EN VARUMÄRKESRESA SOM JUST STARTAT

advertisement
EN VARUMÄRKESRESA
SOM JUST STARTAT
Innovativt.
Inspirerande.
Internationellt.
EAST SWEDEN, med universitetsstäderna Linköping och Norrköping
i centrum, är Sveriges fjärde storstadsregion. En expansiv kunskapsoch innovationsregion med många internationella företag, framstående
forskning och högklassiga utbildningar vid Linköpings universitet.
Med närmare en halv miljon invånare och östra Sveriges bästa logi­stikläge,
tillsammans med attraktiva boendealternativ, enastående naturvärden,
sprakande studentliv och rikt kulturliv erbjuder vi stora möjligheter för
människor och företag som vill växa och utvecklas i en inspirerande miljö.
www.eastsweden.se
PS. Läs mer om definitionen av EAST SWEDEN på sidan 10.
2
EAST SWEDEN
Innehåll
Intro4
Varumärket EAST SWEDEN
9
Definition10
Användning12
Visuell identitet
16
Släktingar18
Varumärkets värld
21
Produktpaketering22
Ekosystemet24
Fokusområden26
Opinionsbildning30
En levande plattform
34
EAST SWEDEN
3
Förord.
Som begrepp har namnet East Sweden använts i olika
sammanhang i mer än tjugo år. Som varumärke
har EAST SWEDEN endast funnits sedan 2012. En mycket
kort tid när man talar om varumärkesbyggande i
allmänhet. Och en mikroskopisk tidsrymd när man talar
om varumärkes­byggande relaterat till platser.
Så vad har vi lärt oss på den här korta tiden? Och
hur kan vi ta med oss dessa erfarenheter för att göra
varumärket EAST SWEDEN till ett ännu skarpare verktyg
för att bidra till attraktivitet och tillväxt?
Allt detta handlar den här skriften om. Vi bekantar oss
med varumärket och dess utmaningar, men framförallt
dess möjligheter.
Trevlig läsning!
*Vilka är ”vi” som pratar? Det är MARKNADSBOLAGET och alla som
tillsammans står bakom varumärket. Läs mer om oss här bredvid.
INTRO
Tillväxt
tillsammans.
Att orden ”tillväxt” och ”tillsammans” hör ihop är ju
ganska självklart. I vår globaliserade värld står det nog
klart för de allra flesta att ensam inte längre är stark.
Varumärket EAST SWEDEN föddes ur övertygelsen om
att vi blir starkare när vi agerar tillsammans, än om vi
stretar var och en för sig.
Ett nätverk som bara växer. Liksom affärerna.
Genom samverkan inom ramen för varumärket EAST
SWEDEN har dörrar öppnats mellan olika branscher,
företag, kommuner, institutioner, regioner, politiska
beslutsfattare och många andra nätverk. På mycket
kort tid har flera dynamiska och spännande nätverk
byggts upp, såväl inom som utanför vårt geografiska
område. Resultatet: Nya samarbeten, nya relationer,
nya affärer.
En god grogrund för tillväxt, med andra ord.
Till höger ser du den innersta kärnan. Här är
kommunerna, institutionerna och företagen som
möjliggjort varumärket EAST SWEDEN och alla de
aktiviteter som genomförts sedan 2012.
Om Marknadsbolaget
Marknadsbolaget startades 2009 med ett femårigt
uppdrag att profilera och positionera regionen i syfte
att bidra till långsiktig tillväxt. Bakom initiativet stod
Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings
universitet samt några av Östergötlands största företag.
Under resan fram till 2015 involverades också Öster­
götlands övriga kommuner, en stor del av näringslivet
samt Regionförbundet Östsam.
Ett av de grundläggande uppdragen för Marknads­
bolaget var att utveckla och ansvara för en gemensam
varu­märkesplattform som var mer inkluderande, utåt­
riktad och expanderbar än den tidigare, dvs ”Fjärde
Storstadsregionen”. En grundinställning var att det
nya varumärket skulle spegla en funktionell regions­
beskrivning, byggd på de reella mönstren i vårt
geografiska område avseende ekonomisk aktivitet,
arbetsmarknad, pendling samt samarbeten inom och
mellan näringsliv, universitet, forskning och offentlig
sektor. Utvecklings- och förankringsarbetet utmyn­
nade 2012 i varumärkesplattformen EAST SWEDEN som
sedan dess varit den sammanhållande länken i en rad
olika initiativ och aktiviteter som Marknadsbolaget,
samt dess ägare och partners, står bakom.
Partners och projektpartners:
• Academic Work Sweden AB
• Jernhusen AB
• Siemens Industrial Turbomachinery AB
• Akademiska Hus Öst AB
• Kinda kommun
• Sjöfartsverket
• Alstom Power Sweden AB
• Landstinget i Östergötland
• Skill Scandinavia AB
• Attentec AB
• Linköpings och Norrköpings Byggförening
• SMHI
• Pelican Rouge Coffee Solutions AB
inom Sveriges Byggindustrier
• Stadium AB
• Boxholms Kommun
• LFV
• Stångåstaden AB
• Cojn AB
• Mattssons Fastighetsutveckling AB
• Svenska Handelsbanken AB
• Combitech AB
• Meritmind AB
• Swedish ICT Research AB
• E.ON Sverige AB
• Mjärdevi Science Park
• Söderköpings kommun
• Ericsson AB R&D Center Linköping
• Mjölby kommun
• Tekniska Verken i Linköping AB
• Fastighetsägarna East Sweden
• Norrköping Science Park
• Unik Resurs i Sverige AB
• Finspångs kommun
• Ottobock Scandinavia Group AB
• Vadstena kommun
• Gaia System AB
• PartnerTech Åtvidaberg AB
• Valdemarsviks kommun
• Grant Thornton Sweden AB
• Proffice Sverige AB
• Västerviks kommun
• HTC Sweden AB
• Riksbyggen Öst
• Väderstad-Verken AB
• Hyresbostäder i Norrköping AB
• Securitas Direct Sverige AB/Verisure
• Åtvidabergs kommun
• IFS World Operations AB
• Sectra AB
• Ödeshögs kommun
• Industrikompetens i Östergötland AB
• SICK IVP AB
EAST SWEDEN
VARUMÄRKET.
EAST SWEDEN är summan av alla goda samarbeten
och styrkor som vi erbjuder människor och företag
att ta del av i vår del av världen. Men hur definierar
man en region som inte finns utsatt på kartan?
Svaret är enkelt: Man tänker gränslöst.
VARUMÄRKET
EAST SWEDEN
är ett varumärke
för framtiden.
Sedan varumärket EAST SWEDEN lanserades 2012 har det
kommunicerats på lite olika sätt. Nu vill vi ta vara på möjligheten
att beskriva varumärket baserat på våra erfarenheter hittills,
och därigenom bygga en stark plattform för 2015 och framåt.
DEFINITION
Varumärket EAST SWEDEN, vad är det?
VARUMÄRKETS ROLL: EAST SWEDEN är ett varumärke som är gränslöst
och inkluderande, som gör det möjligt för många olika aktörer att till­
sammans skapa större effekt än om de skulle agerat på egen hand.
VARUMÄRKETS UPPGIFT: Att positionera och profilera regionen i
syfte att attrahera investeringar, etableringar, inflyttare och kompetens.
Akti­v iteter inom ramen för varumärket EAST SWEDEN riktar sig således
primärt till målgrupper utanför regionen – nationellt och på sikt inter­
nationellt.
VARUMÄRKETS VISION: Att bidra till hållbar och hög tillväxt i vårt
geografiska område. Vi sammanfattar detta genom devisen ”Life and
business in perfect balance”.
”Life and
business
in perfect
balance”
Varumärket EAST SWEDEN har tre användningsområden:
GEMENSAM PAKETERING
OCH PROFILERING av
profil­områden, dvs särskilt
utpekade branscher eller
kompetensområden där våra
samlade styrkor kan konkurrera på en större marknad.
Riktar sig till målgrupper
utanför regionen.
GEMENSAMMA
MARK­NADS­­­­FÖRINGS­
AKTIVITETER med fokus
på relations­byggande och
kontakt­skapande – till
exempel mässor, events,
PR och samverkans­projekt.
Riktar sig till målgrupper
utanför regionen.
GEMENSAMMA TILLVÄXT­
SATSNINGAR i syfte att
främja innovation, utveckling, affärer och intern stolthet. Riktar sig till
målgrupper inom regionen.
01 02 03
DEFINITION
Alla pratar om
platsvarumärken.
Vad är EAST SWEDEN?
h
ture,
we
es ANVÄNDNING
Låt oss ta det från början: Platsvarumärken har av naturliga
skäl en omedelbar koppling till en specifik plats på kartan.
Platsvaru­märken (liksom alla andra varumärken) positioneras
genom att man kopplar önskade associationer till varumärket.
Exempel: Stockholm – The Capital of Scandinavia.
Varumärket EAST SWEDEN är i våra ögon inte ett platsvarumärke
enligt den gängse definitionen. Det finns ju inget ”East Sweden”
på kartan. Detta faktum innebär utmaningar men framförallt
möjligheter!
EAST SWEDEN öppnar nya möjligheter:
Varumärket EAST SWEDEN är inkluderande. Alla
som kan och vill bidra till ett starkare regionalt erbju­
dande får plats i varumärket EAST SWEDEN. Oavsett om
man som företag eller organisation är hemmahörande
i Östergötland, eller i kringliggande län. I ett helhets­
erbjudande som vårt behöver alla bitar finnas: Attrak­
tiva platser att bo på, intressanta lägen för etablering
och investeringar, nära till kunderna, snabb och profes­
sionell hantering av förfrågningar, goda förutsättningar
för kompetensförsörjning, utbildning och forskning
inom relevanta områden, och så vidare.
KOM IHÅG: Varumärket EAST SWEDEN är ett verktyg
som involverar delarna och förstärker helheten.
Varumärket EAST SWEDEN representerar en
funktionell region som definieras av näringslivsoch tillväxtsamarbeten, ekonomiska samband och
pendlingsströmmar. Genom att tänka lite friare ger
vi oss själva möjligheten att skapa mer kompletta och
mer attraktiva erbjudanden till såväl nationell som
nordisk och internationell marknad. Varken tyska
investerare eller holländska entreprenörer bryr sig
om våra gränser. De vill komma till en plats där
helheten överträffar deras förväntningar.
Varumärket EAST SWEDEN fungerar som en länk
som via nationsvarumärket Sverige visar vägen
till vår region och dess verkliga platsvarumärken
och destinationsvarumärken, liksom till näringsliv,
universitet och offentlig service. På kartan utgår
EAST SWEDEN från Östergötland och städerna
Linköping och Norrköping, som tillsammans bildar
Sveriges fjärde storstadsregion.
KOM IHÅG: Sverige är ett av världens starkaste
nationsvarumärken. Därför är det självklart att
vi positionerar oss som en viktig del av Sverige.
EAST SWEDEN är ett gemensamt ”produkt­
varumärke” för målgruppsanpassade erbjudanden
från vår region. Några exempel: Career EAST
SWEDEN är ett rekryteringserbjudande. Effective
Logistics EAST SWEDEN är ett logi­stikerbjudande.
EAST SWEDEN Business Region är ett näringslivs­
utvecklingserbjudande.
KOM IHÅG: Ett paketerat erbjudande kopplat till
EAST SWEDEN ska alltid ha en tydlig avsändare/
mottagare och innehåll med substans.
KOM IHÅG: Till syvende och sist är det människor
vi vänder oss till i marknadsföringen. Människor
som söker fördelar och möjligheter, inte gränser
och begränsningar.
ANVÄNDNING
Hur mycket får
namnet användas?
Hur mycket som
helst!
Det finns många organisationer, evenemang och koncept
som har ”East Sweden” i sitt namn. Vissa av dem är
kopplade till varumärket EAST SWEDEN, medan andra
använder namnet East Sweden i sin egen profil. Här
redogör vi för skillnaderna och visar exempel.
ANVÄNDNING
PRINCIP #1:
EXEMPEL:
ANVÄNDNING AV NAMNET OCH
VARUMÄRKESIDENTITETEN
Varumärkesidentiteten får användas av verksamheter, aktiviteter
eller produktpaketeringar som
har koppling till tillväxtsamarbetet
och varumärket EAST SWEDEN.
Varumärkesägaren har ansvaret
för hur varumärket och dess identitet används.
www.eastsweden.se
Webbportal som primärt riktar sig till målgrupper utanför regionen
EAST SWEDEN Business Region
Sammanslutning av ett 50-tal offentliga
tillväxtorganisationer
EAST SWEDEN Convention Bureau Regionens konferens- och kongressbyrå
Effective Logistics EAST SWEDEN
Paketering av regionens logistikerbjudande
Career EAST SWEDEN
Paketering i syfte att främja regionens
kompetensförsörjning
EAST SWEDEN Garden
East Swedens eventyta i Almedalen
PRINCIP #2:
ANVÄNDNING AV ENBART NAMNET
Ingen äger namnet på en plats. Inte
ens en kommun kan göra anspråk
på ”sitt” ortsnamn. Samma sak
gäller för East Sweden. Det står
vem som helst fritt att använda
”East Sweden” för att sätta namn
på till exempel ett företag, en
organisation, ett evenemang eller
en produkt.
EXEMPEL:
Demola East Sweden
Öppen innovationsarena där studentgrupper genomför
skarpa företagsprojekt
East Sweden Region
Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel
Chamber of Commerce
Östsvenska Handelskammaren,
of East Sweden
namnet på engelska
East Sweden Cluster
Östsvenska Handelskammaren,
företagsnätverk kopplat till Ostänken
East Sweden Management Program Östsvenska Handelskammaren,
högre utbildningspaket
CSR-nätverket East Sweden
Samverkan inom CSR mellan privat och
offentlig verksamhet, samt akademi
East Sweden Hack
Ett hackathon för lag med syfte att lyfta
fram talanger och idéer i regionen
Fastighetsägarna East Sweden
Funktionell sammanslutning av två
föreningar
Fastighetsdagen East Sweden
Årligt event kopplat till ovanstående
East Sweden Games
Idrottsevenemang
East Sweden Rally
Motorsportevenemang
PRINCIP #3:
SUPPORTING BRAND
Alla som vill visa att de tillhör en tillväxtorienterad region är
välkomna att använda logotypen EAST SWEDEN som kvalitets­
stämpel, ett så kallat ”supporting brand”, i sin egen kommunikation.
Riktlinjer och logotyp för nedladdning finns på www.eastsweden.se
ANVÄNDNING
VISUELL IDENTITET
En svensk
identitet som
vågar sticka
ut på ett
osvenskt sätt.
EAST SWEDENs visuella identitet speglar mångfalden
och den färgstarka mix av näringsliv, universitet,
forskning, science parks, inkubatorer, kommuner och
andra offentliga organisationer som finns i regionen.
Dekormönstret, liksom bokstaven ”A” i logotypen, har
tydlig riktning framåt. Och formen på logotypen gör den
lätt att applicera i alla sammanhang.
Sverige är ju blågult, varför är EAST SWEDEN rosa?
Logotypens rosa färg är vald för att den är modig, tydlig
och vågar sticka ut. Nästan på ett osvenskt sätt. Vi vet
nämligen att vi måste ta i lite extra för att märkas, och
det lönar sig inte att stå i farstun och vänta blygt med
den blågula mössan i handen. Vi vet vad vi kan erbjuda
och vill gärna kliva fram och presentera oss.
”Hej, vi är
EAST SWEDEN!
Tillsammans vill
vi ge dig möjligheter
du inte trodde
fanns!”
East Sweden. Östergötlands län.
Region Östergötland.
Östsvenska Handelskammaren.
Visit Östergötland…
Hur i hela friden hänger allt ihop?
För att navigera rätt i namnfloran behöver
man ha koll på tre huvudbegrepp:
East Sweden
I allmänhet avser begreppet ”East Sweden” oftast
Östergötland, medan Östsvenska Handelskammaren
definierar East Sweden som Östergötland, Söder­
manland och Gotland. Att varumärket EAST SWEDEN
avser en gränslös, funktionell region som utgår från
Linköping, Norrköping och Östergötland, berörde vi
på sidorna 8–11.
”Den yttre gränsen för
EAST SWEDEN tänker vi oss som
ringar på vattnet: Varje gång vi
agerar tillsammans skapar vi
svallvågor som märks i omvärlden.
Längre och längre bort.”
SLÄKTINGAR
Östergötland
Östergötland är ursprungligen ett landskap.
Östergötlands län inbegriper landskapet
Östergötland samt mindre delar av angränsande
landskap.
Region Östergötland har sedan 1 januari 2015
ansvaret för regional tillväxt och planering av
infrastruktur, samt alla de frågor som tidigare låg
under Landstinget i Östergötland.
Visit Östergötland är verksamheten som samlar
och paketerar Östergötlands turismerbjudande.
Organisatoriskt hör man till Region Östergötland.
Östsverige
Östsvenska Handelskammaren
samlar näringslivet i de tre länen
Södermanland, Östergötland och
på Gotland.
SLÄKTINGAR
EAST SWEDEN
VARUMÄRKETS
VÄRLD.
Varumärket EAST SWEDEN är ingenting
utan sitt innehåll. Det är samarbetena och
paketeringarna som gör oss intressanta i mötet med
omvärlden. Bläddra vidare och bekanta dig med hur
vi samarbetar för att skapa våra erbjudanden och
på vilka arenor vi möter våra målgrupper.
VARUMÄRKETS VÄRLD
Det är vår
kombination
av många starka
delar som gör
helheten så unik.
Varumärket EAST SWEDEN är ett viktigt verktyg i marknads­
föringen av regionens styrkeområden. Med en gemensam identitet
som plattform kan nämligen många olika aktörer samverka och
tillsammans skapa större och starkare erbjudanden.
PRODUKTPAKETERING
EFFECTIVE LOGISTICS EAST SWEDEN är ett sådant exempel på ett
paketerat regionalt styrkeområde. Just detta erbjudande vänder sig till
större företag inom handel, industri, logistik och transportsektorn, och
”produkten” vi marknadsför kan skräddarsys exakt efter kundens behov.
Av paketeringen framgår alla fördelar och argument, och givetvis vart
man ska vända sig för att komma vidare i processen.
Welcome to East Sweden:
a business environment with
growth factor
Right location
Right driving force
Right resources
+ Right solutions
Lucrative investments
What do global industrial companies like
Siemens, Ericsson, Toyota, Saab and Väderstadverken have in common with market leading
retailers such as Stadium, Ö&B and Rusta?
East Sweden Business Solutions
Effective logistics
Well, every single one has chosen to invest
in a region which offers one of Scandinavia’s
strongest logistics locations and a growth factor
of the highest class.
We don’t know which branch you represent or which market you want
to tap into. But if you are interested in a location that gives you optimal
proximity to Swedish, Scandinavian or Eastern European markets, then
we have the answer: East Sweden.
Are you looking for optimal solutions for
growth in Sweden, Scandinavia, Eastern
Europe or the world?
Welcome to East Sweden.
TRONDHEIM
ÖSTERSUND
MORA
ÅBO
GÄVLE
HELSINGFORS
OSLO
ÖREBRO
STOCKHOLM
GÖTEBORG
JÖNKÖPING
ÅRHUS
TALLINN
EAST SWEDEN
RIGA
MALMÖ
KÖPENHAMN
300 KM
VILNIUS
HAMBURG
AMSTERDAM
BERLIN
600 KM
WARSZAWA
Location
Driving fource
Resources
Solutions
East Sweden, Sweden’s fourth
largest big city region, is strategically located on Sweden’s
Baltic Sea coast, just a few
kilometres from the demographic heart of the country
and a mere 500 kilometres
from Riga. In addition to the
exceptionally good location
you also have the advantage
of two equally-sized towns that
together form the centre of the
region. Together, they contribute to a multi-facetted and dynamic region characterised by
quality of life, innovation and a
positive business climate.
East Sweden is an expansive
and innovative region which
is at the forefront of environmental technology, aviation
technology, visualisation and
logistics. Traditionally, we are
very strong within industry
and IT with a number of major
global companies located in
the region. All this, hand in
hand with Linköping University, science parks, incubators
and growth environments are
examples of the driving force
which characterises the region.
A driving force that makes East
Sweden attractive to people,
companies and investors who
value an innovative, inspiring
and international environment.
A strong industrial tradition in
the region has contributed to
a complete range of service
companies and specialists who
support all parts in a company’s value chain. Developed
infrastructure, proximity to
all modes of transport and a
complete logistics cluster all
contribute to a cost-effective
flow. In addition, the region
is affluent in cutting edge
research within numerous key
areas as well as having good
access to a pool of highly qualified professionals. Local and
regional networks for competence development facilitate
business relocations.
What is crucial for your company? Proximity to a container terminal or perhaps to a
branch cluster? Cooperation
with research teams or innovative technology companies?
Strategic logistics planning?
Or everything rolled into one?
In East Sweden, trade and
industry, the university and municipalities cooperate to help
you find the optimal solutions
for long-term, lucrative investments.
You can reach us at
www.eastsweden.se/business
Effective logistics
Geographical and
demographical location
Two reasons to choose East Sweden:
”Time-to-market”
and ”just-in-time”
It is no secret that effective logistics strengthen competitiveness. Neither
is it a secret that East Sweden is ranked as one of Sweden’s two foremost
logistics regions, and the clear leader on the country’s east coast. With our
strategic location in Sweden and with excellent connections to Eastern
Europe, East Sweden is a natural link to boundless opportunities. Local to
global. From small to large markets. From visions to real growth.
Competence
development, innovation
and sustainability
• East Sweden is located on the Baltic
coast just south of Stockholm
• Forms parts of the Nordic Triangle –
Copenhagen, Oslo, Stockholm/Helsinki
• Strategic intermodal hub for
trade with Eastern Europe
• Close to Sweden’s inhabitants –
80% of the population within 400 km
• Close to earnings in Sweden –
80% of GDP within 332 km
• Close to trade and industry in Sweden –
80% of companies within 383 km
Infrastructure, logistics
and transport
• Strong infrastructure which has been
built up through many generations of
industrial progress in the region
• All modes of transport – European highways,
railways, seaways, aviation
• Norrköping Port – one of the Baltic’s most
modern harbours
• State investments in roads
networks and railways
• Balance in the flow of goods –
heavy and light freight, import and export
• Products of broad variety – from industry to
fast-moving consumer items
• Good access to strategically located land
• Complete range of logistic services
• Linköping University –
Tertiary education with cutting
edge research within logistics
• Large eco-industrial investments
• Good access to highly
qualified specialists
• Good access to pools of professionals
within storage and transport
• High quality of life and attractive
living environments with numerous
options available
OSLO
STOCKHOLM
ST
OCKHOLM
EAST
SWEDEN
COPENHAGEN
MALMÖ
PRODUKTPAKETERING
Förklaring av förkortningar: ESBR = EAST SWEDEN BUSINESS REGION. ESCVB = EAST SWEDEN CONVENTION BUREAU. TAM – Talent Attraction Management
EKOSYSTEMET
Samverkan är
en konst som
underlättas av
en gemensam
plattform.
Som EAST SWEDEN.
Allt hänger samman
I stort sett allt som görs med EAST SWEDEN som
avsändare är frukten av samarbeten. Regionala
samarbeten mellan näringslivets många aktörer,
kommunerna och universitetet. Nationella sam­
arbeten där vår region blir en del av något större.
Modiga och ibland oväntade samarbetsprojekt med
spetsigt innehåll som är av intresse för många.
Bilden intill visar ett ”ekosystem” som på ett förenklat
sätt illustrerar hur stora och små samarbeten länkar
samman med varandra och med aktiviteter i form av
evenemang, mässor, ambassadörskap, marknadskommunikation, nätverksträffar, sociala medier osv, osv.
EKOSYSTEMET
Strategiskt
arbete för att nå
strategiskt viktiga
målgrupper.
Ytterst har varumärket EAST SWEDEN till uppgift att göra
regionen mer attraktiv externt, alltså i övriga Sverige och
i omvärlden. Detta förutsätter två saker: Bra produkter
att marknadsföra. Tydliga målgrupper att bearbeta.
Varumärket EAST SWEDEN och dess aktörer har två
fokusområden för detta arbete: BUSINESS och LIVING.
EAST SWEDENS devis täcker båda områdena:
”Life and business in perfect balance”.
FOKUSOMRÅDEN
BUSINESS
Fokusområdet BUSINESS handlar om att attrahera investeringar
och etableringar, liksom att främja innovation, utveckling och affärer.
Gemensamt paketerar vi regionens erbjudanden inom flera styrkeområden och
marknadsför dem via olika kanaler och aktiviteter, här följer ett axplock.
EAST SWEDEN BUSINESS REGION
Samverkansplattform för ett 50-tal
tillväxtorganisationer i regionen.
EAST SWEDEN CONVENTION BUREAU
BUSINESS ARENA STOCKHOLM
Norra Europas ledande mötesplats för fastighetsoch samhällsbyggnadssektorn, med ett tydligt
investeringsfokus.
Målgrupp: Nationella och internationella
beslutsfattare inom invest, bygg och offentlig
sektor.
Regionens konferens- och kongressbyrå.
EFFECTIVE LOGISTICS EAST SWEDEN
Regionens investeringserbjudande kopplat till
logistik och transporter.
Målgrupp: Nationella och internationella
företag inom handel, industri, logistik och
transport som söker ett optimalt läge för
etablering.
AEROSPACE FORUM SWEDEN
En internationell konferens och mötesplats
i Linköping med fokus på aerospace inom militär
sektor samt räddning.
Målgrupper: Flygindustrin, myndigheter och
politiker. Såväl nationella som internationella
gäster.
EAST SWEDEN CLEANTECH SHOWCASE
En visualiserad digital guide som tar besökaren
genom regionens energisymbios.
Målgrupp: Politiker, tjänstemän, näringsliv,
forskning och utbildning – nationellt och
internationellt.
FOKUSOMRÅDEN
LIVING
Inom fokusområdet Living positionerar och profilerar vi regionen
som en plats där det finns intressanta jobb och högklassigt uni­
versitet i kombination med hög livskvalitet, trygga miljöer, mycket
natur och stor valfrihet vad gäller boende. CAREER EAST SWEDEN
är det övergripande konceptet för fokusområdet.
CAREER EAST SWEDEN
CAREER DAYS
Nordens största rekryteringsmässa
för yrkesverksamma akademiker.
Målgrupp: Kompetens som matchar
regionens behov.
Ett partnernätverk och en plattform för
kompetensförsörjning vars syfte är att attrahera och behålla spetskompetens i regionen.
TAM (TALENT ATTRACTION
MANAGEMENT)
Ett nordiskt samarbetsprojekt för
internationell talangattraktion.
UNIVERSITETSMÄSSOR
/ARBETSMARKNADSDAGAR
Målgrupp: Kompetens som matchar
regionens behov.
EMIGRATION EXPO HOLLAND
Europas största emigrationsmässa.
Målgrupper: Holländska studenter,
entreprenörer och jobbsökare som är
intresserade av ett liv i ett annat land.
ALUMNITRÄFFAR
Relationsbyggande träffar med
alumner från Linköpings universitet.
Syftar till att sprida kännedom om
regionen och dess möjligheter att
erbjuda ett bra ”livspaket”. Några
lockas att flytta tillbaka, andra blir
goda ambassadörer.
BRIGHT EAST
Ett nätverk i regionen för de nya
generationer som idag och i framtiden
kommer att vara med och driva utveck­
lingen i vår del av världen.
Målgrupp: Personer i åldrarna 25–35
år som nyligen flyttat hit eller är på
väg ut i yrkeslivet efter studier.
FOKUSOMRÅDEN
Möten med
varandra och
med omvärlden.
Almedalen är
en viktig arena
för påverkan
Regionen har lång erfarenhet av att finnas på plats under Almedalsveckan.
Med start 2005 och framåt har Almedalssatsningen varit tydlig, målmedveten och långsiktig. Från 2012 har avsändaren varit EAST SWEDEN. Aktiviteterna under Almedalsveckan syftar till att öka kännedomen om regionens
alla fördelar genom att lyfta fram viktiga profilområden samt skapa opinion
och debatt kring frågor som är viktiga för regionens och profilområdenas
fortsatta utveckling.
Internt samarbete skapar ambassadörer
Det är i mötet med människor som allting händer.
Samarbetet inom ramen för EAST SWEDEN bidrar
ständigt till nya kontakter och nätverk, som i
förlängningen bidrar till tillväxt. Och däri ligger hela
den dynamik som präglar en växande och offensiv
region. Genom att lära känna varandra över branschoch organisationsgränser skapar vi intern förståelse
och engagemang, och vi blir alla ambassadörer för
vår region.
Journalistbesök sätter oss på kartan
Många journalistgrupper från utlandet har besökt
EAST SWEDEN på senare år för att ta del av vår
OPINIONSBILDNING
spetskompetens inom olika områden. Ett par
stycken sådana resor har genomförts varje år, och
journalisterna har besökt en balanserad mix av
traditionell industri och regionala utvecklingsområden.
Ett område som väckt stort intresse är regionens
bioenergikluster som ligger mycket långt fram även
internationellt. Andra exempel som imponerar är
tryckt elektronik och visualisering. Besöken inom
visualiseringsklustret har riktat sig till bland annat
Norrköpings Visualiseringscenter C, Linköpings
universitet och Sectra. Sist men inte minst är det
givetvis snudd på obligatoriskt att besöka Saab för att
få inblick i den innovationskraft och spetskompetens
inom aerospace som finns i vår region.
EAST SWEDEN är
en levande, växande
plattform.
Dynamiken i varumärket EAST SWEDEN skapas helt och hållet av människorna,
företagen och organisationerna som väljer att agera tillsammans för att uppnå
gemensamma mål. Här följer ett axplock av bilder från många av våra aktiviteter
och den kommunikation som hittills tagits fram.
Låt dig inspireras!
EN LEVANDE PLATTFORM
EN LEVANDE PLATTFORM
34
EAST SWEDEN
Varumärkesresan har bara börjat.
Tänk nytt. Tänk gränslöst. Tänk EAST SWEDEN.
Utgivare: Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen AB
Copy: Brand Mission Tomas Långdahl AB
Form: Signed by Simon AB och Energi Reklambyrå AB
Tryck: Norrköpings Tryckeri 2014
Download