15_erik_fosse.

advertisement
Hvordan oppstår de smarte idéene – og
hva skal til for at de
kommer pasienten til nytte?
Erik Fosse
Intervensjonssenteret
Oslo Universitetssykehus
www.ivs.no
Teknologiske sprang
1960 til i dag
Utvikling av bildeveiledet,
minimal invasiv behandling
Røntgengjennomlysning
Kikkhullskirurgi
Ultralyd
Roboter/automatisering
Kommunikasjon
Elektronisk journal, PACS etc
Telemedisin
Informerte pasienter
Molekylærbiologi, genforskning
Skreddersydd behandling
Avansert diagnostikk
Vevsdyrkning
Miniatyrisering
Avbildning: fMRI, PET
Mikroteknologi, Nanoteknologi
Utfordringer med teknologisk medisin
•Innføring av nye metoder/teknologi
•Utvikling og Klinisk utprøving av ny teknologi
•Innovasjon og endring
•Drift av teknologiske fellesløsninger
Teknologiutviklingen tvinger fram en
endring i sykehusene fra
håndverkskultur til industrikultur
Håndverk
•
•
•
•
•
•
•
Eierskap
Produktutvikling
Kunnskapsoverføring
Samarbeid
Beslutning
Verdi
Behandling
Individuell
Integrert
Personlig
Interdisiplinær
Individuell
Prosedyre
Skreddersydd
Industri
Bedrift
Separert
Eksplisitt
Kryssdisiplinær
Evidence based
Produkt
Standardisert
I 1994 foreslo Helsedepartementet å
prøve ut dette organisasjonskonseptet i
en egen avdeling ved Rikshospitalet
• Intervensjonssenter bygget i Pilestredet
1995-6 etter at HOD bevilget 90 mill
The Interventional Centre
Høyteknologiske operasjonsstuer
for pasienter og forsøksdyr
erik.fosse@medisin.uio.no
Intervensjonssenteret – Oppgaver
1996: Være en felles FOU verktøykasse for:
•Utvikling av nye behandlingsmetoder
•Utvikling av nye behandlingsstrategier
•Sammenlikne nye og etablerte metoder
•Studere sosiale, økonomiske og
organisasjonsmessige konsekvenser av nye
metoder
2010: Ansvarlig for bildefysikktjenester i HSØ
Intervensjonssenteret
Tverrfaglig organisering
• 45 fast ansatte
3 kirurger
4 operasjonssykepleiere
1 radiolog
3 radiografer
2 anestesileger
4 anestesisykepleiere
3 siv. ing
22 fysikere
1 laborant
1 kontorleder
1 forsker (sykepl.)
•
•
•
•
Akademiske stillinger:
2 professorer Med fak UiO
1 professor Mat Nat UiO
1 professor
Informasjonsteknologi,
matematikk og elektronikk
NTNU
• 2 Førsteammanuensis Mat Nat
UiO
Multinasjonalt: 20 nasjonaliteter på senteret 2012
erik.fosse@medisin.uio.no
Intervensjonssenteret -OUS
Utvikling og utprøving av nye behandlingsmetoder
10000 pasienter behandlet med nye metoder ved senteret.
Mange metoder er i dag rutine i hele Norge
1000 dyreforsøk
Vitenskapelige publikasjoner
29 doktorgrader, 500 artikler, 50 mastergrader
Intellektuell eiendom/ næringsutvikling
20 patenter. 6 bioteknologiselskaper opprettet
FoU - verdikjeden
Innovasjon
Doktorgrader
Publikasjoner
Grunnforskning
Kommersialisering
IP
Klinisk
forskning
Metodeutvikling
Ny behandling
Kvalitetsforbedring
Kostnadskontroll
Doktorgrader
Publikasjoner
Behandlingsrutiner
Organisasjon
Intervensjonssenteret
En felles verktøykasse for alle kliniske spesialiteter
En egen organisering
Uavhengig av klinikkene
Godkjent som forsøksdyravdeling og operasjonsstue for
mennesker
45 ansatte
60% ikke medisinsk: Ingeniører og fysikere
erik.fosse@medisin.uio.no
Områder
•
•
•
•
Læringsverktøy – simulatorer
Utstyr/hjelpemidler
Sensorer
E-helse
VR-Simulator development
Established the company SimSurgery in 1998
Created first a simulator for robotic anastomosis
And in 2004 the laparoscopic educational platform.
Cardiaccs - Accelerometers for cardiac
monitoring
Body Area Sensor Network
LightOR
Hva trengs
• En innovasjonsstrategi
• Avtale mellom ansatte og sykehus om
eierskap og håndtering av intellektuell
eiendom
• Rutiner for samarbeid med industri
• Systemer for å fange opp ideer
• Technology transfer organisasjon
• Tverrfaglige møteplasser
Rikshospitalet
Premedical shool
Sintef
Institute of PsychologyCentre for Nanotechnology
Institute for health management
Institute for Informatics
Forskningsparken
Institute for Mathematics
Institute for Physics
Institute for Chemistry
Ullevål hospital
På NFRs veikart for norsk storskala infrastruktur:
NorMIT
Norwegian centre for Minimally invasive Image guided
Therapy and Medical Technologies
En felles nasjonal forskningsinfrastruktur for utvikling og uttesting av minimal invasiv
bildeveiledet behandling og medisinsk teknologi.
•Prosjekteier : St Olavs Hospital
•- tett samarbeid med Oslo Universitetssykehus
Fremtidens
operasjonsrom
NorMIT
Prosjektkoodinator/vitenskapelig;
Toril A.N. Hernes, prof NTNU, forskningssjef SINTEF
Intervensjonssenteret
OUS
Oslo Medtech etablert 2009
• Samarbeidsforum mellom industri og sykehus
• 120 medlemmer fra industri, forskningsorg. og
sykehus
• Helse Sør-Øst, OUS, Sunnaas sykehus, Ahus,
Sykehuset Østfold, UIO, NTNU er medlemmer
http://www.oslomedtech.no/
The Interventional Centre
Testbed ved Intervensjonssenteret
• Profesjonell håndtering av med-tek industri
• Inngangsport i sykehuset
• Dedikert personale ansvarlig for kontakt
industri-sykehus
• Knytte tettere samarbeid industri-sykehus på
en transparent og regulert måte
FoU - verdikjeden
Innovasjon
Doktorgrader
Publikasjoner
Grunnforskning
Kommersialisering
IP
Klinisk
forskning
Metodeutvikling
Ny behandling
Kvalitetsforbedring
Kostnadskontroll
Doktorgrader
Publikasjoner
Behandlingsrutiner
Organisasjon
Building innovation
Research &
education
Key words
Innovation &
development

Basic research

Internal and
external ideas

Research
programmes

Assessment and
testing


Introduce new
technologies into
daily practice

Innovation
procurement

Risk management

Legal framework

Incentives
Instituts


Introducing new
technologies
Conducting trials
Inventions


Networks

Tech transfer

Development of
products, services
Document clinical
need and efficiency
Lars Rønn
Purpose
Research
education
The purpose
Test beds
Introducing new
technologies
 Develop strong competitiveness for companies,
employment and economical value for society
 Increase innovation within health care providers
 Improve quality of treatment and products
 Improve the economical outcome from resources applied
within health care institutions
 Focus on introducing external companies into health care
institutions
Lars Rønn
Vision
Research
education
Test beds
Introducing new
technologies
We want to establish an internationally recognized world class
provider of testing facilities for the medtech industry.
The result of these efforts will be that Norway will become a
preferred location for medical innovation.
The service will be provided to Norwegian as well as
international companies.
A unique offering of testing facilities and integrated
assessment, testing, and registration of products and services.
Lars Rønn
Sykehus-industrisamarbeid
• Genererer arbeidsplasser
• Gir pasientene tilgang til ny teknologi
• Gir sykehusene tilgang til ny teknologi
Hvilke politiske føringer trengs?
•
•
•
•
•
Stimulere til samarbeidsarenaer
Tidlig fase finansiering
Utvikle profesjonelle miljøer
Stimulere til samarbeid mellom institusjoner
Satsingsområder der Norge har et fortrinn
– Oljesektorerfaringer
– IT sektoren
NFR evaluering 2010
“The Intervention Centre is unique in European
level. It is a new concept which should be
acknowledged. The close connection to NTNU is
also great and unique. Thus the panel encourages
both the universities and university hospital to
support further development of the Intervention
Centre. At its best it could form a new model to
enhance positive outcomes of clinical research into
society.”
www.ivs.no
Download