1. Algemeen 2. Aanbod en overeenkomst 3. Prijzen

advertisement
Algemene voorwaarden
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers
1. Algemeen
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna: “algemene leveringsvoorwaarden” zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Cake Lovers BV, hierna te noemen: “Cake Lovers BV,
goederen en/of diensten levert aan koper/opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.
1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Cake Lovers alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.
1.3 Indien enige bepaling van de algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Cake Lovers en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling
in acht zal worden genomen.
1.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij partijen schriftelijk
uitdrukkelijk anders overeenkomen.
1.5 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze
hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Cake Lovers gesloten overeenkomst.
2. Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Cake Lovers – waar onder mede afbeeldingen, tekeningen, specificaties, schema’s, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Indien een offerte van Cake Lovers een (vrijblijvend) aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt
aanvaard, heeft Cake Lovers het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding
door Opdrachtgever te herroepen.
2.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Cake Lovers een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk door Cake Lovers uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Afspraken met agenten, vertegenwoordigers
of andere tussenpersonen binden Cake Lovers alleen indien deze door Cake Lovers schriftelijk zijn bevestigd.
3. Prijzen en betalingen
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer catalogi, prijslijsten en advertenties vermelden prijzen
van Cake Lovers fabriek/magazijn Cake Lovers ’s-Gravendeel (Nederland) en exclusief BTW. Genoemde prijzen
gelden voor de in de offerte genoemde prestatie of leveringsomvang en periode. Meer of bijzondere prestaties
worden afzonderlijk berekend.
3.2 Cake Lovers heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan, verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van
toeleveranciers (van grondstoffen),evenals een wijziging in valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van
de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst binnen drie maanden, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Verhoging van de kostprijs geeft Opdrachtgever in dat geval het recht de overeenkomst schriftelijk
te ontbinden.
3.3 Indien acceptatie van de offerte door opdrachtgever plaatsvindt na de in de aanbieding weergeven acceptatieperiode en Cake Lovers de acceptatie uitdrukkelijk heeft bevestigd op grond waarvan Cake Lovers alsnog uitvoering zal geven aan de opdracht, is Cake Lovers gerechtigd de daarmee samenhangende extra productiekosten aan
de Opdrachtgever in rekening te brengen met een minimum van 15%.
3.4 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door Opdrachtgever te geschieden in Euro’s, binnen 14
dagen na factuurdatum. Opdrachtgever kan de facturen van Cake Lovers niet compenseren met eigen facturen
aan Cake Lovers.
3.5 Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen onder verrekening
van de daarop gekweekte rente wegens vertraging in de betaling.
3.6 Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de datum waarop de creditering van Cake Lovers door
de bank plaatsvindt, bij betaling per cheque geldt als datum van betaling de datum waarop de cheque door Cake
Lovers verzilverd is.
3.7 Alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins voorvloeiende uit late betaling of niet-betaling zijn voor
rekening van Opdrachtgever. Zelfs indien Opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan
zijn betalingsverplichtingen zou hebben voldaan.
3.8 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is Opdrachtgever van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is aan Cake Lovers vanaf de vervaldatum van de
factuur, de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is Cake Lovers gerechtigd de vordering ter incasso uit handen
te geven. Alle met de incassering genoemde kosten, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en
de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door Opdrachtgever
aan Cake Lovers verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met
een minimum van € 115,00.
3.9 Opdrachtgever kan zijn betalingsverplichtingen niet weigeren na te komen op grond van het feit dat Cake
Lovers haar garantieverplichtingen niet, nog niet of niet geheel is nagekomen.
4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 Cake Lovers behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Cake Lovers uit hoofde van de krachtens
de overeenkomst geleverde zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede op grond van artikel 3
verschuldigde bedragen.
4.2 Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend geval overgedragen onder de
voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
4.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Cake Lovers geschieden. Opdrachtgever is verplicht Cake Lovers onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.
4.4 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag en in het geval van faillissement of surseance van betaling van
Opdrachtgever is Cake Lovers gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en
verleent Opdrachtgever Cake Lovers bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet
het recht van Cake Lovers op schadevergoeding. Teruggenomen goederen crediteert Cake Lovers tegen de door
haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.
4.5 De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en
op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.
4.6 Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat
de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons
voortvloeien uit het algemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen
van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
4.7 Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de
verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de
verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.
5. Leveringen
5.1 Alle door Cake Lovers genoemde leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. Zij zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Cake Lovers bekend waren
en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt Cake Lovers niet in verzuim. Cake Lovers is echter niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege
omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Cake Lovers Opdrachtgever daarvan zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Cake Lovers niet aansprakelijk
voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Cake Lovers.
Levering van de zaken zal geschieden conform offerte van Cake Lovers.
5.2 Een Opdrachtgever, die een van zijn werknemers of een derde mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te
geven goederen voor zijn rekening bij Cake Lovers te kopen en af te halen, dient Cake Lovers schriftelijk mee te
delen indien de opdracht een einde heeft genomen. Indien dat niet geschiedt, is Opdrachtgever aansprakelijk
voor schade welke voor Cake Lovers mocht ontstaan, als goederen aan iemand zijn meegegeven die namens
Opdrachtgever tot het kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet (meer) gerechtigd was.
5.3 Als de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als afzonderlijke transactie te
beschouwen.
6. Medewerkingverplichting Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Cake Lovers nauwkeurig aan te geven wanneer en waar de
door Cake Lovers te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. Opdrachtgever is verplicht alle door Cake Lovers
met het oog op verzending van de zaken gewenste informatie te verstrekken. Indien Opdrachtgever geen plaats
van aflevering aan Cake Lovers heeft genoemd, geldt het magazijn van Cake Lovers als plaats van aflevering en
geschiedt opslag voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.2 Indien is overeengekomen, dat de zaken door Cake Lovers in bewaring zullen worden genomen, geschiedt
opslag voor risico en rekening van Opdrachtgever. In dit geval geldt het magazijn van Cake Lovers als plaats van
aflevering en de toezending van de factuur als kennisgeving van opslag.
6.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens (waaronder doch niet beperkt tot
digitale bestanden) niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Cake Lovers staan of
indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet (door bijvoorbeeld kwalitatief inferieure
bestanden/gegevens aan te leveren), heeft Cake Lovers het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar
gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
7. Risico
7.1 Tenzij anders vermeldt gaat het risico van verlies, beschadiging of anderszins van door Cake Lovers geleverde
zaken op het moment van aanvang van transport vanaf de fabriek/het magazijn van Cake Lovers over op Opdrachtgever.
7.2 Tenzij anders overeengekomen is bij door Cake Lovers te leveren zaken het transport voor risico van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Cake Lovers bepaald. Tenzij anders overeengekomen zijn
de te vervoeren zaken niet verzekerd, tenzij Opdrachtgever dit nadrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor
zijn rekening komen.
8. Installatie
8.1 Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Cake Lovers zorgdraagt voor installatie zal Opdrachtgever voor aflevering van de zaken een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, ter beschikking stellen.
9. Inspectie en reclame
9.1 Onverwijld nadat Cake Lovers goederen aan opdrachtgever heeft geleverd, zal Opdrachtgever deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen respectievelijk uiterlijk waarneembare gebreken van
de goederen dienen daarop direct, doch in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering door Cake Lovers,
schriftelijk door Opdrachtgever bij Cake Lovers te worden gemeld. Opdrachtgever dient Cake Lovers alsdan binnen de periode als voornoemd de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus. Opdrachtgever
dient Cake Lovers in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming
door Opdrachtgever van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van Opdrachtgever terzake. In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting, gewicht en uiterlijk
vormen geen grondslag voor klachten.
9.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn retourzendingen buiten de reclameperiode als hiervoor onder 9.1 bedoeld – zonder voorafgaande toestemming van Cake Lovers – niet toegestaan. In het geval een dergelijke retourzending door Cake Lovers wordt toegestaan zal deze in beginsel door haar kosteloos worden opgehaald
vanaf de plaats waar de goederen zijn afgeleverd.
9.3 In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken, zal een door ons aangegeven te goeder
naam bekend staand bureau, een bindende uitspraak doen.
10. Garanties
10.1 Indien niet anders overeengekomen, rust op de kwaliteit van alle geleverde goederen een garantietermijn van
zeven (7) dagen welke termijn aanvangt op het moment van aanvang van het transport vanaf de fabriek/het magazijn van Cake Lovers. De garantie omvat het gedurende garantietermijn vervangen, of naar keuze van Cake Lovers
naar beste vermogen herstellen van (eventuele materiaal- en fabricagefouten in de) geleverde zaken, indien deze
fouten binnen voornoemde garantieperiode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Cake Lovers zijn ingediend.
Alle vervangen goederen worden eigendom van Cake Lovers.
10.2 De garantieverplichting vervalt indien fouten in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van
foutieve opslag door Opdrachtgever, dan wel transport door Opdrachtgever in een ondeugdelijke verpakking,
onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, het ontbreken van serienummers of indien Opdrachtgever zonder toestemming
van Cake Lovers wijzigingen in de zaken, of in de onderdelen die door Cake Lovers in het kader van onderhoud
of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De alsdan door Cake Lovers gemaakt kosten, waaronder
onderzoek- (met een minimum van één uur) en transportkosten zullen in de hierboven genoemde gevallen tegen
de alsdan bij Cake Lovers geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10.3 Overigens vervalt de aanspraak op garantie gedurende de periode dat Opdrachtgever niet geheel danwel
niet tijdig aan enige verplichting van de overeenkomst heeft voldaan.
10.4 Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel/vervanging buiten het kader van deze garantie
zullen door Cake Lovers aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.
10.5 Indien zaken worden hersteld/vervangen buiten de garantie termijn, worden op deze reparaties een garantie
gegeven van zeven (7) dagen. Herstel/vervanging binnen deze termijn van zeven (7) dagen geven geen recht op
een nieuwe garantie termijn.
10.6 Opdrachtgever is verplicht de voor herstel/vervanging krachtens de garantie in aanmerking komende zaken
in een deugdelijke verpakking vergezeld van een schriftelijke en duidelijke klachtomschrijving en een kopie van de
factuur, naar het door Cake Lovers opgegeven adres te sturen, tenzij anders is bepaald. Risico’s van transport van
de zaken, zowel naar Cake Lovers als retour, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
10.7 Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Cake Lovers geen enkele garantie, direct dan
wel indirect op de geleverde zaken verleend.
11. Goederen van toeleverancier
11.1 Indien en voor zover Cake Lovers goederen van derden aan Opdrachtgever levert, zullen mits zulks door
Cake Lovers aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die goederen de voorwaarden van die derden
van toepassing zijn met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden van derden.
Deze voorwaarden liggen voor opdrachtgever ter inzage bij Cake Lovers en Cake Lovers zal deze aan opdrachtgever op zijn verzoek toezenden.
11.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en
Cake Lovers om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden
verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.
12. Overdracht van rechten en verplichtingen
12.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cake Lovers.
12.2 Cake Lovers is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.
13. Aansprakelijkheid
13.1 Cake Lovers is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt.
13.2 In geval van een aan Cake Lovers toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Cake
Lovers uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits Opdrachtgever Cake Lovers eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Cake Lovers een redelijke termijn wordt gegund alsnog aan
haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) schade aan de geleverde
goederen en (ii) schade aan andere eigendommen van Opdrachtgever.
13.3 De totale aansprakelijkheid van Cake Lovers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Opdrachtgever aan Cake
Lovers betaalde factuurbedrag exclusief BTW van de geleverde goederen-diensten, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
13.4 De totale aansprakelijkheid van Cake Lovers voor schade door dood of lichamelijk letsel en materiële beschadiging van zaken, dit laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld, zal in geen geval meer bedragen
dan hetgeen op grond van de door Cake Lovers afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd.
13.5 Cake Lovers is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van
gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts is Cake
Lovers nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade die is ontstaan als gevolg van met behulp van door Cake
Lovers geleverde goederen gegenereerde gegevens en producten.
13.6 Cake Lovers is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden, die op instructie van Opdrachtgever zijn belast met levering van zaken of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.
13.7 Cake Lovers is niet aansprakelijk voor schade, die tijdens transport van retour gezonden zaken, van opdrachtgever naar Cake Lovers, is ontstaan. Indien goederen niet in originele verpakking retour zijn verstuurd, is Cake
Lovers ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens transport naar Opdrachtgever.
14. Intellectuele eigendom
14.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst door Cake Lovers
vervaardigde en/of ter beschikking gestelde goederen en materialen, waaronder (doch niet beperkt tot) analyses,
ontwerpen, afbeeldingen, teksten, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, documentatie en overige materialen
berusten uitsluitend bij Cake Lovers of diens toeleverancier. Uitsluitend Cake Lovers heeft het recht deze zaken,
materialen, teksten e.d. als voornoemd te deponeren. De aan Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen,
tekeningen, schema’s, materiaallijsten, documentatie en overige materialen en zaken e.d. als voornoemd mogen
niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cake Lovers, geheel noch gedeeltelijk door
Opdrachtgever worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook. Cake Lovers is bevoegd aan het geven van haar
toestemming nader door haar te bepalen voorwaarden te verbinden, waaronder doch niet gelimiteerd tot het
betalen van een vergoeding aan Cake Lovers.
14.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden is Cake Lovers jegens Opdrachtgever alleen
aansprakelijk voor schending van rechtsvoorschriften, inbreuk op rechten dan wel op rechtens beschermende
belangen van derden, indien deze voorschriften, rechten of belangen in Nederland algemeen bekend zijn, of
wanneer de Opdrachtgever Cake Lovers uitdrukkelijk op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft
gewezen. Wordt Cake Lovers zelf of terzake van een schending op inbreuk, als hier bedoeld, door derden aangesproken, dan is de Opdrachtgever op overeenkomstige wijze gehouden Cake Lovers te vrijwaren en schadeloos
te stellen.
15. Overmacht
15.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, noch tot schadevergoeding, indien
hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht van Cake
Lovers wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van Cake Lovers, ziekte, gebrek aan personeel,
stakingen, transport- belemmeringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Cake Lovers
liggen.
15.2 In geval van overmacht wordt de verplichting van de partij die zich op overmacht beroept voor de periode
van de overmacht opgeschort. In het geval de machtssituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat
deze langer zal voortduren, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden.
16. Beëindiging
16.1 Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding door middel van rechtelijke tussenkomst slechts toe,
indien Cake Lovers na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gegund wordt om alsnog haar verplichtingen na te komen, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend
ontbinden voor de gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.
16.2 Cake Lovers kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat:
Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
haar al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend of beslag wordt gelegd op
haar vermogensbestanddelen;
Opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd;
Opdrachtgever na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan enige betalingsverplichting;
Indien de kredietrisico’s voortvloeiende uit de overeenkomst naar het oordeel van Cake Lovers niet
of onvoldoende kunnen worden gedekt bij een door Cake Lovers te bepalen instelling die zich met de verzekering van dergelijke risico’s bezighoudt.
Cake Lovers zal wegens ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
16.3 Vóór ontbinding gefactureerde bedragen betrekking hebbend op reeds ter uitvoering van de overeenkomst
geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
17. Export
17.1 Bij export van goederen voor/door Opdrachtgever zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Opdrachtgever zal Cake Lovers vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Opdrachtgever toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.
18. Toepasselijk recht en geschillenregeling
18.1 Alle uit door Cake Lovers gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Cake Lovers en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Den Haag, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.
18.2 Op alle overeenkomsten tussen Cake Lovers en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Terms and conditions (English*)
Sale- and Delivery Terms Cake Lovers
The full text is shown below.
However, you can also download in PDF format: Click here to download
1. general
1.1 These general terms and conditions, ‘the general delivery “shall apply to all offers and agreements with Cake
Lovers BV, hereinafter referred to as” Cake Lovers BV, goods and / or services to the buyer / client, hereinafter to as
“Client”.
1.2 Exceptions to these general conditions or exceptions to specific parts of the agreement binding Cake Lovers
only if it has been confirmed. These deviations or changes in writing
1.3 If any provision of the general conditions is invalid or unenforceable, the remaining provisions of these terms
and conditions shall remain in full force and Cake Lovers and Client shall agree new provisions to replace the void
or voidable provisions to be agreed as far as possible the purpose and intent of the invalid provision will be observed.
1.4 Any purchase or other conditions of the customer shall not apply unless the parties expressly agree otherwise in
writing.
1.5 If the Client with several (legal) persons or undertakings are designated, they will be jointly and severally liable
for performance of all obligations under the contract with Cake Lovers closed.
2. Offer and Agreement
2.1 All Cake Lovers - where among fellow illustrations, drawings, specifications, plans, price lists and other documentation means - are free, unless otherwise agreed.
2.2 If an offer of Cake Lovers contains a (non-binding) and this offer is accepted by the Principal Cake Lovers has
the right to withdraw this offer. Within two working days of receiving notification of the acceptance by the Client
2.3 A contract is formed until Cake Lovers confirmed or actual Cake Lovers effect to the agreement. An order in
writing Appointments with agents, representatives or other agents bind Cake Lovers only if confirmed in writing.
Cake Lovers
3. Prices and Payments
3.1 Unless otherwise expressly provided for, among other things noted in catalogs, price lists and advertisements
prices Cake Lovers factory / warehouse Cake Lovers’ s-Gravendeel (Netherlands) and include VAT. Listed prices are
for the performance specified in the offer or delivery and period. More or special benefits are calculated separately.
3.2 Cake Lovers has all the right price-increasing factors, among which are defined as increase in cost and prices
for materials, labor, social security, taxes, transportation costs, (factory) prices of suppliers (of raw materials), as well
as a change in exchange rate - which arose after making the offer or the conclusion of the agreement within three
months, the Client bring into account. Increase in the cost gives client in this case the right to terminate the agreement. Written
3.3 If acceptance of the offer by the principal place after the presentation of the offer acceptance period and Cake
Lovers confirmed whereby Cake Lovers will give to the contract, still carrying the acceptance is expressly Cake Lovers entitled the related additional production to the Client contacting it with a minimum of 15% into account.
3.4 Unless otherwise agreed, payments must be made in Euros, within 14 days after date of invoice by the Client.
Customer invoices can not compensate for Cake Lovers with their own bills to Cake Lovers.
3.5 Payments are always taken in settlement of the oldest past due receivables, net of accrued interest thereon for
delay in payment.
3.6 Upon payment by a bank, the date of payment is the date on which the credit of Cake Lovers by the bank occurs when paying by check, the date of payment is the date on which the check was cashed by Cake Lovers.
3.7 All adverse effects of exchange rate loss or otherwise smooth out late payment or non-payment will be
charged to the Client. Even if the Client would have met. Fulfill his payment in accordance with the existing provisions in his country
3.8 If the Client does not or does not fulfill his payment obligations on time, the Client by right, without any notice
being required, in default and to Cake Lovers from the due date of the invoice, the statutory interest. Additionally
Cake Lovers authorized to give out. Owned the claim for collection All costs mentioned in the collection, including
the judicial and extrajudicial costs and expenses charged by external experts in addition to the fees provided for
in law, by the Client to Cake Lovers due, the amount of which shall be at least 15% of the total amount, a minimum
of € 115.00.
3.9 Customer may not refuse to meet payment obligations on the grounds that Cake Lovers its warranty obligations do not, not yet, or is not fully met.
4. Retention of title
4.1 Cake Lovers retains the ownership of all goods delivered to the Client, as long as Customer has not fulfilled
its payment obligations Cake Lovers under the goods delivered under the contract or performed or to be performed, as well as under Article 3 due in full amounts.
4.2 Rights to be granted only to the Client, or as the case may transferred under the condition that the Customer
pay the agreed fees fully and timely.
4.3 An extraordinary disposition of the cargo, such as a pledge, a security etc can be made only with the consent
of Cake Lovers. The Client is obliged to Cake Lovers messages immediately if third parties seize, under retention of
title goods.
4.4 Failure to make payment when due and in the event of bankruptcy or suspension of payment of the Client’s
Cake Lovers, without prior warning, to take the goods to him and grant Principal Cake Lovers in this proceeding,
an irrevocable end all affect the right of Cake Lovers compensation. Repossessed property credits Cake Lovers at
the value to assign its reasonable it.
4.5 The buyer is obliged to insure the risk of fire and theft regarding the outstanding issues and to display it. Assurance to our request
4.6 We shall be entitled at all times the things that are covered by the buyer (or third), but to take, as soon as we
can assume that the real risk that the buyer will not fulfill its obligations in fairness we owned, among us meet. The
foregoing shall not affect the rights defined for us by the general law: in particular, we reserve the right buyer after
taking the business to speak to compensation among us.
4.7 Notwithstanding the provisions of this article, this is the buyer allowed to sell the goods to third parties, yet only
in the context of its normal business operations. Then the buyer is obliged to transfer the funds obtained, without
delay, to us, or, if not sold, to bear. Progress obtained immediately to us for cash
5. deliveries
5.1 All delivery dates quoted by Cake Lovers are only approximate. They are determined in good faith based on
the information known at the conclusion of the agreement Cake Lovers and they will be taken into account. Much
as possible The mere fact that a stated delivery brings Cake Lovers in default. However, Cake Lovers is not bound
to delivery deadlines due to circumstances arising after the conclusion of the agreement terms, can be. No longer
met If threatens to be exceeded, Cake Lovers will notify the Client thereof as soon as possible. In case of exceeding
time limits Cake Lovers is not liable for any resulting damages, unless the delay is due to intent or gross negligence
of Cake Lovers. Delivery of the goods shall be made in accordance with the offer of Cake Lovers.
5.2 Client, one of his employees or a third oral or written contract commits to provide goods for his account to purchase from Cake Lovers and pick up must Cake Lovers written notice thereof if the contract has been terminated.
If this is not done, the Client is liable for damages which might arise if goods are given on behalf of the Client to
purchase and take the goods (no longer) was entitled to receive. Someone for Cake Lovers
5.3 If delivery is made in installments, we are entitled to consider every delivery as a separate transaction.
6. Participation Commitment Client
6.1 The Client is obliged on demand by Cake Lovers to indicate when and where the goods to be delivered by
Cake Lovers must be accurately delivered. The Client is obliged to provide. All required information by Cake Lovers
in order to dispatch the goods If the Client has mentioned, no place of delivery to the warehouse of Cake Cake
Lovers Lovers, the place of delivery and storage is done at the expense and risk of the Client.
6.2 If it is agreed that the goods will be taken by Cake Lovers in custody takes storage risk and expense of the Client. In this case, the warehouse of Cake Lovers and place of delivery and the sending of the invoice shall constitute
notice of storage.
6.3 If the implementation of necessary information (including but not limited to digital files), untimely or disposal
of Cake Lovers accordance with the agreement or if Customer otherwise does not fulfill its obligations (for example
inferior quality agreement supply), files / data to Cake Lovers has the right to charge. the costs incurred at its usual
rates
7. risk
7.1 Unless otherwise stated, the risk of loss, damage or otherwise delivered by Cake Lovers at the time of commencement of shipment from the factory / warehouse Cake Lovers on the Client.
7.2 Unless otherwise agreed to by Cake Lovers to be delivered to the transport risk of the Client. The choice of
mode of transport is determined by Cake Lovers. Unless otherwise agreed, the goods concerned are not insured,
unless the client expressly requires, in which case the costs are borne.
8. installation
8.1 installation are not included in the purchase price, unless otherwise agreed in writing. If Cake Lovers takes care
of installing the Client for delivery of the goods will be an installation site with all necessary facilities, disposal.
9. Inspection and advertising
9.1 Immediately after Cake Lovers goods is delivered to the client Client shall inspect . Complaints about missing
or ordered goods or visible defects of the goods thereto immediately , but in any event within seven ( 7 ) days to
be reported. Following delivery by Cake Lovers in writing by the Client at Cake Lovers Client must Cake Lovers then
within the period as aforesaid broadcast stating shortage or surplus . Packing list back Client must Cake Lovers
opportunity to propose to investigate the complaints. In the absence of strict observance by the Principal of the
foregoing any claim by the Client in respect expires . Commercially unavoidable slight deviations in quality, color ,
size , weight and appearance or technically constitute a basis for complaints .
9.2 Unless otherwise agreed, returns outside the advertising period as referred to under 9.1 - without prior permission from Cake Lovers - not allowed . In the event such a return is authorized by Cake Lovers will be picked up from
the place where the goods are delivered . Its free in principle.
9.3 In disputes about the quality of the goods delivered by us, we will make a good name indicated reputable
agency, make a binding decision.
10. guarantees
10.1 Unless otherwise agreed, rests on the quality of all goods warranted for seven (7) days, which period commences on the date of commencement of the shipment from the factory / warehouse Cake Lovers. The warranty
includes replacement during the warranty period, or at the option of Cake Lovers best to restore power (any material and workmanship in) delivered, if these errors within the aforesaid warranty period described in detail in writing
to Cake Lovers submitted. All replace goods are property of Cake Lovers.
10.2 The warranty obligation shall lapse if defects in the delivered goods wholly or partly the result of improper
storage by the Client , or transport by Client improper packaging , improper , careless or improper use by the
Client , external causes such as fire or water , lack of serial numbers , or if the Customer without the permission
of Cake Lovers changes in the business or in the parts supplied under maintenance or warranty by Cake Lovers
makes or causes to be made . The then made by Cake Lovers expenses , including research ( with a minimum of
one hour) and transport costs will be charged. In the cases mentioned at the rates then prevailing at Cake Lovers
to Client
10.3 Moreover invalidate the warranty during the period that the Client to any obligation of the agreement have
been met. Entirely or not timely.
10.4 Work and costs, including costs of repair / replacement beyond the scope of this guarantee by Cake Lovers
will be charged at the then current rates. Charged to the Client
10.5 If goods are repaired / replaced out of warranty term, repairs shall be at such a warranty of seven (7) days.
Repair / replacement within the period of seven (7) days give any right to a new warranty period.
10.6 The Client is obliged to send, unless otherwise specified. Rehabilitation / replacement in proper packaging
accompanied by a written and clear description under the guarantee of eligible cases and a copy of the invoice
to the by Cake Lovers specified address Risks of transport of the goods, as well as a return to Cake Lovers, will be
borne by the Client.
10.7 Subject to the guarantee described in this article by Cake Lovers no warranty, granted directly or indirectly to
the delivered goods.
11. Goods from supplier
11.1 If and insofar Cake Lovers goods of third parties to the Client, will be provided this is communicated by Cake
Lovers to the Client with respect to goods, the terms of these third parties apply in disregard of the deviating provisions in these terms and conditions of third party . These conditions are available for inspection at the principal
for Lovers Cake and Cake Lovers will forward it to the client at his request.
11.2 If and insofar as the conditions of third parties referred to in the relationship between the Client and Cake
Lovers, for whatever reason, are therefore considered not to be declared inapplicable or applicable, the provisions
of these terms and conditions.
12. Transfer of rights and obligations
12.1 The Client shall not be entitled without the prior written permission of Cake Lovers. Its rights or obligations
under the agreement in whole or in part, to a third party
12.2 Cake Lovers is entitled to engage. Third parties in the implementation of the agreement
13. liability
13.1 Cake Lovers towards the Client is liable only for damages to the extent described in this article.
13.2 In the event of an on Cake Lovers shortcoming in the fulfillment of the agreement, Cake Lovers liable only
for direct damages, provided the Customer Cake Lovers first informed where Cake Lovers reasonable time still to
be awarded in default immediately and properly to fulfill its obligations. Direct damage is only: (i) damage to the
goods and (ii) damage to other property of the Client.
13.3 The total liability of Cake Lovers due to attributable failure in the performance of the contract is limited to
compensation for direct loss up to the amount paid by the Customer to Cake Lovers invoice amount excluding
VAT for the goods delivered services, in which a series of events being considered an event.
13.4 The total liability of Cake Lovers for damages for death or bodily injury and property damage cases, the latter
to the extent caused by intent or gross negligence, shall in no event exceed the amount paid on the basis of the
borrowing Cake Lovers insurance contract .
13.5 Cake Lovers is in no way liable for indirect damage, including loss of data, consequential damages, lost profits,
lost savings and damage due to business stagnation. Furthermore Cake Lovers liable for any indirect damages
caused as a result of goods supplied by using Cake Lovers generated data and products.
13.6 Cake Lovers is not liable for damages resulting from errors or omissions of third parties, who are responsible
for the delivery of goods or the provision of services and / or activities. Instructed by Client.
13.7 Cake Lovers is not liable for damage caused during transport of goods returned from client to Cake Lovers
, arose. If goods are not returned are sent , in original packaging Cake Lovers also not responsible for damage
caused during transport to the Client .
14. intellectual property
14.1 All rights of intellectual or industrial property in goods under the contract Cake Lovers manufactured and / or
made available and materials, including ( but not limited to) analyzes, designs, graphics , texts , drawings , schematics , bill of materials , documentation and other material rests solely with Cake Lovers or its supplier . Cake Lovers
Only has obtained the right things , materials , texts , etc. to deposit . As aforesaid The texts provided to the Client ,
images , drawings , schematics , bill of materials , documentation and other materials and goods , etc. may not be
reproduced and / or made public or to any third party without the express prior written consent of Cake Lovers , in
whole or in part by the Client as aforesaid be issued by means of printing, photocopying , microfilm or in any way
whatsoever . Cake Lovers is entitled to give its consent to be determined by connecting , including but not limited
to the payment of a fee to Cake Lovers . Conditions hair
14.2 Without prejudice to the other provisions of these terms and conditions Cake Lovers towards the Client shall
only be liable for the violation of legal provisions , breach of duty or at law protecting minority interests , if those
rules , rights or interests are well known in the Netherlands, or if the Principal Cake Lovers expressly noted. existence
of such provisions or rights Will Cake Lovers itself or in respect of an infringement offense , as defined here , approached by third parties , the Client shall be kept in a similar manner to indemnify and hold harmless Cake Lovers
.
15. Force Majeure
15.1 Neither party shall be obliged to fulfill any obligation , nor for damages if prevented from doing so due to a
circumstance that is not attributable to its fault , either under law , legal act or generally accepted for its account
comes . Force majeure Cake Lovers is also understood failures of suppliers of Cake Lovers , disease , lack of personnel , strikes , transport barriers and other events beyond the control of Cake Lovers.
15.2 In the event of force majeure, the obligation of the party invoking force majeure for the period of force majeure shall be suspended. In case the power situation lasts longer than two months or is established that it will last
longer, the parties are entitled to terminate the agreement without compensation.
16. termination
16.1 The customer shall only be entitled to dissolve through judicial intervention under consideration only if Cake
Lovers after a proper and detailed written notice and a reasonable period will be granted to discharge its obligations, attributable fails to meet its fundamental obligations under the agreement. The Client may terminate the
contract only for the part that has not yet been implemented.
16.2 Cake Lovers may terminate the agreement without notice and without judicial intervention with immediate
effect , in the event that :
Customer is declared bankrupt ,
her whether provisional suspension of payment is granted or are seized its assets;
Clients company is liquidated or terminated ;
After written demand client does not meet any payment ;
If the credit risk arising from the contract to the satisfaction of Cake Lovers can be covered by an institution to be
determined by Cake Lovers dealing with the insurance of such risks involved . Insufficiently
Cake Lovers will never be liable for any compensation due to decomposition .
16.3 Before dissolution billings relating already implementing the agreement, or services supplied , at the time of
dissolution . On
17. export
17.1 In case of export of goods / Client, the relevant export provisions. The Client will indemnify Cake Lovers all
claims of third parties associated with attributable to Principal violation of applicable export regulations.
18. Applicable law and disputes
18.1 All of agreements concluded by Cake Lovers or the enforcement thereof disputes arising between Cake Lovers and the Client shall be submitted to the competent court in The Hague, insofar as statutory provisions do not
prevent this. Exclusively
18.2 All agreements between the Client and Cake Lovers Only Dutch law.
* Note:
This is translated from the original Dutch text using Google translate. Please consider it a service courtasy to our
international clients, untill we have exchanged it with the finals done by registered translators. Therefore we can’t be
held responsible for misinterpratations nor mistranslations in the meantime.
Download