Bioekonomi i Västsverige - Göteborg Action for Management of the

advertisement
Bioekonomi i Västsverige
Omställningen till en fossiloberoende och hållbar ekonomi
Sammanställd av Jonas Norrman & Ida Lindbergh, Nätverket GAME
Ett Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa
1. Förord
Det här är den andra rapporten från nätverket GAME om utvecklingen i Västsverige
kopplat till EU:s mål för omställning inom energiområdet fram till år 2020. Mål är satta
för energieffektivisering, förnybar energi (tidigare biobränslen) och minskade utsläpp av
växthusgaser.
Under 2012 arbetade Nätverket GAME med energieffektivisering (rapporten Energieffektiva
Västsverige finns att ladda ner från www.natverketgame.se). I år, 2013, har vi med samma
metod fokuserat på det andra Europeiska målet, biobränslen. Vi har valt att bredda den här
rapporten i förhållande till det Europeiska målet genom att dessutom titta på aktiviteter som
siktar på att byta fossila råvaror mot biomassa, s.k. bioekonomi.
Denna rapport är huvudsakligen menad för medlemmarna i Nätverket GAME som
ett underlag för diskussion kring hur de kan bidra till utvecklingen av en Västsvensk
bioekonomi.
Underlaget till rapporten består dels av omvärldsbevakning och analys som vi gjort av
området, dels av resultaten från de workshops och den enkät vi genomfört och de övriga
aktiviteter som vi deltagit i under året.
Kort om Nätverket GAME
GAME – Göteborg Action for Management of the Environment - är ett västsvenskt
samarbets- och nätverksprojekt mellan näringsliv, samhälle och forskning. Nätverket
GAME bildades 1997 för att öka informationsutbytet mellan dessa sektorer i Västra
Götaland med förhoppningen om ett ökat samarbete i miljöfrågor och för en hållbar
utveckling. Nätverket har en gemensam vision om att göra Västsverige till en ledande
region i Europa för demonstrationsprojekt inom miljöteknik. De långsiktiga effekterna
av aktiviteterna i projektet är ett starkt proaktivt näringsliv och minskad miljöbelastning
i Västsverige.
Nätverkets styrgrupp består av representanter för: Chalmers tekniska högskola,
Göteborgs universitet, AB Volvo, Götaverken Miljö, SCA, Schenker, Göteborgs Hamn,
Västsvenska Handelskammaren, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Vwästra
Götaland, Business Region Göteborg, IVL Svenska miljöinstitutet och SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut.
2
2. English Summary - Bioeconomy in Western Sweden
The GAME network brings partners
and stakeholders together from
research organizations, companies
and regional authorities. Sustainable
development in western Sweden, and
thereby in EU, is the common denominator
for all activities within the GAME Network.
Close to 500 people are members of the
GAME network and together we carry out
activities to demonstrate and implement
more environmental technology in western
Sweden with funding from European
programmes for research and development.
The GAME board of directors is represented
by: Chalmers University of Technology and
University of Gothenburg, international
companies such as: AB Volvo, SCA,
Schenker AB, regional authorities and
research institutes.
from forestry. It will deliver in upwards
of 800-1000 GWh at optimal production,
corresponding to fuel provision for 80 000100 000 cars. GoBiGas has been elected for
the allocation of funding within the EU’s
NER 300 program, which focuses on
projects with potential to contribute to the
EU’s climate goals
The 1000 km district heating network,
one of the world largest, provides
heating to more than 90% of all apartment
blocks in Gothenburg. The expansion is
continuing to single family houses. Renova’s
waste-fuelled district heating power plant is
one of the world’s most advanced facilities
for producing energy through waste
combustion. The plant provides roughly
30% of Gothenburg’s district heating and
5% of its electricity. Renova works to recover
the energy from waste with the least possible
environmental impact. They are among the
world’s elite when it comes to getting the
most energy out of each tonne of waste. The
plant is also one of Europe’s cleanest wasteto-energy plants.
This report is the second report out of
three in which we map out activities in
relation to the European 2020 strategy.
We conclude that world leading capacity
and competence is available in western
Sweden, as well as established partnerships
between society, industry and research.
The reports also serve as a benchmark
before the launch of Horizon 2020. The
objective for the network members is to
partner up in projects which contribute
to development that makes it possible to
reach the national (and regional)
targets in the European 2020
strategy. Many of the actors in Western
Sweden see demonstration projects for
new sustainable services and technologies
as the most important activity for a rapid
market introduction and swift market
expansion. The actors would like to play an
important role in supporting the European
development towards a bioeconomy in the
Horizon 2020 program. Below you can read
more about some of the on-going activities
in Western Sweden.
In Western Sweden there are refineries that
together produce almost the entire country’s
consumption of production of vehicle fuel.
This together with much of the significant
chemical and materials manufacturing
makes the region very process industry
intense. The chemical industries in
Stenungsund north of Gothenburg; AGA,
AkzoNobel, Borealis, Ineos and Perstorp,
have a joint vision on a Sustainable
Chemistry to 2030 where Stenungsund
is the center of production of sustainable
products in the chemical industry, with all
processes being based on renewable
resources and energy, and thus
contributing to a sustainable world.
GoBiGas is a major project set out to
build a plant to produce biogas via
the gasification of biofuel and waste
3
3. Sammanfattning
Ett av delmålen i strategin Europa 2020 är
inriktat på konsumtion av förnybara
bränslen och förnybar energi. Alla
medlemsländer är förbundna att nå
målen om 20% förnybar energi av all
energikonsumtion (Sverige har satt ett eget
mål om 50%) och 10% förnybar energi av all
energikonsumtion inom transporter.
Det går det bra för Sverige och vi kommer
med största säkerhet nå uppsatta mål fram
till 2020. Inget i denna kartläggning har
visat att Västsverige skulle avvika från denna
nationella trend. En stor del av den positiva
utvecklingen sker genom en indirekt
förändring där inte slutkonsumenten har
behövt ta några aktiva val. Till exempel har
andelen förnybara bränslen ökat tack vare
ökad inblandning i fossila bränslen och
andelen förnybar energi har skett genom
ändrad energimix både i fjärrvärmen och
elnät.
råvaror med inriktning mot ett
bioekonomiskt samhälle och det är till stor
del denna policy som initierat aktiviteter hos
de västsvenska aktörerna.
Årets nätverkssamarbete visar att
bioekonomi fortfarande är ett nytt begrepp,
inte bara i Västsverige och Sverige utan
också internationell. Olika aktörer fyller
begreppet med något olika innehåll,
till synes en hel del beroende på vilken
historisk ekonomisk tradition landet har.
För Sverige finns det en tydlig bioekonomi
i form av skogsindustrier, Life science och
jordbrukssektorn. Det definitionsarbete
som pågår kan kännas akademiskt för
många aktörer men i och med starten av
Horisont 2020 kan det vara bra att känna
till EU:s definition för att vara säker på att
ansökningar ligger i linje med detta mål.
Utredarnas övergripande slutsats är
att det är kampen mot olja som är
det viktiga och inte kampen om
biomassan. På samma sätt som för EUmålet energieffektivisering saknas det
ett övergripande målbildsarbete mellan
branschklustren i Västsverige, för ökad
sammanhållning och ökat erfarenhetsutbyte.
En gemensam branschöverskridande resurs
för uppföljning, omvärldsbevakning och
initiering av nya projekt (inom Horisont
2020) tror vi skulle stärka Västsveriges
möjligheter betydligt med att utveckla en
fossiloberoende samhällsekonomi.
Kartläggningen presenterad i denna
rapport visar att denna systemutveckling
påverkat utvecklingsstrategierna och
att de flesta aktiviteterna i Västsverige
hamnar på produktionssidan. Ambitionen
är att bli helt fossilfri, till stor del utan
att slutkonsumenten behöver ta några
aktiv val. Det är inte längre lika vanligt
med kommunikationsprojekt för att öka
konsumenternas aktiva byte till förnybara
energialternativ. Detta innebär också att det
är färre aktiviteter där man skapar kunskap
och medvetenhet om klimatutmaningen.
Ovanstående är resultatet av Nätverkets
GAME:s gemensamma utredning
under 2013 om Västsveriges möjlighet att
nå det andra målet i EU: strategi Europa
2020 och om Nätverkets inställning
till Bioekonomi och en fossiloberoende
ekonomi i Västsverige. Denna rapport
presenterar en utredning av nätverket
GAME kring vad som händer i EU och i
Västsverige inom området Bioekonomi.
Utredningen har genomförts med fler olika
aktiviteter för kunskapsinsamling och
kunskapsspridning. Rapporten presenterar
Allt fler aktörer i Västsverige utreder
hur man också kan byta bort från
fossilbaserad råvara. Strategin är att
genom inblandning byta till biomassa tidigt
i förädlingskedjan så att slutkunderna inte
märker någon skillnad på slutprodukten.
Aktörerna har också startat en diskussion
om det kommer att bli en kamp om
biomassa som råvara i framtiden?
I EU pågår ett policyarbetet för att även
minska användningen fossilbaserade
4
resultat från dessa aktiviteter, dels som
kapitel och dels som delrapporter bifogade
som bilagor till denna rapport (kan med
fördel läsas först).
Kunskapsinsamling och kunskapsspridning
har kombinerats i de workshopar som vi
genomförde med nätverkets medlemmar,
GAME-dagen som vi arrangerade den 18
september med inbjudna nationella talare
samt via enkät till medlemmarna i nätverket
om deras relation till ett bioekonomiskt
samhälle.
Under 2104 fortsätter utredningen, denna
gång med inriktning på Västsveriges
möjlighet att nå målet om 20 % minskade
utsläpp av klimatgaser fram till år 2020.
Utgångspunkten är att Västsverige vill bli
oberoende av fossila bränslen som olja, gas
och kol. Nätverket GAME bidrar till denna
utveckling genom att föra samman de bästa
resurserna i Västsverige från sektorerna
samhälle, näringsliv och forskning.
5
4. Innehållsförteckning
1.Förord.................................................................................................................2
2.
English Summary................................................................................................3
3.
Sammanfattning..................................................................................................4
4.Innehållsförteckning...........................................................................................6
5.Inledning.............................................................................................................7
6.
Förnybara bränslen i Västsverige .....................................................................8
7.
Erfarenheter från andra satsningar gör fossiloberoende .................................9
8.
Bioekonomi i Västsverige..................................................................................11
9.
Kartläggning av västsvenska aktiviteter...........................................................13
10.
Referat från konferenser, workshops och GAME-dagen ................................14
11.
Utredningens slutsatser ..................................................................................22
12.
Bilagor..............................................................................................................23
6
5. Inledning
Den här rapporten presenterar en kartläggning av nätverket GAME kring vad som
händer i Västsverige inom området Bioekonomi. En kortfattad analys är att Sverige
har unika förutsättningar att utveckla en bioekonomi för att ersätta nuvarande
fossilekonomi jämfört med andra länder inom EU som inte har samma långa
tradition av skogsnäring utan historiskt sett till stor del har förlitat sig på kol. Ur
ett svenskt perspektiv så utmärker sig inte Västsverige särskilt, men har definitivt
potential att kunna profilera sig mer.
Europas ekonomi är till stor del beroende av
fossila resurser som olja, gas och kol. EU:s
målsättning är att ta sig ur detta beroende och
återgå till en bioekonomi baserad på förnybara
resurser. Det kommer vara svårt att börja
producera tillräckligt med förnybara råvaror
för att täcka all konsumtion av fossila råvaror
vilket innebär att man inom EU också prioriterar
utveckling av resurseffektivitet.
råvaror till biobaserade alternativ.
Det här är den andra utredningsrapporten från
nätverket GAME om utvecklingen i Västsverige
i linje med EU:s mål för omställning inom
energiområdet fram till år 2020. Mål är satta för
energieffektivisering, biobränslen och minskade
utsläpp av växthusgaser. Den första utredningen,
som genomfördes 2012, behandlar frågan
om energieffektivisering. 2014 års utredning
kommer att ha fokus på möjligheter för minskade
utsläpp av växthusgaser.
Konkurrensen mellan fossila råvaror och
förnybara råvaror är inget nytt utan har pågått
under hela 1900-talet. Klimatfrågan har bidragit
till att stödja utvecklingen av konkurrenskraftiga
förnybara resurser. I början av 2000-talet
bidrog oron i Europa över att oljeproduktionen
förändras, med högre priser och minskat antal
demokratiska leverantörer, också till större
efterfrågan på förnybara alternativ.
Det övergripande målet för GAME-nätverket
med rapporterna är att identifiera möjligheter
för fler gemensamma demonstrationsprojekt
i Västsverige. Detta för att få ut fler hållbara
lösningar på marknaden och därigenom nå det
gemensamma målet att Västsverige skall vara
ledande i att bidra till en hållbar utveckling.
Dessa utmaningar har lett fram till att
det idag finns direktiv som ställer krav på
medlemsländernas energianvändning,
energiproduktion och deras totala utsläpp av
klimatgaser. Dock anses dessa direktiv inte räcka
till. EU vill fortsätta vidare och uppmuntrar till
en större återgång av ekonomin, från 100 år
som fossilbaserad ekonomi till en biobaserad
ekonomi.
Valet av de tre utredningarnas inriktning
kommer från en kartläggning av den Västsvenska
miljötekniksektorn som Nätverket GAME
genomförde under 2011. Resultatet av denna
kartläggning visade att det inte längre går att tala
om en miljötekniksektor utan att alla sektorer
idag arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor.
Kartläggningen visade också att Västsverige har
många starka aktörer som tillsammans skulle
kunna skynda på omställningen i Västsverige.
Det saknas dock fortfarande en hel del för att
få fram ett effektivare samarbete. Till exempel
att man kan sätta sina egna mål i ett större
sammanhang som bioekonomi.
Denna rapport består av två delar, dels
bilagorna som består av de delrapporter som
sammanställdes under första halvan av 2013
och användes som diskussionsunderlag för
workshoppar och andra möten, dels är det
rapporten i sig. Vi rekommenderar att man
läser delrapporterna innan man läser igenom
rapporten i sin helhet. Rapporten inleds med en
kort introduktion om bioenergi och biobränslen.
Därefter följer resultatet av kartläggningen.
Slutsatserna har utformats med fokus på
möjligheter för Västsvenska aktörer att medverka
i omställningen från fossila bränslen och fossila
7
6. Förnybara bränslen i Västsverige
Inom EU finns det en gemensam
hållbarhetsstrategi för omställning inom
energiområdet fram till år 2020. Mål är satta för
energieffektivisering, biobränslen och minskade
utsläpp av växthusgaser.
diskutera målsättningen för 2030. Enligt denne
brådskar det med att sätta nya mål. Utan nya mål
tar man inte tillräckligt i nya investeringsprojekt
vilka många inte kommer att vara färdigställda
förrän fram till 2030. Man risker också att
tappa engagemang bland dem som nu har
goda möjligheter att nå målen till 2020 (t.ex.
Sverige). Dessutom kommer man inte vidare i
de internationella klimatavtalen om inte EU är
överens om sin egen färdplan.
EU:s energisystem baseras till 80 procent på
fossila bränslen. Det innebär att olja, kol och
naturgas dominerar energianvändningen i
EU. Sverige använder betydligt mindre fossila
bränslen än genomsnittet i EU och använder
istället mer kärnkraft och vattenkraft.
6.1 Marknadsfakta
Användning av fossila bränslen vid energitillförsel leder till ökade utsläpp av växthusgaser.
Därför har EU beslutat om olika direktiv som
ska motverka detta. År 2006 kom EU med
det så kallade energieffektiviserings- och
energitjänstedirektivet som syftar till att
minska energianvändningen med 9 procent
fram till 2016. År 2008 antogs ett klimat- och
energipaket om mål fram till 2020. I dagsläget
är det dessa mål som är styrande för energi- och
klimatpolitiken. För Sveriges del är basåret 2008.
Den västsvenska marknaden för fordonsbränsle
motsvarade 16 002 965 MWh år 2008 enligt SCB,
vilket ungefär motsvarar 16 miljarder kronor.
Detta skulle innebära att det år 2020 skulle finnas
en efterfrågan av biodrivmedel motsvarande 1,6
miljarder kronor om energianvändningen för
transporter skulle vara kvar på samma nivåer.
Trafikverket bedömer dock i sin utredning
att transportarbetet kommer att öka fram till
år 2020. Figuren nedan visar Trafikverkets
framtidsprognos. Enligt dessa beräkningar
ökar transportarbetet med 25 procent mellan
2004 0ch 2020 under samma period kommer
bränsleförbrukningen minska med 25 procent.
Den största delen av minskningen kommer från
mer energieffektiva fordon (hybridisering och
lättare fordon) och den nästa största från ett mer
transporteffektivt samhälle (Bättre logistik, ökad
andel kollektivtrafik). Med samma siffror som
ovan så kommer det att finnas en efterfrågan på
energieffektivitet på ca 3,5 miljarder år 2020 i
Västsverige.
Enligt tabellen ska Sverige år 2020 genom energieffektivisering minskat energianvändningen med
20 procent jämfört med år 2008. I Sverige ska
även andelen förnybar energi vara 50 procent år
2020.
År
Område
Sverige
EU
2016
Energieffektivisering
9%
9%
2020
Andel förnybar energi
50%
20%
Andel förnybar energi
inom transporter
10%
10%
Energieffektivisering
20%
20%
Minskade utsläpp av
växthusgaser
40%
20%
I den senaste rapporteringen från den svenska
regeringen till EU rapporteras 2010 års siffror.
Andelen övergripande energi från förnybarbara
källor var då 47,8 procent och andelen förnybar
energi inom transporter var 7,6 procent. EU:s
bedömning är att Sverige har goda chanser att
uppnå de gemensamma målen fram till år 2020.
Figur: Vägtransporter i samklang med klimatmål och mål om fossiloberoende fordonsflotta. Bild från FFF-utredningen.
Utvecklingen inom användning av förnybara
bränslen går nu i en riktning mot ökad
inblandning av förnybara drivmedel i fossila
drivmedel samt ökad produktion av biodiesel.
Miljöarbetet har inte prioriterats under de
senaste åren med ekonomisk kris men i år har
EU:s klimatkommissionär i en rapport börjat
8
7. Erfarenheter från andra satsningar för fossiloberoende
Det kan vara värdefullt att återkoppla till tidigare
analyser av omställning till ett fossiloberoende
samhälle när man diskuterar den nya
inriktningen mot bioekonomi. Hur har det gått
och vad kan man dra för lärdomar av detta. En
generell slutsats är att analyserna oftast är bra
men att det krävs politisk kraft för att återskapa
drivkraft mot målet.
oljeberoende och påtagligt minska användningen
av oljeprodukter. De mycket ambitiösa målen var:
•
•
•
De nationella och regional satsningarna har
ofta haft en politisk drivkraft vilket gjort att
de har haft svårt att överleva val med politiska
förändringar. Den ekonomiska krisen 2008
och den lågkonjunktur som efterföljde den
har också påverkat prioriteringarna på de
politiska dagordningarna vilket ofta medfört att
fossiloberoende åkt ner på listan och blivit en
sekundär fråga för många beslutsfattare.
Vägtransporterna skall genom effektivisering
och nya bränslen minska oljeanvändningen
med 40-50 procent
Uppvärmningen av bostäder och lokaler skall
i princip ske helt utan olja
Industrin skall minska sin oljeanvändning
med 25-40 procent
Vägtransporterna har fortfarande långt kvar till
målet även om det börjar synas i statistiken till
EU. Under många år har den totala konsumtionen
av drivmedel ungefär varit densamma men sedan
2006 har andelen icke oljebaserade bränslet ökat
till närmare 10 procent av totalvolymen. Målet
för uppvärmning av bostäder är redan nått och
i förslaget kring hur industrin kan minska sin
oljeanvändning tog bara upp den del som rör
energi. Man vidrörde inget kring oljan som en
råvara för kemikalier och produkter.
7.1 Kommissionen mot oljeberoende
I juni år 2006 lämnade Kommissionen mot
oljeberoende sin rapport ”På väg mot ett
oljefritt Sverige” till den Socialdemokratiska
Statsministern Göran Persson. Kommissionen
tillsattes av regeringen i december 2005, med
uppdrag att presentera konkreta förslag som till
år 2020 skulle kunna minska Sveriges beroende
av olja och i samband därmed också påtagligt
reducera vår faktiska oljeanvändning.
7.2 Smart Energi
Västra Götalandsregionen var tidigt
ute och diskuterade omställning till ett
fossiloberoende Västsverige. Förstudierna
kring handlingsprogrammet ”Smart Energi”
genomfördes innan oljekommissionen tillsattes
och hade man inte stannat upp och väntat in på
deras slutrapport så hade Västra Götaland varit
bland de första regionerna i EU med en strategi
för fossiloberoende.
Utgångspunkten var att oljan som resurs är sedan
drygt femtio år ett av de mest oumbärliga fysiska
smörjmedlen i det moderna välfärdssamhället.
Den är bränsle för de flesta transporter och
råvara för en lång rad vardagsprodukter, som
t ex plaster, syntetiskt gummi, färger, lacker,
mediciner och rengöringsmedel. Den används
också i vissa industriprocesser samt, i minskande
utsträckning, för uppvärmning. Den då aktuella
globala oljedebatten skapade därför både
intresse och oro. Kommer världens reserver
av konventionell olja på sikt att minska eller
rentav ta slut? Måste man räkna med minskad
försörjningstrygghet på olja från Mellanöstern
och andra politiskt oroliga områden?
Hur påverkar det i så fall kostnaderna för
uppvärmning och transporter? Hur sårbara är vi?
Samtidigt har Sverige, liksom andra länder, lovat
att minska sin klimatpåverkan.
Smart Energi startade som ett projekt år 2007
vilket gick ut på att minska beroendet av fossil
energi i Västsverige. Västra Götalandsregionen
och de 49 kommunerna skulle i en process föra
dialog med näringsliv, utbildnings- och
forskningsinstitutioner, organisationer och
enskilda intressenter för att tillsammans påverka
utvecklingen. Resultatet sammanfattades i en
I rapporten föreslår kommissionen en rad
långtgående, konkreta åtgärder som till år
2020 (då 14 år framåt) kunde bryta Sveriges
9
strategi som beskrev hur Västsverige gemensamt
och konkret kunde genomföra förändringen.
Idag lever strategin vidare hos både Västra
Götalandsregionen och hos Länsstyrelsen.
•
•
Hos Västra Götalandsregionen är det en politiskt
styrd process som drivs för att förverkliga
Västra Götalands klimatstrategi. Målet är att
bryta beroendet av fossil energi till 2030 och
skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning
i Västra Götaland. Sammantaget ska det bidra
till en stark ekonomi och fler jobb i Västra
Götaland. Processorganisationen arbetar med
att initiera, stödja och koordinerar de aktörer
som vill åstadkomma förändring, driver
överenskommelser samt följer upp arbetet inom
klimatstrategin. Tyvärr finns det ingen officiell
statistik kring hur det går.
För att klara länets etappmål behöver utsläppen
av växthusgaser minska med totalt 2,3 miljoner
ton för att år 2020 vara nere i 4,9 miljoner ton.
Det innebär en årlig minskning med 250 000
ton.
7.3 Fossiloberoende fordonsflotta
Trafikverkets tolkning av regeringens
miljöuppdrag för fossiloberoende fordonsflotta
2030 är att det motsvarar en minskning
med minst 80 procent till 2030 jämfört med
fossilbränsleanvändningen år 2004. Utredningen
fossiloberoende fordonsflotta tillsattes år 2012
med syfte att ta fram en nationell strategi för
att nå detta mål. Utredningen har nyligen bytt
namn till fossilfri fordonstrafik och är mitt uppe
i sammanställningen av sin slutrapport som ska
vara klar till årsskiftet.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har bäddat
in strategin Smart energi i sin egen Energioch klimatstrategi vilken i sin tur är en del av
Miljömålsarbetet. Energi- och klimatstrategin
har två syften. Å ena sidan att ställa om
energisystemet, å andra sidan att stärka länets
konkurrenskraft. För att nå resultat krävs både
långsiktiga visioner och konkreta mål, liksom
arbetsplaner på kortare sikt.
Västra Götalands län har ett antal särdrag
som man tagit hänsyn till i strategin. Västra
Götalands län har:
•
•
•
•
Utgångspunkten är att hållbara, förnybara
drivmedel och el behöver öka sina
andelar i transportsektorn, samtidigt som
fordonseffektiviteten bör förbättras och
utsläppen av växthusgaser minska. Utredningen
analyserar i vilken grad olika handlingsalternativ
och åtgärder riskerar leda till eventuell
fastlåsning i vissa tekniker eller till vissa
energibärare. Utredningen tar också hänsyn till
de samhällsekonomiska och offentlig-finansiella
effekterna samt ska ge förslag till finansiering av
omställningen.
all petrokemisk industri i Sverige
en betydande andel övrig industri,
huvuddelen av fordonsindustrin
en stor andel av Sveriges lantbruk
en hög andel transporter, inte minst via
Göteborgs Hamn och Göta älv
Allt detta innebär att länet är en stor
energianvändare och att omställningsarbetet
erbjuder särskilda förutsättningar, både när
det gäller problem och möjligheter. Det finns
goda möjligheter att utveckla synergier mellan
olika sektorer genom forskning, utveckling och
samarbete. Länsstyrelsen har satt följande mål:
•
•
totala energianvändningen
År 2020 ska andelen förnybar energi inom
transportsektorn i Västra Götalands län vara
minst 10 procent.
År 2020 ska energianvändningen i Västra
Götalands län vara 20 procent effektivare
jämfört med 2008.
Fossiloberoende fordonsflotta ses som ett
steg på vägen mot visionen för 2050 och i de
presentationer som gjorts av utredningen så
redovisar man inte bara målet 80 procent
år 2030 utan även 100 procent år 2050.
Minskningen fram till år 2030 kommer till
största delen bero av energieffektivisering och
ett mer transportsnålt samhälle (läs logistik
och överflyttning). Förnybar energi (inklusive
el kommer endast att bidra med 20 procent av
minskningen) vilket i sin tur innebär att år 2030
kommer det att räcka biobaserade bränslen
motsvarande 20 procent av dagens användning.
Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser
i Västra Götalands län, från verksamheter
som ligger utanför systemet för handel med
utsläppsrätter, minska med 25 procent
jämfört med 1990.
År 2020 ska andelen förnybar energi i Västra
Götalands län vara minst 50 procent av den
10
8. Bioekonomi i Västsverige
Bioekonomi är ett relativt nytt begrepp som
inte ännu har fått en entydig beskrivning. I
Bilaga 2 till denna rapport ges en översikt av hur
EU utvecklat begreppet och på vilka grunder.
Kortfattat handlar det om en strategi för att hur
fler människor på jorden ska få ökad välfärd
enbart baserat på förnybara försörjningsystem.
Det handla om att vända negativa trender för
systemen samtidigt som man utvecklar tekniker
för att få ut ännu mer värde från dem.
eller är importerad. Till exempel var 75 procent
etanol, det vanligast konsumerade biobränslet
2010, importerat till Sverige. Fossiloberoende
mäts alltså baserat på den slutgiltiga
energikonsumtionen inte på energiproduktionen.
Den politiska viljan är att leva upp till
de Europeiska målsättningarna men att
göra det tillsammans med nationella/
regionala producenter. Utmaningen i detta
samarbete är att man tappar fokus från att bli
fossiloberoende genom att satsa för mycket på
att få igång produktion istället för att ändra
konsumtionsvanor. Man får heller inte glömma
att resurseffektivitet är en överordnad ambition
och att efterfrågan av biobaserade alternativ
i framtiden bör vara betydligt mindre är vad
efterfrågan är på fossilbaserade alternativ idag.
Bioekonomi är inte ett uttalat mål i EU:s strategi
för Europa 2020 men återkommer som en
målsättning i flera dokument och vi har under
2013 tillsammans i nätverket undersökt hur
begreppet används i Västsverige idag. Vi har då
även försökt förtydliga om begreppet används för
att minska miljöpåverkan eller om det används
för att utveckla produkter och tjänster till
marknaden.
Vad det gäller att ersätta fossilbaserade
produkter så gäller samma resonemang om att
det är användningen av bioprodukter som är
det primära målet. Produktion är ju givetvis
också viktigt men även om vi skulle ha stor
produktion av bioprodukter i Västra Götaland
men alla gick på export och vi fortfarande bara
använde fossilbaserade produkter så skulle vi
fortfarande vara lika fossilberoende. Fossilfria
produkter ligger på gränsen till delmålen om
energi och minskad klimatpåverkan eftersom
fossilfria produkter också leder till minskad
klimatpåverkan i slutfasen när de förbränns.
8.1 Fokus på slutlig användning
Utgångspunkten för nätverkets kartläggning
är de delar inom bioenergi som bidrar till
måluppfyllelse för biobränslen och förnybar
energi. I kartläggningen har vi försökt att
hålla isär de två olika begreppen, slutlig
energianvändning å ena sidan (konsumtion),
vilket är det miljömål som EU ställt upp och
produktion av förnybar energi å andra sidan,
som både är en förutsättning för omställning
men inget uttalat mål utan egentligen en
näringslivsmöjlighet.
Användning av biobaserade
bränslen
Produktion av biobaserade
bränslen
Användning av förnybar
energi
Produktion av förnybar
energi
Användning av biobaserade
produkter
Produktion av biobaserade
produkter
Utgångspunkten för vår kartläggning var
biobränslen, men eftersom de delar resursbas
med andra områden så breddade vi till att även
inkludera processindustrins frågor. Vi har under
2013 diskuterat hur man kan göra avgränsningar
för att få olika branschers perspektiv utan att
ännu kommit fram till en bra lösning.
fortsättning på nästa sida.
Figur: Vänster kolumn visar på miljömål inriktade på en fossiloberoende konsumtion
och höger kolumn visar på näringslivsmöjligheter med en ökad efterfrågan av produkter.
Figuren ovan visar schematiskt hur vi har
organiserat kartläggningen av aktiviteter
i Västsverige. Inom EU talar man om den
slutliga energianvändningen från förnybara
energikällor i Sverige vilket är det mätetal som
rapporteras under direktivet Europa 2020. Här
ingår biobränslen som en del men man räknar
in alla energi oavsett om det härrör från Sverige
11
på timmer. Skogsavverkningsspill, så
kallat GROT är väldigt skrymmande
och det ifrågasätts om detta verkligen
går att transportera på ett effektivt sätt
utan att flisas upp och torkas i skogsnära
anläggningar.
Nedanstående tabell beskriver hur vi har fört
diskussionerna under våra workshops. Vi har
använt den här strukturen för att förtydliga var
man befinner sig i förädlingskedjan och för att
få fram vilka ambitioner man har och vilken
utveckling man planerar för.
Aktörer
Bioenergi
Bioprodukt
Volym
Bioenergi
Bioprodukt
Källa: Bioraffinaderier för ett grönt Sverige – en strategisk forsknings och innovationsagenda för utveckling mot bransch överskridande bioraffinaderi-koncept (Lunds
Universitet och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
•
•
Det finns tre olika källor för biomassa
att omvandla till biobränsle. De har
olika förutsättningar ställer olika krav på
utvecklingsprocessen:
•
•
Distribution Användning
Ett viktigt koncept i all systemutveckling är
systemnivåer. Generellt finns det tre nivåer vilka
stödjer varandra:
Ovanstående bild beskriver schematiskt hur man
från olika resursbaser kan framställa bibaserade
produkter som tidigare producerats av fossila
råvaror. Utmaningen är att göra detta till ett
konkurrenskraftigt pris. En utmaning som ökat
just nu tack vare teknikutvecklingen med så
kallad ”fracking” för att få skiffergas och fortsatt
exploatering av tjärsand vilket för tillfället gör
att priset på fossila råvaror i stiger som tidigare
prognosticerats.
•
Produktion Förädling
•
Biologiskt avfall som t.ex. kan rötas till
biogas. Detta är en ganska begränsad resurs
även om avfall importeras från Norge.
Biomassa som produceras på åker och som
kan omvandlas till etanol, biodiesel eller
biogas. Det pågår hela tiden en diskussion
om man ska använda mark där det går att
producera mat till att producera bränsle.
Internationellt sett finns det också en
diskussion om hur effektivt detta är då
det i vissa länder går åt stora mängder
konstgödsel, vilket är producerat med hjälp
av fossila bränslen.
Biomassa som tas ut från skogsbruket eller
som är del av spillprodukter från åkerbruk.
Dessa kan omvandlas till flera olika
bränslen med hjälp av termisk och kemisk
omvandling. I denna värdekedja finns
starka aktörer som inte är intresserade av
konkurrens och medföljande prishöjningar
Den övergripande nivån där lagar och
styrmedel bestäms. Här finns också
makrotrender som den internationella
marknaden vilken också påverkar
förutsättningarna i Sverige.
Mellannivån handlar mycket om
infrastruktur och väl fungerande
värdekedjor på marknaden. Biomassa ska
på ett marknadsekonomiskt sätt kunna
omvandlas till biobränsle och det ska finnas
distributörer och leverantörer av lämpliga
fordon med mera.
Sista nivå är tekniknivå där produkter och
tjänster för värdekedjan utvecklas. Det kan
vara speciella skördare för energiskog eller
trycksatta tankar för biogas i fordon.
8.2 Utvecklingen i Västsverige
Under årets diskussioner med aktörer i
Västsverige har det varit mycket fokus på
näringslivsperspektivet, det vill säga hur man
får fram fossilfri energi och fossilfria produkter.
Här finns det som beskrivits ovan en intressant
råvarukedja med kopplingar till de västsvenska
gröna näringarna. Dessutom är det intressant
med teknik och tjänsteleverantörer till
produktion och distribution. Detta perspektiv är
viktigt för att tillgodose marknadens efterfrågan
men det behöver inte betyda att den Västsvenska
marknaden förändras och når målen i EU 2020
strategin.
12
9. Kartläggning av Västsvenska aktiviteter
Innan du läser detta kapitel bör du läsa bilaga 1.
skala ska visa på förgasningsteknikens
möjligheter. Anläggningen är den första i sitt
slag i världen.
Vi vet sedan tidigare kartläggningar och
erfarenheter inom Nätverket GAME att det
finns en hel del pågående projekt, etablerade
nätverk och drivna aktörer som verkar inom
det här området i Västsverige och som bidrar
till att uppnå de europeiska målsättningarna.
Den här utredningen har därför inletts med
en mindre kartläggning för att beskriva hur
dessa aktiviteter fungerar, var de står idag och
vilka målsättningar de har, för att skapa en
nulägesbild. För att avgränsa har vi tittat på
de samverkansaktiviteter som fokuserar på
genomförande och vi har valt att inkluderad
både de aktiviteter som har bäring på
biobränslen och de som fokuserar specifikt på att
byta ut fossila råvaror mot bioråvara.
I Västsverige finns alltså en rad pågående
aktiviteter med bäring på biobränslen och
bioråvara som ligger i framkant. De flesta är
samarbeten mellan industri, akademi och
offentlig sektor, vilket är en särskild styrka i
Västsverige jämfört med andra regioner.
Kartläggningen visar att Västra
Götalandsregionen, Business Region Göteborg
och Göteborg Energi står ut som nyckelaktörer
för samverkan kring biobränslen och bioråvaror i
Västsverige. De medverkar eller driver ett flertal
av de pågående initiativen i regionen.
Många av aktiviteterna i Västsverige inom
det här området kan göra anspråk på att vara
världsledande. Exempelvis fjärrvärmenätet i
Göteborg, ett av världens största, där en stor del
av energin kommer från ett av de mest effektiva
avfallkraftvärmeverken i
världen. Även de initiativ
där Kemiindustriklustret i
Stenungsund är drivande,
såsom visionen Hållbar
Kemi 2030 och projektet
Skogskemi, är långt framme
i ambitionsnivå. Visionen
Hållbar Kemi 2030
innebär att kemiindustrin
helt vill byta ut de fossila
råvarorna till 2030.
Skogskemiprojektet i sin tur
Skogskemi. Kemiforetagen i
Stenungsund
är ett unikt samarbete mellan
kemi- och skogsindustrin för att undersöka
förutsättningarna för att använda skogen till
gröna kemikalier, ett viktigt led i att uppnå
visionen.
Göteborg Energis GoBiGas1-anläggning i Ryahamnen i Göteborg.
Genom marknadsföring av de Västssvenska
aktiviteterna i Europa med syfte att hitta
samarbeten kan man även hitta möjligheter
att attrahera finansiella medel som ytterligare
skulle kunna driva utvecklingen i rätt riktning.
Alla aktiviteterna ovan befinner sig framförallt
på produktionssidan. De bidrar till att öka
tillgången på förnybara bränslen, energi och
material, men det innebär inte per automatik att
de bidrar till Västsveriges möjligheter att nå de
Europeiska målsättningarna.
I Västsverige finns även GoBiGas, en ny
demonstrationsanläggning för biogasproduktion
genom förgasning av skogsråvaror som precis
står färdig i Göteborg och som på kommersiell
13
10. Referat från konferenser, workshops och GAME-dagen
Utredarna har deltagit i två större konferensen
för att få en överblick av kunskapsläget men
också med syfte att kommunicera vad som är på
gång i Västsverige inom området. I detta kapitel
presenteras några av huvuddragen från den
nationella konferensen Skogskemi som hölls i
Göteborg samt den internationella konferensen
21st European Biomass Conference som i år hölls
i Köpenhamn.
man jämför med fossila råvaror, de har låg
energidensitet, det är svårt att skala upp
processen och att det kan vara svårt att förutse
negativa ekologiska och sociala konsekvenser av
produktionen. En annan problematik är den
potentiella konkurrensen med matproduktion och
annan markanvändning, som diskuteras mycket
på EU-nivå just nu. Lennart ser det snarare som
en fråga om fattigdom än tillgång på land och
vatten. Oavsett så är valet av produktionsställe
kritiskt. Även frågan om tillgången på råvaran
lyftes. Lennart visar att om man ser till den
Europeiska skogliga resursbasen så blir det
relativt snart en fråga om råvarubrist vid ökad
efterfrågan. Det är alltså inte helt självklart att
den ökade biomassaanvändningen ska bestå av
råvara från Europeiska skogar. Det är exempelvis
betydligt billigare att köpa skoglig biomassa från
skog i södra USA där rotationstiden är kortare.
10.1 Skogskemi 2013
I mitten av mars 2013 gick konferensen
”Skogskemi – från vision till produktion”
av stapeln på Eriksberg i Göteborg. Det var
ingen slump att konferensen ägde rum i
Västsverige. Som tidigare nämnts så lanserade
Kemiindustrin i Stenungsund för några år
sedan sin vision ”Hållbar Kemi 2030” med
målsättningen att ersätta dagens fossila råvarubas
med en förnybar råvarubas. Ett samarbete
har sedan dess inletts i huvudsak med den
svenska skogsindustrinäringen, en bransch
med en resursbas som är högintressant för
kemiindustrin i strävan mot visionen. Syftet med
Skogskemikonferensen var att fungera som en
plattform för nya nätverk och utvecklingsprojekt
mellan de två branscherna. Nätverket GAME
deltog under konferensen för att få en bild av vad
som är på gång inom skogskemiområdet, vilka
utmaningar som diskuteras och vilka aktörer i
Västsverige som ligger långt fram.
Lennart menar att man borde
kunna maximera värdet av skog
i Sverige om man producerar
pappersmassa, energi och
högvärdiga kemikalier av
gallringsved och restprodukter
i stället för att göra som idag
och producera pappersmassa
av gallringsveden och energi av
restprodukterna. Det finns en
Lennart Holm. billerud.se
potential i ett närmare
samarbete mellan skogs- och kemiindustrin, men
enligt Lennart ligger den Svenska skogens största
värde fortsatt i de traditionella produkterna i
kombination med ökad energiproduktion.
Kemikalieproduktion bör ses som ett
komplement. Det är viktigt att skogs- och
kemiindustrin för ett aktivt samarbete för att
kunna optimera värdet av den svenska skogen.
Öppningstalaren Lennart Holm, entreprenör
och styrelseproffs med bakgrund inom både
kemi- och skogsindustrin, målade upp den
rådande globala problembilden med ökande
koldioxidutsläpp, ineffektiv resursanvändning
och skiffergasens intåg. Lennart menade
att förnyelsebara råvaror kan vara en del av
lösningen, men att det aldrig kan bli en universal
lösning. För att nå en uthållig utveckling måste
vi snarare fokusera på resurseffektivisering, ökad
grad av återvinning och högre produktkvalitet
så att det vi producerar får en längre livslängd.
Lennart menar att avfall och sopor är, eller
åtminstone borde kunna vara, en framtida källa
för oljeutvinning. Förnyelsebara råvaror och ny
teknik blir aktuellt först efter att vi maximerat
återvinningen och minimerat resursslöseriet.
Både kemi- och skogsindustrin agerar på en
Europeisk arena vilket också märktes under
konferensen. Bland annat i form av närvaron
av organisationen CEPI, Confederation of
European Paper Industries, en icke-vinstdrivande
lobbyorganisation som samlar aktörer från
Europeiska massa- och pappersindustrin. Teresa
Presas representerade organisationen och
presenterade CEPIs vision för de skogsbaserade
industrierna: ”Unfold the future – 2050 Roadmap
to a low-carbon bio-economy” som är ett svar
på EUs ”Färdplan för ett konkurrenskraftigt
utsläppssnålt samhälle 2050” (KOM(2011) 112
slutlig).
Vidare så gav Lennart Holm en överblick över en
del av problematiken med förnyelsebara råvaror.
Exempelvis är de fortfarande dyra i alla led om
14
Visionens målsättning är en
80-procentig reducering av
branschens koldioxidutsläpp till
2050 (jfr 1990-års nivåer) och
öka branschens tillförsel av
värde till den Europeiska
ekonomin med 50 procent. För
Teresa Presas. cepi.org
att nå målen efterlyser CEPI en
mer konsekvent och sammanhållen skogspolitik
från EUs håll, på liknande sätt som det finns en
gemensam jordbrukspolitik inom EU (CAP
Common Agricultural Policy).
sin roll i utvecklingen mot en bioekonomi.
José Mosquera, Director Industrial Policy,
som representerade organisationen,
menade att kemiindustrin sedan ett antal
år tillbaka, varit involverad i bioekonomin
exempelvis genom tillverkningen av enzymer,
vitaminer, aminosyror, förtjockningsmedel,
ytbehandlingsmedel m.m. från naturligt
baserade kolhydrater, vegetabiliska oljor o.s.v.
Den senaste tiden har de även sett en större
efterfrågan på biobaserade plaster för att ersätta
oljebaserad e plaster, vilket kräver biobaserade
råvaror såväl som, biotekniska och kemiska
processer.
Man menar att en gemensam skogspolitik enkelt
skulle kunna kopplas till EUs mål för klimat,
förnybar energi, biodiversitet, resurseffektivitet
och grön ekonomi. Idag innefattas inte icke
ätbar biomassa överhuvudtaget i CAP och man
menar att revideringen av CAP bör inkludera
biomassaproduktion. CEPI efterfrågar
tydliga ramverk för skogsindustrierna och en
uppbackning av klimatpolitiken i form av stöd
till forskning och innovation för att kunna
utveckla användningen av biomassa från skogen.
Teresa menar dock att det finns tveksamheter,
särskilt bland de Nordiska länderna, kring vad
en gemensam skogspolitik egentligen skulle
innebära för, exempelvis, priset på biomassa från
skogen.
I Cefics ögon är det särskilt tre aspekter
som utgör utmaningar och möjligheter
för kemiindustrins roll i bioekonomin:
marknadsutveckling, innovationer och
demoprojekt samt tillgången till råvaror. Man
menar att det krävs stöd för utvecklingen
av marknaden för biobaserade produkter
där exempelvis offentlig upphandling
och standardiseringar kan spela en
viktig roll. Investeringar i forskning och
demonstrationsprojekt är centralt. Det kräver
att man fokuserar på hela innovationscykeln
och utvecklar samarbeten mellan privata och
offentliga aktörer.
Huvudstrategin för visionen är att skapa högsta
möjliga värde från de skogliga resurserna.
Det innebär en mer effektiv användning av
råvarorna, såväl träet som restprodukterna
och återvunnet material. Den så kallade
kaskadprincipen lyfts fram som central för
skogsnäringen, alltså att träet först används
till att skapa traditionella produkter,
restprodukterna blir till nya produkter, de
återvinns i högsta möjliga grad och i ett
slutskede produceras energi. Här ser man att
bioraffinaderier kommer att spela stor roll d.v.s.
industrier där man integrerar flera processer och
skapar nya värdekedjor. På samma plats skulle
man kunna kombinera förädlingen av biomassan
(trä, restprodukter och återvunna fibrer)
till bränslen, värme, kemikaler, textilier och
läkemedel. CEPI ser att bioraffinaderier skulle
kunna utvecklas ytterligare genom att integreras
även med andra sektorer såsom avfallshantering,
stål och cementproduktion.
Den Europeiska kemiindustrin efterfrågar även
mer öppenhet, slopande av handelshinder och
globalt homogeniserade regler för bioråvaror
så att man kan förutse och säkra tillgången
till bioråvaror. Man menar att de Europeiska
målsättningarna idag snarare favoriserar energiän materialproduktion från biomassa. För
kemiindustrin är därför kaskadprincipen viktig
när man skapar politiska ramverk för biomassa.
10.2 European Biomass Conference
I början på juni deltog Nätverket GAME i 21st
European Biomass Conference i Köpenhamn
efter att ha skickat in ett abstract i början av
våren. Nätverket GAMEs abstract blev antaget
och under konferensen ställdes en poster ut som
lyfte fram tre Västsvenska goda exempel där
man kommit en bra bit i sin ambition mot att
byta ut sina råvaror, från fossila till biobaserade.
Det tre exemplen var GoBiGas, Hållbar Kemi
2030 och Renovas avfallsförbränningsverk i
Sävedalen (Läs mer om exemplen i bilaga 1).
Under den officiella posterpresentationen så var
Cefic, The European Chemical Industry Council,
gav den Europeiska kemiindustrins bild av
15
det ett tydligt intresse kring vår poster och om
utvecklingen i Sverige och Västsverige. Vi knöt
flera kontakter med aktörer vilka är möjliga
samarbetspartners för GAME:s medlemmar i en
ansökan till Horisont 2020.
i beräkningen av klimatutsläpp från
biobränslen. De policyförslag som lagts med
det här som bakgrund syftar till att fasa ut
första generationens biobränslen och öka
incitamenten för utveckling av andra och tredje
generationens biobränslen i transportsektorn.
Man vill sätta ett tak för andelen biobränslen
producerade av livsmedelsgrödor till 5 procent.
Inom EU diskuteras konsekvenserna av
förslaget och alternativ såsom att höja kraven
på utsläppsbesparingar för biobränslen i
jämförelse med konventionella bränslen från
35 till 60 procent samtidigt som man räknar
med indirekta utsläpp. Förslaget har tagits
emot med varierande entusiasm. Särskilt
producenterna och användarna av biodiesel
kommer att påverkas, men det kan även komma
att påverka importen av exempelvis etanol från
sockerrör eftersom det inte anses hållbart, enligt
beräkningsmodellerna i förslaget.
Det var en rad presentationer under konferensen
som lyfte fram de senaste innovationerna
och banbrytande forskning kring såväl
resurseffektivisering som användning av nya
typer av biomassa och utveckling av behandlings
och bearbetningsmetoder. Det mest intressanta
för Nätverket GAMEs del var den politiska
öppningen med diskussioner kring dagens och
framtidens policys för biomassa och på vilket
sätt policyutvecklingen kommer påverkar olika
länders biomassautveckling. Bland annat fanns
Giovanni Di Santi på plats som är föreståndare
vid Institute for Energy and Transport, JRC
vid Europeiska kommissionen. Han lyfte fram
de Europeiska målsättningarna för 2020 och
konstaterade att vi har kommit en bra bit på
väg när man ser till energieffektivisering och
minskade klimatutsläpp, men vi ligger betydligt
sämre till vad gäller förnybarhetsmålet.
De europeiska policyförslagen kommenterades
bland annat av Géraldine Kutas, från Brazilian
Sugarcane Industry Association (UNICA)
som efterfrågar en mer öppen marknad och
partnerskap mer europeiska aktörer men hon
uttryckte en skepsis mot att användningen av
etanol från bland annat sockerrör begränsas
inom EU både med det nya ILUC förslaget
och med handelstariffer. Kutas menar att
sockerrörsetanol har ett lågt ILUC-värde och
att Brasilien är redo att exportera till Europa.
Géraldine Kutas berättar att man jobbar
intensivt med att utveckla etanolproduktionen
genom att exempelvis använda restprodukter
i större utsträckning men man vill även
utveckla nya produkter från sockerrör såsom
biopolymerer.
De Santis presentation av statusen på EUs 2020-mål
EUs förslag på nya regleringar väntas också få
stora konsekvenser för Sverige eftersom vi har en
relativt utbredd användning av bioenergi. Under
ett möte med Ministerrådet för energi i Bryssel
i februari så uttryckte den svenska regeringen
att begränsningarna kan komma att hämma
användningen av biodrivmedel som man anser
har god miljöprestanda, såsom bioetanol och
man anser att Sveriges utveckling av biobränslen
riskerar att avstanna. Energimyndigheten
skriver i sitt remissvar på EU-kommissionens
förslag att ”Grödobaserade biodrivmedel ska
få fortsatt stöd även efter år 2020. Förslaget
ger inte förutsättningar för produktion av
biobränslen från andra generationens tekniker
De Santi pekade på betydelsen av biomassa
för att kunna nå målet, men att det är
viktigt att biomassaanvändningen går hand
i hand med relevanta hållbarhetskriterier
och standardiserade beräkningar av
klimatutsläpp, något som man utarbetat för
bränslekvalitetsdirektivet (2009/30/EC) och
förnybartdirektivet (2009/28/EC).
Ett stort arbete som pågår just nu är att öka
förståelsen och utarbeta beräkningsmodeller
för att uppskatta de indirekta utsläppen
från förändrad markanvändning (ILUC) och
därmed försöka inkludera hela livscykeln
16
som skulle kunna ersätta grödobaserade
biodrivmedel. Energimyndigheten menar
att eventuella styrmedel måste innebära en
långsiktig säkerhet för att främja utvecklingen av
andra generationens tekniker.” Omröstningen
för förslaget i EU-kommissionen väntas ske
under september månad. (Nätverket GAME
kommer att följa utvecklingen av justeringarna i
direktiven.)
SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut var
en av de aktörer som deltog under workshopen
och representerade forskningssidan. Johanna
Mossberg från SP gav en oss en övergripande
bild av området och lyfte fram några av
de centrala delarna i den forsknings och
innovationsagenda för utvecklingen mot ett
branschöverskridande bioraffinaderi-koncept
som SP varit med och utformat, ”Bioraffinaderier
för ett grönt Sverige”. Den syftar i grova drag till
att identifiera de förutsättningar och hinder som
finns både på det samhälleliga planet och rent
tekniskt/naturvetenskapligt i omställningen mot
en mer effektiv biobaserad produktion.
10.3 Workshops om bioekonomi i
Västsverige
Nätverket GAME anordnade två workshops
under våren 2013 på temat Bioekonomi i
Västsverige. En öppen workshop och en
workshop med särskilt inbjudna experter där
Västsvenska aktörer med olika perspektiv och
ingångar till området bioekonomi deltog. Under
workshopparna diskuterades förändringar i
efterfrågan på biomassa i Västsverige samt
hur utvecklingen ser ut inom den egna
verksamheten. Diskussionen vidrörde också
vilka utmaningar som relaterar till utvecklingen
och hur man skulle kunna bemöta dessa
utmaningar, exempelvis genom ökat regionalt
samarbete och samarbeten över branschgränser.
Johanna påpekar att vi har en bioekonomi idag,
men att det finns enorm potential att utveckla
den och att involvera fler branscher. Bioekonomi
kan inkludera råmaterial från olika källor såsom
jordbruk, skogsbruk och havet. Dessutom
kan processandet av de här olika materialen
resultera i en bredd av produkter, alltifrån
energi till kemikalier och material. Det finns
en rad begynnande initiativ, från såväl kluster
som nätverk och enskilda aktörer. Det har även
delats ut strategiska forskningsmedel med
bärighet på bioraffinaderier till både Chalmers
(styrkeområde energi/material) och Bio4Energy
där ett antal andra universitet i Sverige är
inblandade. Även genom Formas utlysning ”En
biobaserad samhällsekonomi” och VINNOVAS
FoI-agendor /SIO har olika initiativ kommit till.
Syftet med workshopparna var att skapa en
nulägesbild av var Västsverige som helhet står
när det gäller omställningen från fossila råvaror
till biobaserade och undersöka vilka aktörer
som jobbar aktivt med frågan. Flera har som
målsättning att byta ut hela eller delar av sin
råvarubas, men det är långt ifrån uppenbart hur
långt olika aktörer faktiskt har kommit i sina
ambitioner och hur stor efterfrågan på biomassa
kommer att kunna bli framöver. Nedanstående
mall användes som en utgångspunkt för
diskussionen och stort fokus låg just på att
resonera kring volymer, alltså vilka volymer
biomassa man använder idag och hur man ser
att efterfrågan inom ens verksamhet kommer att
förändras framöver.
Aktörer
Bioenergi
Bioprodukt
Volym
Bioenergi
Bioprodukt
Produktion Förädling
Det finns dock ännu ingen given aktör som
”äger” frågan om bioekonomi. Det är många
branscher som berörs av frågan och det pågår
just nu en slags formering kring frågan och
en definiering av området från olika håll.
Bioekonomi är ett komplext område och alla
de här aspekterna påverkar hur formeringen
och sökandet efter roller tar sig i uttryck.
Man vill inte riskera att andra aktörer får
tolkningsföreträde. Johanna lyfter även fram
att det finns ett ökande intresse hos finansiärer,
både nationellt och i Europa, men trots det
så sker få investeringar i Europa jämfört med
resten av världen. Därför menar Johanna
att samverkan är essentiellt. För att effektivt
kunna koordinera mot Europa. Det kan ske
genom gemensamma ansökningar eller genom
påverkan på lagstiftning, certifieringar och
standarder. I Västsverige finns stora möjligheter
att skapa värde ur utvecklingen då vi har såväl
etablerad skogsindustri som kemisk industri
Distribution Användning
Tabell: Utgångspunkt för diskussioner på vårens workshop med aktörer från Västsverige.
Under den första workshopen fanns
representanter på plats från såväl
forskningssidan, näringslivet och offentlig
sektor.
17
samt tillverkande industrier, akademi och stora
institut.
aktörer. Det ligger alltså stort fokus på de så
kallade gröna näringarna.
Den offentliga sektorn fanns under workshopen
representerad av Kristina Käck från Västra
Götalandsregionens Miljösekretariat som
presenterade VGRs handlingsprogram för
hållbar energi 2013-2015. Programmet syftar
både till att främja utvecklingen av ett hållbart
energisystem och stimulera företagande och
sysselsättning i Västra Götaland. Kristina visar
energianvändningen i regionen. Här, precis som
i övriga Sverige, ligger en stor del av den fossila
energianvändningen inom transportområdet, så
flera av åtgärderna för att möta den utmaningen
ligger inom handlingsprogrammet för transport
snarare än energi. Andra utmaningar i Västra
Götaland är att det finns en energikrävande
industrisektor och en ökande energianvändning
inom bostäder och service.
Man vill även göra insatser för att stötta
industrin i sin energiomställning och lyfter att
antal insatser som har bäring på bioekonomi,
däribland att främja effektivt användande av
bioenergi i processindustrins energisystem.
Det inkluderar även utvecklingen av styrmedel.
Man vill även främja strategisk samverkan
mellan skogsindustrin och kemiklustret
i Västra Götaland för ökad tillgång till
biomassa som möjliggör kemisektorns
omställning. Både på landsbygds- och
industrisidan vill man arbeta med att attrahera
nationella och internationella ekonomiska
medel till demonstrationsverksamhet och
utvecklingsinsatser i Västra Götaland inom
området, något som även Nätverket GAME ser
ett stor värde i.
Man har utgått ifrån att ett hållbart energisystem
i Västra Götaland innebär såväl minskad
energianvändning som effektivare produktion,
distribution och användning av energi. Men även
ökad produktion och användning av förnybar
energi. Här har man alltså på ett tydligt sätt både
användar- och produktionsperspektivet med. I
handlingsprogrammet lyfter man fram vikten av
utveckling i hela den geografiska regionen och
menar att staden och industrierna kan ses som
användare av energi, medan landsbygden och
den marina miljön har en utvecklingspotential
i att vara producenter av förnybar energi.
Marina miljön, energieffektivt byggande och
stadsutveckling lyfts fram som styrkeområden.
Man pekar även på bioenergi- och biomaterial
som områden med stark utvecklingspotential,
vilket ju är av särskild betydelse i den här
rapporten. I Västra Götalandsregionen ser man
också en hög outnyttjad potential inom solenergi
och vindkraft, förnybara energislag som Kristina
menar att det finns en risk att man glömmer bort
när man lägger fokus på Bioekonomi.
Inom ramarna för handlingsprogrammet för
transporter så stöttar Västra Götalandsregionen
en rad plattformar för omställning och
innovation med koppling till transportområdet.
Däribland Biogas Väst, ett utvecklingsprogram
för att driva på biogasutvecklingen, både
gällande användning och produktion, i Västra
Götaland. Biogas Väst, som representerades
av processledare Tula Ekengren, deltog
under workshopen och berättade bland annat
om programmets målsättning för 2020, att
produktionen av biogas i Västra Götaland
Källa: Biogas Väst
I handlingsprogrammet finns mål för att utveckla
Landsbygden som producent av förnybar
energi. Målet innefattar ett antal insatser som
bland annat innebär att främja en ökad hållbar
produktion av bioenergi och biomassa från
jord- och skogsbruk i Västra Götaland, att stödja
samverkan mellan lantbrukets aktörer och att
stödja insatser som syftar till att öka kontaktytan
mellan lantbruksföretagen och marknadens
ska vara 2,4 TWh/år varav 1,2 TWh genom
rötning och 1,2 TWh genom förgasning. Även
användningen av biogas som fordonsdrivmedel
ska vara 2,4 TWh/år, vilket skulle räcka till
cirka 15 procent av dagens vägtransportarbete i
Västra Götaland. Ett delmål för 2013 är 0,3 TWh
producerad respektive använd biogas och under
2012 producerades 0,26 TWh.
18
Användningen av biogas som fordonsbränsle
prioriteras i programmet eftersom det är inom
transportsektorn som behovet är störst att hitta
förnybara alternativ. Jämfört med andra länder
har Sverige är det faktiskt en unikt hög och
växande andel av biogasen som uppgraderas och
används till fordonsgas. Så mycket som hälften
uppgraderas.
bioekonomi och hur mycket bioråvara man
kommer ha behov av framöver. Lars lyfter fram
en del av de steg som redan tagits i pågående
projekt, bland annat Perstorps produktion
av biodiesel (RME) som är Skandinaviens
största. Lars lyfter även fram Skogskemi, ett
Vinnovafinansierat projekt där Kemiföretagen
i Stenungsund och representanter för
skogsindustriklustret (Processum) utvärderar
möjligheter och synergier för att identifiera ett
(eller flera) demonstrationsprojekt som kan
bidra till att förverkliga visionen Hållbar Kemi
2030. Ett flertal andra aktörer deltar såsom
forskningsinstitut, teknikleverantörer och
bioraffinaderier. Man tittar på de baskemikalier
som bedöms ha störst långsiktiga förutsättningar
för att resultera i en eller flera fullskaliga
demonstrationsanläggningar. Inom projektet,
som ska vara färdigt i slutet av nästa år, tittar
man även på möjliga affärsmodeller för att båda
industrierna ska kunna tjäna på samarbetet.
Man räknar med att kemiindustrin kommer
ha ett behov av så mycket som fem miljoner
kubikmeter för att kunna bli helt ”gröna”.
Bild: Tankning med biogas. biogasvast.se
Man har under Biogas Västs programtids gång
(2011-2013) satsat totalt 24 miljoner kronor
på utvecklingsinsatser inom biogasområdet. I
Västra Götaland finns idag sju injiceringspunkter
på gasledningen och 8 av 10 kommuninvånare
en tankstation i sin kommun. Västsverige har
goda förutsättningar för fortsatt utveckling av
biogas i förhållande till andra delar av Sverige.
En studie visar att Västra Götalands teoretiska
biogaspotential ligger i topp tillsammans med
Skåne Län. Tula Menar att det framförallt är
från fordonssidan som man har kunnat driva
utvecklingen och pekat på kopplingen mellan
gasdriven kollektivtrafik, luftkvalitet och klimat
så den offentliga sektorns roll ses framförallt
i att stimulera produktion och distribution.
Det pekade även Energimyndigheten på i sin
slutrapport Förslag till en sektorsövergripande
biogasstrategi (ER 2010:23) att ”Det är
snarare produktionen än efterfrågan som bör
stimuleras.”
Lars nämner att kemiindustriklustret tittar på
andra möjliga källor för biobaserade råvaror
till kemiindustrin. Förutom svensk skog så
undersöker man import av sockerrör från
Brasilien, avfall som resurs till bioetanol
och möjligheter att använda alger för
framställning av gröna kemikalier. Lars
menar att det inte finns en hel värdekedja
av aktörer inom Västsverige. Bland annat
finns ingen pappersmassaindustri eller några
pelletsproducenter som kan leverera biprodukter
som råvara till kemiindustri. För att kunna
utveckla bioraffinaderikoncept krävs därför
nationell och internationell samverkan.
Ett annat intressant exempel från Västra
Götaland är Kemiindustriklustret i
Stenungssunds vision om en Hållbar Kemi 2030
och de projekt som drivs parallellt med visionen
för att bidra till omställningen av kemiindustrins
råvarubas från fossil till biobaserad. Inkluderar
man både energiförsörjning och råvaror så
dag har man totalt ca 17 procent förnybart.
Lars Josefsson, en av klusterledarna för
Kemiindustriklustret, deltog under workshopen
för att ge Kemiindustrins bild av resan mot en
Bild: Träpellets. alvdalsbygg.se
Ingemar Gunnarsson från, Göteborg Energi gav
oss en bild av energibolagets användning av
biobaserade råvaror och hur framtidplanerna
kommer att påverka användningen. Göteborg
Energi har precis tagit i drift den första
19
anläggningen i världen för produktion av
biogas från biobränsle och råvaror från skogen.
Anläggningen byggs i två etapper där den första
etappen startade upp under hösten 2013. I
etapp 1 beräknas ca 150 GWh biogas produceras
årligen. Förutsatt att även etapp 2 byggs så
kommer hela anläggningen att producera
ca 800-1 000 GWh per år, vilket motsvarar
drivmedel till mellan 80 000 - 100 000 bilar.
används. Exempelvis i Sävenäsverket, bolagets
huvudanläggning för värmeproduktion, där man
till 90procent använder skogsflis, i kombination
med naturgas och bioolja.
Workshopparna gav ytterligare indikation på att
det i Västsverige är en hel del aktiviteter på gång
inom området och att det finns en stor, ännu
outnyttjad, potential för utveckling.
Företag såväl som offentliga organisationer
ser över sin resursanvändning. Dock framgår
det tydligt att det finns ett behov av regional
samordning för att kunna driva på för en
Västsvensk bioekonomi och att se fördelarna
med att samarbeta kring resursfrågan snarare än
att
Till första etappen tar man in ca 2-300GWh
träbränsle, vilket motsvarar ca40-50000 ton.
Det är råvaror från den svenska marknaden.
Under de första åren kommer man att använda
träpellets som bränsle för att därefter gå över
på flisade restprodukter från skogen. Man
räknar med att restprodukterna i första hand
kommer att hämtas från regionen. Ingemar
menar att en nackdel med att anläggningen
Under den andra och öppna workshopen
deltog bland annat Energigården, ett regionalt
samarbete som fungerar som en samlande och
pådrivande kraft i utvecklingen av förnybar
energiproduktion från det västsvenska
lantbruket. Energigården har som mål att 5 TWh
bensin, diesel och eldningsolja i Västra Götaland
skall ersättas med förnybar energi från jord
och skog fram till år 2020. De flesta jordbruk
dras med dålig lönsamhet idag. Förnybar,
energiproduktion på gårdarna kan innebära nya
affärsmöjligheter i kombination med minskade
klimatutsläpp. Energigården deltar i och driver
en rad olika aktiviteter. Under 2013 jobbar man
särskilt med att arbeta fram underlag för beslut
om investering i ett antal bränsleterminaler
i regionen för att jord- och skogsbruken ska
kunna erbjuda försäljning av biobränsle till
värmeverken.
Bild: GROT, restprodukter från skogen. nordicconsulting.se
ligger så centralt är att man det blir en logistisk
utmaning, biomassa tar mycket plats, särskilt
skogsavfall. Man har dock valt lokaliseringen för
att underlätta bränslemottagning genom både
fartygs- och järnvägstransporter. I första steget
sker dock leveranserna i huvudsak med lastbil.
Potentialberäkningar gjorda av KanEnergi
på uppdrag av AgroVäst visar att lantbruket i
Västra Götaland kan ta fram 10 TWh förnybar
energi vid sidan av dagens livsmedelsproduktion
och leveranser av timmer och massaved, vilket
motsvarar hälften av fossilbränsleanvändningen
2005 i Västra Götaland. Det innebär att 10 TWh
importerad olja, diesel och bensin till ett värde
av 6-8 miljarder kronor (2005) skulle kunna
ersättas med lokalt producerad förnybar energi.
Bränslet till etapp 2 blir redan från start
restprodukter från skogen, som kommer att
torkas och beredas på anläggningen. Bränslet
ska hämtas från regionen och kommer
till anläggningen via järnväg och fartyg.
Distributionen sker sedan via det befintliga
gasnätet. Gasen som produceras vid GoBiGasanläggningen används framförallt inom
transportsektorn. Det är där styrmedlen och
efterfrågan finns och det är alltså där man
kan få ekonomi i produktionen, men den
kan även användas till kraftvärme och olika
industriprocesser.
Förutom biogasproduktionen så driver Göteborg
Energi andra anläggningar där bioråvara
Diskussionerna och presentationerna under de
båda workshopparna tyder på att efterfrågan
på biobaserade råvaror i Västverige kommer att
öka de närmaste åren. Framförallt efterfrågan
på råvara från skogen, men till viss del även
från jordbruket. Flera av initiativen siktar
20
på användning av just Västsvensk biomassa,
där en del även tittar på potentialen i de
marina resurserna. De aktörer vi träffat vid
workshopparna har ofta lite kontakt med
varandra trots att de arbetar med liknande
frågor, ser möjligheter och visade stort intresse
för varandras verksamheter och målsättningar.
Bioekonomi är ett komplext begrepp som inte
har landat ute i verksamheterna riktigt, men det
verkar finnas ett behov av mötesplatser för att
diskutera frågorna.
svårigheterna med att det saknas en enhetlig
definition av bioekonomi. Han menade att det
är svårt att driva politik kring ett begrepp som
man inte är överens om vad det betyder. Magnus
berättade om de olika satsningar på biobaserade
råvaror som regeringen gör i höstens budget,
bland annat ett så kallat metanreduceringsstöd
som skulle stimulera biogasutvecklingen
ordentligt. Flera i publiken menade att det är
av enormt stor vikt att stödet även kommer vår
region till gagn.
10.4 GAME-dagen 2013 – Bioekonomi i
Västsverige
I den avslutande diskussionen så framkom att
det är få av deltagarna som anser att just deras
verksamhet är bra på att byta ut fossilbaserade
produkter och/eller tjänster till biobaserade
och majoriteten tror inte att deras verksamhet
kommer att vara oberoende av fossilbaserade
produkter/tjänster år 2030? De flesta anser att
mer kraftfulla styrmedel är av störst vikt för att
påskynda omställningen.
Den 18 september gick årets GAME-dag av
stapeln. Ett fyrtiotal besökare fanns på plats i
Scaniasalen på Chalmers för en diskussion kring
utvecklingen av Bioekonomin i Sverige och hur
den kompetens som finns i Västsverige kan
användas både för att driva på och dra nytta av
utvecklingen.
Som Jan Svensson från Formas, en av dagens
talare, konstaterade så har vi länge haft en
bioekonomi i Sverige med vår skogs-, jordbruks
och fiskeindustri, men det finns en enorm
utvecklingspotential. Han presenterade den
nationella bioekonomistrategin som innefattar
förslag på såväl stöd till små- och medelstora
företag för kommersialisering, till demonstration
och till branschöverskridande samarbeten.
Johanna Mossberg, SP menade att det handlar
om en utveckling av nya värdekedjor som
kräver just bransch-överskridande samarbeten.
Ett exempel på ett sådant gränsöverskridande
samarbete presenterades av Lena Heuts,
projektledare för Skogskemi, ett projekt där
Kemi- och skogsindustrin samarbetar för
att undersöka potentialen hos ett antal olika
värdekedjor och möjligheterna att skala upp
dem.
Bild: GAME-dagen 2013. Mingel i Volvofoajén efter seminariet.
Louise Staffas, IVL Svenska miljöinstitutet
presenterade en IVL-studie som pekar på den
begreppsförvirring som råder i olika länders och
organisationers strategier kring bioekonomi.
Även om samma begrepp används så innefattar
det väldigt olika saker. Dessutom visar det
sig att hållbarhet inte är ett huvudsyfte med
bioekonomistrategier i den utsträckning man
kan förvänta sig. Det som betonas är snarare
ekonomisk tillväxt. Även Statssekreterare
Magnus Kindbom, problematiserade kring
21
11. Utredningens slutsatser
Sverige är på väg att nå de uppsatta målen
för förnybara drivmedel och för förnybar
energiproduktion. Den positiva utvecklingen
har åstadkommits nästan utan aktiva val av
slutkonsumenterna då de bara har fortsatt
att köpa samma produkt (el, fjärrvärme eller
bensin) som upplevs likadan som tidigare men
har förändrats genom ökad inblandning av
förnybar energi.
EU:s strategier om en europeisk bioekonomi
går ju längre än så men det är vår bedömning
att bygga vidare på fossiloberoende och istället
görare det synonymt med bioekonomi ur ett
västsvenskt perspektiv.
Det på samma som sätt för energieffektivisering
att det saknas sammanhållning mellan
branschklustren i Västsverige kring utvecklingen
mot bioekonomi. Aktörerna som vi har träffat
vid workshoppar och konferenser under våren
har ofta litet kontakt med varandra även om
de arbetar med liknande frågor. Vår slutsats
är att det är svårt att bjuda in till seminarier
och nätverkande kring ett nytt tema. För
att personer ska komma behövs en tydlig
agenda och mål relaterat till (känd) nytta
för den egna organisationen. En gemensam
branschöverskridande resurs för uppföljning,
omvärldsbevakning och initiering av nya projekt
(Se kartläggning från 2011) tror vi skulle stärka
Västsveriges möjligheter betydligt med att
utveckla en bioekonomi.
Inblandning har visat sig vara en framgångsrik
metod för att få in mer förnybar energi i systemet
och indirekt skapa ökad konsumtion. De flesta
demonstrations- och utvecklingsprojekten i
Västsverige befinner på produktionssidan. Några
syftat till att öka inblandningen av förnybara
resurser och andra att förse marknaden med
nya drivmedelsalternativ, som t.ex. biogas och
el till elbilar. De för nya drivmedelsalternativ
bidrar till att ökar tillgången på förnybara
bränslen, energi och material, men det
innebära inte per automatik att de bidrar till
Västsveriges möjligheter att nå de Europeiska
målsättningarna om ökad konsumtion av
förnybara bränslen.
11.2 Slutsatser kring GAME:s arbete för
en hållbar utveckling i Europa
Det kan till och med vara så att en hel del av
energikonsumenterna inte vet att de faktiskt
använder förnybar energi. Detta kan vara ett
viktigt kommunikationsmål för den fortsatta
utvecklingen i Västsverige mot en fossilfri
ekonomi.
En slutsats från Kartläggningen av
miljötekniksektorn i Västsverige (2011) var
att det regionala samarbetet för att nå 2020
målen skulle vinna på att etablera gemensamma
plattformar. Under 2012 visade GAME på hur
man skulle kunna samverka i en plattform för
energieffektiviseringsmålet. Årets arbete kring
förnybara bränslen och förnybar råvara har visat
på liknande behov och möjligheter för detta
område.
11.1 Västsverige och Bioekonomi
Årets nätverkssamarbete visar att bioekonomi
fortfarande är ett nytt begrepp, inte bara
i Västsverige och Sverige utan också
internationell. Olika aktörer fyller det med lite
olika mycket håll, till synes en hel del beroende
på vilken historisk ekonomisk tradition landet
har. För Sverige finns det en tydlig bioekonomi
i form av skogsindustrier, Life science och
jordbrukssektorn. Det definitionsarbete som
pågår kan kännas akademiskt för många aktörer
men i och med starten av Horisont 2020 kan det
vara bra att känna till EU:s definition för att vara
säker på att ansökningar ligger i linje med detta
mål.
Plattformen bör vara ett objektiv stöd till de olika
aktörerna i Västsverige med fokus på uppföljning
av omställning, omvärldsbevakning för nya
möjligheter och med kommunikationsaktiviteter
inom regionen samt nationellt och
internationellt.
I ett europeiskt perspektiv så finns det flera
områden där Sverige och Västsverige vi ligger
långt fram i upptaget av förnybar energi på
marknaden. Detta kan användas till en fördel i
ansökningar om fortsatt utveckling med hjälp av
finansiering från EU:s program Horisont 2020.
Nätverket GAME kommer att under 2014
utveckla branschövergripande samarbetet
utifrån möjligheterna inom Horisont 2020.
Att utvecklas mot en bioekonomi ligger helt
i linje med många Västsvenska aktörers
hållbarhetsstrategier, d.v.s. om man med
bioekonomi menar en fossiloberoende ekonomi.
22
12. Bilagor
12.1
Bilaga 1: Delrapport 1 - Samverkan för Västsvensk bioekonomi
12.2 Bilaga 2: Delrapport 2 - Bioeconomy in EU
12.3 Bilaga 3: Delrapport 3 - Swedish research and innovation strategy for bioeconomy
12.4 Bilaga 4: Delrappport 4 - European funding for R&D related to Bioeconomy
12.5 Bilaga 5: Delrapport 5 - Nätverket GAME om bioekonomi
12.6 Bilaga 6: GAME poster vid the 21st European Biomass Conference
23
Bilaga 1 - Delrapport 1 från Nätverket GAME 2013-03-14
Utredning 2013:
Västsverige – Mitt i prick
www.gamenetwork.se
Samverkan för Västsvensk bioekonomi
Sverige och EU har ett mål för förnybara bränslen.
Detta mål är ett delmål i en större vision om en stark
Europeisk bioekonomi. Vi redovisar här en översikt
av de samverkansaktiviteter som pågår i Västsverige
vilka fokuserar på genomförande. Vi har också lagt
till samverkan som verkar för att ersätta fossila
råvaror med bioråvara.
Västsvensk samverkan
Samverkansprojekt kan drivas av olika anledningar. Det kan
vara för att gemensamt utveckla en marknad eller för att
arbeta med beteendeförändringar. Nedan har vi
sammanställt en översikt av de samarbeten som har bäring
på Biobränslen och Bioråvara. Vi har utgått från västsvenska
samarbeten men också tagit med nationella och
internationella satsningar där en eller flera västsvenska
aktörer deltar.
Biogas Väst
Biogas Väst är regionalt utvecklingsprogram för ökad
produktion och användning av biogas. Programmet bygger
på en bred samverkan mellan olika aktörer i biogaskedjan,
från kommuner och energibolag till jordbruksföretag,
fordonsindustrin, drivmedelsföretag och forskning. Målet är
att produktionen och användningen av biogas som
fordonsdrivmedel ska vara 2,4 TWh i Västra Götaland 2020.
Biogas Väst har bidragit till etablering av biogas som
biobränsle och har stött utvecklingen av en biogasstruktur i
Västsverige med kopplingar mot de kommunala
kretsloppssystemen.
och bidrar till höga koldioxidutsläpp till att istället ha en
råvarubas som helt består av förnybara råvaror och en
produktion som använder sig av förnybar energi. Man vill på
det sättet bli ett nav i tillverkningen av hållbara produkter
inom kemiindustrin.
Det är företagens egna investeringar som driver
omställningen, men som ett stöd och verktyg för att realisera
visionen drivs det treåriga projekt ”Samverkan för Hållbar
Kemi” som finansieras av EU via Regionala
utvecklingsfonden och där Business Region Göteborg är
värdorganisation. I dagsläget produceras bland annat biogas
och biodiesel i Stenungsund. Det sker även utveckling av
växtbaserade plaster och kemikalier samt en rad
utvecklingsprojekt med fokus på bioråvaror.
Smart Energi
Smart Energi är Västra Götalandsregionens process för att
konkretisera och förverkliga den klimatstrategi som antogs
av regionfullmäktige i september 2009. Målet med
klimatstrategin är att bryta beroendet av fossil energi i
Västra Götaland till 2030. Smart Energi är en politisk
process som har två hudsakliga uppdrag. Det ena är att driva
överenskommelser, som framförallt innefattar samarbeten
mellan kommuner i regionen kring olika fokusområden,
såsom resfria möten, solenergi och energieffektivt byggande.
Det andra är att följa upp arbetet inom klimatstrategin vilket
man gör kontinuerligt inom ramarna för Smart Energi.
Även om det i dagsläget inte pågår några överenskommelser
rörande biomassaanvändning så är både utvecklingen av
alternativa drivmedel samt ökad produktion av energi från
jord, skog, sol och vind uttalat centrala områden inom
processen.
Klimatneutrala godstransporter på väg
KNEG är ett nationellt samarbete men med både
medlemmar och pågående projekt i Västsverige. Syftet med
projektet KNEG är att tillsammans visa på hur
klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i
Sverige kan minska genom olika åtgärder. Med 15 aktiva och
målmedvetna medlemmar arbetar man med åtgärder för att
reducera koldioxidutsläpp inom följande fyra områden:
effektivare transporter; effektivare fordon; effektiv
bränsleproduktion; utökad användning av förnybara
drivmedel.
”Medlemmarnas gemensamma mål är att halvera
klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport till år
2020”, med 2005 som basår.
Hållbar Kemi 2030
Kemiföretagen i Stenungsund, AGA, AkzoNobel, Borealis,
Ineos och Perstorp, har tillsammans utarbetat en vision
kallad Hållbar Kemi 2030. Visionen innebär att man vill gå
ifrån dagens råvarubas som till 90 procent är fossilt baserad
www.skogskemi.se
GoBiGas
Hösten 2103 räknar man med att driften ska vara igång på
den demonstrationsanläggning för biogasproduktion genom
förgasning av skogsråvara som byggs i Ryahamnen i
Göteborg, GoBiGas 1. Syftet med GoBiGas är att i
kommersiell skala visa på förgasningsteknikens möjligheter
och man räknar med att denna, Etapp 1, av projektet
kommer att kunna producera 20 MW som levereras till det
befintliga gasnätet.
GoBiGas2, Etapp 2 av projektet, är en uppskalning till en
kommersiell anläggning med planerad biogasproduktion på
800-100o GWh biogas per år. Etapp 2 blev i december 2012
utsett till ett av de projekt som beviljas bidrag ur EU:s
NER300-program.
Projektet har som mål att i ett första steg introducera 100
tunga lastbilar på marknaden och att introducera
tankstationer för fordonsgas i Malmö, Jönköping och
Stockholm. I dag finns det en tankstation i Göteborg, två i
Stockholm och en i Malmö.
Waste refinery
Avfall är en lokal resurstillgång som med rätt kunskap och
teknik kan omhändertas och användas. Waste Refinerys är
ett centrum för optimal resurshantering av avfall med syfte
att verka för resurssnål, säker och miljövänlig
avfallshantering, som långsiktigt kan bidra till att minska
beroendet av fossila bränslen och medverka till ett kretslopp
av näringsämnen.
Waste Refinery är ett nationellt kunskapscentrum inrättat
vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Forskningsoch utvecklingssamarbetet inom Waste Refinery sker i ett
gemensamt kluster bestående av representanter från
näringsliv, samhälle och forskningsorganisationer.
Energigården
GoBiGas2 (www.repotec.at)
Huvudmän för GoBiGas-projektet är Göteborg Energi och
vid sidan av anläggningen i Ryahamnen bedrivs forskning
och utveckling i tätt samarbete med bland annat avdelningen
för Energiteknik på Chalmers. Projektet räknar med att
skogsråvaran som ska försörja biogasproduktionen till
största del kommer att kunna levereras från Västsvenska
aktörer.
Lidköping Biogas
Lidköping Biogas invigdes i oktober 2012 och är en av
världens första anläggningar för produktion av flytande
biogas, så kallad LBG. Anläggningen är ett samarbetsprojekt
mellan Swedish Biogas International Lidköping, Göteborg
Energi och Lidköping kommun som kunnat genomföra
bygget av anläggningen bland annat tack vare KLIMPbidrag. Anläggningen levererar flytande biogas till tunga
fordon samt gasformig biogas till personbilar, totalt 60 GWh
per år. De råvaror som används till rötningen i anläggningen
består av vegetabiliska restprodukter från lokal
livsmedelsindustri och restprodukter från
spannmålshantering.
Gasendal
Agro Väst driver programmet Energigården som syftar till
att vara en samordnande och pådrivande kraft för ökad
produktion och användning av energi från jord- och
skogbruksnäringar samt för energieffektivisering inom
lantbruket. Man jobbar ur ett lokalt producent- och
kundperspektiv för visionen att lantbruksföretagen i Västra
Götaland ska ta tillvara på sina energiresurser både för eget
bruk och till försäljning för att skapa både konkurrenskraft
och hållbar produktion. Över 30 aktörer är involverade i
programmet och förutom Agro Väst är LRF, Länsstyrelsen
Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och EU med och
finansierar.
Målet för programmet Energigården är att 5 TWh bensin,
diesel och eldningsolja i Västra Götaland skall ersättas med
förnybar energi från jord och skog fram till år 2020.
Slutsatser från omvärldsbeskrivningen
Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och
Göteborg Energi står ut som nyckelaktörer för samverkan
kring biobränslen och bioråvaror i Västsverige. De
medverkar eller driver ett flertal av de pågående initiativen.
I Arendal i Göteborg finns en av världens största
biogasanläggningar, Gasendal. Anläggningen invigdes i maj
2007 och producerar cirka 60 GWh biogas per år. Biogasen i
Arendal produceras genom biologisk nedbrytning, så kallad
rötning av avloppsslam hos det lokala avloppsreningsverket
Gryaab.
Att ersätta fossila råvaror med biomassa kan kräva
förändringar både hos kund och i leverantörsledet. Ibland
stannar förändringsarbetet om leverantörerna måste göra
investeringar men tvekar på grund av otydliga signaler från
marknaden. Flera nätverkssamarbeten handlar om att sätta
ihop kunder och leverantörer för att på så sätt minska
osäkerheten och risken i utvecklingsarbetet.
Biogasen köps från Gryaab av Göteborg Energi och
uppgraderas sedan, det betyder att den renas från koldioxid
och andra föroreningar så att den får naturgaskvalitet. Idag
används den biogas som produceras i Arendal framförallt
som inblandning i fordonsbränsle. Anläggningen i Arendal
ingår i EU-programmet BiogasMax.
För att ytterligare minska de kommersiella riskerna så
efterfrågar nästan alla aktörerna en tydligare nationell
strategi. För tillfället saknas en myndighet som har ansvar
för frågan och som också har ett tydligt politiskt mandat från
riksdagen. Detta borde ligga hos Energiministern men det
verkar inte vara någon prioriterad fråga.
BiMe Trucks
Business Region Göteborg fungerar som projektledare för
BiMe Trucks, ett samverkansprojekt för utveckling av
distribution, tankning och fordonstillgång för att kunna
erbjuda ett marknadsmässigt alternativ till dieseldrivna
tunga fordon på väg. BiMe Trucks är ett projekt för att
demonstrera möjligheterna med att kombinera teknik för
fordonsgas i dieselmotorer samt att man utvecklar en
infrastruktur för flytande fordonsgas.
Kontakt: info@gamenetwork.se
Bilaga 2 - Delrapport 2 från Nätverket GAME 2013-04-23
Utredning 2013:
Bioekonomi i Västsverige
www.gamenetwork.se
Bioeconomy in EU
In order to cope with an increasing global
population, rapid depletion of many resources,
increasing environmental pressures and climate
change, Europe aims at radically changing its
approach to production, consumption, processing,
storage, recycling and disposal of biological
resources. In this report we present an overview of
European activities that affects the development in
Sweden.
Back to the future
Europe is confronted with an unprecedented and
unsustainable exploitation of its natural resources,
significant and potentially irreversible changes to its climate
and a continued loss in biodiversity that threaten the
stability of the living systems on which it depends.
The bioeconomy's crosscutting nature offers a unique
opportunity to comprehensively address inter-connected
societal challenges such as food security, natural resource
scarcity, fossil resource dependence and climate change,
while achieving sustainable economic growth. Establishing a
modern version of bioeconomy in Europe holds a great
potential: it can maintain and create economic growth and
jobs in rural, coastal and industrial areas, reduce fossil fuel
dependence and improve the economic and environmental
sustainability. Below follows short presentations of societal
challenges related to bioeconomy that the EU strategy
addresses.
use also involves significant opportunity costs linked to the
depletion or loss of ecosystem services. As competing uses of
biomass and the legacy of past exploitation place these
resources under severe pressure, the EU strategy aims at
producing "more with less" and developing smart
sustainable farming, fisheries and aquaculture.
Reducing dependence on non-renewable resources
The European economy relies heavily on fossil resources and
carbon as energy sources, making it vulnerable to insecure
and dwindling supplies and market volatility. To remain
competitive, EU would like to become a low carbon society
where resource efficient industries, bio-based products and
bioenergy all contribute to green growth and
competitiveness. To achieve this it is important to foster
innovation for producing quality biomass (e.g. industrial
crops) at a competitive price without compromising food
security, adding pressure to primary production and the
environment, or distorting markets in favour of energy uses.
Mitigating and adapting to climate change
As global demand for biomass for food and industrial
purposes grows over the coming decades, EU agriculture,
forestry, fisheries and aquaculture capacity will need to be
sustainably increased. This will include increased carbon
sequestration in agricultural soils, seabeds and the
appropriate enhancement of forest resources. The partial
replacement of non-renewable products by more sustainable
bio-based ones should be pursued.
Ensuring food security
Global population growth by 2050 is estimated to lead to a
70% increase in food demand, which includes a projected
twofold increase in world meat consumption. The European
bioeconomy strategy will contribute to a global approach in
meeting this challenge by developing the knowledgebase for
a sustainable increase in primary production. It will also
encourage changes in production and consumption patterns
and the development of healthier and more sustainable
diets.
The EU food manufacturing sector and households alone
waste about 90 million tonnes of food annually or 180 kg per
person, not taking into account losses in agriculture and
fisheries. The European strategy will support more resourceefficient food supply chains in line with the Roadmap to a
Resource Efficient Europe and the Blue Growth Initiative.
farastaff.blogspot.com
Managing natural resources sustainably
Market potential for a larger bioeconomy
Agriculture, forestry, fisheries and aquaculture require
several essential and limited resources to produce biomass.
These include land, sea space, fertile and functioning soils,
water and healthy ecosystems, but also resources such as
minerals and energy for the production of fertilisers. Their
Bioeconomy is already an important part of the European
economy but it has as described above a potential to grow
further. The challenge is however large as it will compete
with established solutions. Wood could be more common in
the construction sector but this solution will compete with
concrete, stone and steel suppliers. Biofuels could be more
common in the transport sector but the competition from
natural gas and the upcoming shale gas is strong, with
relatively low prices. The cost is also an important factor for
the chemistry industry if they should switch to biomass. A
solution for this could be a rapid increase in forest and wood
production in Europe. This is however not popular among
established forest companies which gains from high prices
on wood products.
Biomass as an energy
source
There are two areas
where there are targets
set for individual member
countries, which relates
to bioeconomy. That is
renewable energy and
renewables in transport.
For renewable energy,
biomass is one resource
together with solar, wind
and hydropower. In
transport the situation is a
bit complicated as electricity is sometimes considered as a
renewable without any reflection on what source the
electricity is produced from.
The European target for renewable energy in year 2020 is
20% of the total energy consumption. In 2010, the
renewables share was in the EU was 12.7% compared to
8.5% in 2005. Following the introduction of targets (20012010), the share of renewable energy grew by 4.5% per
annum but needs to average 6.3% per year to meet the
overall 2020 target.
Biomass as raw material
It is not strange to say that biomass should be used as raw
material for products as this has been a common thing
throughout history of human society. Fossil resources have
however, during the last century, taken a large share of this
market and now the challenge is to change the market back
to a situation where biomass is the market leader in all
sectors.
One sector is the chemistry industry where the major raw
material today consists of fossil resources. It is a challenge to
change this supplier – customer relationship as it since long
has been an established business. CEPI – the confederation
of European Paper Industries have presented a roadmap for
this change in which they points out the following:
A new level of climate policies is needed: The EU needs to
complement the current carbon price and target- based
policy approach with a multidimensional and industry
specific climate change policy. The policy package should
include a technology focus, be synchronised with industry
investment cycles and global action, and include a raw
material and product perspective.
The bioeconomy requires an active system change: A
successful transformation depends on a combination of
technology push and product innovation. To succeed, the EU
needs to see the bioeconomy as the system-shift needed,
rather than a mere decarbonisation policy. Policy needs to
actively push the substitution of high-carbon materials with
biobased products.
to produce this biomass. The reform of the Common
Agricultural Policy needs to include biomass production. EU
energy policy, meanwhile, needs a biomass supply policy,
alongside coal, gas and oil supply policies.
Recycling depends on virgin material: We expect resource
efficiency policy to lead to new levels and dimensions of
recycling in Europe. However, the recycling loop cannot
function without input of quality virgin fibre. With future
consumption patterns the input to the recycling loop is a
concern that needs to be secured to allow the system to
function.
Conclusions for Western Sweden
Many of the ongoing activities in Western Sweden are world
class and we could promote these much more to European
consortia, which aim for projects in the upcoming European
research program Horizon 2020. Together with them we
could get more funding and speed up the development even
further. The established partnership between society,
industry and research in the Swedish activities is also worth
to highlight. Examples of such activities are:
The GobiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project),
which is a major Göteborg Energi project set out to build a
plant to produce biogas via the gasification of biofuel and
waste from forestry. When the plant is at optimal
production, it will deliver in upwards of 800 - 1 000 GWh,
which corresponds to fuel provision for between 80 000 100 000 cars.
The Göteborg Energy’s district heating system including
Renova’s waste to energy facility. The 1000 km district
heating network, one of the world largest, now provides
heating to more than 90 % of all apartment blocks in
Göteborg. The expansion is continuing to single family
houses. Renova’s waste-fuelled district heating power plant
is one of the world’s most advanced facilities for producing
energy through waste combustion. The plant provides
roughly 30% of Gothenburg’s district heating and 5% of its
electricity. Renova works to recover the energy from waste
with the least possible environmental impact. And they are
among the world’s elite when it comes to getting the most
energy out of each tonne of waste. The plant is also one of
Europe’s cleanest waste-to-energy plants.
The Sustainable Chemistry 2030 initiative, where the
chemical companies in the city of Stenungsund, Sweden’s
largest chemistry and materials cluster, have developed a
joint ambition to work toward a fossil-independent West
Sweden by 2030. The vision has led to an action plan
supported by five chemical companies: Aga, AkzoNobel,
Borealis, Ineos, and Perstorp. Their vision is to have
Stenungsund be the center of production of sustainable
products in the chemical industry, with all processes being
based on renewable resources and energy, and thus
contribute to a sustainable world.
Referenser
This report consists of extracts from the following reports:
European Commission (2012): Innovating for Sustainable Growth:
A Bioeconomy for Europé, COM(2012) 60 final
European Commission (2013): GREEN PAPER: A 2030 framework
for climate and energy policies, COM(2013) 169 final
CEPI (2012): Unfold the future, The forrest fibre industry – 2050
roadmap to a low-carbon bio-economy
There will be no change without sufficient biomass: The EU
will need to invest in European forests and farming systems
Kontakt: info@gamenetwork.se
Bilaga 3 - Delrapport 3 från Nätverket GAME 2013-05-14
Utredning 2013:
Bioekonomi i Västsverige
www.gamenetwork.se
Swedish research and innovation strategy for bioeconomy
How can Sweden optimize its use of biobased resources in
the conversion to a biobased economy? What are the
current preconditions and possibilities in Sweden for this
conversion? What research and development needs do we
have and what initiatives do we need to promote
innovation? These were the principal questions when
Formas (The Swedish Research Council), Vinnova (Swedish
Governmental Agency for Innovation Systems) and the
Swedish Energy Agency in 2012 developed the Swedish
research and innovation strategy for a bio based economy,
as mandated by the Swedish government. This report
shortly presents the main topics in the strategy.
The Swedish research and innovation strategy for a bio
based economy served as one important basis for the
Government bill (2012/13:30) on research and innovation
that was presented in October 2012 and is the basis for
allocating public funds to strategic research areas. The
strategy is also meant to contribute to other efforts such as
the work towards a fossil fuel independent transport sector.
The analysis in the strategy shows that Sweden, in
comparison to many other countries, has good preconditions
for being able to convert to a bio-based economy. The
natural geographic conditions present in Sweden as well as
the traditional industry and existing infrastructure are allimportant factors. Even if the competition for the raw
materials will increase, the strategy means that it brings new
opportunities to, for example, complement traditional
products with products based on biomass or to increase the
use of biomass raw materials within commercial sectors
other than the traditional, such as the transport sector,
construction sector or the chemical industry.
material. Therefore the bioeconomy is also limited by them
and the possible conflicts of objectives when, which is often
the case, the use of one ecosystem service has consequences
for other ecosystem services. There is a challenge in finding
an optimized use that also maintains the production capacity
and stability of the ecosystem.
Four strategic research themes
The strategy identifies knowledge requirements that needs
to be met in order to be
able to implement
existing plans and
ensure the growth of a
bio-based economy.
The assessment of the
research and
development needs
stretches across the
entire biomass value
chain from production
to refining and
consumption and the
different areas are
structured according to
four identified
challenges that need to
be addressed in the
conversion to a biobased economy:
1.
The replacement of fossil-based raw materials
with bio-based raw materials
Here the focus is how to intensify production of biobased raw materials in a sustainable way by e.g. more
efficient use of nutrients and water, crop and animal
breeding, adapting crops to climate change, developing
new properties by cultivation and harvesting techniques
or the use of other ecosystems for biomass production
such as marine and aquatic systems or urban
environments.
2.
Smarter products and smarter use of raw
materials
This area focuses on the further refining of biomass into
products by e.g. more efficient use of bi-products and
waste products as raw material, developing new
products and material such as plastics and textiles that
meet consumer needs. Also more knowledge is needed
on the processes within biorefineries and how to
optimize them and break them down to sub-systems to
make more efficient use of bio-based raw material.
Downstream aspects of biorefineries are also identified
as important such as the user stages and properties of
Swedish definition of bioeconomy
The strategy provides a suggestions for a national definition
of a bio-based economy (bioeconomy) to avoid the risk of the
concept being interpreted in too many different ways. This
was also mandated by the Swedish government. Bioeconomy
is defined as an economy based on:

Sustainable production of biomass to enable a growth in
use within a number of different social sectors. The
objective is to reduce climate effects and the use of
fossil-based raw materials.

Increased added value for biomass materials, together
with a reduction in energy consumption, and recovery of
nutrients and energy from the end products. The
objective is to optimize the value and contribution of
ecosystem services to the economy.
The concept of ecosystem services, i.e. the benefits that
people can derive from the ecosystem, is vital in the
definition. Ecosystem services are the foundation of the
bioeconomy, the origin of the production of bio-based raw
the end product.
3.
4.
Change in consumption habits and attitudes
This means changing the consumption pattern of
consumers as well as producers. On the production side
this means for example to produce goods with higher
quality and longer shelf-life as well as taking the entire
life cycle of a product into account. This can be
integrated for example when developing packaging or by
considering second hand-use or systems for final
recycling. This also involves the issue of distribution and
storage, new services connected to bio-based products
and knowledge on consumer behavior. Another subarea within this challenge is transport. Switching to biobased fuels requires large-scale and resource efficient
distribution as well as efficient transport systems.
Prioritization and choice of measures
This challenge lifts the need for knowledge on
environmental consequences of increased productivity
of the ecosystem and increased production of new types
of biomass. The key is to find solutions that increase
both the commercial and environmental benefits. There
is also a great need for knowledge on socio-economic
consequences and how to solve potential conflict of
objectives regarding the use of land, on local, regional
and global level. Research and development is also
needed on policy instruments, what instruments are
most effective to steer towards the intended change and
what obstacles can be identified? Administrative,
economic or other obstacles?
Research proposition and strategic call
In the government research proposition stating the
prioritizations within research and innovation between 2013
and 2016, the area of “forest-based raw material and
biomass –new material and bio-based products for a
bioeconomy” is proposed to receive an increased grant of
100 million SEK between 2014 and 2016. This is motivated
by the growing need for knowledge and development as well
as the great potential for Sweden and the already existing
competitive advantages within the area. These funds will be
canalized through Formas, The Swedish Research Council.
A first strategic call was announced by Formas during the
end of last year (2012) for funding of bio-based economy
research, with the intention to support 6 to 10
transdisciplinary research environments. The four
challenges identified in the research strategy, and stated
above, are central in the announcement and need to be
addressed by all applicants. Also, inter and transdisciplinarity will be prioritized. A decision on allocation of
the funds is expected in June 2013.
Conclusions for Western Sweden
As stated earlier Western Sweden has a long history of more
traditional bioeconomy and has great assets when it comes
to knowledge, infrastructure as well as access to raw
material. There are also many platforms where collaboration
between academia, public and private sector already is
established and that are connected to the development
towards a bioeconomy.
There is an opportunity for Western Sweden to use its assets
to attract funding that can contribute to further
strengthening the existing knowledge base and stimulate
innovation and regional growth within this area. This is also
in line with the regional development plans concerning
development international cooperation on research and
innovation.
Illustration: Erik Hedman. Konsthuset för Formas
Incentives for innovation
It is recognized that the research and development needs
also have to be strengthened by innovation fostering
activities. It is not until the products and services achieve a
relevant distribution throughout society that the societal
benefits of the conversion to a bioeconomy will be realized.
The Swedish research and innovation strategy for a bio
based economy proposes a number of measures that aims to
address the challenges associated with the conversion to a
bioeconomy. The measures include stimulating crossindustry collaboration in research and development,
stimulating the growth of strong research and innovation
environments, supporting demonstration activities within
other areas than fuels and energy technology solutions.
The measures also include offering support to small and
medium-sized enterprises for the commercialization of new
technologies. It is specifically stated that universities and
research institutes has a central role to play in building links
in cross-sectoral and cross-disciplinary collaboration.
We recommend actors in Western Sweden to monitor the
three funding agencies to identify when the next call for
proposals. Having projects on bioeconomy taking place in
Western Sweden could strengthen the awareness of the
bioeconomy possibilities among regional actors. Funding of
development would of course also contribute to the change
of the society and the probability of a substantial change
towards a bioeconomy in 2020.
References
This report consists of extracts from the following reports:
Forskning och innovation (2012). Regeringens proposition. Prop.
2012/13:30
Swedish Research and Innovation Strategy for a Bio-based Economy
(2012). Report: R3:2012. Formas, Swedish Energy Agency and
Vinnova.
Strategic call – A Bio-Based Economy. Formas
http://www.formas.se/en/Financing/Calls-For-Proposals/Strategiccall---A-Bio-based-Economy/
Uppdrag om en nationell strategi för utvecklingen av en biobaserad
samhällsekonomi för en hållbar utveckling. (2011)
Landsbygdsdepartementet. L2011/2399.
Kontakt: info@gamenetwork.se
Bilaga 4 - Delrapport 4 från Nätverket GAME 2013-08-20
Utredning 2013:
Bioekonomi i Västsverige
www.gamenetwork.se
EU funding for bioeconomy research and innovation
A transformation of the European economy, from the
present one based on fossil fuels to one based on
renewable resources still need a lot of support from
researchers. This report gives an overview of the
European funding programs, which fund R&D
related to the bioeconomy challenges.
Research, development and demonstration can be funded
from several different European funding programs. They all
supports the same overarching policies (presented in report
2013:2) but the programs have different target groups and
objectives.
Horizon 2020 – Exiting the crisis
The largest funding program is the framework program for
research and development. This year ends the 7th program
and in January 2014 the first calls in the next 7 years
program, Horizon 2020, will be announced.
Much is still not revealed but what we know at this moment
is that there will be around nine different focus areas for
research and out of these we believe the theme Waste: a
resource to recycle and reuse will be the most relevant for
bioeconomy development.
The focus area is described as follows: Proper waste
prevention and management represent a major opportunity
for European society, notably in terms of job creation, access
to valuable raw materials and resources, and cost effective
ways of reducing greenhouse gases. This focus area within
this challenge therefore aims to boost the development of
innovative, environmentally friendly and cross-sectoral
waste management solutions, and to seize new and
significant market opportunities by positioning Europe as a
global market leader in related innovation and technology:
the global waste market, from collection to recycling, is
estimated at €400 billion p.a. and full compliance with EU
waste policy could create an additional extra 400 000 jobs
within the EU and an extra annual turnover of € 42 billion.
It also aims to raise societal awareness in order to use
resources efficiently, as well as mitigate the dependency of
Europe on imported raw materials. Activities will therefore
address the whole production and consumption cycle, from
waste prevention and the design of products and processes
to waste disposal or re-use, including organizational,
management and behavioral changes. They will focus on key
sectors, such as industrial manufacturing, energy and
agriculture and will encompass the collection, recovery,
recycling and transformation of valuable materials from
urban and industrial waste streams, including municipal
waste, construction and demolition waste, high tech
products, and bio-waste.
Bio-Based Industries
Bio-based industries are industries, which use renewable
biological resources for the production of bio-based products
and biofuels. Production usually takes place in biorefineries
and often relies on bio-based processes. They give rise to
new value chains, linking previously unrelated primary
producers (and e.g. managers of organic waste) and
industries, thus opening new opportunities for a wide range
of established players. An increasing number of processing
industries, such as the chemical, biofuels, pulp and paper,
sugar and starch, and technology providers (in particular on
industrial biotechnology and engineering) are interested in
moving partially or entirely towards sustainable renewable
bio-based resources and/or products.
The European Bioeconomy Strategy, proposes the creation
of a Public-Private Partnership (PPP) for bio-based
industries (Bio-based PPP) as part of its Action Plan. The
Commission Communication promoting a stronger
European industry for growth and economic recovery
reiterates the importance of setting up a Bio-based PPP in
the form of a Joint Technology Initiative (JTI) in the context
of the EU's industrial policy, which is also in line with the
Commission Communication "Public-private partnerships,
in Horizon 2020: a powerful tool to deliver on innovation
and growth in Europe"
NER300 - innovative low-carbon projects
The aim of NER300 is to establish a demonstration
programme comprising the best possible CCS (Carbon
Capture and Storage) and RES (Renewable Energy Sources)
projects and involving all Member States. The programme
intends to support a wide range of CCS technologies (precombustion, post-combustion, oxyfuel, and industrial
applications) and RES technologies (bioenergy, concentrated
solar power, photovoltaics, geothermal, wind, ocean,
hydropower, and smart grids).
GoBiGas2 facility in Gothenburg. Funded by NER300
(www.repotec.at)
NER300 also seeks to leverage a considerable amount of
private investment and/or national co-funding across the
EU, boost the deployment of innovative low-carbon
technologies and stimulate the creation of jobs in those
technologies within the EU.
NER300 is so called because it is funded from the sale of
300 million emission allowances from the new entrants'
reserve (NER) set up for the third phase of the EU emissions
trading system (EU ETS). The funds from the sales are to be
distributed to projects selected through two rounds of calls
for proposals, covering 200 and 100 million allowances
respectively.
CIP – Eco-Innovations
The Eco-innovation initiative is for organizations that have
developed an environmental product, service, management
practice or process, which has a proven track record, yet is
not fully marketed due to residual risks. It helps participants
overcome those barriers to further market penetration and
turn these products and processes into Europe's future ecoinnovation successes. There is an annual call for proposal to
fund projects. While all sectors are potentially eligible for
funding under the Eco-innovation initiative, certain
activities have been singled out as priority areas because of
their considerable impact on the environment and their
potential contribution to meeting the EU's own
environmental objectives. These priorities may change from
one year to another. Priorities currently covered include
recycling, building products, food and drink, water and
green business.
Intelligent Energy Europe
Funding under the Intelligent Energy – Europe (IEE)
programme is available for different types of actions
furthering the EU's efforts towards clean and sustainable
energy. The main areas covered are energy efficiency, new
and renewable resources and energy in transport as well as
integrated initiatives which combine several of these or
address more than one economic sector at the same time.
production from agricultural residues and waste and their
use for CHP (Combined Heat and Power plants), grid
injection and/or as transport fuel.
Knowledge and Innovation Community
Knowledge and Innovation Community (KIC) are
multiannual research programs funded by the European
Institute of Innovation and Technology (EIT) which aims to
enhance Europe’s ability to innovate. Today two out of three
KIC:s are related to bioeconomy: Climate KIC (climate
change) & KIC InnoEnergy (sustainable Energy).
The KIC is the independent but operational part of the EIT,
which puts the innovation web into practise.
A KIC is a highly integrated, creative and excellence-driven
partnership, which brings together the fields of education,
technology, research, business and entrepreneurship, in
order to produce new innovations and new innovation
models that inspire others to emulate it. They are to become
key drivers of sustainable economic growth and
competitiveness across Europe through world-leading
innovation. The KICs will be driving effective “translation”
between partners in ideas, technology, culture, and business
models, and will create new business for existing industry
and for new endeavours.
KICs bring together different people working together across
the innovation web. Key actors include: businesses
(including SMEs); entrepreneurs; research and technology
organisations; higher education institutions; investment
communities (private investors and venture capital);
research funders, including charities and foundations; local,
regional and national governments.
A strong outreach programme, for example to attract new
partners, to develop and support clusters of SMEs around
KIC nodes and to engage public interest in technology and
non-technology-driven innovation and its importance in
delivering Europe’s economic and social future is of utmost
importance for the KICs.
Swedish research funding in the future
A recent report from an advisory group to the Ministry of
Education suggest that new national programs should be
much closer coordinated with the European programs. This
implicates that that Swedish interests must be
communicated when the European programs is discussed to
make sure that national interest are included in the final
programs. It will also be more important for Swedish
research organisations to follow the developments on the
European level. Not only research agendas but also
politically as European research program usually are
designed as tools to support policy implementation.
The on going national programs have been presented in
report 2013:3.
Results from IEE-project AGRIFORENERGY II
Strategic actions for Bioenergy are; supporting the
development of strategies in the bioenergy field beyond
2020, taking into account the interactions between the
different supply chains and markets, including food, feed,
industrial and energy production; Concrete implementation
of local supply chains of the most sustainable solid bioenergy
resources; Increase sustainable biogas and bio methane
References
www.ec.europa.eu/research/horizon2020
www.eit.europa.eu/kics
www.ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300
www.ec.europa.eu/environment/eco-innovation
www.regeringen.se/sb/d/16736/a/221359
Kontakt: info@gamenetwork.se
Delrapport 5 från Nätverket GAME 2013-11-28
Utredning 2013:
Bioekonomi i Västsverige
www.gamenetwork.se
Nätverket GAME om bioekonomi
Att bioekonomi är ett begrepp som kan vara svårt att
relatera till har blivit tydligt under arbetet med
utredningen om ”Bioekonomi i Västsverige”. Vad
innebär det egentligen för ens egen verksamhet och
hur konkret anser sig olika aktörer jobba med
frågorna? Medlemmarna i Nätverket GAME fick,
genom att delta i en enkät, möjligheten att reflektera
över sina egna verksamheters koppling till
omställningen mot en bioekonomi. I den här
delrapporten får du ta del av dessa reflektioner.
Enkäten gick ut till hela GAMEs nätverkslista med 458
mailadresser och 28 personer svarade. Större delen av de
som svarade på enkäten uppgav att de är
näringslivsaktörerer, men även offentliga aktörer, universitet
och forskningsinstitut i Västsverige finns representerade.
Det är även en relativt god spridning av olika
verksamhetsområden. Såväl den maritima sektorn som
kemiindustrin, hållbar stadsutveckling, life science samt
avfalls- och logistikbranschen finns med. Vad gäller de
svarandes roll i sina respektive verksamheter så uppger de
flesta av dem att de verkar inom ledningen eller utveckling.
Fossila transporttjänster och plast i fokus
transporteras fossilt baserade eller tillverkade i processer där
stora mängder fossil energi i använts.
Det som lyfts fram är särskilt platsprodukter i miljöer såsom
kontor och sjukhus:
Vi har kontorsmateriel som är producerade
med fossil råvara och levereras med
fossildrivna fordon. (Ideell aktör)
Vår organisation konsumerar ett stort antal
produkter, bl. a livsmedel, där stora mängder
fossila bränslen används för produktionen.
(Offentlig aktör)
Plaster av skilda slag främst inom sjukvård.
(Offentlig aktör)
Vi har en hel del grejer gjorda av plast.
Datorer, tangentbord, termosar etc.
(FoU aktör)
Vissa svarande pekar även på el till och uppvärmning av de
lokaler man använder i sin verksamhet, men en del går även
längre tillbaka i kedjan och pekar på den användning av
fossila produkter och tjänster som sker längre bak i
leverantörsledet.
Inledningsvis fick de svarande svara på frågan om ”vilka
fossilbaserade produkter och tjänster man använder i sin
verksamhet idag”. Fossilbaserade bränslen till transporter
lyftes fram av så gott som alla de svarande och är självklart
en av de tydligaste och mest uppenbara fossilbaserade
tjänsterna. En hel del beskriver dessa fossilt baserade
transporter som relativt svårhanterliga:
Vi använder fossilbaserade
transporttjänster, framför allt flyg och bil. Vi
försöker resa med tåg men det funkar inte
alltid bäst.(Aktör inom FoU)
Framförallt persontransporter med olika bränsledrivna
transport slag lyfts fram, men flera av de svarande pekar
naturligtvis även på godstransporter. Till exempel i samband
med inköp till verksamheten:
Vi använder fossilbränslen inom transporter
och kollektivtrafik (personbilar, lastfordon,
bussar, traktorer, färjetrafik och dieseltåg)
Även vad gäller leverantörer till de olika
verksamheterna (varutransporter).
(Offentlig aktör)
Själva transporttjänsten i en godstransport är inte det enda
som är fossilt baserat. När de svarande reflekterar över
frågan om vilka fossilbaserade produkter och tjänster man
använder i sin verksamhet idag, kopplar många även
samman sina transporttjänster med de transporterade
produkternas ursprung. I många fall är de produkter som
Det verkar alltså finnas en allmän medvetenhet hos de
svarande kring vilka fossila produkter och tjänster man
använder i sin verksamhet. Vid den direkta frågan om ”Hur
bra koll har ni på de fossilbaserade produkter/tjänster ni
använder?” så uppger den övervägande andelen att de har
relativt bra koll (d.v.s. Bra eller jättebra). Alltså, att man vet
vilka produkterna/tjänsterna är, hur de används och hur
mycket de används.
Om man gör en sektorsuppdelning av svaren på frågan om
hur bra koll man har på sina fossilbaserade produkter och
tjänster så kan man utifrån enkätsvaren se att de som
uppger att de har dålig koll i större utsträckning kommer
från offentlig sektor. Alla de svarande som uppger att de har
”jättebra koll” representerar näringslivet. Kommuner eller
andra offentliga aktörer inom Nätverket GAME är ofta stora
organisationer som med relativt svåröverskådliga
verksamheter, vilket självklart bidrar till att svaren landar
som de gör. För näringslivsaktörerna del så kan det vara så
att svaren bero på att deras verksamhet är specifikt baserad
just på att ställa om från en fossil till en biobaserad ekonomi.
omställningsprocess om man inte har en tydlig, tidsbestämd
och förankrad målsättning.
Några av de svarande som har angett att de har
tidsbestämda mål visar även sina mål-år och här finns ett
spann från i år, 2013, till år 2021. Det man lyfter fram är
återigen främst utbyte av drivmedel. Några nämner sina
övergripande mål för minskade klimatutsläpp.
EU-projekt för att driva på omställningen?
Nätverket GAME har som ambition att stärka EUfinansierade demonstrationsprojekt av miljöteknik med
Västsvensk anknytning. Därför innehöll enkäten även
frågan: ”Hur ser ni på möjligheten att minska ert
fossilberoende inom ramen för ett EU finansierat projekt?”.
Många av de svarande ser det som intressant och att det kan
finnas stora möjligheter, men flera nämner också att det är
svårt och att möjligheterna beror på hur ett sådant projekt är
utformat.
Mål och planer för omställning
För att kunna genomföra en omställning från fossilbaserade
tjänster och produkter till biobaserade så är det en
förutsättning att man har en genomtänkt process för
omställningen, att man utarbetar en plan för hur det ska
genomföras. Allra helst kopplat till tydliga och resurssatta
mål så att arbetet går att följa upp på ett systematiskt sätt.
I enkäten frågade vi ” Hur planerar ni att byta ut dem (de
fossilt baserade tjänsterna/produkterna) mot biobaserade
produkter och tjänster?” Även under denna fråga så lyftes
framförallt transportsidan fram ex:
Vi har detta i fokus vid nästa byte av fordon.
(Näringslivsaktör)
Andra näringslivsaktörer nämner att de planerar att bevaka
vilka alternativ som kommer fram på marknaden och att
införandet av ny teknik sedan kan möjliggöra utbyte,
framförallt av bränslen. Andra lyfter fram sin påverkan på
underleverantörer och att planerna innebär att förmå dessa
leverantörer att välja bränslen från förnybara källor. Många
anger att de testar, men att det i dagsläget är omöjligt att bli
helt fossiloberoende:
Vi provar alternativa produkter, men ser
inget som kan ersätta all vår förbrukning
idag. (Näringslivsaktör)
De offentliga aktörerna som finns med bland de svarande
anger i stor utsträckning att omställningen till biobaserade
produkter och tjänster ingår i de övergripande planerna för
energi- och klimat för den organisation de tillhör. Här lyfter
man även fram att offentlig upphandling som ett av de
starkaste verktyg man har inom sektorn för att bidra till en
omställning och att det ofta finns med i planerna. Offentlig
upphandling kan driva på den marknadsutveckling som
näringslivet efterfrågar för att i sin tur ställa om.
Deltagarna i enkäten fick även frågan: ”Har ni planer för alla
produkter/tjänster eller enbart för energi?”. Mindre än
hälften av de svarande uppger att de har planer för alla
fossilbaserade produkter och tjänster. Ungefär lika stor
andel uppger att de enbart har planer för energi eller att de
inte har några planer alls för utbyte.
Oavsett är det få av de svarande som anger att de har
tidsbestämda mål för omställningen. Det kan, som nämndes
tidigare, vara svårt att mäta och följa upp en
Vi ser positivt på projekt som kan bidra till
att minska vårt fossilberoende förutsatt att
det passar med våra förutsättningar i övrigt.
Flera av våra utvecklingsprojekt fokuserar
på effektivisering och nya och bättre
användningsområden för våra resurser. Här
finns möjligheten till minskat fossilberoende
genom EU-projekt.
Flera uttrycker även att det krävs samverkan för att
driva lyckade EU-projekt. Där har Västsverige en
fördel med goda erfarenheter och fortsatta
gränsöverskridande samarbeten.
Flera världsledande aktiviteter på gång i Västsverige
som har bäring på Bioekonomi. Dessa skulle kunna
lyftas ännu mer på den Europeiska arenan, gentemot
de Europeiska aktörer som siktar på att delta i EUs
Horizon 2020 program för att etablera Europeiska
samarbeten inför utlysningarna. Deltagande i
Horizon 202 skulle kunna skynda på utvecklingen
mot en biobaserad ekonomi. (Se tidigare
delrapporter)
Diskussion
Även om det finns en skillnad mellan sektorer så finns det en
medvetenhet hos de svarande kring vilka fossilt baserade
produkter och tjänster man använder. De flesta upplever att
de har relativt bra koll, framförallt på transportsidan, men
många lyfter även fram fossilt baserade plastprodukter i
exempelvis kontors- och sjukhusmiljöer. De som upplever
att de har dålig koll kommer främst från den offentliga
sektorn, vilket kan förklaras med den komplexa verksamhet
man befinner sig i.
Det är inte lika tydligt att man har utformade planer och
målsättningar för att byta ut dessa produkter och tjänster
mot biobaserade alternativ. Bara ett fåtal uppger att de har
tidsbestämta mål för omställningen, vilket om det fanns,
tydligare skulle kunna driva på omställningen.
Slutligen så verkar flera av de svarande se EU-projekt för
minskat fossilberoende som intressanta, men att det krävs
bred samverkan för att de ska bli framgångsrika.
Nätverket GAMEs tolkning av bioekonomi, efter årets
arbete, är en fossiloberoende ekonomi utan negativ inverkan
på vårt klimat. Deltagande i EU-projekt kan vara ett bra sätt
att skynda på utvecklingen i Västsverige för att närma oss en
bioekonomi.
Kontakt: info@gamenetwork.se
Download