Per Mildner Lunds universitet 140213

advertisement

Jämförelse mellan AB och FIDIC

Föreläsning Juridiska Fakulteten, Lund

Per Mildner

Advokat och delägare Advokatfirman Lindahl

FIDIC - Fédération Internationale des

Ingénieurs-Conseils

Grundades 1913 av tre nationella förbund (Frankrike,

Belgien, Schweiz) av consulting engineers

Syftet med grundandet av FIDIC var att:

 promote in common the professional interests of the members, and

 disseminate information of interest to the members

Idag har FIDIC medlemmar i 94 länder

Idag är en av FIDICs huvudmålsättningar att:

 represent world-wide the majority of firms providing technology-based intellectual services,

 improve the business climate and promote the interests of consulting engineering

firms, globally and locally

Detta gör man bl a genom att:

 publish international standard forms of contract

FIDIC har publicerat sina standardavtal i mer än

50 år – det första kom 1957

Användningen av FIDICs standardavtal har stadigt ökat:

 2012 sålde FIDIC 40 000 exemplar av sina standardavtal

 FIDIC beräknar att under 2012 så arbetade

1,5 miljoner människor aktivt med tillämpningen av olika FIDIC-avtal

 Finns inga andra standardavtal som har liknande internationell spridning

FIDICs avtal - the 1999 Rainbow Edition/the Rainbow Suite

 Conditions of Contract for Construction (Red Book)

 Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Yellow

Book)

 Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (Silver Book)

 Syftet ha varit att göra “balanced contracts, with a fair apportionment of risks, rights and obligations”

Härutöver bl a även:

Conditions of Contract for Design, Build and

Operate Projects ( Gold Book )

 Short Form of Contracts ( Green Book )

 Red Book Multilateral Development Bank

Harmonised Edition ( MDB )

Eftersom syftet med dagens övning är en jämförelse med AB-bestämmelserna ska vi koncentrera oss på:

Conditions of Contract for Construction ( Red

Book )

 men även i viss mån beröra:

 Conditions of Contract for Plant and Design-

Build ( Yellow Book )

FIDICs rekommenderade användning av Red

Book:

Recommended for building or engineering works

designed by the Employer or by his representative, the Engineer.

Under the usual arrangements for this type of contract, the Contractor constructs the works in accordance with a design provided by the

Employer. However, the works may include some elements of Contractor-designed civil, mechanical, electrical and/or construction works.

= ungefärlig motsvarighet till AB 04

FIDICs rekommenderade användning av Yellow

Book:

Recommended for the provision of electrical and/or mechanical plant, and for the design and execution of building or engineering works. Under the usual arrangements for this type of contract, the Contractor designs and provides, in

accordance with the Employer’s requirements, plant and/or other works; which may include any combination of civil, mechanical, electrical

and/or construction works.

= ungefärlig motsvarighet till ABT 06

Red Book och Yellow Book har skrivits:

As a ”matching set”, with each topic being covered in similarly-worded provisions in each Book except where otherwise necessary

= förfaringssätt som liknar AB/ABT

= många likheter mellan Red Book och Yellow

Book

Större skillnader mellan AB/ABT och Red

Book/Yellow Book:

 FIDIC har inte den typ av besiktningsförfarande som finns i AB/ABT,

 FIDIC bygger istället på att beställaren vid kontraktstecknandet utser ”the Engineer” som har rollen som ”contract administrator” och löpande gör olika determinations, certifications, assessments and valuations

 FIDIC bygger på att det finns en Dispute

Adjucation Board (DAB) som ska utses i inledningsskedet av kontraktsgenomförandet, oavsett om det då finns några dispyter eller ej

Beslut av the Engineer kan föras till DAB

The Engineer

 Är en third party contract administrator,

 Utses av the Employer (beställaren),

Har en funktion som både:

Acting for (agent of) the Employer for the purpose of procuring the completed Works in an economical and efficient manner , och

 Fair decision-maker in certain matters , exercising judgment

= “the duality of the role”

FIDIC Guide: “not a wholly impartial intermediate”

“A long established practice in construction contracts with its origins in Anglo-Saxon jurisdictions”

“In civil law countries such a powerful person, who is a third party to the contract but derives its powers from the contract between the parties, is more or less unknown”

I AB kan ombudet som beställaren enligt 1:3 ska utse – och som har behörighet att binda beställaren

– i och för sig vara en consulting engineer (men ombudet har inte alls samma roll som the Engineer )

Acting for the Employer (3.1 (a)):

Whenever carrying out duties or exercising authority, specified in or implied by the Contract, the Engineer shall be deemed to act for the

Employer

= eftersom the Engineer inte är avtalspart

Kan t ex avse:

Instructions of Variations,

 Notification of Employer’s claims

Fair decision-maker, exercising judgment (3.5):

Whenever these Conditions provide that the

Engineer shall proceed in accordance with this

Sub-Clause 3.5 to agree or determine any matter, the Engineer shall consult with each Party in an endeavour to reach agreement. If agreement is not achieved, the Engineer shall make a fair determination in accordance with the

Contract, taking due regard of all relevant circumstances.

Kan t ex avse:

 Contractor’s entitlement to additional payments,

 Contractor’s entitlement to an extension of time,

 Valuation of work,

 Valuation of Variations,

To what extent any physical conditions encountered by the Contractor were

Unforeseeable

If a dispute (of any kind whatsoever) arises between the Parties in connection with, or arising out of, the Contract, or the execution of the Works, including any dispute as to any certificate, determination, instruction, opinion or valuation of the Engineer, either Party may refer the dispute in writing to the DAB for its decision

Beslut från DAB kan prövas i skiljeförfarande, förutsatt att en part gett “notice of dissatisfaction ” inom 28 dagar.

Skiljeförfarande enligt ICCs regler om inte annat överenskommits

Skillnader/likheter mellan AB och FIDIC Red

Book avseende:

 Generell iakttagelse

Omfattningen

 Utförande

 Ändringar av bestämmelserna i AB/FIDIC

 Motstridigheter mellan kontraktshandlingar

Hinder

 Förseningsansvar

Generella friskrivningar

 Garantifrågor

Generell iakttagelse

AB är en kompromissprodukt och har därför skrivningar av typen ”om inte sådan påföljd skulle vara oskälig” eller ” får parten inte åberopa förhållandet annat än om motparten insett eller bort inse detsamma”.

FIDIC är inte på samma sätt en kompromissprodukt och är därför i en del avseende tydligare.

Rent avtalstekniskt är FIDIC en bättre produkt

än AB

Omfattningen

AB: Omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna. Kontraktsarbetena omfattar

även sådana detaljarbeten som, utan att vara särskilt angivna i kontraktshandlingarna, uppenbarligen är avsedda att utföras utan tillägg till kontraktssumman . (1:1)

FIDIC: The Contractor shall design (to the extent specified in the Contract), execute and complete the

Works in accordance with the Contract and with the

Engineer’s instructions, and shall remedy any defects in the Works. …The Contractor shall provide … other things and services … required in and for this design, execution, completion and remedying defects . (4.1)

= relativt liknande skrivningar i AB och FIDIC men AB något starkare skrivning

Utförande

AB: Entreprenaden ska utföras fackmässigt (2:1)

FIDIC: The Contractor shall carry out … the excetution of the Works … in a proper workmanlike and careful manner, in accordance with recognised good practice

(7.1)

= relativt liknande skrivningar i AB och FIDIC men lite annorlunda syfte/uppdelning i FIDIC

Ändringar av bestämmelserna i AB/FIDIC

AB: Särskilda regler om ändringar av AB 04 och särskilt tydlighetskrav för ändringar av fasta bestämmelser. (1:3) Anges särskilt i förordet att

ändringar i bestämmelserna skall undvikas

FIDIC: Anger att the ”Conditions of Contract” är

General Conditions och de särskilt upprättade

Particular Conditions och att Particular Conditions alltid ska upprättas . (1.1) Innehåller guide till hur

Particular Conditions bör upprättas där utgångspunkten

är att ändringar kommer att göras i viss omfattning.

= lite annat grundläggande synsätt i FIDIC, bl a för att avtalet används i olika jurisdiktioner

Motstridigheter mellan kontraktshandlingar

AB: Kontraktshandlingarna kompletterar varandra om inte omständigheterna föranleder annat . (1:2)

Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat (1:3).

FIDIC : The documents forming the Contract are to be taken as mutually explanatory of one another.

For the purpose of interpretation, the priority of the documents shall be in accordance with the following sequence (1.5)

Härutöver:

Om motstridigheter föreligger anger FIDIC att:

If an ambiguity or discrepancy is found in the documents, the Engineer shall issue any necessary clarification or instruction (1:5)

Hinder

De händelser som ger entreprenören rätt till tidsförlängning (4:3 respektive 8.4) är relativt likartat reglerade i AB och FIDIC men

Contractor har genom fler preciseringar något bättre möjligheter till tidsförlängning under FIDIC

än under AB, dock

Väderförhållanden måste enligt FIDIC vara

exceptionally adverse, innebärande hårdare krav

än osedvanliga för byggnadsorten i AB,

Underrättelse om hinder ska:

 enligt AB ske utan dröjsmål, dock finns bestämmelse att även vid underlåtelse därom kan entreprenören ha kvar rätten om motparten insett eller bort inse (4:4)

 enligt FIDIC ske as soon as practicable and not later than 28 days after the Contractor became aware, or should have become aware, of the event or circumstance – om inte så sker tappar entreprenören rätten till kravet (20.1),

 enligt FIDIC a fully detailed claim ges in within 42 days after the Contractor became aware or should have become aware of the event or circumstance giving rise to the claim (20.1)

Vid underrättelse om hinder:

Ska enligt AB parterna försöka komma

överens om den ändring av kontraktstiden som förhållandena föranleder (4:5)

 Ska enligt FIDIC the Engineer determine each extension of time (8.4 och 20.1)

Vanligt missuppfattning

 Vid hinder anger AB i 5:4 att entreprenören för hinder som beställaren svarar för enligt 4:3 p 1 har rätt till kostnadsersättning

 Eftersom FIDIC i 8.4 bara anger ” entitled to an extension of the Time for Completion ” är det många som tror att FIDIC inte i något fall ger kostnadsersättning vid hinder

 = fel , ”most of the Sub-clauses 8.4 (b) relates to provides for financial consequences ”

Förseningsansvar

I AB:

 anges att om vite avtalats är beställaren därutöver inte berättigad till skadestånd för förseningen (5:3) samt måste parterna själva i kontraktshandlingarna införa ett vite och, om sådant ska föreligga, ett tak på vitet (och det är inte ovanligt att så inte sker, åtminstone i mindre entreprenader)

 görs inget undantag i beställarens rätt att häva avtalet på grund av försening om vite avtalats och detta ännu inte upparbetats till sitt maximum (8:1)

I FIDIC:

 FIDIC utgår tydligare ifrån att förseningsvite

(delay damages) skall vara sanktionen vid försening och att såväl vitets storlek som dess maximum ska anges i Appendix to

Tender ,

 görs inget undantag i beställarens rätt att häva avtalet på grund av försening om vite avtalats och detta ännu inte upparbetats till sitt maximum (8.7 och 15.2) men i Particular

Conditions införs regelmässigt att vitet ska vara ”the sole and exclusive remedy until aggregated to its maximum”

Friskrivningar

I AB:

 otydlig/ofullständig friskrivning för indirekta skador (5:11),

 inget generellt ”tak” på entreprenörens ansvar och otydligt hur den begränsning som finns ska tolkas (5:11)

I FIDIC:

 Tydligare friskrivning för indirekta skador (17.6),

 Generellt ”tak” på entreprenörens ansvar (med vissa tydligt angivna undantag) och med angivelse av att om inget annat anges i

Particular Conditions så är begränsningen ett belopp motsvarande kontraktspriset (17.6)

 Godkännade/avlämnande/Completion

I AB:

Slutbesiktning av besiktningsman som beställaren utser (7:7),

 Syftet med slutbesiktningen är att avgöra om entreprenaden kan godkännas eller ej (7:12),

 Besiktningsmannen ska bedöma om han anser att fel är av betydelse eller om mindre fel förekommer i större omfattning och ska i så fall inte godkänna entreprenaden (7:12),

 Besiktningsmannen ska ge besked i frågan om godkännande vid slutsammanträde efter besiktningen (7.12),

 Part som är missnöjd med vad besiktningsmannen kommit fram till kan hänskjuta frågan till överbesiktning (7:6) och/eller påkalla prövning i den ordning som gäller för tvister (7:16)

 Godkännande vid besiktning har bl a särskild verkan avseende vad som under garantin kan göras gällande varande fel (7:11)

I FIDIC:

Fem steg :

 Överlämnande av as built documents and operation and maintenance manuals om

Contractor gjort någon egen design (4.1 d)),

Tests on Completion godkända (9.1),

Completion of all work which is stated in the

Contract as being required for the Works to be considered to be completed for the purposes of taking-over (10.1 och 8.2),

 Contractor ansöker om Taking-Over Certificate hos the Engineer (10.1)

 Taking- Over Certificate issued or is deemed to have been issued (10.1)

The Engineer avgör om han tycker att kriterierna för att utfärda Taking-Over Certificate är uppfyllda eller ej

Om Contractor är missnöjd med the Engineers ställningstagande kan ha föra frågan till DAB

(20.4)

MEN: takingover har inte de begränsande effekter avseende fel som ett godkännande vid slutbesiktning har enligt AB!

Deemed Taking Over

 Om Employer använder the Works or any part thereof innan Taking-Over Certificate utfärdats så ska sådan del ” be deemed to have been taken over” (10.2)

 = skiljer sig mot reglerna i AB (7:2) som bara ger entreprenören rätt att påkalla besiktning för sådan del, dock att beställaren enligt 5:2 svarar för skada på entreprenaden

Tests on Completion

 Tests on Completion ska äga rum (9.1) efter det att beställaren, om aktuellt, erhållit as built documents and operation and maintenance manuals (4.1 d)),

 Vad Tests on completion ska innehålla måste anges i kontraktshandlingarna,

Vad Tests on Completion ska innehålla skiljer sig typiskt sett åt väldigt mycket mellan Red

Book och Yellow Book,

 I Red Book : ” limited and discrete, some electrical systems in buildings etc.”

 I Yellow Book : “a central role in determining wheter the Works are complete ,

I Yellow Book: prestandakrav som ska testats vid Tests on Completion är absoluta, d v s inte vitesbelagda

Completion of all Work

 Undantag för minor outstanding work and defects which will not substantially affect the use of the Works or Section for their intended purpose (10.1)

 = ungefärlig likhet med AB

Garantifrågor

I AB:

Ansvarstid om tio å r som inleds med garantitid

(4:7),

 Garantitiden är, om inget annat avtalats, fem

år för arbetsprestationen och två år för material och varor (4:7),

 Entreprenören ansvar för fel som framträder under garantitiden (5:5),

 Beställarens rätt att påtala fel efter slutbesiktningen är begränsad till (7:11):

 Fel som då inte upptäckts och noterats och som inte heller borde ha upptäckts = ” dolda fel ”,

 Som beställaren inte anmält inom 6 månader efter slutbesiktningen eller, om felet är väsentligt, inom 18 månader efter slutbesiktningen

 Entreprenören ansvarar för väsentligt fel som framträder efter utgången av garantitiden, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören (5:6)

I FIDIC:

Defects Notification Period ska anges i kontraktshandlingarna, FIDIC lämnar ingen tid i

General Conditions men föreslår 365 dagar i förslaget till Appendix to Tender,

Omfattar att ”execute all work required to remedy defects or damage, as may be notified by (or on behalf of) the Employer on or before the expiry date of the Defects Notification

Period” ; allt för att :

I FIDIC:

 “the Works and the Contractors Documents … shall be in the condition required by the

Contract (fair wear and tear excepted) by the expiry date of the relevant Defects

Notification Period or as soon as practically thereafter” (11.1),

= Att taking-over certificate utfärdats har alltså inte alls den betydelse/begränsande verkan avseende fel som en godkänd slutbesiktning har enligt AB

Om felet är hänförligt till:

Any design for which the Contractor is responsible,

 Plant, Materials or workmanship not being in accordance with the Contract,

Failure by the Contractor to comply with any other obligation, ska åtgärdande ske “ at the risk and cost of the

Contractor ” (11.2), och

Contractor ska “if required by the Engineer, search for the cause of any defect, under the direction of the

Engineer” . (11.8)

Om felet är hänförligt till andra orsaker så är

Contractor berättigad till en Variation men måste utföra arbetet (11.2, 13.3)

= “the Defects Notification Period is an additional period of time during which the Contractor’s duty to perform the Contract continues to exist ”

Taking Over ska alltså inte förväxlas med t ex

”acceptance” enligt vissa rättsordningar som då får ungefär samma effekt som godkännande vid slutbesiktning enligt AB. Härutöver:

Performance Certificate

 När Defects Notification Period löpt ut ska

Performance Certificate utfärdas som innebär

” acceptance of the Works ” (11.9).

 Detta innebär:

 I många rättssystem börjar ”legal defects liability ” löpa först då, och:

 FIDIC ”do not at all regulate post contract liability issues ”

All questions as to defects liability after the

Performance Cerificate are governed by the applicable law

Garantin i FIDIC alltså hårdare för entreprenören än garantin under AB.

Härutöver:

 i ”common law” länder kan beställaren även ha rätt att kräva skadestånd för den skada han lidit på grund av felet eftersom de sanktioner mot ickeåtgärdande som anges i 11.4 inte anges vara ”exclusive remedies ”, (i England är skadeståndet ”ordinary liability”)

 i ”civil law”länder utgår många ifrån att de sanktioner som anges i 11.4 är ”exclusive remedies ” men m h t att FIDIC uttryckligen är baserat på common law tänkande och syftet inte varit att göra 11.4 som en ”exclusive remedy ” finns här en osäkerhet

 ” The extent to which other jurisdictions

[andra än England] grant damages in the event of defective work must be ascertained on a case by case basis”

Download