2012 - Havila Shipping ASA

advertisement
World leading Offshore companyFounded on a boy´s dream
HAVILA SHIPPING ASA
ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT
2012
1
CONTENT / INNHOLD
Key events
Viktige hendelser
DEAR HAVILA SHAREHOLDER
04
2012 was a good year for Havila Shipping. I consider it likely that it will
represent a landmark in our company history. There are two main reasons
for this: one, we finalised our ambitious new-building-programme; two, we
Key figures
05
restructured the ownership of parts of the fleet.
Nøkkeltall
Through several years of rapid growth, we have established Havila Shipping
This is Havila Shipping ASA
07
ASA as a large, Norwegian offshore supply company, fit to compete on the
global arena. We have the youngest fleet of the major offshore companies,
Dette er Havila Shipping ASA
which will represent a competitive advantage in the years to come. Our
Corporate Governance
08
Eierstyring og selskapsledelse
Articles of association
13
Selskapsvedtekter
Health, Environment, Safety and Quality
14
Board of directors report
2012 was a calm year in terms of fleet expansion. The PSV ”Havila Charisma”
was delivered in December 2012 as the only new ship, and went straight on
We started the restructuring of the ownership of the fleet in 2011. This
work was completed in 2012. In 2011 we took over ownership of 5 PSVs; in
17
Miljøregnskap
vessels represent considerably reduced fuel-consumption.
to a five year contract with Statoil.
Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet
Environmental account
vessels are equipped to meet the most demanding conditions. And new
2012 we acquired the two AHTS’ “Havila Mars” and “Havila Mercury”, and
sold our 50% share in the subsea-ship “Seven Havila” for a very satisfactory
price.
18
Styrets årsberetning
These transactions are of great importance to the company. Reduced total
costs contribute to the profitability of the vessels. The effect of this is already
significant for 2012, although the effects of the acquisition of the AHTS’
Group Profit and Loss accounts & Balance sheet
Resultat & Balanse konsern
Group Cash flow statement
Kontantstrømoppstilling konsern
Group notes
Noter konsern
25
only became visible in Q4.
Not all of these moves have been equally popular amongst our shareholders.
29
I recognise that perhaps we should have communicated better the rationale
behind these transactions. It may be something to think of for future
reference. The restructuring of the ownership of these vessels was done to
30
increase the values to our shareholders in the years to come!
The investments in new vessels have been important to be able to offer our
Parent Company Profit and Loss accounts & Balance sheet
Resultat og balanse morselskap
Parent Company Cash flow statement
Kontantstrømoppstilling morselskap
Parent Company notes
Noter morselskap
Auditors report
Revisors beretning
Responisibility statement
Erklæring fra styret og adm dir
Fleet and contract status
Flåteoversikt og kontraktsdekning
76
employees the best working environment at sea, but also to achieve our
high ambitions on Health, Safety and Environment. This is important to our
customers in choosing us.
79
I have been clear on what has been the company’s, and mine, ambition
these past 18 months. We will, as soon as possible, get Havila Shipping ASA
80
back into a position where dividends can be paid. Our transactions in 2012
have contributed towards this goal. One important prerequisite is of course
that the market improves. Most of us predicted that 2012 would be a very
98 good year; especially in the AHTS spot market. That did not come true. At
the close of the year we recognise that the volatility will be high also in the
times to come. Havila Shipping is prepared for that – and is prepared to be
pleasantly surprised if it does not turn out that way.
102
The experts predict that the oil price will remain high. That is positive for us.
The prognosis is that the activity levels in the North Sea will continue to be
107
high. That is also positive for us.
Our exposure in Brazil has improved profitability in 2012. We think that
that development will continue over the coming months, both in terms of
increased exposure and increased profitability. The company is represented
in Rio de Janeiro, Singapore and Aberdeen, in addition to our main offices
in Fosnavåg.
2
KJÆRE HAVILA-AKSJONÆRER
2012 ble et godt år for Havila Shipping. Jeg ser ikke bort fra at dette kan bli
et lite merkeår i selskapets historie. Det er hovedsakelig to grunner til det:
Den ene at vi avsluttet et veldig ambisiøst byggeprogram; den andre at vi
restrukturerte eierskapet til deler av flåten.
Etter flere år med veldig kraftig vekst har vi etablert Havila Shipping ASA
som et stort, norsk offshore-rederi, fullt ut i stand til å konkurrere med hvem
som helst på den globale arenaen. Vi har den nyeste flåten blant de store
selskapene; noe som vil gi oss betydelig konkurransekraft i årene fremover.
Våre skip er i stand til å håndtere de mest krevende oppdragene. Nye skip
gir også betydelig lavere drifstoff-forbruk.
2012 ble et rolig år for oss med hensyn til nybygg. Bare PSV’en ”Havila
Charisma” ble levert i desember – og gikk rett ut i en fem års kontrakt med
Statoil.
I 2011 startet vil arbeidet med å restrukturere eierskapet til skipene i flåten.
Dette arbeidet ble fullført i 2012. I 2011 overtok vi eierskap til 5 PSV’er;
i 2012 kjøpte vi ut de to AHTS’ene ”Havila Mars” og ”Havila Mercury”.
Dessuten solgte vi vår 50 % eierandel i subsea-skipet ”Seven Havila” for en
pris vi er godt fornøyde med.
Transaksjonene har stor betydning for Havila Shipping ASA. Lavere
totalkostnader bidrar til å gjøre skipene mye mer lønnsomme. Effekten av
dette er allerede betydelig i 2012, selv om tilbakekjøpet av AHTS’ene først
ga effekt i Q4.
Alle grepene har ikke vært like populære blant alle aksjonærene. Jeg ser
ikke bort fra at vi burde lagt mer vekt på å kommunisere rasjonaliteten bak
transaksjonene. Det er i så fall noe vi får ta med oss og lære av.
Restruktureringen av eierskapet til disse skipene er gjort for at alle
aksjonærene skal få økte verdier i årene fremover!
Investeringene i nye skip har vært viktige for å kunne tilby våre ansatte de
mest lukrative arbeidsplassene på sjøen, men også for å oppnå våre høye
målsettinger innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Også våre kunder
vektlegger dette når de velger oss.
Det siste halvannet år har jeg vært tydelig på hva som har vært selskapets
Njål Sævik,
CEO / Adm.dir.
og mitt mål. Vi skal få Havila Shipping ASA så raskt som mulig tilbake i
utbytteposisjon. Det vi har gjort i 2012 har bidratt godt til en slik utvikling.
En viktig forutsetning er selvsagt at markedet tar seg opp i tiden fremover.
De fleste av oss spådde at 2012 skulle bli et veldig godt år; ikke minst i
spotmarkedet for AHTS. Det slo ikke til. Ved årets utgang ser vi vel at vi må
regne med til dels stor volatilitet også fremover. I Havila Shipping har vi i
alle fall belaget oss på det – og så får vi heller bli positivt overrasket hvis det
ikke skulle skje.
Oljeprisen kommer til å fortsette å være høy, mener ekspertene. Det er
bra for oss. Aktivitetsnivået i Nordsjøen kommer til å være høyt, tyder
prognosene på. Det er også bra for oss.
Vår eksponering i Brasil har bedret lønnsomheten i 2012. Vi mener at den
utviklingen vil fortsette i tiden fremover – både mht økt eksponering og
økt lønnsomhet. Selskapet er representert i Rio de Janeiro, Singapore og
Aberdeen – i tillegg til vårt hovedkontor i Fosnavåg.
3
Key events in 2012
January
•The contract for the subsea vessel Havila Harmony with Fugro
Viktige hendelser i 2012
Januar
•Kontrakten for subsea fartøyet Havila Harmony med Fugro
TSM ble forlenget frem til mars 2014, med opsjon for
TSM was extended until March 2014, with an option to
forlengelse i 2x1 år.
extend for 2x1 year.
•The agreement entered into with E.ON for the PSV vessel
•Det ble inngått avtale med E.ON for PSV fartøyet Havila
Havila Fortune for a period of two wells with an option of
Fortune for en periode som dekker to borehull med opsjon
på ytterligere ett borehull.
one well.
•Statoil erklærte den første av to halvårlige opsjoner for PSV
•Statoil declared the first of two half-yearly options for the PSV
fartøyet Havila Clipper.
vessel Havila Clipper.
March
•BP Norge declared the second two-month option for the PSV
•BP Norge erklærte den andre to måneders opsjonen for PSV
vessel Havila Crusader, and has options for an additional eight
fartøyet Havila Crusader, og har opsjoner for ytterligere åtte
months.
måneder.
•The Board approved the financial statement for 2011.
Mars
•Styret vedtok årsregnskapet for 2011.
•A contract was entered into with Petrobras in Brazil for the
•Det ble inngått en kontrakt med Petrobras i Brasil for PSV
PSV vessel Havila Fortress. The contract is for a fixed period of
fartøyet Havila Fortress. Kontrakten for en fast periode på
4 år, med opsjon for 4 år.
four years, with an option for four years.
•Statoil erklærte den siste årlige opsjonen for AHTS fartøyet
•Statoil declared the last one year option for AHTS vessel
Havila Mars.
Havila Mars.
April
•A five years contract was signed with Total E&P UK for the
April
•Det ble inngått 5 års kontrakt med Total E&P UK for PSV
fartøyet Havila Commander, med opsjon på 2 x 1 år.
PSV vessel Havila Commander, with an option of 2x1 year.
•Norske Shell AS erklærte ett års opsjon for PSV fartøyet Havila
•Norske Shell AS declared a one-year option for the PSV vessel
Borg.
Havila Borg.
May
•Annual General Meeting.
Mai
•Ordinær generalforsamling avholdt.
•Regnskapet for første kvartal ble offentliggjort.
•The first quarter account was released.
June
•A contract with EDT Offshore Egypt for the AHTS vessel
Juni
•Det ble inngått en kontrakt med EDT Offshore Egypt for AHTS
fartøyet Havila Jupiter for riggflytting.
Havila Jupiter for a rig move.
•Skroget til PSV fartøyet Havila Charisma sjøsettes i Tyrkia.
•The hull of the PSV vessel Havila Charisma was launched in
Turkey.
July
•The half year account was released.
Juli
•Halvårsregnskapet ble offentliggjort.
August
•Havila Shipping ASA raised an unsecured bond loan of NOK
August
•Havila Shipping ASA tok opp et usikret obligasjonslån på NOK
500 million with a term of four years, of NOK 284 million was
500 mill med løpetid på 4 år, hvorav NOK 284 mill ble brukt til
used to partially repay bond loan which is due in July 2013.
delvis nedbetaling av obligasjonslånet med forfall i juli 2013.
September •Statoil declared the second of two half-yearly options for the
September •Statoil erklærte den siste av to halvårlige opsjoner for PSV
fartøyet Havila Clipper.
PSV vessel Havila Clipper.
•Statoil erklærte den siste årlige opsjonen for AHTS fartøyet
•Statoil declared the last one year option for the AHTS vessel
Havila Mercury.
Havila Mercury.
November •The third quarter was released.
November
100 mill med forfall i mars 2015.
100 million with maturity in March 2015.
December
•Havila Shipping ASA sold its 50 % share in the joint venture
compay Acergy Havila Limited, which owns the diving
support vessel Seven Havila, with positive cash effect of NOK
150 million.
•Havila Shipping ASA completed a private placement with
gross proceeds of NOK 200 million.
•The PSV vessel Havila Charisma, which is 50 % owned by
Havila Shipping Group, was delivered from the shipyard
Havyard Ship Technology AS.
•Havila Shipping completed the repurchase of the two AHTS
vessels Havila Mars and Havila Mercury.
4
•Regnskapet for tredje kvartal ble offentliggjort.
•Havila Shipping ASA tok opp et usikret obligasjonslån på NOK
•Havila Shipping ASA raised an unsecured bond loan of NOK
Desember
•Havila Shipping ASA solgte sin 50 % eierandel i joint venture
selskapet Acergy Havila Limited, som eier dykkerfartøyet
Seven Havila, med positiv likviditetseffekt på NOK 150 mill.
•Havila Shipping ASA gjennomførte en rettet emisjon med
brutto emisjonsproveny på NOK 200 mill.
•PSV fartøyet Havila Charisma, som er 50 % eid av Havila
Shipping konsernet, ble levert fra verftet Havyard Ship
Technology AS.
•Havila Shipping konsernet fullførte tilbakekjøp av de to AHTS
fartøyene Havila Mars og Havila Mercury.
Key FIGURES / NØKKELTALL
NOK 1 000
Total operating income and gains on fixed assets.
Sum driftsinntekt og gevinst ved salg anleggsmiddel
Operating result before depreciation
Driftsresultat før avskrivning
Adjustments of unrealized FX gain/loss
Justering for urealisert valuta gevinst/tap
EBITDA
EBITDA
Profit/(loss) after tax
Resultat etter skatt
Cash and cash equivalents
Kontanter og kontantekvivalenter
2012
2011
1 412 715
1 372 300
592 594
496 890
16 682
50 577
609 275
547 467
10 156
-126 455
500 898
359 364
Booked equity
Bokført egenkapital
2 008 165
1 809 323
Total booked assets
Totale bokførte eiendeler
8 685 170
7 944 725
Total shares
Antall aksjer
29 743
21 410
1 - Earnings per share
1 - Resultat pr aksje
0,01
-7,56
2 - Booked equity ratio
2 - Bokført egenkapitalandel
23 %
23 %
3 - Operating margin before depreciation
3 - Driftsmargin før avskrivning
42 %
36 %
4 - Operating margin after depreciation (EBIT)
4 - Driftsmargin etter avskrivning (EBIT)
31 %
21 %
5
6
THIS IS HAVILA SHIPPING ASA
DETTE ER HAVILA SHIPPING ASA
The objective of Havila Shipping is to be a leading supplier of quality assured
Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende leverandør av kvalitets-
supply services to the offshore industry, nationally as well as internationally.
sikrede supplytjenester til offshoreselskap, både nasjonalt og internasjonalt.
This will be achieved through a focus on solid earnings, safe operations and
Dette skal oppnås ved å ha fokus på god inntjening, sikre operasjoner og
human resources.
menneskelige ressurser.
Havila Shipping operates 28 vessels within subsea construction, anchor
Havila Shipping ASA driver 28 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plat-
handling, platform supply vessels and multi-field rescue recovery vessels.
tformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy.
Havila Shipping was listed on Oslo Stock Exchange in May 2005. Through its
Havila Shipping ASA ble børsnotert i mai 2005. Gjennom sin hovedeier,
principle shareholder, Havila AS, the company has a long tradition and high
Havila AS, har selskapet lange tradisjoner og høy kompetanse innenfor
competency in the maritime sector and over the past 30 years the company
maritim virksomhet, og har de siste 30 årene vært en viktig aktør innenfor
has been an important key player in the offshore supply sector.
offshore supply sektoren.
7
CORPORATE GOVERNANCE
EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance largely concerns
Norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse dreier seg i stor grad om
the collaboration and governing principles between the owners, the board
samspillet og styringsprinsipper mellom eiere, styre og ledelse og revisjon av
of directors and management, and the auditing of Havila Shipping ASA.
Havila Shipping ASA.
Good corporate governance is a precondition for gaining trust among
God virksomhetsstyring er en forutsetning for investorenes tillit og økte
investors and for increasing shareholder values. This also affects our relations
aksjonærverdier.
with employees, customers and suppliers, and society at large.
leverandører og samfunnet rundt.
The Code of Practice of 23 October 2012 is based on the principle of ‘explain
Anbefalingen av 23. oktober 2012 bygger på prinsippet om at virksomhetene
or comply’, i.e. that the companies must either comply with or explain
skal følge prinsippene eller forklare avvik fra disse. Denne anbefalingen er
any non-compliance with the recommendations. This recommendation is
tilgjengelig på www.nues.no.
Dette påvirker også forholdet til ansatte, kunder og
available on www.nues.no.
Havila Shipping ASA’s core values are important principles for corporate
Havila Shipping ASA sine kjerneverdier er viktige virksomhets-
governance:
styringsprinsipper:
Openness
Åpenhet
Accountability
Ansvarsbevissthet
Equal treatment
Likebehandling
Through applying these values, the company will highlight risks and
Gjennom dette skal selskapet synliggjøre risiko og muligheter i virksomheten,
opportunities relating to its business and help to ensure that management,
og bidra til at ledelse, ansatte og styret føler tilhørighet med felles mål.
employees and the board of directors identify with the company and have
Likebehandling skal sikres gjennom offentliggjøring av tidsriktig og relevant
common goals. Equal treatment shall be ensured through the timely distribution
informasjon til investorer, ansatte og samarbeidspartnere.
of relevant information to investors, employees and business partners.
Compliance and highlighting of the company’s policies are important tools
Etterlevelse og synliggjøring av selskapets politikk er et viktig virkemiddel og
for both the management and employees and reflect the company’s ethical
reflekterer etiske retningslinjer både for ledelsen og ansatte.
guidelines.
Below, you will find a review of management systems, channels and control
Under følger en gjennomgang av ledelsessystemer, kanaler og kontroll-
mechanisms that help to ensure good corporate governance in Havila
mekanismer som er med på å sikre en god virksomhetsstyring i Havila
Shipping ASA:
Shipping ASA:
Business
V irksomheten
Articles of association
Vedtekter
• The scope of the company’s business is set out in Article 3 of its articles of
• Omfanget av selskapets virksomhet er nedfelt i vedtektenes §3
association. The company’s business is shipping and all activities related
Selskapets virksomhet er: Rederivirksomhet og alt som står i forbindelse
thereto, including ownership of shares and interests in companies involved
med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskap som driver
in corresponding or close associates.
tilsvarende eller beslektet virksomhet.
Objective
Målsetting
• Havila Shipping ASA’s objective is to be the leading long-term provider
• Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende langtidsleverandør av
of quality-assured supply services to national and international offshore
kvalitetssikrede supplytjenester til offshoreselskaper både nasjonalt og
companies.
internasjonalt.
Equity and dividends
Selskapskapital og utbytte
• Havila Shipping ASA shall have an equity capital that at all times is
• Havila Shipping ASA skal til en hver tid ha en egenkapital som er tilpasset
appropriate to its objectives, risk profile and agreed commitments.
• The company aims to distribute dividends when this is warranted by its
equity situation and agreed commitments.
forsvarlig ut fra egenkapitalsituasjonen og inngåtte forpliktelser.
• In 2012, the board of directors was granted a mandate by the ordinary
• Generalforsamlingen ga i 2012 fullmakt til styret til å gjennomføre
general meeting to increase the company’s capital and purchase own
kapitalforhøyelse og til å kjøpe egne aksjer. Begrunnelsen er å forenkle
shares. The reason for this was a wish to simplify the case processing in the
saksbehandlingen dersom emisjon i forbindelse med videreutvikling av
event of a share issue in connection with the further development of the
selskapet aktualiseres, eller ved forhøying av aksjekapitalen.
company or an increase of the share capital.
8
målsetting, risikoprofilen og inngåtte forpliktelser.
• Selskapet har en målsetning om utbetaling av utbytte dersom dette er
• The mandate is valid until the next ordinary general meeting and it is
• Fullmakten
gjelder
til
neste
ordinære
generalforsamling
og
limited to the purchase of 10% of the share capital and an increase in the
begrenses til kjøp av 10% av aksjekapitalen og til utvidelse av
share capital of up to 10,000,000 new shares. The subscription price and
aksjekapitalen med inntil 10 000 000 nye aksjer.
Tegningskurs
other subscription terms can be decided by the board of directors. The
og andre tegningsvilkår kan fastsettes av styret.
Aksjonærenes
shareholders’ pre-emption right can be waived, and the mandate can also
fortrinnsrett
kan
fravikes
og
fullmakten
kan
omfatte
fusjon.
extend to a merger.
• In December 2012 the mandate is used to increase the share capital
• Fullmakten er benyttet til utvidelse av aksjekapitalen med 8 333 334 nye
with 8,333,334 new shares through a private placement. The mandate
aksjer gjennom en rettet emisjon i desember 2012. Videre er fullmakten
is further used to increase the share capital with 436,156 new shares
benyttet til utvidelse av aksjekapitalen med 436 156 nye aksjer gjennom
through a subsequent offering in February 2013.
en reparasjonsemisjon i februar 2013.
• In 2013, the board of directors will propose that the annual general
• Styret vil foreslå for generalforsamlingen i 2013 at tilsvarende fullmakt
meeting grant a corresponding mandate related to purchase of own shares
når det gjelder kjøp av egne aksjer gis fram til ordinær generalforsamling
that is valid until the annual general meeting in 2014.
i 2014.
Equal treatment of shareholders and transactions with
Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med
close associates
nærstående
• As described above, if the board of directors resolves to use its authority to
• Som det framgår ovenfor kan styret ved eventuell bruk av fullmakt
increase the company’s capital, existing shareholders’ pre-emption rights to
til kapitalforhøyelse kunne fravike eksisterende aksjonærers for-
new shares can be waived. In such case, the board shall state the grounds
trinnsrett til nye aksjer. Styret vil i tilfelle begrunne slik fravikelse.
for such a waiver.
• The company has one class of shares.
• Selskapet har èn aksjeklasse.
• The group’s trading in own shares will take place on the stock exchange.
• Konsernets handel i egne aksjer vil skje over børs.
• No share option scheme exists for executive personnel.
• Det foreligger ikke opsjonsprogram for ledende ansatte.
• Board members, executive personnel and closely related parties shall notify
• Styremedlemmer, ledende ansatte og nærstående vil rapportere til
the board of directors if they have any material interest in any agreements
styret dersom de direkte eller indirekte har vesentlig interesse i avtaler
entered into by the group, whether directly or indirectly.
• Transactions between close associates are dealt with in the notes to the
annual accounts for 2012.
som konsernet inngår.
• Transaksjoner mellom nærstående parter er behandlet i note til
årsregnskapet for 2012.
Freely negotiable shares
Fri omsettelighet
• All of Havila Shipping ASA’s shares are freely negotiable.
• Alle aksjene i Havila Shipping ASA er fritt omsettelige.
General meetings
Generalforsamlingen
• The general meeting is Havila Shipping ASA’s supreme body. Notice of the
• Generalforsamlingen er Havila Shipping ASAs høyeste organ. Innkalling
annual general meeting is sent to the shareholders, and the case documents
til generalforsamling sendes aksjonærene og saksdokumenter gjøres
will be published on the company’s website www.havilashipping.no at
tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.havilashipping.no senest 21
least 21 days before the meeting is scheduled to take place. In 2013, the
dager før avholdelse. I 2013 holdes ordinær generalforsamling 22. april
annual general meeting will be held on 22 April 2013.
2013.
• All shareholders registered in the Norwegian Central Securities Depository
• Alle aksjonærer som er registrert i verdipapirsentralen (VPS), mottar
(VPS) will receive an invitation to the general meeting. They are entitled
innkalling til generalforsamling, og har rett til å fremme forslag og avgi
to submit proposals, to vote directly or by proxy. A proxy form shall be
sin stemme direkte, eller gjennom fullmakt. Fullmaktsskjema utarbeides
prepared and sent together with the notice of the meeting.
og sendes sammen med innkalling.
• The deadline for registration of one’s attendance at the annual general
• Påmelding til generalforsamling må skje senest to dager før
meeting is two days before it is held. Shareholders who have not registered
generalforsamlingen. Aksjonærer som ikke er påmeldt kan nektes å
for the meeting can be denied attendance.
møte.
• The annual general meeting shall adopt the annual accounts, decide on
• Generalforsamlingen skal godkjenne regnskapet, disponere overskuddet/
the allocation of any profit/coverage of any loss and consider any other
vedta dekning av underskudd og saker angitt i vedtektene for Havila
business provided for by law or by Havila Shipping ASA’s articles of
Shipping ASA eller i lov.
association.
• The board of directors and management must attend the annual general
meeting. The auditor is invited to attend.
• Styret og ledelsen deltar i generalforsamling og revisor inviteres til å
delta.
• The annual general meeting elects a person to chair the meeting.
• Generalforsamlingen velger møteleder.
• The minutes of the annual general meetings are published in a stock
• Generalforsamlingsprotokoll offentliggjøres i børsmelding og gjøres
exchange statement and made available on the company’s website.
tilgjengelig på selskapets hjemmeside
Nomination committee
Valgkomité
• The board of directors will propose to the ordinary general meeting that
• Styret vil fremme forslag overfor generalforsamlingen at det opprettes
the company establish a nomination committee. The board of directors will
valgkomité i selskapet. Styret vil komme med forslag til medlemmer til
come up with proposals for members to the nomination committee to the
valgkomitéen til generalforsamlingen 22. april 2013.
general meeting on 22 April 2013.
9
Board of directors
Styret
• The company does not have a corporate assembly as it is exempt from the
• Selskapet har ikke bedriftsforsamling ettersom selskapet etter forskrift er
duty to have a corporate assembly pursuant to regulations.
• The board of directors shall attend to all the shareholders’ interests,
unntatt fra plikten til å ha bedriftsforsamling.
• Styret skal ivareta alle aksjonærenes interesser, blant annet gjennom
including through its independent board members. In Havila Shipping
uavhengige styrerepresentanter.
ASA, four of the seven board members have no business, family or other
medlemmer uten kommersielle eller personlige bånd til ledelse og
relationship with the company’s management or principal shareholder.
• The board consists of three women and four men, none of whom are
members of the company’s executive staff.
• The board members are elected for a period of one year. The chair of the
board is elected by the annual general meeting.
• The board members’ background and seniority is described in the section
of the annual report that deals specifically with the board of directors.
• Information about remuneration of the board of directors can be found in
I Havila Shipping ASA er 4 av 7
hovedaksjonær.
• I styret er det tre kvinner og fire menn og ingen av medlemmene er
ledende ansatte i selskapet
• Styremedlemmer er valgt for en periode på ett år. Styreformann velges
av generalforsamlingen.
• Styremedlemmenes bakgrunn og tjenestetid er angitt i avsnitt om styret
annet sted i årsrapporten.
• Godtgjørelse til styret er gjengitt i note til årsregnskapet for 2012.
the notes to the annual accounts for 2012.
The work of the board of directors
Styrets arbeid
• Every year, the board adopts a meeting schedule for the coming year. The
• Styret vedtar hvert år en møteplan for kommende år. Planen for 2013
schedule for 2013 comprises thirteen meetings. Meetings will otherwise be held
inneholder 13 møter og møter vil ellers bli avholdt etter behov.
as required.
• As of 2010, an audit committee has been established consisting of three
• Det ble i 2010 etablert revisjonsutvalg bestående av tre medlemmer
members, two of whom are independent of the company’s principal shareholder..
hvorav to av medlemmene er uavhengig av selskapets hovedaksjonær.
One of the members has accounting expertise.
Ett av medlemmene har regnskapsmessig kompetanse.
• The board attends to the overall control and management of the company.
• Styrets ivaretar den overordnede styring og forvaltning av selskapet.
• The board has appointed a deputy chair who fulfils the role of chair of the board
• Styret har oppnevnt nestleder som ivaretar rollen som styreleder når valgt
when the elected chair is not present or when the matter under consideration
styreleder ikke er til stede eller i saker der habilitetsspørsmål gjør det
makes this relevant due partiality/ potential conflicts of interest.
• The board evaluates its function and expertise on an annual basis in connection
aktuelt.
• Styret evaluerer sin funksjon og kompetanse årlig i forbindelse med valg.
with the elections.
• The board receives monthly reports that describe the company’s finances,
• Styret mottar månedlig rapportering hvor selskapets økonomi,
information about its vessels and the market conditions. The company’s results
informasjon om fartøyene og markedsforholdene beskrives. Selskapets
are published on a quarterly basis.
resultater offentliggjøres kvartalsvis
Risk management and inter nal control
Risikostyring og inter n kontroll
• All managers are responsible for risk management and internal control
• Samtlige ledere har ansvar for risikostyring og intern kontroll innenfor
within their respective areas of responsibility.
• Styret påser at selskapet har kontrollrutiner for virksomheten og
business and expedient risk management systems in material areas of the
hensiktsmessig system for risikostyring på vesentlige områder av
company’s business.
• The board receives monthly statistics on developments in the areas of
quality, health, safety and the environment.
• External parties conduct inspections and follow up the company and the
company’s activities relating to its ISO certification.
• The board is continually evaluating the information it receives from the
administration and decides on changes to the reporting procedures.
• The company’s financial reporting is prepared on the basis of accounting
selskapets virksomhet.
• Styret mottar månedlig statistikk for utviklingen innen helse, miljø,
sikkerhet og kvalitet.
• Utenforstående foretar kontroll og oppfølgning av selskapet og
selskapets aktiviteter knyttet til sertifisering i henhold til ISO.
• Styret evaluerer løpende den informasjon som forelegges styret fra
administrasjonen og beslutter endringer i rapporteringsrutinene.
• Selskapets finansielle rapportering er utarbeidet etter regnskapsprinsipper
principles presented in the annual report. The company’s monthly
angitt i årsrapport.
reports for the board and its published quarterly reports are prepared in
rapporter som offentliggjøres kvartalsvis er avgitt etter de samme
accordance with the same principles.
Selskapets månedlige rapportering til styret og
prinsipper.
• In a board meeting in December every year, the board discuss the
• Styret behandler hvert år konsernets budsjett i et styremøte i desember.
group’s budget. A detailed review of each vessel is given. The company’s
Her blir det gitt en detaljert gjennomgang av hvert enkelt fartøy.
management review the market situation for each segment in every board
Selskapets ledelse gjennomgår på hvert styremøte markedssituasjonen
meeting. Every quarter, the group’s financial situation is presented and
for det enkelte segment. Hvert kvartal presenteres og behandles
discussed.
• The company’s risk factors and internal control are reviewed annually in
connection with the presentation of the annual accounts.
10
sitt ansvarsområde.
• The board ensures that the company has control procedures for its
konsernets økonomiske stilling.
• Selskapets risikoforhold og interne kontroll vurderes årlig i forbindelse
med avleggelse av årsregnskap.
Remuneration of the board of directors
Godtgjørelse til styret
• Remuneration of the board of directors is decided by the annual general meeting.
• Styrets godtgjørelse fastsettes årlig av generalforsamlingen.
• The remuneration is not linked to the company’s performance.
• Godtgjørelsen er ikke avhengig av selskapets resultater.
• The remuneration is decided on the basis on the hours spent on board work and
• Godtgjørelsen er fastsatt med utgangspunkt i tidsforbruk og selskapets
the company’s activities and size.
virksomhet og størrelse.
• The company does not have a share option scheme for its employees, nor for
• Selskapet har ikke aksjeopsjonsprogram, heller ikke til styremedlemmer.
members of the board.
• Board members do not normally provide services to the company. In some cases,
• Styremedlemmer yter normalt ikke tjenester overfor selskapet. I enkelte
the board has decided to purchase services from individual members based on
tilfeller har styret besluttet å kjøpe tjenester av enkeltmedlemmer knyttet
their professional expertise.
til deres fagkompetanse.
Remuneration of executive personnel
Godtgjørelse til ledende ansatte
• The board prepares guidelines for remuneration of executive personnel
• Styret utarbeider retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte og
and submits them to the annual general meeting for decision.
legger retningslinjene fram for beslutning i generalforsamling.
• The company’s guidelines state that salaries and other remuneration of the
• Selskapets retningslinjer fastsetter at lønn og annen godtgjørelse til
company’s management shall be based on market terms and remuneration
selskapets ledelse skal være begrunnet i markedsmessige vilkår og
in comparable companies.
godtgjørelse i sammenlignbare selskaper.
• No share option schemes have been established for employees.
• Det er ikke etablert aksjeopsjonsordninger for ansatte.
Information and communication
Informasjon og kommunikasjon
• Timely distribution of correct and clear information is a precondition for
• Rettidig offentliggjøring, korrekt og tydelig informasjon er et grunnlag
correct pricing of the company.
for rett prising av selskapet.
• Every year, the company publishes a financial calendar that contains
scheduled dates for periodic publication of information.
• Havila
Shipping
ASA
distributes
material
information
• Selskapet offentliggjør hvert år en finansiell kalender som inneholder
planlagt tidspunkt for offentliggjøring av periodisk informasjon.
via
Oslo
• Havila Shipping ASA offentliggjør vesentlig informasjon gjennom
Stock Exchange’s notification system and the company’s website
Oslo
www.havilashipping.no.
www.havilashipping.no.
• The company holds regular open meetings following the publication of its
quarterly performance reports and is actively involved in industry events.
• The company emphasises the availability of persons with IR responsibility.
The managing director and the chief financial officer are responsible for
this function.
Børs
• Selskapet
av
sitt
meldingssystem,
arrangerer
offentliggjøring
regelmessige
av
og
selskapets
åpne
kvartalsresultater,
møter
og
deltar
hjemmeside
i
etterkant
aktivt
på
bransjepresentasjoner.
• Selskapet vektlegger tilgjengelighet til IR-ansvarlige. Denne funksjonen
ivaretas av administrerende direktør og finansdirektør
Take-overs
Selskapsovertakelse
• Based on the current shareholder structure, the board has not established
• Med utgangspunkt i dagens aksjonærstruktur har styret ikke
guiding principles for how it will act in the event of a takeover bid.
utarbeidet hovedprinsipper for hvordan en vil opptre ved eventuelle
overtakelsestilbud.
Auditor
Revisor
• The company’s auditor is PricewaterhouseCoopers AS.
• Selskapets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.
• The general meeting appoints the auditor and approves the auditor’s fee.
• Generalforsamlingen oppnevner revisor og godkjenner revisors honorar.
• The auditor does not perform assignments for the company that may lead
• Revisor utfører ikke oppdrag for selskapet som kan føre til
to conflicts of interest.
interessekonflikter.
• The board is responsible for ensuring the auditor’s independent role.
• Styret har ansvar for å påse at revisors uavhengige rolle ivaretas.
• The company uses external advisors for general advice on tax matters.
• Selskapet nytter eksterne rådgivere til generell skatterådgivning.
• The auditor will hold meetings with the audit committee to review the
• Revisor vil årlig gjennomføre møter med revisjonsutvalget for
company’s control procedures on an annual basis.
• The auditor submits a confirmation of his/her independence to the audit
gjennomgang av selskapets kontrollrutiner.
• Revisor avgir årlig en bekreftelse av uavhengighet til revisjonsutvalget.
committee every year.
11
BOARD OF DIRECTORS HAVILA SHIPPING ASA
Chairman of the Board – Per Sævik
Board member – Hege Sævik Rabben
Per Sævik (born 1940) has over 35 years experience in operation and
Hege Sævik Rabben (born 1971) is now working for Havila Holding AS.
management of fishing- and supply vessels. He is currently chairman
She is a trained children’s nurse and has worked in a day care centre as a
and board member of several external companies, in addition to several
children’s nurse. She is a member of several boards in the Havila Group. Ms.
companies in the Havila Group. Mr Sævik was member of the Norwegian
Sævik Rabben is a Norwegian citizen and resides in Remøy, Norway.
Parliament for a period of 4 years. Mr. Sævik is a Norwegian citizen and
resides in Remøy, Norway.
Deputy Chairman – Anders Talleraas
Board member - Jill Aasen
Anders Talleraas (born 1946) is a chartered engineer from the Norwegian
Jill Aasen (born 1971) is Finance Manager in Havila Holding AS, and also
Institute of Technology (NTH) in Trondheim in 1971, and is employed as
CFO in Havila Ariel AS through a management agreement. Prior to joining
managing director in Tallikon AS. He has been a member of the board since
the Havila group, Aasen was leading accountant in BDO Noraudit AS from
June 2004. Mr. Talleraas was previously head of division of Glamox AS and
2001 to 2007. She is an authorised accountant (“registrert revisor”) since
was in the period 1977-1997 a member of the Norwegian Parliament. He
1999, with educational background from Molde College. Mrs. Aasen is a
also holds a number of board positions. Mr. Talleraas is a Norwegian citizen
Norwegian citizen with residence in Fosnavåg, Norway.
and resides in Molde, Norway.
Board member – Janicke W. Driveklepp
Board member – Helge Aarseth
Janicke Westlie Driveklepp (born 1968) holds a Master in Science of
Helge Aarseth (born 1947) is a attorney-at-law and holds a degree in law
Business, and is currently Chief Group Controller at Vartdal Plastindustri AS.
from the University of Oslo. He has worked in his private law firm since
She has previously held positions as Vice President Organization in SafeRoad
1978. Previously he has been a consultant for the Finance Ministry and held
Group, financial manager/executive vice president at Scana Volda AS and
the position as a lecturer at the University of Oslo. He also has held several
before that as financial and administration manager of Frøystad Fiskevegn
board positions, among other president of Norwegian Bar Association and
AS inaddition to being a senior associate of Ernst & Young AS in Oslo (1993-
chairman of Romsdals Fellesbank. Mr. Aarseth is a Norwegian citizen and
1997). She currently also holds board position at Høgskulen in Volda. Ms.
resides in Molde, Norway.
Westlie Driveklepp is a Norwegian citizen and resides in Volda, Norway.
Board member – Roger Granheim
Roger Granheim (born 1964) serves as the Executive Vice President of
Torghatten ASA. Mr. Granheim has been involved in the transportation and
logistics industry in Norway for most of his professional career. Mr. Granheim
was previously at ErgoGroup and NSB BA holding a number of senior
positions. Mr. Granheim serves as a board member in several companies
inside and outside Torghatten group. He is educated at The Norwegian
School of Management (BI), Mr. Granheim also holds a Management
Programme at Solstrand/AFF, BI.
12
ARTICLES OF ASSOCIATION
SELSKAPSVEDTEKTER
ARTICLES OF ASSOCIATION HAVILA SHIPPING ASA
Changed 13th February 2013
VEDTEKTER FOR HAVILA SHIPPING ASA
Sist endret 13.02.2013
§ 1 The name of the Company is Havila Shipping ASA.
§ 1 Selskapets navn er Havila Shipping ASA.
§ 2 The Company’s office is in Herøy municipality.
§ 2 Selskapets forretningskontor er i Herøy Kommune.
§ 3 The Company’s business is: Ship Owning and related activities,
hereunder owning of shares in companies with similar or allied business.
§ 3 Selskapets virksomhet er: Rederivirksomhet og alt som står i forbindelse
med dette, herunder å eie aksjer og andeler i selskap som driver tilsvarende
eller beslektet virksomhet.
§ 4 The share capital og the company is NOK 377,244,987.50 divided into
30,179,599 shares each with a nominal value of NOK 12.50 per share.
§ 4 Aksjekapitalen i selskapet er NOK 377 244 987,50 fordelt på 30 179 599
aksjer hver pålydende NOK 12,50 pr. aksje.
§ 5 The company’s board shall consist of 3 – 7 members. The board is elected for 1 year at a time. The chairman of the board is to be elected by the
general meeting. Board members may be re-elected. In the event of equal
vote in the board, the chairman of the board has a double-vote.
§ 5 Selskapets styre skal ha 3 – 7 medlemmer. Styret velges for ett år om
gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan
ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret skal styrets
leder ha dobbeltstemme.
§ 6 The power of signature for the company is exercised by the chairman
of the board or the managing director alone. The board may grant proxy.
§ 6 Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller daglig leder alene.
Styret kan meddele prokura.
§ 7 The ordinary general meeting shall be held within the expiry of the
month of June.
§ 7 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni
måned. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles.
The notice shall describe the issues to be resolved. Any suggestions from
shareholders must, in order to be comprised by the general meeting, be
notified in writing to the board in due time in order to be comprised by the
general meeting. Any suggestions which are set forth later than two weeks
before the general meeting date cannot be resolved unless each and all of
the shareholders concur.
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling i
selskapet, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges
innkalling til generalforsamling, kan gjøres tilgjengelig på selskapets
hjemmesider på internett. Krav om utsendelse kommer da ikke til
anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som
gjelder saker som skal behandles i generalforsamling.
Documents regarding matters to be discussed in General Meeting of the
company, also applying documents that, pursuant to law, shall be including
in, or attached to the notice of the General Meeting of Shareholders, can
be made available at the company’s homepage. The requirement regarding
physical distribution shall then not apply. A shareholder may request to have
documents that shall be discussed at the General Meeting sent by mail
Forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på
generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det
kan tas med i innkallingen. Forslag som fremmes senere enn en uke før
generalforsamlingen skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige
aksjeeiere samtykker.
The general meeting is to be led by the chairman of the board in the event
no other representative is elected.
Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder
velges.
Each share holds 1 vote at the general meeting. Shareholders may be represented by power at attorney with a written authorization.
På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjeeier kan la seg
representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.
Shareholders that wish to attend a General Meeting have to give notice to
the company no later than 2 days before the meeting. Shareholders that not
have noticed the company can be denied entrance to the General Meeting.
Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling plikter å gi melding til
selskapet senest 2 dager før møtet. Aksjeeiere som ikke har gitt melding
innen fristen kan bli nektet adgang til generalforsamlingen
§ 8 An ordinary general meeting shall deal with the following matters:
§ 8 På den ordinære generalforsamling skal behandles:
1.
1.
2.
3.
4.
Adoption of the annual accounts and the annual report, hereunder
distribution of dividends.
Adoption of the remuneration to the board and adoption of the
remuneration to the auditor.
Election of chairman of the board, board members and auditor.
Other matters according to law or these articles of association which
pertain to the general meeting.
§ 9 An extraordinary general meeting may be held at the discretion of the
board. The board shall issue notice to hold an extraordinary general meeting
in the event the auditor or shareholder which represents more than 5%
of the share capital in a written demand to resolve a specific topic. The
board shall provide that such general meeting is to be held within a month
subsequent to such demand. The notice to the general meeting shall be sent
two weeks before the meeting date at the latest. The extraordinary meeting
shall only deal with the issues as mentioned in the notice, unless each and
all shareholders agree otherwise.
2.
3.
4.
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling
av utbyte.
Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse
til revisor.
Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under
generalforsamlingen.
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det
nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når
revisor eller aksjeeier som representerer minst 10 % av aksjekapitalen
skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal
sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er
fremsatt. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før
møtet skal holdes. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles
de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt
samtykke til noe annet.
13
HEALTH, ENVIRONMENT, SAFETY AND QUALITY
Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet
Our shipping company’s activities continue to be guided by a primary goal
Rederiets aktiviteter blir fortsatt styrt etter overordnede mål om 0 skader på
of zero injuries to personnel and no damage to the natural environment or
personell, miljø og eiendeler. Prioriterte oppgaver for å nå dette målet er
negative effect to assets. Prioritized tasks for reaching this goal are oriented
å holde konstant fokus på etterlevelse og bevisstgjøring av rederiets ‘Total
towards constant focus in compliance with and awareness of the company’s
Management System’. I tillegg er det etablert gode arbeidsmiljøer om bord
’Total Management System’. High standards for the workplace environment
i rederiets fartøyer, fokus på bevisstgjøring og kontroll med miljøaspektene
onboard company ships have been established that focus on awareness and
som rederiet har identifisert. Rederiet har utarbeidet en handlingsplan som
supervision of environmental aspects which have been carefully identified
spesifikk omtaler fokusområder fremover. ‘Key Performance Indicator’
by our company. The company has prepared an Action Plan that describes
tabellen er kommunisert til alle fartøy og avdelinger. Rederiet vektlegger sterkt
specific future areas of attention. A ’Key Performance Indicator’ table is sent
engasjement i forhold til handlingsplanen for å oppnå målsetningene innen
to all ships and departments. Our shipping company emphasizes strongly
for de forskjellige segmentene. De styrende dokumentene blir kontinuerlig
the interest personnel should have to make this action plan work in order
vurdert for å sikre optimale og fungerende operasjonsprosedyrer for
to achieve the goals we set for the different segments of our business.
rederiets ansatte på sjø og land.
Guiding documents are continuously assessed to ensure optimal function of
operational procedures for company employees at sea and on land.
Absence
Fravær
In 2012 the company had a total of six injuries resulting in absence. The
I 2012 hadde rederiet totalt 6 personskader som resulterte i fravær. Tabellen
table below shows the development from 2008 to 2012. Compared to
under viser utviklingen fra 2008 til utgangen av 2012. I forhold til 2011, har
2011, the company experienced a reduction of LTI frequency.
rederiet hatt en nedgang på LTI-frekvensen.
Period/Periode
Absence due to injury / Fraværsskader
14
2008
2009
2010
2011
2012
5
8
7
6
6
LTIF*
3,26
4,22
2,84
2,02
1,94
TRCF**
3,91
4,22
4,46
2,69
2,91
*LTIF: Number of personnel injuries with absence per 1 000 000 working hours
*LTIF: antall personskader med fravær pr. 1 000 000 arbeidstimer
**TRCF: Personnel injuries + medical treatment + restricted working capacity per 1 000
000 working hours
**TRCF: personskader+medisinsk behandling+avgrenset arbeidskapasitet pr. 1 000 000
arbeidstimer
None of the six injuries in 2012 were of a serious nature. Nevertheless,
Ingen av de 6 skadene i 2012 var av alvorlig karakter. Likevel har rederiet
the company implemented for all cases to avoid repetition in the future.
gjennomført tiltak for alle tilfellene for å unngå gjentakelser i fremtiden.
Emphasis on analysis of the causes and underlying causes is important to
Vektlegging på analyse av årsaksforhold og bakenforliggende årsaker er
form the basis of experience transfers to other vessels in Havila fleet. Focus
viktig for å danne grunnlag til erfaringsoverføringer til andre fartøyer innen
on operations and compliance with company safety management system is
Havila flåten. Fokus på arbeidsoperasjoner og etterlevelse av rederiets
important follow-up measures.
sikkerhets styringssystem er viktige oppfølgingstiltak.
Deviation Reporting
Avviksrapportering
In 2012, there were a total of 1332 non-conformance reports in all
I 2012 var det registrert totalt 1332 avviksrapporter i alle kategorier.
categories.
NCR = Non Conformity Report
NCR=Non Conformity Report
1400
1050
700
350
0
2008
2009
2010
2011
2012
This is a positive basis on which to gain knowledge and implement specific
Avviksrapportering er et positiv fundament for å dra lærdom og iverksette
measures to counteract such incidents. A good and healthy structure for
konkrete tiltak på hendelser. En god og sunn rapporteringskultur påvirker
incident reporting helps the administration identify developments and trends
at administrasjonen kan identifisere utvikling og trender innenfor spesifikke
in specific operational sectors, or for working tasks. This structure is used to
operasjoner eller arbeidsoppgaver. Dette brukes til forbedring av områder
improve areas and gain knowledge so that such incidents do not happen
og å dra nytte av lærdommen slik at hendelser ikke skjer igjen. Rapportering
again. Incident reporting has a preventive effect, and the company will
av hendelser har en forebyggende effekt og rederiet vil øke fokuset på dette.
maintain its focus on this.
Quality
Kvalitet
The quality of our goods and services is maintained by settings goals to exceed
Kvaliteten på våre tjenester har som mål å overgå våre kunders
our customers’ expectations. Our operations and freight division is carrying
forventninger. Vår operasjons- og befraktningsavdeling gjør kontinuerlig
out continuous investigations in the area of customer satisfaction. A database
undersøkelser innenfor kundetilfredshet. Det er opprettet en database hvor
has been established where both negative and positive customer feedback is
tilbakemeldinger fra kunder blir loggført og behandlet, både negative og
logged and managed. Specific requirements set for quality are defined in the
positive. Spesifikke kvalitetskrav er definert i KP1 tabellen.
KPI table.
Environment
Miljø
Our shipping company has a system in place for continuous and ongoing
Rederiet har system for kontinuerlig måling av utslipp til miljøet.
measurement of emissions into the environment. Our environmental
Miljøregnskapet gir rederiet oversikt på mengde avfall som genereres
account gives the company an overview of amounts of waste generated
og hvordan dette deponeres. Rederiet har fokus på tiltak som forbedrer
and how these are disposed of. The company has a focus on establishing
innvirkning på miljøet. Våre nybygg blir utrustet med katalysatorer for
measures that will improve the impact our products and services have on
å redusere utslipp av NOx og eksisterende tonnasje blir modifisert til
the environment. Our new ships on the stock will be equipped with catalysts
nyere forbrenningsteknologi på hovedmaskinen. Det er videre installert
to reduce NOx emissions, and existing tonnage is modified with new and
miljøvennlige forbrenningsovner av avfall om bord. Design på nye
improved technology for the main machinery. Eco-friendly incinerators for
fartøyer er utviklet med tanke på optimale skrogutforminger med minimal
burning waste onboard have also been installed. Designs for new vessels are
vannmotstand for å redusere forbruk av drivstoff. I tillegg har rederiet
developed with a vision of optimal hull shapes with minimal water resistance
gjennomført tiltak i bruk av mer miljøvennlig kjemikalier hvor praktisk
to reduce fuel consumption. The company has also carried out measures to try
mulig. På landorganisasjonen har rederiet hatt fokus på tiltak som reduserer
to use chemicals that are more eco-friendly wherever possible. Our land-based
forbruk av papir.
organizations focus on measures to reduce the consumption of paper.
15
16
ENVIRONMENTAL ACCOUNT FOR 2012
MILJØREGNSKAPET 2012
Oversikten nedenfor viser utdrag av fartøyenes forbruk og utslipp fordelt
på kategorier:
The overview below shows an extract of consumption and emission by
vessel, separated into categories:
Category
Diesel
CO2
Nox
Lub.Oil
(m3)
(tons)
(tons)
(litres)
Runde
1 321
3 620
13
12 955
Troll
2 305
6 316
23
9 274
Faith
2 935
8 041
29
19 798
Favour
2 835
7 768
28
17 388
Fortress
2 267
6 210
23
15 243
Princess
2 271
6 222
23
22 442
Foresight
2 986
8 182
30
14 872
Vessel
RRV
PSV
Herøy
2 168
5 939
22
9 239
Fanø
2 367
6 486
24
10 650
Clipper
2 258
6 187
23
9 182
Commander
2 006
5 496
20
18 893
Crusader
2 460
6 740
25
13 961
Fortune
2 085
5 713
21
7 500
Aurora
1 829
5 011
18
8 211
Borg
1 799
4 929
18
13 783
72
197
1
400
Mars
3 530
9 672
35
52 769
Mercury
3 553
9 735
36
38 828
Neptune
3 216
8 812
32
28 708
Venus
4 181
11 456
42
36 827
Jupiter
4 976
13 633
50
35 225
Harmony
2 659
7 286
27
18 976
Phoenix
2 516
6 894
25
12 050
Subsea
5 043
13 818
50
22 407
TOTAL
63 636
174 363
636
449 581
Charisma
AHTS
MRV
17
BOARD OF DIRECTOR’S REPORT
ÅRSBERETNING
The Group Havila Shipping ASA recorded a pre-tax profit of NOK 18 million
Konsernet Havila Shipping ASA oppnådde et resultat før skatt på NOK 18 mill
in 2012, compared to NOK -91 million in 2011 including a profit of NOK
for 2012, mot NOK -91 mill i 2011 inkludert gevinst ved salg av fartøy på NOK
54 million on the sale of vessel. Total income included gains was NOK
54 mill. Sum inntekter inkludert gevinster var NOK 1 413 mill i 2012, mot NOK
1 413 million, against NOK 1 372 million in 2011. The operating profit before
1 372 mill i 2011. Driftsresultat før avskriving endte på NOK 593 mill i 2012,
ordinary depreciation resulted in NOK 593 mill in 2012, compared to NOK
mot NOK 497 mill i 2011.
497 mill in 2011.
Havila Shipping ASA had 28 modern vessels in operation at the end of 2012
Havila Shipping ASA hadde 28 moderne fartøy i drift ved utgangen av 2012
including one leased vessel and one vessel operated under management
inkludert et innleid fartøy og et fartøy under managementavtale. I 4. kvartal
agreement. In the fourth quarter, the Group has through the subsidiary
har konsernet gjennom datterselskapet Havila Ships AS utøvd opsjonene
Havila Ships AS exercised its options to repurchase the ownership interests
om tilbakekjøp av eierinteressene i AHTS fartøyene Havila Mars og Havila
in the two AHTS vessels Havila Mars and Havila Mercury. These vessels have
Mercury. Fartøyene har til og med 3. kvartal vært leid inn på bareboat
to and including third quarter been hired through bareboat contracts. The
kontrakt. Kjøpene er finansiert gjennom en kombinasjon av egenkapital
transactions were financed by a combination of equity raised through a
innhentet gjennom en rettet emisjon og lånefinansiering. I desember solgte
Private Placement and debt financing. In December, the Group sold its 50%
konsernet sin 50% eierandel i selskapet Acergy Havila Limited som eier
interest in the joint venture company Acergy Havila Limited which owns the
dykkerfartøyet Seven Havila. PSV fartøyet Havila Charisma, som er 50%
diving support vessel Seven Havila. The PSV vessel Havila Charisma, which
eid av konsernet, ble i levert i desember. Konsernet skal drive fartøyet for
is 50% owned by the Group, was delivered in December. The Group will
eierselskapet. Ved årsskiftet hadde konsernet ingen fartøy under bygging.
operate the vessel on behalf of the shipowning company.
The aim of the Group is to be a leading supplier of quality-assured Offshore
Konsernet er en ledende leverandør av kvalitetssikrede Offshore Supply
Supply services for national and international companies. The objective will
tjenester til nasjonale og internasjonale selskaper. Posisjonen skal
be achieved by focusing on safe operations and human resources.
opprettholdes ved å ha fokus på sikker operasjon og menneskelige ressurser.
The Board of Directors believes that the annual report provides an accurate
Styret mener at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt av Havila Shipping
overview of Havila Shipping ASA’s assets, liabilities, and its financial situation
ASA eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
and results.
The Business
V irksomheten
Havila Shipping ASA with its subsidiaries is engaged in shipping managed
Havila Shipping ASA med datterselskaper driver rederivirksomhet fra
from the company’s head office in Fosnavåg. The company’s vessels operate
selskapets hovedkontor i Fosnavåg. Rederiets fartøyer har sitt hovedvirke
mainly in the North Sea. However, more and more of the company’s
i Nordsjøen, men i stadig sterkere grad også utenfor. Rederikontoret har
vessels also operate elsewhere. The shipping office employs 35 staff and is
35 ansatte som står for drift av deler av flåten og ledelse av selskapet.
responsible for operating parts of the fleet, as well as managing the company.
Antall sysselsatte ved utgangen av året var totalt ca 635 på sjø og land.
At the end of the year the number of employees totalled approximate 635
Virksomheten er organisert hovedsakelig gjennom de 100 % skipseiende
at sea and on land. The company’s activities are mainly organised through
selskapene Havila Offshore AS, Havila Ships AS og Havila Subcon AS. Alle
the 100% ship-owning companies Havila Offshore AS, Havila Ships AS and
sjøfolk er ansatt i morselskapet Havila Shipping ASA, og administrasjonen er
Havila Subcon AS. All the seamen have throughout 2012 been employed
ansatt i Havila Management AS. Rederiet har kontor i Singapore gjennom
by the parent company Havila Shipping ASA, and the land-based staff has
det 50 % eide selskapet POSH Havila Pte LTD. I januar 2012 ble det etablert
been employed by Havila Management AS. In addition, the Group has also
kontor i Brasil med to ansatte.
an office in Singapore through the 50 % owned company POSH Havila Pte
LTD. In January 2012, the Group has established an office in Brazil with two
employees.
Today the Group operates 28 offshore service vessels of which 26 are 100%
Rederiet er involvert i driften av 28 fartøy hvorav 26 er heleid. Ett fartøy leies
owned. One of these vessels is leased from Sydvestor Troll, and one vessel is
inn fra Sydvestor Troll, og ett fartøy er drevet under managementavtale.
operated under management agreement.
18
The entire fleet consists of:
Flåten består av;
9 anchor-handling vessels
9 ankerhandteringsfartøy
14 platform supply vessels
14 plattformforsyningsskip
2 rescue recovery vessels
2 områdeberedskapsfartøy
3 subsea vessels
3 subsea fartøy
Four vessels are operated by the joint venture company POSH Havila Pte LTD
Fire fartøyer opereres av joint venture selskapet POSH Havila Pte LTD
in Singapore. In addition, the JV company operates four vessels owned by
i Singapore. JV selskapet driver ytterligere fire fartøyer som eies av
our partner in Singapore.
samarbeidspartneren i Singapore.
At the turn of the year the company had no vessel under construction.
Ved årsskiftet hadde konsernet ingen fartøy under bygging.
Corporate Gover nance
Eierstyring og selskapsledelse
Havila Shipping ASA has adopted a set of corporate governance principles
Havila Shipping ASA har vedtatte virksomhetsstyringsprinsipper som
governing the relationship between the company’s owners, the Board of
påvirker samspillet mellom eierne, styret og ledelsen av selskapet. Dette er
Directors, and the executive management. This is a prerequisite for gaining
en forutsetning for å oppnå aksjonærers, ansattes og samarbeidspartneres
the trust of our shareholders, employees, and business partners, and is being
tillit, og uttrykkes gjennom selskapets kjerneverdier;
expressed by the core values of the company:
Transparency
Åpenhet
Accountability
Ansvarsbevissthet
Equal treatment
Likebehandling
The company has prepared a detailed report on its corporate governance in
Selskapet har utarbeidet en detaljert redegjørelse for eierstyring og
accordance with the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance
selskapsledelse i samsvar med Norsk anbefaling for god eierstyring og
dated 23 October 2012. Reference is made to the description in own chapter
selskapsledelse av 23. oktober 2012. Det vises til beskrivelse i eget kapittel
on page 08 in the annual report.
side 08 i årsrapporten.
Continuous activity
Fortsatt drift
The concern finds itself in a healthy economic and financial position. In
Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. I samsvar med
accordance with the Norwegian Accounting Act section 3-3a, it is confirmed
regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er
that the company meets all the requirements for continuous business
til stede. Til grunn for vurderingen ligger resultatprognoser for år 2013 og
activities. This assessment is based upon the concern’s financial prognosis
konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene framover.
for 2013, as well as the long term strategic forecasts for the years ahead.
Environmental report
Miljørapportering
The company was ISO certified (ISO 4001:2004) August 2007 by Norwegian
Rederiet ble ISO 14001:2004 sertifisert i august 2007 av Norsk Akkreditering.
Accreditation. This commits the company to define environmental
Dette forplikter at rederiet skal definere miljøaspekter som danner grunnlaget
aspects which lay the foundation for an environmental action plan. This
til en miljøhandlingsplan. Denne miljøhandlingsplanen ble etablert i 2007.
environmental action plan was established in 2007, renewed for the period
Miljøhandlingsplanen ble fornyet for perioden 2011/2012 og milepæler
2013/2014, and milestones for every half-year were added. The milestones
for hvert halvår ble lagt inn. Milepælene er etablert for å ha en hyppigere
have been established in order to ensure more frequent updates of status
oppdatering av status i forhold til planen.
in relation to the plan.
Our environmental profile is communicated to our business partners and
Miljøprofilen blir kommunisert til våre samarbeidspartnere og leverandører
suppliers when contracts are signed, or else mediated to all our employees
ved kontraktsinngåelser, ellers belyses denne til alle ansatte gjennom
through the company’s Policy & Objective manual.
rederiets Policy & Objective manual.
The shipping company keeps environmental accounts including all types of
Rederiet fører miljøregnskap som inkluderer alle typer kjemikalier,
chemicals, surface coatings, fuel consumption and destroyed waste. In 2012
overflatebehandlingsstoff, forbruk av brennstoff samt destruert avfall. I
the company’s fleet consumed a total of 63,636 cubic metres of fuel (Mdo).
2012 forbrukte rederiets flåte totalt 63.636. kubikkmeter brennstoff (Mdo).
The consumption of fuel can, to a very limited degree, be influenced by
Forbruk av brennstoff kan ikke, i vesentlig grad, påvirkes av rederiet da
the company, as the volume of the operational activities is in the hands of
volum av operasjonsaktiviteten er underlagt befrakter. Rederiet har iverksatt
the charterer. The company, however, has implemented measures to reduce
tiltak for å redusere utslipp av miljøskadelig stoffer fra diesel og andre
emission of environmental pollutants from diesel and other combustibles,
forbrenningsstoff, blant annet i form av installasjon av katalysator på nye
among others, the installation of catalytic converters on new vessels.
fartøyer.
Continual focus on the environment and solutions which limit or prevent
Kontinuerlig fokus mot miljøet og løsninger som begrenser eller forbedrer
any emission of exhaust gases and other substances, will be the company’s
ethvert utslipp av avgasser og andre stoff, vil være rederiets kjernesatsing
key priority in the future. Such measures comprise catalytic converters on
framover. Slike tiltak kan være katalysatorer på framdriftsmaskineri, hybride
propulsion machinery, hybrid engine configuration, optimal hull designs,
maskinkonfigurasjoner, optimale skrogutforminger, forbrenningsovner til
incinerators for waste and sludge, as well as increased use of environmental
avfall og slugde samt miljøvennlig kjemikalier.
friendly chemicals.
19
Research and development
Forskning og utvikling
The Group has through investments in new vessels been involved in
Konsernet har gjennom investeringer i nye fartøy vært involvert i utvikling av
development of new and improved technology for use onboard our new builds.
ny og forbedret teknologi til bruk om bord i nybyggene.
Remuneration of senior executives
Godtgjørelse til ledende ansatte
The Board of Directors has in accordance with the Norwegian Public
Styret har i henhold til asal § 5-6 3. ledd avgitt erklæring om fastsettelse av
Limited Companies Act section 5-6, 3rd paragraph given a statement
lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Retningslinjer for selskapets
about establishing salaries and other remuneration to the senior executives.
lederlønnspolitikk legges fram for generalforsamlingen for godkjenning.
Guidelines for the company’s senior executive salaries policy are to be
Lønn og andre godtgjørelser til adm. dir. fastsettes av styret i selskapet.
presented for the general meeting for approval. The salary and other
Styret i selskapet har delegert ansvaret for fastsettelse av lønn til øvrige
remuneration of the CEO are decided by the Board of Directors. The board
ledende ansatte til adm. dir. Det foreligger ingen aksjeopsjonsprogram,
has delegated the responsibility for fixing the salaries of the other senior
bonusavtaler, overskuddsdelinger eller lignende, og det er ikke ytt lån
executives to the CEO. The company does not operate a share option
eller gitt sikkerhetsstillelse til ledende ansatte. Konsernet baserer sitt
programme, bonus agreement, profit sharing or similar, or furnish loans or
hovedprinsipp for lønnsfastsettelsen etter et markedsprinsipp. Ytterligere
security to senior executives. The Group bases its main principle for fixing
informasjon om ytelser er spesifisert i note 27 til regnskapet.
the salaries on the market principle. Further information on remuneration
and pay is provided in note number 27 to the accounts.
Working environment and human resources
Arbeidsmiljø og personale
Havila Shipping ASA aims at satisfying and exceeding our customers’
Havila Shipping ASA har som målsetning å tilfredsstille og overgå våre
expectations and requirements as to the standard of our work with Health,
kunders forventninger og krav til standarden på HMS arbeidet.
Safety and Environment (HSE).
The shipping company prioritizes giving its seamen opportunities for
Rederiet prioriterer å gi sine sjøfolk muligheter til faglig utvikling og internt
professional development and internal promotion. The renewal programme
avansement. Flåtefornyingsprogrammet bidrar til at rederiet blir mer
for the fleet helps in making the company more attractive to the seamen by
attraktivt for sjøfolkene i form av moderne og miljøvennlige skip som holder
providing modern and environmental friendly ships which maintain a high
en høy standard.
standard.
Sickness absence in the company was 5.8 % in 2012. The corresponding
Sykefravær for rederiet i 2012 var på 5,8%. Tilsvarende tall for 2011 var
figure for 2011 was 4.7 %. In 2012 the company had 6 lost-time injuries
4,7%. I 2012 hadde rederiet 6 skader som resulterte i kortere fravær. Dette
which resulted in shorter absence, which is on the same level as in 2011. The
er på samme nivå som i 2011. Arbeidsuhellene er gransket og tiltak er
accidents have been investigated, and measures have been taken to avoid
iverksatt for å unngå liknende tilfeller i framtiden.
similar incidents in the future.
Equal opportunities
Likestilling
At the end of 2012 the company had 32 women employed on board our
Rederiet hadde ved utgangen av 2012 32 kvinner ansatte på våre fartøyer,
vessels, which is a reduction of 2 compared to last year. The company is
hvilket er en nedgang på 2 i forhold til samme tidspunkt i fjor. Selskapet
working to increase the proportion of women, and female applicants are
jobber med å øke kvinneandelen, og kvinnelige søkere blir behandlet på
being treated equally with regard to education and qualifications. The
lik linje med hensyn til utdannelse og kvalifikasjoner. Selskapet rekrutterer
company recruits seafarers from many nations, and discrimination is avoided
sjøfolk fra mange nasjoner og diskriminering unngås ved at utdannelse og
by making education, training and qualifications decisive criteria. At the end
kvalifikasjoner er avgjørende kriterier. Av de 35 ansatte ved hovedkontoret
of 2012 the staff of 35 employees at the head office consisted of 17 women
var det ved utgangen av året 17 kvinner og 18 menn.
and 18 men.
The Board of Havila Shipping ASA is made up of 3 women and 4 men, and
Styret i Havila Shipping ASA er sammensett av 3 kvinner og 4 menn, og
as such, meets the requirements stated by asal § 6-11a.
oppfyller dermed kravet i henhold til asal § 6-11a.
The market and future development
Markedet og framtidig utvikling
2012 was a poor year in terms of contract rates in the North Sea spot market,
2012 ble nok et svakt år målt i slutningsrater i spotmarkedet i Nordsjøen,
with large reduction in day rates and also lower utilisation than in 2011. The
med kraftig nedgang i rater og også lavere utnyttelse enn i 2011. Aktiviteten
activity has been good, but the rates have not been as expected since there
har vært god, men ratene har ikke vært som forventet siden det er for
are too many available vessels in the market. The utilisation of the fleet for
mange tilgengelige fartøyer i markedet. Utnyttelsen av flåten for 2012 er på
2012 was 93%, a decrease of 2% points compared to 2011. The Group has
93%, en nedgang på 2% poeng i forhold til 2011. Konsernet har i løpet
in the year 2012 entered into an agreement with FugroTSM for two years
av 2012 inngått avtale med FugroTSM om to års forlengelse av kontrakten
extension of the contract for Havila Harmony with options to extend the
for Havila Harmony med muligheter for ytterligere forlengelse på inntil 2
period with of up to 2 years. The Group has also signed a 5-year contract
år. Konsernet har også inngått 5 års kontrakt med Total E&P UK for Havila
with Total E&P UK for Havila Commander with option to extend the period
Commander med mulighet for forlengelse i inntil 2 år samt 4 års kontrakt
with up to 2 years, and a 4-year contract with Petrobras for Havila Fortress
med Petrobras for Havila Fortress med muligheter for forlengelse i ytterligere
with option for an extension of further 4 years. Statoil has further declared
4 år. Statoil har videre erklært den tredje og siste årlige opsjonen på Havila
the third and last one year options for Havila Mars and Havila Mercury, and
Mars og Havila Mercury, samt begge halvårlige opsjoner på Havila Clipper.
both semi-annual options for Havila Clipper. Norske Shell AS has declared a
Norske Shell AS har erklært ett års opsjon for Havila Borg.
one year option for Havila Borg.
20
The company expects an increased demand for shipping services in years
Selskapet forventer økt etterspørsel etter fartøytjenester framover, men
ahead, but the supply of vessels is also increasing. Stronger requirements
tilbudet av fartøyer øker også. Strengere krav til tonnasjen i form av mer
for tonnage in the form of more cost-effective vessels, reduced harmful
kostnadseffektive fartøy, redusert miljøutslipp, samt økte kompetansekrav
emissions, as well as growing demands on operators will affect the industry.
til operatører vil påvirke næringen.
Large increase in the number of vessels will in periods have an effect on
Høy vekst i antall fartøy vil i perioder påvirke ratenivåene. Rederiet er
the rate levels. The company is exposed to fluctuations in rates as part of
eksponert for ratesvinginger da en andel av flåten er i spotmarkedet.
the fleet operates in the spot market. Renewal of the fleet which is carried
Fornying av flåten som er gjennomført vil bidra til å redusere risiko, og bidra
out will help to reduce this risk, and contribute to Havila Shipping being a
til at rederiet er en foretrukket partner for levering av offshoreservice skip.
preferred supplier of offshore service vessels. Expectations of high oil prices
Forventninger om høy oljepris på lang sikt er positiv for industrien, og bidrar
in the long run are positive for the industry and help to maintain the demand
ytterligere til å holde oppe etterspørselen etter offshoreservice skip.
for offshore service vessels.
The Group’s fleet currently operates on Norwegian, British and Danish sectors
Konsernet sin flåte opererer per i dag på norsk, britisk og dansk side av
of the North Sea. In addition the Group has also vessels in Malaysia and
Nordsjøen. I tillegg har konsernet også fartøy i Malaysia og Brasil. Gjennom
Brazil. Through its participation in POSH Havila Pte LTD in Singapore the
deltagelsen i POSH Havila Pte LTD i Singapore opererer rederiet også i det
Group also operates in the Asian market for offshore vessels.
asiatiske offshore markedet.
Financial performance 2012
Økonomiske resultater 2012
Total earnings and gains in 2012 amounted to NOK 1 413 million compared
Totale inntekter og gevinster ble NOK 1 413 mill for 2012 mot NOK 1 372
to NOK 1 372 million in 2011.
mill i 2011.
Profit on sales of assets amounted to NOK 2 million of the total income in
Gevinst fra salg av eiendeler utgjorde NOK 2 mill av inntektene i 2012 mot
2012 compared to NOK 54 million in 2011.
NOK 54 mill i 2011.
Operating expenses for the year came to NOK 820 million compared to NOK
Driftskostnadene for året ble NOK 820 mill sammenlignet med NOK 875
875 million in 2011.
mill for 2011.
The operating profit before depreciation finished at NOK 593 million
Driftsresultatet før avskrivning endte på NOK 593 mill mot NOK 497 mill i
compared to NOK 497 million in 2011. Depreciation in 2012 amounted to
2011. Avskrivninger for 2012 utgjør NOK 161 mill mot NOK 205 mill i 2011.
NOK 161 million compared to NOK 205 million in 2011.
Net financial items in 2012 came to NOK -399 million in comparison to
Netto finansposter utgjorde i 2012 NOK -399 mill sammenlignet med NOK
NOK -380 million in 2011. The fluctuations are mainly due to higher interest
-380 mill i 2011. Forskjellen skyldes i hovedsak høyere rentekostnader som
expenses as a consequence of increased number of vessels.
følge av flere fartøy.
The value of NOK against other currencies that the Group is exposed to is
Verdien av norske kroner målt mot øvrige valutaer selskapet er eksponert
variable, and as such, will have an effect on the Group’s financial results. The
mot, vil variere og dermed påvirke konsernets resultater.
purpose of the hedging transactions is to stabilize the Group’s future earnings.
The result of the joint venture company in Singapore is a loss of NOK 23
Resultatet fra det felleskontrollerte selskapet i Singapore i 2012 er et tap
million in 2012 against a loss of NOK 27 million in 2011. Leasing earnings
på NOK 23 mill mot et tap på NOK 27 mill i 2011. Leieinntekter fra dette
from this company is equivalent to NOK 62 million in 2012. The result of the
selskapet utgjør NOK 62 mill i 2012. Resultatet fra det felleskontrollerte
joint venture company on Cyprus is NOK 9 million in 2012 against NOK 24
selskapet på Kypros er på NOK 9 mill i 2012 mot NOK 24 mill i 2011.
million in 2011.
The pre-tax profit ended at NOK 18 million for 2012, compared to NOK
Resultat før skatt endte på NOK 18 mill for 2012, sammenlignet med
-91 million for 2011. The improved result in 2012 compared with 2011 is
NOK -91 mill for 2011. Resultatforbedringen i 2012 i forhold til 2011 er i
mainly because of improved EBITDA as a consequence of increased number
hovedsak forbedring av EBITDA som følge av økning i antall fartøy og færre
of vessels and fewer hired vessels.
innleide fartøy.
Net estimated tax for 2012 amounted to NOK 8 million against NOK 35
Netto beregnet skatt utgjorde for 2012 NOK 8 mill mot NOK 35 mill i 2011.
million in 2011.
Total profit for 2012 amounted to NOK 14 million compared to a result of
Totalresultat for året endte på NOK 14 mill for 2012 mot et resultat på
NOK -130 million in 2011.
NOK –130 mill for 2011.
Assets, liabilities and liquidity
Eiendeler, gjeld og likviditet
The book value of vessels per 31.12.2012 was NOK 7 654 million against
Bokførte verdier av skip var per 31.12.2012 NOK 7 654 mill mot NOK 6 939
NOK 6 939 million per 31.12.2011. In the last quarter, the Group has
mill per 31.12.2011. Konsernet har i siste kvartalet tatt inn to AHTS fartøy i
through declaration of a purchase option included 2 AHTS vessels in the
balansen i 2012 til en verdi av NOK 802 mill gjennom utøvelse av kjøpsopsjon.
balance sheet in 2012 to a value of NOK 802 million.
21
Book equity per 31.12.2012 was NOK 2 008 million against NOK 1 809
Bokført egenkapital per 31.12.2012 utgjorde NOK 2 008 mill mot NOK 1
million per 31.12.2011. The company has completed private placement
809 mill per 31.12.2011. Selskapet har gjennomført en rettet emisjon i 2012
of shares in 2012 in connection with repurchase of 100% ownership in 2
på NOK 200 mill brutto i forbindelse med tilbakekjøp av 100% eierskap i to
AHTS vessels. The gross proceeds from the private placement were NOK 200
AHTS fartøy. Bokført egenkapital per aksje utgjorde NOK 68 per 31.12.2012
million. Book equity per share was NOK 68 per 31.12.2012 against NOK
mot NOK 85 per 31.12.2011. Effekten av emisjonen utgjør en reduksjon på
85 per 31.12.2011. The effect of the private placement was a reduction of
NOK 17 per aksje.
NOK 17 per share.
Receivables have reduced compared to last year, among others as a
Utestående fordringer er redusert sammenlignet med forrige årsskifte blant
consequence of that part of the accounts receivables are converted to long
annet som følge av at deler av kundefordringer er gjort om til langsiktig
term financing.
finansiering.
Interest-bearing debt by 31.12.2012 amounted to NOK 6 261 million,
Rentebærende gjeld utgjorde pr 31.12.2012 NOK 6 261 mill som inkluderer
inclusive of NOK 1 933 million in bond loans. NOK 204 million and NOK
obligasjonslån på NOK 1 933 mill. Av obligasjonslånene er NOK 204 mill
563 million of the bond loans is connected to the financing of Havila Clipper
og NOK 563 mill knyttet til finansieringen av henholdsvis Havila Clipper og
and Havila Subsea, respectively. The Group has raised two unsecured bond
Havila Subsea. Konsernet har tatt opp to usikrede obligasjonslån i august
loans in August and December 2012 of NOK 500 million and NOK 100
og desember i 2012 på henholdsvis NOK 500 mill og NOK 100 mill. NOK
million, respectively. NOK 284m was used to partly repay the bond loan with
284 mill er brukt til delvis nedbetaling av obligasjonslån med forfall i 2013.
maturity date in July 2013. In December the Group raised additional loans of
Konsernet har også tatt opp et tilleggslån på Havila Mars og Havila Mercury
NOK 150 million on Havila Mars and Havila Mercury. The bond loans fall due
på totalt NOK 150 mill i desember. Obligasjonslånene har forfall i 2013, 2014,
in 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017. Of the total debt 2.5% is in USD, the
2015, 2016 og 2017. Av gjelden er 2,5% i amerikanske dollar og resterende
rest in NOK. In compliance with IFRS, the first year’s instalment on long-term
i norske kroner. Første års avdrag på langsiktig finansiering på NOK 470 mill
financing of NOK 470 million and bond loans which are due in 2013 of total
samt obligasjonslån med forfall i 2013 på totalt NOK 266 mill er i henhold til
NOK 266 million are recognised in the balance sheet as a short-term liability.
IFRS bokført som kortsiktig gjeld i balansen.
The Group’s total holding of liquid assets amounted to NOK 501 million by
Konsernets likvide midler utgjorde NOK 501 mill pr 31.12.2012. Konsernets
31.12.2012. The Group’s distributable cash reserves are considered sufficient
frie likviditet anses for tilstrekkelig til å gi det handlingsrommet som
to give the scope the business requires and to the Group’s forthcoming
virksomheten krever og til de forpliktelser konsernet står overfor.
commitments.
Net cash flow from operation for 2012 was NOK 196 million against NOK
Netto kontantstrøm fra drift for 2012 var NOK 196 mill, mot NOK 254 mill
254 million for 2011. Cash flow from investing activities for 2012 was NOK
i 2011. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -255 mill for 2012
-255 million against NOK -565 million for 2011, mainly related to repurchase
mot NOK -565 mill for 2011, og er hovedsakelig relatert til tilbakekjøp av
of the ownership interests in Havila Mars and Havila Mercury, delivery of
eierinteressene i Havila Mars og Havila Mercury, levering av det 50% eide
the 50% owned vessel Havila Charisma and sale of the Group’s 50%
fartøyet Havila Charisma samt salg av konsernet sin 50% eierandel i Acergy
share in Acergy Havila Limited which is the owner of Seven Havila. Raising
Havila Limited som eier Seven Havila. Opptak og nedbetaling av lån, emisjon
and repayment of loans, private placement and payment of instalments
samt betaling av avdrag utgjorde nettoendring fra finansieringsaktiviteter på
constituted a net change from financing activities in 2012 of NOK 199
NOK 199 mill i 2012, mot NOK 71 mill i 2011.
million against NOK 71 million in 2011.
Financial risk
Finansiell risiko
Market risk
Markedsrisiko
The Group operated vessels in the spot market and is with that exposed to
Konsernet opererer skip i spotmarkedet og er dermed utsatt for svingende
fluctuating rates and utilisation. In volatile markets the market value of the
rater og utnyttelse. I volatile markeder vil også markedsverdien på skipene
vessels will also change. The vessels operate internationally, and the Group
variere. Skipene opereres internasjonalt og konsernet er eksponert for val-
is exposed to currency fluctuations in USD, EUR, GBP and Brazilian real.
utarisiko ved endring i norske kroners verdi i forhold til amerikanske dollar,
Currency risk arises when future income, book assets or liabilities are nom-
euro, britiske pund og brasilianske real. Valutarisikoen oppstår når fram-
inated in a currency, which is not the unit’s functional currency. In order to
tidige inntekter eller balanseførte eiendeler eller forpliktelser er avtalt i en
manage the currency risk from future income, book assets and liabilities, the
valuta annen enn norske kroner som benyttes som grunnlag i konsernets
management makes use of forward exchange contracts and interest rate
regnskaper. For å styre valutarisikoen knyttet til framtidige inntekter og
swaps. Fixed contractual revenues from vessels with duration of more than
balanseførte eiendeler og forpliktelser, benyttes valutaterminkontrakter og
five years are assessed separately based on guidelines issued by the board.
renteswapkontrakter. Faste kontraktsinntekter fra skip med varighet over 5
år vurderes særskilt ut fra de retningslinjer som er gitt av styret.
22
Credit risk
Kredittrisiko
Credit risk arises in transactions with derivatives, bank deposits and in trade
Kredittrisiko oppstår i transaksjoner med derivater, innskudd i banker og
transactions with clients and suppliers. Credit risk is continuously assessed by
transaksjoner med kunder og leverandører. Løpende kredittrisiko vurderes av
the company’s management. The bulk of clients are primarily oil and oil service
administrasjonen. Kundemassen er hovedsaklig olje- og oljeserviceselskaper hvor
companies representing high credit ratings and a low, but still inherent risk.
de fleste har høy kredittverdighet og for disse er risikoen lav, men fortsatt iboende.
Interest rate risk
Renterisiko
The Group’s interest rate risk is connected to long-term loans secured by
Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktige lån pantesikret i skip og
mortgages on vessels and bond loans. Loans with floating interest rate entail
obligasjonslån. Lån med flytende rente medfører en renterisiko for konsernets
a risk to the Group’s cash flow. The Group normally takes out long-term
kontantstrøm. Konsernet opptar normalt langsiktige lån til flytende rente.
loans at a floating interest rate. By floating interest rate is meant interest
Med flytende rente menes renteavtaler hvor renten normalt er fastsatt for
agreements where the rate is usually set for three to six months ahead.
tre til seks måneder fram. Ledelsen vurderer renterisikoen og virkningen
The management continually assesses interest risk and the effect this might
på konsernets resultater løpende. Fire fartøyer er hovedsakelig finansiert
have on the Group’s results. The financing for one vessel is swapped to
gjennom lån med fast rente. For tre fartøy er finansieringen omgjort til
fixed interest rate through an interest rate swap agreement, and half of the
fastrente gjennom renteswapkontrakt, og halvparten av finansieringen av
financing for one vessel in the bond market has fixed interest rate.
ett fartøy i obligasjonsmarkedet har fastrente.
Liquidity risk
Likviditetsrisiko
The management and the board are focused on managing the liquidity risk.
Ledelsen og styret har fokus på styring av likviditetsrisiko. Dette innebærer
This involves maintaining adequate cash reserves and negotiable securities.
å vedlikeholde en tilstrekkelig fri beholdning av likvider og omsettelige
The management is responsible for continuously monitoring and reporting
verdipapirer. Konsernets ledelse har ansvar for løpende overvåking og
on the Group’s liquidity position. The management has continuous activities
rapportering av konsernets likviditetsmessige stilling. Administrasjonen har
to ensure that the Group always is in compliance with the prevailing re-
fortløpende aktiviteter for å sikre at konsernet til enhver tid er innenfor de
quirements. Covenants renegotiate with the contracting parties on demand.
krav som gjelder. Ved behov reforhandles betingelser med avtalepartnere.
Profit for the year and allocation of profit
Årsresultat og disponeringer
The board proposes the following allocation of profit based on the current
Med utgangspunkt i selskapets resultat foreslår styret følgende disponering
market for the company’s vessels and with regard to the company’s liquidity:
av årsresultat:
NOK 1 000
Allocation of profit
Disponering av resultat
Transferred from other equity
Overført fra annen egenkapital
-6 635
Total allocated
Totalt disponert
-6 635
The parent company’s distributable reserves was NOK 512 884 thousands
Parent company/Morselskap
Morselskapets frie egenkapital var TNOK 512 884 per 31.12.2012.
per 31.12.2012.
The Board proposes to the general meeting 22 April 2013 that no dividend
Styret foreslår for generalforsamlingen 22. april 2013 at det ikke betales
be distributed to shareholders.
utbytte til aksjonærene.
Fosnavåg, 20. March 2013
Fosnavåg, 20. mars 2013
Per Sævik
Chairman of the Board of Directors
Styrets leder
Anders Talleraas
Deputy Chairman
Styrets nestleder
Janicke W. Driveklepp
Board member
Styremedlem
Roger Granheim
Board member
Styremedlem
Hege Sævik Rabben
Board member
Styremedlem
Jill Aasen
Board member
Styremedlem
Helge Aarseth
Board member
Styremedlem
Njål Sævik
CEO
Administrerende direktør
23
24
PROFIT AND LOSS ACCOUNT / RESULTATREGNSKAP
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
RESULTATREGNSKAP
NOK 1000
Freight income
Fraktinntekter
Net foreign currency gain/loss
Netto valutagevinst/tap
Gain on sale of fixed assets
Gevinst ved avgang anleggsmidler
Other income
IFRS
IFRS
note
2012
2011
1 279 031
5
1 332 158
23
55 095
8 636
5
1 738
54 038
Andre driftsinntekter
18
23 723
30 595
Crewing expenses
Mannskapskostnader
20
-456 064
-430 515
Vessel expenses
Driftskostnader skip
19
-278 701
-360 165
Other payroll expenses
Andre lønnskostnader
20
-34 763
-28 943
Other operating expenses
Andre driftskostnader
19
Operating result before depreciation
Driftsresultat før avskrivninger
Depreciation
Avskrivning
Operating result
Driftsresultat
Financial income
Finansinntekter
Financial costs
Finanskostnader
Net financial items
Netto finansposter
Result from joint venture companies
Andel resultat felleskontrollert selskap
Profit before tax
Resultat før skattekostnad
Taxes
Skattekostnad
Profit for the year
Årsresultat
Profit attributed to:
Årsresultat fordelt på:
Controlling interest
Eiere av morforetaket
Non-controlling interest
Ikke-kontrollerende eierinteresse
Total
Sum
Other comprehensive income
Andre inntekter
Currency translation differences
Omregningsdifferanser valuta
Total profit for the year
Totalresultat for året
Total profit for the year distributed by
Periodens totalresultat fordelt på
Controlling interest
Non-controlling interest
Total
Sum
Earnings pr. share
Resultat pr aksje (ordinært)
Earnings pr. share diluted
Resultat per aksje (utvannet)
-50 592
-55 786
592 595
496 890
-161 063
-205 240
431 532
291 650
21
26 335
17 075
21
-425 616
-397 007
-399 282
-379 932
-14 479
-2 913
17 771
-91 195
-7 614
-35 260
10 156
-126 455
207
-139 223
6
7
16
9 949
12 767
10 156
-126 455
3 717
-3 196
13 873
-129 651
Eiere av morforetaket
3 924
-142 418
Ikke-kontrollerende eierinteresse
9 949
12 767
13 873
-129 651
24
0,01
-7,56
24
0,01
-7,56
25
BALANCE SHEET / BALANSE
BALANCE SHEET
BALANSE
NOK 1000
26
IFRS
IFRS
note
2012
2011
16
11 942
26 289
11 942
26 289
Fixed assets
Anleggsmidler
Intagble assets
Immaterielle eiendeler
Deferred tax assets
Utsatt skattefordel
Total intangible assets
Sum immaterielle eiendeler
Tangible fixed assets
Varige driftsmidler
Vessels
Fartøy
6
7 654 302
6 939 116
Building, fixtures and fixtures
Bygninger, driftsløsøre og inventar
6
5 540
8 469
Total tangible fixed assets
Sum varige driftsmidler
7 659 842
6 947 585
Financial fixed assets
Finansielle anleggsmidler
Investments in joint venture
Investering i felleskontrollert virksomhet
27
57 392
22 927
Derivatives
Derivater
10
0
15 852
Shares
Aksjer
381
441
Net pension assets
Netto pensjonsmidler
17
683
0
Long term receivables
Langsiktige fordringer
11
84 803
147 814
Total financial fixed assets
Sum finansielle anleggsmidler
143 260
187 034
Total fixed assets
Sum anleggsmidler
7 815 045
7 160 908
Current assets
Omløpsmidler
Bunkers and other stocks
Bunkers og annet lager
28
17 610
15 852
Trade receivable and other receivable
Kundefordringer og andre fordringer
11
347 085
393 934
Derivatives
Derivater
10
4 533
14 667
Trading portfolio
Handelsportefølje
12
3 556
3 556
Bank deposit
Bankinnskudd
12
497 341
355 808
Total current assets
Sum omløpsmidler
Total assets
Sum eiendeler
870 126
783 817
8 685 170
7 944 725
BALANCE SHEET / BALANSE
BALANCE SHEET
BALANSE
Equity
Egenkapital
Paid in equity
Innskutt egenkapital
Share capital
Aksjekapital
371 793
267 626
Share premium
Overkursfond
339 937
249 186
Total paid-in equity
Sum innskutt egenkapital
711 730
516 813
Retained earnings
Opptjent egenkapital
Retained earnings
Opptjent egenkapital
1 296 434
1 292 510
Total retained earnings
Sum opptjent egenkapital
1 296 434
1 292 510
Total equity
Sum egenkapital
2 008 165
1 809 323
Liabilities
Gjeld
Provision for liabilities
Avsetning for forpliktelser
Pension liabilities
Pensjonsforpliktelser
17
0
230
Deferred tax
Utsatt skatt
16
1 173
20 493
Allocation liability in joint ventures
Avsetning av forpliktelse i felleskontrollert virksomhet
Total provisions for liabilites
Sum avsetning for forpliktelser
Other non-current liabilities
Annen langsiktig gjeld
Borrowings
Lån
Derivatives
Other non-current liabilities
Total other non-current liabilities
7
78 026
60 443
79 199
81 166
14
5 525 128
5 308 716
Derivater
10
16 939
14 020
Annen langsiktig gjeld
15
85 900
110 279
Sum annen langsiktig gjeld
5 627 967
5 433 015
Total non- current liabilities
Sum langsiktig gjeld
5 707 166
5 514 181
Current liabilities
Kortsiktig gjeld
60 061
49 127
32 619
45 305
Trade payable
Leverandørgjeld
Tax payable
Betalbar skatt
16
Derivatives
Derivater
10
Current liabilities of long term debt
Kortsiktig del av langsiktig gjeld
Other current liabilities
Annen kortsiktig gjeld
Total current liabilities
Sum kortsiktig gjeld
969 840
621 222
Total liabilities
Sum gjeld
6 677 006
6 135 403
Total equity and liabilities
Sum egenkapital og gjeld
8 685 170
7 944 725
Fosnavåg, 20. March 2013
13
2 034
12 645
736 334
398 769
138 792
115 376
Fosnavåg, 20. mars 2013
Per Sævik
Chairman of the Board of Directors
Styrets leder
Anders Talleraas
Deputy Chairman
Styrets nestleder
Janicke W. Driveklepp
Board member
Styremedlem
Roger Granheim
Board member
Styremedlem
Hege Sævik Rabben
Board member
Styremedlem
Jill Aasen
Board member
Styremedlem
Helge Aarseth
Board member
Styremedlem
Njål Sævik
CEO
Administrerende direktør
27
EQUITY STATEMENT - EGENKAPITALOPPSTILLING
NOK 1 000
Share capital
Own shares
Share
premium
fund
Other equity
Noncontrolling
interest
Total
2012
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkursfond
Annen EK
Ikkekontrollerende
eierinteresse
Total
Equity per 01.01.12
Egenkapital per 01.01.12
267 626
0
249 186
1 292 510
0
1 809 323
Private placement
Rettet emisjon
104 167
0
95 833
0
0
200 000
Issue expenses
Emisjonskostnader
0
0
-5 083
0
0
-5 083
Effect of acquisitions
Effekt av oppkjøp
0
0
0
0
342 435
342 435
Purchase of non-controlling interests
Utkjøp av ikke kontrollerende
eierintresser
0
0
0
0
-352 384
-352 384
Profit for the year
Åretsresultat
0
0
0
207
9 949
10 156
Currency translation difference
Omregningsdifferanse
0
0
0
3 717
0
3 717
Equity per 31.12.12
Egenkapital per 31.12.12
371 793
0
339 937
1 296 435
0
2 008 165
NOK 1 000
Share capital
Own shares
Share
premium
fund
Other equity
Noncontrolling
interest
Total
2011
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkursfond
Annen EK
Ikkekontrollerende
eierinteresse
Total
199 500
-1 938
40 975
1 441 384
15 117
1 695 038
68 126
0
218 004
0
0
286 131
0
0
-9 793
0
0
-9 793
Equity per 01.01.11
28
Egenkapital per 01.01.11
Private placement
Rettet emisjon
Issue expenses
Emisjonskostnader
Effect of acquisitions
Effekt av oppkjøp
0
0
0
-17 778
58 494
40 716
Repurchase of own shares
Tilbakekjøp av egne aksjer
0
-13 150
0
-36 958
0
-50 108
Sale of own shares
Salg av egne aksjer
0
15 088
0
48 280
0
63 368
Purchase of non-controlling interests
Utkjøp av ikke kontrollerende
eierinteresser
0
0
0
0
-57 613
-57 613
Repaid equity to non-controlling
interest
Tilbakebetalt kapital til ikke
kontrollerene eierintresser
0
0
0
0
-28 765
-28 765
-126 455
Profit for the year
Åretsresultat
0
0
0
-139 222
12 767
Currency translation difference
Omregningsdifferanse
0
0
0
-3 196
0
-3 196
Equity per 31.12.11
Egenkapital per 31.12.11
267 626
0
249 186
1 292 510
0
1 809 323
CASH FLOW STATEMENT – KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONSERN
NOK 1000
Cash flow from operating activity:
Note
2012
2011
Kontantstrøm fra driften:
Profit before tax
Resultat før skattekostnad
17 771
-91 195
Depreciation
Avskrivninger
6
161 063
205 240
Change in value of derivatives
Verdienderinger derivater/agio
8
15 852
26 665
Gain on sale of fixed assets
Gevinst ved avgang driftsmidler
Net financial expenses
Netto finanskostnader
6
-1 738
-54 038
21
399 282
379 932
Share of result from joint venture companies
Andel resultat i felleskontrollert virksomhet
14 479
2 913
Accounts receivables, other receivables and derivatives
Kundefordringer, andre fordringer og derivater
129 803
212 766
Trade payables and other current liabilities
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
-100 565
-23 286
Cash flow from operating activity
Kontantstrømmer fra driften
Paid interests
Betalte renter
7
21
635 945
658 997
-389 234
-331 797
Paid taxes
Betalte skatter
-50 624
-73 121
Net cash flow from operating activity
Netto kontantstrømmer fra driften
196 089
254 079
Cash flow from investing activity:
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter:
-347 798
-837 567
0
332 297
-53 441
0
Investments
Investeringer
Sale of fixed assets
Salg av varige driftsmidler
Purchase of interests in joint venture companies
Kjøp av andeler i felleskontrollert virksomhet
Share purchases
Kjøp av aksjer
Sale of shares in joint venture companies
Salg av andeler i felleskontrollert virksomhet
Issue of non-current loan
Ytet langsiktig lån
Repayment of loans
Tilbakebetaling av lån
Interest income
6
0
85
34 326
0
-27 402
-81 344
7
115 674
0
Mottatte renter
21
13 064
13 605
26
Net transfer of cash from acquisitions
Netto tilførsel av kontanter fra oppkjøp
Received subsidy
Mottatte tilskudd
Net cash flow from investing activity
Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter
Cash flow from financing activity:
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter:
Private placement
Rettet emisjon
0
7 511
10 756
0
-254 821
-565 413
194 917
0
Repurchase of own shares
Tilbakekjøp av egne aksjer
0
-13 150
New long- term loans
Opptak av lån
800 000
808 504
-786 360
-695 277
-9 949
-28 765
198 609
71 312
Repayment on loans
Nedbetaling av lån
Distributions to non-controlling interests
Utdeling til ikke-kontrollerende eierinteresser.
Net cash flow from financing activity
Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter
Net changes in cash and cash equivalents
Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter
Cash and cash equivalents 01.01
Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter pr. 1. januar
Net currency exchange differences
Valutagevinst/(-tap) på kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter
Cash and cash equivalents 31.12
Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter pr. 31. desember
139 876
-240 023
12
359 364
606 970
-1 897
-7 584
12
497 341
359 364
29
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
Accounts
for
2012
are
presented
in
Norwegian,
Regnskapet for 2012 er avlagt på norsk, oversettelse
translation into English is only for information.
til engelsk er bare for informasjon.
Group notes (NOK 1000)
Konsern noter til regnskapet (NOK 1000)
Havila Shipping ASA with subsidiaries operates an offshore service vessel
Havila Shipping ASA med datterselskaper driver rederivirksomhet fra
business from registered offices in Fosnavåg in the municipality of Herøy,
selskapets norske hovedkontor i Fosnavåg i Herøy kommune. Rederiets
Norway. The company’s vessels operate primarily in the North Sea. The
fartøyer har sitt virke hovedsakelig i Nordsjøen. Selskapet er notert på Oslo
company is listed on the Oslo Stock Exchange.
Børs.
The consolidated accounts were approved by the Board of Directors on 20
Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre 20. mars 2013.
March 2013.
2 Significant accounting principles
2 Viktige regnskapsprinsipp
2.1 Basis of preparation
2.1 Hovedprinsippet
Havila Shipping ASA’s consolidated financial statements for the 2012
Konsernregnskapet til Havila Shipping ASA for regnskapsåret 2012 er avlagt
financial year are prepared in accordance with International Financial
i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og fortolkninger
Reporting Standards (IFRSIC) and interpretations set by the (IASB)
fra IFRS fortolkningskomite (IFRSIC), som fastsatt av EU.
International Accounting Standards Board and EU.
The consolidated financial statement for Havila Shipping ASA is prepared
Konsernregnskapet til Havila Shipping ASA er utarbeidet basert på et
based on the principle of historical cost, with the following modifications:
modifisert kost- prinsipp. Avvikene gjelder i hovedsak finansielle eiendeler
derivatives and shares are assessed at fair value. Preparing statements
og forpliktelser (derivater) til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse
and accounts in accordance with IFRS requires the use of estimates.
av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Anvendelse
The application of the group’s own accounting principles also requires
av konsernets regnskapsprinsipper krever at ledelsen må utøve skjønn.
management to use their own professional judgment and discretion. Areas
Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy
that require a great deal of discretionary assessment and which have a
grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er
high degree of complexity, or areas where assumptions and estimates are
vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 4.4.
essential to the consolidated financial statement, are described in note 4.4.
Konsernregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
The group accounts are given beneath premise of going concern.
New and amended standards adopted by the group
Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet
There are no new or revised IFRSs and IFRIC interpretations that have come into
I 2012 var det ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som
force for the 2012 financial statements that are considered to have a significant
trådte i kraft som fikk en vesentlig påvirkning for konsernets årsregnskap.
impact on the Group’s financial statements.
The Group has not early adopted any new or changed iFRSs og IFRIC
Konsernet har ikke valgt tidliganvendelsene av noen nye eller endrede IFRSer
interpretations.
eller IFRIC- fortolkninger.
IAS 1”Financial statement presentation”regarding other comprehensive
IAS 1 ”Financial statement presentation” er endret og medfører at poster
income. The main change resulting from these amendments is a requirement
i utvidet resultat skal deles inn i to grupper, de som senere omklassifiseres
for entities to group items presented in “other comprehensive income”
over resultat og de som ikke gjør det. Endringen påvirker ikke hvilke poster
(OCI) on the basis of whether they are potentially reclassifiable to profit
som skal inkluderes i utvidet resultat.
or loss subsequently (reclassification adjustments). The amendments do not
address witch items are presented in OCI.
IAS 19 “Employee Benefits” was changed in June 2011. The change means
IAS 19”Employee Benefits” ble endret juni 2011. Endringene medfører at alle
that all actuarial gains and losses recognized in comprehensive income as
estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår(ingen korridor),
they arise (no corridor), an immediate recognition of all costs of past service
en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders
and that replaces the interest cost and expected return on plan assets with a
pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet
net interest amount is calculated by using the discount rate on net pension
avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved
obligation (asset).
IAS 19R implemented with effect from 01/01/2013.
å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse(eiendel). IAS
This means that the corresponding figures changed. Implementation has
19R implementeres med virkning fra 01.01.2013 med full retrospektiv
the following effect on the group (Preliminary figures), is that the earlier
anvendelse. Dette medfører at implementeringen har følgende effekt
years of actuarial losses (gains) with effect from 01/01/2012 Equity and net
på konsernet (foreløpige tall); ikke regnskapsført estimatavvik (tap) per
income for 2012 is recognized in OCI/Equity is NOK 8.078 million after tax.
01.01.2012 føres mot egenkapital med NOK 8,078 mill etter skatt. Endring
Net actuarial losses (gains) are effective against Equity 01/01/2013 and net
i estimatavvik 2012 som inntektsføres via OCI er på NOK 3,278 samt skatt
income 2013 is recognized in OCI/Equity is NOK (-3.278 million). Changes in
NOK 0,918 og effekten mot egenkapital per 01.01.2013 er på NOK 5,718
estimates 2012 as income via OHCI is probably 3.278 as well as 0.918 and
mill.
probably tax effect in equity at 01.01.2013 is NOK 5.718 million.
30
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
IFRS 9 “Financial Instruments” regulates the classification, measurement and
IFRS 9 ”Financial Instruments” regulere klassifisering, måling og
accounting of financial assets and financial liabilities. IFRS 9 was released
regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. IFRS 9
in November 2009 and October 2010, and replaces those parts of IAS 39
ble utgitt i november 2009 og oktober 2010, og erstatter de deler av IAS
which deals with accounting, classification and measurement of financial
39 som omhandler regnskapsføring, klassifisering og måling av finansielle
instruments. Under IFRS 9 financial assets are divided into two categories
instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier
based on the measurement method: they are measured at fair value and
basert på målemetode de som er målt til virkelig verdi og de som er målt
those measured at amortized cost. Classification Assessment done by
til amortisert kost. Klassifiseringen gjøres ved første gangs regnskapsføring.
initial recognition. The classification will depend on the company’s business
Klassifiseringen vil avhenge av selskapets forretningsmodell for å håndtere
model to deal with its financial instruments and the characteristics of the
sine finansielle instrumenter og karakteristikkene ved de kontraktsfestede
contractual cash flows from the instrument. For financial obligations, the
kontantstrømmene fra instrumentet. For finansielle forpliktelser er kravene
requirements generally equal to IAS 39 The main change, in cases where
i hovedsak lik IAS 39. Hovedendringen, i de tilfeller hvor man har valgt
you have chosen the fair value of financial liabilities, is that the part of a
virkelig verdi for finansielle forpliktelser, er at den delen av en endring i
change in fair value due to changes in the company’s own credit risk are
virkelig verdi som skyldes endring i selskapets egen kredittrisiko føres over
recognized in the comprehensive income instead of income, if this does not
utvidet resultat i stedet for i resultatregnskapet, dersom dette ikke medfører
involve a cutoff errors in measuring the performance. The group plans to
en sammenstillingsfeil i resultatmålingen. Konsernet har ennå ikke vurderte
apply IFRS 9 when the standard comes into force and is approved by the EU.
hele påvirkningen av standarden på regnskapet, men planlegger å avvende
The standard is effective for accounting periods beginning 1 January 2013
IFRS 9 når standarden trer i kraft og godkjent av EU. Standarden trer i kraft
or later, but the IASB has circulated a proposal for deferred entry into force
for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2015. Konsernet vil også
for accounting periods beginning 1 January 2015 or later. The Group will
se på konsekvensene av de gjenstående delfasene av IFRS 9 når disse er
also look at the consequences of the remaining phases of IFRS 9 when these
sluttført av IASB.
are finalized by the IASB.
IFRS 10 “Consolidated Financial Statements” is based on current principles
IFRS 10 ”Consolidated Financial Statements” er basert på dagens prinsipper
of using the control concept as the key criterion for determining whether a
om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme
company should be included in the consolidated financial statements of the
om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet til morselskapet.
parent company. The standard provides expanded guidance on determining
Standarden gir utvidet veiledning til vurderingen av om kontroll er til stede
whether control exists in cases where this is difficult. The Group has not
i de tilfeller hvor dette er vanskelig. Konsernet har ikke vurdert alle mulige
considered all the possible consequences of IFRS 10. The Group will apply
konsekvenser som følge av IFRS 10. Konsernet planlegger å anvende
IFRS for 2013, even if the EU does not require the use of 1 January 2014.
standarden for 2013, selv om EU ikke krever den anvendt for 1. januar 2014.
IFRS 11 “Joint Arrangements” regulates the classification and presentation
IFRS 11 ”Joint arrangements” regulerer klassifisering og presentasjon av
of investments in joint ventures. The standard distinguishes among
investeringer i felleskontrollerte virksomheter. Standarden skiller blant annet
different between joint operations to be presented to the gross method
mellom felleskontrollert drift som skal presenteres etter bruttometoden og
and joint ventures will be presented using the equity method. The Group
felleskontrollert foretak som skal presenteres etter egenkapitalmetoden.
has not assessed the full impact of IFRS 11 A possible consequence of the
Konsernet har ikke vurdert den fulle virkning av IFRS 11. En eventuell
implementation may be changing presentation from the equity method to
konsekvens av implementering kan være endring av presentasjon fra
the gross method. The group we apply the standard for fiscal year 2013,
egenkapitalmetoden til bruttometoden. Konsernet vi anvende standarden
although the EU does not require it applied before 1 January 2014.
for regnskapsåret 2013, selv om EU ikke krever den anvendt før 1.januar
2014.
IFRS 12 “Disclosures of Interest in Other Entities” contains disclosure
IFRS 12 ”Disclosures of intrest in Other Entities” inneholder opplysningskravene
requirements for financial interests in subsidiaries, joint ventures, associated
for økonomiske interesser i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet,
companies, companies for specific purposes “SPE” and other non-
tilknyttede selskaper, selskaper for særskilte formål ”SPE” og andre ikke-
capitalized companies. The Group has not considered the full impact of IFRS
balanseførte selskaper. Konsernet har ikke vurdert denne fulle innvikning av
12. The Group plans to apply the standard for accounting periods beginning
IFRS 12. Konsernet planlegger å anvende standard for 2013, selv om EU ikke
1 January 2013 and later.
krever den anvendt før 1. januar 2014.
IFRS 13 “Fair Value Measurement” defines what is meant by fair value when
IFRS 13 ”Fair Value Measurment” definerer hva som menes med virkelig
the term is used in IFRS, provides a unified description of how fair value
verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan
should be determined by IFRS, and defines what additional information to
virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tileggsopplysninger
be provided when the fair value is used. The standard does not expand the
som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av
scope of accounting at fair value, but provides guidance on the application
regnskapsføring til virelig verdi, men gir veiledning om anvendelsesmetode
method in which the use is already required or permitted by other IFRSs. The
der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Konsernet benytter
Group uses fair value as the measurement criterion for certain assets and
virkelig verdi som målekriterium for visse eiendeler og forpliktelser. Konsernet
liabilities. The Group did not consider the full impact of IFRS 13 but will apply
har ikke vurder den fulle innvirkning av IFRS 13, men vil anvende standarden
the standard for financial year 2013.
for regnskapsåret 2013.
There are no other IFRSs or IFRIC interpretations that are not yet effective
For øvrig er det ingen andre IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som ikke er trådt
that would be expected to have a material impact on the group.
i kraft som forventes å ha en vesentlig påvikning på regnskapet.
31
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
2.2 Functional currency and presentation currency
2.2 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
The consolidated financial statements are presented in Norwegian kroner
Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den
and figures are in NOK thousands. This is also the functional currency of the
funksjonelle valutaen til morselskapet og presentasjonsvalutaen til konsernet.
parent company. For consolidation purposes, the balance sheet figures for a
Datterselskap med annen funksjonell valuta, omregnes til balansedagens
subsidiary with a different functional currency are translated at the exchange
kurs for balanseposter, og resultatregnskapet til gjennomsnittkurs for
rate at the time of balance, and the profit and loss statement is translated at
perioden.
the average rate for the period.
Functional different currencies for the subsidiaries than NOK are:
Datterselskap med annen funksjonell valuta enn NOK er:
Havila Supply (UK) LTD
GBP
Havila Supply (UK) LTDGBP
Havila Marine Cyprus LTD
GBP
Havila Marine Cyprus LTDGBP
Havila Shipping Do Brazil LTD
REAL
Havila Shipping Do Brazil LTD
REAL
Functional different currencies for the joint Venture company than NOK are:
Felleskontrollert med annen funksjonell valuta NOK er:
Posh Havila PTE LTD
Posh Havila PTE LTD
USD
USD
Foreign currency translations are recognized in the comprehensive income
Omregningsdifferanser føres over utvidet resultat til egenkapitalen. Ved
of equity. On disposal of investment in foreign subsidiaries, accumulated
avhendelse av investering i utenlandske datterselskaper, blir akkumulerte
translation differences relating to the subsidiary recognized with a
omregningsdifferanser knyttet til datterselskapet resultatført med motpost
corresponding increase in other comprehensive income
i utvidet resultat.
2.3 Consolidation principles
2.3 Konsolideringsprinsipper
The consolidated accounts comprise Havila Shipping ASA and companies
Konsernregnskapet inkluderer Havila Shipping ASA og selskaper som Havila
in which Havila Shipping ASA has a controlling interest. Controlling interest
Shipping ASA har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse
is normally achieved when Havila Shipping ASA has more than 50% of
oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjer/andeler i
the voting shares in the company through ownership or agreements see
selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet, jf.
note 7 which indicator and overview of subsidiaries and related companies.
Note 7 i som viser en oversikt av datterselskaper, og felleskontrollert og Ikke-
Companies where the group owns between 50 % and 100 % are included
kontrollerende eierinteresser beregnes og inngår i konsernets egenkapital.
in the consolidated accounts 100 %. Non-controlling interests are calculated
and included in the group’s equity.
The acquisition method used in accounting for business combinations.
Oppkjøpsmetoden
Companies that are purchased or sold during the year are consolidated from
sammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året
benyttes
ved
regnskapsføring
av
virksomhets-
the date control commences until the date control ceases.
inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil
kontroll opphører.
The consolidated financial statements include the Group share of profit from
Konsernregnskapet
joint ventures and accounted for under the equity method
felleskontrollert virksomhet og regnskapsført etter egenkapitalmetoden.
inkluderer
konsernets
andel
av
resultat
fra
A joint venture is an economic activity regulated by an agreement between
Felleskontrollert virksomhet er økonomisk virksomhet regulert ved
two or more participants so that they have joint control over the business.
avtale mellom to eller flere deltakere slik at disse har felles kontroll over
The consolidated financial statements include the Group share of profit from
virksomheten. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat
joint ventures and associated companies accounted for under the equity
fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper regnskapsført etter
method from the date significant influence commences such influence
egenkapitalmetoden fra det tidspunkt betydelig innflytelse oppnås og slik
ceases.
innflytelse opphører.
When the group’s share of the loss exceeds the investment value in an
Når konsernets tapsandel overstiger investering i felleskontrollert virksomhet
associate or joint venture the group’s book value is reduced to zero and no
felleskontrollert selskap reduseres konsernets balanseførte verdi til null og
further loss is recognised unless the group is obliged to cover this loss.
ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse
til å dekke dette tapet.
The consolidated financial statements are prepared on the basis of unified
Konsernregnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for
accounting principles for similar transactions and other events under similar
like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold.
circumstances.
32
Intergroup transactions and intercompany balance, including intergroup
Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert intern
earnings and unrealised profit and loss, are eliminated. Unrealised profit
fortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert.
from transactions with jointly controlled entities is eliminated with the
knyttet til transaksjoner med felleskontrollert virksomhet er eliminert
Urealisert gevinst
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
Group’s share in the company/business. Unrealised losses are similarly
med konsernets andel i selskapet/virksomheten. Tilsvarende er urealisert
eliminated, but only when there are no indications of a fall in value of the
tap eliminert, men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på
asset sold within the group.
verdinedgang på eiendelen som er solgt internt
2.4 Cash and cash equivalents
2.4 Kontanter og kontantekvivalenter
Cash includes cash on hand and demand deposits. Cash and cash equivalents
Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekviva-
are short-term liquid investments that can be converted to a known amount
lenter er kortsiktig likvide investeringer som omgående kan konverteres til
of cash within 3 months, and which involve an insignificant risk.
kontanter med et kjent beløp, med maksimal løpetid på 3 måneder, og som
inneholder et uvesentlig risikomoment.
2.5 Accounts receivables
2.5 Kundefordringer
Trade receivables are measured at nominal upon initial recognition.
Kundefordringer måles til pålydende ved første gangs balanseføring. Ved
Subsequent measurement is at accounts receivable at face value, less
etterfølgende måling vurderes kundefordringer til pålydende, fratrukket
provision for doubtful debts. Provisions for losses are made on the basis of
avsetning for forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av
individual assessment of claims. Significant economic problem of the debtor,
individuell vurdering av fordringene. Vesentlig økonomiske problem hos
probability that the debtor will enter bankruptcy or financial restructuring
kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå
and delinquency in payments are considered indicators that the trade
økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger, anses
receivable is impaired.
som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives.
2.6 Tangible fixed assets
2.6 Varige driftsmidler
Fixed assets are recorded at cost, less depreciation and amortization.
Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for
When assets are disposed or realised, the cost and accumulated depreciation
av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført
are re-allocated in the accounts and any loss or profit from the disposal is
verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anleggsmidler
recognised. The fixed assets are reclassifying as assets held-for –sale when
blir klassifisert som holdt for salg når deres balanseførte verdi i hovedsak
the booked value in main point a will be realised with one saletrancation a
vil bli realisert ved en salgstransaksjon og et salg er vurdert som svært
sale is consider as very probably. The measurement occur to the lowest of
sannsynlig. Måling skjer til laveste av balanseført verdi og virkelig verdi
book value and actual value the deducted sale expenses, if the booked value
fratrukket salgsutgifter, hvis balanseført verdi i hovedsak skal realiseres ved
in main point will be realised with one sale traction and not still in use.
en salgstransaksjon og ikke fortsatt bruk.
The cost of fixed assets is the purchase price, including taxes and expenses
Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter,
directly related to the asset ready for use.
skatter, renter og utgifter direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand
Costs accrued after the asset is taken into use, such as repair and
for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende
maintenance costs, are charged to income, while other expenses that can be
vedlikehold, resultatføres, mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige
expected to give future financial benefits are reported in the balance sheet.
økonomiske fordeler blir balanseført.
Depreciation is calculated on a straight-line basis over the following periods
Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende brukstid:
of useful life:
Buildings 20-30 years
Bygninger 20-30 år
Vessels 15 years
Skip 15 år
Machinery and equipment 10-15 years
Maskiner og utstyr 10-15 år
Inventory and vehicles 3-10 years
Inventar og biler 3-10 år
A ships service life is estimated to last 15 years. Ships’ operating time is
Skipenes brukstid er forutsatt til 15 år. Brukstiden er den perioden selskapet
assumed to be 15 years. Usage time is the period the company expects to
forventer å benytte skipet, og kan således være kortere enn teknisk og
use the ship, and can therefore be shorter than the technical and economic
økonomisk levetid.
life.
New vessels are depreciated over a defined period of use of 15 years. The
Nye skip avskrives over en definert brukstid på 15 år. Avskrivingsgrunnlaget
basis for the depreciation is the purchase price as an anticipated expression
er anskaffelseskost som er antatt å være uttrykk for markedsverdi ved
of the market value at that time. The estimated changes in value are linearly
anskaffelse. Verdiendringen avskrives lineært over brukstiden basert på en
spread over the time of use based on the anticipated remaining value. The
antatt restverdi på skipene ved utløp av brukstiden. Denne resterverdien er
remaining value is what we think would be the value of the vessel if the age
basert på estimat av hva vi tror skipene kan selges for om de var 15 år gamle
was 15 years now.
nå.
33
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
As an average the remaining value is about 68% of the value at delivery of
I gjennomsnitt utgjør antatt restverdi ca 68 % av verdien ved anskaffelse. For
the vessel. For vessels older than 15 years an annual reassessment of the
skip eldre enn 15 år gjøres det en årlig vurdering av brukstid og avskriving.
operating time and depreciation is done. The evaluation has a 30 years life
Vurderingen tar utgangspunkt i en antatt levetid på 30 år med antatt
time for each vessel as basis with an expected residual value after 30 years.
utrangeringsverdi for det enkelte fartøy.
The depreciation period and method is assessed annually. The same applies
Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Tilsvarende gjelder for
to residual value at the end of useful life. Changes in the assessed residual
utrangeringsverdi etter endt brukstid. Endringer i vurdert restverdi 01.01.12
01/01/2012 have caused decrease in depreciation for 2012. See note 4.4
har medført nedgang i avskrivinger for 2012. Ref. note 4.4
Vessels under construction are recognised at cost price at the time of
Skip under bygging regnskapsføres til kostpris på leveringstidspunktet. Skip
delivery. Vessels under construction are not depreciated until the asset is
under bygging blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk.
taken into use.
The group has an ongoing program of maintenance and classification
Konsernet har et løpende program for vedlikehold og klassing av maskineri,
of machinery, equipment and hull. Docking expenses are capitalized and
utstyr og skrog. Dokkingsutgifter aktiveres, og avskrives over perioden frem
amortized over the period until the next periodic maintenance / docking,
til neste periodiske vedlikehold/dokking, normalt hver 30.måned. Utgiftene
normally every 30.måned. Expenses active in the balance sheet under the
aktiveres i balansen under skip og er inkludert i note 6. Ved levering av
ship and is included in note 6. With the delivery of a new building, part of
nybygg balanseføres en andel av kostpris som periodisk vedlikehold.
the cost price is entered in the balance sheet as scheduled maintenance.
With the sale of a vessel, the vessel’s book maintenance costs are entered
Ved salg av skip kostnadsføres skipets balanseførte vedlikeholdskostnader
directly against profit/loss from sale of vessels. Gains and losses on disposal
direkte mot salgsgevinst/-tap. Gevinst og tap ved avgang av driftsmidler
of fixed assets are recognized under accounting line- Gain/loss on disposal
resultatføres under regnskapslinjen – Gevinster/tap ved avgang driftsmidler
of fixed assets represent the difference between selling price and the
og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført beløp.
carrying amount.
2.7 Financial assets designated at fair value through profit or loss
2.7 Finansielle eiendeler/gjeld til virkelig verdi over resultat
The Group classifies its financial assets in the categories of financial assets
Konsernet klassifiserer sine finansielle eiendeler i kategoriene finansielle
at fair value through profit or loss, loans and receivables and assets held for
eiendeler til virkelig verdi over resultat, utlån og fordringer og eiendeler
sale. Classification depends on the purpose.
holdt for salg. Klassifisering avhenger av hensikten.
A financial asset / liability are classified in this category if acquired principally
En finansiell eiendel/gjeld er klassifisert i denne kategorien dersom den primært
for the purpose of selling in the short term.
er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger.
Trading portfolio is recorded as current assets and change in value is
Handelsporteføljen balanseføres som omløpsmiddel og verdiendring
recognized as finance costs. The Group’s derivatives are also included in this
resultatføres som finanspost. Konsernets derivater inngår også i denne
category and valued at fair value. Gains and losses on derivatives related to
kategorien og vurderes til virkelig verdi. Gevinster og tap på valutaderivater
the operation are included in revenue. Interest rate derivatives and currency
knyttet til driften inngår i driftsinntektene. Rentederivater og andre
derivatives are presented as financial records see note 23 Derivatives are
valutaderivater presenteres som finansposter, se note 23. Derivater
classified as current assets / current liabilities, except for maturities greater
klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld, med mindre de forfaller
than 12 months after balance sheet date. These are classified as fixed assets/
mer enn 12 måneder etter balanse dagen. I så fall klassifiseres de som
long-term debt.
anleggsmidler/langsiktig gjeld.
Loans and receivables
Utlån og fordringer
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or
Utlån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med faste eller
determinable payments that are not traded in an active market. Loans and
bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Utlån og
receivables are measured at amortized cost. They are classified as current
fordringer måles til virkelig verdi.
assets, except for maturities greater than 12 months after balance sheet
med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen.
date. These are classified as fixed assets. Loans and receivables include trade
I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Utlån og fordringer
and other receivables and cash and cash equivalents in the balance.
inkluderer ”kundefordringer og andre fordringer”, samt kontanter og
De klassifiseres som omløpsmidler,
kontantekvivalenter i balansen.
34
Financial assets held-for-sale
Finansielle eiendeler holdt for salg
Financial assets available-for-sale is non-derivative financial assets that one
Finansielle eiendeler tilgjengelige for salg er ikke ¬derivater finansielle eiendeler
chooses to place in this category or which are not classified in any other
som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke er klassifisert i
category. They are classified as fixed assets so long as there is no intent to
noen annen kategori. De klassifiseres som anleggsmidler i den grad konsernet
sell them within 12 months after the balance sheet date.
ikke har til hensikt å selge disse innen 12 måneder fra balanse dagen.
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
2.8 Provisions
2.8 Avsetninger
A provision is recognised in the balance sheet when the group has a present
En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller
legal or constructive obligation as a result of a past event, and it can be
selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer
shown (more probable than not) that a financial settlement will occur as a
sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av
result of this obligation and that the amount can be reliably measured. If the
denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er
effect is significant, the provision is calculated by discounting the expected
betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige
future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments
kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer
of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the
markedets prissetting av tidsverdien av penger og, dersom relevant, risikoer
liability.
spesifikt knyttet til forpliktelsen.
2.9 Equity
2.9 Egenkapital
Ordinary share classified as equity.
Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital.
Own shares
Egne aksjer
With the repurchase of own shares, the acquisition cost including direct
Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare
assignable costs is reported as a change in equity. Own shares are presented
kostnader som endring i egenkapital. Egne aksjer presenteres som
as a reduction in equity. Losses or gains on transactions involving own shares
reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med egne
are not recognised in the profit and loss statement.
aksjer blir ikke resultatført.
Costs relating to equity capital transactions
Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner
Transaction costs directly related to an equity capital transaction are
Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir
recognised direct against equity after deduction for tax.
regnskapsført direkte mot egenkapital etter fradrag for skatt.
2.10 Non-controlling interest
2.10 Ikke-kontrollerende eierinteresse
Non-controlling interests include their share of the Group’s carrying
Ikke-kontrollerende eierinteresser inkluderer deres andel av konsernets
value of subsidiaries, including the share of identified excess value from
balanseførte verdi av datterselskaper inkludert andel av identifiserte
the acquisition date. In the future, the case of new acquisitions could be
merverdier fra oppkjøpstidspunktet. I fremtiden vil det ved nye oppkjøp
selected from time to time if you want to measure non-controlling interests
kunne velges fra gang til gang om man ønsker å måle ikke-kontrollerende
at acquisition at fair value so that the proportion of goodwill will also be
interesser på oppkjøpstidspunktet til virkelig verdi slik at andel av goodwill
included.
også vil inngå.
2.11 Borrowings
2.11 Lån
Loans are carried at fair value, net of transaction, net of transaction costs. In
Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med
subsequent periods, loans are reported at amortized cost using the effective
fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres
interest rate. The difference between the proceeds (net of transaction costs)
lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen
and the redemption value is recognized, making the loan.
mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og
innløsningsverdien resultatføres dermed over lånets løpetid.
Yield loss is recognized unless it is capitalized in the purchase / production
Effektiv rente resultatføres med mindre det skal balanseføres ved kjøp/
of a fixed asset or other qualifying asset. Capitalization of borrowing costs is
tilvirking av et anleggsmiddel eller annen kvalifiserende eiendel. Balanseføring
made until the date the asset is ready for use. If the cost price thus exceeds
av lånekostnadene gjøres frem til det tidspunkt anleggsmiddelet er klart for
the asset value will be written down.
bruk. Om kostprisen dermed overstiger anleggsmiddelets virkelig verdi blir
det foretatt en nedskrivning.
Loans are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional
Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget
right to defer payment of debt by more than 12 months from the balance
rett til å utsette betalingen av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato.
sheet date. Of long term debt is presented as current liabilities.
Første års avdrag langsiktig gjeld presenteres som kortsiktig gjeld.
35
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
2.12 Trade payables
2.12 Leverandørgjeld
Trade payables are measured at fair value when first recognised in the balance
Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring.
sheet. With later measurements, trade payables are assessed at amortised
Grunnet kort forfallstid er gjeldens pålydende ansett å gjenspeile virkelig
cost determined using the effective interest rate method Due to the short
verdi.
maturity nominal debt is deemed to reflect fair value / amortized cost.
2.13 Taxes payable and deferred income tax
2.13 Betalbar og utsatt inntektsskatt
Tax expense in the profit and loss statement is calculated in accordance
Skattekostnaden er beregnet i samsvar med de skattemessige lover og
with prevailing tax laws and regulations, or primarily those passed by the
regler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt av skattemyndighetene på
tax authorities at the balance sheet date. Taxable income is calculated
balansedagen. Det er lovverket i de land der konsernets datterselskaper,
in accordance with the tax regulations in the countries in which Havila
felleskontrollert virksomhet eller tilknyttede selskap opererer og genererer
Shipping ASA’s subsidiaries, joint venture or associates operate and generate
skattepliktig inntekt som er gjeldende for beregningen av skattepliktig
taxable income. The management evaluates the tax positions in the group
inntekt. Ledelsen evaluerer skatteposisjonene i konsernet for hver periode,
periodically, with focus on situations where prevailing tax laws are subject
med hensyn på situasjoner der gjeldende skattelover er gjenstand for
to interpretation.
fortolkning. Basert på ledelsens vurdering, foretas avsetninger til forventede
Based on these evaluations, provisions are made for
anticipated taxes payments.
skattebetalinger.
Deferred tax is calculated on all temporary differences that exist between
Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom
taxable and consolidated taxable carrying amounts of the company’s
skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og
assets and liabilities in the financial statements using the liability method.
gjeld, ved bruk av gjeldsmetoden. Dersom utsatt skatt oppstår ved første
If deferred tax arises with the first¬ time balancing of a liability or asset in
gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er
a transaction that is not a business integration and which at the time of
en foretaksintegrasjon, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker
transaction affects neither the accounting result nor the taxable result, the
regnskaps- eller skattemessig resultat, blir den ikke balanseført. Utsatt skatt
deferred tax liability is not recorded in the balance sheet. Deferred tax is
fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det
calculated using tax rates and tax laws that are passed or for all practical
alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når
purposes passed by the authorities at balance sheet date, and which are
den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp.
assumed to apply when the deferred tax is realised or settled.
Deferred tax advantage is entered in the balance sheet to the extent it
Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig
is probable that future taxable income will exist, and that the temporary
skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes
differences can be deducted from this income.
i denne inntekten.
Deferred tax advantage are reported at nominal value and classified as
Utsatt skattefordel og utsatt skatt føres opp til nominell verdi og er klassifisert
financial assets (non-current liability) in the balance sheet
som finansielt anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i balansen.
The companies which are assessed according to the rules for the shipping
Rederibeskattede selskap blir ikke skattelagt for netto driftsresultat. Netto
tax regime will not be taxed on net operating result. Net financial income is
finansinntekter skattelegges løpende med 28 %.
taxed currently with 28%.
36
New transitional rules was enacted on 25 June 2010, and allow the company
Nye overgangsregler ble vedtatt 25. juni 2010, og medfører at ubeskattet
to pay a lump sum which settles all latent tax on untaxed profit from the
overskudd fra tidligere rederiskattesystem kan gjøres opp med et
abandoned shipping tax regime. The tax will be paid over a three-year
engangsbeløp som betales over en treårsperiode. Styret vedtok å benytte
period. The Board of Directors passed a resolution to make use of the lump
ordningen med engangsbeløp, den såkalte frivillige oppgjørsordningen.
sum arrangement. A calculated payable tax under the settlement scheme
Beregnet betalbar skatt under oppgjørsordningen som forfaller i 2013 er
which matures in 2013 is classified as short term liabilities, and is the last
klassifisert som kortsiktig gjeld, og er det siste avdraget på skatt knyttet til
instalment of tax related to this arrangement.
denne ordningen.
Note 4.1 covers the Norwegian tax regime for shipping companies and note
Det er redegjort for den norske rederibeskatningsordningen i note 4.1 og
16 explains what effect it has on the Group.
hvilke effekter dette har for konsernet i note 16.
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
2.14 Retirement benefit liabilities
2.14 Pensjonsforpliktelser
The companies in the group have different retirement benefit schemes.
Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene
These are generally financed through payments to insurance companies
er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper eller
or pension funds, based on periodic actuarial calculations. The group has
pensjonskasser, fastsatt basert på periodiske aktuarberegninger. Konsernet
both defined contribution schemes and defined benefit schemes. A defined
har både innskuddsplaner (landansatte) og ytelsesplaner (sjø-ansatte). En
contribution scheme is a pension scheme in which the company pays a fixed
innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til
contribution to a separate legal entity. The company has no legal or other
en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse
obligation to pay further Contributions if the entity has insufficient funds to
til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle
pay pension entitlements earned in the current and previous periods.
ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder.
A defined benefit schemes is a pension scheme that is not a contribution
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk
scheme. Typically, a defined benefit scheme is a pension scheme that defines
er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling
how much an employee will receive on retirement, and normally depends
som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt
on one or more factors such as age, length of pensionable service and wage
avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn.
level at retirement age.
The balance sheet obligation related to defined benefit schemes is the
Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de
current value of the defined payments at balance sheet date minus fair
definerte ytelsene på balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene,
value of the pension funds, adjusted for estimate differences and costs not
justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader
recognised in profit and loss that are linked to previous periods’ pension
knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen
earnings. The pension obligation is calculated annually by an independent
beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær
actuary using the straight-line earnings method.
opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å
The present value of the defined benefit obligation is determined by
diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med foretaksobligasjonsrente
discounting the estimated future payments of the corporate bond rate.
(OMF). Basert på input fra marked, aktuar og konsernets oppfatning
Based on input from marketing, actuarial and Group perception used OMF
benyttes OMF rente i 2012.
rate in 2012.
Se note 17.
See note 17.
2.15 Principles for recognizing income
2.15 Prinsipper for inntektsføring
Revenue is recognized when it is likely that transactions will generate future
Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at gjennomførte transaksjoner
economic benefits that will accrue to the company and the amount can be
vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og
reliably estimated.
beløpets størrelse kan estimeres pålitelig.
Sales revenues are presented net of value added tax and discounts.
Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter.
Mobilization fees are recognized through the contract period.
Mobiliseringsfee blir inntektsført over kontraktsperioden.
Freight revenues are based on signed contracts with customers. Services
Fraktinntekter er basert på inngåtte kontrakter med kundene. Tjenester
are recognized in the time of execution. Most contracts are long term, but
inntektstføres i takt med utførelsen. De fleste kontraktene er langsiktige,
some are also entered as a time charter charters. Revenue relating to travel
men noen er også inngått som timecharter certepartier. Inntekter knyttet til
charters accrued based on the number of days the contract goods before
reisecertepartier periodiseres ut fra det antall dager kontrakten varer før og
and after the period end. For other contracts, revenue recognition on a
etter regnskapsperiodens slutt. For andre kontrakter skjer inntektsføringen
straight line unless the contract governing the different rates for different
lineært med mindre kontrakten regulerer ulike rater for ulike typer oppdrag. I
types of missions. In the event of off-hire period, the vessel owner carries
tilfelle off-hire periode bærer skipseier risikoen utover eventuelt opparbeidet
risks beyond any accumulated workshop ¬ days that in some instances are
verksted-dager som i noen tilfeller er nedfelt i kontrakten. Konsernet har
specified in the contract. The group has taken off-hire insurance to cover
tegnet off-hire forsikring som løper ved større driftsavbrudd dersom havari
any major disruption if the casualty or other major unforeseen repair works.
eller andre større uforutsette reparasjoner inntreffer.
Gains from sales of fixed assets are recognized when delivery has taken
Gevinst fra salg av driftsmidler resultatføres når levering har funnet sted og
place and the significant risks and rewards are transferred.
det vesentligste av risiko og avkastning er overført.
Interest income is recognized under the effective interest.
Renteinntekter resultatføres i henhold til effektiv rente
37
The impairment of loans and reduced the carrying value to recoverable
Leieavtaler der en ikke uvesentlig del av risiko og avkastning knyttet til
amount. The recoverable amount is the estimated future cash flows
eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler.
discounted at original effective interest rate. After the write-down recognized
Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle
interest income based on amortized cost or original effective interest rate.
økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden.
Dividends are taken to income when the shareholders’ right to receive a
Utbytte inntektsføres når aksjonærenes rettighet til å motta utbytte er
dividend is agreed by the general meeting.
fastsatt av generalforsamlingen.
2.16 foreign currency transactions
2.16 Utenlandsk valuta
Transactions in foreign currency are translated at the exchange rate at the
Transaksjoner
time of transaction. Monetary items in foreign currency are translated to
transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes
Norwegian Kroner at the exchange rate on balance day.
til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter
Non-monetary items measured at fair value expressed in foreign currency
som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til
are translated at the exchange rate on balance day.
valutakursen på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres
Exchange rate changes are recognized. Net foreign exchange gains / losses
løpende. Netto valutagevinst/-tap knyttet til kundefordringer vises som
related to accounts receivable is shown as revenue, accounts payable are
driftsinntekt, for leverandørgjeld klassifiseres virkningen under drift. Øvrige
classified under the impact operation. Other exchange rate changes included
valutakursendringer inngår i finanspostene.
i
utenlandsk
valuta
omregnes
til
kursen
på
in the financial records
On consolidation of subsidiaries, joint ventures and associated companies
Ved konsolidering av datterselskap, innarbeiding av felleskontrollert
in different functional currency is the exchange rate used for balance sheet
virksomhet og tilknyttet selskap i annen funksjonell valuta blir balanse
items and monthly average exchange rate for income items. Exchange
dagens kurs benyttet for balanseposter og månedlig gjennomsnittskurs
differences resulting from the change in course from beginning of the period
benyttet for resultatposter. Omregningsdifferanser som følge av endring i
are recorded directly to retained earnings and included in comprehensive
kurs fra periodens begynnelse er bokført direkte mot annen egenkapital,
income for the year.
samt inngår i totalresultatet for året.
2.17 State contributions
2.17 Offentlige tilskudd
Contributions relating to net wage and rebate arrangements for seamen
Tilskudd vedrørende nettolønnsordning og refusjonsordninger for sjøfolk
are recognised as a cost reduction in the same year as the corresponding
er regnskapsført som en kostnadsreduksjon i samme år som tilhørende
payroll cost.
lønnsutgift.
2.18 Stock and inventory
2.18 Beholdninger
Stocks are recognised in the balance sheet at procurement allocator with
Beholdning er balanseført til anskaffelseskost som tilordnes ved bruk av
the first-in/first-out method (FIFO). Inventories consist of bunkers, luboil and
først-inn, først-ut metoden (FIFO). Varelaget består av bunkers, smøreolje
urea.
og urea.
2.19 Segments
2.19 Segment
The operating segments are based on the reporting that the management
Driftsegmentene baseres på den rapporteringen som ledelsen benytter når
uses when considering the vessels activity at a strategic level. Each vessel is
skipenes aktivitet vurderes på strategisk nivå. Hvert skip vurderes separat,
considered separately, but vessels that perform the same type of services are
men skip som utfører samme type tjenester blir slått sammen og vises som
shown as one segment.
et segment.
2.20 Events after the balance sheet date
2.20 Hendelser etter balanse dagen
New information after the balance sheet date regarding the company’s
Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på
financial position on the balance sheet date has been taken into
balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen
consideration in the consolidated financial statements. Information after the
som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som
balance sheet date that will have no influence on the company’s financial
vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom
position on the balance sheet date but which is expected to have influence
dette er vesentlig.
on the company’s future financial position is disclosed if deemed material.
38
3 Financial risk management
3 Finansiell risikostyring
The group’s activities are exposed to various types of financial risk:
Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko:
Market risk
Markedsrisiko
Credit risk
Kredittrisiko
Liquidity risk
Likviditetsrisiko
The group’s Executive Risk Management Plan focuses on the unpredictability
Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenes
of the capital markets and attempts to minimise potential negative effects
uforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene
on the group’s financial results over time. The group uses financial derivatives
på konsernets resultater over tid. Konsernet benytter finansielle derivater
to hedge against the risks mentioned above. Forward dealings such as
for å sikre seg mot effekten av ovennevnte risikoer. Terminforretninger
contracts are used to ensure rates of exchange for future incomes in foreign
er benyttet som sikring av vekslingskurs for framtidige inntekter i
currencies. This assurance is then based on the company’s expectation that
fremmed valuta. Sikringen er da basert på selskapets forventninger til at
hedging transactions will have a positive effect on the company’s earnings
sikringsforretningen har positiv innvirkning på selskapets inntjening over tid.
over time. The group also uses financing in a currency other than NOK for
Konsernet har også benyttet finansiering i annen valuta enn norske kroner
the same reason.
med samme begrunnelse.
The Group does not use hedge accounting as an accounting principle.
Konsernet bruker ikke sikringsbokføring som regnskapsprinsipp.
Risk management for the group is taken care of by the Finance Director
Risikostyringen for konsernet ivaretas av finansdirektør og administrerende
and Managing Director in consultation with the Chairman of the Board and
direktør i samråd med styreformann og de rammer disse er gitt av
limits set by the Board of Directors. Financial risk is continuously evaluated
styret i selskapet. Den finansielle risikoen blir fortløpende vurdert opp
against the types of activity the company’s vessels are involved in and the
mot den aktiviteten rederiets sine skip utfører og tilstanden i valuta og
present currency and credit markets.
kredittmarkedene.
The following table presents the group’s assets and
liabilities that are measured at fair value at 31 December
2012
Følgende tabell viser konsernets eiendeler og gjeld målt
til virkelig verdi per 31. desember 2012
Level 1 /
Nivå 1
NOK 1000
Level 2 /
Nivå 2
Level 3 /
Nivå 3
Total /
Sum
Assets
Eiendeler
Financial assets at fair value through profit and loss
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet
Trading portfolio
Handelsportefølje
Trading derivatives
Derivater holdt for handelsformål
4 533
4 533
Total assets
Sum eiendeler
4 533
8 089
Liabilities
Forpliktelser
Financial liabilities at fair value through profit and loss
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet
Trading derivatives
Derivater holdt for handelsformål
18 973
18 973
Total liabilities
Sum forpliktelser
18 973
18 973
3 556
3 556
39
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
Fair value
Virkelig verdi
The fair value of financial instruments that are traded in active markets
”Virkelig verdi” av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder slik
(such as securities that are available for sale or held for trading purposes)
som verdipapirer som er tilgjengelige for salg eller holdt for handelsformål
are based on the market rate on balance sheet date. The market rate used
er basert på markedskurs på balansedagen. Markedskursen som benyttes
for financial assets is the current purchase price; for financial obligations, the
for finansielle eiendeler er gjeldende kjøpskurs; for finansielle forpliktelser
current selling rate is used.
benyttes gjeldende salgskurs.
All commitments related to the futures of interest and currency is measured
Alle forpliktelser knyttet til terminforretninger av renter og valuta måles til
at fair value using market prices at the balance sheet date.
virkelig verdi ved å benytte markedsverdi på balansedagen.
IFRS 7 requires the presentation of fair value measurement per level of the
IFRS 7 Krever presentasjon av virkelig verdimåling pr nivå med følgende
following section;
nivåinndeling;
* Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or
* Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse
liabilities (level 1).
(nivå 1)
* Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable
* Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enten direkte (pris) eller
for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is,
indirekte (utledet fra priser) enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller
derived from prices) (level 2).
forpliktelsen, (nivå 2)
* Inputs for the asset or liability that are not based on observable market
*Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare
data (that is, unobservable inputs) (level 3).
markeder (ikke observerbare forutsetninger) (nivå 3).
The fair value of financial instruments that are not traded in an active market
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt
(for example, over-the-counter derivatives) is determined by using valuation
marked (for eksempel enkelte OTC derivater) bestemmes ved å bruke
techniques. These valuation techniques maximize the use of observable
verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesmetodene maksimerer bruken av
market data where it is available and rely as little as possible on entity
observerbare data der det er tilgjengelig, og belager seg minst mulig på
specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument
konsernets egne estimater. Dersom alle vesentlige data som kreves for å
are observable, the instrument is included in level 2.
fastsette virkelig verdi av et instrument er observerbare data, er instrumentet
The group is based on information from the bank for valuation of derivatives.
inkludert i nivå 2. Konsernet baserer seg på oppgaver fra banken for
verdsettelse av derivater.
If one or more of the significant inputs is not based on observable market
Dersom en eller flere vesentlige data ikke er basert på observerbare
data, the instrument is included in level 3.
markedsdata, er instrumentet inkludert i nivå 3.
Specific valuation techniques used to value financial instruments include:
Spesielle verdsettelsesmetoder som brukes til å verdsette finansielle
* Quoted market prices or dealer quotes for similar instruments.
instrumenter inkluderer;
* The fair value of interest rate swaps is calculated as the present value of
* Notert markedspris eller handlerpris for tilsvarende instrumenter.
the estimated.
* Virkelig verdi av rentebytteavtaler er beregnet som nåverdien av estimert
Future cash flows based on observable yield curves.
fremtidig kontantstrøm basert på observerbare avkastningskurve.
* The fair value of forward foreign exchange contracts is determined using
* Virkelig verdi av forwardkontrakter i fremmed valuta er bestemt ved å
forward.
benytte terminkursen for valutaen på balanse dagen, med resultatverdi
* Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to
diskontert tilbake til nåverdi.
determine fair value for the remaining financial instruments.
* Andre teknikker, slik som diskonterte kontantstrømmer, er benyttet for å
fastsette virkelig verdi på de resterende finansielle instrumentene.
40
3.1 Market risk
3.1 Markedsrisiko
Foreign exchange
Valuta
The group’s vessels operate in an international market and are exposed to
Konsernet sine skip opererer i et internasjonalt marked og er eksponert
foreign exchange rate risk in relation to the American dollar (USD), British
for valutarisiko i forhold til amerikanske dollar (USD), britiske pund (GBP)
pound (GBP) and the EURO. The company uses the Norwegian kroner as
og Euro (EUR). Selskapet har norske kroner som funksjonell valuta.
its operating currency. Currency risk arises when future income or balance
Valutarisikoen oppstår når fremtidige inntekter eller balanseførte eiendeler
sheet assets or liabilities are nominated in a currency that is not the entity’s
eller forpliktelser er i annen valuta enn norske kroner. En vesentlig del av
functional currency. A significant part of future earnings from fixed contracts
framtidige inntekter fra faste kontrakter for selskapets fartøyer er i USD,
for company vessels are in USD, GBP and EUR.
GBP og EUR.
Revenues per currency for 2012:
Valutainntekter 2012:
NOK
NOK
Currency
Valuta
Average exchange rate
Gjennomsnittskurs
Income sensivity in 2012:
Inntektssensitivitet 2012:
10% change (+/-)
10% endring (+/-)
Revenues per currency for 2011:
Valutainntekter 2011:
NOK
NOK
Currency
Valuta
Average exchange rate
Gjennomsnittskurs
Income sensivity in 2011:
Inntektssensitivitet 2011:
10% change (+/-)
10% endring (+/-)
USD
GBP
EUR
NOK
TOTAL/SUM
476 307
181 259
85 944
667 467
1 410 977
79 441
19 647
11 499
667 467
6,00
9,23
7,47
1,00
47 631
18 126
8 594
USD
GBP
EUR
NOK
TOTAL/SUM
505 533
86 958
88 922
636 849
1 318 262
90 710
9 744
11 415
638 849
5,57
8,92
7,79
1,00
+/- 50 553
+/- 8 696
+/- 8 892
The following summary shows the result sensivity given 10% variations in exchange
rates on balance sheet figures in 2012:
Balance sheet items
Balanseposter
Bank deposit
Bankinnskudd
Receivables
Fordringer
Trade payables
Long-term loans
74 351
+/- 68 141
Oversikten viser resultatsensivitet gitt 10% variasjoner i valutakurser på
balansestørrelser i 2012:
USD
EUR
GBP
2 162
1 736
1 827
29 128
1 005
1 501
Leverandørgjeld
-2 308
-281
-660
Langsiktige lån
-10 500
Total
Sum
18 482
2 460
2 667
Exchange rates vs. NOK at balance sheet date
Valutakurser vs. NOK på balansedato
5,59
7,38
9,04
Result sensivity - NOK
Resultatsensivitet - NOK
Rate fluctuation +/- 1+%
Kursendring +/- 10%
+/- 10 334
+/- 1 814
+/- 241
Equity sensivity - NOK
Egenkapitalsensivitet
Rate fluctuation +/- 10%
Kursendring +/- 10%
+/- 10 334
+/- 1 814
+/- 241
The following summary shows the result sensivity given 10% variations in exchange
rates on balance sheet figures in 2011:
Balance sheet items
Balanseposter
Bank deposit
Bankinnskudd
Receivables
Fordringer
Trade payables
Oversikten viser resultatsensivitet gitt 10% variasjoner i valutakurser på
balansestørrelser i 2011:
USD
EUR
GBP
1 249
362
76
23 335
2 011
1 943
Leverandørgjeld
-866
-895
-42
Long-term loans
Langsiktige lån
-32 900
Total
Sum
-9 182
1 479
1 976
Exchange rates vs. NOK at balance sheet date
Valutakurser vs. NOK på balansedato
6,01
7,77
9,27
Result sensivity - NOK
Resultatsensivitet - NOK
Rate fluctuation +/- 1+%
Kursendring +/- 10%
+/- -5 515
+/- 1 149
+/- 183
Equity sensivity - NOK
Egenkapitalsensivitet
Rate fluctuation +/- 10%
Kursendring +/- 10%
+/- -5 515
+/- 1 149
+/- 183
There is not estimate tax with the Equity sensivity because the assessment ships owners in
unessential. Since several of these companies are subject to shipping tax regime.
Ved Egenkapitalsensivitet er det ikke beregnet skatt da det vurderes som uvesentlig.
Siden flere av selskapene er underlagt rederibeskatning.
41
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
Changes in the value of the Norwegian kroner compared with the other
Endringer i verdien av norske kroner målt mot disse valutaene gir endringer i
currencies create changes in balance sheet values and the company’s
balanseførte verdier og selskapets framtidige inntekter. Selskapet har benyttet
future earnings. The company uses forward exchange transactions that
valutaterminforretninger som fastsetter vekslingskursmellom kontraktsvaluta
establishthe exchange rate between contract currency and the Norwegian
og norske kroner for å stabilisere framtidige kontantstrømmer.
kroner to stabilise future cash flows.
Konsernet har båter i spotmarkedet som er utsatt for ratesvinging. Pr.
The group has boats in the spot market that is exposed to rate fluctuations,
31.12.2012 var det 4 fartøy i spotmarkedet.
for 31.12.2012 there were 4 vessels in the spot market.
Ettersom konsernet hittil ikke har anvendt reglene om sikringsbokføring
As the group so far have not applied the rules on hedge accounting are
verdivurderes disse terminkontraktene til virkelig verdi (basert på valutakurser
valued these forward contracts at fair value (based on exchange rates at the
på tidspunkt for regnskapsavleggelsen).
time the accounts). Changes in exchange rates cause changes in values that
medfører verdiendringer som påvirker selskapets resultat.
Endringer i vekslingskurser
affect the company’s profit.
Konsernet har investeringer i utenlandske datterselskaper hvor netto
The group has investments in foreign subsidiaries where net assets are
eiendeler er utsatt for valutarisiko ved omregning. Omfanget av disse
exposed to foreign exchange risk upon translation. This share is regarded as
andelene anses som uvesentlige sett i forhold til konsernets totale
being insignificant in light of the company’s overall activity.
virksomhet.
Floating and fixed interest rate risk
Renterisiko
The group’s interest rate risk is linked to interest-bearing loans that mainly
Konsernets renterisiko er knyttet til rentebærende gjeld som hovedsakelig
consist of long-term financing in banks and the bond market, as well as
består av langsiktig finansiering i banker og obligasjonsmarkedet samt
interest-bearing bank deposits. See note 14.
rentebærende innskudd i banker. Ref. note 14.
The group’s interest-bearing debts have been agreed at floating interests
Konsernet rentebærende gjeld er avtalt med flytende rente som normalt
that normally imply interest be established with 1, 3 or 6 month terms.
innebærer at renten fastsettes med 1, 3 eller 6 måneders terminlengde.
Long-term debts are tied to NIBOR interest rates (Norwegian Interbank
Langsiktig gjeld er knyttet mot referanserente NIBOR (Norwegian Interbank
Offering Rate) for the Norwegian kroner and to LIBOR (London Interbank
Offering Rate) for norske kroner og LIBOR (London Interbank Offering Rate)
Offering Rate) for the American dollar. The company’s interest costs then are
for amerikanske dollar. Selskapets rentekostnad utgjøres da av den aktuelle
established by the current reference interest for the period in question, with
referanserenten for angitt periode med tillegg av aktuell margin for hvert
a supplement of the actual margin for each loan.
lån.
The group’s interest costs for each individual loan will then increase in line
Konsernet rentekostnader knyttet til det enkelte lån vil dermed øke
with money market rates, and similarly sink with a fall in the money market
med økte pengemarkedsrenter og tilsvarende synke ved fallende
rate. It will normally take an average of about 3 months before changes to
pengemarkedsrente. Normalt vil det gjennomsnittlig ta ca 3 måneder før
money market rates show their full effect on the company’s interest costs.
endring i pengemarkedsrentene får fullt utslag for selskapets rentekostnader.
The management continuously evaluates interest rate developments
Ledelsen vurderer fortløpende renteutviklingen og innvirkning på konsernets
and the influence these have on company results. Financing for vessels
resultater. Finansieringen for skip med faste inntekter i over 5 år vurderes
with fixed earnings over a 5 year period are evaluated separately. Short-
særskilt. Korte rentesikringer innen 12 mnd foretas av ledelsen. Rentesikring
term interest rate hedging in periods less than 12 months is carried out
utover dette behandles i samråd med styreformann ut fra de retningslinjer
by management. Interest rate hedging longer than this is undertaken in
som til enhver tid er gitt av styret. Konsernet bruker ikke regnskapsmessig
consultation with the Chairman of the Board, based on current guidelines
sikring ved bokføring.
provided and continuously updated by the Board. The Group does not use
hedge accounting when bookkeeping.
If the company wishes to bind interest for a longer period, then the floating
Dersom selskapet ønsker å binde renten for en lengre periode beholdes den
interest rate is held for the underlying loan. Then, an interest rate swap
flytende renten for det underliggende lån. Det benyttes da en renteswapavtale
agreement is used where the company receives a floating interest that equals
hvor selskapet mottar flytende rente som tilsvarer lånerenten og betaler en
the loan interest and pays a fixed interest rate to the bank as counterparty to
fast rentesats til banken som er motpart i renteswapavtalen.
the interest rate swap agreement.
The group have one interest rate swap agreement as of 31.12.2012, which
Per 31.12.2012 har konsernet en renteswapavtale som løper fram til 2017
runs until 2017 where the capital is gradually reduced in line with repayment
hvor hovedstolen trappes ned i takt med nedbetalingen av underliggende
on the underlying loan. The company pays a fixed interest rate of 4.73%
lån. Selskapet betaler fastrente på 4,73 % i løpetiden.
during the loan period.
42
In addition, the group has two interest rate swap agreement as of
I tilegg har konsernet to renteswapavtale som løper frem til 14.01.2013.
31.12.2012, which runs until 14/01/2013. The company pays a fixed interest
Selskapet betaler en fastrente på 5,28 %.
rate of 5.28% during the loan period. See note 10
Se note 10
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
Market risk related to vessel values
Markedsrisiko knyttet til skipsverdier
The market values for the vessels will be exposed for fluctuation in values.
Markedsverdiene for fartøyene vil være utsatt for verdisvingninger. Ved en
By a decrease in market values of 10%, half of the fleet will have market
reduksjon i markedsverdier på 10 % vil halvparten av flåten ha markedsverdi
value higher than book value. For the newest vessels, a decrease in market
høyere enn bokført verdi. For de nyeste fartøyene vil en nedgang i
value of 10% will give lower value than book value. Based on historical
markedsverdi på 10 % gi lavere verdi enn bokført. Med utgangspunkt i
development and expectations of increased activity and with that higher
historisk utvikling og i forventningene om økt aktivitet og dermed høyere
utilization, the market value of the company’s modern fleet is expected to
utnyttelsesgrad, forventes det at markedsverdien av selskapets moderne
be maintained or increased the next few years.
flåte vil bli opprettholdt eller øke i de nærmeste årene.
3.2 Credit risk
3.2 Kredittrisiko
Credit risk arises from the Group has assets with a risk for lack of payment.
Kredittrisiko oppstår ved at konsernet har fordringer med en risiko for
Credit risk is tied to transactions in derivatives, deposits in banks and
manglende oppgjør. Kredittrisiko er knyttet til i transaksjoner med derivater,
financial institutions, as well as claims on clients and advances to suppliers.
innskudd i banker og finansinstitusjoner, fordringer på kunder og forskudd
Risks related to trade debtors/accounts receivable have historically been low,
til leverandører.
based on our company’s experience. Risks have however increased because
Risiko knyttet til kundefordringer har historisk vært lav basert på erfaringene.
of problems in world financial markets, and the company now has a focus
Risikoen har imidlertid økt som følge av problemene i finansmarkedet og
on possible risks. The company has established payment terms that to some
selskapet har et bevisst forhold til risikoen.
extent limit the potential for loss.
Routines have been introduced to ensure that critical components are
Det er innført rutiner med formål å sikre at leveringer av kritiske komponenter
from supplied with satisfactory credit ratings when appropriate prepay.
skjer fra leverandører med tilfredsstillende kredittverdighet når det er
If no independent credit rating assessments exist for a supplier, then the
aktuelt med forskuddsbetaling. Dersom det ikke foreligger uavhengige
assessment is based on an individual risk evaluation undertaken by the entity
kredittvurdering av leverandører, baserer vurderingene seg på individuell
that is responsible for the purchase.
risikovurdering foretatt av enheten som har ansvar for innkjøpet.
3.3 Liquidity risk
3.3 Likviditetsrisiko
The group’s liquidity risk is mainly related to losses on expected revenues.
Konsernets likviditetsrisiko er hovedsakelig knyttet til bortfall av forventede
The company’s loan agreements have clauses for maximal borrowing in
inntekter. Selskapets låneavtaler har klausuler om maksimal belåning i
relation to the market value of our ships. A significant fall in market values
forhold til markedsverdien av skipene. Betydelig fall i markedsverdier kan
may result in requirements for extraordinary repayment of loans that might
resultere i krav om ekstraordinær nedbetaling på lån som i tilfelle svekker
weaken our liquidity.
likviditeten.
The group has no obligations related to new builds at 31/12/2012. The
Konsernets har ingen forpliktelser knyttet til nybygg pr. 31.12.2012.
group’s management is responsible for continuous monitoring and reporting
Konsernets ledelse har ansvar for løpende overvåking og rapportering av
of the group’s liquidity position.
konsernets likviditetsmessige stilling.
The table below specifies the group’s major financial commitments classified
Tabellen nedenfor spesifiserer konsernets vesentligste finansielle forpliktelser
according to the payment structure of existing loans. The amounts in the
klassifisert i henhold til forfallsstrukturen på eksisterende lån. Beløpene i
table are undiscounted cash flows.
tabellen er udiskonterte kontantstrømmer.
Liquidity risk
Likviditetsrisiko
NOK 1000
1) Nominal instalment loan
Nominelle avdrag lån
2) Payment of financial items
Betaling av finansposter
Liability
Forpliktelser
Trade payable
Leverandørgjeld
Deferred tax
Utsatt skatt
Tax payable
Betalbar skatt
Derivatives
Derivater
Other current liabilities
Annen kortsiktig gjeld
Total
Sum
> 3 months
3 months1 year
2014
2015
2016
2017
Later than 5 years /
Etter 5 år
> 3mnd
3mnd-1år/
119 745
616 588
1 400 745
828 120
1 589 519
875 717
895 417
82 129
299 720
334 831
234 389
177 007
71 457
91 634
78 026
60 061
1 173
32 619
15 883
12 707
10 166
2 034
8 133
39 011
16 939
35 845
102 947
299 815
1 051 874
138 792
1 751 460
1 075 216
1 776 692
972 246
1 244 052
1) The amounts are based on existing loans and repayment schedules. No repayment of refinancing activities are included. Refinancing of balloon repayment on vessel financing is
needed to maintain the ownership of exsisting fleet.
2) Calculated payment of financial items based on the last fixing of each loan and based on planned repayment of each loan. No refinancing of balloons included. Payable interest will
differ from the stipulated amounts on every payment date later than next instalment or fixing.
43
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
3.4 Capital management
3.4 Kapitalforvaltning
The group’s aim in terms of capital management is to ensure continued
Konsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift og
going concern in order to guarantee dividends for owners, as well as
dermed sikre avkastning for eierne samt opprettholdelse av forpliktelser
fulfilling its obligations to banks, employees and other interested parties. The
ovenfor banker, ansatte og andre interessenter. Kapitalstrukturen kan i
capital structure is affected by the level of dividends paid to shareholders,
tillegg til organisering av driften, påvirkes gjennom utbytte til aksjonærene,
the repayment of capital to the shareholders, issuing new shares or sale of
tilbakebetale kapital til aksjonærene, utstede nye aksjer eller selge eiendeler
assets to repay loans.
for å tilbakebetale lån.
Based on the current capital structure, the group’s strategy is to achieve
Med bakgrunn i dagens kapitalstruktur er konsernets strategi å oppnå
the highest possible level of borrowed capital financing for its new builds.
høyest mulig fremmedkapital finansiering for nybygg. Normalt innbetalt
Paid-in equity in a new build project is normally 20-30% of the project price.
egenkapital i nybyggingsprosjekt er 20-30 % av prosjektpris.
Covenants in loan agreements contain important measurement indicators
Covenants i låneavtaler inneholder viktige måleindikatorer på risikoen i
of the risk in the capital management. These are monitored inter alia with a
kapitalforvaltningen. Disse overvåkes blant annet med utgangspunkt i
point of departure in the level of gearing in the group that banks emphasize.
nivået på giringen i konsernet som banker vektlegger. Giringen beregnes
The gearing is calculated by dividing net debt by total capital.
ved at netto gjeld deles på totalkapitalen. Beregning baseres seg på bokført
The calculation is based on book value and net asset value compared with
og verdijustert egenkapital målt mot bokført og verdijustert totalkapital.
book value and adjusted total capital .The group can come in breach of
Konsernet kan komme i brudd med covenants dersom verdijustert
the covenants if the net asset value is less than 28% of total assets. Net
egenkapital er under 28 % av totalkapitalen. Netto gjeld er kalkulert ved
debt is calculated as total debt (including loans, accounts payable and other
å ta total gjeld (inkludert lån, leverandørgjeld og annen gjeld, som vist i
liabilities, as shown in the balance sheet) minus cash and cash equivalents.
balansen) minus kontanter og kontantekvivalenter. Totalkapitalen som er
Total assets based on book value are calculated by taking the total equity, as
basert på bokført verdi er kalkulert ved å ta total egenkapital, som vist i
shown in the balance sheet plus net debt.
balansen, pluss netto gjeld.
NOK 1000
Total liabilities
44
Total gjeld
Cash and cash equivalents
Kontanter og kontantekvivalenter
Net loan
Netto lån
2012
2011
6 677 006
6 135 403
-500 898
-359 364
6 176 108
5 776 039
Total book equity
Total bokført egenkapital
2 008 165
1 809 323
Adjusted shareholders equity*
Verdijustert egenkapital*
2 861 876
2 558 248
Total capital
Totalkapital
8 685 170
7 944 725
Total adjusted capital*
Verdijustert totalkapital*
9 538 882
8 693 651
Book value dept ratio
Bokført gjeldsgrad
71 %
73 %
Adjusted dept ratio*
Verdijustert gjeldsgrad*
65 %
66 %
Adjusted shareholders equity*
Verdijustert egenkapital*
30 %
29 %
*Adjusted shareholders equity is the differences between booked value
*Verdijustering er forskjellen mellom bokført verdi skip kontra antatt
vessels and estimated market value vessel pr. 31/12 2012
markedsverdi skip pr. 31.12.2012
* This is not audited by PricewaterhouseCoopers AS
*Denne er ikke revidert av PricewaterhouseCoopers AS
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
Note 4 Significant accounting estimates
Note 4 Viktige regnskapsestimater
4.1 Norwegian shipping tax regime
4.1 Rederiskatteordningen
New transitional rules was enacted on 25 June 2010, and allow the company
Nye overgangsregler ble vedtatt 25. juni 2010, og medfører at ubeskattet
to pay a lump sum which settles all latent tax on untaxed profit from the
overskudd fra tidligere rederiskattesystem kan gjøres opp med et
abandoned shipping tax regime. The tax will be paid over a three-year
engangsbeløp som betales over en treårsperiode. Styret vedtok å benytte
period. The Board of Directors passed a resolution to make use of the lump
ordningen med engangsbeløp, den såkalte frivillige oppgjørsordningen.
sum arrangement. A calculated payable tax under the settlement scheme
Beregnet betalbar skatt under oppgjørsordningen som forfaller i 2013 er
which matures in 2013 is classified as short term liabilities, and is the last
klassifisert som kortsiktig gjeld, og er det siste avdraget på skatt knyttet til
instalment of tax related to this arrangement.
denne ordningen.
The companies which are assessed according to the rules for the shipping
Selskapene som lignes etter reglene for rederibeskatning, blir ikke skattelagt
tax regime will not be taxed on net operating result. Net financial income is
for netto driftsresultat. Netto finansinntekt skattelegges løpende med 28 %.
taxed currently with 28%.
For further information see note 16.
For ytterligere informasjon vises det til note 16.
4.2 Write-down of tangible fixed assets – fair values
4.2 Nedskriving av varige driftsmidler – virkelig verdier
The company has evaluated whether there is any change in depreciation
Selskapet har vurdert om det er utslag på nedskrivningsindikatorer pr.
indicators at 31.12.12 and in this connection has obtained independent
31.12.12 og har i den forbindelse innhentet megleranslag. Markedsverdiene
estimates from broker. Market values on anchorhandlers and subsea vessels
på ankerhåndteringsfartøy og subsea-fartøy er på nivå med 2011, mens
are at the same level as in 2011, and the market values on the platform
markedsverdiene på forsyningsfartøyene er litt ned. Verdianslagene er
supply vessels are a little bit down. The broker estimates are based on vessel
basert på fartøy uten kontrakt. For samtlige skip var markedsverdi basert på
without contract. For all vessels, the market value based on estimate from
megleranslag høyere enn bokført verdi.
broker was higher than book value.
Write-down of financial assets
Nedskrivning av finansielle eiendeler
Financial assets assessed at amortised cost are impaired when there is
Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost nedskrives når det ut fra
objective evidence of the probability that the instrument’s cash flows have
objektive bevis er sannsynlig at instrumentets kontantstrømmer har blitt
been negatively affected by one or more events that have occurred after
påvirket i negativ retning av en eller flere begivenheter som har inntrådt
initial recognition of the instrument. The impairment loss is recognised in
etter førstegangs regnskapsføring av instrumentet. Nedskrivningsbeløpet
the profit and loss statement. If the reason for the depreciation falls away in
resultatføres.
a later period, and the reason for this can be objectively linked to an event
bortfaller, og bortfallet kan knyttes objektivt til en hendelse som skjer
that occurred after recognising the fall in value, the previous depreciation is
etter at verdifallet er innregnet, reverseres den tidligere nedskrivningen.
reversed. Reversal should not result in the balance sheet value of the financial
Reverseringen skal ikke resultere i at den balanseførte verdien av den
asset exceeding the amount of what the amortised cost would have been if
finansielle eiendelen overstiger beløpet for det som amortisert kost ville
the fall in value had not been recognised at the time the impairment loss is
ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da
reversed. The reversal of past impairment loss is presented in the profit and
nedskrivningen blir reversert.
Dersom årsaken til nedskrivningen i en senere periode
loss account.
4.3 Exchange rates at the balance sheet date
4.3 Valutakurser på balansedato
Applied exchange rates vs. NOK at balance sheet date;
Anvendte valutakurser vs NOK på balansedato:
2012
2011
GBP
9,0399
9,2695
USD
5,5912
6,0065
Eur
7,3756
7,7718
45
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
4.4 Use of estimation in preparation of the financial statements
4.4 Bruk av estimater i utarbeidelsen av årsregnskapet
The management has made judgements, estimates and assumptions that
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler,
affect the application of accounting principles and reported amounts for
gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser.
assets and liabilities, revenue and expenses and information about potential
Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater
obligations. Future events can result in the estimates changing. Estimates
og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i
and the underlying assumptions are assessed continuously. Changes in
regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene
accounting estimates are recognised in the period the changes take place. If
oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten
the changes also apply to future periods the effect is distributed over current
over inneværende og fremtidige perioder.
and future periods.
The company’s main accounting estimates are connected to the following
Selskapets vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:
items:
Anticipated useful life of the company’s vessels can change according to
Forventet brukstid på selskapets skip kan endre seg etter miljøkrav,
environmental requirements, wear and tear, corporate strategy, etc. It is
slitasje, selskapets strategi etc. Det er antatt at skipene har en teknisk/
assumed that the vessels have a technical/economic useful life is 30 years.
økonomisk levetid på 30 år. Dagens avskrivnings¬periode er på 15 år som
The current period for depreciation is 15 years and this is the best estimate
er det beste estimat vi har i dag på forventet brukstid. Dette, sammen
we have today the expected useful life. This, together with residual value,
med utrangeringsverdi, vil kunne endre seg med markedet, miljøkrav og
could change with the market, environmental requirements and total
totalkapasitet.
capacity.
The retirement benefit liability is calculated by an actuary according
Pensjonsforpliktelsen er beregnet av aktuar under en rekke
to various assumptions, see note 17. By changing the assumptions,
forutsetninger, se note 17. Ved å endre på forutsetningene kan dette
this estimate departs significantly from current estimates. We have
estimatet avvike vesentlig fra dagens estimat. Vi har derimot ført opp
however entered
dette etter beste tilgjengelige informasjon vi har i dag.
have today.
46
according to the best available information we
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
5 Segment information
5 Segmentinformasjon
The operating segments are based on the reporting that the management
Driftssegmentene baseres på den rapporteringen som ledelsen benytter når
uses when considering the vessels activity at a strategic level. Each vessel is
skipenes aktivitet vurderes på strategisk nivå. Hvert skip vurderes separat,
considered separately, but vessels that perform the same type of services are
men skip som utfører samme type tjenester blir slått sammen og vises som
shown as one segment.
et segment.
The types of vessels are reported in accordance with:
Fartøytyper det rapporteres etter:
a) AHTS - Anchor Handling Tug Service
a) AHTS - Ankerhandteringsfartøy
b) AHTS - Anchor Handling Tug Service - Asia
b) AHTS - Ankerhandteringsfartøy - Asia
c) PSV - Platform Supply Vessel
c) PSV - Plattform supply fartøy
d) RRV - Rescue Recovery Vessel
d) RRV - Stand by fartøy
e) Subsea operations vessels
e) Subsea fartøy
f) Non-allocated (including management costs):
f) Ikke allokert (herunder managementkostnader):
Foreign exchange gain / loss is comprised of unrealized foreign exchange
Valutagevinst/tap består av urealisert agio på terminkontrakter samt agio
gains on forward foreign exchange gains and accounts receivable.
kundefordringer.
47
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
2012
NOK 1000
AHTS
ASIA
PSV
RRV
SUBSEA
Non allocated
/Ikke allokert
TOTAL
290 544
61 830
593 450
83 392
3
511
58 106
8 631
302 942
0
1 332 158
4 011
-16 166
55 095
0
0
0
0
1 738
0
1 738
756
0
4 595
0
18 128
244
23 723
Business segment
Forretningssegment:
Freight income
Fraktinntekter
Net foreign currency gain/loss
Netto valutagevinst/tap
Gain on sale of fixed assets
Gevinst ved avgang anleggsmidler
Other operating income
Andre driftsinntekter
Crewing expenses
Mannskapskostnader
-98 943
0
-232 349
-32 096
-92 670
-6
-456 064
Vessel expenses
Driftskostnader skip
-129 364
-52
-77 884
-49 175
-22 227
0
-278 701
Other payroll expenses
Andre lønnskostnader
-7 996
-571
-16 870
-2 763
-6 562
0
-34 763
Other operating expenses
Andre driftskostnader
-6 047
-421
-33 107
-2 116
-5 114
-3 787
-50 592
Operating profit before
depreciation
Driftsresultat før avskriving
48 953
61 296
295 942
5 873
200 245
-19 714
592 595
Depreciation
Avskrivning
-34 826
-17 343
-55 147
-27 420
-25 097
-1 230
-161 063
Operating result (EBIT )
Driftsresultat (EBIT)
14 127
43 953
240 794
-21 547
175 148
-20 944
431 532
Net financial expenses
Netto finansposter
-59 076
-10 913
-126 682
-2 016
-68 574
-132 020
-399 282
Result from joint venture
companies
Andel resultat felleskontrollert selskap
0
-22 675
-358
0
8 553
0
-14 479
Profit before tax
Resultat før skattekostnad
-44 948
10 365
113 754
-23 564
115 127
-152 964
17 771
AHTS
AHTS
ASIA
PSV
RRV
SUBSEA
Non allocated
/Ikke allokert
TOTAL
376 939
59 086
516 186
84 368
242 296
156
1 279 031
2011
NOK 1000
48
AHTS
Business segment
Forretningssegment:
Freight income
Fraktinntekter
Net foreign currency gain/loss
Netto valutagevinst/tap
2 824
2 216
22 375
10 294
31 975
-61 048
8 636
Gain on sale of fixed assets
Gevinst ved avgang anleggsmidler
54 038
0
0
0
0
0
54 038
Other operating income
Andre driftsinntekter
16 538
0
2 729
4
11 015
309
30 595
Crewing expenses
Mannskapskostnader
-112 669
0
-203 724
-34 749
-79 478
105
-430 515
Vessel expenses
Driftskostnader skip
-163 201
-60
-124 275
-49 893
-22 374
-362
-360 165
Other payroll expenses
Andre lønnskostnader
0
0
0
0
0
-28 943
-28 943
Other operating expenses
Andre driftskostnader
-920
-48
-5 505
-81
-1 421
-47 811
-55 786
Operating profit before
depreciation
Driftsresultat før avskriving
173 549
61 194
207 786
9 943
182 013
-137 595
496 890
Depreciation
Avskrivning
-45 863
-10 007
-92 139
-13 118
-43 011
-1 102
-205 240
Operating result (EBIT )
Driftsresultat (EBIT)
127 686
51 187
115 647
-3 175
139 002
-138 697
291 650
Net financial expenses
Netto finansposter
-66 579
-11 524
-93 009
-2 558
-60 655
-145 607
-379 932
Result from joint venture
companies
Andel resultat felleskontrollert selskap
0
-1 078
0
0
-1 834
0
-2 913
Profit before tax
Resultat før skattekostnad
61 107
38 585
22 638
-5 733
76 513
-284 304
-91 195
Other operating expenses consist primarily of management expenses, fees to accountants
/ lawyers / consultants which cannot be allocated to segment.
Andre driftskostnader består i hovedsak av administrasjonskostnader som honorarer til
revisorer/advokater/konsulenter som ikke kan henvises til segment.
Financial items comprise interest expenses / fees associated with the bond of the parent,
and gains and foreign currency bank deposits.
Finansposter består av rentekostnader/gebyrer knyttet til obligasjonslån i morselskapet,
samt agio bankbeholdninger og valutalån.
Definition of EBITDA = Earnings before Interests, Taxes, Depreciation.
Definition of EBIT = Earnings before Interests and Taxes.
Definisjon av EBITDA = Resultat før finans, skatt, avskrivning.
Definisjon av EBIT = Resultat før finans og skatt.
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
Segment assets and liabilities at 31 December 2012 and capital expenditure for
the year:
2012
NOK 1000
Segmenteiendeler og -gjeld pr. 31. desember 2012 og investeringsutgifter for året:
AHTS
AHTS
Asia
PSV
RRV
Subsea
Non-allocated /
Ikke allokert
TOTAL
2 354 663
444 600
3 075 655
88 482
0
0
0
0
1 690 904
5 538
7 659 842
0
1 025 328
1 025 328
Business segment:
Forretningssegment:
Segment assets
Segment eiendeler
Joint assets
Felles eiendeler
Total assets
Sum eiendeler
2 354 663
444 600
3 075 655
88 482
1 690 904
1 030 866
8 685 170
Segment liabilities
Segment gjeld
1 584 317
216 714
2 221 615
55 633
1 081 462
1 166 111
6 325 851
Liabilities in Joint Venture
companies
Gjeld i felleskontrollerte selskap
0
78 026
0
0
0
0
78 026
Joint liabilities
Felles gjeld
273 129
273 129
Total liabilities
Sum gjeld
1 584 317
294 740
2 221 615
55 633
1 081 462
1 439 240
6 677 006
Advance payment on new buildings and investment in tangible
fixed assets in 2012
Innbetalt forskudd på nybygg og
investering i varige driftsmidler i
2012
839 695
0
22 639
7 788
3 198
0
873 320
Total investment costs
Sum investeringsutgifter
839 695
0
22 639
7 788
3 198
0
873 320
Segment assets and liabilities at 31 December 2011 and capital expenditure for
the year:
2011
NOK 1000
Business segment:
Forretningssegment:
Segment assets
Segment eiendeler
Segmenteiendeler og -gjeld pr. 31. desember 2011 og investeringsutgifter for året:
AHTS
AHTS
Asia
PSV
RRV
Subsea
Non-allocated /
Ikke allokert
TOTAL
1 554 744
461 943
3 104 264
108 115
1 712 803
5 717
6 947 585
0
0
0
0
22 927
Assets in Joint Venture companies
Eiendeler i felleskontrollerte selskap
Joint assets
Felles eiendeler
0
22 927
974 213
974 213
Total assets
Sum eiendeler
1 554 744
461 943
3 104 264
108 115
1 735 730
979 930
7 944 725
Segment liabilities
Segment gjeld
1 002 833
268 751
2 409 162
73 301
1 147 482
846 019
5 747 548
Liabilities in Joint Venture
companies
Gjeld i felleskontrollerte selskap
0
60 443
0
0
0
0
60 443
Joint liabilities
Felles gjeld
Total liabilities
Sum gjeld
1 002 833
327 413
327 413
329 194
2 409 162
73 301
1 147 482
1 173 432
6 135 403
Advance payment on new buildings and investment in tangible
fixed assets in 2011
Innbetalt forskudd på nybygg og
investering i varige driftsmidler i
2011
5 291
0
1 739 822
3 893
287 927
423
2 037 357
Total investment costs
Sum investeringsutgifter
5 291
0
1 739 822
3 893
287 927
423
2 037 357
Segment assets comprise vessels, balance sheet maintenance, new building contracts
and shares in joint ventures. Joint assets are mainly bank and receivables. Non-allocated
assets include financial assets at fair value over the result, and derivatives held for trading
purposes and aims to reduce the currency risk of the loans and cash flows.
Segmenteiendeler består i skip, balanseført vedlikehold, forskudd nybyggingskontrakter
og andeler i felleskontrollert virksomhet. Felles eiendeler er hovedsaklig bank og
fordringer. Ikke allokerte eiendeler omfatter finansielle eiendeler til virkelig verdi over
resultatet og derivater holdt for handelsformål og som formål å redusere valutarisko av
lån og kontantstrømmer.
Segment liabilities consist of obligations that are included in the financing of segment
assets. Non-allocated liabilities include unsecured bond loans and short-term debt.
Segmentgjeld består av forpliktelser som inngår i finansiering av segmenterte eiendeler.
Ikke allokerte gjeld omfatter usikret obligasjonslån samt kortsiktig gjeld.
Investment costs comprise increases in tangible fixed assets (note 6)
Investeringsutgifter består av tilgang av varige driftsmidler (note 6)
49
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
Geographical segments
Geografiske segmenter
The group’s five business segments have operated in the following geographical
Konsernets fem virksomhetssegmenter har operert innenfor følgende geografiske
areas:
områder:
- The Norwegian, British and Danish sectors of the North Sea
- Nordsjøen på norsk, britisk og dansk sektor
- Asia - Asia
- Republic of Angola
- Angola
- Egypt
- Egypt
- Brazil
- Brasil
‘The parent company and the group’s main offices are registered in Norway. The compa-
‘Hjemlandet til morselskapet, som også er konsernets vesentligste driftssted er Norge.
ny is engaged in the management and operation of offshore service vessels. The group’s
Selskapet beskjeftiger seg med drift og administrasjon av fartøy. Konsernets inntekter er
income stems from operations in Norway, UK, Denmark, Asia, Republic of Angola and
fra Norge, Storbritannia, Danmark, Asia, Angola og Brasil.
Brazil.
NOK 1000
Income / Inntekter
2012
2011
Norge
630 419
624 769
Storbritannia
276 789
197 077
Danmark
91 833
115 436
Asia
150 164
144 648
Norway
United Kingdom
Denmark
Asia
Angola
0
69 300
Brazil
Republic of Angola
Brasil
165 315
127 801
Egypt
Egypt
17 637
0
Total
Sum
1 332 158
1 279 031
The group has income from two customers in 2012 which amounts to 27,53 % and 12,41
% of the total income. Corresponding figures for 2011 was one customer with 24,11 %
of total income.
Konsernet har inntekter fra to kunder i 2012 som utgjør hhv. 27,53 % og 12,41 % av
totale inntekter. Tilsvarende tall for 2011 var en kunde som utgjorde 24,11 % av totale
inntekter.
Assets are allocated based on where the assets are located.
Eiendeler allokeres basert på hvor eiendelene befinner seg.
Assets/Eiendeler
Norway
Norge
Singapore
Singapore
Total
Sum
Joint venture companies (note 8)
Felleskontrollerte virksomheter (note 8)
Total
Total
Investment costs are allocated based on where the assets are located.
Investment costs/Investeringer
50
2012
2011
8 240 570
7 459 855
444 600
461 943
8 685 170
7 921 798
0
22 927
8 685 170
7 944 725
Investeringsutgifter allokeres basert på hvor eiendelene befinner seg.
2012
2011
Norway
Norge
873 320
2 037 357
Total
Total
873 320
2 037 357
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
6 Tangible fixed assets
Financial year 2012
6 Varige driftsmidler
Regnskapsåret 2012
Land and buildings/
Tomter og bygninger
Vessels/Skip
Fixtures and fittings/
Driftsløsøre
Total/Sum
NOK 1000
Balance sheet value 01.01.12
Balanseført verdi 01.01.12
3 064
6 939 116
5 402
6 947 582
Additions
Tilgang
0
875 373
0
875 373
Disposals
Avgang
0
0
-2 053
-2 053
Depreciation for the year
Årets avskrivninger
Balance sheet value 31.12.12
Balanseført verdi 31.12.12
As at 31. December 2012
Pr. 31. desember 2012
Purchase cost
Anskaffelseskost
3 674
9 316 096
12 659
9 332 429
Accumulated depreciation
Akkumulerte avskrivninger
-788
-1 661 795
-10 005
-1 672 589
Balance sheet value 31.12.12
Balanseført verdi 31.12.12
2 885
7 654 302
2 652
7 659 842
Financial year 2011
Regnskapsåret 2011
Balance sheet value 01.01.11
Balanseført verdi 01.01.11
3 247
4 769 724
6 259
4 779 231
Additions
Tilgang
0
2 647 760
2 384
2 650 144
Disposals
Avgang
0
-276 553
0
-276 553
Depreciation for the year
Årets avskrivninger
-184
-201 815
-3 241
-205 240
Balance sheet value 31.12.11
Balanseført verdi 31.12.11
3 064
6 939 116
5 402
6 947 585
As at 31. December 2011
Pr. 31. desember 2011
Purchase cost
Anskaffelseskost
3 674
8 440 723
14 711
8 459 108
Accumulated depreciation
Akkumulerte avskrivninger
-610
-1 501 608
-9 309
-1 511 528
Balance sheet value 31.12.11
Balanseført verdi 31.12.11
3 064
6 939 115
5 402
6 947 585
“Vessels” column includes maintenance recognised in the balance sheet with the
following amounts:
-178
-160 188
-696
-161 062
2 885
7 654 302
2 653
7 659 842
Kolonnen ”skip” inkluderer balanseført vedlikehold med følgende tall:
2012
2011
Recognised in balance sheet at 01.01.
Balanseført pr. 01.01.
66 106
87 261
Additions this year
Tilgang i år
73 574
31 166
Depreciation for the year
Årets avskrivninger
-53 777
-52 321
Recognised in balance sheet at 31.12.
Balanseført pr. 31.12.
85 903
66 106
There are no obligation associated with construction contracts.
Det er ingen forpliktelse tilknyttet nybyggingskontrakter.
51
52
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
7 Investments in joint venture/Subsidiaries
7 Investeringer i felleskontrollert
virksomhet / datterselskap
Joint ventures
Felleskontrollert virksomhet
NOK 1000
2012
2012
2012
2011
2011
Balance sheet value at 01.01.
Balanseført verdi 01.01.
-60 443
22 926
0
-1 372
-29 825
Share of result
Andel av resultat
-22 675
8 203
-358
24 298
-27 211
Additions this year
Tilgang i året
0
0
57 750
0
0
Currency translation differences
Omregningsdifferanser
5 091
0
0
0
-3 407
Disposals
Avgang
0
-31 129
0
0
0
Balance sheet value at 31.12.
Balanseført verdi 31.12.
-78 026
0
57 392
22 927
-60 443
The consolidated accounts include the group’s share of the results from the joint venture
companies accounted according to the equity method.
Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra felleskontrollert
virksomhet rengnskapsført etter egenkapitalmetoden.
The group`s share of the result, assets and liabilities in the most important joint
venture companies of which none is listed on the stock market is;
Konsernets andel av resultat, eiendeler og gjeld i de viktigste felleskontrollerte andel
virksomheter, hvorav ingen er børsnoterte, er;
Posh Havila Pte LTD has USD as functional currency, while Acergy Havila LTD and Havila
Charisma IS has sufficient functional currency in their accounts
Posh Havila Pte LTD har USD som funksjonell valuta, mens Acergy Havila LTD og
Havila Charisma IS har NOK som funksjonell valuta i sitt regnskap.
In December 2012 the Group sold its 50 % interest in the joint venture company Acergy
Havila Limited.
I desember 2012 solgte konsernet sin 50 % eierandel i joint venture selskapet
Acergy Havila Limited.
Loans to Acergy Havila LTD is repaid from sale of share.
Utlånet til Havila Acergy LTD er tilbakebetalt ved salg av andel.
Finansiell informasjon for hver enhet
Financial information for each entity
NOK 1000
Registered in/
Registrert i
Assets/
Eiendeler
Equity/ EK
Income/
Inntekter
Share result/
Andel av resultat
Ownership in % /
Eierandel i %
Singapore
4 270
-78 026
90 122
-22 675
50 %
Cyprus
0
0
0
0
0%
Norway
191 485
-57 402
1 309
-358
50 %
195 755
-135 428
91 431
-23 033
Singapore
6 120
-60 443
91 386
-27 211
50 %
Cyprus
189 928
22 927
54 020
24 298
50 %
196 048
-37 516
145 406
-2 913
2012
Posh Havila PTE LTD
Acergy Havila LTD solgt i desember 2012
(Acergy Havila LTD is sold in Desember 2012)
Havila Charisma IS
Total/Totalt
Financial information for each entity
2011
Posh Havila PTE LTD
Acergy Havila LTD
Total/Totalt
53
Subsidiaries
The consolidated accounts include the following subsidiaries:
54
Datterselskap
Følgende datterselskap er inkludert i det konsoliderte regnskapet:
Company/Selskap
Ownership
%/
Eierandel %
Registered in/
Hjemland
Business activity/
Virksomhet
Havila Offshore AS
100 %
Norway/Norge
Ship/Skip
Havila Supply (UK) LTD
100 %
UK
Management
Havila PSV III KS
100 %
Norway/Norge
Ship/Skip
Havila PSV IS
100 %
Norway/Norge
Ship/Skip
Havila PSV AS
100 %
Norway/Norge
Investering/investments
Havila PSV III AS
100 %
Norway/Norge
Investering/investments
Havila Mars AS
100 %
Norway/Norge
Investering/investments
Havila Mars KS
100 %
Norway/Norge
Ship/Skip
Havila Mercury AS
100 %
Norway/Norge
Investering/investments
Havila Mercury KS
100 %
Norway/Norge
Ship/Skip
Havila Harmony AS
100 %
Norway/Norge
Investering/investments
Havila Charisma AS
100 %
Norway/Norge
Investering/investments
Havila Chartering AS
100 %
Norway/Norge
Drift/Operation
Havila Management AS
100 %
Norway/Norge
Management
Havila Ships AS
100 %
Norway/Norge
Ship/Skip
Havila Shipping Pte LTD
100 %
Singapore
Ship/Skip
Havila Shipping Do Brasil LTDA
100 %
Brazil/Brasil
Drift/Operation
Havila Subcon AS
100 %
Norway/Norge
Ship/Skip
Havila Subcon AS
100 %
Norway/Norge
Ship/Skip
Havila Marine Cyprus Ltd
Innfusjonert i Havila Supply UK LTD i 2012/
Merged in 2012 with Havila Supply UK LTD
100 %
Cyprus/Kypros
Management
Havila Saturn AS
Innfusjonert i Havila Ships AS i 2012/
Merged in 2012 with Havila Ships AS
100 %
Norway/Norge
Investering/investments
Havila Saturn KS
(10 % owned by Havila Saturn AS)
Havila Saturn KS is liquidated in 2011/
Avviklet i 2011
85 %
Norway/Norge
Ship/Skip
Havila Aurora AS
Innfusjonert i Havila Ships AS i 2012/
Merged in 2012 with Havila Ships AS
100 %
Norway/Norge
Investering/investments
Havila Borg AS
Innfusjonert i Havila Ships AS i 2012/
Merged in 2012 with Havila Ships AS
100 %
Norway/Norge
Investering/investments
Havship I AS
Innfusjonert i Havila Ships AS i 2012/
Merged in 2012 with Havila Ships AS
100 %
Norway/Norge
Investering/investments
Partsrederiet Havship DA
Partsrederiet Havship DA is liguidated in 2012/
Avviklet i 2012
100 %
Norway/Norge
Ship/Skip
PR Havship DA II
PR Havship DA II is liquidated in 2012/
Avviklet i 2012
100 %
Norway/Norge
Ship/Skip
P/R Havship DA III
P/R Havship DA III is liquidated in 2012/
Avviklet i 2012
100 %
Norway/Norge
Ship/Skip
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
8 a Financial instruments by category
8 a Finansielle instrumenter etter kategori
The following principles for the successive quantifying is used for financial instruments
is the balance sheet. Liquid security investments in shares, interest and bond fund
are classified under cash and cash equivalents - assets assessed at fair value over the
result(note 12). Carrying amount is the maximum credit pr 31.12
Følgende prinsipper for etterfølgende måling anvendes for finansielle instrumenter i
balansen. Likvide verdipapirplasseringer i aksje, rente og obligasjonsfond er klassifisert
under kontanter og kontant-ekvivalenter-eiendeler vurdert til virkelig verdi over
resultatet(note 12). Balanseført beløp er maksimal kredittrisiko pr. 31.12
As at 31.December 2012
Pr. 31. desember 2012
NOK 1000
Assets
Loans, receivables
and cash/
Utlån, fordringer og
kontanter
Assets assessed at fair value
over the result /
Eiendeler vurdert til virkelig
verdi over resultat
Long-term
Shareholding /
Aksje
Total / Sum
Eiendeler
Long-term investments
Langsiktige plasseringer
0
0
381
381
Derivatives
Derivater
0
4 533
0
4 533
Accounts receivables and other
receivables
Kundefordringer og andre
fordringer
346 876
0
0
346 876
Cash and cash equivalents
Kontanter og kontantekvivalenter
497 341
3 556
0
500 898
Total
Sum
844 218
8 090
381
852 688
Liabilities
Forpliktelser
Liabilities at fair value over the result /
Forpliktelser til virkelig verdi over resultat
Other financial
Obligations / Andre
finansielle forpliktelser
Total / Sum
0
6 325 851
6 325 851
18 973
0
18 973
0
60 061
60 061
18 973
6 385 912
6 404 885
Assets assessed at fair value
over the result / Eiendeler
vurdert til virkelig verdi over
resultat
Long-term
Shareholding/
Aksje
Total / Sum
NOK 1000
Long-term loans(Including short
term part)
Langsiktig lån(inkludert kortsiktig
del)
Derivatives
Derivater
Trade payables
Leverandørgjeld
Total
Sum
As at 31.December 2011
Pr. 31. desember 2011
NOK 1000
Assets
Loan, receivables
and cash / Utlån,
fordringer og
kontanter
Eiendeler
Long-term investments
Langsiktige plasseringer
0
0
441
441
Derivatives
Derivater
0
30 519
0
30 519
Accounts receivables and other
receivables
Kundefordringer og andre
fordringer
393 934
0
0
393 934
Cash and cash equivalents
Kontanter og kontantekvivalenter
355 808
3 556
0
359 364
Total
Sum
749 742
34 076
441
784 258
Liabilities
Forpliktelser
Liabilities at fair value over the
result / Forpliktelser til virkelig
verdi over resultat
Other financial
Obligations / Andre
finansielle forpliktelser
Total / Sum
0
5 707 486
5 707 486
26 665
0
26 665
NOK 1000
Long-term loans
(Including short term part)
Langsiktig lån
(inkludert kortsiktig del)
Derivatives
Derivater
Trade payables
Leverandørgjeld
Total
Sum
0
49 127
49 127
26 665
5 756 612
5 783 277
55
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
8 b Creditworthiness in financial assets
8 b Kredittverdighet i finansielle eiendeler
The company`s outstanding receivables primarily involve oil an oil service
Selskapets
companies which traditionally have a high credit rating. This assessment of
oljeserviceselskaper som tradisjonelt sett har høy kredittverdighet og
creditworthiness is based on historical records showing l violation of credit
vurderingen er basert på erfaringtall med brudd på kredittbetingelser. Det er
terms. Risk is associated to the accounts receivables.
risiko knyttet til utestående fordringer.
There has been perform an appropriation on account receivable,
Det er foretatt en avsetning i regnskapet på en utestående fordring,
amount to NOK 4.1 million. (NOK 29.4 million in 2011)
beløpet er på NOK 4,1 mill i 2012. (NOK 29,4 mill i 2011)
NOK 1000
Accounts receivables
Kundefordringer
The company has not renegotiated any financial assets during last financial
utestående
fordringer
er
knyttet
opp
mot
olje-og
2012
2011
250 912
269 766
Ingen finansielle eiendeler har blitt reforhandlet i løpet av siste regnskapsår.
year. 56
9 Assets held-for-sale
9 Eiendeler holdt for salg
The group had no fixed assets held-for-sale at the end of 2011 or 2012.
Konsernet hadde ingen anleggsmidler holdt for salg ved utgangen av 2011 eller
2012.
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
10 Derivatives
10 Derivater
NOK 1000
Short term derivatives
Kortsiktig derivater
Long term derivatives
Langsiktige derivater
Total
Sum
2012
2012
2011
2011
Assets/
Eiendeler
Liabilities/
Forpliktelser
Assets/ Eiendeler
Liabilities/
Forpliktelser
4 533
2 034
14 667
12 645
0
16 939
15 852
14 020
4 533
18 973
30 519
26 665
Derivatives contracts which fall due within 12 months, are classified as
Derivater som forfaller innen 12 måneder, er klassifisert som kortsiktig
current assets or liabilities. Derivatives contracts which fall due later than 12
eiendeler eller forpliktelser. Derivater som forfaller senere enn 12 måneder
months from the balance sheet day, are classified as non - current assets or
fra balansedagen, er klassifisert som langsiktige eiendeler eller forpliktelser.
non-current liabilities.
Forward exchange contracts
Valutaterminkontrakter
The nominal amount in NOK of outstanding forward exchange contracts
Nominell motverdi i norske kroner på valutaterminkontrakter var
was 31. December 2012 NOK 117.0 million, (2011 NOK 860.5 million).
per. 31. desember 2012 NOK 117,0 mill., (2011 NOK 860,5 mill).
The agreements are linked to fixed contractual income and sale flows on
Avtalene er knyttet opp mot kontraktsfestede inntekter og salg for rederiets
the company`s vessels and other contractual foreign currency cash flows.
fartøyer samt andre kontraktfestede kontantstrømmer i fremmed valuta.
Gains and losses on foreign currency forward contracts are measured at fair
Gevinster og tap på valutaterminkontrakter måles mot virkelige verdi ved
value at the end of the accounting period and changes in value are recorded
utgangen av regnskapsperioden og verdiendringer resultatføres.
through the income statement.
The Group has two interest rate swaps and the conditions are described
Konsernet har to renteswaper og betingelsene er beskrevet under;
below;
Interest rate swap 1
Renteswap 1
The nominal principal of outstanding interest rate swaps at 31. December
Den nominelle hovedstolen på utestående renteswap var pr. 31. desember
2012 was NOK 180 million, (2011 NOK 192 million).
2012 NOK 180 mill., (2011 NOK 192 mill).
The interest rate swap agreement has a 10-year fixed interest guarantee of
Renteswap-avtalen har en 10 års fastrente på 4,73% knyttet opp mot
4.73% is connections with the financing of Havila Foresight, delivered in
finansiering av Havila Foresight som ble levert i januar 2008.
January 2008.
Sikret lånebeløp var NOK 240 mill. som nedtrappes over løpetiden.
The secured loan amounts to NOK 240 million which is reduced over the
Verdiendring som følge av endret rentenivå blir beregnet og bokført
term. Change in value due to changes in interest rates are calculated and
fortløpende ved regnskapsavleggelsen, og klassifiseres som urealisert finans
recorded continuously at the rendering of accounts, and are classified as
gevinst/ tap i resultatregnskapet.
unrealized financial gains / losses in the income statement.
Interest rate swap 2
Renteswap 2
The nominal principal of outstanding interest rate swaps at 31. December
Den nominelle hovedstolen på utestående renteswap var pr. 31. desember
2012 was NOK 208 million.The rateswap agreements ends on 14/01/2013.
2012 NOK 208 mill. Denne renteswapavtalen avsluttes den 14.01.2013.
Interest Swap Agreement has a 5-year fixed rate of 5.28% linked to the
Renteswap-avtalen har en 5 års fastrente på 5,28% knyttet opp i mot
historical funding for Havila Mars and Havila Mercury.
historisk finansering av Havila Mars og Havila Mercury.
Change in value due to changes in interest rates are calculated and
Verdiendring som følge av endret rentenivå blir beregnet og bokført
recorded continuously at the rendering of the accounts, and are classified as
fortløpende ved regnskapsavleggelsen, og klassifiseres som urealisert finans
unrealized financial gains / losses in the income statement.
gevinst/ tap i resultatregnskapet.
See note 27
se note 27
57
58
11 Accounts receivables and other receivab les
11 Kundefordringer og andre fordringer
NOK 1000
2012
2011
Loan to joint venture company
Lån til felleskontrollert virksomhet
58 708
141 497
Long Term receivables
Andre langsiktige fordringer
26 095
6 317
Long Term receivables
Sum Langsiktige fordringer
84 803
147 814
Accounts receivables
Kundefordringer
250 912
269 766
Advance payments
Forskuddbetalinger
38 776
30 300
Other current liabilities
Andre kortsiktige fordringer
57 398
93 868
Total accounts receivables and other receivables
Sum kundefordringer og andre fordringer
347 085
393 934
Age composition of accounts receivables:
Aldersfordeling kundefordringer:
2012
2011
Up to 3 months
Inntil 3 måneder
191 094
203 775
3-6 months
3-6 måneder
47 850
19 558
Past 6 months
over 6 måneder
11 968
46 433
Total
Sum
250 912
269 766
Book value of the groups's accounts receivables
and other receivables in foreign currency:
Regnskapsført verdi av konsernets kundefordringer og andre
fordringer i valuta:
NOK
220 451
263 474
USD
100 133
100 571
GBP
7 413
12 299
EUR
19 088
17 590
347 085
393 934
AUD
Total
Sum
All non-current receivables fall due within five years of the balance sheet date.
Alle langsiktige fordringer forfaller innen fem år fra balansedatoen.
The company has ceded a seller’s credit on the sale of the British RRV fleet, which was
completed in January 2007. The amount of NOK 15 million will be repaid over 5 years at
5% interest. The seller`s credit is closed in 2012.
Selskapet har avgitt en selgerkreditt på salg av den britiske beredskapsfartøyflåten som
ble sluttført i januar 2007. Beløpet på NOK 15 mill tilbakebetales over 5 år inkludert en
rente på 5%. Selgerkreditten er avsluttet i 2012.
Accounts receivables that have fallen due for payment are not deemed to have fallen
in value. Receivables are linked to oil and oil service companies that hire the company’s
vessels.
Kundefordringer som har forfalt til betaling ansees ikke å ha falt i verdi. Fordringer er
knyttet opp mot olje- og oljeserviceselskap som leier selskapets fartøyer.
In 2012 there has been perform on a customer an appropriation on account receivable
amount NOK 4,1 Mill( NOK 29.4 Mill. in 2011). The group means, the remaining trade
receivable amounts will recover payment.
Det er i 2012 foretatt en tapavsetning på NOK 4,1 Mill ( NOK 29,4 Mill i 2011), knyttet
mot en kunde. Konsernet vurderer at resterende del av kundefordringen er inndrivbar.
The company has not discounted accounts receivables and non-current receivables.
Konsernet har ikke neddiskontert kundefordringer og langsiktige fordringer.
59
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
12 Cash and cash equivalent
12 Kontanter og kontantekvivalenter
NOK 1000
Cash and bank deposits
Kontanter og bankinnskudd
Short-term securities
Kortsiktig verdipapirplassering
Total
Sum
2011
355 808
3 556
3 556
500 898
359 364
The securities are liquid and realizable as cash within 3 days
Verdipapirene er likvide og kan realiseres til kontanter innen 3 dager.
Rectricted cash for 2012 is NOK 15.2 million is related to witholding tax
Bundne innskudd for 2012 utgjør NOK 15,2 mill som er knyttet til skattetrekk.
Rectricted cash for 2011 is NOK 15.3 million is related to witholding tax
Bundne innskudd for 2011 utgjør NOK 15,3 mill som er knyttet til skattetrekk.
13 Other current liabilities
13 Annen kortsiktig gjeld
NOK 1000
60
2012
497 341
2012
2011
27 633
Social security, VAT and other taxation payable
Offentlige avgifter
35 845
Accrued costs
Påløpte kostnader
65 743
51 137
Accrued interest
Påløpte renter
37 204
36 606
Total
Sum
138 792
115 376
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
14 Loans
14 Lån
Amounts in the table shows loans in nominal sizes for the Group’s interest bearing debt
Beløp i tabellen viser lån i nominelle størrelser for konsernets rentebærende gjeld
NOK 1000
2012
2011
Nominal mortgaged debt
Nominell pantesikret gjeld
NOK
4 384 227
4 090 441
Captitalized loan issuance
expenses.
Aktivert etableringsomkostninger på
pantsikret gjeld
NOK
-26 955
-32 605
Short-term portion of mortgaged
debt
kortsiktig andel av pantesikret gjeld
NOK
-426 160
-354 706
Total non-current loans financial
institution
Sum langsiktige lån kredittinstitusjoner
NOK
3 931 112
3 703 129
Unsecured debt:
Usikret gjeld:
Maturity /Løpetid
Bond loan-floating interest
Obligasjonslån- flytende rente
2011-2013
flytende NIBOR
(3 mnd)+10,0%
NOK
50 111
50 111
Bond loan-floating interest
Obligasjonslån- flytende rente
2010-2013
flytende NIBOR
(3 mnd)+9,5%
NOK
216 000
500 000
Bond loan-floating interest
Obligasjonslån- flytende rente
2010-2014
flytende NIBOR
(3 mnd)+8,5%
NOK
300 000
300 000
Bond loan-floating interest
Obligasjonslån- flytende rente
2012-2014
flytende NIBOR
(3 mnd)+7,5%
NOK
100 000
0
Bond loan-floating interest
Obligasjonslån- flytende rente
2012-2016
flytende NIBOR
(3 mnd)+8,5%
NOK
500 000
0
Secured debt:
Sikret gjeld:
Bond loan-floating interest
Obligasjonslån- flytende rente/fast rente
2011-2017
flytende NIBOR
(3 mnd)+4,5%
NOK
562 500
592 500
Bond loan-floating interest
Obligasjonslån- flytende rente
2010-2016
flytende NIBOR
(3 mnd)+3,75%
NOK
203 906
217 969
Captitalized loan issuance on bond
loan
Aktiverte etableringsomkostninger på
obligasjonslån
NOK
-28 327
-10 931
Short-term portion of unsecured
loan
Kortsiktig andel av usikrede lån
-266 111
0
Short-term portion of secured loan
Kortsiktig andel av sikrede lån
-44 063
-44 063
Total bond loan
Sum obligasjonslån
1 594 017
1 605 587
Total mortgaged and unsecured
loans
SUM pantesikrede og usikrede lån
5 525 128
5 308 716
The book value of the group’s loans in different currencies is as follows
NOK
Balanseført verdi av konsernets lån i ulike valutaer er som følger
2012
2011
Proportion of loans NOK
Andel lån i NOK
5 052 473
4 773 705
Proportion of loans USD
Andel lån i USD
98 160
127 205
Total loan mortgaged in vessel
Sum pantesikret lån i skip
5 150 633
4 900 910
Book value vessels 31.12.
Bokført verdi skip 31.12
7 652 788
6 939 113
The specification of the maturity strcture of loans are disclosed in note 3.3
Spesifikasjonen av forfallstruktur på lån fremkommer av note 3.3.
An interest rate increase of 1 % for one year will result in an increased interest expense
on NOK 38 million.
En renteøkning på 1 % for ett år vil medføre en økt rentekostnad på
NOK 38 mill.
The balance value and fair value of long-terms loans (including short term share)
Long-term loans including short term share
Langsiktig lån inkl kortsiktig andel
Balanse ført verdi
2012
2011
2012
2011
Langsiktig lån inkl kortsiktig andel
6 325 851
5 755 994
6 239 439
5 913 588
NOK 1000
Long-term loans including short term share
Balanseført verdi og virkelig verdi av langsiktig lån (inkl.kortsiktig andel)
Fair value is calculated by discounting cash flows from loans with a discounting rate of
6%
Loans in USD is valued at the closing rate.
The average effective rate in 2012 is at 6.0%
The average effective rate in 2011 is at 5.9%
Virkelig verdi
Virkelig verdi er beregnet ved å neddiskontere kontantstrømmen fra lånene med en
diskonteringsssats på 6,0 %.
Lån i USD er er vurdert til balansedagens kurs.
Gjennomsnittlig effektiv rente i 2012 er på 6,0%
Gjennomsnittlig effektiv rente i 2011 er på 5,9%
61
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
15 Other non-current liabilities
15 Annen langsiktig gjeld
NOK 1000
2012
Provision for tax liability RRV fleet
Avsatt for skatteansvar Rescue-flåte
6 481
6 481
Taxes payable
Betalbar skatt
79 420
103 799
Total
Sum
85 900
110 279
See note 16
Tax liabilty for the RRV fleet involves anticipated tax in the UK in connection
with the sale of shares in Havila Rescue UK LTD.
Ref. note 16
Skatteansvaret for rescueflåten gjelder forventet skatt til Storbritannia i
forbindelse med salg av aksjer i Havila Rescue UK LTD.
16 Taxes
16 Skattekostnad
NOK 1000
2012
2011
Taxes payable
Betalbar skatt kortsiktig
37 556
58 667
Deferred taxes payable
Betalbar skatt langsiktig
-24 970
-5 518
Total taxes payable
Sum betalbar skatt
12 587
53 149
Changes in deferred taxes
Endring utsatt skatt
-4 973
-17 889
Taxes
Skattekostnad
7 614
35 260
Tax on the group’s pre-tax profit differs from the amount that would have shown if tax
rate of 28% had been used. The difference is clarified as follows:
Skatten på konsernets resultat før skatt avviker fra det beløpet som hadde fremkommet
dersom skattesats på 28% hadde vært benyttet. Differansen er forklart som følger:
2012
2011
Profit before tax
Resultat før skattekostnad
17 770
-91 195
Tax expense 28%
Skattekostnad 28%
4 976
-25 535
Recognised tax expense
Resultatført skattekostnad
7 614
35 260
Difference between expected and recognised tax expense
Avvik mellom forventet og resultatført skattekostnad
2 638
60 795
Effect of shipping tax regime
Effekt av rederibeskatningsordning
-17 736
35 056
Effect (net) of entry to the shipping tax regime
Effekt (netto) av inntreden i rederibeskatningsordning
Effect of sale of vessel within the shipping tax regime
Effekt av salg av fartøy i rederibeskatningsordning
Taxable income (mainly from shipping tax regime) previous years
Skattepliktig inntekt (hovedsakelig rederiinntekt) tidligere år
775
5 508
Participant like companies - ordinary taxation
Deltakerlignede selskap - ordinær beskatning
9 238
-9 472
Foreign taxes *
Utenlandsk skatt *
7 087
12 515
Fixed differences
Permanente forskjeller
Difference between expected and recognised tax expense
Avvik mellom forventet og resultatført skattekostnad
* Tax rates abroad
* Skattesatser utland
Angola - Withholding tax
Angola - Kildeskatt
Brazil - Withholding tax on income in local currency
Brasil - Kildeskatt på inntekt i lokal valuta
Malaysia - None taxable
Malaysia - Ikke skattepliktig
For the vessels which are operating in Brazil, a tax on gross earnings is paid on income in
local currency which amount to 25-30% of the total income.
62
2011
2 557
2 262
0
16 510
718
-1 584
2 638
60 795
14,25 %
14,25 %
5,25 %
For fartøyene som opererer i Brasil betales bruttoskatt på inntekt i lokal valuta som utgjør
25-30% av den totale inntekten.
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
Payable taxes short term
Betalbar skatt kortsiktig
Balance sheet value at 01.01.
Balanseført verdi pr. 01.01.
Tax cost
Skattekostnad
37 556
58 667
Paid
Betalt
-50 242
-73 109
Balance sheet value at 31.12.
Balanseført verdi pr. 31.12.
32 619
45 305
Tax payable long term
Betalbar skatt langsiktig
2012
2011
Gain on entry
Inntredelsesgevinst
193 899
234 917
Gain-/loss account related to sale of vessel
Gevinst-/tapskonto knyttet til salg av fartøy
160 652
200 814
Lump sum arrangement
Frivillig oppgjørsordning
21 878
43 756
Taxable income tonnage taxed
Skattepliktig rederiinntekt
376 429
479 488
Allocation for tax liability:
Avsetninger skatteforpliktelse
105 400
134 257
Whereof:
Herav:
Tax payable (short-term)
Betalbar skatt kortsiktig
25 981
30 458
Tax payable (long-term)
Betalbar skatt langsiktig
79 419
103 799
Deferred tax
Utsatt skatt
Balance sheet value at
01.01.2011
Balanseført verdi pr.
01.01.2011
Deferred taxes related to
acquisition
2012
2011
45 305
59 747
Fixed assets /
Varige
driftsmiddel
Participant
like company /
Deltakerlignet
selskap
Pension /
Pensjon
Fair value
of gain/loss /
Virkelig verdi
gevinster/tap
Deficit for
conveyance /
Underskudd til
fremføring
Total / Totalt
1 653
0
158
857
0
2 668
Utsatt skatt ved oppkjøp
23 960
0
0
0
0
23 960
Recognised in the profit
and loss in the period
Resultatført i perioden
-6 148
0
0
0
12
-6 135
Deferred taxes at
31.12.2011
Utsatt skatt pr.
31.12.2011
19 465
0
158
857
12
20 492
Recognised in the profit
and loss in the period
Resultatført i perioden
-18 424
337
-158
-857
-218
-19 320
Deferred taxes at
31.12.2012
Utsatt skatt pr.
31.12.2012
1 041
337
0
0
-206
1 173
Deferred tax assets
Utsatt skattefordel
Fixed assets /
Varige
driftsmiddel
Participant
like company /
Deltakerlignet
selskap
Pension /
Pensjon
Fair value
of gain/loss /
Virkelig verdi
gevinster/tap
Deficit for
conveyance /
Underskudd til
fremføring
Total / Totalt
Deferred tax assets at
31.12.2010
Utsatt skattefordel pr.
31.12.2010
-34
0
-323
-3 907
18 515
14 251
Deferred tax assets
through acquisition
Utsatt skattefordel ved
oppkjøp
-1 318
0
0
1 602
284
Recognised in the profit
and loss in the period
Resultatført i perioden
76
-492
269
3 907
7 995
11 754
Deferred tax assets at
31.12.2011
Utsatt skattefordel pr.
31.12.2011
42
-1 810
-54
0
28 112
26 289
Recognised in the profit
and loss in the period
Resultatført i perioden
57
1 810
-632
0
-15 582
-14 347
Deferred tax assets at
31.12.2012
Utsatt skattefordel pr.
31.12.2012
98
0
-686
0
12 530
11 942
63
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
17 Pensions and similar liabilities
17 Pensjoner og lignende forpliktelser
Employees on the company`s vessels are covered by a defined benefit
Ansatte
pension scheme. The main terms are agreed through tariff negotiations with
Hovedbetingelsen er tariff festet og utgjør 60 % pensjon av sluttlønn ved
employee associations and constitute 60% of the employee’s final salary
30 års opptjeningstid.
på
selskapets
skip
deltar
i
en
ytelsepensjonsordning.
with 30 year`s pensionable service.
The end of 2012 include the agreement 498 employee`s and the end of
Ved utgangen av 2012 inkluderte ordningen 498 ansatte og ved utgangen
2011 471 employee`s.
av 2011 471 ansatte.
The obligation is calculated on a straight-line basis. Unrealised gains and
Forpliktelsen er beregnet ved bruk av lineær opptjening. Urealisert gevinster
losses resulting from actuarial assumptions are distributed over estimated
og tap som følge av endringer i aktuarmessige forutsetninger fordeles og
remaining average pensionable service.
forventes gjenværende gjennomsnittlig opptjeningstid.
In connection with the introduction of Mandatory Pension Act, OTP the
I forbindelsen med innføring av Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP)
Norwegian Ministry of Finance has determined that today’s arrangement
har Finansdepartementet slått fast at dagens ording med utbetaling fra
with payment from 60 years to 67 years is within the relevant statutory
60 til 67 år er innenfor gjeldende lovverk. OTP er dermed ikke relevant for
framework. OTP is therefore not relevant for the company’s maritime
rederiets sjøfolk.
employees.
64
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
Pension costs for the year are calculated as follows’;
Årets pensjonskostnad er beregnet som følger;
NOK 1000
2012
2011
10 394
8 554
Current value of the year`s pension scheme
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Interest costs of pension obligation
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser
1 147
989
Expected return on pension scheme capital
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
-1 459
-1 188
Administration costs
Administrasjonskostnader
379
168
Amortisation of difference in estimates loss/(gain)
Amortisering av estimatavvik tap / (gevinst)
513
419
Employer's contribution
Arbeidsgiveravgift
1 475
1 202
Net pension costs for the year
Årets pensjonskostnad
12 449
10 143
Calculated pension obligation at 31.12
Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12
40 980
34 886
Pension funds(at market value)at 31.12
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12
-34 612
-24 850
Non-expensed effect of difference in estimates (loss)/
gain
Ikke resultatført virkning av estimatavvik (tap) /
gevinst
-7 950
-11 220
Employer`s contribution
Arbeidsgiveravgift
898
1 415
Under / (over) financed pension obligation
Under / (over) finansiert pensjonsforpliktelse
-683
230
Pension fund estimate
Pensjonsmidler estimat
Pension fund(fair value)1.1
Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1
24 850
18 677
Actuarial(loss) gain
Aktuarielt (tap) gevinst
-2 347
-1 677
Total paid in assets
Totalt innbetalt
11 711
7 027
Pension payments
Utbetalt pensjoner
-227
-197
Estimated return
Forventet avkastning
1 003
1 188
Administration costs
Administrasjonskostnader
Best estimate 31.12
Fair value of pension funds used 31.12
-379
-168
Estimat 31.12
34 612
24 850
Virkelig verdi pensjonsmidler benyttet 31.12
34 612
24 850
Estimate on expedited payment to the pension theme in 2013 is calculated to NOK 11.7
million.
Estimat på forventet innbetaling til pensjonsordingen i 2013 er beregnet til NOK 11,7
Mill.
The calculation of pension costs and net pension obligation
is based on the following assumptions;
Ved beregning av pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse
er følgende forutsetninger lagt til grunn;
2012
2011
Discount rate
Diskonteringsrente
3,90 %
3,30 %
Return of pension fund
Avkastning på pensjonsmidler
4,00 %
4,80 %
Wage adjustment
Lønnsvekst
3,50 %
4,00 %
Pension adjustment
Pensjonsregulering
0,20 %
0,70 %
Adjustment of Nat.Ins.base amount
G-regulering
Employer`s contribution
Arbeidsgiveravgift
3,25 %
3,75 %
14,10 %
14,10 %
IAS19 deposit Scheme;
Innskuddsplan IAS19;
Shore-based employees have a contribution pension scheme, for which the company has
no obligation beyond the contribution scheme.
The scheme covers all employees and amounts to between 5% (1 - 6 G) and 8%
(6 - 12 G) of the salary.
The average National Insurance base amount (G) for 2011 was NOK 81,153. As at
31.12.2012, the scheme included 35 members, compared whit 36 members last year.
Expensed contributions amounted to NOK 1,204.828 in 2012, compared with
NOK 1,165.233 in 2011.
Ansatte på land deltar i innskuddsbasert pensjonsording, selskapet har ingen forpliktelse
utover innskuddene.
Innskuddsplanen omfatter alle ansatte og utgjør mellom 5% (1 - 6 G) og 8%
(6 - 12 G) av lønnen.
Gjennomsnittsbeløpet (G) i folketrygda for 2012 var NOK 81.153
Pr.31.12.2012 var det 35 medlemmer i ordningen sammenlignet med 36 ved utgangen
av 2011.
Kostnadsført innskudd utgjorde NOK 1.204.829 og NOK 1.165.233 i henholdsvis 2012
og 2011.
Ref. note 20 og note 2.14
Ref.note 20 og note 2.14
65
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
18 Other income
18 Andre driftsinntekter
Management fee in 2012 are related to the management of one vessel that are 50%
owned by Group.
Managementinntekter i 2012 er knyttet til management av ett fartøy som er 50% eid av
konsernet.
See note 27
Se note 27
NOK 1000
Other income
Andre inntekter
2012
2011
Income from management services
Disponenthonorar
1 275
17 020
16 808
11 151
Income from meals & passengers onboard
Inntekter fra måltid og passasjerer ombord
Other income
Andre inntekter
Other operating income
Andre driftsinntekter
19 Specification of operating expenses by type
NOK 1000
2 424
23 723
30 595
19 Spesifikasjon av driftskostnader etter art
2012
2011
Vessel operating expenses
Driftskostnader skip
Bunkers and lubricating oil
Bunkers og smørolje
18 825
22 881
Hire expenses ship
Leie skip
120 802
201 445
Maintenance and other expenses
Vedlikehold og andre kostnader skip
139 074
135 839
Total vessel expenses
Sum Driftskostnader skip
278 701
360 165
2012
2011
Other operating expenses
66
5 640
Andre driftskostnader
Subscription and bourse fees
Kontingenter og børsavgifter
3 037
3 335
*Auditor`s fee
* Revisjonshonorar
1 683
1 700
Consultant`s and lawyer`s fee
Konsulent og advokathonorarer
17 473
15 139
IT-expenses
IT-kostnader
2 242
2 436
Travelling expenses
Reisekostnader
3 397
3 484
Leasing expenses offices
Leiekostnader lokaler
3 467
3 196
Corporate gifts and entertainment
Gaver og representasjon
1 527
2 550
Allocation on accounts receivable
(See note 11)
Avsetning tap på fordringer
(Ref note 11)
4 302
17 136
Other expenses
Andre kostnader
13 465
6 812
Total other expenses
Sum andre driftskostnader
50 592
55 786
*Spesification of auditor`s fees
* Spesifikasjon honorar til revisor
2012
2011
Mandatory audit
Lovpålagt revisjon
1 315
911
Audit other countries
Revisjon andre land
49
96
Other attest services
Andre attestasjonstjenester
94
73
Other services
Andre tjenester
225
620
Total auditor`s fee
Sum revisjonshonorar
1 683
1 700
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
20 Crewing and Payroll expenses
20 Mannskap og lønnskostnader
NOK 1000
2012
2011
Crewing expenses
Mannskapskostnader
Basic pay incl. holidays/free days
Hyre inkl. ferie- /fritidsdager
435 563
397 065
Contribution from the net pay scheme (ref. note 29)
Tilskudd nettolønnsordningen (ref.note 29)
-88 186
-83 951
Travel expenses
Reisekostnader
41 097
45 833
Groceries
Proviant
27 404
28 535
Pension expenses (ref.note 17)
Pensjonskostnad (ref.note 17)
12 457
10 143
Insurance
Forsikringer
4 021
3 721
Training/courses
Kurs
6 624
5 472
Other crewing expenses
Andre mannskapskostnader
17 085
23 698
Total crewing expenses
Totale mannskapskostnader
456 064
430 515
Total employees
Antall ansatte
649
607
2012
2011
Other payroll expenses
Andre lønnskostnader
Wages incl.employer`s contribution for office personnel
Lønninger inkl. arbeidsgiveravgift kontorpersonell
30 197
25 709
Payment to the Board of Directors
Styrehonorar
1 045
1 045
Other pay-related expenses
Andre lønnsrelaterte kostnader
3 521
3 365
Capitalized pay to construction manager
Aktivert lønn byggeleder
0
-1 176
Other payroll expenses
Andre lønnskostnader
34 763
28 943
Total admin. personnel in Norway at year end
Antall ansatte i adm. i Norge og ved slutten av året
35
35
21 Financial income and expenses
21 Finansinntekter og -kostnader
NOK 1000
2012
2011
Interest on bank deposits and non-current receivables
Renteinntekt bankinnskudd og langsiktige fordringer
15 788
17 075
Other financial income
Annen finansinntekt
10 546
0
Total financial income
Sum finansinntekt
26 335
17 075
Interest on loans
Rentekostnad på lån
Net realised and unrealised agio losses
Netto realisert og urealisert agiotap
Change in value of derivatives
Verdiendring derivater
Change in value of financial investments
Verdiendring finansielle plasseringer
11 412
2 483
Other financial expenses
Andre finanskostnader
28 124
28 426
Total financial expenses
Sum finanskostnader
425 616
397 007
Net financial items
Netto finansposter
-399 281
-379 932
2012
2011
382 952
334 835
0
11 365
3 128
19 898
67
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
22 Assets under financial lease agreements
22 Eiendeler under finansiell leasing avtale
Operation lease agreements
Operasjonell leasing avtale
Havila Ships AS leased two vessels from Havila Ariel Group. The lease was for
Havila Ships AS leide to fartøyer fra Havila Ariel gruppen. Leieavtalen var
eight years from 14/01/2008, with a right to buy the vessels after five years
på åtte år fra 14.01.2008, med en rett til å kjøpe fartøyene etter fem år
at an agreed price. The Group has through the subsidariry Havila Ships AS
til en avtalt pris. Konsernet har gjennom sitt datterselskap Havila Ships AS
excercised its options to repurchase the ownership interst in the two vessels
utøvd opsjonen om tilbakekjøp av eierintressene i fartøyene med virkning
with effect from 01/10/2012. Lease expenses until 01/10/2012 amounted
fra 01.10.12. Leiekostnaden frem til 01.10.2012 utgjorde NOK 82 mill.
to NOK 82 million. Lease expenses for 2011 amounted to NOK 109 million.
Leiekostnader for 2011 var NOK 109 mill.
Havila Ships AS leased a vessel from PSV Havila III KS. The lease was for 8
Havila Ships AS leide et fartøy fra Havila PSV III KS. Leieavtalen var på 8 år fra
years from 09/07/2010. Lease expenses amounted to NOK 27 million until
09.07.2010. Leiekostnaden utgjorde NOK 27 mill frem til den 21.07. 2011.
the 21/07/2011. See note 27.
Ref note 27.
Havila Ships AS leased a vessel from PSV Havila Holding AS. The lease was
Havila Ships AS leide et fartøy fra Havila PSV AS. Leieavtalen var på 8 år fra
for 8 years from 03/12/2010. Lease expenses amounted to NOK 27 million
03.12.2010. Leiekostnaden utgjorde NOK 27 mill frem til den 21.07.2011.
until the 21/07/2011. See note 27.
Ref. note 27.
Havila Offshore AS leases a vessel from Sydvestor Troll AS. The lease is for
Havila Offshore AS leier et fartøy fra Sydvestor Troll AS. Leieavtalen er på 8
8 years from 30/06/2010. Lease expenses for 2012 amounted to NOK 39
år fra 30.06.2010. Leiekostnaden for 2012 utgjorde NOK 39 mill.
million. Lease expenses for 2011 amounted to NOK 38 million.
Leiekostnader for 2011 var NOK. 38 mill.
NOK 1000
Summary of the future lease
Sum av fremtidig leie
Within 1 year
Innen 1 år
1 to 5 years
1-5 år
After 5 years
Over 5 år
2011
147 000
156 000
479 000
19 500
57 000
Operating leases - leasing of ships
Operasjonelle leiekontrakter - Utleie av skip
Some of the Group’s operational fleet is leased on time charter. The Group
Deler av konsernets operasjonelle flåte er utleid på tidscerteparti. Konsernet
has concluded that the time charter (TC) involves leasing of an asset
har konkludert med at tidscerteparti (TC) innebærer utleie av en eiendel
and consequently is covered by IAS 17. Lease income from the lease of ships
og følgelig er dekket av IAS 17. Leieinntekt fra utleie av skip er ført i
is recognized in the income statement on a straight line basis over the lease
resultatregnskap på lineær basis over leieperiodens varighet. Leieperioden
period. The lease period begins when the vessel is made available for the
starter fra skipet stilles til leietakers disposisjon og avsluttes på den avtalte
charter and ends on the agreed date for redelivery of the ship.
dato for tilbakelevering av skipet.
The table below shows the minimum future lease payments related to non-
Tabellen nedenfor viser minimum fremtidig leie knyttet til uoppsigelige
cancelable operating leases (TC contracts). The amounts is nominal and
operasjonelle leiekontrakter (TC kontrakter). Beløpene er nominelle og
specified in NOK 1000.
oppgitt i NOK 1000.
The amounts below include lease of ships.
Beløpene under inkluderer utleie av skip.
Escalation of rates is made based on cost developement for the crew costs
Eskalering av ratene blir gjordt på mannskapskostnadene etter kostnads-
and based on the consumer price index for other costs.
utvikling og andre kostnader etter konsumprisindeksen.
NOK 1000
68
2012
39 000
2012
2011
Operating lease income 1 year
Operasjonell leieinntekt 1 år
858 000
959 000
Operating lease income 2-5 years
Operasjonell leieinntekt 2-5 år
727 000
612 000
Operating lease income from 5 years
Operasjonell leieinntekt fra 5 år
251 000
5 000
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
23 Net foreign currency gains/loss -result
23 Netto valutagevinster/tap- resultatført
Foreign exchange differences (expensed)/taken to income in the profit and loss
statement are as follows’;
Valutadifferanser (kostnadsført)/inntektsført i resultatregnskapet er som følger;
NOK 1000
2 012
2 011
Included in freight income:
Inngår i netto gevinst/tap av valutaterminkontrakter;
Realised forward currency exchange contracts
Realisert valutaterminkontrakter
71 261
69 831
Unrealised forward currency exchange contracts
Urealisert valutaterminkontrakter
-13 368
-67 314
Realised agio accounts receivable
Realisert agio kundefordringer
516
-10 618
Unrealised agio accounts receivable
Urealisert agio kundefordringer
-3 314
16 736
Total
Sum
55 095
8 636
24 Ear nings per share
24 Resultat pr. aksje
Earnings per share is calculated by dividing the part of the annual profit allocated to the
Resultat pr. aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet
company`s shareholders by a weighted average of total shares
selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer
NOK 1000
2012
2011
207
-139 223
Antall aksjer
29 743
21 410
Weighted average of total sheers issued (in 1000s)
Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer ( i tusen)
21 820
18 405
Earnings per share ordinary (NOK per share)
Resultat pr aksje ordinært (NOK pr. aksje)
0,01
-7,56
Earnings per share diluted (NOK per share)
Resultat pr aksje utvannet (NOK pr. aksje)
0,01
-7,56
Profit allocated to the company`s shareholders
(without non-controlling interest)
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer
(uten ikke -kontrollerende eierinteresser)
Number of shares
25 Dividend per share and repayment to the shareholders
25 Utbytte pr. aksje og tilbakebetaling til aksjonærer
No dividend was distributed for 2011, but it was made a distribution of KS
Det ble ikke utbetalt utbytte for 2011, men det ble foretatt en utdeling fra
company to non-controlling interest from NOK 28.76 Mill.
KS selskapet til ikke-kontrollerende eierinteresser på NOK 28,76 Mill.
The Board of directors proposes to the ordinary general meeting that no
Styret foreslår for generalforsamlingen at det ikke blir utbetalt ubytte til
dividends be paid to the shareholders in 2012.
aksjonærene for 2012.
69
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
26 Business Combinations
26 Virksomhetssammenslutning
On 21 July 2011, the Group acquired 100% of the parts in the owner
Konsernet overtok 21. juli 2011 100 % av andelene i eierselskapene til
companies of the PSV vessels Havila Aurora, Havila Borg and Havila Fortune
PSV fartøyene Havila Aurora, Havila Borg og Havila Fortune, samt 74 %
and also 74% of the ownership companies of the PSV vessels Havila
av andelene i eierselskapene til PSV fartøyene Havila Commander og
Commander and Havila Crusader with settlement mainly through issue of
Havila Crusader med oppgjør vesentlig i aksjer. Konsernet økte eierandelen
new shares. The Group increased its ownership in these two vessels to
i disse to fartøyene til 97 % 30. august med oppgjør i obligasjonslån og
97% on 30 August with settlement through a bond loan and to 100%
til 100% 1. september med kontant oppgjør. Emisjonskostnader på NOK
on 1 September with settlement through cash payment. Issue expenses of
10 mill i forbindelse med utstedelse av nye aksjer i Havila Shipping ASA er
NOK 10 million regarding the issue of new shares in Havila Shipping ASA
behandlet som en egenkapitalreduksjon. Øvrige transaksjonskostnader på
is recognised as a reduction of equity. Other acquisition expenses of NOK 1
NOK 1 mill er kostnadsført, og er inkludert i andre driftskostnader. Tidligere
million are expensed, and are included in other operating expenses. Previous
avtaler med oppkjøpte selskap som oppløses i forbindelse med oppkjøpet
agreements with the acquired companies which terminate because of the
er vurdert til å være på markedsnivå, og det er derfor ikke ført noen gevinst
acquisition are considered to be on market terms. As a consequence of
eller tap som følge av dette. Selskapenes regnskaper er konsolidert inn i
this, there are no gains or losses recognised. The companies’ accounts are
konsernregnskapet fra 21. juli 2011. Dersom konsernet hadde eiet fartøyene
consolidated into the group accounts from 21 July 2011. If the vessels were
fra 1. januar ville driftsinntekene økt med NOK 61 mill for 2011. Konsernets
owned from 1 January operating income would have increased by NOK 61
resultat etter skatt ville økt med NOK 19 mill for 2011.
million for 2011. The Group’s profit after tax would have increased by NOK
19 million for 2011.
70
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
NOK 1000
Effect on the Group’s result
Effekt på konsern-resultatet
Q4 2011
21.07.-31.12.11
2011 *1)
Total income
Profit after tax
Sum driftsinntekter
28 324
51 534
112 721
Resultat etter skatt
12 874
23 569
42 185
*1) Effect on the Group’s result if the Group owned the five PSVs the whole year
Effekt på konsernresultatet hvis konsernet eide de fem PSV fartøyene hele året.
Fair value of total consideration transferred
Virkelig verdi av samlet overført vederlag
Cash
Kontanter
21 831
Bond loan
Obligasjonslån
5,215,914 shares in Havila Shipping ASA
5.215.914 shares in Havila Shipping ASA
273 835
50 111
Total consideration
Samlet vederlag
345 778
Cash & cash equivalent from acquired companies
Kontanter & bank fra oppkjøpte selskap
29 342
Cash payment
Kontant betaling
-21 831
Net cash from the acquisition
Netto kontanttilførsel fra oppkjøpet
7 511
Fair value at time of acquisition/
Virkelig verdi på oppkjøps-tidspunktet
NOK 1000
Non-current assets
Anleggsmidler
Vessel
Skip
Deferred tax asset
Utsatt skattefordel
Current assets
Omløpsmidler
Bunkers and other stocks
Bunkers og annet lager
1 511 307
285
327
Trade receivables
Kundefordringer
22 897
Other receivables
Andre fordringer
12 957
Cash & cash equivalent
Kontanter & bank
Total assets
Sum eiendeler
Equity
Egenkapital
Equity
Egenkapital
Debt
Gjeld
29 342
1 577 115
324 371
Non-current bank debt
Langsiktig bankgjeld
Deferred taxes
Utsatt skatt
23 960
Other non-current debt
Annen langsiktig gjeld
12 354
Current bank debt
Kortsiktig bankgjeld
Trade payables
Leverandørgjeld
31 189
Other current debt
Annen kortsiktig gjeld
10 227
Total debt
Sum gjeld
1 252 744
Total equity & debt
Sum egenkapital og gjeld
1 577 115
The acquisition analysis is final.
There has been no business combination in 2012.
1 058 407
116 606
Oppkjøpsanalysen er endelig.
Det har ikke vært virksomhetssammenslutning i 2012.
71
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
27 Related parties
27 Nærstående parter
Havila Shipping ASA has implemented different transactions with related parties. Havila
Havila Shipping ASA konsernet, har foretatt ulike transaksjoner med nærstående parter.
Holding AS owns 51.2% of the shares in Havila Shipping ASA. All transactions are
Havila Holding AS eier 51,2% av aksjene i Havila Shipping ASA. Alle transaksjoner
undertaken as part of the ordinary business and at commercial terms. The most important
er foretatt som del av den ordinære virksomheten og til markedsmessige vilkår. De
transactions in 2012 are as follows:
vesentligste transaksjonene som er foretatt i 2012 er som følger:
a) Acquisition of vessel from Havyard Ship Technology AS
a) Kjøp av skip fra Havyard Ship Technology AS
b) Lease of premises from Siva Sunnmøre AS
b) Leie av lokaler med Siva Sunnmøre AS
c) Lease of premises from Havila Holding AS
c) Leie av lokaler med Havila Holding AS
d) Lease of two vessels to the Havila Ariel Group until 01/10/2012
d) Leie av to fartøyer til Havila Ariel konsernet frem til 01.10.2012
e) Lease on vessel from Havila PSV III KS until 21/07/2011, see note 22
e) Leie et fartøy fra Havila PSV III KS frem til 21.07.2011, ref. note 22
f) Lease on vessel from Havila PSV AS until 21/07/2011, see note 22
f) Leie et fartøy fra Havila PSV AS frem til 21.07.2011, ref. note 22
a) Havyard Ship Technology AS is owned by Havyard Group AS which Havila Holding AS
a) Havyard Ship Technology AS er eiet av Havyard Group AS som Havila Holding AS eier
owns 82.1%. Havila Holding AS owns 51.2% of Havila Shipping ASA. Havila Shipping ASA
82,1 %. Havila Holding AS eier 51,2 % av Havila Shipping ASA. Havila Shipping ASA har
has acquired vessels from Havyard Technology AS. Havyard Technology AS was selected
kjøpt skip av Havyard Ship Technology AS. Havyard Ship Technology AS vart valgt etter
after a total evaluation of price, delivery time and technical solutions. The contracts are
en totalvurder­ing av pris, leveringstid og tekniske løsninger. Kontraktene er inngått på
made on market terms.
markedsmessige vilkår.
b) Havila Holding AS owns 33.5% of Siva Sunnmøre AS from which Havila Shipping ASA
b) Havila Holding AS eier 33,5 % av Siva Sunnmøre AS som Havila Shipping ASA leier
leases storeroom. This agreement expires in 2015, and is made on market terms.
lager lokaler av. Denne avtalen utløper i 2015, og er gjort på markedsmessige vilkår.
c) Havila Shipping ASA has leased premises from July 2008 which is owned by Havila
c) Havila Shipping ASA har leiet lokaler fra juli 2008 som er eiet av Havila Holding AS.
Holding AS. This agreement expires in 2018, and is made on market terms.
Denne avtalen utløper i 2018, og er gjort på markedsmessige vilkår.
d) The vessels Havila Mars and Havila Mercury were sold with lease back to the Havila Ariel
d) I januar 2008 ble fartøyene Havila Mars og Havila Mercury solgt til Havila Ariel konsernet
Group in January 2008. Havila Holding AS owns 100% of Havila Ariel ASA. The leaseback
med tilbakeleie. Havila Holding AS eier 100% i Havila Ariel ASA. Tilbakeleieavtalen har en
agreement has duration of up to 8 years, with a right to buy the vessels after five years at
varighet på inntil 8 år, med en rett til å kjøpe fartøyene etter fem år til en avtalt pris.
an agreed price.The agreement is made on market terms.
Avtalen er gjort på markedsmessige vilkår.
The Group has through the subsidiary Havila Ships AS excercised its options to purchase
Konsernet har igjennom sitt datterselskap Havila Ships AS utøvd opsjonen om tilbakekjøp
the ownership intrests in the two AHTS vessels Havila Mars and Havila Mercury with effect
av eierintressene av de to AHTS fartøyene Havila Mars og Havila Mercury med virkning
from 01/10/2012.
fra 01.10.2012
e) Havila Ships AS is leasing the vessel Havila Commander from Havila PSV III KS. Havila
e) Havila Ships AS leier fartøyet Havila Commander fra Havila PSV III KS. Havila Shipping
Shipping ASA owns 100% of Havila PSV III KS.
ASA eier 100% av Havila PSV III KS.
Lease agreement was eight years from 09.07.2010, the amount of leasing expenses in
Leieavtalen er på 8 år fra 09.07.2010 og leiekostnad for 2011 utgjorde NOK 27 mill frem
2011 was NOK 27 million until 21/07/2011, see note 22.
til 21.07.2011, ref. note 22.
f) Havila Ships AS is leasing the vessel Havila Crusader from Havila PSV III KS. Havila
f) Havila Ships AS leide fartøy Havila Crusader fra Havila PSV AS. Havila Shipping ASA eier
Shipping ASA owns 100% of Havila PSV AS.
100% av Havila PSV AS.
Lease agreement was eight years from 3.12.2010, the amount of leasing expenses in 2011
Leieavtalen er på 8 år fra 03.12.2010 og leiekostnad for 2011 utgjorde NOK 27 mill frem
was NOK 27 million until 21/07/2011, see note 22.
til 21.07.2011, ref. note 22.
The group has been involved in transactions with the following close associates:
Konsernet har vært involvert i transaksjoner med følgende nærstående parter:
See note 14 for the parent company.
Ref. note 14 i mor selskapet.
NOK 1000
Overview of transactions /
Oversikt over transaksjoner
72
Outstanding at 31.12.2012/
Mellomværende per 31.12.2012
Lease/Leie
Delivery of vessels/design /
Levering av skip/design
Havila Holding AS
-1 512
2 088
0
Havila Ariel Group
0
101 657
0
Siva Sunnmøre AS
0
243
0
183 393
Havyard Ship Technology AS
Underselskap i Havyard Group AS
0
0
Havyard Design AS
Underselskap i Havyard Group AS
0
0
25
Havyard Power & System AS
Underselskap i Havyard Group AS
-190
0
502
Havyard Group AS
Havila Holding AS eier 100 % av Havyard Group
AS
-1 600
0
0
Havyard Ship Invest AS
Underselskap i Havyard Group AS
Posh Havila PTE LTD
Felleskontrollert/joint venture
Havila Charisma IS
Havila Charisma IS
0
0
36
58 708
0
0
4 283
0
0
Remunerations to close associates
Godtgjørelse til nærstående parter
NOK 1000
2012
2012
2011
2011
Man.Dir./Adm.dir.
The Board/Styret
Man.Dir./Adm.dir.
The Board/Styret
1 663
0
1 598
0
317
0
323
0
Honorar
0
1 045
0
1 045
herav styreformann
0
220
0
220
Pr styremedlemmer
0
138
0
138
Payments to leading personnel in 2012
Ytelser til ledende personer 2012
Salary
Lønn
Other remunerations
Annen godtgjørelse
Fees
Whereof Chairman
Per Board member
The Managing Director has an agreement whereby termination of employment
Administrerende direktør har en avtale der oppsigelsen fra selskapets side vil gi etterlønn
by the company will payment of salary for 9 months are the end of his period
for 9 måneder etter endt oppsigelsetid. Det foreligger ingen bonus avtaler eller
of notice. There are no bonus or profit sharing or similar benefit for the Managing
overskuddsdelinger og lignende til fordel for administrende direktør. Admininstrerene
Director. The Managing Director has an indirect ownership interest in Havila Shipping ASA
direktør har indirekte eierinteresse i Havila Shipping ASA gjennom majoritetseier Havila
through majority owner Havila Holding AS in which he ha a 30 % share.
Holding AS hvor han eier 30 %. Styreformann er administrerende direktør i Havila Holding
The Chairman is the Managing Director of Havila Holding AS, and has 10 % ownership
AS hvor vedkommende har 10 % eierinteresse.
interest in the company.
Board member owns 30 % of Havila Holding AS.
Styremedlem eier 30 % i Havila Holding AS.
Declaration on salaries and other compensation to senior executives.
Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatt
The Board of Directors has made a statement regarding § 6-16a of the Norwegian Public
Styret har avgitt erklæring i jfr. allmennaksjeloven § 6-16a:
Limited Companies Act:
Fastsettelse av lønn og andre ytelser til ledende ansatte i Havila Shipping ASA skal skje
Establishing salaries and other benefits to senior executives at Havila Shipping ASA
på markedsmessige vilkår som reflekteres gjennom naturlig sammenlignbare selskaper
shall be done according to current market conditions that are naturally reflected in other
i Norge. Dette er nødvendig for å sikre kompetanse og kontinuitet i ledergruppen.
companies in Norway. This is necessary to ensure competence and continuity of the
Selskapets lederlønnspolitikk innebærer ordinært lønnsvederlag for arbeidsytelsen, og det
management group. The company’s executive salary policy is based on ordinary salaried
foreligger ikke aksjeopsjonsprogram til ansatte.
compensation for work performed; no share option program exists for employees.
Senior executives include the Managing Director, Finance Director and Operations Director.
Med ledende ansatte definerer konsernet administrerende direktør, finans direktør og
The company has no share option schemes for senior executives or other employees. No
operasjonsdirektør. Det forligger ingen aksjeopsjonsordning til ledende ansatte eller
loan guarantees have been granted to the senior executives.
øvrige ansatte i konsernet. Det er ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelser til ledende ansatte.
NOK 1000
2012
2011
Executive payroll:
Lønn ledergruppe:
Managing Director
Administrerende direktør
1 663
1 598
Operations Director
Operasjonsdirektør
1 211
1 166
Finance Director
Finansdirektør
1 330
1 283
Other remunerations;
Andre godtgjørelser;
(include benefits from company cars, insurance shames, telephone/internet allowance,
(herunder
subsistence allowance, mileage allowance.
diettgodtgjørelse og kilometergodgjørelse)
NOK 1000
fordeler
ved
fri
bil,
forsikringsordninger,
kommunikasjonsutgifter,
2012
2011
Managing Director
Administrerende direktør
317
323
Operations Director
Operasjonsdirektør
218
183
Finance Director
Finansdirektør
Total
Sum
Contribution to the executive management team`s (deposit) pension scheme:
262
219
5 000
4 773
Tilskudd til pensjonsordningen ledelsegruppe (innskuddsbasert ordning):
5 % of salary between: 1 - 6 G
5 % av lønn mellom: 1 - 6 G
62
59
8 % of salary between: 6 - 12 G
8 % av lønn mellom 6 - 12 G
118
114
*) Pension contributions are the same for all administrative personnel(note 20)
*)Tilskudd til pensjonsordningen er lik for alle i administrasjonen(note 20)
73
GROUP NOTES / NOTER KONSERN
28 Stocks and inve ntory
28 Bunkers og annet lager
Stocks of bunkers, lube oil and urea are recognised in the balance sheet at
procurement allocator with the first-in/first-out method (FIFO).
Beholdingen av bunkers, smøreolje og urea er balanseført til
anskaffelseskost som tilordnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO).
NOK 1000
Fuel
Bunkers
Lube oil
Smøreolje
Urea
Urea
Total
Totalt
2011
11 841
9 451
4 970
5 842
799
559
17 610
15 852
2012
2011
29 Offentlig tilskudd
29 Gover nment grant
NOK 1000
Reimbursement from the Norwegian Maritime Directorate
Nettolønnsordning for sjøfolk
88 186
83 951
Reimbursement sick pay
Refusjon sykepenger
13 884
11 030
Reimbursement for trainees
Lærlingstilskudd
Total government grant
Sum offentlige tilskudd
The goverment grant received are recorded under personnel expenses and
other expenses.
74
2012
5 112
2 362
107 183
97 343
Tilskuddet som er mottatt er bokført under
mannskapskostnader samt andre lønnskostnader.
30 Events after the balance sheet date
30 Hendelser etter balansedagen
Havila Shipping ASA has, on behalf of the 100 % owned ship owning
company Havila Offshore AS, entered into an agreement where the RRV
vessel Havila Runde is sold to Secunda Canada.
Havila Shipping ASA har på vegne av heleide skipseiende selskap Havila
Offshore AS, inngått avtale om å selge RRV fartøyet Havila Runde til
Secunda Canada.
The selling price is at booked value of the vessel and the sale will release
liquidity of around NOK 30 million.
Salgsummen tilsvarer bokført verdi av fartøyet og salget vil frigjøre likviditet
med ca. NOK 30 mill.
The sale is expected to be completed in March 2013.
Salget forventes gjennomført i mars 2013.
75
PROFIT AND LOSS ACCOUNTS - PARENT COMPANY / RESULTATREGNSKAP MORSELSKAP
PROFIT AND LOSS ACCOUNTS
RESULTATREGNSKAP
NOK 1000
76
note
2012
2011
10
474 090
459 121
Mannskapskostnader
11,19
398 211
380 314
Andre lønnskostnader
11
2 032
1 461
Other operating expenses
Andre driftskostnader
12
70 092
76 197
Total operating expenses
Sum driftskostnader
470 335
457 972
Operating result before depreciation
Driftsresultat før avskrivning
3 756
1 149
Depreciation
Avskrivning
Operating result
Driftsresultat
Income from subsidiaries and associated companies
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap
Interest received from group companies
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
Other interest income
Andre renteinntekter
12
3 242
8 311
Other financial income
Andre finansinntekter
12
42 095
12 415
Impairment of financial assets
Nedskriving av finansielle eiendeler
12
0
1 647
Interest cost to group companies
Rentekostnad til foretak i samme konsern
12
4 882
1 001
Other interest expenses
Andre rentekostnader
12
167 255
158 432
Other financial expense
Andre finanskostnader
12
29 928
36 511
Net financial items
Netto finansposter
3 179
-32 160
Other income
Driftsinntekter
Crewing expenses
Other payroll expenses
Profit before tax
Ordinært resultat før skattekostnad
Taxes
Skattekostnad
Profit for the year
2
875
1 101
2 880
48
12
5 100
0
12
154 807
144 705
6 059
-32 112
12 694
-10 302
Årsresultat
-6 635
-21 810
Transferred to/from other equity
Overført til/fra annen egenkapital
-6 635
-21 810
Total allocated
Sum anvendelse
-6 635
-21 810
9
BALANCE SHEET - PARENT COMPANY / BALANSE MORSELSKAP
BALANCE SHEET
BALANSE
NOK 1000
note
2012
2011
9
11 942
24 636
11 942
24 636
4 454
5 329
4 454
5 329
ASSETS
EIENDELER
Fixed assets
Anleggsmidler
Intangible assets
Immaterielle eiendeler
Deferred tax benefits
Utsatt skattefordel
Total intangible assets
Sum immaterielle eiendeler
Tangible fixed assets
Varige driftsmidler
Building, drift movables and Furniture etc.
Bygning, driftsløsøre og inventar o.l
Total tangible fixed assets
Sum varige driftsmidler
Financial fixed assets
Finansielle anleggsmidler
Investments in subsidiaries
Investeringer i datterselskap
3
505 470
421 162
Loans to companies in the group
Lån til foretak i samme konsern
4
2 814 459
2 063 771
Loan to joint venture companies
Lån til felleskontrollert virksomhet
4
58 708
31 311
Pension fund
Pensjonsmidler
8
2 452
196
Other non-current receivables
Andre fordringer
4
29 063
11 667
Shares and other long term investments
Investering i aksjer og andeler
381
441
Total financial fixed assets
Sum finansielle anleggsmidler
3 410 532
2 528 547
Total fixed assets
Sum anleggsmidler
3 426 929
2 558 513
Current assets
Omløpsmidler
Receivables
Fordringer
Accounts receivables
Kundefordringer
28
2 227
Other receivables
Andre fordringer
71 341
182 286
Total receivables
Sum fordringer
71 369
184 513
Cash and cash equivalents
Kontanter og kontantekvivalenter
Cash and bank deposits
Kontanter og bankinnskudd
134 177
63 577
Total current assets
Sum omløpsmidler
205 547
248 089
Total assets
Sum eiendeler
3 632 475
2 806 602
2
12
6
77
BALANCE SHEET - PARENT COMPANY / BALANSE MORSELSKAP
BALANCE SHEET
BALANSE
NOK 1000
2012
2011
Equity
Egenkapital
Paid-in capital
Innskutt egenkapital
Share capital
Aksjekapital
1
371 793
267 626
1
339 937
249 186
711 730
516 813
Share premium fund
Overkursfond
Total paid-in capital
Sum innskutt egenkapital
Retained earnings
Opptjent egenkapital
Other equity
Annen egenkapital
Total retained earnings
Sum opptjent egenkapital
Total equity
Sum egenkapital
Liability
Gjeld
Provisions for liabilities Avsetning for forpliktelser
Other provision for liabilities
Andre avsetninger for forpliktelser
Total provisions for liabilities
Sum avsetning for forpliktelser
Other non-current liabilities
Annen langsiktig gjeld
Other non-current liabilities in group company
Lån fra foretak i samme konsern
5
108 960
3 975
Bond loans
Obligasjonslån
4
1 932 517
1 660 580
Other non-current liabilities
Annen langsiktig gjeld
Total other non-current liabilities
Sum annen langsiktig gjeld
1
Current liabilities
Kortsiktig gjeld
Trade payables
Public charges payable
Outstanding group contribution
Skyldig konsernbidrag
262 182
0
Other current liabilities
Annen kortsiktig gjeld
37 234
42 735
Total current liabilities
Sum kortsiktig gjeld
347 654
87 293
Total liabilities
Sum gjeld
2 395 919
1 758 329
Total equity and liabilities
Sum egenkapital og gjeld
3 632 475
2 806 602
9
524 826
531 461
524 826
531 461
1 236 556
1 048 274
6 481
6 481
6 481
6 481
308
2 041 785
1 664 555
Leverandørgjeld
12 390
18 887
Skyldige offentlige avgifter
35 847
25 670
Fosnavåg, 20. March 2013
78
note
5
Fosnavåg, 20. mars 2013
Per Sævik
Chairman of the Board of Directors
Styrets leder
Anders Talleraas
Deputy Chairman
Styrets nestleder
Janicke W. Driveklepp
Board member
Styremedlem
Roger Granheim
Board member
Hege Sævik Rabben
Board member
Styremedlem
Jill Aasen
Board member
Styremedlem
Helge Aarseth
Board member
Styremedlem
Njål Sævik
CEO
Administrerende direktør
Styremedlem
CASH FLOW STATEMENT - PARENT COMPANY / KONTANTSTRØMOPPSTILLING MORSELSKAP
CASH FLOW STATEMENT 2012
KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2012
NOK 1000
Note
2012
2011
6 059
-32 112
Cash flow from operating activity:
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Profit before tax
Resultat før skattekostnad
Periode payable tax
Periodens betalte skatt
Depreciation
Ordinære avskrivninger
Change in accounts receivables
Endring i kundefordringer
2 199
24 561
Change in trade payables
Endring i leverandørgjeld
-6 497
-22 918
Received group contribution
Mottatt konsernbidrag
-5 100
0
Change in net pension assets/obligations
Endring i pensjonsmidler/ forpliktelser
-2 256
959
Change in other accruals
Endring i andre tidsavgrensningsposter
331 760
549 120
Net cash flow from operating activity
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
327 040
520 051
Cash flow from investment activity:
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Purchase of tangible fixed assets
Kjøp av varige driftsmidler
Investment in shares
Kjøp av aksjer/andeler
Repayment of capital from subsidiaries
Tilbakebetaling kapital fra konsernselskap
Interests income
Mottatte renter
Net cash flow from investment activity
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Cash flow from finance activity:
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Private placement
Rettet emisjon
1
194 917
0
Drawdown on long-term loans
Opptak av ny langsiktig gjeld
4
600 000
650 111
Repayment long-term loans
Nedbetaling av langsiktig gjeld
-328 063
-197 531
Change in non-current receivables
Endring langsiktig fordringer
-17 396
15 203
Drawdown on long-term loans in group company
Opptak langsiktig lån konsernselskap
104 984
0
Repayment long-term loans in group company
Nedbetaling av langsiktig lån konsernselskap
0
-158 955
Change in long term receivales to comanies in the group
Endring langsiktig fordring konsernselskap
-27 397
-31 311
Sale of own shares
Salg av egne aksjer
0
50 455
Repurchase of own shares
Tilbakekjøp egne aksjer
0
-51 763
Change in non-current loans to companies in the group
Endring langsiktig lån konsernselskap
-750 688
-1 133 308
Net cash flow from finance activity
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-223 641
-857 100
Net change in cash and cash equivalents
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
70 600
-390 451
Cash and cash equivalents 01.01
Kontanter og bankinnskudd 01.01
63 577
454 028
Cash and cash equivalents 31.12
Kontanter og bankinnskudd 31.12
134 177
63 577
2
8
2
6
0
-659
875
1 101
0
-423
-36 040
-58 660
0
5 680
3 242
0
-32 798
-53 403
79
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
Subsidiaries/joint venture companies
Subsidiaries and associated companies are valued at cost in company
accounts. Investments are valued at acquisition cost unless the impairment
is not required.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og
god regnskapsskikk.
Havila Shipping ASA er morselskap i konsern, men konsernet presenteres
separat med årsoppgjør etter IFRS reglene.
Datterselskap/felleskontrollert virksomhet
Datterselskap og tilknytta selskap vurderes etter kostmetoden i
selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene
med mindre nedskrivning har vært nødvendig.
It is written down to fair value when the decline is not deemed to be temporary and when considered necessary under generally accepted accounting
principles. Write-downs are reversed when the basis for the impairment no
longer exists.
Group contributions are capitalized as part of the cost price of the shares.
Group contributions received and dividends are recognized as income on
investments in subsidiaries / associates.
Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som
ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god
regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning
ikke lenger er til stede.
Avgitt konsernbidrag aktiveres som en del av kostpris av aksjene. Mottatt
konsernbidrag og utbytte resultatføres som inntekt på investering i
datterselskap/ tilknytta selskap.
Dividends / group contributions and other distributions are recognized in
the same year as it is deposited in subsidiary species. Exceed the dividend
/ group contribution ratio of retained earnings after acquisition, the excess
reimbursement of invested capital, and the distributions are subtracted from
the value in the balance sheet at the parent company
Utbytte/konsernbidrag og andre utdelinger er inntektsført samme år som
det er avsatt i datterselskapetene. Overstiger utbytte/ konsernbidraget
andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende
del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket
investeringens verdi i balansen til morselskapet.
Sales revenues
The company’s income consists of management fee from companies within
the group and from three companies outside the group, and are entered as
income continuous as per agreement between the companies.
Salgsinntekter
Selskapets driftsinntekter består av disponenthonorar fra selskaper i
konsernet og inntektsføres i fortløpende i henhold til avtaler med selskapene.
Classification and assessment of balance sheet items
Current assets and current liabilities include items that fall due for payment
within one year after the date of procurement, as well as items related to
the circulation of goods. Remaining items are classified as long-term assets/
long-term liabilities.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling
innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til
varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.
Current assets are assessed at lowest procurement cost and fair value.
Current liabilities are recorded in the balance sheet at nominal value at the
time they are incurred.
Long-term assets are assessed at procurement cost but are depreciated at
fair value with any reduction in value that is not expected to be temporary.
Long-term liabilities are recorded in the balance sheet at nominal value at
the time they are established.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet
Receivables
Accounts receivables and other receivables are recorded in the balance sheet
at face value after deductions for provisions for estimated losses. Provisions
for losses are made based on individual analysis of each receivable.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Foreign exchange
Transactions in foreign currencies are translated at the transaction date.
Monetary items denominated in foreign currencies are translated into
Norwegian kroner at the balance sheet date. Non-monetary items measured
at historical exchange rate expressed in foreign currencies are translated to
Norwegian kroner using the exchange rate at the transaction date. Nonmonetary items measured at fair value denominated in foreign currencies
are translated at the exchange rate at the balance sheet date. Exchange rate
changes are recognized in the accounting period.
Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på
transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske
kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til
historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved
å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som
måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen
fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i
regnskapsperioden.
Short-term investments
Short-term investments (shares and shares assessed as current assets) are
assessed at fair value on balance sheet date. Dividends received and other
disbursements from companies are recorded as other financial income.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra
selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
The annual accounts have been prepared in accordance with the Norwegian
Accounting Act of 1998 and generally accepted accounting practices.
Havila Shipping ASA is the parent company of the group, presenting its own
separate annual report and accounts, according to IFRS rules.
80
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig
verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
Tangible fixed assets
Tangible fixed assets are recorded in the balance sheet and depreciated
over the expected lifetime of the asset. Direct maintenance of capital
equipment is recorded as an ongoing expense as operating expenses, while
enhancements or improvements are added to the asset’s cost price and
depreciated along the lifetime of the asset. If recoverable amounts of capital
equipment are lower than the balance sheet value, depreciation will then
be done on the recoverable amount. The recoverable amount is the highest
amount of net market value and the value in use. Value in use is the present
value of future cash flows the asset will generate.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede
levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til
gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi
og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene
som eiendelen vil generere.
Derivatives
The company uses forward contracts on foreign currencies to ensure a
future exchange rate on existing balance sheet assets and liabilities, or to
reasonably secure future receipts foreign currency. Accounting classified
futures contracts as hedging instruments enter.
Forward contracts are recorded at fair value in the balance. Changes to fair
value contracts hedging balance sheet items are recognized in the income
statement.
Derivater
Selskapet bruker terminkontrakter på utenlandsk valuta for å sikre en
framtidig vekslingskurs på eksisterende balanseførte fordringer og gjeld,
eller på å rimelig sikre framtidige inn-/utbetalinger fremmed valuta.
Regnskapsmessig klassifiseres terminkontraktene som sikringsintrumenter.
Terminkontraktene regnskapsføres til virkelig verdi i balansen. Endringer
til virkelig verdi på terminkontrakter som sikrer balanseposter føres over
resultatregnskap.
The company had a total return swap (TRS) agreement, and it was recorded
at fair value through profit or loss. Fair value is calculated by change of
course from the agreement to balance plus accrued interest and net of
eventual outcomes, TRS has been disposed of in 2011.
Selskapet hadde en Total Return Swap (TRS) avtale, og den ble bokført
til virkelig verdi over resultat. Virkelig verdi beregnes ved kursendring fra
avtaleinngåelse til balansedag tillagt påløpte rentekostnader og fratrukket
eventuellt utbytte, TRS er avhendet i 2011.
Pensions
Employees on the company`s vessels are covered by a defined benefit
pension scheme. Pension costs and pension obligations are calculated
according to linear earnings based on pre-set conditions for discount rates,
future salary adjustments, pensions and benefits from the national insurance
scheme, future returns on pension reserves as well as actuarial assumptions
for mortality, voluntary exits and retirements, etc. Pension reserves are
assessed at fair value and deducted from the net pension reserves in the
balance sheet.
Modifications to these obligations due to changes in pension plans are
distributed across the expected remaining contribution time. Modifications
to obligations and pension reserves due to changes and deviations in bases
for calculation (estimated changes) are distributed across the expected
average remaining contribution time if deviations at the beginning of the
year exceed 10% of the largest of the gross pension obligations and pension
reserves.
Linear earnings profiles and expected terminal pay are the basis for earnings
when recording pensions in the accounts. Changes to pension plans are
amortised across expected remaining contribution time. The same is true
for deviations to estimates, to the extent these exceed 10% of the largest
pension obligations and pension reserves (corridor).
Pensjoner
Ansatte på selskapets skip deltar i en ytelsepensjonsordning.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening
basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering
av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på
pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig
avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto
pensjonsforpliktelser i balansen.
Tax
Tax expenses in the profit and loss accounts include both the period’s
payable taxes and changes in deferred tax. Deferred tax is calculated at
28% based on temporary differences that exist between accounting and
taxation values, as well as taxation deficit recorded at the end of the fiscal
year. Temporary differences that effect tax increases and tax reductions that
are reversed or that can be reversed in the same period are justified. Net
deferred tax benefits are recorded in the balance sheet to the extent it is
probable these can be utilised.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare
skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag
av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring
ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er
utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig
at denne kan bli nyttegjort.
Costs for new loans
Costs for new loans are recorded in the balance sheet as costs, over the
lifetime of the loan.
Kostnader ved låneopptak
Kostnader ved låneopptak balanseføres og kostnadsføres over lånets løpetid.
Cash flow statement
The company uses the indirect model for presenting its cash flow statement.
Cash and cash equivalents include cash, bank deposits and securities.
Kontantstrømoppstilling
Selskapet benytter den indirekte modellen ved presentasjon av kontantstrømoppstillingen. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter,
bankinnskudd og verdipapir.
Use of estimates
Preparation of the annual accounts according to generally accepted
accounting practices presumes that executive management uses estimates
and assumptions that influence the profit and loss accounts and valuation
of assets and liabilities, as well as information about uncertain assets and
liabilities on the day of the balance sheet. Conditional losses that are
probable and quantifiable are recorded as expenses concurrently.
Bruk av estimater
Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk
forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker
resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger
om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen.
Betingede tap som er sannsynlige kvantifiserbare, kostnadsføres løpende.
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles
over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og
pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene
(estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det
største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet
sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres
over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik
i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og
pensjonsmidlene (korridor).
81
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
Note 1 Equity / Egenkapital
NOK 1000
Share capital/
Aksjekapital
Share premium fund/
Overkursfond
Other equity/
Annen EK
Total/
Sum
531 461
1 048 274
Equity per 01.01.12
Egenkapital per 01.01.12
267 626
249 186
Private placement
Rettet emisjon
104 167
95 833
Issue expenses
Emisjonskostnader
Profit for the year
Årets resultat
Equity per 31.12.12
Egenkapital per 31.12.12
200 000
-5 083
371 793
-5 083
339 938
-6 635
-6 635
524 826
1 236 556
Note 2 Tangible fixed assets / Varige driftsmidler
Tangible fixed assets
Varige driftsmidler
Buildings/
Bygninger
Machinery and
equipment/
Maskiner og Inventar
Vehicles/
Transportmidler
Total tangible assets/
Sum varige
driftsmidler
NOK 1000
Purchase cost 01.01.12
Anskaffelseskost pr 01.01.12
3674
5 764
975
10 413
Addition purchased assets
Tilgang kjøpte driftsmidler
0
423
-
423
Purchase cost 31.12.12
Anskaffelseskost 31.12.12
3 674
6 187
975
10 836
Accumulated depreciation 31.12.12
Akkumulerte avskrivninger 31.12.12
-788
-4 694
-900
-6 382
Balance sheet value 31.12.12
Balanseført verdi pr. 31.12.12
2 885
1 493
75
4 454
Depreciation this year
Årets avskrivninger
178
459
238
875
Havila Shipping ASA calculates the depreciation on a straight-line basis for all the
tangible fixed assets. The useful life of the assets is calculated as follows:
Buildings: 20 years
Machinery and equipment: 3-5 years
Vehicles: 3 years
Havila Shipping ASA benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den
økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:
Bygninger: 20 år
Maskiner og Inventar 3-5 år
Transportmidler: 3 år
Note 3 Subsidiaries, associated companies etc / Datterselskap, felleskontrollet selskap m v
82
Acquired/
Ervervet
Office/
Kontor
Ownership/
Eierandel
Voting share/
Stemmeandel
Havila Offshore AS
29.07.03
Mjølstadneset
100 %
100 %
Havila Supply (UK) LTD
31.07.03
Aberdeen
100 %
100 %
Havila Subcon AS
11.04.05
Mjølstadneset
100 %
100 %
Havila Chartering AS
16.09.05
Mjølstadneset
100 %
100 %
Havila Management AS
05.04.05
Mjølstadneset
100 %
100 %
Havila Ships AS
10.01.05
Mjølstadneset
100 %
100 %
Havila Shipping Pte LTD
13.09.06
Singapore
100 %
100 %
Posh Havila Pte. LTD
05.10.06
Singapore
50 %
50 %
Havila Shipping Do Brazil LTDA
09.06.11
Rio de Janeiro,Brazil
100 %
100 %
Havila PSV AS
21.07.11
Mjølstadneset
100 %
100 %
Havila PSV III AS
21.07.11
Mjølstadneset
100 %
100 %
Havila PSV IS
21.07.11
Mjølstadneset
100 %
100 %
Havila Charisma AS
22.09.11
Mjølstadneset
100 %
100 %
Havila Mars AS
01.10.12
Mjølstadneset
100 %
100 %
Havila Mars KS
01.10.12
Mjølstadneset
100 %
100 %
Havila Mercury AS
01.10.12
Mjølstadneset
100 %
100 %
Havila Mercury KS
01.10.12
Mjølstadneset
100 %
100 %
Havila Harmony AS
13.07.12
Mjølstadneset
100 %
100 %
Havila Marine Cyprus Ltd (merged in Havila Supply UK LTD/
innfusjonert i Havila Supply UK LTD)
28.03.05
Larnaca, Cyprus
100 %
100 %
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
Investments in subsidiaries are recognised according to the cost method with markup of
deposits from the owner.
Investeringen i datterselskapene vurderes etter kostmetoden med påslag av innskudd
fra eier.
Havila Shipping Pte LTD was established in connection with the Joint Venture cooperation
with the Pacific Carriers group in Singapore.
Havila Shipping Pte LTD ble etablert i forbindelse med Joint Venture samarbeidet med
Pacific Carriers gruppen i Singapore.
Havila Saturn KS is liquidated in 2011 (transferred to Havila Offshore AS).
Havila Saturn KS er avviklet i 2011 (overført til Havila Offshore AS).
Havila Aurora AS, Havila Borg AS, Havship I AS and Havila Saturn AS is merged into Havila
Ships AS in 2012, (transferred to Havila Ships AS 01.01.2012).
Havila Aurora AS, Havila Borg AS, Havship I AS og Havila Saturn AS er fusjonert inn i Havila
Ships AS i 2012, (overført til Havila Ships AS 01.01.2012)
The shares of Partsrederiet Havship DA, PR Havship II DA og P/R Havship III DA are sold
to a subsidiary, Havila Saturn AS.
Andelene i Partsrederiet Havship DA, PR Havship II DA og P/R Havship III DA var solgt
videre til datterselskapet Havila Saturn AS.
Partsrederiet Havship DA, PR Havship II DA og P/R Havship III DA were dissolved when
Havila Saturn AS was merged into Havila Ships AS in 2012.
Havila Saturn AS og Partsrederiet Havship DA, PR Havship II DA og P/R Havship III DA ble
oppløst da Havila Saturn AS ble fusjonert inn i Havila Ships AS i 2012.
The shares of Acergy Havila LTD (shares owned by Havila Shipping Pte LTD) are sold in
2012.
Andelene i Acergy Havila LTD (aksjer eid av Havila Shipping Pte LTD) er solgt i 2012.
Havila Marine Cyprus Ltd is merged into Havila Supply UK LTD in 2012.
Havila Marine Cyprus Ltd er innfusjonert i Havila Supply UK LTD i 2012.
The shares of Havila PSV IS was sold to Havila Ships AS in July 2012.
Andelen i Havila PSV IS ble solgt til Havila Ships AS i juli 2012.
Investments in subsidiaries accounted according to the cost method / Investering i datterselskap bokført etter kostmetoden
NOK 1000
Company name/
Selskapets navn
Share capital/
Aksjekapital
Number of shares/
Antall aksjer
Face value/
Pålydende
Amounts in NOK/
Tall i NOK
Havila Offshore AS
Havila Ships AS
Havila Supply (UK) LTD
Booked value/
Bokført verdi
Amounts in NOK/Tall
i NOK
165 100 000
330 200
500
440 534
100 000
100
1 000
5 094
0
2
13
0
3 600 000
3 600
1 000
15 937
Havila Chartering AS
100 000
100
1 000
100
Havila Management AS
100 000
100
1 000
100
Havila Shipping PTE LTD
270 140
1
6
270
Havila Shipping Do Brazil LTDA
400 889
1
1
401
36 100
100
100
36 100
Havila PSV AS
100 000
1 000
100
6 833
Havila Harmony AS
100 000
100
1 000
Havila Subcon AS
Havila Charisma AS
Total shares in subsidiaries/
Totalt aksjer i datterselskap
100
505 470
Parts in participants company/
andeler i deltakende selskap
Havila Mars AS
9 600 000
9 600
1 000
Havila Mercury AS
9 600 000
9 600
1 000
100 000
100
1 000
Havila PSV III AS
0
(Tier-subsidiary datterdatter)
Total shares in subsidiaries and tier-subsidiaries / Totalt aksjer i datter- og datterdatterselskap
505 470
83
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
Overview of items in subsidiaries accounts / Oversikt over Regnskapsposter i datterselskap:
NOK 1000
Company/
Selskap
Assets/
Eiendeler
Liabilities/
Gjeld
Equity/
Egenkapital
Operating income/
Driftsinntekter
Profit for the year/
Årsresultat
778 056
357 619
420 437
180 156
16 452
5 112 419
4 676 617
435 803
955 980
-243 848
3 387
2 141
1 246
0
16
1 404 800
1 360 623
44 177
183 227
3 949
19 533
17 589
1 944
119 366
4 215
Havila Management AS
7 363
6 594
770
32 920
700
Havila Shipping Pte LTD
38 018
640
37 378
36 370
41 866
1 882
4 550
-2 669
0
-3 328
463 080
462 144
936
50 828
599
Havila Harmony AS
623
559
64
0
-36
Havila Charisma AS
382 970
347 084
35 886
2 618
-234
8 212 131
7 236 161
975 971
1 561 465
-179 649
Havila Offshore AS
Havila Ships AS
Havila Supply (UK) LTD
Havila Subcon AS
Havila Chartering AS
Havila Shipping Do Brazil LTDA
Havila PSV AS
Total/Totalt
Overview of items in tier-subsidiaries accounts / Oversikt over Regnskapsposter i datterdatterselskap
NOK 1000
Company/
Selskap
Assets/
Eiendeler
Liabilities/
Gjeld
Equity/
Egenkapital
Operating income/
Driftsinntekter
Profit for the year/
Årsresultat
Havila PSV III AS
5 500
7 569
-2 069
0
-110
Havila PSV III KS
307 310
189 683
117 627
50 828
28 448
Havila Mars KS
(tier-subsidiary/datterdatter)
529 683
356 154
173 530
62 073
20 526
Havila Mars AS
(tier-subsidiary/datterdatter)
10 861
207
10 654
0
-1
Havila Mercury KS
(tier-subsidiary/datterdatter)
529 788
356 144
173 644
59 826
19 418
Havila Mercury AS
(tier-subsidiary/datterdatter)
11 076
430
10 646
0
22
307 310
189 683
117 627
50 828
28 448
Total/Totalt
84
Investments in assosiated companies accounted according to cost method / Investering i tilknytta selskap bokføres etter egenkapitalmetoden
NOK 1000
Company/
Selskap
Ownership/
Eierandel
Paid-in capital/
Innskutt Kapital
Book value/
Bokført verdi
Shares in Joint Venture company/
Andel i Joint Venture selskap Posh Havila Pte LTD
50 %
1 647
0
Shares in Joint Venture company/
Andel i Joint Venture selskap Havila Charisma IS
50 %
36 100
36 100
Total/Totalt
Overview of items in joint venture company accounts/Oversikt over Regnskapsposter i felleskontrollerte selskap:
NOK 1000
Company/
Selskap
Assets/
Eiendeler
Posh Havila Pte LTD
Liabilities/
Gjeld
Equity/
Egenkapital
Operating income/
Driftsinntekter
Profit for the year/
Årsresultat
4 270
82 296
-78 026
90 122
-22 675
Havila Charisma IS
191 485
134 083
57 402
1 309
-358
Total/Totalt
195 755
216 379
-20 624
91 431
-23 033
Overview of items in participants companies accounts/Oversikt over Regnskapsposter i deltakende selskap:
NOK 1000
Company/
Selskap
Havila PSV IS
Total/Totalt
Ownership/
Eierandel
Assets/
Eiendeler
Liabilities/
Gjeld
Equity/
Egenkapital
Operating income/
Driftsinntekter
Profit for the year/
Årsresultat
100 %
463 080
266 301
196 779
50 828
27 721
463 080
266 301
196 779
50 828
27 721
On 21 July 2011, Havila Shipping ASA acquired 100% of the parts in the
Havila Shipping ASA overtok 21. juli 2011 100 % av andelene i eierselskap-
owner companies of the PSV vessels Havila Aurora, Havila Borg and Havila
ene til PSV fartøyene Havila Aurora, Havila Borg og Havila Fortune, samt
Fortune and also 74 % of the ownership comapanies of the PSV vessels
74 % av andelene i eierselskapene til PSV fartøyene Havila Commander og
Havila Commander and Havila Crusader with settelment mainly through
Havila Crusader med oppgjør vesentlig i aksjer. Selskapet økte eierandelen
issue of new shares. The company increased its ownership in these two
i disse to fartøyene til 97 % 30. august med oppgjør i obligasjonslån og til
vessels to 97 % on 30 august with settlement through a bond loan and to
100% 1. september med kontant oppgjør.
100% on 1 September with settlement through cash payment.
85
Note 4 Receivables and liabilities / Fordringer og gjeld
Receivables with due date later than one year/Fordringer med forfall senere enn ett år
NOK 1000
2012
2011
2 814 459
2 063 771
Lån til felleskontrollert virksomhet Posh Havila PTE LTD
58 708
31 311
Arrangement fee bond loan
Etableringsgebyr ved obligasjonslån
28 327
10 931
Other non-current receivables
Andre langsiktige fordringer
736
736
Total other non-current receivables
Sum andre fordringer
29 063
11 667
Loans to companies in the same group
Lån til foretak i samme konsern
Receivables with due date later than one year
Fordringer med forfall senere enn ett år
Loan to joint venture companies Posh Havila PTE LTD
Liabilities with due date later than one year/ Gjeld med forfall senere enn et år
Bond loan/Obligasjonslån
NOK 1000
Repayment profile / Avdragsprofil:
2012
2011
1 932 517
1 660 580
2013
2014
2015
2016
2017
310 173
344 063
144 063
691 719
442 500
Term/Betingelse
Due date/ Nedbetalt
Average interest rate/ Snitt rente 2012
DnB
Floating/Flytende NIBOR+10%
2013
13,00 %
DnB
Floating/Flytende NIBOR+9,5%
2013
11,77 %
DnB
Floating/Flytende NIBOR+8,5 %
2014
11,80 %
DnB
Floating/Flytende NIBOR+7,5%
2014
9,35 %
DnB
Floating/Flytende NIBOR+8,5%
2016
10,52 %
The bond loans are unsecured./ Obligasjonslånene er usikret.
DnB
Floating/Flytende NIBOR+3,75%
2016
6,77 %
DNB
Floating/Flytende NIBOR+4,5%
2017
7,72 %
The bond loans are secured./ Obligasjonslånene er sikret.
86
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
Note 5 Receivables and payables to companies in the same group and associated companies /
Mellomværende med selskap i samme konser n og tilknyttede selskap
NOK 1000
2012
2011
Receivables
Fordringer
Received group contribution
Mottatt konsernbidrag
5 100
0
Other current receivables group companies
Andre kortsiktige fordringer på konsernselskap
46 542
161 087
Other non-current receivables group companies
Andre langsiktige fordringer på konsernselskap
2 814 459
2 063 771
Total
Sum
2 866 101
2 224 858
2012
2011
108 960
3 975
3 170
3 106
Payables
Gjeld
Long term liabilities group comapnies
Langsiktig gjeld på konsernselskap
Current liabilities group companies
Kortsiktig gjeld på konsernselskap
Current liabilities group contribution
Kortsiktig gjeld konsernbidrag
262 182
0
Total
Sum
374 312
7 082
Note 6
Cash and cash equivalents/Kontanter og kontantekvivalenter
NOK 1000
2012
2011
13 854
14 008
Restricted withholding tax deposit is:
Bundne skattetrekksmidler utgjør:
Cash and cash equivalents consist of:
Kontanter og kontantekvivalenter består av:
Cash
Kontanter
16
76
Bank deposits
Bankinnskudd
134 162
63 500
Total
Totalt
134 177
63 577
87
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
Note 7 Share capital and shareholders’ information / Aksjekapital og aksjonærinformasjon
The share capital consist of/Aksjekapitalen består av:
Number/Antall
Nominal value/ Pålydende
Book value/ Balanseført verdi
Ordinary shares/Ordinære aksjer
29 743 443
12,50
371 793 038
Total/Sum
29 743 443
12,50
371 793 038
Havila Shipping ASA was listed on the Oslo Stoch Exchange on 24.05.05.
Havila Shipping ASA ble notert på Oslo Børs 24.05.05.
Overview of the largest shareholders at 31/12/12 / Oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.12
Shareholder/Aksjonær
Aksjer/Shares
Andel/Interest
Address/Adresse
15 227 130
51,2 %
FOSNAVÅG
Odin Offshore
2 042 500
6,9 %
OSLO
Pareto Aksje Norge
1 687 795
5,7 %
OSLO
Pareto World Wide Shipping AS
1 617 433
5,4 %
OSLO
Torghatten ASA
1 223 100
4,1 %
BRØNNØYSUND
Mavi XV AS
916 475
3,1 %
TRONDHEIM
Pareto Aktiv
713 615
2,4 %
OSLO
Jeki Private Limited
500 000
1,7 %
SINGAPORE
Carvallo International LTD
394 726
1,3 %
SINGAPORE
Pareto Verdi Vpf
356 600
1,2 %
OSLO
Odin Maritim
261 000
0,9 %
OSLO
Pareto Offshoreinvest AS
231 062
0,8 %
OSLO
Bakkely Invest AS
214 800
0,7 %
ULSTEINVIK
KS Artus
203 800
0,7 %
ÅLESUND
Pacific Carriers LTD
185 926
0,6 %
SINGAPORE
Verdipapirfondet DNB
181 418
0,6 %
OSLO
Hustadlitt AS
167 859
0,6 %
MOLDE
Olav Magne Tveitå
153 610
0,5 %
HORNNES
Løren Holding AS
126 668
0,4 %
OSLO
Pareto Sicav
122 600
0,4 %
LUXEMBOURG
26 528 117
89,2 %
3 215 326
10,8 %
29 743 443
100,0 %
Havila Holding AS
20 STØRSTE
OTHER / ØVRIGE
88
Indirect ownership of Havila Shipping ASA in Havila Holding AS;
Indirekte eierskap i Havila Shipping ASA i Havila Holding AS;
Chairman owns 10% of the shares in Havila Holding AS, Board member
Styreformann eier 10% av aksjene i Havila Holding AS, Styremedlem eier
owns 30% ,and Managing Director owns 30%.
30%, og Administrende direktør eier 30%.
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
Overview of the largest shareholders at 31.12.11/Oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.11
Shareholder/Aksjonær
Aksjer/Shares
Andel/Interest
Address/Adresse
10 960 430
51,2 %
FOSNAVÅG
ODIN OFFSHORE
1 470 000
6,9 %
BRØNNØYSUND
TORGHATTEN ASA
1 223 100
5,7 %
OSLO
PARETO AKSJE NORGE
1 172 260
5,5 %
OSLO
MAVI XV AS
916 475
4,3 %
OSLO
PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS
831 622
3,9 %
OSLO
PARETO AKTIV
546 700
2,6 %
STORBRITANNIA
HAVSHIP II AS
370 200
1,7 %
OSLO
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST
343 501
1,6 %
ÅLESUND
PARETO WORLD WIDE SHIPPING II AS
332 649
1,6 %
OSLO
VERDIPAPIRFONDET PARETO VERDI
281 600
1,3 %
ULSTEINVIK
KS ARTUS
203 800
1,0 %
HORNNES
CARVALLO INTERNATIONAL LTD
185 926
0,9 %
LYSAKER
PACIFIC CARRIERS LTD
185 926
0,9 %
HORNNES
BAKKELY INVEST A/S
174 800
0,8 %
OSLO
PARETO OFFSHOREINVEST AS
166 324
0,8 %
MOLDE
HUSTADLITT A/S
166 096
0,8 %
OSLO
EINAR KRISTIAN TVEITÅ
119 350
0,6 %
SINGAPORE
WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA
110 000
0,5 %
SINGAPORE
OLAV MAGNE TVEITÅ
103 850
0,5 %
ÅLESUND
19 864 609
92,8 %
1 545 500
7,2 %
21 410 109
100,00 %
HAVILA Holding AS
20 STØRSTE
OTHER / ØVRIGE
Own shares acquired based on commercial considerations. At the end of
Egne aksjer erverves utifra forretningmessig vurderinger. I slutten av
June 2009 the company sold 1,052,000 shares, representing 6.59% of share
juni 2009 solgte selskapet 1.052.000 egne aksjer, tilsvarende 6,59% av
capital, at a price of NOK 47.50 per. shares. The company entered into a TRS
aksjekapitalen, til en pris på NOK 47,50 pr. aksje. Selskapet inngikk en TRS
(Total Return Swap) agreement for all the shares sold. TRS agreement ran
(Total Return Swap) avtale for alle de solgte aksjene.
to the 4 July 2011. The company held any shares was 155,000, equivalent
TRS avtalen løp til 4. juli 2011. Selskapets beholdning ev egne aksjer var
to 0.97% in 2010.
155.000, tilsvarende 0,97% i 2010.
The 4 July 2011 the company bought back shares at a price of NOK 52.50
Den 4. juli 2011 kjøpte selskapet tilbake aksjene til en pris på NOK 52,50 pr.
per. share. In connection with business acquisitions (see Note 14) were
aksje. I forbindelse med oppkjøp av virksomhet (se note 14) ble egne aksjer
treasury shares used as consideration for the payment, where the price was
brukt som vederlag for betaling, der prisen var kr 52,50.
NOK 52.50. As of 31/12/2011 and 31/12/2012 the company has no own
Pr. 31.12.2011 og 31.12.2012 har selskapet ingen egne aksjer.
shares.
89
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
8 Pensions
8 Pensjoner
The Company has a pension scheme which includes a total of 476 seamen.
Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 476 sjøfolk. Ordningene
This scheme provides defined future benefits. The benefits depend primarily
gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av
on the total number of years of service, salary levels at retirement, and the
antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen
extent of benefits from the national insurance scheme. These obligations are
på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et
insured by an insurance company.
forsikringsselskap.
NOK 1000
90
2012
2011
9 330
7 692
Current value of the year's pension scheme
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Interest costs of pension obligation
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
1 221
1 022
Expected return on pension scheme capital
Avkastning på pensjonsmidler
-1 459
-1 188
Amortisation of difference in estimates loss/(gain)
Amortisering av estimatavvik tap/ (gevinst)
301
200
Administration costs
Administrasjonskostnader
379
168
Employer's contribution
Arbeidsgiveravgift
1 335
1 085
Net pension costs
Netto pensjonskostnad
11 106
8 977
2012
2011
Calculated pension obligation at 31.12.
Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12
-39 005
-31 416
Pension funds (at market value) at 31.12.
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12
34 612
24 850
Non-expenced effect of difference in estimates (loss)/
gain
Ikke resultatført virkning av estimatavvik (tap) /gevinst
7 464
7 687
Employer's contribution
Arbeidsgiveravgift
Under/(over) financed pension obligation
Under/ (over) finansiert pensjonsforpliktelse
Economic assumptions:
Økonomiske forutsetninger:
Discount rate
Wage adjustment
-619
-926
2 452
196
Diskonteringsrente
3,90 %
3,90 %
Forventet lønnsregulering
4,00 %
4,00 %
Adjustment of Nat. Ins. base amount
Forventet G-regulering
3,75 %
3,75 %
Pension adjustment
Regulering av løpende pensjon
0,70 %
0,70 %
Return of pension fund
Forventet avkastning på pensjonsmidler
4,00 %
4,80 %
Employer's contribution
Arbeidsgiveravgift
14,10 %
14,10 %
Number of employed
Antall yrkesaktive
476
452
Number of retired persons
Antall pensjonister
22
19
The actuarial assumptions are based on ordinary used assumptions within
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forut-
insurance when it comes to demographic factors.
setninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.
A contribution pension scheme was entered into for the shore-based em-
For ansatte i administrasjonen er det innført innskuddsbasert pensjon fra
ployees in 2004. The administrative staff have been transferred to Havila
2004. De ansatte i administrasjonen er overført til Havila Management AS
Management AS with effect from 01.01.2011.
med virkning fra 01.01.2011
Expensed contributions for 2012 and 2011 are charged in Havila Manage-
Utgiftsført premie for 2012 og 2011 er kostnadsført i Havila Management
ment AS, refer to the Group No. 20
AS. Ref. konsern note 20.
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
9 Taxes
NOK 1000
2012
2011
0
99
Endring i utsatt skatt
12 694
-10 401
Sum skattekostnad i resultatet
12 694
-10 302
Resultat før skattekostnad
6 059
-32 112
Taxes for the year are divided by:
Årets skattekostnad fordeler seg på:
Taxes payable
Betalbar skatt
Changes in deferred taxes
Total taxes in the profit and loss accounts
Calculation of taxable basis for the year:
Beregning av årets skattegrunnlag:
Profit before tax
Permanent differences *)
Permanente forskjeller *)
12 587
7 579
Taxable results from associated companies
Skattemessig resultat fra deltakerlignede selskap
32 991
-2 786
Issue expenses
Emisjonskostnader
-5 083
-9 793
Changes in temporary differences
Endring i midlertidige forskjeller
-2 053
15 156
Taxable deficit to carry forward
Skattemessig underskudd til framføring
Taxable basis for the year
Årets skattegrunnlag
Reserved group contribution
Avgitt Konsernbidrag
Taxable basis for the year
Taxes payable in the balance sheet
Overview of temporary differences:
Oversikt over midlertidige forskjeller:
Fixed assets
Anleggsmidler
Pensions
Pensjoner
Taxable deficit to carry forward
Skattemessig underskudd til fremføring
Securities
Verdipapir
Total
28 % deferred taxes / deferred tax assets (-) in the balance sheet
-44 501
0
0
-21 955
Årets skattegrunnlag
0
-21 955
Betalbar skatt i balansen
0
0
2012
2011
-351
-148
2 452
196
-44 752
-88 035
0
0
Sum
-42 652
-87 987
28 % utsatt skatt / utsatt skattefordel (-) i balanse
-11 942
-24 636
1 696
-8 991
-341
99
0
-9
Clarification on why the taxes for the year differ from 28% of profit before tax:
Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt:
28 % tax of profit before tax
28 % skatt av resultat før skatt
Taxes related to previsous years
Skatt knyttet til tidligere år
Reversal of deferred taxes on securities
Tilbakeført utsatt skatt
Taxable deficit related to sold shares in participant like companies
Skattemessig underskudd knyttet til solgte andeler i
deltakerlignede selskap
9 238
-781
Issue expenses recorded against equity
Emisjonskostnader bokført mot egenkapital
-1 423
-2 742
Permanent differences (28%)
Permanente forskjeller (28%)
Calculated taxes
Beregnet skattekostnad
*) Permanent differences consist of:
*) Permanente forskjeller består av:
None tax deductible entertainment expenses and gifts
Ikke fradragsberettig representasjonskostnader, gaver
None tax deductible subscription
Ikke fradragsberettig kontingenter
None tax deductible loss on sale of securities and unrealised values
securities
Ikke fradragsberettigede tap på salg av verdipapir og urealiserte verdiendring på verdipapir
None tax deductible loss on sale of shares in participant like companies
3 524
2 122
12 694
-10 302
1 501
2 675
549
888
10 600
1 646
Ikke fradragsberettig tap ved sal av andel i deltakerlignet selskap
0
2 331
None tax deductible interest expenses
Ikke fradragsberettigede rentekostnader
0
39
None taxable interest income
Ikke skattepliktig renteinntekt
Total permanent differences
Sum permanente forskjeller
-63
0
12 587
7 579
91
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
Note 10
Other income/Andre driftsinntekter
2012
2011
460 246
431 037
NOK 1000
92
Per area of operations
Pr. Virksomhetsområde
Management fee
Administrasjonshonorar
Other operating income
Andre driftsinntekter
Total
Sum
Geographical allocation
Geografisk fordeling
13 845
28 084
474 090
459 122
Norway
Norge
474 090
459 122
Total
Sum
474 090
459 122
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
Note 11 Payroll expenses, number of employees, remuneration, loans to employees and other employees
cost / Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og andre personalkostnader
NOK 1000
2012
Specification of payroll expenses:
Spesifikasjon av lønnskostnad:
Wages incl. holiday pay
Lønninger inkl. feriepenger
Employer's contribution
Arbeidsgiveravgift
Director's fee
Styrehonorar
Other remuneration and reimbursement
Andre ytelser og refusjoner
Other employes cost
Andre personalkostnader
Total
Sum
Average number of shore-based employees
Gjennomsnittlig antall ansatte på land
2011
11
55
149
157
1 045
1 045
0
-1 180
827
1 385
2 032
1 461
0
0
The administrative staff have been transferred to Havila Management AS with effect from
01.01.2011.
Wages of administrative staff including the CEO is paid in Havila Management AS in
2012.
Otherwise, refer to the Group note No. 20
De ansatte i administrasjonen er overført til Havila Management AS med virkning fra
01.01.2011
Lønnen til ansatte i administrasjonen inkludert daglig leder er utbetalt i Havila
Management AS i 2012.
For øvrig henvises det til konsernoten nr. 20
As of 31.12.12 the Company has no loans to employees.
Selskapet har ingen lån til ansatte pr. 31.12.12.
NOK 1000
Specification of crewing expenses:
Spesifikasjon av mannskapskostnad:
Basic pay incl. holidays/free days
Hyre inkl. ferie-/fritidsdager
2012
2011
372 723
365 078
Employer's contribution
Arbeidsgiveravgift
47 931
46 516
Reimbursement from the Norwegian
Maritime Directorate
Mottatt refusjon nettolønnsordning
-88 186
-83 951
Pension contribution
Pensjonsavgift reders del
11 146
10 846
Insurance and pension expenses
Forsikringer og pensjonskostnad
12 388
12 388
Travel expenses
Reiseutgifter
39 539
39 539
Groceries
Proviant
24 204
24 204
Courses, other expenses and reimbursement
Kurs, andre kostnader og refusjoner
4 817
-7 956
Reimbursement crewing expenses
Refusjon mannskapskostnader
-26 352
-26 352
Total
Sum
398 211
380 314
Number of employees at the end of period
Antall ansatte ved slutten av perioden
642
607
NOK 1000
Remuneration to senior executives:
Ytelser til ledende personer
Managing Director/
Daglig leder
Board of Directors/
Styret
Wages
Lønn
1 662
1 045
Other remuneration
Annen godtgjørelse
317
0
Salaries and remuneration to the Managing Director is charged in Havila Management AS
There are no bonus or profit sharing or similar benefit for the CEO.
Lønnen og godtgjørelse til Administrende direktør er kostnadsført i Havila Management AS
Det foreligger ingen bonus avtaler eller overskuddsdeling og lignede til fordel for
administerende direktør.
NOK 1000
Auditor's fee
2012
2011
Revisjonshonorar
Mandatory audit
Lovpålagt revisjon
708
625
Other qualified services
Særattestasjoner
32
73
Cooperating company to the auditor
Samarbeidende selskap til revisor
121
582
861
1 280
Other service
Andre tjenester
Tax advice
Skatterådgivning
Total expensed auditors fee excl. value added tax
Sum kostnadsført revisjonshonorar ekskl. merverdiavgift
93
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
Note 12
Specification of items in the accounts/Spesifikasjon av poster i regnskapet
NOK 1000
94
Other operating expenses
Andre driftskostnad
2012
2011
Subscription and bourse fees
Kontingenter og børsavgifter
2 446
2 823
Leasing expenses and other expenses premises
Leie og andre kostnader lokaler
3 259
3 196
IT expenses
IT kostnader
1 966
1 977
Auditor's, lawyer's and consultant's fees
Revisjon, juridisk bistand, konsulentbistand
6 885
9 305
Travelexpenses
Reisekostnader
2 698
2 906
Administrative costs
Administrasjonskostnader
31 924
28 390
Other expenses
Andre kostnader
20 914
27 600
Total other operating expenses
Sum andre driftskostnad
70 092
76 197
2012
2011
Income from subsidiaries and associated companies
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap
5 100
0
Interest income
Renteinntekt
Interest received from group companies
Renteinntekt fra foretak i samme konsern
2012
2011
154 807
144 705
Interest income Banks
Renteinntekter bank
3 179
7 022
Interest income from others
Renteinntekter fra andre
63
1 289
Total other interest income
Sum andre renteinntekt
3 242
8 311
2012
2011
Other financial income
Andre Finansinntekter
Foreign exchange gain
Valutagevinst
Unrealised foreign exchange gain
Urealisert valutagevinst
24
7
453
413
Guarantee commision from subsidiaries
Garantiprovisjon fra datterselskap
41 618
11 995
Total other financial income
Sum andre finansinntekter
42 095
12 415
Write-down of financial assets
Nedskriving av finansielle eiendeler
Total Write-down of financial assets
Sum nedskriving av finansielle eiendeler
Interest paid to group companies
Total Interest paid to group companies
2012
2011
0
1 647
Rentekostnader til foretak i samme konsern
2012
2011
Sum rentekostnad til foretak i samme konsern
4 882
1 001
Other interest costs
Andre rentekostnader
Total other interest costs
Sum andre rentekostnader
2012
2011
167 255
158 432
Other Financial expenses
Unrealised foreign exchange loss
Andre finanskostnader
2012
2011
Urealisert valutatap
1 860
419
Loss on sale of shares in subsidaries
Tap ved salg aksjer i datterselskap
Change in value of derivatives
Verdiendring derivater
Entry fee
Etableringsgebyr
Other financial expenses
Andre finanskostnader
Total other financial expenses
Sum andre finanskostnad
Other receivables
Andre fordringer
Bond at store
Slappkiste
Current receivables from companies in the same group
Kortsiktige mellomværende konsernselskap
Group contribution
Konsernbidrag
Net pay receivable
Nettolønn til gode
Other current receivables and accruals
Andre kortsiktige fordringer og periodiseringer
Total other receivables
Sum andre fordringer
10 600
2 331
0
15 614
8 354
0
9 115
18 146
29 928
36 511
2012
2011
210
318
46 542
161 087
5 100
0
14 016
14 848
5 464
6 033
71 331
182 286
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
13 Contingent results
13 Betinget utfall
Havila Shipping ASA is not aware of any legal disputes of essentital meaning
Havila Shipping ASA er ikke kjent med juridiske tvisteforhold av vesentlig
for assessment of the company.
betydning for bedømmelse av selskapet.
14 Individual transactions
14 Enkelttransaksjoner
Material transaction in Havila Shipping ASA in 2012 is 2 new bond loans
Vesentlige transaksjoner i Havila Shipping ASA i 2012 er opptak av to
of NOK 600 million and the partly repayment of a bond loan of NOK 284
obligasjonslån på til sammen NOK 600 mill og delvis nedbetaling av et
million.
obligasjonslån på NOK 284 mill.
In 2012 Havila Shipping ASA raised NOK 200 million in gross proceeds
I 2012 hentet Havila Shipping ASA NOK 200 mill i brutto emisjonproveny
through private placement.
gjennom en rettet emisjon.
In 2012 the Group sold its 50 % share in the joint venture company Acergy
I 2012 solgte konsernet sin eierandel i joint venture selskapet Acergy Havila
Havila Limited.
Limited.
The shares in Havila PSV is was sold to Havila Ships AS in July 2012.
Andelen i Havila PSV IS ble solgt til Havila Ships AS i juli 2012
In 2011 it was made an acquisition with consideration in shares of Havila
I 2011 var det foretatt et oppkjøp med vederlag i aksjer til Havila Holding AS
Holding AS 2,928,980 shares at a price sufficient pieces NOK 52.50, a total
antall aksjer 2.928.980 til en stykk pris NOK 52,50, totalt NOK 153,771,450.
of NOK 153.771.450.
Shares of Partsrederiet Havship DA, PR Havship II DA og P/R Havship III
Andelene i Partsrederiet Havship DA, PR Havship II DA og P/R Havship III DA
DA is sold to a subsidiary, Havila Saturn AS for a sufficient amount of NOK
er solgt videre til datterselskapet Havila Saturn AS for NOK 59,7 mill i 2011.
59.7 million in 2011.
See note 3
Viser til note 3
15 Environmental conditions
15 Miljøforhold
The company is not committed to any environmental conditions beyond
Selskapet har ikke forpliktet seg til noen miljøtiltak utover det som er vanlig
what is normal in this business.
i næringen.
The company has complied with the environmental requirements.
Selskapet har etterlevd miljøkravene.
16 Close associates
16 Nærstående parter
Transactions with close associated
Transaksjoner med nærstående selskaper
Refer to Note 7, 14 and Note 27 Group.
Viser til note 7 og 14 og konsern note 27.
Havila Shipping ASA has been involved in various transactions with close
Havila Shipping ASA har foretatt flere ulike transaksjoner med nærstående
associates. All the transactions are made as a part of the ordinary business
selskaper. Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære
and is made on market terms. The most important transactions are as
virksomheten og til markedsmessige vilkår. De vesentligste transaksjonene
follows:
som er foretatt er som følger:
a)
Purchase of design from Havyard Global Solutions AS
a)
b)
Lease of premises from Siva Sunnmøre AS
b)
Leige av lokaler med Siva Sunnmøre AS
c)
Lease of premises from Havila Holding AS
c)
Leige av lokaler med Havila Holding AS
Kjøp av design fra Havyard Global Solutions AS
a) Havyard Ship Technology AS is owned by Havyard Group AS which Havila
a) Havyard Ship Technology AS er eiet av Havyard Group AS som Havila
Holding AS owns 82.1%. Havyard Ship Technology AS has new building in
Holding AS eier 82,1 %. Havyard Ship Technology AS har nybygging i Norge
Norway and this was chosen based on technical solutions and price.
og dette ble valgt utfra tekniske løsninger og pris.
b) Havila Holding AS owns 33.5% of Siva Sunnmøre AS from which Havila
b) Havila Holding AS eier 33,5 % av Siva Sunnmøre AS som Havila Shipping
Shipping ASA leases storeroom. This agreement expires 31.12.2015, and is
ASA leier lagerlokaler av. Denne avtalen utløper 31.12.2015, og er gjort på
made on market terms.
markedsmessige vilkår.
c) Havila Shipping ASA moved to new premises in July 2008 which is owned
c) Havila Shipping ASA flyttet til nye lokaler, som er eiet av Havila Holding
by Havila Holding AS. This agreement expires 28.02.2018, and is made on
AS, i juli 2008. Denne avtalen utløper 28.02.2018, og er gjort på
market terms.
markedsmessige vilkår.
NOK 1000
Overview of transactions/
Oversikt over transaksjoner
Havila Holding AS
Siva Sunnmøre AS
Havyard Global Solutions AS
Outstanding at 31.12.2012
Mellomværende per 31.12.2012
Rent/Leie
0
2 088
0
243
736
95
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
NOK 1000
96
Other current receivables group companies
Andre kortsiktige fordringer på konsernselskap
2012
2011
Partsrederiet Havship DA
Partsrederiet Havship DA
0
10 428
PR Havship II DA
PR Havship II DA
0
12 226
P/R Havship II DA
P/R Havship II DA
0
21 746
Havila Chartering AS
Havila Chartering AS
3 444
3 735
Havila Saturn KS
Havila Saturn KS
0
1 900
Havila Mars KS
Havila Mars KS
6 498
0
Havila Mercury KS
Havila Mercury KS
7 072
0
Havila Ships AS
Havila Ships AS
7 017
38 696
Havila Offshore AS
Havila Offshore AS
4 996
7 737
Havila Subcon AS
Havila Subcon AS
11 151
15 024
Havila Supply UK LTD
Havila Supply UK LTD
2 082
2 134
Havila Borg AS
Havila Borg AS
0
22 295
Havila Aurora AS
Havila Aurora AS
0
14 626
Havship I AS
Havship I AS
0
10 539
Havila Charisma AS
Havila Charisma AS
Total
Totalt
Receivables with due date later than one year
Fordringer med forfall senere enn ett år
Loans to companies in the same group
Lån til foretak i samme konsern
Havila PSV AS
Havila PSV AS
Partsrederiet Havship DA
Partsrederiet Havship DA
Pr Havship II DA
Pr Havship II DA
Havila Chartering AS
Havila Chartering AS
Havila Subcon AS
4 283
0
46 542
161 086
5 114
5 114
0
6 700
0
9 500
7 906
24 553
Havila Subcon AS
1 011 752
1 043 026
Havila Ships AS
Havila Ships AS
1 784 919
800 644
Havila Saturn AS
Havila Saturn AS
0
59 781
Havila Shipping DO Brazil LTD
Havila Shipping DO Brasil LTD
Havila Shipping PTE LTD
Havila Shipping PTE LTF
Total
Totalt
Management fees to Havila Management AS
Management honorar til Havila Management AS
Repayment of loans to group companies
Nedbetaling av lån til foretak i samme konsern
Havila Shipping PTE LTD
4 177
0
591
114 453
2 814 459
2 063 771
32 874
29 315
Havila Shipping PTE LTD
-109 508
-199 500
Interest income from group companies
Renteinntekter fra foretak i samme konsern
154 807
144 705
Receivables with due date later than one year
Fordringer med forfall senere enn ett år
Loan to joint venture companies Posh Havila PTE LTD
Lån til felleskontrollert virksomhet Posh Havila PTE LTD
58 708
31 311
Havila Shipping ASA has management agreements with its subsidiares
Havila Shipping ASA har management avtaler med sine datterselskap.
Management fee
Administrasjonsinntekter
Havila Ships AS
Havila Ships AS
Havila Subcon AS
Havila Offshore AS
2012
2011
319 583
289 596
Havila Subcon AS
35 402
35 062
Havila Offshore AS
73 428
75 317
Havila Chartering AS
Havila Chartering AS
31 833
18 976
Partsrederiet Havship DA
Partsrederiet Havship DA
0
10 489
PR Havship II DA
PR Havship II DA
0
7 899
P/R Havship III DA
P/R Havship III DA
0
11 229
Havila Mars KS
Havila Mars KS
5 199
0
Havila Mercury KS
Havila Mercury KS
5 657
0
Havila Charisma AS
Havila Charisma AS
Total
Totalt
1 528
0
472 630
448 569
NOTES - PARENT COMPANY / NOTER MORSELSKAP
17 Financial ins truments and market risk
17 Finansielle instrumenter og markedsrisiko
Havila Shipping AS is the management company for the Havila Shipping
Havila Shipping AS er managementselskap for Havila Shipping konsernet.
Group.The group runs international business activities that are exposed to
Konsernet driver internasjonal virksomhet som er utsatt for betydelig
significant interest and currency risks. The group uses its respective ship-
renterisiko og valutarisiko. Konsernet inngår sine rente og valutakontrakter
owning companies to enter interest and currency contracts, where cash
i respektive skipseiende selskaper knyttet opp mot kontanstrømmer til
flows for the ships are the basis for the contracts.
fartøyene.
Credit risk
Kredittrisiko
The company has no significant credit risks where management services
Selskapet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til fakturerte management
that are invoiced for its subsidiary companies are concerned. Settlements for
tjenester for sine datterselskap. Oppgjør av slike tjenester blir fortløpende
such services are billed concurrently.
avregnet.
Floating and fixed interest rate risk
Renterisiko
The company has issued unsecured bond loans (ref note 4). The loan
Selskapet har utstedt usikrede obligasjonslån (ref note 4). Lånerente på
interest on these bond loans is floating, associated with NIBOR + 10% for
obligasjonslånene er flytende og knyttet opp mot NIBOR + 10% på lån nr
loan number 1, NIBOR + 9,5% for loan number 2, NIBOR + 8,5% for loan
1, NIBOR + 9,5% på lån nr. 2, lån nr. 3. NIBOR + 8,5%, lån nr. 4 NIBOR +
number 3, NIBOR+7,5% for loan number 4 and NIBOR +8,5% for loan
7,5% og lån nr. 5 NIBOR+8,5 %, lån nr 6 NIBOR + 3,75 %, lån nr 7 NIBOR
number 5, NIBOR + 3,75% for loan number 6, NIBOR + 4,5% for loan
+ 4,5%.1% økning i NIBOR vil i løpet av et år medføre økt rentekostnad på
number 7. A 1% increase in NIBOR will, during the period of one year, lead
NOK 19 mill.
to an increase in interest expenses of NOK 19 m.
Liquidity risk
Lividitetsrisiko
The company’s current liquidity is based on current through-invoicing
Selskapets løpende likviditet er basert på løpende viderefakturering av
of company management services, including mark-ups for its respective
sine managementtjenester inkludert påslag til sine respektive datteselskap
subsidiaries and external companies. The group’s strategy is to have
samt eksterne selskaper. Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter,
sufficient cash, cash equivalents or opportunity for credit at all times, to
kontantekvivalenter eller kredittmuligheter til enhver tid å kunne finansiere
be able to finance ongoing operations and own financing of investments.
løpende drift og egenfinansiering av investeringer.
Currency risk
Valutarisiko
Havila Shipping ASA is not directly exposed to currency risk.
Havila Shipping ASA er ikke direkte utsatt for valutarisiko.
18 Gover nment grant
18 Offentlig tilskudd
NOK 1000
2 012
2 011
Grant received
Mottatte tilskudd
Reimbursement from the Norwegian Maritime Directorate
Nettolønnsordning for sjøfolk
88 186
83 951
Reimbursement sick pay
Refusjon sykepenger
13 884
11 030
Reimbursement for trainees
Lærlingstilskudd
Total government grant
Sum offentlige tilskudd
5 112
2 632
107 183
97 613
The government grants are recorded as a reduction in crew costs
De offentlige tilskudd blir bokført som reduksjon av mannskapskostnadene.
Note 19 Guarantees
Note 19 Garantier
Havila Shipping ASA has furnished guarantees for loans in the subsidiaries
Havila Shipping ASA har stillt morselskapsgaranti for gjeld i datterselskapene
Havila Offshore AS, Havila Ships AS and Havila Subcon AS.
Havila Offshore AS, Havila Ships AS og Havila Subcon AS.
Havila Shipping ASA has furnished a guarantee for the bareboat hire that
Havila Shipping ASA har stillt morselskapsgaranti for bareboat leien som
Havila Offhore AS is liable to pay to the Sydvestor Troll AS.
Havila Offshore AS plikter å betale til Sydvestor Troll AS.
97
REVISJONSBERETNING
98
REVISJONSBERETNING
99
AUDITORS REPORT
100
AUDITORS REPORT
101
Responsibility Statement
Erklæring fra styret og ADM DIREKTØR
We confirm, to the best of our knowledge, that the financial statements
Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for perioden 1.
for the period 1 January to 31 December 2012 have been prepared in ac-
januar til 31. desember 2012 er utarbeidet i samsvar med gjeldende
cordance with current applicable accounting standards, and give a true and
regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende
fair view of the assets, liabilities, financial position and profit or loss of the
bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og
entity and the group taken as a whole. We also confirm that the Board of
resultat som helhet. Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettvisende
Directors’ Report includes a true and fair review of the development and
oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet og konsernet,
performance of the business and the position of the entity and the group,
sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer
together with a description of the principal risks and uncertainties facing the
selskapet og konsernet står overfor.
entity and the group.
102
The Board of Havila Shipping ASA
Styret i Havila Shipping ASA
Fosnavåg, 20. March 2013
Fosnavåg, 20. mars 2013
Per Sævik
Chairman of the Board of Directors
Styrets leder
Anders Talleraas
Deputy Chairman
Styrets nestleder
Janicke W. Driveklepp
Board member
Styremedlem
Roger Granheim
Hege Sævik Rabben
Board member
Styremedlem
Jill Aasen
Board member
Styremedlem
Helge Aarseth
Board member
Styremedlem
Njål Sævik
Board member
Styremedlem
CEO
Administrerende direktør
103
PSV
Platform supply vessel.
Plattform-forsyningsskip.
It carries goods, water, drilling mud, chemicals, etc. to and from the
Frakter gods, vatn, boreslam, kjemikalier etc. til og fra offshore-
offshore installations. Larger share of vessel on longer, firm contracts.
installasjoner. Større andel fartøy på lengre faste kontrakter.
Havila Clipper
Havyard 832 Design
2011
Havila CHARISMA
Havyard 833L Design
2012
Flag: NOR
Flag: NOR
Havila Fanø
Havyard 832 Design
2010
Havila Aurora
MT 6009 MK II Design
2009
Flag: NOR
Flag: Bahamas
Havila Crusader
VS 485 Design
2010
Flag: NOR
Havila Foresight
MT 6010MkII Design
2008
Flag: NOR
104
Havila Commander
VS 485 Design
2010
Havila Princess
VS 470 MKI I Design
2005
Flag: Bahamas
Flag: NOR
Havila Herøy
Havyard 832 Design
2009
Havila Favour
VS 483 Design
1999
Flag: NOR
Flag: NOR
Havila Borg
Havyard 832 Design
2009
Havila Faith
VS 483 Design
1998
Flag: NOR
Flag: Bahamas
Havila Fortune
MT 6009 MK II Design
2008
Havila Fortress
VS 483 Design
1996
Flag: Bahamas
Flag: Bahamas
RR V
Havila Troll
UT 527 Design
2003
Flag: NOR
Beredskapsfartøy.
Dekker sikkerhetstjenester som oljevernberedskap, brannvern og operasjon
av redningsbåter ved oljeinstallasjoner. Ofte spesialbygde fartøy utstyrt med
større redningsbåter, helikopter-dekk og brannvernsutstyr.
Rescue- and recovery vessel.
It covers security services, such as oil spill preparedness, fire protection and
operation of rescue- and recovery vessels at the oil installations. Often
specially built vessels, equipped with larger pickup boats, helipads and fire
Havila Runde
Kleven Design
1997
fighting equipment.
Flag: NOR
* sold in March 2013
solgt i mars 2013
AHTS
Havila Jupiter
Havyard 845 Design
2010
Flag: NOR
Ankerhandteringsfartøy.
Hovedsaklig brukt til flytting av rigger, utsetting av anker, samt supply
tjenester. Vanligvis større og dyrere fartøy som er utrustet med vinsjer og
kran. Nordsjøen domineres av større AHTSer mellom 12.000-25.000 HK.
Mindre andel av fartøy på faste kontrakter.
­A nchor handling tug & supply vessel.
It is mainly being used for moving of rigs, putting out of anchors, as well
as for supply services. They are normally larger and more expensive vessel,
Havila Venus
Havyard 845 Design
2009
and equipped with winches and cranes. The North-Sea is being dominated
by larger AHTS’s, between 12.000-25.000 HP. Smaller share of vessel on
firm contracts.
Flag: NOR
Havila Neptune
Havyard 842 Design
2008
Flag: NOR
Havila Mars
UT 786 CD Design
2007
Havila Mercury
UT 786 CD Design
2007
Flag: NOR
Flag: NOR
105
Sub Sea
SubSea
SubSea
Vessels used for under water construction work, as well as for support for
Fartøy som brukes til undervanns-konstruksjonsarbeid, samt support og
under water operations. Normally equipped with larger cranes, dynamic
støtte for undervannsoperasjoner. Vanligvis utstyrt med større kran, dynamisk
positioning system (DP), helipads and with a high degree of manning
posisjoneringssystem(DP), helikopterdekk, og høy bemanningskapasitet.
capacity. They are often being divided into the following categories:
Deles ofte inn i følgende kategorier:
• MPSV – Multi-purpose supply vessel. Larger PSV’s, with extra
equipment, adapted to different under water operations.
• OCV – Offshore construction vessel. Larger offshore construction
vessels, normally equipped with large crane capacity and a larger deck
• MPSV – Multi-purpose supply vessel. Større PSVer med ekstrautstyr
tilpasset ulike undervassoperasjoner. • OCV – Offshore construction vessel. Større offshore konstruksjonsfartøy
som vanligvis er utstyrt med stor krankapasitet og større dekksareal area.
• DSV - Dive support vessel. A diving vessel, which, in addition to the
crane capacity also has a diving system and a ROV (a remote controlled
• DSV - Dive support vessel. Dykkerfartøy som i tillegg til krankapasitet
også har dykkersystem og ROV (fjernstyrt miniubåt)
mini-submarine).
Havila Subsea
Havyard 855 Design
2011
Havila Phoenix
Havyard 858 Design
2008
Flag: NOR
Flag: NOR
Havila Harmony
MT 6010 Design
2005/2007
Flag: NIS
POSH HAVILA FLEET
106
POSH Venture
Focal Marine
2009
POSH Vibrant
Focal Marine
2008
Flag: Cyprus
Flag: Cyprus
POSH Viking
Focal Marine
2008
POSH Virtue
Focal Marine
2008
Flag: Cayman Island
Flag: Cayman Island
FLEET AND CONTRACT STATUS / FLÅTEOVERSIKT OG KONTRAKTSDEKNING
Building year
Design
2013
2014
2015 -
Options
Havila Fortress
1996
VS 483
Until July 2016
Havila Faith
1998
VS 483
Until June 2013
Havila Favour
1999
VS 483
Until September 2014
Havila Princess
2005
VS 470
Until August 2013
Havila Foresight
2008
VS 483
Until July 2016
5x1 year
Havila Herøy
2009
Havyard 832
Until January 2015
3x1 year
Havila Fanø
2010
Havyard 832
Until September 2015
Havila Clipper
2011
Havyard 832
Havila Commander
2010
VS 485
Until April 2017
Havila Crusader
2010
VS 485
Until October 2013
Havila Aurora
2009
MT 6009 MKII
Havila Borg
2009
Havyard 832
Havila Fortune
2008
MT 6009 MKII
Havila Charisma
2012
PSV
Until August 2013
Until March 2016
3x1 year
4x1 month
2x1 year
2x3 months
2x1 year
Until July 2013
Until April 2013
Until January 2018
3x1 year
RRV
Havila Runde
1997
Kleven
Havila Troll
2003
UT 527
Until December 2013
Havila Mars
2007
UT 786
Until July 2014
Havila Mercury
2007
UT 786
Until November 2016
Havila Neptune
2008
Havyard 842
Havila Venus
2009
Havyard 845
Havila Jupiter
2010
Havyard 845
Posh Viking
2008
Focal Marine
Posh Vibrant
2008
Focal Marine
Until May 2014
Posh Virtue
2009
Focal Marine
Until July 2014
Posh Venture
2009
Focal Marine
Until February 2014
2005/2007
MT 6010
Until March 2014
2x1 year
Havila Phoenix
2009
Havyard 858
Until March 2021
4x1 year
Havila Subsea
2011
Havyard 855
Until December 2013
Sold in March 2013
3x2 years
AHTS
1 year
3x1 year
AHTS ASIA
Until January 2014
SUBSEA
Havila Harmony
Contract
Option
New building
Spot
107
Havila Shipping ASA - Annual report 2007
Retur:
HAVILA SHIPPING ASA
P.O. Box 215, N-6099 Fosnavåg
Tel.: +47 70 08 09 00
Fax.: +47 70 08 09 01
Foto: T.Guldbransen, SIv Nærø, Geir F. Myklebust.
www.havilashipping.no
www.havilashipping.no
108
Related documents
Download