EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO(EsP) sa K to - E

advertisement
You will be given a piece of paper.
Tape it on someone else’s back.
 Objectively, think of some desirable inner
qualities [+] of your superiors, co-workers,
subordinates and friends who are now present.
 Go around and write your feedback [+] on the
piece of paper on their backs. Stop when the
music ends.


Seat down. Read and reflect.
HEAVEN’S GROCERY STORE
I was walking down life’s highway a year ago or
more, when I saw a sign that read, HEAVEN’S
GROCERY STORE.
As I got a little closer, the door came open
wide, and when I came to myself I was standing right
inside. I saw a lot of ANGELS. They were standing
everywhere. One handed me a basket and said," My
child , shop with care.”

Everything a Christian needs was in
that grocery store, and all you couldn’t carry,
you would come back the next day for more.

First , I got some PATIENCE. LOVE
was in the same row. Further down was
UNDERSTANDING, you need that everywhere
you go . I got a box or two of WISDOM, a bag
or two of FAITH. I just couldn’t miss the HOLY
SPIRIT, for it was all over the place.

I stopped to get some STRENGTH and
COURAGE to help me run this race. By then my
basket was getting full, but I remembered I
needed some GRACE.

I didn’t forget SALVATION, for salvation
was free, so I tried to get enough of that to save
both you and me.


Then I started up the counter to pay my
grocery bill, for I thought I had everything to do
the MASTER’S will..
As I went up the aisle, I saw PRAYER: and I just
had to put that in, for I knew when I stepped
outside, I would run into sin. PEACE and JOY were
plentiful; they were last on the shelf. SONGS and
PRAISE were hanging near, so I just helped myself.
Then I said to the angel, “Now, how much do I
owe you?”
He smiled and said," Just take them everywhere
you go.”
Again, I smiled and said, “How much
do I really owe?”
He smiled again and said, “MY
CHILD, JESUS PAID YOUR BILL A
LONG, LONG TIME AGO.”
L I F E
LOSE EQUILIBRIUM
We become imbalanced.
We lose our sense of propriety.
We lose our sense of correctness.
We lose our sense of direction.
L
FREE-WILL
LORD
L I F E
The way in which we live; our way of living
Encarta Encyclopedia Dictionary 2009 Edition
INTELLECT
EVIL
EDUKASYON SA
PAGPAPAKATAO(EsP)
sa K to 12 Basic
Education Program
Sa K to 12 Basic Education Program......
Ang mag-aaral ang siyang
nagpapasya at kumikilos nang
mapanagutan tungo sa kabutihang
panlahat.
Paano?
Character
Education
EKAWP
Edukasyon sa
Pagpapakatao
Pilosopiya ng Personalismo
Pagninilay
Pag-unawa
Nagpapasya at
kumikilos nang
mapanagutan
tungo sa
kabutihang
panlahat
Pagkilos
Pagsangguni
Pagninilay
Pagunawa
Nagpapasya at kumikilos
nang mapanagutan
tungo sa kabutihang
panlahat
Pagkilos
Pagsangguni
I
II
Pagpapaka
tao at
Pagiging
Kasapi ng
Pamilya
Pakikipag
kapwa
(Self-Worth)
(Harmony with
other people)
III
IV
Pagmamahal Pagkamakasa bansa at
Diyos at
pakikibahagi preperensya
sa
sa
pandaigdiga
kabutihan
ng
(Love of God
pagkakaisa and preference
(Love of Country
and global
solidarity)
for the Good)
Physical
Intellectual
Moral
Economic
Social
Political
Pagninilay
Pagunawa
Nagpapasya at
kumikilos nang
mapanagutan
tungo sa
kabutihang
panlahat
Pagkilos
Spiritual
Pagsangguni
Physical
Intellectual
Moral
Spiritual
Political
Economic
Social
• Kalusugan at pakikiisa sa
kalikasan
• Katotohanan at Paggalang
• Pagmamahal at Kabutihan
• Spiritwal
• Pagkamaka Pilipino at pakikibahagi sa
pandaigdigang Pagkakaisa
• Likas-kayang Pag-unlad
• Kapayapaan at katotohanan
Physical
Intellectual
Economic
Social
Spiritual
Moral
Political
Pagninilay
Pagunawa
Nagpapasya at
kumikilos nang
mapanagutan
tungo sa
kabutihang
panlahat
Pagsangguni
Pagkilos
Social and
Emotional
Learning
Pagpapasyang
Etikal
Teorya ng
Virtue Ethics
Teorya ng
Value Ethics
Interaktibong
Teorya ng
pagkatoto
Experiential
Learning
Career
Guidance
Constructivism
Teorya ng
Career
Development
Pilosopiya ng Personalismo
Pilosopiya ng Personalismo
MGA PROSESO
Proseso
Proseso
ALAMIN/ISAISIP
PAG-UNAWA
ISAGAWA
PAGNINILAY
ISAPUSO
PAGSANGGUNI
ISABUHAY
PAGPAPASYA
SUBUKIN
PAGKILOS
Pagpapakatao
Pilosopiya
ng
Personalismo
Virtue
Ethics
Naipakikita ang mga paraan ng
paggalang sa sarili, kapwa, sa
bansa at Diyos bilang gabay tungo
sa maayos at masayang tahanan at
paaralan.
Grade 1: Ako Bilang Bata:
May magagawa
Modyul I
•
Ako ay Mabuting Kasapi ng Pamilya
Modyul II
•
Mahal Ko ang Aking Kapwa
Modyul III
•
Mahal Ko ang Aking Bansa
Modyul
IV
•
Mahal Ko ang Panginoon
Nilalaman/Halaga
K
Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5
Gr. 6
A. Pagpapakatao at Pagiging Kasapi
ng Pamilya
• Pagkilala sa sarili
 Kalakasan/potensyal







 Kahinaan







 Damdamin







 Mabuting kalusugan


 Pagpipigil sa sarili


• Katatagan ng loob





• Pagkamasipag





• Pangangalaga sa sarili
Talaan ng mga Kakayahan at Pagpapahalaga
Nilalaman/Halaga
K
Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5
Gr. 6
• Mapanuring pag-iisip





• Pagkakaroon ng bukas na isipan





• Pagmamahal sa katotohanan





• Pagkamatiyaga





• Pagkamahinahon





• Pagkakabukod ng pamilya/
kaayusan





B. Pakikipagkapwa-tao
• Pagdama at pag-unawa sa
damdamin ng iba




• Paggalang




Nilalaman/Halaga
K
Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5

• Pagmamalasakit sa kapwa
 Pagiging palakaibigan


 Pagkakawanggawa/
pagkamahabagin
C. Pagmamahal sa bansa at
pakikibahagi
• Pagkamasunurin








• Kasipagan
• Mapanagutan
• Nasyonalismo at Globalismo
 Kaayusan
 Patriotismo
Gr. 6

Nilalaman/Halaga
K
 Pagmamalasakit sa
kapaliguran

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5


 Pandaigdigan
pagkakaunawaan




D. Pagkamaka-Diyos at presensya sa
kabutihan (Ispiritwalidad)
• Pananampalataya sa Panginoon




• Pag-asa (Hope)




• Pagkamatapat (Sincerity)




• Pagmamahal at
pagkakawanggawa (Charity)




• Paggalang sa karapatan ng iba




• Paggalang sa paniniwala ng iba





Gr. 6

STANDARD:
Naipakikita ang mga kilos na nagpapahalaga sa sarili, sa kapwa, sa
bansa at sa Diyos at sa kanyang mga nilikha bilang patnubay sa maayos
at masayang tahanan at paaralan
Level
Nilalaman/
(Content)
Grade 1
Pamantayan
Pangnilalaman
Pamantayan sa
Pagganap
Mga Kakayahan
sa
Pampagkatuto
Pamantayan sa
Pagtataya
Domain/
Strand
I. Pananagutang Pansarili at Pagiging Kasapi ng Pamilya (Self-worth)
A. Pangangalag
a sa sarili
1. Mabuting
kalusugan
2. Pagpipigil sa
sarili (selfcontrol)
A.
Naipamamalas
ang pangunawa sa
kahalagahan
nang
pangangalaga
sa kalusugan
A. Naisasakatuparan ang
mga paraan ng
tamang
pangangalaga
sa kalusugan sa
araw-araw
A. Naisasagawa A.
ang iba’t
1. Pagtala sa
ibang paraan
“daily log” ng
ng
mga
pangangalag
ginawang
a sa kalinisan
pangangalaga
ng sarili:
sa sarili nang
1. Pagsemay
sepilyo
katapatan
Level
Nilalaman
(Content) /
Grade 1
Pamantayan
Pangnilalaman
Pamantayan sa
Pagganap
Mga Kakayahan
sa
Pampagkatuto
Pamantayan sa
Pagtataya
Domain/
Strand
I. Pananagutang Pansarili at Pagiging Kasapi ng Pamilya (Self-worth)
3. Pagiging
tapat
(honesty)
4. Mabuting
konsensya
(good
conscience)
2. Paliligo
3. Pagsusuot
ng malinis na
damit
4. Paggamit ng
pansariling
kagamitan
tulad ng
suklay,
sepilyo,
tuwalya,
atbp.
(mahalagang
titignan ng guro
at magulang
araw-araw)
2. Tuwirang
pagmamasid
ng guro sa uri
ng baong
pagkain at
inumin
Pagtataya







CASE STUDIES WITH
RUBRICS
DIARIES AND
JOURNALS FOR THE
SECONDARY LEVEL
CHECKLIST
INTERVIEWS
ROLE PLAYS
DRAWINGS
DEBATES





ISSUE ANALYSIS
PROBLEM SOLVING
OBSERVATIONS
MORAL DILEMMAS
AUTHENTIC
 EXPERIENTIAL
 PERFORMANCE
TASK
Ang Edukasyon sa
Pagpapakatao ay isang
asignaturang napakahalaga
upang gabayan ang bawat
mag-aaral na magpasya at
kumilos
ng
may
pananagutan
tungo
sa
kabutihang panlahat.
May kasabihan tayo na
“Madaling maging tao, mahirap
magpakatao.”
Muli, hamon natin sa mga
sarili natin bilang mga guro,
magulang, tagamasid at sa lahat,
ang patuloy na paggabay at
pagiging modelo sa mga magaaral para patuloy nilang taglayin
ang kanilang natutunan.
ALAMIN
Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1
Ikalawang Markahan
Modyul 2: Pagkamatapat
Layunin:
Nasasabi ang totoo sa magulang/nakatatanda at iba
pang kasapi ng pamilya sa lahat ngpagkakataon.
Tatalakayin sa bahaging ito ang layunin o
kakayahan na dapat matutuhan ng mga magaaral.
ALAMIN
Panuto:
Bilugan ang
katapatan at
kung napapakita ng
kung hindi.
1. Nagpaalam si Anna sa Nanay na
pupunta sa bahay ng kaklase.
ALAMIN
2. Sinabi ni Allan sa kanyang Ate na siya
ang nakabasag sa plorera.
ISAISIP
Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1
Ikalawang Markahan
Modyul 2: Pagkamatapat
Si Tepet Tapat
Sabado ng umaga. Magluluto ang nanay ng adobong manok. Nakita
niyang wala ng toyo kaya inutusan niya si Tepet na bumili sa tindahan
sa tindahan sa kanto.
Naglalaman ito ng mga aralin tungkol sa
paksa. Masusing tatalakayin ang bawat
pagpapahalagang dapat isapuso at isabuhay
ng bawat mag-aaral.
ISAISIP
Habang siya ay naglalakad pauwi ng bahay
nakita niyang sobra ang sukli ni Aling Tinay.
Kaya dali-dali siyang bumalik at isinauli ang
sobrang sukli. Tuwang-tuwa si Aling Tinay sa
ginawa ni Tepet at ikinuwento niya ito sa mga
bumibili sa kaniyang tindahan. Simula noon
tinawag na si Tepet na Tepet Tapat.
ISAISIP
Sagutin:
1. Ano ang iniutos ng nanay kay Tepet?
2. Ano ang natuklasan ni Tepet habang
siya ay naglalakad?
3. Bakit natuwa si Aling Tinay?
4. Bakit siya tinawag na Tepet Tapat?
5. Kung ikaw si Tepet, ganun din ba ang
iyong gagawin? Patunayan.
ISAGAWA
Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1
Ikalawang Markahan
Modyul 2: Pagkamatapat
Gawain 1: Gumawa ng diyalogo o usapan tungkol sa sitwasyon.
Nabasag mo ang bagong biling plorera ng iyong Ate.
Ano ang sasabihin mo sa kanya?
Iba’t ibang gawain ang ipagagawa sa mga
bata upang higit na maunawaan ng mag-aaral
ang bawat aralin.
ISAPUSO
Edukasyon sa Pagpapakatao,
Grade 1
Ikalawang Markahan
Modyul 2: Pagkamatapat
Ngayon ay alam mo na kung ano ang kahalagahan ng pagsasabi ng
totoo, may pagkakataon ba na hindi ka nagsabi ng totoo sa iyong
magulang o kapatid? Ano ang gagawin mo upang maituwid ito? Isulat o
iguhit ang iyong sagot sa loob ng puso.
Naglalaman ito ng mga kaisipang dapat
tandaan at pahalagahan ng mag-aaral.
SUBUKIN
Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1
Ikalawang Markahan
Modyul 2: Pagkamatapat
Isulat ang T sa patlang kung tama ang isinasaad ng pangungsap at H
kung hindi.
_____ 1. Nagsasabi ng totoo kahit alam mong ikaw ay
mapapagalitan.
_____ 2. Kumukuha ng pera sa pitaka ng nanay kahit walang
paalam.
Naglalaman ang bahaging ito ng mga pagsusulit
upang mataya ng bawat mag-aaral ang kanilang mga
alam na tungkol sa aralin at mga natutuhan sa pagaaral ng modyul na ito.
SUBUKIN
_____ 3. Nagsasabi kung saan gagamitin ang
perang hiningi.
_____ 4. Ilalagay sa basurahan ang nabasag na
baso upang hindi makita ng iyong
nanay.
ISABUHAY
Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1
Ikalawang Markahan
Modyul 2: Pagkamatapat
Sa loob ng “Treasure Box,” isulat o iguhit ang mga gagawin mong
katapatan sa iyong magulang o mga kapatid.
Naglalaman ang bahaging ito ng mga gawaing
magpapalalim ng pag-unawa ng mag-aaral sa bawat
pagpapahalagang tinalakay sa bawat aralin.
Ang bahaging ito ay naglalaman ng
maikling panimula at mga layunin ng
aralin at ang kraytirya na gagamitin sa
pagtataya ng mga awtput
Ang bahaging ito ay naglalaman ng
PAGSUSULIT na tataya sa dating kaalaman ng
mga mag-aaral ukol sa konsepto
Ang bahaging ito ay naglalaman ng GAWAING
tataya sa dating kaalaman ng mga mag-aaral
ukol sa konsepto
Ang bahaging ito ay naglalaman ng GAWAING
lilinang sa kaalaman, kakayahan at pagunawa ng mga mag-aaral tungkol sa konsepto
Ang bahaging ito ay naglalaman ng BABASAHIN na
sinulat ng mga may-akda mula sa mga babasahin,
aklat at artikulo sa internet na isinulat ng mga
eksperto ukol sa paksa o konsepto. Dito pagtitibayin
ang pag-unawa ng mga mag-aaral ukol sa batayang
konsepto
Ang bahaging ito ay naglalaman ng GAWAING ilalapat ng
mga mag-aaral sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang
gawaing ito ang unti-unting hahasa sa mga mag-aaral
upang ganap na isabuhay ang kasanayan na natutuhan
mula sa aralin. Nahahati ito sa tatlong bahagi PAGGANAP,
PAGNINILAY at PAGSASABUHAY
Thank You!!!!
Ana Lou N. Caspi
Download
Related flashcards

Philosophy of religion

21 cards

Greek theologians

21 cards

Occult

41 cards

New Age

27 cards

Theosophy

39 cards

Create Flashcards