marianne och marcus Wallenbergs stiftelse

advertisement
marianne och marcus
Wallenbergs Stiftelse
2012 i korthet
120 miljoner kronor i anslag
67 mkr i projektanslag
22 mkr forskarprogram
5 kliniska forskare
2
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
stiftelsen 2012
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har
Forskarprogram
under 2012 beviljat närmare 120 miljoner kro-
Under året har fem forskare beviljats anslag
nor till olika forskningsprojekt och individstöd.
inom ramen för Stiftelsens program för kliniskt
Detta är det största beloppet som hittills delats
verksamma läkare. Totalt har programmet ut-
ut under ett enskilt år.
lysts vid sju tillfällen och sammanlagt har 35
forskare utsetts. En ny utlysning av programmet
Under de senaste fem åren har Stiftelsen beviljat
sker under våren 2013.
mer än 445 miljoner kronor till svensk forskning.
Sedan grundandet, 1963, har forskningsanslag
Individstöd
på närmare 1,6 miljarder kronor beviljats.
Sedan 2010 stödjer Stiftelsen ett Fellowprogram
vid Stellenbosch Institute for Advanced Study,
Forskningsprojekt
STIAS. Programmet ger forskare vid svenska
Stiftelsen stödjer i huvudsak forskning inom ju-
universitet en möjlighet att vistas vid institutet
ridik, ekonomi och samhällsvetenskap till vilka
i Sydafrika. Under 2012 fick åtta forskare den
områden ett tiotal projekt beviljats anslag un-
möjligheten. Med stöd från Stiftelsen genom-
der året.
fördes även ett antal work-shops vid institutet.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
3
– Stiftelsens stöd till forskning inom juridik och
samhällsvetenskap har vidareutvecklats under
året, konstaterar Peter Wallenberg, ordförande
i Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.
4
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Satsning på
samhällsvetenskaper
För att garantera att forskningsanslagen ges till
Raoul Wallenbergåret uppmärksammades ge-
projekt eller individer där de gör störst nytta,
nom ett anslag för en gästprofessur i mänsk-
anlitar Stiftelsen löpande de främsta forskarna
liga rättigheter och humanitär rätt vid Raoul
inom respektive ämnesområde för att utvärdera
Wallenberginstitutet i Lund, samt genom anslag
ansökningarna. Stiftelsen samverkar även med
för information och utställningar i samband med
ledningarna för Sveriges lärosäten bland annat
100-årsjubiléet av Raoul Wallenbergs födelse.
genom att ansökningarna ska godkännas och
prioriteras av dem.
Klinisk medicin
Stiftelsens satsning på klinisk medicin fortsät-
I första hand lämnas anslag till forsknings-
ter. Ett av de problem som särskilt uppmärksam-
projekt av hög vetenskaplig potential. Under
mats under de senaste åren inom den kliniska
året har ett tiotal projekt beviljats stöd.
forskningen är de ökande svårigheterna för
– Det är mycket glädjande att få bevilja anslag till
läkare att kombinera klinisk verksamhet och
så många projekt inom områden som är under-
forskning.
finansierade i det svenska forskningssystemet.
Spännvidden på projekten sträcker sig från ini-
Stiftelsens program, som under 2013 kommer
tiering av en forskningsmiljö om aktivt åldrande,
utlysas för åttonde gången, möjliggör för läkare
social integration och äldres rättsliga ställning
att under tre år ägna en stor del av sin arbets-
till förhållandet mellan hur människor uppfat-
tid åt medicinsk forskning. Förutom finansiering
tar den akustiska miljön och fysiska uppgifter i
av en forskartjänst ingår ett anslag för att täcka
akustiska signaler, säger Peter Wallenberg Jr, le-
kostnader för forskningsarbetet.
damot i Stiftelsen.
2012 utsågs fem kliniker vars forskningspro-
Vetenskap och modernisering
jekt är spridda över hela medicinområde. Två
Ett av de större projekten under året, ”Vetenskap
av projekttitlarna är; ”Förbättrad behand-
och modernisering i Sverige”, beviljades Kungl.
ling mot tuberkulos genom optimering av lä-
Vetenskapsakademien. Det moderna kunskaps-
kemedelsbehandling
samhällets historia kommer att studeras genom
”Kliniska och experimentella studier av central
att den breda kompetens, som under de senaste
toleransutveckling”.
och
immunsvar”
och
decennierna skapats inom svensk vetenskapshistoria, nyttjas. Projektet samlar flera forskare
Stiftelsens styrelse har under året också tagit initia-
och resultaten ska tillgängliggöras genom ve-
tiv för att tydligare synliggöra de projekt som stöds.
tenskapliga artiklar, böcker, konferenser samt en
– Vi kommer i allt större grad presentera an-
vetenskapligt inriktad blogg.
slagen på hemsidan för att visa de projekt och
de forskare som Stiftelsen stödjer säger Hans
Wibom, verkställande ledamot i Stiftelsen.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
5
6
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
årets anslag
tkr
Stiftelsens forskarprogram för kliniskt verksamma läkare 2013
22 000
Kungl. Vetenskapsakademien, projektet “Science and modernization in Sweden: An institutional approach to historicizing the knowledge society”
16 000
Lunds universitet, juridiska institutionen, projektet “Elder law - initiating a new interdisciplinary
research environment on active ageing, social integration and the legal status of the elderly”
10 000
Raoul Wallenberginstitutet, The Raoul Wallenberg Visiting Chair in Human Rights and
Humanitarian Law
7 500
Lunds universitet, institutionen för kommunikation och medier, projektet “Media Experiences
and Rights” 6 300
Lunds universitet, nationalekonomiska institutionen, projektet “Alternative Financial Markets”
5 500
Stockholms universitet, psykologiska institutionen, projektet “Sound Cities: Computational
Modelling of Urban Soundscape Quality”
5 000
Göteborgs universitet, företagsekonomiska institutionen, projektet “Improving effectiveness
and efficiency in large Swedish firms through AIS” 5 000
Stockholms universitet, institutet för Internationell Ekonomi, projekt för internationalisering,
post-docs, gästforskare och gästprofessorer
5 000
Stiftelsens symposieserie, högprofilsymposier under 2013 i anledning av Stiftelsens 50-årsjubileum5 000
ICC Research Foundation, byggnation och inredning vid ICC:s huvudkontor i Paris 4 200
Karolinska Institutet, institutionen för folkhälsovetenskap, projektet “Mobile telemedicine and
emergency care of injury in resource-poor settings”
4 100
Uppsala universitet, institutionen för idé- och lärdomshistoria, projektet “Brown networks
among Swedish intellectuals during the interwar period and World War II”
3 500
University of Minnesota Law School och Uppsala universitet, utbytesprogrammet Minnesota/
Uppsala Exchange Program in Law
3 500
Fortsättning på nästa uppslag
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
7
8
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
årets anslag
tkr
Stellenbosch University i samverkan med Göteborgs universitet, projektet “South African
World Values Survey”
2 593
Fulbright Commission, “the Fulbright Distinguished Chair in alternative Energy, at Chalmers
University”
2 500
Uppsala universitet, juridiska institutionen, “Academy for Junior Intellectual Property Researchers” 2 500
Marcus Wallenbergs Stiftelse för främjande av Skogsindustriell Vetenskaplig Forskning,
bidrag till pris inom skogsindustriell forskning 2 000
Mu AB, projektet “För mig finns inget annat val - Raoul Wallenberg 1912-2012”
1 746
Föreningen Centrum för Näringslivshistoria, projektet “Svenskt näringslivs historia i öster”
1 250
Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, verksamheten 2012 1 209
Svenska Läkaresällskapet, seminariet “Global Health - beyond 2015”
1 000
Forum för levande historia, projekt inom ramen för Raoul Wallenbergåret 960
Stockholms universitet, juridiska institutionen, adjungerad professur i associationsrätt 900
Centrum för rättvisa, forskningsbidrag
486
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
9
focus on social sciences
Social sciences
The Raoul Wallenberg Year
In the first instance, grants are provided to re-
The Raoul Wallenberg Year attracted attention
search projects with a high scientific potential.
though the awarding of a grant for a visiting
Around ten such projects have been granted
professorship in human rights and humanita-
support during the year. “It is extremely plea-
rian law at the Raoul Wallenberg Institute in
sing to be able to provide grants for so many
Lund, as well as through grants for information
projects within areas that are underfunded in
and exhibitions in conjunction with the cente-
the Swedish research system. These projects ex-
nary of Raoul Wallenberg’s birth.
tend from the initiation of a research environment regarding active ageing, social integration
Clinical medicine
and the legal position of the elderly, to the rela-
The Foundation continues to support clinical
tionship between the way people perceive the
medicine. One of the problems attracting parti-
acoustic environment and physical information
cular attention in recent years clinical research
in acoustic signals,” says Peter Wallenberg Jr,
is the increasing difficulties doctors are expe-
Board Member.
riencing in combining clinical activities and
research.
One of the major projects during the year,
“Science and modernisation in Sweden”, was
The Foundation’s programme, which will be an-
granted to the Royal Swedish Academy of
nounced for the eighth time in 2013, makes it
Sciences. The history of the modern knowledge
possible for doctors to devote a considerable
society will be studied by utilising the wide-
proportion of their working hours to clinical
ranging expertise that has been created within
medical research for a period of three years. In
the history of Swedish science over recent deca-
addition to funding a research position, there
des. The project is bringing together a number
will also be a grant to cover the costs of the re-
of researchers, and the results will be published
search work.
in scientific articles, books, conferences and a
scientifically oriented blog.
Five doctors, whose research projects are spread
across the entire field of medicine, were ap-
10
“The Foundation’s support for research within
pointed in 2012. Two of the project titles are:
the fields of law and social science has been
“Improved treatment of tuberculosis through
further developed during the year,” says Peter
optimisation of pharmaceutical treatment and
Wallenberg, Chairman of the Marianne and
immune response” and “Clinical and experimen-
Marcus Wallenberg Foundation.
tal studies of central tolerance development”.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
focus on Social sciences
Review process
To ensure that the research grants are provided to projects or individuals where they will
be most beneficial, the Foundation continually
engages the leading researchers within the relevant subject areas to evaluate the applications.
The Foundation also collaborates with Swedish
Universities and research institutions, by asking
them to approve and prioritise the applications.
Communication
During the year, the Foundation’s Board of
Directors has also taken the initiative to highlight more clearly the projects that are being
supported. “We will present the grants on the
website to a greater extent, in order to inform
about the projects and the researchers that the
Foundation is supporting,” says Hans Wibom,
Executive Director of the Foundation.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
11
the foundation
Dr. Tech. Marcus Wallenberg (1899-1982) es-
Assets are managed by means of direct own-
tablished the Foundation in connection with his
ership, as well as through a management and
wife’s 70th birthday, in 1963, for the purpose of
consultancy
supporting scientific research.
Asset Management Sweden AB. The admin-
agreement,
with
Foundation
istration of the Foundation and the grants
When Marcus Wallenberg passed away the
are managed by Foundation Administration
Foundation was the residuary legatee of his es-
Management Sweden AB.
tate. The initial endowment amounted to SEK
Board of Directors
22.7 m.
The Board of Directors has consisted of Peter
Purpose
Wallenberg, Chairman, Hans Wibom, Executive
The primary purpose of the Foundationis to pro-
Director and the non-executive directors Gösta
mote scientific research and education.
Gahrton, Inge Jonsson, Håkan Mogren, Mariana
Risberg, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg
Grants
and Peter Wallenberg Jr.
The majority of all grants in 2012, a total of SEK
122 m., was disbursed to Swedish universities
The Board convenes twice a year.
and academic institutions mainly within clinical
medicine, economy, law and social sciences.
Future development
Over the last ten years the Foundation has had
Asset management
an annual grant rate of around SEK 90 m.
The main part of the Foundation’s net assetsis
directly or indirectly invested in listed shares in
The ambition is to maintain an even, and over
Swedish industry. The Foundation’s investment
time increasing, level of grants.
policy states that its assets shall be placed as
long-term investments at low risk. In addition,
the assets shall yield a long-term solid return in
order to secure resources for the distribution of
grants.
Management
The Foundation’s everyday activities are managed by the Executive Director. The Board of
Directors has the ultimate responsibility for the
Foundation.
12
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
financial summary
(SEK m.)
result
2012
2011
Dividends and interest income
177.1
124.4
Operating costs
-11.8
-11.4
Net result
165.3
113.0
Dec. 31, 2012
Dec. 31, 2011
3,603.2
3,603.2
3.6
3.1
294.7
182.3
3,901.5
3,788.6
3,613.6
3,566.2
287.8
222.3
0.1
0.1
3,901.5
3,788.6
Assets
Financial assets and other long-term investments
Other assets
Cash and bank
Total assets
Equity and liabilities
Equity
Provisions for grants
Other liabilities
Total equity and liabilities
Specification over financial assets and other long-term investments
No. of shares at
Dec. 31, 2012
Book value at
Dec. 31, 2012
Book value at
Dec. 31, 2011
Market value at
Dec. 31, 2012
Market value at
Dec. 31, 2011
17,500,000
1,313.6
1,313.6
2,901.5
2,156.0
Subtotal listed assets
1,313.6
1,313.6
2,901.5
2,156.0
Foundation Asset Management Sweden AB
1,407.8
1,407.8
Subtotal non-listed assets
1,407.8
1,407.8
Foundation Asset Management Sweden
AB1
881.8
881.8
Subtotal other long-term investments
881.8
881.8
3,603.2
3,603.2
Investor AB A-shares
Total
1
Shareholders’ loan
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
13
Anslag till forskning och utbild­ning har sedan
Stiftelsens grundande uppgått till nästan 1,6
miljarder kronor varav mer än 1,5 miljarder
kronor under de senaste 30 åren.
14
Knut och Alice
Marianne
och Marcus
Wallenbergs
Wallenbergs
Stiftelse Stiftelse Org.nr 802005-9773
Org.nr 802004-4270
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse får härmed avge årsredovisning för år 2012.
Stiftelsens grundande
Stiftelsen grundades 1963 genom en donation av Tekn. Dr Marcus Wallenberg (1899-1982). Ursprungligt donations­
belopp var 22,7 mkr, Stiftelsen har senare tillförts drygt 49 mkr från donatorn.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer
främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller främja
vetenskaplig forskning.
Främjande av ändamålet
Stiftelsens anslagspolicy
Styrelsen har antagit en anslagspolicy med utgångspunkt från ändamålet. Policyn innebär att anslag i första hand ges
till forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential, stöd till individuellt framstående forskare och till stipendier inom
Stiftelsens stipendieprogram.
Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom juridik, ekonomi och samhällsvetenskap. Stipendier till enskilda personer,
utöver stipendieprogrammen, eller enskilda understöd lämnas inte.
Beviljade anslag
Under året har Stiftelsen beviljat anslag om totalt 120 (97) mkr. Under de senaste fem åren har Stiftelsen delat ut mer
än 440 mkr.
Av de beviljade anslagen avser 67 (63) mkr projektanslag och 22 (22) mkr forskningsprogrammet för kliniskt verksamma
läkare där fem forskare utsetts under året.
Under åren 2008-2012 har anslagen fördelats på följande kategorier:
MSEK
80
70
60
50
40
30
20
10
0
12
11
10
09
08
Forskartjänster och stipendier
12
11
10
09
Forskningsprojekt
08
12
11
10
Övrigt
09
Org.nr 802004-4270 Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
08
15
Förvaltningsberättelse
Resultat och ställning
Kapitalplacering och utveckling av Stiftelsens förmögenhet
Stiftelsen har genom sin placeringspolicy fastlagt, att dess tillgångar ska vara långsiktigt placerade och med en relativt
låg risk. Tillgångarna ska dessutom ge en långsiktigt stabil avkastning för att säkerställa att medel finns tillgängliga för
utdelning till svensk forskning och utbildning. Stiftelsen har sedan dess grundande haft en större del av sin förmögenhet, direkt eller indirekt, placerad i noterade aktier i svensk industri.
Utdelningsbara medel
Disponibla medel från godkänd balansräkning 2012 är tillgängliga för utdelning till anslag under kommande år.
Beviljade anslag skuldförs vid beslutstillfället och betalas ut i den takt projektet fortskrider.
Enligt Stiftelsens stadgar ska ett eventuellt realisationsresultat samt 20% av resultat före realisationsresultat årligen
avsättas till det bundna egna kapitalet.
Resultatdisposition (MKR)
2012
2011
Årets resultat
165,3
113,0
Avsättning till bundet eget kapital
-33,0
-22,6
Disponibelt av årets resultat
132,3
90,4
5,6
33,3
137,9
123,7
Kvarstående disponibla medel
Totalt att disponera
Det egna kapitalets fördelning redovisas i not.
Femårsöversikt
Förmögenhet (mkr)
Förändring %
Beviljade anslag (mkr)
Förändring %
2012
2011
2010
2009
2008
5 202
4 409
4 667
4 520
4 114
18
-6
3
10
-8
120
97
68
63
98
24
43
8
-36
27
Styrelse och förvaltning
Styrelsens arbete
Stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för förvaltningen vilket innefattar utdelning av anslag samt kapitalförvaltning. Styrelsen beslutar vilka ansökningar som beviljas.
16
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr 802004-4270
Förvaltningsberättelse
Löpande förvaltning
Stiftelsens dagliga verksamhet leds av den verkställande ledamoten, som även ansvarar för vetenskaplig beredning och
bedömning av ansökningar. För det senare arbetet anlitas även en rad externa experter.
Foundation Asset Management Sweden AB (FAM), gemensamt ägt av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne
och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, svarar dels för direkt kapitalförvaltning dels för rådgivning i kapitalplacerings- och ägarfrågor. Den löpande förvaltningen vad avser administration, juridik och redovisning sker genom Foundation Administration Management Sweden AB, ett dotterbolag till FAM.
Styrelse
Stiftelsens styrelse har under 2012 bestått av Peter Wallenberg, ordförande, ledamöterna Gösta Gahrton, Inge Jonsson,
Håkan Mogren, Mariana Risberg, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg, Peter Wallenberg Jr och Hans Wibom, verkställande ledamot.
Styrelsen har under året sammanträtt vid två tillfällen.
Förväntad utveckling
De senaste fem åren har Stiftelsen årligen delat ut i snitt närmare 90 mkr. De totala disponibla medlen enligt förelagd
balansräkning är 137,9 (123,7) mkr.
Stiftelsens målsättning är att långsiktigt kunna bibehålla en jämn och över tiden något ökande anslagsutdelning. De
disponibla medlen kommer därför att delas ut under 2013 och kommande år.
Resultatet av verksamheten under året och Stiftelsens ställning vid årets slut framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar med noter.
Org.nr 802004-4270 Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
17
Resultaträkning
(tkr)
Not
2012
2011
148 928
98 100
28 182
26 319
177 110
124 419
-11 745
-11 416
165 365
113 003
1
Intäkter
Utdelning på aktier
Ränteintäkter
2
Summa intäkter
Kostnader
3, 4
Årets resultat
18
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr 802004-4270
Balansräkning
(tkr)
Not
1
Tillgångar
2012-12-31
2011-12-31
12
12
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
5
2 721 466
2 721 466
Andra långfristiga fordringar
6
881 764
881 764
Summa finansiella anläggningstillgångar
3 603 230
3 603 230
Summa anläggningstillgångar
3 603 242
3 603 242
-
15
3 588
3 110
3 588
3 125
263 603
148 909
31 031
33 400
298 222
185 434
3 901 464
3 788 676
3 475 635
3 442 562
137 915
123 659
3 613 550
3 566 221
287 809
222 303
61
64
44
88
287 914
222 455
3 901 464
3 788 676
Ställda säkerheter
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
7
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital och skulder
Eget kapital
8
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Beviljade ej utbetalda anslag
9
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
10
Org.nr 802004-4270 Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
19
Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor, tkr.
Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital (balanserade medel). Anslagen skuldförs vid beslutstillfället.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt
donationskapital och senare donerat kapital) samt kapitaliseringar och realisationsvinster/-förluster. Fritt eget kapital
(disponibla medel) utgörs av balanserade vinstmedel och redovisat årsresultat.
Disposition av redovisat årsresultat sker i enlighet med stadgarna. Den del av resultatet som avser realisationsvinst/förlust överförs till bundet eget kapital. Till bundet eget kapital förs även det belopp som, enligt stadgarna, ska användas
för kapitalisering. Resterande del av redovisat årsresultat redovisas som fritt eget kapital.
Värderingsprinciper
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar värderas till anskaffningsvärde. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. För noterade aktier
och andelar prövas nedskrivningsbehovet kollektivt då syftet är att uppnå riskspridning.
Värdet av utländska värdepapper, i utländsk valuta, har framräknats med den på utländsk börs noterade kursen och
valutakursen per balansdagen på respektive valuta.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Förmögenhet
Med förmögenhet avses totala tillgångar, varvid noterade aktier och andelar värderats till marknadsvärde, minskat med
totala skulder.
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar har värderats enligt lägsta värdets princip.
20
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr 802004-4270
Noter
Not 2 Ränteintäkter
2012
2011
Långfristiga placeringar
22 044
22 044
Kortfristiga placeringar
5 749
3 857
389
418
28 182
26 319
2012
2011
Förvaltningskostnader
-8 548
-8 549
Arvodeskostnader
-1 274
-952
Personalkostnader
-1 804
-1 790
-119
-125
-11 745
-11 416
2012
2011
Kvinnor
-
-
Män
1
1
Totalt
1
1
-1 200
-1 200
-
-
Totala löner och andra ersättningar
-1 200
-1 200
Sociala avgifter enligt lag och avtal
-314
-314
-
-
Övriga anställda
-490
-476
Totala pensionskostnader
-490
-476
-2 004
- 1 990
Kassa och bank
Summa  
Not 3 Kostnader
Övriga externa kostnader
Summa  
Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Medelantal anställda
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande ledamot
Övriga anställda
Pensionskostnader
Styrelse och verkställande ledamot
Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Org.nr 802004-4270 Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
21
Noter
Not 5 Långfristiga värdepappersinnehav
2012-12-31
2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden
2 721 466
2 721 466
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
2 721 466
2 721 466
Utgående bokfört värde
2 721 466
2 721 466
Aktier och andelar
Antal
Bokfört värde
2012-12-31
2012-12-31
2011-12-31
2012-12-31
2011-12-31
17 500 000
1 313 581
1 313 581
2 901 500
2 156 000
Delsumma noterade aktier och andelar
1 313 581
1 313 581
2 901 500
2 156 000
Foundation Asset Management Sweden AB
1 407 855
1 407 855
30
30
Delsumma onoterade aktier och andelar
1 407 885
1 407 885
Summa aktier och andelar
2 721 466
2 721 466
Specifikation
Investor AB A
Övriga aktier och andelar
Bokfört värde Marknadsvärde Marknadsvärde
Not 6 ANDRA Långfristiga fordringar
2012-12-31
2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden
881 764
881 764
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
881 764
881 764
Utgående bokfört värde
881 764
881 764
Avser i sin helhet aktieägarlån till det med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond gemensamt ägda bolaget, Foundation Asset Management Sweden AB
22
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr 802004-4270
Noter
Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2012-12-31
2011-12-31
Upplupna ränteintäkter
3 588
3 110
Summa
3 588
3 110
Stiftelsekapital Övrigt bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Not 8 Eget kapital
Belopp vid årets ingång
71 790
3 370 772
123 659
Under året beviljade anslag
-119 744
Under året återförda anslag
1 708
Årets resultat
165 365
Avsättning till bundet eget kapital
– avsättning enligt stadgarna
Belopp vid årets utgång
71 790
Summa bundet eget kapital
33 073
-33 073
3 403 845
137 915
3 475 635
Summa fritt eget kapital
137 915
Not 9 Beviljade ej utbetalda anslag
2012-12-31
2011-12-31
Skuld vid årets början
222 303
190 519
Under året beviljade anslag
119 744
96 524
Under året återförda anslag
-1 708
-2 043
Under året utbetalda anslag
-52 530
-62 697
Skuld vid årets slut 
287 809
222 303
Org.nr 802004-4270 Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
23
Noter
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2012-12-31
2011-12-31
Upplupna förvaltningskostnader
44
88
Summa
44
88
Stockholm den 18 februari 2013
Peter Wallenberg
Gösta Gahrton
Inge Jonsson
Håkan Mogren
Mariana Risberg
Jacob Wallenberg
Marcus Wallenberg
Peter Wallenberg Jr
Hans Wibom
Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 februari 2013
Peter Clemedtson
Leif Lindfors
Auktoriserad revisor
24
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr 802004-4270
Revisionsberättelse
Till styrelsen i Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, org.nr 802004-4270
Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Marianne och
Marcus Wallenbergs Stiftelse för år 2012.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. För den autoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar
i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Marianne och Marcus
Wallenbergs Stiftelse för år 2012.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i
styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på
annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller
stiftelseförordnandet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Stockholm den 25 februari 2013
Leif Lindfors
Peter Clemedtson
Lekmannarevisor
Auktoriserad revisor
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Org.nr 802004-4270 Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
25
Styrelsen
Peter Wallenberg
26
Gösta Gahrton
Inge Jonsson
Håkan Mogren
Mariana Risberg
Jacob Wallenberg
Marcus Wallenberg
Peter Wallenberg Jr
Hans Wibom
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Org.nr 802004-4270
Styrelsens arbete
Org.nr 802004-4270 Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
27
Foto Magnus Bergström och Tryck: Trosa Tryckeri
Verkställande ledamot: Hans Wibom
Postadress: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Box 16066, 103 22 Stockholm
E-post: mmw@mmw.a.se, www.wallenberg.com/mmw
Download