet är relativt genomarbetat. (Där
huvudtexten
u ud e e inte
eä
ändrats
d a s så mycket
yc e i Gabo
Gaborone
o e oc
och
Bogotá), medan andra delar, framför allt A.6 är
relativt obearbetad och i något avseende helt tomt
för att huvudtexten ändrats för mycket de sista
dagarna i Bogotá.
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
21
Konsekvenser för certifierade
organisationer?? – Några tankar
ƒ Enbart miljöledningssystem: Mer omfattande standard ger
mer jobb (i början) och troligen mer dokumentation
dokumentation.
ƒ Certifierad enligt flera standarder: Mer jobb och
dokumentation i början, sedan troligen enklare och enklare att
komplettera med fler standarder som följer Annex SL.
ƒ Ökade möjligheter att integrera med affärstänk och utveckla
hållbara affärsmodeller (förhoppningsvis).
ƒ Exporterande företag: USA, Kanada m.fl. har skapat en
inhemsk negativ attityd – ger tillfälle för svenska (och
europeiska, japanska) företag att ta marknadsandelar?
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
22
11
För mer information, kontakta
Marcus Ihre, SIS,
- Tfn 08-555
08 555 520 51
- E-post: marcus.ihre@sis.se
Willy Karlsson
- Tfn 08-22 53 82
- Eller willy@eventsees.se
2013-11-20
Willy Karlsson, WK Konsult
23
12
Download