Nordic Balance Settlement (NBS) - Home | Nordic Balance Settlement

advertisement
Nordic Balance Settlement
(NBS)
Ediel- och avräkningskonferensen
2012-10-17
Mats Elmér
Agenda
Vad är NBS?
Större förändringar mellan nuvarande och framtida
modell
Projektstatus
Framtida arbete
October 8, 2012
2
Agenda
Vad är NBS?
Större förändringar mellan nuvarande och framtida
modell
Projektstatus
Framtida arbete
October 8, 2012
3
NBS 2015
Nutid
Framtid
•
Gemensamma
principer sedan Jan 1
2009:
•
•
•
•
2 balanser
Balanskraftprissättning
Avgiftstruktur
Gate closure
•
TSO
•
Gemensam
balansavräkning
och rapportering
Gemensamt
balansansvarsavtal
Gemensam Gate
closure
Gemensam nordisk
slutkundsmarknad
October 8, 2012
4
Varför?
Marknadsfördelar
Mål
Möjliggör en gemensam nordisk
slutkundsmarknad
Minska etableringshinder för aktörer
Öka tillgängligheten I
mätvärdesrapporteringen
Modell kan ge ett försprång för
aktörer I ett ekuropeiskt perspektiv
Lägre driftkostnader för den
konkurensutsatta marknaden
Etablera balansavräkning mellan
Elområden med gemensamma principer
via en enskild entitet ( Settlement
responsible, SR)
Design i syfte att ge samma
förutsättningar för alla balansansvariga
Gemensam informationsstruktur
Bidra till att skapa en gemensam
nordisk slutkundsmarknad
Tjäna som en bra förebild gentemot
resten av Europa
October 8, 2012
5
Scope of NBS
October 8, 2012
6
Settlement Responsible (SR)
Nationella TSO:er är formellt
ansvariga för balansavräkning, SR är
ansvarig för utförandet.
Balansansvarsavtal mellan SR och BA
En avräkningsansvarig ger en
gemensam avräkning med ett
avräkningssystem
SR hanterar avgifter för
systemtjänster
SR kan av TSO:er få ytterligare
ansvarsområden
October 8, 2012
7
Implementeringsmodell
Fingrid
-FinlandSvK
-SwedenStatnett
-Norway-
Local TSO services:
TSO is accountable for
the balance settlement
in its own country.
Balance settlement
services are provided in
national language.
The hourly balance
settlement made by the
common SR´s balance
settlement system.
TSO personnel.
One invoice
Collection of reserve
cost
Settlement
Responsible Unit
SR Oy/Ab/As
Owners:
Balance service
agreement
One guarantee etc.
Reconciliation
Reporting
BRP
FI
BRP
SE
BRP
NO
BRP
Fortum etc.
Market actor
FI
Market actor
SE
Market actor
NO
Market actor
SE
Market actor
NO
Main host TSO services:
- the service will be implemented by one TSO
- the work space and the necessary services for
SR´s other personnel
- invoicing, accounting etc. financial services
- IT –support etc.
- legal services
October 8, 2012
Total delivery
Load profile shares
Reporting
etc.
8
Network distribution
company FI
Network distribution
company SE
Network distribution
company NO
Agenda
Vad är NBS?
Större förändringar
Projektstatus
Framtida arbete
October 8, 2012
9
Större förändringar 1/6
Centraliserad balansavräkning och rapportering
En gemensam enhet bär det operativa ansvaret för
balansavräkning, fakturering och kvarkraft. En
kontaktväg för de balansansvariga.
SR fakturerar balanskraft.
October 8, 2012
10
Större förändringar 2/6
Rapporteringstider
Aggregerade mätvärden: senast 9 arbetsdagar efter
leveransdygnet
Korrektioner efter fakturerad balansavräkning löses
bilateralt.
Tider för fakturering
Faktureringsperiod :1 vecka
October 8, 2012
11
Större förändringar 3/6
AMR = Automatic Meter Reading
Förbrukningsprofil, andelstal och kvarkraft via SR
Nätägaren rapporterar andelstal per nätområde och Ellev/BA per nätområde
9 arbetsdagar före leveransmånaden.
Nätägaren beräknar och rapporterar dygnsvis schablonavräknad förbrukning
per nätområde (med timupplösning)
Nätägaren beräknar och rapporterar slutlig schablonavräknad förbrukning
per nätområde efter mätvärdesregistrering
SR rapporterar kvarkraft , energi och belopp per nätområde och BA
NOT: Timmätning och dataHUB har stor inverkan på NBS- modellen.
Utredning pågår.
October 8, 2012
12
Större förändringar 4/6
RE = Retailer
Elleverantör kan ha en BA för förbrukning respektive en för produktion per
nätområde.
NBS
Nutid
MGA1
MGA2
BRP3
BRP1
BRP1
balansansvarig
RE1
MGA3
RE1c MGA4
RE1c
BRP6
MGA8
MGA9
October 8, 2012
13
RE1p
MGA5
MGA6
RE1c
BRP2
MGA7
BRP5
RE1p
c = consumption
p = production
Större förändringar 5/6
Nätägaren ska senast rapportera aggregerade
mätvärden andra dygnet efter leveransdygnet
(Aggregerade mätvärden per nätområde och
Ellev/BA)
(Områdesutbyte rapporteras aggregerat per
nätområde)
October 8, 2012
14
Större förändringar 6/6
EDI-standard för informationsutbyte
Norge, Sverige och Finland har olika standard idag
Behov av harmonisering för informationsutbyte
Kräver även att regelverket harmoniseras (föreskrifter)
October 8, 2012
15
Tider för fakturering
October 8, 2012
16
Agenda
Vad är NBS?
Större förändringar
Projektstatus
Framtida arbete
October 8, 2012
17
Tidplan
Nordic Balance Settlement - Implementation
Settlement model - design review
Data exchange format/changes specification
IT System PreQualification
IT System requirement specification and RFP
IT System construction / testing
NBS organization model selection
Reference group meetings
Regulatory changes (FIN, SWE, NOR)
Industry preparation
Test period
Go Live
October 8, 2012
18
2012
2013
2014
2015
Aktuella frågor
Val av Main Host
Förslag framtaget, beslut tas under Q4/2012
Ändringar i nationell lagstiftning
Pågående i Finland
Pågående i Norge
Påbörjat i Sverige
October 8, 2012
19
Aktuella frågor
Gemensam standard för informationsutbyte
Nordic Ediel Group (NEG*) arbetar med frågan
Förslag att använda ENTSO-E och ebIX XML-format
Ovanstående format behöver kompletteras för nordiska
förhållanden
Kravspecifikation för IT-system
October 8, 2012
20
Referensgrupp
Member
Niko Jauhiainen
Tom Backman
Daniel Nordgren
Sezgin Kadir
Margit Moen
Petter Sandøy
Timo Kiiveri
Suvi Lehtinen
Vidar Slettehaug
Anders Wallinder
Pasi Lintunen/Mats
Elmér/Morten Torgalsbøen
Pasi Aho/Maria Bergqvist/Tor
Heiberg
Lars Munter
October 8, 2012
Company
Elenia
Fortum
Vattenfall
E.ON
Hafslund
BKK Nett
(Fingrid) NBS
Energy Market Authority (EMV)
NVE
Energy Markets Inspectorate (EI)
Role
FIN/DSO
FIN/BRP
SWE/BRP
SWE/DSO
NOR/BRP
NOR/DSO
NBS project manager, convener
FIN/Regulator
NOR/Regulator
SWE/Regulator
FG/SvK/SN
Expert, project team member
FG/SvK/SN
NBS project SG member
SvK
Expert member
21
Agenda
Vad är NBS?
Större förändringar
Projektstatus
Framtida arbete
October 8, 2012
22
Framtida arbete?
Val av Main Host
Kravspecifikation IT-system
Pre-kvalificering Q1/2013
Offentlig upphandling
Ny standard för informationsutbyte utvärderas
Nationell lagstiftning avseende NBS
October 8, 2012
23
Kontakt
Referensgrupp
Nyhetsbrev (Prenumeration
från NBS hemsida)
nbs@fingrid.fi
Ring!
Via TSO (SvK)
www.nbs.coop
October 8, 2012
24
Frågor?
October 8, 2012
25
Tack!
October 8, 2012
26
Download