Mobilisering til Horisont 2020

advertisement
Dette er Horisont 2020
Till Christopher Lech
NCP-koordinator, Forskningsrådet
Horisont 2020
Horisont 2020
Fakta om Horisont 2020
EUs nye rammeprogram for
Forskning og Innovasjon
7 år (2014-2020)
Budsjett: ca 70,2 mrd €
Et virkemiddel for å oppnå målene
i Europe2020-strategien og et felles
europeisk forskningsområde (ERA)
Horisont 2020
Kontekst: Europa i en økonomisk krise!
“The foremost priority for Europe and for the
start of Horizon 2020 is exiting the current
economic crisis.”
(H2020 strategic work programme 2014/15)
Horisont 2020
Hva er driverne bak Horisont 2020?
 Bærekraftig konkurransedyktighet, innovasjon og
vekst
 Målrettede tiltak for næringslivet
 Utrulling av industrielle nøkkelteknolgier
 Utjevning av regionale forskjeller i forskning og
innovasjon
 Partnerskap og arbeidsdeling med
deltagerlandene
Horisont 2020
Horisont 2020 er nytt!
Kombinasjon av tre
instrumenter (FP, CIP, EIT)
Kobling av forskning
og Innovasjon
Sterk fokus på
samfunnsutfordringer
Horisont 2020
Horisont 2020 er annerledes!
«Challenge»-basert tilnærming!
Videre topics – som tillater
søkerne å komme med
innovative løsningsforslag
Forenklet sett av prosjekttyper
Horisont 2020
Horizon 2020
Excellent Science
Competitive
Industries
Horisont 2020
Better Societies
De tre pilarene i Horisont 2020
 Ikke noe «silotenkning» – bare en måte å
strukturere programmet på:




Muligheter for næringslivet i alle tre pilarene!
Kvalitet kreves i alle tre pilarene
Samfunnsrelevans viktig i alle tre pilarene!
Stor grad av tverrfaglighet over alle tre pilarene!
 F.eks. samfunnsvitenskap, IKT
Horisont 2020
Fremragende Forskning
(Excellent science – 22,27 mrd€)
European Research Council
Frontier research by the best individual teams
Future and Emerging Technologies
Collaborative research to open new fields of innovation
Marie Curie actions
Opportunities for training and career development
Research infrastructures (including e-infrastructure)
Ensuring access to world-class facilities
Horisont 2020
Fremragende forskning
Konkurransedyktig næringsliv
(Competitive Industries – 15.51 mrd€)
Leadership in enabling and industrial technologies (ICT,
nanotechnologies, materials, biotechnology, manufacturing,
space)
Access to risk finance
Leveraging private finance and venture capital for research
and innovation
Innovation in SMEs
Fostering all forms of innovation in all types of SMEs
Horisont
Horisont 2020
2020
Konkurransedyktig
næringsliv
Samfunnsutfordringer
Samfunnsutfordringer
(Better societies – 27,05 mrd€)
Health, demographic change and wellbeing
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and
inland water research and the bioeconomy
Secure, clean and efficient energy
Smart, green and integrated transport
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens
Horisont 2020
Samfunnsutfordringer
To nye aktivitetslinjer i Horisont 2020!!
 «Science with and for Society»




Formidling
Mobilitet
Kjønnsperspektiv
Etikk
 «Spreading excellence and widening participation»
 Utjevning av regionale ulikheter innen FoUoI
 Samhandling med strukturfondene
Horisont 2020
Planleggingen av arbeidsprogrammet
(utkast)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Strategic Programme
Work Programme 1
(plus tentative information
for 2016)
Strategic Programme
Work Programme 2
(plus tentative information
for 2018)
Strategic Programme
Work Programme 3
(plus tentative information
for 2020)
Work
Programme 4
Horisont 2020
Strategisk planlegging av
arbeidsprogrammet
 Prioriteringer for tre år av gangen
 Større forutsigbarhet og samsvar med politiske mål
og strategier
 Bedre planlegging av og merverdi gjennom
horisontale og tverrfaglige aspekter
 Synergier med nasjonale programmer….
Horisont 2020
Strategisk arbeidsprogram 2014/15
12 fokusområder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mer individuell helse og omsorg
Bærekraftig matsikkerhet
Blå vekst – ta ut potensialet i havet
Smarte byer (lavutslipp, ressurseffektive)
Konkurransedyktig lavutslippsenergi
Energieffektivitet
Grønn transportvekst
Avfall – gjenbruk av råvarer
Vanninnovasjon
Europeiske reformer og økonomisk transformasjon
Motstandskraft mot katastrofer, inkl. klimaendring
Digital sikkerhet
Horisont 2020
Horisont 2020 arbeidsprogram - Struktur
 Generell introduksjon
 Pilar 1-3




«Scene setter»
Topics
Utlysninger
Betingelser/føringer
 SwafS
 Spreading Excellence
 «General Annex»
Horisont 2020
Hvordan ser en «topic» ut?
 Specific Challenge
 Bred beskrivelse av utfordringen
 Scope
 Mer konkret: hvilke problemstillinger skal prosjektene
løse?
 Impact
 Hva er prosjektenes bidrag til å oppnå målsettingen for
programmet?
Horisont 2020
Instrumenter:
Collaborative Projects
 Research and Innovation Action
 Minstekrav: 3 juridiske enheter fra 3 deltakerland
 Innovation Action
 Minstekrav: 3 juridiske enheter fra 3 deltakerland
 Coordination and Support Action
 Minstekrav: 1 deltaker (SA)
Horisont 2020
Research and Innovation Action
 Hovedvekt på FoU-aktiviteter
 Støttes med 100+25%
 Kan også inneholde innovasjonsaktiviteter, men i
begrenset omfang
Horisont 2020
Innovation Action
 Hovedvekt på innovasjonsaktiviteter





Testing
Utvikling av prototyper
«market replication»
Pilotering
Etc
 Støttes med 70+25%
 Unntak: non-profit organisasjoner: 100+25%
 Kan også inneholde FoU-aktiviteter, men i
begrenset omfang
Horisont 2020
Instrumenter: SMB-instrument
 Minstekrav: Én SMB!
?
Concept &
Feasibility
Assessment
Horisont
Horisont 2020
2020
Konkurransedyktig
næringsliv
Samfunnsutfordringer
Demonstration
Market Replication
R&D
Pre-commercial
procurement
Commercialisation
SME window EU
financial facilities
Evalueringskriterier





Excellence
Impact
Efficiency of Implementation
Opptil 5 poeng for hvert kriterium
For å bli aktuell for støtte:
 Minst tre poeng i hvert kriterium
 Minst 10 poeng totalt
 Innovasjonsprosjekt / SMB-instrument:
 Impact vektes med faktor 1,5
 Impact er første tie-breaker
Horisont 2020
Participant Portal
Horisont 2020
☓
Calls
HORIZON 2020 CALLS
FUNDING GUIDE
Horizon 2020
COSME
66 results
Filter options
Search Topics
Call Updates
Other Funding Opportunities
Specific Programme:
Type:

 Excellent Science




Industrial Leadership
Societal Challenges
Spreading excellence and widening participation
Science with and for society
Status:

Previous Framework
Programmes (FP7 & CIP)
Sort by:
Stay informed
RSS feed 
iCal 
Email notification 
Horisont 2020
◎ Publication date
○ Deadline
☑ Calls for proposal
☑ Calls for tender
○ Title
○ Call ID
◎ Open calls
○ Closed calls
○ Forthcoming calls
☓
Calls
SEARCH TOPICS
FUNDING GUIDE
Horizon 2020
COSME
Search keywords:
Search Topics
Call Updates
Other Funding Opportunities
Previous Framework
Programmes (FP7 & CIP)
Stay informed
RSS feed 
iCal 
Email notification 
climate change
Search
Horizon 2020 predefined criteria:
Cross-cutting Key-Enabling Technologies (KETs) 
International cooperation 
ERA-NET 
SME Instrument 
Gender 
Socio-economic science and Humanities 
☓
Calls
SEARCH TOPICS
FUNDING GUIDE
Horizon 2020
COSME
Search keywords:
climate change
Search Topics
Call Updates
Other Funding Opportunities
Previous Framework
Programmes (FP7 & CIP)
Search
Horizon 2020 predefined criteria:
Cross-cutting Key-Enabling Technologies (KETs) 
International cooperation 
ERA-NET 
SME Instrument 
Gender 
Socio-economic science and Humanities 
3 results
Filter options:
◎ Open calls
○ Closed calls
○ Forthcoming calls
Sort by:
○Publication date
◎Deadline
○Title
○Call ID
Topic: SFS 7 - 2014: Optimising external nutrient inputs in intensive crop production systems in
Europe
European crop production is facing more and more difficulties in remaining competitive in the global market
for many reasons. One of these reasons is certainly the high cost of external nutrient inputs necessary More…
Call title: Sustainable Food Security
Call identifier: H2020-SFS-2014/2015
Status: Open
Deadline: 2014-03-18
Topic: WATER 2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate change
The rising demands of a growing world population for food, water, materials and energy will put increasing
pressures on land use, water resources and ecosystems. Energy consumption is expected to increase, More…
Call title: Water Innovation: Boosting its value for Europe
Call identifier: H2020-WATER-2014/2015
Status: Open
Deadline: 2014-03-18
Topic: WATER 5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water
Stay informed
RSS feed 
iCal 
Email notification 
Developing countries, especially in Africa, are facing serious challenges for sustaining its development.
Sustainable water supply and sanitation is fundamental to the food security, health, survival
More…
Call title: Water Innovation: Boosting its value for Europe
Call identifier: H2020-WATER-2014/2015
Status: Open
Deadline: 2014-03-18
☓
Calls
HORIZON 2020 CALLS
FUNDING GUIDE
Horizon 2020
COSME
Search Topics
Call Updates
Other Funding Opportunities
H2020-WATER-2014/2015
WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE
FOR EUROPE
Publication date:
2013-12-11
Budget:
Status:
€65.000.000
Open
Deadline Date:
Stage 2:
Specific programme:
OJ reference:
2014-03-18 +17:00:00 (Brussels local time)
2014-05-22 +17:00:00 (Brussels local time)
Societal challenges
OJ C2020 11 of December 2013
Call summary
Previous Framework
Programmes (FP7 & CIP)
Water is an invaluable resource for human health, food security, sustainable development and the
environment, and is an economic sector of growing importance for Europe. However, water resources are
constantly under pressure from climate change, urbanisation, pollution, overexploitation of freshwater
resources and increasing competition between various user groups, and the improvement of the state of
water resources will trigger substantial economic benefits.
More…
Topics
▶ WATER 1 – 2014/2015: Bridging the gap from innovative water solutions to market replication
▶ WATER 2 – 2014/2015: Integrated approaches to water and climate change
▶ WATER 3 – 2014/2015: Stepping up EU research and innovation cooperation in the water area
▶ WATER 4 – 2014: Harnessing EU water research and innovation results for industry, policy makers and
citizens
▶ WATER 5 – 2014/2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water
Latest info
Stay informed
RSS feed 
iCal 
Email notification 
Call documents
Submission Service
Get support
Subscribe to Notification
Innovasjon i Horisont 2020
 Ulike aktiviteter som støttes
 Market replication
 Pilotering, prototyper, testing
 Demonstrering, etc
 Ulike typer innovasjon




Nye produkter, tjenester
Prosesser
Sosial innovasjon
Design
Horisont 2020
Teknologisk innovasjon –
Technology Readiness Levels
TRL 1 – basic principles observed
TRL 2 – technology concept formulated
TRL 3 – experimental proof of concept
TRL 4 – technology validated in lab
TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrial environment in
the case of key enabling technologies)
TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrial environment
in the case of key enabling technologies)
TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment
TRL 8 – system complete and qualified
TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive
manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)
Horisont 2020
Funding for research and innnovation
«Valley of Death»
Science
1
Economy and Society
Technology Readiness Level
3
4
5
6
7
2
8
9
Competitive
Pre-competitive
National Funding (Joint Programming)
ERC
FET
Industrial Leadership
Societal Challenges
Eurostars
Public procurement
EIT
Private Investors (FFFF)
Banks/Business Angels
Horisont 2020
Venture Capital
IPOs
Integrert satsning på næringslivet i
Horisont 2020
20 %
budgetary
target in
LEITs & SC
'Innovation
in SMEs'
Collaborative
projects
SME instrument
Eurostars II
Enhancing Innovation
Capacity
Market-driven Innovation
Access to Risk Finance
Horisont 2020
Innovasjon i offentlig sektor:
To instrumenter
 PCP-COFUND (pre-kommersielle innkjøp)
 PPI-COFUND (innkjøp av innovative løsninger)
 Minstekrav:
 Tre jur. Enheter fra tre deltagerland
 Tre off. innkjøpere fra to deltagerland
Horisont 2020
Samfunnsutfordringer
Fast track to Innovation:
Satsing på SMBer og «midcaps»






Pilot-utlysning i 2015 i Pilar 2 og 3
Kun innovasjonsprosjekter
Maks 5 partnere
Maks 2m€ i støtte
Løpende søknadsfrist (3 cut-off datoer)
Kort evalueringsprosess (6mnd), vekt på impact
Horisont 2020
Horisont 2020 – Mulighetenes arena!
Tverrfaglighet
Innovasjon
Verdikjeder
Eksellense
Samarbeid
Horisont 2020
Viktige datoer:
 6. desember:
 Norsk lanseringskonferanse for H2020
 11. desember:
 Publisering av de første utlysningene
 1. januar:
 Oppstart Horisont 2020
Horisont 2020
Hva vil DU bruke Horisont 2020 til?
Takk for oppmerksomheten!
Till C. Lech
tcl@forskningsradet.no
Horisont 2020
Download