Kai Uwe Riedel LV Höstmöte 2013

advertisement
GMP/GDP nyheter med
fokus på QA
Kai-Uwe Riedel
Läkemedelsinspektör
Inspektion av Industri och Sjukvård
28 november 2013
1
2
Läkemedelsverket (LV)
• LV är en myndighet under
Socialdepartementet
• Verksamhet huvudsakligen
avgiftsfinansierad
• ca 760 anställda
• ca 80 % med universitets/
högskoleutbildning
• Läkare, farmaceuter, kemister, jurister
LV:s verksamhetsområden
•
•
•
•
•
•
Läkemedel (hum och vet)
Narkotika
Medicintekniska produkter
Kosmetika & Hygienprodukter
Giftinformationscentralen
Läkemedelsupplysningen
4
LV:s syfte inom verksamhetsområdet
Läkemedel
• att främja folk- och djurhälsan
• att tillse att tillgängliga läkemedel är säkra,
effektiva och av god kvalitet.
5
Exempel på LV:s uppgifter inom Läkemedel
• Tillstånd och kontroll av kliniska prövningar
• Granskning/godkännande av läkemedel
Efterkontroll
- Biverknings- och säkerhetsuppföljning
- Inspektion av tillverkning, distribution &
apotek
- Stickprovskontroll (eget laboratorium)
- Tillsyn av reklam och marknadsföring
- Producentoberoende information till hälso/sjukvård och allmänhet
www.lakemedelsverket.se
Inspektion av industri och sjukvård
• Ny organisation sedan den 1 mars 2013
• Enhetschef Tor Gråberg
• Totalt 34 personer
– Grupp Industri, GLP, GDP, GMP, BRID, Peter Aullo,
(12 inspektörer, 2 utredare)
– Grupp Sjukvård, blod, dialys, dosapotek, GCP,
Jesper Orhammar, (8 inspektörer)
– Grupp Farmakovigilans, Anna Toth, (6 inspektörer)
Quality Assurance
Direktiv 2003/94/EG
Riktlinjer för god tillverkningssed
humanläkemedel och prövningsläkemedel:
Introduction, p(7): All manufacturers should
operate an effective quality management
system of their manufacturing operations,
which requires the implementation of a
pharmaceutical quality assurance system
9
Quality Assurance
Direktiv 2003/94/EG
Riktlinjer för god tillverkningssed
humanläkemedel och prövningsläkemedel:
Article 2 Definitions, p.5:
´pharmaceutical quality system´means the
total sum of the organised arrangements
made with the object of ensuring that
medicinal products or investigational
medicinal products are of the quality
required for their intended use;
10
Quality Assurance
Direktiv 2003/94/EG
Riktlinjer för god tillverkningssed
humanläkemedel och prövningsläkemedel:
Article 2 Definitions p. 6:
´good manufacturing practice´means the
part of the quality assurance which ensures
that products are consistently produced and
controlled in accordance with the quality
standards approppriate to their intended
use;
11
Quality Assurance
Direktiv 2003/94/EG
Riktlinjer för god tillverkningssed
humanläkemedel och prövningsläkemedel:
Article 6 Quality assurance system:
The manufacturer shall establish and
implement an effective pharmaceutical
quality assurance system, involving the
active participation of the management and
personnel of the different departments.
12
Quality Assurance
`Quality Assurance´ nämns i EudraLex Vol 4 i:
-Kap. 1, 2, 4
-Part II (definition i Glossary, även definition av
`Quality Unit`: An organizational unit independent of
production which fulfills both Quality Assurance and
Quality Control responsibilities…)
-Annex 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16
13
Nyheter i regelverket – Tillverkning
EU GMP
GMP revisioner som trädde ikraft 31 januari 2013
Kapitel 1 Pharmaceutical Quality System
(fd. Quality Management System)
Kapitel 7 Outsourced activities
(fd. Contract Manufacture and Analysis
Annex 2 Manufacture of Biological Active substances
and Medicinal Products for Human Use
GMP revisioner som träder ikraft 16 februari 2014
Kapitel 2 Personnel
Nyheter i regelverket – Tillverkning
EU GMP (På gång..)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Annex 16: Reasons for changes:
The Annex has been revised to reflect the globalisation of the pharmaceutical
supply chains and
the introduction of new quality control strategies. The revision has been carried out
in the light of
Directive 2011/62/EU amending Directive 2001/83/EC as regards the prevention of
the entry into
the legal supply chain of falsified medicinal products, and to implement ICH Q8,
Q9 and Q10
documents, and interpretation documents, such as the MIA interpretation
document, as
applicable. Also, some areas, where the interpretation by member states has not
been consistent,
have been clarified.
Deadline for coming into operation: <6 months from publication>
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-4/pdfsen/v4_anx16_2013_rev.pdf
Nyheter i regelverket – GDP
 LVFS 2009:11, ändrad och omtryckt i LVFS
2013:2, föreskrift partihandel, 1 mars
2013, ny på gång
 Rev. EU GDP (2013/C 68/01), 8 september
2013
GMP Nyheter
Quality Assurance
Kapitel 1, Principle, fotnot gällande `Pharmaceutical
Quality System`:
Art 6 of Directives 2003/94/EC and 91/412/EEC
require manufacturers to establish and implement an
effective pharmaceutical quality assurance system.
The term Pharmaceutical Quality System is used in
this chapter in the interests of consistency with ICH
Q10 terminology. For the purpose of this chapter
these terms can be considered interchangeable.
1
17
Nyheter i regelverket – EU GMP
Kapitel 1 Pharmaceutical Quality System
(fd. Quality Management System)
- Ledningens ansvar och genomgång
- Processövervakning och återföring
- Ändringshantering, riskbedömning ab planerade
ändringar, utvärdering av oplanerade ändringar
- Avvikelsehantering, grundorsaksanalys och CAPA
- Kunskapshantering under produktens livscykel
- Leverantörshantering (delvis i kap. 7)
- Ständiga förbättringar
- Kvalitetsmanual, beskrivning av systemet
Nyheter i regelverket – EU GMP
Kapitel 2 Personnel, 2.1-2.8
- Ledningens utser nyckelpersoner, t. ex adekvat
antal sakkunniga, produktionschef, QC-chef, QAchef
- Utöver QC-chef och produktionschef nämns
kvalitetssäkringschef eller kvalitetschef med
ansvarsområden som överlappar med
produktionschefens och QC chefens ansvarsområde.
Dessa områden och befogenheter ska beskrivas av
ledningen
- Genomgång av batch records inte längre an QCchefs uppgift (ansvarar för genomgång av test
records)
Nyheter i regelverket – EU GMP
Kapitel 2 Personnel, 2.9:
Produktionschef, QC-chef och QA-chef
- har delat ansvar för design, implementering,
övervakning och översyn av kvalitetssystemet
- ska vara delaktiga vid ledningens genomgång av
processövervakning, produktkvalitet och
kvalitetssystemet samt ska förespråka ständiga
förbättringar
- ska säkerställa att kvalitetsproblem kommuniceras
och eskaleras till rätt ledningsnivå
- ansvarar gemensamt för godkännande och
övervakning av leverantörer av GMP relaterade
tjänster
Nyheter i regelverket – EU GMP
Annex 2, p. 70 (Quality Control):
- Biologiska läkemedel med mycket kort
hållbarhet (≤ 14 dagar) ska certifieras
baserat på mycket bra process- och
produktkännedom samt resultat från
startmaterialsanalyser
- Frisläppningsprocessen och personalens
ansvar ska beskrivas i detalj
- Kvalitetssystemet ska kontinuerligt
utvärderas (trendutvärdering)
Nyheter i regelverket – EU GDP
LVFS 2009:11, omtryck LVFS 2013:2:
– Egenkontroll = kvalitetssystem
– Egenkontrollprogram = dokumenterat
kvalitetssystem
– Kravet på tempmappning av lager gäller
oavsett lagertemperatur, d.v.s. även för
rumstemperatur
Nyheter i regelverket – EU GDP
LVFS 2009:11, omtryck LVFS 2013:2:
– Avvikelsehantering
• Krav på system för avvikelsehantering har
fått en egen paragraf
– Dokumenthanteringssystem
• Krav på system för dokumenthantering har
fått en egen paragraf
– Frisläppningscertifikat
• Certifikatet ska verifiera att batchen är
godkänd och tillverkad enlig GMP
- Hänvisning till ”relevant” GMP har tagits bort,
GMP-krav har bakats in GDP
Läkemedelsverkets föreskrifter om
förmedling av humanläkemedel (LVFS
2013:3)
– Ny föreskrift
– Förmedlare ska anmäla sig till LV
– Krav på lämpligt QA system
– System för spårbarhet
– Indragningar ska registreras och
vidarebefordras
– Reklamationer ska hänvisas till
partihandlare eller MAH
Nyheter i regelverket – EU GDP
Guidelines of 7 March 2013 on Good Distribution
Practice of Medicinal Porducts for Human Use:
–
–
–
–
Krav på ledningens genomgång
Riskhantering
System för ändringskontroll
Verksamhet på entreprenad (Outsourcing)
– Hygienkrav personal
Tack för visat intresse
Frågor?
Kai-Uwe Riedel
Tel: 018-174891
e-post: kai-uwe.riedel@mpa.se
26
Download