UICs årsberättelse 2012-2013

ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
Sublift skapar
kunglig nyfikenhet
Från idé till kund
på tre månader
Nya dörrar öppnas
i Södertälje
läker ben
med passion
– och keramik
roi 13,4 / Strandberg guitars / chromogenics / lika barnläkarråd
novortex / good food practice / mentor4research / Uic i världen
2
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
14
26
innehålls­förteckning
42
3 VD-ordet 2013
6 UIC får idéer och företag att växa
7 UICs affärsutvecklingsprogram
8 Offentlig ROI 13,4
9 Hänt under 2012–2013
14 Läker ben med passion – och keramik
20 UIC öppnar nya dörrar i Södertälje
26 Världen väntar på Strandbergs gitarrer
28 ChromoGenics siktar mot solen
29 LiKa Barnläkarråd för alla
30 Från idé till kund på tre månader
36 Sublift i Öregrund skapar
kunglig nyfikenhet
42 Vem vill ha gips när det finns Splinteez?
44 Nu är de störst i Norden!
46 Exklusivt för kommersialisering
av forskningsresultat
48 Med världens ögon på UIC och
tillväxtbolagen
50 UIC-bolag 2012–2013
56 UIC-bolagens resultat 2012
57 UIC 2012–2013
58 Personal / Styrelse
59 Summary UIC Annual Report
36
Produktion Ansvarig utgivare: UIC. Text och grafisk form: Matador
kommunikation och UIC. Foto sid 2, 12, 22, 36, 37, 41: Thomas Henrikson.
Foto sid 2, 42, 43: UNT. Foto sid 6: iStockphoto. Foto sid 10: Johan Rosén.
Foto sid 11: ÅAC Microtec. Foto sid 13: Sensidose. Foto sid 13: Oriflame.
Foto sid 24: Northern Light Pharmaceuticals. Foto sid 26, 27:
Jerome Abramovitch/chapter9photography.com. Foto sid 29: Staffan
Claesson. Foto sid 47: Jesper Witzell. Foto sid 48, 49: UIC. Foto, övriga
foton: Alex&Martin. Tryck: Davidssons tryckeri, Växjö 2013.
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
VD-ordet 2013
Expansion är ett ord som kännetecknar UIC-året 2012. Vi jobbar i dag med fler bolag än vi
tidigare gjort, vi har ett nytt program riktat mot IT-bolag och vi har utsetts till Södertälje
kommuns företags­inkubator.
Då Uppsala Innovation Centre (UIC) med framgång varit delaktig i flera nya bolags utveckling har vi under året fått en extra förstärkt finansiering av vår verksamhet. Under UIC-dagen
2012 kunde vi med glädje tillkännage att UIC utsetts till en av landets sex främsta företagsinkubatorer genom Innovationsbrons program BIG 6. Denna satsning syftar till att förstärka
väl fungerande inkubatormiljöer och dess möjlighet till ökad internationalisering av sina bolag.
Förutom UIC ingår även branschkollegorna MINC i Malmö, LEAD i Linköping, Chalmers Innovation
i Göteborg, STING i Stockholm och Uminova Innovation i Umeå i BIG 6. En grupp med många
gemensamma utvecklingsfrågor och jag tror och hoppas att vi kan nyttjas som referenser och
piloter i den fortsatta utvecklingen av Sveriges inkubatorsatsningar.
Ny satsning på fler IT-bolag
UIC är en breddinkubator och vårt uppdrag är att arbeta
med bolag oberoende av bransch. Trots att IT-branschen är stark i Sverige så har antalet IT-bolag eller
-projekt som sökt till UIC varit relativt lågt. Därför har
UIC utvecklat ett nytt affärsutvecklings­program, UIC
Business Agile, som passar tidiga bolag med IT-baserade
produkter och tjänster ännu bättre. En satsning som
sammanföll väl med Uppsala kommuns satsning på att
stärka IT-branschen i kommunen. UIC är engagerad i
kommunens satsning och under det första året är
Uppsala kommun och Almi Företagspartner medfinansiär för att utveckla UIC Business Agile.
För en snabbare utveckling av UIC Business Agile
har UIC fått tillgång till erfarenheter från inkubatorn
Uminova Innovation. Uminova har under lång tid
varit framgångsrik gällande utvecklingen av IT-bolag
genom Infotech Umeå . En snabb och kraftfull insats
har resulterat i att UIC Business Agile, som startades i
december 2012, i dag har tio bolag i programmet och
antalet sökande till UIC med IT-baserade företagsidéer
har ökat med mer än 50 procent.
UIC expanderar i Södertälje
UICs största expansion skedde under hösten 2012 då
Södertälje kommun valde UIC till regionens företagsinkubator. En satsning som föranleddes av den kraftiga
neddragningen av AstraZenecas forskning i Södertälje.
Ett mycket bra och effektivt samarbete inleddes under
hösten med uppdraget att inledningsvis ta tillvara
på idéer om nya produkter och tjänster hos tidigare
AstraZeneca-anställda med planer på att starta egen
verksamhet. Redan i månadsskiftet oktober/november
2012 startades två parallella UIC Business Lab med
14 bolag och senare antogs de första bolagen till UIC
Business Prep. Ett bolag gick direkt in i UIC Business
Prep. UICs filial i Södertälje kunde starta i full skala
direkt tack vare den modell UIC byggt upp med bland
annat sex affärsutvecklingsprogram och ett nätverk av
50 affärscoacher. Alla UICs affärspartner med intressen
i Stockholmsregionen deltar och stödjer de nya bolagen
i deras resa till att bli livskraftiga tillväxtbolag. Under
hösten 2012 tog också styrelsen i Innovationsbron beslut
om att finansiera UICs verksamhet i Södertälje genom
inkubatorprogrammet BIG.
Under våren 2013 har UIC tillsammans med
Södertälje kommun fått förtroendet att rekommendera beslut om VINNOVAs tillväxtcheckar för bolag
inom kommunen. Ett mycket effektivt samarbete
mellan oss båda och VINNOVA – en erfarenhet som jag
hoppas kan spridas till fler inkubatorer och regioner.
Almi Företagspartner i ny kostym
Effektiva samarbeten kommer att vara avgörande
för att vi ska lyckas med att utveckla morgondagens
ledande svenska företagare och företag. Under 2013
har ett arbete, som påverkar UIC och inkubatorprogrammet BIG, pågått. Det är sammanslagningen
av Almi Företagspartner och Innovationsbron. Två
verksamheter med uppdraget att stödja företagande
men med relativt olika inriktningar. Almi med fokus på
långivning och rådgivning och Innovationsbron med
fokus på såddfinansiering samt utveckling och kvalitetssäkring av inkubatorprogrammet. 2009 startades
riskkapitalbolaget Almi Invest som också är en del i det
nya Almi. Genom sammanslagningen vill regeringen
göra en satsning för att förbättra förutsättningarna för
kommersialisering av kunskaps­intensiva affärsidéer och
tillgången till såddkapital.
Tidigt nämndes stora effektiviseringsvinster med
syfte att öka insatserna i tidig fas – särskilt gällande
kunskapsintensivt företagande. Det nya Almi har fått
en tydlig inriktning att stödja den typ av bolag som
finns i UIC med både lån och nu också såddfinansiering.
Allt detta ligger helt i linje med det behov som vi ser
inom UIC. Bristen på såddkapital har ökat under året
och vi ser i dag ett behov av såddkapital redan från
belopp om 2 till 5 miljoner kronor och uppåt.
Jag ser fram emot en ny vältrimmad organisation
hos Almi Företagspartner med ett tydligt uppdrag och
3
4
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
vision om hur vi tillsammans tar nästa steg i arbetet med
att utveckla Sveriges nya tillväxtföretag. Jag hoppas
och tror att inkubatorer kan nyttjas mer i arbetet med
att bedöma bolag som söker lån eller investeringar från
Almi – eller söker bidrag och projektfinansiering från
innovationsaktörer som VINNOVA och Tillväxtverket.
Vi inkubatorer har god kunskap om tillväxtföretag i
regionen och kan därför ge bra underlag för beslut. Ett
mycket bra exempel är vårt samarbete med VINNOVA
i Södertälje, som jag tidigare nämnt. Jag ser det som
självklart att respektive finansieringsprodukt fortsatt
ägs och förvaltas av respektive aktör, som till exempel
Almi, VINNOVA och Tillväxtverket men jag välkomnar
att vi inkubatorer oftare används för input till finansieringsbeslut som gäller regionens bolag.
Fusionen av Almi och Innovationsbron innebär
också att Almi Företagspartner i Uppsala hamnar i två
roller, både som ägare och nu också som ansvarig och
finansiär av inkubatorprogrammet. Därför säljer Almi
Företagspartner i Uppsala, som i dag äger 25 procent
av UIC, sina aktier till Uppsala kommun. Vi välkomnar
Uppsala kommun som en av fyra ägare till UIC – ett
beslut som ska fattas av kommunfullmäktige i Uppsala
under hösten.
Inkubatorer som ”spanare”
Med ovan nämnda önskan så kommer vi också att nå ett
djupare samarbete baserat på förtroende och större
kunskap mellan oss aktörer i innovationssystemet. Vi
skapar då ett starkare ekosystem där vi är beroende av
varandra för att nå uppsatta mål för landets innovationspolitik och där tillväxtföretagen får rätt stöd
oberoende av vilken aktör de tar första kontakten med.
I min bild är inkubatorerna ”spanarna” och utförarna
på regional nivå med ett nära samarbete tillsammans
med det lokala Almi-kontoret. Ett samarbete som i dag
fungerar bra i Uppsala då UIC och Almi har regelbundna
möten gällande kandidater till UIC, finansieringsfrågor,
kommunikationsmöten och vd-möten etcetera. Ekosystemet i Uppsala stärks dessutom av det nära samarbetet med övriga aktörer inom innovationssystemet, till
exempel Uppsala BIO, CONNECT Uppsala, STUNS samt
universitetens innovationskontor och holdingbolag.
Sammanblandning av innovationspolitik
och regionalpolitik
Allt har dock inte en självklar lösning. Ett allvarligt
hot för våra bolag är att vi befinner oss i fel del av
landet. Jo, om man ser till möjligheten att nå mjuk
finansiering (bidrag) och/eller såddfinansiering.
Mälardalsregionen är ”fattig” på pengar som syftar till
att stödja nyföretagandet. Visst har vi det väl förspänt
med närhet till ledande universitet, flygplatser och
huvudstaden. Mälardalsregionen har fler invånare än
snittet för landets regioner – och invånarna i regionen
har dessutom en hög utbildningsnivå. Trots detta har
vi relativt sett mindre andel av den finansieringskaka
som ska användas för att skapa de bästa företagen.
I en debattartikel i Upsala Nya Tidning den 13 april
2013 gick Uppsala läns landshövding, tillsammans med
ordföranden i Regionförbundet Uppsala län, ut med
en tydlig bild av hur skevt resurserna fördelas gällande
Sveriges innovationspolitik. Vi har en sammanblandning av innovationspolitik och regionalpolitik. Om vi
kan särskilja innovationspolitik från regional­politik
bättre så kommer vi att förstå, och inse vidden av,
beslut om hur medlen bör fördelas över vårt land.
I dag är det inte alltid lätt att förstå.
Forskningsresultat bör också resultera i nya företag
I Sverige finns det en mycket stark tro på att forskningen
skapar nya företag och jobb. Satsning på forskning är
förstås viktig, men det krävs också resurser för att kommersialisera värdefulla forskningsresultat och därmed
skapa fler arbetstillfällen. I Kungl. Ingenjörsvetenskaps­
akademiens (IVA) arbete med Innovationsplan Sverige
benämns detta fenomen ”Den svenska forskningsparadoxen”, det vill säga mycket FoU-input och lite output i
form av nya företag. Detta är en fråga som kommer att
vara fortsatt viktig och avgörande för svensk innovationspolitik. Liksom om Sveriges inkubatorprogram
enligt dagens modell ska få kosta 87,5 miljoner kronor,
varav 76 miljoner kronor öronmärks för driftsfinansiering av landets inkubatorer inom BIG Sweden. Eller vågar
Sverige satsa mer? För 2014 avslutas inkubatorprogrammet och jag hoppas verkligen på en fortsättning.
Statens satsning på UIC kostade inte i år heller. Våra
bolag utvecklas väl och har genom skatter och avgifter
gett tillbaka 13,4 gånger pengarna till staten under innevarande år. Så, beslutet om en fortsatt BIG-satsning kan
tyckas enkelt.
Fortsatt samarbete med SKB och
Östhammar kommun
SKBs och Östhammar kommuns samarbete med UIC
har givits en mycket positiv förlängning. I början av
2013 togs beslutet att fortsätta samarbetet med
UIC under ytterligare två år. Detta gör att vi med
fortsatt förtroende får jobba med att utveckla bolag
i Östhammars kommun.
Det är viktigt att vi lyfter fram de framgångsrika bolagen vi jobbar tillsammans med. Under det gångna året
har vi slagit eget rekord i pressmeddelanden om framgångar i UIC-bolag. Det är viktig information att sprida
och vi kommer att fortsätta arbetet med att synliggöra
bolagen på olika sätt. Därför kändes det extra roligt
för oss att på förfrågan från Länsstyrelsen i Uppsala län
kunna rekommendera ett kungligt länsbesök till UICbolaget Sublift i Öregrund under våren 2013.
Jag hoppas att UICs årsberättelse ger en trevlig
läsning och att du imponeras av våra intressanta bolag.
Uppsala juni 2013
Per Bengtsson
Vd, Uppsala Innovation Centre
6
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
UIC får idéer och företag att växa
UIC får idéer och
företag att växa
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta
företags­inkubatorer med dokumenterat goda resultat och
en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC erbjuder
entreprenörer och tillväxt­företag kvalificerad rådgivning och
stöd i deras affärs­utveckling för ett framgångsrikt företagande.
UIC-modellen i
korta drag
•UICs sex affärsutveck­
lingsprogram för före­
tagandets olika faser.
•UICs affärscoach­
modell med 50 affärs­
coacher i näringslivet
kopplade till UIC.
•UICs fokus på affärs­
utveckling, inte på
uthyrning av lokaler.
•UIC tar inga ägar­
andelar i bolagen.
•UIC är en neutral
samarbetspartner
till UIC-bolagen.
Uppsala Innovation Centre stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare
i arbetet med att kommersialisera sina idéer och
utveckla sitt affärsmannaskap. UIC är en neutral
och branschoberoende företagsinkubator och
erbjuder en dynamisk och väl beprövad process
för att utveckla människor, affärer och
företag. Målsättningen är att bidra
till att fler livskraftiga tillväxtföretag
med hög överlevnadsgrad utvecklas.
UIC-modellen skapar
framgångsrika företag
UIC-modellen formades 2004 och har visat
sig fungera bra än i dag då nio av tio UIC-bolag
som har genomfört affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator är fortsatt
aktiva på marknaden. UIC-modellen innefattar
sex affärsutvecklingsprogram för olika faser
i utvecklingen från idé till ett väl fungerande
företag. Efter avslutat program ska affärs­
idén eller företaget kunna ta nästa steg i sin
affärsutveckling. Resultatet blir kortare tid
till marknad.
En viktig del i UIC-modellen är det framgångsrika affärscoachsystemet där 50 handplockade personer från ledande positioner i
näringslivet vägleder bolagen i deras affärsutveckling. Affärscoacherna stödjer de nystartade företagens ledning och styrelse och
bidrar med sin kunskap, erfarenhet och sina
etablerade kontakter med viktiga nätverk. Den
stora bredden av affärscoacher gör det möjligt
för UIC att vara branschoberoende och företagen får därmed expertstöd från en erfaren
person inom deras specifika bransch.
UIC har också en grupp specialister, till
exempel industrialiseringscoacher som har
erfarenhet av att ta steget från prototyp till
serieproduktion.
UIC tar inte några ägarandelar i UIC-bolagen
och står inte för uthyrning av lokaler. På detta
sätt kan UIC vara en neutral samarbetspartner
till bolagen.
Ägare till UIC är till lika delar Almi
Företagspartner Uppsala AB, STUNS (Stiftelsen
för samverkan mellan universiteten i Uppsala,
näringsliv och samhälle), SLU Holding AB samt
Uppsala universitets Utveckling AB. UIC har
även ett brett spektrum av affärspartner
inom olika branscher som bidrar med kunskap
och kompetens till UIC-bolagen genom bland
annat seminarier och individuell rådgivning.
UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth
Sweden, B.I.G. Sweden, samt deltar i EUprojektet Industrialiseringsprocesser i
innovativa miljöer (IIM) som delfinansieras av
EU. UIC är även medlem i Swedish Incubators
& Science Parks (SISP) som är en bransch­
organisation för Sveriges inkubatorer och
science parks.
Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
uppsala Innovation Centres
affärsutvecklingsprogram
– biljetten till ett framgångsrikt företagande
UIC Business Start
UIC Business Start riktar sig till personer som vill
starta och driva företag. Programmet ger bred
baskunskap för att utveckla affärsidén och ger möjlighet att bekräfta den affärsmässiga bärkraften.
UIC Business Agile
UIC Business Agile gör det möjligt för företag eller
team med en IT-baserad produkt eller tjänst att
gå från idé till kund på tre månader. Programmet
ger den kunskap, vägledning och det nätverk som
krävs för att snabbt komma ut på marknaden med
en affärsidé. Bygger bland annat på koncepten Lean
startup och Customer development.
UIC Business Lab
UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga
affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot
bolagisering eller i redan startade bolag. Ger ökad
kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad
som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation.
UIC Business Prep
UIC Business Prep är ett program för utvalda
företag med hög potential. Företagen har specifika
utvecklingsområden som behöver utvecklas och
förberedas ytterligare för att uppfylla kriterierna
för UIC Business Accelerator.
UIC Business Accelerator
UIC Business Accelerator vänder sig till bolag som
är nära marknadsintroduktion av en produkt eller
tjänst som bedöms ha en internationell marknads­
potential. Programmet ger företaget tillgång till
viktiga resurser i affärsutvecklingsprocessen såsom
affärscoachning, rådgivning, stöd i finansieringsprocessen, seminarier samt ett omfattande nätverk.
UIC Alumni
UIC Alumni innefattar företag som avslutat
UIC Business Lab eller UIC Business Accelerator.
Ger fortsatt tillgång till UICs affärscoacher och
skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag
inom Uppsala Innovation Centre.
UIC Business Start
UIC Business Agile
UIC Business Lab
Inspirera och förbereda
Från idé till kund på tre månader
Utvärdera och förädla
UIC Business Prep
UIC Business Accelerator
UIC Alumni
Utveckla och förbereda
Genomföra
Återkoppla
Affärscoacher
UICs affärscoachmodell innefattar 50 handplockade
affärscoacher från näringslivet som är kopplade
till UIC. Affärscoacherna har ledande befattningar
på företag inom alla olika typer av branscher och
stöttar bolagen i deras affärsutveckling genom sin
kunskap, erfarenhet och sitt nätverk. UIC-bolagen
har även tillgång till UICs nätverk av specialister,
exempelvis industrialiseringscoacher som vägleder
bolagen från prototyp till serieproduktion.
UIC Partner
UICs breda spektrum av affärspartner bidrar till
UIC-bolagens utveckling genom att dela med sig
av sin kunskap och kompetens vid seminarier och
individuell rådgivning. Dessutom erbjuder de direkta
tjänster till bolagen. UICs affärspartner bidrar till
finansieringen av Uppsala Innovation Centre.
UIC Resurs
UIC Resurs är UICs nätverk av utvalda företag som
erbjuder avancerad teknologisk utrustning, laboratorier, renrum, verktyg för informationsinhämtning
och analyser, proof-of-concept studier och mycket
mer. Idén är att tidiga företag eller projekt snabbt
ska få tillgång till resurser som de själva saknar.
Resurser som är viktiga för utvecklingen av företagets produkter och tjänster.
7
8
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
return on investment, ROI för 2012
Offentlig ROI är ett mått på uppväxlingen av den erhållna offentliga
finansieringen som UIC fått i förhållande till de skatter och avgifter
som UIC-bolagen återbetalat till staten under 2012.
För varje satsad krona i UIC under 2012 har UIC-bolagen gett
13,4 gånger pengarna tillbaka under innevarande år.
roi
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
hänt under 2012–2013
Uppsala Innovation Centres mål är att fler
livskraft­iga tillväxtföretag utvecklas. Det går
bra för många av UIC-bolagen, det vill säga de
bolag som går eller gått något av UICs affärs­
utvecklingsprogram. Det visar sig inte minst
med tanke på att nio av tio av de bolag som
genomfört UIC Business Accelerator är fortsatt
aktiva på marknaden. Det visar sig också genom
den mängd nyheter som kommer från både UIC
och UIC-bolagen. Här visar vi ett axplock.
hänt under Våren 2013
Novandi Chemistry och MetaSafe
belönades av Stiftelsen
Sten Gustafsson Fond
UIC-bolagen Novandi Chemistry och MetaSafe i
Södertälje belönades med vardera 250 000 kronor
från Stiftelsen Sten Gustafsson Fond. Stiftelsen Sten
Gustafsson fond är instiftad av AB Astra och förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Stiftelsen har till ändamål att stödja svenskt entreprenörskap och 2013 görs det med dessa två bidrag
till forskningsbaserad verksamhet i Södertälje.
Q-linea med på 33-listan
för andra året i rad
För sjätte gången utsåg Ny Teknik och Affärsvärlden
Sveriges 33 hetaste unga teknikbolag. UIC-bolaget
Q-linea, som bland annat utvecklar ett nytt system
mot antibiotikaresistens, placerade sig på den
prestigefulla 33-listan för andra året i rad.
40 tidigare AstraZeneca-forskare
nu flygfärdiga företagare
I november 2012 gick startskottet för UICs
första affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab
i Södertälje. Fyra månader senare var cirka 40 tidigare forskare på AstraZeneca flygfärdiga företagare efter att ha slutfört programmet.
Fem UIC-bolag med bland de
20 hetaste FoU-bolagen
Det ska bli lättare för utländska investerare att
hitta intressanta företag i Stockholm och Uppsala.
Därför listar Stockholm Business Region och
konsultbolaget Avanture regionens 20 hetaste
investeringsobjekt för investerare. Listan går
under namnet Stockholm-Uppsala Life Science
Investment Hotlist, och med på listan 2013 fanns
bland andra UIC-bolagen KeytoLead, Modpro,
Oss-Q, Q-linea och Spiber Technologies.
SKB förlängde avtal med UIC
2010 fick UIC i uppdrag att stödja framväxten
av nya affärsidéer och tillväxtföretag i
Östhammars kommun. I början av året förlängde SKB och SKBs ägare avtalet med UIC till
2015, inom ramen för sam­arbetet om mervärdes­
insatser. Totalt investeras fyra miljoner kronor
i satsningen där målet är att ytterligare 20 bolag
eller projekt ska utvecklas under perioden.
Tre UIC-bolag fick totalt
3,7 mkr från VINNOVA
VINNOVA stödjer forsknings- och utvecklings­
projekt i tidiga skeden genom programmet
Forska&Väx. Tre UIC-bolag fick totalt 3,7 miljoner
kronor från programmet. Nanologica, Stockholm,
fick 2 725 000 kronor, Airwatergreen, Uppsala,
tilldelades 500 000 kronor och Oss-Q, Uppsala,
fick 500 000 kronor.
Uppsala kommun delägare i UIC
Kommunstyrelsen i Uppsala beslutade den 19 juni att
anta erbjudandet från Almi Företagspartner Uppsala
att köpa deras aktieinnehav om 25 procent i UIC.
Försäljningen av aktierna beror på Almikoncernens
sammanslagning med Innovationsbron. Almi ansvarar
därmed för drift och finansiering av alla inkubatorföretag inom det nationella inkubatorprogrammet,
däribland UIC. Kommunfullmäktige fattar slutligt
beslut om aktieköpet.
Fyra UIC-bolag
fick Bona
Postulatapriset
UIC-bolagen Sensebit,
Episentec, Gradientech
och Pophunters Film & TV
har tilldelats näringslivspriset Bona Postulata som
delas ut till uppländska
företag med stor tillväxtpotential. Bona Postulata
är latin och betyder goda
förutsättningar. Bakom
priset står 16 välkända
företag och näringslivsorganisationer i länet som
vill bidra till att företag
med god tillväxt­potential
får den uppmärksamhet
och draghjälp de förtjänar.
Priset är instiftat av två
av Uppsala Innovation
Centres affärspartner,
Advokatfirman Lindahl
och PwC.
9
10
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
Hänt under hösten 2012
hänt under hösten 2012
Innovationsbron satsade på bästa
företagsinkubatorerna
Innovationsbron (numera Almi Företagspartner)
satsade under hösten 10 miljoner kronor på landets
sex främsta företagsinkubatorer, däribland UIC.
Dessa fick en särskild satsning för snabbare utveckling av unga tillväxtbolag. Åtgärden ingick som en del
i den internationella satsning som Innovationsbron
lanserade för att skapa snabb tillväxt och tidig internationell etablering. UIC får 2 miljoner kronor per år
under en tvåårsperiod för att stärka framväxten av
fler internationella företag.
Scandinavian CRO utsedd till
Gasellföretag 2012
Det kliniska prövningsföretaget Scandinavian CRO
utsågs till Gasellföretag 2012 – en utmärkelse
som Dagens Industri årligen delar ut till Sveriges
snabbast växande företag. Bolaget har expanderat
på ett mycket framgångsrikt sätt. Omsättningen
och personalstyrkan har tredubblats bara under de
senaste tre åren.
– Vi räknar med fortsatt tillväxt även nästa år.
Vi hoppas nyanställa och satsar på både nya och
befintliga affärsområden, sa Ulrika Hammarström
Lüllmaa, vd och en av grundarna till SCRO.
ChromoGenics beviljas
villkorslån om 63,75 mkr
Scandidos korades
som ett av Sveriges
snabbast växande
teknologiföretag.
Som del i Energimyndighetens program för att
stödja lösningar för en effektiv och hållbar energi­
användning inom industrin har myndigheten
godkänt ett villkorslån om 63 750 000 kronor
till ChromoGenics, för en referensanläggning för
smarta fönster.
– Detta lån, som ska matchas med ytterligare
medel, kommer att låta oss ta bolagets smarta
fönsterteknologi ConverLight ett steg närmare en
kommersiell lansering, sa Thomas Almesjö, vd på
ChromoGenics.
SKAPA-stipendiet till
UIC-bolaget Capilet Genetics
Almi Företagspartner delade traditionsenligt ut pris
till årets innovatörer i samband med UIC-dagen 2012.
UIC-bolaget Capilet Genetics, med analyser för
hästavel som specialitet, utsågs till Årets Innovatör
i Uppsala län.
Två UIC-bolag tilldelades
en halv miljon kronor av VINNOVA
UIC-bolagen APR Technologies och Spiber
Technologies driver båda innovativa projekt som
finansierats med en halv miljon kronor vardera
genom VINNOVAs program Forska&Väx. Målet med
Forska&Väx är att små och medelstora företag ska
öka sin konkurrenskraft genom att satsa på forskning
och utveckling och därmed bidra till svensk tillväxt.
Fanchinima stärker kassan
med 2,7 mkr
UIC-bolaget Fanchinima (numera Plotagon) gör det
möjligt för användaren att skapa egna filmer utifrån
sina egna berättelser. Under hösten investerade bland
andra Innovationsbron, Framtidslyftet och Stockholms
affärsänglar cirka 2,7 miljoner kronor i företaget.
– Kvalitetsstämpeln som vi får genom att vara ett
UIC-bolag gör att investerare är mer intresserade av
oss, sa Christopher Kingdon, vd på Fanchinima.
ScandiDos växer snabbt
Sweden Technology Fast 50 är en utmärkelse där
Deloitte korar de snabbast växande teknologi­
företagen i Sverige. UICs alumnbolag ScandiDos
var med på listan för tredje året i rad. Företaget
grundades 2002 av en grupp fysiker och ingenjörer
i Uppsala. Idag har bolaget vuxit till 18 anställda med
huvudkontor i Uppsala och dotterbolag i USA. Sam­
tidigt placerade sig ScandiDos på Deloitte Technology
Fast 500 EMEA. Att få en plats på Deloittes Fast 500
lista är ett erkännande av före­taget och visar på en
mycket stark prestation. ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
Svenskt genombrott
i rymden på NASA
UIC-bolaget ÅAC Microtec fick
ett genombrott i USA genom en
lyckad demonstration av NASAs
testsatellit kallad TechEdSat som
separerades från internationella
rymdstationen ISS den 4 oktober
2012. Satelliten har byggts på
mindre än fyra månader av ett
team från NASA Ames Research
Center, San Jose State University och ÅAC Microtec.
NASA använder elektronik
från svenska ÅAC Microtec för
styrning och drift av satelliten.
Normalt utbyter länderna
enbart vetenskapliga instrument
och data.
ÅAC Microtec har en produktportfölj för autonoma system
som är baserad på plug-and-playprotokoll och en ledande elektronikintegrationsförmåga.
– Att NASA väljer att utprova
våra datorer och kraftsystem för
sina framtida satelliter är förstås
unikt i världen och visar på den
teknikhöjd som vi har i Sverige
och det höga internationella
värde Rymdstyrelsen har som
teknik- och innovationsmotor,
sa Fredrik Bruhn, dåvarande
vice vd och ansvarig för affärs­
utveckling på ÅAC Microtec.
11
12
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
Hänt under hösten 2012
Uppsala Innovation
Centre blev Södertäljes
företagsinkubator
Dan Sunnemark och
Anne Svensson på nystartade
Offspring Biosciences har genomfört UIC Business Lab och går nu
vidare i UIC Business Prep.
I juni 2012 utsåg Södertälje kommun Uppsala Innovation Centre
till den företagsinkubator som
ska vara hjärtat i arbetet med att
stimulera fler livskraftiga tillväxtföretag i Södertälje. Behovet av
stöd inom entreprenörskap och
affärsutveckling i kölvattnet efter
AstraZenecas nedskärningar är
i fokus, men också att skapa förutsättningar för nyföretagande och
avknoppningar hos regionens övriga
stora industrier.
– Vi och UIC har ett ömsesidigt
intresse av att samarbeta kring
uppbyggnad av en breddinkubator
i Södertälje. Inkubatorverksamheten
möter det behov av stöd för entreprenörskap och affärsutveckling
som uppstår efter AstraZenecas
nedläggning av forskningen, med
fokus på life science, sa Boel Godner
(s), kommunstyrelsens ordförande
i Södertälje.
hänt under Våren 2012
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
hänt under Våren 2012
Världens största ThermoSeedanläggning invigd i Norge
ThermoSeed-metoden behandlar utsäde effektivt
och miljövänligt med varm fuktig luft, helt utan
kemikalietillsatser. Metoden har utvecklats av UICs
alumnbolag SeedGard, som i dag ägs av Incotec.
Under våren 2012 invigdes världens största
ThermoSeedanläggning i Holstad utanför Oslo.
Anläggningen drivs av Felleskjøpet som är Norges
motsvarighet till Lantmännen.
– Uthållighet och en stark övertygelse är viktiga
egenskaper för att lyckas utveckla en idé till ett
växande företag på en internationell marknad. Vi
gläds mycket åt framgången i vårt alumnföretag
SeedGard, som idag ingår i ett internationellt
företag, sa UICs vd Per Bengtsson.
Nanologica och Oriflame
i samarbete
Nanologica, som utvecklar nanoporösa strukturer
med tillämpningar inom exempelvis läkemedel
och kosmetika, har skrivit ett strategiskt samarbetsavtal med det globala skönhetsföretaget Oriflame
Cosmetics. Avtalet gäller samarbete inom en
rad områden, framför allt utveckling av den
teknologi Oriflame använder för sina skönhets­
produkter.
Sensidose ökar tempot –
nyemission på 18,4 mkr och ny vd
Nyemission på 18,4 miljoner klar. Nya vd:n Jack Spira
på plats och två nya marknadserfarna leda­möter
i styrelsen. Sensidose vår var framgångsrik på
många sätt.
Almedalens Framtidspris till
UIC-bolaget ngenic
Almedalens Framtidspris, ett resestipendium på
100 000 kronor, gick till energitjänsteföretaget
ngenic. Priset är instiftat av Svensk Energi,
Swedbank, Sparbankerna, Teknikföretagen
och Världs­naturfonden.
dosautomat från
Sensidose som ökade
tempot under
våren 2012.
Good Food Practice fusionerade
med det finska företaget
Oy Foodfiles Ltd
UICs alumnföretag Good Food Practice och finska
Oy Foodfiles Ltd har fusionerats och skapat ett
nytt bolag. Det nybildade företaget FoodFiles AB
arbetar med livsmedels- och nutritionsfokuserad
uppdragsforskning. Företaget är nu den starkaste
aktören i Skandinavien och ägs till lika delar av de
båda dotterbolagen.
Nanologica har
skrivit ett strategiskt
samarbetsavtal
med Oriflame.
13
14
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
Läker ben
med passion
– och keramik!
Oss-Q har hittat ett nytt sätt att läka benvävnad. Det är en typ
av keramik som skräddarsys som implantat och opereras in i
skallbenet. Oss-Q har gått från forskning till kommersialisering
på kort tid, bland annat med hjälp av affärsutvecklings­
programmen UIC Business Start, UIC Business Prep
och UIC Business Accelerator där de i dag får
stöd av UICs affärscoach Sten Dahlborg. Nu
hägrar stora planer för vd Bo Qwarnström
och hans bolag för att ge patienter världen
över ett rikare liv.
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
15
16
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
OSS-Q
– Det är oerhört
viktigt att få in
kompletterande
kompetenser och
erfarenheter, säger
Bo Qwarnström på
Oss-Q, här i samtal
med affärscoachen
Sten Dahlborg
(höger).
D
u är kirurgen som har gjort allt som
står i din makt för att hjälpa. Du har
fryst in den 250 kvadratcentimeter
stora benbiten som togs bort från
skallen och som sedan förvarats i 70
minusgrader under sex månader, för att sedan
sätta tillbaka den igen. Det som i din värld
kallas för kranioplastik. Men cirkulationen var
som så ofta efter ett svårt skalltrauma, alldeles
för dålig. Benbiten bröts ner och försvann. Du
har använt de konventionella metoderna, som
plastimplantat och metallnät i titan, för att
ersätta benet – men det fungerade inte heller.
Istället uppstod infektioner som gjorde att det
aldrig växte ihop.
Det har nu gått några år sedan den uppgivna
patienten mittemot dig fick halva sitt skallben
uppskuret. Det var efter en massiv hjärnblödning,
naturligtvis ett enormt trauma som hon lyckligt­
vis överlevde, främst tack vare den stora opera­
tionen. Men trots det har hon ändå inte fått hela
livet tillbaka. Hon känner sig som om hon vore
hundra år gammal, trots sina blott 37 år. Hon är
alltid yr, desorienterad och förvirrad. Du vet att
det troligen beror på ett tryck mot hjärnan som
påverkar henne neurologiskt, men det är ändå
inte det värsta. Hon vågar överhuvudtaget inte gå
utanför dörren eftersom hennes insjunkna hjässa
gör att hon allt för ofta möter människor med en
granskande eller i värsta fall förfärad blick.
Du är kirurgen som har vigt själ, hjärta och
yrkesliv åt att göra människor friska. Nu tvingas
du återigen konstatera att du inte kan göra mer,
än att bara trösta.
Men så hör du talas om ett företag i Uppsala
som tydligen är bäst i världen på att gjuta och
forma en helt ny typ av skräddarsydda implantat
av keramik för komplicerade bendefekter. Och
de ungefär femton patienter som har fått det efter
skottskador, cancersjukdomar och trafikolyckor
– är alla helt återställda!
Kan keramik ersätta ben?
Allt började med att Thomas Engstrand, plastik­
kirurg på Karolinska sjukhuset, fick en idé för sju
år sedan. ”Borde man inte kunna använda bioke­
ram – en typ av keramik – för att laga ben?” Med
sin porösa struktur liknar nämligen materialet
kroppens benvävnad och stimulerar tillväxten av
nytt ben. Det verkade fungera med gjutformarna,
men materialet härdade för snabbt och blev
skört. Samtidigt gick Håkan Engqvist, professor
i tillämpad materialkunskap på Ångströmlabora­
toriet vid Uppsala universitet i liknande tankar.
De slog sina kloka huvuden ihop, Håkan tillsatte
en hemlig ingrediens och problemet var löst. När
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
OSS-Q
Bo Qwarnström, med goda erfarenheter av att
arbeta tillsammans med Håkan, fick nys om pro­
jektet såg han den stora potentialen i affärsidén.
Bolaget Oss-Q bildades år 2011. Efter att ha fått
viktiga startpengar av UUAB (Uppsala universitets
Utveckling AB) och VINNOVA började den
nyblivne vd:n Bo genast jaga finansiärer.
– Det var stentufft, berättar han. Intresset för
idén var stort, men det ekonomiska läget gjorde
det svårare än någonsin.
Efter kanske 25 försök, nappade två, Karolinska
Development och Almi Invest gick in med nio mil­
joner kronor i riskkapital. Och det som nu kanske
kan bli en framgångssaga hade fått sitt första kapi­
tel skrivet.
Det växer verkligen benvävnad!
Den första patienten knackade på dörren år 2009.
Mannen hade ett 80 kvadratcentimeter stort
hål i kraniet efter en brutal misshandel. Han
hade provat allt men inget fungerade – förrän
han blev remitterad till Karolinska. Där opere­
rades Oss-Qs första keramikimplantat in med
stor framgång i mars 2010. Läkningsprocessen
gick bra och cirkulationen fungerade som den
skulle. Vid en datortomografi, eller skiktröntgen,
25 månader senare skulle de få sina största för­
hoppningar besannade – materialet hade tätnat!
– Det var nästan så att vi inte trodde på det
själva, berättar Bo, men det var verkligen riktig
benvävnad som faktiskt hade växt kring och
på implantatet!
Entusiasmen över upptäckten och antalet goda
erfarenheter från implantaten blir hela tiden
allt större. På Oss-Qs webbplats kan man läsa:
”A passion for better bone healing” och Bo berät­
tar att det faktiskt handlar om en passion för att
få tekniken att verkligen kunna hjälpa patienter.
– Det handlar ju om att kunna ändra livet för
människor. Det är en stor glädje när man hör
talas om en patient som efter två års sjukskriv­
ning kliver upp ur sjuksängen och säger att han är
redo att gå till jobbet. Just like that, säger Bo med
ett fingerknäpp.
UIC har varit ett stort stöd
I hela processen har UIC varit ett viktigt stöd för
Oss-Q som parallellt har genomgått det indivi­
duella programmet UIC Business Prep. Program­
met är till för utvalda tillväxtföretag med hög
potential. Bo berättar att UIC-tiden har gett
många kloka insikter och även en styrelseord­
förande, Anders Nordström, som Bo beskriver
med många superlativ.
Genom UIC har de också fått en driven affärs­
coach i Sten Dahlborg.
– Det är en mycket klok och erfaren person
som varit till stor hjälp, konstaterar Bo. Det är
oerhört viktigt att få in kompletterande kompe­
tenser och erfarenheter, inte minst som spea­
king partner.
Det globala vårdsystemet som marknad
Sten Dahlborg tycker att det är mycket stimu­
lerande att få vara med och bidra till ett bolags
värdeutveckling. Det är något han och andra
affärscoacher kan göra bland annat genom att
dela med sig av koncept, affärsmodeller och inte
minst nätverk. Sten menar att UICs modell med
affärscoacher från näringslivet som är kopplade
till UIC plus de specifika program som grundar
sig på vilken fas bolagen befinner sig i, till och
med borde expanderas.
– UIC-modellen är ett strålande exempel på
att det går att göra företagsinkubatorer riktigt
Bo Qwarnström
•Veckopendlar från
Ferney-Voltaire i
Frankrike till Uppsala.
• Föddes år 1955 och
växte upp i Dalarna.
•Har dansk fru och
fyra barn.
•Njuter av upplevelser
– musikaliska, historiska och kulinariska.
•Inspireras bland
annat av svärfadern
som alltid strävade
efter att ”go where
the action is”.
•Kopplar av med yoga
och meditation.
•Äter vegetariskt.
• Önskar att de som
kan, tar större ansvar
för sina handlingar,
främst med tanke på
miljön.
Oss-Q läker
benvävnad med
en typ av biokeram
som skräddarsys
och opereras in
i skallbenet.
17
18
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
produktiva. Det är svenskt näringsliv i sin tur väl
betjänt av.
På frågan om vad han tror om Oss-Q om tio
år svarar han:
– Sannolikt uppköpta av någon av de stora
globala aktörerna med väletablerade marknads­
kanaler. Det är givetvis önskvärt att produk­
terna kommer ut i det globala vårdsystemet
fortast möjligt eftersom de kan skapa radikala
förbättringar i patienters livskvalitet samt bidra
till betydande besparingar i vården. Det skulle
kunna markant accelerera marknadspenetration
av Oss-Qs produkter och bidra till att de blir en
ny standard för behandling av komplexa ben­
defekter.
Redo för världen
Men än så länge befinner sig Oss-Q i en prelan­
seringsfas, även om de redan levererar implantat
kommersiellt. Det återstår fortfarande frågor
kring prisbild, spridning av produkten, internatio­
nalisering och utveckling för att möjliggöra större
produktion och lagerhållning hos sjukhusen.
– Resten av det här året tror jag verkligen att
det kommer att röra på sig ordentligt, menar Bo.
Inte minst med tanke på att vi är på gång att få en
artikel publicerad i Journal of Neurosurgery, en
ansedd tidskrift inom vårt område.
Företaget har även tidigare fått internationell
uppmärksamhet, då från öst. I oktober 2012 fick
de besök av en sydkoreansk nyhetskanal, YTN,
som har 20 miljoner tittare varje dag. UIC tog
om Oss-Q
Oss-Q utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster globalt för behandling av svåra bendefekter, till att börja med i skallen. Det
kan vara efter en svår olycka, öppen hjärnkirurgi efter exempelvis stroke
eller andra sjukdomstillstånd, oftast cancer, som har attackerat benvävnaden. Materialet skapas av en blandning av keramikpulver och en vätska
som härdar och gjuts i formar. Utseendet påminner om en bivaxkaka,
där bit för bit kan brytas av till dess att formen kan skräddarsys för att
passa exakt till hålet i skallbenet. I vissa fall kan också materialet formas,
exempelvis till en ögonbåge. Företaget har fem anställda.
OSS-Q
med reportageteamet till Oss-Q som intervjuade
Bo om resan till framgång. Temat för inslaget
var innovationsstöd i Stockholm och Uppsala
samt företagsinkubatorer för tillväxt inom
life science.
Närmast planerar företaget att lansera i de
nordiska länderna och Tyskland, sedan hägrar den
amerikanska marknaden. Stora planer, men har de
kapacitet att klara efterfrågan om det drar iväg?
– Vi har goda möjligheter att expandera här i
Uppsala Business Park om det behövs, säger Bo.
Vi planerar att anställa fler, till exempel tillverk­
ningspersonal med hantverkskunnande som kan
se till att implantaten blir så kosmetiskt tillta­
lande som möjligt. Patienterna vill ju helt enkelt
få tillbaka sitt utseende.
Blir ni rika på kuppen?
– Det vet jag inte, säger Bo, jag har varit med
länge och har lärt mig att vara försiktig. Det finns
absolut möjligheter, men också stora marknads­
risker förknippade med projekt av den här typen.
Inte minst när det gäller konkurrens … även om
vi inte har sett något hittills som gör att vi skakar
på manschetterna, konstaterar Bo.
Stora (hemliga?) möjligheter
Man behöver inte ha jättemycket fantasi och
kunskap om biomaterial för att få många idéer
om hur samma material skulle kunna göra ännu
större nytta. Som vid andra typer av frakturer?
Missbildningar? Skelettcancer?
– Även om vi fokuserar stenhårt på skallskad­
orna så är det klart att vi är sugna på att sätta
snöbollar i rullning också inom andra områden.
Nya idéer kommer upp hela tiden, exempelvis
vissa typer av rörbensdefekter …
Men så hejdar sig Bo:
– … my lips are sealed.
Du är kirurgen som har gjort allt som står i
din makt för att hjälpa. Nu kan du konstatera att
hon har fått livet tillbaka.
Oss-Q får i dag stöd i sin affärsutveckling av Uppsala
Innovation Centre genom programmet UIC Business
Accelerator och har tidigare genomfört UIC Business
Start och UIC Business Prep.
OSS-Q
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
oss-q
Oss-Q has found a new way to
repair bone. An implant is custommade from a type of bioceramic
material and then implanted into
the skull. The company has gone
from research to commercialisation
quickly, thanks in part to the help of
the business development programs
UIC Business Start, UIC Business
Prep and UIC Business Accelerator.
The story of Oss-Q began seven
years ago when Thomas Engstrand,
plastic surgeon at Karolinska University Hospital in Stockholm, had
the idea of using a new innovative
implant design based on a bioceramic material to repair bone. Håkan
Engqvist, Professor of Applied
Materials Science at the Ångström
Laboratory was thinking along the
same lines, and the two of them
decided to start collaborating with
the goal of developing a new implant
technology for the skull indication.
In March 2010, the first ceramic
implants were implanted into patients. One of the patients had an
80 cm² hole in his skull, following a
serious accident. No other treatment
had yet been successful, until the
patient was referred to Karolinska
University Hospital. Based on very
promising results after one year,
Oss-Q was formed and another
founder, Bo Qwarnström, was appointed CEO. About two years after
the first operation, Oss-Q’s greatest
dreams came true; the material had
integrated with the patient’s bone.
“We almost didn’t believe it
ourselves”, Bo Qwarnström explains,
“but it was bone tissue that had
actually grown around and onto
the implant.”
19
20
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
Göran Eklund
på MetaSafe arbetar
med att leverera data
kring metabolism.
Uppsala Innovation Centre i Södertälje
Uppsala Innovation Centre i Södertälje
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
Uppsala Innovation
Centre öppnar nya
dörrar i Södertälje
I februari 2012 kom beskedet om att AstraZenecas forskningsenhet
skulle läggas ner i Södertälje. I juni samma år utsåg Södertälje kommun
Uppsala Innovation Centre till regionens företagsinkubator med uppdrag
att stimulera till fler livskraftiga tillväxtföretag i kommunen.
U
ICs initiala fokus i Södertälje har
varit att erbjuda stöd kring entrepre­
nörskap och affärsutveckling inom
life science, vilket efterfrågades efter
AstraZenecas nedläggning av forsk­
ningen. Framöver kommer dock alla branscher att
omfattas i satsningen. UICs verksamhet i Uppsala
och Södertälje har även öppnat upp nya möjlig­
heter till nätverk och kontaktvägar mellan två av
landets starkaste life science- och biotechregioner
– både inom näringslivet och universiteten.
Stort informationsmöte inledde
Södertälje kommun, AstraZeneca och UIC bjöd in
till ett informationsmöte på AstraZenecas huvud­
kontor i Södertälje dit cirka 80 forskare kom.
– Det blev ett framgångsrikt evenemang,
många hade redan lovande affärsidéer, säger
Anders Nordström, ansvarig för UICs verksam­
het i Södertälje.
40 personer i 14 bolag antogs efter intervjuer
till UIC Business Lab. De skulle där få möjlighet
att gå från att vara forskare till företagare på
fyra månader genom UICs stöd kring entre­
prenörskap och affärsutveckling. Ett bolag,
Northern Light Pharmaceuticals, gick direkt in i
affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Prep.
Bildade bolag med skräckblandad förtjusning
Forskaren Johanna Haglund vid AstraZeneca i
Södertälje hade tillsammans med många kollegor
fått besked om uppsägning.
– Jag tänkte: ”Allting som vi har byggt upp får
bara inte gå till spillo!” berättar hon.
Så med det gick hon målmedveten till mötet
och kände direkt att UIC erbjöd henne precis vad
hon behövde i det läget.
Numera är Johanna vd på det nystartade
företaget MetaSafe som huserar i AstraZenecas
tidigare lokaler som ägs av fastighetsbolaget
Acturum. Här sitter flera företag som bildats
av tidigare AstraZeneca-anställda, men också
UIC och andra aktörer inom Södertäljes innova­
tionssystem.
MetaSafe är ett kontraktslabb som levererar
data kring metabolism.
– Vi studerar hur läkemedel omvandlas i krop­
pen, där de data som genereras ska användas
av kunden i utvecklingen av effektiva och säkra
läkemedel, berättar Johanna. Det rör sig om rätt
komplexa studier som kräver lång erfarenhet och
expertis, något MetaSafe nu kan erbjuda läkeme­
delsföretag på ett effektivt sätt, menar hon.
Dirk Weigelt, kemist och vd på KeytoLead
är också nybliven entreprenör som nappade
på UICs erbjudande. Hans bolag siktar på att
bedriva preklinisk forskning, närmare bestämt
inom det så kallade lead generation-steget. Det
andra benet företaget kommer stå på är design
och syntes av substansbibliotek. Ett problem
som Dirk har identifierat är att det ofta saknas
erfarenhet av hur man överför en medicinsk
innovation som kan patenteras och sedan
säljas för vidare utveckling till en så kallad
candidate drug.
– Det är här KeytoLead ser sitt affärsområde,
säger Dirk.
Dirk och Johanna insåg att om de skulle
kunna fortsätta arbeta med det de brinner för var
de tvungna att hoppa på entreprenörståget, men
det var med skräckblandad förtjusning.
– Det har varit många vakna nätter, men som
jag brukar säga – efter tillräckligt många sover
man av utmattning, säger Johanna.
21
22
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
Anders
Nordström
och Stina Wikner
på UIC imponeras
av den höga energi­
nivå som råder
i Södertälje.
Från forskning till affärsmannaskap
Den allra största insikten som de båda har fått
med sig från UIC är den stora skillnaden i tanke­
sätt som råder inom vetenskapen jämfört med
affärslivet när det gäller riskbedömning.
– I akademisk forskning handlar det mest om
att publicera forskningsresultat medan industrin
behöver ha data för riskbedömning av projekt
för att sedan kunna tjäna pengar på det, helst
snabbt, säger Dirk. Med våra erfarenheter och
verksamheter kan vi få det att hänga ihop.
Anders Nordström menar också att det gäller att
vrida tanken från att vara anställd till att bli entre­
prenör. En viktig uppgift för UIC är att utmana och
bedöma affärsidéerna samt stötta i genomförandet.
– Framgången i verkställandet beror på företa­
gens och individernas förmåga och kompetens samt
givetvis på marknaden, påpekar han. Men misstag
gör man och det behöver inte vara fel. ”The sooner
you fail, the sooner you’ll succeed”, säger han och
ger ett konkret exempel. Tänk på Edison, han
gjorde tvåtusen försök att skapa en glödlampa som
fungerade. När andra påstod att han hade miss­
lyckats svarade han: ”Nej, jag har bara kommit på
tvåtusen sätt att inte göra en glödlampa.
Anders har lång erfarenhet från industrin och
ville tillföra förankring inom forskningen till pro­
grammet i Södertälje. Därför bad han Stina Wikner
som tidigare disputerat vid Karolinska Institutet
och är programansvarig för UIC Business Lab att
vara med. Hon tackade ja och slogs snabbt av den
höga energinivån som rådde i Södertälje.
– Jag hade inte förväntat mig det engagemanget
och drivet med tanke på situationen som lett dem
dit, berättar Stina. Eller så var det just därför,
resonerar hon vidare.
Uppsala Innovation Centre i Södertälje
Programdeltagarna Johanna och Dirk vill
också poängtera att mycket av atmosfären under
programmet var Anders och Stinas förtjänst.
– De har en fantastisk balans mellan profes­
sionalitet och ödmjukhet och man tas verkligen
på allvar, säger Johanna. Det har varit rakt, kon­
struktivt och utmanande med glimten i ögat.
Och Dirk håller med.
– UIC har systematiskt gett oss både värdefullt
nätverk och affärsmannaskap.
Även Södertälje kommun är nöjda med UICs
insats hittills.
– Efter att AstraZeneca lade ner forskningen i
Södertälje har UIC byggt upp en väl fungerande
företagsinkubatorverksamhet som på kort tid
kunnat fånga upp idéer kring nya produkter och
tjänster från tidigare AstraZeneca-forskare, säger
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i
Södertälje kommun.
En ny dimension
Nu, över ett år senare, är det marknadsföring
som gäller till hundra procent för bolagen.
Och naturligtvis att kunna sälja sina produkter
och tjänster för att kunna driva verksamheterna
vidare. Medan Stina och Anders startar upp
ett nytt UIC Business Lab fortsätter MetaSafe,
KeytoLead och sex av de övriga bolagen i UIC
Business Prep där de får en egen affärscoach och
ett mer individuellt stöd.
– Det blir en spännande fortsättning på resan,
säger Johanna. Men jag kommer att sakna
gemenskapen och nätverket!
Men med lite perspektiv, var nedläggningen
bra eller dålig för Johanna och Dirk på ett per­
sonligt plan?
Uppsala Innovation Centre i Södertälje
– Jag kunde absolut ha varit kvar på
AstraZeneca i 20 år till, men jag väcktes upp,
säger Johanna. Det var en trygghet som försvann
men samtidigt gick mycket på rutin. Även om
det inte bär hela vägen kommer jag att ha fått en
dimension till genom förståelsen för den stora
investering, mod och ansvar som ligger bakom
allt företagande. Och om vi rullar på kommer det
absolut att vara det bästa som har hänt mig!
Nya dörrar för nätverk öppnas
Över 800 personer av de totalt 1 350 anställda
som fick gå från AstraZeneca har fått nytt jobb
i Sverige eller utomlands. Fler kontaktvägar har
därmed skapats för de tidigare kollegorna. UICs
närvaro i både Uppsala och Södertälje innebär
att nya dörrar för nätverk mellan UIC-bolagen i
de två life science-starka regionerna har öppnats.
– De företagare vi stödjer i Södertälje har ett
stort kontaktnät av tidigare AstraZenecakollegor vilket nu kan gagna våra UIC-bolag
i Uppsala, säger Anders Nordström. På samma
sätt har våra UIC-bolag i Södertälje närhet till
vårt och UIC-bolagens nätverk i Uppsala. Kon­
taktvägarna blir korta och jag tror att detta kan
skapa många intressanta synergieffekter. Inte
bara inom näringslivet utan också mellan univer­
siteten.
– De tidigare forskarna på AstraZeneca har
haft kopplingar till bland annat Uppsalas och
Stockholms universitet samt Karolinska Institutet,
mest inriktade på akademiska samarbeten
som ska ge ökad förståelse i en vetenskaplig
fråga, säger Janet Hoogstraate, advisor och
projektledare inom life science på Acturums
Biovation Park Telge. Dessa samarbeten fort­
sätter i den mån det är möjligt. Den kopplingen
som UIC står för bidrar på ett annat plan,
där samarbetsresultatet ska omvandlas till en
näringsverksamhet. Erfarenheten och stödet från
UIC tror jag kommer att ge Södertäljeföretagen
en ordentlig skjuts, menar Janet.
Nystart med Biovation Park Telge
Inte bara kompetens, idéer och entreprenörsanda
tas tillvara i Södertälje. Även AstraZenecas forsk­
ningsanläggning med tillhörande laboratoriein­
Johanna Haglund
Forskare, grundare och
vd på nystartade MetaSafe.
Ålder: 40 år.
Familj: Man och två barn.
Bor: I Mälarhöjden.
Fritidsintressen:
Matlagning, vin och löpning.
Hoppas på: Både nationella
och internationella kunder
och fler anställda.
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
dirk Weigelt
Kemist, medgrundare och
vd på nystartade KeytoLead.
Ålder: 44 år.
Familj: Fru och tre döttrar.
Bor: I Rönninge.
Fritidsintressen:
Kan man ha några med ett
företag? Men läsa, gärna
science fiction.
Hoppas på: Stora globala
sam­arbeten.
strument i Snäckviken får en nystart när Acturum
bygger Biovation Park Telge. Parken ägs och drivs
av utvecklingsbolaget Acturum Development AB,
FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag
och byggbolaget PEAB. Både Uppsala Science
Park och Uppsala Business Park är förebilder
för den nya forskningsparken som består av
130 000 kvadratmeter kontor och laboratorie­
utrymmen avsedda för life science-verksamhet.
– Målet är en livaktig utvecklingspark med
konkurrenskraftiga hyror och ett förstklassigt
läge som gynnar nationellt och internationellt
samarbete. Vi är övertygade om att vi kan
erbjuda företag ett mycket stort mervärde som
inkubator, säger Janet Hoogstraate på Acturums
Biovation Park Telge.
Hon menar också att det är en stor fördel att
en framgångsrik och etablerad företagsinkubator
som UIC finns nära verksamheten i framtiden.
Det finns de som har farhågor kring att
Karolinska Institutet, på bara några mils avstånd
i ett så litet land, kommer att konkurrera med
Biovation Park Telge. Finns det verkligen tillräck­
ligt med kundunderlag för båda aktörerna? Anna
Ridderstad Wollberg på Uppsala BIO arbetar för
att stärka life science-sektorns konkurrenskraft
och tillväxt i nära samarbete med bland andra
UIC. Hon har dessutom själv många års erfarenhet
av lokalerna som projektledare på AstraZeneca
fram till nedläggningen. Anna menar att det är
viktigt att Södertälje hittar egna nischer, att det
blir en medveten blandning av företag som kom­
pletterar varandra och framför allt att inte bara
se till lönsamheten.
– Jag tror att en väg att gå kan vara att paral­
lellt med vinstdrivande företag inrätta ett forsk­
ningsinstitut som säkrar att forskningsresultaten
får vara lika viktiga som affärerna, säger Anna.
Hon säger att en stor styrka hos AstraZeneca
var det goda samarbetet mellan olika discipliner
och att det gäller att bevara det utan att för den
skull försöka skapa ett nytt AstraZeneca.
– Många gånger konkurrerar teamen med var­
andra om anslagen och gör nästan samma saker,
kan man hitta sätt att samarbeta, då finns alla
förutsättningar att lyckas!
23
24
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
Uppsala Innovation Centre i Södertälje
– Vi tror på vårt projekt
och ger inte upp i första
taget, säger Northern
Light Pharmaceuticals
vd Achim Orzechowski.
Northern Light Pharmaceuticals förädlar läkemedelsprojekt
Northern Light Pharmaceuticals är
ytterligare ett företag som är sprunget ur
AstraZeneca och som ingår i UIC Business
Prep i Södertälje.
Bolaget utvecklar just nu sin affärsidé
om att driva och förädla läkemedelsprojekt
inom smärta främst i en tidig utveckling, så
kallad preklinisk fas. Det betyder att man
visar att läkemedelskandidaten är säker nog
att testas på människor i nästa fas. Achim
Orzechowski är vd och driver företaget
tillsammans med två kollegor, Rolf
Johansson och Stefan Berg som alla kommer från AstraZeneca, vilket enligt Achim
innebär många fördelar.
– Vi har var och en 18–25 års erfarenhet
av läkemedelsforskning och vi vet vad läkemedelsbolagen letar efter, det vill säga vad
kunden vill ha, säger Achim. Dessutom ger
vårt och projektens ursprung i AstraZeneca
också trovärdighet och fungerar som kvalitetsstämpel.
High risk – high reward
Bolagets största utmaning är nu att hitta
finansiärer som är villiga att investera i den
tidiga fas som preklinisk prövning innebär.
För att göra verklighet av idéer om nya,
effektiva och framför allt viktiga läke­medel
är riskkapital i mångmiljonklassen ofta en
förutsättning.
– Det är få riskkapitalbolag som vågar
satsa så höga belopp på en så här tidig fas
i projekten i Sverige, säger Achim. Det
handlar om ”high risk – high reward”.
Den höga riskfaktorn bekräftas också av
statistiken, endast cirka en av tio lyckas gå
hela vägen till produkt i läkemedelsprojekt.
Men när det lyckas belönas inte bara investeraren utan också vården och patienterna
mycket rikligt. Achim anser dessutom att de
har valt ut ett projekt där riskfaktorn faktiskt är lägre än genomsnittet och hoppas nu
på det intresse som har visats från utlandet.
Stödet och framför allt den uppmuntran som UIC Business Prep ger förstärker också bolagets förhoppningar inför
framtiden.
– Vi får bekräftelse om att vi tänker rätt,
UIC ställer de rätta frågorna och hjälper
oss att hitta en struktur, säger Achim. Vår
affärscoach Anders Nordström har hjälpt
oss mycket att tänka i olika scenarier och
har också gett oss flera konkreta kontakter som har lett oss vidare. Vi tror på vårt
projekt och ger oss inte i första taget,
säger Achim.
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
Ismet Dorange, Karin Johnson,
Jan Blid och Dirk Weigelt på UICbolaget KeytoLead i Södertälje.
Uppsala Innovation
Centre in Södertälje
In February 2012, it was announced
that the global British-Swedish
biopharmaceutical company
AstraZeneca’s research facility in
Södertälje was to close. Södertälje
Municipality selected UIC as the
business incubator for the region
in order to develop additional vital
growth businesses in the municipality.
40 former researchers within 14 companies and projects were enrolled in
the UIC Business Lab program, where,
over the course of four months, they
were given the opportunity to transform themselves from researchers
to entrepreneurs.
Johanna Haglund is currently the
Managing Director of the company
MetaSafe, a contract laboratory which
provides metabolic data.
“What we had created could not be
allowed to go to waste!” She knew immediately that UIC’s business development
support was exactly what she needed.
Dirk Weigelt, who has recently set up
KeytoLead, agrees. The company’s aim
is to carry out preclinical research in
the lead generation phase.
“UIC has systematically provided us
with both valuable networks and the
expertise to run a business”, says Dirk.
Northern Light Pharmaceuticals
was immediately enrolled in the UIC
Business Prep program. They are now
developing their business idea, which is
to carry out and refine pharmaceutical
projects from AstraZeneca within the
field of pain, primarily in the preclinical
phase. The potential is great and the
support from UIC has built up their expectations of what the future may hold.
“We received acknowledgement that
we were thinking along the right lines.
UIC poses the right questions and is
helping us to find a structure and the
right contacts”, says Achim Orzechowski,
the company’s Managing Director.
In addition, UIC’s facilities in Uppsala
and Södertälje open up new networks
and contact pathways between
Sweden’s two strong life sciences and
biotechnology regions, within both
industry and universities.
25
26
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
Strandberg Guitars
Nu åker vi!
Världen väntar på
Strandbergs gitarrer
Strandberg Guitars vd, Ola Strandberg, åker snart
bokstavligen ett helt varv runt jorden på en enda vecka.
Resan, som bland annat finansieras med Nordeas rese­
stipendium, går till USA och sedan vidare till Sydkorea.
Företaget är ett tydligt bevis på att arbetsmiljöfrågor nu
har slagit rot ordentligt även i artistbranschen. Strandberg
Guitars tillverkar specialbyggda gitarrer som väger lätt
och är ergonomiskt utformade. Efterfrågan växer lavinartat
allteftersom bloggar och gitarrmagasin sprider namnet
tillsammans med flera namnkunniga artister. En av dem är
Ola Englund, gitarrist i det amerikanska death metalbandet Sex Feet Under.
– Strandbergs gitarrer är en innovation i en annars väldigt konventionell bransch, menar musikern. Ola har vågat
frångå normen och lyckats designa en helt ergonomisk
gitarr, något som inte är vanligt bland andra byggare. Hans
gitarrer är lättspelade och framför allt sköna att spela på
då leder och armar blir avlastade på rätt sätt.
Andra kunder som använder gitarrerna är den engelska
jazzmusikern Allan Holworths och den experimentella,
Hollywoodbaserade metalmusikern Tosin Abasi. Nu närmar
sig företaget ett kapacitetsbehov på 100 gitarrer varje
månad. Lite för mycket för den alltmer efterfrågade vd:n och
grundaren som till att börja med tillverkade alla gitarrer själv.
Ett varv runt jorden på en vecka
Ola Strandbergs resa kommer först att gå till USA – både
Chicago och Los Angeles. Där ska han träffa potentiella
leverantörer.
– Det är i USA som den största marknaden och kunskapen finns, motiverar Ola. ”Made in USA” är fortfarande
betydelsefullt i min bransch.
Kosan vänds sedan mot Sydkorea. Just där finns nämligen en av världens största tillverkare som sprutar ut cirka
10 000 gitarrer varje månad.
– Jag kommer bokstavligen att resa ett varv runt jorden
på en vecka, och avsluta med ett studiebesök i Sydkorea
för framtiden, säger Ola med stor framtidstro i rösten.
Viktigt för ett företags överlevnad och utveckling
– Att knyta internationella kontakter är ofta avgörande för
ett företags utveckling och överlevnad, säger Lars Olde,
UIC, resestipendiejuryns ordförande.
Per Svensson, kontorschef på Nordea Bank i Uppsala
håller med och lägger till:
– Genom Nordeas resestipendium kan vi på ett konkret
sätt stötta lokala företag som vill nå internationella framgångar. UIC har en viktig roll att fylla i arbetet för att fler och
större tillväxtföretag ska utvecklas i regionen, och vi är glada
över att vara en del i detta arbete tillsammans med UIC.
Strandberg Guitars har genomfört UIC Business Lab.
Strandberg Guitars
Ola Strandberg, the Managing
Director of Strandberg Guitars
who manufactures made-tomeasure, ergonomically designed guitars and can list many
well-known guitarists among
their customers. The company is
now getting close to a capacity
requirement of 100 guitars each
month. Strandberg Guitars has
completed the UIC Business
Lab program.
Strandberg Guitars
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
Gitarristen Paul
Masvidal spelar på en
av Strandberg Guitars
ergonomiska gitarrer.
Varje åR delar UICs
affärspartner Nordea Bank
ut två resestipendier på
25 000 kronor vardera som
en del i samarbetet med UIC.
Ett av stipendierna delas ut till
UIC-bolag som under före­
gående år genomfört affärs­
utvecklingsprogrammet UIC
Business Lab, och ett stipendi­
um delas ut till ett UIC-bolag
som deltagit i UIC Business
Prep alternativt UIC Business
Accelerator. Juryn består
av representanter från UIC,
Nordea, STUNS, SLU Holding
och UU Innovation. Stipen­
diepengarna är öronmärkta
för en affärsresa som gagnar
företagets utveckling och
tillväxt. Priset delades senast
ut till UIC-bolagen Strandberg
Guitars och Novortex vid
UICs årliga julgransplundring i
januari 2013.
27
28
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
ChromoGenics
ChromoGenics siktar mot solen
ChromoGenics fick under år 2012 ett villkorslån på närmare 64
miljoner kronor beviljat av Energimyndigheten. Det skedde inom
ett program som syftar till att stödja en effektiv och hållbar
energianvändning inom industrin. ChromoGenics utvecklar en
typ av fönsterfolie som kan anpassa solljusinsläppet dynamiskt,
vilket leder till ett minskat energibehov.
Utgår ifrån Sverige
– Med lånet får vi möjlighet att finansiera en ny produktionsanläggning vilket förstås är väldigt roligt, säger företagets vd
Thomas Almesjö.
Han menar att de annars hade fått leta finansiärer utomlands.
– Jag har hållit på i 30 år med kommersialisering av nya teknologier och det är mycket tuffare att hitta riskkapital nu än tidigare,
vittnar han.
Han påpekar i sammanhanget att företagsinkubatorer därmed
också fyller en större roll nu än någonsin.
– Jag är särskilt imponerad av Uppsala Innovation Centre och
sättet de arbetar på för att föra fram svenska företag.
Flera miljarder kvadratmeter kan spara energi
Nu söker ChromoGenics med ljus och lykta efter en lämplig
fastig­het att hyra, helst i Uppsala. Men det är förstås inte bara
att välja och vraka bland hyreslokaler som rymmer kilometervis
om Chromogenics
ChromoGenics utvecklar en fönsterfolie enligt en särskild
process som kallas för ”rulle-till-rulle”, eller R2R-processen.
Folien appliceras på fönster så att transparensen och solljusinsläppet kan anpassas dynamiskt. Därmed minskas behovet
av energi för framför allt kylning av bostäder och lokaler.
Smarta fönster i sig är inte unika, men ChromoGenics foliebaserade teknik underlättar formgivningen och produktionsprocessen. Detta skapar större flexibilitet beträffande
både storlek och form.
med folie och maskiner som ska kunna producera ända upp till
1,5 meters bredd.
– Men det är först då vi kan bli riktigt intressanta globalt, menar
Thomas.
Och det är förstås utomlands man hittar den största marknaden. Det produceras årligen uppåt fyra miljarder kvadratmeter
fönsterglas att täcka och på så sätt kan en betydande mängd av
jordens energiresurser sparas.
ChromoGenics har fått stöd i sin affärsutveckling av Uppsala Innovation
Centre genom programmet UIC Business Accelerator och ingår i dag
i UIC Alumni.
ChromoGenics
The UIC alumni company
ChromoGenics develops dynamic
window foils which control the
amount of sunlight and heat
they allow through, resulting in a
reduced cooling need and hence
reduced energy requirement. The
Swedish Energy Agency granted
the company a conditional loan
of SEK 64 million in 2012. This
will allow the company to finance
a reference production facility.
LiKa Barnläkarråd för alla
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
LiKa Barnläkarråd
för alla
Barnläkarråd (“paediatrician’s
advice”) is a medical app for families,
containing well over 140 symptombased keywords and photos covering
childhood diseases and injuries, with
quick and comprehensible guidance
to the appropriate medical treatment
and help. The app was launched in
2012 by paediatricians Johan Kaarme
and Gunnar Liminga at Uppsala
University Children’s Hospital,
through their company LiKa
Barnläkarråd för alla (paediatric
advice for all). The company has
completed the UIC Business Start
program.
Mobilapp
LiKa Barnläkarråd för alla
Akademiska sjukhusets barnläkare Johan Kaarme
lanserade år 2012 mobilappen Barnläkarråd
tillsammans med kollegan och löparvännen
Gunnar Liminga i deras gemensamma företag
LiKa Barnläkarråd för alla. Appen innehåller
bilder, egenvårdsråd, information och råd om
rätt vårdnivå för mer än 140 sökorsaker kring
barns sjukdomar och skador. Den länkar också
vidare till närmaste vårdcentral, 112, 1177 och
Giftinformationscentralen. Appen har fått stor
uppmärksamhet, till exempel i Dagens Medicin,
Barnläkaren, IT i vården, Pappas appar, BarnNet,
Metro, Upsala Nya Tidning och Norrtelje tidning.
Barnläkarråd finns för både Android och Iphone
och kostar 22 kronor.
Hej Johan! Hur har Barnläkarråd tagits emot?
Över förväntan! Att allmänheten skulle uppskatta den förstod vi,
men vi var tveksamma till om professionen skulle vara lika positiv.
Det finns en uppfattning om att vården bara ska arbeta inom ramen
för sin mottagning – men jag tror att den även måste verka mer ute i
samhället och vi går mot ökad patientdelaktighet. Då spelar professionen en viktig roll för att se till att korrekt information kommer ut.
Hur många har laddat ner Barnläkarråd hittills?
I runda slängar ungefär 5 000, trots liten vana att använda vård­
appar. Men det finns uppenbarligen ett stort intresse. Vi hade en
gratisdrive över en helg och då hamnade vi på plats 27 på en av de
stora app-butikernas topplista!
Varför inte göra den gratis permanent?
Än så länge är vi tvungna att ta betalt för att få
våra egna satsade pengar tillbaka. Men vi vill ju
naturligtvis att den ska bli användbar för så många
som möjligt. Det finns lite planer för framtiden …
Kan du avslöja något?
Vi har kontakt med 1177 centralt och vi kanske ska
utveckla något tillsammans med dem. Det vore
förstås jättekul tycker vi, liksom många andra –
även från politiskt håll.
Nu är femte versionen ute med fler råd,
kan användarna påverka innehållet?
Till viss del, en mamma hörde till exempel av sig när
mässlingen bröt ut. Appen ska egentligen vara helt
symptombaserad men ibland gör vi undantag och
i det här fallet lade vi ut information om och bilder
på mässling.
Vilket stöd har ni fått genom Uppsala Innovation Centre?
Vi gick programmet UIC Business Start och det gav framför allt
struktur och inspiration som var väldigt värdefullt. Det öppnade
ögonen och det är bra att få träffa andra innovatörer. Jag vill
verkligen uppmuntra andra att också ta hjälp. Vi har även fått stöd
genom Innovation Akademiska inom Akademiska sjukhuset.
Var står företaget om två år?
Det föds 100 000 barn varje år och förr eller senare kommer vi att
nå break-even. Det gäller bara att nå igenom bruset!
29
30
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
UIC business AGILE
Från idé till kund
på tre månader
– UIC satsar på fler tillväxtföretag inom
IT-området genom UIC Business Agile
N
umera är Uppsala en av de regioner i
världen som går i täten när det gäller
IT-innovationer. ÅAC Microtec
levererar satellitutrustning åt NASA,
Hansofts projektverktyg får upp­
märksamhet i Kalifornien och Kina och Starbreeze
utvecklar spel hela jorden runt. Och de är bara
några exempel på IT-företag med ursprung i
Uppsala som redan har rönt stora framgångar.
Nu satsar Uppsala Innovation Centre på att
fler tillväxtföretag med IT-baserade produkter
och tjänster ska utvecklas. UICs nya affärsutveck­
lingsprogram UIC Business Agile har som mål
att företag ska kunna gå från idé till kund på tre
månader. Detta för att möta den snabba utveck­
lingen som ofta kännetecknar IT-branschen.
UIC Business Agile vänder sig till tidiga
företag eller team med en IT-baserad produkt
eller tjänst. Programmet vänder sig också till
etablerade IT-företag som vill lansera en ny
produkt eller tjänst på marknaden på ett snabbt
och effektivt sätt. Deltagare till programmet
antas löpande.
UIC Business Agile med inspiration från Silicon Valley
För att företagen eller teamen ska kunna gå från
idé till kund på tre månader har UIC skräddar­
sytt affärsutvecklingsprogrammet UIC Business
Agile som gör just detta möjligt. Deltagarna får
här den kunskap, coachning och det nätverk de
behöver för att kommersialisera sin idé inom
loppet av några månader.
UIC business AGILE
Programmet startade i januari 2013 där fram­
gångsrika startup-företag i Silicon Valley är
förebilden för hur man snabbt kommer ut på
marknaden med sin affärsidé. Där liksom på UIC
Business Agile är devisen:
• Think big!
• Test fast!
• Fail small!
• Learn rapidly!
Lars Dahlbom är ansvarig för Uppsala Innovation
Centres satsning på fler tillväxtföretag inom ITområdet.
– Vi lanserade UIC Business Agile genom att
livestreama ”The Lean Startup Conference”
som ägde rum i San Fransisco i december 2012.
Konferensen följdes från hundratals städer runt
om i världen. UIC var utsedd till officiell partner
och hade därför möjlighet att sända konferensen
i Uppsala. Vi var säkert ett 40-tal personer som
följde föredrag av både de stora namnen inom lean
startup-rörelsen och nya spännande tillväxtföre­
tag under en måndagskväll, säger Lars Dahlbom.
Nytt sätt att tänka
Inom UIC Business Agile arbetar UIC enligt
koncepten Lean startup och Customer develop­
ment. Det innebär att programdeltagarna snabbt
ska komma ut till kunder och få sin idé verifierad
– det vill säga ta reda på om den tilltänkta pro­
dukten eller tjänsten verkligen löser ett problem
som är värt att lösa. Det måste också finnas
kunder som gillar lösningen till den grad att de
är beredda att betala för att få tillgång till den.
UIC har fått inspiration från flera håll, men
den som kanske har inspirerat allra mest heter
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
Steve Blank, serieentreprenör och professor från
Kalifornien som bland annat har skrivit den
redan klassiska ”The Owner’s Startup Manual”
tillsammans med Bob Dorf. Lars fick möjlighet
att åka till Blanks ranch i Pescadero och berättar
om mötet som fick honom att tänka om.
– Där i hans kök med utsikt över Stilla havet
satt 40 företagare, affärscoacher och företags­
ledare från hela Sverige. Blank berättade hur
han använder lean startup-metodiken i sina egna
framgångsrika entreprenörsverksamheter. Hans
erfarenheter fick mig att inse att detta inte bara
är en ny teori utan att det fungerar i praktiken,
säger Lars, som själv har stor erfarenhet av att
driva IT-företag framgångsrikt.
Lars berättar vidare att det är ett helt nytt sätt
att tänka eftersom man metodiskt vidareutveck­
lar sin affärsmodell istället för att fokusera på en
traditionell affärsplan som beskriver i detalj hur
verksamheten kommer att drivas.
– Det blir ändå bara gissningar, menar Lars. Vi
är ödmjuka inför att vi inte vet exakt vad kunden
vill ha – från början. Genom att empiriskt ta reda
på vilka behov kunderna har baseras den slutgiltiga
affärsmodellen på fakta istället för på antaganden.
– I slutändan kan det mycket väl bli så att
företaget lanserar en helt annan produkt eller
tjänst än den man hade idé om från början. Det
är positivt. I många fall kanske företaget hade
fått lägga ner eftersom det onödigt sent visade sig
att affärsidén inte höll, fortsätter Lars.
Lean startup är ett gott recept för framgång
Lars har hjälp av två av UICs affärscoacher som
båda har gedigen erfarenhet från IT-branschen,
Katarina Chowra och Nicklas Dunham. De tre
Lars Dahlbom
på UIC hjälper
IT-bolag att gå
från idé till kund
på tre månader.
31
32
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
UIC business AGILE
Katarina Chowra
är en av de affärscoacher
som vägleder deltagarna
i UIC Business Agile.
stöttar nu tillsammans över 20 entreprenörer i tio
bolag med att snabbare verifiera sina affärsmodeller
genom föreläsningar, coachning och workshoppar.
Möten med potentiella finansiärer som banker, inku­
batorer och riskbolag ingår i programmet liksom stu­
diebesök hos några inspirerande och framgångsrika
IT-bolag. Liksom i UICs övriga affärsutvecklings­
program pitchtränas dessutom bolagen i så kallade
Value Creation Forums för att kunna presentera sitt
erbjudande på ett kortfattat och intresseväckande
sätt. Detta enligt NABC-metoden som har utvecklats
på Stanford Research Institute (SRI) i Kalifornien.
Koncepten Lean startup och Customer develop­
ment bygger på att tidigt ta kontakt med många
riktiga kunder för att lära sig vad marknaden verk­
ligen behöver och vill betala för. Om det visar sig
att marknaden inte har behov av just denna produkt
eller tjänst så går man tillbaka och modifierar sin
idé tills man har fått en så kallad Product Market
Fit, det vill säga att man har hittat tillräckligt med
betalande kunder. Först då tas frågan om eventuellt
externt kapital i företaget upp.
– Även om dessa koncept inte har alltför många
år på nacken är de redan etablerade bland till­
växtföretag i tidig fas, och då främst i USA och
Silicon Valley. Jag tror att det är så här nya företag
behöver jobba i dag för att kunna konkurrera på
marknaden, säger Lars. Att testa idén mot kunder i
ett tidigt skede borde inte bara kunna appliceras på
IT-företag, utan även på företag i andra branscher.
Att tidigt ta kontakt med riktiga kunder genomsy­
rar även våra övriga program.
Modellen Business Model Canvas hjälper bolagen
i UICs program att på ett schematiskt sätt forma­
lisera det löpande arbetet med att verifiera eller
modifiera de olika delarna i affärsmodellen. Canvasmodellen blir ett levande dokument som hela tiden
justeras beroende på vilken återkoppling som bola­
gen fått efter att ha testat affärsidén på kunder.
Katarina Chowra coachar entreprenörerna kring
att så snabbt som möjligt få ut sina idéer till riktiga
kunder.
– Lean startup-metodiken har fokus på att
verifiera kundens behov och problem, tydliggöra
målgruppen och att så tidigt som möjligt gå ut och
träffa kunder för att se om det finns betalningsvilja.
Med andra ord att verifiera om det finns en poten­
tiell affär. Det här sättet att jobba hjälper entrepre­
nörerna att fokusera på det viktigaste, nämligen på
kunden och dess behov. Istället för som tidigare,
där entreprenören främst behövde fokusera på
investerarna och deras krav på tjocka hypotetiska
affärsplaner. Lean startup-metodiken gör det också
billigare att ”misslyckas” då entreprenörerna får
snabbare feedback om de är på fel väg.
Högt i tak i det agila labbet
Deltagarna i UIC Business Agile sitter i UICs lokaler
på huvudkontoret i Uppsala. Det lite avskärmade
området går under namnet ”Det agila labbet”. Där
testar deltagarna idéer på varandra, utbyter erfaren­
heter och ibland samarbetar. Det är högt i tak med
kreativa idéer och lösningar som kan skapa bästa
möjliga kundnytta.
Är deltagarna i programmet lika övertygade som
UIC om den stora potentialen i metodiken och pro­
grammet? Jon Wingård är vd för företaget Omnicore
och han har tidigare även genomfört UIC Business
Start. Han satsar nu på att lansera den digitala
tjänsten myActive som en helhetslösning inom
träning. Och responsen från träningsbranschen har
varit mycket positiv. Vanliga kommentarer som Jon
får är ”det här verkar ju självklart” eller ”varför
har ingen löst detta redan!?”.
– Jag tycker att upplägget i UIC Business Agile
stämmer väldigt bra med verkligheten för många
IT-företag, säger Jon. Utvecklingen av nya produkter
och tjänster går snabbt, och det säger sig självt att
UIC business AGILE
affärsplanen kommer att ändras i morgon. Och det
ska den dessutom göra, eftersom man hela tiden
måste anpassa sin affärsidé efter hur kundbehovet
ser ut. Det är på tiden att detta synsätt slår igenom,
menar han.
Juridikstudenten Ludvig Sjöberg befinner sig i en
tidig testfas av Avtalsguiden, en webblösning för
prisvärda, dynamiska och enkla juridiska tjänster
som planeras att lanseras till hösten 2013. Ludvig
och hans kollega tycker att de har fått mycket stöd i
UIC Business Agile.
– Kontakterna och nätverkandet som programmet
ger är det bästa av allt, menar Ludvig.
Lars och Katarinas tilltro till bolagen i program­
met är i sin tur mycket stort.
– Jon och myActive går metodiskt fram, han har
tänkt igenom alla punkter och står närmast inför en
pilotstudie i samarbete med en av Sveriges största
träningskedjor, säger Katarina. Han har fått med
moderna framtida faktorer i sin affär, och det möj­
liggör ett tight kundengagemang.
– Sen är han trevlig, intelligent och lyhörd, lägger
Lars till. Det är faktiskt otroligt viktigt, vi bedömer
egentligen inte själva idén utan teamet. Jon lever och
andas sin innovation!
– När det gäller Avtalsguiden handlar det om två
väldigt ambitiösa killar med stor potential att lyckas,
säger Lars. De är drivna och intelligenta och de
imponerar på mig!
Samarbete för fler IT-företag
UIC Business Agile genomförs i samarbete med
företagsinkubatorn Uminova Innovation i Umeå.
Satsningen har fått finansiering från tidigare
Innovationsbron och Uppsala kommun inom ramen
för deras satsning på fler och växande företag i regi­
onen. Även UICs breda spektrum av affärspartner
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
erbjuder företagen stöd under deras tid i program­
met, till exempel genom att ge respons på företagens
pitch-övningar under UICs Value Creation Forums.
Johan Rosén på Uppsala kommuns enhet för
näringsliv och marknad menar att UIC Business
Agile är en viktig framgångsfaktor i kommunens
ICT-satsning.
– UIC har en lång och framgångsrik historia, de
har gång på gång visat att de lyckats med de företag
de tar sig an, säger Johan. De har hittat rätt koncept
för den snabbrörliga ICT-industrin. Att programmet
dessutom drivs av Lars Dahlbom som är erfaren och
kunnig tror jag också är essentiellt i sammanhanget,
menar Johan.
Även Nils-Olof Forsgren, vd på Uminova
Innovation, är mycket glad över samarbetet och det
utbyte av erfarenheter som han tror gynnar båda
regionerna.
– Jag har sett att UIC har lyckats väl när det
gäller att få till snabbare affärer inom ICTområdet, säger Nils-Olof, något som vi också kan
lära av. Samtidigt kommer vi förhoppningsvis att
kunna bidra med våra goda erfarenheter av att
hjälpa ICT-bolag med varumärkes­plattform och
PR-strategi samt synlighet i sociala medier.
– UIC vill bidra till att fler företag med spän­
nande och innovativa IT-lösningar utvecklas. Vi
ser en stor fördel att göra denna satsning tillsam­
mans med Uminova Innovation eftersom vi både
kompletterar varandra och har gemensamma
utmaningar. Vi vinner båda på att arbeta tillsam­
mans. Att vår satsning dessutom går hand i hand
med Uppsala kommuns arbete för ett gott före­
tagsklimat för IT-företag i regionen gynnar förstås
tillväxtföretagen i Uppsala. Vi uppskattar också
stödet och intresset från våra affärspartner som är
delaktiga i programmet, säger Lars.
Jon Wingård
på Omnicore satsar
på att leverera en
digital tjänst inom
träning och får stöd
genom programmet.
33
34
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
UIC business AGILE
Spelgurun Nicklas Dunham skapar synergier med UIC
Nicklas Dunham driver Dunham Entertainment
Agency och UIC-bolaget GamingCo Uppsala.
Han har tidigare lett flera andra spelutvecklings­
företag, däribland Starbreeze, med goda resultat.
Han spelar också en viktig roll som affärscoach
i Uppsala Innovation Centre, till exempel inom
UIC Business Agile.
– Nicklas tillför något väldigt värdefullt till
tillväxtbolagen inom UIC, eftersom han har så stora
kunskaper och erfarenheter från spelvärlden. Även
om man inte utvecklar spel så ligger spelbranschen
ofta i täten vad det gäller teknik och metoder, och
detta kan komma till nytta för många av våra bolag,
säger Lars Dahlbom på UIC.
Nicklas hade själv sedan länge identifierat bristen
på företagsinkubatorer inom IT-området, framför allt
inom spelvärlden, i Uppsala. Detta trots att så många
stora spelutvecklare kommer från staden.
– UIC har ett viktigt uppdrag att fylla, tycker
Nicklas, det vill säga att göra det möjligt för fler
IT-baserade idéer att kommersialiseras och komma
ut på marknaden.
GamingCo Uppsala accelererar
Nu har Nicklas Uppsala som bas när han bygger upp sin
agentur för spelutvecklare, Dunham Entertainment
Agency, och det nystartade spelbolaget GamingCo
Uppsala. Det senare ingår i affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator. Samtidigt som han i
sin roll som affärscoach på UIC alltså hjälper andra
entreprenörer att lyckas får hans företag i sin tur hjälp
av två egna affärscoacher från UIC.
– Stödet från UIC har varit väldigt bra, det har gett
oss goda kontakter, som med Almi Företagspartner,
Uppsala kommun och olika hyresvärdar till exempel.
Sedan har vi också fått hjälp med ekonomistyrning,
att få till bra avtal och att ta fram investeringsunder­
lag, säger Nicklas som också påpekar att det har
gått fort med UIC.
– Det är liksom inget snack, det bara händer!
UIC business AGILE
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
From idea to customer
in three months
With the new program UIC Business
Agile, UIC is investing to develop even
more growth businesses within the
IT sector. The program is directed at
startup companies, and the goal is for
them to go from idea to customer in
three months. By working according
to the concepts Lean Startup and
Customer Development, participants
will quickly be able to reach out to
customers to have their ideas verified
and to establish whether their idea
really solves a problem, and also that
the customers are ready to pay for it.
Lars Dahlbom is the Program
Manager for UIC Business Agile and
believes that this is a new way of thinking. The entrepreneur develops their
business model methodically, instead
of focusing on a traditional business
plan that describes, in detail, how the
enterprise will be run.
“That is simply guesswork, anyway.
We are humble enough to realise that
we don’t know from the start exactly
what the customer wants. By empirically establishing what the customers’
needs are, the final business model can
be based on facts, instead of assumptions”, Lars explains.
Lars is assisted by UIC’s business
coaches Katarina Chowra and Nicklas
Dunham. Together, they support the
companies with the verification of their
business models, through lectures,
coaching and workshops.
Nicklas Dunham is also the Managing
Director of the newly-founded gaming
company GamingCo Uppsala, which is
included in the UIC Business Accelerator
program. GamingCo Uppsala receives
support from two business coaches
from UIC.
“The support from UIC has been excellent, and things have moved fast. We
have gained great contacts and also received help with financial management,
to negotiate good contracts and an
investment base”, says Nicklas Dunham.
35
36
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
Sublift
Sublift i Öregrund
skapar kunglig
nyfikenhet
Med anledning av att kung Carl XVI Gustaf firar 40 år på tronen
besöker kungaparet rikets alla 21 län under 2013. I maj skulle
Uppsala komma att få den stora äran. Länsstyrelsen stod för
planeringen av länsbesöket och frågade Uppsala Innovation
Centre om ett lämpligt bolag att besöka. Valet föll på Sublift.
Sublift
Även Lars Olde på Uppsala Innovation Centre,
var medbjuden som gäst under kunga­parets
länsbesök och fick möjlighet att berätta om
UICs verksamhet i länet och om hur Sublift
får affärs­utvecklingsstöd genom UIC.
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
37
38
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
Sublift är ett
framgångsrikt och
stolt företag inom
marin teknik med lång
historia och har hela
sin produktion i den
lilla orten Öregrund.
J
onas Högström är Sublifts vd. Han visar
vägen, längs en obetalbar havsutsikt, som
ska visas upp för kungaparet vid länsbe­
söket. Inne i ett rödmålat trähus har kon­
ferensrummet krönts av en stor världs­
karta med företagets många kunder utmärkta.
Här berättar Jonas om Sublift som i sin nuvarande
form startade år 2000, men som då hette Anytec
Marine liksom det kända båtmärket.
– Men egentligen började allt med en olycka
på sjuttiotalet. Det var då idén föddes om att det
måste finnas ett bättre sätt att dra upp båtar från
vattnet än med traktorer som innebar en stor
skaderisk och till och med livsfara ibland.
Jonas, själv uppväxt på ön Gräsö precis utan­
för orten, berättar att varvet och Sublift alltid har
varit en naturlig del av hans liv.
– Jag praoade här i skolan och efter några
andra yrkeserfarenheter anställdes jag som
produktionschef. Förra året blev jag vd vilket då
kändes som en naturlig utveckling för mig.
Jonas ville i samband med det ha stöd i sin
nya roll och även kring företagets internatio­
naliseringsprocess. Han vände sig till Uppsala
Innovation Centre.
– UIC är ju välkända när det gäller företagande
inom teknisk utveckling och jag deltog först i UIC
Sublift
Business Prep. Det betydde väldigt mycket både
för mig och för företaget genom att vi fick viktig
information, många goda samtal och råd kring
allt från företagande, styrelsemöten och ledarfrå­
gor till lansering.
Rundturen går vidare runt en ännu så länge
isig vik med en båtramp och in i en gigantisk pro­
duktionsbyggnad. Innanför de väldiga portarna
möter ett gnisslande och radioskvalande upp till­
sammans med rutinerade blickar och färgstarka
skyddskläder. Allt detta i en frän luktblandning
som av en lekman kan identifieras till diesel,
målarfärg och damm. Här inne berättar Jonas
om företagets produktion.
Vad är en Sublift och hur fungerar den?
Sublift är en självgående, fjärrstyrd båtlyftsvagn
som kan flytta en båt från vatten till uppställ­
ningsplats och tillbaka. Den används på marinor
och båtklubbar där båtägarna styr Subliften med
en trådlös manöverdosa. Båten hanteras varsamt
genom att Subliften körs ner på en ramp i vatt­
net, in under båten, för att sedan lyfta båten och
transportera den hela vägen till uppställnings­
platsen. En Sublift kan dessutom användas för
att på ett snabbt sätt lyfta båtar för miljövänlig
bottentvätt av skrovet.
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
Sublift
Vad är unikt med en Sublift?
Hur tunga kan båtarna vara?
Subliften ersätter kranar, traktorer, trailers och
slipvagnar som ofta annars måste användas vid
sjösättning eller upptagning av båtar. Dess­
utom kan båtägaren själv bestämma när han
eller hon vill få sin båt upptagen eller sjösatt.
Den innebär även fördelar rent arbetsmiljö­
mässigt då inga tunga lyft behövs. Vagnarna
är mindre än själva båtarna som ska lyftas och
kan användas i trånga utrymmen. Själva båt­
lyftet sker nära skrovet vilket också innebär en
hög säkerhet.
Sublift finns i flera modeller som kan hantera
båtar från 12 till 90 ton, men vi utvecklar nya
modeller som ska kunna lyfta båtar som väger
ända upp till 300 ton.
Hur stor del säljs i Sverige?
Vi har cirka 50 procent av vår försäljning på den
svenska marknaden.
Hur lång tid tar det att göra en Sublift?
Tre månader, cirka 1 500 arbetstimmar.
Hur många Subliftar producerar ni varje år?
Ungefär tio.
Största konkurrenten?
Egentligen är det faktiskt omoderna lyftsystem,
men visst finns det konkurrenter, främst i USA.
Vilka länder finns ni i?
Det är lättare att säga på vilka kontinenter vi inte
finns, Sydamerika och Afrika.
Den avslutande frågan handlar om företagets
planer inför framtiden.
Jonas berättar att Sublift fortsätter sitt delta­
gande i UIC Business Accelerator och siktar på
att öka produktionen femfaldigt med stöd från
en av UICs affärscoacher. Företaget har identi­
fierat en potentiell utvidgning av sin redan stora
marknad i världen – och även på hemmaplan.
– Man blir ju inte profet i sitt eget land,
konstaterar Jonas. Vi finns hos sultaner, båtför­
eningar, varv, marinor – även den svenska – men
faktiskt inte här i Öregrunds hamn. Än.
Sublift får i dag stöd i sin affärsutveckling av
Uppsala Innovation Centre genom programmet
UIC Business Accelerator och har tidigare genomfört
UIC Business Prep.
Jonas högström
får stöd från UIC
i sin nya roll som vd
för Sublift.
39
40
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
Sublift
SKB i samarbete med
UIC i Östhammar
Uppsala Innovation Centres verksamhet
i Östhammar etablerades år 2010. Över
20 företag från ett flertal olika branscher
har ingått eller ingår i något av UICs affärs­
utvecklingsprogram sedan starten. Syftet
är att fler arbetstillfällen i Östhammar ska
skapas och även att öka attraktionskraften för bolag att förlägga sin verksamhet i
regionen. I början av 2013 förlängde SKB och
SKBs ägare avtalet för UICs verksamhet i
Östhammar inom ramen för samarbetet om
mervärdes­insatser. Det nya avtalet innebär
en satsning på fyra miljoner kronor till 2015.
Målet är nu att ytterligare 20 projekt, bolag
eller spin-offs ska utvecklas med stöd av UICs
program, affärscoacher och nätverk.
Stig Björne, vd för SKB Näringslivsutveckling AB:
Hur tycker du att ert samarbete med UIC
gynnar SKB Nu och Östhammar?
– UIC är en viktig resurs för att bistå nya
och befintliga företag med rådgivning och
utvecklingsprogram i syfte att få företag i
Östhammars kommun att växa. UIC har en
unik process för företag beroende på hur
moget det är när man hjälper till att utveckla
företaget.
Hur ser du på ert framtida samarbete med UIC?
– Vi har precis fattat beslut om att förlänga
vårt samarbete med UIC i ytterligare två till
tre år då vi, Östhammars kommun och våra
företag, har haft stor nytta av UIC. Vi ser vårt
engagemang som mycket långsiktigt.
Vad tror du om Sublifts framtida möjligheter?
– Sublift är ett av de första företagen som
vi började jobba med. De har en intressant
produktportfölj och vi hoppas självklart att de
lyckas i sin fortsatta internationalisering.
Två ytterligare exempel på Östhammar­
företag som har fått stöd av UIC i sin affärsutveckling och kommersialisering är Mapro
Systems och Hexicon. Bolagen har genom
UIC utvecklat sin kompetens inom företagande och har fått tillgång till UICs affärscoacher från näringslivet som bistår företagen med affärskompetens och sitt nätverk.
– Under 2012 ökade antalet nystartade
företag i Östhammar med nästan 28 procent,
vilket visar att detta är en region som har en
stark och positiv företagaranda, säger Per
Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.
Fakta om mervärdesavtalet
Det samarbetsavtal om mervärdesinsatser som tecknades
år 2009 mellan Svensk Kärnbränslehantering AB, SKBs
ägare (kärnkraftsbolagen) samt Oskarshamns och
Östhammars kommuner innebär att mervärden ska
skapas i kommunerna om totalt mellan 1,5 till
2 miljarder kronor.
Sublift
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
Sublift in Öregrund
stimulates royal curiosity
Hallå där Robert Forsberg, internationell säljare på Sublift. Hur var kungabesöket?
Mycket trevligt! Vi är glada att UIC rekommenderade Länsstyrelsen i Uppsala län att planera in
ett besök hos oss i samband med kungaparets länsbesök. På eftermiddagen anlände Kungen och
Drottningen med buss tillsammans med bland andra landshövdingen och Lars Olde på Uppsala
Innovation Centre. De stannande tillsammans med tiotalet andra medbjudna gäster i cirka 45
minuter. När vår ordförande hade välkomnat besökarna och jag berättat lite om företaget fick
de gå vidare in i produktionsanläggningen. De fick också se på när vi sjösatte ett av Sjöräddningssällskapets fartyg som väger 13 ton på rampen utanför. Det märktes att Kungen med sitt marina
intresse var mycket intresserad och han ställde flera nyfikna frågor till teknikern och varvschefen
som var med. Det var en stor ära!
King Carl XVI Gustaf of Sweden is cele­
brating 40 years on the throne. As part
of this celebration, the royal couple visited Uppsala County. Following a request
from the County Council, UIC proposed
that they visit Sublift in Östhammar
Municipality. The company manufacture
self-propelled, remote-controlled boat
lifts under the same name - Sublift. They
are used to help boat owners to transfer
their boats into and out of the water
at marinas and boat clubs all over the
world, and are a replacement for cranes,
tractors, trailers and slipways. During
the King’s visit they demonstrated the device by launching a 13 tonne vessel. Lars
Olde at UIC described UIC’s activities in
the county and how Sublift had received
development support through UIC.
Sublift is included in UIC’s business
development program UIC Business
Accelerator.
“UIC is well-known when it comes to
businesses involved in technical development”, says Jonas Högström, Managing Director of Sublift, who describes
their participation in UIC Business
Accelerator and how they aim to increase
production fivefold with the support of
one of UIC’s business coaches.
Since the establishment of UIC in
Östhammar in 2010, over 20 companies
from various industries have taken part
in one of UIC’s business development
programs. At the beginning of 2013,
SKB and SKB’s owner extended the contract for UIC’s facility in Östhammar.
“We have just decided to extend our
collaboration with UIC for a further
two to three years, as we, Östhammar
Municipality and our companies, have
found UIC to be of great benefit. We
see our commitment as very long-term”,
says Stig Björne, Managing Director of
SKB Näringslivsutveckling AB.
41
42
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
Novortex
SplintEEZ Ankle is a splint that
can be used instead of plaster
in the case of a broken ankle.
This innovation was developed
by two orthopaedic surgeons
and a product developer at
Uppsala University Hospital who,
together, started the company
Novortex. Today, Novortex is
participating in the UIC Business
Prep program.
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
Novortex
novortex
Vem vill ha gips när
det finns SplintEEZ?
En i det närmaste osynlig isfläck, ett litet feltramp eller en
oavsiktlig buff på träningen – och så vips! Fot i gips.
Det kan vara snabbt avklarat att skada fotleden.
Det vet många av de 8 000 som varje år drabbas av
fotledsfrakturer i Sverige. Många av dem behandlas med gips, ett beprövat material med många
fördelar, men som ändå inte är helt ultimat för vare
sig patient eller personal. Det går inte att justera
i efterhand, det kan vara svårt att få bra röntgenbilder – och det kräver minst två personer för att
lägga. Dessutom känns det många gånger otympligt
och instängt för patienten som också kan få klåda
innan det är dags att ta av gipset efter flera veckor.
Bättre med plastskena och kardborreband
Anders Westermark, läkare och specialist inom
ortopedi, och hans kollega Richard Marsell på
Akademiska sjukhuset i Uppsala hittade ett bättre
sätt att fixera fotleder. Tillsammans med produkt­
utvecklaren Andreas Lundin lanserade de en helt ny
produkt – SplintEEZ Ankle i sitt företag Novortex.
Det är en temporär skena av laminerad skumplast,
PET-plast och kardborreband som är juster- och
öppningsbar, vilket gör fotleden åtkomlig. Den stör
inte röntgenbilder, är återvinningsbar, lätt att lägga
och är kostnadseffektiv. Den upplevs dessutom som
bekväm av patienterna som oftast slipper hud­
problem efteråt.
Snart dags att accelerera
Vägen mot färdig produkt har som så ofta kantats av
affärsutveckling, tester och märkningsförfarande.
I processen har de fått mycket stöd av både Uppsala
Innovation Centre och Innovation Akademiska inom
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu hägrar affärs­
Varje år delar UICs affärspartner Nordea
Bank ut två resestipendier på 25 000 kronor
vardera som en del i samarbetet med UIC. Ett av
stipendierna delas ut till UIC-bolag som under före­
gående år genomfört affärsutvecklingsprogrammet
UIC Business Lab, och ett stipendium delas ut till
ett UIC-bolag som deltagit i UIC Business Prep
utvecklings­programmet UIC Business Accelerator,
men innan dess behöver företaget lite större finansiella muskler.
– Vi har fått ett lån av Innovationsbron, så inom ett
par år blir det nog av, hoppas vd:n Andreas Lundin.
UIC har varit vår ryggrad, genom dem fick vi en
struktur, bra stöd och nätverk. Att UIC kunde bistå
med så mycket stöd till industrin var faktiskt inte
helt tydligt för mig innan. Det skulle fler behöva få
veta, tycker Andreas.
Indien levererar
Inom kort hoppas Novertex kunna sprida sin produkt utanför testmiljön på Akademiska sjukhuset.
Där har uppåt ett hundratal behandlats med den
nya skenan hittills. Men för att kunna göra ortopedvärlden bättre globalt krävs distributörer och
inte minst leverantörer, vilket genom resestipendiet från UICs affärspartner Nordea nyligen ledde
Andreas till Bangalore i Indien.
– De är väldigt street smarta där, de lyckas göra
mycket för väldigt lite, det är otroligt imponerade,
menar Andreas. Resan gav Novortex förutom
stora upplevelser också produktdelar till sitt
lanserings­lager. Det ska nu förhoppningsvis hjälpa
flera personer utanför Uppsala där oturen har
varit framme.
Novortex har genomfört Uppsala Innovation Centres
affärsutvecklingsprogram UIC Business Start och UIC
Business Lab. Företaget ingår i dag i UIC Business
Prep och planerar så snart det är möjligt att ta sista
steget i UIC Business Accelerator.
alternativt UIC Business Accelerator. Juryn består
av representanter från UIC, Nordea, STUNS, SLU
Holding och UU Innovation. Stipendiepengarna är
öronmärkta för en affärsresa som gagnar företagets utveckling och tillväxt. Priset delades senast ut
till UIC-bolagen Strandberg Guitars och Novortex
vid UICs årliga julgransplundring i januari 2013.
43
44
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
good food practice
good food practice
Nu är de störst
i Norden!
UICs alumnföretag Good Food Practice gick
år 2012 samman med det finska företaget
Oy Foodfiles Ltd. Därmed blev FoodFiles AB
ledande i Skandinavien inom livsmedels- och
nutritions­fokuserad uppdragsforskning.
De fusionerande företagen kände varandra som
konkurrenter i branschen. Genom åren upptäckte
de att de hade många likheter, men att de också
hade kompletterande skillnader. Det mest avgörande bidraget från Good Food Practice var deras
egenutvecklade IT-system för att rekrytera stora
forskningsgrupper. Oy Foodfiles bidrog i sin tur med
mycket stora regulatoriska kunskaper.
– Det kan vara en livsmedelsproducent som till
exempel vill berika en produkt med D-vitamin,
förklarar bolagets vd Johan Olsson. Vi guidar dem
igenom den strikt reglerade processen – exempelvis
när det gäller barnmat och produkter för viktreduktion. Alla vill ju kunna sälja med ett hälsopåstående,
säger Johan.
En lyckosam helhet
– Jag tror verkligen att denna sammanslagning,
genom att kombinera kompetensen från bägge
företagen, kommer att erbjuda många fördelar
för våra nuvarande och framtida kunder, sa Essi
Sarkkinen, Chief Operating Officer på FoodFiles,
då år 2012.
Och drygt ett år senare kan Johan Olsson konstatera att det mycket riktigt blev en lyckosam helhet.
– Genom sammanslagningen har vi kunnat bredda
erbjudandet till våra kunder och blivit störst
i Skandinavien.
Världen lockar – men Uppsala består
Ett naturligt och enligt Johan nödvändigt steg är nu
att försöka nå längre ut i världen och framför allt i
Asien, även om konkurrensen där är väldigt tuff.
– Det är klart att det är en dröm att få arbeta
med några av de absolut största märkena i världen,
säger Johan.
Men han påpekar samtidigt att det är lika viktigt
för dem att ha fortsatt förtroende lokalt. Samarbetet med landstinget, Akademiska sjukhuset och
Uppsala kommun fortsätter som tidigare.
– Det är här som de 7 000 personerna som ingår
i vår databas kommer ifrån. Uppsala är fortfarande
vår hemmamarknad.
Dåvarande Good Food
Practice gick Uppsala Innovation
Centres affärsutvecklingsprogram
UIC Business Lab och företaget
anser att detta var en viktig
del för att våga ta första
steget till där de är i dag.
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
Good Food Practice
The company Good Food Practice
is a UIC alumni company which
merged with the Finnish company Oy Foodfiles Ltd. in 2012. The
combined business, FoodFiles AB, is
now the leading nutrition-focused
contract research organisation
in Scandinavia.
45
46
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
Mentor4Research
exklusivt för kommersialisering
av forskningsresultat
Mentor4Research (M4R) är ett program som vänder
sig till kvalificerade forskare inom olika områden.
Det kan vara allt från naturvetenskap och teknik till
medicin och humaniora vid universitet, högskolor
och forskningsinstitut. Projektet drivs inom Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och finansieras
av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA. Syftet
är att öka forskares intresse, engagemang och ge
dem insikter för att kommersialisera sina forskningsresultat.
Handplockad mentor
En utvald grupp med kvalificerade forskare antas
varje år till det exklusiva mentorprogrammet.
Deltagaren får en handplockad mentor som har stor
erfarenhet från näringslivet och som väljs utifrån
varje forskares individuella situation och behov.
Programmet ger också deltagarna möjlighet att
bredda sina nätverk utanför universitetsvärlden
samt chansen att vinna ett forskarstipendium på
100 000 kronor.
Kan ge forskare flera fördelar
Programmet kan ge forskarna flera stora fördelar. En
kan vara möjligheten att arbeta närmare relevanta
etablerade företag och en annan att kunna anpassa
och förändra sin forskningsinriktning för att bättre
kunna möta marknadens behov. En tredje kan vara
att kommersialisera sitt forskningsarbete i ett helt
nytt företag.
– Programmet ska i första hand öka förståelsen hos
forskarna och koppla samman akademin och näringslivet, menar UICs Anders Nordström som är regional
programledare för M4R sedan tre år tillbaka.
Han berättar att programmet också ger ett bra
inflöde av deltagare till de olika programmen inom
Uppsala Innovation Centre.
– För tillfället har vi adepter från tre årskullar i
UICs program. Både UIC och M4R är två bra verktyg i kommersialiseringsprocessen. Det har varit
stort fokus på life science, men nu ska vi bredda till
humaniora och IT också!
Viktigt komplement i verktygslådan
Också Lars Jonsson, chef för UU Innovation inom
Uppsala universitet, anser att Mentor4Research är
ett viktigt komplement i deras verktygslåda som
annars inte innehåller mentorskap.
– Ofta är det tidskomponenten som är svår att
förstå, menar Lars. Forskningen ligger så långt före
marknaden, kanske tio till femton år. Då gäller det
att vara förberedd på att kunna kommersialisera
sina idéer parallellt med själva forskningen.
Fler innovationer med Mentor4Research
Johanna Witzell, docent på Sveriges lantbruks­
universitet (SLU) och tidigare adept i programmet
tycker att varje doktorand borde få utbildning i
kommersialiseringsprocessen. Hon utvecklar resonemanget:
– Jag fick tydligare motivation för min forskningsverksamhet och ny inspiration. Jag vill inte längre
bara verka för att producera nya kunskaper, utan
också ta ansvar för att dessa omsätts i praktiken.
Genom att ta bättre hänsyn till kommersialiseringspotentialen kan jag göra både och. Ju tidigare forskare blir medvetna om hur forskningens
kommersialisering och nytta hänger ihop, desto
större del av forskningen skulle kunna omvandlas
till innovationer.
Mentor4Research
Mentor4Research
Mentor4Research is a program at the Royal Swedish
Academy of Engineering
Sciences (IVA), and is
financed by VINNOVA. The
program is intended for
and directed to qualified
researchers with high ambitions. Participants are given
a carefully selected mentor
who has industry experience.
The aim is to increase the
researchers’ interest in and
commitment to commercialising the results of their
research, as well as to give
them insights into how this
can be achieved.
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
47
48
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
UIC I VÄRLDEN
Med världens ögon på Uppsala Innovation Centre
och tillväxtbolagen
Målet för Uppsala Innovation Centre är att
UIC-bolagen ska bli välmående tillväxtföretag
och nå en internationell marknad. Det genomsyrar
arbetet inom alla affärsutvecklingsprogram och
inte minst i UIC Business Prep och UIC Business
Accelerator. Där får bolagen råd och stöd från
någon av de 50 affärscoacher från näringslivet
som är kopplade till företagsinkubatorn.
i europeiska länder och i USA. Fredrik är i dag
Molecular Biology and Informatics Director på
Genomics R&D inom Agilent Technologies.
– Halo Genomics har varit med om en spännande resa på kort tid då vi gick från forskning
till exit på bara tre år. Under hela resan fick vi ett
värdefullt stöd av UIC, och jag hoppas att företag
både i Sverige och i Europa ser fördelarna med att
samarbeta med en företagsinkubator, sa Fredrik
Dahl under webbinariet.
•UIC-bolag uppmärksammades i sydkoreansk tv
Intresset för Uppsala Innovation Centre är stort
även utanför Sveriges gränser. Det visar sig inte
bara genom de företag, politiker och ambassadörer från olika delar av världen som besöker UIC.
Även sydkoreansk media har fått upp ögonen för
företagsinkubatorn i norr. I oktober 2012 fick UIC
besök av den sydkoreanska nyhetskanalen YTN,
som har över 20 miljoner tittare dagligen. YTN
gjorde ett program om hur innovationsstödet inom
området life science fungerar i Sverige. Stockholm
och Uppsala lyftes fram som framgångsrika regioner där bland andra UIC, Uppsala BIO och STUNS
(Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i
Uppsala, näringsliv och samhälle) berättade om hur
samarbetet fungerar i Uppsalaregionen.
Som ett av flera framgångsexempel intervjuade
nyhetskanalen Bo Qwarnström på UIC-bolaget
Oss-Q om resan från forskning till kommersialisering. Läs gärna mer om Bo och Oss-Q på sidan 14.
I dag finns tv-programmet i en nedklippt version
på UICs Youtube-sida.
•ÅAC Microtec visades upp vid turkiskt statsbesök
Turkiets president Abdullah Gül och hans värd Hans
Majestät Kung Carl XVI Gustaf genomförde ett
enda företagsbesök vid statsbesöket i mars 2012.
Presidenten ville besöka ett högteknologiskt
företag inom rymdindustrin och valet föll på UICs
alumnföretag ÅAC Microtec. Företaget utvecklar
små kraftfulla elektroniksystem för flyg och rymdfart samt industriella applikationer. ÅAC Microtec
har bland annat levererat all elektronik till NASAs
testsatellit TechEdSat, som sänts iväg från den
internationella rymdstationen ISS. ÅAC är det enda
icke-amerikanska företaget som har fått möjlighet
att öppna kontor på NASA.
•Internationella webbinarier sprider kunskap
Uppsala Innovation Centre ingår i ett nätverk av
företagsinkubatorer i Europa som genomför en
serie av webbinarier med aktuella teman kopplat
till life science.
Även UIC har stått som organisatör och bjöd
då in Fredrik Dahl från UICs alumnföretag Halo
Genomics som förvärvades av amerikanska Agilent Technologies år 2011. Fredrik berättade
om företagets strategiska resa från forskning
till framgångsrik exit på tre år för åhörare både
•UIC-bolag nätverkade med turkisk
näringslivsdelegation
I samband med det turkiska statsbesöket gästades Uppsala även av en delegation med cirka 100 personer från det turkiska näringslivet. Uppsala
kommun stod som värd och hade bjudit in flera
spännande företag för att visa upp Uppsalas spetskompetenser inom rymdteknik, IT och life science.
Några av företagen som bjöds in var UIC-bolagen Imint (Image Intelligence), ÅAC Microtec, NanoSpace och Division By Zero.
– Det är viktigt för oss att ge våra UIC-bolag
möjlighet att knyta internationella kontakter.
Turkiet är en viktig och växande marknad för
många av Uppsalas tillväxtföretag. Mötet med det
turkiska näringslivet gör det möjligt att sätta våra
UIC-företag på kartan och skapa möjligheter för
framtida affärer, säger Per Bengtsson, vd på
Uppsala Innovation Centre.
UIC I VÄRLDEN
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
The eyes of the world
are on Uppsala
Innovation Centre
and the growth
businesses
En person från den turkiska
näringslivsdelegationen provar
Division By Zeros cykelskärm jDome
Bikearound, som gör det möjligt
att cykla i en virtuell miljö. Den
används bland annat av personer på
demensboenden som kan cykelträna
med hem­stadens gator projicerade
på skärmen.
The interest in Uppsala
Innovation Centre is big, even
outside of Sweden. This is evident by
looking at the businesses, politicians
and ambassadors from various
parts of the world who visit UIC.
The South Korean media have also
had their attention drawn to UIC.
•In October 2012, UIC was visited
by the South Korean news channel
YTN, which has over 20 million daily viewers. YTN made a
programme about how innovation support within life sciences
operates in Sweden. Stockholm
and Uppsala were identified as
successful regions, and the UIC
company Oss-Q was interviewed
about the journey from research
to commercialisation.
•Uppsala Innovation Centre is
involved in a network of business
incubators in Europe which carries
out a series of webinars within
life sciences. UIC has also been
one of the organisers, inviting
Fredrik Dahl from the UIC alumni
company Halo Genomics which
was acquired by the American
company Agilent Technologies
in 2011. Fredrik described the
company’s strategic journey, from
research to successful exit in three
years, to an audience from both
various European countries and
the USA.
•The UIC alumni company ÅAC
Microtec gained much attention
when they became the only company to be visited by the Turkish
president Abdullah Gül and the
Swedish king Carl XVI Gustaf
during a state visit.
•In connection with the Turkish
state visit, Uppsala also hosted
a delegation of about 100 people
from the Turkish business community, where several UIC companies
within the space, life science and
ICT industries were invited to
show off their products and establish contacts.
49
50
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
UIC-BOLAG 2012–2013
UIC-BOLAG 2012–2013
UIC Business Start
Inspirera och förbereda
UIC Business Start riktar sig till blivande
entreprenörer med en önskan om att
starta och driva företag. UIC Business
Start syftar till att ge entreprenören en
bred baskunskap för expansion av sin
affärsidé och en möjlighet att bekräfta den
affärsmässiga bärkraften. Under perioden
2012/2013 har UIC Business Start genomförts tre gånger. Varje omgång omfattar
ett antal seminarier och en avslutande
examen där deltagarna får presentera sina
affärsidéer för en expertpanel som ger
feedback och värdefulla råd. Totalt har
41 personer i 32 företag/projekt deltagit
i programmet.
Eftersom personer och företag som
deltagit i UIC Business Start är i en uppstartsfas redovisas inga idéer eller hemvist
för entreprenörerna.
UIC Business Agile
Från idé till kund
på tre månader
UIC Business Agile vänder sig till tidiga
företag eller team med en IT-baserad
produkt eller tjänst. Programmet vänder
sig också till etablerade IT-företag som
vill lansera en ny produkt eller tjänst på
marknaden på ett snabbt och effektivt
sätt. För att möta den snabba utveckling
som ofta kännetecknar IT-branschen har
UIC Business Agile som mål att företag ska
kunna gå från idé till kund på tre månader. Programmet bygger bland annat på
koncepten Lean startup och Customer
development vilket innebär att programdeltagarna snabbt ska komma ut till kunder
och få sin idé verifierad. Det vill säga ta
reda på om den tilltänkta produkten eller
tjänsten verkligen löser ett problem som
är värt att lösa och till den grad att kunden
är villig att betala för den.
Fram till juni 2013 har följande företag/
team deltagit i UIC Business Agile:
Avtalsguiden
Juristtjänster avtal, konsultation med mera
på nätet.
Co-ed Collaboration for Education
Co-ed Collaboration for Education arbetar med att ta fram en ny plattform för ett
roligare lärande.
Kings of Sweden
Kings of Sweden är en webbutik med främst
svenska inrednings-, design- och lifestyleprodukter. Kundmarknaden är i första hand
Tyskland och tyskspråkiga länder.
www.kingsofsweden.de
Omnicore
MyActive är Omnicores lösning för att
samla all träning i mobilen. MyActive
underlättar för den tränande att loggföra
och dela sin träning, samtidigt som kopplingen till instruktören erbjuder anläggningar ett kraftfullt verktyg att förlänga
och förstärka kundrelationen.
www.omnicore.se
Pargo
Samlar in stora mängder information och
data för att leverera datatjänster som
underlättar vid parkering.
www.pargo.se
Plick
Social marknadsplats för att köpa, sälja
och upptäcka second hand, vintage
och mode.
www.getplick.com
Skynode
Automatisk nyhetsbevakning på ett billigt,
flexibelt och effektivt sätt. Exempelvis
går det till och med att beställa bevakning
på hyreskontrakt på lägenheter för att
komma först i bostadskön.
Tjinga
Webbaserad förmedling av grannära tjänster.
www.tjinga.com
Webblaboratoriet
Webblaboratoriets programvara gör det
möjligt att beräkna avkastningen på internetreklam och optimera reklam för rätt
kundgrupper.
Visual Health in Sweden
Företagets produkter ger en pedagogisk och visuell bild av hälsan kopplat till
livsstilen - genom konkreta och beprövade
metoder som används för att motivera till
förbättrad livsstil och hälsa.
UIC Business Lab
Utvärdera och förädla
UIC Business Lab stärker den tidiga
affärsutvecklingsprocessen i projekt på
väg mot bolagisering eller i redan startade
bolag. Programmet ger ökad kunskap om
affärsutveckling, finansiering och vad som
krävs för att bygga affärskoncept och en
organisation. UIC Business Lab syftar till
att tillföra deltagande företag en tidig
och konstruktiv granskning av affärsidé
och affärsplan. Förutom de gemensamma
halvdagsträffarna ingår individuella
möten med affärsrådgivare, retorik- och
presentationscoacher samt experter inom
marknadsprofilering. Programmet avslutas
med att deltagarna får presentera sin
affärsplan för en panel av erfarna affärsbedömare.
Under perioden 2012/2013 har följande
företag/projekt deltagit i UIC Business Lab:
Adduct Analys
TailorDose är en ny patenterad teknologi
som möjliggör individuell dosjustering av
cytostatika utifrån mätning av specifikt
bildade biomarkörer i ett enskilt blodprov.
www.adductanalys.com
ADME EX
Erbjuder kundanpassade studier med hög
kvalitet inom ADME (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion) samt modellering av farmakokinetik och dynamik för
effektivare läkemedelsutveckling.
www.admeex.se
Analytical Proof
Använder modern analytisk kemi för att
göra en fullständig profilering av ett prov
som kan vara till exempel en ölbatch. Det
UIC-BOLAG 2012–2013
framtagna molekylära fingeravtrycket kan
användas för bland annat kvalitetssäkring.
www.analyticalproof.se
APR Technologies
Utvecklar ett sensorsystem för biobränsle
samt ett miniatyriserat temperaturreglersystem för rymd och industri.
www.aprtec.com
Belysningsprojekt
Affärsidén är att erbjuda ett sladdlöst
belysningskoncept.
Biogasgenerator
Affärsidén är att leverera anläggningar för
privatbruk för att återvinna värmevärdet i
hushållsavfall.
Bokklubb på nätet
Affärsidén är en internetbaserad bokcirkel
och nav för alla världens litteraturintresserade.
Brain Shuttle
Affärsidén är att kunna erbjuda en teknologi
för att öka upptaget av läkemedel i hjärnan
(passagen över blod-hjärnbarriären), framför allt för proteinläkemedel.
Ch’ant’ebi
Affärsidén är att tillverka och sälja egen
designade ryggsäckar som underlättar
vardagen.
Chemnotia
Erbjuder support med planering och
problemlösning inom syntetisk kemi samt
tillhandahåller kompetens inom utveckling
av mjukvaruverktyg för kemister.
www.chemnotia.com
Chemovix
Erbjuder en mjukvara (LabGear) som hjälper forskare att planera, genomföra och
utvärdera komplicerade tekniska, kemiska
försök och på så vis generera mer data av
högre kvalitet.
www.chemovix.com
Comtrack
Använder sig av sin teknikplattform för
bland annat utveckling av en ny generation
cyklar – ”smartbikes”.
cSens
Utvecklar diagnostiska kit med en ny markör
att användas vid cancerbehandling.
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
Easy Soft
Erbjuder ett system för elektronisk signering.
www.easysoft.nu
EduQuality (fd xx)
Kommersialisera en digital samarbetsplattform för utbildare med syfte att höja
kvaliteten i den svenska skolan och högre
utbildningen.
www.eduquality.se
effluxiQ (fd Liljedahl Care Concept)
Kommersialisera ett nytt reningskoncept av
enskilda avlopp som reducerar övergödning.
www.effluxiq.se
Ergoled
Erbjuder ergonomiska hjälpmedel för
användare av laptop.
www.ushi.se/nyergoled
EvoMediCon
EvoMediCon optimerar leads till riktiga
läkemedelskandidater med en agil projektmodell inom läkemedelsdesign.
www.evomedicon.com
ExScale Biospecimen Solutions
(fd NucleoPhile)
Affärsidén är att utveckla och sälja reagens
och automationslösningar för storskalig
extraktion av vävnadsprov.
www.exscalebio.com
FociDose
Utvecklar en mer effektiv metod för mätning av strålskador vid cancerterapi för att
optimera stråldosen efter patienten.
GeneICE
Erbjuder genetisk vägledning att tillämpas
inför fosterdiagnostik eller för patienter
med konstaterat ökad risk för genetiska
sjukdomar.
Hikari Bio
Utvecklar en ny teknologi för proteindetektion och kvantifiering i gelbaserad
proteomik, med tusenfaldig förbättring i
känslighet och dynamisk räckvidd.
www.hikaribio.se
HRM Skandinavia
Affärsidén är att utveckla musiktekniska
hjälpmedel.
www.skandinavia.se
ImmuKnow (fd AMACLoop)
Erbjuder avancerad immunologisk/
immuntoxikologisk profilering av monoklonala antikroppar och andra biologiska
läkemedel i humant helblod.
Inossia
Affärsidén är att erbjuda ett mer elastiskt
bencement med lägre komplikationsrisk
och anpassat för smärtlindring och stabilisering av benbrott i bensköra patienter.
KeytoLead
Förädlar innovativa projekt från akademin,
genom sinnrik läkemedelskemi, till hög­
kvalitativa startpunkter redo för Lead
Optimisation inom den farmaceutiska
industrin. Levererar dessutom special­
designade substanssamlingar.
www.keytolead.se
KLAHAS Technologies (fd Sensorer i
nanostorlek för gaser eller biomolekyler)
Används för kvalitetsmätningar i livsmedels­
industrin eller mätningar av farliga gaser.
Kolnegativ förbränning
Affärsidén är att erbjuda kvalificerad
systemintegration för kolnegativ förbränning med Carbon Black som biprodukt samt försäljning av koldioxidrensning av atmosfären. Samtidigt som el,
värme och bi­produkt bildas, renas luften
från koldioxid.
LeanStruct
Erbjuder en elektronisk lösning för byggnadsritningar som minskar risken för fel
under byggnadsarbeten.
www.leanstruct.se
Mapro Systems
Erbjuder egna konstruktioner av jord- och
skogsbruksmaskiner som kan möta de
ökande kraven på ekologi och ergonomi.
www.mactrac.se
MetaSafe
Affärsidén är att erbjuda högkvalitativa
data och kunskap om biotransformation
för att ge kunden förståelse kring meta­
bolism av läkemedel.
www.metasafe.se
MiaLin
Affärsidén är att sälja inspirerande och
unika träningskläder för kvinnor.
51
52
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
MITM - Man In The Middle
Utvecklar ett journalsystem, baserat på
öppen källkod, med inbyggt interaktivt
beslutsstöd för sjukvården.
www.mitm.se
excretion) ersättas, resultat och beslut
tidigareläggas samt känsligheten och tillförlitligheten ökas. Detta ger stora besparingar av tid och kostnader samt bättre
urval i läkemedelsutvecklingsprocessen.
Modelomics
Kommersialisera tjänster inom bioinformatik
och statistisk modellering.
www.modelomics.se
QPS Sweden
Erbjuder skräddarsydda prekliniska
kontraktsforskningstjänster som hjälper
kunden att utvärdera läkemedelskandidater inom neurologi och smärta.
N4
Erbjuder kostnadseffektiv drift och underhåll på laboratoriesystem och utrustningar
samt support och utveckling för verksamheter inom forsknings- och tillverkningsindustrin.
www.n4.nu
Novandi Chemistry
Affärsidén är att tillhandahålla förstklassiga isotopmärkta föreningar med
lagerhållning, kvalitetskontroll, stabilitetsstudier, dispensering, skeppning och
technology transfer.
www.novandi.se
Offspring Biosciences
Erbjuder tjänster för att med så kallad
molekylär-patologisk analys skapa information till kunder inom främst läkemedelsoch biotechindustrin vilken hjälper dem att
fatta korrekta beslut för snabbare och mer
effektiv och resurssparande utveckling av
nya läkemedel.
www.offspringbiosciences.se
Pelago Bioscience
Erbjuder studier på läkemedelskandidaters
inbindning till målproteiner i celler och
vävnader baserat på en patentsökt bio­
fysikalisk metod.
www.pelagobio.com
Pophunters Film & TV
Filmproduktionsbolag som producerar
filmer för företag och organisationer,
exempelvis reklamfilmer, utbildningsoch informationsfilmer.
www.pophunters.com
PRIME (fd DIAKON)
Erbjuder en serviceplattform för att ta
fram cellkulturer för in vitro studier.
Prosilico
Genom nyutvecklad datorbaserad prediktionsmetodologi och rådgivande expertis
kan traditionella labbstudier inom ADME
(absorption, distribution, metabolism och
Replico Medical
Utvecklar diagnostiska kit för förbättrade
analyser av mikroorganismer orsakande
feber och tropiska sjukdomar.
RM Medic-Tech
Erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive
produktlösningar och utbildning inom
medicinsk teknik med fokus på Positron
Emission Tomography (PET).
www.rm-medic-tech.com
Salipro Biotech
Utvecklar nanopartiklar som ökar lösligheten
av hydrofoba ämnen med användnings­
områden inom till exempel kosmetika,
läkemedelsutveckling och vaccinationer.
Snowbits
Erbjuder e-följetonger på nätet där kapitel
släpps medan berättelsen skrivs och läsaren får möjlighet att påverka handlingen.
www.snowbits.se
Spotted Buffalo
Ger tillgång till fläckiga bufflar för religiösa
riter med hjälp av genteknik.
Strandberg Guitars
(fd Strandberg Guitarworks)
Affärsidén är att erbjuda gitarrer som gör
det möjligt att spela längre och bättre
genom låg vikt och ergonomisk utformning.
www.strandbergguitars.com
Swedish Environmental Markets (SEM)
Utveckla och kommersialisera nya och
innovativa teknologier inom återvinningsområdet.
VBN Components
Erbjuder komponenter i höghållfasta
metaller gjorda med en friformningsteknik
som ger möjligheten att framställa komplicerade detaljer snabbt utan spill.
www.vbncomponents.com
UIC-BOLAG 2012–2013
Vecta Biosystems
Utvecklar en DNA diagnostik för kostnadseffektiva och snabba provsvar på plats.
www.vectabiosystems.com
UIC Business Prep
Utveckla och förbereda
Programmet UIC Business Prep är ett program för utvalda företag med hög potential. Företagen har specifika områden som
behöver utvecklas och förberedas ytterligare så att kriterierna för programmet UIC
Business Accelerator kan uppfyllas.
Under perioden 2012/2013 har följande
företag deltagit i UIC Business Prep:
123on
123on erbjuder användare runt om i
världen ett unikt sätt att personifiera sin
telefon med video istället för traditionell
ringsignal vid inkommande samtal, till
exempel med videoklipp från olika sporter
eller annan personlig favorit.
www.123on.com
Analytical Proof
Använder modern analytisk kemi för att
göra en fullständig profilering av ett prov
som kan vara till exempel en ölbatch. Det
framtagna molekylära fingeravtrycket kan
användas för bland annat kvalitetssäkring.
www.analyticalproof.se
Binsto
En innovativ spelutvecklingsstudio. Binsto
utvecklar främst spel för smarta telefoner
men även för konsoler. Bolaget har en unik
möjlighet att marknadsföra sina egna spel
genom ett flertal teknikrelaterade hem­
sidor med ett betydande besöksantal.
www.binsto.com
Brain Shuttle
Affärsidén är att kunna erbjuda en teknologi
för att öka upptaget av läkemedel i hjärnan
(passagen över blod-hjärnbarriären), framför allt för proteinläkemedel.
Chemnotia
Erbjuder support med planering och
problemlösning inom syntetisk kemi samt
tillhandahåller kompetens inom utveckling
av mjukvaruverktyg för kemister.
www.chemnotia.com
UIC-BOLAG 2012–2013
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
Chemovix
Erbjuder en mjukvara (LabGear) som hjälper forskare att planera, genomföra och
utvärdera komplicerade tekniska, kemiska
försök och på så vis generera mer data av
högre kvalitet.
www.chemovix.com
Northern Light Pharmaceuticals
NLP är ett svenskt läkemedelsbolag. NLPs
kärnkompetens är preklinisk och tidig
klinisk utveckling av innovativa läkemedel
vid behandling av smärta och neurologiska
sjukdomar.
www.nlpab.com
Episentec
Episentec förser biosensor-användare
med nya reagens, tillbehör och metoder
som avsevärt förbättrar biosensorernas
prestanda och utökar deras tillämpningsområde.
www.episentec.com
Novandi Chemistry
Affärsidén är att tillhandahålla förstklassiga isotopmärkta föreningar med
lagerhållning, kvalitetskontroll, stabilitetsstudier, dispensering, skeppning och
technology transfer.
www.novandi.se
Facilitate Partner
Facilitate Partner står bakom varumärket
Anna PS, ett nytt underklädeskoncept på
marknaden. Verkar också som konsultverksamhet inom produktionsstyrning samt
ledarskapsutveckling.
www.facilitatepartner.se
Novortex
Utvecklar produkter till sjukhus och
vårdcentraler som gör vården snabbare,
enklare och effektivare.
www.novortex.com
Hikari Bio
Utvecklar en ny teknologi för proteindetektion och kvantifiering i gelbaserad
proteomik, med tusenfaldig förbättring i
känslighet och dynamisk räckvidd.
www.hikaribio.se
KeytoLead
Förädlar innovativa projekt från akademin,
genom sinnrik läkemedelskemi, till hög­
kvalitativa startpunkter redo för Lead
Optimisation inom den farmaceutiska
industrin. Levererar dessutom special­
designade substanssamlingar.
www.keytolead.se
Mapro Systems
Erbjuder egna konstruktioner av jord- och
skogsbruksmaskiner som kan möta de
ökande kraven på ekologi och ergonomi.
www.mactrac.se
MetaSafe
Affärsidén är att erbjuda högkvalitativa
data och kunskap om biotransformation
för att ge kunden förståelse kring metabolism av läkemedel.
www.metasafe.se
MITM - Man In The Middle
Utvecklar ett journalsystem, baserat på
öppen källkod, med inbyggt interaktivt
beslutsstöd för sjukvården.
www.mitm.se
Offspring Biosciences
Erbjuder tjänster för att med så kallad
molekylär-patologisk analys skapa information till kunder inom främst läkemedelsoch biotechindustrin vilken hjälper dem att
fatta korrekta beslut för snabbare och mer
effektiv och resurssparande utveckling av
nya läkemedel.
www.offspringbiosciences.se
Oss-Q
Oss-Q utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster globalt för
behandling av svåra bendefekter, till att
börja med inom området kranieskador.
Företagets vision är att bli uppfattad av
patienter och vårdgivare som den ledande
leverantören inom valda satsningsområden.
www.oss-q.com
Plotagon (fd Fanchinima)
Plotagon simulerar filmskapandeprocessen
i ett webbaserat spel som låter konsumenter göra egna filmer.
www.plotagon.com
Sublift
Utvecklar och säljer självgående båtlyftsvagnar för rationell sjösättning och
torrsättning av båtar samt rangering på
land och i trånga utrymmen.
www.sublift.se
Swedish Environmental Markets (SEM)
Utveckla och kommersialisera nya och
innovativa teknologier inom återvinningsområdet.
Wilhelmsen & Sandlund
Wilhelmsen & Sandlund designar och säljer
läderprodukter för stadsliv och mobila
datorenheter. Verksamheten bygger på en
nordisk tradition av hantverk och läderbearbetning där den enkla och avskalade
designen står i centrum.
www.wilhelmsensandlund.se
UIC Business
Accelerator
Genomföra
UIC Business Accelerator fokuserar på
kommersialiseringsfasen och vänder sig till
bolag som är nära marknadsintroduktion
av en produkt eller tjänst. Programmet ger
den kompetens som krävs för att introducera företagets tjänst eller produkt på den
internationella marknaden samt ger professionellt stöd i finansieringsprocessen. Varje
företag har tillgång till en eller flera affärscoacher och industrialiseringscoacher som
följer och stöttar företagets utveckling. I
programmet ingår ett stort och aktivt nätverk, fördjupande seminarier samt tillgång
till tjänster från UICs partner. Programmet
sträcker sig normalt över två år men kan i
vissa fall utökas med ytterligare ett år.
Under perioden 2012/2013 har följande
företag deltagit i UIC Business Accelerator:
Agilent Technologies (Halo Genomics)
Utvecklar metoder för provpreparering
i samband med genetiska sekvenserings­
analyser. Förvärvat av Agilent Technologies.
www.genomics.agilent.com
Airwatergreen
Utveckling av en teknik för att kondensera
vatten ur luft helt oberoende av extern
elektricitet.
www.airwatergreen.com
Animech Technologies
Affärsidén är att tillföra värde för kunden
genom att tydliggöra deras produktutbud
genom hela livscykeln med hjälp av visuell
interaktiv information.
www.animechtechnologies.com
53
54
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
UIC-BOLAG 2012–2013
BioChromix
BioChromix utvecklar unika produkter
för diagnos av Alzheimers sjukdom i ett så
tidigt skede som möjligt.
www.biochromix.com
PEPTONIC Medical
Utvecklar med hjälp av peptiden oxytocin
en produkt för behandling av vaginal atrofi
(torra slemhinnor).
www.peptonicmedical.se
Airwatergreen och Sprint Bioscience
utsågs till alumner under 2013. Diplomering ägde rum på den årliga UIC-dagen
i augusti 2013.
Följande företag ingår i dag i UIC Alumni:
Division By Zero
jDome revolutionerar dataspels- och
simuleringsmarknaden med en skärm som
ger en upplevelse av att man klivit in i den
virtuella världen.
www.jdome.com
Plotagon (fd Fanchinima)
Plotagon simulerar filmskapandeprocessen
i ett webbaserat spel som låter konsumenter
göra egna filmer.
www.plotagon.com
Acanova
Utvecklar teknik för värmebehandling av
utsäde. Företaget har avknoppats till bolaget SeedGard, nu kallat ThermoSeed.
www.thermoseed.com
Sprint Bioscience
Erbjuder fragmentbaserade metoder för
tidig läkemedelsutveckling i egen regi eller
som uppdragsforskning.
www.sprintbioscience.com
Agilent Technologies (Halo Genomics)
Utvecklar metoder för provpreparering
i samband med genetiska sekvenserings­
analyser. Förvärvat av Agilent Technologies.
www.genomics.agilent.com
Sublift
Utvecklar och säljer självgående båtlyfts­
vagnar för rationell sjösättning och torrsättning av båtar samt rangering på land
och i trånga utrymmen.
www.sublift.se
Agriprim
IT-företag och informationsföretag
specialiserat på lantbruks- och livsmedelssektorn. Äger medieföretaget Jordbruksaktuellt.
www.agriprim.com
Svensk e-identitet
Svensk e-identitet erbjuder enkla, säkra
och kostnadseffektiva tjänster för elektronisk identifiering av användare vid inloggning. Tjänsterna är flexibla och dynamiska
och fungerar för ”allt från blogg till bank”.
www.e-identitet.se
Airwatergreen
Utveckling av en teknik för att kondensera
vatten ur luft helt oberoende av extern
elektricitet.
www.airwatergreen.com
GamingCo Uppsala
GamingCo Uppsala utvecklar ledande
datorspel för konsolspelsmarknaden och
marknaden för mobil- och browserspel för
digital distribution.
Guru Audio
Utvecklar och säljer exklusiva högtalare
för hifi och professionell användning.
www.guruaudio.com
Hexicon
Utvecklar en effektiv flytande vindkraftplattform som kombinerar och nyttjar
olika energikällor tillgängliga till havs.
www.hexicon.eu
Mapro Systems
Erbjuder egna konstruktioner av jord- och
skogsbruksmaskiner som kan möta de
ökande kraven på ekologi och ergonomi.
www.mactrac.se
OncoTargeting
CRO (Contract Research Organization)
främst inom preklinisk forskning, tyngdpunkten ligger på kemi (syntes och analytisk). Företaget bedriver även konsultverksamhet till forskningsbolag.
www.oncotargeting.com
Oss-Q
Oss-Q utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster globalt för
behandling av svåra bendefekter, till att
börja med inom området kranieskador.
Företagets vision är att bli uppfattad av
patienter och vårdgivare som den ledande
leverantören inom valda satsningsområden.
www.oss-q.com
PCG Solutions
PCG Solutions utvecklar och marknadsför
mjukvarubaserade verktyg för kliniska
prövningar och patientregister till läkemedelsindustrin samt till hälso- och sjukvård.
www.pharmaconsultinggroup.com
VBN Components
Erbjuder komponenter i höghållfasta
metaller gjorda med en friformningsteknik
som ger möjligheten att framställa komplicerade detaljer snabbt utan spill.
www.vbncomponents.com
UIC Alumni
Återkoppla
UIC Alumni ger företag stora möjligheter att
utöka och förstärka sitt nätverk. UIC Alumni
innefattar företag som tidigare deltagit i
UIC Business Lab eller UIC Business
Accelerator. Alumni betyder skyddsling och
Uppsala Innovation Centre månar särskilt om
de företag som deltagit i inkubatorprogrammet. UIC Alumni ger företagen fortsatt
tillgång till UICs affärscoacher. Företagen
inbjuds till seminarier och återträffar med
möjlighet till erfarenhetsutbyte med både
andra alumner och företag som är aktiva
i UIC. Alumner utses av UICs styrelse.
AroCell
Kommersialisering av biomarkörer för uppföljning av cancerbehandling.
www.arocell.com
Beactica
Kvalificerat metodstöd avseende upptäckt,
optimering och utveckling av nya läkemedel.
www.beactica.com
Bergström & Hellqvist
Utvecklar kunskap och arbetssätt i livs­
medelsföretag bland annat gällande kvalitetssäkring och miljöhänsyn.
www.bergstrom-hellqvist.com
BioChromix
BioChromix utvecklar unika produkter
för diagnos av Alzheimers sjukdom i ett så
tidigt skede som möjligt.
www.biochromix.com
ChromoGenics Sweden
Utvecklar elektrochroma material för
energibesparing och komfort i fönsterglas
och fordon.
www.chromogenics.se
UIC-BOLAG 2012–2013
Denator
Utvecklar innovativa instrument och
engångsartiklar för att kvalitetssäkra bio­
logiska prover för effektivare diagnostik
och läkemedelsutveckling.
www.denator.com
Division By Zero
jDome revolutionerar dataspels- och simuleringsmarknaden med en skärm som ger
en upplevelse av att man klivit in i den
virtuella världen.
www.jdome.com
Electroengine
Utvecklar ett nytt batterikoncept och
motorteknologi för framtidens elfordon.
www.electroengine.se
Eribis Pharmaceuticals
Utvecklar ett nytt peptidläkemedel för
indikationer inom hjärt-/kärlområdet.
www.eribispharma.se
Exos
Utvecklar en helautomatisk urbeningsmaskin
för fisk.
www.exos.se
Hexicon
Utvecklar en effektiv flytande vindkraftplattform som kombinerar och nyttjar
olika energikällor tillgängliga till havs.
www.hexicon.eu
Imint, Image Intelligence
Utvecklar en programvara som förbättrar
och automatiserar arbetet att analysera
videobilder som skickas från pilotlösa
flygplan (UAV).
www.imint.se
Isconova
Utvecklar adjuvants för framställning
av vacciner.
www.isconova.se
ModPro
Utvecklar en ny typ av kemiskt framställda
bindare till proteiner för läkemedelsutveckling och diagnostiska tester.
www.modpro.se
NanoSpace
Utvecklar mikrosystemkomponenter till
rymdfarkoster.
www.nanospace.se
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
Olink
Utvecklar banbrytande teknologi för biomolekulär analys.
www.olink.com
Vidilab
Veterinärmedicinskt företag som utvecklar
metoder för diagnostisering av parasiter.
www.vidilab.se
Olligon
Utvecklar metod för fermentering av
spannmål till nya livsmedel. Förvärvat av
Cerealia Foods.
ÅAC Microtec
Utvecklar en ny generation små och kraftfulla satelliter baserat på mikroelektro­
mekaniska komponenter för såväl rymdsom jordapplikationer.
www.aacmicrotec.com
PEPTONIC medical
Utvecklar med hjälp av peptiden oxytocin
en produkt för behandling av vaginal atrofi
(torra slemhinnor).
www.peptonicmedical.se
ProForestry Sweden
Utvecklar nyckelinnovationer för lönsammare skogsföryngring; snytbaggeskydd –
MultiPro. Förvärvat av Sveaskog.
Rotundus
Erbjuder en extremt tålig robot som ett
alternativ till väktare och dyr traditionell
bevakningsteknik.
www.rotundus.se
Rätt Spår (f d FUUB)
Kvalitetssäkringssystem för behandling
inom vård och omsorg.
www.rattspar.se
ScandiDos
Utvecklar ett unikt mätsystem inom strålterapiområdet för behandling av cancer.
www.scandidos.com
Sensidose
Utvecklar en patenterad teknik för individuell anpassad mikrodosering av vanliga
läkemedel.
www.sensidose.se
Sprint Bioscience
Erbjuder fragmentbaserade metoder för
tidig läkemedelsutveckling i egen regi eller
som uppdragsforskning.
www.sprintbioscience.com
Valueguard
Lösning för säkring av och handel med
värden på fastighetsmarknaden.
www.valueguard.se
Vetok
Utvecklar bioresorberbart buntband för
kirurgi.
www.ligatie.com
55
56
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
UIC-BOLAGENS resultat 2012
UIC-BOLAGENS
resultat 2012
2011 års resultat inom parentes
6%
Offentlig sektor
28 %
Enskilda
innovatörer
34 %
Näringsliv
23 %
Övrig industri
56 %
Life science
9%
Miljöteknik
32 %
Universitet
UIC-bolagens
ursprung
Finansiering Uppsala Innovation Centre
UIC omsatte 16 (13,8) miljoner kronor under 2012. UICs verksamhet finansieras av sina partner och ägare. Almi Företagspartner
är den enskilt största finansiären genom inkubatorprogrammet
Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden).
Offentlig ROI
Offentlig Return On Investment, ROI, är 13,4 (14,2) för Uppsala
Innovation Centre. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna
offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och
avgifter som UIC-bolagen återbetalat till staten under 2012.
I detta fall 13,4 gånger.
Följande siffror gäller bolag som ingått i UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab, UIC Business Prep, UIC Business
Accelerator och UIC Alumni under 2012.
Investeringar
Investeringarna i inkubatorbolagen har under 2012
varit 192 (314) miljoner kronor.
• 150 (243) miljoner kronor i ägarkapital
• 42 (71) miljoner kronor i bidrag och lån
Antal sysselsatta
391 (309) personer har varit verksamma i inkubatorbolagen under
2012. Av dessa är 59 (54) nyanställda under perioden.
Omsättning och resultat
Omsättning under 2012 för inkubatorbolagen var 313 (201) miljoner kronor och det ekonomiska nettoresultatet* var -80 (-83) miljoner kronor.
12 %
IT
UIC-bolagens
branscher
Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som
genererades under 2012 var 139 (106) miljoner kronor.
* Med nettoresultat menas summan av resultat från vinstgivande
bolag och förlustbringande bolag.
UIC-bolagens ursprung
UIC-bolagens ursprung har stor bredd. 34 (36) procent av
UIC-bolagen kommer från näringslivet, 32 (28) procent av bolagen härstammar från universitetet, 28 (28) procent är enskilda
innovatörer och 6 (8) procent kommer från offentlig sektor.
UIC-bolagens branscher
56 (45) procent av UIC-bolagen kommer från life science, 12 (15)
procent kommer från IT-branschen, 9 (13) procent arbetar med
idéer inom miljöteknik och 23 (27) procent inom övrig industri.
Vad är en företagsinkubator?
En företagsinkubator stödjer tidiga företag som vill
utveckla nya idéer och bli starka tillväxtföretag. En
företagsinkubator erbjuder en dynamisk process för att
utveckla människor, affärer och företag. Inkubatorn till­
handahåller management, finansieringshjälp, kommersiella
och tekniska nätverk.
Läs mer om företagsinkubatorer på
www.sisp.se och www.nbia.org
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
UIC 2012–2013
UIC
2012–2013
Uppsala Innovation Centre erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för entreprenörer och
tillväxtföretag i alla branscher. UIC ingår i
Almi Företagspartners inkubatorprogram
Business Incubation for Growth Sweden
(B.I.G. Sweden) samt deltar i EU-projektet
Industrialiseringsprocesser i innovativa
miljöer (IIM) som delfinansieras av EU.
Ägare
UIC ägs till lika delar av Almi Företagspartner Uppsala, SLU Holding, STUNS
(Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle)
och Uppsala universitets Utveckling.
Styrelse
I januari 2012 tillträdde Per Lundequist
som tillförordnad ordförande i UICs
styrelse och i augusti 2012 tillträdde
Christina Frimodig som UICs ordförande.
Följande styrelse­ledamöter ingår i UICs
styrelse under 2012/2013: Catharina Blom,
Hans Enocson, Björn Ingemarsson, Hans
Johansson, Carl-Henrik Koit, Eva Sterte,
Karin Meyer-Rosberg (t.o.m. september
2012) och Malin Graffner Nordberg (fr.o.m.
oktober 2012).
UICs vd är Per Bengtsson.
Partner
UICs partner bidrar med kunskap och
kompetens genom bland annat seminarier,
individuell rådgivning och bidrag till finansieringen av UIC. Under 2012–2013 var
följande företag UICs affärspartner:
Advokatfirman Lindahl, Ahlford Advokatbyrå,
Almi Företagspartner Uppsala, Brann,
DUO Revision, Etteplan, Groth & Co,
Klövern, Länsförsäkringar Uppsala, Matador
kommunikation, Nordea, Prevas, Proffice,
PwC, Regionförbundet Uppsala län, SKB
i samarbete med Östhammars kommun,
STUNS, Swedbank, Södertälje kommun,
Uppsala BIO, Uppsala kommun, Vasakronan
och WOC Marketing.
UIC Business Lab
7 program har pågått med 51 projekt/företag
UIC Business Prep
22 företag
UIC Business Accelerator
18 företag
UIC Alumni
32 företag
Affärscoacher
UIC har ett nätverk med drygt 50, av
styrelsen godkända, handplockade affärscoacher från näringslivet som representerar alla branscher.
UIC-program
Uppsala Innovation Centre erbjuder affärsutvecklingsprogrammen UIC Business Start,
UIC Business Agile, UIC Business Lab,
UIC Business Prep, UIC Business
Accelerator och UIC Alumni.
Industrialiseringscoacher
UIC har ett kontaktnät bestående av drygt
20 industrialiseringscoacher med erfarenhet från produktutveckling till produktion.
UIC Business Start
3 program med 32 projekt/företag
Denna information baseras på uppgifter
från 1 januari 2012 till 30 juni 2013.
UIC Business Agile
10 projekt och företag
57
58
UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013
Personal / Styrelse
PERSONAL
& Styrelse
PERSONAL Per Bengtsson, Tommy Nilsson, Camilla Lind, Stina Wikner, Lars Olde, Stina Thor, Lars Dahlbom och Anders Nordström.
Infälld: Kerstin Bjurhall.
STYRELSE
Christina Frimodig,
Björn Ingemarsson,
Malin Graffner
Nordberg,
Catharina Blom,
Hans Johansson
och Eva Sterte.
Saknas på bild:
Hans Enocson och
Carl-Henrik Koit.
Summary uic annual Report
ÅRSBERÄTTELSE 2012–2013 / UPPSALA INNOVATION CENTRE
Summary
UIC Annual Report
Uppsala Innovation Centre (UIC) is one of the leading business incubators for growth companies in Sweden. UIC is industry independent and provides qualified advice and support for entrepreneurs, scientists, innovators and management in their work to commercialize
their ideas. The goal is to help these businesses to achieve sustainable and viable growth. Moreover, UIC provides financial assistance
as well as access to commercial and technological networks.
The UIC model
The UIC model was formed in 2004 and has shown to be a successful model in the commercialization process. UIC has a good
track record and a high survival rate of the UIC companies – nine
out of ten companies that have completed UIC Business Accelerator
are still active on the market.
The UIC model in short
•UIC’s six business development programs.
•UIC’s business coach model with 50 carefully selected business
coaches and specialists from all industries connected to UIC.
•UIC’s focus on developing the UIC-companies’ business and is
not renting offices.
•UIC doesn’t take ownership in the companies.
•UIC is a neutral partner to UIC-companies within the business
development programs.
UIC is part of the Swedish national incubator program Business
Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden), which is run by
Almi Företagspartner. UIC is managing the project Industrialization in Innovative Environments (IIM), which is partly financed by
the European Union. Moreover, UIC is a member of the Swedish
Incubators & Science Parks, SISP, which is a trade association for
Swedish incubators and science parks.
What is a business incubator?
A business incubator supports start-up companies which
want to commercialize new ideas to become strong
growth companies.
A business incubator provides a dynamic process for
developing people, business and companies. The incubator
provides management and financial assistance as well as
access to commercial and technological networks.
Read more about business incubators at
www.sisp.se and www.nbia.org
Financing UIC
The turnover for UIC during 2012 was USD 2.4 million. UIC’s
activities are funded entirely by its partners and owners, with
Almi Företagspartner accounting for the largest part through
its national incubator program Business Incubation for Growth
Sweden (B.I.G. Sweden).
Public ROI
Public return on investment (ROI) is 13.4 for Uppsala Innovation
Centre. ROI is the ratio of money gained on an investment relative
to the amount of money invested. In this case, the public funding UIC received during 2012 were gained 13.4 times through the
taxes the incubator companies paid back to society.
The figures below refer to companies currently in, or that have
completed, the incubator programs during 2012.
UIC is owned equally by Almi Företagspartner Uppsala, SLU Holding,
STUNS and Uppsala University Holding Company (UUAB).
Investments
The investments in the incubator companies during 2012 equaled
to USD 28.3 million.
• USD 22.1 million in venture capital
• USD 6.2 million in contributions and loans
UIC business development programs
The scope of the UIC programs was as follows during the period
1 January 2012 to 30 June 2013:
Number of employees
391 people have been active in the incubator companies during 2012.
Of these, 59 were new recruitments.
UIC Business Start – 3 programs, 41 participants and
32 companies/projects
Turnover and net income
Turnover during 2012 for the incubator companies was
USD 46.2 million and the net income* was USD -11.8 million.
UIC Business Agile – 10 projects or companies
UIC Business Lab – 7 programs, 51 participating companies or projects
UIC Business Prep – 22 companies
Tax revenues
The accumulated tax revenues (direct taxes such as profit tax,
employer’s contribution, employee’s tax at source and VAT)
generated by the incubator companies during 2012 was
USD 20.5 million.
UIC Business Accelerator – 18 companies
UIC Alumni – 32 companies
* Net income is the sum of the income from all of the companies
both profitable and non-profitable.
59
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta
företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och
en hög överlevnadsgrad på UIC-­bolagen. UIC är bransch­
oberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd
för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare,
entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på
marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen
innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt
väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har
verksamhet i Uppsala, Östhammar och Södertälje.
Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner
Uppsala AB, STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), SLU Holding AB
samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi
Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation
for Growth Sweden (B.I.G. Sweden).
Uppsala Innovation Centre AB, huvudkontor
Postadress Uppsala Science Park, SE-751 83 Uppsala
Besök Dag Hammarskjölds väg 10 B
Tel +46 (0)18-477 04 40 Fax +46 (0)18-55 12 55
Hemsida www.uic.se
Linkedin Gå med i vårt nätverk på Linkedin
Facebook Följ oss på Facebook
Twitter @UIC_Sweden