File - SMJK Ayer Tawar

advertisement
A GOOD VISION WHICH IS NOT
SHARED IS JUST ……
B…A…D
Perkongsian Guru
TEACHER
Sharing Sessions
O B J E KT I F
 Menyatakan
pelbagai strategistrategi perkongsian guru
 Menyatakan faedah-faedah
perkongsian guru
 Mengetahui kepentingan
perkongsian guru terutama di
tempat kerja
DEFINISI
SESI PERKONGSIAN GURU
Sekumpulan guru bertemu
secara kerap untuk
berkongsi amalan
pengajaran terbaik
Komuniti Pembelajaran Profesional
(Professional Learning Community)
Penambahbaikan Sekolah
Komuniti Pembelajaran Profesional
REFLECTIVE
DIALOGUE
DEPRIVATIZATION
OF PRACTICE
COLLECTIVE
FOCUS ON
STUDENT
LEARNING
COLLABORATION
SHARED
NORMS
&
VALUES
STRATEGI PLC
PLC 2012
5
STRATEGY 2
LESSON
STUDY
TEACHER
SHARING
SESSIONS
DE
PRIVATIZATION
OF
PRACTICE
PEER
COACHING
LEARNING
WALKS
PLC 2012
6
Amalan Penswastaan (De-Privatization of Practice)
Strategi PLC
Belajar Secara Berjalan
(Learning Walks)
Deskripsi
Berjalan di sekeliling sekolah dan
memerhatikan pengajaran guru lain dan
aktiviti bilik darjah dengan menggunakan
protokol atau fokus yang spesifik.
Bimbingan Rakan Sebaya Guru atau
Pembimbing Instruksi .(Peer Coaching/
Instructional Coaches)
Secara sistematik memerhatikan
pengajaran guru lain dengan menggunakan
kitaran pra konferens, pemerhatian dan
pasca-konferens (pre-conference,
observation, post-conference cycle).
Belajar Menggunakan Rancangan
Pengajaran Harian
(Lesson Study)
Sekumpulan guru secara usaha sama
membina satu rancangan pengajaran;
diikuti dengan pengajaran/memerhatikan
pengajaran, membuat penambahbaikan
semasa sesi pengajaran.
Sesi Perkongsian Guru
(Teacher Sharing Sessions)
Sekumpulan guru bertemu secara kerap
untuk berkongsi amalan pengajaran
PLC 2012 terbaik.
7
ADAKAH ANDA BERSETUJU?
Aktiviti 1: Perbincangan Kumpulan
Bincangkan kepentingan perkongsian ilmu
kepada para pendidik.
 Hasilkan dapatan anda dalam bentuk
grafik.


Anda diberi masa selama +/- 5 minit
Guru
Perkongsian
•
•
Perkongsian maklumat merujuk
kepada individu-individu
menyebarluas pengetahuan yang
mereka perolehi dalam organisasi
Knowledge sharing refers to
individuals propagating the
knowledge they have acquired and
distributing it within organizations
Guru
Perkongsian
•
•
Peluang bagi guru berkongsi pelbagai
pengetahuan, strategi, kaedah,
pengalaman, bahan, sumber dan lainlain dalam konteks profesionalisme
keguruan
Berlaku dalam kalangan guru dan
merupakan satu proses mencungkil
pengalaman dunia keguruan
seseorang pendidik.
Guru
Perkongsian
•
The cooperation,
communication, coordination
and even challenge among
members stimulate them to
learn from one another
(Carroll et al, 2003)
Guru
Perkongsian
•
Teachers in the school “want to know
what colleagues are currently thinking,
what methods and approaches are
currently being used; and they want the
opportunity to discuss ideas with their
colleagues. But no one has time to attend
workshops or other face-to-face events to
facilitate these needs.”
(McAndrew et al :2004)
MATLAMAT
Perkongsian
Matlamat PG ialah memperbaiki kualiti
perkongsian ilmu yang disumbang oleh ahli.
• Perkongsian ini membolehkan ahli
mempunyai kefahaman yang lebih baik
mengenai persekitaran mereka dan ahli
mengambil inisiatif untuk belajar dan
berkongsi pengetahuan.
• Their goal is laid on improving the quality
of knowledge sharing, contributed by their
members, through which they learn to
have a better understanding about the
environment and their members take
initiative to learn and share knowledge.
•
(Carroll et al, 2003)
Aktiviti 2:“Pillow TALK”
Dalam kumpulan anda:
1. Secara bergilir, ceritakan pengalaman anda
tentang suatu pengajaran yang telah memberi
impak berkesan kepada proses pembelajaran
pelajar-pelajar anda.
2. Apakah yang anda lakukan sehingga ia memberi
impak positif kepada pembelajaran pelajar-pelajar
anda?
3. Apakah respon pelajar-pelajar anda seterusnya?
4. Semasa rakan anda berkongsi pengalaman, sila
catatkan perkara yang anda rasa paling menarik
dalam borang Toolkit disediakan.
5. Apakah yang anda pelajari daripada sesi ini?
Ciri-Ciri Perkongsian Guru
•
•
•
•
PG boleh membantu dalam pembangunan
dan profesionalisme guru
(Helps in the professional development of
teachers)
Secara tidak langsung, PG adalah kerangka
sokongan pembangunan professionalisme
(A form of scaffolding)
Ciri-Ciri Perkongsian Guru
•
•
•
•
Pengetahuan disebarluas kepada semua
individu di dalam organisasi
(The knowledge is dispersed among the people
in the organisation)
PG menyediakan rangsangan/stimulasi
intelek dan sokongan praktikal kepada ahli
(Provides intellectual stimulation and practical
support)
ELEMEN-ELEMAN
Perkongsian Guru
Erikssom & Dickson (2000) merumuskan EMPAT
elemen utama dalam perkongsian guru iaitu:
1. Proses perkongsian ilmu iaitu proses membina
dan menyalurkan ilmu.
shared knowledge creation process: the process of
creating and distributing knowledge;
2. Prasarana teknologi maklumat iaitu sistem dan
alat yang menyokong penyaluran maklumat
IT (information technology) infrastructure: the
system and tools that support information
dissemination
ELEMEN-ELEMAN
Perkongsian Guru
3. Kaedah yang menyokong penyaluran dan
perkongsian maklumat
catalysts: media that facilitate and promote
knowledge sharing;
4. Nilai, piawai dan prosedur iaitu nilai sosial
dan budaya yang mempengaruhi pemikiran
individu (rela atau bersedia untuk berkongsi)
values, standard and procedure: social and cultural
values that influence personal mind set
ELEMEN-ELEMAN
Perkongsian Guru
TYPES OF SHARING
1. Resources
o spt bahan mengajar, ABM, edaran ,
websites
2. Expertise
cum experience
oLesson plans; strategies; approaches;
grading/ evaluation; Development
programmes
3. Students’ Products
ohasil kerja murid; bahan 3D; scrapbooks
Ada lagi yang boleh ditambah?
“The MAGIC WAND”

Katakan anda mempunyai
kuasa untuk merubah TIGA
perkara di sekolah anda…

“Apakah TIGA perkara yang
anda ingin ubah? Mengapa?

Bincang dalam kumpulan 3
atau 4 orang.
Faedah Perkongsian
Guru
1. In-depth
and enlarged knowledge of the
disciplines, updated information
2. New teaching methods and modern methods
3. Time saved in preparing lessons, use all or part of
an exercise
4. Collection of many resources rich documents,
images, videos, software, exercises
5. Communication with other teachers (everywhere,
at any time, regardless of distance)
Faedah Perkongsian
Guru
•
Teachers professional/personal growth towards
becoming better teachers
◦ Kayakinan Diri (Self esteem)
◦ Motivasi (Motivation)
◦ Mengoptimumkan Sumber (Maximising
resources)
◦ Time saving
◦ Lebih Berkesan dalam aspek pedagogi,
pendekatan, kaedah dan teknik PdP dan
Pengurusan Bilik Darjah
◦ Meningkatkan kualiti pengajaran (Improve
teacher quality)
What can motivate
teachers to share?
1. Benefit
from the experiences of other
teachers - Pedagogical information &
exchange, sharing knowledge
experiences, teaching methods
2. Receive feedback from other teachers
3. To develop the sharing community,
attract other teachers to share
4. To study the knowledge of other
teachers to improve theirs
Kenapa guru tidak
mengamalkan sesi
perkongsian ilmu?
Bincang persoalan di atas
bersama ahli kumpulan anda
dalam masa 3 minit
1. Lack
of experience
2. Lack of subject matter knowledge
3. Lack of confidence
4. Lack of time
5. Lack of interest
6. Desire to keep rare materials, especially in a
competitive environment
Pelaksanaan TSS
BILA? MASA?
 Bilakah masa paling sesuai menjalankan perkongsian
guru?
BAGAIMANA?
 Dalam kumpulan 3 atau 4 orang bincangkan apa
yang anda perolehi daripada kursus yang pernah
anda hadiri / bahan yang telah anda baca. Aspek
perkongsian ini mestilah sesuatu yang boleh
meningkatkan profesionalisme rakan-rakan dalam
kumpulan anda.
 Gunakan borang Tool Kit 1
APA PANDANGAN TUAN-PUAN?
TERIMA KASIH
Download