Document

advertisement
Lesson 12
• 在家 Zai jia. Ta zai jia. Wo zai jia. Ta 不bu zai jia. Ni zai jia ma?
• 回家 Hui jia
• 等Deng. 等我Deng wo. 等我一下Deng wo yi xia.
等一下Deng yi xia. 等公车Deng gong che.
等火车Deng huo che.
等上中文课Deng shang zhong wen ke.
等吃饭Deng chi fan.
• Ta zai xi zao. Ta zai chi fan. Ta zai he shui.
• 祝zhu 你ni 生日快乐sheng ri kuai le!
Bell work: participation points + 5 points in practice
1. My mom is not home.
2. I am showering.
3. I am eating.
4. Please wait for me.
5. Please tell me.
6. Please call me.
7. Ni kuai le ma (你快乐吗)?
8. Ni neng da dian hua gei wo ma
(你能打电话给我吗)?
9. Shhh! Wo zai da dian hua (我在打电话)!
10. I want to wish you happy Valentine’s day.
• Wo xi wang…. I hope….
• ___de____. Example:
De guo dui de bi sai: Germany’s game.
De guo de xue sheng: Germany’s students.
Mei guo de lan qiu dui: America’s basketball team.
• 我Wo xiang 和he 你ni 一起yi qi 看kan dian ying.
• Ta xiang 和he 你ni 一起yi qi 看kan dian ying.
• 我 xiang 和 你 一 起 ting yin yue.
• 我 xiang 和你一起 fa zhan (罚站).
Wo xiang qu…..我想去….
Wo xiang qu zhong guo. 我想去中国
Wo xiang qu da lan qiu. 我想去打篮球.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Medical doctor
Nurse
Secretary
Server (waiter)
New Year
Valentine’s Day
Christmas
Birthday
XIN NIAN
HU SHI
LU SHI
MI SHU
YI SHENG
QING REN JIE
GAN EN JIE
YE DAN JIE
SHENG RI
FU WU YUAN
JING LI
JIE RI
Project 3
• Combine Lesson 13 and Lesson 12:
key words/phrases I want to see:
1. what jobs 2. where you live
3. what you hope or wish “xi wang…” “xiang…”
4. Hope to do things together “yi qi”
5. Contact information “ dian hua…”
You can use other things from these 2 lessons, such as being busy,
wishing people happy holidays…etc., but the above 5 things will be
something I will look for. Please also use other words to make the ad
more complete such as the description of looks and such. Hobby: wo xi
huan….
1st, Write two fictional personal ads with pictures
2nd, a conversation about being introduced to meet someone as a
date.
Looks:
• Tou fa 头发 hair
yan jing 眼睛 eyes
大 da big
小 xiao small
高 gao tall 矮ai short
• yi fu 衣服
qun zi 裙子
ku zi 裤子
niu zai ku 牛仔裤 xie zi 鞋子 __a type of
sports__+ xie
Download
Related flashcards

English novelists

47 cards

Works by H. G. Wells

20 cards

Novels by H. G. Wells

39 cards

Create Flashcards