Social Security Agreement between Australia and Finland

Överenskommelse om social trygghet mellan
Australien och Finland
Australiens sociala trygghetssystem
Australiens socialförsäkringssystem skiljer sig från systemen i de flesta andra industriländer.
Varje enskild pension betalas ut av australiska statens allmänna fonder, snarare än genom
skatter som betalats in av arbetstagare och arbetsgivare till en socialförsäkringsfond.
Pensionerna i Australien är därför inkomst- och förmögenhetsprövade.
Department of Human Services (socialtjänstmyndigheten, DHS) har hand om
socialförsäkringsutbetalningar till individer i Australien.
Du måste informera oss om alla dina, och i vissa fall, din partners 1 inkomster och tillgångar om
du vill ansöka om pension från Australien.
Vilken hjälp får du genom överenskommelsen?
Överenskommelsen tillåter dig i allmänhet att ansöka om utbetalning från ettdera landet. Den
tillåter dig även att summera de perioder du varit bosatt i Australien och perioderna av
socialförsäkringstäckning i Finland, så att du kan uppfylla minimikraven för utbetalning.
Vem har rätt till en australisk utbetalning?
Om du bor i Australien eller Finland, kan du ansöka om australisk ålderspension i ettdera landet.
För att vara kvalificerad enligt överenskommelsen, måste du uppfylla följande grundläggande
krav*:
Ålderspension
Du har rätt till ålderspension om
 du är över behörighetsåldern (se humanservices.gov.au för detaljer), och
 den totala tidsperioden du har varit bosatt i Australien och/eller dina täckningsperioder i
Finland sammanlagt uppgår till mer än 10 år.
Observera: om du är bosatt utanför Australien när du lämnar in din ansökan, måste du ha varit
bosatt minst 12 månader i Australien under ditt arbetsliv 2, varav sex månader med fast bostad.
* Det kan finnas ytterligare krav som du behöver uppfylla innan du kan få någon utbetalning.
INT034SWE.1502
PAGE 1 OF 4
Vem har rätt till en finländsk utbetalning?
Under överenskommelsen, kan du addera perioder av hemvist i Australien under ditt arbetsliv 2 till
perioder av täckning i Finland för att uppfylla minimikraven för finländsk ålderspension (under den
centrala pensionsplanen), ålderspension (under den inkomstbaserade pensionsplanen),
sjukpension (under den inkomstbaserade pensionsplanen) och efterlevandes rätt till pension
(under den inkomstbaserade pensionsplanen).
Finlands pensionsmyndighet tar alla beslut om finländska utbetalningar. För mer information om
finländska utbetalningar, ska du ta kontakt med Finlands pensionsmyndighet 3.
Hur ansöker jag om utbetalning?
Om du befinner dig i Australien, för att ansöka om
 en australisk utbetalning enligt överenskommelsen, besök humanservices.gov.au
 en finsk utbetalning, kontakta departementet4, eller
 lämna in en ansökan hos ditt närmaste DHS servicecenter.
Om du befinner dig i Finland, för att ansöka om
 en finländsk utbetalning, kontakta ditt socialförsäkringskontor i Finland.
 en australisk utbetalning
o kontakta ditt socialförsäkringskontor i Finland,
o avdelning, eller
o ladda ned blanketterna för ansökan om utbetalning från humanservices.gov.au
Du kan även ansöka vid något lokalt socialförsäkringskontor i Finland.
För att ansöka om en finländsk utbetalning, kontakta Finlands pensionsmyndighet3. Du måste ansöka
om en finländsk utbetalning direkt till Finlands pensionsmyndighet.
Ansökan om utbetalning ska skickas in snabbt, eftersom retroaktiva utbetalningar normalt sett inte
betalas.
Ansökan om australiska utbetalningar kan lämnas in upp till 13 veckor i förväg.
För mer information
Om du önskar mer detaljerad information ska du ta kontakt med oss 4 för gratis hjälp och
rådgivning.
Friskrivningsklausul
Informationen i denna broschyr är endast avsedd som en vägledning över tillgängliga betalningar
och tjänster.
INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND FINLAND
INT034SWE.1502
PAGE 2 OF 4
Department of Human Services
Informationen i detta faktablad uppdaterades senast under maj 2012. Om du använder denna
broschyr efter detta datum, var god kontrollera med oss först om uppgifterna är uppdaterade.
Ska jag lämna in en ansökan?
Vi kan inte garantera att du får någon utbetalning förrän du har skickat in en ansökan och vi
därefter har beaktat dina omständigheter. Det åligger inte oss att bestämma om du ska lämna in
en ansökan om utbetalning eller ej.
Från och med vilket datum finns utbetalningarna tillgängliga?
De flesta statliga utbetalningar verkställs från och med eller efter det datum som ansökan lämnats
in. Ju förr du skickar in din ansökan, desto snabbare kan du få din utbetalning.
Vad ska man göra vid handhavande med tredje part?
Du kan ha att göra med en tredje part som inte är en del av vår personal. Om så är fallet, var god
kom ihåg att vi inte har beviljat tillstånd till någon tredje part att ge information eller rådgivning
om utbetalningar.
Fotnoter
1. Definition av en
partner
För att tjäna vårt syfte, betraktas en person som din partner om du och
personen i fråga bor tillsammans, eller vanligtvis bor tillsammans, är gifta,
är i ett registrerat förhållande (motsatt eller lika kön) eller i ett
samboförhållande (motsatt eller lika kön).
DHS anser att en person är i ett samboförhållande från den tidpunkt när
de börjar att bo tillsammans som ett par.
2. Australisk
hemvist
DHS erkänner alla par, både av motsatt och lika kön.
"Australisk hemvist" innebär perioder när du är bosatt i Australien som en
australisk medborgare eller innehar ett australiskt permanent
uppehållstillstånd.
Australisk hemvist vid något tillfälle ger rätt till en australisk utbetalning.
"Perioder av hemvist i Australien under ditt arbetsliv" innebär endast en
period/flera perioder av australisk hemvist från och med en ålder av 16 år
och australisk ålderspension.
Immigrations- och medborgarmyndigheten kan ge oss information om dina
INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND FINLAND
INT034SWE.1502
PAGE 3 OF 4
Department of Human Services
3. Kontaktuppgifter
till finländska
socialförsäkringsorganet
4. Kontaktuppgifter
för
socialtjänstmyndigheten (DHS)
resor till och från för Australien sedan 1994. Vi kan använda denna
information för att säkerställa att du har rätt till en australisk utbetalning.
För finska centrala
För finska inkomstgrundade
pensionsorganet:
pensioner:
Kansaneläkelaitos (Kela)
Socialförsäkringsorganet
PL78
00381 Helsingfors
FINLAND
Ring +358 20 634 2550
Fax: +358 20 634 2502
E-post: inter.helsinki@kela.fi
Webbsida: kela.fi
Ring 131 673 från inom Australien.
Eläketurvakeskus (ETK)
Finska centrala pensionsorganet
FI-00065 Eläketurvakeskus
FINLAND
Ring +358 10 7511
Fax: +358 9 148 1172
E-post: aineistotilaukset@etk.fi
Webbsida: etk.fi
Ring +61 3 6222 3455 utanför Australien.
Observera: samtalskostnader tillkommer—samtalskostnader från
telefonautomater och mobiltelefoner kan vara högre.
E-post: international.services@humanservices.gov.au
Observera: e-post är inte ett säkert kommunikationsmedium.
Fax: +61 3 6222 2799
Skriv till GPO Box 273, Hobart, Tasmanien 7001, Australien.
Besök humanservices.gov.au
INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND FINLAND
INT034SWE.1502
PAGE 4 OF 4
Department of Human Services
Social Security Agreement between Australia
and Finland
Australia’s social security system
Australia’s social security system is different to most other developed countries. Each person’s
pension is paid by the Australian Government out of general funds, rather than through
contributions paid by individuals and employers into a social insurance fund. For this reason,
Australian pensions are income and asset tested.
The Department of Human Services (DHS) delivers Australian social security payments to
individuals.
You will have to tell us about all of your, and in some instances, your partner’s 1 income and
assets if you want to claim an Australian pension.
How does the agreement help you?
The agreement generally allows you to lodge a claim for payment from either country. It also
allows you to add together your periods of residence in Australia and periods of social security
coverage in Finland, so you can meet the minimum requirements for payment.
Who can get an Australian payment?
If you live in Australia or Finland, you can lodge a claim for the Australian Age Pension in either
country.
To qualify under the agreement, you need to meet the following basic requirements*:
Age Pension
You may be able to get Age Pension if:
you are over the qualifying age (refer to humanservices.gov.au for details), and
the total period of time you have lived in Australia and/or your periods of coverage in
Finland add up to more than 10 years.
Note: if you live outside Australia when you claim, you generally need at least 12 months
Australian Working Life Residence2, of which six months must be continuous.
* There may be additional requirements you need to meet before you can be paid.
INT034.1502
PAGE 1 OF 4
Who can get a Finnish payment?
Under the agreement, you can add periods of Australian Working Life Residence 2 to your periods
of coverage in Finland to meet the minimum requirement for the Finnish Age Pension (under the
National Pension Scheme), Age Pension (under the Earnings-Related Pension Scheme), Disability
Pension (under the Earnings-Related Pension Scheme) and Survivors Pension (under the EarningsRelated Pension Scheme).
The Finnish pension authorities make all decisions about Finnish payments. For more information
about Finnish payments, you should contact the Finnish pension authorities 3.
How do I claim?
If you are in Australia, to claim:
an Australian payment under the agreement, visit humanservices.gov.au
a Finnish payment, contact the department4, or
lodge your claim at your nearest DHS Service Centre.
If you are in Finland, to claim:
a Finnish payment, contact your local Finnish social insurance office
an Australian payment:
o contact your local Finnish social insurance office
o the department, or
o download the claim forms from humanservices.gov.au
You can also lodge your claim at any local Finnish social insurance office.
To get a claim for a Finnish payment, contact the Finnish pension authorities3. You will need to lodge
your claim for a Finnish payment directly with the Finnish pension authorities.
Claims for payments should be lodged quickly, as back payments are not normally paid.
Claims for Australian payments can be lodged up to 13 weeks early.
For more information
If you would like more detailed information you should contact us4 for free help and advice.
SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND FINLAND
PAGE 2 OF 4
Department of Human Services
Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services
available.
The information in this factsheet is accurate as at May 2012. If you use this publication after that
date, please check with us that the details are up to date.
Should I lodge a claim?
We can’t be sure if you will get a payment, until you lodge a claim and your circumstances are
taken into account. It is your responsibility to decide whether you lodge a claim for payment or
not.
From what date are the payments available?
Most government payments are paid from, or after the date on which the application is made. So
the sooner you lodge your application, the quicker you may be paid.
What do you need to do when dealing with a third party?
You may deal with a third party who is not a member of our staff. If you do so, please remember
that we have not authorised any third parties to provide information or advice to you about
payments.
Notes
1. Definition of a
partner
For our purposes, a person is considered to be your partner if you and
the person are living together, or usually live together; are married, in a
registered relationship (opposite or same-sex), or in a de facto
relationship (opposite or same-sex).
The department considers a person to be in a de facto relationship
from the time they start living with another person as a member of a
couple.
The department recognises all couples, opposite-sex and same-sex.
SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND FINLAND
PAGE 3 OF 4
Department of Human Services
2. Australian
residence
‘Australian residence’ means periods when you were residing in
Australia as an Australian citizen or Australian permanent visa holder.
Australian residence at any time is used to qualify for an Australian
payment.
‘Working Life Residence’ is period/s of Australian residence between
the ages of 16 and Australian age pension age only.
3. Finnish social
insurance contact
details
4. Department of
Human Services
contact details
The Department of Immigration and Citizenship may tell us about your
travel to and from Australia since 1994. We may use this information to
make sure that you are entitled to an Australian payment.
For Finnish National pensions:
For Finnish Earnings-Related
pensions:
Kansaneläkelaitos (Kela)
Eläketurvakeskus (ETK)
Social Insurance Institution
Finnish Centre for Pensions
PL78
FI-00065 Eläketurvakeskus
00381 Helsinki
FINLAND
FINLAND
Call +358 20 634 2550
Fax +358 20 634 2502
Email inter.helsinki@kela.fi
Web kela.fi
Call 131 673 from within Australia.
Call +358 10 7511
Fax +358 9 148 1172
Email aineistotilaukset@etk.fi
Web:etk.fi
Call +61 3 6222 3455 from outside Australia.
Note: call charges apply—calls from mobile phones may be charged at a
higher rate.
Email international.services@humanservices.gov.au
Note: email is not a secure communication medium.
Fax +61 3 6222 2799
Write to GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia.
Visit humanservices.gov.au
SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND FINLAND
PAGE 4 OF 4
Department of Human Services