Document

advertisement
Oppfølging av samarbeidsavtaler med India
innen Forskning og utdanning
Signe Gilen og Marianne Jensen,
Den norske ambassaden i New Delhi,
SIU seminar om utdanningssamarbeid med India
19.09.12
Den nye Norske Ambassaden i New Delhi
Ny rolle ved ambassaden 2012:
Forsknings- og teknologiutsending
• Finansiert 50% av Forskningsrådet og 50% av
Innovasjon Norge
• Integrert del av ambassaden (commercial team)
• Denne modellen er valgt i land hvor det er potensial
for å knytte forskningen tettere til næringslivet
• Tilsvarende samfinansieringsmodell er brukt også i Japan
og Singapore
Oversikt
•
•
•
•
•
•
•
Bakgrunn
Norske interesser
Indiske ambisjoner
Forskningssamarbeid
Utdanningssamarbeid
Samspill for å skape samarbeid
Muligheter
Verden målt i FoU-utgifter per region
Kilde: OECD MSTI 2011:2
Gjennomsnittlig årlig vekst i FoU-utgifter for
utvalgte land
18,4
Kina
Estland
Tyrkia
Portugal
10,2
India
Korea
Slovenia
Polen
Australia
2003-2009/10
Sør-Afrika
Taiwan
Irland
Tsjekkia
Singapore
Brasil
Spania
Hellas
Østerrike
Israel
Ungarn
Island
New Zealand
Norden
Finland
Totalt OECD
Norge
Danmark
Italia
USA
Russland
EU 27
3,3
1997-2002
EU- satser offensivt
• EU-INDIA Joint Declaration on Research and
Innovation Collaboration, signert i New Delhi Feb.
2012
• India er 4 største internasjonal partner for EU under
7 rammeprogram
• SFIC – India Group
• NewIndigo ERA-net
• India Science and Innovation House
• Science and Technology days, workshops,
konferanser og informasjonsseminarer
Hvorfor samarbeider Norge med India?
•
•
•
•
•
Kvalitet i forskningen
Møte globale utfordringer
Kapasitetsbygging
Innsikt i Forsknings og innovasjonssystemet
Utvikle markeder og støtte næringslivet
– Forskning og innovasjon
Viktige Indiske Policy dokumenter
• 2003, Statsministeren annonserer en ny Science and
Technology policy
– Øke investeringer i Forskning fra 0.8 til 2.0 %
• Indias 11th five year plan (2007-12)
– Mer ambisiøs, internasjonalt samarbeid, øke utdanningskapasitet
• «India as a global leader in Science» 2010:
– Science at the heart of Inclusive growth – oppfordrer til rammeverk for
høyere utdanning, frigjøre Science fra byråkrati (universiteter)
• Statsministeren annonserer 2010:2020 - “Decade of
Innovation”
– Innovation Councils, «The Indian way»
• Indias 12th five year plan (2012-17)
– Technology and Innovation, Quality education, vocational education
Store utdanningsbehov
Konteksten vi opererer i
• Stort behov å øke utdanningskapasiteten pga
befolkningsøkning og –sammensetning
• Politisk fokus på å øke utdanningskapasiteten
for å skape økonomisk vekst
• Fremdeles store utfordringer i hele
utdanningssektoren
• Politisk uenighet om rollen til private aktører
og utenlandske investeringer i
utdanningsfeltet skaper usikkerhet
Policy dokumenter og avtaler
• Forskningsmeldingen, ”Klima for forskning” (2009) identifiserer India som prioritert samarbeidsland
• Bilateral avtale mellom India og Norge om
forskningssamarbeid (2006)
• Joint Working Group innen Science and Technology
• Programme of Cooperation (2009)
• MoU mellom Norge og India innen
udanningssamarbeid (2008)
• Regjeringens Indiastrategi (2009) Muligheter i
Mangfold – Legger vekt på globale utfordringer som
miljø, energi og klima, og tar opp samfunnsutvinkling
og næringssamarbeid
Struktur for forskningssamarbeidet
• Utenriksdepartementet og ambassaden i New
Delhi samarbeid med Forskningsrådet
– INDNOR – Uds bevilgning for oppfølging av
Indiastrategien
– Ambassadens bevilgning for forskning – via
Forskningsrådet
– Utløse midler i andre tematiske programmer i
Forskningsrådet
Bilateral samarbeidskommisjon
Arbeidsgrupper:
Hydrokarboner
Utdanning
Forskning og
teknologi
Maritimt
samarbeid
Miljø
Kultur
Lokalt styresett
Samarbeid innen høyere utdanning
• Et Memorandum of Understanding (MoU) mellom det
Indiske Ministry of Human Resource Development og
Utdannings- og forskningsdepartementet I Norge ble
signert 18 Juni 2008
– Avtalen oppfordrer til samarbeid mellom institusjoner på begge
sider; både akademisk og basert på utdanningsbehov
– Tematiske prioriteringer
1. Information Technology
2. Solar and clean energy
3. Computer Sciences
4. Mathematics
5. Environmental and climate studies
– Joint Working Group innen «Higher education»
• Møttes i 2009, 2011
• Planlagt for 2013
Bilaterale avtaler mellom Indiske og Norske
institusjoner som ambassaden kjenner til
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nordic Center in India
University of Oslo (Universitetet i Oslo)
University of Bergen (Universitetet i Bergen)
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Norwegian School of Economics (Norges handelshøgskole)
University of Nordland
University of Stavanger
Oslo University College
Bergen University College
Volda University College
Telemark University College
Bergen School of Architecture
The Oslo School of Architecture and Design
BI
Narvik University College
Komplett liste som inkluderer de Indiske samarbeidspartnere i papirform
Nylig artikkel fra Times of India
Samspill for å skape samfunnsutvikling og
økonomisk vekst
Forskning
Gode nok
institusjoner?
Utdanning
Relevante
prioriteringer?
«Employability»
Innovasjon
Ambassadens rolle
• Plattform for myndighetskontakt
• Tilrettelegge for dialog og møteplasser for miljøene
innen høyere utdanning
• Ambassadens bidrag er landkompetanse og nettverk
Utdanningsrelaterte muligheter
• Oppfølging av joint working group Education
– skape aktivitet mellom møter
• Erfaringer fra forskningssamarbeidet viser behov for
komplementerende utdanningssamarbeid
• Behov for mobilitetsordninger
– Både på master og Phd nivå
– Professor 2 som drivende for samarbeidet
• Også mer profesjonsrettede utdanningsbehov
– Eks. Indian Maritime university
Forskningssamarbeidet har økt kraftig siste
tiår!
Strates view of EU-ASEAN co-publications
Takk for oss!
Download