Tidligere seminarer hold i regi av Konsortiet for forskning på

advertisement
Tidligere seminarer hold i regi av Konsortiet for forskning på terrorisme og
internasjonal kriminalitet, på NUPI, FFI og Politihøgskolen
2014
9. januar 2014
Illicit trafficking, organised crime and its impact on governance and security: Emerging
threats and new approaches, med leder av Global Initiative Against Transnational Organized
Crime, Mark Shaw. Odd Berner Malme, som har spilt en nøkkelrolle i etableringen av
initiativet, holdt også et innlegg. Initiativet er støttet av Utenriksdepartementet og Justis- og
beredskapsdepartementet.
16. mai 2014
Terroristers beslutningstaking og målutvelgelse: Hvilke faktorer påvirket valg av mål i 22.
juli-angrepene? Foredrag av Cato Hemmingby (Politihøgskolen) og Tore Bjørgo
(Politihøgskolen/NUPI). Denne forferdelige hendelsen gir et uvanlig innsyn i hva som
påvirket terroristens beslutninger om angrepsmål og -metoder. Gjerningsmannen skrev selv
om sine planer og overveielser i sitt manifest før aksjonene, og har etterpå vært tilgjengelig
for inngående utspørring i politiavhør og under rettssaken. Forskerne har fått tilgang til et
omfattende kildemateriale (bl.a. 220 timer med politiavhør) og har kunnet gjøre en
dybdeanalyse av beslutningsprosessene. I sin presentasjon vil de vise hvordan ideologiske,
strategiske og moralske begrensinger la føringer for hans valg av angrepsmål, og hvordan en
lang rekke operative forhold og omstendigheter også førte til at han stadig måtte redusere
sine ambisjoner og endre angrepsmål. Innsikt i hvilke faktorer og prosesser som påvirker
terroristers handlingsvalg og målutvelgelse kan bidra til bedre trusselvurderinger og
sikkerhetstiltak.
5. september 2014
Jihadi-Salafism in Jordan and the Syrian conflict, with Dr Joas Wagemakers.
“This talk will be about the implications of the civil war in Syria (and its repercussions in Iraq)
on the Jihadi-Salafi trend in Jordan. It shows how the conflict in Syria is perceived among
Jordanians in general and Salafis in particular and how Jihadi-Salafis are part of this. My talk
tries to explain why so many Jordanians have decided to go to Syria to fight the regime there
and what debates this has generated among Jordanian Jihadi-Salafis about the choice
between the two major radical Islamist movements in Syria: Jabhat al-Nusra and the Islamic
State (IS). These debates are contexualised by integrating them into the older intra-jihadi
discussions about what a good jihad should look like, but are also connected with the more
recent discussions over IS' behaviour in both Syria and Iraq.”
Joas Wagemakers is Assistant Professor at Radboud University Nijmegen and a leading
authority on militant Salafism.
2013
25. januar 2013
I forbindelse med den tragiske gisselaksjonen i Im Aménas i Algerie arrangerte konsortiet et
aktualitets- og refleksjonsseminar. Konsortiet forsøker å avholde slike aktualitetsseminarer
hver gang det har skjedd større terrorhendelser som berører Norge og norske interesser.
Flere korte innlegg belyste ulike sider ved hendelsen: Petter Nesser og Brynjar Lia (FFI):
Militante islamistbevegelser i det nordlige Afrika. Jihadistbevegelsene i Nord-Afrika har en
lang historie tilbake til den algirske borgerkrigen. På 2000-tallet har algirske jihadister utvidet
sitt operasjonsområde sørover, i allianse med en rekke lokale nettverk, samtidig som
båndene til det sentrale al-Qaida og internasjonale nettverk er blitt opprettholdt og styrket.
Nesser og Lia ga en oversikt over jihadistnettverkene i Sahel-regionen med fokus på
Belmokhtar sin gruppe og forsøkte å gi en vurdering av fremtidige utviklingstrekk. Anders
Romarheim (IFS): Dynamikken og logikken i gisselsituasjoner og om styresmaktenes
alternative mottrekk, samt konsekvensene av disse. Han viste også viktigheten av å
analysere den spesifikke gruppen man står ovenfor i en konkret gisselsituasjon. Tore Bjørgo
(PHS/NUPI) kommenterte og utfylte.
1. februar 2013
Seminar med NUPIs nye forsker Francesco Strazzari om Fire under the sand: the long
shadow of Mali's instability.
In the wake of the French military intervention in Mali and the terrorist attacks on the
Algerian gas industry, the geopolitical instability of the Sahel region has conquered
centerstage. Once again, the 'armies of terror' dissolve as Western troops advance, and yet
no one underestimates the difficult challenges that lie ahead. While a full understanding of
the complex mosaic of localised conflicts and external interventions in the Sahel-Sahara
region remains sometimes elusive, not everything is obfuscated by the fog of war, and some
interpretation is possible, especially with the use of comparative lenses. The nature and
evolution of terrorism and organized crime in the context of regional tensions calls for more
research efforts on shadow globalization, extralegal governance and the fluid geopolitics of
old and new rivalries, ultimately questioning traditional models and deeply rooted state
practices.
18. april 2013
Oslo-politiets bruk av dialog som metode for å forebygge voldelige demonstrasjoner og
sammenstøt, med politiførstebetjent Vegar Martinsen.
Siden tidlig på 90-tallet har Oslo politidistrikt bevisst valgt dialog som en metode for å
forebygge kriminalitet innen bestemte miljøer i hovedstaden. 1% mc-klubber og etniske
gjenger er gode eksempler på dette. Høyreekstremisme er et annet eksempel hvor resultater
må kunne sies å ha vært en suksess. I 2002 valgte politiet også å forsøke metoden i
forbindelse med demonstrasjonene i tilknytting til møte i Verdensbanken i Oslo. Resultater
var så positive at Oslo politidistrikt i 2004 opprettet en egen enhet som fikk ansvar for å
arbeide med denne metoden på heltid i forbindelse med religiøs og politisk aktivisme.
Dialoggruppa er i dag en liten dedikert enhet som har kontakt og dialog, og arbeider
forebyggende med alle grupper av aktivister i byen vår. Politioverbetjent Vegar Martinsen
har jobbet ved gruppen siden starten.
17. september 2013
Community experiences with taking community ownership in preventing radicalization in
the US. Abdirizak Farah is a Policy Advisor with the U.S. Department of Homeland Security
(DHS) Office of the Secretary, Office for Civil Rights and Civil Liberties, where he serves as a
key expert on homeland security, civil liberties, and countering violent extremism. Mr. Farah
will discuss the nature of radicalization in the United States and the challenge it poses for
both governments and communities. Drawing on his experience from both the U.S.
government and as a community advocate, Mr. Farah will present lessons learned in
engaging communities on radicalization and provide his perspective on how relevant
communities in the United States view the issue. He will address the importance of ensuring
engagement takes place within a broader context of protecting civil liberties, and will
present community experiences with taking ownership of the fight against radicalization
threats.
15. oktober 2013
Negotiating the In Amenas Siege: a Comparative Perspective
Professor Adam Dolnik’s presentation will focus on analysing the four day siege of the
Tigantourine gas facility that took place in January 2013 in Algeria. After a chronological
narrative of the siege, the analysis will focus on placing the events into a comparative
perspective with other recent terrorist sieges (i.e. Moscow theatre 2002, Beslan School
2004, Mumbai 2008), to identify common trends in the hostage takers' conduct and modus
operandi. The presentation will then focus on analysing the opportunities and limitations of
the use of established hostage negotiation practices during the siege, drawing broader
lessons for managing future terrorist barricade sieges.
Professor Adam Dolnik, PhD, is a Professor of Terrorism Studies at the University of
Wollongong in Australia, and an adjunct Professor of Counterterrorism at the George C.
Marshall Center for European Security Studies in Germany. Dolnik is one of the world’s
leading experts on hostage situations and hostage negotiations. He has delivered lectures
and training courses on terrorism and hostage negotiation for various governmental and
nongovernmental organizations and agencies in over 50 countries, and regularly conducts
field research in conflict zones (i.e. North Caucasus, Afghanistan, Pakistan, Uganda, Sudan,
Southern Philippines, DRC, Colombia, etc.) His books include Understanding Terrorist
Innovation: Technologies, Tactics, and Global Trends (2007), Negotiating Hostage Crises with
the New Terrorists (2007), and Negotiating the Siege of Lal Masjid (forthcoming in 2014).
10. desember 2013
Sovereign crimes: corruption, organized crime and nationalism in the Balkans, by
Francesco Strazzari
With a breakthrough in Belgrade-Pristina relations, and Croatia’s membership in the
European Union the Western Balkans in 2013 seem to have rewarded international
strategies promoting regional stability and domestic reforms. Several challenges lie ahead,
however. While fighting corruption and organized crime has become everyone's priority
over the past few years, a full understanding of how the phenomenon relates to political
stability and socio-economic sustainability remains quite elusive. What have we learned
about the nexus between extralegal governance and formal political processes twenty years
after the outbreak of the Yugoslav wars, and what is our knowledge for? The seminar will
delve into key aspects of the nexus between organized crime and state making and un-
making in the region, with a particular focus on external intervention and assistance
dynamics vis-à-vis corruption.
Francesco Strazzari is senior research fellow with NUPI, where he has joined the Research
Consortium on International Crime and Terrorism in 2013.
2012
11. januar 2012
Seminar med Tom Olsen om Veien ut av nynazistmiljøet. Han var selv tidligere en sentral
nynazist på 1990-tallet, da kjent som Tom Kimmo Eiternes. Han brøt med miljøet i 1998,
utdannet seg til sosionom, og har siden jobbet i NAV. Sommeren 2011 sluttførte han sin
mastergrad i sosialt arbeid med en masteroppgave om ”Nynazistiske miljøer - en studie om
tilslutnings- og exit-prosessene”, basert på intervjuer med ni tidligere nynazister.
Avhandlingen har fått usedvanlig mye oppmerksomhet, og resultatene ble blant annet
omtalt av Kong Harald i hans nyttårstale! I sitt foredrag vil Tom Olsen fortelle litt om seg selv
og sin egen historie, men først og fremst presentere sin masteroppgave. Han vil si noe om
dem han intervjuet (anonymisert), og beskrive de viktigste resultatene fra undersøkelsen.
Gjennom å se på årsaker til at ungdom går inn i slike ekstremistiske miljøer og hvordan de
kom seg ut igjen, gir studien innspill til hvordan man kan drive et bedre og mer treffsikkert
forebyggende arbeid. Spesielt peker Olsen på betydningen av sosiale relasjoner, både i
tilslutnings- og exit-prosessene. Studien viser også de negative bivirkningene ved en del
ubetenksomme former for antirasisme. Et hovedfunn er de uventet sterke positive effektene
av politiets bekymringssamtaler.
13. mars 2012
Norsk Utenrikspolitisk Institutt organiserte seminar om Ti år mot terror - Skandinavia i
endring. Hvordan har ti år med krig mot terror påvirket våre skandinaviske samfunn?
Program:
•
Svensk nøytralitetspolitikk, ved Professor Wilhelm Agrell, Universitetet i Lund
•
Muslimer i Danmark, ved Mikkel Rytter, forsker, Universitetet i Århus
•
Den norske rettsstaten, ved Jon Wessel-Aas, advokat
12. april 2012
Seminar om Piratvirksomhet i Somalia med Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik. De
presenterte sitt forskningsprosjekt: ”Ex-pirates in Somalia: Processes of engagement,
disengagement and reintegration”. Studien ser på hvorfor og hvordan noen personer blir
involvert i piratvirksomhet i Somalia og hvordan og hvorfor disse går ut av piratvirksomhet
igjen. Prosjektet er basert på intervjuer med 16 tidligere pirater og støttespillere og gir
innsikt i noen av betingelsene, vilkårene og prosessene som motvirker videre engasjement i
piratvirksomhet. Studien analyserer også faktorer og omstendigheter som fremmer og
fasiliteter disengagement fra piratgrupper og reintegrering til et ikke-kriminelt livsløp. I
tillegg blir det rettet fokus mot et prosjekt støttet av Kirkens Nødhjelp ”Alternative
Livelihoods to Piracy” hvor religiøse ledere bruker normative verdier til å pushe individer ut
av piratvirksomhet og tilbyr yrkesopplæring og mikrofinans. Studien ser på rollen et slikt
initiativ kan spille når det kommer til å legge til rette for disengagement fra piratvirksomhet
og økonomisk og sosial reintegrering i Somalia.
7. mai 2012
Seminar om Krigen mot terror fra George W. Bush til Barack H. Obama med seniorforsker
ved NUPI, Hilde Eliassen Restad. Hun skal presentere sitt forskningsprosjekt: ”The War on
Terror from Bush to Obama: On Power and Path Dependence”.
23. august 2012
Seminar om Drømmer og jihadisme ved Iain Edgar, senior lecturer i sosialantropologi ved
Universitetet i Durham. Møtet ble ledet av Thomas Hegghammer. Edgar presenterer sin
studie The Dream in Islam: From Qur’anic Tradition to Contemporary Militant Jihadist
Inspiration.
28. august 2012
Seminar om Terrorismens teknologier ved Mats Fridlund, som er fil.dr, sivilingeniør og
universitetslektor i vitenskapsteori ved Göteborgs universitet, samt assosiert forsker i
sikkerhetsteori ved Center for avancert sikkerhetsteori ved Københavns Universitet. Hans
forskning fokuserer på teknikkens politiske og kulturelle betydning i historisk og samtidig
perspektiv. Hans nåværende forskning handler om hvilken betydning teknologi og
materialitet har hatt i terrorismens utvikling både for å gi militante radikalere mer effektive
metoder å nå ut med sin vold og terror såvel som for sivilbefolkning i steder som har
anvendt ulike teknologier for å bedre kunne leve med trusselen fra bombene.
28. september 2012
Konsortiumseminar med Sveinung Sandberg og Lars Erik Berntzen, som holdt foredrag om
Anders Behring Breivik og den anti-islamske bevegelsen. De presenterer en studie av
forholdet mellom retorikken i Anders Behring Breivik’s manifest 2083 A European
Declaration of Independence og retorikken til den anti-islamske bevegelsen. Studien viser at
ideologien, verdensforståelsen og språket til den større sosiale bevegelsen var
retningsgivende for terrorhandlingene. Dette gjelder også terror mer generelt. Paradokset er
at sosiale bevegelser med apokalyptiske og antagonistiske verdensforståelser inspirerer
politisk vold og terror de i mange tilfeller ikke støtter. Vi argumenterer for at bekjempelse av
terror må adressere politiske retorikk. Terrorbekjempelse er mest effektiv når den kommer
fra, eller involverer, moderate aktører i det ideologiske landskapet rundt terroristene.
Lars Erik Berntzen er vitenskaplig assistent ved Institutt for Sammenlignende Politikk ved
Universitetet i Bergen. Han har tidligere skrevet en masteroppgave om den anti-islamske
bevegelsen i Norge. Sveinung Sandberg er postdoktor ved Institutt for Sosiologi og
Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet med rusmidler, vold,
gatekultur og narrativ- og diskursanalyse. Det siste året har han arbeidet med Breiviks
manifest.
30. november 2012
Nye trender i internasjonal høyreekstremisme. Seminar med Daniel Schneider, Christian
Weissgerber og Jacob Ravndal. Schneider skal foredra om fenomenet ”De Udødelige” (Die
Unsterblichen), og potensialet for transnasjonalisering av nynazistiske nettverk. Han vil også
vise hvordan ”De Udødelige” bryter med stereotypier om at nynazistiske grupperinger bare
tiltrekker underprivilegerte mennesker som er opptatt av fotball, øl og vold. Schneider er
utdannet ved Princeton, Det Frie Universitet i Berlin og Universitetet i Hamburg. Schneider
jobber nå for Exit-Germany, en organisasjon som siden 2000 har jobbet opp mot nynazistiske
miljøer i Tyskland med mål om å hjelpe personer ut av de ekstreme miljøene og tilbakeføre
dem til samfunnet. Christian Weissgerber er et 23 år gammel tidligere medlem og
lederskikkelse i et nynazistisk miljø i Thüringen, sentralt i Tyskland. Weissberger kom ut av
nynazismen for to år siden med hjelp fra Exit-Germany. Han er nå filosofistudent og skal
snakke om hvordan og hvorfor høyreekstreme kan samarbeide på tvers av ideologiske,
nasjonale så vel som etniske skillelinjer. Jacob Ravndal er doktorgradsstipendiat ved FFI der
han studerer voldelige høyreekstremistiske og islamfiendtlige grupper og organisasjoner i
Vest-Europa. I tillegg har han fulgt Breivik-saken tett, og har nylig publisert to artikler om
Anders Behring Breivik for det amerikanske tidsskriftet CTC Sentinel. I sitt foredrag skal
Ravndal belyse hvordan Breivik har blitt mottatt blant likesinnete ekstremister på sosiale
medier og blogger.
2011
18. januar 2011
Magnus Ranstorp, forskningsdirektør ved Centre for Asymmetric Threat Studies ved Den
svenske Försvarshögskolan holdt foredrag om December 2010 incidents in
Sweden/Denmark: reflections on evolution of terrorism trends in Nordic states.
6. april 2011
German Jihadists in Waziristan med Der Spiegel-journalist Yassin Musharbash, en av
Tysklands ledende eksperter på tyske Jihadist-nettverk.
29. april 2011
Den nederlandske forskeren Ludo Block innleder om Europeisk politisamarbeid i
bekjempelse av terrorisme og organisert kriminalitet.
1. juni 2011
Exit Bin Laden – folkelig opprør i Midtøsten: Hva betyr dette for internasjonal terrorisme?
Refleksjonsseminar med korte innledninger og deltakelse fra publikum.
16. august 2011
På bakgrunn av terroraksjonene 22. juni arrangerte Konsortium for forskning om terrorisme
og internasjonal kriminalitet et aktualitetsseminar med journalist Øyvind Strømmen og
blogger Bjørn Stærk om Antijihad: Anders Behring Breiviks ideologiske opphav. Strømmen
og Stærk er blant Norges fremste kjennere av antijihad-bevegelsen. De holdt hvert sitt
innlegg etterfulgt av en paneldebatt ledet av professor Tore Bjørgo.
6. september 2011
Seminar med den libyske ex-jihadisten Noman Benotman om Libya and the Risks of the
post-Qaddafi Era.
29. november 2011
Terroristers bruk av Internett. Heldagskonferanse i Oslo Militære Samfund, arrangert av
Terra-prosjektet ved FFI.
6. desember 2011
Konferanse i samarbeid med Justisdepartementet om forebygging av radikalisering og
voldelig ekstremisme. Sted: Politihøgskolen.
Download