Protokoll Minutes - pta ies hässelby strand

advertisement
PTA IESH
Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand
PTA – Parent Teacher Association/Föräldraföreningen
Bakgrund
IESH PTA bildades den 6 oktober, 2011, det första skolåret för Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand.
Vad är PTA?
PTA är IES Föräldraförening och är en kombination av svensk ”föräldraförening” och ”klassförälder”. Det är en fristående grupp av föräldrar
som i samarbete med skolan arbetar för elevernas intressen och för att förbättra skolmiljön. Det ger också ett forum för öppen och
dokumenterad kommunikation mellan skolledning och föräldrar.
PTA Organisation
PTA är organiserad i en PTA styrelse och individuella PTA årskullar. En ny styrelse för PTA med representanter från årskullarna bildas i början av
det nya skolåret och efter årsmötet. Årskullarna följer varandra genom hela sin tid vid IESH (årskurs 4 – årskurs 9) vilket tillåter föräldrar att
hjälpa sina barns utveckling under åren vid IESH. Dessa grupper organiserar och sponsrar specifika årskullsaktiviteter.
PTA Aktiviteter



Ha möten regelbundet mellan skolan och föräldrar, vilka protokollförs
Underhålla PTA hemsida (www.ptaiesh.se)
Organisera/sponsra aktiviteter såsom:
 Föreläsningar vid skolan eller externt
 Lucia firande med glöggmingel vid slutet av höstterminen
 Spring Fair/Vårmarknad vid slutet av vårterminen
PTA Möten
PTA sammanträder ett par gånger per termin. Information om kommande sammanträden och protokoll publiceras på PTAs hemsida och även
på SchoolSoft. Skolledningen har oftast en representant som närvarar på sammanträden. På PTAs möten utbyter de medverkande information
och diskuterar vad som händer och vilka aktiviteter som är på gång. Du som förälder kan även ta upp saker du själv undrar över, synpunkter
och idéer på sådant som rör skolan. Ta kontakt med PTA representanten för din klass för mer information eller för att föra fram frågor till PTA.
PTAs Finansiering
PTA finansieras helt med medlemsavgifter. Medlemskapet är inte obligatoriskt men vår förhoppning är att så många som möjligt vill stötta vår
verksamhet. Vi anser att en avgift om 150 kr/familj och skolår är acceptabelt. Pengarna sätts in på PTAs bankgiro 805 – 0064. Glöm inte att
ange ditt/dina barns namn och årskull.
PTA behöver ditt engagemang, för en bättre skola för dig och ditt barn!
PTA " årskullförälder "
Att vara en del av PTA är inte ett svårt jobb och bör ses som ett bra sätt att delta i IESH. Den har fördelar samt ger en tydlig signal till ditt barn
att du tar deras akademiska framsteg på lika stort allvar som du ber dem att göra.
Vid introduktionsmötet i början av varje läsår, kommer mentorerna be varje klass om två frivilliga att gå med i PTA som årskullförälder. Som
PTA årskullförälder kommer du att dela ansvaret med vanligtvis fem andra föräldrar (i genomsnitt söker PTA två föräldrar per klass) för att
representera årskullen i PTA.
Dina ansvarsområden kommer att omfatta följande:





Tillsammans med de andra årskullföräldrarna hålla föräldramöten under din mandatperiod
Att se till att föräldrarna inom årskullen tillsammans planerar för kortsiktiga- respektive långsiktiga mål och ambitioner
Att se till att årskullkassan är på plats och sköts av en av föräldrarna
Planering av Spring Fair
Delta i PTA möten och att vara en kandidat för att representera ditt barns årskull i PTA styrelsen
www.ptaiesh.se
PTA IESH
Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand
PTA - Parent Teacher Association/Föräldraföreningen
Background
The IESH PTA was formed on October 6, 2011, during the opening year of the International English School in Hässelby Strand.
What is the PTA?
The PTA is the IES Parent Organization and is a combination of the Swedish “föräldraförening” and “klassföräldrar”. It is an independent group
of parents who, in collaboration with school, work towards the students' interests and to generally improve the school environment. It also
provides a forum for open and documented communication between school management and parents.
PTA Organization
The PTA is organized into a PTA Board and individual PTA year-level groups. A new PTA Board with year-level representatives is formed at the
start of each school year. The PTA year-level groups stay together throughout the IESH school cycle (4th – 9th grade) allowing parents to help
their child’s progression through their time at IESH. These groups also organize and sponsor specific year-level activities.
PTA Activities



Hold regular meetings between the school and parents with documentation
Maintain the PTA website (www.ptaiesh.se)
Organizing / sponsoring activities such as:
 Lectures at the school or externally
 Lucia celebration with mulled red wine end of autumn term
 Spring Fair end of spring term
PTA Meetings
The PTA meets a few times every term with information on upcoming meetings as well as meeting minutes published on the PTA website as
well as Schoolsoft. School officials typically always have a representative at the meetings. At PTA meetings, representatives and parents
exchange information on what is happening at school and what activities are planned or underway. As a parent you are free to raise issues,
pose questions and express your feelings on matters concerning the school. Simply contact the relevant PTA representative for your class or
attend a PTA meeting.
PTA Financing
PTA is funded entirely by membership fees and although membership is not mandatory, we hope that as many as possible will subscribe. We
trust that a fee of 150 SEK / family and school year is acceptable. Money should be deposited in the PTA's bankgiro 805-0064 at the start of
each academic year. Do not forget to include your / your child's name and grade.
Every PTA contribution will be distributed 1/3 to the PTA Board and 2/3 to your year-level PTA organization. Money collected by the PTA Board
will be used to sponsor school-wide activities (see above). Money collected by the year-level PTA groups will be used to sponsor year-specific
activities (class-trips, mentor gifts etc.)
With each of your children benefitting from the PTA, the PTA needs your
support. Your participation is greatly appreciated.
PTA “årskullförälder”
Being part of the PTA is not a difficult job and should be seen as a great way to participate in IESH. It has great bonus as well of giving a clear
signal to your child that you take their academic progress as seriously as you ask them to.
At the parent introduction meeting, at the start of each academic year, the mentors will ask each class for two volunteers to join the PTA as
“årskullförälder”. As a PTA årskullförälder you will share a responsibility with typically five other parents (on average the PTA seeks two parents
per class) to represent the intake year on the PTA.
Your responsibilities will include the following:




Jointly hosting the planned PTA parent meetings during your tenure
Ensuring that the parents within the intake year sets and reviews the goals and ambitions for long and short term activities
Ensuring that the årskullkassa is in place and maintained by one of the parents
Planning Spring Fair activities

Attending PTA meetings and being a candidate to represent your child’s intake year on the PTA board
www.ptaiesh.se
Download