Vereniging va n Eig enare n va n Wo nin g en en

advertisement
RENTAL DECLARATION
Ondergetekenden verklaren hierbij kennis genomen te hebben van de bepalingen in
de Akte van Splitsing, het Reglement van Splitsing en het Huishoudelijk Reglement
van de Vereniging van Eigenaars Vincentius / Woningen & Garages, te Amsterdam. Zij
begrijpen hun rechten en plichten, en zullen zich houden aan de bepalingen
betreffende het appartement, de bijbehorende berging en de eventueel bijbehorende
parkeerplaats.
The undersigned hereby declare to have taken notice of the provisions in the Deed of Division, the
Property Division Regulations and the Bylaws of the Vereniging van Eigenaars Vincentius / Woningen &
Garages (Homeowners Association Vincentius / Apartments & Garages), in Amsterdam. They understand
their rights and obligations, and will comply with the provisions applying to the property, the associated
storage and the optionally associated parking bay.
Eigenaar appartement
property owner
Naam
name
Adres
address
Postcode/Woonplaats
postal code and city
Land
country
Telefoonnummer
telephone
E-mail
e-mail
Appartement
property
Staringstraat
____
1054 VM Amsterdam
met/zonder parkeerplaats*
with/without parking bay
Huurder appartement
property leaseholder
Naam
name
Adres
address
Postcode/Woonplaats
postal code and city
Land
country
Telefoonnummer
telephone
http://www.vve-vincentius.nl
Vereniging van Eigenaren van Woningen en Garages Vincentius
HUURVERKLARING
E-mail
e-mail
Datum
date
__________________
Eigenaar appartement
Property owner
__________________
Na ondertekening s.v.p. retourneren aan uw beheerder/bestuurder:
after signing please return to your administrator:
VvE Diensten Nederland Arnhem B.V. (92700)
Postbus 79
6850 AB HUISSEN
Huurder appartement
property leaseholder
___________________
Download