3
I denna broschyr presenteras
mer än 70 olika verksamheter
Gårdar, trädgårdar, förädlare, distributörer, affärer, restauranger, skolor,
forskning, kultur och turism. Gemensamt för alla är arbetet med mat,
ekologi och ett kretsloppstänkande.
Detta innebär:
• Ett lantbruk baserat på gårdens
egna resurser
• Skydda och utveckla den biologiska
mångfalden
• Verka för lokal matförsörjning och
landsbygdsutveckling
Ekologiska Kretsloppssamhällen etableras i samtliga länder runt Östersjön.
Med den ekologiska kretsloppsgården i
centrum byggs varje samhälle upp efter
egna förutsättningar och kompletterar
varandra i ett internationellt nätverk.
4
Ekologiska kretsloppssam
Sustainable Food
the Bal
mhällen runt Östersjön
Societies around
ltic Sea
This booklet presents more
than 70 different initiatives
Farms, gardens, processors, distributors, stores, restaurants, schools,
research, culture and tourism. Common to all is the work with food and
ecology. This includes:
• Agriculture based on the farm’s
own resources
• Protect and develop biodiversity
• Promoting local food supplies and
rural development
Sustainable Food Societies are being
established in all countries around the
Baltic Sea. With ecological recycling
agriculture (ERA) in the center, every
community is built according to it’s
own conditions and complement each
other in an international network.
5
Välkommen till Södertälje kommun,
ekocentrum i Sverige!
Här finns en stark mångkulturell arbetsmarknad med bred kompetens,
inte minst inom livsmedelssektorn från jord till bord. Verksamheter där
ekologi och ekonomisk utveckling går hand i hand finns i kommunens
landsbygdsområden Järna, Hölö, Mörkö, Mölnbo, Vårdinge och Enhörna.
Här har det växt fram så många företag med den profilen att det präglar
hela samhällets karaktär. Dessa initiativ visar att det är möjligt att vända
samhällsutvecklingen.
Södertälje kommun har en ledande roll i det internationella miljöprojektet BERAS* Implementation. Projektet handlar om att rädda Östersjön från
övergödning genom att utveckla hållbara lokalsamhällen där östersjövänlig
mat produceras och konsumeras. Här ligger Södertälje landsbygd i framkant
och vi är stolta över att kunna presentera en del av mångfalden av hållbara
initiativ i denna bok!
Välkommen på en rundresa!
Boel Godner
Sara Jervfors
Kommunstyrelsens ordförande
Södertälje kommun Chef Kostenheten Södertälje kommun
Mayor Södertälje Municipality
Head of Diet Unit
Södertälje Municipality
Welcome to Södertälje
The Ecocenter of Sweden!
Our region has a strong multicultural job market with many areas of expertise, not least within the food sector, all the way from plough to plate. Our
rural areas have a prominent presence of establishments and companies in
which ecology and economic development go hand in hand. These initiatives
show that it is possible to change the direction in which our society develops.
Södertälje Municipality holds a leading role in the international environmental project BERAS* Implementation. The project aims towards saving the
Baltic Sea from eutrophication through developing sustainable local societies where food is produced and consumed in a Baltic Sea-friendly way. In
this area Södertälje is cutting edge and we are proud to present some of our
diverse sustainable initiatives in this brochure!
Welcome to our world!
* BERAS = Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society
6
Södertörns högskola
Genom att vara Lead Partner i EU-projektet BERAS Implementation har
Södertörns högskola förstärkt sin roll som akademiskt ledande i regionen
när det gäller omställning till ett modernt ekologiskt kretsloppsamhälle.
På Södertörns högskola arbetar vi inom miljövetenskap med utbildning
och forskning för att utveckla och förmedla kunskap om hur människors
aktiviteter påverkar naturen och hur vi kan skapa förutsättningar för en
ekologiskt hållbar social och ekonomisk utveckling. Vi har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv för att nå fördjupad kunskap och förståelse.
Södertörns högskola är ett modernt och dynamiskt lärosäte som bedriver
utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap
och teknik. Här finns en lärarutbildning med interkulturell profil. Högskolan har
ungefär 60 utbildningsprogram och 250 kurser på grund- och avancerad nivå.
Södertörns högskola har cirka 13 000 studenter och omkring 850 anställda.
Professor Moira von Wright Artur Granstedt
Rektor Södertörns högskola
Docent och projektkoordinator
BERAS Implementation
Vice-Chancellor Södertörn University
Associate professor and project
coordinator BERAS Implementation
Södertörn University
Södertörn University
As lead partner in the EU project BERAS Implementation, Södertörn University has reinforced its role as a regional academic leader in the transition to a modern and environmentally sustainable society.
Environmental Sciences at Södertörn University conducts education and
research that develops and disseminates knowledge of how human activities affect the natural world, as well as how to create the right conditions
for environmentally sustainable social and economic development. We
have accepted the challenge of integrating the natural and social sciences
in order to achieve advanced knowledge and understanding.
Södertörn University is a modern, dynamic university that conducts
research and education in the humanities, social sciences, the natural sciences and technology. It also has teacher education with an intercultural
profile. The university offers around 60 programmes and 250 courses at
Bachelor’s and Master’s levels (first and second cycle). Södertörn University has approximately 13 000 students and 850 employees.
7
Länsstyrelsen Stockholms län
Stockholms län har en lång kustlinje mot Östersjön och en stor skärgård
med över 30 000 öar och en stor besöksnäring. Länsstyrelsen är den
regionala myndighet som bland annat förvaltar medel inom LOVA – Lokala vattenvårdsprojekt, Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2010 och
Sverige – det nya Matlandet. Vid Länsstyrelsen finns även beredningssekretariatet för Vattenförvaltningen i Stockholms län och ansvaret för den
regionala uppföljningen av Miljökvalitetsmålen.
I Södertälje kommun har Länsstyrelsen initierat ett arbete kring vattenkvalitet, minskad övergödning och lokala kretslopp. Detta har resulterat i
bildandet av länets första vattenråd, Stavbofjärden. Lantbrukare och tjänstemän på kommun och reningsverk har här arbetat i ett gemensamt projekt med berörda intressenter för att driva ett gemensamt förändringsarbete. Projektet Lantbruk i kretslopp med stöd från Länsstyrelsen visar på
en konkret lösning för kretslopp mellan lantbrukare och fastighetsägare.
Det finns även en stor potential för fortsatt utveckling av samarbeten
kring vattenmiljö, kretsloppslösningar, jordbruk, fiske, mat och turism.
Lars NybergEva Merkel
Miljödirektör
Landsbygdsdirektör
Stockholm County Administration Board
The Stockholm County has a long coastal line along the Baltic Sea and a
large archipelago with more than 30 000 islands and many visitors. The
Stockholm County Board is a regional authority which administers several
environmental projects. In Södertälje Municipality the Stockholm County
Board has initiated a work on water quality, reducing nutrient leakage
and local recycling. There is also a great potential for further development of cooperation around water management, solutions for recycling,
agriculture, fishing, food, and tourism.
8
Ekologiskt Kretsloppssamhälle - Triple Helix
Kärnan i ett ekologiskt kretsloppssamhälle
är ekologiska kretsloppsgårdar och
trädgårdar. Dessa ansluts till andra aktörer i livsmedelskedjan
- förädling, distribution och
konsumenter. Inom ramen
för EU-projektet BERAS
Implementation kommer
Ekologiska Kretsloppssamhällen som lärocenter att
upprättas i de 10 länderna runt Östersjön – här i
Sverige på Gotland, i Kalmar
och Järna/Södertälje landsbygd. Ekologiska Kretsloppssamhällen är ett samarbete mellan
den offentliga sektorn, forskningen
och den privata sektorn – Triple Helix.
Jostein Hertwig
Chef BERAS Implementation sekretariat, Järna
Head of BERAS Implementation secretariat, Järna, Sweden
Sustainable Food Societies – Triple Helix
The focus of Sustainable Food Societies
is ecological recycling agriculture.
We connect this to the other actors in the food chain - processing, distribution, and consumers. Within the frame
of the EU project BERAS Implementation, Sustainable
Food Societies will be established in all 10 countries
around the Baltic Sea – here
in Sweden on Gotland, in
Kalmar and Järna/Södertälje.
The development of Sustainable Food Societies is a cooperation between the public, academic
and private sectors – Triple Helix.
9
Östersjövänlig mat
Vi kan förbättra miljön genom att ändra våra matvanor. Inom
ramen för ekologiska kretsloppssamhällen stödjer BERAS
Implementation enskilda konsumenter, restauranger och
storkök.
Kostenheten på Södertälje kommun serverar ca 20 000 portioner varje dag, varav i genomsnitt 40% av maten är ekologisk. 2011 tilldelades de WWF´s Earth Hour Challenge hederspris för sitt arbete.
Följande kriterier för östersjövänlig mat – Diet for a Clean
Baltic – har arbetats fram:
•• God, välsmakande och hälsosam mat
•• Ekologiska, lokalt producerade och säsongsanpassade
livsmedel
•• Mer grönsaker och mindre kött
•• Minskat svinn
10
Diet for a clean Baltic
We can save the environment by changing our food habits.
Through Sustainable Food Societies BERAS Implementation
supports individual consumers, restaurants and kitchens
within the public sector.
The Diet Unit at Södertälje Municipality provides ca 20 000
meals per day to preschools, schools, and care for the elderly.
On average 40% of the food served today is organic. In 2011
the Diet Unit was awarded the prize of honour in WWF’s
Earth Hour Challenge.
The following criteria for Diet for a Clean Baltic have been
developed:
••
••
••
••
Good, tasty and healthy food
Organic and local food according to season
More vegetables and less meat
Reducing leftover food
11
Ekoleden i Järna
Här kan du uppleva
en mångfald av
naturtyper, ekologiska kretsloppsgårdar, trädgårdar,
skolor och utbildningsverksamheter,
ett antroposofiskt
sjukhus och vårdcentral samt Kulturcentrum Järna. Under din
rundvandring passerar
du även flera ställen
där du kan fika och köpa ekologiska livsmedel.
Ecotrail in
Järna
Along the trail you
encounter farms
practicing Ecological
Recycling Agriculture, ERA-gardens,
schools, an antroposophic hospital and
the Culture Centre
Järna. Furthermore
there are opportunities to shop organic
food and visit cafés.
12
Illustration Sebastian Tibbling
Att skapa framtid - Creating future
De senast årens algblomningar har väckt många människors medvetande
om att Östersjöns miljö är hotad och delvis redan skadad. Vårt sätt att bedriva
jordbruk bär ett betydande ansvar för detta. Vår fruktbara planet håller på
att utarmas på allt större arealer av grönskande skogar och odlingsbar mark
- samtidigt som vi blir allt fler människor som jorden skall föda med närande
och hälsosam mat.
Politiker och enskilda människor - vi bär alla ansvar och kan göra något åt
vad som sker. Vi kan ändra vårt sätt att bruka jorden - exemplen visar hur vi
kan vårda jordens bördighet, hushålla med dess resurser och göra den till en
fruktbar trädgård. Var och en kan göra sitt val - som odlare, som producent,
handlare och som konsument. Låt oss hjälpas åt att skapa en uthållig framtid.
År 1935 startades ett initiativ i Järna för att ta hand om människor med
särskilda behov. Genom åren har detta arbete utvidgats med biodynamisk
odling, skolor, vård, affärer, restauranger, banker och kulturella verksamheter.
Dessa erfarenheter och kunskaper ställs till förfogande i ett samarbete med
Södertälje landsbygd, kommunen och även Södertörns Högskola som stöd för
utvecklingen av det ekologiska kretsloppssamhället.
Här på Södertälje landsbygd finns många ekologiska initiativ att lära och
låta sig inspireras av!
The last years’ algae blooming have increased the awareness that the environment of the Baltic Sea is endangered. We acknowledge that agriculture
is a main reason for this situation. Our living planet is put under pressure by
deforestation and a decrease in arable land at the same time as we humans
increase in numbers.
Politicians and people from all walks of life – we all have a responsibility and can do something about the situation. We can change the way we
use our land, taking care of its vitality and resources. As individuals we can
make our own choices – as farmers, producers, wholesalers and consumers.
Let’s join in creating a sustainable future.
In 1935 an initiative was started in Järna taking care of people with special needs. Over the years there has been established biodynamic farming,
schools, health care, shops, restaurants, a bank and cultural initiatives. The
experience and knowledge from this is made available in cooperation with
Södertälje Municipality and Södertörn University in support of developing
sustainable food societies.
Here in Södertälje you may experience a number of sustainable practices!
Artur Granstedt, Docent och projektkoordinator BERAS Implementation, Södertörns högskola.
Associate professor and project coordinator BERAS Implementation, Södertörn University.
13
01
Davidsta
gård
Louise Mörner
Curt Rehnström
Davidsta Gård
646 91 Gnesta
Tel: +46-(0)705 303630
info@davidsta.se
www.davidsta.se
Gård med ca 500 ha åker, varav 150 ha permanent
bete. Här finns en omfattande köttproduktion samt
odling av brödsäd till Saltå kvarn. Gården har ca 120
dikor och ca 100 kalvar per år föds upp till slakt. På
gården finns också en fårbesättning på 25 tackor som
ger ca 60 lamm per år. Merparten av nötköttet säljs
till företaget Scan. Lammen och några nöt går till det
lokala slakteriet. Gården har genomgått en stegvis
omläggning till ekologisk kretsloppsgård med en
balanserad djurhållning motsvarande den egna foderproduktionen och därmed låga överskott av växtnäring, dokumenterat i föregående BERAS-projekt.
Davidsta is a farm with about 500 ha arable land,
including 150 ha permanent pasture. The farm has ca
120 cows with 100 calves per year. Sheep, 25 ewes with
about 60 lambs per year, are part of the meat production. The grain grown on the farm is delivered to Saltå
Kvarn. The majority of the beef is delivered to Scan but
some beef and the lambs go to a local slaughterhouse.
The farm’s conversion to Ecological Recycling Agriculture
was documented by the previous BERAS project.
14
02
Elghammar
gård
Jakob Jurriaanse &
Madelene Eriksson
Stora Älghammar 2
611 99 Tystberga
Tel +46-(0)70 257 4701
+46-(0)70 482 98 55
jurriaansej@tele2.se
madelene.eriksson82@
gmail.com
http://storaelghammargard.
wordpress.com/
GPS 58°51.42, 17°17.24
Elghammar gård ligger i Tystberga, Sörmland, nära
Östersjön. Arealen är 181 ha, varav 159 ha åker
och 22 ha bete. På gården finns 65 mjölkkor i
lösdrift med mjölkrobot. Jakob och Madelene har
påbörjat en omläggning till ekologiskt kretsloppsjordbruk inom projektet BERAS Implementation.
”Vi vill producera livsmedel på ett skonsamt,
miljövänligt och hållbart sätt. Vi vill också dela
med oss av vår kunskap och inspirera andra till
ett hållbart lantbruk. Det är därför självklart för
oss att bli en ERA-omläggningsgård.”
Elghammar farm is located in Tystberga, Sörmland,
close to the Baltic Sea . The area is 181 ha, including 159 ha of fields and 22 ha grazing. There are 65
dairy cows with milk robot. Jakob and Madelene
have initiated the conversion to ecological recycling
agriculture within BERAS Implementation.
15
På Molstabergs
säteri finns runt
500 tackor och ca
10 avelsbaggar.
Våra djur går på
gårdens egna
ekologiska beten
från maj till senhösten. De äter
gårdens grovfoder i form av
Elisabeth Aschan &
ensilage som vi
Johan Lundgren
kompletterar
Molstabergs säteri, Skillötmed ekologiskt
ladan, 150 21 Mölnbo
kraftfoder.
Tel +46-(0)701 450099
Gårdsbutiken
säljer
gårdens
egna
lamm och
+46-(0)704 937024
fårprodukter.
Allt
är
egen
ekologisk
uppfödning.
info@molstaberg.se
Egna
fantastiska
lammkorvar.
Från
grannarna
–
www.molstaberg.se
getost,
biodynamiska
grönsaker
&
kryddor,
sylt,
GPS 59°2.42, 17°22.49
honung, rapsolja. Creperie och kaffe. Välkommen!
Öppet Lördagar 11-18
Sommar, se hemsidan
Molstaberg farm has about 500 ewes and 10
rams. Our animals feed on our organic pastures
from May to late fall. In the winter they get our
organic silage and organic feed concentrate.
Farm shop offering our own organic lamb fresh
from the farm. Lamb sausages, as well as organic vegetables, herbs, goat cheese, honey, jam
and canola oil from our neighbours. Creperie
and coffee. Welcome!
03
Molstabergs
säteri
16
Fårhage på Friberga gård i Hejsta, Hölö. Foto Siri Lundström.
17
04
Nibble gård
Staffan Aresund
Nibble Gård
153 91 Järna
Tel +46-(0)705 640959
aresund@telia.com
Gården har 42 mjölkkor, avelstjur, 5 tackor, 2 hästar
och 97 ha åker. Mjölken levereras till Järna Mejeri på
gården. Därutöver producerar gården brödsäd som
säljs. Enligt biodynamiska principer försörjs djuren huvudsakligen genom gårdens egen foderproduktion.
Förutom beten så har Nibble Gård en valldominerad
växtföljd med klöver och gräs. På gården finns ett litet
bageri – Nibble Bageri där man kan köpa dagsfärskt
bröd. På gården ligger också Nibble Naturbruksgymnasium där eleverna lär sig hur ett ekologiskt
välanpassat jordbruk fungerar.
The farm has 42 milk cows, a bull, sheep and horses
on a total area of 97 ha. All milk is processed at the
dairy – Järna Mejeri – on the farm. On the farm there
is also a small bakery and a school where young
people learn the principles of ecological recycling
agriculture.
18
04
Silvaskog AB
i skogarna på
Nibble gård
Mikael Karlsson
Silvaskog
Tel +46-(0)70-731 5426
mikael@silvaskog.se
www.silvaskog.se
Besök oss på:
Nibble Gård
153 91 Järna
Ecological forestry – a good business
Idag bedrivs skogsbruk på många håll som plantager,
man hugger ner urskog och ersätter med plantage så även i Sverige. Detta vill vi ändra på.
”Skogarna har växt fram i årmiljoner, formats
av naturen, i landskapet. Silvaskog AB arbetar med
rådgivning med utgångspunkt i detta - hur man
bedriver ett hållbart, ekologiskt och lönsamt skogsbruk — i samklang med naturen.”
Välkomna till vår natursköna promenadslinga på Nibble
gård, genom skog, över berg och ängar, längs Östersjön.
Modern forestry is carried out as plantation forestry
where the primeval forest is removed and replaced with
a plantation forest. This is true in many countries, as well
as in Sweden. We would like to change this.
“Forests have evolved for millennia where nature
itself has been allowed to shape the landscape. This is
the foundation of the Silvaskog AB advisory.”
Welcome to our scenic trail at Niblble farm, through
forest, rocks and meadows along the Baltic Sea.
19
05
Norra Stene
Staffan Åkerman &
Carina Dalunde
Norra Stene
150 21 Mölnbo
Tel +46-(0)702-876797
norrastene@
norrastene.se
www.norrastene.se
Norra Stene ligger vackert vid sjön Sillen i Vårdinge
socken. Gården kom i släktens ägo 1909 och hade då
ett femtontal mjölkkor, några får, getter, kaniner och
ca 150 höns samt draghästarna Sonja och Dolly.
Gården brukas ekologiskt sedan 1982. Nu finns
ett femiotal tackor som får ca 100 lamm och vi
odlar spannmål, vallfoder till djuren, raps, frukt, bär
och örtkryddor. I Norra Stene Skafferis kök tappas
kallpressad rapsolja på flaskor, lagas marmelader,
chutney och andra läckerheter med goda och spännande smaksättningar.
Norra Stene is beautifully situated by the lake Sillen.
The farm is farmed organically since 1982. Now there
are about 50 ewes with about 100 lambs and we
grow grain, forage for animals, rapeseed, fruit and
herbs. In Norra Stene Pantry kitchen rapeseed oil is
bottled, jams, chutneys and other delights of good
and exciting flavors are produced.
20
06
Onsberga
Erika & Torbjörn Olsson
Onsberga
61199 Tystberga
Tel +46-(0)70-5234776
+46-(0)70-6531031
torbjorn@onsberga.se
erika@onsberga.se
GPS 58.8930, 17.2294
öppettider gårdsförsäljning:
www.onsberga.se
Gården som drivs ekologiskt har nyligen utökat
och omfattar numera 100 ha åkermark, 25 ha
bete samt skog. På gården finns flera djurslag:
25 dikor, 150 slaktsvin samt 55 tackor. I gårdsbutiken säljs kött och chark från egen uppfödning.
”Vi vill att vår gård ska vara en mötesplats för
mat-, natur- och kulturintresse. Vi vill utveckla
diversitet genom den verksamhet vi bedriver med ett lantbruk som baseras på hög
självförsörjning på foder och gödsel.”
The farm is operated organically and have
recently expanded to now cover 100 ha of arable
land, 25 hectares of pasture and forest. The farm
has several types of animals: 25 cows, 150 pigs
and 55 sheep. The farm shop sells meat from our
own breeding.
“We want our farm to be a meeting place
for food, natural and cultural interest. We want
to develop diversity through the activities we
conduct with an agriculture based on high selfsufficiency in fodder and fertilizer.”
21
07
Skilleby Skäve Yttereneby
Holger Van Der Woude
holger.skavegard@telia.
com
22
Dessa tre biodynamiska gårdar drivs gemensamt
enligt principerna för ekologiskt kretsloppsjordbruk (Ecological Recycling Agriculture, ERA) med
självförsörjning av både foder och gödsel.
Brukaren Holger Van Der Woude driver samtliga tre gårdar som en enhet. Jordbruket omfattar totalt 280 ha åker, drygt 50 mjölkkor finns på
Yttereneby tillsammans med ungdjur och kalvar.
På Skäve finns 110 stutar som föds upp till slakt.
Mjölken säljs till ARLA ekomjölk och Järna Mejeri.
Djuren slaktas på Närke slakteri. Produktionen av
brödsäd går till Saltå kvarn och bageri. Jordbruket
försörjer dessutom två trädgårdsföretag med stallgödsel som därmed utgör delar av det ekologiska
kretsloppet (ERA-trädgårdar).
På den ursprungliga, mindre gården Skilleby
finns långliggande försök sedan1991. Där studeras
hur olika former och mängder av stallgödsel och
en valldominerad växtföljd långsiktigt påverkar
markens bördighet, skördarnas storlek och kvalitet.
På Skilleby har också anlagts dammar som bidrar
till minskade växtnäringsförluster samt mätningsutrustning för växtnäringsförluster.
En vandringsslinga med skyltar som beskriver
försöken finns, vilka uppdateras inför återkommande guidade turer. För besök kontakta Biodynamiska Forskningsinstitutet sbfi@jdb.se (www.
jdb.se/sbfi). Försöksresultaten är kopplade till
jordbrukets näringsläckage, klimatfrågorna och
markens långsiktiga bördighet.
Skilleby försöksgård, illustration Lars Danielsson.
Yttereneby. Foto Siri Lundström
These three biodynamic farms are jointly operated according to Ecological
Recycling principles of Agriculture (ERA). They are self-sufficient in both feed
and fertilizer. The farmer, Holger van der Woude, works with the three farms
as one unit.
The farmland comprises a total of 280 ha. Yttereneby has 50 dairy cows
and young cattle and calves, 110 steers are being raised at Skäve. The milk
is delivered to ARLA Ecological Dairy and to the local dairy – Järna Mejeri,
situated at Nibble. The animals are slaughtered at Närke slaughterhouse. The
production of grain is delivered to the mill and bakery of Saltå Kvarn. Manure
from the animals also supply two local garden centers with their need of fertilizer (ERA-gardens).
At the smaller farm Skilleby long-term trials are being carried out since
1991. The experiments investigate the impact on long-term soil fertility, crop
quality and yield from different types and amounts of manure and grassdominated crop rotation. Dams that help reduce nutrient losses are also part
of the research carried out.
There is an informative hiking trail and guided tours are arranged. Research results have relevance to matters of nutrient leakage, climate issues
and long-term soil fertility. For visits contact; sbfi@jdb.se (www.jdb.se/sbfi)
Så Framtiden! Evenemang för allmänheten att delta i vårsådden av havre på Skäve gård. 23
Seed day! Happening for the general public to participate in the sowing of spring oat at Skäve.
08
Sörbro
Arthur Borghs &
Åsa Nyberg
Sörbro 5
150 21 Mölnbo
Tel +46-(0)733- 815683
arthur.borghs@home.
se
Sörbro är en mångsidig ekologisk gård. Vi har ca 120
mjölkgetter, 15-tal stutar och 43 ha åker där vi odlar
foder till djuren, grönsaker och brödsäd. I vårt gårdsmejeri gör vi fina ostar av egen getmjölk. Ostarna
säljs på olika ställen i trakten och i vår lilla gårdsbutik. I butiken finns det även hemodlade grönsaker ur
vår köksträdgård och köttet från egna djur.
På åkrarna jobbar vi med gröngödsling och fånggrödor
för att reducera dieselförbrukning och näringsläckage.
Välkomna på gården!
Sörbro is a versatile organic farm. We have about 120
dairy goats, 15 steers and 43 hectares of fields where
we grow fodder, vegetables and grain. In our dairy we
make fine cheeses from our own goat milk. The cheeses are sold in various places in the neighborhood and in
our little farm shop. The shop also has vegetables from
our garden and meat from our animals.
In the fields we work with green manure and catch
crops to reduce diesel consumption and nutrient leaching.
Welcome to the farm!
24
09
Uppmälby
gård
Sonja & Harald Speer
Uppmälby
640 50 Björnlunda
Tel +46-(0)-158-206 28
Uppmälby är ett levande biodynamiskt småbruk
med totalt 10 hektar. Av detta är ungefär 6 hektar
en jordbruksväxtföljd med spannmål och vall, 1
hektar växtföljd för grönsaker, 2 hektar bete och
resten örtagård, växthus och tomt. Djurhållningen
består av 25 tackor, höns och andra fjäderfän.
Kretsloppet är konsekvent genomfört i fyrtio
år och grönsaksodlingen motsvarar den mängd
gödsel som lantbruket kan avstå utan att utarmas.
Produkterna säljs efter beställning och körs ut
direkt till konsument.
Uppmälby is a small living biodynamic farm with
10 hectar land including fodder, grains, vegetables,
fruits and herbs. The animal stock consists of 25
ewes plus various birds. The nutrient circulation is
consequently carried through and the vegetable
growing corresponds to how much manure the
farm can give away. The products are sold by orders and delivered directly to the consumers.
25
10
Nibble handelsträdgård
Duncan Strouts &
Rebecka Walldén
Nibble Handelsträdgård
15391 Järna
Tel +46-(0)8- 55150235
gronatradgarden@
gmail.com
Öppet
mån-fre 10-18.00
lö 10-15.00
Nibble Trädgård är en biodynamisk handelsträdgård. Vi odlar grönsaker, örter och plantor i
växthus och på friland till försäljning i den egna
butiken. Vi säljer även ett brett sortiment biodynamiska och ekologiska matvaror. Här finns blommor
till självplock samt perenner och krukor. Välkomna!
The Biodynamic market garden at Nibble produces
vegetables, herbs and plants in the greenhouses
and on the fields, for sale in our own shop. We
also stock a wide range of biodynamic and organic
food products, and we have pick-your-own flowers
along with perennials and pots.
26
11
Skilleby
trädgård
Frida Thörn &
Skilleby Trädgård
153 91 Järna
Tel +46-(0)735 785 603
frida@skillebytradgard.se
Öppet slutet av juni –
slutet av september
torsdagar 14-19
fredagar: 10 -19
lördagar: 10-14
Här odlas biodynamiska grönsaker, bär och frukt
i växthus och på fält. Markerna betas av får och
fjäderfän. Säljer till storkök, restauranger och
butiker i Järna-trakten. Kontakta oss vid intresse
av praktikantutbildning, leverans, studiebesök
och rum.
We grow biodynamic vegetables on field and
in greenhouse. Farmshop open end of June September. Contact us for more information on:
trainee education, study visit and rooms.
27
12
Skillebyholm
trädgård
Daniel Hörberg
Skillebyholm 7
153 91 Järna
Tel +46-(0)8-551 577 85
info@skillebyholm.org
www.skillebyholm.org
GPS 59°2’35”, 17°36’25”
Öppet Dagtid/enligt
överenskommelse
Gårdsbutiken:
Fredagar 10-18
Lördagar 10-14
28
Skillebyholm är en mötesplats och ett centrum
för biodynamisk odling, utbildning och hållbar
utveckling. Vi erbjuder trädgårdsmästarutbildningar på hel- och deltid. Våra trädgårdar odlar
biodynamiska och ekologiska grönsaker, örter
och blommor som bl.a. säljs i vår gårdsbutik.
Restaurangens luncher tillagas i enlighet med
Diet for a Clean Baltic.
Skillebyholm is a meeting place and a center
for biodynamic cultivation, education and
sustainable development. We offer educational
programmes in gardening. We have vegetables
in outdoor and greenhouse cultivation, herb and
flower garden, and a farm shop selling our own
biodynamic plants and vegetables. The restarurant serves lunch according to Diet for A Clean
Baltic.
13
Skäve
trädgård
Jelle van den Assem
Skäve Trädgård
Norrbyvälle
153 95 Järna
Tel +46-(8)-551 786 68
+46-(0)70- 824 51 41
tradgard@norrbyvalle.se
info@norrbyvalle.se
www.norrbyvalle.se
Öppet
I Norrbyvälles trädgårdsverksamhet på Skäve
Mån-fre 9-15
odlas i en socialterapeutisk kontext biodynamiska
grönsaker, blommor, örter, bär och frukter – till
glädje och nytta för många sammanhang i närområdet!
At Skäve Gård Norrbyvälle has a garden in a social
therapeutic setting. Here we grow biodynamic
vegetables, flowers, herbs, berries and fruits – to
the benefit and enjoyment of many!
29
14
Dina
2000 m2
Ida-Johanna Carlander
BERAS Center
Kulturcentrum 13
153 91 Järna
idajohanna@beras.eu
Tel +46-(0)70-9665141
2000 kvadratmeter odlingsyta räcker till en människa att livnära sig gott – detta motsvarar också
medeltalet av jordens samlade åkeryta per person.
Här visar vi en positiv vision av hur din åkerbit
skulle kunna se ut och bjuder på tips till alla som
funderar på att ge sin egen bit åker i världen lite
omtanke.
Dina 2000 kvadratmeter - Your 2000 square meters
2000 square meters farm land is enough for one
person to live well to live well off. This corresponds
to the world’s average farm area per capita.
Here we show a positive vision of how your
own piece of farm land may look. And to everyone
who thinks about giving his or her own little piece
of farm land in the world some thought – we will
share some practical ideas.
30
Illustration Ida-Johanna Carlander
15
Under
tallarna
Ossian Tidblom
Rönnvägen 26
Överjärna, Järna
Tel +46-(0)70-2982455
undertallarna.se
undertallarna@gmail.
com
GPS 59.0913, 17.5822
På den första biodynamiskt odlade marken i Järna
startar TunaKooperativet en ny plats för odling.
Verksamheten utforskar möjligheterna med en
hållbar mat- och kulturproduktion och består av
flera olika inriktningar. Medlemmarna ges möjlighet att själva driva egna projekt.
Kooperativet drivs enligt CSA – Community
Supported Agriculture – en modell som innebär
att odlingarna drivs och ägs av medlemmarna
själva. Grundverksamheten består idag av odling,
matförädling och kursverksamhet.
Under Tallarna - Under the Pines
Tuna Cooperative is reestablishing farming on
the first biodynamic garden grounds in Järna. It
explores the possibilities of sustainable food and
culture as its members pursue their own projects
and investigate different aspects of sustainable
food production.
The cooperative is run according to the CSA - Community Supported Agriculture - a model which means
that the surrounding community takes an active role
in the farm and that the crops are owned and grown
by the CSA members themselves. Today, the basic
project consists of farming, food processing and different offered courses.
31
16
Bigård
Biodlarna
Schneider
Peter Schneider och
söner
Tel +46-(0)739-1610 11
mattiasschneider@
gmail.com
www.
biodlarnaschneider.se
Gårdsbutiken utanför
Gnesta är alltid öppen
Din mat är pollinerad av våra bin. Demeter –
världens strängaste krav på ekologisk odling!
Våra bin arbetar på krav- och demetergårdar
mellan Järna och Sparreholm i Sörmland.
Demeterbiodling är ett unikt synsätt på biodling, en naturligare syn som ger friskare bin och
bättre kvalitet på honungen.
Honungen hittar ni i välsorterade butiker från
Stockholm till Visby och Göteborg, pollineringen
av din mat bjuder vi på!
Your food is pollinated by our bees. Demeter – the
strictest requirements on earth on organic farming!
Our bees are busy working on certified organic farms in Södermanland.
Demeter Beekeeping is a unique way of looking
at the bees, it is more natural and helps the bees to
stay healthy an gives a better quality honey.
You will find the honey in well-stocked shops in
Sweden – the pollination of your food is our treat!
32
17
Bigård
Lugnets
bigårdar
Niklas Nyström
Lugnets Bigårdar
Alpvägen 20
150 21 Mölnbo
Tel +46-(0)70-7633616
+46-(0)158-60 023
kontakt@
lugnetsbigardar.se
www.lugnetsbigardar.se
Vi har en ekologisk biodling med ca 100 bisamhällen placerade bla i Järna och Mölnbo. För oss på
Lugnets Bigårdar är det en självklarhet att bin och
honung hanteras på ett så varsamt och naturligt
sätt som möjligt. Det innebär tex att honungen
aldrig värms upp i hanteringen och att bina själva
får bygga sina egna vaxkakor. I gårdsbutiken kan
du köpa bla honung, honungsenap, pollen och
bivaxsalva.
Öppet
må-sö ca 09.00–20.00
We have an organic beekeeping with about 100
colonies of bees located in Järna and Mölnbo
and other places. For us at Lugnets Bigårdar, it
is important that bees and honey are handled
as gently and naturally as possible. This means
for example that honey is never heated up in the
handling and the bees are free to build their own
combs. The farm shop sells honey, honeymustard,
pollen and beeswax ointment etc.
33
EU-projektet BERAS Implementation
har som mål
•• Omläggning till ekologiskt kretsloppsjordbruk
•• Etablering av ekologiska kretsloppssamhällen som inkluderar hela livsmedelskedjan från jord till bord
•• Utveckling av östersjövänlig mat ”Diet for a Clean Baltic”
Projektet har 24 samarbetspartners från 9 länder och 35 associerade organisationer inklusive Ryssland
och Norge.
EU project BERAS
Implementation
objectives
•• Promoting conversion to Ecological
Recycling Agriculture
•• Developing Sustainable Food Societies
•• Introducing “Diet
for a Clean Baltic”
The project involves 24
partners from 9 countries
around the Baltic Sea and
35 associated organisations, also from Russia
and Norway.
34
Visste du att:
••
••
••
••
••
3% av Östersjöns vatten byts ut per år
Östersjön är 50 meter djup i genomsnitt
90 miljoner människor bor i Östersjöns avrinningsområde
Östersjön påverkas av vatten som rinner ut från 10 länder
Med ekologiskt kretsloppsjordbruk kan jordbrukets kväveförluster halveras och fosforförlusterna kraftigt minskas
•• En genomsnittlig svensk nyttjar 4000 m2 åkerjord för sin mat
•• Med en balanserad kost med högst 20% kött räcker 2000 m2
odling per person - hälften av vad som krävs idag
•• 2000 m2 motsvarar medeltalet om jordens sammanlagda
odlade yta delades jämt mellan alla människor
Did you know:
••
••
••
••
••
3% of the Baltic Sea water is replaced each year
The Baltic Sea is 50 meters deep on average
90 million people are living around the Baltic Sea basin
The Baltic Sea is affected by water flowing from 10 countries
With ecological recycling agriculture nitrogen losses can be
reduced by half and phosphorus losses sharply reduced
•• An average swede uses 4000 m2 of arable land for their food
•• With a balanced diet with no more than 20% meat, 2000 m2 of
production per person is enough - half of what is required today
•• 2000 m2/person corresponds to the average of Earth’s
total cultivated area, divided equally among all people
35
18
Ekoby
Almviks gård
Almviks Gård
153 95 Järna
Tel +46-(0)8-55152050
info@almviksgard.se
www.almviksgard.se
GPS 59°6’2.75”,
17°26’20.61
Öppet alltid
Almviks Gård är ett byprojekt för en hållbar livsstil
enligt den vediska traditionen. Här finns lerhus,
biologiska avloppsdammar, ko-beskydd och tempel. På gården producerar vi bl.a. ekologiskt bröd
och kravgodkända grönsaker som säljs i lokala
butiker och på marknader.
Almviks Gård is a village project for a sustainable
lifestyle. Here we have earth houses, biological
sewage dams, and cow protection. We produce
our own organic bread and certified organic
vegetables sold in local shops and markets.
36
19 Ekoby
Charlottendals gård
Merle & Peter Hagerrot
Carlottendals gård
153 95 Järna
Tel +46-(0)8-55170097
peter.hagerrot@telia.
com
www.charlottendal.se
GPS 59.0905, 17.5328
Öppet alltid
Ekoby på en liten gård med sex hushåll, förskolan Lilla Bullerbyn och turistboende i ett
vackert landskap. Förskolan lagar och serverar
ekologisk mat och mal sitt eget mjöl. Vad händer
med landets alla smågårdar? I vanliga fall köps
de upp eller blir privata hästgårdar. På Charlottendal har vi skapat mervärden för fler, utvecklat
lösningar för allt från komposttoaletter till solceller och behållit en levande miljö med djur.
A small Eco Village Farm with six households,
community kindergarten and tourist facilities.
Charlottendal is a unique initiative in a time
when most small farms either get incorporated
into larger units or becomes one family residence. We have applied environmental techniques as separation flush toilets, solar panels,
solar cells with small scale farming and animal
life in a lovely setting.
37
20
Biodynamiska
Produkter Ekolådan
John Gerhard
Tuna Industriväg 17
153 21 Järna
Tel +46(0)8-554 810 30
john.gerhard@ekoladan.se
info@ekoladan.se
www.biodynamiskaprodukter.se
www.ekoladan.se
Stiftelsen
Biodynamiska Produkter är
grossisten som erbjuder ekologiska och biodynamiska livsmedel av högsta kvalitet - och samtidigt stödjer odlarna. Varje vecka gör vi ett urval
av odlarnas bästa råvaror, lägger dem i lådor och
kör hem till våra prenumeranter - Ekolådan.
Biodynamic/organic wholesaler Biodynamiska
Produkter brings customers the best possible
foods and supports those who grow it. We also
operate Ekolådan – a home delivery service.
21
Järna Mejeri
Thomas Stenius,
Maarten den Herder
Nibble Gård, 153 91 Järna
Tel +46-(0)8-551 505 88
j.mejeri@telia.com
www.jarnamejeri.com
Välkommen till Järna Mejeri!
Järna Mejeri ligger vid Nibble Gård i Ytterjärna.
Vi producerar biodynamiska mejerivaror för
närområdet, bl.a. ost, fil och färskost. Ost är vår
huvudprodukt och säljs även utanför närområdet.
Järna Mejeri is situated at the farm of Nibble.
We produce biodynamic dairy products with a
minimum of additives and treatments. Cheese is
our main product.
38
22
Järna Vedugnsbageri
Dan Brouwer
Åsg. 2, 153 30 Järna
Tel +46-(0)703-91 40 20
info@
jarnavedugnsbageri.se
www.jarnavedugnsbageri.
se
Öppet Mån-fre 9-18
Lunch 12-14
Lör 9-14
Här i bageriet bakar vi riktigt bröd som smakar
mer. Med en stor kärlek till det genuina hantverket, den levande surdegen, den björkvedsdoftande stenugnen och ekologiska råvaror odlade
med omsorg om naturen.
Here in our bakery we make real bread that
tastes more. With much love for the genuine
craftsmanship, the living sourdough, the fragrant birch wood stone oven, and organic ingredients grown with care for the environment.
23
Köksträdgården
Åsa & Roland Grundtman
Överjärna Lillkärr
153 95 Järna
+46-(0)70-191 39 74
asa@kokstradgarden.
com
www.kokstradgarden.com
Vi odlar grönsaker och örter ekologiskt på vår
lilla gård, med syfte att bevara gamla frösorter.
Fröerna säljs till bl.a. Runåbergs Fröer, för
vidareförsäljning. Vi erbjuder även helhetslösningar inom trädgårdsanläggning mm.
We grow vegetables and herbs organically on our
little farm, with an aim to preserve old varieties
of seeds. The seeds are sold to, among others
Runåberg Seeds Company for retail. We also offer
turnkey solutions in landscaping etc.
39
24
Mörkölamm
Anneli Wallin
Björkarö
153 93 Mörkö
Tel +46-(0)708-550552
www.morkolamm.se
anneliwallin@
morkolamm.se
Fåren på Björkarö gård i de havsnära naturbeteshagarna och bidrar till att bevara den biologiska mångfalden.
Omsorgsfull djurhållning står i centrum. Skärgårdens
eget slakteri anlitas, där småskalighet och varsam
djurhantering är det viktigaste och bidrar till den goda
smaken. Från oss får du det lilla extra och du kommer
inte ångra ditt val av närproducerat lammkött.
The sheep of Björkarö farm contributes to the biodiversity
in the coastal natural pastures. Local small-scale approach
and good animal husbandry are core values. You will notice it in the high quality and marvelous taste of the meat!
25
Saltå Kvarn
Johan Ununger
Saltå Kvarn, 153 91 Järna
Tel +46-(0)8- 551 508 00
info@saltakvarn.se
www.saltakvarn.se
GPS 59.08128, 17.58886
Saltå Butik: Öppet/Open
webbsidan/-page
Saltå Kafé:: Öppet/Open
webbsidan/-page
40
Saltå Kvarn är ett ekologiskt matföretag med egen
kvarn och bageri. Företagets produktionssätt
är inriktat på hög, naturlig kvalitet och minimal
miljöpåverkan. Saltå kvarns vision är att rädda
Östersjön.
Saltå Kvarn is an organic food company with its
own mill and bakery. The production is focused
on high, natural quality and minimal environmental impact. Saltå kvarn´s vision is to save the
Baltic sea.
26
Abbes
Livs &
Restaurang
Abbe Ada
Fagernäsvägen 2
Mölnbo
Tel +46-(0)158-60020
+46-(0)739450937
abbe.ada@hotmail.com
Öppet
Alla dagar 10-21
Här kan man äta lunch och middag och göra sina
inköp. Restaurangen/butiken står sina kunder
nära både för att orten är liten och för att Abbe
själv är en social knutpunkt i samhället. Ekologiska varor erbjuds i takt med att efterfrågan ökar.
At this combined restaurant/food shop lunch
and dinner are readily available as well as
groceries. The increasing demand for organic
products is met thanks to the personal relationships the owner Abbe has with his customers.
27
Coop
Konsum
Hölö
Kicki Bernhardsson
Centralv. 11, 153 71 Hölö
Tel +46-(0)8-55157059
holo.bc@coop.se
www.coop.se
Öppet
Mån-fr 9-19, lö 9-18,
sön 10-18
Sommar
Mån-lö 9-20, sö 10-20
Coop är en livsmedelskedja med miljöprofil.
I den lilla lantbutiken i Hölö har vi ett brett
sortiment av lokala och ekologiska produkter.
Vi saluför bl.a. livsmedel från Saltå Kvarn, Järna
Mejeri, Åby Kvarn och Skilleby Trädgård.
Coop is a supermarket chain with an environmental profile. In our little shop in Hölö, we
have a broad range of products from local and
organic producers.
41
28
Coop
Konsum
Järna
Thomas Sjöblom
Löwensväg 2
153 35 Järna
Tel +46-(0)8-55171100
www.coop.se
Öppet
Mån-lör 8-21,
sön 9-21
Coop är en livsmedelskedja med miljöprofil. Det
gäller i synnerhet Coop Konsum i Järna med sitt
breda sortiment av lokala och ekologiska produkter. Vi saluför bl.a. livsmedel från Saltå Kvarn,
Järna Mejeri, Nibble bageri, Almviks bageri, Säby
Gård, Järna Glass och Skilleby Trädgård.
Coop is a supermarket chain with an environmental profile; this is especially true of Coop
Järna. We sell products from many local and
organic producers.
29
DeVilda
Mikael Löf
DeVilda AB, Stensta 5,
153 91 Järna
Tel +46-(0)70-551 11 97
mikael@devilda.se
www.devilda.se
GPS 5903846,1736375
Öppet
tors 14-18, fre 14-18,
Lör 11-15
42
DeVilda förädlar och säljer viltkött. Vi framställer
bl.a. rökt kött och korv till försäljning i vår gårdsbutik. Så bidrar vi till bättre resursutnyttjande
och möter konsumenternas intresse för närproducerat och välsmakande kvalitetskött från
naturens eget skafferi.
At DeVilda we process and sell wild game. This is
our way of contributing to better use of resources and meeting the consumers’ interest in locally produced and delicious quality meat.
30
ICA Köpcenter Järna
Tomas & Anna Lindberg
Storgatan 4, 153 30 Järna
Tel +46-(0)8-551 79380
tomas.lindberg@
supermarket.ica.se
ICA KÖPCENTER i Järna har alltid kunden och
miljön i blickfånget. Att få verka i Järna – Sveriges ekologiska centrum – är ett stort privilegium
som vi vill utveckla och ta hand om. Bland annat
genom att möta kundernas önskemål om ekologiska och närproducerade varor.
ICA Supermarket in Järna is always focused on
the customer and the environment. To be located in Järna – the ecological centre of Sweden
– is a great privilege that we want to develop
and nurture.
Besök oss på
den vackra
sagoön
Mörkö. Vi
serverar
luncher och
hemgjorda
bakverk, i
möjligaste
mån från
ekologiska
Maria Thor
och närproIdala, 153 93 Mörkö
ducerade
Tel +46-(0)8-554 60610
råvaror.
info@idala.nu,
Handla
i
lanthandeln
eller
besök
galleriet.
Du
idalasmaria@live.se
kan
hyra
cykel
och
få
tips
i
vår
turistinformation.
www.idala.nu
GPS 59256, 174122
Visit us on the beautiful island of Mörkö. We ofÖppet butik maj-aug,
fer light lunches and homemade pastries partly
caféet juni-aug,
based on organic and local products. Welcome
tider se webben
to visit our old style shop and art gallery. We
also have bikes for rent and tourist information.
31
Idala Café &
Lanthandel
43
32
Reko
Hälsokost
Anders Hedberg
Storgatan 6
153 35 Järna
Tel +46(0)8-551 70545
info@rekoekologiska.se
www.rekoekologiska.se
Öppet
mån- fre 10-18,
lör 10-14
Reko är en ekologisk mat- och hälsokostaffär. Vi
brinner för bra ekologisk mat, allra helst lokalt
producerad. I nuläget har vi lokalt producerade
grönsaker, ägg, mejeriprodukter, sädesprodukter, mjölksyrat, honung och rapsolja. Välkommen
att diskutera med oss, fråga, tipsa eller starta
samarbete med oss!
Reko is a health food shop. We are passionate
about organic food. We have locally produced
vegetables, eggs, dairy, grain products, honey
and canola oil.
33
Saltå Butik
& Kafé
Saltå, 153 91 Järna
Butik Hanna Wilson
Tel +46-(0)8-551 503 22
butikenjarna@saltakvarn.se
må-fr 9-18, lö 10-16,
sö 11-16
Kafé Karin Johansson
Tel +46-(0)8-551 706 60
kafe@saltakvarn.se
må-lör 10-16, sö 11-16
Sommar samma som butik
www.saltakvarn.se
GPS 59.08128, 17.58886
44
I butiken kan du köpa alla Saltå Kvarns produkter: mjöl, flingor, bönor, müsli, juicer och mycket
mer. Vi har också många sorters färskt stenugnsbakat bröd! Kaféets vision är att servera bröd
och bakverk helt utan tillsatser eftersom den
rena maten är den som är bäst för människan
och miljön. Dessutom smakar det gott!
In the shop you can find all Saltå Kvarn’s products as well as freshly baked bread. The Café
serves bread and pastry without additives but
with plenty of good flavour!
34
Eneskolan
Carola Hildén
Mölnbov. 25
153 32 Järna
Tel +46-(0)8-5230 3876
carola.hilden@
sodertalje.se
www.sodertalje.se
GPS 595028, 1733404
Eneskolans restaurang tillagar och serverar
välsmakande mat enligt ”Diet for a Clean Baltic”konceptet: mer ekologisk, mer vegetarisk, mer
säsongsriktig och mer lokalt producerad mat.
Restaurangen tillagar cirka 1000 lunchportioner
varje skoldag.
Eneskolan is a primary school. The school restaurant cooks and serves food according to the
concept “Diet for a Clean Baltic”. The restaurant
provides about 1000 portions of lunch every
school day.
Stadshuset är
ett levande
hus för
kommunens
invånare och
besökare.
Här finns
lunchrestaurang
med café och
konferenslokaler, vi arrangLinda Nilsson
erar fester och
Södertälje Stadshus
evenemang. Vi
Campusgatan 26
bakar vårt mat151 32 Södertälje
och fikabröd
Tel +46-(0)8-5230 6294
på
biodynamiska
och
ekologiska
råvaror
och serverar
Linda.c.nilsson@
endast
Fairtrade-märkt
kaffe.
eurest.se
35
Eurest Stadshusrestaurang
The city hall is a living house for all citizens and visitors.
There is a lunch restaurant with a café and conference
facilities, we also organise dinners and events. We
bake our bread and cakes on biodynamic and organic
ingredients and only serve Fairtrade-coffe.
45
36
Hölöskolan
Helena Widerberg
Eriksbergsvägen 9
153 71 Hölö
Tel +46-(0)8-5230 6913
helena.widerberg@
sodertalje.se
www.sodertalje.se
GPS 59°1.386,17°32.565
Hölöskolans restaurang tillagar och serverar mat
enligt ”Diet for a Clean Baltic”-konceptet. På så
sätt vill vi ge våra elever god mat som även är
god mot vår miljö. Vi lagar och serverar cirka
500 lunchportioner varje skoldag.
The school restaurant in Hölö cooks and serves
lunch according to the concept “Diet for a Clean
Baltic”, about 500 portions/day. We want to give
our children tasty and healthy food which is also
good for the environment.
Måltiden och
kaffestunden
hos oss speglas
av väder och
vind. Vår
drivkraft är
den kreativitet
och mångfald
samarbetet med
bönderna och
råvaror från vårt
Pia Spörndly
närområde ger.
Tel +46-(0)8-554 30215
Vårt bröd och
pia@jarnakafe.se
mat är en samwww.jarnakafe.se
mansättning
av
många
små
strukturer
som den
www.skillebyholm.org
biodynamiska
myllan
ger.
Resultatet
syns
inte
Öppet Kulturhuset
alltid
med
blotta
ögat
utan
känns
i
smaken.
Maj - sept alla dagar 11-16
Okt - april ti - sö 11-16 At Järna Café you can enjoy a meal in harmony
samt i samband med
with the seasons. We are driven by the creativity
föreställningar
and diversity that comes with close coopera-
37
Järna Kafé
Kulturhuset &
Skillebyholm
tion with local biodynamic/organic farmers and
producers.
46
38
Järna
Naturbruksgymnasium
Hos oss får du
möjligheten till
en individuell
utbildningsväg
i det ekologiska
fältet. Du utbildas i djurhållning, samt både
åkerbruk och
trädgårdsodling,
där du ser vikten
av ett ekologiskt
förhållningssätt
till jorden. Jorden kan faktiskt
brukas utan att
utarmas.
Karin Björk
Järna Naturbruksgymnasium, Nibble Gård
153 91 Järna
Tel +46-(0)739-16 54 14
+46-(0)8-551 506 34
kontakt@
jarnanaturbruksgymnasium.
se
The school is in line with the Swedish national
www.jarnanaturbruksagricultural program, with emphasis on organicgymnasium.se
biodynamic farming and with an educational
profile inspired by the Steiner Waldorf Education.
39
Kallfors kök
Joakim Olsson
Kallfors gård, 15495
Järna
Tel +46-(0)8-551 709 08
ingela@kallfors.com
www.kallfors.com
Öppet Lunch året om,
middag under golfsäsongen
Natursköna Kallfors kök drivs av Ingela och
Tommy Cilthe. Vi serverar lunch och middag à la
carte, vi har även festvåning, konferens och catering. Vi skräddarsyr menyer efter era önskemål
och strävar efter att erbjuda ekologiska råvaror.
Beautifully situated Kallfors restaurant is run by
Ingela and Tommy Cilthe. We serve lunch and
dinner à la carte. We create menus according to
your wishes and we aim to offer organic food.
47
40
Konditori
Lilla Maräng
Ulrika &
Mikael Lundmark
Storgatan 3
15330 JÄRNA
Tel +46-(0)8- 55173334
www.lillamarang.se
Öppet
mån-fred 8-18
lörd 9-15
Konditori Lilla Maräng är ett litet klassiskt konditori
där vi bakar allt från surdegsbröd till läckra tårtor.
Vi har också ett litet kök där vi lagar lättare
luncher som sallader, soppor och smörgåsar. Vi
bakar och lagar ekologiskt och alltid med kärlek…
Confectioners Lilla Maräng is a small classic tea
room, where we bake everything from sourdough bread to delicious cakes.
We also have a small kitchen where we
prepare light lunches such as salads, soups and
sandwiches. We use organic ingredients and
love ...
41
Ljungbackens
Värdshus
Ann-Charlotte
Strömgren
Rönnv. 9, 153 36 Järna
Tel +46-(0)8-52303533
ann-charlotte.
stromgren@sodertalje.se
www.sodertalje.se
GPS 59°5.846,17°33.722
Öppet
Mån-fre 11 -13.30
48
Ljungbackens Värdshus, i samma hus som
Ljungbackens vård- och omsorgsboende, tillagar
och serverar mat enligt konceptet ”Diet for a
Clean Baltic”. Köket lagar lunch och middag till
brukarna på boendet samt till värdshuset som
är publikt. Välkommen att smaka Östersjövänlig
mat!
The Ljungbacken restaurant prepares lunch and
dinner for the old people´s home and is also open
to external guests. We cook and serve food according to the concept “Diet for a Clean Baltic”.
42
Maria
Nyckelpiga
Hjulåkersv. 1
153 32 Järna
Tel +46-(0)8-551 711 32
mariaskolan.jarna@
telia.com
www.mariaskolan-jarna.se
Är en Waldorfförskola med integrerad sexårsverksamhet i samarbete med Mariaskolan och
fritidshemmet Fjärilen mitt i Järna. Vi tillagar och
serverar vegetarisk ekologisk/biodynamisk mat,
så mycket som möjligt närodlat, av omsorg om
barnen och miljön.
Is a Waldorf Kindergarten in collaboration with
Mariaskolan in the middle of Järna. Caring for
the children and the environment we cook and
serve organic vegetarian food as much as possible locally grown.
43
Mariaskolan
Sigrid Eriksson
Hjulåkersvägen 1
153 32 Järna
Tel +46-(0)8-551 711 32
mariaskolan.jarna@
telia.com
www.mariaskolanjarna.se
Vi är en liten trivsam Waldorfskola med ca 90
elever från sexårsverksamhet till klass 9. Kunskapsinhämtande och fostran utgör en helhet
så att det i varje stadium anknyter till barnets
egen utveckling. Vi månar om den ekologiska,
närodlade maten för dess pedagogiska, miljöoch näringsmässiga kvaliteter.
We are a small friendly Waldorf School. Organic
and locally produced food is important to us
because of its pedagogical, environmental and
nutritional qualities.
49
44
Mikaelgården
Henry Tibbling
Mikaelgården
153 91 Järna
Tel +46(0)8-551 503 40
info@mikaelgarden.
com
www.mikaelgarden.
com
Mikaelgården har läkepedagogisk skola, boende
och fritid för barn med särskilda behov. Vår
biodynamiska trädgård med grönsaker, frukt
och blommor är integrerad i den terapeutiska
verksamheten. Vi serverar ekologiskt/biodynamiskt, lokalt och enligt säsong.
Mikaelgården has curative education for children with special needs. Our biodynamic garden
with vegetables, fruit and flowers is an integrated part of our therapeutic activities. We serve
local organic food.
45
Saga
Förskola
Kari Lund
Saga Förskola
Skäve Gård
153 91 Järna
Tel +46-(0)8-551 701 73
sagabarnstuga@gmail.
com
Saga är en Waldorfförskola belägen på biodynamiska Skäve Gård, med tre avdelningar – två
syskongrupper (3-6 år) och en 1-3 år. Vår pedagogiska vision är att utveckla hela människan tanke, känsla och vilja. Maten är central i barnets
utveckling därför serverar vi bara biodynamisk/
ekologisk kost, i största möjliga mån närodlad.
Waldorf Preschool on the biodynamic farm
Skäve with 2 groups (3-6 years) and one 1-3
years group. We serve only organic food, and as
much locally produced as possible.
50
46
Saltå By
Eva Berglin
Saltå, 153 91 Järna
Tel +46-(0)8-551 501 49
eva@saltaby.se
www.saltaby.se
GPS 59.08247,
17.60255
I den vackra nybyggda matsalen på Saltå By samlas varje dag elever och medarbetare från skolan
och den dagliga verksamheten till en gemensam
lunch. Trädgården och hagarna finns mitt bland
Saltås byggnader och vi levererar grönsaker,
örter, snittblommor och lammkött direkt till
köket. Allt ekologiskt naturligtvis!
Saltå by school and day workshop: Our garden
and farm supplies vegetables, herbs, cut flowers
and lamb to our dining room. All organic!
47
Skäve Lunch
Skäve Kafé
Lunch Annika Nilson
lunch@norrbyvalle.se
Tel +46-(0)8- 551 786 51
+46-(0)70-857 59 01
Kafé Maja Ogland
maja@norrbyvalle.se
Tel +46-(0)8- 551 786 52
+46-(0)70-383 80 82
Norrbyvälle, 153 95 Järna
info@norrbyvalle.se
www.norrbyvalle.se
Öppet må-fr Lunch
12-13, Kafé 10-15
På Skäve Gård finns Norrbyvälles lunchservering,
Skäve Lunch. Här serveras en biodynamisk, vällagad och konstnärligt presenterad måltid.
Kaféet serverar hantverksskickligt framställda
bakverk och smörgåsar. Allt på biodynamiska/
ekologiska råvaror och i ett socialterapeutiskt
sammanhang i lantlig miljö!
In a social therapeutic environment at Skäve
Gård, Norrbyvälle runs a lunch café and a coffeehouse with sandwiches and pastries. All is
organic/biodynamic.
51
48
Solvikskolan
Merete Lövlie
Solvik, 153 91 Järna
Tel +46-(0)8- 551 503 16
solvikskolan@telia.
com
www.solvikskolan.se
Solvikskolan är en fristående skola med Waldorfkursplan. Skolans vision och profil är lek,
konst, kommunikation och kunskap. Vi tillagar
och serverar barnen en enkel välsmakande
vegetarisk lunch varje dag, som är ekologisk/
biodynamisk.
Solvik is an independent school with a Waldorf
curriculum. The school’s vision and profile is play,
art, communication, and knowledge. We cook
and serve the children a simple, tasty, organic
and vegetarian lunch every day.
49
Tunabergs
gruppboende
Hanna Käck
Föreningen Tunabergs
gruppboende
Tavestavägen 37
153 30 Järna
+46-(0)8-55170042
tunaberg.hanna@telia.
com
www.tunaberg.info
52
Ett boende för personer över 65 år med demensdiagnos. Vi ger omvårdnad till hela människan:
kropp, själ och ande. Vi vistas mycket utomhus
och lägger stor vikt vid livets olika rytmer.
Maten tillagas i det gemensamma köket av
närodlade ekologiska råvaror. Tunaberg är ett av de
första ekologiska husen för äldreboende i Sverige.
An accommodation for people over 65 with dementia
diagnosis. We provide care for the body, mind and spirit,
spend a lot of time outdoors and focus on life’s rhythms.
The food is cooked in the shared kitchen of
locally grown organic ingredients.
50
Vidarkliniken
153 91 Järna
Tel +46-(0)8-551 509 00
info@vidarkliniken.se
www.vidarkliniken.se
GPS 59°06.52, 17°61.64
Vidarkliniken är ett offentligfinansierat
privatsjukhus som drivs utan vinstsyfte. Omsorgsfullt tillagad mat serveras patienter, medarbetare och gäster, ca 200 portioner/dag. I första
hand använder vi närodlade, biodynamiska/
ekologiska råvaror.
Vidar Clinic is a non-profit, government-funded,
private hospital. Our kitchen carefully prepares
food for patients, employees and guests, ca 200
portions/day. Primarily we use locally grown,
biodynamic/organic ingredients.
Vi har utbildningar i keramik,
trähantverk,
måleri, teckning,
skulptur, grafik
och trädgårdsarbete. Skolans
lunchservering –
öppen för allmänheten – serverar
vegetariska
Utbildning Gunilla Ranft
ekologiska rätter
Edesta 90, 150 21 Mölnbo
med höga ambikontakt@vardinge.
tioner om lokalt
fhsk.se
producerad
mat
i
säsong.
Vi
har
även
internationella
Kök Liv Marend
Youth
Initiative
Program,
YIP
i
Ytterjärna.
Tel +46-(0)158-230 50
koket@vardinge.fhsk.se At our folk college we have courses in pottery, woodLunch mån-fre 11.30-13 en crafts, painting, drawing, sculpture, graphics
förboka större sällskap and gardening. Our lunch restaurant is open to the
www.vardinge.fhsk.se general public and serves organic vegetarian food, a
good part locally produced. We also have international Youth Initiative Program, YIP in Ytterjärna.
51
Vårdinge By
folkhögskola
53
52
Ytterjärna
Restaurang
Robygge
Putte Arnberg &
Robert Westerdahl
Robyggehuset
153 91 Järna
Tel +46-(0)8-554 30228
info@
ytterjarnarestaurang.nu
www.
ytterjarnarestaurang.nu
Ytterjärna Restaurang – ekologiskt, biodynamiskt, närodlat, mat som gör dig gott! Här tillagas allt från grunden. Vi har ett nära samarbete
med lokala odlare och djuruppfödare. Tillsammans utgör maten och den vackra miljön en
härlig avkoppling. Välkommen till bords!
Ytterjärna Restaurant - organic, locally produced
food that does you good! All food is cooked from
scratch. The food and the beautiful environment
gives a nice relaxation. Welcome!
53
Åsgatan 2
Kafé
Maria Johansson
Åsgatan 2
153 35 Järna
Tel +46-(0)8- 551 78584
www.asg2.se
Öppet
må-fr 9-17,
lö 11-17,
sö 11-16
54
Välkommen till vår kaffebar
Vi gillar ekologiskt och rättvisemärk, närodlat
och välsmakande. Kom gärna in på en kopp kaffe
eller varför inte köpa lite av vår egen blandning,
Åsgatans espresso!
What we like is organic, fair-trade, local products and of course the good taste. Stop by for
a cup of coffee. Or try our own blend – the
Åsgatan espresso.
54
Örjanskolan
Eva Stockås
Örjanskolan, Nibble
15391 Järna
Tel +46-(0)8-551 500 51
info@orjanskolan.se
www.orjanskolan.se
Örjanskolan är en waldorfskola, årskurs 1-12. Att
utvecklas i sin egen takt tillsammans med andra
är pedagogikens grund. Skolans kök lagar mat
på biodynamiska/ekologiska råvaror för matens kvalitet, av miljöhänsyn och för att främja
individens växande och mognad.
Örjanskolan is a Steiner school, grade 1-12. The
school pursues an education which encompasses
the whole human being. We cook and serve
organic food for the benefit of the environment
and the individual.
55
ArtLab
Gnesta
Erik Rören
ART LAB Gnesta
Bryggerihuset
Bryggargränd 4
646 31 Gnesta
Tel +46 (0)73 6296681
info@artlabgnesta.se
www.artlabgnesta.se
Facebook Gnesta
ArtLab
ArtLab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle. 2012 producerar vi projekt med konsten i fokus som rör relationen mellan människa och natur; publikationer,
utställningar, workshops och samtal produceras
och äger rum i huset.
ArtLab Gnesta is a space for experimental connections between art and society. The projects focus
on the artistic process. Publications, exhibitions,
workshops and talks are produced in the house.
55
56
Associera
Lantbruksrådgivning
Wijnand Koker
Kulturcentrum 13
15391 Järna
Tel +46-(0)70-5621787
info@
lantbruksradgivning.se
www.lantbruksradgivning.
se
Vår rådgivning betonar balansen mellan växtodling
och djurhållning. Vi hjälper dig att forma framtiden
utifrån dina och gårdens unika förutsättningar.
Lantbrukets miljöfråga är en chans; vi hjälper dig
att vända hotet till en möjlighet på din gård.
Foto Gösta Andersson, LRF Mälardalen
Our advisory service emphasizes the balance between
animal husbandry and crop rotation. We help you form
your future based on your farm’s unique preconditions. We
help you turn environmental challenges into opportunities.
57
Avlopp i
kretslopp
Telge Nät AB
Anna Calo
Box 633
151 27 Södertälje
Tel +46(0)8-55022126
anna.calo@telge.se
www.telge.se/Vatten-avlopp/Pagaendeprojekt/Avlopp-ikretslopp/
56
Telge Näts projekt medfinansieras av Länsstyrelsen och
BSAP-fonden (Baltic Sea Action Plan) och syftar till att skapa
hållbara kretslopp för avloppsvatten. Anläggningen hygieniserar toalettvattnet från ca 500 hushåll genom våtkompostering med efterföljande tillsats av urea. Projektet är ett
samarbete med Södertälje kommun och LRF Mälardalen.
The project aims to create sustainable recycling of
wastewater. Toilet water from ca 500 households
are wetcomposted, with subsequent addition
of urea. The project is a collaboration between
Södertälje Municipality and LRF Mälardalen.
58
Biodynamiska
Föreningen
Lasse Hellander
Skilleby
153 91 Järna
Tel +46(0)8-50 58 58 82
+46-(0)70-2163390
kontoret@
biodynamisk.se
www.biodynamisk.se
En nationell konsumentförening som arbetar med
att förverkliga biodynamiska och ekologiska idéer.
Föreningen har en medlemstidning, driver projekt
samt ger råd om odling, förädling och näring.
The Biodynamic Association is a national association of consumers promoting biodynamic
and organic principles in Sweden. We publish a
magazine, implement different projects and give
advisory services on topics concerning food.
59
Demeter
Sverige
Skillebyholm,
153 91 Järna
Tel +46(8)-551 579 88
info@demeter.nu
www.demeter.nu
Svenska Demeterförbundet är en kontrollorganisation för biodynamisk odling. Förbundet ingår i
det internationella nätverket Demeter. Svenska
Demeterförbundet certifierar och kontrollerar
ett 30-tal odlare samt förädlare, butiker och
grossister.
The Swedish branch of Demeter Association is
an inspection body for biodynamic farming. The
Swedish Demeter Association inspects and certifies about 40 farmers but also processors, shops
and wholesalers.
57
60
Ekobanken
Skäve Magasin
153 91 Järna
Box 64, 153 22 Järna
Tel +46-(0)8-551 714 70
info@ekobanken.se
www.ekobanken.se
Öppet 9-16,
stängt 12-13,
13/6 - 12/8 kl 9-15
stängt 12-13
Ekobanken lånar bara ut till ekologiskt, socialt
eller kulturellt hållbara verksamheter. Ditt
sparande i Ekobanken ger både ränta och bidrar
till en hållbar framtid!
Ekobanken grants loans to companies and
organisations with ecological, social or cultural
added value. Investing in Ekobanken will give a
reasonable financial return and strong leverage
in sustainability.
61
Föreningen
SOFIA
Tomas Fogelqvist
Kulturcentrum 13
153 91 Järna
Tel +46-(0)8-551 716 48
office@
foreningensofia.org
Öppet må-fre 9-12
58
Föreningen SOFIA är ett paraply för projektgrupper i Sverige. Vi arbetar med internationellt
utvecklingssamarbete med lokala organisationer
världen över och i Sverige inom programområdena Odling/miljö, Pedagogik samt Vård/omsorg.
SOFIA Association is an umbrella for project
groups in Sweden. We work with international
development cooperation with local organizations around the world and in Sweden in three
program areas, Environment, Education and
Health/Care.
62
Gröna
Kusten
Lars-Gunnar Thor
Tel +46-(0)70- 444 10 52
lars-gunnar@
gronakusten.se
www. gronakusten.se
Ett fantastiskt område söder om Stockholm. Här
väntar underbar natur och ett kulturlandskap
som erbjuder unika möjligheter för rekreation.
Mer information i broschyren Utflyktsvägen,
tillgänglig via hemsidan och på utflyktsmålen.
A fantastic area south of Stockholm. Here a
wonderful natural and cultural landscape awaits
you, offering unique recreational opportunities.
For more information study the brochure Excursions on the Green Coast on the web.
63
Gula Villan
Erik Norlin
Urban Company
c/o Gula Villan
Bergsg. 2, 153 35 Järna
Tel +46-(0)70-520 3136
eriknorlin@bredband.
net
www.facebook.com
grupp “Gula Villan i
Järna”
Gula Villan i Järna är en centralt förankrad,
folkligt kulturell mötesplats för fester, kulturutövning och möten som berör aktuella tidsfrågor som bl.a. miljö- och resurshushållning.
Gula Villan rymmer 150 personer, kontor, två
kök mm och drivs sedan 2008 av kulturföreningen Urban Company.
Gula Villan in central Järna is a popular cultural
meeting place. Gula Villan can accommodate
150 people, has offices, two kitchens and is hosted by the culture association Urban Company.
59
64
Initiativ
Närodlat
Birgitta Trygg Löfgren
Initiativ Närodlat
Skattgränd 8
15335 Järna
Tel +46(0)8- 551 710 06
info@narodlat.org
www.narodlat.org
Initiativ Närodlat
är en konsumentförening i Järna.
Vi verkar för ett
bredare sortiment av biodynamiska och ekologiska produkter,
kortare transportsträckor, skonsam förädling
och en levande
landsbygd. Vi
menar att en
positiv utveckling
behöver aktiva
och medvetna
konsumenter.
Initiativ Närodlat is a consumer association for
locally grown organic and biodynamic products.
65
Järna Nya
Företagarförening
Maria Bergbäck
c/o Gula Villan
Bergsg. 2, 153 35 Järna
Tel +46-(0)737-070 651
info@jarna-informerar.
se
www.jarna-informerar.
se
60
Järna Nya Företagarförening samordnar de
lokala företagen för turism, tillväxt, hållbar livsmedelskedja mm, erbjuder intressanta föreläsningar och seminarier, påverkar politik, kommun
och samhälle i stort och smått.
Stanna gärna i Järna - eko och mycket mer!
Järna Nya Företagarförening synchronizing local
businesses for tourism, growth, a sustainable
food chain, offer inspiring seminars and lectures,
influencing politics, municipality and society in
small and large matters.
Foto: Joakim Serrander
66
Järna
kommundel
Hasse Neideman(MP)
Ordförande Järna kommundel
Södertälje Kommun
151 89 Södertälje
Tel +46-(0)8-5230 1000
+46-(0)8-55174261
+46-(070 786 03 40
hans.neideman@
sodertalje.se
www.sodertalje.se
Järna - en tillgång för hela Östersjöregionen!
I Järna har det sedan länge bedrivits ekologiskt jordbruk
och det finns en medvetenhet bland invånarna som
avspeglas i en stor efterfrågan på ekologiska produkter. Idag
har Järna den största koncentrationen av odlare, grossister
och detaljhandlare av ekologiska produkter i Stockholms län.
Järna är på god väg att bli ett exempel på ett hållbart samhälle.
Järna is an asset to the entire Baltic Sea region! In Järna
there is a high demand for organic products among the
residents, and Järna today has the largest concentration of organic products in the county. Järna is on track
to become an example of a Sustainable Food Society.
67
Klockargården
Thérèse Karner
Södra järnvägsgatan 26
153 35 Järna
Tel +46(0)8-551 70998
admin@klockargarden.
se
www.klockargarden.se
Klockargården är en socialterapeutisk
dagverksamhet för vuxna i behov av stöd.
Vi arbetar med olika former av hantverk till
försäljning i vår egen butik. Vinsten för de
miljökassar vi tillverkar går till BERAS arbete för
Östersjön.
Klockargården is a social therapeutic day care
center for adults in need of extra support. Our
specialty is making handicraft which we sell in
our own shop. Some of our gain supports BERAS’
work for the Baltic Sea.
61
Kulturcentrum
Järna (f d Rudolf
Steinerseminariet) började sin
verksamhet 1964
som ett nordiskt
utbildningsinitiativ
vilande på antroposofisk grund.
Idag har platsen
med sin prisGunilla Post
belönta arkitektur
Kulturcentrum
utvecklats till en
153 91 Järna
Tel +46-(0)8-554 30250
kurs- och utbildinfo@kulturcentrum.nu
ningsplats där
www.kulturcentrum.nu man vill främja konst, hälsa och mänsklig utveckling.
68
Kulturcentrum
Järna
Kulturcentrum Järna (formerly Rudolf Steiner Seminar)
first started in 1964 as a Nordic educational initiative
resting on an anthroposophical foundation. Today, the
place has award-winning architecture and has evolved
into an educational centre promoting arts, health and
human development.
69
Kulturforum
Hotell &
konferens
Tel +46(0)8-554 302 00
Hotell Anita Carlman
+46-(0)70-300 60 07
anita@kulturforum.se
Konferens Gunilla Louwerens +46-(0)8-554
302 10,
konferens@kulturforum.se
Studiebesök Inger Hedelin
+46-(0)8-554 302 11
studie@kulturforum.se
62
Det antroposofiskt inspirerade hotellet ligger i
vackra omgivningar vid Kulturhuset. 34 rum, 8
konferensrum samt en föreläsningslokal med
440 platser. Underbar frukostbuffé med ekologiska, biodynamiska och närodlade råvaror.
Välkommen!
The hotel is situated next to Kulturhuset. 34
rooms, 8 conference rooms and an auditorium
with 440 seats. Colour and form have been
inspired by anthroposophy. The food we serve is
organic, biodynamic and mostly locally produced.
70
Kulturhuset
Peter de Voto
Tel +46(0)8-554 302 00
info@kulturhuset.nu
PL 1800, 153 91 Järna
Biljettbokning
08-554 302 00
www.ticnet.se
Öppet må-sö 7-22
Här ryms teater, café, konferenslokaler och kontor. Den fina akustiken gör lokalen till en utmärkt
konsertsal. Här finns drygt 500 platser. Kom gärna på en härlig ekologisk lunch och njut av den
underbara miljön! Kulturhuset utnämndes 2001
till silverpriset i arkitekturtävlingen “Sveriges
mest omtyckta nutida byggnad”.
Her we have theater, cafe and conference facilities for 500 persons in an inspiring environment.
We also recommend our organic lunch buffet.
71
Stavbofjärdens
vattenråd
Per Olof Skoglund
Miljökontoret
151 89 Södertälje
Tel +46-(0)8- 523 019 56
perolof.skoglund@
sodertalje.se
www.sodertalje.se
Stavbofjärden är ett ekologiskt känsligt område mellan Mörkö och fastlandet. Alla bönder,
kommunen och andra aktörer i området ingår
i en förening för att rena Stavbofjärdens vatten
genom att skydda kantzoner, planera våtmarker
och driva upplysning och forskning.
Stavbofjärden is the Baltic Sea inlet between
Mörkö and the mainland. It’s an ecologically
sensitive area which local farmers, the municipality and other actors are working jointly to
clean and protect.
63
72
Stift. Biodynamiska Forskningsinstitutet
Artur Granstedt
Skilleby, 153 91 Järna
Tel+46-(0)8-551 57702
sbfi@jdb.se
www.jdb.se/sbfi
Institutets forskning inriktar sig på gården, miljön,
livsmedelskvalitet och jordbrukets relation till samhället. Med gården som en helhet visas att det är
möjligt att driva ett jordbruk som är självförsörjande
på foder och växtnäring med både växtodling och
djurhållning. Institutet har initierat Östersjöprojektet
BERAS och ansvarar för projektets sekretariat.
The research at the institute focus on the farm,
the environment and relations to society. It demonstrates the long term viability of agriculture
self-sufficient with fodder and plant nutrients.
73
Trädgårdsparken i
Ytterjärna
Paula Pihlgren
Kulturcentrum
153 91 Järna
Tel +46-(0)8-554 30 56
info@kulturcentrum.nu
www.kulturcentrum.nu
Gilla oss på Facebook
och följ säsongen!
Välkommen att vandra mellan lundar och anlagda
rabatter, under sekelgamla fruktträd och i den ljuvliga rosenträdgården. Ströva mellan magnoliaträd
eller sök eftertankens lugn i det vackra lilla vasshuset
nere vid vattnet.
Upplev hur parken möter den sörmländska naturen, hur parkanläggningen runt reningsdammarna
övergår i Järnafjärdens kustlinje. Plötsligt kan det bli
möjligt att få syn på det underbara i det vardagliga.
Welcome to stroll in the beautiful surroundings
of the garden park of Ytterjärna!
64
74
Virbela
Ateljé
Nigel Wells
Mölnbovägen 25K
153 32 Järna
Tel +46-(0)8-551 50335
virbela@flowforms.se
www.flowforms.se
Virbela Ateljé arbetar för en helhetssyn på vatten,
miljö och ekologi. Vi utför design och anläggning
av funktionella, vackra stor- och småskaliga vattenreningsanläggningar och vattenträdgårdar för en hållbar, levande miljö. Vi har formgivit och sålt Flowformvattentrappor och pedagogisk vattenlekar i 25 år.
Virbela Studio works for a holistic view of water, environment and ecology. We design and build functional,
aesthetical waste water systems and water gardens for
a sustainable environment. We have been designing and
marketing Flowform cascades and educational water
play installations for more than 25 years.
75
Weleda
Emma Bergqvist
Skillebyholm 4, 15391 Järna
Tel +46-(0)8-522 961 00
info@weleda.se
www.weleda.se
GPS 59.04554, 17.59568
Öppet må-fr 9-16
Butik Storg. 9, 15391 Järna
Tel +46(0)8-522 961 40
GPS 59.08981, 17.56614
Öppet må-fr 10-18, lö 10-13
Weleda är ett naturligt och ekologiskt hudvårdsmärke med 90 års erfarenhet av att
använda verksamma ämnen från naturen. Våra
produkter innehåller fina vegetabiliska oljor,
växtextrakt och äkta eteriska oljor. NaTrue certifierade.
Weleda is a natural and organic skin care brand
with 90 years’ experience in the use of active
substances from nature. Our products contain
vegetable oils, plant extracts and pure essential
oils. Certified by NaTrue.
65
76
YIP - Int.
Youth Initiative Program
Kulturcentrum Järna 25
15391 Järna Sweden
Tel +46 (0)8 551 70087
GPS 59 4’11’’ 17 37’7’’
info@yip.se
www.yip.se
International Youth Initiative Program (YIP)
YIP är en utbildning i socialt entreprenörskap. Utbildningen utrustar deltagarna med den kunskap och de
förmågor som krävs för att förstå sociala utmaningar
och använda entreprenörsprinciper för att skapa sina
initiativ för en positiv förändring av världen.
YIP is a social entrepreneurship training for youth
19 – 25 who want to create positive social change in
the world. International experts, doers and innovators give an overview of current global challenges,
and encourage an active role in today’s society.
Järna/Södertälje - a Sustainable Food Society!
66
Vy över Ytterjärna, del av Järna. View over Ytterjärna, part of Järna. Photo Max Plunger.
67