Mer om Osloprosjektet - Arkitektur

advertisement
OSLOPROSJEKTET
ble etablert i 2010 etter initiativ fra
Lavenergiprogrammet og med støtte
fra Enova og Husbanken.
ANDERS SVENDSEN ALMESVEEN
TOR-MAGNUS HORTEN
SIMEN LENNERTZEN
JAN KRISTIAN ORVIK
BÅRD LINDQUIST
SARA MARIA HAGERUP BILLING
EIVIND DANIELSEN
ARNA OSP GUDBRANDSDOTTIR
TERJE SANDBERG
CHRISTIAN HALSE
MARTIN KANDOLA
Studentprosjekter på AHO Student projects at AHO
Stud. Arch. Joan Ramon Pastor Planas: Utvalgt prosjekt Selected project
Deltakere har vært Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo (AHO),
Høyskolen i Oslo og Akershus
(HiOA), Fagskolen i Oslo og Sogn
videregående skole. Fra høsten 2013
inngår de to sistnevnte skolene i Kuben
yrkesareana. SINTEF Byggforsk og
Universitetet for Miljø og Biovitenskap
har bidratt i ulike faser.
Prosjektet har utviklet en ny modell for
flerfaglig undervisning og utforskende
bygging. Løsninger for passivhus har
vært hovedtema, men modellen kan bli
en plattform for kompetanseutvikling og
innovasjon på mange områder.
Anslagsvis 20 lærere og over 200
elever og studenter har deltatt på
kurs og andre faglige aktiviteter
knyttet til prosjektet. Resultatet er en
bred oppbygging av kunnskap. Alle
skolene ønsker å utvikle samarbeidet.
Langsiktige forpliktelser fra skoler,
myndigheter og næringen er nødvendig
for å kunne implementere modellen i
større skala.
THE OSLO PROJECT
was initiated in 2010 by the Norwegian
Low Energy Program and supported
by Enova and The Norwegian State
Housing Bank.
Alle skoler til stede på prosjektmøte All schools present at project meeting
Participants have been The Oslo
School of Architecture and Design
(AHO), The Oslo and Akershus
University College (HiOA), The Oslo
School for Further Vocational education
and Sogn Vocational Scool. The two
latter schools are now part of the
Kuben Arena for Vocational education
SINTEF Byggforsk research insitute
andThe Norwegian University for Life
Sciences (UMB) have contributed in
different phases.
A new model for interdiciplinary
teaching and exploratory building was
developed through the project. Passive
house solutions have been central,
but the model may be a platform for
innovation in many fields of the building
industry.
Ferdig modul Finished module
Approximately 20 teachers and more
than 200 pupils and students have
taken part in courses and other project
activities.The result is a siginificant
development of knowledge. All schools
want to develop the cooperation.
Long term commitment from schools,
authorities and industry is needed to
implement the model on a larger scale.
OSLOPROSJEKTET
THE OSLO PROJECT
DANIEL PETER BARTH
YRKESARENA
FAGSKOLEN
I OSLO
SOGN
VIDEREGÅENDE
SKOLE
PROSESSEN
Det har lyktes å gjennomføre planlegging og bygging på en måte som
har gitt studenter og elever hovedroller
i og eierskap til pilotprosjektet
En rekke nyskapende løsninger er innpasset. De er dels utviklet i samarbeid
mellom Oslo-skolene og tremiljøet på
UMB og dels i samråd med en gradvis
utvidet krets av næringspartnere.
Viktige eksempler er:
Lange skruer i rammehjørner Long screws in frame joints
• Nye typer skrueforbindelser for å
oppnå stivhet i limtrerammer,
• takkonstruksjon av plassbygd
”massivtre”
• redusert veggtykkelse gjennom
anvendelse av forbedret isolasjon og
stenderverk med kuldebrobrytere,
• dobbel glassfasade og vindusløsninger med behovsstyrt, naturlig
ventilasjon,
• ventilasjonsaggregat tilpasset små
boligenheter
THE PROCESS
Bærekonstruksjon på plass Structure system finished
The design and construction of a pilot
project was conducted in a way that
secured influence and ownership for
students and pupils.
Several innovative solutions have been
implemented. Some were developed in
cooperation between the Oslo schools
and the timber construction group
at UMB, and others were results of
generous and direct consultation with
leading industry partners. Important
features of the completed module are:
Trykktesting av klimaskall Pressure testing of building envelope
• New types of screw-based joints in
gluelam frames
• in-situ built “massive wood” roof
construction
• reduced exterior wall thickness
through use of improved insulation
and wooden studs with integrated
cold bridge breakers
• double glazed facade and window
solutions with demand-controlled
cross ventilation
• ventilaton unit developed for small
dwellings.
Sensors for netbased monitoring of
temperature and humidity in building
envelope are installed. Pressure testing
of airtightness was carried out with very
good results.
Diskusjon av arbeidstegninger Dsicussion of working drawings
PROSESSEN
THE PROCESS
Det er montert instrumenter for nettbasert avlesing av temperatur og
fuktighet i konstruksjonene. Trykktesting er foretatt med gode resultater.
YRKESARENA
FAGSKOLEN
I OSLO
SOGN
VIDEREGÅENDE
SKOLE
OSLOMODELLEN
Ideen bak Osloprosjektet er at nettverk
av skoler, forskningsinstitusjoner,
myndigheter og bedrifter knyttet til
byggenæringen skal samarbeide om
utforming og produksjon av små byggmoduler. De skal vise nye tekniske
og arkitektoniske løsninger anvendt
i full skala. Modulene skal være flyttbare og utplasseres sammen med
midlertidige riggbygg i de mange og
varierte klimasonene i Norge. Modulene skal testes og måles under bruk.
Etter prøveperioden gjenbrukes eller
demonteres de på en planlagt måte.
Samarbeidet mellom skoler på ulike
utdanningsnivåer vil minimere avstanden mellom utvikling, formidling og
anvendelse av ny kunnskap. Byggforskningen blir vitalisert og vi får rask
og bred kompetanseheving. Hvis
studieplaner koordineres og ressurser
sambrukes vil Oslomodellen kunne
implementeres med begrenset og
forutsigbar ressursinnsats.
Norge som klimalaboratorium Norway as climate laboratory
Styringsgruppe / Steering group
Fra skolene, bidragsytere og næringen
From schools, Funding institutions,
and Industry partners.
OSLOMODELLEN:
ORGANISASJONSDIAGRAM
THE OSLO MODEL:
ORGANIZATION DIAGRAM
Prosjektleder
Project leader
THE OSLO MODEL
Næringspartner
Industry partner
Næringspartner
Industry partner
Næringspartner
Industry partner
Næringspartner
Industry partner
Næringspartner
Industry partner
Byggherre
Client
Kontrollpartner
Partner in control
function
Koordinator
Design og FOU
Coordinator
Design and R+D
Grupper
Design og FOU
Groups
Design and R+D
Kontrollpartner
.
Partner
in control
function
Kontrollpartner
Partner in control
function
Koordinator
produksjon
Coordinator
Production
Grupper
Produksjon
Groups
Production
MN 10.11.2013
Organisasjonsplan Organization plan
The idea behind the Oslo Project is
that networks of schools, research
institutios, authorities and companies
related to the building industry cooperate on the design and production of
small building modules. They shall
demonstrate new technical and architectural solutions in full scale. The
modules shall be movable and placed
together with temporary buildings on
construction sites in the many and
diverse climate zones in Norway. They
shall be tested and monitored in use.
After the test period they will be reused
or disassembled in a planned way.
The model will contribute to interdiciplinary cooperation and understanding. It will use Norway as a
climate laboratory and develop knowledge that has relevance in large areas
with similar climate in other countries
and regions.
Besøk fra skoler i USA og Skandinavia Visitors from USA and Scandinavia
Cooperation between schools in
different levels of education will minimize the distance between development, dissemination, and implementation of knowledge. The building
research will be vitalized and we will
achieve a broad and quick increase
in competence. Industry-wide
coordination will make it possible to
implement the model wih limited and
predictable costs..
OSLOMODELLEN
THE OSLO MODEL
Modellen vil bidra til flerfaglig samarbeid og forståelse. Den vil bruke
Norge som klimalaboratorium og bygge
opp kunnskap som har relevans for
store områder med lignende klima i
andre land og verdensdeler.
YRKESARENA
FAGSKOLEN
I OSLO
SOGN
VIDEREGÅENDE
SKOLE
Moelven Iso3 stendere og Glava Extrem
isolasjon for tynnere passivhusvegg (300 mm)
Moelven Iso3 studs and Glava Extrem
insulation for thinner passive house wall (300
mm)
Ventilasjonsaggregat med høy
varmegjennvinning tilpasset små
boliger
Ventilation unit with high degre
of heat regain designed for small
dwelling units
Plassbygd “massivtredekke” i tak
“Massive timber” roof built on site
Limtrerammer (Moelven) med
lange treskruer
Gluelam frames (Moelven) with
long screws
Indre, bærende kjerne og ytre
isolert sjikt
Structural core and outer insulating
layer
Dobbel glassvegg (Hydro Building Systems
/ Wicona) for behovstyrt naturlig ventilasjon
(Building Systems Integration)
Double glazed facade (Hydro Building
Systems / Wicona) for demand-controlled
natural ventilation (Building Systems
Integration)
Siga systemer for tettesjikt i klimaskallet
Siga systems for air- and moisture tightness in
building envelope
DELTAKERE OG BIDRAGSYTERE PARTICIPANTS AND CONTRIBUTORS
UMB
Arkitektur- og designhøgskolen
Institutt for matematiske naturfag og
i Oslo (AHO)
teknologi
Postboks 6768 St. Olavs plass
Postboks 5003
0130 Oslo
1432 Ås
Tlf. 22 99 70 00
Tlf. 64 96 54 01
www.aho.no
www.umb.no/imt
Høyskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4 St.Olavs Plass
0130 Oslo
Tlf. 67 23 50 00
www.hioa.no
Kuben yrkesarena v/
Fagskolen i Oslo og
Kuben videregående skole
Postboks 6561 Etterstad
0606 Oslo
Tlf. 09874
www.kuben.oslo.no
Lavenergiprogrammet
Postboks 7187 Majorstuen
0307 Oslo
Tlf. 951678 14
www.lavenergiprogammet.no
Enova SF
Postboks 5700 Sluppen
7437 Trondheim
Tlf. 800 49 003
www.enova.no
Husbanken
Region Midt-Norge
Postboks 2438 Sluppen
7005 Trondheim
Tlf. 815 33 370
www.husbanken.no
SINTEF Byggforsk Oslo
Pb. 124 Blindern
0134 Oslo
Tlf. 22 96 55 55
www.sintef.no/byggforsk
Temporent Norge
Jernkroken 16
0976 Oslo
Tlf: 800 83676
www.temorent.no
Nettbasert system (Finisterra) for
måling av temperatur og fuktighet i
konstruksjoner.
Netbased system (Finisterra) for
monitoring of temperature and
moisture in envelope
GLAVA AS
Postboks F
1801 Askim
Tlf.69 81 84 78
www.glava.no
Sapa Building Systems
WICONA
Postboks 980 Skøyen
0240 Oslo
Tlf. 22 42 22 00
www.wicona.no
Indus Norge AS
Postboks 34
2016 Frogner
Tlf. 63 86 61 00
www.indus.no
BSI AS
Building Systems Integrator
Elveveien 28
3262 Larvik
Tlf. 911 45 777
www.bsi-as.no
UCO
Postboks 23
2027 Kjeller
Tlf. 40 00 64 50
www.uco.no
Skanska
Postboks 1175 Sentrum
0107 Oslo
4000 6400
www.skanska.no
Moelven Byggmodul AS
Postboks 163
2391 Moelv
Tlf. 67 34 71 66
www.moelven.com/no
Protan AS
Postboks 420 Brakerøya
3002 Drammen
Tlf. 32 22 16 00
www.protan.no
Moelven Limtre AS
Postboks 143
2391 Moelv
62 33 40 00
www.moelven.com/no
Systemair Norge
Postboks 293
4303 Sandnes
Tlf.51 96 97 00
www.systemair.com/no
Moelven Multi3 AS
Postboks 134
2391 Moelv
Tlf. 62 34 70 00
www.moelven.com/no
Finisterrra AS
Hauketoveien 11
1266 Oslo
Tlf. 22 75 47 28
Multiconsult
Postboks 265 Skøyen
0213 Oslo
Tlf. 21 58 50 00
www.multiconsult.no
SIGA
www.siga.ch/no
DELTAKERE OG BIDRAGSYTERE
PARTICIPANTS AND CONTRIBUTORS
OVERSIKT KONSTRUKSJONER
CONSTRUCTION OVERVIEW
YRKESARENA
FAGSKOLEN
I OSLO
SOGN
VIDEREGÅENDE
SKOLE
Download